Luyện thi đại học môn Hoá học

Thạc sĩ Lê Văn Yên. Tel: 0983.964896.Email: levanyen@gmail.com

CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM - 1
DẠNG I. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG = 100%.
Bài 1. Trộn 8,1 gam Al và 48 gam Fe2O3 rồi cho tiến hành phản ứng nhiệt nhôm trong điều kiện không có không
khí, kết thúc thí nghiệm thu được m gam hỗn hợp rắn. Giá trị của m là:
61,5 gam
B. 56,1 gam.
C. 65,1 gam
D. 51,6 gam
Bài 2. Dùng m g Al để khử hoàn toàn một lượng Fe2O3 sau phản ứng thấy khối lượng oxit giảm 0,58 g. Hỏi
lượng nhôm đã dùng m là:
m = 0,27 g
B. m = 2,7g
C. m = 0,54 g
D. m = 1,12 g.
Bài 3. Ñoát X goàm Fe2O3 vaø Al (khoâng coù khoâng khí).Nhöõng chaát raén sau phaûn
öùng :
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch NaOH dö seõ thu ñöôïc 0,3 mol H2 .
- Neáu cho taùc duïng vôùi dung dòch HCl dö seõ thu ñöôïc 0,4 mol H2.
Soá mol Al trong X laø:
A. 0,3 mol
B. 0,6 mol
C. 0,4 mol
D. 0,25 mol
Bài 4. Có 26,8g hỗn hợp bột nhôm và Fe2O3. Tiến hành nhiệt nhôm hoàn toàn rồi hòa tan hết hỗn hợp sau phản
ứng bằng dung dịch HCl được 11,2 lít H2(đktc). Khối lượng các chất trong hỗn hợp ban đầu là?
A. mAl=5,4g; m

Fe2 O3 =21,4g

B. mAl=1,08g; m

Fe O

Fe2 O3 =16g
Fe O

C. mAl=8,1g; m 2 3 =18,7g
D. mAl=10,8g; m 2 3 =16g
Bài 5. Dùng m gam Al để khử hết 1,6 gam Fe2O3 (H=100%). Sản phẩm sau phản ứng tác dụng với lượng dư
dung dịch NaOH tạo 0,672 lít khí (đktc). Tính m.
A. 0,540 gam
B. 0,810 gam
C. 1,080 gam
D. 1,755 gam
Bài 6. ĐH Khối A-2008. Nung hỗn hợp gồm 15,2 gam Cr2O3 (Cr = 52) và m gam Al. Sau phản ứng hoàn
toàn, được 23,3 gam hỗn hợp rắn X. Cho toàn bộ X phản ứng với axit HCl dư thoát ra V lít H2 (đktc). V là
A. 4,48.
B. 11,2.
C. 7,84.
D. 10,08.
Bài 7. Nung hçn hîp A gåm Al vµ Fe2O3 ®îc hçn hîp B. Chia hçn hîp B thµnh hai phÇn b»ng
nhau.
- PhÇn 1: Hoµ tan trong dung dịch H2SO4 d thu ®îc 2,24(l) khÝ (®ktc).
- PhÇn 2: Hoµ tan trong dung dịch KOH d th× khèi lîng chÊt r¾n kh«ng tan lµ 8,8(g).
BiÕt c¸c phản ứng x¶y ra hoµn toµn.
Khèi lîng c¸c chÊt trong hçn hîp A là:
A. Al: 5,4 gam; Fe2O3: 22,4 gam
B. Al: 3,4 gam; Fe2O3: 24,4 gam.
C. Al: 5,7 gam; Fe2O3: 22,1 gam.
D. Đáp án khác.
Bài 8. Nung Al vµ Fe3O4 (kh«ng cã kh«ng khÝ, ph¶n øng x¶y ra hoµn toµn) thu ®îc hçn hîp
A.
- NÕu cho A t¸c dông víi dung dịch KOH d th× thu ®îc 0,672 lÝt khÝ (®ktc).
- NÕu cho A t¸c dông víi H2SO4 đặc, nóng d ®îc 1,428 lÝt SO2 duy nhÊt (®ktc).
% khèi lîng Al trong hçn hîp ban ®Çu là:
A. 33,69%
B. 26,33%
C. 38,30%
D. 19,88%
Bài 9. Khi cho 41,4 gam X gồm Fe2O3, Cr2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH đặc (dư), sau phản
ứng được 16 gam chất rắn. Để khử hoàn toàn 41,4 gam X bằng phản ứng nhiệt nhôm, phải dùng 10,8 gam Al.
% khối lượng của Cr2O3 trong X là (H= 100%, Cr = 52)

Trang 1·

Sinh viên hay đạp xích lô?

6/4/2012

0. B. 36. Trộn 10. sinh ra 0. 300. PhÇn 2: Ph¶n øng nhiÖt nh«m hoµn toµn. 75% và 8.Phần 1: Hòa tan trong dung dịch NaOH dư thấy thoát ra 3. 0.16 lít D. 83. Đốt hỗn hợp Al và 16 gam Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng hoàn toàn. cã 1. được hỗn hợp rắn X. Trang 2· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 . Hiệu suất phản ứng nhiệt nhôm và thể tích dung dịch HCl 2M cần dùng là: A. 39.344(l) khÝ (®ktc) tho¸t ra. Chia hoãn hôïp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau. . Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (không có không khí) đến phản ứng xảy ra hoàn toàn. 0. C.56g Fe và 16g Fe2O3 và x mol Al. Fe2O3 B. B. 18% B.Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH (dư). 0. Giá trị của m là A.33% B. 400. 0. 50.0028 ≤ x ≤ 0.Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí. 66. oxit s¾t là: A.84 lít khí H2 (ở đktc). A gồm 0. . 0. Nếu cho D tan trong H2SO4 loãng được V (lít) khí nhưng nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. 66.4 ml khÝ (®ktc) sau ®ã cho tiÕp dung dịch H2SO4 lo·ng. Chia Y thành hai phần bằng nhau: .08 lít B. d ®îc 0. Kh«ng x¸c ®Þnh ®îc Bài 18.08 lít khí (đktc).Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. chia thµnh 2 phÇn b»ng nhau.2466 B.672 (l) khÝ (®ktc). Giá trị của V là A.2 Bài 11.71%.964896. C.25V lít khí. Phần trăm khối lượng Fe trong Y là? A.8g Fe3O4 rồi phản ứng nhiệt nhôm được hỗn hợp A (chỉ xảy ra khử Fe3O4 thành Fe).3699 D.56g Fe và 16g Fe2O3 và x (mol) Al rồi nung ở nhiệt độ cao không có không khí (p nhiÖt nh«m chØ t¹o ra Fe) sau khi kết thúc phản ứng được hỗn hợp D.40. 29. Bài 10. PhÇn 1: cho t¸c dông víi dung dịch H2SO4 lo·ng thu ®îc 0. Hòa tan hết A bằng HCl được 10. .2466 Bài 15. 85. 40% Bài 14. 50.36 lít H2 (ở đktc).2466 D. XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC CỦA OXIT SẮT.33%.25V lít khí. Thùc hiÖn ph¶n øng nhiÖt nh«m thu ®îc chÊt r¾n A. A.67%.675M. 20. Bài 17.6% D.67% D. HIỆU SUẤT PHẢN ỨNG < 100%.1233 B. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 1M sinh ra 3. B.08 lít khí H2 (ở đktc).96 lít C. TÝnh hiÖu suÊt cña ph¶n øng nhiÖt nh«m.Nếu cho D tác dụng với NaOH dư thì thu được 0. Chia Y làm 2 phần bằng nhau: .6g X gồm Al và Fe2O3 đem nung một thời gian được m gam Y. sinh ra 3.67%.4032(l) H2(®ktc). thu ®îc hoãn hôïp B. Gía trị của x là : A. 19. 66.2466 C. thu ®îc 0.Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng (dư). 200.2466 C. 29. 0.§Ó hoµ tan hÕt phÇn 1 cÇn 200 ml dd HCl 0. thu được hỗn hợp rắn Y.Email: levanyen@gmail.0022 ≤ x ≤ 0. Mét hoãn hôïp gåm Al vµ mét oxit s¾t.43.36 lít khí (đktc). 80% và 1.48 gam Al víi 24 gam Fe2O3. 22. 21.Phần 2: Hòa tan hết trong HCl thấy thoát ra 10.8g Al với 34.0034 ≤ x ≤ 0.84(l) H2(®ktc).75 Bài 12. Tel: 0983. Khi cho A t¸c dông víi dd NaOH d. Fe3O4 D. 0. Nung A không có không khí (chØ t¹o ra Fe) được hh D .3699 DẠNG II. FeO C. Gía trị của x là? A. Cho hoãn hôïp A gåm Al vµ mét oxit s¾t.40. CHUYÊN ĐỀ: PHẢN ỨNG NHIỆT NHÔM . D. D. 75% Bài 16. D.752 lít H2 (đktc). cho B t¸c dông víi dung dịch NaOH d thu ®îc 134. Trén 6. 100.33% C. Hỗn hợp A gồm 0. . Đáp án khác DẠNG III.com A. Bài 13. C.25% C. .67% và 2.0022 ≤ x ≤ 0.

com . Fe3O4 D. ph¶n øng hoµn toµn. FeO C.Email: levanyen@gmail. Sau phaûn öùng nhieät nhoâm thu ñöôïc 96.6 g chaát raén.12g r¾n kh«ng tan. Tel: 0983. Khoâng xaùc ñònh Trang 3· Sinh viên hay đạp xích lô? 6/4/2012 . Coâng thöùc cuûa saét oxit laø: A. Fe3O4 C. Coù hoãn hôïp goàm Nhoâm vaø moät oxit saét. Fe2O3 B. lÊy s¶n phÈm t¸c dông víi NaOH d thÊy cßn 1.Nung phÇn 2. C«ng thøc cña oxit s¾t lµ: A. Fe2O3 B. . FeO D.72 lít khí ñktc vaø coøn laïi moät phaàn khoâng tan A.24 lít khí B ñktc .Luyện thi đại học môn Hoá học Thạc sĩ Lê Văn Yên. . Kh«ng x¸c ®Þnh Bài 19.964896.Hoaø tan chaát raén trong NaOH dö thu ñöôïc 6.Hoaø tan hoaøn toaøn A trong H2SO4 ñaëc noùng ñöôïc 30.