P. 1
Mau_nhan_xet_sinh_vien_thuc_tap_112702074829

Mau_nhan_xet_sinh_vien_thuc_tap_112702074829

|Views: 10|Likes:
Được xuất bản bởithanhhaui

More info:

Published by: thanhhaui on Apr 05, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2012

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
!N NH"N X#T $%T &'! TH(C T") T*T NGHIỆ)
Họ và tên người nhận xét: ...................................................................................................
Chức vụ: ........................................ Cơ quan:.....................................................................
Họ và tên sinh viên: ............................................................................................................
Đề tài hay nội ung c!ng vi"c #ư$c %h&n c!ng: .................................................................
.............................................................................................................................................
I+ V, $%T &'! C-NG VIỆC
'. C(c )*t qu+ sinh viên #, thu #ư$c: .................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
-. .*% /01i chung:  23t  4h(  25ung 67nh  4é8
II+ V, . TH/C $. 0'"T1 TINH TH2N1 TH3I ĐỘ T45NG &'3 T46NH
TH(C T")
'. 9i"c ch:% hành nội quy cơ quan c;a sinh viên:...............................................................
.............................................................................................................................................
-. 2inh th<n /à8 vi"c c;a sinh viên:....................................................................................
.............................................................................................................................................
=. 2h(i #ộ sinh viên t50ng gia0 ti*% v>i 8ọi người: ...........................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
III+ NH"N X#T CH'NG Đ*I V7I 8INH VI9N Đ%N TH(C T")
'. ?u #i@8 nAi 6ật: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
-. 4huy*t #i@8B h1n ch*: ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
=. C(c #ề nghC: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............B ngày ....... tháng ...... năm 2012
X:c nhận c;< c= >?<n @ABp nhận 8V @hực @ập
(Ký tên, đóng dấu)

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->