Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                           

Tài liệu đã được đăng kí bản quyền! ******** WWW.EDUCATIONPVA.TK

Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám 1. Tình hình thế giới Trong Chiến tranh thế giới thứ hai, hàng loạt các nước được Hồng Quân Liên Xô giải phóng đã xây dựng đất nước theo con đường Xã hội chủ nghĩa. Các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu ra đời góp phần làm cho Chủ nghĩa xã hội đang dần phát triển thành hệ thống xã hội chủ nghĩa. Hệ thống xã hội chủ nghĩa được mở rộng và trở thành thành trì cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và bảo vệ hòa bình của toàn thế giới. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, hệ thống các nước đế quốc chủ nghĩa đã có sự thay đổi, đó là các nước phát xít bị tiêu diệt, các nước đế quốc đại diện cho chủ nghĩa thực dân kiểu cũ do tham gia vào cuộc chiến tranh hao người tốn của ngay từ đầu (Anh, Pháp) đã bị suy yếu, riêng có nước Mỹ nhân cơ hội “làm giàu trong chiến tranh” đã trở thành đế quốc lớn nhất, có sức chi phối hệ thống đế quốc chủ nghĩa trên thế giới. Được sự cổ vũ của Thắng lợi cách mạng tháng Mười Nga và cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại của Hồng Quân Liên Xô trong Chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước thuộc địa và phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân phát triển mạnh mẽ. Sự thay đổi so sánh lực lượng như vậy đã đem lại cho phong trào cách mạng thế giới, nhất là phong trào giải phóng dân tộc những thuận lợi căn bản. Tuy nhiên với bản chất phản động, xâm lược, các nước đế quốc ra sức chống phá phong trào cách mạng, tìm mọi cách chiếm lại các thuộc địa đã mất và tranh giành thuộc địa lẫn nhau. Việt Nam là một trong những đối tượng tranh giành của chúng. 2. Tình hình trong nước Cách mạng tháng Tám thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời đã đưa nhân dân ta lên làm chủ đất nước. 1 

Giáo viên : Hoàng Thị Hằng
                                 

http://www.hoc360.vn                              

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                           

Đảng ta được thành lập và được tôi luyện qua 15 năm lãnh đạo quần chúng đấu tranh với thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chứng tỏ Đảng ta hoàn toàn có thể lãnh đạo quần chúng đấu tranh trong bất cứ hoàn cảnh nào Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà non trẻ vừa mới ra đời đã phải đối phó với nhiều kẻ thù. Theo thoả thuận của Hội nghị Pốtxđam (7.1945),quân đội của các thế lực đế quốc và phản động quốc tế trong phe Đồng minh, dưới danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật đã kéo vào nước ta với những âm mưu thâm độc.m Ở phía Bắc vĩ tuyến 16, 20 vạn quân Trung Hoa dân quốc với danh nghĩa Đồng Minh giải giáp quân đội Nhật đã tràn vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 đến biên giới Việt - Trung. Quân tưởng tìm mọi cách phá hoại chính quyền cách mạng non trẻ vừa mới được thành lập ở nước ta để đưa tay sai lên nắm chính quyền. Để thực hiện âm mưu đó, một mặt chúng tung ra thị trường các đồng tiền mất giá của chúng, mặt khác chúng đòi đưa người vào trong chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa… Theo gót quân Trung Hoa Dân quốc, các tổ chức phản động như Việt Nam Quốc dân đảng (Việt Quốc) và Việt Nam Cách mạng đồng minh hội (Việt Cách) về nước hòng cướp chính quyền của ta. Dựa vào quân đội Trung Hoa Dân quốc bọn Việt Quốc, Việt Cách cướp phá chính quyền cách mạng ở một số nơi như Yên bái, Vĩnh yên, Móng cái và gây rối loạn ở nhiều nơi, cướp của giếp người, bắt cóc tống tiền, xuất bản sách báo để tuyên truyền nói xấu cách mạng, gạt các bộ trưởng, đảng viên ra khỏi chính phủ mới. Ở phía Nam vĩ tuyến 16, với danh nghĩa giải giáp quân đội Nhật, hơn một vạn quân đội Anh vào chiếm đóng, ra sức mở đường cho thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta lần thứ hai. Được sự ủng hộ của quân Anh, ngày 2 - 9 - 1945, quân Pháp đã xả súng bắn vào đồng bào ta đang mít tinh mừng ngày độc lập ở Sài Gòn, làm 47 người chết, nhiều người bị thương. Ngày 23 - 9 - 1945, quân Pháp đã tiến công Sài Gòn, mở đầu cuộc xâm lược nước ta lần thứ hai. 2 

Giáo viên : Hoàng Thị Hằng
                                 

http://www.hoc360.vn                              

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                           

Thêm vào đó, lúc này trên đất nước ta lúc này còn khoảng 6 vạn quân Nhật đang chờ giải giáp. Trong đó, có một bộ phận theo lệnh của đế quốc Anh tấn công lực lượng vũ trang của ta, tạo điều kiện cho quân Pháp mở rộng phạm vi chiếm đóng. Lợi dụng sự chiếm đóng của quân Trung Hoa dân quốc - Anh, Pháp - Nhật trên đất nước ta, các thế lực phản động ở trong nước nổi dậy hoạt động chống phá cách mạng. Có thể thấy, ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ở nước ta xuất hiện đồng thời nhiều kẻ thù hùng mạnh, chúng cấu kết với nhau nhằm thực hiện mưu đồ bóp chết chính quyền cách mạng non trẻ, lập lại nền thống trị của chúng. Đất nước ta vừa thoát ra khỏi cuộc sống nô lệ, sự thống trị, bóc lột của thực dân Pháp và phát xít Nhật vẫn còn để lại hậu quả nặng nề Hậu quả của chính sách vơ vét, bóc lột của Nhật-Pháp cùng với thiên tai làm cho nền kinh tế nông nghiệp nước ta trở nên kiệt quệ. Hậu quả nạn đói do Nhật - Pháp gây ra cuối năm 1944 đầu năm 1945 làm hơn 2 triệu người chết đói vẫn chưa được khắc phục thì nguy cơ nạn đói mới xuất hiện, đe doạ nghiêm trọng đời sống của nhân dân. Lụt lội, hạn hán kéo dài làm cho đồng ruộng không cày cấy được. Các cơ sở công nghiệp của ta chưa phục hồi được sản xuất, nhiều xí nghiệp còn nằm trong tay tư bản Pháp. Hàng hoá khan hiếm, giá cả tăng vọt… Ngân sách nhà nước trống rỗng, kho bạc Nhà nước chỉ còn hơn 1,2 triệu đồng, trong đó quá nửa là rách nát. Chính quyền Cách mạng chưa nắm được ngân hàng Đông Dương. Quân Tưởng tung ra thị trường các loại tiền mất giá làm cho tình hình tài chính của nước ta càng thêm rối loạn Di sản nặng nề nhất mà chính quyền thực dân để lại là hậu quả của chính sách cai trị 3  “ngu dân“ của chúng. Hơn 90% dân ta không biết chữ, các tệ nạn mê tín dị đoan…phổ biến ở nông thôn.

Giáo viên : Hoàng Thị Hằng
                                 

http://www.hoc360.vn                              

Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Giáo dục IDJ                           

Chính quyền Cách mạng non trẻ, chưa được củng cố, thiếu kinh nghiệm lãnh đạo việc củng cố chính quyền, lực lượng vũ trang còn non trẻ, trang bị thô sơ thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Hoàn cảnh mới đã đặt cách mạng nước ta trong tình thế rất hiểm nghèo. Cả thù trong, giặc ngoài làm cho khó khăn chồng chất, đe doạ trực tiếp đến sự tồn tại của Nhà nước Cách mạng, vận mệnh dân tộc trong đặt trong tình thế “Ngàn cân treo sợi tóc”. Tình hình này yêu cầu Đảng ta phải khéo léo, quyêt tâm để đoàn kết toàn thể nhân dân để bảo vệ thành quả cách mạng vừa đạt được.

Giáo viên : Hoàng Thị Hằng
                                 

http://www.hoc360.vn