P. 1
Chuyen de Nhiet Nhom Chuan 2009

Chuyen de Nhiet Nhom Chuan 2009

|Views: 33|Likes:
Được xuất bản bởivananh16501

More info:

Published by: vananh16501 on Apr 06, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2012

pdf

text

original

Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.

com
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bà 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhit nh!m trong "i#$ %in %h!ng c& %h!ng
%h', %ết th(c th' nghim th$ ")*c m gam h+n h*p r,n- .i/ tr0 c1a m là2
31,4 gam 5- 43,1 gam- 6- 34,1 gam 7- 41,3 gam
Bà !. 78ng m g Al "9 %h: hoàn toàn một l)*ng Fe2O3 ;a$ phản ứng th<= %h>i l)*ng o?it giảm @,48 g- ABi
l)*ng nh!m "C D8ng m là2
m E @,2F g 5- m E 2,Fg 6- m E @,44 g 7- m E 1,12 g-
Bà ". Ñoát X goàm Fe
2
O
3
vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöng chaát !a"n sau phaûn
öùng #
$ Neá% cho taùc &%'ng v(ù) &%ng &*ch NaO+ &ö ,e th% -ö('c ./3 mol +
2
.
$ Neá% cho taùc &%'ng v(ù) &%ng &*ch +0l &ö ,e th% -ö('c ./1 mol +
2
.
2oá mol Al t!ong X laø#
A. ./3 mol 3. ./4 mol 0. ./1 mol
5. ./26 mol
Bà #. 6& 23,8g h+n h*p Gột nh!m và Fe2O3- Tiến hành nhit nh!m hoàn toàn rồi hHa tan hết h+n h*p ;a$ phản
ứng GIng D$ng D0ch A6l ")*c 11,2 l't A2J"%tcK- Lh>i l)*ng c/c ch<t trong h+n h*p Gan "M$ làN
A- mAlE4,4gO m
3 2
) *e
E21,4g 5- mAlE1,@8gO m
3 2
) *e
E13g
6- mAlE8,1gO m
3 2
) *e
E18,Fg 7- mAlE1@,8gO m
3 2
) *e
E13g
Bà $. 78ng m gam Al "9 %h: hết 1,3 gam Fe2O3 JAE1@@PK- Qản phRm ;a$ phản ứng t/c DSng vTi l)*ng D)
D$ng D0ch UaOA tVo @,3F2 l't %h' J"%tcK- T'nh m-
A- @,44@ gam 5- @,81@ gam 6- 1,@8@ gam 7- 1,F44 gam
Bà %. WA Lh>i AX2@@8- U$ng h+n h*p gồm 14,2 gam 6r
2
O
3
J6r E 42K

và m gam Al- Qa$ phản ứng hoàn
toàn, ")*c 23,3 gam h+n h*p r,n Y- 6ho toàn Gộ Y phản ứng vTi a?it A6l D) tho/t ra Z l't A
2
J"%tcK- Z là
A- 4,48- 5- 11,2- 6- F,84- 7- 1@,@8-
Bà &. N%ng h7n h89 A g:m Al v; Fe
2
O
3
<8c h7n h89 3. 0h)a h7n h89 3 th;nh ha) 9h=n >?ng
nha%.
$ @h=n A# +o; tan t!ong D$ng D0ch +
2
2O
1
& th% <8c 2/21(l) khB (<ktc).
$ @h=n 2# +o; tan t!ong D$ng D0ch CO+ & thD khE) l8ng chFt !Gn khHng tan l; I/I(g).
3)Jt cKc phản ứng LMN !a hoµn toµn.
ChE) l8ng cKc chFt t!ong h7n h89 A là#
A. Al# 6/1 gamO Fe
2
O
3
# 22/1 gam 3. Al# 3/1 gamO Fe
2
O
3
# 21/1 gam.
0. Al# 6/P gamO Fe
2
O
3
# 22/A gam. 7- W/p /n %h/c-
Bà '. N%ng Al v; Fe
3
O
1
(khHng cQ khHng khB/ 9hMn øng LMN !a hoµn toµn) th% <8c h7n h89
A.
$ NJ% cho A tKc &(ng ví) D$ng D0ch CO+ & thD th% <8c ./4P2 lBt khB (<ktc).
$ NJ% cho A tKc &(ng ví) +
2
2O
1
"[c/ n&ng & <8c A/12I lBt 2O
2
&%N nhFt (<ktc).
R khE) l8ng Al t!ong h7n h89 >an <=% là#
A. 33/4SR 3. 24/33R 0. 3I/3.R 5. AS/IIR
Bà (. Lhi cho 41,4 gam Y gồm Fe
2
O
3
, 6r
2
O
3
và Al
2
O
3
t/c DSng vTi D$ng D0ch UaOA "[c JD)K, ;a$ phản
ứng ")*c 13 gam ch<t r,n- W9 %h: hoàn toàn 41,4 gam Y GIng phản ứng nhit nh!m, phải D8ng 1@,8 gam Al-
P %h>i l)*ng c1a 6r
2
O
3
trong Y là JAE 1@@P, 6r E 42K

T+%n( ,- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
A- 4@,3FP- 5- 2@,33P- 6- 33,3FP- 7- 33,F1P-
Bà 10. W>t h+n h*p Al và 13 gam Fe
2
O
3
J%h!ng c& %h!ng %h'K "ến phản ứng hoàn toàn , ")*c h+n h*p r,n Y-
6ho Y t/c DSng v\a "1 vTi Z ml D$ng D0ch UaOA 1] ;inh ra 3,33 l't A
2
J^ "%tcK- .i/ tr0 c1a Z là
A- 4@@- 5- 1@@- 6- 2@@- 7- 3@@-
CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - !
Bà 11. U$ng n&ng m gam h+n h*p Al và Fe
2
O
3
J%h!ng c& %h!ng %h'K "ến phản ứng ?ả= ra hoàn toàn, th$
")*c h+n h*p r,n _- 6hia _ thành hai phMn GIng nha$2
X `hMn 1 t/c DSng vTi D$ng D0ch A
2
QO
4
loCng JD)K, ;inh ra 3,@8 l't %h' A
2
J^ "%tcKO
X `hMn 2 t/c DSng vTi D$ng D0ch UaOA JD)K, ;inh ra @,84 l't %h' A
2
J^ "%tcK- .i/ tr0 c1a m là
A- 21,4@- 5- 2a,4@- 6- 2a,43- 7- 22,F4
Bà 1!. A+n h*p A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? JmolK Al rồi n$ng ^ nhit "ộ cao %h!ng c& %h!ng %h' (9
nh)Tt nhHm chU tVo !a Fe) sau khi kết thúc phản ứng ")*c h+n h*p 7- Uế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng
")*c Z Jl'tK %h' nh)ng nế$ cho 7 t/c DSng vTi UaOA D) thb th$ ")*c @,24Z l't %h'- .'a tr0 c1a ? làN
A- @,1233 5- @,2433 6- @,@@22 c ? c @,2433 7- @,33aa
DẠNG II. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG ) 100%.
Bà 1". 84,3g Y gồm Al và Fe2O3 "em n$ng một thời gian ")*c m gam _- 6hia _ làm 2 phMn GIng nha$2
X `hMn 12 AHa tan trong D$ng D0ch UaOA D) th<= tho/t ra 3,33 l't %h' J"%tcK-
X `hMn 22 AHa tan hết trong A6l th<= tho/t ra 1@,@8 l't %h' J"%tcK- `hMn trdm %h>i l)*ng Fe trong _ làN
A- 18P 5- 3a,24P 6- 1a,3P 7- 4@P
Bà 1#. A gồm @,43g Fe và 13g Fe2O3 và ? mol Al- Nung A %h!ng c& %h!ng %h' (chU tVo !a Fe) ")*c hh 7 -
X Uế$ cho 7 tan trong A2QO4 loCng ")*c Z Jl'tK %h'-
X Uế$ cho 7 t/c DSng vTi UaOA D) thb th$ ")*c @,24Z l't %h'-
.'a tr0 c1a ? là 2
A- @,@@28 c ? c @,2433 5- @,@@22 c ? c @,2433 6- @,@@34 c ? c @,33aa 7- @,2433
Bà 1$. W!"n 4/1I gam Al ví) 21 gam Fe
2
O
3
. Whùc h)Tn 9hMn øng nh)Tt nhHm th% <8c chFt
!Gn A. Ch) cho A tKc &(ng ví) && NaO+ &/ cQ A/311(l) khB (<ktc) thoKt !a. WBnh h)T% ,%Ft
c-a 9hMn øng nh)Tt nhHm.
A. I3/33R 3. 6./33R 0. 44/4PR 5. P6R
Bà 1%. Trộn 1@,8g Al vTi 34,8g Fe3O4 rồi phản ứng nhit nh!m ")*c h+n h*p A Jchie ?ae= ra %h)e Fe3O4 thafnh
FeK- AHa tan hết A GIng A6l ")*c 1@,F42 l't A2 J"%tcK- Ai$ ;$<t phản ứng nhit nh!m và th9 t'ch D$ng D0ch A6l
2] cMn D8ng là2
A- 8@P và 1,@8 l't 5- F4P và 8,a3 l't 6- 33,3FP và 2,13 l't 7- W/p /n %h/c
DẠNG III. *+C Đ,NH CÔNG THỨC C-. /*IT S0T.
Bà 1&. 0ho hoQn h('9 A g:m Al v; m"t oL)t ,Gt. 0h)a hoQn h('9 A th;nh 2 9h=n >?ng nha%.
@h=n A# cho tKc &(ng ví) D$ng D0ch +
2
2O
1
loXng th% <8c ./4P2 (l) khB (<ktc).
@h=n 2# @hMn øng nh)Tt nhHm hoµn toµn/ th% <8c hoQn h('9 3/ cho 3 tKc &(ng ví) D$ng D0ch
NaO+ & th% <8c A31/1 ml khB (<ktc) ,a% <Q cho t)J9 D$ng D0ch +
2
2O
1
loXng/ & <8c ./1.32(l)
+
2
(<ktc). oL)t ,Gt là#
A. Fe
2
O
3
3. FeO 0. Fe
3
O
1
5. ChHng LKc <Ynh
<8c
Bà 1'. Z"t hoQn h('9 g:m Al v; m"t oL)t ,Gt/ ch)a th;nh 2 9h=n >?ng nha%.
$ [\ ho; tan hJt 9h=n A c=n 2.. ml && +0l ./4P6Z/ th% <8c ./I1(l) +
2
(<ktc).

T+%n( 4- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4
Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 09!.9"#9".$m%il: le&%nyen'(m%il.com
$ N%ng 9h=n 2/ 9hMn øng hoµn toµn/ lFN ,Mn 9h]m tKc &(ng ví) NaO+ & thFN c^n A/A2g
!Gn khHng tan.
0Hng thøc c-a oL)t ,Gt l;#
A. Fe
2
O
3
3. FeO 0. Fe
3
O
1
5. ChHng LKc <Ynh
Bà 1(. 0où hoQn h('9 goàm Nhoâm vaø mo_t oL)t ,a"t. Sau phaûn öùng nh)e_t nhoâm
th% -ö('c S4/4 g chaát !a"n.
$ +oaø tan chaát !a"n t!ong NaO+ &ö th% -ö('c 4/P2 lít khí -ktc vaø coøn la') mo_t 9haàn
khoâng tan A.
$ +oaø tan hoaøn toaøn A t!ong +
2
2O
1
-a`c noùng -ö('c 3./21 lít khí 3 -ktc .
0oâng thöùc c%aa ,a"t oL)t laø#
A. Fe
2
O
3
3. Fe
3
O
1
0. FeO 5. Choâng Laùc -*nh

T+%n( !- .inh &iên h%y đạ/ 01ch lô2 "3#340,4

67% và 2.48 gam Al víi 24 gam Fe2O3. cã 1. . 85. Bài 13.0028 ≤ x ≤ 0. D. chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau. Trộn 10. C. 36. B.08 lít khí H2 (ở đktc). 29.36 lít khí (đktc).33%.33% B.§Ó hoµ tan hÕt phÇn 1 cÇn 200 ml dd HCl 0. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: . Gía trị của x là? A. 22. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D . 0. 39.67% D.4032(l) H2(®ktc). Mét hoãn hôïp gåm Al vµ mét oxit s¾t. CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM .8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe).6% D.16 lít D.Email: levanyen@gmail. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%.25% C.67%.com A.96 lít C. Trén 6. Đáp án khác DẠNG III.0022 ≤ x ≤ 0. B.2 Bài 11. thu ®îc hoãn hôïp B. 20. được hỗn hợp rắn X.672 (l) khÝ (®ktc). A gồm 0. A.1233 B.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10. 200.3699 DẠNG II. 80% và 1. thu được hỗn hợp rắn Y.84 lít khí H2 (ở đktc). 75% Bài 16. 0. Cho hoãn hôïp A gåm Al vµ mét oxit s¾t. Bài 10. Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn.344(l) khÝ (®ktc) tho¸t ra.6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. 66. C.08 lít B.40. Tel: 0983. B. 0.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. 50.Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. 300. C.84(l) H2(®ktc). Giá trị của m là A. sinh ra 0. 0.675M.36 lít H2 (ở đktc). Giá trị của V là A.40. oxit s¾t là: A. Chia Y thành hai phần bằng nhau: . Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 .752 lít H2 (đktc). Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn.08 lít khí (đktc).67%. 0.2466 B. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Fe2O3 B. 0.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 400. 0. Chia hoãn hôïp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau.2466 C.33% C. 0.25V lít khí.43. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng nhiÖt nh«m. Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A.0034 ≤ x ≤ 0. 29. sinh ra 3. 40% Bài 14. d ®îc 0.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. 100.71%. 21. 66. 75% và 8. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT. 50. Khi cho A t¸c dông víi dd NaOH d.2466 Bài 15.8g Al với 34. PhÇn 2: Ph¶n øng nhiÖt nh«m hoµn toµn.964896.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3. 83. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc Bài 18. 18% B. D. thu ®îc 0.75 Bài 12.25V lít khí.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí.0022 ≤ x ≤ 0. cho B t¸c dông víi dung dịch NaOH d thu ®îc 134. Hỗn hợp A gồm 0. .2466 D. 19. Hòa tan hết A bằng HCl được 10. FeO C. . 66.4 ml khÝ (®ktc) sau ®ã cho tiÕp dung dịch H2SO4 lo·ng. Gía trị của x là : A. Fe3O4 D.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư).2466 C. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m thu ®îc chÊt r¾n A.3699 D. Bài 17. . PhÇn 1: cho t¸c dông víi dung dịch H2SO4 lo·ng thu ®îc 0. . D.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->