P. 1
ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI

|Views: 4,504|Likes:
Được xuất bản bởiLặng Nhìn Thế Giới

More info:

Published by: Lặng Nhìn Thế Giới on Apr 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2013

pdf

text

original

ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

NAM Đề số 1 Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (5 đ) Hoàn cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0,5 đ) Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc (4 đ) + Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (2 đ) + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng (1,5 đ) + Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1 đ) - Kết luận (0,5 đ) Câu 2: Phân tích những đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Theo anh (chị), qua việc nghiên cứu này có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích những đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới (4đ) + CNH theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng (2đ) + Gắn với cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu bao cấp (1đ) + Chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có (1đ) - Rút ra bài học kinh nghiệm (1đ) Đề số 2 Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(5 đ) - Trình bày sơ qua sự ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (0.5đ) - Phân tích nội dung của Cương lĩnh (3.5 đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam (0.5 đ) + Nhiệm vụ cách mạng (1 đ) + Lực lượng cách mạng (1 đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0.5đ) - Ý nghĩa của Cương lĩnh (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường”. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích chủ trương (3,5đ) + Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện giảm nghèo (1,5đ) + Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt (1đ) + Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường (1đ) Thực trạng (1,5đ) Đề số 3 1 -

xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập (0.(5đ) .Nguyên nhân dẫn đến chủ trương mới (2đ) + Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh trên thế giới (0.25đ) + Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập (0.5đ) + Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp (0. bền vững (0. hiệu lực của bộ máy nhà nước (0. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại (0. ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại của nhân dân. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị hiện nay cần phải có những giải pháp cơ bản gì? (5đ) .25đ) Liên hệ (1đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị .5đ) . sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại. doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế (0.5 đ) 2 .75đ) + Xác định nhiệm vụ trước mắt (0.Phân tích nội dung chủ trương mới (2.xã hội trong thời kỳ đổi mới.5đ) + Đại hội VII của Quốc tế cộng sản 7-1935 với những chủ trương mới (1 đ) + Tình hình nước Pháp năm 1935 (0.Giải pháp (2đ) Đề số 4 Câu 1: Tại sao trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng 7-1936 lại đề ra chủ trương đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam? Phân tích nội dung chủ trương đó.Phân tích chủ trương (3đ) .25đ) + Đẩy mạnh cải cách hành chính. quy định của WTO (0.Phân tích cơ sở của chủ trương (1đ) + Trình độ của lực lượng sản xuất phát triển mạnh + Phân công và hiệp tác quốc tế ngày càng mạnh mẽ + Lợi thế so sánh + Xu thế toàn cầu hoá Phân tích nội dung của chủ trương (3đ) + Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu.75 đ) + HÌnh thức tổ chức mặt trận (0.25đ) + Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.5đ) + Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc.25đ) + Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.Câu 1: Phân tích cơ sở và nội dung cơ bản của chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam? Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện chủ trương đó của Đảng (5đ) . nâng cao hiệu quả.25đ) + Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá. ổn định. (0.5đ) + Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng.5đ) + Xác định kẻ thù trước mắt (0.

5đ) + Hoàn thiện hệ thống pháp luật.5đ) Câu 2: Vì sao ở Việt Nam hiện nay công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa.Phân tích chủ trương (4đ) + Hoàn thiện thể chế về giá. chuyển giao công nghệ (1đ) Thực trạng (1đ) Đề số 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945. hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu.Ý nghĩa của nhận thức mới (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường” để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. cơ chế. trình độ của lực lượng sản xuất.Phân tích nội dung nhận thức mới (4đ) + Về việc ưu tiên giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc (2 đ) + So sánh với các quan điểm của Đảng trước đó (trong Cương lĩnh. Tại sao Đảng lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? (5đ) .5 đ) . chính sách tiền công.Ý nghĩa chủ trương mới (0. (1đ) + Trên khía cạnh trình độ khoa học công nghệ và trình độ của lực lượng sản xuất. cơ chế. (1đ) + Từ những năm 80 của thế kỷ XX. ứng dụng . có 1 khoảng cách lớn giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới. chính sách và phát triển các loại thị trường.+ Hình thức và phương pháp đấu tranh (0. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay? (5đ) . tiền lương (1.5đ) 3 . cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh (1.Phân tích chủ trương (4đ) + Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 2 đã nâng cao trình độ khoa học công nghệ. phải làm gì để phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay? (5 đ) .Hoàn cảnh lịch sử (0. chính sách quản lý. Ý nghĩa thực tiễn của nhận thức đó? (5đ) . hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức? Theo anh (chị).5đ) + Xây dựng đồng bộ luật pháp. nền kinh tế thế giới chuyển từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri thức (1đ) + Để tránh tình trạng tụt hậu (1đ) Liên hệ (1đ) Đề số 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939. công nghiệp hóa. trong Luận cương) (2 đ) .

Trình bày qua vài nét về tình hình Việt Nam trong giai đoạn này (1đ) .Hoàn cảnh lịch sử (1đ) . Tại sao trong chỉ thị đó.5đ) và giải thích tại sao (1đ) - Đề số 8 Câu 1: Phân tích nội dung của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 2511-1945. Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất? (5đ) 4 .Nêu tên thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương trên (0. Ý nghĩa của Chỉ thị trên đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8. đối với tăng trưởng kinh tế.5đ) + Xác định nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể (0.Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị (2.5đ) + Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị (0.Giải thích tại sao đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (0.75 đ) Câu 2: Vì sao công nghiệp hóa.5đ) . với CNH (1.5 đ) + Xác định quyền làm chủ của nhân dân (0.(5đ) .Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (3đ) + Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (1đ) + Thành lập Mặt trận Việt Minh (1đ) + Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (1 đ) . Theo anh (chị) thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? (5đ) .5đ) + Con người vừa là mục đích.Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (19751989) của Đảng. hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? Liên hệ thực tiễn nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay? (5đ) .Nội dung chỉ thị (3đ) + Xác định kẻ thù chính (1đ) + Phát động cao trào kháng Nhật làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa(1đ) + Dự kiến thời cơ tổng khởi nghĩa(1đ) .Phân tích (3.Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (0.5đ) + Xác định đặc trưng của Nhà nước trong thời kỳ quá độ(0.vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế (1đ) + CNH.5đ) Đề số 7 Câu 1: Phân tích Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ trung ương Đảng (12-3-1945). HĐH là sự nghiệp của toàn dân (1đ) Liên hệ (1.75đ) .5đ) + Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng (0.5đ) + Vai trò của yếu tố con người trong quá trình lao động sản xuất.

Nội dung đường lối kháng chiến (3.- Sơ qua về hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (0.Phân tích (3đ) + Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của sản xuất hàng hoá (1đ) + Kinh tế thị trường tồn tại khi có đầy đủ 2 điều kiện: phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất (1đ) + Ở Việt Nam có đầy đủ 2 điều kiện đó.5đ) + Mục tiêu kháng chiến (0.5đ) Đề số 9 Câu 1: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1945 – 1950).5đ) + Triển vọng kháng chiến (0.5đ) + Cơ sở lý luận: chính quyền là vấn đề cơ bản trong mọi cuộc cách mạng (0.5đ) +Về phương hướng phát triển (0.5đ) Trường kỳ kháng chiến (0.Đánh giá về chỉ thị (0. khẩu hiệu của cách mạng (0. Ý nghĩa thực tiễn của đường lối đó? (5đ) .5đ) +Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (0.5đ) + Tính chất kháng chiến (0. (1đ) Đặc trưng phản ánh bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2đ) + Về mục đích phát triển (0.5đ) Câu 2: Vì sao nói phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam là tất yếu khách quan? Theo anh (chị).5đ) + Cơ sở thực tiễn: căn cứ vào hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó (1đ) .5đ) + Về quản lý (0.5đ) Kháng chiến toàn diện (0. đặc trưng nào phản ánh rõ nhất bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?(5đ) . quân sự.Ý nghĩa (1đ) 5 .5đ) Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (2.Cơ sở để xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất (1. ngoại giao.75đ) + Kẻ thù chính của cách mạng (0.5đ) .75đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng (3 nhiệm vụ) (0. (0.5đ) + Phương châm tiến hành kháng chiến (2đ) Kháng chiến toàn dân (0.Nguyên nhân của cuộc kháng chiến (0.5đ) + Xác định tính chất.5đ) .5đ) Tự lực cánh sinh (0.5đ) + Biện pháp cụ thể về nội chính.5đ) .

Nêu khái niệm (1đ) .5đ) Nội dung (0. tự lực cánh sinh” của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.Liên hệ (1đ) Đề số 10 Câu 1: Phân tích cơ sở khoa học và nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân. trường kỳ.5đ) . toàn diện. trường kỳ.Giải thích tại sao (2đ) + Cơ sở lý luận (0. Ý nghĩa thực tiễn của phương châm đó? (5đ) .5đ) Toàn diện(1đ) CSKH (0.5đ) + Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (1.Phân tích khái niệm (3đ) 6 .Nội dung của Nghị quyết 15 (2 đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) + Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) . tự lực cánh sinh” (4đ) Toàn dân (1đ) CSKH (0. hiện đại hoá được đưa ra tại hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá VI và Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam.5đ) Nội dung (0.5đ) .Phân tích riêng phương châm “toàn dân.5đ) Tự lực cánh sinh(1đ) CSKH (0.5đ) Nội dung (0. Theo anh (chị).Câu 2: Cơ cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ được định hướng phát triển như thế nào trong quá trình công nghiệp hóa.5đ) Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam. Ý nghĩa thực tiễn của chủ trương đó? (5đ) . toàn diện.5) + Cơ sở thực tiễn (1.Phân tích (4đ) + Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (1.Ý nghĩa (0.Ý nghĩa chủ trương (1đ) Câu 2: Phân tích khái niệm công nghiệp hoá.5đ) + Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) . Tại sao Nghị quyết 15 của Đảng ta lại xác định: “con đường phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam là sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân theo hình thức cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám”. hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Phát triển ngành thương mại có tác động như thế nào đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế? (5đ) .5đ) Trường kỳ(1đ) CSKH (0. hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.Giới thiệu và đánh giá qua về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (0. thuận lợi và khó khăn cơ bản nhất trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính ở nước ta hiện nay là gì? Vì sao? Đề số 11 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 15 (1-1959). Việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế có tác động như thế nào đối với quá trình công nghiệp hoá.0) .Hoàn cảnh lịch sử (0. (5đ) .5đ) Nội dung (0.5đ) .

Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với 5đặc điểm(3đ) + Nhà nước của dân.5đ) + Tư tưởng chỉ đạo chiến lược(0.1965). (5đ) 7 . ở thế mạnh (1đ) .5đ) + Quyền lực Nhà nước là thống nhất (0.75đ) + Mục đích của chuyển đổi (0.Giải pháp (2đ) Đề số 13 Câu 1: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của quá trình đổi mới tư duy đó đối với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa.Đại hội VII: gắn liền CNH với HĐH (1đ) .Cơ sở để Đảng đưa ra nhận định trên (2đ) + Xét về phía Mỹ: đang ở thế thua.5đ) + Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật (0.75đ) + Chuyển đổi toàn diện.5đ) .+ Là 1 quá trình chuyển đổi (0.Hoàn cảnh lịch sử (0.Đại hội VIII: đẩy mạnh CNH.5đ) + Nhà nước có mối quan hệ với các bộ phận khác trong hệ thống chính trị (1đ) . Tại sao Nghị quyết 12 của Đảng ta lại xác định: “mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi lớn”. hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.5đ) . quyền công dân (0.75đ) + Cơ sở của chuyển đổi (0. .Liên hệ (1đ) Đề số 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 (12.75đ) .Nội dung của Nghị quyết 12 (2 đ) + So sánh lực lượng giữa ta và địch (0.5đ) + Phương châm đấu tranh(0. HĐH (1đ) . Ý nghĩa thực tiễn của nhận định đó? (5đ) . triệt để (0.5đ) + Phương châm chiến lược chung(0.Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985. do dân và vì dân (0.5đ) + Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người.Đại hội VI: thay đổi căn bản và toàn diện (2đ) . bị động (1đ) + Xét về phía miền Nam: đang ở thế tiến công. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị hiện nay cần phải có giải pháp cơ bản gì? (5đ) .Ý nghĩa (0.5đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.

75đ) + Tạo ra nhiều lực cản đối với phát triển kinh tế xã hội (0.5đ) Đề số 14 Câu 1: Vì sao ở Việt Nam hiện nay. động lực của công nghiệp hóa.5đ) +Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp CNH. hiện đại hóa? Theo anh (chị).75đ) * Liên hệ (1đ) 8 .5đ) Câu 2: Hãy phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.Khủng hoảng kinh tế .Phân tích quan điểm của Đảng (4đ) + Về tính tiên tiến (1.5đ) + Về bản sắc dân tộc (2.Xuất phát từ những hạn chế của cơ chế quản lý kinh tế tập trung. xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH (1. ở Việt Nam cần phải làm gì để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ? (5đ) .Phân tích (3.Nội dung cơ bản (3đ) + Đại hội IV: tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn vết thương chiến tranh. (1. khôi phục và phát triển kinh tế. Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện quan điểm trên của Đảng ta? .Liên hệ thực tiễn (1đ) Đề số 15 Câu 1: Vì sao xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp được xác định tại Đại hội VI (12/1986) của Đảng là cần thiết và cấp bách? Hiện nay. HĐH (1.xã hội cuối thập niên 70.5đ) .75đ) + Triệt tiêu động lực của người lao động (0.5đ) + Đại hội V: đối ngoại là mặt trận chủ động. phát triển khoa học và công nghệ được coi là nền tảng. quan liêu bao cấp (3đ) + Thủ tiêu cạnh tranh (0. đầu thập niên 80 (1đ) . cơ chế đó đã được xoá bỏ triệt để hay chưa? Vì sao? * Giải thích . tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại trong chính sách của các thế lực thù địch.Hoàn cảnh lịch sử (2đ) +Tình hình thế giới (1đ) +Tình hình trong nước (1đ) ..5đ) +Khoa học công nghệ thế giới đã phát triển mạnh mẽ (1đ) +Tình hình khoa học công nghệ của Việt Nam (1đ) -Liên hệ (1.75đ) + Kìm hãm sự phát triển của LLSX (0.

gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ.Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (1.Tình hình khu vực Châu Á .5đ) .Thái Bình Dương (0.Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (0.5đ) 9 .Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người.5đ) + Xác định mâu thuẫn xã hội ở Đông Dương (0.Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế.Nhiệm vụ (1đ) . Tại sao? . * Hoàn cảnh lịch sử (2đ) .Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX (0. công bằng xã hội (1đ) . giữa cống hiến và hưởng thụ (1đ) .Câu 2: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Tư tưởng chỉ đạo (1đ) Đề số 16 Câu 1: Sự thay đổi tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4/2001) đến Đại hội X (4/2006) thể hiện ở những nội dung cơ bản nào? .Về quản lý (1đ) Câu 2: Phân tích các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.5đ) .Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ.5đ) .Nội dung của Luận cương chính trị (3.Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị BCHTW lần thứ nhất (10/1930) (0.Về mục đích phát triển (1đ) .5đ) * Nội dung cơ bản (3đ) .5đ) + Nhiệm vụ của cách mạng (0.5đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng (0.Mục tiêu (1đ) .Về phương hướng phát triển (1. Thực hiện giải quyết quan điểm kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội ở Việt Nam như thế nào? * Phân tích .5đ) . gắn với chỉ tiêu phát triển con người và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội (1đ) * Liên hệ (1đ) Đề số 17 Câu 1: Phân tích nội dung Luận cương chính trị 10-1930 của Đảng? Việc Luận cương xác định vấn đề thổ địa là “cái cốt” của cách mạng tư sản dân quyền có phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam lúc đó không.Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó (0.5đ) .Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội (1đ) .5đ) .

5đ) Đề số 18 Câu 1: Phân tích vị trí và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.5đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) .Kế thừa có chọn lọc thành tựu của nhân loại trong phát triển kinh tế thị trường (0.Yêu cầu (2đ) Câu 2: Tại Đại hội X.Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) * Quan điểm (3đ) .5đ) . Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị hiện nay phải đảm bảo các yêu cầu gì? (5đ) .5đ) .5đ) + Đoàn kết quốc tế (0. Đảng lãnh đạo nhằm giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nào? Thực tiễn giải quyết vấn đề lao động và việc làm ở nước ta hiện nay? * Đại hội X (4đ) . giải quyết việc làm và an sinh xã hội (1đ) . Giải thích: căn cứ vào mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó (0.Nhận thức đầy đủ các quy luật khách quan (1đ) .Mục tiêu cơ bản (1đ) .25 đ). bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (1đ) * Liên hệ (1đ) 10 .5đ) + Phương pháp cách mạng (0. * Mục tiêu (2đ) . cải thiện môi trường. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn (0.Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam (3đ) + Là một bộ phận của hệ thống chính trị + Giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị dó .Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo (1đ) .Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế(0.Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân (1đ) .Kiềm chế tốc độ tăng dân số. chuyển dịch cơ cấu lao động.Chủ động.5đ) .75đ) Câu 2: Phân tích mục tiêu và quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. hiệu lực quản lý của Nhà nước (0.Khẳng định không phù hợp với thực tiễn (0.+ Lực lượng cách mạng (0.Tăng cường bảo vệ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->