Luyện thi đại học môn Hoá học

Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 0983.964896.Email: levanyen@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi
lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Ñoát X goàm Fe2O3 vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöõng chaát raén sau phaûn
öùng :
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H2 .
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H2.
Soá mol Al trong X laø:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản
ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?
A. mAl=5,4g; m

Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m

Fe O

Fe2 O3 =16g
Fe O

C. mAl=8,1g; m 2 3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m 2 3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư
dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn
toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hçn hîp A gåm Al vµ Fe2O3 ®îc hçn hîp B. Chia hçn hîp B thµnh hai phÇn b»ng
nhau.
- PhÇn 1: Hoµ tan trong dung dịch H2SO4 d thu ®îc 2,24(l) khÝ (®ktc).
- PhÇn 2: Hoµ tan trong dung dịch KOH d th× khèi lîng chÊt r¾n kh«ng tan lµ 8,8(g).
BiÕt c¸c phản ứng x¶y ra hoµn toµn.
Khèi lîng c¸c chÊt trong hçn hîp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al vµ Fe3O4 (kh«ng cã kh«ng khÝ, ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®îc hçn hîp
A.
- NÕu cho A t¸c dông víi dung dịch KOH d th× thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc).
- NÕu cho A t¸c dông víi H2SO4 đặc, nóng d ®îc 1,428 lÝt SO2 duy nhÊt (®ktc).
% khèi lîng Al trong hçn hîp ban ®Çu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản
ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al.
% khối lượng của Cr2O3 trong X là (H= 100%, Cr = 52)

Trang 1·

Sinh viên hay đạp xích lô?

6/4/2012

Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. D. Cho hoãn hôïp A gåm Al vµ mét oxit s¾t. FeO C. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. 85.2466 Bài 15.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). Chia Y thành hai phần bằng nhau: .6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y.1233 B. 36. Gía trị của x là : A. Bài 17. Gía trị của x là? A. 400.16 lít D. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. 75% và 8. Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 . CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM . Trén 6.96 lít C. 50.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. Giá trị của m là A.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. Mét hoãn hôïp gåm Al vµ mét oxit s¾t. 0. được hỗn hợp rắn X.§Ó hoµ tan hÕt phÇn 1 cÇn 200 ml dd HCl 0. 75% Bài 16. . Giá trị của V là A.67%.25V lít khí. thu được hỗn hợp rắn Y.8g Al với 34.43. 80% và 1. 22.36 lít khí (đktc). B. 50.84(l) H2(®ktc). sinh ra 0. A gồm 0.67%.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. cã 1.672 (l) khÝ (®ktc).75 Bài 12. Chia hoãn hôïp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau. 300. Bài 13.25% C. D. Bài 10.71%. 0. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hòa tan hết A bằng HCl được 10.344(l) khÝ (®ktc) tho¸t ra.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A. cho B t¸c dông víi dung dịch NaOH d thu ®îc 134.40.08 lít B. sinh ra 3.675M.84 lít khí H2 (ở đktc).0022 ≤ x ≤ 0. Tel: 0983.25V lít khí.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng nhiÖt nh«m.33% C. 200. 83. Hỗn hợp A gồm 0. thu ®îc hoãn hôïp B. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . 0. 0. 29.964896. . HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%. 0.4032(l) H2(®ktc).2466 B. C.Email: levanyen@gmail. Fe3O4 D.2466 C. C. chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau.08 lít khí H2 (ở đktc).2466 C. 0.3699 DẠNG II. Trộn 10. 39. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m thu ®îc chÊt r¾n A. 40% Bài 14. B. oxit s¾t là: A. Đáp án khác DẠNG III. . Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc Bài 18. 0.4 ml khÝ (®ktc) sau ®ã cho tiÕp dung dịch H2SO4 lo·ng. 0. thu ®îc 0. 18% B.6% D.0028 ≤ x ≤ 0. 100. .67% D. PhÇn 1: cho t¸c dông víi dung dịch H2SO4 lo·ng thu ®îc 0.com A. 19. D.67% và 2. 66.2466 D. 66. d ®îc 0. PhÇn 2: Ph¶n øng nhiÖt nh«m hoµn toµn.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). 20. 21.2 Bài 11.752 lít H2 (đktc). B.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe). Fe2O3 B.3699 D. Khi cho A t¸c dông víi dd NaOH d. C.48 gam Al víi 24 gam Fe2O3. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT. A.33% B. .0034 ≤ x ≤ 0. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . 29.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D.36 lít H2 (ở đktc).40.33%.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10.0022 ≤ x ≤ 0.08 lít khí (đktc). 66.

72 lít khí ñktc vaø coøn laïi moät phaàn khoâng tan A. ph¶n øng hoµn toµn. Tel: 0983. .964896. FeO C. Khoâng xaùc ñònh Trang 3· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 . Fe2O3 B.Hoaø tan chaát raén trong NaOH dö thu ñöôïc 6. FeO D. Fe3O4 D. Coâng thöùc cuûa saét oxit laø: A.Hoaø tan hoaøn toaøn A trong H2SO4 ñaëc noùng ñöôïc 30. Fe2O3 B. .6 g chaát raén. Kh«ng x¸c ®Þnh Bài 19.Nung phÇn 2. Sau phaûn öùng nhieät nhoâm thu ñöôïc 96.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. C«ng thøc cña oxit s¾t lµ: A.12g r¾n kh«ng tan. Coù hoãn hôïp goàm Nhoâm vaø moät oxit saét. Fe3O4 C. lÊy s¶n phÈm t¸c dông víi NaOH d thÊy cßn 1.Email: levanyen@gmail.24 lít khí B ñktc .com .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful