ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

NAM Đề số 1 Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (5 đ) Hoàn cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0,5 đ) Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc (4 đ) + Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (2 đ) + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng (1,5 đ) + Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1 đ) - Kết luận (0,5 đ) Câu 2: Phân tích những đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Theo anh (chị), qua việc nghiên cứu này có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích những đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới (4đ) + CNH theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng (2đ) + Gắn với cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu bao cấp (1đ) + Chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có (1đ) - Rút ra bài học kinh nghiệm (1đ) Đề số 2 Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(5 đ) - Trình bày sơ qua sự ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (0.5đ) - Phân tích nội dung của Cương lĩnh (3.5 đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam (0.5 đ) + Nhiệm vụ cách mạng (1 đ) + Lực lượng cách mạng (1 đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0.5đ) - Ý nghĩa của Cương lĩnh (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường”. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích chủ trương (3,5đ) + Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện giảm nghèo (1,5đ) + Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt (1đ) + Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường (1đ) Thực trạng (1,5đ) Đề số 3 1 -

Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị hiện nay cần phải có những giải pháp cơ bản gì? (5đ) .5đ) + Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc. (0. nâng cao hiệu quả.5đ) + Xác định kẻ thù trước mắt (0.5đ) + Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại (0.Phân tích cơ sở của chủ trương (1đ) + Trình độ của lực lượng sản xuất phát triển mạnh + Phân công và hiệp tác quốc tế ngày càng mạnh mẽ + Lợi thế so sánh + Xu thế toàn cầu hoá Phân tích nội dung của chủ trương (3đ) + Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu.75đ) + Xác định nhiệm vụ trước mắt (0.25đ) + Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.5đ) . sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại. hiệu lực của bộ máy nhà nước (0. bền vững (0.75 đ) + HÌnh thức tổ chức mặt trận (0.5đ) + Đại hội VII của Quốc tế cộng sản 7-1935 với những chủ trương mới (1 đ) + Tình hình nước Pháp năm 1935 (0.Câu 1: Phân tích cơ sở và nội dung cơ bản của chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam? Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện chủ trương đó của Đảng (5đ) . doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế (0.Giải pháp (2đ) Đề số 4 Câu 1: Tại sao trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng 7-1936 lại đề ra chủ trương đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam? Phân tích nội dung chủ trương đó. ổn định.25đ) + Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá.25đ) Liên hệ (1đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị .xã hội trong thời kỳ đổi mới.Phân tích nội dung chủ trương mới (2. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập (0.(5đ) .25đ) + Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng. ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại của nhân dân.5 đ) 2 .Phân tích chủ trương (3đ) .Nguyên nhân dẫn đến chủ trương mới (2đ) + Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh trên thế giới (0. quy định của WTO (0.25đ) + Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập (0.5đ) + Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp (0.25đ) + Đẩy mạnh cải cách hành chính.

trình độ của lực lượng sản xuất.5 đ) .5đ) 3 . phải làm gì để phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay? (5 đ) .Phân tích chủ trương (4đ) + Hoàn thiện thể chế về giá. công nghiệp hóa. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay? (5đ) . Ý nghĩa thực tiễn của nhận thức đó? (5đ) . tiền lương (1. trong Luận cương) (2 đ) .5đ) Câu 2: Vì sao ở Việt Nam hiện nay công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa. cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh (1. ứng dụng . cơ chế.5đ) + Hoàn thiện hệ thống pháp luật.Ý nghĩa của nhận thức mới (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường” để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. chính sách quản lý. (1đ) + Trên khía cạnh trình độ khoa học công nghệ và trình độ của lực lượng sản xuất. (1đ) + Từ những năm 80 của thế kỷ XX. chính sách tiền công. có 1 khoảng cách lớn giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. chính sách và phát triển các loại thị trường. cơ chế. hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu.Phân tích nội dung nhận thức mới (4đ) + Về việc ưu tiên giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc (2 đ) + So sánh với các quan điểm của Đảng trước đó (trong Cương lĩnh.Hoàn cảnh lịch sử (0.+ Hình thức và phương pháp đấu tranh (0. Tại sao Đảng lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? (5đ) . nền kinh tế thế giới chuyển từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri thức (1đ) + Để tránh tình trạng tụt hậu (1đ) Liên hệ (1đ) Đề số 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939. chuyển giao công nghệ (1đ) Thực trạng (1đ) Đề số 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945.Phân tích chủ trương (4đ) + Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 2 đã nâng cao trình độ khoa học công nghệ.Ý nghĩa chủ trương mới (0.5đ) + Xây dựng đồng bộ luật pháp. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức? Theo anh (chị).

5 đ) + Xác định quyền làm chủ của nhân dân (0.(5đ) . Tại sao trong chỉ thị đó. Ý nghĩa của Chỉ thị trên đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8. Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất? (5đ) 4 .5đ) + Vai trò của yếu tố con người trong quá trình lao động sản xuất.Nêu tên thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương trên (0.5đ) + Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng (0. đối với tăng trưởng kinh tế.vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế (1đ) + CNH. Theo anh (chị) thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? (5đ) . HĐH là sự nghiệp của toàn dân (1đ) Liên hệ (1.5đ) .Hoàn cảnh lịch sử (1đ) .75 đ) Câu 2: Vì sao công nghiệp hóa.5đ) Đề số 7 Câu 1: Phân tích Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ trung ương Đảng (12-3-1945).Phân tích (3.Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị (2.Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (3đ) + Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (1đ) + Thành lập Mặt trận Việt Minh (1đ) + Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (1 đ) .Trình bày qua vài nét về tình hình Việt Nam trong giai đoạn này (1đ) .Nội dung chỉ thị (3đ) + Xác định kẻ thù chính (1đ) + Phát động cao trào kháng Nhật làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa(1đ) + Dự kiến thời cơ tổng khởi nghĩa(1đ) . hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? Liên hệ thực tiễn nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay? (5đ) .5đ) và giải thích tại sao (1đ) - Đề số 8 Câu 1: Phân tích nội dung của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 2511-1945.Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (19751989) của Đảng.5đ) + Con người vừa là mục đích.5đ) + Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị (0.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (0. với CNH (1.75đ) .5đ) + Xác định đặc trưng của Nhà nước trong thời kỳ quá độ(0.Giải thích tại sao đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (0.5đ) + Xác định nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể (0.

đặc trưng nào phản ánh rõ nhất bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?(5đ) .5đ) + Phương châm tiến hành kháng chiến (2đ) Kháng chiến toàn dân (0. khẩu hiệu của cách mạng (0.5đ) .5đ) Đề số 9 Câu 1: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1945 – 1950).5đ) Câu 2: Vì sao nói phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam là tất yếu khách quan? Theo anh (chị).75đ) + Kẻ thù chính của cách mạng (0.Ý nghĩa (1đ) 5 .5đ) + Triển vọng kháng chiến (0.Phân tích (3đ) + Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của sản xuất hàng hoá (1đ) + Kinh tế thị trường tồn tại khi có đầy đủ 2 điều kiện: phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất (1đ) + Ở Việt Nam có đầy đủ 2 điều kiện đó.5đ) .5đ) Tự lực cánh sinh (0.5đ) +Về phương hướng phát triển (0. ngoại giao.5đ) + Mục tiêu kháng chiến (0.Nguyên nhân của cuộc kháng chiến (0.Nội dung đường lối kháng chiến (3. (1đ) Đặc trưng phản ánh bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2đ) + Về mục đích phát triển (0. Ý nghĩa thực tiễn của đường lối đó? (5đ) .5đ) + Cơ sở lý luận: chính quyền là vấn đề cơ bản trong mọi cuộc cách mạng (0.5đ) + Xác định tính chất.5đ) Kháng chiến toàn diện (0. quân sự.Đánh giá về chỉ thị (0.5đ) + Biện pháp cụ thể về nội chính.Cơ sở để xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất (1.5đ) + Cơ sở thực tiễn: căn cứ vào hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó (1đ) .75đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng (3 nhiệm vụ) (0.5đ) +Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (0.5đ) .5đ) + Tính chất kháng chiến (0. (0.5đ) Trường kỳ kháng chiến (0.- Sơ qua về hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (0.5đ) Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (2.5đ) + Về quản lý (0.

thuận lợi và khó khăn cơ bản nhất trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính ở nước ta hiện nay là gì? Vì sao? Đề số 11 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 15 (1-1959). Việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế có tác động như thế nào đối với quá trình công nghiệp hoá.5đ) Tự lực cánh sinh(1đ) CSKH (0.5đ) Nội dung (0. Tại sao Nghị quyết 15 của Đảng ta lại xác định: “con đường phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam là sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân theo hình thức cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám”.5) + Cơ sở thực tiễn (1.5đ) Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam. Theo anh (chị).5đ) + Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (1. tự lực cánh sinh” của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp. toàn diện. tự lực cánh sinh” (4đ) Toàn dân (1đ) CSKH (0. (5đ) .Ý nghĩa (0. hiện đại hoá được đưa ra tại hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá VI và Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam. hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.5đ) Nội dung (0.5đ) .Nội dung của Nghị quyết 15 (2 đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) + Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) . toàn diện. trường kỳ.0) . Ý nghĩa thực tiễn của phương châm đó? (5đ) .Câu 2: Cơ cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ được định hướng phát triển như thế nào trong quá trình công nghiệp hóa.Ý nghĩa chủ trương (1đ) Câu 2: Phân tích khái niệm công nghiệp hoá.Phân tích (4đ) + Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (1.Hoàn cảnh lịch sử (0.Phân tích khái niệm (3đ) 6 .5đ) Trường kỳ(1đ) CSKH (0.5đ) Toàn diện(1đ) CSKH (0.Giải thích tại sao (2đ) + Cơ sở lý luận (0.5đ) Nội dung (0.Liên hệ (1đ) Đề số 10 Câu 1: Phân tích cơ sở khoa học và nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân. trường kỳ.Nêu khái niệm (1đ) .5đ) .Giới thiệu và đánh giá qua về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (0.5đ) Nội dung (0.5đ) + Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) .Phân tích riêng phương châm “toàn dân. hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Phát triển ngành thương mại có tác động như thế nào đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế? (5đ) .5đ) . Ý nghĩa thực tiễn của chủ trương đó? (5đ) .

ở thế mạnh (1đ) .5đ) + Phương châm đấu tranh(0. quyền công dân (0. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị hiện nay cần phải có giải pháp cơ bản gì? (5đ) . triệt để (0.Cơ sở để Đảng đưa ra nhận định trên (2đ) + Xét về phía Mỹ: đang ở thế thua.5đ) .75đ) + Chuyển đổi toàn diện.5đ) + Tư tưởng chỉ đạo chiến lược(0.5đ) + Nhà nước có mối quan hệ với các bộ phận khác trong hệ thống chính trị (1đ) . (5đ) 7 . bị động (1đ) + Xét về phía miền Nam: đang ở thế tiến công.Đại hội VI: thay đổi căn bản và toàn diện (2đ) .75đ) + Cơ sở của chuyển đổi (0.1965).5đ) + Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người.Giải pháp (2đ) Đề số 13 Câu 1: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của quá trình đổi mới tư duy đó đối với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa.Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với 5đặc điểm(3đ) + Nhà nước của dân.Đại hội VII: gắn liền CNH với HĐH (1đ) . hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.+ Là 1 quá trình chuyển đổi (0.Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985.Đại hội VIII: đẩy mạnh CNH.5đ) .75đ) + Mục đích của chuyển đổi (0. Ý nghĩa thực tiễn của nhận định đó? (5đ) .5đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. do dân và vì dân (0.Nội dung của Nghị quyết 12 (2 đ) + So sánh lực lượng giữa ta và địch (0.5đ) + Phương châm chiến lược chung(0.5đ) + Quyền lực Nhà nước là thống nhất (0.Hoàn cảnh lịch sử (0.Liên hệ (1đ) Đề số 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 (12. .5đ) + Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật (0. HĐH (1đ) .75đ) . Tại sao Nghị quyết 12 của Đảng ta lại xác định: “mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi lớn”.Ý nghĩa (0.

xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH (1. phát triển khoa học và công nghệ được coi là nền tảng.Hoàn cảnh lịch sử (2đ) +Tình hình thế giới (1đ) +Tình hình trong nước (1đ) .5đ) + Về bản sắc dân tộc (2. (1.Phân tích quan điểm của Đảng (4đ) + Về tính tiên tiến (1. động lực của công nghiệp hóa. Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện quan điểm trên của Đảng ta? .Liên hệ thực tiễn (1đ) Đề số 15 Câu 1: Vì sao xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp được xác định tại Đại hội VI (12/1986) của Đảng là cần thiết và cấp bách? Hiện nay.75đ) + Triệt tiêu động lực của người lao động (0. cơ chế đó đã được xoá bỏ triệt để hay chưa? Vì sao? * Giải thích . hiện đại hóa? Theo anh (chị).xã hội cuối thập niên 70.Khủng hoảng kinh tế . ở Việt Nam cần phải làm gì để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ? (5đ) .75đ) * Liên hệ (1đ) 8 .75đ) + Tạo ra nhiều lực cản đối với phát triển kinh tế xã hội (0. khôi phục và phát triển kinh tế. HĐH (1. đầu thập niên 80 (1đ) .5đ) +Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp CNH.5đ) .5đ) + Đại hội V: đối ngoại là mặt trận chủ động.Xuất phát từ những hạn chế của cơ chế quản lý kinh tế tập trung.Nội dung cơ bản (3đ) + Đại hội IV: tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn vết thương chiến tranh.75đ) + Kìm hãm sự phát triển của LLSX (0. quan liêu bao cấp (3đ) + Thủ tiêu cạnh tranh (0.Phân tích (3..5đ) +Khoa học công nghệ thế giới đã phát triển mạnh mẽ (1đ) +Tình hình khoa học công nghệ của Việt Nam (1đ) -Liên hệ (1. tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại trong chính sách của các thế lực thù địch.5đ) Đề số 14 Câu 1: Vì sao ở Việt Nam hiện nay.5đ) Câu 2: Hãy phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.

công bằng xã hội (1đ) .Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị BCHTW lần thứ nhất (10/1930) (0.Nhiệm vụ (1đ) .Về mục đích phát triển (1đ) .Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội (1đ) . * Hoàn cảnh lịch sử (2đ) .Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (0.Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (1.Mục tiêu (1đ) .5đ) 9 .5đ) * Nội dung cơ bản (3đ) .Tư tưởng chỉ đạo (1đ) Đề số 16 Câu 1: Sự thay đổi tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4/2001) đến Đại hội X (4/2006) thể hiện ở những nội dung cơ bản nào? .5đ) .Tình hình khu vực Châu Á .5đ) .Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người.Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó (0.Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ.Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX (0.5đ) .Thái Bình Dương (0.5đ) . gắn với chỉ tiêu phát triển con người và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội (1đ) * Liên hệ (1đ) Đề số 17 Câu 1: Phân tích nội dung Luận cương chính trị 10-1930 của Đảng? Việc Luận cương xác định vấn đề thổ địa là “cái cốt” của cách mạng tư sản dân quyền có phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam lúc đó không. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Thực hiện giải quyết quan điểm kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội ở Việt Nam như thế nào? * Phân tích . Tại sao? . giữa cống hiến và hưởng thụ (1đ) .5đ) .Câu 2: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Về quản lý (1đ) Câu 2: Phân tích các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.Nội dung của Luận cương chính trị (3.5đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng (0.5đ) + Nhiệm vụ của cách mạng (0.Về phương hướng phát triển (1.Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế.5đ) + Xác định mâu thuẫn xã hội ở Đông Dương (0.5đ) .

5đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) .Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo (1đ) .Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế(0.5đ) . Đảng lãnh đạo nhằm giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nào? Thực tiễn giải quyết vấn đề lao động và việc làm ở nước ta hiện nay? * Đại hội X (4đ) . giải quyết việc làm và an sinh xã hội (1đ) .Yêu cầu (2đ) Câu 2: Tại Đại hội X.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0. Giải thích: căn cứ vào mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó (0.Chủ động.5đ) + Phương pháp cách mạng (0.5đ) Đề số 18 Câu 1: Phân tích vị trí và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. chuyển dịch cơ cấu lao động.Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) * Quan điểm (3đ) .Nhận thức đầy đủ các quy luật khách quan (1đ) .Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.25 đ). bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (1đ) * Liên hệ (1đ) 10 .Mục tiêu cơ bản (1đ) . * Mục tiêu (2đ) .75đ) Câu 2: Phân tích mục tiêu và quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. hiệu lực quản lý của Nhà nước (0.5đ) .5đ) . cải thiện môi trường.+ Lực lượng cách mạng (0. Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị hiện nay phải đảm bảo các yêu cầu gì? (5đ) .Kế thừa có chọn lọc thành tựu của nhân loại trong phát triển kinh tế thị trường (0.Tăng cường bảo vệ.Khẳng định không phù hợp với thực tiễn (0. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn (0.Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam (3đ) + Là một bộ phận của hệ thống chính trị + Giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị dó .Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân (1đ) .Kiềm chế tốc độ tăng dân số.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful