bài toán trong violympic vòng 15 lớp 9 !!!!!!!!? 1-Hoành độ và tung độ giao điểm của hai đường thẳng y=3x+6 và y=1/2x-5 là..........

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) 2-Để ba đường thẳng 2x+0y= -4; 3x+2y=6 và mx+(2m-1)y = 4 đồng quy thì m bằng .............. 3-Cho đường tròn (O; r) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Vẽ hai tiếp tuyến AM, AN với (O), M và N là tiếp điểm. Biết AM = r thì số đo góc MON bằng....độ. 4-(d) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm A(2; 1). (d') là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm B(1; - 2). Góc giữa hai đường thẳng (d) và (d') có số đo bằng ......độ. 5-Hai cạnh AB và AC của một tam giác cân tại A lần lượt nằm trên đường thẳng y=3x+5 và y=ax+b , cạnh BC nằm trên trục hoành. Đỉnh A có hoành độ 1. Khi đó b = ...... Đ.a: 1/x=-4,4 y=-7,2 2/m=1 3/ 90 độ 4/ 90 độ 5/a=-3,b=11 Bài 1: Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm A là ? Bài 2 Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm B là ? A và B là 2 điểm đối xứng nhau qua Ox nên và Gọi tọa độ của điểm A và B là : và vì đường thẳng y=2x+17 đi qua A nên Vì đường thẳng y=-x-5 đi qua B nên mặt khác A và B đối xứng nhau qua trục hoành Ox nên (3)và { Từ (1) và (4) Từ (3) và (5)

Vậy A(-12;-7) và B(-12;7) . (các điểm trên 2 đường thẳng mà đối xứng qua trục hoành thì tung độ đối nhau và hoành độ bằng nhau . đáp án A(-12;-7);B(-12;7) ) Câu 1. Cho  ABC có góc B = 2 góc C . Trên tia đối của BA lấy D sao cho BD=BC. Biết

Cho hình vuông ABCD có diện tích 11 căn 3 . Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M . F kẻ các đường song song với AB lần lượt cắt AM. Vậy diện tích tứ giác ABCD là ? Câu 5. BC. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng 21 cm^2. Ta có AC = ? CM Câu 2. Vậy đáy nhỏ AB ? Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. AC=7cm. F. BC=21cm. Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD.AB=9cm. Khi đó. CN là I. N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là ? Câu 4. Độ dài EF bằng ? Câu 3. CD. AD=16cm. K => SEFK=SEFI SANFK=SCMEI => tỉ số là 1 Câu 7: Cho tam giác ABC có AB=18cm. Cho tam giác ABC có AB=3cm. đường phân giác AD. BC=5cm. AC ở E và F. Tia phân giác góc B cắt AD ở I. Gọi M. N. P. Gọi M. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E. tỉ số diện tích của hai hình ABCFE và ADCFE bằng ? Gọi giao điểm của phân giác A và DC là M. DA. phân giác C và AB là N => SADM=SBCN từ E. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB. Khi đó. đáy lớn CD = 8 cm. Biết rằng OB = 2 MO. Q là trung điểm của các cạnh AB.

Kẻ các đường trung tuyến AD. Trên AB. Khi đó. BE.sao cho AM = 6cm. B1. Vậy diện tích hình vuông đó là ? Câu 10 : Cho tam giác ABC vuông ở A. AB=12cm. C1 là các điểm tương ứng trên AD. N sao . Độ dài đoạn MN bằng ? cm. BC=20cm. BE và CF sao cho AA1/A1D = BB1/B1E = CC1/C1F = 1/3 . CF. tam giác ABC đồng dạng với tam giác A1B1C1 theo tỉ số bằng ? Câu 9: Biết diện tích tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông là 15 căn 3. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Áp dụng Ta-lét AB:AM=BC:MN => MN=7 Câu 8 : Cho tam giác ABC. Gọi A1. AC lấy M.

Đường thẳng d nằm ngoài tam giác. DC . C. Tính tỉ số ( AF. B1. G xuống d. AB= 10. Trên tia Oy lần lượt lấy C. B.5cm. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. C1. B. C’. Tính góc ABD . Gọi A’. Tỉ số ( AA1 + BB1 + CC1)/ GG1 bằng ? đáp án là 3 Câu 13 : Cho tam giác ABC . Kết quả là ? Câu 16: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 13 cm.AE) ? đáp án là 1 diện tích tam giác đều bằng a^2 nhân căn bậc hai của 3 tất cả chia cho 4 = 15 nhân căn bậc hai của 3 => a^2 =60 mà diện tích hình vuông có cạnh là cạnh tam giác đều => diện tích hình vuông bằng 60 Câu 14 : Cho góc xOy. FC . OB=7.BE) / (BD . Kết quả là ? Câu 11 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. C. phân giác trong AD. Khi đó tỷ số (AA’+BB’+CC’) : GG’ ? đáp án là 3 Câu 12 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. kẻ phân giác DE. D sao cho OC=5m. B’. Chu vi hình chữ nhật là ? cm Câu 17 . trong tam giác ADC kẻ phân giác DF.Kết quả là ? Câu 15: Cho tam giác ABC có góc C = 35 độ. D là điểm thuộc AC sao cho AD=5cm. G xuống d. Tính tỉ số diện tích của tam giác IAB và tam giác ICD. G’ lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. Tính diện tích tam giác AMN.B sao cho OA=4cm.cho MN // BC và MN = 5cm. Trong tam giác ADB. AC = 20 . G1 lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. Trên tia Ox lần lượt lấy A. diện tích 60 . Đường thẳng d nằm ngoài tam giác. Gọi A1. OD=6cm.

trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =2/5 AB . đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N.Cho tam giác ABC. Nếu độ dài đoạn thẳng AN bằng 12cm thì độ dài cạnh AC bằng là ? cm. .