P. 1
Bai Tap Nghiep Vu Ngan Hang Thuong Mai

Bai Tap Nghiep Vu Ngan Hang Thuong Mai

|Views: 752|Likes:
Được xuất bản bởingannguyenhoang

More info:

Published by: ngannguyenhoang on Apr 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/27/2013

pdf

text

original

BÀI TẬP MÔN

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG
THƯƠNG MẠI (TÍN DỤNG NGÂN
HÀNG) – COMMERCIAL BANKING
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
T NG QUAN V NHTM VÀ Ổ Ề NGHI P V HUY NG V N Ệ Ụ ĐỘ Ố
Bài t p 1: ậ
S li u t i ngân hàng th ng m i Sài Gòn A: ố ệ ạ ươ ạ
I. B ng cân đ i k toán (1!1"!"##$% ả ố ế
n v : Tri u đ ng Đơ ị ệ ồ
Tài & n ả ' ti n ố ề Ng( n ) n ồ ố ' ti n ố ề
I. Ti n m t t i qu ề ặ ạ ỹ 3.763.00
0
I. Ti n g i c a cc ề ử ủ
T!T"
#.#$#.000
II. Ti n g i t i %&%% ề ử ạ 4.42'.00
0
II. (a) %&%%*T!T" 2.042.000
III. Ti n g i t i T!T" ề ử ạ 4.'2#.00
0
$+ (a) %&%% $.200.000
I(.!h, va) cc T!T"
-hc
2.0.3.00
0
2+ (a) cc T!T" .42.000
(. !h, va) T!/T và c
nhân
3#.0.#.0
00
III. Ti n g i cc T!/T ề ử
và 0ân cư
43.062.#0
0
$+ !h, va) ng n h n ắ ạ 20.#00.0
00
$+ Ti n g i -h1ng - ề ử ỳ
h n ạ
$'.6#2.#0
0
2+ !h, va) trung 0ài
h n ạ
$4.#.#.0
00
2+ Ti n g i c2 - h n ề ử ỳ ạ 23.4$0.00
0
(I.!c -h, n đ u t ả ầ ư 7.7'4.#0
0
I(. ( n tài tr -hc ố ợ 0
$+ u t ch ng -h,n Đầ ư ứ 7.2'4.#0
0
(. 3ht hành gi ) t ấ ờ
c2 gi
6.6'7.#00
2) G24 v n li5n 0,anh ố #00.000 (I. Tài 6 n n -hc ả ợ #.404.000
(II. Tài 6 n ả $.67#.00
0
(II. ( n và cc qu ố ỹ
%&
3.4.'.#00
$+ TS!Đ $.2'#.00
0
$+ ( n đi u l ố ề ệ 3.000.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
2+ Tài 6 n -hc ả 3.0.000 2+ !c qu %& ỹ 4.'.#00
T ng tài & n ổ ả **."1#.
+##
T ng c ng ng( n ổ ộ ồ
) n ố
**."1#.+
##
II. Báo cáo t,( n, p )à c, ậ i p,- "##$:
A. T ng t,( n, p: ổ ậ 1#.##$.+##
T.ong đ/:
Thu t h, t đ ng t7n 0 ng: ừ ạ ộ ụ #.7#0.000
Thu t h, t đ ng 0 ch v : ừ ạ ộ ị ụ 2.672.000
!c -h, n thu nh 4 -hc: ả ậ $.#.6.000
B. T ng c,i p,-: ổ $.1".0##
T.ong đ/:
!hi 4h7 h, t đ ng t7n 0 ng: ạ ộ ụ 4.4'7.#00
!hi 4h7 h, t đ ng 0ich v : ạ ộ ụ $.0$3.#00
!hi 4h7 ch, nhân vi5n: 6$7.200
!c -h, n chi -hc: ả 2.$.4.#00
Y1( c (: ầ
$. 8c đ nh l i nhu n tr c thu và l i nhu n ròng c a %&T9 Sài ị ợ ậ ướ ế ợ ậ ủ
Gòn A. :i t r ng thu thu nh 4 0,anh nghi 4 4h i n 4 v i thu ế ằ ế ậ ệ ả ộ ớ ế
6u t 2.;<n m. ấ ă
2. T7nh =>A và =>? và ch, nh n @At v hi u qu h, t đ ng -inh ậ ề ệ ả ạ ộ
0,anh c a %&T9 Sài Gòn A. :i t r ng =>AB =>? CDnh quân ủ ế ằ
chung c a ngành là $B#;B 30;. ủ
3. % u & ET qu) t đ nh 6 0 ng 30; lFi ròng đ chia lFi c 4h nB ế Đ ế ị ử ụ ể ổ ầ
thD t 6u t c t c c a %&T9 Sài Gòn A là Ca, nhi5u ; n m ấ ổ ứ ủ ă
200.G
4. 8c đ nh cc t l 6au đâ) t i %&T9 Sài Gòn A: ị ệ ạ
a. " tr 6 c 4<T ng ngu n v n ! " ơ ấ ổ ồ ố
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
C. " tr 6 c 4<T ng ngu n v n hu) đ ng ! " ơ ấ ổ ồ ố ộ
c. T ng 0 n < T ng ngu n v n hu) đ ng ổ ư ợ ổ ồ ố ộ
0. T ng ngu n v n hu) đ ng<T ng ngu n v n ổ ồ ố ộ ổ ồ ố
H. T ng ngu n v n hu) đ ng<( n ch 6 h u I& 6 đòn C )+ ổ ồ ố ộ ố ủ # " ệ ố $
J. Thu nh 4 lFi<T ng 0 n ậ ổ ư ợ
g. !hi 4h7 lFi< T ng ngu n v n hu) đ ng ổ ồ ố ộ
5. :i5n ch la, đ ế ộng t,àn h th ng c a %&T9 Sài Gòn A là 3.620 ệ ố ủ
ng i. &F) @c đ nh thu nh 4 CDnh quân<$ la, đ ng và lFi ròng ườ ị ậ ộ
CDnh quân đ u ng i t i %&T9 Sài Gòn A. ầ ườ ạ
Bài t p ": ậ
Kng 8 c2 tài -h, n ti n g i c nhân t i !9:. TDnh hDnh 6 0 tài ả ề ử ạ ố ư
-h, n ti n g i thng .<2006 c a 1ng 8 nh 6au: ả ề ử ủ ư
Ngà2 ' 3 ố ư Ngà2 ' 3 ố ư
$<. 3.000.000 23<. $#.000.000
'<. 4..00.000 2#<. $..000.000
$#<. 4.000.000 26<. 2..000.000
$.<. 20.000.000 2.<. ..000.000
20<. 22.000.000 3$<. 2.000.000
Gi 6 C n là nhân vi5n 4h trch tài -h, n c a 1ng 8B &F) t7nh lFi ả ử ạ ụ ả ủ
ti n g i thng .<2006 c a 1ng 8B Ci t r ng !9: tr lFi 6u t ti n g i ề ử ủ ế ằ ả ấ ề ử
c nhân là 0B2#;<thngG
Bài t p : ậ
!1ng t) An /hnh làm th t c @in m tài -h, n ti n g i -h1ng - ủ ụ # ả ề ử ỳ
h n t i %&T9 /i5n L,ng. Tài -h, n C t đ u h, t đ ng t n m 2007 ạ ạ ả ắ ầ ạ ộ ừ ă
đ n na). TDnh hDnh 6 0 tr5n tài -h, n c a !t) An /hnh thng ế ố ư ả ủ
$2<200. nh 6au: ư
Ngà2 ' 3 ố ư Ngà2 ' 3 ố ư
$<$2 $3.000.000 23<$2 2#.000.000
#<$2 $4.#00.000 2#<$2 $..000.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
$0<$2 ..000.000 2.<$2 $2.000.000
$.<$2 20.000.000 3$<$2 '.000.000
Y1( c (: ầ
$. T7nh lFi ti n g i thng $2<200. ch, ct)B Ci t r ng lFi 6u t ti n ề ử ế ằ ấ ề
g i -h1ng - h n là 0B3#;<ThngG ử ỳ ạ
2. 8c đ nh 6 0 tài -h, n ti n g i ngà) $<$<200'B Ci t r ng lFi ị ố ư ả ề ử ế ằ
ti n g i -h1ng - h n đ c nh 4 v nG ề ử ỳ ạ ượ ậ ố
Bài t p 4: ậ
Thng $2<2006B tr5n tài -h, n ch, va) c a %& đ i v i !t) A ta c2 ả ủ ố ớ
cc 6 li u 6au: ố ệ Itr0+
Ngà2 ' 3 ố ư Ngà2 ' 3 ố ư
$<$2 #600 23<$2 6000
6<$2 6000 26<$2 ##00
$0<$2 4'00 30<$2 #000
$4<$2 4#00 3$<$2 #000
$.<$2 ##00
Y1( c (: ầ
( i lFi 6u t ch, va) là $B2;<thngB hF) @c đ nh lFi va) c a !t) ớ ấ ị ủ
A tr,ng thng $2 thH, 4h ng 4h4 t7ch 6 G ươ ố
Bài tập +:
!1ng t) 8 c2 tài -h, n ti n g i thanh t,n t i !9:. TDnh hDnh 6 0 ả ề ử ạ ố ư
tài -h, n ti n g i thng . c a c1ng t) 8 nh 6au: I n v : ng+ ả ề ử ủ ư Đơ ị Đồ
Ngà2 ' 3 ố ư Ngà2 ' 3 ố ư
$<. 30.000.000 23<. $#0.000.000
'<. 40..00.000 2#<. $.0.000.000
$#<. 40.000.000 26<. 2.0.000.000
$.<. 200.000.000 2.<. .0.000.000
20<. 22.000.000 3$<. 20.000.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Gi 6 C n là nhân vi5n 4h trch tài -h, n ti n g i thanh t,n c a ả ử ạ ụ ả ề ử ủ
c1ng t) 8B hF) t7nh lFi ti n g i thng . ch, tài -h, n c a 1ng 8B Ci t ề ử ả ủ ế
r ng !9: tr lFi 6u t ch, tài -h, n ti n g i thanh t,n là ằ ả ấ ả ề ử
0B2#;<thng.
Bài tập *:
Kng M 0 đ nh g i ti t -i m đ nh - 3 thng t i !9: 6 ti n là 30 ! ị ử ế ệ ị ỳ ạ ố ề
tri u đ ng. lFi 6u t ngân hàng 4 0 ng ch, l, i ti n g i nà) là ệ ồ ấ ụ ạ ề ử
7B2;<n m. Gi 6 C n là nhân vi5n gia, 0 ch. (à, ngà) gia, 0 chB ă ả ử ạ ị ị
Kng M h i C n 1ng ) 6 nh n đ c c g c l n lFi -hi đ, h n là Ca, % ạ ấ & ậ ượ ả ố ' ạ
nhi5u n u: ế
a+ %gân hàng ch t7nh lFi -hi đ, h nG ( ạ
C+ %gân hàng t7nh lFi -A4 hàng thngG
Bài tập 0:
Kng N 0 đ nh g i ti t -i m đ nh - 6 thng t i !9: 6 ti n là 300 ! ị ử ế ệ ị ỳ ạ ố ề
tri u đ ng. lFi 6u t ngân hàng 4 0 ng ch, l, i ti n g i nà) là ệ ồ ấ ụ ạ ề ử
7B2#;<n m. Gi 6 C n là nhân vi5n gia, 0 ch. (à, ngà) gia, 0 chB ă ả ử ạ ị ị
Kng N h i C n 1ng ) 6 nh n đ c c g c l n lFi -hi đ, h n là Ca, % ạ ấ & ậ ượ ả ố ' ạ
nhi5u n u: ế
a) %gân hàng ch t7nh lFi -hi đ, h nG ( ạ
C+ %gân hàng t7nh lFi -A4 hàng thngG
Bài tập $:
9ai Lan là 6inh vi5n đang thH, h c t i /h,a /inh t B Lu t và %g, i ) ạ ế ậ ạ
ng tr ng i h c Trà (inh. %gà) #<' m ch, Lan " ườ Đạ ) * # tri u đ ng đ ệ ồ ể
0ành chi ti5u tr,ng n m h c m i. lan đHm t,àn C 6 ti n nà) g i ă ) ớ ộ ố ề ử
và, 6 ti n g i ti t -i m -h1ng - h n chi nhnh %gân hàng !1ng ổ ề ử ế ệ ỳ ạ #
th ng Trà (inh. Tr,ng thng ' 6 ti n g i c a Lan c2 th5m cc gia, ươ ổ ề ử ủ
0 ch 6au: ị
Ngà2 5i n gi i ễ ả 67t ti n ề G i ti n ử ề ' 3 ố ư
#<0' G i và, ử #.000.000 #.000.000
$0<0' Tr h c 4h7 ả ) 2.000.000 3.000.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
$#<0' Thu n c a 8uân ợ ủ $.000.000 4.000.000
$.<0' Tr ti n nhà ả ề 600.000 3.400.000
2#<' !h, mai m n ượ $.#00.000 $.'00.000
30<' $.'00.000
Gi 6 C n là gia, 0 ch vi5n 4h trch tài -h, n c a LanB hF) t7nh 6 ả ử ạ ị ụ ả ủ ố
ti n lFi ti t -i m thng ' ch, 6 ti n g i ti t -i m -h1ng - h n c a ề ế ệ ổ ề ử ế ệ ỳ ạ ủ
Lan Ci t r ng ngân hàng tr lFi 6u t là 0B2#;<thng. ế ằ ả ấ
Bài t p ậ 8:
&,àng Euân là 6inh vi5n đang thH, h c t i /h,a %gân hàngB tr ng ) ạ ườ
i h c /T.T3&!9. %gà) #<' chO c a Euân ch, $0 tri u đ ng đ Đạ ) ủ ệ ồ ể
0ành chi ti5u ch, n m h c m i. Euân đHm t,àn C 6 ti n nà) g i ă ) ớ ộ ố ề ử
và, tài -h, n ti n g i c nhân m t i %gân hàng 3h ng 1ng P ả ề ử # ạ ươ Đ
3h m %g c Th ch. Tr,ng thng ' tDnh hDnh tài -h, n ti n g i c a ạ ) ạ ả ề ử ủ
Euân c2 cc gia, 0 ch 6au: ị
Ngà2 5i n gi i ễ ả 67t ti n ề G i ti n ử ề ' 3 ố ư
#<0' G i và, ử $0.000.000 $0000000
$0<0' Tr h c 4h7 ả ) 2.000.000 .000000
$#<0' %h n h c C ng ậ ) ổ $.000.000 '000000
$.<0' Tr ti n nhà ả ề 600.000 .400000
2#<' !h, mai m n ượ $.#00.000 6'00000
30<' 6'00000
Gi 6 C n là gia, 0 ch vi5n 4h trch tài -h, n c a EuânB hF) t7nh ả ử ạ ị ụ ả ủ
lFi ti n g i thng ' ch, tài -h, n ti n g i c a EuânB Ci t r ng ngân ề ử ả ề ử ủ ế ằ
hàng tr lFi 6u t ti n g i tài -h, n c nhân là 0B2#;<thng. ả ấ ề ử ả
Bài t p ậ 1#:
:c % v a l nh ti n tr c 4 ngh h u $00 trđ và g i và, ngân hàng. ừ + ề ợ ấ + ư ử
", -h1ng còn đi làm n5n Cc - v ng 6 ng C ng l i t c t ti n g i ỳ ) ố ằ ợ ứ ừ ề ử
ngân hàng h ng thng c ng v i l ng h uB n u thi u thD c,n gi Cc ằ ộ ớ ươ ư ế ế
tr c 4. %& hi n t i tr lFi 6u t 0B7#;<thng ch, l, i ti n g i - h n ợ ấ ệ ạ ả ấ ạ ề ử ỳ ạ
$ n m lFnh lFi hàng thng. L ng h u hàng thng c a Cc % là $ ă ươ ư ủ
tri u đ ng tr,ng -hi nhu c u chi ti5u hàng thng c a Cc là 2 tri u ệ ồ ầ ủ ệ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
đ ng. % u C n c i c,n gi Cc %B hàng thng C n 4h i tr c 4 ch, ồ ế ạ ướ ạ ả ợ ấ
Cc % là Ca, nhi5uG
NGHI P V 9H: VAY ;H<9H HÀNG 5:ANH NGHI P Ệ Ụ Ệ
Bài t p ậ 11:
3hòng - t,n c a !t) T%&& 1ng 3h,ng l 4 - h, ch 6 n @u t -inh ế ủ Đ ậ ế ạ ả ấ
0,anh n m n 4 ch, ngân hàng @in va) thH, h n m cB tr,ng đ2 cc ă ộ ạ ứ
-h, n m c c a C ng - h, ch tài ch7nh đ c li t -5 nh 6au I n v ả ụ ủ ả ế ạ ượ ệ ư Đơ ị
t7nh: Tri u đ ng+ ệ ồ
Tài & n ả ' ti n ố ề N )à ) n c, & ợ ố ủ ở
, ( ữ
' ti n ố ề
Tài 6 n l u đ ng ả ư ộ #B07# % 4h i tr ợ ả ả 7B$'.
Ti n m t và ti n g i ề ặ ể ử
%&
#$3 % ng n h n ợ ắ ạ 3B$7.
!h ng -h,n ng n ứ ắ
h n ạ
0 3h i tr ng i Cn ả ả ườ #00
/h, n 4h i thu ả ả $B662 3h i tr c1ng nhân ả ả
vi5n
$7.
&àng t n -h, ồ 2B'00 3h i tr -hc ả ả 0
Tài 6 n l u đ ng -hc ả ư ộ 0 (a) ng n h n ngân ắ ạ
hàng
2B#00
Tài 6 n c đ nh ròng ả ố ị 3B424 % 0ài h n ợ ạ 4B020
u t tài ch7nh 0ài Đầ ư
h n ạ
#B#3. ( n ch 6 h u ố ủ # " 6B.3'
T ng c ng tài 6 n ổ ộ ả $4B037 T ng c ng n và (!S& ổ ộ ợ $4B037
8c đ nh h n m c t7n 0 ng c a ngân hàng đ i v i 1ng 3h,ng thH, ị ạ ứ ụ ủ ố ớ Đ
3 cch. :i t r ng v n ch 6 h u tham gia chi m t l 40; và 20; ế ằ ố ủ # " ế ệ
v n va) 0ài h n c a ngân hàng là nh m đ4 ng nhu c u v n l u ố ạ ủ ằ ứ ầ ố ư
đ ng th ng @u)5n. ộ ườ
Bài t p 1 ậ ":
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
!1ng t) i /hnh g i h 6 va) v n ng n h n đ n %& !1ng th ng Đạ ử ồ ơ ố ắ ạ ế ươ
v i tDnh hDnh 6au đâ): I n v : $.000 đ+ ớ Đơ ị
1. / h, ế ạch n m 20$0: ă
",anh thu thH, gi v n: ố $6#.000.000
(òng qua) v n l u đ ng: ố ư ộ # vòng<n m ă
2. S li u th c t đ n 3$<$2<200': ố ệ ! ế ế
Tài 6 n ng n h n ITSL +: ả ắ ạ Đ 2..000.000
% ng n h n: ợ ắ ạ $..000.000
S 0 qu đ u t 4ht tri ố ư ỹ ầ ư ển: #.000.000
S 0 qu 0 4hòng tài ch7nh: ố ư ỹ ! $..'0.000
S 0 qu -hHn th ng: ố ư ỹ ư# 2.200.000
S 0 qu 4hOc l i: ố ư ỹ ợ $.0$0.000
L i nhu n ch a 4hân 4h i: ợ ậ ư ố $.3#0.000
(a) ng n h n ngân hàng: ắ ạ $2.#00.000
Tr,ng đ2 va) ngân hàng -hc: $.000.000
M5u c u: ầ
1. &F) 0 -i n nhu c u v n l u đ ng n m 20$0 ch, ! ế ầ ố ư ộ ă
!t) i /hnhG Đạ
2. 8c đ nh h n m c t7n 0 ng ng n h n n m 20$0 ch, ị ạ ứ ụ ắ ạ ă
!t) i /hnhG:i t r ng tr,ng n m 20$0 !t) -h1ng Đạ ế ằ ă
c2 nhu c u va) trung và 0ài h n. ầ ạ
. TDnh hDnh va) và tr n c a !t) i /hnh t i %& ả ợ ủ Đạ ạ
c1ng th ng thng $<20$0 nh 6au: ươ ư
Ngà2 t,áng V=2 T. n ả ợ
#<$<20$0 0 #00.000
$0<$<20$0 0 4#0.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Q$#<$<20$0 0 300.000
$.<$<20$0 2#0.000 0
20<$<20$0 0 400.000
2#<$<20$0 3#0.000 0
3$<$<20$0 $00.000 0
T7nh lFi ti n va) ề thng $<20$0 c a !t) i /hnh 4h i tr ch, ủ Đạ ả ả
%& !1ng th ngG :i t r ng lFi 6u t là $B#;<thng. ươ ế ằ ấ
Bài tập 1:
!t) &T9 g i h 6 @in va) thH, h n m c t7n 0 ng đ n %gân hàng ử ồ ơ ạ ứ ụ ế
/i5n L,ngB v i cc 6 li u nh 6au: I n v t7nh: $.000 đ+ ớ ố ệ ư Đơ ị
A. !h ti5u - h, ch n m 200': ( ế ạ ă
1. T ng 0 t,n chi 4h7 c n m: ổ ! ả ă 2$0.370.000
Tr,ng đ2 chi 4h7 -h1ng c2 t7nh ch t 6 n @u t: ấ ả ấ 3.$00.000
2. T ng t c đ luân chu) n v n l u đ ng #; 6, v i n m tr c. ă ố ộ ể ố ư ộ ớ ă ướ
:. S li u th c t n m 200.: ố ệ ! ế ă
$. ",anh thu n m 200.: ă 2$6.400.000
2. !c -h, n gi m tr : ả ả ừ 30.400.000
3. Tài 6 n ng n h n: ả ắ ạ
S 0 đ u n m: ố ư ầ ă 30.#00.000
S 0 cu i n m: ố ư ố ă 3$.#00.000
Tr7ch cc 6 li u tr5n C ng cân đ i - t,n ngà) 3$<$2<200. ố ệ ả ố ế
$. Tài 6 n ng n h n: ả ắ ạ 3$.#00.000
2. % ng n h n: ợ ắ ạ 2#.#00.000
3. Eu đ u t 4ht tri n: ỹ ầ ư ể 3..00.000
4. Eu 0 4hòng tài ch7nh: ỹ ! 2.200.000
#. Eu -hHn th ng 4hOc l i: ỹ ư# ợ 2.'#0.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
6. LFi ch a 4hân 4h i: ư ố $..#0.000
!. (a) ng n h n ngân hàng: ắ ạ $#.600.000
Tr,ng đ2:
(a) ngân hàng -hc: $.600.000
(a) %& /i5n L,ng: $4.000.000
Y1( c (: ầ
T7nh h n m c t7n 0 ng ng n h n n m 200' ch, !t)B Ci t r ng ạ ứ ụ ắ ạ ă ế ằ
n m na) !t) -h1ng c2 nhu c u va) v n trung và 0ài h n. ă ầ ố ạ
Bài t p 1 ậ 4:
!t) 3hOc An /hang đ c %& c1ng th ng ch, va) v n l u đ ng thH, ượ ươ ố ư ộ
4h ng 4h4 luân chu) n. ươ ể
n v : $.000 đ Đơ ị
1. / h, ch va) quR 4<200. c a !t) nh 6au: ế ạ ủ ư
& n m c t7n 0 ng: ạ ứ ụ $2.000.000
(òng qua) v n t7n 0 ng: ố ụ $B. vòng<quR
2. S li u th c t tr5n tài -h, n ch, va) luân chu) n quR 4<200. ố ệ ! ế ả ể
nh 6au: ư
S 0 n đ u quR: ố ư ợ ầ $0.400.000
TDnh hDnh va)B tr n tr,ng quR nh 6au: ả ợ ư
Ngà2 t,áng ' ti n )=2 ố ề ' ti n t. n ố ề ả ợ ' 3 n ố ư ợ
0$<$0<200. $0B400B000
0#<$0<200. $.#00.000 $$B'00B000
0'<$0<200. 2B$00B000 'B.00B000
$#<$0<200. $.000.000 $B200B000 'B600B000
23<$0<200. $.400.000 $$B000B000
27<$0<200. $B.00B000 'B200B000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
30<$0<200. $.'00.000 $$B$00B000
0#<$$<200. '00.000 $2B000B000
$0<$$<200. $B#00B000 $0B#00B000
$.<$$<200. $B#00B000 'B000B000
2#<$$<200. 3.000.000 $2B000B000
30<$$<200. 2B000B000 $0B000B000
0#<$2<200. $B200B000 .B.00B000
$0<$2<200. 2.000.000 $B#00B000 'B300B000
$6<$2<200. $.200.000 $0B#00B000
2$<$2<200. $.700.000 $B600B000 $0B600B000
2#<$2<200. 2.200.000 2B000B000 $0B.00B000
30<$2<200. $B400B000 'B400B000
3$<$2<200. $.#00.000 $0B'00B000
M5u c u: ầ
1. T7nh lFi tiền va) thng $0B thng $$B thng $2 thH, 4h ng ươ
4h4 t7ch 6 . :i t r ng ngân hàng c1ng th ng ch n t7nh lFi ố ế ằ ươ )
và, ngà) 30 hàng thng. =i5ng thng $2 đ c t7nh và, ngà) ượ
3$. LFi 6u t ch, va) ng n h n là $B3#;<thng. ấ ắ ạ
2. 8c đ nh vòng qua) v n t7n 0 ng quR 4<200. c a !t) 3hOc An ị ố ụ ủ
/hang. 8 4h t n u c1ng t) -h1ng th c hi n đOng vòng qua) ử ạ ế ! ệ
v n t7n 0 ng. ố ụ
3. Gi 6 h n m c t7n 0 ng quR I<200' đ c @c đ nh là ả ử ạ ứ ụ ượ ị
$2.#00.000. &F) n5u nh n @At và h ng @ lR. ậ ướ ử
Bài t p 1+: ậ
!1ng t) A g i h 6 @in va) thH, &9T" t i ngân hàng /S: v i 6 ử ồ ơ ạ ớ ố
li u nh 6au: I n v $.000đ+ ệ ư Đơ ị
$. " t,n chi 4h7 n m 200': ! ă 33.'00.000
Tr,ng đ2: !hi 4h7 -h1ng c2 t7nh ch t S8/": ấ 2.400.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
2. S li u th c t n m 200.: ố ệ ! ế ă
",anh thu: 2..000.000
!c -h, n gi m tr : ả ả ừ
$.400.000
(L 6 0 ng CDnh quân n m 200.: Đ ử ụ ă 3..00.000
3. Tr7ch 6 li u tr5n C ng cân đ i - t,n ngà) 3$<$2<200.: ố ệ ả ố ế
3.$. %gu n v n -inh 0,anh: ồ ố
$0.600.000
Tr,ng đ2 (L ròng: Đ 2.300.000
3.2. Eu đ u t 4ht tri n: ỹ ầ ư ể 3$0.000
3.3. Eu 0 4hòng tài ch7nh: ỹ ! $20.000
3.4. LFi ch a 4hân 4h i: ư ố 3'.000
3.#. Eu -hHn th ng P 4hOc l i: ỹ ư# ợ #$.000
.". (a) ng n h n ngân hàng: ắ ạ $.#20.000
Tr,ng đ2 va) ngân hàng -hc: 2.0.000
Y1( c (: ầ
8c định &9T" n m 200' ch, c1ng t) A. ă
Bài t p 1*: ậ
!1ng t) A:! g i h 6 @in va) thH, &9T" t i ngân hàng /S: ử ồ ơ ạ
v i 6 li u nh 6au: I n v $.000 đ+ ớ ố ệ ư Đơ ị
$. " t,n chi 4h7 n m 200': ! ă .#.'00.000
Tr,ng đ2: !hi 4h7 -h1ng c2 t7nh ch t S8/": ấ 2.200.000
2. S li u th c t n m 200.: ố ệ ! ế ă
",anh thu: 7..000.000
!c -h, n gi m tr : ả ả ừ
$.200.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
(L 6 0 ng CDnh quân n m 200.: Đ ử ụ ă $2..00.000
3. Tr7ch 6 li u tr5n C ng cân đ i - t,n ngà) 3$<$2<200.: ố ệ ả ố ế
.1. Tài 6 n ng n h n ả ắ ạ :
$3.400.000
3.2. % ng n h n: ợ ắ ạ $0.#00.000
.. Eu đ u t 4ht tri n: ỹ ầ ư ể
2.3$0.000
.#. Eu 0 4hòng tài ch7nh: ỹ ! 620.000
.5. LFi ch a 4hân 4h i: ư ố #30.000
.". Eu -hHn th ng P 4hOc l i: ỹ ư# ợ '#$.000
.!. (a) ng n h n ngân hàng: ắ ạ
7.000.000
Tr,ng đ2 va) ngân hàng -hc: 3$$.000
Y1( c (: ầ
8c đ nh &9T" n m 20$0 ch, c1ng t) A. ị ă
Bài t p 10: ậ
Th &ai ngà) $0<$<2007 !1ng t) ES là ng i 6 h u cc ch ng t ứ ườ # " ứ ừ
0 i đâ) đF đ n ngân hàng / @in chi t -h u: ướ ế ế ấ
$. & i 4hi uS S ti n $.0.000.000 đS %gà) thanh t,n $'<7<2007. ố ế ố ề
2. Tri 4hi uS 9G 200.000.000 đS Th i h n $ n mS LFi 6u t ế ờ ạ ă ấ
$2;<n mS %gà) đ n h n: 7<'<2007. ( n g c và lFi đ c thanh ă ế ạ ố ố ượ
t,n $ l n -hi đ n h n. ầ ế ạ
3. Tri 4hi u ch7nh 4h S 9G $00.000.000 đS Th i h n $ n mS LFi ế ủ ờ ạ ă
6u t $0;<n mS %gà) đ n h n: 20<4<2007. Tr lFi tr c. ấ ă ế ạ ả ướ
/i m tra cc ch ng t tr5n %& / đF đ ng R chi t -h u. ể ứ ừ ồ ế ấ
LFi 6u t ch, va) là $B2;<thngS T l h,a h ng chi t -h u là ấ ệ ồ ế ấ
0B#;S 3h7 c đ nh thu #0.000 đ<ch ng t . ố ị ứ ừ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Y1( c (: ầ
$. T7nh 6 ti n chi t -h u %& / nh n đ cG ố ề ế ấ ậ ượ
2. 8c đ nh 6 ti n còn l i thanh t,n ch, c1ng t) ESG ị ố ề ạ
Bài t p 1$: ậ
Th &aiB ngà) 3$<#<2007B !t) A đ n %& !1ng th ng / @in va) ứ ế ươ
chi t -h u cc ch ng t 6au: ế ấ ứ ừ
$. Tri 4hi uS 9G: .00.000.000 đS Th i h n: 2 n mS LFi 6u t: ế ờ ạ ă ấ
';<n m. %gà) đ, h n: 7<$<200.S LFi và v n g c thanh t,n ă ạ ố ố
m t l n -hi đ n h n. ộ ầ ế ạ
2. Tri 4hi u ch7nh 4h S 9G 700.000.000 đS Th i h n 2 n mS LFi ế ủ ờ ạ ă
6u t $0;S Tr lFi tr c. %gà) đ, h n '<3<200.. ấ ả ướ ạ
%& / ch 4 nh n chi t -h uS LFi 6u t ch, va): $B2;<thngS T l ấ ậ ế ấ ấ ệ
h,a h ng 4h7: 0B#;. ồ
Y1( c (: ầ
$. T7nh 6 ti n chi t -h u %& / đ c h ngG ố ề ế ấ ượ ư#
2. Gi tr còn l i thanh t,n ch, !t) AG ị ạ
Bài t p 18: ậ
!1ng t) A P ng i h ng l i 2 ch ng t 6au đâ) đ n %& /L: đ ườ ư# ợ ứ ừ ế ể
@in chi t -h u và, ngà) $2<#<200'. ế ấ
$. !h ng t th nh t: & i 4hi u 6 0$.<&3 c2 n i 0ung nh ứ ừ ứ ấ ố ế ố ộ ư
6au:
S ti n &3: ố ề 6#..000.000
%g i -R 4ht: ườ !1ng t) :/
%g i tr ti n: ườ ả ề !1ng t) 9L
%gà) thanh t,n: $.<$2<200'
2. !h ng t th hai: ứ ừ ứ Tri 4hi u 6 T3004# 0, /:%% 8 4ht ế ố
hành.
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
%gà) 4ht hành: $2<$0<200.
%gà) đ, h n: ạ $2<$0<200'
9 nh gi: ệ #00.000.000
Th i h n: ờ ạ $ n m ă
LFi 6u t: ấ $0;
Ti n mua tri 4hi u và lFi đ c thanh t,n $ l n -hi đ n ề ế ượ ầ ế
h n. ạ
%gân hàng /L: 6au -hi đF -i m tra ch ng t n2i tr5n đF đ ng R ể ứ ừ ồ
nh n chi t -h u v i đi u -i n: ậ ế ấ ớ ề ệ
LFi 6u t ch, va): $;<thng ấ
T l h,a h ng 4h7: 0B#; ệ ồ
Y1( c (: ầ
$. 8c đ nh 6 ti n chi t -h u %& /L: đ c h ngG ị ố ề ế ấ ượ ư#
2. Gi tr còn l i thanh t,n ch, !t) AG ị ạ
Bài t p "#: ậ
%gà) $#<$0<200. c1ng t) A:! đ n ngân hàng c1ng th ng @in ế ươ
chi t -h u cc ch ng t 0 i đâ): ế ấ ứ ừ ướ
$. & i 4hi u 6 0$.<&3: ố ế ố
S ti n: ố ề 200.000.000
%gà) -R 4ht: #<#<200.
%gà) ch 4 nh n: $0<#<200. ấ ậ
%g i -R 4ht: !1ng t) /3 ườ
%g i h ng l i: !1ng t) A:! ườ ư# ợ
%gà) thanh t,n: $0<02<200'
2. Tri 4hi u -h, C c 6 042#<T3: ế ạ ố
9 nh gi: ệ #00.000.000
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
Th i h n: 3 n m ờ ạ ă
%gà) 4ht hành: $#<0$<2006
%gà) đ, h n: $#<0$<200' ạ
LFi 6u t: $0;<n m ấ ă
Ti n mua tri 4hi u và lFi đ c thanh t,n $ l n -hi ề ế ượ ầ
đ n h n. ế ạ
%g i mua tri 4hi u: !1ng t) A:! ườ ế
%g i 4ht hành: /h, C c nhà n c ườ ạ ướ
3. Tri 4hi u ngân hàng 6 002'2.: ế ố
9 nh gi: ệ 300.000.000
Th i h n: 3 n m ờ ạ ă
%gà) 4ht hành: $#<4<2006
%gà) đ, h n: $#<4<200' ạ
LFi 6u t: ';<n mB tr lFi đ nh - hàng n m ấ ă ả ị ỳ ă
n v 4ht hành: %gân hàng c1ng th ng Đơ ị ươ
%g i 6 h u tri 4hi u: !1ng t) A:! ườ # " ế
Sau -hi -i m tra cc ch ng t n2i tr5n ngân hàng c1ng th ng ể ứ ừ ươ
đ ng R chi t -h u nga) tr,ng ngà) v i đi u -i n: ồ ế ấ ớ ề ệ
LFi 6u t chi t -h u là: $B2;<thng ấ ế ấ
T l h,a h ng 4h7: 0B6; ệ ồ
Y1( c (: ầ
$. 8c đ nh gi tr chi t -h u cc ch ng t n2i tr5n. ị ị ế ấ ứ ừ
2. T7nh 6 ti n chi t -h u ngân hàng c1ng th ng ố ề ế ấ ươ
đ c h ng. ượ ư#
3. T7nh gi tr còn l i thanh t,n ch, c1ng t) A:!. ị ạ
Bài t p "1: ậ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
%gà) 4<3<200'B !1ng t) 8%/ t ng h 4 i " ng @u t trDnh $ ổ ợ Đạ ươ ấ
h i 4hi u đ @in chi t -h u t i %gân hàng ng, i th ng P !hi ố ế ể ế ấ ạ ạ ươ
nhnh T3. & i 4hi u c2 n i 0ung nh 6au: ố ế ộ ư S ti n: ố ề
$.200.000 TS"S %gà) -R 4ht: 20<02<200'S %gà) ch 4 ấ
nh n: 26<02<200'S %gà) thanh t,n: '0 ngà) - t ngà) ch 4 ậ ể ừ ấ
nh nS %g i -R 4ht: !t) 8%/ t ng h 4 i " ngS %g i ch 4 ậ ườ ổ ợ Đạ ươ ườ ấ
nh n: /aUura :an- I%h t : n+S %g i h ng l i: !t) 8%/ i ậ ậ ả ườ ư# ợ Đạ
" ng ươ
M5u c u: ầ
$. &F) n5u nh ng n i 0ung mà %gân hàng %g, i th ng c n " ộ ạ ươ ầ
th m đ nh tr c -hi đ ng R chi t -h uG $ ị ướ ồ ế ấ
2. % u 6au 2 ngà) ngân hàng ng, i th ng đ ng R chi t -h uB ế ạ ươ ồ ế ấ
hF) @c đ nh 6 ti n %gân hàng ng, i th ng 4h i thanh ị ố ề ạ ươ ả
t,n ch, c1ng t) 8%/ i " ng ICi t r ng lFi 6u t chi t Đạ ươ ế ằ ấ ế
-h u là 0B';<thngB t l h,a h ng 4h7 là 0B7;+G ấ ệ ồ
3. /hi đ n h n %gân hàng ng, i th ng 6 4h i @u t trDnh &3 ế ạ ạ ươ & ả ấ
tr5n ch, ai và đ c thanh t,n Ca, nhi5u ti nG 8c đ nh 6 ượ ề ị ố
thu nh 4 th c t c a %gân hàng ng, i th ngB Ci t r ng 4h7 ậ ! ế ủ ạ ươ ế ằ
nh thu và chu) n ti n là 0B2;G ờ ể ề
4. %5u nh ng r i r, mà %gân hàng ng, i th ng T3 6 4h i đ i " ủ ạ ươ & ả ố
m t -hi th c hi n chi t -h u &3 tr5nG ặ ! ệ ế ấ
Bài "": !t) -inh 0,anh l ng th c i %am trDnh h 6 - h, ch ươ ! Đạ ồ ơ ế ạ
va) v n t i %&%, nh 6au: ố ạ ư
$. / h, ch n m 200': ế ạ ă
S n l ng th2c thu mua tr5n th tr ng c n m $.200.000 ả ượ ị ườ ả ă
t n. ấ
Gi thu mua CDnh quân n m: 2.600.000đ<t n. ă ấ
!hi 4h7 v n chu) nB C c 0 : $00.000đ<t n. ậ ể ố , ấ
!c chi 4h7 -hc: $0.000đ<t n. ấ
2. TDnh hDnh ngu n v n c a c1ng t) đ n 3$<$2<200.: ồ ố ủ ế
( n l u đ ng ròng: 220.000.000.000đ ố ư ộ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
S 0 cc qu : $7..000.000.000đ ố ư ỹ
L i nhu n ch a 4hân 4h i: .2.000.000.000đ ợ ậ ư ố
" n ch, va) ng n h n t i %& %1ng nghi 4: ư ợ ắ ạ ạ ệ
2$#.000.000.000đ
3. (òng qua) (L n m 200. đ t 4 vòng<n mS % m 200' t ng t c Đ ă ạ ă ă ă ố
đ luân chu) n (L #;. ộ ể Đ
Y1( c (: ầ
$. " -i n nhu c u (L ch, c1ng t) i %am tr,ng n m 200'. ! ế ầ Đ Đạ ă
2. " -i n &9T" ch, !t) n m 200'. :i t r ng v n t c2 c a ! ế ă ế ằ ố ! ủ
%& là $2.000 t .
3. %5u nh n @At và h ng @ lR. ậ ướ ử
Bài ": !t) &,àng L,ngB đ c %& !1ng th ng ch 4 nh n m t ượ ươ ấ ậ ộ
&9T" ch, n m 200' là #.000 tri u. Tr,ng n m %& đF gi i ngân 2 ă ệ ă ả
đ t. ợ
t $: !t) đ c %& !1ng th ng gi i ngân 2.#00 tri u và, Đợ ượ ươ ả ệ
ngà) 7<$<200' v i th i h n # thngB lFi 6u t $B2;<thngB m i ớ ờ ạ ấ -
thng tr n m t l n thH, cch chia đ uB lFi t7nh thH, 6 0 . ả ợ ộ ầ ề ố ư
t 2: !t) đ c gi i ngân $.700 tri u và, ngà) $7<3 v i th i Đợ ượ ả ệ ớ ờ
h n 2 thngB g c tr $ l n và, cu i - B lFi 6u t $B$;<thng. ạ ố ả ầ ố ỳ ấ
M5u c u: ầ
$. 8â) 0 ng l ch tr n ch, 2 -h, n t7n 0 ng tr5n. ! ị ả ợ ả ụ
2. 8c đ nh 6 ti n lFi 4h i tr và th i h n thanh t,n lFi ch, 2 ị ố ề ả ả ờ ạ
-h, n t7n 0 ng tr5n. ả ụ
3. L 4 C ng t ng h 4 th i h n thanh t,n g c và lFi va) ngân ậ ả ổ ợ ờ ạ ố
hàng ch, ct) &,àng L,ng.
Bài "4: S li u t i !t) &,à :Dnh I n v t7nh: tri u đ ng+ ố ệ ạ Đơ ị ệ ồ
$. : ng !ân đ i - t,n ngà) 3$<$2<200.: ả ố ế
TÀI ' N Ả 'T NGU N V N Ồ Ố 'T
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
A. TS %G % & % . / 1+### A. % 3& I T= 0 1 1 1+$#
#
I. ( n C ng ti n ố ằ ề 0## I. % ng n h n ợ ắ ạ 1###
#
II. u t T! ng n Đầ ư ắ
h n ạ
1### $. (a) ng n h n ắ ạ
%&
+1##
III. !c -h, n 4h i ả ả
thu
"8## 2. % %& -hc ợ 48##
I(.&àng t n -h, ồ +$+# II. % 0ài h n ợ ạ +$##
(. TSL -hc Đ 1++# $. (a) trung 0ài
h n ạ
+$##
2. % 0ài h n ợ ạ
-hc
#
:. TS "VI & % / "#### :. ( % !S& 2 18"#
#
I. TS!Đ "4+## I. %gu n v n P ồ ố
quỹ
1$0#
#
&a, mòn TS!Đ (4+##
%
$. %gu n v n /" ồ ố 144#
#
II. u t T! 0ài h n Đầ ư ạ # 2. !L đnh gi l i ạ
TS
#
III. 8â) 0 ng !: 0 ! #
0ang
# 3. !c quỹ "*##
4. LFi ch a 4hân ư
4h i ố
10##
II. %gu n -inh 4h7 ồ +##
T NG TÀI ' N Ổ Ả +### T %G %GT % ( % 3 4 2 +##
#
2. :, c, - t qu h, t đ ng -inh 0,anh n m 200.: ế ả ạ ộ ă
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
9H TI>U Ỉ ' TI N Ố Ề
T ng 0,anh thu ổ ''#00
!c -h, n gi m tr 0,anh thu ả ả ừ #'00
$. ",anh thu thu n ầ '3600
2. Gi v n hàng Cn ố 76720
3. T ng thu nh 4 ổ ậ $6..0
4. !hi 4h7 Cn hàng 4##0
#. !hi 4h7 qu n lR ả 42#0
6. !hi 4h7 tài ch7nh IlFi va) ngân hàng+ $370
7. L i nhu n thu n t & /" ợ ậ ầ ừ Đ 67$0
.. L i nhu n h, t đ ng tài ch7nh ợ ậ ạ ộ $20
'. L i nhu n C t th ng ợ ậ ấ ườ 0
$0. L i nhu n tr c thu ợ ậ ướ ế 6.30
$$. Thu thu nh 4 ế ậ $'$2
$2. L i nhu n 6au thu ợ ậ ế 446.
3. !h ti5u - h, ch 200': ",anh thu thu n: $02'60 ( ế ạ ầ
Y1( c (: ầ
$. nh gi th c tr ng tài ch7nh c a "% th1ng qua cc ch ti5u Đ ! ạ ủ (
4h n nh h 6 h, t đ ng. -h n ng thanh t,nB an t,àn tài ả ệ ố ạ ộ ả ă
ch7nh và -h n ng 6inh l i. ả ă ờ
2. 8c đ nh &9T" ng n h n n m 200' ch, "%. Anh<ch c2 ị ắ ạ ă ị
nh n @At gDG ậ
Bài "+: !1ng t) Tr ng Th nh 6 h u $ l1 tri 4hi u !3 g m 4 l, i ườ ị # " ế ồ ạ
6au đâ):
$. Tri 4hi u A: 9 nh gi: #00.000.000S Th i h n: 3 n mS LFi ế ệ ờ ạ ă
6u t: $0;<n m tr lFi $ l n -hi đ, h nS %gà) 4ht hành ấ ă ả ầ ạ
20<0'<2006S %gà) đ, h n 20<0'<200'. ạ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
2. Tri 4hi u :: 9 nh gi: 600.000.000S Th i h n: 3 n mS LFi ế ệ ờ ạ ă
6u t: 'B6;<n m tr lFi đ nh - hàng n mS %gà) 4ht hành ấ ă ả ị ỳ ă
20<0'<2006S %gà) đ, h n 20<0'<200'. ạ
. Tri 4hi u !: 9 nh gi: 700.000.000S Th i h n: 3 n mS LFi ế ệ ờ ạ ă
6u t: ';<n m tr lFi tr c hàng n mS %gà) 4ht hành ấ ă ả ướ ă
20<0'<2006S %gà) đ, h n 20<0'<200'. ạ
#. Tri 4hi u ": 9 nh gi: .00.000.000S Th i h n: 3 n mS LFi ế ệ ờ ạ ă
6u t: .B#;<n m tr lFi tr c $ l nS %gà) 4ht hành 20<0'<2006S ấ ă ả ướ ầ
%gà) đ, h n 20<0'<200'. ạ
(à, ngà) $.<4<200'B 0, c n v n đ -inh 0,anh ầ ố ể B c1ng t) đ n ế
ngân hàng / @in chi t -h u. Sau -hi th m đ nh l1 tri 4hi uB %& ế ấ $ ị ế
/ đF đ ng R chi t -h u nga) tr,ng ngà) v i lFi 6u t !/ là ồ ế ấ ớ ấ
$;<thngB h,a h ng 4h7 là 0B4;. ồ
M5u c u: ầ
$. 8c đ nh gi tr !/ l1 T3 tr5nG ị ị
2. 8c đ nh th i h n chi t -h uG ị ờ ạ ế ấ
3. 8c đ nh 6 ti n %& / đ c h ngG ị ố ề ượ ư#
4. T7nh 6 ti n %& / 4h i thanh t,n ch, !t)G ố ề ả
#. 8c đ nh @Hm và, th i gian nà,B %& / 6 4h i @u t trDnh l1 ị ờ & ả ấ
T3 ch, ai và đ c thanh t,n Ca, nhi5u ti nG ượ ề
Bài "*: %gà) 26<4<200'B !t) 3hO Gia đ n %& /i5n L,ng @in chi t ế ế
-h u 3 ch ng t 6au đâ): ấ ứ ừ
$. & i 4hi u 6 02'6<&3: S ti n $.00000000đS ngà) thanh t,n ố ế ố ố ề
24<$0<200'S ng i tr ti n: c1ng t) !%S %g i h ng l i: !t) ườ ả ề ườ ư# ợ
3hO Gia.
2. Tri 4hi u !3 6 036'<T3!3: 9 nh gi 2000000000S th i h n 2 ế ố ệ ờ ạ
n mS lFi 6u t $0;<n mS tr lFi -hi đ, h nS ngà) 4ht hành: ă ấ ă ả ạ
$#<$0<2007S ngà) đ, h n: $#<$0<200'S ng i 4ht hành: /h, ạ ườ
C c %hà n cS %g i mua tri 4hi u: !t) 3hO Gia. ạ ướ ườ ế
3. Tri 4hi u %& 6 0676<T3%&: 9 nh gi $#00000000S th i h n 3 ế ố ệ ờ ạ
n mS lFi 6u t $$;<n mS tr lFi -hi đ, h nS ngà) 4ht hành: ă ấ ă ả ạ
24
NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING
23<'<2006S ngà) đ, h n: 23<'<200'S ng i 4ht hành: %& ạ ườ
/i5n L,ngS %g i mua tri 4hi u: !t) 3hO Gia. ườ ế
%gân hàng /i5n L,ng đ ng R chi t -h u vD nh n th ) cc ồ ế ấ ậ ấ
ch ng t n2i tr5n đ u h 4 l B h 4 4h4B đ m C , -h n ng thanh ứ ừ ề ợ ệ ợ ả ả ả ă
t,n -hi đ, h n. ạ
M5u c u: ầ
$. 8c đ nh gi tr !/ l1 T3 tr5nG ị ị
2. 8c đ nh th i h n chi t -h uG ị ờ ạ ế ấ
3. 8c đ nh 6 ti n %& / đ c h ng Ci t r ng ngân hàng đang ị ố ề ượ ư# ế ằ
4 0 ng lFi 6u t !/ là 0B';<thngS t l h,a h ng 0B3;G ụ ấ ệ ồ
4. T7nh 6 ti n %& / 4h i thanh t,n ch, !t)G ố ề ả
#. L 4 C ng -5 chi t -h uG ậ ả ế ấ

NGHIỆP VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI – COMMERCIAL BANKING

TỔNG QUAN VỀ NHTM VÀ NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN Bài tập 1: Số liệu tại ngân hàng thương mại Sài Gòn A: I. Bảng cân đối kế toán (31/12/2008) Đơn vị: Triệu đồng Tài sản I. Tiền mặt tại quỹ II. Tiền gửi tại NHNN III. Tiền gửi tại TCTD IV.Cho vay các TCTD khác V. Cho vay TCKT và cá nhân 1) Cho vay ngắn hạn 2) Cho vay trung dài hạn VI.Các khoản đầu tư 1) Đầu tư chứng khoán
2) Góp vốn liên doanh

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền 5.515.000 2.042.000 1.200.000 842.000 43.062.50 0 19.652.50 0 23.410.00 0 0 6.697.500 5.404.000 3.489.500 3.000.000

3.763.00 I. Tiền gửi của các 0 TCTD 4.429.00 II. Vay NHNN&TCTD 0 4.925.00 1) Vay NHNN 0 2.083.00 2) Vay các TCTD 0 35.085.0 III. Tiền gửi các TCKT 00 và dân cư 20.500.0 1) Tiền gửi không kỳ 00 hạn 14.585.0 2) Tiền gửi có kỳ hạn 00 7.794.50 IV. Vốn tài trợ khác 0 7.294.50 V. Phát hành giấy tờ 0 có giá 500.000 VI. Tài sản nợ khác 1.675.00 VII. Vốn và các quỹ 0 NH 1.295.00 1) Vốn điều lệ 0

VII.

Tài sản

1) TSCĐ

24

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->