P. 1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI

|Views: 4,441|Likes:
Được xuất bản bởiLặng Nhìn Thế Giới

More info:

Published by: Lặng Nhìn Thế Giới on Apr 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

NAM Đề số 1 Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (5 đ) Hoàn cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0,5 đ) Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc (4 đ) + Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (2 đ) + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng (1,5 đ) + Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1 đ) - Kết luận (0,5 đ) Câu 2: Phân tích những đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Theo anh (chị), qua việc nghiên cứu này có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích những đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới (4đ) + CNH theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng (2đ) + Gắn với cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu bao cấp (1đ) + Chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có (1đ) - Rút ra bài học kinh nghiệm (1đ) Đề số 2 Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(5 đ) - Trình bày sơ qua sự ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (0.5đ) - Phân tích nội dung của Cương lĩnh (3.5 đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam (0.5 đ) + Nhiệm vụ cách mạng (1 đ) + Lực lượng cách mạng (1 đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0.5đ) - Ý nghĩa của Cương lĩnh (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường”. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích chủ trương (3,5đ) + Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện giảm nghèo (1,5đ) + Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt (1đ) + Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường (1đ) Thực trạng (1,5đ) Đề số 3 1 -

25đ) + Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.(5đ) . ổn định.5đ) + Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại (0.Nguyên nhân dẫn đến chủ trương mới (2đ) + Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh trên thế giới (0.Phân tích nội dung chủ trương mới (2.5đ) .5đ) + Đại hội VII của Quốc tế cộng sản 7-1935 với những chủ trương mới (1 đ) + Tình hình nước Pháp năm 1935 (0. sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại.Câu 1: Phân tích cơ sở và nội dung cơ bản của chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam? Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện chủ trương đó của Đảng (5đ) .5đ) + Xác định kẻ thù trước mắt (0. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị hiện nay cần phải có những giải pháp cơ bản gì? (5đ) .75 đ) + HÌnh thức tổ chức mặt trận (0. nâng cao hiệu quả. (0.5đ) + Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc. quy định của WTO (0.xã hội trong thời kỳ đổi mới.25đ) + Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.25đ) Liên hệ (1đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị .5 đ) 2 . bền vững (0. ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại của nhân dân.Giải pháp (2đ) Đề số 4 Câu 1: Tại sao trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng 7-1936 lại đề ra chủ trương đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam? Phân tích nội dung chủ trương đó.75đ) + Xác định nhiệm vụ trước mắt (0. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập (0.Phân tích chủ trương (3đ) . hiệu lực của bộ máy nhà nước (0. doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế (0.Phân tích cơ sở của chủ trương (1đ) + Trình độ của lực lượng sản xuất phát triển mạnh + Phân công và hiệp tác quốc tế ngày càng mạnh mẽ + Lợi thế so sánh + Xu thế toàn cầu hoá Phân tích nội dung của chủ trương (3đ) + Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu.5đ) + Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp (0.25đ) + Đẩy mạnh cải cách hành chính.25đ) + Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá.25đ) + Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập (0.

chính sách quản lý.Ý nghĩa của nhận thức mới (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường” để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. có 1 khoảng cách lớn giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. Tại sao Đảng lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? (5đ) .Ý nghĩa chủ trương mới (0. cơ chế. ứng dụng .5đ) 3 .5đ) Câu 2: Vì sao ở Việt Nam hiện nay công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa. nền kinh tế thế giới chuyển từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri thức (1đ) + Để tránh tình trạng tụt hậu (1đ) Liên hệ (1đ) Đề số 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939. phải làm gì để phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay? (5 đ) . công nghiệp hóa. (1đ) + Trên khía cạnh trình độ khoa học công nghệ và trình độ của lực lượng sản xuất. chuyển giao công nghệ (1đ) Thực trạng (1đ) Đề số 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945. (1đ) + Từ những năm 80 của thế kỷ XX.5 đ) . trình độ của lực lượng sản xuất.5đ) + Xây dựng đồng bộ luật pháp. Ý nghĩa thực tiễn của nhận thức đó? (5đ) . chính sách tiền công. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức? Theo anh (chị).Phân tích nội dung nhận thức mới (4đ) + Về việc ưu tiên giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc (2 đ) + So sánh với các quan điểm của Đảng trước đó (trong Cương lĩnh. cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh (1.Phân tích chủ trương (4đ) + Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 2 đã nâng cao trình độ khoa học công nghệ. cơ chế. hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu.+ Hình thức và phương pháp đấu tranh (0. tiền lương (1. chính sách và phát triển các loại thị trường.Hoàn cảnh lịch sử (0.Phân tích chủ trương (4đ) + Hoàn thiện thể chế về giá.5đ) + Hoàn thiện hệ thống pháp luật. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay? (5đ) . trong Luận cương) (2 đ) .

5đ) + Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị (0.(5đ) .Hoàn cảnh lịch sử (1đ) .Trình bày qua vài nét về tình hình Việt Nam trong giai đoạn này (1đ) . hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? Liên hệ thực tiễn nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay? (5đ) .5đ) + Con người vừa là mục đích. Tại sao trong chỉ thị đó.75đ) .vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế (1đ) + CNH.Nội dung chỉ thị (3đ) + Xác định kẻ thù chính (1đ) + Phát động cao trào kháng Nhật làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa(1đ) + Dự kiến thời cơ tổng khởi nghĩa(1đ) .5đ) + Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng (0.75 đ) Câu 2: Vì sao công nghiệp hóa.5đ) . với CNH (1. Ý nghĩa của Chỉ thị trên đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8.Phân tích (3.Giải thích tại sao đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (0. Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất? (5đ) 4 . đối với tăng trưởng kinh tế.Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (19751989) của Đảng.5đ) + Vai trò của yếu tố con người trong quá trình lao động sản xuất.Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (3đ) + Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (1đ) + Thành lập Mặt trận Việt Minh (1đ) + Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (1 đ) .5đ) Đề số 7 Câu 1: Phân tích Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ trung ương Đảng (12-3-1945).5 đ) + Xác định quyền làm chủ của nhân dân (0.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (0. Theo anh (chị) thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? (5đ) . HĐH là sự nghiệp của toàn dân (1đ) Liên hệ (1.5đ) và giải thích tại sao (1đ) - Đề số 8 Câu 1: Phân tích nội dung của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 2511-1945.Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị (2.5đ) + Xác định nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể (0.Nêu tên thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương trên (0.5đ) + Xác định đặc trưng của Nhà nước trong thời kỳ quá độ(0.

5đ) +Về phương hướng phát triển (0.5đ) + Về quản lý (0.5đ) . (1đ) Đặc trưng phản ánh bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2đ) + Về mục đích phát triển (0.5đ) .Cơ sở để xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất (1.5đ) Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (2.5đ) + Mục tiêu kháng chiến (0.5đ) + Cơ sở thực tiễn: căn cứ vào hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó (1đ) .5đ) . khẩu hiệu của cách mạng (0. (0.5đ) Tự lực cánh sinh (0.- Sơ qua về hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (0.5đ) Trường kỳ kháng chiến (0.5đ) + Tính chất kháng chiến (0.5đ) + Cơ sở lý luận: chính quyền là vấn đề cơ bản trong mọi cuộc cách mạng (0.5đ) Đề số 9 Câu 1: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1945 – 1950). Ý nghĩa thực tiễn của đường lối đó? (5đ) .5đ) Câu 2: Vì sao nói phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam là tất yếu khách quan? Theo anh (chị).5đ) + Triển vọng kháng chiến (0.Nội dung đường lối kháng chiến (3.5đ) + Phương châm tiến hành kháng chiến (2đ) Kháng chiến toàn dân (0.Phân tích (3đ) + Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của sản xuất hàng hoá (1đ) + Kinh tế thị trường tồn tại khi có đầy đủ 2 điều kiện: phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất (1đ) + Ở Việt Nam có đầy đủ 2 điều kiện đó.Đánh giá về chỉ thị (0.Ý nghĩa (1đ) 5 . ngoại giao.5đ) + Xác định tính chất.Nguyên nhân của cuộc kháng chiến (0.75đ) + Kẻ thù chính của cách mạng (0.5đ) +Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (0. đặc trưng nào phản ánh rõ nhất bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?(5đ) .75đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng (3 nhiệm vụ) (0. quân sự.5đ) Kháng chiến toàn diện (0.5đ) + Biện pháp cụ thể về nội chính.

Việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế có tác động như thế nào đối với quá trình công nghiệp hoá. (5đ) . toàn diện.Phân tích riêng phương châm “toàn dân.5đ) . hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.Giới thiệu và đánh giá qua về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (0. Ý nghĩa thực tiễn của chủ trương đó? (5đ) .5đ) Nội dung (0.Nội dung của Nghị quyết 15 (2 đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) + Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) . hiện đại hoá được đưa ra tại hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá VI và Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam.0) .Giải thích tại sao (2đ) + Cơ sở lý luận (0.5đ) Nội dung (0.Ý nghĩa chủ trương (1đ) Câu 2: Phân tích khái niệm công nghiệp hoá.5đ) . Theo anh (chị).5đ) .5đ) + Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (1.5đ) Tự lực cánh sinh(1đ) CSKH (0.Nêu khái niệm (1đ) . trường kỳ.Hoàn cảnh lịch sử (0.Câu 2: Cơ cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ được định hướng phát triển như thế nào trong quá trình công nghiệp hóa.Liên hệ (1đ) Đề số 10 Câu 1: Phân tích cơ sở khoa học và nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân.5đ) + Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) .5đ) Nội dung (0.Ý nghĩa (0.5đ) Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam. hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Phát triển ngành thương mại có tác động như thế nào đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế? (5đ) .Phân tích (4đ) + Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (1. thuận lợi và khó khăn cơ bản nhất trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính ở nước ta hiện nay là gì? Vì sao? Đề số 11 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 15 (1-1959).5đ) Trường kỳ(1đ) CSKH (0. Ý nghĩa thực tiễn của phương châm đó? (5đ) . tự lực cánh sinh” của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.5) + Cơ sở thực tiễn (1. toàn diện. tự lực cánh sinh” (4đ) Toàn dân (1đ) CSKH (0.5đ) Nội dung (0. trường kỳ.Phân tích khái niệm (3đ) 6 . Tại sao Nghị quyết 15 của Đảng ta lại xác định: “con đường phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam là sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân theo hình thức cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám”.5đ) Toàn diện(1đ) CSKH (0.

Đại hội VII: gắn liền CNH với HĐH (1đ) . .5đ) .Hoàn cảnh lịch sử (0.Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với 5đặc điểm(3đ) + Nhà nước của dân.5đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. HĐH (1đ) .5đ) + Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người. ở thế mạnh (1đ) .Ý nghĩa (0.5đ) + Tư tưởng chỉ đạo chiến lược(0.Giải pháp (2đ) Đề số 13 Câu 1: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của quá trình đổi mới tư duy đó đối với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa.5đ) + Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật (0.5đ) + Phương châm chiến lược chung(0. Tại sao Nghị quyết 12 của Đảng ta lại xác định: “mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi lớn”.Nội dung của Nghị quyết 12 (2 đ) + So sánh lực lượng giữa ta và địch (0.75đ) .5đ) + Nhà nước có mối quan hệ với các bộ phận khác trong hệ thống chính trị (1đ) .5đ) .Đại hội VI: thay đổi căn bản và toàn diện (2đ) .Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985.1965). (5đ) 7 .75đ) + Cơ sở của chuyển đổi (0.75đ) + Chuyển đổi toàn diện.+ Là 1 quá trình chuyển đổi (0.75đ) + Mục đích của chuyển đổi (0. hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay. Ý nghĩa thực tiễn của nhận định đó? (5đ) . bị động (1đ) + Xét về phía miền Nam: đang ở thế tiến công.5đ) + Phương châm đấu tranh(0.Cơ sở để Đảng đưa ra nhận định trên (2đ) + Xét về phía Mỹ: đang ở thế thua. triệt để (0. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị hiện nay cần phải có giải pháp cơ bản gì? (5đ) .Liên hệ (1đ) Đề số 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 (12.5đ) + Quyền lực Nhà nước là thống nhất (0. quyền công dân (0.Đại hội VIII: đẩy mạnh CNH. do dân và vì dân (0.

5đ) +Khoa học công nghệ thế giới đã phát triển mạnh mẽ (1đ) +Tình hình khoa học công nghệ của Việt Nam (1đ) -Liên hệ (1. động lực của công nghiệp hóa. HĐH (1. quan liêu bao cấp (3đ) + Thủ tiêu cạnh tranh (0. phát triển khoa học và công nghệ được coi là nền tảng.Phân tích quan điểm của Đảng (4đ) + Về tính tiên tiến (1. (1.75đ) + Kìm hãm sự phát triển của LLSX (0. hiện đại hóa? Theo anh (chị). xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH (1.5đ) .Khủng hoảng kinh tế .Liên hệ thực tiễn (1đ) Đề số 15 Câu 1: Vì sao xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp được xác định tại Đại hội VI (12/1986) của Đảng là cần thiết và cấp bách? Hiện nay. tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại trong chính sách của các thế lực thù địch. ở Việt Nam cần phải làm gì để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ? (5đ) .75đ) + Triệt tiêu động lực của người lao động (0. khôi phục và phát triển kinh tế.xã hội cuối thập niên 70.5đ) +Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp CNH.Nội dung cơ bản (3đ) + Đại hội IV: tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn vết thương chiến tranh.75đ) + Tạo ra nhiều lực cản đối với phát triển kinh tế xã hội (0.75đ) * Liên hệ (1đ) 8 . đầu thập niên 80 (1đ) .Hoàn cảnh lịch sử (2đ) +Tình hình thế giới (1đ) +Tình hình trong nước (1đ) .5đ) Câu 2: Hãy phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.5đ) Đề số 14 Câu 1: Vì sao ở Việt Nam hiện nay.5đ) + Đại hội V: đối ngoại là mặt trận chủ động. cơ chế đó đã được xoá bỏ triệt để hay chưa? Vì sao? * Giải thích .Xuất phát từ những hạn chế của cơ chế quản lý kinh tế tập trung.5đ) + Về bản sắc dân tộc (2.Phân tích (3.. Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện quan điểm trên của Đảng ta? .

Tại sao? .Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó (0.Mục tiêu (1đ) .5đ) .Tư tưởng chỉ đạo (1đ) Đề số 16 Câu 1: Sự thay đổi tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4/2001) đến Đại hội X (4/2006) thể hiện ở những nội dung cơ bản nào? .Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị BCHTW lần thứ nhất (10/1930) (0.Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội (1đ) .Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX (0. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ.5đ) .5đ) 9 .Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế.5đ) .Thái Bình Dương (0.5đ) . gắn với chỉ tiêu phát triển con người và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội (1đ) * Liên hệ (1đ) Đề số 17 Câu 1: Phân tích nội dung Luận cương chính trị 10-1930 của Đảng? Việc Luận cương xác định vấn đề thổ địa là “cái cốt” của cách mạng tư sản dân quyền có phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam lúc đó không.5đ) . * Hoàn cảnh lịch sử (2đ) .5đ) . công bằng xã hội (1đ) .5đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng (0.Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ.5đ) + Xác định mâu thuẫn xã hội ở Đông Dương (0.Câu 2: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Về quản lý (1đ) Câu 2: Phân tích các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.Về phương hướng phát triển (1.5đ) * Nội dung cơ bản (3đ) . Thực hiện giải quyết quan điểm kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội ở Việt Nam như thế nào? * Phân tích .Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (1.5đ) + Nhiệm vụ của cách mạng (0.Nội dung của Luận cương chính trị (3. giữa cống hiến và hưởng thụ (1đ) .Tình hình khu vực Châu Á .Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (0.Nhiệm vụ (1đ) .Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người.Về mục đích phát triển (1đ) .

Tăng cường bảo vệ.Chủ động.+ Lực lượng cách mạng (0.Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. cải thiện môi trường.5đ) .Nhận thức đầy đủ các quy luật khách quan (1đ) .75đ) Câu 2: Phân tích mục tiêu và quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo (1đ) .5đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam (3đ) + Là một bộ phận của hệ thống chính trị + Giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị dó .Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân (1đ) .5đ) Đề số 18 Câu 1: Phân tích vị trí và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.Yêu cầu (2đ) Câu 2: Tại Đại hội X. Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị hiện nay phải đảm bảo các yêu cầu gì? (5đ) .Khẳng định không phù hợp với thực tiễn (0. giải quyết việc làm và an sinh xã hội (1đ) . hiệu lực quản lý của Nhà nước (0. Giải thích: căn cứ vào mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó (0. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn (0. Đảng lãnh đạo nhằm giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nào? Thực tiễn giải quyết vấn đề lao động và việc làm ở nước ta hiện nay? * Đại hội X (4đ) . chuyển dịch cơ cấu lao động.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0.Kế thừa có chọn lọc thành tựu của nhân loại trong phát triển kinh tế thị trường (0.5đ) + Phương pháp cách mạng (0.Kiềm chế tốc độ tăng dân số.5đ) .Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế(0.Mục tiêu cơ bản (1đ) . * Mục tiêu (2đ) . bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (1đ) * Liên hệ (1đ) 10 .25 đ).5đ) .Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) * Quan điểm (3đ) .5đ) .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->