P. 1
Chuyen de Nhiet Nhom Chuan 2009

Chuyen de Nhiet Nhom Chuan 2009

|Views: 33|Likes:
Được xuất bản bởivananh16501

More info:

Published by: vananh16501 on Apr 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.

com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bà 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhit nh!m trong "i#$ %in %h!ng c& %h!ng
%h', %ết th(c th' nghim th$ ")*c m gam h+n h*p r,n- .i/ tr0 c1a m là2
31,4 gam 5- 43,1 gam- 6- 34,1 gam 7- 41,3 gam
Bà !. 78ng m g Al "9 %h: hoàn toàn một l)*ng Fe2O3 ;a$ phản ứng th<= %h>i l)*ng o?it giảm @,48 g- ABi
l)*ng nh!m "C D8ng m là2
m E @,2F g 5- m E 2,Fg 6- m E @,44 g 7- m E 1,12 g-
Bà ". Ñoát X goàm Fe
2
O
3
vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöng chaát !a"n sau phaûn
öùng #
$ Neá% cho taùc &%'ng v(ù) &%ng &*ch NaO+ &ö ,e th% -ö('c ./3 mol +
2
.
$ Neá% cho taùc &%'ng v(ù) &%ng &*ch +0l &ö ,e th% -ö('c ./1 mol +
2
.
2oá mol Al t!ong X laø#
A. ./3 mol 3. ./4 mol 0. ./1 mol
5. ./26 mol
Bà #. 6& 23,8g h+n h*p Gột nh!m và Fe2O3- Tiến hành nhit nh!m hoàn toàn rồi hHa tan hết h+n h*p ;a$ phản
ứng GIng D$ng D0ch A6l ")*c 11,2 l't A2J"%tcK- Lh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p Gan "M$ làN
A- mAlE4,4gO m
3 2
) *e
E21,4g 5- mAlE1,@8gO m
3 2
) *e
E13g
6- mAlE8,1gO m
3 2
) *e
E18,Fg 7- mAlE1@,8gO m
3 2
) *e
E13g
Bà $. 78ng m gam Al "9 %h: hết 1,3 gam Fe2O3 JAE1@@PK- Qản phRm ;a$ phản ứng t/c DSng vTi l)*ng D)
D$ng D0ch UaOA tVo @,3F2 l't %h' J"%tcK- T'nh m-
A- @,44@ gam 5- @,81@ gam 6- 1,@8@ gam 7- 1,F44 gam
Bà %. WA Lh>i AX2@@8- U$ng h+n h*p gồm 14,2 gam 6r
2
O
3
J6r E 42K

và m gam Al- Qa$ phản ứng hoàn
toàn, ")*c 23,3 gam h+n h*p r,n Y- 6ho toàn Gộ Y phản ứng vTi a?it A6l D) tho/t ra Z l't A
2
J"%tcK- Z là
A- 4,48- 5- 11,2- 6- F,84- 7- 1@,@8-
Bà &. N%ng h7n h89 A g:m Al v; Fe
2
O
3
<8c h7n h89 3. 0h)a h7n h89 3 th;nh ha) 9h=n >?ng
nha%.
$ @h=n A# +o; tan t!ong D$ng D0ch +
2
2O
1
& th% <8c 2/21(l) khB (<ktc).
$ @h=n 2# +o; tan t!ong D$ng D0ch CO+ & thD khE) l8ng chFt !Gn khHng tan l; I/I(g).
3)Jt cKc phản ứng LMN !a hoµn toµn.
ChE) l8ng cKc chFt t!ong h7n h89 A là#
A. Al# 6/1 gamO Fe
2
O
3
# 22/1 gam 3. Al# 3/1 gamO Fe
2
O
3
# 21/1 gam.
0. Al# 6/P gamO Fe
2
O
3
# 22/A gam. 7- W/p /n %h/c-
Bà '. N%ng Al v; Fe
3
O
1
(khHng cQ khHng khB/ 9hMn øng LMN !a hoµn toµn) th% <8c h7n h89
A.
$ NJ% cho A tKc &(ng ví) D$ng D0ch CO+ & thD th% <8c ./4P2 lBt khB (<ktc).
$ NJ% cho A tKc &(ng ví) +
2
2O
1
"[c/ n&ng & <8c A/12I lBt 2O
2
&%N nhFt (<ktc).
R khE) l8ng Al t!ong h7n h89 >an <=% là#
A. 33/4SR 3. 24/33R 0. 3I/3.R 5. AS/IIR
Bà (. Lhi cho 41,4 gam Y gồm Fe
2
O
3
, 6r
2
O
3
và Al
2
O
3
t/c DSng vTi D$ng D0ch UaOA "[c JD)K, ;a$ phản
ứng ")*c 13 gam ch<t r,n- W9 %h: hoàn toàn 41,4 gam Y GIng phản ứng nhit nh!m, phải D8ng 1@,8 gam Al-
P %h>i l)*ng c1a 6r
2
O
3
trong Y là JAE 1@@P, 6r E 42K

T+%n( ,- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
A- 4@,3FP- 5- 2@,33P- 6- 33,3FP- 7- 33,F1P-
Bà 10. W>t h+n h*p Al và 13 gam Fe
2
O
3
J%h!ng c& %h!ng %h'K "ến phản ứng hoàn toàn , ")*c h+n h*p r,n Y-
6ho Y t/c DSng v\a "1 vTi Z ml D$ng D0ch UaOA 1] ;inh ra 3,33 l't A
2
J^ "%tcK- .i/ tr0 c1a Z là
A- 4@@- 5- 1@@- 6- 2@@- 7- 3@@-
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - !
Bà 11. U$ng n&ng m gam h+n h*p Al và Fe
2
O
3
J%h!ng c& %h!ng %h'K "ến phản ứng ?ả= ra hoàn toàn, th$
")*c h+n h*p r,n _- 6hia _ thành hai phMn GIng nha$2
X `hMn 1 t/c DSng vTi D$ng D0ch A
2
QO
4
loCng JD)K, ;inh ra 3,@8 l't %h' A
2
J^ "%tcKO
X `hMn 2 t/c DSng vTi D$ng D0ch UaOA JD)K, ;inh ra @,84 l't %h' A
2
J^ "%tcK- .i/ tr0 c1a m là
A- 21,4@- 5- 2a,4@- 6- 2a,43- 7- 22,F4
Bà 1!. A+n h*p A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? JmolK Al rồi n$ng ^ nhit "ộ cao %h!ng c& %h!ng %h' (9
nh)Tt nhHm chU tVo !a Fe) sau khi kết thúc phản ứng ")*c h+n h*p 7- Uế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng
")*c Z Jl'tK %h' nh)ng nế$ cho 7 t/c DSng vTi UaOA D) thb th$ ")*c @,24Z l't %h'- .'a tr0 c1a ? làN
A- @,1233 5- @,2433 6- @,@@22 c ? c @,2433 7- @,33aa
DẠNG II. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ) 100%.
Bà 1". 84,3g Y gồm Al và Fe2O3 "em n$ng một thời gian ")*c m gam _- 6hia _ làm 2 phMn GIng nha$2
X `hMn 12 AHa tan trong D$ng D0ch UaOA D) th<= tho/t ra 3,33 l't %h' J"%tcK-
X `hMn 22 AHa tan hết trong A6l th<= tho/t ra 1@,@8 l't %h' J"%tcK- `hMn trdm %h>i l)*ng Fe trong _ làN
A- 18P 5- 3a,24P 6- 1a,3P 7- 4@P
Bà 1#. A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? mol Al- Nung A %h!ng c& %h!ng %h' (chU tVo !a Fe) ")*c hh 7 -
X Uế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng ")*c Z Jl'tK %h'-
X Uế$ cho 7 t/c DSng vTi UaOA D) thb th$ ")*c @,24Z l't %h'-
.'a tr0 c1a ? là 2
A- @,@@28 c ? c @,2433 5- @,@@22 c ? c @,2433 6- @,@@34 c ? c @,33aa 7- @,2433
Bà 1$. W!"n 4/1I gam Al ví) 21 gam Fe
2
O
3
. Whùc h)Tn 9hMn øng nh)Tt nhHm th% <8c chFt
!Gn A. Ch) cho A tKc &(ng ví) && NaO+ &/ cQ A/311(l) khB (<ktc) thoKt !a. WBnh h)T% ,%Ft
c-a 9hMn øng nh)Tt nhHm.
A. I3/33R 3. 6./33R 0. 44/4PR 5. P6R
Bà 1%. Trộn 1@,8g Al vTi 34,8g Fe3O4 rồi phản ứng nhit nh!m ")*c h+n h*p A Jchie ?ae= ra %h)e Fe3O4 thafnh
FeK- AHa tan hết A GIng A6l ")*c 1@,F42 l't A2 J"%tcK- Ai$ ;$<t phản ứng nhit nh!m và th9 t'ch D$ng D0ch A6l
2] cMn D8ng là2
A- 8@P và 1,@8 l't 5- F4P và 8,a3 l't 6- 33,3FP và 2,13 l't 7- W/p /n %h/c
DẠNG III. *+C Đ,NH CÔNG THỨC C-. /*IT S0T.
Bà 1&. 0ho hoQn h('9 A g:m Al v; m"t oL)t ,Gt. 0h)a hoQn h('9 A th;nh 2 9h=n >?ng nha%.
@h=n A# cho tKc &(ng ví) D$ng D0ch +
2
2O
1
loXng th% <8c ./4P2 (l) khB (<ktc).
@h=n 2# @hMn øng nh)Tt nhHm hoµn toµn/ th% <8c hoQn h('9 3/ cho 3 tKc &(ng ví) D$ng D0ch
NaO+ & th% <8c A31/1 ml khB (<ktc) ,a% <Q cho t)J9 D$ng D0ch +
2
2O
1
loXng/ & <8c ./1.32(l)
+
2
(<ktc). oL)t ,Gt là#
A. Fe
2
O
3
3. FeO 0. Fe
3
O
1
5. ChHng LKc <Ynh
<8c
Bà 1'. Z"t hoQn h('9 g:m Al v; m"t oL)t ,Gt/ ch)a th;nh 2 9h=n >?ng nha%.
$ [\ ho; tan hJt 9h=n A c=n 2.. ml && +0l ./4P6Z/ th% <8c ./I1(l) +
2
(<ktc).

T+%n( 4- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
$ N%ng 9h=n 2/ 9hMn øng hoµn toµn/ lFN ,Mn 9h]m tKc &(ng ví) NaO+ & thFN c^n A/A2g
!Gn khHng tan.
0Hng thøc c-a oL)t ,Gt l;#
A. Fe
2
O
3
3. FeO 0. Fe
3
O
1
5. ChHng LKc <Ynh
Bà 1(. 0où hoQn h('9 goàm Nhoâm vaø mo_t oL)t ,a"t. Sau phaûn öùng nh)e_t nhoâm
th% -ö('c S4/4 g chaát !a"n.
$ +oaø tan chaát !a"n t!ong NaO+ &ö th% -ö('c 4/P2 lít khí -ktc vaø coøn la') mo_t 9haàn
khoâng tan A.
$ +oaø tan hoaøn toaøn A t!ong +
2
2O
1
-a`c noùng -ö('c 3./21 lít khí 3 -ktc .
0oâng thöùc c%aa ,a"t oL)t laø#
A. Fe
2
O
3
3. Fe
3
O
1
0. FeO 5. Choâng Laùc -*nh

T+%n( !- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4

Fe3O4 D. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. C.67% D. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: .67%. 83.§Ó hoµ tan hÕt phÇn 1 cÇn 200 ml dd HCl 0. Khi cho A t¸c dông víi dd NaOH d. 200.2466 C. 0. 0. .08 lít B. C. 80% và 1. D. 20. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng nhiÖt nh«m.40.48 gam Al víi 24 gam Fe2O3. Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 . D. sinh ra 0. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m thu ®îc chÊt r¾n A. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. 0. 29.43. Chia hoãn hôïp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau. Giá trị của m là A. 18% B. 19. 66.344(l) khÝ (®ktc) tho¸t ra. Trộn 10. 0.25V lít khí. 0. 75% Bài 16.4032(l) H2(®ktc).96 lít C.75 Bài 12.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên.33% B. Fe2O3 B. cã 1.Email: levanyen@gmail. Tel: 0983.com A. oxit s¾t là: A. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc Bài 18.36 lít H2 (ở đktc).56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. 100.4 ml khÝ (®ktc) sau ®ã cho tiÕp dung dịch H2SO4 lo·ng. . Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. B. Đáp án khác DẠNG III. C.2 Bài 11. thu được hỗn hợp rắn Y. . Hỗn hợp A gồm 0.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư).08 lít khí H2 (ở đktc). 50.16 lít D. 0.25% C.675M. Bài 10. Gía trị của x là : A. 39. 66. Bài 17.67% và 2. 29. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . thu ®îc hoãn hôïp B.0022 ≤ x ≤ 0.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. Gía trị của x là? A. PhÇn 2: Ph¶n øng nhiÖt nh«m hoµn toµn.40. thu ®îc 0. Mét hoãn hôïp gåm Al vµ mét oxit s¾t.6% D.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe). 50. B.0034 ≤ x ≤ 0. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D .84(l) H2(®ktc).33%. FeO C. 300.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). PhÇn 1: cho t¸c dông víi dung dịch H2SO4 lo·ng thu ®îc 0. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%. Hòa tan hết A bằng HCl được 10.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y.8g Al với 34.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. 66. . Bài 13. 75% và 8.71%. A.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. D. 0.752 lít H2 (đktc). sinh ra 3. CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM .2466 D.3699 DẠNG II.2466 Bài 15. 36. Giá trị của V là A. chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau. B. 40% Bài 14.0028 ≤ x ≤ 0.25V lít khí. A gồm 0. 400.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3.36 lít khí (đktc). Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3. cho B t¸c dông víi dung dịch NaOH d thu ®îc 134.964896. .672 (l) khÝ (®ktc).3699 D. Trén 6.84 lít khí H2 (ở đktc).33% C.2466 B.0022 ≤ x ≤ 0. 85. Cho hoãn hôïp A gåm Al vµ mét oxit s¾t. d ®îc 0.67%. được hỗn hợp rắn X. 21.1233 B.08 lít khí (đktc).2466 C. 22. 0.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->