CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Họ và tên người nhận xét: ...................................................................................................
Chức vụ: ........................................ Cơ quan:.....................................................................
Họ và tên sinh viên: ............................................................................................................
Đề tài hay nội dung công việc được phân công: .................................................................
.............................................................................................................................................
I. VỀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC
1. Các kết quả sinh viên đã thu được: .................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Xếp loại chung:  Tốt  Khá
 Trung bình
 Kém
II. VỀ Ý THỨC KÝ LUẬT, TINH THẦN, THÁI ĐỘ TRONG QUÁ TRÌNH
THỰC TẬP
1. Việc chấp hành nội quy cơ quan của sinh viên:...............................................................
.............................................................................................................................................
2. Tinh thần làm việc của sinh viên:....................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Thái độ sinh viên trong giao tiếp với mọi người: ...........................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
III. NHẬN XÉT CHUNG ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẾN THỰC TẬP
1. Ưu điểm nổi bật: .............................................................................................................
.............................................................................................................................................
2. Khuyết điểm, hạn chế: ....................................................................................................
.............................................................................................................................................
3. Các đề nghị: ....................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............., ngày ....... tháng ...... năm 2012
Xác nhận của cơ quan tiếp nhận SV thực tập
(Ký tên, đóng dấu)