P. 1
37 de Thi Toan 2 Cuoi Hk1 2011-2012

37 de Thi Toan 2 Cuoi Hk1 2011-2012

|Views: 16,825|Likes:
Được xuất bản bởingotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Apr 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2012

pdf

text

original

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 1

37 ĐỀ THI CUỐI HỌC KỲ I TOÁN 2 (2011 – 2012)
ĐỀ SỐ 1)
Trường: ............................................ KI! T"# $%&I '($ K) I
*ớp: ................................................. !ôn: T+,-.*/0 2
T1n: ................................................. -2m h3c: 2411 5 2412
Thời gian:64 ph7t.
Bài 1: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m: A1 BiCmD
a. EFG EEG E6G HHH.G HHH.G HHH..G HHHHG 6IG 6J
b. E2G EIG EKGHHH..GHHH..GHHHHGHHHHG6FG 6E
Bài 2: 8i9t :ố hoLc chM th;ch h<p =>o ch? ch@m: A1BiCmD


Bài 3: T;nh nhNm: A1BiCmD
a. 6 O E P H.. c. 2 O 6 PHH
Q. 1I 5 K P H. R. 1F 5 E PHH
Bài 4: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống: A1BiCmD
a. E O 6 P1K
Q. J O F P 12
Bài 5: ĐLt t;nh rUi t;nh: A2 BiCmD
a. JF O 2K Q. V6 O K c. E1 5 VJ R. 64 . JE
HHHH HHH.. HHH.. HHHH
HHH... HHH. HHH.. HHHH.
HHH... HHH. HHH.. HHHH.

Bài 6: Khoanh =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng: A1BiCmD
a. E Rm O 14 Rm P HH.. Rm
Đ3c :ố 8i9t :ố
$h;n mưYi :áu. HHHH.................................
..................................................... EI
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 2
#. 1E Rm Z. 2E Rm $. VE Rm
Q. T[m \ Qi9t: ] O 14P14
#. \ P 14 Z. \ P 4 $. \ P 24
Bài 7: Khoanh =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng: A 1 BiCmD
a. $^ Qao nhi1u h[nh chM nh_t`

#. 1 h[nh
Z. 2 h[nh
$. V h[nh
Q.$^ Qao nhi1u h[nh tam giác`
#. 2 h[nh
Z. V h[nh
$. I h[nh
Bài : A2 BiCm D
a. -h> Qan !ai nuôi II con g>. -h> Qan '> nuôi ;t hYn nh> Qan !ai 1V con g>. 'bi nh> Qan '> nuôi
Qao nhi1u con g>` A1BiCmD
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Q.cm hái Bư<c 24 Qông hoa Schd hái Bư<c nhiều hYn em J Qông hoa .'bi chd hái Bư<c m@f Qông hoa `
A1BiCmD
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHH
ĐỀ SỐ 2)
Đg KI! T"# Đh-' K) *i- 2 AT& 2D
!j- T+á- . lớp 2
Bài 1: S! "
14S 24S V4SHH.SHHSK4S HH.SE4SHH.S144.
Bài 2: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ch? H.. cka tlng phmp t;nh
aS 12 . E P J HH. cS 1F . E P 6 HHH
QS 2I .K P 1E HH. RS VK O 2I P J4HH...
Bài 3: ĐLt t;nh rUi t;nh: V2 . 2J 6I . JF JV O 16 144 .J6
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 3
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài 4: T[m \: aS \ O V4 P E4 QS \ .22 P VE
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài 5:
aS Tn em trUng Bư<c 1F cWf. Tn Qan trUng Bư<c 21 cWf. 'bi cX hai tn trUng Bư<c Qao nhi1u cWf `
QS oufCn trufpn c^ EJ trang. TWm Bq B3c F6 trang. 'bi TWm crn phXi B3c m@f trang nMa th[ h9t sufCn
trufpn `
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 6: 8i9t ti9p =>o ch? ch@m
1F giờ hafHH.giờ chiều 2I giờ haf HH..giờ B1m
Bài 7: ]em tờ ldch tháng J Rưới BWf rUi trX lời cWu hbi:
Tht hai Tht Qa Tht tư Tht n2m Tht :áu Tht QXf $hk nh_t
T#$%&
5
1 2 V I J 6
F E 6 14 11 12 13
1I 1J 1K 1F 1E 16 20
21 22 2V 2I 2J 2K 27
2E 26 V4 V1
.-g>f 16 . J l> tht ......... .Trong tháng J c^H. ng>fchk nh_t. Đ^ l> nhMng ng>f HHHHH..
.Tuun n>fS tht n2m l> ng>f 1F. Tuun trướcS tht n2m l> mg>f H . Tuun :auS tht n2m l> ng>fH.
' cm Bư<c nghv h3c tht QXf => chk nh_t. 8_f em Bi h3c t@t cX HH. ng>f.
Bài : 8i9t phmp trl c^ :ố Qd trlS :ố trl => hipu Qwng nhau
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài (: 8x myt Bường thzng => BLt t1n cho Bường thzng B^.
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
ĐỀ SỐ 3)
Trường: ............................................ KI! T"# $%&I '($ K) I
*ớp: ................................................. !j-: T+,- . K'&I 2
'3 => t1n: .......................................... -2m h3c: 24115 2412
Thời gian: K4 ph7t.
Bài 1) A2BiCmD 'qf khoanh trrn =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng:
a{ V6 O K P `
#. II Z. IJ $. IK |. 66
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 4
Q{ 1F 5 6 P `
#. E Z. 6 $. 14 |. 12
c{ 6E 5 F P `
#. 2E Z. 61 $. 6J |. 6F
R{ E O K P `
#. 1I Z. 1J $. EK |. KE
Bài 2: ĐLt t;nh rUi t;nh: A2 BiCmD
2F O K6 1I O JK FF 5 IE KV 5 IJ
HHH HHH HHH. HHH
HHH HHH HHH. HHH
HHH HHH HHH. HHH
Bài 3: T[m \: A1 BiCmD
\ O 24 P IE \ 5 22 P I6
HHHHHH.. ............................. HHHHHH ......................
HHHHHH.............................. HHHHHH.......................

Bài 4: Điền R@u }G ~G P A 1 BiCmD
1V O 26 HH 2E O 1I 6F 5 JE HH.V2 O J
Bài 5: A 1 BiCmD
a{ ]em ldch rUi cho Qi9t:
11
Tht hai
Tht Qa
Tht tư
Tht n2m
Tht :áu
Tht QXf
C#* %#+,
F 1I 21 2E
1 E 1J 22 26
2 6 1K 2V V4
V 14 1F 2I
I 11 1E 2J
J 12 16 2K
6 13 20 27
. Tháng 11 c^ HH ng>f.
. $^ HH ng>f chk nh_t.
Q. ĐUng hU chv m@f giờ`

HHHHHHH.. H..HHHHHHH
Bài 6. A2 BiCm D
a. #nh cWn nLng IF kgS em nh• hYn anh 16 kg. 'bi em cWn nLng Qao nhi1u ki.lô.gam`
Z>i giXi
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH...........
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
6
12 1
2
3
4
5
11
10
9
8
7
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 5
Q. Th€ng Qm B•ng Bư<c J1 l;t nướcS th€ng lớn B•ng nhiều hYn th€ng Qm 16 l;t nước. 'bi th€ng lớn B•ng
Bư<c Qao nhi1u l;t nước`
Z>i giXi
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..........
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài 7: A1BiCmD
Trong h[nh Q1n :
a{ $^ HH h[nh tam giác.
Q{ $^ H... h[nh tt giác.
ĐỀ SỐ 4)
TrưY‚ ng: ................................... Đ-. KI-/0 T12 CU34I HO5C KI. I
*Yƒ p: ........................................ 03N: TOÁN KH34I 2
'o„ =a‚ t1n: ............................... N67 #859: 2011 – 2012
ThY‚ i gian: K4 ph7t
Bài 1: A 1 Bi1… mD
Tiƒ nh nhW… m:
1K O V P H.. 1I 5 E P H..
1J 5 K P H.. 6 O F P H..
Bài 2: A 2 Bi1… mD
Đ2„t tiƒ nh rô‚ i tiƒ nh :
aD VJ O II QD IK O 2J cD E4 5 IF RD V6 5 1K
............. ............. ............. .............
............. .............. ............. ..............
............. .............. .............. ..............
Bài 3: A1 BiCmD
Tố : `
aD 1KlO J l 5 14l P QD 2Ikg 5 1Vkg O Ikg P
Bài 4: A 2 BiCmD
T[m ] Qi9t:
aD ] O 1K P FV QD ] 5 2F P JF
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 6
................................ ..........................................
................................ .........................................
Bài 5: A 1 Bi1… mD
-hW„ n Ra„ ng hi‚ nh :
Trong hi‚ nh =e† RưYƒ i BWf:
aD $oƒ H hi‚ nh tam giaƒ c.
QD $oƒ H hi‚ nh tưƒ giaƒ c.
Bài 6: A 1 Bi1… mD
Đi1‚ n :ôƒ thiƒ ch hY„ p B1… BưY„c pheƒ p tiƒ nh Buƒ ng :

O P 144

. P J4
Bài 7: A 2 Bi1… mD
aD !e„ VI tuô… iS $ha hYn !e„ K tuô… i . 'o… i $ha Qao nhi1u tuô… i `
Bài &i:i
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
QD#nh Tu‚ ng ho„ c lYƒ p J cWn n2„ ng IV kgS Qa„ n TuWƒ n ho„ c lYƒ p 2 nhe„ hYn anh Tu‚ ng 1J kg. 'o… i Qa„ n TuWƒ n
cWn n2„ ng Qao nhi1u kilôgam `
Bài &i:i
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 7
ĐỀ SỐ 5)
Bài 1D A2BD ĐLt t;nh rUi t;nh:
JI O VK 2F O KV JI . VE EE . I6
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH
Bài 2D A2BD T[m ]
aD \ . VK P J2 QD 62 . \ P IJ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HH
Bài 3D A2BD
Trong myt ng>fS c‡a h>ng Qán Bư<c JK kg BườngS trong B^ Quni :áng Qán Bư<c 2Fkg. 'bi Quni
chiều Qán Bư<c Qao nhi1u kg Bường`
Bài giải
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHH
Bài 4D A2BD Khoanh trrn =>o chM cái trước k9t suX B7ng
a{ 2E O VK O 1IP` Q{ FK . 22 . VE P `
#. KE #. 2K
Z. FE Z. 1J
$. F6 $. 1K
Bài 5 A1BD '[nh Q1n c^:
HH..tam giác
HH..tt giác

Z>i K A1BD 8i9t phmp t;nh c^ hipu Qwng :ố Qd trl
. P
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 8
ĐỀ SỐ 6)
Đề 1 0;% ,8$% <=> 2 9?!i @A 1A Thời gian l>m Q>i I4 ph7tD
B#C% 1: !?i Q>i t_p Rưới BWf c^ kˆm theo myt :ố cWu trX lời #S ZS $ A l> Báp :ốk9t suX t;nhD. 'qf
khoanh =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng.
1 , Cho hình vẽ:
aDTố h[nh =uông c^ trong h[nh =x l>:
#. I Z. J $. K
QDTố h[nh tam giác c^ trong h[nh =x l>
#. I Z. J $. K
2S $ho phmp t;nh: JV 5 VK . K9t suX cka phmp t;nh tr1n l>:
#. 2F Z. 1F $. VF
B#C% 2: 1, Đặt tính rồi tính
VK O 2I 2J O JF 1E O VJ IF O 2E
VK O 2I P 2J

O JF P 1E O VJ P IF O 2E P
JV 5 2E K4 5 2F KV 5 2K FI 5 2J
JV 5 2E P. K4 5 2F P KV 5 2K P FI 5 2J P
2, Tìm x:
\ 5 26 P J2 IV 5 \ P I1 \ O IJ P KV
3. Giải bài ton:
*an hái Bư<c VI Qông hoaS !ai hái Bư<c ;t hYn *an E Qông hoa. 'bi !ai hái Bư<c Qao nhi1u Qông hoa`
Z>i giXi
ĐỀ SỐ 7)
!ôn Toán lớp 2A Thời gian l>m Q>i I4 ph7tD
Bài 1: !ho"nh vào #h$ %ặt tr&'# #() trả *+i %,ng
a{ EJ 5 V6 P `
#. IJ Z. IK $. JJ |. JK
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 9
Q{ 26 5 J O 1J P `
#. I6 Z. V6 $. 16 |. 6
Bài 2: -i.t ## /0 vào 1 tr0ng
Đ3c 8i9t
Tám mưYi l2m
$h;n mưYi ch;n
Bài 3: Đặt tính rồi tính
IV O JF 62 5 FJ
IV O JF P 62 5 FJ P
Bài 2: Tìm x
a{ \ 5 22 P VE Q{ \ O 1I P I
Bài 3: !yt c‡a h>ng Quni :áng Qán Bư<c IJ kg BườngS Quni chiều Qán Bư<c ;t hYn Quni :áng 2I kg
Bường. 'bi Quni chiều c‡a h>ng B^ Qán Bư<c Qao nhi1u ki lô gam Bường`
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 4: '[nh =x Q1n c^ m@f h[nh tam giác`
'[nh =x tr1n c^HHHH. h[nh tam giác.
ĐỀ SỐ ) !ôn Toán lớp 2
Z>i 1: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ô trống
Tố hang VE 1J 2J
Tố hang 2F 2J V2
Tnng K4 E2
Tố Qd trl 11 KI 64
Tố trl I VI
'ipu 1J VI VE
Z>i 2: T;nh :
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 10
aD F2 5 VK O 2I P QD VK O 2I . 1E
Z>i V: Khoanh =>o chM BLt trước k9t suX B7ng
Tố h[nh tt giác trong h[nh =x l>:
#. 1 Z. 2 $. V |. I

Z>i I: Z[nh cWn nLng 2E kgS #n nh• hYn Z[nh I kg . 'bi #n nLng Qao nhi1u ki lô gam`
Z>i giXi
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Z>i J: Điền :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m
aD !yt ng>f c^ HHH. giờ
QD 1J giờ haf HHH.giờ chiều
cD Tl F giờ :áng B9n 14 giờ :áng c€ng ng>f l> H. giờ.
Z>i K: T;nh nhanh
14 5 6 O E 5 F O K 5 J O I 5 V O 2 5 1
ĐỀ SỐ ()
'3 => t1n: HHHHHHH.. Z‰I KI! T"# $%&I '($ K) I 5 !j-: T+,-
*ớp: HHHHHHHHH... *ớp 2 . -2m h3c: 2414 5 2411
Th+i gi"n *àm bài 25 6h,t 78h1ng 89 th+i gi"n gi"o %:;
Z>i 1. 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m:
aD JFG JEG J6G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..G KI.
QD EVG EIG EJG HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..G 6F.
Z>i 2. ` aD
QD
Z>i V. Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống:
aD 6 O E P 1F QD 1J 5 E P K cD 1K 5 6 P E RD K O E P 1I
Tố hang E E
Tố hang F E
Tnng
Tố Qd trl 1V 1J
Tố trl K F
'ipu
. 2K O 1J
VE
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 11
Z>i I. ` aD 1K* O J* 5 14* P *
QD 2I8g 5 1V8g O I8g P 8g
Z>i J. ĐLt t;nh rUi t;nh:
IK O VJ JV 5 2E VK O JI E4 5 IF
HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHH
HHHHHHHHH
HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHH
HHHHHHHHH
HHHHHHHHH HHHHHHHHH HHHHHHH
HHHHHHHHH
Z>i K. #nh 'o>ng cWn nLng IKkgS !inh cWn nh• hYn anh 'o>ng 1Ekg. 'bi !inh cWn nLng Qao nhi1u ki.
lô.gam`
Bài giải
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHH
Z>i F. 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m:
'[nh =x Q1n:
aD $^ HH h[nh tam giác.
QD $^ HH h[nh tt giác.
ĐỀ SỐ 10)
TDEF%& ,iG? #H9 B#I9 JK% Thứ ngày tháng năm 2010
HH Là TM%:........................................... KiG7 ,DN OP%# CUỐI HKI
Q=> 2HH... 0R%: T8S%
T#Fi &iN%: 40 >#I,
I ) ,DT9 %&#iU7 @#$9# V?N%:
Khoanh vào chữ cái trước ý đúng trong mỗi câ !a:
Bài 1) Tố liền trước 50 l>
#. I6 Z. J1 $. IE
Bài 2) Tố <=% nh@t c^ hai chM :ố l>
: #. EE Z. 66 $. 64
Bài 3) '[nh =x Q1n c^ m@f h[nh tam giác`
#. V Z. I $. J
Bài 4) $Wu n>o B7ng"
. 2K O 1J
VE
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 12
#.!yt ng>f c^ 2I giờ Z. !yt ng>f c^ 12 giờ $. !yt ng>f c^ 24 giờ
Bài 5) T;nh tnng S Qi9t các :ố hang l> IE => 1F)
#.JK Z. KJ $. IJ
Bài 6 )T[m \ : W X 16 Y 30
#.1J Z. 1K $. 1I
Bài 7 ) TZ%# @[, V?: 6 ' 6 ' ( Y "
#.F1 Z. F4 $. E1
Bài ) !• hái Bư<c JJ suX cam S m• Qi9u Q> 24 suX cam . 'bi m• crn lai Qao nhi1u suX cam`
# .V4 suX Z. VJ suX $.2J suX
II) TDT9 %&#iU7 ,\ <?+% :
Bài 3) ĐLt t;nh rUi t;nh :
IK O I6 EV . VJ E4 . IV IJ O V6
Bài 2)

Bài 3) T;nh
VI O KK . 24 P EJ . 1J O 12 P
P P
Bài 4 ) !yt c‡a h>ng Quni :áng Qán Bư<c EV l Ruu S Quni chiều Qán Bư<c ;t hYn Quni :áng 2Fl Ruu . 'bi
Quni chiều c‡a h>ng B^ Qán Bư<c Qao nhi1u l Ruu`
Bài &i:i
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 5 ) Đi]% J! 9^% ,#i[? _à8 ; ,D!%&

I... ....
1F VF
2V I6
− −

2Kkg
. 1Ekg O 6kg
. 2K O 1J
VE
A B C D A
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 13
ĐỀ SỐ 11)
"#$% 1: K#8N%# ,D^% _à8 ,DE=9 9`? ,D: <Fi OI%& %#a, bb)c 2 đ
1) 2%# %#i]? #K% d7 _iM% @e8) N[? N%# 9#8 d7 4 _iM% @e8 ,#A Ni 9f @e8 %#i]? #K%"
a. #nh Q. cm c. Không ai nhiều hYn
2) N&àg 27 ,#$%& 12 <à ,#h #Ni) N&àg 22 ,#$%& 12 <à ,#h 7ag `
a. Tht n2m Q. Tht tư c. Tht Qa
3) Cf 7ag O8i% ,#j%& k #A%# lM% "
a. K Boan thzng Q. J Boan thzng c. I Boan thzng
4) ))))))( m ( ) S! ,#Z9# #n> Oi]% _à8 9#o 9#a7 <à :
a) F Q. E c. 6
"#$% 2: bb)c & đ
'â 1 (1 đ):
ĐUng hU # => ................................
ĐUng hU Z =>................................
ĐUng hU $ => ................................

'â 2 (1 đ) #*nh +,n c- :
aD .................. h[nh tam giác
QD ....................h[nh tt giác
'â . (2 O): Đp, ,Z%# _à ,Z%#:
aD 5 X 2( QD (1 ' ( 9) 52 X 15 q) 100 ' 71
'â / (1 O): TZ%#:
F O F6 O E P
HHHH..
F6 5 21 5 VJ P HHH.
Là8 l?ri 9#i]? s #Ni Ot%& #t %à8 9#u 9v%& &iF "
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 14
EJ 5 2V O 1K P HHHH 24 O I2 5 V4 P HH..
'â 0 (1 đ): TA7 w li[, N) 56 – W Y 27 l) W X 1 Y 71 '23
........................... ........................................
........................... ........................................
........................... ........................................
........................... ........................................
'â 1 (2 đ): Đoan thzng tht nh@t R>i KV Rm. Đoan thzng tht hai ngŠn hYn Boan thzng tht nh@t 1I Rm.
'bi Boan thzng tht hai R>i Qao nhi1u Bề.\i.mmt `
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 12)
B#^%& &qxO,
H?gU% <+> ,#i9#
ByI KIz0 T12 Đ{NH K| CUỐI K| 1
0;%: TOÁN 2
Th2i gian 3àm +ài: 40 >#I, 78h1ng 89 th+i gi"n gi"o %:;
IcTDT9 %&#iU7 (3 ĐIz0): 0oi lài ,+> qE=i O`g 9f 4 >#EK%& $% ,D: <Fi (<à O$> J!s @[, V?: ,Z%#s
b )) }7 #~g 9#H% >#EK%& $% ,D: <Fi OI%&)
1) S! 5( OH9 <à:
#. -2m ch;n Z. -2m mưYi ch;n $. $h;n n2m |. $h;n mưYi l2m
2) N&àg 22 ,#$%& 12 %67 200 <à ,#h HNi) N&àg OC? ,iM% 9*N %67 200( <à ,#h 7ag"
2. Tht 'ai Z. Tht Za $. Tht Tư |. Tht -2m
3) S! <=% %#a, 9f 2 9#• J! @#$9 %#N? <à:
#. 66 Z. E6 $.6E |.144
4) (2 l€%& ,r%& 9*N #Ni J! %à8 ,D8%& 9S9 9p> J! JN? O•g"
#. V2 => J4 Z. JJ => IF $. VF => JJ |. JJ => IF
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 15
5) HA%# _‚ qE=i O•g 9I lN8 %#iF? #A%# ,h &iS9"
2) 2 B) 3
C) 4 ƒ) 5
6) 2% 9f _iM% li) Hv%& 9f %#i]? #K% 2% 2 _iM% li) HSi Hv%& 9f lN8 %#iM? _iM% li"
#. 14 Z. 14 =i1n Qi $. 14 A=i1n QiD |. K =i1n Qi
IIc BH„N T… QU†N (7 ĐIz0)
4ài 1 (. đi5m): ĐLt tớnh rUi tớnh
VK O IF 144 . KJ IF O VF 6I . JF
Bài 2 (1 OiG7): T[m aS Qi9t:
VF O a P E1 KV . a P 2J
Bài 3 (2 OiG7): !yt khu =ườn c^ 144 cWf B>oS :au khi Qán Bi myt :ố cWf B>o th[ khu =ườn crn lai VF cWf
B>o. 'bi Bq Qán Qao nhi1u cWf B>o`
Bài &i:i:
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 4 (1 OiG7):
'qf =x th1m myt Boan thzng =>o h[nh Q1n
BC c^ 1 h[nh tam giác => 2 h[nh tt giác. Đ3c
t1n các h[nh B^`
................................................................. .....
............................................................ ..........
......................................................
................................................................. .....
...........................................................


Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 16
ĐỀ SỐ 13)
'o„ t1n 'T: HHHHHHHHH.
*Yƒ p: HH..
TrưY‚ ng T' :ôƒ 2 -am 0hưYƒ c
KI-/0 T12 CU34I HK1 A2414.2411D
03N: T8N4% <K4> 2
T#K.i &iN%: 40 >#?4,
Đi1… m:
‹KAkfƒ D:
1.A1 Bi1… mD: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m :
a{ FE G F6 G E4 G ..........................................................................................G EJ
Q{ FK G FE G E4 G ........................................................................................G 64
2.A1 Bi1… mD: 8i9t :ố liền trướcS liền :au =>o ch? ch@m cho th;ch h<p:
Tố liền trước Tố Bq cho Tố liền :au
......................... 2J .............................
.............................. 64 ..............................
3.A1 Bi1… mD: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống:
a{ 6 O F P 1F Q{ 1V . E P K
c{ 1K . 6 P F R{ E O 6 P 1F
4.A 2 BiCmD: ĐLt t;nh rô‚ i t;nh :
V1 O 1J JV . 2E VK O 2K 144 . VK
5.A1 BiCmD: T[m \:
E6 5 \ P VK \ O K P IJ
.............................................. ..............................................
.............................................. ..............................................
6.A1BiCmD: *ớp 2# c^ 2K h3c :inhS lớp 2Z c^ nhiều hYn lớp 2# K h3c :inh. 'bi lớp 2Z c^ Qao nhi1u h3c
:inh`
‡i:i: ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
7.A2BiCmD: ]em tờ ldch tháng 2 Rưới BWf rUi trX lời cWu hbi :
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 17
T#N4%& T#h #Ni T#h lN T#h ,E T#h %67 T#h J$? T#h l:g C#* %#+,
2
1 2 V I
J K F E 6 14 11
12 1V 1I 1J 1K 1F 1E
16 24 21 22 2V 2I 2J
2K 2F 2E
Trong tháng 2:
a. $^ ...... ng>f tht n2m.
Q. $ác ng>f tht n2m l>:.........................................................................................................
c. -g>f 1F tháng hai l> ng>f tht :.........................................................................................
R. $^ t@t cX ........................................ ng>f.
.A1BiCmD: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m:
'[nh =x Q1n :
a. $^ .............. h[nh tam giác
Q. $^ .................. h[nh tt giác
ĐỀ SỐ 14)
KIz0 T12 HỌC KỲ 1
-Œ! '($ 2414.2411
-g>f kiCm tra: 2V . 12 . 2414
$hM k• giám
khXo
Tố m_t mq:
0;%: TOÁN – Q=> HNi
Thời gian l>m Q>i: VJ ph7t AKhông kC thời gian giao BềD
Bài 1: T;nh: A2SJ BiCmD
a{ E O I P ..... F O 6 P HH 1J . 6 P HH 1V . K P HH
Q{ 1K O J . 14 P HH 2I 5 1V O I P HH J1 . 16 . J P HH
Bài 2: ĐLt t;nh rUi t;nh: A2 BiCmD
IF O 2J 6V . 2E JK O VI 144 . IF
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 3: T;nh x A1SJ BiCmD:
x O 1E P I2 x . V2 P JE K4 . x P 1K
.......................................... ............................................... ..........................................
.......................................... ............................................... ..........................................
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 18
BNˆi 4: ]em tờ ldch tháng 12 Rưới BWf rUi trX lời cWu hbi: A1 Žie•mD
Tht hai Tht Qa Tht tư Tht n2m Tht :áu Tht QXf $hk nh_t
1 2 V I J
Tháng K F E 6 14 11 12
12 1V 1I 1J 1K 1F 1E 16
24 21 22 2V 2I 2J 2K
2F 2E 26 V4 V1
a{ $^ HHHH.. ng>f tht QXf. Đ^ l> các ng>f
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Q{ -g>f 2V tháng 12 l> tht HHHHHHHHHHHH..
c{ Tháng 12 c^ HHHHHHHH.. ng>f.
Bài 5: a{ !yt c‡a h>ng c^ EJ chi9c \e BapS Bq Qán Bư<c 2F chi9c \e Bap. 'bi c‡a h>ng crn lai Qao nhi1u
chi9c \e Bap`A1 BD
Z>i giXi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Q{ !• =Št Bư<c KF l;t :Ma QrS chd =Št Bư<c VV l;t :Ma Qr. 'bi m• => chd =Št Bư<c Qao nhi1u l;t :Ma
Qr` A1 BD
Z>i giXi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
BNˆi 6: A1 Žie•mD Khoanh =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng:
a{ Tố h[nh tam giác l>: Q{ Tố h[nh tt giác l>:
#{ V h[nh #{ 2 h[nh
Z{ 2 h[nh Z{ V h[nh
${ 1 h[nh ${ I h[nh
ĐỀ SỐ 15)
TDEF%& TiG? #H9 T8à% T#T%& Bài @iG7 ,DN OP%# @A CU!I @A i
N67 #H9: 2010'2011
$Wu1: A4SJ BiCm D
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 19
K4 HH K2 HH KI KJ HH HH HH K6 F4

$Wu 2: A 4SJ BiCmD
Đ3c :ố 8i9t :ố
Tám mưYi tư HHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH FK
$Wu V: ` A 1 BiCm D
OE
O 6
OI
. E . 12
$Wu I: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống: A 1 BiCmD
6 O J P 1I
F O 6 P 1F
1E . 6 P 6
1J . F P 6
$Wu J: A 2 BiCm D ĐLt t;nh rUi t;nh:
IK O 2E
HHHHHHH...
HHHHHHH...
HHHHHHH...
F2 . VK
HHHHHHH..
HHHHHHH..
HHHHHHH..
IK O VI
HHHHHHH..
HHHHHHH.
HHHHHHH.
64 . IF
HHHHHH..
HHHHHH..
HHHHHH.
$Wu K: T[m w A 1 BiCm D
w X I4 P 64
HHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHH..
w . 1K P JE
HHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHH.
$Wu F : ‹iXi toán: A V BiCm D
aS ouang cWn nLng VE kg. !inh cWn nLng hYn ouang K kg. 'bi !inh cWn nLng Qao nhi1u ki.lô.
gam`
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
S!
E K
16
1F
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 20
QS !yt c‡a h>ng c^ KJ chi9c \e BapS Bq Qán Bư<c 2E chi9c \e Bap . 'bi c‡a h>ng crn lai Qao nhi1u
chi9c \e Bap`
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
$Wu E: A 1 BiCmD
'[nh Q1n c^:
.HH h[nh tt giác.
.HH h[nh tam giác.
ĐỀ SỐ 16)
'3 => t1n
'T: .....................................
*ớp:......Trường: *1 Thd 'Ung
‹@m
-2m h3c: 2414 . 2411
Tố Z| : .................
0hrng : ...............
KIz0 T12 Đ{NH KỲ
CUỐI HỌC KỲ I
0;% : TOÁN' Q‰B H2I
-g>f kiCm tra: .......{ .12..{ 2414.
C#•
@Š ‡T
S! 7+,
7~
S! TT
Bài 1: "
36s 3s bs 42s bs bs b))s 50)
Bài 2: N!i >#‹> ,Z%# _=i @[, V?: 9*N >#‹> ,Z%# Of
Bài 3: ĐI%& &#i Đs JNi &#i S _à8 ; ,D!%&
N ) ( X 7 Y 16 l )1 ' (Y 13
9 ) 1 – ( Y 10 q ) 15 – 4 Y 11
Bài 4: K#8N%# _à8 9#• 9$i Op, ,DE=9 @[, V?: OI%&
2 X 4 Y "
6 +
9
17 -
9
6+ 7
9+7
8
13
15
16
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 21
2 ) 6 B ) 23 C) 32 ƒ) 327
Bài 5: Đp, ,Z%# Dti ,Z%#
26 X 35 26 X 5( 75 – 17 60 – 43
bbbbbb bbbbb bbbbb bbbbb)
bbbbbb bbbbb bbbbb bbbbb)
bbbbbb bbbbb bbbbb bbbbb)
Bài 6 : TA7 W
W X 17 Y 24 45 – W Y 1(
bbbbbbbbbb b))))))))))))))))))))))))))))))))
bbbbbbbbbb b))))))))))))))))))))))))))))))))
bbbbbbbbbb b))))))))))))))))))))))))))))))))
Bài 7 : 0Œ, 9•N #à%& l?ri J$%& l$% OEn9 74 @i<; &N7 OEF%&s l?ri 9#i]? l$% Z, #K% l?ri J$%& 15
@i<; &N7 OEF%&) HSi l?ri 9#i]? 9•N #à%& Of l$% OEn9 lN8 %#iM? @i<; &N7 OEF%&"
Bài &i:i :
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
l ) BA%# %#S O\%& 14<Z, %E=9s lA%# <=% O\%& %#i]? #K% lA%# %#S 6<Z, %E=9) HSi lA%# <=% O\%&
lN8 %#iM? <Z, %E=9 "
Bài &i:i :
Tf7 ,T,HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. .
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài : Li[, J! ,#Z9# #n> _à8 9#o ,D!%&
HA%# _‚ lM%
N ) Cf b)) ,N7 &i$9)
l ) Cf b)) ,h &i$9
ĐỀ SỐ 17)
0'•-‹ ‹| ĐT Đ‘-‹ '/I
T1Ž•N‡ TH B•C N‡H‘2
ByI KIz0 T12 Đ{NH K’ HỌC K’ I 03N TOÁN Q‰B 2
N67 #H9 2010 ' 2011
Thời gian l>m Q>i: I4 ph7t
'3 => t1n: ................................................... *ớp: ..... Tố Qáo Ranh: ........
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 22
Đg $'’-
Bài 1:72 %i9m; Khoanh vào chữ cái đứng trước 6hư7ng án đúng8
a{ K9t suX cka phmp cyng KF O 2K l> :
#. EV Z. 6V $. 6I |. 6J
Q{ 0hmp trl 144 . JF c^ k9t suX l>:
#. JV. Z. II $. IV |. VV
c{ Tnng n>o Rưới BWf Qm hYn JK`
#. J4 O E Z. I6 O F $. VK O 26 |. IE O K
R{ Tố h[nh tam giác c^ trong h[nh Q1n l>:
#. 2 Z. V $. I |. J
Bài 2:A1 BiCmD 9i:n !; ho<c => (?@ A@ B) thCch hD6 vào chỗ ch>m8
a{ I2 O 1J ...........JJ Q{ 144 . KF ......... IV
c{ E giờ tối crn g3i l> ..... giờ.
R{ -g>f 1 tháng 1 n2m 2411 l> ng>f tht F. Tht QXf tuun :au B^ l> ng>f ..... tháng .....
Bài 3: A2 BiCmD 9<t tCnh và tCnh:
a{ VK O 2E Q{ FJ . VF c{ 144 . FV R{ 26 O 1F
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Bài 4: A1 BiCmD TCnh:
a{ IE O 2J . VE Q{ 144 . VE O 1J
.....................................................................................................................................................
Bài 5 :A1 BiCmD T*m E@ +iFt:
a{ x O VF P FV Q{ I2 . x P V4
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 6: A2 BiCmD 4ài giGi8
Th€ng gao t“ c^ JV kgS Th€ng gao n9p c^ ;t hYn th€ng gao t“ E kg. 'bi th€ng gao n9p c^ Qao nhi1u ki
. lô . gam`
Z>i giXi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 23
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 7. A1 BiCmD TCnh nhanh:
IE O I6 .6 . E
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................
ĐỀ SỐ 1)
0'•-‹ ‹| ĐT Đ‘-‹ '/I
T1Ž•N‡ TH B•C N‡H‘2
ByI KIz0 T12 Đ{NH K’ HỌC K’ I 03N TOÁN Q‰B 2
N67 #H9 2010 ' 2011
Thời gian l>m Q>i: I4 ph7t
'3 => t1n: ................................................... *ớp: ..... Tố Qáo Ranh: ........
Bài 1:A2 BiCmD Khoanh vào chữ cái đứng trước 6hư7ng án đúng8
a{ K9t suX cka phmp cyng FK O 1K l> :
#. E2 Z. F2 $. 6V |. 62
Q{ 0hmp trl 144 . FJ c^ k9t suX l>:
#. VJ. Z. 2J $. 1J |. 1K
c{ 'ipu n>o Rưới BWf lớn hYn JK`
#. J6 . E Z. K6 . 14 $. JK . 4 |. JE . V
R{ Tố h[nh tam giác c^ trong h[nh Q1n l>:
#. 2 Z. V $. I |. J
Bài 2:A1 BiCmD 9i:n !; ho<c => (?@ A@ B) thCch hD6 vào chỗ ch>m8
a{ I2 O 1J ...........FJ Q{ 144 . I2 ......... IV
c{ 14 giờ B1m crn g3i l> ..... giờ.
R{ -g>f 1 tháng 1 n2m 2411 l> ng>f tht :áu. Tht :áu tuun :au B^ l> ng>f ..... tháng .....
Bài 3: A2 BiCmD 9<t tCnh và tCnh:
a{ VK O VE Q{ FJ . 2F c{ 144 . VF R{ 26 O JF
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................
Bài 4: A1 BiCmD TCnh:
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 24
a{ IE O VJ . VE Q{ 144 . 2E O 1J
.....................................................................................................................................................
Bài 5 :A1 BiCmD T*m E@ +iFt:
a{ x O VF P E4 Q{ I2 . x P 22
..........................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Bài 6: A2 BiCmD 4ài giGi8
Th€ng gao n9p c^ JV kgS Th€ng gao t“ c^ ;t hYn th€ng gao n9p E kg. 'bi th€ng gao t“ c^ Qao nhi1u ki
. lô . gam`
Z>i giXi
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Bài 7. A1 BiCmD TCnh nhanh:
2I O KJ . I . J
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
......................................................................................
ĐỀ SỐ 1()
*ớp: .....Trường TiCu h3c 8an 0h7c
'3 => t1n: .....................................
ByI KIz0 T12 Đ{NH K’ CUỐI HỌC K’ I
-2m h3c 2446. 2414
!j- T+,- */0 2
'3 => t1n giáo coi => ch@m:..................................................
.............................................................
0'i- T"”$ -‹'I•! V BiCm
Khoanh =>o chM cái trước cWu trX lời B7ng
$Wu 1. Tố liền trước cka E4 l>:
#. F6 Z. E4 $. E1 |. E2
$Wu 2. Tố th;ch h<p Biền =>o ch? ch@m K4 cm P H. Rm l>:
#. K Rm Z. K $. K4 |. K cm
$Wu V. $ác :ố 2EG VFG IKG J2 Bư<c =i9t theo tht t• tl lớn B9n Qm l>:
#. IKG VFG J2G 2E Z. 2EG VFG IKG J2 $. J2G IKG VFG 2E |. J2G VFG IKG 2E
$Wu I. Tố lớn hYn FI => nhb hYn FK l>:
#. FV Z. FF $. FJ |. FK
$Wu J. 'ipu cka KI => V1 l>:
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 25
#. VV Z. FF $. 6J |. VI
$Wu K. *an => 'Ung c^ 22 sufCn trufpn tranh. -9u l@f Qớt cka 'Ung J sufCn th[ hai Qan crn lai Qao
nhi1u sufCn trufpn tranh`
'ai Qan crn lai :ố sufCn trufpn tranh l>:
#. 2F Z. 1F $. 22 |. 1J
BH„N T… QU†N F BiCm
Z>i 1. A2 BiCmD T[m \S Qi9t:
\ O 1J P I1 \ 5 2V P V6
Z>i 2. A2 BiCmD ĐLt t;nh rUi t;nh
II O VF 6J 5 JE VE O JK KK 5 E
Z>i V. A1SJ BiCmD '[nh =x Q1n c^ Qao nhi1u tt giác`
Z>i I. A1SJ BiCmD. $^ hai th€ng Ruu. Th€ng tht nh@t chta nhiều hYn th€ng tht hai E l;t RuuS th€ng tht
nh@t chta VV l;t Ruu. 'bi th€ng tht hai chta Qao nhi1u l;t Ruu`
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 20)
Trường TiCu h3c 'o> TYn
Đề KiCm tra cuối h3c kỳ I n2m h3c 2414 5 2411
0;% ,#i : T8$% <=> 2
T#Fi &iN% <à7 lài: 40 >#I,
#H và t,n:................................................ Iớ6:........8J; +áo =anh :........

2' B#C% @iG7 ,DN ,DT9 %&#iU7)
Khoanh vào chữ cái trước đá6 án đúng8 (Kỗi đá6 án đúng cho 0@0 đi5m)
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 26
1D JRm P ` cm
#. J4 cm Z. J cm $. I cm
2D Tố Qm nh@t trong các :ố : 144S 6ES E6S 64 l>
#. E6 Z. 64 $. 6E
VD IF O VJ P `
#. F2 Z. 62 $. E2
ID Tố lớn nh@t c^ 2 chM :ố m> tnng 2 chM :ố cka :ố B^ Qwng 6 l>:
#. 66 Z. 64 $. E1
JD 11 5 F O E P `
#. I Z. 12 $. 14
KD $on l<n trŠng nLng FJ kgS con l<n Ben nh• hYn con l<n trŠng 1E kg. 'bi con l<n Ben cWn nLng Qao
nhi1u ki.lô.gam `
$on l<n Ben cWn nLng : #. 6V Z. JF $. KF
FD `
ED '[nh Q1n c^ máf h[nh tt giác:
# . 2
Z. V
$. I
6D Điền :ố th;ch h<p =>o ch? trống:
J } JE
#. 6 Z. E $. F
14 D Tố liền :au cka I6 l>:
#. IE Z. J1 $. J4
B' B#C% @iG7 ,DN ,\ <?+%)
Bài 1 A2 đi5mD : ĐLt t;nh rUi t;nh:
VE O K2 G F2 . 2J G KI O 2F G 144 . FF G
Bài 2: A1 đi5mD T[m \
a. x O 2E P I1 Q. V2 . x P 1K O F
J
O F . K
Tố
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 27
Bài 3: A2 đi5mD -2m naf *an E tuniS m• hYn *an 2F tuni. 'bi n2m naf m• Qao nhi1u tuni `
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 21)
Trường:HHHHHH..................... Đg KI! T"# $%&I '($ K) I
*ớp:HHHHHHHHHH.. 03N: TOÁN – KHỐI 2
'3 => t1n:HHHHHHHHHHHH
Thời gian: K4 ph7t.
Z>i 1. A1 BiCmD 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? trống:
a{ K2S KVS KIS H.G H..G HHG HHG HHS F4.
Q{ I4S I2S IIS H.GHHGHHGHHGHH.S JK.
Z>i 2. A2 BiCmD Điền chM :ố th;ch h<p =>o ô trống:

V1 F EV 6F
X O . .
K I2 E 2
FF F6 KJ FK
Z>i V. A1 BiCmD !?i :ố FS E l> k9t suX cka phmp t;nh n>o`
Z>i I. A1 BiCmD ĐLt t;nh rUi t;nh:
VK O IV EE . KJ 2F O 1J E4 . IK
HHHH HHH. HHHH HHHH
HHHH HHH. HHHH HHHH
HHHH HHH. HHHH HHHH
Z>i J. A1 BiCmD T[m \:
a{ \ 5 2I P VI Q{ 2J O \ P EI
HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHH HHHHHHHHHH..
15 - 8
7
15 - 7
17 - 9
16 - 8
16 - 9
8
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 28
HHHHHHHHHH... HHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHH.. HHHHHHHHHH...
Z>i K. A1 BiCmD 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m:
a{ 2Rm PHHHH cm Q{ 6Rm PHHHH.. cm
V4cm PHHH.. Rm F4cm PHHHH. Rm
Z>i F. A1 BiCmD Trong h[nh Q1n:
a{ $^ m@f h[nh tam giác `..............h[nh.
Q{ $^ m@f h[nh tt giác `.................h[nh.
Z>i E. A1 BiCmD -2m naf Qố V1 tuniS con kmm Qố J tuni. 'bi n2m naf con Qao nhi1u tuni`
Bài &i:i
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
Z>i 6. *un Buu c‡a h>ng Qán Bư<c 2J*ít nước mŠmS lun :au Qán Bư<c 12 *ít nước mŠm. 'bi cX hai lun
c‡a h>ng Qán Bư<c Qao nhi1u l;t nước mŠm` A1 BiCmD.
Bài &i:i
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHH
ĐỀ SỐ 22)
'3 => t1n HHHHHHHHH
*ớp : 2H.
Trường TiCu h3c ouang KhXi
................
Bài @iG7 ,DN 9?!i @A I – %67 #H9 200(' 2010
0;% : T8$%' Q=> 2
7 Th+i gi"n *àm bài: 25 6h,t;
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
I' ,DT9 %&#iU7 A 2 BiCm D
=>i #() trả *+i %,ng %&?# 5, 3 %i9m
C`? 1: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống:
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 29
a D E O F P 1J Q D 6 O J P 1K

c D 12 . V P 6 R D 11 . I P F
C`? 2: Khoanh =>o chM cái BLt trước cWu trX lời B7ng:
$hk nh_t tuun n>f l> ng>f 16 tháng E. $hk nh_t tuun :au l> ng>f n>o`
#. -g>f 12 tháng E Z. -g>f 2K tháng E
C`? 3: Khoanh =>o chM BLt trước k9t suX B7ng:
Tố h[nh chM nh_t c^ trong h[nh =x l>:
aD V
QD I
cD J

C`? 4: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T
!yt Qao gao chta J ch–c ki lô gam gao. Tl Qao gao B^ l@f ra V kg gao th[ trong Qao crn lai Qao
nhi1u ki lô gam gao`
aD 24 kg QD IF kg
II'T\ <?+% A E BiCm D

C`? 5: ĐLt t;nh rUi t;nh: A 2 BiCm D
IF O VJ FI 5 2E IF O 2V F4 . IK

C`? 6: A 2 BiCm D
$on l<n cWn nLng V2 kg. $on ch^ nh• hYn con l<n 1Fkg. 'bi con ch^ cWn nLng Qao nhi1u ki lô gam`
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
C`? 7: T[m \: A 2 BiCm D
aD \ O 2F P IJ QD \ . 2F P IJ
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
cD IJ . \ P 2F RD 2J O \ P 1E O J2
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................
C`? : A 1 BiCm D
'[nh =x :au c^ Qao nhi1u Boan thzng`
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 30
# Z $ | c
TrX lời:.................................................................................................................................

C`? ( : A 1 BiCm D
'qf =i9t 2 phmp trl c^ hipu Qwng :ố trl`
ĐỀ SỐ 23)
Bài 1: `
E4 .H. E2 H.. EI EJ H. H. H. E6 64
Bài 2: Li[, J! #8p9 9#• ,#Z9# #n>
OH9 J! Li[, J!
Táu mưYi l2m HHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH IK
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. F1
Tám mưYi tư HHHHHHHH.
Bài 3: ` OF
aD OF QD
OJ

cD .H.... cD
. F
Bài 4: ĐI%& &#i Đs JNi &#i S _à8 ; ,D!%& :

aD E O I P 1V QD F O 6 P 1K
Bài 5: Đp, ,Z%# Dti ,Z%# :
IF O 2J KI . 2E 144 .VK VF O IV
HHH HHH. HHH. HHH..
HH.... HHH. HHH. HHH..
HHH HHH. HHH. HHH..
Bài 6: TA7 W \ OV4 P J4 \ 5 12 P IF
\ PHHHHH \ P HHHHHH.
\ PHHHHH \ P HHHHHH.
Bài 7: ‡i:i ,8$%
ouang cWn nLng 2K kg. !inh cWn nLng hYn ouang E kg. 'bi !inh cWn nLng Qao nhi1u kg `
S!
S!
K F
1J K
1K
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 31
T^m tŠt:HHHHHHHHHHHH TY BU: HHHHHHHHHHHH...
HHHHHHHHHHHH. HHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHH.
Bài &i:i:
HHHHHHHHHHHHHHHHHH.HHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Bài : K#8N%# _à8 O$> $% ,DE=9 @[, V?: OI%&
aD Tố tt giác trong h[nh =x l> :
#. 1 $. V
Z. 2 |. I
QD Tố h[nh tam giác trong h[nh =x l>:
#. I $. 2
Z. V |. 1
Bài ( : 8i9t ti9p =>o tờ ldch tháng 12 Rưới BWf rUi trX lời cWu hbi :
Tht hai Tht Qa Tht tư Tht n2m Tht :áu Tht QXf $hk nh_t
12
1 2 J
11 1V
1J 1K 16
2J 2E
26 V1
Trong tháng 12 :
aD $^ HHH.ng>f tht hai.
$ác ng>f tht hai B^ l> :HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
QD -g>f 22 tháng 12 l> tht HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
cD Tháng 12 c^ t@t cX Qao nhi1u ng>f :HHHHHHHHHHHHHHHHHH
RD cm Bư<c nghv tht QXf => chk nh_t.8_f tháng 12 em Bư<c nghv HHHHng>f
ĐỀ SỐ 24)
Bài 1: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m :
aD FEGF6GE4GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHE6G
QD FKGFEGE4G HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 64
cD 144G6JG64GHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH1J.
Bài 2: 8i9t :ố liền trướcSliền :au =>o ch? ch@m th;ch h<p :
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 32
Tố liền trước Tố Bq cho Tố liền :au
2J
K4
66
Bài 3:Tố`
aD QD
Bài 4:
Đ7ng ghi
ĐS:ai ghi T =>o ô trống :
aD 6 O F P1F cD 1V 5 E P K
QD 1K 5 6 P F RD E O 6 P 1F
Bài 5: ĐLt t;nh rUi t;nh :
IK . VJ
HHHH
HHHH
HHHH
JV .2E
HHHH.
HHHH.
HHHH.
VK O JI
HHHH
HHHH.
HHHH.
E4 5 IF
HHHH
HHHH.
HHHH.
Bài 6: Tố `
aD O 14 O 2
QD . 12 .E
Bài 7: ‹iXi toán:
aD #nh 'o>ng cWn nLng IK kg. !inh cWn nh• hYn anh 'o>ng 1E kg. 'bi !inh cWn nLng Qao nhi1u ki.lô.
gam`
Bài &i:i
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHH...
QD !yt c‡a h>ng S ng>f Buu Qán Bư<c VJ chi9c \e BapS ng>f tht hai Qán Bư<c 1K chi9c \e Bap. 'bi
cX hai ng>f c‡a h>ng Qán Bư<c Qao nhi1u chi9c \e Bap`
Bài &i:i:
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Bài : 8i9t ti9p =>o tờ ldch tháng 2 An2m thườngD Rưới BWf rUi trX lời cWu hbi:
Tố hang 6 F
Tố hang K F
Tnng
Tố Qd trl 1V 1J
Tố trl F E
'ipu
V
J
I2
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 33
Tht hai Tht Qa Tht tư Tht n2m Tht :áu Tht QXf $hk nh_t
2
1
I
6 1I
1F 22
2J 2E
Trong tháng 2:
aD $^ HHHH. ng>f tht n2m
QD $ác ng>f tht n2m l>:HHHHHHHHHHHHHHHHHH.
cD -g>f 1F tháng 2 l> ng>f tht :HHHHHHHHHHHHHHH
RD $^ t@t cX HHHHHHH..ng>f
Bài (: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? trống
'[nh =x Q1n c^:
aD $^ HHH.tam giác.
QD $^ HHH.tt giác

Bài 1: Điền :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m :
J4 J1 JE
K2 KE
FF
EV
6J 66
Bài 2: -ối phmp t;nh =ới k9t suX B7ng:
Bài 3: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống
aD F O E P 1J cD 12 . I P 6
QD E O I P 1V RD 11 . I P F
Bài 4: ĐLt t;nh rUi t;nh:

IJ O 2F
HHHH
HHHH
KI 5 VE
HHHH.
HHHH.
VV O IF
HHHH
HHHH.
E4 . VK
HHHH
HHHH.
6 O F
6
1K . F
6 O K
1F . 6
1K
E
1J
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 34
HHHH HHHH. HHHH. HHHH.
Bài 5: Tố`
aD 1K l O J l . 14 l P l

QD 2Ikg . 1Vkg O Ikg P kg
Bài 6: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? trống:
'[nh =x Q1n c^:
aD $^ HHHHh[nh tam giác.
QD $^ HHHHh[nh tt giác.
Bài 7: ‹iXi toán:
aD #nh 'o> cWn nLng IJ kgS Qan Z[nh cWn nh• hYn anh 'o> 1F kg. 'bi Qan Z[nh cWn nLng Qao nhi1u
ki.lô.gam`
Bài &i:i
........................................................................................................................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
b) Z[nh nhb B•ng 1J l nướcS Q[nh to B•ng Bư<c nhiều hYn Q[nh nhb 6 l nước. 'bi Q[nh to B•ng
Bư<c Qao nhi1u l;t nước`
Bài &i:i
..........................................................................................................................
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Bài : Điền :ố th;ch h<p =>o ch? trống:
O P
. P
ĐỀ SỐ 25)
Bài 1: Tố`
F
4
F
1
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 35
aD
QD
Bài 2: -ối m?i :ố =ới cách B3c :ố B^:
Bài 3: Tố `
aD O E cD . 6
QD O 6 RD . E
Bài 4: ĐLt t;nh rUi t;nh:
Bài 5: Tố`
aD O 1I . 24
QD . V4 O J
Bài 6: ‹iXi toán:
aD Z2ng gi@f m>u Bb R>i FJ cmS Q2ng gi@f m>u \anh ngŠn hYn Q2ng gi@f m>u Bb 2F cm. 'bi Q2ng
gi@f m>u \anh R>i Qao nhi1u \2ng.ti.met`
Bài &i:i
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
b) Th€ng Qm B•ng Bư<c VE l nướcS th€ng lớn B•ng Bư<c nhiều hYn th€ng Qm l> 22 l nước. 'bi
th€ng lớn B•ng Bư<c Qao nhi1u l;t nước`
IF O VJ
HHHH
HHHH
HHHH
FI 5 2E
HHHH.
HHHH.
HHHH.
IF O 2V
HHHH
HHHH.
HHHH.
F4 . IK
HHHH
HHHH.
HHHH.
2K 2E V2 VE
1
K
6
6
I
4
V
J
!ười :áu
Za mưYi l2m
Zốn mưYi
$h;n mưYi ch;n
K
J
K
J
V
K
F2
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 36
Bài &i:i
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Bài 7: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ô trống:
aD ĐUng hU # chvHHHHgiờ QD ĐUng hU Z chvHHH.giờ
#
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Z
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Bài : -ối m?i h[nh =ới t1n g3i cka h[nh B^:
Bài (: Khoanh =>o chM cái BLt trước cWu trX lời B7ng:
Trong h[nh =x Q1n:
aD Tố tt giác l>:
#.1 Z. 2 $. V
QD Tố h[nh tam giác l>:
#. 2 Z. V $. 1
ĐỀ SỐ 26)
KI! T"# $%&I K) 1 S -Œ! '($ 2414.2411
!j- T+,- 5 Q‰B 2 2
B#C% I) K#8N%# ,DP% _à8 9#• ,DE=9 9`? ,D: <Fi OI%& %#a, ( 6 OiG7 D
1{. VK O I2 P I2 O . Tố cun Biền =>o Y trống l> 7 5,3 %;
#. I2 Z. VK $. 2I

2{. 'ipu cka K4 => 2F l> : 7 5,3 %;
#. EF Z. IF $. IV
'[nh =uông '[nh chM nh_t '[nh tt giác '[nh tam giác
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 37
V{. Tnng cka IE => VJ l> : 7 5,3 %;
#. KV Z. FV $. EV
I{. *@f myt :ố cyng =ới 1I ta Bư<c J4 . Tố B— l> : 7 5,3 %;
#. 1I Z. J4 $. VK

J{ -gười ta R€ng BYn =d Bo n>o chv mtc By nLng haf nh• cka các =_t 75,3 %;
#. *;t Z. ]en.ti.mmt $. Ki.lô.gam

K{.$huông reo =>o h3c l7c Fgiờ .Zan #n B9n trường l7c E giờ G 8_f #n Bi h3c muyn Qao nhi1u
ph7t : 7 5,3 %;
#. 14 Z. V4 $. K4

BH„N II : ( 4 OiG7 D
F{. T;nh A 1 BiCm D
J2 kg O 1E kg O 1K kg P .................. 2J m O 1J m O I4 m P .......................
P ................... P ......................

E{. ĐLt t;nh rUi t;nh A 1 BiCm D
VI O 2E 144 5 IK
................. ..................
................. .................
.................... .................
6{. cm \em tờ ldch tháng 12 Rười BWf => =i9t phun trX lời th;ch h<p =>o
ch? ch@m :
12
$hk nh_t 'ai Za Tư -2m Táu ZXf
1 2 V I
J K F E 6 14 11
12 1V 1I 1J 1K 1F 1E
16 24 21 22 2V 2I 2J
2K 2F 2E 26 V4 V1
- -g>f tht QXf cuối tuun cka tháng 12 l> ng>f : HHHHHHHHHHH
- -g>f V1 tháng 12 l> ng>f tht m@f : HHHHHHHHHHHHHHHHHH.

14{. ` A 1 BiCm D
. 6 O 1211{. Z>i toán : A 2 BiCm D
$ái Q>n cao 6J cm . cái gh9 th@p hYn cái Q>n IK cm . 'bi cái gh9
cao Qao nhi1u \en. ti.mmt `
‹iXi
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
S!
EF
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 38
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

12{. 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m : A 1 BiCm D
'[nh =x Q1n c^ :
- HHHHHH..h[nh tam giác
- HHHHHHHh[nh tt giác
ĐỀ SỐ 27)
TDEF%& TiG? #H9 w?`% QŒ9 1
HH _à ,M% : bbbbbbbbbb
Q=> HNi b)
ĐiG7: T#hbb)) %&àg b)),#$%& 12 %67 200(
KIz0 T12 CUỐI HỌC K’ I
!ôn : Toán ' @Am hB# : 255C<2515
Đề Q>i A:ố 1D
1N) )S!" (0s5OiG7)
l) Li[, J! #8p9 9#• ,#Z9# #n> _à8 9#o 9#a7: (0s5 OiG7)
2) (2OiG7) :
N) TZ%# Dti &#i @[, V?: _à8 9#o 9#a7 :
( X 7 Y bb) “ 16 – 7 Y bb) “ ( X 6 Y bb “ 17 – ( Y bb
l) ĐI%& &#i Đs JNi &#i S _à8 :

7 X Y 15 “ 12 – 3 Y ( “ X 4 Y 13 “ 11 – 4 Y 7
Đ3c :ố 8i9t :ố
T$7 7EKi ,$7 bbbbb))
bbbbbbbbbbbbbbb) 66
6
0
6
1
1
6
4
6
6
30 32 36 42
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 39
3) S!" (1OiG7) X 14 . 20
N)

' 30 X 5
l)
4) Đp, ,Z%# Dti ,Z%#: (2OiG7)
45 X 27 64 – 3 33 X 47 0 – 36
bbbb bbbb bbbb) bbbb
bbbb bbbb bbbb) bbbb
bbbb bbbb bbbb) bbbb
5) ‡i:i ,8$%: (2OiG7)
N) BA%# %#S O\%& 15 3 %E=9s lA%# ,8 O\%& %#i]? #K% lA%# %#S ( 3) HSi lA%# %E=9 ,8
O\%& lN8 %#iM? <Z, %E=9 "
Bài &i:i :
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbb
l) B6%& &iag 7à? OS qài 7597s l6%& &iag 7à? WN%# %&T% #K% l6%& &iag 7à? OS 27
97) HSi l6%& &iag 7à? WN%# qài lN8 %#iM? W6%&',i'7‹, "
Bài &i:i :
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbb
6) Li[, J! ,#Z9# #n> _à8 9#o 9#a7: (1 OiG7)
HA%# _‚ lM%:
N)Cfb))))#A%# ,N7 &i$9)
l) Cf))b))#A%# ,h &i$9
7) Đi]% J! ,#Z9# #n> _à8 ; ,D!%& OG OEn9 >#‹> ,Z%# OI%&: (1 OiG7)
O P . Y
””””•••””””
72
3
6
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 40
ĐỀ SỐ 2)
TDEF%& TiG? #H9 w?`% QŒ9 1
HH _à ,M% : bbbbbbbbbb
Q=> HNi b)
ĐiG7: T#h bb)%&àgbb ,#$%& 12 %67 200(
KI! T"# $%&I '($ K) I
!ôn : Toán ' @Am hB# : 255C<2515
Đề Q>i A:ố 2D
1) N) Li[, J! #8p9 9#• ,#Z9# #n> _à8 9#o 9#a7: (0s5 OiG7)
l)) S!" (0s5OiG7)
2) (2OiG7) :
N) TZ%# Dti &#i @[, V?: _à8 9#o 9#a7 :
( X 7 Y bb) “ 16 – 7 Y bb) “ ( X 6 Y bb “ 17 – ( Y bb
l) ĐI%& &#i Đs JNi &#i S _à8 :

7 X Y 15 “ 12 – 3 Y ( “ X 4 Y 13 “ 11 – 4 Y 7
3) Đp, ,Z%# Dti ,Z%#: (2OiG7)
45 X 27 64 – 3 33 X 47 0 – 36
bbbb bbbb bbbb) bbbb
bbbb bbbb bbbb) bbbb
bbbb bbbb bbbb) bbbb
4) S!" (1OiG7) X 14 . 20
N)

' 30 X 5
l)

5) ‡i:i ,8$%: (2OiG7)
N) B6%& &iag 7à? OS qài 75 97s l6%& &iag 7à? WN%# %&T% #K% l6%& &iag 7à? OS 27
97 ) HSi l6%& &iag 7à? WN%# qài lN8 %#iM? W6%&',i'7‹, "
Đ3c :ố 8i9t :ố
T$7 7EKi ,$7 bbbbb))
bbbbbbbbbbbbbbb) 66
42
3
5
6
0
6
1
1
6
4
6
6
30 32 36 42
72
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 41
Bài &i:i :
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb
l) BA%# %#S O\%& 15 3 %E=9s lA%# ,8 O\%& %#i]? #K% lA%# %#S ( 3) HSi lA%# %E=9 ,8
O\%& lN8 %#iM? <Z, %E=9 "
Bài &i:i :
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
bbbbbb
6) Li[, J! ,#Z9# #n> _à8 9#o 9#a7: (1 OiG7)
HA%# _‚ lM%:
N)Cfb))))#A%# ,N7 &i$9)
l) Cf))b))#A%# ,h &i$9
7) Đi]% J! ,#Z9# #n> _à8 ; ,D!%& OG OEn9 >#‹> ,Z%# OI%&: (1 OiG7)
O P . Y
””””•••””””
ĐỀ SỐ 2()
Đề 1: !ôn Toán lớp 2A thời gian l>m Q>i I4 ph7t D
Z>i 1: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống
E O I P 1V 1J . 6 P K
F O 6 P 1K 1V 5 K P E
Z>i 2: Khoanh =>o chM BLt trước k9t suX B7ng:
aD Tố h[nh tam giác c^ trong h[nh =x l>:
#. 1 Z. 2 $. V |. I
QD Tố h[nh tt giác trong h[nh =x l>:
#. 1 Z. 2 $. V |. I
Z>i V: ĐLt t;nh rUi t;nh
IK O VJ JV . 2E VK O JI E4 5 IF
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 42
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..........
.........................................................................................................
IK O VJ PH. JV . 2E PHH. VK O JI PH.. E4 5 IFPHH..
Z>i I: 8i9t :ố liền trướcS liền :au =>o ch? ch@m th;ch h<p.
Tố liền trước Tố Bq cho Tố liền :au
................ 2J HHHHH..
HHHH 64 HHHHH.
Z>i J: *ớp 2# trUng Bư<c IE cWfS lớp 2Z trUng Bư<c nhiều hYn lớp 2# l> 12 cWf. 'bi lớp 2Z trUng Bư<c
Qao nhi1u cWf`
Z>i giXi
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHH.
Z>i K: T[m \: \ . 12 P IF
\ P HHHHHHH
\ D HHHHHH...
Z>i F: -ối m?i h[nh =ới t1n g3i cka h[nh B^.

Đề 2:
Z>i 1: 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m:
FKS FES E4S H. S EIS EKS H..S 64S HHS HH.S 6K.
Z>i 2: 8i9t :ố liền trướcS liền :au =>o ch? ch@m cho th;ch h<p.
Tố liền trước Tố Bq cho Tố liền :au
................ JJ HHHHH..
HHHH E6 HHHHH.
Z>i V: Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống.
aD E O I P 1V QD 12 . V P 6
cD 11 . I P F RD F O E P 1J
Z>i I: T[m \
\ . 1J P JV IJ . \ P VJ
\ P HHHHHHH \ P HHHH
\ D HHHHHH... \ PHHHHH..
Z>i J: ĐLt t;nh rUi t;nh
2K O JJ IV . 2E 2K O KI F4 5 VF
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..........
.........................................................................................................
2K O JJ P IV . 2E P 2K O KI P F4 5 VFP
'[nh =uông '[nh tt giác '[nh chM nh_t '[nh =uông
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 43
Z>i K: ouang cWn nLng VK kg. !inh cWn nLng hYn ouang E kg. 'bi !inh cWn nLng Qao nhi1u ki 5 lô .
gam`
Z>i l>m
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHH..
Z>i F: Khoanh =>o chM BLt trước cWu trX lời B7ng`
Trong h[nh =x Q1n:
aD Tố h[nh tam giác l>:
#. V Z. 2 $. 1
QD Tố h[nh tt giác l>:
#. 1 Z. 2 $. V
ĐỀ SỐ 30)
1{ 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? trống:: A2 BiCmD
a{ K2S KVS KIS H..G H..G ..HG H..G H..S F4. Q{ I4S I2S IIS H..GH..GH..GH..GH...S JK.
2{ ĐLt t;nh rUi t;nh: A2 BiCmD
VK O IV EE . KJ 2F O 1J E4 . IK
.................................. .................................. .................................. ..................................
.................................. .................................. .................................. ..................................
.................................. .................................. .................................. ..................................
V{ T[m ]. Zi9t: A2 BiCmD
] O 16 P F2 ] 5 VF P 2E 144 5 ] P IJ
................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. .................................................
................................................. ................................................. .................................................
I{ 8i9t :ố th;ch h<p =>o ch? ch@m: A1 BiCmD
2Rm PHHH cm 6Rm PHHH cm F4cm PHHH Rm
J{ Z[nh cWn nLng V2 ki.lô.gam. *an nh• hYn Z[nh 6 ki.lô.gam. 'bi *an cWn nLng Qao nhi1u ki.lô.gam` A2
BiCmD
Bài <à7
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
K{ A1 BiCmD
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 44
'[nh Q1n c^ ....... h[nh tam giác
'[nh Q1n c^ ....... h[nh tt giác
ĐỀ SỐ 31)
'3 t1n:........................................................
*ớp:.....Trường:...........................................
KIz0 T12 Đ{NH K’ CUỐI K’ I
@Am hB#:2515<2511
!j- :T+,-
Thời gian :I4ph7t Akhông kC thời gian
giao BềD
.................................................................................................

Z>i 1:T;nh nhNmA1.JBD
FOE P H 1J.F PH 12.IPH
1E.6 P H 6OE PH KOJ PH

Z>i 2:ĐLt t;nh rUi t;nhA2BD
IJOVK 144.2V 1EOI6 FJ.IF
HHH. HH.H ..HH ..HH.
HHH. HHH. ..HH HHH
HHH. HHH. ..HH ...HH

Z>i V:Tố`A2BD
O 1 OI OJ .I

.F O1 O1I .24
1K 2K
Z>i V: T[m \ A1.JBD
\ O J PVI \ . 1J P 2K
H .HHHHHHHH HHHHHH. HHHH
H..HHHHHHH.. HHHHHHHHHH..
HHHHHHH.. H HHHHHHHHHH..

Z>i I: Th€ng tht nh@t B•ng Bư<c J2 l nước Sth€ng tht hai B•ng ;t hYn th€ng tht nh@t 16 l nước .'bi
th€ng tht hai B•ng Bư<c Qao nhi1u l;t nước .A2BiCm)
Z>i giXi
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHH....................................
Z>i K: T[m myt :ố Qi9t khi l@f :ố B^ cyng =ới J th[ Qwng 1V.
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

ĐỀ SỐ 32)
'3 => Bài @iG7 ,DN 9?!i #H9 @A I
9 8
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 45
t1n:.......................................
*ớp: 2#
Trường TiCu h3c 0hưYng 'ưng
N67 #H9 200(' 2010
0;% T8$% ' Q=> 2
Th2i gian: /0 6hút ( LhMng L5 th2i gian giao đ:)
B#C% I: TrŠc nghipm A2S J BiCmD
Khoanh trNn vào chữ cái trước câ trG 32i đúng:
C`? 1: A4SJ BiCmD
$ác :ố VVG JIG IJ => 2E =i9t theo tht t• tl Qm B9n lớn l>:
#. 2EG IJG JIG VV Z. 2EG VVG IJG JI $. JIG IJG VVG 2E
C`? 2: A1 BiCmD
aD '[nh =x Q1n c^ Qa BiCm n>o thzng h>ng `
#. Za BiCm #S ZS $.
Z. Za BiCm #S ZS |.
$. Za BiCm ZS |S $.
|. Za BiCm #S |S $.
QD !yt ng>f c^ m@f giờ`
#. 12 giờ Z. 2I giờ $. K4 giờ
C`? 3: A1 BiCmD
#nh 1J tuniS em ;t hYn anh E tuni. 'bi em Qao nhi1u tuni`
#. V tuni Z. 2V tuni $. F tuni
B#C% II: T• lu_n AFSJ BiCmD
C`? 4: A2 BiCmD ĐLt t;nh rUi t;nh
1F O VJ KI O VK J1 . 2J 144 . E
C`? 5: A1SJ BiCmD T[m \
\ O 1F P IJ \ . V6 P 2K IJ . \ P 1E
C`? 6: AV BiCmD
#
Z |
$
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 46
!yt c‡a h>ng Quni :áng Qán Bư<c 144 kg gao. Zuni chiều Qán ;t hYn Quni :áng 2I kg. 'bi Quni
chiều c‡a h>ng Qán Bư<c Qao nhi1u ki. lô. gam gao`
Z>i giXi
C`? 7 : A1 BiCmD
T[m myt :ố Qi9t rwng l@f :ố B^ cyng =ới V2 th[ Bư<c JE `
Z>i giXi
ĐỀ SỐ 33)
KIz0 T12 Đ{NH K’ CUỐI HỌC K’ I (2010'2011)
0–N: TỐN Q‰B 2
—————————
Bài 1: Điền :ố th;ch h<p =>o Y trống. A1 BiCmD
K4 K2 KJ KF KE F1 F2 FJ
Bài 2: T;nh. AJ BiCmD
aD T;nh nhNm: A2 BiCmDS 'T t;nh B7ng m?i phmp t;nhBư<c 4SJ BiCm.
K O F P 1F 5 6 P
12 5 I P E O J P
QD ĐLt t;nh rUi t;nh: AV BiCmDS 'T BLt t;nh => t;nh B7ng m?i phmp t;nh Bư<c 4SJ BiCm.
2E O V1 1J O 22 EF 5 IF
2K O VK JI 5 16 KV O 1E
Bài 3: A1 BiCmD
aD *an Bi ngk l7c 24 giờ S ttc l> *an Bi ngk l7cHHH giờ B1m. A4SJ BiCmD.
QD -g>f 46 tháng 41 n2m 244E l> ng>f tht tư . -g>f 11 tháng 41 n2m 244E l> ng>f tht HHH A4SJ
BiCmD
Bài 4: -h_n Rang h[nh. A1 BiCmD
aD Trong h[nh =x Q1n c— ....... h[nh tam giác. A4S2J BiCmD
Trong h[nh =x Q1n c— ....... h[nh tt giác. A4S2J BiCmD
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 47
QD 8x Boan thzng #Z R>i Kcm. A4SJ BiCmD
Bài 5: Điền :ố th;ch h<p =>o Y trống BC Bư<c phmp t;nh B7ng A1 BiCmD
.
VF O 2 P 3(
2 5 2J P 3
Bài 6: ‹iXi tốn A1 BiCmD
aD Zan *an cWn nLng 2Ekg. Zan !ai cWn nLng hYn Qan *an Vkg. 'bi Qan !ai cWn nLng Qao nhi1u kilYgam
`
HHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH
QD !• hái Bư<c VE suX Qư˜i. $hd hái Bư<c 1K suX Qư˜i. 'bi m• hái nhiều hYn chd Qao nhi1u suX Qư˜i `
HHHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH
ĐỀ SỐ 34)
TDEF%& TiG?
#H9: .............................
...
Q=> : .....................
HH Là ,M% :
...............................
ĐỀ THI CUỐI HỌC K’ I 2010' 2011
0;% : Toán
N&EFi DN O] : 8™ Thd |uf1n
ĐiG7 :
C#• @Z :
Z>i 1: A2BD ĐLt t;nh rUi t;nh:
VE O I6 F1 5 2J KE O E 144 5 2F
............. ............ .............. ..................
............. ............ .............. ..................
............. ............ .............. ..................
Z>i 2:A1BD Đ7ng ghi Đ :ai ghi T : A1BD
aD F1 KE
5 2J O E
IK KK
Z>i V: A1.J BDT[m \:
aD \ O F P KV QD E O \ P EV cD \ 5 6 P 2I
............................... ............................... ................................
............................... ............................... ................................
............................... ............................... ................................
Z>i I : A1.JBD T;nh nhNm
144 5 K4 P
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 48
144 . 64 P
144 5 V4 P
144 . I4 P
Z>i J : A2BD Zao to c^ VJ kg gaoS Qao Qm c^ ;t hYn Qao to Ekg gao. 'bi Qao Qm c^ Qao nhi1u kg gao `
T^m tŠt : Z>i giXi :
.............................................
............................................ .................................................................
............................................ ...................................................................
..................................................................
Đáp :ố : .................
Z>i K : A 1BD 8x Bường thzng :
a. Đi sua hai BiCm !S -.
! -
. .

Q. Đi sua BiCm +.
+
.
Z>i F : A1BD
T;nh nhanh :
1 O 2 O V O I O J O K OF O E O 6 P ....................................................................................
.....................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
ĐỀ SỐ 35)
Trường : T'šT'$T Thanh Trd ĐỀ KIz0 T12 CUỐI HỌC KỲ I
*ớp: HHHHHHHHHHHHHHH.. 03N: TOÁN KHỐI 2
'3 => t1n:HHHHHHHHHHHH.
T#Fi &iN%: 40 >#I,
Bài 1: Đi]% J! " ( 0s5 OiG7)
61 6V 6K 66
Bài 2: ĐI%& &#i Đs JNi &#i S _à8 ; ,D!%& ( 1 OiG7)

a{ K O J P 11  c{ 6 O K P 1I 
c{ 1F 5 E P E  R{ 1I . F P F 
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 49
Bài 3: TZ%# ( 1 OiG7)
a{ VE O I2 . 24 PHHHHHHHHH.. Q{ F4 5 24 O J PHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH..
Bài 4: Đp, ,Z%# Dti ,Z%# ( 2OiG7)
E4 5 22 VE O 2K IF O 2V J1 . 16
HHHHHH HHHHHHH HHHHHHH
HHHHHHH.
HHHHHH HHHHHH.. HHHHHHH
HHHHHH..
HHHHHH HHHHHH.. HHHHHHH
HHHHHHH
Bài 5: TA7 W ( 1 OiG7)
a{ \ O 24 P K4 Q{ \ 5 2F P 1J
HHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHH..
HHHHHHHHHHHHHHHH.
HHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Bài 6: S! " ( 1 OiG7)
a{ 1I l;t 5 F l;t O 14 l;t P  l;t Q{ VJ kg 5 12 kg O J kg P  kg
Bài 7: Li[, J! ,#Z9# #n> _à8 9#o 9#a7 ( 1 OiG7)
'[nh =x Q1n:
a D $^HHHHHHH. h[nh tam giác
Q D $^HHHHHHH h[nh tt giác
Bài : ‡i:i ,8$% ( 2 OiG7)
aD #n cWn nLng IK kg. 'ra nh• hYn #n 1E kg. 'bi 'ra cWn nLng Qao nhi1u ki.lô.gam`
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
QD Th€ng Qm B•ng 26 l;t RuuS th€ng to B•ng Bư<c nhiều hYn th€ng Qm l> 21 l;t Ruu. 'bi th€ng to B•ng
Bư<c Qao nhi1u l;t Ruu`
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 50
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Bài (: Đi]% J! ,#Z9# #n> OG OEn9 >#‹> ,Z%# OI%&( 0s5 OiG7)
O  P 
 .  P 
ĐỀ SỐ 36)
'3 => t1n 'T :
.......................................
*ớp : 2 ........
Trường T' Tố 2 -am 0hước
KIz0 T12 Đ{NH K’ CUỐI HKI
03N : TOÁN – Q‰B 2
N67 #H9 : 2010 ' 2011
T#Fi &iN% : 40 >#I,
ĐiCm :
‹KAk•D :
I) B#C% ,DT9 %&#iU7 : 3 OiG7 (Khoanh vào chữ cái trước câ trG 32i đúng)8
C`? 1 : Tht Qa tuun n>f l> ng>f 24 tháng 12. 8_f tht Qa tuun :au l> ng>f m@f `
#. -g>f 2K tháng 12 Z. -g>f 2F tháng 12 $. -g>f 2E tháng 12
C`? 2 : V O J O F HH J O F O V. O> cPn đi:n vào chỗ ch>m 3à:
#. } Z. ~ $. P |. Không c^ R@u n>o.
C`? 3 : 'ipu cka FV => VF l>
#. VK Z. VK $. VJ |. IF
C`? 4 : $hiều R>i cka cái giường em nwm ước chlng l> :
#. J4 cm Z. 2 km $. 2 m |. 14 Rm
C`? 5 : Đ7ng ghi BS :ai ghi : =>o ô trống :
a{ !uốn t[m :ố Qd trl ta l@f hipu cyng :ố trl.
Q{ !uốn t[m :ố hang chưa Qi9t ta l@f tnng cyng :ố hang kia.
c{ !uốn t[m :ố hang chưa Qi9t ta l@f tnng trl :ố hang Bq Qi9t.
R{ !uốn t[m :ố trl ta l@f :ố Qd trl trl Bi hipu.
II) B#C% ,\ <?+% : 7 OiG7
C`? 1: A1BiCmD T;nh nhNm: K O F PHHH 12 5 E PHHH
J O 6 PHHH 1J 5 6 PHHH
C`? 2: ( 2SJ BiCmD ĐLt t;nh rUi t;nh :
IK O F JE O 2K EK 5 2E KJ 5 1F 144 5 2I
HHHH.. HHHHH HHHHH HHHHH. ..................
HHHH.. HHHHH HHHHH HHHHH. ..................
HHHH.. HHHHH HHHHH HHHHH. ..................
C`? 3 : A1BiCmD T[m ]S Qi9t :
\ O VI P K2 J2 . \ P2F
HHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHH
HHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHH
C`? 4 : A1SJ BiCmD -2m naf Q> F4 tuniS m• kmm Q> 2E tuni. 'bi n2m naf m• Qao nhi1u tuni `
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 51
T^m tŠt : ‹iXi :
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
............................................................................................
C`? 5 : A4SJ BiCmD Trong h[nh =x Q1n c^ .... h[nh tam giác.
C`? 6 : : A4SJ BiCmD Đi]% J! ,#Z9# #n> OG OEn9 >#‹> ,Z%# OI%&:
3( X Y 7 ' Y

ĐỀ SỐ 37)
ĐỀ KIz0 T12 HỌC K’ I
!j-: Toán 2. -g>f thi: .............
Thời ‹ian: K4 ph7t
1{. Điền :ố c^ 2 chM :ố =>o ô trống: 75.3 %;
1& 1Q R0 R0
/1 /& 01 10
2{. Đ3c :ố: 75.3 %;
KJ:.................................................................................................................
64:.................................................................................................................
V{. Tố` 71 %;
S! lP ,D˜ 25 35 37 46
S! ,D˜ 7 ( (
HiU?
I{. Đ7ng ghi ĐS :ai ghi T =>o ô trống: 71 %;
E F G D 13 › G F 2 D 13 ›
12 H 3 D C › 11 H 2 D E ›
J{. ĐLt t;nh rUi t;nh: 72%;
/0 S 2R B T 1/ U .& B T .. S /R B T 11 V / B T
K{. T[m Χ: 71%;

Χ . 12 P IF Χ . 1K P IV
Đề ôn thi cuối kỳ 1 môn Toán lớp 2 Trang 52
F{. !yt c‡a h>ng c^ EJ chi9c \e BapS Bq Qán Bư<c 2J chi9c \e Bap. 'bi c‡a h>ng crn lai Qao nhi1u chi9c
\e Bap` 72 %;
Z>i giXi
E{. Tố` 71 %;
J O E 1K . 6

K O 6 1V . E
6{. -h_n Rang h[nh: 71 %;
Trong hình vẽ #I HHHHHHH. h*nh tam giác.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->