bài toán trong violympic vòng 15 lớp 9 !!!!!!!!? 1-Hoành độ và tung độ giao điểm của hai đường thẳng y=3x+6 và y=1/2x-5 là..........

(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân) 2-Để ba đường thẳng 2x+0y= -4; 3x+2y=6 và mx+(2m-1)y = 4 đồng quy thì m bằng .............. 3-Cho đường tròn (O; r) và điểm A nằm ngoài đường tròn đó. Vẽ hai tiếp tuyến AM, AN với (O), M và N là tiếp điểm. Biết AM = r thì số đo góc MON bằng....độ. 4-(d) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm A(2; 1). (d') là đường thẳng đi qua gốc tọa độ và điểm B(1; - 2). Góc giữa hai đường thẳng (d) và (d') có số đo bằng ......độ. 5-Hai cạnh AB và AC của một tam giác cân tại A lần lượt nằm trên đường thẳng y=3x+5 và y=ax+b , cạnh BC nằm trên trục hoành. Đỉnh A có hoành độ 1. Khi đó b = ...... Đ.a: 1/x=-4,4 y=-7,2 2/m=1 3/ 90 độ 4/ 90 độ 5/a=-3,b=11 Bài 1: Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm A là ? Bài 2 Cho dường thẳng (d) :y=2x+17và (d2):y= -x-5. A và B là 2 điểm lần lượt trên (d) và (d2) và đối xứng với nhau qua Ox.tọa độ điểm B là ? A và B là 2 điểm đối xứng nhau qua Ox nên và Gọi tọa độ của điểm A và B là : và vì đường thẳng y=2x+17 đi qua A nên Vì đường thẳng y=-x-5 đi qua B nên mặt khác A và B đối xứng nhau qua trục hoành Ox nên (3)và { Từ (1) và (4) Từ (3) và (5)

Vậy A(-12;-7) và B(-12;7) . (các điểm trên 2 đường thẳng mà đối xứng qua trục hoành thì tung độ đối nhau và hoành độ bằng nhau . đáp án A(-12;-7);B(-12;7) ) Câu 1. Cho  ABC có góc B = 2 góc C . Trên tia đối của BA lấy D sao cho BD=BC. Biết

phân giác C và AB là N => SADM=SBCN từ E. Biết rằng diện tích tứ giác MNPQ bằng 21 cm^2. đáy lớn CD = 8 cm. Cho hình vuông ABCD có diện tích 11 căn 3 . tỉ số diện tích của hai hình ABCFE và ADCFE bằng ? Gọi giao điểm của phân giác A và DC là M. N. đường phân giác AD. Qua I kẻ đường thẳng song song với BC cắt AB. Hình thang cân ABCD (AB // CD) có hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Độ dài EF bằng ? Câu 3.AB=9cm. BC=21cm. Gọi M. AC ở E và F. Khi đó. P. Vậy đáy nhỏ AB ? Câu 6: Cho hình bình hành ABCD. N theo thứ tự là trung điểm của BD và AC. BC=5cm. Cho tam giác ABC có AB=3cm. Ta có AC = ? CM Câu 2. K => SEFK=SEFI SANFK=SCMEI => tỉ số là 1 Câu 7: Cho tam giác ABC có AB=18cm. Khi đó. Gọi M. BC. F kẻ các đường song song với AB lần lượt cắt AM. AD=16cm. diện tích của tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông ABCD là ? Câu 4. Vậy diện tích tứ giác ABCD là ? Câu 5. CN là I. Tia phân giác góc B cắt AD ở I. Q là trung điểm của các cạnh AB. AC=7cm. F. Cho tứ giác ABCD có AC⊥ BD. Đường phân giác của các góc A và C cắt đường chéo BD tại E. DA. Trên tia đối của tia AB lấy điểm M . Biết rằng OB = 2 MO. CD.

BC=20cm. BE và CF sao cho AA1/A1D = BB1/B1E = CC1/C1F = 1/3 . tam giác ABC đồng dạng với tam giác A1B1C1 theo tỉ số bằng ? Câu 9: Biết diện tích tam giác đều dựng trên một cạnh của hình vuông là 15 căn 3. Khi đó.sao cho AM = 6cm. BE. Trên AB. N sao . Gọi A1. Vậy diện tích hình vuông đó là ? Câu 10 : Cho tam giác ABC vuông ở A. AB=12cm. CF. C1 là các điểm tương ứng trên AD. Độ dài đoạn MN bằng ? cm. AC lấy M. B1. Đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. Áp dụng Ta-lét AB:AM=BC:MN => MN=7 Câu 8 : Cho tam giác ABC. Kẻ các đường trung tuyến AD.

Tính góc ABD . FC .cho MN // BC và MN = 5cm. G1 lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. Chu vi hình chữ nhật là ? cm Câu 17 . G’ lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ A. Kết quả là ? Câu 16: Hình chữ nhật ABCD có đường chéo AC = 13 cm. B. C. C1. Hai đoạn thẳng AD và BC cắt nhau tại I. Tính diện tích tam giác AMN. kẻ phân giác DE. AC = 20 . D sao cho OC=5m. B’. DC . Trên tia Ox lần lượt lấy A.Kết quả là ? Câu 15: Cho tam giác ABC có góc C = 35 độ. G xuống d. Tỉ số ( AA1 + BB1 + CC1)/ GG1 bằng ? đáp án là 3 Câu 13 : Cho tam giác ABC . Kết quả là ? Câu 11 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. B1. phân giác trong AD. C.B sao cho OA=4cm. Gọi A’. C’. AB= 10. diện tích 60 . Trong tam giác ADB. Khi đó tỷ số (AA’+BB’+CC’) : GG’ ? đáp án là 3 Câu 12 : Cho tam giác ABC có trọng tâm G. trong tam giác ADC kẻ phân giác DF. Gọi A1. Tính tỉ số ( AF. G xuống d. Trên tia Oy lần lượt lấy C. D là điểm thuộc AC sao cho AD=5cm. OD=6cm. Đường thẳng d nằm ngoài tam giác. Tính tỉ số diện tích của tam giác IAB và tam giác ICD.AE) ? đáp án là 1 diện tích tam giác đều bằng a^2 nhân căn bậc hai của 3 tất cả chia cho 4 = 15 nhân căn bậc hai của 3 => a^2 =60 mà diện tích hình vuông có cạnh là cạnh tam giác đều => diện tích hình vuông bằng 60 Câu 14 : Cho góc xOy.5cm.BE) / (BD . B. OB=7. Đường thẳng d nằm ngoài tam giác.

đường thẳng qua M và song song với BC cắt AC tại N. . trên cạnh AB lấy điểm M sao cho AM =2/5 AB .Cho tam giác ABC. Nếu độ dài đoạn thẳng AN bằng 12cm thì độ dài cạnh AC bằng là ? cm.