ĐÁP ÁN ĐỀ THI HẾT HỌC PHẦN MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

NAM Đề số 1 Câu 1: Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. (5 đ) Hoàn cảnh thế giới và trong nước cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX (0,5 đ) Phân tích vai trò của Nguyễn Ái Quốc (4 đ) + Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn (2 đ) + Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho việc thành lập Đảng (1,5 đ) + Hợp nhất ba tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam (1 đ) - Kết luận (0,5 đ) Câu 2: Phân tích những đặc trưng chủ yếu của công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới. Theo anh (chị), qua việc nghiên cứu này có thể rút ra bài học kinh nghiệm gì cho quá trình thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích những đặc trưng chủ yếu của CNH thời kỳ trước đổi mới (4đ) + CNH theo mô hình khép kín, hướng nội và thiên về phát triển công nghiệp nặng (2đ) + Gắn với cơ chế kế hoạch hoá, tập trung, quan liêu bao cấp (1đ) + Chủ yếu dựa vào lợi thế sẵn có (1đ) - Rút ra bài học kinh nghiệm (1đ) Đề số 2 Câu 1: Phân tích những nội dung cơ bản và ý nghĩa lịch sử của Cương lĩnh chính trị đầu tiên được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng cộng sản Việt Nam.(5 đ) - Trình bày sơ qua sự ra đời của Cương lĩnh chính trị đầu tiên (0.5đ) - Phân tích nội dung của Cương lĩnh (3.5 đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam (0.5 đ) + Nhiệm vụ cách mạng (1 đ) + Lực lượng cách mạng (1 đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.5đ) + Đoàn kết quốc tế (0.5đ) - Ý nghĩa của Cương lĩnh (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường”. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay. (5 đ) - Phân tích chủ trương (3,5đ) + Tiếp tục thực hiện chủ trương, chính sách khuyến khích làm giàu đi đôi với tích cực thực hiện giảm nghèo (1,5đ) + Xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa dạng, linh hoạt (1đ) + Tiếp tục hoàn thiện luật pháp, chính sách về bảo vệ môi trường (1đ) Thực trạng (1,5đ) Đề số 3 1 -

bền vững (0.25đ) + Giải quyết tốt các vấn đề văn hoá. ổn định.Nguyên nhân dẫn đến chủ trương mới (2đ) + Sự xuất hiện của chủ nghĩa phát xít và nguy cơ chiến tranh trên thế giới (0.(5đ) . doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế (0.5đ) .75đ) + Xác định nhiệm vụ trước mắt (0.Giải pháp (2đ) Đề số 4 Câu 1: Tại sao trong Hội nghị Ban chấp hành trung ương Đảng 7-1936 lại đề ra chủ trương đấu tranh mới của cách mạng Việt Nam? Phân tích nội dung chủ trương đó.Phân tích nội dung chủ trương mới (2.5đ) + Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế theo lộ trình phù hợp (0. chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại (0.xã hội trong thời kỳ đổi mới.5đ) + Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc.25đ) + Giữ vững và tăng cường quốc phòng an ninh trong quá trình hội nhập (0.5 đ) 2 . (0.5đ) + Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của Đảng.5đ) + Đại hội VII của Quốc tế cộng sản 7-1935 với những chủ trương mới (1 đ) + Tình hình nước Pháp năm 1935 (0.25đ) + Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng.Phân tích chủ trương (3đ) .5đ) + Xác định kẻ thù trước mắt (0.25đ) + Đẩy mạnh cải cách hành chính. ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại của nhân dân.Phân tích cơ sở của chủ trương (1đ) + Trình độ của lực lượng sản xuất phát triển mạnh + Phân công và hiệp tác quốc tế ngày càng mạnh mẽ + Lợi thế so sánh + Xu thế toàn cầu hoá Phân tích nội dung của chủ trương (3đ) + Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu.25đ) Liên hệ (1đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị .25đ) + Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.Câu 1: Phân tích cơ sở và nội dung cơ bản của chủ trương đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam? Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện chủ trương đó của Đảng (5đ) . hiệu lực của bộ máy nhà nước (0.75 đ) + HÌnh thức tổ chức mặt trận (0. quy định của WTO (0. xã hội và môi trường trong quá trình hội nhập (0. Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị hiện nay cần phải có những giải pháp cơ bản gì? (5đ) . nâng cao hiệu quả. sự quản lý của Nhà nước đối với hoạt động đối ngoại.

cạnh tranh và kiểm soát độc quyền trong kinh doanh (1.5đ) Câu 2: Vì sao ở Việt Nam hiện nay công nghiệp hóa phải gắn với hiện đại hóa. trình độ của lực lượng sản xuất.Ý nghĩa của nhận thức mới (1 đ) Câu 2: Phân tích chủ trương “hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường” để hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường ở Việt Nam. trong Luận cương) (2 đ) . hỗ trợ các tổ chức nghiên cứu. có 1 khoảng cách lớn giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.5đ) 3 .Phân tích chủ trương (4đ) + Hoàn thiện thể chế về giá. Tại sao Đảng lại đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu? (5đ) .5đ) + Hoàn thiện hệ thống pháp luật. cơ chế. (1đ) + Từ những năm 80 của thế kỷ XX. cơ chế. chính sách tiền công. ứng dụng . chuyển giao công nghệ (1đ) Thực trạng (1đ) Đề số 6 Câu 1: Phân tích nội dung chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng trong giai đoạn 1939-1945.Hoàn cảnh lịch sử (0.+ Hình thức và phương pháp đấu tranh (0. chính sách quản lý. nền kinh tế thế giới chuyển từ kinh tế tài nguyên sang kinh tế tri thức (1đ) + Để tránh tình trạng tụt hậu (1đ) Liên hệ (1đ) Đề số 5 Câu 1: Phân tích nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa nhiệm vụ dân tộc và dân chủ (phản đế và điền địa) trong giai đoạn 1936 – 1939. công nghiệp hóa. Thực trạng giải quyết chủ trương này ở Việt Nam hiện nay? (5đ) . chính sách và phát triển các loại thị trường.5 đ) .Phân tích chủ trương (4đ) + Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ 2 đã nâng cao trình độ khoa học công nghệ. phải làm gì để phát triển nền kinh tế tri thức ở nước ta hiện nay? (5 đ) . tiền lương (1.5đ) + Xây dựng đồng bộ luật pháp.Ý nghĩa chủ trương mới (0. (1đ) + Trên khía cạnh trình độ khoa học công nghệ và trình độ của lực lượng sản xuất.Phân tích nội dung nhận thức mới (4đ) + Về việc ưu tiên giải quyết nhiệm vụ chống đế quốc (2 đ) + So sánh với các quan điểm của Đảng trước đó (trong Cương lĩnh. hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức? Theo anh (chị). Ý nghĩa thực tiễn của nhận thức đó? (5đ) .

đối với tăng trưởng kinh tế.5đ) và giải thích tại sao (1đ) - Đề số 8 Câu 1: Phân tích nội dung của Chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc” được Đảng ta đề ra vào ngày 2511-1945.vừa là động lực cho sự phát triển kinh tế (1đ) + CNH.5 đ) + Xác định quyền làm chủ của nhân dân (0.Giải thích tại sao đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (0.Nội dung chỉ thị (3đ) + Xác định kẻ thù chính (1đ) + Phát động cao trào kháng Nhật làm tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa(1đ) + Dự kiến thời cơ tổng khởi nghĩa(1đ) .5đ) + Xác định mối quan hệ giữa các yếu tố trong hệ thống chính trị (0. Đảng ta xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất? (5đ) 4 .5đ) + Xác định nhiệm vụ của Mặt trận và các đoàn thể (0. Theo anh (chị) thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương đó là gì? Tại sao? (5đ) .Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (0.5đ) + Vai trò của yếu tố con người trong quá trình lao động sản xuất.Phân tích (3.5đ) + Xác định đặc trưng của Nhà nước trong thời kỳ quá độ(0.75 đ) Câu 2: Vì sao công nghiệp hóa.75đ) .Nêu tên thành công lớn nhất của quá trình thực hiện chủ trương trên (0.Hoàn cảnh lịch sử (1đ) .5đ) Đề số 7 Câu 1: Phân tích Chỉ thị “Nhật-Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” của Ban thường vụ trung ương Đảng (12-3-1945). hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay phải lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững? Liên hệ thực tiễn nguồn nhân lực ở Việt Nam hiện nay? (5đ) .5đ) .Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (19751989) của Đảng.Chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược (3đ) + Đưa nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu (1đ) + Thành lập Mặt trận Việt Minh (1đ) + Xúc tiến chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang (1 đ) .Trình bày qua vài nét về tình hình Việt Nam trong giai đoạn này (1đ) .5đ) + Con người vừa là mục đích.5đ) + Xác định vai trò lãnh đạo của Đảng (0. với CNH (1.Nội dung chủ trương xây dựng hệ thống chính trị (2. Ý nghĩa của Chỉ thị trên đối với thắng lợi của cách mạng tháng 8. Tại sao trong chỉ thị đó. HĐH là sự nghiệp của toàn dân (1đ) Liên hệ (1.(5đ) .

Phân tích (3đ) + Kinh tế thị trường là trình độ phát triển cao của sản xuất hàng hoá (1đ) + Kinh tế thị trường tồn tại khi có đầy đủ 2 điều kiện: phân công lao động xã hội và sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất (1đ) + Ở Việt Nam có đầy đủ 2 điều kiện đó.Ý nghĩa (1đ) 5 .5đ) + Triển vọng kháng chiến (0.5đ) Chỉ thị Kháng chiến kiến quốc (2.5đ) Đề số 9 Câu 1: Phân tích nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng ta trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến (1945 – 1950).75đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng (3 nhiệm vụ) (0.5đ) Tự lực cánh sinh (0.5đ) .- Sơ qua về hoàn cảnh Việt Nam sau cách mạng tháng Tám (0.5đ) Trường kỳ kháng chiến (0.5đ) + Cơ sở lý luận: chính quyền là vấn đề cơ bản trong mọi cuộc cách mạng (0.75đ) + Kẻ thù chính của cách mạng (0. khẩu hiệu của cách mạng (0.5đ) + Phương châm tiến hành kháng chiến (2đ) Kháng chiến toàn dân (0.5đ) Câu 2: Vì sao nói phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam là tất yếu khách quan? Theo anh (chị).5đ) .Nội dung đường lối kháng chiến (3.5đ) + Tính chất kháng chiến (0.5đ) .5đ) +Về phương hướng phát triển (0.5đ) + Xác định tính chất.5đ) + Cơ sở thực tiễn: căn cứ vào hoàn cảnh của Việt Nam lúc đó (1đ) . (0. quân sự.Đánh giá về chỉ thị (0. đặc trưng nào phản ánh rõ nhất bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam?(5đ) .5đ) + Mục tiêu kháng chiến (0.5đ) + Về quản lý (0. (1đ) Đặc trưng phản ánh bản chất kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa (2đ) + Về mục đích phát triển (0. Ý nghĩa thực tiễn của đường lối đó? (5đ) . ngoại giao.5đ) +Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (0.Cơ sở để xác định xây dựng và bảo vệ chính quyền là nhiệm vụ quan trọng nhất (1.Nguyên nhân của cuộc kháng chiến (0.5đ) Kháng chiến toàn diện (0.5đ) + Biện pháp cụ thể về nội chính.

Nội dung của Nghị quyết 15 (2 đ) + Nhiệm vụ cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) + Con đường phát triển cơ bản của cách mạng miền Nam (1đ) . Ý nghĩa thực tiễn của phương châm đó? (5đ) . Theo anh (chị).Phân tích riêng phương châm “toàn dân. hiện đại hoá được đưa ra tại hội nghị lần thứ 7 BCHTW khoá VI và Đại hội VII của Đảng cộng sản Việt Nam.Ý nghĩa (0. Ý nghĩa thực tiễn của chủ trương đó? (5đ) .5đ) + Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp (1. toàn diện.0) .5đ) + Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) . Tại sao Nghị quyết 15 của Đảng ta lại xác định: “con đường phát triển của cách mạng miền Nam Việt Nam là sử dụng bạo lực cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân theo hình thức cuộc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng Tám”.Giải thích tại sao (2đ) + Cơ sở lý luận (0.Giới thiệu và đánh giá qua về đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (0.Nêu khái niệm (1đ) .5đ) Nội dung (0.Ý nghĩa chủ trương (1đ) Câu 2: Phân tích khái niệm công nghiệp hoá. toàn diện.5đ) Câu 2: Phân tích cơ sở hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam.Phân tích khái niệm (3đ) 6 .5đ) Nội dung (0. (5đ) .5đ) Nội dung (0.5đ) Nội dung (0.Liên hệ (1đ) Đề số 10 Câu 1: Phân tích cơ sở khoa học và nội dung phương châm kháng chiến “toàn dân.5đ) Trường kỳ(1đ) CSKH (0. hiện đại hóa ở nước ta hiện nay? Phát triển ngành thương mại có tác động như thế nào đến chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế? (5đ) .5đ) .5đ) . trường kỳ. trường kỳ. thuận lợi và khó khăn cơ bản nhất trong việc tiếp tục đổi mới hệ thống chính ở nước ta hiện nay là gì? Vì sao? Đề số 11 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 15 (1-1959).Hoàn cảnh lịch sử (0.5đ) Toàn diện(1đ) CSKH (0. tự lực cánh sinh” của Đảng ta đề ra trong đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp.5) + Cơ sở thực tiễn (1. hiện đại hoá ở Việt Nam hiện nay.5đ) . Việc đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế có tác động như thế nào đối với quá trình công nghiệp hoá. tự lực cánh sinh” (4đ) Toàn dân (1đ) CSKH (0.5đ) Tự lực cánh sinh(1đ) CSKH (0.Phân tích (4đ) + Tăng tỷ trọng ngành công nghiệp và dịch vụ (1.Câu 2: Cơ cấu công nghiệp – nông nghiệp – dịch vụ được định hướng phát triển như thế nào trong quá trình công nghiệp hóa.

Theo anh (chị) để tăng cường vai trò của Nhà nước trong hệ thống chính trị hiện nay cần phải có giải pháp cơ bản gì? (5đ) .75đ) + Chuyển đổi toàn diện. Ý nghĩa thực tiễn của nhận định đó? (5đ) . ở thế mạnh (1đ) . triệt để (0.Giải pháp (2đ) Đề số 13 Câu 1: Trình bày quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa từ Đại hội VI đến Đại hội X của Đảng Cộng sản Việt Nam? Ý nghĩa của quá trình đổi mới tư duy đó đối với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa.Đại hội VI: thay đổi căn bản và toàn diện (2đ) .Ý nghĩa (1đ) Câu 2: Phân tích hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn 1975 – 1985. HĐH (1đ) .Cơ sở để Đảng đưa ra nhận định trên (2đ) + Xét về phía Mỹ: đang ở thế thua. bị động (1đ) + Xét về phía miền Nam: đang ở thế tiến công.5đ) + Phương châm đấu tranh(0.Liên hệ (1đ) Đề số 12 Câu 1: Phân tích nội dung cơ bản của Nghị quyết 12 (12. hiện đại hóa trong giai đoạn hiện nay.5đ) + Phương châm chiến lược chung(0. (5đ) 7 .5đ) + Nhà nước được tổ chức và hoạt động trên cơ sở Hiến pháp và pháp luật (0.1965).Chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa với 5đặc điểm(3đ) + Nhà nước của dân.Đại hội VIII: đẩy mạnh CNH.Hoàn cảnh lịch sử (0.75đ) + Cơ sở của chuyển đổi (0.+ Là 1 quá trình chuyển đổi (0.75đ) .Ý nghĩa (0.5đ) . quyền công dân (0.5đ) + Nhà nước tôn trọng và đảm bảo quyền con người.5đ) Câu 2: Phân tích chủ trương của Đảng về xây dựng Nhà nước trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.5đ) + Tư tưởng chỉ đạo chiến lược(0.75đ) + Mục đích của chuyển đổi (0.Nội dung của Nghị quyết 12 (2 đ) + So sánh lực lượng giữa ta và địch (0. do dân và vì dân (0. .Đại hội VII: gắn liền CNH với HĐH (1đ) .5đ) + Quyền lực Nhà nước là thống nhất (0.5đ) . Tại sao Nghị quyết 12 của Đảng ta lại xác định: “mặc dù đế quốc Mỹ đưa vào miền Nam Việt Nam hàng chục vạn quân viễn chinh nhưng tương quan lực lượng giữa ta và địch vẫn không có sự thay đổi lớn”.5đ) + Nhà nước có mối quan hệ với các bộ phận khác trong hệ thống chính trị (1đ) .

Xuất phát từ những hạn chế của cơ chế quản lý kinh tế tập trung. cơ chế đó đã được xoá bỏ triệt để hay chưa? Vì sao? * Giải thích ..75đ) + Kìm hãm sự phát triển của LLSX (0.5đ) +Vai trò của khoa học công nghệ đối với sự nghiệp CNH.Khủng hoảng kinh tế .75đ) * Liên hệ (1đ) 8 . xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho CNXH (1.5đ) Câu 2: Hãy phân tích quan điểm của Đảng về nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ở nước ta trong thời kỳ đổi mới.75đ) + Triệt tiêu động lực của người lao động (0.75đ) + Tạo ra nhiều lực cản đối với phát triển kinh tế xã hội (0. Sinh viên cần làm gì để góp phần thực hiện quan điểm trên của Đảng ta? . hiện đại hóa? Theo anh (chị).Nội dung cơ bản (3đ) + Đại hội IV: tranh thủ những điều kiện quốc tế thuận lợi để hàn gắn vết thương chiến tranh.5đ) + Đại hội V: đối ngoại là mặt trận chủ động. động lực của công nghiệp hóa.Liên hệ thực tiễn (1đ) Đề số 15 Câu 1: Vì sao xoá bỏ cơ chế quản lý kinh tế tập trung quan liêu bao cấp được xác định tại Đại hội VI (12/1986) của Đảng là cần thiết và cấp bách? Hiện nay. ở Việt Nam cần phải làm gì để đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ? (5đ) . (1.Phân tích (3.5đ) +Khoa học công nghệ thế giới đã phát triển mạnh mẽ (1đ) +Tình hình khoa học công nghệ của Việt Nam (1đ) -Liên hệ (1.Hoàn cảnh lịch sử (2đ) +Tình hình thế giới (1đ) +Tình hình trong nước (1đ) .Phân tích quan điểm của Đảng (4đ) + Về tính tiên tiến (1.5đ) Đề số 14 Câu 1: Vì sao ở Việt Nam hiện nay. đầu thập niên 80 (1đ) .5đ) + Về bản sắc dân tộc (2. HĐH (1.xã hội cuối thập niên 70. phát triển khoa học và công nghệ được coi là nền tảng. tích cực trong đấu tranh nhằm làm thất bại trong chính sách của các thế lực thù địch. khôi phục và phát triển kinh tế. quan liêu bao cấp (3đ) + Thủ tiêu cạnh tranh (0.5đ) .

Tại sao? .5đ) .Về quản lý (1đ) Câu 2: Phân tích các quan điểm giải quyết các vấn đề xã hội trong công cuộc đổi mới của Đảng ta hiện nay.5đ) .5đ) + Nhiệm vụ của cách mạng (0.Coi trọng chỉ tiêu GDP bình quân đầu người. công bằng xã hội (1đ) .Yêu cầu nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam (0.5đ) . * Hoàn cảnh lịch sử (2đ) .Nội dung của Luận cương chính trị (3.5đ) + Xác định mâu thuẫn xã hội ở Đông Dương (0. gắn bó hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ.Xây dựng và hoàn thiện thể chế gắn kết tăng trưởng kinh tế với tiến bộ.Tình hình khu vực Châu Á .5đ) + Phương hướng chiến lược của cách mạng (0.5đ) * Nội dung cơ bản (3đ) .Về định hướng xã hội chủ nghĩa và phân phối (1.Về phương hướng phát triển (1.5đ) .Xu thế toàn cầu hoá và tác động của nó (0.Chính sách xã hội được thực hiện trên cơ sở phát triển kinh tế.Tình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 của thế kỷ XX (0.Về mục đích phát triển (1đ) .Kết hợp các mục tiêu kinh tế với các mục tiêu xã hội (1đ) .5đ) . gắn với chỉ tiêu phát triển con người và chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực xã hội (1đ) * Liên hệ (1đ) Đề số 17 Câu 1: Phân tích nội dung Luận cương chính trị 10-1930 của Đảng? Việc Luận cương xác định vấn đề thổ địa là “cái cốt” của cách mạng tư sản dân quyền có phù hợp với thực tiễn xã hội Việt Nam lúc đó không.5đ) .Nhiệm vụ (1đ) .5đ) 9 . giữa cống hiến và hưởng thụ (1đ) .Câu 2: Trình bày hoàn cảnh lịch sử và nội dung cơ bản đường lối đối ngoại của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.Mục tiêu (1đ) .Thái Bình Dương (0.Hoàn cảnh triệu tập Hội nghị BCHTW lần thứ nhất (10/1930) (0.Tư tưởng chỉ đạo (1đ) Đề số 16 Câu 1: Sự thay đổi tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX (4/2001) đến Đại hội X (4/2006) thể hiện ở những nội dung cơ bản nào? . Thực hiện giải quyết quan điểm kết hợp các mục tiêu kinh tế với mục tiêu xã hội ở Việt Nam như thế nào? * Phân tích .

+ Lực lượng cách mạng (0. Xây dựng Đảng trong hệ thống chính trị hiện nay phải đảm bảo các yêu cầu gì? (5đ) .Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng.Mục tiêu cụ thể đến 2010 (1đ) * Quan điểm (3đ) .5đ) . bảo vệ tài nguyên thiên nhiên (1đ) * Liên hệ (1đ) 10 .5đ) + Phương pháp cách mạng (0.5đ) + Lãnh đạo cách mạng (0.Mục tiêu cơ bản (1đ) .Tăng cường bảo vệ.Kiềm chế tốc độ tăng dân số.Chủ động. hiệu lực quản lý của Nhà nước (0. tích cực giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn (0. Giải thích: căn cứ vào mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Việt Nam lúc đó (0.Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân (1đ) .Kế thừa có chọn lọc thành tựu của nhân loại trong phát triển kinh tế thị trường (0.Phân tích vị trí và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam (3đ) + Là một bộ phận của hệ thống chính trị + Giữ vai trò lãnh đạo hệ thống chính trị dó . * Mục tiêu (2đ) .5đ) Đề số 18 Câu 1: Phân tích vị trí và vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới. chuyển dịch cơ cấu lao động. cải thiện môi trường.Yêu cầu (2đ) Câu 2: Tại Đại hội X.Khẳng định không phù hợp với thực tiễn (0.Đảm bảo tính đồng bộ giữa các bộ phận cấu thành của thể chế kinh tế(0.Đẩy mạnh xoá đói giảm nghèo (1đ) .5đ) + Đoàn kết quốc tế (0. Đảng lãnh đạo nhằm giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc nào? Thực tiễn giải quyết vấn đề lao động và việc làm ở nước ta hiện nay? * Đại hội X (4đ) .5đ) .5đ) .75đ) Câu 2: Phân tích mục tiêu và quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.25 đ). giải quyết việc làm và an sinh xã hội (1đ) .Nhận thức đầy đủ các quy luật khách quan (1đ) .5đ) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful