bài toán trong violympic vòng 15 lớp 9 !!!!!!!!? 1-Hoành độ và tung độ giao điểm của hai đường thẳng y=3x+6 và y=1/2x-5 là..........

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) 2-Để ba đường thẳng 2x+0y= -4; 3x+2y=6 và mx+(2m-1)y = 4 đồng quy thì m bằng .............. 3-Cho đường tròn (O; r) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Vẽ hai tiếp tuyến AM, AN với (O), M và N là tiếp điểm. Biết AM = r thì số đo góc MON bằng....độ. 4-(d) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm A(2; 1). (d') là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm B(1; - 2). Góc giữa hai đường thẳng (d) và (d') có số đo bằng ......độ. 5-Hai cạnh AB và AC của một tam giác cân tại A lần lượt nằm trên đường thẳng y=3x+5 và y=ax+b , cạnh BC nằm trên trục hoành. Đỉnh A có hoành độ 1. Khi đó b = ...... Đ.a: 1/x=-4,4 y=-7,2 2/m=1 3/ 90 độ 4/ 90 độ 5/a=-3,b=11 Bài 1: Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm A là ? Bài 2 Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm B là ? A và B là 2 điểm đối xứng nhau qua Ox nên và Gọi tọa độ của điểm A và B là : và vì đường thẳng y=2x+17 đi qua A nên Vì đường thẳng y=-x-5 đi qua B nên mặt khác A và B đối xứng nhau qua trục hoành Ox nên (3)và { Từ (1) và (4) Từ (3) và (5)

Vậy A(-12;-7) và B(-12;7) . (các điểm trên 2 đường thẳng mà đối xứng qua trục hoành thì tung độ đối nhau và hoành độ bằng nhau . đáp án A(-12;-7);B(-12;7) ) Câu 1. Cho  ABC có góc B = 2 góc C . Trên tia đối của BA lấy D sao cho BD=BC. Biết

F kẻ các đường song song với AB lần lượt cắt AM. CN là I. AD=16cm. Cho hình vuông ABCD có diện tích 11 căn 3 . Khi đó. Gọi M.AB=9cm. N. đáy lớn CD = 8 cm. F. đường phân giác AD. Độ dài EF bằng ? Câu 3. diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là ? Câu 4. Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD. Q là trung điểm của các cạnh AB. Gọi M. AC ở E và F. CD. tỉ số diện tích của hai hình ABCFE và ADCFE bằng ? Gọi giao điểm của phân giác A và DC là M. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB. BC=21cm. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M . P. AC=7cm. BC=5cm. phân giác C và AB là N => SADM=SBCN từ E. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Khi đó. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E. Vậy diện tích tứ giác ABCD là ? Câu 5. Biết rằng OB = 2 MO. BC. N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. DA. K => SEFK=SEFI SANFK=SCMEI => tỉ số là 1 Câu 7: Cho tam giác ABC có AB=18cm. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng 21 cm^2. Vậy đáy nhỏ AB ? Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. Tia phân giác góc B cắt AD ở I. Ta có AC = ? CM Câu 2. Cho tam giác ABC có AB=3cm.

BE.sao cho AM = 6cm. Kẻ các đường trung tuyến AD. AB=12cm. Áp dụng Ta-lét AB:AM=BC:MN => MN=7 Câu 8 : Cho tam giác ABC. C1 là các điểm tương ứng trên AD. B1. Vậy diện tích hình vuông đó là ? Câu 10 : Cho tam giác ABC vuông ở A. Trên AB. BE và CF sao cho AA1/A1D = BB1/B1E = CC1/C1F = 1/3 . Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. CF. Độ dài đoạn MN bằng ? cm. BC=20cm. Khi đó. N sao . tam giác ABC đồng dạng với tam giác A1B1C1 theo tỉ số bằng ? Câu 9: Biết diện tích tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông là 15 căn 3. AC lấy M. Gọi A1.

Tính tỉ số ( AF. diện tích 60 . D là điểm thuộc AC sao cho AD=5cm. Kết quả là ? Câu 16: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 13 cm. D sao cho OC=5m. OB=7. DC . OD=6cm.B sao cho OA=4cm.Kết quả là ? Câu 15: Cho tam giác ABC có góc C = 35 độ. B’. Đường thẳng d nằm ngoài tam giác.5cm. kẻ phân giác DE. Tỉ số ( AA1 + BB1 + CC1)/ GG1 bằng ? đáp án là 3 Câu 13 : Cho tam giác ABC . Gọi A’. AC = 20 .BE) / (BD . Tính góc ABD . Đường thẳng d nằm ngoài tam giác. C’. Trên tia Ox lần lượt lấy A. Kết quả là ? Câu 11 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. C. C. B. Tính tỉ số diện tích của tam giác IAB và tam giác ICD. Khi đó tỷ số (AA’+BB’+CC’) : GG’ ? đáp án là 3 Câu 12 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Trên tia Oy lần lượt lấy C.AE) ? đáp án là 1 diện tích tam giác đều bằng a^2 nhân căn bậc hai của 3 tất cả chia cho 4 = 15 nhân căn bậc hai của 3 => a^2 =60 mà diện tích hình vuông có cạnh là cạnh tam giác đều => diện tích hình vuông bằng 60 Câu 14 : Cho góc xOy.cho MN // BC và MN = 5cm. G1 lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. AB= 10. FC . Trong tam giác ADB. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác AMN. B. Chu vi hình chữ nhật là ? cm Câu 17 . B1. trong tam giác ADC kẻ phân giác DF. G’ lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. Gọi A1. C1. G xuống d. G xuống d.

đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. . Nếu độ dài đoạn thẳng AN bằng 12cm thì độ dài cạnh AC bằng là ? cm.Cho tam giác ABC. trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =2/5 AB .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful