P. 1
Dinh Muc Dt Cv1777-2007-Bxd

Dinh Muc Dt Cv1777-2007-Bxd

|Views: 420|Likes:
Được xuất bản bởidinhthanh782

More info:

Published by: dinhthanh782 on Apr 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/12/2014

pdf

text

original

BỘ XÂY DỰNG

––––
Số: 1777 /BXD-VP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
!" #$% - T& '( - H)*+ %+,"
–––––––––––––––––––––––––––––
Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2007
V/-: C.*/ 0ố 12*+ 34" '& 5(6* 789 '&*/ ".*/ 5:;*+ – P+<* #=% 1>5 +? 5+ố*/
1@?* 5:(*/ ".*/ 5:;*+ A ố*/ -B %+C 5D*/ ố*/ A 0E( .* FG*/ ố*/H %+C 5D*/ -B 5+@I5
02 A J+K@ 5+6" *FL" */<3
MN*+ /O@:
- Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ơng
- Các T!p "#àn $%nh t&, T'ng c(ng t) nhà n*c
C+n c, -gh. ".nh /ố 01234402-5-C6 ngà) 47 tháng 47 n+8 3440 của
Chính phủ qu% ".nh ch,c n+ng, nh%98 :;, qu)<n h=n :à cơ c>u t' ch,c của
Bộ ?â) dựng@
C+n c, -gh. ".nh /ố AA2344B2-5-C6 ngà) C0 tháng 41 n+8 344B của Chính
phủ :< DuEn FG ch% phí "Hu t Iâ) dựng c(ng trJnh@
Bộ ?â) dựng c(ng bố 5.nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh K 6hHn FLp
"Mt $N8 thO# :+n bEn nà) "P các cơ quan, t' ch,c, cá nhân cQ F%Rn quan /S d;ng
:à# :%9c F!p :à quEn FG ch% phí "Hu t Iâ) dựng c(ng trJnh thO# h*ng dTn t=%
Th(ng t /ố 4U2344B2TT-B?V ngà) 3U tháng B n+8 344B của Bộ ?â) dựng
h*ng dTn F!p :à quEn FG ch% phí "Hu t Iâ) dựng c(ng trJnh@
Nơi nhận:
- -h trRnW
- X+n phYng Duốc hộ%W
- Zộ% "[ng dân tộc :à các Uỷ ban của Duốc hộ%W
- X+n phYng Chủ t.ch n*cW
- Cơ quan T\ của các "#àn thPW
- T#à án -hân dân tố% ca#W
- X%9n ]%P8 /át -hân dân tố% ca#W
- X+n phYng Chính phủW
- Các ^_ ?V, các ^_ cQ c(ng trJnh Iâ) dựng
chu)Rn ngànhW
- Các c;c, X; thuộc Bộ ?VW
- `u X6, X; 6C, X; ]TTC, X%9n ]T?V, 6h@044@
MTPBỘ TQRSNG
THT TQRSNG
UV JWX
@*+ T@I* DY*/
MZC [ZC
MV +@?\ N!@ '\*/ ".*/ -@?" T:K*/
1 3 0
TH]Y^T MINH V_ `]Y aNH bP DZNG U
CHRcNG I
[dP eT HỆ THfNG IỆN TQgNG ChNG TQiNH B
BAP11jjj `a6 5bT DUcT CdC `ecf B
BAP111jj `Lp "Mt qu=t "%9n g
BAP11kjj `Lp "Mt qu=t th(ng g%Q trRn thng g
BAP11ljj `Lp "Mt qu=t ốp trHn g
BAP11mjj `Lp "Mt qu=t trRn "hng ống th(ng g%Q A
BAP11njj `Lp "Mt qu=t F) tâ8 A
BAP1kjjj `Lp "Mt 8á) "%<u h#à $h(ng $hí i5%<u h#à c;c bộj C4
BAP1k1jj `Lp "Mt 8á) "%<u h#à C c;c C4
BAP1kkjj `Lp "Mt 8á) "%<u h#à 3 c;c C4
BAP1ljjj `a6 5bT CdC `ecf 5k-
BAP1l1jj `Lp "Mt các F#=% "Nn cQ cha# ch;p CC
BAP1lkjj `Lp "Mt các F#=% "Nn ống dà% 4,18 CC
BAP1lljj `Lp "Mt các F#=% "Nn ống dà% C,38 CC
BAP1lmjj `Lp "Mt các F#=% "Nn ống C,U8 C3
BAP1lnjj `Lp "Mt các F#=% "Nn chl8 C3
BAP1lojj `Lp "Mt "Nn thng, "Nn trang trí :à các F#=% "Nn $hác C3
BAP1mjjj `a6 5bT m-n, od-n Bpe Zq Vrs Vt-
BAP1m1jj `Lp "Mt ống $%8 F#=% "Mt n'% bE# hộ dâ) dTn C0
BAP1mkjj `Lp "Mt ống $%8 F#=% "Mt chJ8 bE# hộ dâ) dTn C0
BAP1mljj `Lp "Mt ống nhựa, 8áng nhựa "Mt n'% bE# hộ dâ) dTn C7
BAP1mmjj `Lp "Mt ống nhựa "Mt chJ8 bE# hộ dâ) dTn C7
BAP1njjj `a6 5bT 6Zu ]fv- 5wx-n Vrs
BAP1n1jj `Lp "Mt ống /,, ống nhựa Fu[n qua thng CU
BAP1nkjj `Lp "Mt các F#=% /, h= th& CU
BAP1nljj `Lp "Mt puF% C1
BAP1nmjj `Lp "Mt hộp nố%, hộp phân dâ), hộp c(ng tLc, hộp cHu chJ, hộp aut#8at C1
BAP1ojjj ]ye zpf CdC `ecf Vrs Vt-
BAP1o1jj `Lp "Mt dâ) "ơn CB
BAP1okjj `Lp "Mt dâ) dTn 3 ruột Cg
BAP1oljj `Lp "Mt dâ) dTn 0 ruột Cg
BAP1omjj `Lp "Mt dâ) dTn 7 ruột CA
BAP17jjj `a6 5bT CdC `ecf Bp-n 5fv- X{e Twx-n
BAP171jj `Lp bEng g| :à# thng g=ch 34
BAP17kjj `Lp bEng g| :à# thng bR t(ng 34
BAP1pjjj `a6 5bT CdC TZf}T B~ 5•-n -naT
BAP1p1jj `Lp c(ng tLc 3C
BAP1pkjj `Lp ' cL8 3C
BAP1pljj `Lp "Mt c(ng tLc, ' cL8 h|n h€p 33
BAP1pmjj `Lp "Mt cHu da# 0 cực 8ột ch%<u 33
BAP1pnjj `Lp "Mt cHu da# 0 cực "E# ch%<u 30
BAP1qjjj `a6 5bT CdC TZf}T B~ 5e `wx-n Bpe Xv
BAP1q1jj `Lp "Mt các F#=% "[ng h[ 30
BAP1qkjj `Lp "Mt các aut#8at F#=% C pha 37
3
BAP1qljj `Lp "Mt các aut#8at F#=% 0 pha 37
BAP1qmjj `Lp "Mt các F#=% 8á) b%&n dYng, F%nh $%9n chống "%9n g%!t, bá# chá) 37
BAP1qnjj `Lp "Mt c(ng tơ "%9n 3U
BAP1qojj `Lp "Mt chu(ng "%9n 3U
BAPkjjjj Zv TZm-n CZm-n ^yT
BAPkj1jj n%a c(ng :à "Qng c•c chống /‚t 31
BAPkjkjj ]‚# rE% dâ) chống /‚t d*% 8ơng ">t 31
BAPkjljj ]‚# rE% dâ) chống /‚t thO# thng, cột :à 8á% nhà 3B
BAPkjmjj n%a c(ng các $%8 thu /‚t 3B
BAPkjnjj `Lp "Mt $%8 thu /‚t 3g
CHRcNG II
[dP eT CbC [grI fNG V_ PHZ TsNG 3A
`a6 5bT CdC `ecf 5wx-n m-n, Cm-n Zq6
BBP11jjj `a6 5bT m-n Bƒ T„-n - Cm-n Zq6
BBP111jj `Lp "Mt ống bR t(ng nố% b…ng :ành "a%, "#=n ống dà% C8 03
BBP11kjj `Lp "Mt ống bR t(ng nố% b…ng g=ch chỉ, "#=n ống dà% C 8 07
BBP11ljj `Lp "Mt ống bR t(ng nố% b…ng g=ch th†, "#=n ống dà% C 8 01
BBP11mjj `Lp "Mt ống bR t(ng F) tâ8 nố% b…ng IE8, "#=n ống dà% 3 8 0g
BBP11njj `Lp "Mt ống bR t(ng F) tâ8 nố% b…ng g%#+ng ca# /u, "#=n ống dà% 1 8 0A
BBP11ojj `Lp "Mt cống hộp "‡c /ˆn nố% b…ng phơng pháp "' bR t(ng, "#=n cống dà% C 8 7C
BBP117jj `Lp "Mt cống hộp "‡c /ˆn nố% b…ng phơng pháp IE8, "#=n cống dà% C8 77
BBP1kjjj `a6 5bT m-n ^{-Z, m-n ?f o‰-n
BBP1k1jj `Lp "Mt ống /ành nố% b…ng phơng pháp IE8 "#=n ống dà% 4,U8 71
BBP1kkjj `Lp "Mt ống I% 8+ng nố% b…ng phơng pháp IE8, "#=n ống dà% 4,U 8 71
BBP1ljjj `a6 5bT m-n nŠ-n
BBP1l1jj `Lp "Mt ống gang 8%9ng bát nố% b…ng phơng pháp IE8 "#=n ống dà% 1 8 7B
BBP1lkjj `Lp "Mt ống gang 8%9ng bát b…ng g%#+ng ca# /u "#=n ống dà% 1 8 7A
BBP1lljj `Lp "Mt ống gang nố% b…ng phơng pháp 8Mt bích "#=n ống dà% 1 8 UC
1 k l
BBP1mjjj `a6 5bT m-n TZy6
BBP1m1jj `Lp "Mt ống th‚p "On b…ng phơng pháp hàn "#=n ống dà% g8 U7
BBP1mkjj `Lp "Mt ống th‚p $h(ng rỉ nố% b…ng phơng pháp hàn "#=n ống dà% 1 8 UB
BBP1mljj `Lp "Mt ống th‚p tráng $‹8 nố% b…ng phơng pháp 8+ng /(ng, "#=n ống
dà% g8
14
`a6 5bT 5wx-n m-n Vt- ?‰-n VŒU Tzƒ- Bx
BBP1njjj `a6 5bT 5wx-n m-n Vt- ?‰-n VŒU TUs}- CZ•-Z
BBP1n1jj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tu)&n chính b•c 8ột F*p :E% thuỷ t%nh
^Ž0 ± 4,U88, "#=n ống dà% g8
1C
BBP1nkjj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tu)&n chính b•c ha% F*p :E% thuỷ t%nh ^Ž1
± 4,U88, "#=n ống dà% g8
10
BBP1nljj
`Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tu)&n chính b•c ba F*p :E% thuỷ t%nh ^ŽA ±
4,U88, "#=n ống dà% g8
17
BBP1ojjj `a6 5bT 5wx-n m-n Vt- ?‰-n VŒU Tze-n ]Ze
BBP1o1jj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tr#ng $h# qu‚t ha% F*p /ơn chống rỉ, 8ột
F*p /ơn FQt, "#=n ống dà% 18
1U
BBP1okjj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tr#ng $h# b•c 8ột F*p :E% thuỷ t%nh
^Ž0 ± 4,U88, "#=n ống dà% 18
11
0
BBP1oljj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tr#ng $h# b•c ha% F*p :E% thuỷ t%nh
^Ž1 ± 4,U88, "#=n ống dà% 18
1g
BBP1omjj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu tr#ng $h# b•c ba F*p :E% thuỷ t%nh
^ŽA ± 4,U88, "#=n ống dà% 18
B4
BBP17jjj `a6 5bT 5wx-n m-n Vt- ?‰-n VŒU Xw•T CZw•-n -ncf
X‘T Tze-n 5f’U ]fv- B“-Z TZwx-n
BBP171jj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu qua /(ng, h[, b•c ba F*p :E% thuỷ t%nh
^ŽA ± 4,U88, "#=n ống dà% 18
B3
BBP17kjj `Lp "Mt "hng ống dTn I+ng dHu qua "hng bộ, "hng /Lt b•c ba F*p :E%
thuỷ t%nh ^ŽA ± 4,U88, "#=n ống dà% 18
B0
BBP17ljj
`Lp "Mt ống F[ng dTn I+ng dHu b•c 8ột F*p :E% thuỷ t%nh ^Ž0 ± 4,U88
B7
BBP1pjjj `a6 5bT m-n 5”-n 5t- nŠ CdC `ecf
BBP1p1jj `Lp "Mt ống "[ng nố% b…ng phơng pháp hàn, "#=n ống dà% 3 8 BU
BBP1qjjj `a6 5bT m-n -Z•Š B1
BBP1q1jj `Lp "Mt ống nhựa 8%9ng bát nố% b…ng phơng pháp dán $O#, "#=n ống dà% 1
8
BB
BBP1qkjj `Lp "Mt ống nhựa 6XC 8%9ng bát b…ng phơng pháp nố% g%#+ng, "#=n ống
dà% 18
BB
BBP1qljj `Lp "Mt ống nhựa 6XC nố% b…ng phơng pháp hàn "#=n ống dà% 1 8 Bg
BBP1qmjj `Lp "Mt ống nhựa b…ng phơng pháp 8+ng /(ng "#=n ống dà% g 8 BA
BBP1qnjj `Lp "Mt ống nhựa gân I#Ln ZV6– C F*p cQ "Hu nố% ga% "#=n ống dà% U 8 g4
BBP1qojj `Lp "Mt ống nhựa gân I#Ln ZV6– 3 F*p nố% 8àng $O#, "#=n ống dà% U 8 g3
BBPkj1jj `Lp "Mt ống nhựa nh(8 nố% b…ng phơng pháp 8+ng /(ng, "#=n ống dà%
C448
g0
BBPkjkjj `Lp "Mt ống nhựa nh(8 nố% b…ng phơng pháp 8+ng /(ng, "#=n ống dà%
U48
g7
BBPkjljj `Lp "Mt ống nhựa nh(8 nố% b…ng phơng pháp 8+ng /(ng, "#=n ống dà% 18 g7
BBPk1jjj nfŠ C„-n, `a6 5bT 5wx-n m-n TZ„-n nf•
BBPk11jj n%a c(ng :à FLp "Mt ống th(ng g%Q hộp b…ng phơng pháp hàn g1
BBPk1kjj n%a c(ng :à FLp "Mt ống th(ng g%Q trYn b…ng phơng pháp hàn gg
BBPk1ljj n%a c(ng :à FLp "Mt ống th(ng g%Q hộp b…ng phơng pháp gh‚p 8í dán $O# gA
BBPk1mjj n%a c(ng :à FLp "Mt ống th(ng g%Q trYn b…ng phơng pháp gh‚p 8í dán $O# A4
`a6 5bT 6Zu T—-n 5wx-n m-n A3
BBPkkjjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n Bƒ T„-n
BBPkk1jj `Lp "Mt c(n c‡t bR t(ng nố% b…ng phơng pháp g%#+ng ca# /u A0
BBPkkkjj `Lp "Mt c‡t /ành nố% b…ng phơng pháp IE8 A7
BBPkljjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n nŠ-n AU
BBPkl1jj `Lp "Mt c(n, c‡t gang b…ng phơng pháp IE8 AU
BBPklkjj `Lp "Mt c(n, c‡t gang nố% b…ng phơng pháp g%#+ng ca# /u AB
BBPklljj `Lp "Mt c(n c‡t gang nố% b…ng phơng pháp 8Mt bích AA
BBPkmjjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n TZy6 C4C
BBPkm1jj `Lp "Mt c(n, c‡t th‚p nố% b…ng phơng pháp hàn C4C
BBPknjjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n TZy6 ]Z„-n z˜ C47
BBPkn1jj `Lp "Mt c(n, c‡t th‚p $h(ng rỉ nố% b…ng phơng pháp hàn C47
BBPkojjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n TZy6 Tzd-n ]™o C4B
BBPko1jj `Lp "Mt c(n, c‡t th‚p tráng $‹8 b…ng phơng pháp 8+ng /(ng C4B
7
BBPk7jjj `a6 5bT 6Zu T—-n 5wx-n m-n Vt- ?‰-n VŒU C4g
BBPk71jj `Lp "Mt c‡t dTn I+ng dHu nố% b…ng phơng pháp hàn C4g
BBPkpjjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n 5”-n C4A
BBPkp1jj `Lp "Mt c(n, c‡t "[ng nố% b…ng phơng pháp hàn C4A
BBPkqjjj `a6 5bT 6Zu T—-n m-n -Z•Š CC4
BBPkq1jj `Lp "Mt c(n, c‡t nhựa 8%9ng bát nố% b…ng phơng pháp dán $O# CC4
BBPkqkjj `Lp "Mt c(n, c‡t nhựa nố% b…ng phơng pháp hàn CCC
BBPkqljj `Lp "Mt c(n, c‡t nhựa 6XC 8%9ng bát b…ng phơng pháp nố% g%#+ng CC3
BBPkqmjj `Lp "+t c(n, c‡t nhựa nố% b…ng phơng pháp 8+ng /(ng CC0
BBPljjjj `a6 5bT C„-, CšT -Z•Š nr- ?ea- ZV6– B›-n m-n -mf,
C—o
CC7
BBPlj1jj `Lp "Mt c(n, c‡t nhựa gân I#Ln ZV6– C F*p nố% b…ng ống nố% CC7
BBPljkjj `Lp "Mt c(n, c‡t n hựa gân I#Ln ZV6– 3 F*p nố% b…ng cl8 CCU
BBPljljj `Lp "Mt c(n, c‡t 8+ng /(ng nhựa nh(8 CC1
BBPl1jjj nfŠ C„-n X{ `a6 5bT 6Zu T—-n m-n TZ„-n nf• CCB
BBPl11jj n%a c(ng :à FLp "Mt c(n, c‡t th(ng g%Q hộp gh‚p 8í nố% b…ng phơng pháp
8Mt bích
CCB
1 k l
BBPl1kjj n%a c(ng :à FLp "Mt c(n, c‡t th(ng g%Q trYn gh‚p 8í nố% b…ng phơng pháp
8Mt bích
CCA
BBPl1ljj n%a c(ng :à FLp "Mt tR th(ng g%Q hộp gh‚p 8í nố% b…ng phơng pháp 8Mt
bích
C3C
BBPl1mjj n%a c(ng :à FLp "Mt tR th(ng g%Q trYn "<u gh‚p 8í nố% b…ng phơng pháp
8Mt bích
C3U
BBPl1njj n%a c(ng :à FLp "Mt bích :u(ng C31
BBPl1ojj n%a c(ng :à FLp "Mt bích trYn C3g
BBPl17jj n%a c(ng :à FLp "Mt c(n, c‡t th(ng g%Q hộp gh‚p 8í dán $O# b…ng phơng
pháp 8Mt bích
C3A
BBPl1pjj n%a c(ng :à FLp tR th(ng g%Q hộp gh‚p 8í dán $O# nố% b…ng phơng pháp
8Mt bích
C0C
BBPl1qjj n%a c(ng :à FLp "Mt tR th(ng g%Q trYn "<u gh‚p 8í dán $O# nố% b…ng phơng
pháp 8Mt bích
C07
BBPlkjjj nfŠ C„-n, `a6 5bT TZŠ-Z T‰-n Cwx-n X{ nfd 5œ m-n,
CZe Zv TZm-n 5f’U Ze{ ]Z„-n ]Z•W C•Š CdC `ecf
C0U
BBPlk1jj n%a c(ng, FLp "Mt thanh t+ng chng C0U
BBPlkkjj n%a c(ng :à FLp "Mt g%á "ž ống "%<u h#à $h(ng $hí C01
BBPlkljj `Lp "Mt cSa F*% C01
BBPlkmjj `Lp "Mt cSa g%Q "ơn C0B
BBPlknjj `Lp "Mt cSa g%Q $‚p C0g
BBPlkojj `Lp "Mt cSa phân phố% $hí C0A
BBPlljjj `a6 5bT BU, B– CdC `ecf C74
BBPll1jj `Lp "Mt BU C74
BBPllkjj `Lp "Mt B– C73
BBPllljj `Lp "Mt 8ố% nố% 8<8 C77
BBPllmjj `Lp "Mt 8ố% nố% F%Rn $&t trRn tu)&n dTn I+ng dHu C71
BBPllnjj `Lp "Mt "a% $h_% thủ) C7B
BBPlmjjj `a6 5bT Tzu X{ ZŸ-n CU Zep C7g
BBPlm1jj `Lp "Mt tr; c,u h#E C7g
U
BBPlmkjj `Lp "Mt h•ng c,u h#E C7g
BBPln1jj `Lp "Mt "[ng h[ "# Fu F€ng C7A
BBPlnkjj `Lp "Mt "[ng h[ "# áp Fực CU4
BBPlo1jj `Lp "Mt :an 8Mt bích CU4
BBPlokjj `Lp "Mt :an IE $hí CU0
BBPloljj `Lp "Mt :an pha# "%<u chỉnh tốc "ộ F•c CU7
BBPlomjj `Lp "Mt :an "á) CU7
BBPlonjj `Lp "Mt :an "%9n CUU
BBPloojj `Lp "Mt :an rOn CU1
BBPlo7jj `Lp "Mt :an dTn I+ng dHu nố% b…ng phơng pháp 8Mt bích CUB
BBPl71jj `Lp 8Mt bích CUA
BBPlp1jj `Lp n‡t b.t nhựa nố% 8+ng /(ng C1C
BBPlpkjj `Lp "Mt n‡t b.t "Hu ống th‚p tráng $‹8 C10
BBPlqjjj CaT m-n TZy6, m-n -Z•Š C17
BBPlq1jj CLt ống ZV6– b…ng thủ c(ng C17
BBPlqkjj CLt ống th‚p b…ng ( I) - aIOt)FOn C1U
BBPlqljj CLt ống th‚p b…ng ( I) - ">t "Nn C1B
BBPlqmjj CLt ống th‚p b…ng 8á) cLt cH8 ta) C1A
BBPmjjjj TZ• d6 `•C CdC `ecf 5wx-n m-n, 5q ]•- 5wx-n m-n
TZ„-n nf•, ]Z• Tz—-n m-n -w•C
CB4
BBPmj1jj ThS áp Fực "hng ống gang :à "hng ống th‚p CB4
BBPmjkjj ThS áp Fực "hng ống bR t(ng CB0
BBPmjljj ThS áp Fực "hng ống nhựa CBU
BBPmjmjj ThS ngh%98 "hng ống th(ng g%Q CBB
BBPmjnjj C(ng tác $hS trlng ống n*c CBg
`a6 5bT 6Zu ]fv- C¡6 TZedT -w•C 6ZuC Xu ^f-Z ZecT X{
Xv ^f-Z Tze-n C„-n Tz“-Z
Cg4
BBPm11jj `Lp "Mt ch!u rSa - `Lp "Mt thu)<n tL8 Cg4
BBPm1kjj `Lp "Mt ch!u Ií CgC
BBPm1ljj `Lp "Mt ch!u t%Pu CgC
BBPm1mjj `Lp "Mt :Y% tL8 hơng /On CgC
BBPm1njj `Lp "Mt :Y% rSa CgC
BBPmk1jj `Lp "Mt thlng "un n*c nQng Cg3
BBPmkkjj CLp "Mt ph¢u thu Cg3
BBPmkljj `Lp "Mt ống $%P8 tra Cg3
BBPmkmjj `Lp "Mt gơng /#% :à các d;ng c; Cg0
BBPmknjj `Lp "Mt :Y% rSa :9 /%nh Cg0
BBPml1jj `Lp "Mt bP ch,a n*c b…ng %n#I Cg7
BBPmlkjj `Lp "Mt bP ch,a n*c b…ng nhựa CgU
CHRcNG III
Btg hN RuNG fNG V_ THI^T Ba Cg1
BCP111jj BE# (n ống :à ph; tlng th(ng g%Q b…ng b(ng $h#áng Cg1
BCP11kjj BE# (n th%&t b. th(ng g%Q b…ng b(ng $h#áng Cg1
BCP1k1jj BE# (n ống :à ph; tlng th(ng g%Q b…ng b(ng thuỷ t%nh CgB
BCP1kkjj BE# (n th%&t b. th(ng g%Q b…ng b(ng thuỷ t%nh CgB
BCP1ljjj Bpe „- 5wx-n m-n B›-n B„-n ]Zed-n
BCP1l1jj BE# (n "hng ống iF*p b•c 3U 88j Cgg
BCP1lkjj BE# (n "hng ống iF*p b•c 04 88j CA4
1
BCP1lljj BE# (n "hng ống iF*p b•c U4 88j CA3
BCP1lmjj BE# (n "hng ống iF*p b•c C44 88j CA7
BCP1m1jj BE# (n ống "[ng b…ng ống cách nh%9t Iốp CAU
CHRcNG IV
MHAI THbC NRvC NGwM CAB
BEng phân c>p ">t "á dlng ch# c(ng tác $h#an "!p cáp CAg
BEng phân c>p ">t "á dlng ch# c(ng tác $h#an I#a) CAA
BDP111jj `Lp "Mt :à thá# dž 8á) - th%&t b. $h#an g%&ng 343
]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- 5‘6 Cd6
BDP1kjjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- 5‘6 Cd6
5q ^rU ]ZeŠ- ≤ U4 8
340
BDP1k1jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 88 "&n ¤ 744 88 340
BDP1kkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 88 "&n ¤ U44 88 347
BDP1kljj 5hng $ính F| $h#an t£ U44 88 "&n ¤ 144 88 34U
BDP1kmjj 5hng $ính F| $h#an t£ 144 88 "&n ¤ B44 88 341
BDP1knjj 5hng $ính F| $h#an t£ B44 88 "&n ¤ g44 88 34B
BDP1kojj 5hng $ính F| $h#an t£ g44 88 "&n ¤ A44 88 34g
BDP1k7jj 5hng $ính F| $h#an t£ A44 88 "&n ¤ C444 88 34A
BDP1ljjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- 5‘6 Cd6
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ U4 8 5}- ≤ C44 8
3C4
BDP1l1jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 88 "&n ¤ 744 88 3C4
BDP1lkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 88 "&n ¤ U44 88 3CC
BDP1lljj 5hng $ính F| $h#an t£ U44 88 "&n ¤ 144 88 3C3
BDP1lmjj 5hng $ính F| $h#an t£ 144 88 "&n ¤ B44 88 3C0
BDP1lnjj 5hng $ính F| $h#an t£ B44 88 "&n ¤ g44 88 3C7
]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z U7CX
BDP1mjjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z U7CX
5q ^rU ]ZeŠ- ≤ U4 8
3CU
BDP1m1jj 5hng $ính F| $h#an ¤ 344 88 3CU
BDP1mkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 344 "&n ¤ 044 88 3C1
BDP1njjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z U7CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ U4 8 5}- ≤ C44 8
3CB
BDP1n1jj 5hng $ính F| $h#an ¤ 344 88 3CB
BDP1nkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 344 "&n ¤ 044 88 3Cg
BDP1ojjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z U7CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ C44 8 5}- ≤ CU4 8
3CA
BDP1o1jj 5hng $ính F| $h#an ¤ 344 88 3CA
BDP1okjj 5hng $ính F| $h#an t£ 344 "&n ¤ 044 88 334
BDP17jjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z U7CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ CU4 8 5}- ≤ 344 8
33C
BDP171jj 5hng $ính F| $h#an ¤ 344 88 33C
BDP17kjj 5hng $ính F| $h#an t£ 344 "&n ¤ 044 88 333
]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z 044CX
BDP1pjjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z 044CX
5q ^rU ]ZeŠ- ≤ U4 8
330
BDP1p1jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 "&n ¤ 744 88 330
BDP1pkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 "&n ¤ U44 88 337
BDP1pljj 5hng $ính F| $h#an t£ U44 "&n ¤ 144 88 33U
B
BDP1pmjj 5hng $ính F| $h#an t£ 144 "&n ¤ B44 88 331
BDP1pnjj 5hng $ính F| $h#an t£ B44 "&n ¤ g44 88 33B
BDP1pojj 5hng $ính F| $h#an t£ g44 "&n ¤ A44 88 33g
BDP1p7jj 5hng $ính F| $h#an t£ A44 "&n ¤ C444 88 33A
BDP1qjjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z 044CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ U4 8 5}- ≤ C44 8
304
BDP1q1jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 "&n ¤ 744 88 304
BDP1qkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 "&n ¤ U44 88 30C
BDP1qljj 5hng $ính F| $h#an t£ U44 "&n ¤ 144 88 303
BDP1qmjj 5hng $ính F| $h#an t£ 144 "&n ¤ B44 88 300
BDPkjjjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z 044CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ C44 8 5}- ≤ CU4 8
307
BDPkj1jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 "&n ¤ 744 88 307
BDPkjkjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 "&n ¤ U44 88 30U
BDPkjljj 5hng $ính F| $h#an t£ U44 "&n ¤ 144 88 301
BDPk1jjj ]ZeŠ- nf}-n B›-n ods ]ZeŠ- ?eŠs T• Z{-Z 044CX
5q ^rU ]ZeŠ- T¥ CU4 8 5}- ≤ 344 8
30B
BDPk11jj 5hng $ính F| $h#an t£ 044 "&n ¤ 744 88 30B
BDPk1kjj 5hng $ính F| $h#an t£ 744 "&n ¤ U44 88 30g
BDPkkjjj `a6 5bT ]}T C¡U nf}-n 30A
BDPkk1jj ]&t c>u g%&ng - nố% ống b…ng phơng pháp hàn 30A
BDPkkkjj ]&t c>u g%&ng - nố% ống b…ng phơng pháp nố% rOn 37C
BDPkkljj Chống ống 373
BDPkljjj TZ¦f z•Š nf}-n ]ZeŠ- 370
BDPkl1jj
5ộ /âu g%&ng $h#an ≤ C44 8
370
BDPklkjj
5ộ /âu g%&ng $h#an t£ C44 8 d&n ≤ CU4 8
377
BDPklljj
5ộ /âu g%&ng $h#an t£ CU4 8 "&n ≤ 344 8
37U
BDPkm1jj ChNn /§%, /‚t 37U
BDPkn1jj X!n chu)Pn 8ln $h#an 371
BDPkojjj `a6 5bT 6Zu ]fv- -Z{ ods -w•C 37B
BDPko1jj `Lp "Mt ch;p F•c /,, ch;p F•c nhựa 37B
BDPkokjj `Lp "Mt ch!u "%9n g%E% 37B
g
BỘ XÂY DỰNG
ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
PHẦN
LẮP ĐẶT
• HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH
• ỐNG V PH! T"NG ỐNG
• B#O ÔN Đ$%NG ỐNG& PH! T"NG V
THI'T BỊ
• (H)I THÁC N$*C NGẦM
UC.*/ 0ố Jx3 5+y( -z* 0E* {ố 1777/BXD-VP */B9 1o 5+6*/ p *z3 kjj7
"|K B! X89 '&*/XP
H NỘI + ,--.
A
TH]Y^T MINH V_ HRvNG D}N bP DZNG
aNH MTC DỰ TgbN XÂY DỰNG ChNG TQiNH - PHwN [dP eT
5.nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh - phHn FLp "Mt h9 thống "%9n tr#ng
c(ng trJnh, ống :à ph; tlng, bE# (n "hng ống, ph; tlng :à th%&t b., $h#an $ha%
thác n*c ngH8 i/au đây gọi tắt là Định mứ !" t#ánj Fà ".nh 8,c $%nh t& - $¨
thu!t thP h%9n 8,c ha# phí :< :!t F%9u, Fa# "ộng :à 8á) th% c(ng "P h#àn thành
8ột "ơn :. $hố% F€ng c(ng tác FLp "Mt nh C448 ống, C cá% tR, :an, c‡t, C 8
3
bE#
(n ống, C8 $h#an :@:@@@ t£ $hâu chu©n b. "&n $hâu $&t th‡c c(ng tác FLp "Mt i$P
cE nhªng ha# phí d# )Ru cHu $¨ thu!t :à t' ch,c /En Iu>t nh…8 "E8 bE# th% c(ng
Iâ) dựng F%Rn t;c, "‡ng qu) trJnh, qu) ph=8 $¨ thu!tj@
5.nh 8,c dự t#án "€c F!p trRn cơ /_ các qu) chu©n, t%Ru chu©n Iâ) dựngW
qu) ph=8 $¨ thu!t :< th%&t $& - th% c(ng - ngh%98 thuW 8,c cơ g%*% h#á chung
tr#ng ngành Iâ) dựngW trang th%&t b. $¨ thu!t, b%9n pháp th% c(ng :à nhªng t%&n
bộ $h#a h•c $¨ thu!t tr#ng Iâ) dựng icác :!t t 8*%, th%&t b. :à c(ng ngh9 th%
c(ng t%Rn t%&n :@:@@@j
1. Nội dung định mức dự toán
5.nh 8,c dự t#án ba# g[8:
$ %ứ ha# &h' ()t li*u:
`à /ố F€ng :!t F%9u chính, :!t F%9u ph;, các ph; $%9n h#Mc các bộ ph!n rh%
F† i$h(ng $P :!t F%9u ph; cHn dlng ch# 8á) 8Qc, phơng t%9n :!n chu)Pn :à
nhªng :!t F%9u tính tr#ng ch% phí chungj cHn ch# :%9c thực h%9n :à h#àn thành
8ột "ơn :. $hố% F€ng c(ng tác FLp "Mt@
o,c ha# phí :!t F%9u "« ba# g[8 ha# h;t :!t F%9u _ $hâu th% c(ng@
$ %ứ ha# &h' la# động+
`à /ố ngà) c(ng Fa# "ộng của c(ng nhân trực t%&p thực h%9n $hố% F€ng
c(ng tác FLp "Mt :à c(ng nhân ph;c :; FLp "Mt@
^ố F€ng ngà) c(ng "« ba# g[8 cE c(ng Fa# "ộng chính, Fa# "ộng ph; "P
thực h%9n :à h#àn thành 8ột "ơn :. $hố% F€ng c(ng tác FLp "Mt t£ $hâu chu©n b.
"&n $hâu $&t th‡c, thu d•n h%9n trhng th% c(ng@
C>p b!c c(ng nhân Fà c>p b!c bJnh quân của các c(ng nhân tha8 g%a thực
h%9n 8ột "ơn :. c(ng tác FLp "Mt@
$ %ứ ha# &h' máy thi ,ng+
`à /ố ca /S d;ng 8á) :à th%&t b. th% c(ng chính trực t%&p thực h%9n $P cE 8á)
:à th%&t b. ph; ph;c :; "P h#àn thành 8ột "ơn :. $hố% F€ng c(ng tác FLp "Mt@
2. Kết cấu tập định mức dự toán
- T!p ".nh 8,c dự t#án trJnh bH) thO# nhQ8, F#=% c(ng tác h#Mc $&t c>u FLp
"Mt :à "€c 8« h#á thống nh>t ba# g[8 7 chơng:
Chơng f : `Lp "Mt h9 thống "%9n tr#ng c(ng trJnh
Chơng ff : `Lp "Mt các F#=% ống :à ph; tlng
C4
Chơng fff : BE# (n "hng ống, ph; tlng :à th%&t b.
Chơng fX : ]ha% thác n*c ngH8
- o|% F#=% ".nh 8,c "€c trJnh bH) tQ8 tLt thành phHn c(ng :%9c, "%<u $%9n
$¨ thu!t, "%<u $%9n th% c(ng, b%9n pháp th% c(ng :à "€c Iác ".nh thO# "ơn :. tính
phl h€p "P thực h%9n c(ng tác FLp "Mt@
$ -á thành &h.n ha# &h' t/#ng Định mứ !" t#án đ01 2á định th3#
nguy4n tắ 5au+
¬ o,c ha# phí :!t F%9u chính "€c tính b…ng /ố F€ng phl h€p :*% "ơn :.
tính của :!t F%9u@
¬ o,c ha# phí :!t F%9u $hác "€c tính b…ng tỷ F9 - tính trRn ch% phí :!t
F%9u@
¬ o,c ha# phí Fa# "ộng chính :à Fa# "ộng ph; "€c tính b…ng /ố ngà) c(ng
thO# c>p b!c bJnh quân của c(ng nhân trực t%&p FLp "Mt@
¬ o,c ha# phí 8á) th% c(ng chính "€c tính b…ng /ố F€ng ca 8á) /S d;ng@
¬ o,c ha# phí 8á) th% c(ng $hác "€c tính b…ng tỷ F9 - trRn ch% phí /S
d;ng 8á) chính@
lP HFL*/ '~* 6% 'C*/
- 5.nh 8,c dự t#án "€c áp d;ng "P F!p "ơn g%á FLp "Mt c(ng trJnh, Fà8 cơ
/_ Iác ".nh dự t#án ch% phí Iâ) dựng, t'ng 8,c "Hu t Iâ) dựng c(ng trJnh :à
quEn FG ch% phí "Hu t Iâ) dựng c(ng trJnh@ 5ố% :*% nhªng c(ng tác Iâ) dựng
nh c(ng tác "à#, "Lp ">t "á, Iâ), trát, "' bR t(ng, :án $hu(n, cốt th‚p, @@@ áp
d;ng thO# ".nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh - phHn Iâ) dựng@
- -g#à% thu)&t 8%nh :à h*ng dTn áp d;ng nRu trRn, tr#ng 8|% chơng của
t!p 5.nh 8,c dự t#án cYn cQ phHn thu)&t 8%nh :à h*ng dTn c; thP "ố% :*% t£ng
nhQ8, F#=% c(ng tác FLp "Mt phl h€p :*% )Ru cHu $¨ thu!t, "%<u $%9n :à b%9n pháp
th% c(ng@
- Ch%<u ca# gh% tr#ng 5.nh 8,c dự t#án Fà ch%<u ca# tính t£ cốt ± 4@44 thO#
th%&t $& c(ng trJnh "&n "ộ ca# ® 78, n&u th% c(ng _ "ộ ca# ¯ 78 "€c áp d;ng
".nh 8,c bốc I&p :!n chu)Pn FRn ca# nh qu) ".nh tr#ng ".nh 8,c dự t#án Iâ)
dựng c(ng trJnh - phHn Iâ) dựng@
- 5ố% :*% c(ng tác FLp "Mt "%9n, "hng ống :à ph; tlng ống c>p th#át n*c,
bE# (n, "%<u h#à $h(ng $hí, ph; $%9n ph;c :; /%nh h#=t :à :9 /%nh tr#ng c(ng
trJnh phE% dlng dàn g%á# th‚p "P th% c(ng thJ "€c áp d;ng ".nh 8,c FLp dựng,
thá# dž dàn g%á# th‚p c(ng c; tr#ng t!p ".nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh -
phHn Iâ) dựng@
CC
C+F•*/ I
[dP eT HỆ THfNG IỆN TQgNG ChNG TQiNH
TH]Y^T MINH V_ HRvNG D}N bP DZNG
5.nh 8,c dự t#án FLp "Mt h9 thống "%9n tr#ng c(ng trJnh dlng "P F!p "ơn
g%á dự t#án ch# c(ng tác FLp "Mt "%9n _ "ộ ca# trung bJnh ® 78 itHng th, nh>tj,
n&u th% c(ng _ "ộ ca# ¯78 thJ :%9c bốc I&p :!t F%9u, :!n chu)Pn :!t F%9u, ph;
$%9n t£ d*% 8Mt ">t FRn các tHng /àn b…ng :!n th+ng F[ng FRn 8•% "ộ ca# thJ
"€c cộng thR8 ".nh 8,c c(ng bốc I&p :à :!n chu)Pn :!t F%9u FRn ca# của 8«
Š`@B4444 tr#ng phHn Iâ) dựng "P tính :à# dự t#án@
Ch%<u ca# qu) ".nh tr#ng các c(ng tác FLp "Mt h9 thống "%9n tr#ng c(ng trJnh
Fà ch%<u ca# tính t£ cốt ° 4@44 thO# th%&t $& của c(ng trJnh@
Cự F) :!n chu)Pn :!t F%9u "€c tính chung ch# các c(ng tác FLp "Mt tr#ng
ph=8 :% bJnh quân ≤ U48@
BAP11jjj [dP eT `]rT CbC [grI
BAP111jj [dP eT `]rT IỆN
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn qu=t :à# :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, 8_ hY8 $%P8 tra, Fau
chl%, FLp cánh, ">u dâ), $h#an F|, FLp hộp /ố, :=ch d>u ".nh :., Iác ".nh t%8 cốt
thO# )Ru cHu th%&t $&, FLp "Mt qu=t thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, ch=) thS :à bàn
g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
`#=% qu=t "%9n
Du=t trHn Du=t trO# thng
BŠ@CCC `Lp "Mt 7)t li*u
qu=t "%9n Du=t trHn cá% C
Du=t trO# thng cá% C
Zộp /ố in&u cQj cá% C
X!t F%9u $hác - C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,34
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,CU 4,C4
4C 43
C3
BAP11kjj [dP eT `]rT THhNG GI€ TQ•N TRuNG
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
]ích th*c qu=t i88j
CU4× CU4 "&n
3U4× 3U4
044× 044 "&n
0U4× 0U4
BŠ@CC3 `Lp "Mt 7)t li*u
qu=t th(ng
g%Q trRn
thng
Du=t th(ng g%Q cá% C C
X!t F%9u $hác - C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,04
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,4U 4,4B
4C 43
BAP11ljj [dP eT `]rT fP TQwN
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
]ích th*c qu=t i88j
CU4× CU4 -
3U4× 3U4
044× 044 -
0U4× 0U4
BŠ@CC0 `Lp "Mt 7)t li*u
qu=t ốp Du=t ốp trHn cá% C C
trHn X!t F%9u $hác - C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,U4 4,g4
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,4B 4,C4

4C 43
BAP11mjj [dP eT `]rT TQ•N RuNG fNG THhNG GI€
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Du=t cQ c(ng /u>t i$\j
4,3 -
≤ C,U
C,1 -
≤ 0,4
0,C -
≤ 7,U
7,1 -
≤ B,U
BŠ@CC7 `Lp "Mt 7)t li*u
qu=t trRn Du=t th(ng g%Q cá% C C C C
"hng ống X!t F%9u $hác - 3 3 3 3
th(ng g%Q Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,13 3,B 0,Bg U,74
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4CC 4,4CA 4,431 4,40g

4C 43 40 47
BAP11njj [dP eT `]rT [Y TÂM
C0
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Du=t cQ c(ng /u>t i$\j
4,3 -
≤ 3,U
3,1 -
≤ U,4
U,C -
≤ C4
C4 - ≤ 33
BŠ@CCU `Lp "Mt 7)t li*u
qu=t Du=t F) tâ8 cá% C C C C
F) tâ8 X!t F%9u $hác - 3 3 3 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,U3 7,34 U,gg g,74
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,43 4,40 4,47

4C 43 40 47
BAP1kjjj [dP eT MbY I‚] Hg_ MHhNG MHƒ U@„\ +(B "C" 0!X
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn 8á) :à# :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, 8_ hY8 $%P8 tra
th%&t b., ph; $%9n, Fau dHu 8ž, :=ch d>u ".nh :., Iác ".nh t%8 cốt thO# )Ru cHu
th%&t $&, FLp "Mt 8á), $%P8 tra, ch=) thS :à bàn g%a#@
BAP1k1jj [dP eT MbY I‚] Hg_ 1 CZC
5ơn :. tính: 8á)

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5.nh 8,c
BŠ@C3C `Lp "Mt 7)t li*u
8á) "%<u ]hung g| cá% C
h#à n%á "ž 8á) cá% C
C c;c Vâ) "%9n 8 ThO# th%&t $&
X!t F%9u $hác - 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,44
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,C4

4C
BAP1kkjj [dP eT MbY I‚] Hg_ k CZC
5ơn :. tính: 8á)

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% 8á) "%<u h#à
TrO#
thng
mp trHn r8 trHn Tủ ",ng
BŠ@C33 `Lp "Mt 7)t li*u
8á) "%<u n%á "ž 8á) cá% C C C C
h#à mng các F#=% :à dâ) "%9n 8 Th%&t $& Th%&t $& Th%&t $& Th%&t $&
3 c;c X!t F%9u $hác - U U U U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,34 C,U1 3,40 3,17
C7
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,04 4,00 4,01 4,74

4C 43 40 47
Ghi chú:
5ố% :*% 8á) "%<u h#à 3 c;c, FLp "Mt $hung g|, FLp "Mt g%á "ž 8á), $h#an bLt :ít, chNn
trát, FLp "Mt 8á)@ 5ố% :*% 8á) "%<u h#à C c;c, ">u dâ) h#àn chỉnh ic(ng tác g%a c(ng g%á "ž
8á), $hung g| tính r%Rngj@ ]h% FLp "%<u h#à 3 c;c "« $P "&n c(ng $h#an F| Fu[n ống qua thng@
]h% FLp "%<u h#à C c;c cha $P "&n c(ng ";c F| qua thng@
BAP1ljjj [dP eT CbC [grI …N
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. :!t F%9u, "# F>) d>u, cLt :à ">u dâ) :à# h9 thống, bLt :ít cố ".nh, FLp
các ph; $%9n, thS :à h#àn chỉnh thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra bàn g%a#@
BAP1l1jj [dP eT CbC [grI …N C€ CHAg CHZP
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Các F#=% "Nn
5Nn
thhng
cQ ch;p
5Nn /át
trHn cQ
ch;p
5Nn
chống n'
`Lp "Nn
chống
©8
BŠ@C0C `Lp "Mt các
F#=% "Nn cQ
cha# ch;p
7)t li*u
5Nn bộ C C C C
Cha# ch;p bộ C C C C
X!t F%9u ph; - U U U U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C0 4,CU 4,3C 4,CA
4C 43 40 47
BAP1lkjj [dP eT CbC [grI …N fNG D_I jHo3
BAP1lljj [dP eT CbC [grI …N fNG D_I 1Hk3
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., "#, "ánh d>u, $h#an bLt :ít, FLp hộp "Nn, FLp bQng "Nn, FLp ch>n
Fu, tLc tO, $%P8 tra "%9n, h#àn th%9n c(ng tác FLp "E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8
tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5Nn ống dà% 4,18 5Nn ống dà% C,38
`#=% hộp "Nn `#=% hộp "Nn
C
bQng
3
bQng
0
bQng
C
bQng
3
bQng
0
bQng
7 bQng
BŠ@C03
BŠ@C00
`Lp "Mt
"Nn ống
dà% 4,18
`Lp "Mt
"Nn ống
7)t li*u
BQng "Nn bộ C 3 0 C 3 0 7
Zộp "Nn :à ph;
$%9n
hộp C C C C C C C
X!t F%9u $hác - 3,4 C,U C,4 3,4 C,U C,4 4,U
CU
dà% C,38 Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3A 4,7U 4,U7 4,07 4,7g 4,UB 4,1g
4C 43 40 4C 43 40 47
BAP1lmjj [dP eT CbC [grI …N fNG 1Hn3
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
`#=% hộp "Nn
C bQng 3 bQng 0 bQng 7 bQng
BŠ@C07 `Lp "Mt
"Nn ống
dà% C,U8
7)t li*u
BQng "Nn bộ C 3 0 7
Zộp "Nn :à ph; $%9n hộp C C C C
X!t F%9u $hác - 3,4 C,U C,4 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,07 4,U 4,1C 4,B3
4C 43 40 47
BAP1lnjj [dP eT CbC [grI …N CHsM
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha#
phí
5ơn
:.
`#=% "Nn chl8
0 bQng U bQng C4 bQng
¯C4
bQng
BŠ@C0U `Lp "Mt các
F#=% "Nn chl8
7)t li*u
5Nn chl8 bộ C C C C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,4U 4,40
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,3U 4,04 4,00
4C 43 40 47
BAP1lojj [dP eT …N TRuNGH …N TQANG TQƒ V_ CbC [grI …N MHbC
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% "Nn
5Nn
thng
$%Pu ánh
/áng hLt
5Nn
"±a
5Nn
c' cY
5Nn
trang trí
n'%
5Nn
trang trí
â8 trHn
BŠ@C01 `Lp "Mt "Nn 7)t li*u
thng, 5Nn bộ C C C C C
"Nn trang trí X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0
:à các F#=%
"Nn $hác Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,Cg 4,34 4,C1 4,C3 4,CU
4C 43 40 47 4U
C1
BAP1mjjj [dP eT fNGH MbNG Btg HỘ DÂY D}N
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. :!t F%9u, "# $ích th*c, F>) d>u, ca cLt ống, FRn ống, :!n
chu)Pn, t%&n hành FLp "Mt :à uốn các "hng ống c#ng "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t,
$%P8 tra :à
bàn g%a#@
BAP1m1jj [dP eT fNG MIM [grI eT N†I Btg HỘ DÂY D}N
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
≤ 31 ≤ 0U ≤ 74 ≤ U4 ≤ 11 ≤ g4
BŠ@C7C `Lp "Mt 7)t li*u
ống ]` mng $%8 F#=% 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
"Mt n'% X!t F%9u $hác - U U U U 0 0
bE# hộ
dâ) dTn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4BU 4,4gU 4,C4U 4,C3U 4,C74 4,C14
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,4C 4,4CC 4,4C3 4,4C7 4,4CU
4C 43 40 47 4U 41
BAP1mkjj [dP eT fNG MIM [grI eT CHiM Btg HỘ DÂY D}N
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
≤ 31 ≤ 0U ≤ 74 ≤ U4 ≤ 11 ≤ g4
BŠ@C73 `Lp "Mt 7)t li*u
ống ]` mng $%8 F#=% 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
"Mt chJ8 X!t F%9u $hác - CU CU CU CU C0 C0
bE# hộ
dâ) dTn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3A 4,03 4,0g 4,7U 4,UC 4,Ug
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,4C 4,4CC 4,4C3 4,4C7 4,4CU
4C 43 40 47 4U 41
Ghi chú:
Trhng h€p ống $%8 F#=% "Mt chJ8 ng#à% nhªng thành phHn c(ng :%9c nRu trRn cYn
$P cE c(ng ";c r«nh, chNn trát h#àn chỉnh itr#ng ".nh 8,c "« ba# g[8 cE tR, c‡t, ống
nố%j@
BAP1mljj [dP eT fNG NHỰAH MbNG NHỰA eT N†I Btg HỘ DÂY D}N
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
≤ CU ≤ 3B ≤ 07 ≤ 7g ≤ B1 ≤ A4
CB
BŠ@C70 `Lp "Mt 7)t li*u
ống mng nhựa 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
nhựa X!t F%9u $hác - U U U U U U
"Mt n'%
bE# hộ Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4U 4,41 4,413 4,41U 4,4AU 4,CC
dâ) dTn %áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,4C 4,4C3 4,4C7 4,4CB 4,43
4C 43 40 47 4U 41
BAP1mmjj [dP eT fNG NHỰA eT CHiM Btg HỘ DÂY D}N
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
≤ CU ≤ 3B ≤ 07 ≤ 7g ≤ B1 ≤ A4
BŠ@C77 `Lp "Mt 7)t li*u
ống mng nhựa 8 C, 43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
nhựa X!t F%9u $hác - CU CU CU CU CU CU
"Mt chJ8
bE# hộ Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3 4,31 4,3A 4,0U 4,7C 4,71
dâ) dTn %áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,4C 4,4C3 4,4C7 4,4CB 4,43
4C 43 40 47 4U 41
Ghi chú:
Trhng h€p ống nhựa "Mt chJ8 ng#à% nhªng thành phHn c(ng :%9c nRu trRn
cYn $P cE c(ng ";c r«nh, chNn trát h#àn chỉnh itr#ng ".nh 8,c "« ba# g[8 cE tR,
c‡t,
ống nố%j@
BAP1njjj [dP eT PHZ MIỆN RuNG DÂY
BAP1n1jj [dP eT fNG STH fNG NHỰA []‡N `]A TRuNG
6hành &h.n ,ng (i*+
`>) d>u, ";c F| Iu)Rn thng, gLn ống, chNn trát thO# "‡ng )Ru cHu $¨
thu!t, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Ch%<u dà% ống i88j
≤ CU4 ≤ 3U4 ≤ 0U4
thng
g=ch
thng
bR t(ng
thng
g=ch
thng
bR t(ng
thng
g=ch
thng
bR t(ng
BŠ@CUC `Lp "Mt
ống /,,
ống nhựa
7)t li*u
mng /,, ống nhựa cá% C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - U U U U U U
Cg
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3A 4,7C 4,7C 4,7g 4,7g 4,UB
4C 43 40 47 4U 41
BAP1nkjj [dP eT CbC [grI ST Hr TH^
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. :!t F%9u, Fau chl%, t%&n hành gLn /, :à# Ià, /ơn bu F(ng, $%P8
tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: /, ih#Mc /, ngu)Rn bộj
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% /,
/, các
F#=%
/, ta%
8N#
3 /, 0 /, 7 /,
BŠ@CU3 `Lp "Mt 7)t li*u
các F#=% mng /, h= th& cá% C C - - -
/, h= Bộ /, bộ - - C C C
th& X!t F%9u $hác - U U U U U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,41 4,4B 4,3g 4,0A 4,UU
4C 43 40 47 4U
Ghi chú: -&u gLn /, ngu)Rn bộ :à# tr;, ph; $%9n ha) cột "Hu h[% thJ g[8 cE
c(ng /ơn g%á /,@
CA
BAP1nljj [dP eT P][I
6hành &h.n ,ng (i*+
`au chl%, F>) d>u, $h#an cố ".nh puF% FRn thng, trHn thO# "‡ng )Ru cHu
th%&t $&, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% pu F%
^, $²p ≤ 04I04 ≥ 0UI0U
Thng TrHn Thng TrHn Thng TrHn
BŠ@CU0 `Lp "Mt 7)t li*u
puF% 6uF% cá% C C C C C C
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43A 4,40B 4,40g 4,473 4,417 4,411
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,4C4 4,4CU 4,4C4 4,4CU 4,4C4 4,4CU
4C 43 40 47 4U 41

BAP1nmjj [dP eT HỘP NfIH HỘP PHÂN DÂYH HỘP ChNG TdCH HỘP Cw] CHiH
HỘP A]TgMAT
6hành &h.n ,ng (i*+
`>) d>u, ";c F|, $h#an bLt :ít, ">u dâ), chNn trát hộp h#àn chỉnh thO#
"‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: hộp
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c hộp i88j
®
74× U4
®
74× 14
®
14× 14
®
U4× g4
®
14× g4
®
C44× C44
BŠ@CU7 `Lp "Mt 7)t li*u
hộp các Zộp cá% C C C C C C
F#=% X!t F%9u $hác - U U U U U U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0g 4,0g 4,0g 4,7 4,7 4,73
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c hộp i88j
®
CU4× CU4
®
CU4× 344
®
344× 344
®
3U4× 344
®
044× 044
®
044× 744
®
744× 744
7)t li*u
Zộp cá% C C C C C C C
X!t F%9u $hác - U U U U U U U
34
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,7U 4,7U 4,U7 4,U7 4,14 4,1U 4,1U
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
4B 4g 4A C4 CC C3 C0
BAP1ojjj Mˆg QtI CbC [grI DÂY D}N
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., ra dâ), :uốt th³ng, $‚# rE%, cLt nố%, cố ".nh dT) dTn :à# :. trí,
chNn trát, h#àn th%9n c(ng tác thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra :à bàn g%a#@
BAP1o1jj [dP eT DÂY cN
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
C× 4,0 C× 4,U C× 4,B C× 4,BU C× 4,g C× C,4
BŠ@C1C `Lp "Mt 7)t li*u
dâ) "ơn Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43 4,43 4,43 4,43U 4,43U 4,43U
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
C× C,U C× 3 C× 3,U C× 0 C× 7 C× 1 C× C4 C× C1 C× 3U
7)t li*u
Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40 4,40 4,40 4,403 4,40U 4,401 4,40g 4,47 4,4U
4B 4g 4A C4 CC C3 C0 C7 CU
BAP1okjj [dP eT DÂY D}N k Q]ỘT
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
3× 4,U 3× 4,BU 3× C 3× C,U 3× 3,U 3× 7
BŠ@C13 `Lp "Mt 7)t li*u
dâ) dTn Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
3 ruột X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43U 4,40 4,40 4,403 4,40U 4,401
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
3C
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
3× 1 3× g 3× C4 3× C1 3× 3U
7)t li*u
Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40g 4,47 4,47U 4,4U3 4,4Ug
4B 4g 4A C4 CC
BAP1oljj [dP eT DÂY D}N l Q]ỘT
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác Iâ)
FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
0× 4,U 0× 4,BU 0× C,4 0× C,BU 0× 3
BŠ@C10 `Lp "Mt dâ) 7)t li*u
dTn 0 ruột Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 3,U 3,U 3,U 3,U 3,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40 4,40 4,403 4,40U 4,401
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
0× 3,U 0× 3,BU 0× 0,4
7)t li*u
Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 3,U 3,U 3,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40g 4,47 4,473
41 4B 4g
BAP1omjj [dP eT DÂY D}N m Q]ỘT
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
7× 4,U 7× 4,BU 7× C,4 7× C,U 7× C,BU
BŠ@C17 `Lp "Mt 7)t li*u
dâ) dTn Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43 C,43
7 ruột X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40 4,40 4,40U 4,401 4,40g
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
33
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ) i88
3
j
7× 3,4 7× 3,U 7× 0,4 7× 0,U
7)t li*u
Vâ) dTn "%9n 8 C,43 C,43 C,43 C,43
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40g 4,47 4,47 4,473
41 4B 4g 4A
BAP17jjj [dP eT BtNG IỆN CbC [grI V_g TRuNG
BAP171jj [dP BtNG G‰ V_g TRuNG GrCH
6hành &h.n ,ng (i*+
5# F>) d>u, $h#an :ít ha) "Qng tLc $R, $h#an F|, Fu[n dâ), FLp "Mt cố ".nh
bEng g| :à# thng, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c bEng g| i88j

A4× CU4

Cg4× 3U
4

044× 74
4

7U4× U4
4

144× B44
BŠ@CBC `Lp "Mt 7)t li*u
bEng g| BEng g| cá% C C C C C
:à# X!t F%9u $hác - 34 34 34 34 34
thng
g=ch Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C3 4,CU 4,3C 4,37 4,00
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
4C 43 40 47 4U
BAP17kjj [dP BtNG G‰ V_g TRuNG B• ThNG
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c bEng g| i88j

A4× CU4

Cg4× 3U4

044× 744

7U4× U44

144× B44
BŠ@CB3 `Lp "Mt 7)t li*u
bEng g| BEng g| cá% C C C C C
:à# X!t F%9u $hác - 34 34 34 34 34
thng
bR t(ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CU 4,Cg 4,37 4,3B 4,01
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
4C 43 40 47 4U
30
BAP1pjjj [dP eT CbC THI^T Ba €NG NGdT
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., ">u dâ), FLp c(ng tLc, ' cL8 "E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra
:à bàn g%a#@
BAP1p1jj [dP ChNG TdC
5ơn :. tính: C cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
^ố h=t trRn C c(ng tLc
C 3 0 7 U 1
BŠ@CgC `Lp "Mt 7)t li*u
c(ng tLc C(ng tLc cá% C C C C C C
X!t F%9u $hác - 4,U 4,U 4,U 4,U 4,U 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C4 4,CC 4,C3 4,C0 4,C7 4,CB
4C 43 40 47 4U 41
BAP1pkjj [dP † CdM
5ơn :. tính: C cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=%
¦ "ơn ¦ "(% ¦ ba ¦ bốn
BŠ@Cg3 `Lp "Mt 7)t li*u
' cL8 ¦ cL8 cá% C C C C
X!t F%9u $hác - 4,U 4,U 4,U 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C4 4,C3 4,C7 4,C1
4C 43 40 47
BAP1pljj [dP eT ChNG TdCH † CdM H‰N HŠP
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., FLp "Mt h=t c(ng tLc, h=t ' cL8, 8Mt bEng :à# hộp "« ch(n /ˆn
"E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: bEng
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% c(ng tLc, ' cL8
C c(ng
tLc, C '
cL8
C c(ng
tLc, 3 '
cL8
C c(ng
tLc, 0 '
cL8
3 c(ng
tLc, C '
cL8
3 c(ng
tLc, 3 '
cL8
3 c(ng
tLc, 0 '
cL8
BŠ@Cg0 `Lp "Mt 7)t li*u
c(ng tLc C(ng tLc cá% C C C 3 3 3
' cL8 ¦ cL8 cá% C 3 0 C 3 0
h|n h€p X!t F%9u $hác - 4,U 4,U 4,U 4,U 4,U 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C4 4,CC 4,C3 4,C7 4,C1 4,Cg
4C 43 40 47 4U 41
37
BAP1pmjj [dP eT Cw] DAg l CỰC MỘT CHI‚]
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. :!t F%9u, $%P8 tra, :9 /%nh cHu da# :à ph; $%9n, cố ".nh cHu da#,
">u dâ) "%9n :à# cHu da# h#àn chỉnh, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: bộ

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Chng "ộ dYng "%9n iŠ8pOj
≤ 14 ≤ C44 ≤ 344 ≤ 744
BŠ@Cg7 `Lp "Mt cHu
da# 0 cực
8ột ch%<u
7)t li*u
CHu da# bộ C C C C
X!t F%9u $hác - g 3 3 C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,7g 4,U4 4,BU
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,4B 4,4g 4,C4 4,C3
4C 43 40 47
BAP1pnjj [dP eT Cw] DAg l CỰC tg CHI‚]
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. :!t F%9u, $%P8 tra, :9 /%nh cHu da# :à ph; $%9n, cố ".nh cHu da#,
">u dâ) "%9n :à# cHu da# h#àn chỉnh, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: bộ

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Chng "ộ dYng "%9n iŠ8pOj
≤ 14 ≤ C44 ≤ 344 ≤ 744
BŠ@CgU `Lp "Mt cHu
da# 0 cực "E#
ch%<u
7)t li*u
CHu da# bộ C C C C
X!t F%9u $hác - 1 3 C 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,04 4,Ug 4,14 4,gU
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,4AU 4,CCU 4,C3U 4,C04
4C 43 40 47
BAP1qjjj [dP eT CbC THI^T Ba g [RuNG Btg VỆ
BAP1q1jj [dP eT CbC [grI ‡NG H‡
6hành &h.n ,ng (i*+
]%P8 tra, :9 /%nh "[ng h[ :à ph; $%9n, FLp "Mt :à# :. trí, ">u dâ) h#àn
chỉnh "E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u C(ng tác Thành phHn 5ơn `#=% "[ng h[
3U
Iâ) FLp ha# phí :. X#F $& Š8pO $&
eát $&
C(ng tơ
zơ FO
BŠ@CAC `Lp "Mt 7)t li*u
các F#=% 5[ng h[ cá% C C C C
"[ng h[ X!t F%9u $hác - C C C 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CA 4,34 4,3U 4,01
4C 43 40 47
BAP1qkjj [dP eT APTgMAT [grI 1 PHA
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Chng "ộ dYng "%9n iŠ8pOj
≤ C4 ≤ U4 ≤ C44 ≤ CU4 ≤ 344 ¯344
BŠ@CA3 `Lp "Mt các 7)t li*u
aut#8at Špt#8at cá% C C C C C C
C pha X!t F%9u $hác - U 0 3 3 3 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CA 4,3U 4,0g 4,74 4,U1 C,0U
4C 43 40 47 4U 41
BAP1qljj [dP eT APTgMAT [grI l PHA
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác Iâ)
FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Chng "ộ dYng "%9n iŠ8pOj
≤ C4 ≤ U4 ≤ C44 ≤ CU4 ≤ 344 ¯344
BŠ@CA0 `Lp "Mt các 7)t li*u
aut#8at Špt#8at cá% C C C C C C
0 pha X!t F%9u $hác - 7 3 C C C 4,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0 4,U 4,B 4,gU C,U 3,4
4C 43 40 47 4U 41
BAP1qmjj [dP eT CbC [grI MbY BI^N DÒNGH [INH MIỆN CHfNG IỆN GI‹TH
Bbg CHbY
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
oá) b%&n dYng
Chng "ộ dYng "%9n `%nh $%9n
chống
"%9n g%!t
`%nh $%9n
bá# chá)

U42UŠ

C442UŠ

3442UŠ
BŠ@CA7 `Lp "Mt các
F#=% 8á)
7)t li*u
b%&n dYng, `%nh $%9n bá# chá) cá% - - - - C
F%nh $%9n oá) b%&n dYng cá% C C C - -
chống "%9n `%nh $%9n cá% - - - C -
g%!t, chống "%9n g%!t
bá# chá) X!t F%9u $hác - C,U C,U C C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0U 4,1U C,34 4,0 4,3U
31
4C 43 40 47 4U
3B
BAP1qnjj [dP eT ChNG Tc IỆN
6hành &h.n ,ng (i*+
]%P8 tra tJnh tr=ng của c(ng tơ "%9n, :9 /%nh, FLp :à# bEng, ">u dâ) h#àn
chỉnh, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`Lp c(ng tơ :à# bEng "«
cQ /ˆn
`Lp c(ng tơ :à# bEng :à
FLp bEng :à# thng
C pha 0 pha C pha 0pha
BŠ@CAU `Lp "Mt 7)t li*u
c(ng tơ C(ng tơ cá% C C C C
"%9n BEng g| cá% - - C C
X!t F%9u $hác - 3 3 3 C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,30 4,3B 4,03 4,7U
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8
ta) 4,U $\
ca 4,CU 4,CU 4,CU 4,CU
4C 43 40 47
BAP1qojj [dP eT CH]hNG IỆN
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :. ^ố F€ng
BŠ@CA1 `Lp "Mt
chu(ng "%9n
7)t li*u
Chu(ng "%9n cá% C
C(ng tLc chu(ng cá% C
X!t F%9u $hác - U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3
4C
BAPkjjjj HỆ THfNG CHfNG SˆT
BAPkj1jj GIA ChNG V_ €NG CŒC CHfNG SˆT
6hành &h.n ,ng (i*+
?ác ".nh :. trí t%8 c•c, "#, cLt c•c, Fà8 nh•n "Hu c•c "ố% :*% c•c phE% g%a
c(ng, "Qng c•c Iuống ">t "E8 bE# $h#Eng cách :à "ộ /âu của c•c thO# qu) ".nh
của th%&t $&, $%P8 tra :à bàn g%a#@
5ơn :. tính: C c•c

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
n%a c(ng
:à "Qng
c•c
5Qng
c•c "«
cQ /ˆn
5Qng c•c
ống "[ng
φ ≤ U488 cQ /ˆn
3g
n%a c(ng,
"Qng c•c
chống /‚t
BŠ@34C 7)t li*u
C•c chống /‚t cá% C C C
X!t F%9u $hác - U C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,10 4,07 4,74
4C 43 40
BAPkjkjj Mˆg QtI DÂY CHfNG SˆT DRvI MRcNG •T
6hành &h.n ,ng (i*+
n%a c(ng :à FLp "Mt chân b!t, ";c chNn trát, $‚# rE% dâ), hàn cố ".nh :à#
chân b!t, /ơn chống rỉ h#àn chỉnh@
5ơn :. tính: 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ)
Vâ) "[ng
Φg88
Vâ) th‚p
ΦC488 ΦC388
BŠ@343 ]‚# rE% dâ)
chống /‚t
d*% 8ơng
">t
7)t li*u
Vâ) "[ng $g 4,70
Th‚p trYn $g 4,13 4,A4
DuO hàn "[ng $g 4,43 - -
DuO hàn $g 4,43 4,43
X!t F%9u $hác - C4 C4 C4
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43C 4,43U 4,43U
%áy thi ,ng
oá) hàn C7 $\ ca 4,44U 4,44U 4,44U
4C 43 40
Ghi chú: Th‚p cuộn g[8 cE c(ng th% th³ng, th‚p "#=n g[8 cE c(ng chMt, nố%
BAPkjljj Mˆg QtI DÂY CHfNG SˆT THŽg TRuNGH CỘT V_ MbI NH_
6hành &h.n ,ng (i*+
n%a c(ng :à FLp "Mt chân b!t, ";c chNn trát, $‚# rE% dâ), hàn cố ".nh :à#
chân b!t, /ơn chống rỉ h#àn chỉnh@
5ơn :. tính: 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% dâ)
Vâ) "[ng
Φg88
Vâ) th‚p
ΦC488 ΦC388
BŠ@340 ]‚# rE% dâ)
chống /‚t
thO# thng,
cột :à 8á%
nhà
7)t li*u
Vâ) "[ng $g 4,70
Th‚p trYn $g 4,13 4,A4
DuO hàn "[ng $g 4,43 - -
DuO hàn $g 4,43 4,43 4,43
X!t F%9u $hác - 01 03 Cg
3A
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C37 4,C77 4,310
%áy thi ,ng
oá) hàn C7 $\ ca 4,44U 4,44U 4,44U
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4U 4,4U 4,4U
4C 43 40
Ghi chú: Th‚p cuộn g[8 cE c(ng th% th³ng, th‚p "#=n g[8 cE c(ng chMt, nố%
BAPkjmjj GIA ChNG CbC MIM TH] SˆT
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Ch%<u dà% $%8 i8j
4,U C C,U 3
BŠ@347 n%a c(ng
$%8 thu /‚t
7)t li*u
Th‚p $g C,U1 0,C0 7,1A 1,31
X!t F%9u $hác - C4 C4 C4 C4
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,30 4,0 4,0g 4,7U
%áy thi ,ng
oá) 8à% C$\ ca 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
4C 43 40 47
BAPkjnjj [dP eT MIM TH] SˆT
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Ch%<u dà% $%8 i8j
4,U C C,U 3
BŠ@34U `Lp "Mt 7)t li*u
$%8 thu /‚t ]%8 thu /‚t cá% C C C C
DuO hàn $g 4,CU 4,34 4,3U 4,0U
X!t F%9u $hác - C4 C4 C4 C4
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,g3 4,Ag C,34 C,74
%áy thi ,ng
oá) hàn C7 $\ ca 4,Cg 4,Cg 4,30 4,30
4C 43 40 47
C+F•*/ II
[dP eT CbC [grI fNG V_ PHZ TsNG
HRvNG D}N bP DZNG
C2 5.nh 8,c dự t#án FLp "Mt các F#=% "hng ống :à ph; tlng ống iống bR
t(ng, gang, th‚p, nhựaj "€c ".nh 8,c ch# c(ng tác FLp "Mt h9 thống các F#=%
"hng ống :à ph; tlng ống thuộc 8=ng ng#à% c(ng trJnh nh c>p th#át n*c, c>p
dHu, c>p $hí, hơ%, h#á ch>t@ 5hng $ính ống :à ph; tlng tr#ng ".nh 8,c Fà
"hng $ính tr#ng@
04
32 B%9n pháp th% c(ng FLp "Mt các ống :à ph; tlng ống tr#ng t!p ".nh 8,c
"€c Iác ".nh thO# b%9n pháp th% c(ng b…ng thủ c(ng $&t h€p :*% cơ g%*% _ "ộ
ca# ≤ C,U8 :à "ộ /âu ≤ C,38 /# :*% 8Mt ">t@
Trhng h€p FLp "Mt ống :à ph; tlng ống _ "ộ ca# :à "ộ /âu F*n hơn qu)
".nh, thJ ".nh 8,c nhân c(ng :à 8á) th% c(ng áp d;ng thO# bEng d*% "â)
BE*/ 1@ ! {8\ #L* +•* 1Hk3 BE*/ kP ! "K( #L* +•* 1Hn3
5ộ /âu F*n
hơn qu) ".nh
5%<u $%9n FLp "Mt 5ộ ca# F*n
hơn qu) ".nh
5%<u $%9n FLp "Mt
BJnh thhng ]hQ $h+n BJnh thhng ]hQ $h+n
C,3C - 3,U C,41 C,C3 C,UC - 0,4 C,41 C,4B
3,UC - 0,U C,4g C,CA 0,4C - 7,U C,4g C,C7
0,UC - 7,U C,C7 C,00 7,UC - 1,U C,C7 C,3C
7,UC - U,U C,3C C,0g 1,UC - g,U C,3C C,3B
U,UC - B,4 C,3g C,U7 g,UC - C4,U C,3g C,0U
B,4C - g,U C,07 C,17 C4,UC - C3,U C,0U C,73
-&u FLp "Mt các F#=% ống :à ph; tlng ống tr#ng c(ng trJnh itr#ng nhàj, thJ
"€c áp d;ng ".nh 8,c FLp "Mt ống :à ph; tlng ống của h9 thống ng#à% c(ng
trJnh cQ clng "%<u $%9n :à b%9n pháp th% c(ng "€c Iác ".nh t=% "%P8 3 nRu trRn,
ng#à% ra ".nh 8,c nhân c(ng cYn "€c "%<u chỉnh thO# h9 /ố /au:
¬ 5ộ ca# t£ tHng th, 3 "&n tHng th, U:
- 5ố% :*% FLp "Mt bR t(ng, ống gang 8%9ng bát, ống nhựa, ống th‚p các
F#=%@@@ ".nh 8,c nhân c(ng "€c nhân :*% h9 /ố C,C@
- z%Rng "ố% :*% FLp "Mt ống gang nố% b…ng phơng pháp 8Mt bích thJ ".nh
8,c nhân c(ng nhân :*% h9 /ố 4,1@
¬ 5ộ ca# t£ tHng th, 1 tr_ FRn: c, 8|% tHng "€c "%<u chỉnh h9 /ố b…ng
C,4U /# :*% ".nh 8,c nhân c(ng của tHng F%<n $<@
Ch%<u ca# qu) ".nh ch# c(ng tác FLp "Mt h9 thống c>p th#át n*c, ph; $%9n
c>p th#át n*c, "%<u h#à $h(ng $hí, bE# (n@@@tr#ng c(ng trJnh Fà ch%<u ca# tính t£
cốt
° 4@44 thO# th%&t $&@ Trhng h€p bốc I&p :!t F%9u, :!n chu)Pn :!t F%9u, ph; $%9n
t£ d*% 8Mt ">t FRn các tHng /àn b…ng :!n th+ng F[ng FRn 8•% "ộ ca# thJ "€c
cộng thR8 ".nh 8,c c(ng bốc I&p :à :!n chu)Pn :!t F%9u FRn ca# của 8«
Š`@B4444 tr#ng ".nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh - phHn Iâ) dựng "P tính
:à# dự t#án@
02 Trhng h€p FLp "Mt ống qua nhªng nơ% FH) Fộ%, ng!p n*c t£ 34c8 "&n
U4c8 thJ ".nh 8,c nhân c(ng "€c nhân :*% h9 /ố b…ng C,C n&u ng!p trRn U4c8
thJ F!p dự t#án r%Rng thO# b%9n pháp th% c(ng c; thP@
72 Trhng h€p FLp "Mt "hng ống qua /(ng phE% dlng tàu thu)<n :à các
phơng t%9n cơ g%*% $hác "P FLp "Mt thJ ".nh 8,c nhân c(ng "€c nhân :*% h9 /ố
b…ng C,C1@ Ch% phí tàu thu)<n, phơng t%9n cơ g%*%, nhân c(ng g%a c(ng h9 thống
g%á "ž@@@ /‹ F!p dự t#án r%Rng thO# b%9n pháp $¨ thu!t th% c(ng c; thP@
0C
U2 ]h% FLp "Mt "hng ống cQ nh%<u ph; tlng ha) nh%<u "#=n c#ng uốn $h‡c
iC4 ph; tlng2C448j thJ ".nh 8,c nhân c(ng FLp "Mt ống "€c nhân :*% h9 /ố
b…ng C,3U@

12 Trhng h€p FLp "Mt ống d*% ">t, các ha# phí ch# các c(ng tác "à#, F>p
8ơng, :à các c(ng tác Iâ) dựng $hác "€c áp d;ng thO# ".nh 8,c dự t#án Iâ)
dựng c(ng trJnh K phHn Iâ) dựng@
B2 5ố% :*% c(ng tác thá# dž ống thJ ".nh 8,c nhân c(ng :à 8á) th% c(ng
"€c nhân :*% h9 /ố b…ng 4,1 của ".nh 8,c FLp ống cQ "hng $ính tơng ,ng@
g2 5.nh 8,c FLp "Mt ch# C44 8 ống các F#=% "€c tính tr#ng "%<u $%9n FLp
"Mt bJnh thhng, ch%<u dà% 8|% F#=% ống "€c qu% ".nh c; thP tr#ng bEng 8,c @
-&u ch%<u dà% của ống $hác :*% ch%<u dà% tính tr#ng t!p ".nh 8,c nhng cQ clng
b%9n pháp FLp "Mt thJ ".nh 8,c :!t F%9u ph;, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng "€c áp
d;ng các h9 /ố tr#ng bEng U :à bEng 1

03
BE*/ nP BE*/ +? {ố 5N*+ -$5 #@?\ %+C
"+( "+@„\ 'B@ 1()* ố*/ J+6" "+@„\ 'B@ ố*/ 5:(*/ 5$% 34"
`#=% ống
Ch%<u dà% ống i8j
C,4 3,4 7,4 U,4 1,4 B,4 g,4 A,4 C3,4
mng bR t(ng 4,U 4,3U
mng BT F) tâ8 3,4 4,U 4,7 4,03
mng BT F) tâ8 nố% g%#+ng C,U1 C,3U 4,gg 4,BU
mng nhựa nố% 8+ng /(ng C,A3 C,30 4,gU 4,13
mng nhựa nố% 8%9ng bát C,U1 4,gg 4,gC
mng th‚p C,A3 C,30 C,4g 4,gU 4,13
mng th‚p $h(ng rỉ C,U1 4,gg 4,gC 4,U
mng nhựa gân I#Ln 3,U C,3U 4,1U
mng gang C,U1 C,3U 4,gg 4,gC
BE*/ oP BE*/ +? {ố 5N*+ *+8* ".*/ -B 369 5+@ ".*/ "+( "+@„\ 'B@ 1()* ố*/
J+6" "+@„\ 'B@ ố*/ 5:(*/ 5$% 34"
`#=% ống
Ch%<u dà% ống i8j
C,4 3,4 7,4 U,4 1,4 B,4 g,4 A,4 C3@4
mng bR t(ng 4,11 4,7A
mng BT F) tâ8 C,UC 4,B7 4,1A 4,1U
mng BT F) tâ8 nố% g%#+ng C,CU C,41
mng nhựa nố% 8+ng /(ng C,3 C,4U 4,gA 4,AC
mng nhựa nố% 8%9ng bát C,CU 4,AB 4,AU
mng th‚p C,10 C,3 C,4U C,43 4,gA 4,AC
mng th‚p $h(ng rỉ C,CU 4,AB 4,AU 4,gB
mng nhựa gân I#Ln C,7U 4,A7 4,gA
mng gang C,CU C,41 4,AB 4,AU
A2 Trhng h€p FLp "Mt ống t=% "%P8 ">u nố% g%ªa tu)&n 8*% :à tu)&n c± $h%
FLp các ph; tlng :à :an t=% các "%P8 ">u nố% nà) "€c "%<u chỉnh h9 /ố nhân
c(ng "€c nhân :*% h9 /ố 0, 8á) th% c(ng "€c nhân h9 /ố 3 :*% các F#=% ph;
tlng ống :à :an cQ "hng $ính tơng ,ng@
[dP eT CbC [grI RuNG fNGH CfNG HỘP
5.nh 8,c dự t#án FLp "Mt "hng ống, ph; tlng, cống các F#=% dlng ch# FLp
"Mt h#àn chỉnh C44 8 ống h#Mc 8ột cá% ph; tlng "ố% :*% tu)&n ng#à% c(ng trJnh
"€c thP h%9n tr#ng c(ng tác FLp "Mt của t£ng F#=% ống@
Tr#ng 8|% c(ng tác FLp "Mt "ố% :*% t£ng F#=% ống, thành phHn c(ng :%9c ch#
t£ng F#=% c(ng tác FLp "Mt nà) ba# g[8 t#àn bộ các qu) trJnh thực h%9n t£ $hâu
chu©n b. :!t F%9u, bố trí Fực F€ng nhân c(ng, 8á) th% c(ng ch# quá trJnh thực
h%9n t£ $hâu chu©n b. "&n $&t th‡c h#àn thành $hố% F€ng c(ng tác FLp "Mt@ z%Rng
"ố% :*% c(ng tác FLp "Mt ống th‚p :à ống nhựa "€c h*ng dTn /S d;ng tính nh
/au:
00
- 5ố% :*% ống cQ "hng $ính ≤ C4488 "P FLp "Mt h#àn chỉnh ch# C448
ống tr#ng thành phHn c(ng :%9c "« ba# g[8 cE c(ng cLt ống, t©) d±a :át ống thO#
)Ru cHu $¨ thu!t@
- X*% ống cQ "hng $ính ≥ C4488 tr#ng bEng 8,c cha "€c tính c(ng
cLt ống, t©) d±a :át ống, trhng h€p ống phE% cLt thJ ng#à% ".nh 8,c nhân c(ng
FLp "Mt ống cYn "€c cộng thR8 c(ng cLt, t©) d±a :át ống tr#ng bEng 8,c ca
cLt ống cQ "hng $ính tơng ,ng@
BBP11jjj [dP eT fNG B• ThNG - CfNG HỘP
BBP111jj [dP eT fNG B• ThNG NfI B•NG V_NH AI - grN fNG D_I 1 M
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Iuống :à d[n ống,
FLp :à chỉnh, Fau chl% ống, trộn :ªa IE8 8ố% nố%, bE# džng 8ố% nố%@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@CCC `Lp "Mt 7)t li*u
ống bR t(ng mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
nố% b…ng Xành "a% BT "‡c /ˆn bộ AA AA AA AA
:ành "a% Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,7g 4,U0 4,14 4,1U
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 0g,CB 77,C7 7B,B3 U7,A4

4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
Xành "a% BT "‡c /ˆn bộ AA AA AA AA
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
4,B1 4,g3 4,gB 4,Ag
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7g,Ug U1,4 17,U B0,03
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,CC 0,CC 0,CC 0,CC
oá) $hác - U U U U

4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44
07
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
Xành "a% BT "‡c /ˆn bộ AA AA AA AA
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
C,C4 C,04 C,74 C,UC
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng g7,B4 A1,44 C44,U4 C4U,g4
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,0U 0,0U 0,0U
oá) $hác - U U U U
4A C4 CC C3
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C444 CC44 C344 C744 C144
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
Xành "a% BT "‡c /ˆn bộ AA AA AA AA AA
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
C,1B C,g4 3,44 3,04 3,B4
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CCU,14 Cgg,74 33B,C4 3g3,U4 00U,44
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug
oá) $hác - U U U U U
C0 C7 CU C1 CB
BBP11kjj [dP eT fNG B• ThNG NfI B•NG GrCH CH• - grN fNG D_I 1 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Iuống :à d[n ống,
FLp :à chỉnh ống, $h#‚t FYng 8#, "à# hố IE8, chNn cát, t©) ba :%a, Fau chl% ống,
trộn :ªa Iâ) g=ch 8ố% nố%, bE# džng 8ố% nố%@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@CC3 `Lp "Mt 7)t li*u
ống bR t(ng mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
nố% b…ng n=ch chỉ 1,UIC4,UI33 :%Rn 7AU 1A0 AA4 C3gB
g=ch chỉ Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,3U 4,0B 4,7A 4,1C
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7U,74 U0,34 Ug,U7 B4,44

4C 43 40 47
0U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch chỉ 1,UIC4,UI33 :%Rn C7gU CBC4 34B4 307A
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
4,B1 4,g7 C,43 C,00
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 1A,44 BB,C4 gA,13 Ag,04
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,CC 0,CC 0,CC 0,CC
oá) $hác - U U U U

4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch chỉ 1,UIC4,UI33 :%Rn 3BA4 0374 0Bg4 7304
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
C,Bg 3,77 0,CC 7,31
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CC0,U4 C3B,04 C70,74 CB3,B4
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,0U 0,0U 0,0U
oá) $hác - U U U U
4A C4 CC C3
01
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C444 CC44 C344 C744 C144
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch chỉ 1,U× C4,U× 33
:%Rn 71g4 UC04 UUg4 1BU4 B7B4
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
U,47 U,3B U,7A 1,41 1,g3
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CAA,44 300,U4 3B3,A4 07U,B4 747,34
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug
oá) $hác - U U U U U
C0 C7 CU C1 CB

BBP11ljj [dP eT fNG B• ThNG NfI B•NG GrCH TH‘- grN fNG D_I 1 3

6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Iuống :à d[n ống,
FLp :à chỉnh ống, $h#‚t FYng 8#, "à# hố IE8, chNn cát, t©) ba :%a, Fau chl% ống,
trộn :ªa Iâ) g=ch 8ố% nố%, bE# džng 8ố% nố%@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@CC0 `Lp "Mt 7)t li*u
ống bR t(ng mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
nố% b…ng
n=ch th† U× C4× 34
:%Rn B70,37 C474,U C7g1,U CA03,7
g=ch th† Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,0B 4,UU 4,B7 4,A3
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng U7,7g 10,g7 B4,3U g7,44

4C 43 40 47
0B
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch th† UIC4I34 :%Rn 3@33A,B0 3@U1B,UB 0@C4g,CC 0@U3B,43
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
C,C7 C,3B C,U0 3,44
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng g3,g A3,U3 C4B,U7 CCB,A1
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,CC 0,CC 0,CC 0,CC
oá) $hác - U U U U

4U 41 4B 4g

6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch th† U× C4× 34
:%Rn 7@CgA,CA 7@g17,g1 U@1BU,1B 1@0UC,0U
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
3,1B 0,1B 7,1B 1,7
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C01,34 CU3,B1 CB3,4g 34B,37
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,0U 0,0U 0,0U
oá) $hác - U U U U
4A C4 CC C3
0g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C444 CC44 C344 C744 C144
7)t li*u
mng bR t(ng 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
n=ch th† U× C4× 34
:%Rn B@43B,43 B@B43,B4 g@0Bg,0B C4@C0U,C0 CC@3C1,3C
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
B,UB B,AC g,37 A,C4 C4,37
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 30A,gg 3g4,34 03B,7g 7C7,g7 7gU,47
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug
oá) $hác - U U U U U
C0 C7 CU C1 CB

BBP11mjj [dP eT fNG B• ThNG [Y TÂM NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
grN fNG D_I k 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Iuống :à d[n
ống, FLp :à chỉnh ống, Fau chl% ống, trộn :ªa IE8 8ố% nố%, bE# džng 8ố% nố%@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 744 U44 144 B44

BB@CC7 `Lp "Mt 7)t li*u
ống bR t(ng mng bR t(ng F) tâ8 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
F) tâ8 nố% 5a) $g 0A,34 1g,14 gg,34 C4B,g C31,7
b…ng phơng B% tu8 $g B,0U CC,B1 C7,B4 Cg,13 33,4U
pháp IE8 Củ% "ốt $g B,0U CC,B1 C7,B4 Cg,13 33,4U
Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,77 4,UB 4,B0 4,AC C,4A
X!t F%9u $hác - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng A7,gU C3U,34 C7B,44
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CBg,g4 3CC,g4
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,07 3,07 3,07 3,U3 3,U3
oá) $hác - U U U U U

4C 43 40 47 4U
0A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
g44 A44 C444 CC44 C344 C744 C144
7)t li*u
mng bR t(ng F) tâ8 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
5a) $g C0A,C1 CU1,g CBg,01 34U,g 3B7,7 0U3,g 7U4,g
B% tu8 $g 3B,77 03,g0 71,UU 11,17 A4,1U CC3,B CUC,A
Củ% "ốt $g 3B,77 03,g0 71,UU 11,17 A4,1U CC3,B CUC,A
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3
oC44
8
0
C,7U C,gC 3,04 3,Bg 0,7B 7,CU U,03
X!t F%9u $hác - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 371,U4 3gg,C3 011,B4 774,74 U33,14 1UC,g4 g3U,C3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,U3 3,U3 3,U3 3,BA 3,BA 0,41 0,41
oá) $hác - U U U U U U U

41 4B 4g 4A C4 CC C3
BBP11njj [dP eT fNG B• ThNG [Y TÂM NfI B•NG GIg’NG CAg S]
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Iuống :à d[n ống,
FLp :à chỉnh ống, Fau chl% ống, b(% 8ž, FLp g%#+ng, nố% ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
744 U44 144 B44 g44

BB@CCU `Lp "Mt 7)t li*u
ống bR t(ng `T mng bR t(ng F) tâ8 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
nố% b…ng n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1 C1
g%#+ng ca# /u ož b(% trơn $g 4,BC 4,g7 C,43 C,C7 C,00
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7U,C4 U7,A4
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 11,g4 gC,00 A3,44
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,3g C,3g C,3g C,3g C,3g
oá) $hác - U U U U U

4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
A44 C444 CC44 C344 C744 C144 Cg44 3444
7)t li*u
mng bR t(ng F) tâ8 8 C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U C4C,U
74
n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1 C1
ož b(% trơn $g C,U7 C,14 C,g1 3,4U 3,0g 3,BC 0,C0 0,7U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C4U,44 C3A,34 C7g,g4 CB0,44 3C7,44 31A,UC 043,34 00B,44
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca C,3g C,7 C,7 C,UU C,BC C,BC C,gA C,gA
oá) $hác - U U U U U U U U
41 4B 4g 4A C4 CC C3 C0
BBP11ojj [dP eT CfNG HỘP “C S”N NfI B•NG PHRcNG PHbP † B• ThNG
grN CfNG D_I 1 M
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn cống, t>8 "an :à :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, c+n
chỉnh thO# )Ru cHu $¨ thu!t, h= cống, FLp chỉnh cống, g%a c(ng FLp dựng :án
$hu(n, g%a c(ng cốt th‚p t=% các "Hu nố%, trộn, "' bR t(ng, thá# dž :án $hu(n, "!)
t>8 "an, trát :ªa Iung quanh, h#àn th%9n@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
744 144 744 144
× 144 × 144 × g44 × g44

BB@CC1 `Lp "Mt 7)t li*u
cống hộp Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
"‡c /ˆn nố% -Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44
b…ng Xªa BT o044 8
0
U,A0 1,UU B,CB B,g4
phơng
pháp
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
4,g0 C,44 C,CB C,33
"' n| :án $hu(n 8
0
4,04 4,00 4,01 4,0g
bR t(ng n| "à n²p 8
0
4,4B 4,4g 4,4A 4,4A
n| chống 8
0
4,C0 4,CU 4,C1 4,Cg
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1g,AU B3,B0 B1,g0 g3,3B
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,CC 0,CC 0,0U 0,0U
oá) trộn BT 3U4Fít ca 4,7B 4,U0 4,UA 4,1U
oá) "H8 dl% C,U $\ ca 4,A4 C,4C C,C3 C,30
oá) $hác - 0 0 0 0

4C 43 40 47
6i;& th3#

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
g44 744 g44 g44 C344
× g44 × C444 × C444 × C744 × C744

BB@CC1 `Lp "Mt 7)t li*u
cống hộp Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
7C
"‡c /ˆn nố% -Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44
b…ng Xªa BT o044 8
0
g,73 g,73 A,1B C3,C1 C0,7C
phơng
pháp "'
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
C,3B C,4U C,0B C,UB C,A4
bR t(ng n| :án $hu(n 8
0
4,0A 4,73 4,7A 4,1C 4,1B
n| "à n²p 8
0
4,C4 4,C4 4,C3 4,CU 4,C1
n| chống 8
0
4,CA 4,CA 4,33 4,3g 4,04
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng A7,0g A0,47 CC4,UA C7C,BC CU4,g1
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,0U 0,0U 0,0U 0,Ug
oá) trộn BT 3U4Fít ca 4,BC 4,BC 4,g0 C,4B C,CA
oá) "H8 dl% C,U $\ ca C,0U C,0U C,UB 3,43 3,3U
oá) $hác - 0 0 0 0 0

4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
C744 C344 C344 C744 C344 C744 C744
× CU44 × C144 × Cg44 × Cg44 × 3444 × 3444 × 3344
7)t li*u
Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44 C44 C44
Xªa BT o044 8
0
C7,gA C7,11 CU,A4 C1,Ug CB,Bg Cg,74 CA,43
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
3,C4 3,44 3,C4 3,04 3,04 3,0U 3,7B
n| :án $hu(n 8
0
4,1A 4,B7 4,g4 4,g0 4,gA 4,gU 4,A1
n| "à n²p 8
0
4,Cg 4,Cg 4,CA 4,34 4,3C 4,33 4,30
n| chống 8
0
4,07 4,00 4,01 4,0g 4,74 4,73 4,70
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CB4,UU CB0,B7 Cg7,1C CA0,g1 344,0B 3CC,40 3CU,3B
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug
oá) trộn BT 3U4Fít ca C,04 C,3U C,7C C,7B C,Ug C,10 C,1A
oá) "H8 dl% C,U $\ ca 3,7B 3,74 3,1g 3,BA 0,44 0,C4 0,34
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
C4 CC C3 C0 C7 CU C1
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
3344 3344 3U44 3U44 3U44 0444
× CU44 × Cg44 × CU44 × 3444 × 3U44 × 0444
7)t li*u
Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44 C44
Xªa BT o044 8
0
34,47 3C,g0 3C,g0 37,7C 31,3U 03,CB
73
Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
3,B1 3,A0 3,A7 0,30 0,1B 7,U4
n| :án $hu(n 8
0
C,4C C,C4 C,C4 C,30 C,03 C,13
n| "à n²p 8
0
4,37 4,31 4,31 4,3A 4,03 4,0A
n| chống 8
0
4,7U 4,7A 4,U4 4,UU 4,UA 4,B0
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 301,04 3U0,U1 3UA,04 3Bg,47 04A,7U 0Bg,74
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,gC 0,gC 0,gC 7,47 7,47 7,47
oá) trộn BT 3U4Fít ca C,g1 C,Ag C,AA 3,Cg 3,7g 0,47
oá) "H8 dl% C,U $\ ca 0,U7 0,BB 0,Bg 7,CU 7,B3 U,BA
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0
CB Cg CA 34 3C 33
BBP117jj [dP eT CfNG HỘP “C S”N NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
grN CfNG D_I 1 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn cống, t>8 "an :à :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u,
c+n chỉnh thO# "ộ dốc th%&t $&, h= cống, FLp chỉnh cống, trộn :ªa IE8 nố% cống,
"Mt t>8 "an, trát :ªa Iung quanh h#àn th%9n @
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
744 144 744 144 g44
× 144 × 144 × g44 × g44 × g44

BB@CCB `Lp "Mt 7)t li*u
cống hộp Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
"‡c /ˆn -Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44
nố% b…ng
phơng
Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,U1 4,1U 4,1C 4,1A 4,BB
pháp IE8 X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C

Nhân ,ng <,0:7 c(ng 71,BA 7B,g4 7A,C3 UC,g4 1C,C0
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,CC 0,CC 0,0U 0,0U 0,0U
oá) $hác - 0 0 0 0 0

4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
744 g44 g44 C344 C744
× C444 × C444 × C744 × C744 × CU44
7)t li*u
Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44
Xªa ?o cát 8(dun o
`
8
0
4,1U 4,gC 4,A C,41 C,CB
70
¯3 oC44
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng UA,BA BC,g4 AC,g7 AU,71 C4A,14
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,0U 0,7U 0,7U 0,Ug 0,Ug
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
C344 C744 C744 C344 C344 C744
× 3444 × 3444 × 3344 × C144 × Cg44 × Cg44
7)t li*u
Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44 C44
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
C,30 C,3B C,0C C,74 C,7U C,1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C04,A0 C00,71 C07,A0 CC3,BA CCg,C3 C3A,14
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug 0,Ug
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU C1
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Du) cách cống i88j
3344
× CU44
3344
× Cg44
3U44
× CU44
3U44
× 3444
3U44
× 3U44
0444
× 0444
7)t li*u
Cống hộp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-Lp cống hộp cá% C44 C44 C44 C44 C44 C44
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
C,13 C,B4 C,BU C,g0 3,47 3,1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CUU,0gC C17,AC C1g,17 CBB,BB 34C,74 37g,CA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 0,gC 0,gC 0,gC 7,47 7,47 7,47
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0
CB Cg CA 34 3C 33
BBP1kjjj [dP eT fNG S_NHH fNG XI M’NG
BBP1k1jj [dP eT fNG S_NH NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM - grN fNG
D_I jHn 3

6hành &h.n ,ng (i*+
77
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, Fau chl%, FLp chỉnh ống, trộn
:ªa IE8 8ố% nố%, FLp g%á "ž@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
U4 BU C44 CU4 344
BB@C3C `Lp "Mt
ống /ành
nố% b…ng
phơng
pháp
IE8
7)t li*u
mng /ành 8
0
C40 C40 C40 C40 C40
Xªa ?o cát 8(dun
o
`
¯3 oC44
8
0
4,77 4,11 4,A1 C,34 C,UB
X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3B,37 07,33 7C,g4 UC,CB 1A,4A
4C 43 40 47 4U
BBP1kkjj [dP eT fNG XI M’NG NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
grN fNG D_I jHn 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, Fau chl%, FLp chỉnh ống, trộn
:ªa IE8 8ố% nố%, FLp g%á "ž@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác Iâ)
FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344
BB@C30 `Lp "Mt ống 7)t li*u
I% 8+ng nố% mng I% 8+ng 8 C40 C40 C40
b…ng phơng Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44 8
0
4,71 4,13 4,A0
pháp IE8 X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 70,44 UU,44 B4,44
4C 43 40
7U
BBP1ljjj [dP eT fNG GANG
BBP1l1jj [dP eT fNG GANG MIỆNG BbT NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, $h#‚t FYng 8#, "à# hố
IE8, chNn cát, Iuống :à d[n ống, Fau chl% ống, FLp :à chỉnh ống, nhuộ8 dâ) "a),
trộn :ªa IE8 8ố% nố%, bE# džng 8ố% nố% @
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
U4 BU C44 CU4
BB@C0C `Lp "Mt 7)t li*u
ống gang mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
8%9ng bát Vâ) "a) $g C,03 C,1U 3,CU 3,AB
nố% b…ng ?+ng $g 4,U4 4,g0 4,AA C,03
phơng B% tu8 $g 4,CB 4,30 4,04 4,7C
pháp IE8 ?% 8+ng 6CB04 $g 3,7g 7,C0 U,Bg B,70
Š8%+ng $g C,77 C,A3 3,74 7,44
Củ% $g 4,11 4,A3 C,CA C,1U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3C,g0 33,UB 3B,11 74,43
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
344 3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Vâ) "a) $g 0,A1 7,AU 1,CC B,31 g,Ug C4,B0
B% tu8 $g C,1U 3,0C C,03 C,1U C,Ag 3,0C
?+ng $g 4,11 4,AA 3,AB 0,10 7,13 U,Bg
?% 8+ng 6CB04 $g A,4g C4,B0 C3,BC C7,g1 CA,g4 00,44
Š8%+ng $g U,14 B,34 g,g4 C4,74 C3,4 C1,g4
Củ% $g 3,11 0,10 U,1C 1,1 B,A3 A,37
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7g,40 UA,1g B7,Ug g0,A0 A0,3B CC1,Ug
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g C,g C,g C,g
4U 41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
71
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Vâ) "a) $g C7,01 Cg,CU 33,3g 3B,30 04,40
B% tu8 $g 3,AB 0,10 7,13 U,gC B,71
?+ng $g g,3U C4,B0 C3,0g CU,1g CB,00
?% 8+ng 6CB04 $g 77,UU U1,C 1B,1U g4,gU A7,4U
Š8%+ng $g 34,g4 37,44 3g,44 03,g4 01,g4
Củ% $g CC,gg C7,U3 Cg,7g 30,C 3A,Ug
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C74,C7 CUB,11 CBU,Cg CAB,4A 3Cg,AA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g 3,C 3,C 3,C 3,C
CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
Vâ) "a) $g 03,Cg 00,AA 0g,1C 74,B1
B% tu8 $g B,B1 g,C3 A,77 A,BB
?+ng $g Cg,03 Cg,Ag 3C,AU 30,CC
?% 8+ng 6CB04 $g AA,g0 C40,C0 CC0,gU C3B,4U
Š8%+ng $g 0A,34 73,74 7g,g4 U0,14
Củ% $g 04,BB 03,33 0B,U 0C,17
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 330,3B 37A,17 3AC,31 0CA,AA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca 3,0 3,0 3,0 3,U
C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Vâ) "a) $g 70,7g 7g,AC U7,0U UA,Bg 1U,33 1B,A0
B% tu8 $g C4,73 CC,B3 C0,40 C7,00 CU,10 C1,3g
?+ng $g 37,1U 3B,B0 04,gC 00,A4 01,Ag 0g,U3
?% 8+ng 6CB04 $g C0U,U3 CU3,71 C1A,74 Cg1,07 340,3g 3CC,BU
Š8%+ng $g UB,CB 17,03 BC,7B Bg,1C gU,B1 gA,00
Củ% $g 00,BU 0B,AB 73,CA 71,7C U4,13 U3,B0
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 00A,4g 077,3B 0g3,U3 734,Bg 7UA,40 7Bg,CU
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,U 3,U
7B
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca 3,B 3,B 3,A 3,A
34 3C 33 30 37 3U
BBP1lkjj [dP eT fNG GANG MIỆNG BbT B•NG GIg’NG CAg S]
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, $h#‚t FYng 8#, "à# hố
IE8, chNn cát, Iuống :à d[n ống, Fau chl% ống, FLp g%#+ng $ích nố% ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
U4 BU C44 CU4 344 3U4
BB@C03 `Lp "Mt 7)t li*u
ống gang mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
8%9ng bát n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1 C1 C1
b…ng ož b(% trơn $g 4,4U 4,C4 4,CU 4,3U 4,0U 4,UU
g%#+ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
ca# /u Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 30,7B 37,3B 3A,B7 70,40 UC,17 17,CB
4C 43 40 47 4U 41
7g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1
ož b(% trơn $g 4,1U 4,B 4,BU 4,g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng g4,CA A4,3U C44,3A C3U,01
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g C,g C,g C,g
4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1 C1
ož b(% trơn $g 4,gU 4,A C C,C C,37
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CU4,1A C1A,U0 Cgg,0B 3CC,A3 30U,7B
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g 3,C 3,C 3,C 3,C
CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1
ož b(% trơn $g C,0A C,UA C,AA 3,47
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 374,4B 31g,70 0C0,Cg 0UU,U7
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,0 3,0 3,0 3,U
C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
mng gang 8%9ng bát 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
7A
n%#+ng ca# /u cá% C1 C1 C1 C1 C1 C1
ož b(% trơn $g 3,Cg 3,7U 3,B3 3,AA 0,31 0,74
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0B1,BU 0g3,U3 73U,43 71B,U0 UC4,40 U0C,3g
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,U 3,U
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca 3,B 3,B 3,A 3,A
34 3C 33 30 37 3U
BBP1lljj [dP eT fNG GANG NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, $h#‚t FYng 8# "à# hố
IE8, chNn cát, Iuống :à d[n ống, Fau chl% ống, FLp chỉnh, Fà8 :9 /%nh "Hu ống,
cLt g%#+ng, FLp 8Mt bích bLt bu F(ng nố% ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
U4 BU C44 CU4 344
BB@C00 `Lp "Mt 7)t li*u
ống gang mng gang 8Mt bích 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
nố% b…ng Bu F(ng oC1-o34 bộ 17 C3g C3g C3g C3g
phơng Ca# /u t>8 8
3
4,34 4,04 4,74 4,Ug 4,BB
pháp X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
8Mt bích Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3C,C3 33,g7 31,BB 0g,B0 71,7g
4C 43 40 47 4U
U4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
mng gang 8Mt bích 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Bu F(ng o34-o37 bộ CA3 CA3 3U1 3U1 034
Ca# /u t>8 8
3
4,A1 C,C C,30 C,01 C,71
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng UB,BU B3,CB gC,30 A4,31 CC3,g3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g C,g C,g C,g
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
mng gang 8Mt bích 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Bu F(ng o3B-o00 bộ 034 0g7 0g7 744 77g
Ca# /u t>8 8
3
C,7B C,UA C,BC C,BU C,AU
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C0U,13 CU3,Ug C1A,U0 CA4,B0 3CC,A3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,g 3,C 3,C 3,C 3,C
CC C3 C0 C7 CU
UC
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
mng gang 8Mt bích 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
Bu F(ng o00-o0A bộ UC3 UC3 UB1 UB1
Ca# /u t>8 8
3
3,C7 3,07 3,B0 3,A3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3C1,41 37C,UA 3gC,g1 0CU,4C
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,0 3,0 3,0 3,U
C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
mng gang 8Mt bích 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Bu F(ng o7U-oU3 bộ 174 B47 B1g g03 gA1 A14
Ca# /u t>8 8
3
0,C3 0,U4 0,gA 7,3g 7,1B 7,gB
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 004,g4 00g,AC 0B1,UB 7C7,30 7UC,gA 7B4,BC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 3,U 3,U
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca 3,B 3,B 3,A 3,A
34 3C 33 30 37 3U
Ghi chú:
Trhng h€p ống :à các ph; tlng ống nh!p $h©u cQ $N8 các :!t F%9u ph; nh!p "[ng bộ
ch# c(ng tác FLp "Mt ống nh g%#+ng ca# /u, 8ž b(% trơn, ca# /u t>8, buF(ng@@@ thJ $h% thanh
qu)&t t#án $h(ng "€c tính các F#=% :!t F%9u trRn@
-&u FLp ống tr#ng "%<u $%9n $h(ng cQ c(ng $h#‚t FYng 8# "à# hố IE8, chNn cát thJ ha#
phí ".nh 8,c nhân c(ng nhân :*% h9 /ố 4,1@
U3
BBP1mjjj [dP eT fNG THˆP
BBP1m1jj [dP eT fNG THˆP ŽN B•NG PHRcNG PHbP H_N
grN fNG D_I p M
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống,
chE% rỉ Fau chl%, FLp chỉnh, hàn, 8à% ống thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, FLp g%á
"ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U 03
BB@C7C `Lp "Mt 7)t li*u
ống th‚p mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
b…ng DuO hàn $g 4,30 4,04 4,0g 4,U0
phơng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
pháp hàn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3B,B0 3A,Ag 00,7g 0U,3A
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30$\ ca 4,C3 4,C3 4,C3 4,CU
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
74 U4 14 BU g4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g 4,1g 4,AB C,34 C,70 C,g3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 0g,47 74,U7 77,U7 71,4B 7A,C4
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30$\ ca 4,34 4,31 4,03 4,0g 4,7g
oá) $hác - U U U U U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g 3,3C 3,BB 0,03 U,4U B,AU
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng UB,07 14,A0 1U,Ug g1,77 gA,B3
U0
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,UA 4,B0 4,gB C,7g 3,4A
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44 144
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g C3,3g C7,41 Cg,44 Cg,B7 33,7g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng A0,4 C41,3A CCA,01 C7C,1A
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C1C,10
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 0,30 7,03 7,13 U,3U 1,0
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,41 C,41 C,41 C,3 C,3
oá) $hác - U U U U U
CU C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
B44 g44 A44 C444 C344
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g 31,30 04,44 00,B0 74,U0 7g,UB
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CgA,AU 3C0,07 301,B 3g3,Ug 04U,C1
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca B,0U g,7 A,71 C4,U4 C3,C7
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,37 C,37 C,37 C,37 C,7A
oá) $hác - U U U U U
34 3C 33 30 37
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C044 C744 CU44 C144
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g U3,UA U1,1C B3,07 gg,4B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
U7
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 031,UB 007,CC 0UB,AB 0gC,g7
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca C0,CU C7,CU Cg,4A 33,43
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,7A C,7A
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca C,U1 C,B7
oá) $hác - U U U U
3U 31 3B 3g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
Cg44 3444 3344 3U44
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $g AA,44 C4A,A7 C34,A7 CBA,UU
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0g1,10 73A,UB 77g,A 7g7,1
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 37@BU 3B,7A 04,37 77,gA
CHn tr;c bánh hơ% C1T ca C,B7 C,B7 3,44 3,44
oá) $hác - U U U U
3A 04 0C 03
BBP1mkjj [dP eT fNG THˆP MHhNG Q• - NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
ống, t©) :át 8‚p, Fau chl% ống, FLp chỉnh ống, hàn, 8à% ống thO# "‡ng )Ru cHu $¨
thu!t, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U 03
BB@C73 `Lp "Mt 7)t li*u
ống th‚p mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
$h(ng rỉ DuO hàn $h(ng rỉ $g 4,Cg 4,37 4,0B 4,71
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
phơng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng CB,U 30,00 3A,C1 03,B1
pháp hàn %áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30$\ ca 4,47 4,41 4,4A 4,CC
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
UU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
74 U4 14 BU g4
7)t li*u
mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $h(ng rỉ $g 4,U1 4,1A 4,g7 C,47 C,CU
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 0U,C1 0g,0U 7C,0U 70,CU 7U,1
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C7 4,CB 4,3C 4,31 4,3g
oá) $hác - U U U U U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $h(ng rỉ $g C,1B C,g3 3,g4 g,CA C4,C1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng U7,07 1C,03 1g,04 B7,73 gU,44
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,7C 4,UU 4,B4 3,47 3,U7
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
U1
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44 144
7)t li*u
mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $h(ng rỉ $g C3,CU C7,C0 C1,CC 30,BC 3g,01
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng g1,73 C43,44 C41,B4 CU1,g3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CgB,U1
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 0,40 0,U0 7,43 U,A3 B,4A
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,AU 4,AU 4,AU C,4g C,4g
oá) $hác - U U U U U
CU C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
B44 g44 A44 C444
7)t li*u
mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $h(ng rỉ $g 00,41 74,BB 7U,g3 U4,gB
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 300,A 37U,4 3UA,0 3A4,47
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca g,31 C4,3 CC,7U C3,BC
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,C3 C,C3 C,C3 C,C3
oá) $hác - U U U U
34 3C 33 30
UB
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C344 C044 C744 CU44

7)t li*u
mng th‚p $h(ng rỉ 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn $h(ng rỉ $g 1U,UU 1B,71 B3,1U BB,g7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 04B,77 0C1,7C 074,BU 01U,4A
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca C1,0g C1,gA Cg,C1 CA,71
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca C,C3 C,C3 C,34 C,34
oá) $hác - U U U U
37 3U 31 3B
BBP1mljj [dP eT fNG THˆP TQbNG M•M NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
grN fNG D_I p3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống, t©) d±a, rOn
ống, Fau chl%, FLp :à chỉnh ống, nố% ống, FLp g%á "ž@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
≤ 3U 03 74 U4 1B B1
BB@C70 `Lp "Mt 7)t li*u
ống th‚p mng th‚p tráng $‹8 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
tráng o+ng /(ng cá% C3 C3 C3 C3 C3 C3
$‹8 X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
nố% b…ng
66 8+ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3C,B1 3U,UB 3A,7 03,3 0U,C4 0A,C4
/(ng
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
gA C44 CC4 CU4 344 3U4
7)t li*u
mng th‚p tráng $‹8 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
o+ng /(ng cá% C3 C3 C3 C3 C3 C3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7C,34 70,U4 7U,7U Ug,gB Bg,BU Ag,C0
4B 4g 4A C4 CC C3
Ghi chú:
Ug
Trhng h€p FLp "Mt ống ng#à% nhà $h(ng phE% FLp g%á "ž ống thJ ".nh 8,c
nhân c(ng nhân :*% h9 /ố 4,g@
[dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQ•N Bu
BBP1njjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] T]Y^N CHƒNH
BBP1n1jj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] T]Y^N CHƒNH
BŒC 1 [vP VtI TH]– TINH ' — l ± jHn 33 - grN fNG D_I p 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn FQt :à bE# (n ống,
hàn ống, Fa# "©) ống, FLp "Mt h#àn chỉnh
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@CUC `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
"hng -hựa "hng $g Bg,C0 C3C,Ag C7g,40 C7g,40
ống Củ% "un $g C44,4 CU4,4 CBA,1 CBA,1
dTn I+ng ?+ng $g 1,0 A,g C3 C3
dHu DuO hàn $g 4,U3 4,g3 C,4 C,3
tu)&n XE% thuỷ t%nh 8
3
30,04 01,0A 77,CU 77,CU
chính Bột ca# /u $g C4,4 CU,4 Cg,4 Cg,4
b•c X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
8ột F*p Nhân ,ng <,0:7 c(ng 77,4g U7,g0 14,44 1g,44
:E% %áy thi ,ng
thuỷ oá) hàn 30 $\ ca 4,CC 4,Cg 4,33 4,31
t%nh „ t( U t>n ca
4,43 4,47 4,C4
4,C4
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
-hựa "hng $g 3CB,A0 3CB,A0 044,C1 044,C1 0B7,Cg
Củ% "un $g 3UA,3 3UA,3 0U1,C 0U1,C 70B,0
?+ng $g CB,U4 CB,U4 34,44 34,44 04,44
DuO hàn $g 3,B4 0,Ag 1,34 g,B4 B,g4
XE% thuỷ t%nh o
3
1U,44 1U,44 gA,U0 gA,U0 CCC,1C
Bột ca# /u $g 31,4 31,4 0U,1 0U,1 70,B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng BB,1 g1,7g Ag,C1 CC4,44 C04,B3
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
oá) nâng Te-C3-37 ca C,C4 C,C4 C,7B C,7B C,7B
UA
„ t( U t>n ca 4,34
4,34 4,04 4,04 4,74
4U 41 4B 4g 4A
Ghi chú:
- ]h% FLp "Mt ống _ "ộ dốc t£ B- g
#
thJ ".nh 8,c nhân c(ng nhân h9 /ố C,C3
- ]h% FLp "Mt ống _ "ộ dốc t£ A-0U
#
thJ ".nh 8,c nhân c(ng nhân h9 /ố
C,C7
- ]h% FLp "Mt ống qua ".a hJnh bln n*c ® U4c8 ".nh 8,c nhân c(ng nhân
h9 /ố C,3W n&u bln n*c ¯ U4 c8 thJ F!p dự t#án r%Rng@
BBP1nkjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] T]Y^N CHƒNH
BŒC k [vP VtI TH]– TINH ' — o ± jHn 33 - grN fNG D_I p 3
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn FQt, b•c bE# (n ống 3
F*p :E% thuỷ t%nh, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@CU3 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
"hng -hựa "hng $g CU1,3U 370,AB 3A1,4U 3A1,4U
ống Củ% "un $g 340 3AU,g 0UC 0UC
dTn ?+ng $g 1,04 A,g4 C3,44 C3,44
I+ng DuO hàn $g 4,U3 4,g3 C,44 C,34
dHu XE% thuỷ t%nh 8
3
71,1C B3,BB gg,0C gg,0C
tu)&n Bột ca# /u $g 34,0 3A,U 0U,C 0U,C
chính X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
b•c ha% Nhân ,ng <,0:7 c(ng 71,7g Ug,40 17,g B3,31
F*p :E% %áy thi ,ng
thuỷ t%nh oá) hàn 30 $\ ca 4,C3 4,Cg 4,33 4,3B
„ t( U t>n ca
4,43 4,47 4,C4
4,C4
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
-hựa "hng $g 70U,gU 70U,gU 144,00 144,00 B7g,0U
Củ% "un $g 7AA 7AA 1B3,A 1B3,A g3A,U
?+ng $g CB,U4 CB,U4 34,44 34,44 04,44
DuO hàn $g 3,B4 0,Ag 1,34 g,B4 B,g4
XE% thuỷ t%nh 8
3
C04,4C C04,4C CBA,4B CBA,4B 330,33
14
Bột ca# /u $g U4,44 U4,44 1B,04 1B,04 g0,44
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng g3,U1 A3,4A C47,C1 CCB,3 C0A,3
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
oá) nâng Te-C3-37 ca C,C4 C,C4 C,7B C,7B C,7B
„ t( U t>n ca
4,34 4,34 4,04 4,04 4,74
4U 41 4B 4g 4A
BBP1nljj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] T]Y^N CHƒNH
BŒC l [vP VtI TH]– TINH ' — q ± jHn 33 - grN fNG D_I p 3
6hành &h.n ,ng (i*:
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn FQt, b•c bE# (n ống 0
F*p :E% thuỷ t%nh, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@CU0 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
"hng -hựa "hng $g 307,0B 01U,AU 777,4g 777,4g
ống Củ% "un $g 033,34 7UB,g4 U0g,04 U0g,04
dTn ?+ng $g 1,04 A,g4 C3,44 C3,44
I+ng DuO hàn $g 4,U3 4,g3 C,44 C,34
dHu XE% thuỷ t%nh 8
3
1A,AC C4A,C1 C03,71 C03,71
tu)&n Bột ca# /u $g 03,34 7U,g4 U0,g4 U0,g4
chính X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
b•c ba Nhân ,ng <,0:7 c(ng 71,7g Ug,40 17,g B3,31
F*p %áy thi ,ng
:E% oá) hàn 30 $\ ca 4,CC 4,Cg 4,33 4,31
thuỷ „ t( U t>n ca 4,43 4,47 4,C 4,C
t%nh
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
-hựa "hng $g 1U0,Bg 1U0,Bg A44,7A A44,7A CC33,U0
Củ% "un $g BU7,U BU7,U C44g,g C44g,g C30B,B
?+ng $g CB,U CB,U 34,44 34,44 04,44
DuO hàn $g 3,B4 0,Ag 1,34 g,B4 B,g4
XE% thuỷ t%nh 8
3
CAU,4C CAU,4C 31g,1 31g,1 007,g0
Bột ca# /u $g BU,U BU,U C44,A C44,A C30,g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
1C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng g3,1 A3,C C47,3 CCB,3 C0A,3
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
oá) nâng Te-C3-37 ca C,C4 C,C4 C,7B C,7B C,7B
„ t( U t>n ca
4,34 4,34 4,04 4,04 4,74
4U 41 4B 4g 4A
BBP1ojjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQgNG MHg
BBP1o1jj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQgNG MHg
`]ˆT k [vP ScN CHfNG Q• 1 [vP ScN [€T - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@C1C `Lp "Mt 7)t li*u
"hng mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
ống dTn ^ơn chống rỉ $g 3,7B 0,AC U,4B U,4B
I+ng dHu ^ơn 8àu $g C,17 3,04 3,g4 3,g4
tr#ng $h# „ I) cha% 4,40 4,41 4,4g 4,4A
qu‚t F*p 3 5>t "Nn $g 4,34 4,7C 4,UU 4,1C
/ơn chống DuO hàn $g 4,1g C,4B C,00 C,U3
rỉ, C F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
/ơn FQt
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0U,1 73,7g U4,37 U0,1
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,CU 4,37 4,3A 4,00
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
^ơn chống rỉ $g g,41 g,41 C4,C7 C4,C7 C3,0U
^ơn 8àu $g 7,C4 7,C4 U,17 U,17 B,44
„ I) cha% 4,C0 4,CA 4,3B 4,0U 4,00
5>t "Nn $g 4,gA C,04 C,g7 3,0B 3,3U
DuO hàn $g 3,BC 0,Ag 1,34 g,B4 B,g4
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng UB,7B 17,4g B3,44 g4,A1 A0,B1
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
C©u U t>n ca
C,34 C,34 C,14 C,14 C,14
13
4U 41 4B 4g 4A
BBP1okjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQgNG MHg
BŒC MỘT [vP VtI TH]– TINH ' — l ± jHn 33 - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, b•c bE# (n C F*p :E% thuỷ t%nh, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@C13 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
"hng -hựa "hng $g Bg,C0 C3C,Ag C7g,40 C7g,40
ống Củ% "un $g C44,44 CU4,44 CBA,14 CBA,14
dTn ?+ng $g 1,04 A,g4 C3,44 C3,44
I+ng „ I) cha% 4,40 4,41 4,4g 4,4A
dHu 5>t "Nn $g 4,34 4,7C 4,UU 4,1C
tr#ng DuO hàn $g 4,1g C,4B C,00 C,U3
$h# XE% thuỷ t%nh 8
3
30,04 01,0A 77,CU 77,CU
b•c Bột ca# /u $g Bg,C0 C3C,Ag C7g,40 C7g,40
C F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:E%
thuỷ Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7g,g4 14,44 BC,34 BU,g7
t%nh %áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,CU 4,37 4,3A 4,00
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-hựa "hng $g 3CB,A0 3CB,A0 044,C1 044,C1 0B7,Cg
Củ% "un $g 3UA,3 3UA,3 0U1,C 0U1,C 70B,0
?+ng $g CB,U CB,U 34,4 34,4 04,4
„ I) cha% 4,C0 4,CA 4,3B 4,0U 4,00
5>t "Nn $g 4,gA C,04 C,g7 3,0B 3,3U
DuO hàn $g 3,BC 0,Ag 1,3 g,B B,g
XE% thuỷ t%nh 8
3
1U,44 1U,44 gA,U0 gA,U0 CCC,1C
Bột ca# /u $g 31 31 0U,1 0U,1 70,B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng g7,Ag A7,B1 C4B,34 C34,17 C7C,7A
10
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
C©u U t>n ca C,34 C,34 C,14 C,14 C,14
oá) $hác -
3 3 3 3 3
4U 41 4B 4g 4A
BBP1oljj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQgNG MHg
BŒC HAI [vP VtI TH]– TINH ' — o ± jHn 33 - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, b•c bE# (n ống 3 F*p :E% thuỷ t%nh, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@C10 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
"hng -hựa "hng $g CU1,3U 370,AB 3A1,4U 3A1,4U
ống Củ% "un $g 340,4 3AU,g 0UC,4 0UC,4
dTn ?+ng $g 1,0 A,g C3,4 C3,4
I+ng „ I) cha% 4,40 4,41 4,4g 4,4A
dHu 5>t "Nn $g 4,34 4,7C 4,UU 4,1C
tr#ng DuO hàn $g 4,1g C,4B C,00 C,U3
$h# XE% thuỷ t%nh 8
3
71,1C B3,BB gg,0C gg,0C
b•c Bột ca# /u $g 34,0 3A,U 0U,C 0U,C
3 F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:E%
thuỷ Nhân ,ng <,0:7 c(ng UC,34 10,U3 BU,03g g4,01
t%nh %áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,CU 4,37 4,3A 4,00
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
17
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-hựa "hng $g 70U,gU 70U,gU 144,00 144,00 B7g,0U
Củ% "un $g 7Ag,A 7Ag,A 1B3,A 1B3,A g3A,U
?+ng $g CB,U4 CB,U4 34,44 34,44 04,44
„ I) cha% 4,C0 4,CA 4,3B 4,0U 4,00
5>t "Nn $g 4,gA C,04 C,g7 3,0B 3,3U
DuO hàn $g 3,BC 0,Ag 1,34 g,B4 B,g4
XE% thuỷ t%nh 8
3
C04,4C C04,4C CBA,4B CBA,4B 330,33
Bột ca# /u $g U4,44 U4,44 1B,04 1B,04 g0,44
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng AC,0g C4C,A3 CC7,B4 C3A,4g CUC,43
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,14 4,gg C,01 C,AC C,B3
C©u U t>n ca C,34 C,34 C,14 C,14 C,14
oá) $hác -
3 3 3 3 3
4U 41 4B 4g 4A
1U
BBP1omjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] TQgNG MHg
BŒC BA [vP VtI TH]– TINH ' — q ± jHn 33 - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98, d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, b•c bE# (n ống 0 F*p :E% thuỷ t%nh, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng
tác Iâ)
FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤ UB 1B - gA
C4g
0,U 7,4
BB@C17 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
"hng -hựa "hng $g 307,0B 01U,AU 777,4g 777,4g
ống Củ% "un $g 033,34 7UB,g4 U0g,04 U0g,04
dTn ?+ng $g 1,04 A,g4 C3,44 C3,44
I
+ng
„ I) cha%
4,40 4,41 4,4g 4,4A
d
Hu
5>t
"Nn
$g
4,34 4,7C 4,UU 4,1C
tr#ng DuO
hàn
$g
4,1g C,4B C,00 C,U3
$
h#
XE% thuỷ t%nh 8
3
1A,AC C4A,C1 C03,71 C03,71
b
•c
Bột ca# /u $g
03,3 7U,g U0,g U0,g
0 F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:E%
thuỷ Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1C,U3 B1,37 A4,7 A1,73
t%nh %áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,CU 4,37 4,3A 4,00
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CUA 3CA 3B0
U,4 1,0 B,4 A,4 B,4
7)t li*u
mng th‚p 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
-hựa "hng $g 1U0,Bg 1U0,Bg A44,7A A44,7A CC33,U0
Củ% "un $g BU7,U BU7,U C44g,g C44g,g C30B,B
?+ng $g CB,U CB,U 34,4 34,4 04,4
„ I) cha% 4,C0 4,CA 4,3B 4,0U 4,00
5>t
"Nn
$g
4,gA C,04 C,g7 3,0B 3,3U
11
DuO
hàn
$g
3,BC 0,Ag 1,3 g,B B,g
XE% thuỷ t%nh 8
3
CAU,4C CAU,4C 31g,1 31g,1 007,g0
Bột ca# /u $g BU,U BU,U C44,A C44,A C30,g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C4g,Ug C3C,4B C0B,1g CU7,A CgC,3
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,1 4,gg C,01 C,AC C,B3
C©u U t>n ca C,3 C,3 C,1 C,1 C,1
oá) $hác -
3 3 3 3 3
4U 41 4B 4g 4A
BBP17jjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw]
VRŠT CHRvNG NGrI V‹T TQgNG I‚] MIỆN BiNH THRuNG
BBP171jj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] `]A ShNG - H‡
BŒC l [vP VtI TH]– TINH ' — q ± jHn 33 - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98@ d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, b•c bE# (n 0 F*p, FLp chỉnh, hàn ống, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng
tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C4g CUA 3CA 3B0
g,4 g,4 C3,4 A,4 C3,4 C3,4
BB@CBC `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
"hng -hựa "hng $g 777,4g 1U0,Bg 1U0,Bg A44,7A A44,7A CC33,U0
ống Củ% "un $g U0g BU7,U BU7,U C44A C44A C30B,B
dTn ?+ng $g C3 CB,U CB,U 34 34 04
I+ng „ I) cha% 4,C0 4,3C 4,0C 4,0U 4,71 4,00
dHu 5
>t "Nn
$g
4,gA C,73 3,C0 3,0U 0,C1 3,3U
qua D
uO hàn
$g
0,74 U,C4 A,34 g,B4 C3,A4 C1,04
/(ng, XE% thuỷ t%nh 8
3
C03,71 CAU,4C CAU,4C 31g,1 31g,1 007,g0
h[, b•c
0 F*p
:E%
Bột ca# /u $g
U0,g BU,U BU,U C44,A C44,A C30,g
n| ba# nhQ8 fX
Fat) 0´C
8
0
4,71 4,10 4,10 4,g0 4,g0 C,44
thuỷ Vâ) th‚p d Ž 0 $g 3g,1 0U,g 0U,g 77,7 77,7 U3,C
t%nh X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C

Nhân ,ng <,0:7 c(ng C4C,77 CC1 C3A,3A C71,3B C17,U1 CAU,g7
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,BU C,C3 3,43 C,AC 3,g7 0,UA
oá) nâng T4-C3
-37 ca C,34 C,70 C,70 C,A4 C,A4 C,A4
„ t( U t>n ca 4,C 4,3 4,3 4,0 4,0 4,7
1B
oá) ủ% C44 CX ca C,0 C,0 C,0 C,0 3,U 3,U
oá) $hác -
0 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U 41
BBP17kjj [dP eT RuNG fNG D}N X’NG Dw] `]A RuNG BỘH RuNG
SdT BŒC l [vP VtI TH]– TINH ' — q ± jHn 33 - grN fNG D_I o 3

6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "a ống FRn
g%àn, $R "98@ d[n ống, "# F>) d>u, ca cLt, t©) :át 8‚p, c=# rỉ, Fau chl% ống, /ơn
FQt, FLp chỉnh, hàn ống, b•c bE# (n 0 F*p, b•c g|, Fa# "©) ống@
5ơn :. tính: C448
o« h%9u
C(ng
tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha#
phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C4g CUA 3CA 3B0
g,4 g,4 C3,4 A,4 C3,4 C3,4
BB@CB3 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3 C44,3
"hng -hựa "hng $g 777,4g 1U0,Bg 1U0,Bg A44,7A A44,7A CC33,U0
ống Củ% "un $g U7B,g B1B,A B1B,A C437,3 C437,3 C31B,C
dTn ?+ng $g C3 CB,U CB,U 34,4 34,4 04,4
I+ng „ I) cha% 4,C0 4,3C 4,0C 4,0U 4,71 4,00
dHu 5>t "Nn $g 4,gA C,73 3,C0 3,0B 0,C1 3,3U
qua DuO hàn $g 0,7 U,C A,3 g,B C3,A C1,0
"hng XE% thuỷ t%nh 8
3
C03,71 CAU,4C CAU,4C 31g,14 31g,14 007,g0
bộ,
"hng
n| ba# nhQ8 fX
Fat) 0´C 8
0
4,71 4,10 4,10 4,g0 4,g0 C,44
/Lt Vâ) th‚p d Ž 0 $g 3g,1 0U,g 0U,g 77,7 77,7 U3,C
b•c 0 Bột ca# /u $g U0,g BU,U BU,U C44,A C44,A C30,g
F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:E%
thuỷ Nhân ,ng <,0:7 c(ng C47,4g C34,C1 C07,44 CU4,44 C1g,B3 344,gU
t%nh %áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,BU C,C3 3,43 C,AC 3,g7 0,UA
oá) nâng T4 - C3
- 37 ca C,3 C,70 C,70 C,A C,A C,A
oá) $hác -
0 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U 41
1g
BBP17ljj [dP eT fNG [‡NG D}N X’NG Dw]
BŒC 1 [vP VtI TH]– TINH ' — l ± jHn 33
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. :!n chu)Pn ngu)Rn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, "# F>) d>u, ca
cLt, t©) :át 8‚p, hàn, FLp "Mt ống :à# :. trí@
5ơn :. tính: C48
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống F[ng i88j
3CA× B 3B0× g 03U× g 731× C4
BB@CB0 `Lp 7)t li*u
"Mt mng th‚p 8 C4,43 C4,43 C4,43 C4,43
ống ?+ng $g 3,4 0,4 0,1 7,B
F[ng -hựa "hng $g 04,43 0B,73 77,UU Ug,0A
dTn Củ% "un $g 0U,1 70,B UC,A 1B,1
I+ng „ I) cha% 4,40 4,40 4,47 4,4U
dHu 5>t "Nn $g 4,34 4,34 4,3B 4,07
b•c DuO hàn $g 4,U3 4,A C,4B 3,4U
C F*p X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:E%
thuỷ Nhân ,ng <,0:7 c(ng CC,UU C0,B1 C1,7g Cg,74
t%nh %áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,CC 4,34 4,37 4,7U
oá) nâng T4 - C3 - 37 ca 4,CU 4,3C 4,3U 4,3U
oá) $h#an ngang U5B7 ca 4,U 4,U 4,U 4,U
oá) $hác -
4,U 4,U 4,U 4,U
4C 43 40 47
BBP1pjjj [dP eT fNG ‡NG D}N GA CbC [grI
BBP1p1jj [dP eT fNG ‡NG B•NG PHRcNG PHbP H_N - grN fNG D_I k
3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống,
Fau chl% ống, FLp chỉnh ống, hàn nố% ống, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
1,7 A,U C3,B CU,A
BB@CgC `Lp "Mt 7)t li*u
ống "[ng mng "[ng 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
nố% b…ng DuO hàn "[ng $g 4,41U 4,4gB 4,C4A 4,C3U
phơng „ I) cha% 4,440 4,447 4,44U 4,441
pháp hàn 5>t "Nn $g
4,43 4,40 4,40 4,47
Thuốc hàn $g 4,447 4,441 4,44B 4,44g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C0,U4 CU,A4 C1,B7 Cg,0A
1A
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CA,C 33,3 3U,7 3g,1 0C,g
7)t li*u
mng "[ng 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn "[ng $g 4,C03 4,CUA 4,CA7 4,3CU 4,373
„ I) cha% 4,441 4,44B 4,44A 4,4C 4,4CC
5>t "Nn $g
4,47 4,4U 4,41 4,4B 4,4g
Thuốc hàn $g 4,4A 4,4CC 4,4C0 4,4C7 4,4C1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 33,CA 30,4B 30,BB 37,CB 37,B3
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
07,A 0g,C 7C,0 U7 11,B
7)t li*u
mng "[ng 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
DuO hàn "[ng $g 4,313 4,3gU 4,3Ag 4,01B 4,701
„ I) cha% 4,4C3 4,4C0 4,4C0 4,4C1 4,4CA
5>t "Nn $g 4,4g 4,4A 4,4A 4,CC 4,C0
Thuốc hàn $g 4,4CB 4,4CA 4,43 4,437 4,43A
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 33,CB 33,g0 30,33 3U,7B 3B,00
C4 CC C3 C0 C7
BBP1qjjj [dP eT fNG NHỰA
BBP1q1jj [dP eT fNG NHỰA MIỆNG BbT NfI B•NG PHRcNG PHbP DbN MŽg
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# :à F>) d>u, cLt
ống, t©) :át 8‚p ống, Fau chl%, qu‚t $O#, FLp chỉnh dán ống, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
34 3U 03 74 U4 14
BB@CAC `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa 8 C4C C4C C4C C4C C4C C4C
8%9ng bát C[n rSa $g 4,CC 4,C0 4,CU 4,Cg 4,30 4,3A
nố% b…ng -hựa dán $g 4,434 4,404 4,401 4,47U 4,41 4,4A
B4
phơng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
pháp dán
$O# Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7,0g U,C3 1,C1 B,1A A,13 C4,U4
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
gA C44 C3U CU4 344 3U4 044
7)t li*u
mng nhựa 8 C4C C4C C4C C4C C4C C4C C4C
C[n rSa $g 4,3A 4,0A 4,73 4,7A 4,1U 4,B1 C,41
-hựa dán $g 4,4A 4,C0 4,C7 4,C1 4,33 4,03 4,01
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng CC,4A C0,UC C7,1g CU,gU CA,A1 33,7U 31,A7
4B 4g 4A C4 CC C3 C0
BBP1qkjj [dP eT fNG NHỰA PVC MIỆNG BbT B•NG PHRcNG PHbP NfI GIg’NG
grN fNG D_I o3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống, "# F>) d>u, ca cLt ống, Fau chl%, FLp chỉnh ống,
nố% ống, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4 044

BB@CA3 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa 6XC 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
6XC 8%9ng n%#+ng ca# /u cá% C1,4 C1,4 C1,4 C1,4 C1,4
bát ož th#a ống $g 4,C0 4,CU 4,37 4,07 4,U0
b…ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
phơng
pháp Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C0,A1 C7,1U CA,U7 37,70 3A,01
nố% g%#+ng
4C 43 40 47 4U
Ghi chú:
Trhng h€p :!t F%9u dlng ch# FLp các F#=% ống :à ph; tlng ống nh:
g%#+ng ca# /u, bu F(ng, 8ž th#a@@@ "€c nh!p "[ng bộ clng :*% ống :à ph; tlng
thJ $h(ng "€c tính nhªng F#=% :!t F%9u trRn@
BC
BBP1qljj [dP eT fNG NHỰA PVC NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống,
t©) :át 8‚p, Fau chl% ống, c+n chỉnh ống, hàn ống, FLp g%á "ž @
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
34 3U 03 74 U4 14
BB@CA0 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa 8 C4C C4C C4C C4C C4C C4C
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
phơng
pháp hàn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C0,g CU,4 CU,1 CB,73 Cg,03 CA,g1
%áy thi ,ng
oá) hàn nh%9t ca 4,CU 4,CB 4,33 4,3U 4,3A 4,01
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
BU g4 C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
mng nhựa 8 C4C C4C C4C C4C C4C C4C C4C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 34,C1 3C,01 3U,B 3B,4 04,1U 00,B3 0B,A7
%áy thi ,ng
oá) hàn nh%9t ca 4,74 4,7U 4,Ug 4,B0 4,g0 4,AB C,34

4B 4g 4A C4 CC C3 C0
BBP1qmjj [dP eT fNG NHỰA NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
grN fNG D_I p 3
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống, t©) :át
8‚p, Fau chl%, FLp chỉnh ống, nố% ống b…ng 8+ng /(ng, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U 03 74
BB@CA7 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
nố% b…ng o+ng /(ng cá% C3 C3 C3 C3 C3
phơng C[n rSa $g 4,4CC 4,4CU 4,4Cg 4,437 4,401
pháp 8+ng -hựa dán $g 4,40C 4,473 4,4U3 4,4g0 4,4gg
B3
/(ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C4,4 C4,U C4,B CC,44 C0,g
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
U4 1B B1 gA C44

7)t li*u
mng nhựa 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
o+ng /(ng cá% C3 C3 C3 C3 C3
C[n rSa $g 4,473 4,411 4,4gC 4,4A1 4,C3
-hựa dán $g 4,CC 4,C03 4,C1U 4,CA1 4,33
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C7,4 CU,4C CB,43 CA,A7 3C,3g
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC4 CU4 344 3U4

7)t li*u
mng nhựa 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
o+ng /(ng cá% C3 C3 C3 C3
C[n rSa $g 4,C03 4,Cg 4,37 4,04
-hựa dán $g 4,37 4,00 4,77 4,UU
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 30,7C 3g,B0 0g,0C 7B,gA
CC C3 C0 C7
Ghi chú:
Trhng h€p :!t F%9u dlng ch# FLp các F#=% ống :à ph; tlng ống nh:
g%#+ng ca# /u, bu F(ng, 8ž th#a@@@ "€c nh!p "[ng bộ clng :*% ống :à ph; tlng
thJ $h(ng "€c tính nhªng F#=% :!t F%9u trRn@
BBP1qnjj [dP eT fNG NHỰA GÂN XgdN HDPŽ 1 [vP C€ w] NfI GAI
grN fNG D_I n 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau chl% ống, c+n
chỉnh ống, nố% ống b…ng ống nố%@
5ơn :. tính: C44 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
B0
BB@CAU `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
gân I#Ln C F*p mng nố% cá% CA CA CA CA
cQ "Hu nố% ga% X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,U4 C,10 C,A4 3,U4

4C 43 40 47
B7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44 144

7)t li*u
mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
mng nố% cá% CA CA CA CA CA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 0,B0 7,0U U,7B B,14 A,g4
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
B44 g44 C444

7)t li*u
mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U
mng nố% cá% CA CA CA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C3,44 C7,77 CA,31
C4 CC C3
Ghi chú:
Tr#ng trhng h€p FLp ống nhựa gân I#Ln 3 F*p cQ "Hu nố% ga%, ".nh 8,c
nhân c(ng "€c nhân h9 /ố $ Ž C,C
BBP1qojj [dP eT fNG NHỰA GÂN XgdN HDPŽ k [vP NfI M_NG MŽg
grN fNG D_I n 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn rE% ống tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, c+n chỉnh ống, cố ".nh ống,
nố% ống@
5ơn :. tính: C44 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4

BB@CA1 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
gân I#Ln Cl8 nhựa nố% ống cá% CA CA CA CA
ZV6– 3 F*p oàng $O# dán ống 8
3
4,BU C,B7 3,A7 7,1U
nố% 8àng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
$O# Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,B0 C,gB 3,CA 3,gg

4C 43 40 47
6i;& th3#
BU
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44 144

7)t li*u
mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
Cl8 nhựa nố% ống cá% CA CA CA CA CA
oàng $O# dán ống 8
3
1,11 C4,C7 CC,UA CB,B1 3U,1U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7,3A U,4C 1,3A g,B7 C3,3U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
B44 g44 C444

7)t li*u
mng nhựa gân I#Ln 8 C44,U C44,U C44,U
Cl8 nhựa nố% ống cá% CA CA CA
oàng $O# dán ống 8
3
07,41 7U,7A B7,Cg
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C0,g4 CU,BA 33,CU
C4 CC C3
BBPkj1jj [dP eT fNG NHỰA NHhM NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
grN fNG D_I 1jj 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
ống, Fau chl% ống, c+n chỉnh, FLp ống :à 8+ng /(ng thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C3 C1

BB@34C `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa nh(8 8 C44,4C C44,4C
nh(8 o+ng /(ng cá% C C
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
phơng
pháp 8+ng Nhân ,ng <:7 c(ng 4,1C 4,10
/(ng
4C 43
B1
BBPkjkjj [dP eT fNG NHỰA NHhM NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
grN fNG D_I nj 3
6hành &h.n ,ng (i*+
7)n huy=n >ng đ;n (ị t/' lắ& đ?t t/#ng &h@m (i 80m, đ# lAy !Au, ắt >ng,
lau hBi >ng, ăn chỉnh, FLp ống, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
34

BB@343 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa nh(8 8 C44,43
nh(8 o+ng /(ng cá% 3
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,C
phơng
pháp 8+ng Nhân ,ng <:7 c(ng C,0
/(ng
4C
BBPkjljj [dP eT fNG NHỰA NHhM NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
grN fNG D_I o 3
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ống "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống,
Fau chl% ống, c+n chỉnh, FLp ống, FLp g%á "ž ống@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
31 03

BB@340 `Lp "Mt 7)t li*u
ống nhựa mng nhựa nh(8 8 C44,43 C44,43
nh(8 o+ng /(ng cá% CB CB
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
phơng
pháp 8+ng Nhân ,ng <:7 c(ng C4 CC
/(ng
4C 43
BBPk1jjj GIA ChNGH [dP eT RuNG fNG THhNG GI€
HRvNG D}N bP DZNG
5.nh 8,c ha# phí :< :!t F%9u, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng ch# c(ng tác g%a
c(ng :à FLp "Mt h9 thống th(ng g%Q, ph; tlng ống th(ng g%Q ba# g[8:
5.nh 8,c ha# phí :!t F%9u ba# g[8 các :!t F%9u $P cE ha# h;t tr#ng g%a
c(ng "P h#àn thành 8ột "ơn :. /En ph©8 iC8 ống, Ccá% ph; tlngj của h9 "hng
ống th(ng g%Q, /ố F€ng "%nh tán nh(8 ch# c(ng tác g%a c(ng ống :à /ố buF(ng
8= ph;c :; ch# quá trJnh FLp "Mt "€c tính bJnh quân thO# qu) ".nh của th%&t $&@
5.nh 8,c g%a c(ng c(n "€c tính bJnh quân ch# ha% "Hu ống@
BB
5.nh 8,c nhân c(ng, 8á) th% c(ng g%a c(ng :à FLp "Mt "« tính các ha# phí
thO# )Ru cHu $¨ thu!t "P h#àn thành /En ph©8@ 5%<u $%9n FLp "Mt h9 thống th(ng
g%Q "€c tính _ "ộ ca# ≤ 78@ -&u FLp "Mt _ "ộ ca# ¯ 78 thJ ha# phí :!n chu)Pn
:!t t tr#ng nhà "€c tính thR8 ".nh 8,c bốc I&p :à :!n chu)Pn :!t F%9u FRn ca#
tr#ng t!p ".nh 8,c dự t#án Iâ) dựng c(ng trJnh - phHn Iâ) dựng @ Ch%<u ca# gh%
tr#ng các c(ng tác FLp "Mt nà) Fà "ộ ca# tính t£ cốt ° 4@44 thO# th%&t $& của c(ng
trJnh@
C(ng tác g%a c(ng ống th(ng g%Q :à ph; tlng ống th(ng g%Q tr#ng các bEng
8,c "€c thực h%9n thO# phơng pháp g%a c(ng b…ng 8á) gh‚p 8í C,C $µ@
Trhng h€p g%a c(ng b…ng thủ c(ng thJ các thành phHn ha# phí của nhân c(ng :à
8á) "€c "%<u chỉnh nh /au: $h(ng tính ha# phí 8á) gh‚p 8í C,C $µ, cYn ha#
phí nhân c(ng "€c nhân :*% h9 /ố C,3,
Bg
BBPk11jj GIA ChNG V_ [dP eT fNG THhNG GI€ HỘP
B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng ống, hàn ống, thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% ống@
5ơn :. tính: 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% ống i8j
4,g C,3 C,1 3,4 3,7

BB@3CC n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp T(n tráng $‹8 8
3
4,A7 C,73 C,gA 3,0g 3,g7
"Mt Thuốc hàn $g 4,43 4,4CU 4,40 4,40 4,40
ống Th%&c hàn $g 4,4g 4,4g 4,C1 4,C1 4,C1
th(ng Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,43 4,4U 4,4g 4,C0 4,CA
g%Q hộp Bu F(ng 8= o1I34 cá% U,4 B,4 A,4 CC,4 C0,4
b…ng 5%nh tán nh(8 cá% A,4 C0,4 CB,4 3C,4 3U,4
66 hàn X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,43 C,U4 3,47 3,U3 0,4C
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,4C 4,4CB 4,437 4,43A 4,40U
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,44C 4,44A 4,4C3 4,4CU 4,4Cg
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% ống i8j
3,g 0,3 0, 1 7,4 7,7
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
0,3A 0,B7 7,3U 7,B1 U,33
Thuốc hàn $g 4,40 4,40 4,47U 4,41 4,41
Th%&c hàn $g 0,3A 0,B7 7,3U 7,B1 U,33
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,40 4,40 4,4U 4,41 4,41
Bu F(ng 8= ogI34 cá% CU,4 CB,4 CA,4 3C,4 30,4
5%nh tán nh(8 cá% 3A,4 00,4 0B,4 7C,4 7U,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,7A 0,AB 7,UC U,4U U,U0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,47 4,471 4,4U3 4,4Ug 4,417
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,43 4,430 4,431 4,43A 4,403
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% ống i8j
7,g U,1 1,7 B,3 g,4
BA
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
U,1B 1,Ug B,7g g,0A A,04
Thuốc hàn $g 4,41 4,41 4,41 4,41 4,41
Th%&c hàn $g 4,0C 4,0C 4,0C 4,0C 4,0C
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,B1 C,40 C,07 C,B4 3,C4
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% 3U,4 3A,4 00,4 0B,4 7C,4
5%nh tán nh(8 cá% 7A,4 UB,4 1U,4 B0,4 gC,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1,4C 1,AB B,A0 g,gA A,g1
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,41A 4,4g 4,4A3 4,C40 4,CC7
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,40U 4,47 4,471 4,4U3 4,4UB
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
BBPk1kjj GIA ChNG V_ [dP eT fNG THhNG GI€ TQÒN B•NG
PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng ống, hàn ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% ống@
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@3C3 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,07 4,70 4,U3 4,14 4,1A
ống th(ng Thuốc hàn $g 4,4CU 4,4CU 4,4CU 4,4CU 4,4CU
g%Q trYn Th%&c hàn $g 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg
b…ng 66 Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4C 4,4CU 4,433 4,40 4,47
hàn Bu F(ng 8= o1I34 cá% 3,4 3,4 0,4 0,4 7,4
5%nh tán nh(8 cá% 7,4 U,4 U,4 1,4 B,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,01 4,71 4,UU 4,17 4,B0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,447 4,44U 4,441 4,44B 4,44g
oá) gh‚p 8í C,C$\ ca 4,443 4,440 4,440 4,447 4,447
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
4,BB 4,g1 4,AU C,40 C,34 C,0B C,UU
Thuốc hàn $g 4,4CU 4,4CU 4,4CU 4,4CU 4,4CU 4,40 4,40
g4
Th%&c hàn $g 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg 4,4Bg 4,CU1 4,CU1
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4U 4,41C 4,4BU 4,4gA 4,C3C 4,CUB 4,3
Bu F(ng 8= o1I34 cá% 7,4 U,4 U,4 U,4 1,4 B,4 g,4
5%nh tán nh(8 cá% g,4 A,4 C4,4 CC,4 C0,4 C7,4 C1,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,g3 4,AC C,44 C,4A C,3B C,7U C,17
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U$\
ca 4,44A 4,4C 4,4C3 4,4C0 4,4CU 4,4CB 4,4CA
oá) gh‚p 8í C,C$\ ca 4,44U 4,44U 4,441 4,44B 4,44g 4,44A 4,4C
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
BBPk1ljj GIA ChNG V_ [dP eT fNG THhNG GI€ HỘP B•NG
PHRcNG PHbP GHˆP Mƒ DbN MŽg
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt, nố% ống
5ơn :. tính: 8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% ống i8j
4,g C,3 C,1 3,4 3,7
BB@3C0 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,A1 C,73 C,A0 3,0g 3,g7
ống th(ng ]O# dán $g 4,7 4,7 4,g 4,g 4,g
g%Q hộp Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,43 4,4U 4,4g 4,C0 4,CA
b…ng Bu F(ng 8= o1I34 cá% U,4 B,4 A,4 CC,4 C0,4
66 gh‚p 5%nh tán nh(8 cá% A,4 C0,4 CB,4 3C,4 3U,4
8í dán X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
$O# Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,g3 C,34 C,10 3,43 3,74
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,4C 4,43 4,43 4,40 4,40
oá) gh‚p 8í C,C$\ ca 4,44U 4,4C 4,4C 4,4CU 4,4CU
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% ống i8j
3,g 0,3 0,1 7,4 7,7
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
0,3A 0,B7 7,3U 7,B1 U,33
]O# dán $g 4,g4 4,g4 C,34 C,14 C,14
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,31 4,07 4,70 4,U0 4,17
Bu F(ng 8= og× 34
cá% CU,4 CB,4 CA,4 3C,4 30,4
5%nh tán nh(8 cá% 3A,4 00,4 0B,4 7C,4 7U,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
gC
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,BA 0,Cg 0,1C 7,47 7,73
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U$\ ca 4,47 4,4U 4,4U 4,41 4,41
oá) gh‚p 8í C,C$\ ca 4,43 4,43U 4,43U 4,40 4,40
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% ống i8j
7,g U,1 1,7 B,3 g,4
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
U,1B 1,Ug B,7g g,0A A,04
]O# dán $g C,14 C,14 C,14 C,14 C,14
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,B1 C,40 C,07 C,B4 3,C4
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% 3U,4 3A,4 00,4 0B,4 7C,4
5%nh tán nh(8 cá% 7A,4 UB,4 1U,4 B0,4 gC,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7,gC U,Ug 1,07 B,CC B,gA
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U$\ ca 4,4B 4,4g 4,4A 4,C4 4,CC
oá) gh‚p 8í C,C$\ ca 4,40U 4,47 4,47U 4,4U 4,4UU
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
BBPk1mjj GIA ChNG V_ [dP eT fNG THhNG GI€ TQÒN
B•NG PHRcNG PHbP GHˆP Mƒ DbN MŽg
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt, nố% ống@
5ơn :. tính: C8
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@3C7 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,07 4,70 4,U3 4,14 4,1A
ống ]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
th(ng g%Q Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4C 4,43 4,43 4,40 4,47
trYn b…ng
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 3,4 3,4 0,4 0,4 7,4
66 gh‚p 5%nh tán nh(8 cá% 7,4 U,4 U,4 1,4 B,4
8í X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
dán $O# Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,3A 4,0B 4,77 4,UC 4,Ug
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,447 4,44U 4,441 4,44B 4,44g
oá) gh‚p 8íC,C$\ ca 4,443 4,440 4,440 4,447 4,447
g3
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
4,BB 4,g1 4,AU C,40 C,34 C,0B C,U7
]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74 4,g4 4,g4
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4U 4,41 4,4B 4,4A 4,C3 4,C1 4,34
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7,4 U,4 U,4 U,4 1,4 B,4 g,4
5%nh tán nh(8 cá% g,4 A,4 C4,4 CC,4 C0,4 C7,4 C1,4
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,1U1 4,B3g 4,g44 4,gB3 C,4C1 C,C14 C,0C3
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U$\ ca 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,43 4,43
oá) gh‚p 8íC,C$\ ca 4,44U 4,44U 4,44U 4,44U 4,44U 4,4C4 4,4C4
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
[dP eT PHZ TsNG RuNG fNG
HRvNG D}N bP DZNG
Za# phí :< :!t F%9u, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng ch# c(ng tác FLp "Mt ph;
tlng "hng ống inh c(n, c‡t, :an, @@@j "€c tính ch# t£ng cách FLp "Mt phl
h€p :*% phơng pháp FLp "Mt của 8|% F#=% ống@
-&u FLp :Y%, b.t "Hu ống thJ ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng :à 8á) th%
c(ng "€c tính b…ng h9 /ố 4,U ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng, 8á) th% c(ng của
".nh 8,c FLp "Mt c‡t cQ "hng $ính tơng ,ng@
-&u FLp tR thJ ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng "€c tính
b…ng h9 /ố C,U ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng, 8á) th% c(ng của ".nh 8,c FLp
"Mt c‡t cQ "hng $ính tơng ,ng@
-&u FLp chª th!p thJ ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng "€c
tính b…ng h9 /ố 3 ha# phí :!t F%9u ph;, nhân c(ng, 8á) th% c(ng của ".nh 8,c FLp
"Mt c‡t cQ "hng $ính tơng ,ng@
C(ng :%9c rà :an cha tính tr#ng ".nh 8,c@
g0
BBPkkjjj [dP eT PHZ TsNG fNG B• ThNG
BBPkk1jj [dP eT ChN C“T B• ThNG NfI B•NG PHRcNG PHbP GIg’NG
CAg S]
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, Fau chl% ống :à
ph; tlng, FLp chỉnh g%#+ng, nố% ống :*% ph; tlng@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
744 U44 144 B44 g44

BB@33C `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t bR t(ng cá% C C C C C
bR t(ng b…ng n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3 3
phơng pháp ož b(% trơn $g 4,C4 4,C3 4,C7 4,C1 4,Cg
nố% g%#+ng X!t F%9u $hác - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0U 4,70
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,U3 4,10 4,B3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ%
1T
ca 4,43 4,43 4,43U 4,43U 4,43U
oá) $hác - U U U U U
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
A44 C444 C344 C744 CU44
7)t li*u
C(n, c‡t bR t(ng cá% C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,3 4,33 4,3g 4,04 4,03
X!t F%9u $hác - 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,gB C,4 C,07 C,11 C,Bg
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43U 4,43U 4,43A 4,43A 4,43A
oá) $hác - U U U U U

41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C144 Cg44 3444
7)t li*u
C(n, c‡t bR t(ng cá% C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,07 4,01 4,71
g7
X!t F%9u $hác - 4,40 4,40 4,40
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,C 3,0 3,13
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43A 4,43A 4,43A
oá) $hác - U U U

CC C3 C0
BBPkkkjj [dP eT C“T S_NH NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau chl%,
FLp chỉnh ống, trộn :ªa IE8 8ố% nố%@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c‡t i 88j
U4 BU C44 CU4 344
BB@333 `Lp "Mt 7)t li*u
c‡t /ành C‡t /ành cá% C C C C C
8%9ng bát
nố% b…ng
Xªa ?o cát 8(dun o
`
¯3 oC44
8
0
4,443 4,440 4,44U 4,441 4,44g
phơng X!t F%9u $hác - 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
pháp
IE8 Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C0 4,CU 4,Cg 4,3C 4,30
4C 43 40 47 4U
BBPkljjj [dP eT PHZ TsNG fNG GANG
BBPkl1jj [dP eT ChN C“T GANG NfI B•NG PHRcNG PHbP XtM
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :í trí FLp "Mt, chl% ống :à ph; tlng, t©) ba :%a,
FLp chỉnh :à IE8 8ố% nố%@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn :.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
U4 BU C44 CU4
BB@30C `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t gang cá% C C C C
gang Vâ) "a) $g 4,C1 4,34 4,31 4,01
nố% b…ng B% tu8 $g 4,43 4,43g 4,401 4,4U
phơng ?+ng $g 4,4U 4,4B 4,C4 4,CU
pháp ?%8+ng 6CB04 $g 4,04 4,U4 4,B4 4,A4
IE8 Š8%+ng $g 4,4A 4,C3 4,CU 4,3U
Củ% $g 4,4g 4,C4 4,C7 4,34
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,37 4,0C 4,74 4,U4
gU

4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
344 3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C C
Vâ) "a) $g 4,7g 4,14 4,B7 4,gg C,47 C,04
B% tu8 $g 4,4g 4,C3 4,C1 4,34 4,37 4,3g
?+ng $g 4,34 4,3g 4,01 4,77 4,U1 4,B4
?%8+ng 6CB04 $g C,C4 C,04 C,U7 C,g4 3,74 7,44
Š8%+ng $g 4,0U 4,7U C,C C,0 C,U 3,C4
Củ% $g 4,03 4,7g 4,17 4,g4 4,A1 C,C3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,17 4,gC 4,A1 C,C7 C,3B C,UC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4Cg 4,4Cg 4,4Cg 4,43

4U 41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn :.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C
Vâ) "a) $g C,B7 3,34 3,B4 0,04 0,17
B% tu8 $g 4,03 4,77 4,U1 4,B4 4,A4
?+ng $g C,40 C,07 C,UU C,A3 3,C4
?%8+ng 6CB04 $g U,74 1,g4 g,34 A,g4 CC,74
Š8%+ng $g 3,1 0,4 0,U4 7,C 7,14
Củ% $g C,77 C,B1 3,37 3,g4 0,14
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,B3 C,AB 3,3C 3,7g 3,BU
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,433 4,433 4,433 4,43U 4,43U

CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn :.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C
g1
Vâ) "a) $g 0,g4 7,CU 7,g7 U,CA
B% tu8 $g 4,AB C,43 C,Cg C,33
?+ng $g 3,3A 3,0B 3,B7 3,gA
?% 8+ng 6CB 04 $g CC,A4 C0,44 CU,C1 C1,3U
Š8%+ng $g 7,A U,0 1,C4 1,B
Củ% $g 0,gU 7,40 7,1A 0,A1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,gB 0,C0 0,1U 0,AC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43U 4,40 4,40 4,40

C1 CB Cg CA
gB
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C C
Vâ) "a) $g U,31 U,A3 1,UB B,30 B,gg g,3C
B% tu8 $g C,04 C,71 C,10 C,BA C,AU 3,40
?+ng $g 0,4g 0,7B 0,gU 7,37 7,13 7,g3
?% 8+ng 6CB04 $g C1,U4 Cg,U3 34,Ug 33,10 37,1A 3U,B3
Š8%+ng $g B,CU g,47 g,A0 A,g0 C4,B3 CC,CB
Củ% $g U,0B 1,47 1,BC B,0g g,41 g,B0
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7,44 7,7A U,44 U,U4 U,AA 1,37
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40 4,40

34 3C 33 30 37 3U
BBPklkjj [dP eT ChNH C“T GANG NfI B•NG PHRcNG PHbP GIg’NG CAg S]
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, Fau chl% ống :à
ph; tlng, FLp g%#+ng :à chỉnh@
5ơn :. tính : cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
U4 BU C44 CU4 344 3U4
BB@303 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t gang cá% C C C C C C
gang n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3 3 3
b…ng ož b(% trơn $g 4,441 4,4C3 4,4Cg 4,404 4,474 4,414
phơng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
pháp nố%
g#+ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,00 4,73 4,U3 4,1B 4,gU
ca# /u
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,4gC 4,4gg 4,4A7 4,C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
gg
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,4C C,3 C,07 C,UA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4Cg 4,4Cg 4,4Cg 4,43
4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,CC 4,CC 4,C0 4,C7 4,C1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,gC 3,4B 3,00 3,1C 3,gA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,433 4,433 4,433 4,43U 4,43U
CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c‡t i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,CB7 4,3 4,3U 4,31
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,43 0,3A 0,g7 7,C3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43U 4,43B 4,43B 4,43B
C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% 3 3 3 3 3 3
ož b(% trơn $g 4,3g 4,0C 4,0U 4,0g 4,73 4,70
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7,3C 7,B0 U,31 U,BA 1,0C 1,UB
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B

34 3C 33 30 37 3U
gA
BBPklljj [dP eT ChNH C“T GANG NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, $h#‚t
FYng 8# "à# hố IE8, chNn cát, Fau chl%, t©) 8‚p, /ơn, FLp, chỉnh, hàn 8Mt bích
bLt
bu F(ng@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng
tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
U4 BU C44 CU4 344
BB@300 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t gang cá% C C C C C
gang Ca# /u t>8 8
3
4,43 4,47 4,4U 4,4B 4,4A
nố% Bu F(ng oC1-o34 bộ 7 g g g g
b…ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
p2pháp
8Mt Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,30 4,04 4,0g 4,7B 4,14
bích
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,C3 4,C0 4,CU 4,C1 4,CB
Bu F(ng o34-o37 bộ 37 37 03 03 74
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,BB 4,AC C,4g C,3C C,70
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4Cg 4,4Cg 4,4Cg 4,43
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,Cg 4,CA 4,CA 4,33 4,37
Bu F(ng o37-o00 bộ 74 7g 7g U1 U1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,10 C,g1 3,C4 3,0U 3,14
%áy thi ,ng
A4
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43 4,43C 4,43C 4,43C 4,43C

CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CC44 C344 C744 CU44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,3B 4,3A 4,07 4,0B
Bu F(ng o00-o0A bộ 17 17 B3 B3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,B3 3,A1 0,71 0,BC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,430 4,430 4,430 4,430

C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C144 Cg44 3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
C(n, c‡t gang cá% C C C C C C
BuF(ng o0A-oU3 bộ g4 gg A1 C47 CC3 C34
Ca# /u 8
3
4,74 4,77 4,7A 4,U7 4,UA 4,13
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,BA 7,31 7,B0 U,3C U,1g U,AC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430 4,430

34 3C 33 30 37 3U
BBPkmjjj [dP eT PHZ TsNG fNG THˆP
BBPkm1jj [dP eT ChNH C“T THˆP NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau chl%
chE% rỉ, FLp chỉnh thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, hàn :*% ống@
5ơn :. tính : cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CU 34 3U 03
BB@37C `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t cá% C C C C
th‚p nố% DuO hàn $g 4,47 4,4U 4,41 4,4g
b…ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
p2pháp
hàn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4A 4,C3 4,CU 4,CB
AC
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4C3 4,4CU 4,4Cg 4,404
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
A3
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
74 U4 14 BU g4
7)t li*u
C(n, c‡t cá% C C C C C
DuO hàn $g 4,C4B 4,CU 4,Cg 4,33 4,3A
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CA 4,3C 4,37 4,3A 4,03
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,40g 4,477 4,4U7 4,417 4,4g3
oá) $hác - U U U U U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
C(n, c‡t cá% C C C C C
DuO hàn $g 4,0U 4,70 4,U3 4,gA C,3U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,01 4,74 4,7g 4,13 4,BB
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C4 4,C3 4,CU 4,31 4,01
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t th‚p cá% C C C C
DuO hàn $g C,BB 3,41 3,17 0,3C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,gU 4,Ag C,C0 C,0B
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,U 4,11U 4,BC 4,gC
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4CU 4,4CU 4,4Cg 4,4Cg
oá) $hác - U U U U
CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 A44 C444

A0
7)t li*u
C(n, c‡t th‚p cá% C C C C C
DuO hàn $g 0,U0 7,C3 7,BC U,04 U,gA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,17 C,A7 3,3B 3,B0 3,AA
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4@A4 C,40 C,Cg C,00 C,7B
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,433 4,433 4,43U 4,43U 4,43U
oá) $hác - U U U U U
CA 34 3C 33 30
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C344 C044 C744 CU44

7)t li*u
C(n, c‡t th‚p cá% C C C C
DuO hàn $g 1,BC B,3B B,g0 g,0A
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,7C 0,1A 0,Ag 7,4g
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca C,1g C,g3 C,A1 3,C4
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43g 4,43g 4,43g 4,43g
oá) $hác - U U U U
37 3U 31 3B
A7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C144 Cg44 3444 3344 3U44

7)t li*u
C(n, c‡t th‚p cá% C C C C C
DuO hàn $g g,U4 A,UB C4,10 CC,1A C0,3A
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7,0U 7,A4 U,AA 1,U0 1,g4
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 3,C0 3,0A 3,11 3,A0 0,00
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,40U 4,40U 4,40U 4,40g 4,40g
oá) $hác - U U U U U
3g 3A 04 0C 03
BBPknjjj [dP eT PHZ TsNG fNG THˆP MHhNG Q•
BBPkn1jj [dP eT ChNH C“T THˆP MHhNG Q• NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau chl%,
FLp chỉnh thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t, hàn :*% ống@
5ơn :. tính : cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CU 34 3U 03
BB@3UC `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t cá% C C C C
th‚p DuO hàn $h(ng rỉ $g 4,40 4,47 4,4U 4,41
$h(ng rỉ X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
nố% b…ng
p2pháp Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CB 4,Cg 4,30 4,3B
hàn %áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4C 4,4CC 4,4C3 4,4CU
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
74 U4 14 BU g4
7)t li*u
C(n, c‡t cá% C C C C C
DuO hàn $h(ng rỉ $g 4,4B 4,4A 4,CC 4,C0 4,C7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3A 4,03 4,0U 4,0B 4,0A
%áy thi ,ng
AU
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4CB 4,433 4,43B 4,403 4,40U
oá) $hác - U U U U U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
C(n, c‡t cá% C C C C C
DuO hàn $h(ng rỉ $g 4,3C 4,3g 4,0U C,43 C,3B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,71 4,U4 4,1C 4,B1 4,AA
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4U 4,41U 4,4g 4,30 4,0C
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
A1
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t th‚p $h(ng rỉ cá% C C C C
DuO hàn $h(ng rỉ $g C,U3 C,BB 3,4C 3,A1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,1A 4,BC 4,BB C,47
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,0g 4,77 4,U4 4,B7
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43 4,43 4,43 4,43
oá) $hác - U U U U
CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t th‚p $h(ng rỉ cá% C C C C C
DuO hàn $h(ng rỉ $g 0,UU 7,C0 U,C4 U,B0 1,01
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,34 C,70 C,U7 C,g4 C,AC
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,gg C,40 C,3B C,70 C,UA
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,434 4,434 4,430 4,430 4,430
oá) $hác - U U U U U
CA 34 3C 33 30
AB
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C344 C044 C744 CU44

7)t li*u
C(n, c‡t th‚p $h(ng rỉ cá% C C C C
DuO hàn $h(ng rỉ $g B,U3 g,CA g,0B A,03
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,CC 3,0U 3,14 3,g4
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca C,gA 3,47 3,4g 3,03
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,430 4,43U 4,43U 4,43U
oá) $hác - U U U U
37 3U 31 3B
BBPkojjj [dP eT PHZ TsNG fNG THˆP TQbNG M•M
BBPko1jj [dP eT ChNH C“T TQbNG M•M NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG

6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau
chl%, FLp :à chỉnh ống, FLp g%á "ž@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CU 34 3U 03 74 U4
BB@31C `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t cá% C C C C C C
th‚p tráng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
$‹8 nố%
b…ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4B 4,CC 4,C3 4,C7 4,C1 4,CB
p2pháp
8+ng /(ng
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
1B B1 gA C44
7)t li*u
C(n, c‡t cá% C C C C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CA 4,3C 4,33 4,30
4B 4g 4A C4
BBPk7jjj [dP eT PHZ TsNG RuNG fNG D}N X’NG Dw]
BBPk71jj [dP eT C“T D}N X’NG Dw] NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
Ag
Chu©n b. :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, ca, cLt ống, t©) :át
8‚p, d±a 8‚p, FLp chỉnh, hàn :*% ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c‡t i88j
¤ gA C4gI7
CUA
U,4 1,4 C3,4
BB@3BC `Lp "Mt 7)t li*u
c‡t dTn C‡t cá% C C C C C
I+ng dHu „ I) cha% 4,4C 4,4C 4,40 4,47 4,47
nố% b…ng 5>t "Nn $g 4,4B 4,C4 4,CA 4,CA 4,CA
phơng DuO hàn $g 4,C1 4,30 4,UU 4,g4 C,g7
pháp hàn X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C

Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,07 4,73 4,10 4,1A 4,B7
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,40U 4,4U 4,C3 4,Cg 4,7
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính c‡t i88j
3CA 3B0
B,4 A,4 C3,4 B,4 C3,4
7)t li*u
C‡t cá% C C C C C
„ I) cha% 4,4U7 4,4U3 4,4U3 4,411 4,41U
5>t "Nn $g 4,3B 4,31 4,31 4,00 4,00
DuO hàn $g C,37 C,B7 3,Ug C,U1 0,31
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,gg 4,A1 C,44 C,40 C,C3
%áy thi ,ng
oá) hàn 30 $\ ca 4,3B 4,0g 4,UB 4,07 4,B3
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
BBPkpjjj [dP eT PHZ TsNG fNG ‡NG
BBPkp1jj [dP eT ChNH C“T ‡NG NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau
chl% c(n, c‡t, FLp chỉnh, hàn nố% c(n, c‡t :*% ống@
5ơn :. tính : Ccá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
1,7 A,U C3,B CU,A
AA
BB@3gC `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t "[ng cá% C C C C
"[ng DuO hàn "[ng $g 4,440 4,447 4,447 4,44U
nố% b…ng „ I) cha% 4,444C 4,4443 4,4443 4,4443
p2pháp 5>t "Nn $g 4,443 4,440 4,440 4,447
hàn Thuốc hàn $g 4,4443 4,4443 4,4440 4,4440
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,47C 4,47C 4,470 4,471
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CA,C 33,3 3U,7 3g,1 0C,g
7)t li*u
C(n, c‡t "[ng cá% C C C C C
DuO hàn $g 4,441 4,441 4,44g 4,44A 4,4C
„ I) cha% 4,4440 4,4447 4,4447 4,4447 4,444U
5>t "Nn $g 4,44U 4,44U 4,441 4,44B 4,44g
Thuốc hàn $g 4,4447 4,444U 4,4441 4,444B 4,444B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,47g 4,4UC 4,4U1 4,4UB 4,4Ug
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
07,A 0g,C 7C,0 U0,A 11,B
7)t li*u
C(n, c‡t "[ng cá% C C C C C
DuO hàn $g 4,4CC 4,4C3 4,4C3 4,4CU 4,4Cg
„ I) cha% 4,444U 4,444U 4,444U 4,444B 4,444g
5>t "Nn $g 4,44g 4,44A 4,44A 4,4C3 4,4C7
Thuốc hàn $g 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4UA 4,41 4,41C 4,41B 4,4B3
C4 CC C3 C0 C7
BBPkqjjj [dP eT PHZ TsNG fNG NHỰA
BBPkq1jj [dP eT ChNH C“T NHỰA MIỆNG BbT NfI B•NG PHRcNG PHbP
DbN MŽg
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt, "# :à F>) d>u, ca cLt ống, Fau chl%,
qu‚t $O#, FLp chỉnh dán ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t
5ơn :. tính: cá%
C44

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
03 74 U4 1U
BB@3AC `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
nhựa C[n rSa $g 4,4Cg 4,430 4,40 4,40U
8%9ng ]O# dán $g 4,447U 4,44U1 4,44g 4,44A
bát X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
nố% b…ng
p2pháp Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43g 4,40U 4,40B 4,40A
dán $O#
4C 43 40 47
C4C
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
gA C44 C3U CU4
7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
C[n rSa $g 4,47 4,4U 4,4UU 4,41
]O# dán $g 4,4C 4,4Cg 4,43 4,43U
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4U 4,41 4,41U 4,4g
4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
344 3U4 044

7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C
C[n rSa $g 4,4g 4,C 4,C0
]O# dán $g 4,40 4,47 4,4Ug
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4A 4,4AU 4,C4
4A C4 CC
BBPkqkjj [dP eT ChNH C“T NHỰA NfI B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
ống, Fau chl%, c+n chỉnh, hàn thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
34 3U 03 74 U4
BB@3A3 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t nhựa C(n, c‡t nhựa cá% C C C C C
nố% b…ng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
p2pháp
hàn Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4U 4,41 4,4B 4,4g 4,C4
%áy thi ,ng
oá) hàn nh%9t ca 4,4CA 4,43C 4,43B 4,40 4,40U
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
14 BU g4 C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
C43
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C C C C C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CC 4,C3 4,C0 4,CU 4,CUU 4,C1 4,CA 4,3C
%áy thi ,ng
oá) hàn nh%9t ca 4,47 4,4U 4,4U1 4,4B 4,4A 4,C4 4,C3 4,C7

41 4B 4g 4A C4 CC C3 C0
BBPkqljj [dP eT ChNH C“T NHỰA PVC MIỆNG BbT B•NG PHRcNG PHbP
NfI GIg’NG
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :à rE% c(n, c‡t tr#ng ph=8 :% 04 8, "# F>) d>u, cLt ống, Fau
chl%, FLp chỉnh ống, nố% c(n, c‡t :*% ống@
5ơn :. tính : Ccá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C44 CU4 344 3U4 044

BB@3A0 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t nhựa 6XC cá% C C C C C
nhựa 6XC n%#+ng ca# /u cá% C C C C C
8%9ng bát ož th#a ống $g 4,4C1 4,4CA 4,40 4,470 4,411
b…ng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
p2pháp
nố% g%#+ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CC 4,C0 4,C7 4,C1 4,30
4C 43 40 47 4U
Ghi chú:
5ố% :*% trhng h€p :!t t ống, ph; tlng nh!p "[ng bộ thJ $h(ng tính
g%#+ng :à 8ž th#a ống@
C40
BBPkqmjj [dP ’T ChNH C“T NHỰA NfI B•NG PHRcNG PHbP M’NG ShNG
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt, "# :à F>) d>u, Fau chl%, qu‚t $O#,
FLp chỉnh nố% ph; tlng :*% ống@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
CU 34 3U

BB@3A7 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t nhựa cá% C C C
nhựa C[n rSa $g 4,443 4,443 4,440
nố% b…ng -hựa dán $g 4,44U 4,44B 4,44A
p2pháp X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
8+ng
/(ng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,47 4,4U 4,41
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
03 74 U4

7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C
C[n rSa $g 4,447 4,441 4,44B
-hựa dán $g 4,4C7 4,4CU 4,4Cg
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4B 4,4g 4,4A
47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
1B B1 gA C44

7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
C[n rSa $g 4,4CC 4,4C7 4,4C1 4,43
-hựa dán $g 4,433 4,43g 4,400 4,40B
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C3 4,C7 4,C1 4,Cg

4B 4g 4A C4
BBPljjjj [dP eT ChNH C“T NHỰA GÂN XgdN HDPŽ B•NG fNG NfIH CsM
BBPlj1jj [dP eT ChNH C“T NHỰA GÂN XgdN HDPŽ 1 [vP NfI B•NG fNG NfI
6hành &h.n ,ng (i*+
C47
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau
chl%, FLp chỉnh, nố% ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C44 CU4 344 3U4 044 0U4
BB@04C `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t nhựa cá% C C C C C C
nhựa gân mng nố% cá% 3 3 3 3 3 3
I#Ln X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
ZV6–
C F*p, nố% Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,41 4,4g 4,C4 4,C7 4,Cg 4,CA
b…ng ống
nố%

4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
744 U44 144 B44 g44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C C C
mng nố% cá% 3 3 3 3 3 3
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3C 4,3A 4,03 4,0B 4,74 4,71

4B 4g 4A C4 CC C3
BBPljkjj [dP eT ChNH C“T NHỰA GÂN XgdN HDPŽ k [vP NfI B•NG CsM
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn c(n, c‡t "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, Fau
chl%, FLp chỉnh, nố% ống@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@043 `Lp "Mt c(n, 7)t li*u
c‡t nhựa C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
gân I#Ln Cl8 nhựa nố% ống cá% 3 3 3 3
ZV6– 3 F*p oàng $O# dán ống 8
3
4,30 4,07 4,7U 4,UB
nố% b…ng cl8 X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4g4 4,4gg 4,CC3 4,C14

4C 43 40 47
6i;& th3#
C4U
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
Cl8 nhựa nố% ống cá% 3 3 3 3
oàng $O# dán ống 8
3
4,1g 4,g4 4,A4 C,C0
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,Cg 4,34 4,33 4,37

4U 41 4B 4g
C41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
144 B44 g44 C444
7)t li*u
C(n, c‡t nhựa cá% C C C C
Cl8 nhựa nố% ống cá% 3 3 3 3
oàng $O# dán ống 8
3
C,01 C,Ug C,gC 3,31
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,07 4,0g 4,70 4,7g

4A C4 CC C3
BBPljljj [dP eT ChNH C“TH M’NG ShNG NHỰA NHhM
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn c(n, c‡t, 8+ng /(ng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048@
`au rSa :9 /%nh ph; tlng ống@ `Lp h#àn chỉnh ph; tlng thO# "‡ng )Ru cHu $¨
thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C3 C1 34 31 03

BB@040 `Lp "Mt 7)t li*u
c(n, c‡t C(n, c‡t, 8+ng /(ng cá% C C C C C
8+ng X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
/(ng
nhựa Nhân ,ng <:7 c(ng 4,C 4,C 4,C 4,C3 4,CU
nh(8
4C 43 40 47 4U
Ghi chú :
Trhng h€p FLp "Mt TR cQ clng "%<u $%9n :à b%9n pháp th% c(ng thJ áp d;ng
ha# phí nhân c(ng cQ "hng $ính tơng ,ng _ bEng 8,c trRn nhân :*% h9 /ố C,U@
BBPl1jjj GIA ChNG V_ [dP eT PHZ TsNG fNG THhNG GI€
BBPl11jj GIA ChNG V_ [dP eT ChNH C“T THhNG GI€ HỘP GHˆP Mƒ
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>) d>u, cLt t(n,
g%a c(ng c(n, c‡t, hàn c(n, c‡t thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*% ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% c(n, c‡t i8j
4,g
r Ž α
C,3
r Ž α
C,1
r Ž α
3,4
r Ž α
3,7
r Ž α
C4B
BB@0CC n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp c(n, T(n tráng $‹8 8
3
4,1g C,07 3,34 0,31 7,U7
c‡t th(ng Thuốc hàn $g 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
g%Q hộp Th%&c hàn $g 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
gh‚p 8í Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,43 4,4U 4,4g 4,C0 4,CA
nố% b…ng
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% A C0 CB 3C 3U
phơng 5%nh tán nh(8 cá% Cg 31 07 73 U4
pháp X!t F%9u $hác - C C C C C
8Mt bích
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,Bg C,U0 3,U3 0,B7 U,3C
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4CB 4,400 4,4UU 4,4gC 4,CC0
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,44gU 4,4CB 4,43g 4,47C 4,4UB
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
C4g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% c(n, c‡t i8j
3,g
r Ž α
0,3
r Ž α
0,1
r Ž α
7,7
r Ž α
7,g
r Ž α
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
1,43 B,BC A,14 C7,43 C1,U7
Thuốc hàn $g 4,43 4,47 4,47 4,47 4,47
Th%&c hàn $g 4,3B 4,UU 4,UU 4,UU 4,UU
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,31 4,07 4,70 4,17 4,B1
Bu F(ng 8= og× 34
cá% 3A 00 0B 7U 7A
5%nh tán nh(8 cá% Ug 11 B7 A4 Ag
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng U,31 g,C0 C4,AA C1,4U Cg,A7
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,CU 4,CA 4,37 4,0U 4,7C
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4g 4,C4 4,C3 4,Cg 4,3C
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% c‡t i8j
U,1
r Ž α
1,4
r Ž α
1,7
r Ž α
B,3
r Ž α
g,4
r Ž α
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
33,CA 3U,00 3g,1g 0U,AA 77,C7
Thuốc hàn $g 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
Th%&c hàn $g 4,UU 4,UU 4,UU 4,UU 4,UU
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
C,40 C,Cg C,07 C,B4 3,C4
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% UB 1C 1U B0 gC
5%nh tán nh(8 cá% CC7 C33 C04 C71 C13
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 34,0B 30,34 31,37 03,A4 74,74
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,UU 4,10 4,B3 4,A4 C,C4
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,3g 4,03 4,01 4,7U 4,UU
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
Ghi chú : α - Fà bán $ính c#ng của c‡t, "€c tính b…ng chu :% c‡t ch%a ch# g@
BBPl1kjj GIA ChNG V_ [dP eT ChNH C“T THhNG GI€ TQÒN GHˆP Mƒ
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
C4A
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng c(n, c‡t, hàn c(n c‡t thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*%
ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@0C3 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,3U 4,0g 4,U0 4,B4 4,A4
c(n, Thuốc hàn $g 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
c‡t th(ng Th%&c hàn $g 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
g%Q trYn Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4C 4,43 4,43 4,40 4,47
gh‚p 8í
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 3 3 0 0 7
nố% b…ng 5%nh tán nh(8 cá% 7 U U 1 B
phơng X!t F%9u $hác - C C C C C
pháp
8Mt bích Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,3A 4,77 4,1C 4,g4 C,40
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,441 4,4C4 4,4C0 4,4CB 4,433
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,440 4,44U 4,441U 4,44gU 4,4CC
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính c(n, c‡t i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C,C3 C,01 C,17 C,A0 3,14 0,0U 7,3C
Thuốc hàn $g 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
Th%&c hàn $g 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4U 4,41 4,4g 4,4A 4,C3 4,C1 4,34
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7 U U U 1 B g
5%nh tán nh(8 cá% g A C4 CC C0 C7 C1
X!t F%9u $hác - C C C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,3A C,U1 C,gg 3,33 3,Ag 0,g7 7,g0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,43g 4,407 4,47C 4,47g 4,41U 4,4g0 4,C4U
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4C7 4,4CB 4,43C 4,437 4,400 4,473 4,4U0
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
CC4
BBPl1ljj GIA ChNG V_ [dP eT T• THhNG GI€ HỘP GHˆP Mƒ NfI
B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng tR, hàn tR thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*% ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% tR i8j
4,g C,3 C,3 C,1 C,1
4,U1 4,1A C,C4 4,g C,C0
4,g C,3 C,3 C,1 C,1
BB@0C0 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,07 4,U1 4,A3 4,g3 C,C3
TR th(ng Thuốc hàn $g 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
g%Q hộp Th%&c hàn $g 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug
gh‚p 8í Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,C1 4,00 4,74 4,UB 4,10
nố% b…ng
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% g C3 C0 CU C1
phơng 5%nh tán nh(8 cá% CB 30 3U 04 0C
pháp X!t F%9u $hác - C C C C C
8Mt bích
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,UB 4,A7 C,UU C,0g C,gg
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,40C 4,4U7 4,4A3 4,4g3 4,CC1
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4C1 4,43B 4,471 4,47C 4,4Ug
oá) $hác - 0 0 0 8 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
3,4 3,4 3,7 3,7 3,g
C,31 C,BA C,g0 3,CA 3,C3
3,4 3,4 3,7 3,7 3,g
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C,7A 3,3g 3,UA 0,0C 0,7C
Thuốc hàn $g 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
Th%&c hàn $g 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,AU C,C4 C,7B C,1C C,AA
Bu F(ng 8= og× 34
cá% CA 34 30 37 3B
5%nh tán nh(8 cá% 0g 7C 7B 7A U7
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,U4 0,g0 7,0U U,U1 U,B0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,CUB 4,373 4,3BA 4,0U1 4,0B0
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4BA 4,C3C 4,C74 4,CBg 4,CgB
CCC
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
CC3
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
3,g 0,3 0,3 0,1 0,1
3,7g 3,U0 3,AA 3,A7 0,3A
3,g 0,3 0,3 0,1 0,1
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
7,37 7,11 U,AU 1,C4 B,Cg
Thuốc hàn $g 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
Th%&c hàn $g 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
3,CU 3,1U 3,A4 0,74 0,13
Bu F(ng 8= og× 34
cá% 3g 0C 03 0U 01
5%nh tán nh(8 cá% U1 13 1U B4 B3
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng B,C3 B,g0 A,AA C4,3U C3,C4
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,713 4,UC7 4,1UC 4,1BB 4,BA3
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,30C 4,3UB 4,031 4,00A 4,0A1
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
CC0
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
7 7 7,7 7,7 7,g
0,0U 0,BA 0,UC 0,Ag 0,A3
7 7 7,7 7,7 7,g
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
B,B0 A,01 g,1g C4,77 C4,1C
Thuốc hàn $g 4,47 4,47 4,47 4,47 4,47
Th%&c hàn $g 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug 4,Ug
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
7,3U 7,UB U,43 U,0B 1,4U
Bu F(ng 8= og× 34
cá% 0A 74 73 77 71
5%nh tán nh(8 cá% Bg gC gU gB A0
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C3,Ag CU,B0 C7,Ug CB,U7 CB,g0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,g13 C,407 4,AB1 C,C10 C,CA1
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,70C 4,UCB 4,7gg 4,Ug3 4,UAg
oá) $hác - 0 0 0 0 0
C1 CB Cg CA 34
CC7
BBPl1mjj GIA ChNG V_ [dP eT T• THhNG GI€ TQÒN ‚] GHˆP Mƒ
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng tR, hàn tR thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*% ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính tR i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@0C7 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,00 4,1A C,CB C,BB 3,UC
TR th(ng Thuốc hàn $g 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
g%Q trYn Th%&c hàn $g 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
"<u Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4C 4,43 4,47 4,17 4,gA
gh‚p 8í
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 3 0 7 U U
nố% b…ng 5%nh tán nh(8 cá% 7 U B A CC
phơng X!t F%9u $hác - C C C C C
pháp
8Mt bích Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,0g 4,Bg C,07 3,40 3,gg
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,43 4,43A 4,477 4,410
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,44U 4,4C 4,4CU 4,433 4,403
oá) $hác - 0
4C 02 08 0< 09
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính tR i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C,71 C,BB 3,C0 3,UC 0,0g 7,0U U,7B
Thuốc hàn $g 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43 4,43
Th%&c hàn $g 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B 4,3B
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4U 4,41 4,4g 4,4A 4,C3 4,C1 4,34
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7 U U U 1 7 U
5%nh tán nh(8 cá% g A C4 CC C0 g A
X!t F%9u $hác - C C C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,1B 3,40 3,7U 3,gg 0,gg 7,AA 1,3g
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,401 4,477 4,4U0 4,410 4,4g7 4,C4A 4,C01
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4Cg 4,433 4,43B 4,403 4,473 4,4UU 4,41g
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
CCU
BBPl1njj GIA ChNG V_ [dP eT BƒCH V]hNG
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng bích, hàn bích thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*% ống :à
ph; tlng@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% bích i8j
4,g C,3 C,1 3,4 3,7
BB@0CU n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt Th‚p gQc 8 4,g7 C,31 C,1g 3,C 3,U3
"Mt bích DuO hàn $g 4,44B 4,4CC 4,4C7 4,43A 4,407
:u(ng
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7,4 1,4 g,4 C4,4 C3,4
^ơn các F#=% $g 4,44A 4,4C0 4,4CB 4,407 4,47C
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,33 4,03 4,70 4,gU C,40
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,C4C 4,CU3 4,340 4,740 4,7g0
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4UC 4,4B1 4,C43 4,343 4,373
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
CC1
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% bích i8j
3,g 0,3 0,1 7,4 7,7
7)t li*u
Th‚p gQc 8 3,A7 0,01 0,Bg 7,34 7,13
DuO hàn $g 4,474 4,4B1 4,4g1 4,4A1 4,C4U
Bu F(ng 8= og× 34
cá% C7,4 C1,4 Cg,4 34,4 33,4
^ơn các F#=% $g 4,47g 4,4A3 4,C40 4,CCU 4,C31
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,34 3,3g 3,UB 3,gU 0,C7
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,U17 C,4BU C,34A C,070 C,7Bg
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,3g3 4,U0g 4,14U 4,1B3 4,B0A
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% bích i8j
7,g U,1 1,7 B,3 g,4
7)t li*u
Th‚p gQc 8 U,47 U,gg 1,B3 B,U1 g,74
DuO hàn $g 4,C3 4,C0 4,CU 4,CB 4,CA
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% 37,44 3g,44 03,44 01,44 74,44
^ơn các F#=% $g 4,C7 4,C1 4,Cg 4,3C 4,30
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,73 0,AA 7,U1 U,C0 U,B4
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca C,1C3 C,ggC 3,C7A 3,7Cg 3,1gB
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,g41 4,A7C C,4BU C,34A C,077
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
CCB
BBPl1ojj GIA ChNG V_ [dP eT BƒCH TQÒN
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "# F>)
d>u, cLt t(n, g%a c(ng bích, hàn bích thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt nố% :*% ống :à
ph; tlng@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính bích i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@0C1 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt Th‚p gQc 8 4,07 4,70 4,UC 4,14 4,1A
bích trYn DuO hàn $g 4,440 4,447 4,44U 4,44U 4,441
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 0 7 U 1 B
^ơn các F#=% $g 4,447 4,44U 4,441 4,441 4,44B
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,4A 4,C3 4,C7 4,C1 4,CA
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,470 4,4U7 4,41U 4,4B1 4,4gB
oá) gh‚p 8í C,C
$\
ca 4,433 4,43B 4,400 4,40g 4,477
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính bích i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
Th‚p gQc $g 4,BB 4,g1 4,AU C,40 C,34 C,0B C,U7
DuO hàn $g 4,44B 4,44g 4,44A 4,44A 4,4CC 4,4C3 4,4C7
Bu F(ng 8= o1I34 cá% g A A C4 C3 C7 CU
^ơn các F#=% $g 4,44g 4,44A 4,4C4 4,4CC 4,4C0 4,4CU 4,4CB
X!t F%9u $hác - C C C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,3C 4,30 4,3U 4,3g 4,03 4,0B 4,73
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4Ag 4,C4A 4,C34 4,C04 4,CU3 4,CB7 4,CA1
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,47A 4,4UU 4,414 4,41U 4,4B1 4,4gB 4,4Ag
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
BBPl17jj GIA ChNG V_ [dP eT ChNH C“T THhNG GI€ HỘP GHˆP Mƒ DbN MŽg
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
CCg
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "#
F>) d>u, cLt t(n, g%a c(ng c(n, c‡t thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt, nố% :*% ống@

5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% c(n, c‡t i8j
4,g C,3 C,1 3,4 3,7
r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α
BB@0CB n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt T(n tráng $‹8 8
3
4,1g C,07 3,34 0,31 7,U7
c(n, c‡t ]O# dán $g 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA
th(ng g%Q Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,43 4,4U 4,4g 4,C0 4,CA
hộp
BuF(ng 8= o1× 34
cá% A C0 CB 3C 3U
gh‚p 8í 5%nh tán nh(8 cá% Cg 31 07 73 U4
dán $O# X!t F%9u $hác - C C C C C
nố% b…ng
phơng Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,B4 C,0g 3,31 0,0U 7,1B
pháp 8Mt %áy thi ,ng
bích oá) $h#an cH8 ta)
4,U$\
ca 4,43 4,40 4,4U 4,4g 4,CC
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4C 4,4CU 4,43U 4,474 4,4UU
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
CCA
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% c(n, c‡t i8j
3,g 0,3 0,1 7,4 7,7
r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
1,43 B,BC A,14 CC,BC C7,43
]O# dán $g 4,CA 4,0g 4,0g 4,0g 4,0g
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,31 4,07 4,70 4,U0 4,17
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 3A 00 0B 7C 7U
5%nh tán nh(8 cá% Ug 11 B7 g3 A4
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1,34 B,A7 A,gg C3,41 C7,77
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,CU 4,CA 4,37 4,3A 4,0U
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4BU 4,4AU 4,C34 4,C7U 4,CBU
oá) $hác - 0 0 0 U U
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% c(n, c‡t i8j
7,g U,1 1,7 B,3 g,4
r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α r Ž α
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C1,U0 33,CA 3g,1g 0U,AA 77,C7
]O# dán $g 4,0g 4,0g 4,0g 4,0g 4,0g
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,B1 C,40 C,07 C,B4 3,C4
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7A UB 1U B0 gC
5%nh tán nh(8 cá% Ag CC7 C04 C71 C13
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng CU,03 C1,71 30,10 3A,11 01,0B
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U
$\
ca 4,7C 4,UU 4,B3 4,A4 C,C4
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,34U 4,3BU 4,014 4,7U4 4,UU4
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
Ghi chú : α - Fà bán $ính c#ng của c‡t, "€c tính b…ng chu :% c‡t ch%a ch# g@
BBPl1pjj GIA ChNG V_ [dP T• THhNG GI€ HỘP GHˆP Mƒ DbN MŽg
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "#
F>) d>u, cLt t(n, g%a c(ng tR thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt, nố% :*% ống@
C34
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Chu :% tR i8j
4,g
4,UB
4,g
C,3
4,1A
C,3
C,3
C,C
C,3
C,1
4,g
C,1
C,1
C,C0
C,1
BB@0Cg n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp T(n tráng $‹8 8
3
4,07 4,U1 4,A3 4,g3 C,C3
tR th(ng ]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
g%Q hộp Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,C1 4,00 4,74 4,UB 4,10
gh‚p 8í
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% g C3 C0 CU C1
dán $O# 5%nh tán nh(8 cá% CB 30 3U 04 0C
nố% b…ng X!t F%9u $hác - C C C C C
phơng
pháp Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,UB 4,A7 C,UU C,0g C,gg
8Mt bích %áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,40C 4,4U7 4,4A3 4,4g3 4,CC1
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4C1 4,43B 4,471 4,47C 4,4Ug
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
C3C
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
3,4
C,31
3,4
3,4
C,BA
3,4
3,7
C,g0
3,7
3,7
3,04
3,7
3,g
3,C3
3,g
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C,7A 3,3g 3,UA 0,U1 0,7C
]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,AU C,C4 C,71 C,1U C,Ag
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% CA 34 30 3U 3B
5%nh tán nh(8 cá% 0g 7C 7B 7A U7
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,U4 0,g4 7,0U U,Ag U,B0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,CUB 4,373 4,3BA 4,0g3 4,0B0
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,4BA 4,C3C 4,C74 4,CAC 4,CgB
oá) $hác - 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
3,g
3,7g
3,g
0,3
3,U0
0,3
0,3
0,44
0,3
0,1
3,A7
0,1
0,1
0,3A
0,1
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
7,37 7,11 U,AU 1,C4 B,Cg
]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
3,CU 3,1U 3,A4 0,74 0,1C
Bu F(ng 8= og× 34
cá% 3g 0C 03 0U 01
5%nh tán nh(8 cá% U1 13 1U B4 B3
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng B,C3 B,g0 A,AA C4,3U C3,C4
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,713 4,UC7 4,1UC 4,1BB 4,BA3
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,30C 4,3UB 4,031 4,00A 4,0A1
oá) $hác - 0 0 0 0 0
CC C3 C0 C7 CU
C33
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
7,4
0,0U
7,4
7,4
0,BA
7,4
7,7
0,UC
7,7
7,7
0,Ag
7,7
7,g
0,A3
7,g
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
B,B0 A,01 g,1g C4,77 C4,1C
]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
7,3U 7,UB U,43 U,0B 1,4U
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% 0A 74 73 77 71
5%nh tán nh(8 cá% Bg gC gU gB A0
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C3,Ag CU,B0 C7,Ug CB,U7 CB,g0
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,g13 C,407 4,AB1 C,C10 C,CA1
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,70C 4,UCB 4,7gg 4,Ug3 4,UAg
oá) $hác - 0 0 0 0 0
C1 CB Cg CA 34
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Chu :% tR i8j
7,g
7,0g
7,g
U,1
7,A1
U,1
1,7
U,BB
1,7
B,3
1,BA
B,3
g,4
B@UA
g,4
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C3,U7 C1,CB 3C,U7 3A,C1 01,37
]O# dán $g 4,74 4,74 4,74 4,74 4,74
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
1,70 g,14 CC,07 C7,B7 Cg,3B
Bu F(ng 8= oC4× 04
cá% 7g UU 10 B3 g4
5%nh tán nh(8 cá% AU CC4 C31 C70 CUA
X!t F%9u $hác - C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3C,4B 37,7U 3g,AU 0A,CA 7g,B
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca C,74C C,g33 3,700 0,3gg 7,4A0
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,B4C 4,ACC C,3CB C,177 3,47B
oá) $hác - 0 0 0 0 0
3C 33 30 37 3U
BBPl1qjj GIA ChNG V_ [dP eT T• THhNG GI€ TQÒN ‚] GHˆP Mƒ DbN MŽg
NfI B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí g%a c(ng, chu©n b. d;ng c; th% c(ng, "#
F>) d>u, cLt t(n, g%a c(ng tR thO# )Ru cHu $¨ thu!t, FLp "Mt, nố% :*% ống@
C30
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính tR i88j
C4A C0B C17 CAC 3CA
BB@0CA n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp T(n tráng $‹8 8
3
4,00 4,U4 4,1A 4,AC C,CB
tR th(ng ]O# dán $g 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA
g%Q trYn Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4C 4,43 4,43 4,40 4,47
gh‚p 8í
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 3 3 0 0 7
dán $O# 5%nh tán nh(8 cá% 7 U U 1 B
nố% b…ng X!t F%9u $hác - C C C C C
phơng
pháp Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,04 4,71 4,10 4,g0 C,4B
8Mt bích %áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta)
4,U $\
ca 4,4C 4,4C 4,43 4,43 4,40
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,44U 4,44U 4,4C 4,4C 4,4CU
oá) $hác - 0 0 0 0 0
4C 43 40 47 4U
C37
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính tR i88j
371 3B0 04C 03g 0g0 70B 7A3
7)t li*u
T(n tráng $‹8 8
3
C,71 C,BB 3,C0 3,UC 0,0g 7,0U U,7B
]O# dán $g 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA 4,CA
Ca# /u Fà8 g%#+ng 8
3
4,4U 4,41 4,4B 4,4A 4,C3 4,C1 4,34
Bu F(ng 8= o1× 34
cá% 7 U U U 1 7 U
5%nh tán nh(8 cá% g A C4 CC C0 CU CB
X!t F%9u $hác - C C C C C C C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,07 C,13 C,A1 3,04 0,C4 0,AA U,43
%áy thi ,ng
oá) $h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,47 4,47 4,4U 4,41 4,4g 4,CC 4,C7
oá) gh‚p 8í C,C $\ ca 4,434 4,434 4,43U 4,404 4,474 4,4UU 4,4B4
oá) $hác - 0 0 0 0 0 0 0
41 4B 4g 4A C4 CC C3
BBPlkjjj GIA ChNGH [dP eT THANH T’NG CRuNG V_ GIb ˜ fNG CHg
HỆ THfNG I‚] Hg_ MHhNG MHƒA C™A CbC [grIP
BBPlk1jj GIA ChNGH [dP eT THANH T’NG CRuNG
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n nơ% g%a c(ng cự F) C448, "# F>) d>u, chMt nLn /Lt
gQc, c=# rỉ, /ơn, hàn thành ph©8@ `Lp "Mt thanh t+ng chng@
5ơn :. tính: t>n

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :. 5.nh 8,c
BB@03C n%a c(ng, 7)t li*u
FLp "Mt Th‚p gQc ` $g C4U4
thanh t+ng DuO hàn dŽ7 $g 7,17
chng ^ơn bQng $g g,1U
^ơn 8àu $g U,30
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng UB,U4
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,U
4C
C3U
BBPlkkjj GIA ChNG V_ [dP eT GIb ˜ fNG I‚] Hg_ MHhNG MHƒ
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n nơ% g%a c(ng cự F) C448, "# F>) d>u, chMt nLn /Lt
gQc, c=# rỉ, /ơn, hàn thành ph©8@ `Lp "Mt g%á "ž ống@
5ơn :. tính: t>n

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :. 5.nh 8,c
BB@033 n%a c(ng 7)t li*u
:à FLp "Mt Th‚p gQc ` $g C4U4
g%á "ž DuO hàn dŽ7 $g B,3
ống ^ơn bQng $g g,1U
^ơn 8àu $g U,30
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 1U,0
%áy thi ,ng
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 3,U
4C
BBPlkljj [dP eT C™A [RvI
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn cSa "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, FLp chỉnh
thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cSa
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c cSa i88j
3U4× 344 U44× 044 U44× 744 U44× U44
BB@030 `Lp "Mt 7)t li*u
cSa F*% CSa F*% cá% C C C C
5%nh :ít cá% 1 C4 C3 C7
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,34 4,0U 4,7C 4,7B
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,4C4 4,4Cg 4,43C 4,43U
4C 43 40 47
C31
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c cSa i88j
144× 144 C444× 744 C444× 144
C044× C34
4
C3U4× 044
7)t li*u
CSa F*% cá% C C C C C
5%nh :ít cá% C1 Cg 33 07 34
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,U7 4,13 4,B0 C,C7 4,1A
%áy thi ,ng
oá) $h#anBU4 \ ca 4,43g 4,403 4,40A 4,41C 4,401
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c cSa i88j
CU44× 344 CU44× U44
C144× CU4
4
3444× 344 0444× 3U4
7)t li*u
CSa F*% cá% C C C C C
5%nh :ít cá% 33 31 73 04 77
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,BU 4,gA C,77 C,44 C,7g
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,40A 4,471 4,4B1 4,4U7 4,4BA
C4 CC C3 C0 C7
BBPlkmjj [dP eT C™A GI€ cN
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn cSa "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, FLp chỉnh
thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c cSa i88j
CU4× CU4 344× 344 C44× 344
BB@037 `Lp "Mt 7)t li*u
cSa g%Q CSa g%Q "ơn cá% C C C
"ơn 5%nh :ít cá% 1 g 1
n%#+ng ca# /u t>8 8
3
4,44AA 4,4C0 4,44AA
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4A 4,C4 4,4A
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,4B3 4,4A1 4,4B3
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :. ]ích th*c cSa i88j
C3B
344× 044 344× 744 344× 144
7)t li*u
CSa g%Q "ơn cá% C C C
5%nh :ít cá% C4 C3 C1
n%#+ng ca# /u t>8 8
3
4,4C0 4,4CA 4,43U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CC 4,CU 4,CA
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,4C77 4,4Cg 4,43U
47 4U 41
BBPlknjj [dP eT C™A GI€ MˆP
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn cSa "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, FLp chỉnh
thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
]ích th*c cSa i88j
344× 7U4 344× BU4 344× AU4
BB@03U `Lp "Mt 7)t li*u
cSa g%Q CSa g%Q $‚p cá% C C C
$‚p 5%nh :ít cá% C0 CA 30
n%#+ng ca# /u t>8 8
3
4,434 4,43A 4,40U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3C 4,37 4,3A
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,43g 4,477 4,4UB
4C 43 40
C3g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
]ích th*c cSa i88j
344× C344 344× 744 344× gU4
7)t li*u
CSa g%Q $‚p cá% C C C
5%nh :ít cá% 3g C3 3C
n%#+ng ca# /u t>8 8
3
4,470 4,4CA 4,403
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,01 4,CB 4,3U
%áy thi ,ng
oá) $h#an BU4 \ ca 4,4B3 4,43g 4,471
47 4U 41
BBPlkojj [dP eT C™A PHÂN PHfI MHƒ
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn cSa "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, FLp chỉnh
thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :. 5.nh 8,c
BB@031 `Lp "Mt 7)t li*u
cSa phân CSa phân phố% $hí cá% C
phố% $hí
BuF(ng o1× 34
cá% C3
n%#+ng ca# /u t>8 8
3
4,C77
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,3U
4C
BBPlljjj [dP eT B]H BŽ CbC [grI
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt, Fau chl%, FLp thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
BBPll1jj [dP eT B]
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
U4 14 B4 g4 A4
BB@00C `Lp "Mt BU 7)t li*u
BU cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,40g 4,47U 4,4U0 4,41 4,41g
Bu F(ng oC1 bộ 3 3 3 3 3
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C1 4,Cg 4,3C 4,30 4,3U

4C 43 40 47 4U
C3A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
C44 CC4 C3U CU4 C14
7)t li*u
BU cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,4BU 4,4g0 4,4A7 4,CC0 4,C3
Bu F(ng o34 bộ g g g g g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3B 4,3A 4,03 4,07 4,0U

41 4B 4g 4A C4
C04
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
CB4 Cg4 344 3U4
7)t li*u
BU cá% C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,C0 4,C7 4,CU 4,CA
Bu F(ng o34 bộ g g g g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0B 4,0A 4,70 4,UU

CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
044 0U4 744 U44 144
7)t li*u
BU cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,30 4,31 4,04 4,74 4,U7
Bu F(ng o37-o3B bộ C3 C1 C1 34 34
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,07U 4,740 4,71 4,U1
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,1g
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,44g 4,4C 4,4CC 4,4CC 4,4C7
oá) $hác - U U U U U

CU C1 CB Cg CA
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
B44 g44 A44 C444 CC44
7)t li*u
BU cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,B3 4,A C,4C C,3 C,03
Bu F(ng o3B-o00 bộ 37 37 3g 3g 03
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,g3 4,A7 C,C0 C,0 C,1C
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7
oá) $hác - U U U U U

34 3C 33 30 37
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính BU i88j
C344 C744 C144 Cg44 3444
C0C
7)t li*u
`Lp BU cá% C C C C C
Ca# /u t>8 8
3
C,7U C,U7 C,1A C,Ag 3,C
Bu F(ng o30-o7U bộ 03 01 74 77 7g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,B7 3,C1 3,B0 0,4 0,7
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C1 4,4C1 4,4C1 4,4C1 4,4C1
oá) $hác - U U U U U

3U 31 3B 3g 3A
BBPllkjj [dP eT BŽ
5ơn :. tính : cá%


h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính B– i88j
U4 14 B4 g4 A4 C44 CC4 C3U
BB@003 `Lp "Mt 7)t li*u
B– B– cá% C C C C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% C C C C C C C C
ož b(% trơn $g 4,44B 4,44g 4,44A 4,4C 4,4CC 4,4C0 4,4C7 4,4C1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng
4,CC 4,C0 4,CU 4,C1 4,Cg 4,CA 4,34 4,33
4C 43 40 47 4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính B– i88j
CU4 C14 CB4 Cg4 344 374
7)t li*u
B– cá% C C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% C C C C C C
ož b(% trơn $g 4,4CA 4,43 4,43C 4,430 4,43U 4,40C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng
4,37 4,3U 4,31 4,3B 4,04 4,0A
4A C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính B– i88j
044 0U4 744 U44 144
7)t li*u
B– cá% C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% C C C C C
ož b(% trơn $g 4,40g 4,477 4,4U 4,41 4,4B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
C03
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,37 4,3g 4,0U 4,70
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,U3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,44g 4,4C 4,4CC 4,4CC 4,4C7
oá) $hác - U U U U U

CU C1 CB Cg CA

6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính B– i88j
B44 g44 A44 C444 CC44
7)t li*u
B– cá% C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% C C C C C
ož b(% trơn $g 4,4g 4,4A 4,4AA 4,CC 4,C0
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,1 4,B3 4,g1 C,44 C,C3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7
oá) $hác - U U U U U

34 3C 33 30 37
C00
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính B– i88j
C344 C744 CU44 C144 Cg44 3444
7)t li*u
B– cá% C C C C C C
n%#+ng ca# /u cá% C C C C C C
ož b(% trơn $g 4,C7 4,CU 4,C1 4,CB 4,Cg 4,30
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,07 C,B4 C,gU 3,C4 3,04 3,13
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C1 4,4C1 4,4C1 4,4C1 4,4C1
oá) $hác - U U U U U U

3U 31 3B 3g 3A 04
BBPllljj [dP eT MfI NfI M‚M
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, Fau chl%, FLp "Mt
thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% 8<8 i88j
≤ U4 BU C44 CU4 344

BB@000 `Lp "Mt 7)t li*u
8ố% nố% oố% nố% 8<8 cá% C C C C C
8<8 Bu F(ng oC1-o34 bộ 7 7 g g g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,31 4,0g 4,71 4,UU 4,B4
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% 8<8 i88j
3U4 044 0U4 744 U44

7)t li*u
oố% nố% 8<8 cá% C C C C C
Bu F(ng o34-o37 bộ C3 C3 C1 C1 34
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,g4 4,B0 4,gg 4,AA C,CB
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C7 4,4Cg 4,4Cg
oá) $hác - U U U U
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
C07
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% 8<8 i88j
144 B44 g44 A44

7)t li*u
oố% nố% 8<8 cá% C C C C
Bu F(ng o3B-o04 bộ 34 37 37 3g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,74 C,UB C,g4 C,A3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,433 4,433 4,43g 4,43g
oá) $hác - U U U U
CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% 8<8 i88j
CC44 C344 C3U4 C044 C0U4 C744

7)t li*u
oố% nố% 8<8 cá% C C C C C C
Bu F(ng o00-o0A bộ 03 03 03 03 03 01
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,0U 3,UB 3,1B 3,Bg 3,gA 3,AA
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43g 4,403 4,403 4,403 4,403 4,403
oá) $hác - U U U U U U
CU C1 CB Cg CA 34
C0U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% 8<8 i88j
CU44 C144 CB44 Cg44 CA44 3444

7)t li*u
oố% nố% 8<8 cá% C C C C C C
Bu F(ng o0A-o7U bộ 01 74 73 77 71 7g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,3C 0,73 0,10 0,gU 7,41 7,3g
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,401 4,401 4,47 4,47 4,47 4,47
oá) $hác - U U U U U U
3C 33 30 37 3U 31
BBPllmjj [dP eT MfI NfI [I•N M^T TQ•N T]Y^N D}N X’NGH Dw]
6hành &h.n ,ng (i*+
Bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u, d% chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U448, cLt
ống, t©) :át 8‚p, hàn 8Mt bích, c=# rỉ, /ơn FQt, b•c 8ố% nố% thO# t%Ru chu©n@
5ơn :. tính: 8ố%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính 8ố% nố% i88j
UBI0,U 1B-gAI7 C4gI7 CUAIU 3CAIB 3B0Ig
BB@007 `Lp 7)t li*u
"Mt 8ố% „ I) cha% 4,44U 4,4C4 4,4C3 4,43U 4,4U3 4,4B4
nố% 5>t "Nn $g 4,40g 4,4B7 4,4A3 4,CA4 4,314 4,004
F%Rn DuO hàn $g 4,41 4,CA 4,30 4,U7 C,30 C,BA
$&t X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3
trRn
tu)&n Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,UA 4,g4 4,A1 C,34 C,77 C,14
dTn %áy thi ,ng
I+ng oá) hàn 30 $\ ca 4,4C 4,47 4,4U 4,CC 4,3B 4,0A
dHu oá) nâng B t>n ca - - - - 4,3C4 4,3C4
oá) $hác - 3 3 3 3 3 3
4C 43 40 47 4U 41
Ghi chú:
- Trhng h€p phE% bE# (n C, 3 h#Mc 0 F*p thJ :!t F%9u F>) thO# ".nh 8,c của
bE# (n tu)&n ống chính nhân tỷ F9 thu!n tu¶ thO# ch%<u dà% của 8ố% nố% F%Rn $&t,
r%Rng nhân c(ng của t£ng F*p thJ "€c nhân :*% h9 /ố C,C@
- -&u F%Rn $&t 8ố% nố% cQ I+ng dHu c± tr#ng ".a bàn $h# ch,a I+ng dHu
c(ng tác :9 /%nh 8(% trhng :à phYng c,u h#E, tr. /ố nhân c(ng "€c tính :*% h9
/ố U iIO c,u h#E :à nhân c(ng c,u h#E /‹ F!p dự t#án r%Rngj@
- Trhng h€p phE% d% chu)Pn 8á) ¯ U448 :à ¤ C4448 thJ ha# phí 8á)
nhân :*% h9 /ố C,0@ -&u d% chu)Pn ¯ C4448 thJ ha# phí 8á) nhân :*% C,U@
BBPllnjj [dP AI MHSI THỦY
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "Qng 8_ n*c,
$h#an ống, c=# chE%, Fau chl%, FLp chỉnh, bLt bu F(ng@
C01
5ơn :. tính : cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
14 g4 C44 C3U

BB@00U `Lp 7)t li*u
"a% $h_% 5a% $h_% thuỷ cá% C C C C
thuỷ Bu F(ng oC1-o34 bộ 7 7 7 7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C3 4,CB 4,34 4@30
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU4 344 3U4 044 0U4

7)t li*u
5a% $h_% thuỷ cá% C C C C C
Bu F(ng bộ 7 7 7 7 7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3U 4,00 4,7g 4,UU 4,14
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
744 7U4 U44 144 B44 g44

7)t li*u
5a% $h_% thuỷ cá% C C C C C C
Bu F(ng bộ 7 7 7 7 7 7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,B7 4,Bg 4,A3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,C C,33 C,0A
C4 CC C3 C0 C7 CU
C0B
BBPlmjjj [dP eT TQZ V_ HŒNG CT] Hgt
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, c=# chE%, Fau
chl%, bLt bu F(ng, FLp chỉnh thO# )Ru cHu $¨ thu!t @
BBPlm1jj [dP eT TQZ CT] Hgt
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính tr; c,u h#E i88j
C44 CU4

BB@07C `Lp "Mt 7)t li*u
tr; c,u Tr; c,u h#E cá% C C
h#E n%#+ng ca# /u Fá C488 8
3
4,4U 4,4g
Bu F(ng bộ g g
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,7U 4,UC

4C 43
BBPlmkjj [dP eT HŒNG CT] Hgt
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính h•ng c,u h#E i88j
g4 C44

BB@073 `Lp "Mt 7)t li*u
h•ng c,u Z•ng c,u h#E cá% C C
h#E n%#+ng ca# /u Fá C488 8
3
4,47 4,4UC
Bu F(ng bộ 7 g
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,0U 4,7C

4C 43
Ghi chú:
Z•ng c,u h#E :à tr; c,u h#E "€c tính t£ $huỷu "&n 8%9ng F>) n*c
BBPln1jj [dP eT ‡NG H‡ g [R] [RŠNG
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u, th%&t b. "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, bE#
džng $%P8 tra "[ng h[, rOn "Hu ống, FLp "[ng h[ thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
Du) cách "[ng h[ i88j
≤ U4 ≤ C44 ≤ 344
BB@0UC `Lp "Mt 7)t li*u
"[ng 5[ng h[ cá% C C C
h[ Ca# /u t>8 8
3
4,4C 4,43 4,4g
"# Fu Bu F(ng oC1-o34 cá% 7 g g
C0g
F€ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,11 4,g7 4,AA
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn :.
Du) cách "[ng h[ i88j
¤ 044 ¤ 744 ¤ U44 ¤ 144
7)t li*u
5[ng h[ cá% C C C C
Ca# /u t>8 8
3
4,CB 4,04 4,7B 4,1g
Bu F(ng o34-o3B cá% C3 C1 34 34
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,41 C,01 C,13 C,g0
47 4U 41 4B
BBPlnkjj [dP eT ‡NG H‡ g bP [ỰC
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u, th%&t b. "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, uốn ống
'n áp :à rOn, $h#an F| gLn ống 'n áp, FLp :an, $%P8 tra, ch=) thS
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5.nh 8,c
BB@0U3 `Lp "Mt 7)t li*u
"[ng h[ "# 5[ng h[ "# áp Fực cá% C
áp Fực X!t F%9u $hác - 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,gU
4C
BBPlo1jj [dP eT VAN MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :an "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, Fau chl%, c=# rỉ,
cLt g%#+ng, FLp chỉnh, bLt bu F(ng@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
74 U4 BU C44
BB@01C `Lp "Mt 7)t li*u
:an Xan cá% C C C C
8Mt BuF(ng oC1 bộ 7 7 g g
bích Ca# /u t>8 8
3
4,4C 4,43 4,37 4,4B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,0U 4,7C 4,U4 4,14
C0A
4C 43 40 47

6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
CU4 344 3U4 044 0U4
7)t li*u
Xan cá% C C C C C
BuF(ng oC1-o34 bộ g g C3 C3 C1
Ca# /u t>8 8
3
4,C7 4,Cg 4,31 4,01 4,U4
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,B1 4,A1 C,4A 4,gC 4,Ag
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C7
oá) $hác - U U
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính :an i88j
744 U44 144 B44 g44
7)t li*u
Xan cá% C C C C C
Bu F(ng o34-o3B bộ C1 34 34 37 37
Ca# /u t>8 8
3
4,14 4,g4 C,44 C,73 C,g4
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,C4 C,04
Nhân ,ng <,9:7 c(ng C,UU C,B7 3,44
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4Cg 4,4Cg 4,433 4,433 4,43g
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính :an i88j
C444 C344 CU44 Cg44
7)t li*u
Xan cá% C C C C
Bu F(ng o3B-o7U bộ 3g 03 01 77
Ca# /u t>8 8
3
3,74 3,Ug 0,34 0,gB
C74
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,9:7 c(ng 3,3C 3,1U 0,03 0,Ag
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43g 4,403 4,401 4,47
oá) $hác - U U U U
CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính :an i88j
3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
Xan cá% C C C C
Bu F(ng o7U-oU3 bộ 7g U3 U1 14
Ca# /u t>8 8
3
7,0 7,B0 U,C1 U,UA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,9:7 c(ng 7,43 7,73 7,g3 U,30
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,47 4,470 4,470 4,470
oá) $hác - U U U U
CA 34 3C 33
C7C
BBPlokjj [dP eT VAN Xt MHƒ
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, chE% rỉ, Fau
chl%, cLt g%#+ng FLp :an thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t @
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
3U 03 74 U4

BB@013 `Lp "Mt 7)t li*u
:an IE $hí Xan IE $hí cá% C C C C
Ca# /u 8
3
4,43 4,43 4,43 4,43
Bu F(ng oC1 bộ 7 7 7 7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,C7 4,Cg 4,30 4,31
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
B1 gA C44 CU4 344

7)t li*u
Xan IE $hí cá% C C C C C
Ca# /u 8
3
4,40 4,40U 4,47 4,41 4,4g
Bu F(ng oC1-o34 bộ 7 g g g g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,00 4,0U 4,0g 4,UB 4,B1
4U 41 4B 4g 4A
BBPloljj [dP eT VAN PHAg I‚] CH•NH TfC Ộ [ŒC
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, Fau chl% c=# rỉ :an, cLt
g%#+ng, FLp 8Mt bích bLt bu F(ng@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
3U4 044 0U4 744 U44
BB@010 `Lp "Mt 7)t li*u
:an pha# Xan pha# cá% C C C C C
"%<u chỉnh Ca# /u 8
3
4,C3 4,CB 4,30 4,04 4,7B
tốc "ộ F•c Bu F(ng o34-o37 cá% g C3 C1 C1 34
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,7U C,B4 3,44 3,4U 3,70
4C 43 40 47 4U
C73
Ghi chú +
Za# phí :!t F%9u, nhân c(ng, 8á) th% c(ng g%a c(ng, FLp g%á "ž puF%, Ià puF%
"€c tính r%Rng thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
BBPlomjj [dP eT VAN bY
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, c©u th%&t b. FRn /àn
c(ng tác, $h#an F| bu F(ng :à# /àn bR t(ng, Fau chl%, c=# rỉ, $%P8 tra, FLp "Mt :à
c+n chỉnh :an thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
744 U44 144 B44 g44
BB@017 `Lp "Mt 7)t li*u
:an "á) Xan "á) bộ C C C C C
BuF(ng o 37-o04 bộ C1,4 34,4 34,4 37,4 37,4
Ca# /u t>8 8
3
4,CU 4,C1 4,CB 4,Cg 4,CA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,AU 3,07 3,1C 3,Ag 0,73
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B
4C 43 40 47 4U
C70
BBPlonjj [dP eT VAN IỆN
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, $%P8 tra, Fau chl%, c=# rỉ
:an, FLp "Mt :à h%9u chỉnh :an thO# )Ru cHu $¨ thu!t @
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
744 U44 144 B44 g44
BB@01U `Lp "Mt 7)t li*u
:an "%9n Ca# /u 8
3
4,04 4,7B 4,1g 4,A3 C,3C
Bu F(ng o37-o04 cá% C1 34 34 37 37
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 9,0:7 c(ng 3,77 3,A1 0,31 0,B3 7,3g
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
A44 C444 C344 C744
7)t li*u
Ca# /u 8
3
C,U0 C,gg 3,BC 0,1A
Bu F(ng o37-o04 cá% 3g 3g 03 01
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 9,0:7 c(ng 0,03 0,Ag 7,Ag U,AB
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B
41 4B 4g 4A
C77
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
CU44 Cg44 3444 3U44
7)t li*u
Ca# /u 8
3
7,37 1,C4 B,U7 CC,Bg
Bu F(ng o37-o04 cá% 01 77 7g U1
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 9,0:7 c(ng 1,40 1,10 B,30 B,gU
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,43B 4,43B 4,43B 4,43B
C4 CC C3 C0
BBPloojj [dP eT VAN QŽN
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, ca cLt ống, rOn
ống, Fau chl%, FLp "Mt thO# "‡ng )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
≤ 3U 03 74 U4 1B B1 gA
BB@011 `Lp "Mt 7)t li*u
:an Xan cá% C C C C C C C
rOn B+ng tan 8 4,7g 4,1 4,BU 4,A0 C,30 C,70 C,1B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,C4 4,C7 4,CB 4,3C 4,3U 4,0C 4,07

4C 43 40 47 4U 41 4B
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
C44 CC4 CU4 344 3U4
7)t li*u
Xan cá% C C C C C
B+ng tan 8 C,gg C,A1 3,1g 0,UB 7,7B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,0B 4,7C 4,7B 4,10 4,BA
4g 4A C4 CC C3
BBPlo7jj [dP eT VAN D}N X’NG Dw] Nfƒ B•NG PHRcNG PHbP MeT BƒCH
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b. bốc dž :à :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% U48, FLp ống F[ng,
Fau chl%, c=# rỉ :an, /ơn :an, cLt ống, t©) 8‚p ống, /ơn FQt, cLt g%#+ng, bLt bu
F(ng, bE# džng :an@
C7U
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng
tác Iâ)
FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính :an i88j
Xan
VsU4
6sC4
Xan
Vsg4
6sC1
Xan
VsC44
6sC1
Xan
VsC44
6s3U
7)t li*u
`Lp Xan bộ C,4 C,4 C,4 C,4
"Mt mng F[ng d 3CAIB 8 4,14 4,14 4,14 -
BB@01B :an mng F[ng d 3B0Ig 8 - - - 4,14
dTn „ I) cha% 4,4A1 4,4A1 4,4A1 4,4A1
I+ng ^ơn 0 n*c $g 4,4C4 4,4C7 4,4Cg 4,4Cg
dHu 5>t "Nn $g 4,11 4,11 4,11 4,11
nố% DuO hàn $g 4,144 4,144 4,1g4 4,1g4
b…ng -hựa "hng $g 4,1A4 C,U04 3,474 3,474
phơn
g
Củ% "un $g
4,1A4 C,U04 3,474 3,474
pháp Vâ) "a) $g 4,3U4 4,7B4 4,UB4 4,UB4
8Mt X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
bích
Nhân ,ng 9,0:7 c(ng 4,717 4,Ug7 4,B34 C,474
%áy thi ,ng
oá) hàn CU $\ ca 4,C04 4,C04 4,CU4 4,CU4
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
C71
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính :an i88j
Xan VsCU4
6sC1
Xan VsCU4
6s17
Xan Vs344
6s3U
6sC1
Xan Vs3U4
6s3U
6sC1
7)t li*u
Xan bộ C C C C
mng F[ng d 3B0Ig 8 4,14 - - -
mng F[ng d 03UIg 8 - 4,14 - -
mng F[ng d 731IC4 8 - - 4,14 4,14
„ I) cha% 4,CC 4,CC 4,C0 4,C0
^ơn 0 n*c $g 4,40 4,40 4,40B 4,474
5>t "Nn $g 4,BU 4,BU 4,gA 4,gA
DuO hàn $g C,01 C,01 3,g4 0,C3
-hựa "hng $g 0,41 0,41 7,4g U,C1
Củ% "un $g 0,41 0,41 7,4g U,C1
Vâ) "a) $g 4,g4 4,g4 C,C4 C,0g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 9,0:7 c(ng C,CB1 C,CB1 C,14 C,A3
%áy thi ,ng
oá) hàn CU $\ ca 4,04 4,04 4,13 4,1A
C©u U t>n ca - 4,34 4,34 4,34
oá) $hác - 3 3 3 3
4U 41 4B 4g
Ghi chú:
- mng F[ng các F#=%, dâ) "a), nhựa "hng, củ% $h% FLp "Mt :an chJ8 tr#ng
">t, cQ hố :an 8*% "€c áp d;ng@
- `Lp :an $h(ng cQ ống F[ng thJ ha# phí quO hàn nhân :*% h9 /ố 4,B
C7B
BBPl71jj [dP BƒCH THˆP
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn bích "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, ca cLt,
t©) :át 8‚p, hàn 8Mt bích "Hu ống, cLt g%#+ng, FLp 8Mt bích bLt bu F(ng@
5ơn :. tính: cMp bích

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
74 U4 BU C44
BB@0BC `Lp 7)t li*u
bích Bích th‚p cá% 3 3 3 3
th‚p DuO hàn $g 4,C1 4,Cg 4,31 4,74
BuF(ng oC1 bộ 7 7 g g
Ca# /u t>8 8
3
4,43 4,43 4,437 4,4B
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3g 4,0 4,0g 4,7U
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ%
1T
ca
oá) hàn "%9n 30
$\
ca 4,47 4,47 4,41 4,4A
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU4 344 3U4 044 0U4
7)t li*u
Bích th‚p cá% 3 3 3 3 3
DuO hàn $g 4,14 4,Bg C,77 3,33 3,Ag
„ I) cha% 4,4C3 4,4C1 4,43 4,43U 4,43A
ŠIOt)FOn cha% 4,44U 4,441 4,44g 4,4C4 4,4C3
BuF(ng oC1 bộ g g C3 C3 C1
Ca# /u t>8 8
3
4,C7 4,Cg 4,31 4,01 4,U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,U7 4,1A 4,gC 4,g0 4,A3
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,44B 4,44B
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C0 4,CB 4,03 4,7A 4,11
oá) $hác - U U U U U
4U 41 4B 4g 4A
C7g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
744 U44 144 B44 g44
7)t li*u
Bích th‚p cá% 3 3 3 3 3
DuO hàn $g 0,01 7,3 U,47 U,gg 1,B3
„ I) cha% 4,400 4,47C 4,47A 4,4UB 4,411
ŠIOt)FOn cha% 4,4C0 4,4C1 4,4CA 4,433 4,431
BuF(ng oC1 bộ C1 34 34 37 37
Ca# /u t>8 8
3
4,1 4,g C C,73 C,g
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,4A C,30
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,7C C,UA C,gU
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7 4,4C7
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,BU 4,A0 C,C3 C,0C C,7A
oá) $hác - U U U U U
C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C444 C344 CU44 Cg44
7)t li*u
Bích th‚p cá% 3 3 3 3
DuO hàn $g g,74 C4,4g C3,14 CU,C3
„ I) cha% 4,4g3 4,4Ag 4,C3 4,CU
ŠIOt)FOn cha% 4,403 4,40g 4,47B 4,4UA
BuF(ng oC1 bộ 3g 03 01 77
Ca# /u t>8 8
3
3,7 3,Ug 0,3 0,gB
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3,3g 3,1 0,3U 0,UC
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C7 4,4CU 4,4CU 4,4C1
oá) hàn "%9n 30 $\ ca C,gB 3,37 3,g4 0,01
oá) $hác - U U U U
CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
Bích th‚p cá% 3 3 3 3
DuO hàn $g C1,g4 Cg,7g 34,C1 3C,44
C7A
„ I) cha% 4,C1 4,Cg 4,3 4,3C
ŠIOt)FOn cha% 4,413 4,4B4 4,4Bg 4,4g3
BuF(ng oC1 bộ 7g U3 U1 14
Ca# /u t>8 8
3
7,0 7,B0 U,C1 U,UA
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,A 7,3A 7,1g 7,gB
%áy thi ,ng
CHn tr;c bánh hơ% 1T ca 4,4C1 4,4C1 4,4C1 4,4C1
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 0,B0 7,CC 7,7g 7,1g
oá) $hác - U U U U
CA 34 3C 33
BBPlp1jj [dP N“T BaT NHỰA NfI M’NG ShNG
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí FLp "Mt, Fau chl%, ca cLt ống, FLp n‡t b.t "Hu ống@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
CU 34 3U 03
CB@0gC `Lp 7)t li*u
-‡t b.t -‡t b.t cá% C C C C
nhựa C[n rSa $g 4,443 4,440 4,440 4,44U
nố% 8+ng -hựa dán $g 4,447 4,44U 4,441 4,44g
/(ng X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,43g 4,40C 4,401 4,47

4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
74 U4 1B B1 gA
7)t li*u
-‡t b.t cá% C C C C C
C[n rSa $g 4,44B 4,44BU 4,44g 4,44gU 4,44A
-hựa dán $g 4,44A 4,4C 4,4CC 4,4C3 4,4C0
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4U 4,4UU 4,41 4,4B 4,4g

4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
C44 CC4 CU4 344 3U4
7)t li*u
CU4
-‡t b.t cá% C C C C C
C[n rSa $g 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
-hựa dán $g 4,4CU 4,4C1 4,43C 4,43A 4,401
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4CC 4,4C7 4,4CA 4,437
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C4 4,CC 4,C7 4,CA 4,37

C4 CC C3 C0 C7
CUC
BBPlpkjj [dP eT N“T BaT w] fNG THˆP TQbNG M•M
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí FLp "Mt, c=# chE% rỉ, Fau chl%, ca, cLt rOn, FLp
n‡t b.t "Hu ống@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng
tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
CU 34 3U 04 74 U4
BB@0g3 `Lp 7)t li*u
n‡t b.t -‡t b.t cá% C C C C C C
"Hu o+ng /(ng cá% C C C C C C
ống X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
th‚p
tráng Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,47 4,4U 4,4g 4,4A 4,CC 4,C3
$‹8
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
1B B1 gA C44
7)t li*u
-‡t b.t cá% C C C C
o+ng /(ng $g C C C C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C0 4,C7 4,CU 4,CB

4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính n‡t b.t i88j
CC4 CU4 344 3U4
7)t li*u
-‡t b.t cá% C C C C
o+ng /(ng $g C C C C
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,CA 4,37 4,3B 4,07

CC C3 C0 C7
CU3
BBPlqjjj CdT fNG THˆPH fNG NHỰA
BBPlq1jj CdT fNG HDPŽ B•NG THỦ ChNG
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt ống b…ng thủ c(ng
thO# )Ru cHu $¨ thu!t, Fau chl% ống@
5ơn :. tính: C4 8ố%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@0AC CLt ống 7)t li*u
ZV6– `ž% ca cá% 4,40 4,40U 4,47 4,4U
b…ng thủ X!t F%9u $hác - U U U U
c(ng
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C1 4,CA 4,3C 4,30
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 U44
7)t li*u
`ž% ca cá% 4,41 4,41 4,4B 4,4A
X!t F%9u $hác - U U U U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3B 4,3A 4,0C 4,70
4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 C444
7)t li*u
`ž% ca cá% 4,CC 4,C7 4,CB 4,3
X!t F%9u $hác - U U U U
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,14 4,1g 4,g4 C,3g
4A C4 CC C3
BBPlqkjj CdT fNG THˆP B•NG h XY - AXŽTY[ŽN
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, F>) d>u, cLt, t©) :át, /ang phanh
thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C4 8ố%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4 044 0U4

CU0
BB@0A3 CLt ống 7)t li*u
th‚p „ I) cha% 4,4g 4,C4 4,C3 4,C1 4,34 4,3U 4,3A
b…ng ŠIOt)FOn cha% 4,40 4,47 4,4U 4,41 4,4g 4,C4 4,CC
( I) X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
aIOt)FOn
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,1U C,B1 C,AU 3,C 3,3 2,99 2,77
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444 F2h ca 4,41U 4,4g 4,C 4,C31 4,CUB 4,CA 4,33

4C 43 40 47 4U 41 4B
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
744 U44 144 B44 g44 A44 C444

7)t li*u
„ I) cha% 4,00 4,7C 4,7A 4,UB 4,11 4,B7 4,g3
ŠIOt)FOn cha% 4,C0 4,C1 4,CA 4,33 4,31 4,3A 4,03
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,44 0,7U 0,A4 7,0U 7,g4 U,3U U,B4
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444 Fít2h ca 4,3UC 4,0C7 4,0B 4,70 4,7A 4,UU 4,1C

4g 4A C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C044 C744 CU44 C144 Cg44

7)t li*u
„ I) cha% 4,A4 4,Ag C,4B C,CU C,30 C,0C C,7g
ŠIOt)FOn cha% 4,0U 4,0g 4,73 4,7U 4,7g 4,UC 4,Ug
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1,CU 1,14 B,4U B,U4 B,AU g,74 A,04
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444Fít2h ca 4,1B 4,B7 4,g4 4,g1 4,A3 4,Ag C,C4

CU C1 CB Cg CA 34 3C
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
3444 3344 3744 3U44

7)t li*u
„ I) cha% C,17 C,g4 C,AB 3,4U
ŠIOt)FOn cha% 4,17 4,B4 4,BB 4,g4
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3
CU7
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C4,34 CC,C4 C3,44 C3,7U
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444Fít2h ca C,33 C,07 C,7B C,U0

33 30 37 3U
Ghi chú +
„ I) dlng tr#ng ".nh 8,c Fà F#=% (I) th(ng d;ng n‚n :*% áp Fực C34
$n2c8
3
CUU
BBPlqljj CdT fNG THˆP B•NG h XY - •T …N
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, F>) d>u, cLt ống, t©) d±a, t©) :át,
/ang phanh thO# )Ru cHu $¨ thu!t
5ơn :. tính: C4 8ố%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4 044 0U4

BB@0A0 CLt ống 7)t li*u
th‚p „ I) cha% 4,4g 4,C4 4,C3 4,C1 4,34 4,3U 4,3A
b…ng 5>t "Nn $g 4,UU 4,1g 4,g3 C,4A C,0B C,BC C,Ag
( I) X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
">t "Nn
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C,1U C,B1 C,AU 3,C4 3,34 3,UU 3,BB
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444 F2h ca 4,41U 4,4g 4,C4 4,C31 4,CUB 4,CA 4,33

4C 43 40 47 4U 41 4B
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
744 U44 144 B44 g44 A44 C444

7)t li*u
„ I) cha% 4,00 4,7C 4,7A 4,UB 4,11 4,B7 4,g3
5>t "Nn $g 3,3U 3,g4 0,0U 0,gA 7,UC U,4U U,14
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,44 0,7U 0,A4 7,0U 7,g4 U,3U U,B4
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444 Fít2h ca 4,3UC 4,0C7 4,0B 4,70 4,7A 4,UU 4,1C

4g 4A C4 CC C3 C0 C7
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C044 C744 CU44 C144 Cg44

7)t li*u
„ I) cha% 4,A4 4,Ag C,4B C,CU C,30 C,0C C,7g
5>t "Nn $g 1,CU 1,1A B,0C B,gU g,74 g,AU C4,CC
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 1,CU 1,14 B,4U B,U4 B,AU g,74 A,04
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444Fít2h ca 4,1B 4,B7 4,g4 4,g1 4,A3 4,Ag C,C4

CU C1 CB Cg CA 34 3C
CU1
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
3444 3344 3744 3U44

7)t li*u
„ I) cha% C,17 C,g4 C,AB 3,4U
5>t "Nn $g CC,34 C3,3A C0,71 C7,44
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3
Nhân ,ng <,0:7 c(ng C4,34 CC,C4 C3,44 C3,7U
%áy thi ,ng
oá) hàn hơ% 3444Fít2h ca C,33 C,07 C,7B C,U0

33 30 37 3U
Ghi chú +
„ I) dlng tr#ng ".nh 8,c Fà F#=% ( I) th(ng d;ng n‚n :*% áp Fực C34
$n2c8
3
CUB
BBPlqmjj CdT fNG THˆP B•NG MbY CdT CwM TAY
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, F>) d>u, cLt ống b…ng 8á) cLt
cH8 ta), 8à%, /ang phanh b…ng 8á) 8à% cH8 ta) @

5ơn :. tính: 8ố%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4 044 0U4

BB@0A7 CLt ống th‚p 7)t li*u
b…ng 8á) 5·a cLt cá% 4,4g 4,C3 4,C1 4,37 4,0C 4,0A
cLt cH8 ta) 5·a 8à% cá% 4,43 4,43 4,40 4,4U 4,41 4,4g
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,4g 4,4A 4,C4 4,C3 4,C0 4,CU
%áy thi ,ng
oá) cLt ca 4,40 4,4U 4,4Ug 4,417 4,4g 4,C
4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
744 U44 144 B44 g44 A44 C444

7)t li*u
5·a cLt cá% 4,10 4,BA 4,A7 C,C4 C,31 C,7C C,UB
5·a 8à% cá% 4,C0 4,C1 4,CA 4,33 4,3U 4,3g 4,0C
X!t F%9u $hác - 3 3 3 3 3 3 3
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,Cg 4,34
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,30 4,3U 4,3g 4,04 4,0U
%áy thi ,ng
oá) cLt ca 4,CC 4,C0 4,CU 4,C1 4,Cg 4,34 4,33
4B 4g 4A C4 CC C3 C0
CUg
BBPmjjjj TH™ bP [ỰC CbC [grI RuNG fNGH Ộ MƒN RuNG fNG THhNG
GI€H MH™ TQsNG fNG NRvC
HRvNG D}N bP DZNG
- 5.nh 8,c c(ng tác thS áp Fực "hng ống ba# g[8 t#àn bộ các ha# phí
:!t F%9u, nhân c(ng, 8á) th% c(ng ph;c :; ống thO# cách thS t£ng "#=n dà% C44 8
- -&u thS áp Fực "#=n ống cQ ch%<u dà% t£ C448 "&n U448 thJ nhân ".nh
8,c trRn :*% h9 /ố 4,BU của bEng 8,c cQ "hng $ính tơng ,ng :à ¯ U448 thJ
".nh 8,c trRn nhân :*% h9 /ố 4,B của bEng 8,c cQ "hng $ính tơng ,ng@
- `€ng n*c cHn th%&t ch# c(ng tác thS áp Fực "ố% :*% h9 thống c>p th#át
n*c "€c tính r%Rng thO# )Ru cHu th%&t $&@
BBPmj1jj TH™ bP [ỰC RuNG fNG GANG V_ RuNG fNG THˆP
6hành &h.n ,ng (i*
CLt ống, FLp BU, B–, FLp bích i bích "Mc, bích r|ng, chNn, chống "Hu ống,
FLp :an các F#=% i:an IE $hí, :an an t#ànj, FLp 8á) bơ8, "[ng h[ "# áp Fực, FLp
ống th#át n*c thS, bơ8 n*c thS áp Fực thO# )Ru cHu th%&t $&, nố% trE ống, d•n
:9 /%nh@

5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
¤C44 C44 C3U CU4 344
BB@74C ThS áp Fực 7)t li*u
"hng ống Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
gang :à Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
"hng Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
ống th‚p Bích r|ng cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BU cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
B– cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,4C1 4,4Cg 4,43 4,40 4,40U
Bu F(ng oC1-o34 cá% 4,4g 4,4g 4,4g 4,4g 4,4g
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,44 C,U4 C,B4 3,44 3,U4
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,UC 4,BU 4,Bg 4,g4 4,gU
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích r|ng cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
CUA
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,47U 4,41U 4,4A 4,C0 4,CU
Bu F(ng o34-o37 cá% 4,C3 4,C3 4,C3 4,C1 4,34
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 0,44 0,34 7,44 7,04 U,44
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca C,44 C,44 C,3U C,04 C,U4
41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích r|ng cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,34 4,3U 4,7U 4,U4 4,14
Bu F(ng o37-o00 cá% 4,34 4,37 4,37 4,3g 4,3g
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng U,U4 1,44 B,44 g,44 A,44
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca C,BU 3,44 3,U4 3,B4 3,g4
CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CC44 C344 C044 C744 CU44 C144 Cg44
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích r|ng cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,B0 4,g1 C,4C C,Cg C,0U C,U7 C,A7
Bu F(ng o00-o0A cá% 4,03 4,03 4,01 4,01 4,01 4,74 4,77
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng A,U4 C4,44 CC,44 C3,44 C0,44 C7,44 CU,g4
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 0,0g 0,g0 7,00 7,g1 U,77 1,4U B,7
C14
C1 CB Cg CA 34 3C 33
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
3444 3344 3744 3U44
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích r|ng cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
3,7 3,A 0,71 0,BU
Bu F(ng o00-o0A cá% 4,7g 4,U3 4,U1 4,14
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng CB,U4 CA,3U 3C,44 33,44
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca g,A4 C4,U1 C3,0g C0,0U
30 37 3U 31
BBPmjkjj TH™ bP [ỰC RuNG fNG B• ThNG
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
g%#+ng ca# /u, FLp "Mt h9 thống thS áp Fực, 8á) bơ8, bơ8 n*c thS áp Fực, nố%
trE ống, d•n :9 /%nh@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4
BB@743 ThS áp Fực 7)t li*u
"hng ống Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
bR t(ng Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,43 4,40 4,47 4,4U
Bu F(ng oC1-o34 cá% 4,4g 4,4g 4,4g 4,C3
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,34 C,74 C,g4 3,C4
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,U4 4,BU 4,BU C,44
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
6i;& th3#
Thành phHn 5ơn 5hng $ính ống i88j
C1C
ha# phí :. 044 0U4 744 U44 144 B44
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,4B 4,4A 4,C0 4,CU 4,3 4,3U
Bu F(ng o34-o04 cá% 4,C3 4,C1 4,C1 4,3 4,3 4,37
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,74 3,B4 0,44 0,14 7,44 7,g4
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca C,44 C,3U C,3U C,U4 3,44 3,44
oá) $hác - 3 3 3 3 3 3

4U 41 4B 4g 4A C4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
g44 A44 C444 CC44 C344
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U4 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U4 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U4 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 83 4,7U 4,U4 4,14 4,13 4,17
Bu F(ng o04-o0A cá% 4,37 4,3g 4,3g 4,03 4,03
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng U,34 1,44 1,14 B,44 B,74
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 3,U4 3,U4 3,BU 0,44 0,44
oá) $hác - 3 3 3 3 3

CC C3 C0 C7 CU
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C744 C144 Cg44 3444
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bích "Mc cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Ca# /u t>8 8
3
4,B0 4,g4 C,C4 C,33
Bu F(ng o0A-o7U cá% 4,01 4,74 4,77 4,7g
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng g,44 g,14 A,44 A,14
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 0,U4 7,44 7,3U 7,3U
C13
oá) $hác - 3 3 3 3

C1 CB Cg CA
BBPmjljj TH™ bP [ỰC RuNG fNG NHỰA
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn ph; tlng "&n :. trí FLp "Mt tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
g%#+ng ca# /u, FLp "Mt h9 thống thS áp Fực, 8á) bơ8, bơ8 n*c thS áp Fực, nố%
trE ống, d•n :9 /%nh@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U 03 74 U4
BB@740 ThS áp Fực 7)t li*u
"hng ống Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
nhựa Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
mng /Lt tráng $‹8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
mng 8<8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,71 4,U4 4,UU 4,13 4,11 4,B4
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

4C 43 40 47 4U 41
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
1U BU gA C44 C3U CU4
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
mng /Lt tráng $‹8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
mng 8<8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,B1 4,g4 4,g7 C,4U C,30 C,74
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,0 4,0C 4,0C 4,03 4,00 4,07
4B 4g 4A C4 CC C3
6i;& th3#
Thành phHn 5ơn 5hng $ính ống i88j
C10
ha# phí :. 344 3U4 044 0U4 744 U44
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
mng /Lt tráng $‹8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
mng 8<8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
X!t F%9u $hác - 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,BU 3,C4 0,44 0,U 0,g4 7,04
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,0B 4,73 4,7B 4,U7 4,1C 4,BA
C0 C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 C444
7)t li*u
Xan C ch%<u cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Xan IE $hí V74 cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
Bu cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
BO cá% 4,4U 4,4U 4,4U 4,4U
mng /Lt tráng $‹8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
mng 8<8 8 4,3U 4,3U 4,3U 4,3U
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7,g4 U,34 U,14 1,04
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca C,4C C,3B C,U1 3,3B
CA 34 3C 33
BBPmjmjj TH™ NGHIỆM RuNG fNG THhNG GI€
6hành &h.n ,ng (i*+
n%a c(ng các t>8 b.t, $h#an F| :à b.t $ín t>t cE các nhánh r‹ "Hu :à cuố%
ống dTn chính@ ]‚# "Mt "%9n /ang $hu :ực thS@ ThS hơ% $%P8 tra "ộ $ín $hít, IS
FG các ch| h_@ T%&n hành "# Fu F€ng, tính t#án Iác ".nh tỉ F9 ha# h;t /# /ánh :*%
qu) ph=8 "P "E8 bE# ch>t F€ng ch# ph‚p@ Thá# các "Hu b.t của các nhánh h9
thống qu=t :@:@@@ h#àn th%9n c(ng tác thS ngh%98@
5ơn :. tính:C 8

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn c(ng :%9c 5ơn :.
Du) cách ống i88j
C44-U44 144-g44 ¯C444
BB@747 ThS 7)t li*u
ngh%98 ^Lt d²t 3UI7 $g 4,4C 4,4C 4,4C
"hng T(n bŽ0 $g 4,30 4,30 4,30
C17
ống th(ng T(n "On $g 4,30 4,30 4,30
g%Q BuF(ng ogI04 bộ 4,4C 4,43 4,43
n%#+ng ca# /u t>8 83 4,447 4,447 4,447
Thuốc t=# $hQ% $g 4,443 4,440 4,440
oat%t $g 4,44C 4,4430 4,4477
Th%&c hàn $g 4,4441 4,444g 4,44C
X!t F%9u $hác - C C C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,3A 4,07 4,71
%áy thi ,ng
Du=t g%Q 3,U $\ ca 4,4C 4,4C 4,43
oá) :% áp $& ca 4,4C 4,4C 4,43
]h#an cH8 ta) 4,U $\ ca 4,4C 4,4C0 4,4CB
oá) $hác - 4,C 4,C 4,C
4C 43 40
C1U
BBPmjnjj ChNG TbC MH™ TQsNG fNG NRvC
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C44 CU4 344 3U4 044 0U4 744

BB@74U C(ng tác 7)t li*u
$hS trlng -*c /=ch 8
0
4,AU 3,C0 0,BB U,gA g,7g CC,U7 CU,4B
ống n*c CF#r bột ga8 7B,U4 C41,U Cgg,U 3A7,U 737,4 UBB,4 BU0,U
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,BU C,44 C,3U C,U4 C,14 C,g4 3,44
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 4,0g 4,UC 4,17 4,BB 4,BB C,4B C,4A

4C 43 40 47 4U 41 4B
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
7U4 U44 144 B44 g44 A44

7)t li*u
-*c /=ch 8
0
CA,4g 30,UU 00,AC3 71,C1 14,3A B1,04
CF#r bột ga8 AU7,44 CCBB,U4 C1AU,14 304B,A 04C7,7 0gCU,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,34 3,U4
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0,44 0,U 0,g 7,41
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca C,34 C,74 C,B4 C,A1 3,3U 3,UA

4g 4A C4 CC C3 C0
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
C444 CC44 C344 C744 C144

7)t li*u
-*c /=ch 8
0
A7,34 CC0,Ag C0U,1U Cg7,10 37C,CU
CF#r bột ga8 7BC4,44 U1AA,C 1Bg3,7 A30C,1 C34UB,1
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 7,3A 7,7g 7,17 U,CU U,UA
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca 3,A1 0,0g 0,g0 7,g1 1,4U

C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
Cg44 3444 3344 3744 3144

7)t li*u
C11
-*c /=ch 8
0
04U,3C 0B1,g4 7UU,A0 U73,UA 101,BA
CF#r bột ga8 CU314,7 Cgg74,44 33BA1,7 3BC3A,1 0Cg0A,1
Nhân ,ng <,0:7 c(ng U,AB 1,77 B,4g B,B3 g,0B
%áy thi ,ng
oá) bơ8 UCX ca B,74 g,A4 C4,U1 C3,0g C7,01

CA 34 3C 33 30
[dP eT PHZ MIỆN C•P THgbT NRvC PHZC VZ SINH HgrT
V_ VỆ SINH TQgNG ChNG TQiNH
TH]Y^T MINH V_ HRvNG D}N bP DZNG
5.nh 8,c dự t#án FLp "Mt ph; $%9n ph;c :; /%nh h#=t :à :9 /%nh tr#ng c(ng
trJnh ig•% tLt Fà ph; $%9n c>p th#át n*cj dlng "P F!p "ơn g%á dự t#án ch# c(ng
tác FLp "Mt ph; $%9n c>p th#át n*c _ "ộ ca# trung bJnh ® 78 itHng th, nh>tj, n&u
th% c(ng _ "ộ ca# ¯ 78 thJ ".nh 8,c nhân c(ng "€c "%<u chỉnh thO# các h9 /ố
nh /au:
- 5ộ ca# t£ tHng th, 3 "&n tHng th, U: C, 8|% tHng "€c "%<u chỉnh h9 /ố
b…ng C,40 /# :*% ".nh 8,c nhân c(ng của tHng F%<n $<@
- 5ộ ca# t£ tHng th, 1: C, 8|% tHng "€c "%<u chỉnh h9 /ố b…ng C,4U /#
:*% ".nh 8,c nhân c(ng của tHng F%<n $<@
`Lp "Mt các ph; $%9n c>p th#át n*c tr#ng t!p ".nh 8,c nà) "€c qu) ".nh
nh /au :
Các th%&t b. :9 /%nh "€c qu) ".nh tính Fà C bộ, :í d;: FLp "Mt ch!u rSa cQ C :Y%
nQng C :Y% F=nh ba# g[8: C ch!u rSa, C :Y% nQng, C :Y% F=nh, 3 dâ) dTn n*c iC
nQng C F=nhj :à C c;8 I% ph(ng th#át n*c@
Tr#ng ".nh 8,c "« tính c(ng tác thS, h#àn chỉnh h9 thống@
BBPm11jj [dP eT CH‹] Q™A - [dP eT TH]Y‚N TdM
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ch!u rSa, thu)<n tL8 "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, FLp chỉnh,
IE8 8ố% nố%, chNn trát cố ".nh@
5XT : Cbộ

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Ch!u rSa Thu)<n tL8
C :Y% 3 :Y%
CQ hơng
/On
]h(ng
hơng /On
BB@7CC `Lp "Mt 7)t li*u
ch!u rSa Ch!u rSa bộ C C
`Lp "Mt Thu)<n tL8 bộ C C
thu)<n tL8 X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,U4 4,14 C,U4 C,14

4C 43 40 47
Ghi chú:
Tr#ng c(ng tác FLp "Mt thu)<n tL8, cha $P c(ng tác Iâ) trát b9 thu)<n
tL8@
C1B
BBPm1kjj [dP eT CH‹] Xƒ
BBPm1ljj [dP eT CH‹] TIš]
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ch!u Ií, ch!u t%Pu "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, FLp chỉnh, IE8
8ố% nố%, chNn trát cố ".nh@
5ơn :. tính: Cbộ

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Ch!u Ií Ch!u t%Pu
?í b9t ?í I'8 -a8 -ª
BB@7C3 `Lp "Mt 7)t li*u
ch!u Ií Ch!u Ií bộ C C
BB@7C0 `Lp "Mt Ch!u t%Pu bộ C C
ch!u t%Pu X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,U4 C,U4 C,U4 C,U4

4C 43 4C 43
BBPm1mjj [dP eT VÒI TdM HRcNG SŽN
BBPm1njj [dP eT VÒI Q™A
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn ph; $%9n :Y% tL8 hơng /On, :Y% rSa "&n :. trí FLp "Mt, "# F>)
d>u, FLp chỉnh, IE8 8ố% nố%, chNn trát cố ".nh@
5ơn :. tính: bộ
o« h%9u
C(ng tác Iâ)
FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
XY% tL8 hơng /On XY% rSa
C:Y%, C
hơng /On
3:Y%, C
hơng /On
C :Y% 3 :Y%
BB@7C7 `Lp "Mt :Y% 7)t li*u
tL8 hơng /On XY% tL8 hơng /On bộ C C
XY% rSa cá% C C
BB@7CU `Lp "Mt X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
:Y% rSa
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,34 4,3U 4,CB 4,34

4C 43 4C 43
BBPmk1jj [dP eT THsNG ]N NRvC N€NG
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn thlng "un n*c nQng "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, FLp chỉnh,
IE8 8ố% nố%, $h#an bLt :ít cố ".nh@
5ơn :. tính: bộ

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`#=% thlng "un n*c nQng
Thlng "un n*c
nQng
Thlng "un n*c
nQng $%Pu F%Rn
t;c
C1g
BB@73C `Lp "Mt thlng 7)t li*u
"un n*c nQng Thlng "un n*c nQng bộ C
Thlng "un n*c nQng bộ C
$%Pu F%Rn t;c
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,Cg C,gU
%áy thi ,ng
oá) $h#an ta) ca 4,C 4,C

4C 43
BBPmkkjj [dP eT PH›] TH]
BBPmkljj [dP eT fNG MIšM TQA
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí FLp "Mt, Fau chl%, ";c chNn trát, cố ".nh h#àn chỉnh
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ph¢u thu
i88j
5hng $ính ống
$%P8 tra i88j
U4 C44 U4 C44
BB@733 `Lp "Mt 7)t li*u
ph¢u thu 6h¢u thu cá% C C
BB@730 `Lp "Mt mng $%P8 tra bộ C C
ống $%P8 tra X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C1 4,CA 4,43 4,47

4C 43 4C 43
BBPmkmjj [dP eT GRcNG SgI V_ CbC DZNG CZ
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí FLp "Mt, "# F>) d>u, $h#an bLt :ít, cố ".nh, :9
/%nh, h#àn chỉnh@
5ơn :. tính: cá%
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
nơng :à các d;ng c;
nơng
/#%
]9 $ính n%á trO# Zộp "ựng
BB@737 `Lp "Mt 7)t li*u
gơng /#% :à nơng /#% cá% C
các d;ng c; ]9 $ính cá% C
n%á trO# cá% C
Zộp "ựng cá% C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C0 4,C0 4,4A 4,4A
%áy thi ,ng
oá) $h#an ta) ca 4,43 4,43 4,4C 4,4C
C1A

4C 43 40 47
BBPmknjj [dP eT VÒI Q™A VỆ SINH
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
`Lp "Mt :Y% rSa :9 /%nh
BB@73U `Lp "Mt 7)t li*u
:Y% rSa XY% rSa cá% C
:9 /%nh C‡t cá% C
X!t F%9u $hác - 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,C0

4C
BBPml1jj [dP eT Bš CHTA NRvC B•NG INgX
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., $hE# /át :. trí FLp "Mt, FRn phơng án th% c(ng, chu©n b. bP, :!n
chu)Pn bP FRn :. trí FLp "Mt, FLp "Mt "E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: bP

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Vung tích bP i8
0
j
4,U C,4 C,U 3,4 3,U
BB@70C `Lp "Mt
bP ch,a
n*c
b…ng %n#I
7)t li*u
BP %n#I bP C C C C C
X!t F%9u ph; - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C,1 3,C 3,37 3,7 3,U1
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Vung tích bP i8
0
j
0,4 0,U 7,4 U,4 1,4
7)t li*u
BP %n#I bP C C C C C
X!t F%9u ph; - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,gg 0,C3 0,77 7,g4 1,74
CB4
41 4B 4g 4A C4
BBPmlkjj [dP eT Bš CHTA NRvC B•NG NHỰA
6hành &h.n ,ng (i*+
Chu©n b., $hE# /át :. trí FLp "Mt, FRn phơng án th% c(ng, chu©n b. bP, :!n
chu)Pn bP FRn :. trí FLp "Mt, FLp "Mt "E8 bE# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: bP

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Vung tích bP i8
0
j
4,3U 4,04 4,74 4,U4 4,B4
BB@703 `Lp "Mt
bP ch,a
n*c
b…ng
nhựa
7)t li*u
BP nhựa bP C C C C C
X!t F%9u ph; - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng
C,34 C,04 C,U4 C,gg 3,C4
4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Vung tích bP i8
0
j
4,A C,4 C,U 3,4 0,4 7,4
7)t li*u
BP nhựa bP C C C C C C
X!t F%9u ph; - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3,77 3,13 3,g3 0,44 0,34 0,0g
41 4B 4g 4A C4 CC
C+F•*/ III
Btg hN RuNG fNGH PHZ TsNG V_ THI^T Ba
BCP111jj Btg hN fNG V_ PHZ TsNG THhNG GI€ B•NG BhNG MHgbNG
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt :!t F%9u thO# $ích
th*c cHn bE# (n, b•c các F*p thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: 8
3
o« h%9u C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :. 5.nh 8,c
BC@CCC BE# (n ống 7)t li*u
:à ph; tlng B(ng $h#áng dà) 74 88 8
0
4,47
th(ng g%Q n%>) dHu 8
3
C,CU
b…ng b(ng B+ng :E% thủ) t%nh cuộn C,43
CBC
$h#áng X!t F%9u ph; - C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,0
4C
BCP11kjj Btg hN THI^T Ba THhNG GI€ B•NG BhNG MHgbNG
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt :!t F%9u thO# $ích
th*c cHn bE# (n, b•c các F*p thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính:8
3
o« h%9u C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :. 5.nh 8,c
BC@CC3 BE# (n 7)t li*u
th%&t b. B(ng $h#áng dà) 14 88 8
0
4,41
th(ng g%Q n%>) dHu 8
3
C,CU
b…ng b(ng `*% th‚p C1IC1 8
3
C,43
$h#áng Xªa I% 8+ng 8
0
4,43
-h(8 Fá bŽ4,g 8
3
C,40
5%nh :ít cá% C44
X!t F%9u ph; - C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,g4
4C
BCP1k1jj Btg hN fNG V_ PHZ TsNG THhNG GI€ B•NG BhNG TH]– TINH
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt :!t F%9u thO# $ích
th*c cHn bE# (n, b•c các F*p thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: 8
3
o« h%9u C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5ộ dà) F*p b(ng thuỷ t%nh i88j
3U U4
BC@C3C BE# (n ống 7)t li*u
:à ph; tlng B(ng thuỷ t%nh 8
0
4,431 4,4U0
th(ng g%Q 5%nh gh%8 cá% 33 33
b…ng b(ng ]O# dán $g 4,401 4,401
thuỷ t%nh B+ng dính g%>) b=c cuộn 4,C3U 4,C0C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,7U 4,13
4C 43
BCP1kkjj Btg hN THI^T Ba THhNG GI€ B•NG BhNG TH]– TINH
6hành &h.n ,ng (i*
X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt :!t F%9u thO# $ích
th*c cHn bE# (n, b•c các F*p thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: 8
3
o« h%9u C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5ộ dà) F*p b(ng thuỷ t%nh i88j
3U U4
CB3
BC@C33 BE# (n 7)t li*u
th%&t b. B(ng thuỷ t%nh 8
0
4,431 4,4U0
th(ng g%Q 5%nh gh%8 cá% 33 33
b…ng b(ng ]O# dán $g 4,401 4,401
thuỷ t%nh B+ng dính g%>) b=c cuộn 4,C3U 4,C0C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 4,UU 4,1B
4C 43
BCP1ljjj Btg hN RuNG fNG B•NG BhNG MHgbNG
BCP1l1jj Btg hN RuNG fNG U[vP BŒC kn 33X
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí bE# (n tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
F*% th‚p, b•c bE# (n ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U
BC@C0C BE# (n 7)t li*u
"hng ống B(ng $h#áng 8
0
4,73 4,71 4,UC
F*p b•c `*% th‚p dŽC4IC4 8
3
37,7C 3U,Ag 3B,UU
3U88 Vâ) th‚p dŽC88 $g C,73 C,7g C,U7
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng B,CC B,Ag g,U1
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
03 74 U4 1A g4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
4,Ug 4,1U 4,BU 4,A0 C,40
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
3A,BU 03,31 0U,7 7C,1g 77,g3
Vâ) th‚p dŽC88 $g C,10 C,B0 C,gU 3,C 3,33
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng A,C4 C4,44 C4,14 CC,g4 C3,U4
47 4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
CB0
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
C,33 C,7U C,1A 3,C1 3,10
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
UC,C Ug,AU 11,g g3,U Ag,3
Vâ) th‚p dŽC88 $g 3,71 3,BB 0,4g 0,B 7,0C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C0,77 C7,U1 C7,A4 CU,BU C1,C3
4A C4 CC C3 C0
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 7U4 U44
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
0,C 0,UB 7,47 7,UC 7,AA
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
CC0,A C3A,1 C7U,0 C1C CB1,B
Vâ) th‚p dŽC88 $g 7,A0 U,UU 1,C1 1,Bg B,0A
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng CB,4C CB,11 Cg,B0 34,UU 3C,73
C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
U,A0 1,gB B,gC g,BU A,B
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
34g,C 30A,U 3B4,A 043,0 000,B
Vâ) th‚p dŽC88 $g g,10 A,g1 CC,4A C3,03 C0,U1
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 3U,0C 3B,7g 3g,7g 04,41 07,37
CA 34 3C 33 30
CB7
BCP1lkjj Btg hN RuNG fNG U[vP BŒC lj 33X
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí bE# (n tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
F*% th‚p, b•c bE# (n ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha#
phí
5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U
BC@C03 BE# (n 7)t li*u
"hng ống B(ng $h#áng 8
0
4,UU 4,1C 4,11
F*p b•c `*% th‚p dŽC4IC4 8
3
3B,UU 3A,C3 04,1A
0488 Vâ) th‚p dŽC88 $g C,U7 C,14 C,11
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng g,U0 A,Ug C4,CU
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
03 74 U4 1A g4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
4,B7 4,g0 4,A7 C,CB C,3g
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
03,gA 0U,74 0g,U7 77,g3 7B,A1
Vâ) th‚p dŽC88 $g C,BU C,gU C,AB 3,33 3,07
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C4,A3 CC,AB C3,1g C7,CU CU,44
47 4U 41 4B 4g
CBU
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
C,UC C,BA 3,4B 3,17 0,3C
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
U7,37 13,4A 1A,A7 gU,17 C4C,07
Vâ) th‚p dŽC88 $g 3,UA 3,A4 0,34 0,g3 7,77
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C1,C0 CB,7B CB,gU Cg,A4 CA,g0
4A C4 CC C3 C0
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 7U4 U44
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
0,BB 7,07 7,A4 U,7B 1,40
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
CCB,47 C03,B7 C7g,77 C17,C7 CBA,g7
Vâ) th‚p dŽC88 $g U,4U U,1B 1,3A 1,A B,U3
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 34,7C 3C,CB 33,7B 37,11 3U,B4
C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
B,C1 g,3A A,73 C4,UU CC,1g
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
3CC,37 373,17 3B7,47 04U,77 001,g7
Vâ) th‚p dŽC88 $g g,BU A,Ag CC,33 C3,7U C0,1g
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 04,0B 03,7B 07,30 74,gB 7B,4g
CA 34 3C 33 30
BCP1lljj Btg hN RuNG fNG U[vP BŒC nj 33X
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí bE# (n tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
F*% th‚p, b•c bE# (n ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U
CB1
BC@C00 BE# (n 7)t li*u
"hng ống B(ng $h#áng 8
0
C,31 C,01 C,7U
F*p b•c `*% th‚p dŽC4IC4 8
3
74,CC 7C,1g 70,3U
U488 Vâ) th‚p dŽC88 $g 3,40 3,C4 3,C1
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C4,44 CC,CB CC,g7
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
03 74 U4 1A g4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
C,Ug C,B7 C,A3 3,04 3,7A
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
7U,7U 7B,A1 UC,C4 UB,0g 14,U3
Vâ) th‚p dŽC88 $g 3,37 3,07 3,71 3,BC 3,g0
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C3,B7 C7,44 CU,44 C1,CU CB,77
47 4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
3,gB 0,07 0,gC 7,BU U,1A
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
11,g4 B7,1U g3,U4 Ag,34 CC0,A4
Vâ) th‚p dŽC88 $g 0,4g 0,0A 0,B4 7,0C 7,A0
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng Cg,g3 34,0g 34,g0 33,C4 30,C0
4A C4 CC C3 C0
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 7U4 U44
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
1,10 B,Ug g,U3 A,71 C4,74
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
C3A,14 C7U,04 C1C,44 CB1,B4 CA3,74
Vâ) th‚p dŽC88 $g U,UU 1,C1 1,Bg B,0A g,4C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 30,gC 37,B4 31,33 3g,g4 04,44
C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
CBB
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
C3,3A C7,CB C1,4U CB,A7 CA,g3
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
330,g4 3UU,34 3g1,14 0Cg,44 07A,74
Vâ) th‚p dŽC88 $g A,37 C4,7g CC,BC C3,A7 C7,CB
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 0U,70 0g,7B 0A,A7 7B,1g U7,A0
CA 34 3C 33 30
CBg
BCP1lmjj Btg hN RuNG fNG U[vP BŒC 1jj 33X
6hành &h.n ,ng (i*+
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí bE# (n tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, cLt
F*% th‚p, b•c bE# (n ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính: C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
CU 34 3U
BC@C07 BE# (n 7)t li*u
"hng ống B(ng $h#áng 8
0
7,0B 7,U1 7,BU
F*p b•c `*% th‚p dŽC4IC4 8
3
BC,UC B0,4g B7,1U
C4488 Vâ) th‚p dŽC88 $g 0,3B 0,00 0,0A
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng C3,C4 C0,14 C7,74
4C 43 40
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
03 74 U4 1A g4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
U,4C U,03 U,1A 1,7U 1,g3
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
B1,gU BA,01 g3,U4 gg,Bg AC,A3
Vâ) th‚p dŽC88 $g 0,7g 0,UB 0,B4 0,A7 7,4B
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng CU,7B CB,44 Cg,44 34,4U 3C,Cg
47 4U 41 4B 4g
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
C44 C3U CU4 344 3U4
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
B,Ug g,U3 A,71 CC,07 C0,30
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
Ag,34 C41,4U CC0,A4 C3A,14 C7U,04
Vâ) th‚p dŽC88 $g 7,0C 7,13 7,A0 U,UU 1,C1
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 33,gU 37,BU 3U,3A 31,Bg 3g,4g
4A C4 CC C3 C0
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
044 0U4 744 7U4 U44
CBA
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
CU,CC CB,44 Cg,gg 34,B1 33,1U
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
C1C,44 CB1,B4 CA3,74 34g,C4 330,g4
Vâ) th‚p dŽC88 $g 1,Bg B,0A g,4C g,10 A,37
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 3A,44 04,44 0C,g0 07,A7 01,7C
C7 CU C1 CB Cg
6i;& th3#
Thành phHn ha# ph% 5ơn :.
5hng $ính ống i88j
144 B44 g44 A44 C444
7)t li*u
B(ng $h#áng 8
0
31,73 04,Cg 00,AU 0B,B3 7C,7A
`*% th‚p dŽC4IC4 8
3
3UU,34 3g1,C1 0Cg,44 07A,74 0g4,g4
Vâ) th‚p dŽC88 $g C4,7g CC,BC C3,A7 C7,CB CU,7C
X!t F%9u $hác - 4,C 4,C 4,C 4,C 4,C
Nhân ,ng <,0:7 c(ng 70,43 71,BC 7g,7A UB,g7 11,B4
CA 34 3C 33 30
BCP1m1jj Btg hN fNG ‡NG B•NG fNG CbCH NHIỆT XfP
6hành &h.n ,ng (i* +
X!n chu)Pn :!t F%9u "&n :. trí bE# (n tr#ng ph=8 :% 048, "# F>) d>u, b•c
bE# (n ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
5ơn :. tính : C448

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
1,7 A,U C3,B CU,A
BC@C7C BE# (n 7)t li*u
ống "[ng mng cách nh%9t Iốp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U
b…ng ống B+ng cuốn bE# (n cuộn g,47 CC,A0 CU,AU CA,AB
cách nh%9t X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Iốp
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 7,UU 7,BB U,43 U,07
4C 43 40 47
Cg4
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
CA,C 33,3 3U,7 3g,1 0C,g
7)t li*u
mng cách nh%9t Iốp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
B+ng cuốn bE# (n cuộn 30,AA 3B,gg 0C,A4 0U,A3 0A,A7
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng U,U7 U,g7 1,3A 1,74 1,U7
4U 41 4B 4g 4A
6i;& th3#
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
07,A 0g,C 7C,0 U7 11,B
7)t li*u
mng cách nh%9t Iốp 8 C44,U C44,U C44,U C44,U C44,U
B+ng cuốn bE# (n cuộn 70,g0 7B,gU UC,gB 1B,g3 g0,Bg
X!t F%9u $hác - 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C 4,4C
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 1,1C 1,gU 1,A1 B,17 g,34
C4 CC C3 C0 C7
C+F•*/ IV
MHAI THbC NRvC NGwM
TH]Y^T MINH V_ HRvNG D}N bP DZNG
C@ 5.nh 8,c dự t#án c(ng tác $ha% thác n*c ngH8 "€c tính ch# t£ng
F#=% 8á) thO# "hng $ính F| $h#an :à c>p ">t "á tơng ,ng@
3@ Trhng h€p th%&t $& $h(ng )Ru cHu phE% /S d;ng dung d.ch /‚t, bOn t(
nít tr#ng quá trJnh $h#an thJ ".nh 8,c nhân c(ng g%E8 U- :à $h(ng tính các
thành phHn ha# phí ">t /‚t, bOn t( nít, 8á) trộn dung d.ch@
0@ Trhng h€p $h#an qua 8Mt tr€t i8Mt t%&p I‡c gâ) tr€t Fà8 F9ch
h*ng $h#an d# "á h#Mc hang ca/tOrj, thJ b' /ung các ha# phí ch# phl h€p@
7@ 5.nh 8,c c(ng tác chống ống "€c tính ch# F#=% ống b…ng $%8 F#=%
:à "« tính Fuân chu)Pn@ Trhng h€p dlng ống chống Fà8 $&t c>u g%&ng thJ áp
d;ng ".nh 8,c $&t c>u g%&ng@
U@ 5.nh 8,c :!t F%9u, nhân c(ng :à 8á) th% c(ng tr#ng c(ng tác th'% rSa
g%&ng $h#an "€c tính bJnh quân thO# các F#=% c>u tr‡c ".a ch>t của tHng ch,a
n*c:
- Trhng h€p /S d;ng ống g%&ng Fà8 ống nâng n*c: ".nh 8,c nhân
c(ng g%E8 C4- inhân :*% h9 /ố 4,Aj :à $h(ng tính các thành phHn ha# phí ống
nâng n*c, quO hàn, 8á) hàn@
CgC
- Trhng h€p /ố ca 8á) thO# )Ru cHu của th%&t $& $hác :*% qu% ".nh
tr#ng bEng 8,c thJ tính thO# )Ru cHu của th%&t $&@ Za# phí nhân c(ng tính nộ% /u)
thO# 8,c t+ng ih#Mc g%E8j của 8á) n‚n $hí@
1@ ]h% th% c(ng _ nơ% $h(ng cQ "%9n F*% thJ $h(ng tính ch% phí "%9n
tr#ng g%á ca 8á) của các F#=% 8á) /S d;ng "%9n :à tính b' /ung 8á) phát "%9n
ch# phl h€p :*% )Ru cHu $¨ thu!t@
B@ 5.nh 8,c c(ng tác $&t c>u g%&ng "€c tính thO# "hng $ính ch# 8ột
8‚t $&t c>u g%&ng các F#=%@
g@ C(ng tác Fà8 "hng, 8Mt b…ng ph;c :; th% c(ng "€c tính r%Rng@
Du) cách ống thO# qu) ".nh của th%&t $&@
6hân c>p ">t, "á tr#ng ".nh 8,c "€c áp d;ng thống nh>t ch# c(ng tác
$h#an g%&ng b…ng 8á) $h#an "!p cáp :à 8á) $h#an I#a)@
BtNG PHÂN C•P •T b CHg ChNG TbC MHgAN ‹P CbP
Cœ% 1œ5 16 65 16 1)@ '@?* "+( 3•@ "œ%
Cœ% I
5>t "H8 FH)@ 5>t hơ% nh«#@ Than bln :à F*p c§ $h(ng cQ r¢ câ)@ 5>t /‚t b_
rh% iá cátj $h(ng cQ cuộ% :à d+8@ 5>t h#àng th' b_ rh%@ Cát rh%@ 5>t á /‚t
d=ng h#àng th'@ 5>t $huR tE# it#%p#F%j@
Cœ% II
5>t /‚t d†#, /‚t pha cát@ 5>t /‚t pha cát b_ rh% cQ FTn ít hơn 34- /=n /§%
nh§@ 5á t#8%t@ 6h>n 8<8, *t@ Than bln :à F*p c§ cQ r¢ câ) h#Mc FTn 8ột ít
/§% :à cuộ% nh§@ Than nâu@ Than "á 8<8@ Các F#=% cát $h(ng thuộc c>p f :à
fff@
Cœ% III
5>t /‚t :à ">t á /‚t chMt /ít@ 5>t /‚t - cát cQ FTn ít hơn 34- d+8, /§% nh§@
5>t h#àng th' thuHn tuG@ 5>t h#àng th' b. n‚n chMt@ 6h>n@ oácnơ b_ rh%@
Cát $h(, cát chE)@
Cœ% IV
5>t /‚t tEng@ 5>t /‚t d†# chMt /ít@ 5>t /‚t - cát cQ FTn nh%<u it£ 34- "&n
04-j d+8, /§% nh§@ Th=ch ca#@ 5á :(% :§ /Y@ Šnh%dr%t@ B(I%t@ Ca# Fanh
ngu)Rn /%nh@ 6h>n c,ng@ ^‚t :(%@ nO¸ơ@ Cát $&t ch,a /‚t@ 5á ph%&n ch,a
than, ta-cF#r%t, /‚t 8<8@ ZaF%t@ ¹#tº#r%t@
Cœ% V
^‚t $&t@ Cuộ% /§% nh§ $h(ng FTn "á tEng@ 5(F(8%t@ DuMng /Lt nâu r| t' #ng@
5á :(%@ Cuộ% $&t của các "á trH8 tích cQ I% 8+ng@ Cát $&t cQ I% 8+ng /Lt :à
:(%@ Các F#=% "á 8ác 8a b. ph#ng h#á: granít, gabr(, "%(r%t, I%On%t, các F#=%
"á ph%&n 8%ca, "á ph%&n bEng@ Than "á rLn chLc@
Cœ% VI
5á cuộ% h=t th( cQ FTn 8ột ít tEng nh§@ Cuộ% $&t của các "á trH8 tích trRn I%
8+ng /%F%c@ Các "á 8ac8a h=t th(: granít, gabr(, gra%, "%(r%t, "#º%a, pOc8at%t,
I%On%t@ 5á :(% th=ch anh h#á@ Cát $&t /%F%c h#á@ Các F#=% "á ph%Rn /%F%c h#á@
Cœ% VII
Các tEng "á $&t t%nh@ 5á cuộ% cQ FTn nh%<u tEng F*n@ 5á :(% /%F%c@ Cuộ% $&t
của các "á $&t t%nh cQ I% 8+ng /%F%c@ Các "á 8ac8a h=t nh§: granít, gabr(,
"%(r%t, I%On%t@ Cát $&t /%F%c@ 6Oc8at%t chMt /ít ch,a nh%<u th=ch anh@ 5á ph%&n
/%F%c@
Cg3
BtNG PHÂN C•P •T b DsNG CHg ChNG TbC MHgAN XgAY
Cœ% 1œ5
16
œ5 16 1)@ '@?* "+( 3•@ "œ%
Cœ% I
Than bln :à F*p phủ thực :!t $h(ng cQ r¢ câ), các th, ">t b_ rh%: h#àng th', cát
i$h(ng phE% cát chE)j, cát pha $h(ng FTn d+8 cuộ%@
Bln *t :à ">t bln@ 5>t /‚t pha, d=ng h#àng th'@ 6h>n 8<8@
Cœ% II
Than bln :à F*p phủ thực :!t cQ r¢ câ) h#Mc cQ FTn 8ột ít d+8 cuộ% nh§ id*% 0 c8j@
Cát pha :à /‚t pha cQ FTn d*% 34- d+8 h#Mc cuộ% nh§ id*% 0 c8j@ Cát chMt@
^‚t pha chMt@ Z#àng th'@ oacnơ b_ rh%@
Cát chE) $h(ng áp Fực@
5>t /‚t cQ "ộ chMt trung bJnh i/‚t phân dE% :à phân t>8j@
6h>n V%at#8%t@
ouố% 8§ ihaF%tj@
Các /En ph©8 ca#F%n h#á h#àn t#àn d# /ự ph#ng h#á các "á 8ac8a :à b%&n ch>t@
DuMng /Lt "§@
Cœ% III
^‚t pha :à cát pha cQ FTn trRn 34- cuộ% :à d+8 nh§ id*% 0 c8j@
5>t h#àng th' chMt@ V+8 :;n@
Cát chE) cQ áp Fực@
5>t /‚t cQ các F*p $²p id*% U c8j cát gLn $&t $h(ng chLc :à 8acnơW /‚t chMt Iít, /‚t
pha :(%, /‚t th=ch anh, /‚t cát@ Bột $&t FTn /‚t gLn $&t $h(ng chLc@ Cát $&t "€c gLn
$h(ng chLc b_% I% 8+ng /‚t :à :(%@ oác nơ@ 5á :(% /Y h&n@ 6h>n chMt Iít@ oanhO¸%t@
Th=ch ca# t%nh thP nh§ $#Mc b. ph#ng h#á@
Than "á 8<8, than nâu@
5á ph%&n tan b. huỷ h#=%@
DuMng 8angan, quMng /Lt ( I) h#á b_ rh%@ B#I%t /‚t@
Cœ% IV
5á cuộ% g[8 nhªng h=t cuộ% nh§ của "á trH8 tích@
Bột $&t /‚t chMt Iít@ Cát $&t /‚t@ oacnơ chMt Iít@ 5á :(% :à "(F(8ít $h(ng chLc@
oanhR¸%t chMt Iít@ 5á :(% cQ F| h'ng :à t‡%@
5«n b=ch igO¸ơj@
Th=ch ca# $&t t%nh@ Šnh)dr%t@ ouố% $aF)@
Than "á c,ng trung bJnh@ Than nâu c,ng@ Ca#F%n ingu)Rn /%nhj@
Các F#=% "á ph%&n: /‚t, /‚t-cát, "á ph%&n chE), "á ph%&n ch,a than, "á ph%&n bột@
?OpOnt%n%t ph#ng h#á 8=nh :à b. tan h#á@
Các F#=% 8acnơ $h(ng chLc, cQ thành phHn cF#r%t :à a8º%b#n-8%ca@
Špat%t $&t t%nh@
Vun%t, pOr%d#t%t ph#ng h#á 8=nh@ ]%8bOF%t b. ph#ng h#á@
DuMng 8act%t :à các quMng tơng tự b. ph#ng h#á 8=nh@
DuMng /Lt 8<8 d†#@ B#I%t@
Cœ% V 5>t d+8 cuộ%@ Cát $&t I% 8+ng ch,a :(% :à /Lt@ Bột $&t@ ^‚t $&t@ ^‚t n‚n r>t chMt Iít,
chMt Iít :à FTn cát nh%<u@ Cuộ% $&t I% 8+ng /‚t-cát h#Mc I% 8+ng Iốp@ 5á :(% chMt Iít@
5á h#a@ V#F#8%t /‚t :(%@ Šnh)dr%t r>t chMt Iít@ 5«n b=ch igO¸ơj th(, ph#ng h#á, nh%<u
F| h'ng@
Cg0
Than "á c,ng@ ŠntraI%t, º#tº#r%t c;c@ Các F#=% "á ph%&n: /‚t-8%ca, 8%ca, cuộ%-cF#r%t,
cF#r%t, cF#r%t-/‚t, IOr%I%t@ ?OpOnt%n%t@ Šnb%t#º%a :à $Orat#º%a ph#ng h#á@ Tup n‡% FSa
IOpOnt%n h#á@
Vun%t b. ph#ng h#á@
]%8bOrF%t d=ng d+8 $&t@
DuMng 8act%t :à các quMng tơng tự, $h(ng chMt Iít@
Cœ% VI Šnh)dr%t chMt Iít FTn :!t F%9u ngu[n gốc tup@ 5>t /‚t chLc cQ các F*p $²p d#F#8%t :à
I%dOr%t@ Cuộ% $&t I% 8+ng :(%@
Cát $&t ºOnpat, :(%-th=ch anh@ Bột $&t FTn th=ch anh@ 5á :(% chMt Iít d#F#8%t h#á,
Icacnơ h#á@ V#F#8%t chMt Iít@ 5«n b=ch@ 5á ph%&n thành phHn /‚t, th=ch anh-IOr%I%t,
th=ch anh-8%ca, th=ch anh-cF#r%t, th=ch anh-cF#r%t-IOr%I%t@
Šnb%t#º%a, $Orat#º%a, p#º%r%t, gabr# cF#r%t hQa :à phân ph%&n@
^‚t $&t /%F%c h#á )&u@
Vun%t $h(ng b. ph#ng h#á@
6Or%d#r%t b. ph#ng h#á@
Š8º%b#F%t@
6%r#IOn%t $&t t%nh th(@
5á cacb#nat-tan@ Špat%t@ ?cacnơ Op%d#t canI%t@ 6%r%t rh%@
DuMng /Lt nâu cQ F| h'ng F*n@
DuMng hO8at%t-8act%t@ ?%dOr%t@
Cœ% VII Cuộ% của "á 8ac8a :à b%&n ch>t icuộ% /ốngj@ V+8 nh§ $h(ng FTn tEng F*n@
Cuộ% $&t cQ cuộ% i"&n U4-j Fà "á 8ac8a, I% 8+ng cát-/‚t@
Cuộ% $&t của "á trH8 tích :*% I% 8+ng /%F%c@ Cát $&t th=ch anh@ V#F#8%t r>t chMt Iít@
Cát $&t ºOnpat, "á :(% /%F%c h#á@
Ca# F%n agan8at#F%t@ 5«n b=ch rLn chLc@ ¹#tº#r%t ngu)Rn $hố%@
5á ph%&n /%F%c h#á )&u thành phHn a8ph%b#n-8anhOt%t, cu8%nht#n%t, h#bFOn, cF#r%t-
h#bFOn@
Šnb%t#º%a, $Orat#º%a, p#º%a, p#º%r%t, tup d%aba phân ph%&n )&u@ 6#º%r%t, p#º%a ph#ng h#á@
nran%t, I%On%t, d%#r%t, gabr# :à các "á 8ac8a $hác cQ h=t th( :à h=t trung bJnh ph#ng
h#á@
6%r#IOn%t, p%r#IOn%t quMng@
]%8bOF%t d=ng ba¸an@
?cacnơ #g%t-granat ch,a canI%t@ Th=ch anh n,t n†, FL8 F| h'ng@
DuMng /Lt nâu nh%<u F| h'ng@ Cr#8%t@
DuMng /unºua@ DuMng hO8at%t :à quMng 8act%t-I%dOr%t@
DuMng a8º%b#n-8anhOt%t@
Cœ% VIII Cuộ% $&t của "á 8ac8a, I% 8+ng :(%@
V#F#8%t /%F%c h#á@ 5á :(% /%F%c h#á@
¹#tº#r%t chMt Iít phân F*p@
Các F#=% "á ph%&n /%F%c h#á thành phHn th=ch anh-cF#r%t, th=ch anh-IOr%I%t, th=ch anh-
cF#r%t-IOr%I%t, 8%ca@ nna%@ Šnb%t#º%a :à $Orat#º%a h=t trung@
Ba¸an ph#ng h#á@ V%aba@ 6#º%a :aº p#º%r%t@
ŠndOI%t@
V%#r%t $h(ng b. ph#ng h#á@ `abrad#r%t@
6Or%d#t%t@ nran%t@ ?%On%t, gabr# h=t nh§, b. ph#ng h#á@
nran%t-gna%, pOc8at%t, "á th=ch anh - tua8aF%n b. ph#ng h#á@
?cacnơ $&t t%nh h=t th( :à h=t trung thành phHn #g%t-granat, #g%t-Op%d#t@
Cg7
–p%d#I%t@ Các "á th=ch anh - cacb#nat :à th=ch anh - bar%t@
DuMng /Lt nâu nh%<u F| h'ng@ DuMng hO8at%t ng!8 n*c chMt I%t@ Duac¸%t hO8at%t,
8anhOt%t@ 6%r%t chMt Iít@ B#I%t d%atp#@
Cœ% IX Ba¸an $h(ng b. ph#ng h#á@
¹#tº#r%t phân F*p, /%F%c h#á@
Cuộ% $&t của "á 8ac8a :*% I% 8+ng /%F%c@
5á :(% cactơ@ Cát $&t :à "á :(% /%F%c@ V#F#8%t /%F%c@
5á ph%&n /%F%c@ Duac¸%t 8anhOt%t :à hO8at%t dE% 8Enh, Duac¸%t 8act%t 8anhOt%t chMt
Iít@ 5á /£ng a8º%b#n-8anhOt%t :à IOr%I%t h#á@
Šnb%t#º%a :à $Orat#º%a@ Trach%t@ 6#º%a /%F%c h#á@ V%aba $&t t%nh 8.n@ Tup /%F%c h#á :à
/£ng h#á@
Các F#=% "á b. ph#ng h#á: F%par%t, 8%cr#gran%t@ nran%t, gran%t-gna%, gran#d%#r%t h=t th(
:à h=t trung@ ?%On%t, gabr#-n#r%t@ 6Oc8at%t, BOr%¸%t@
?cacnơ granat h=t th(@ Š8º%b#F%t, p%r%t /%F%c h#á@
DuLng /Lt nâu chMt Iít@ Duac¸%t cQ FTn nh%<u p%r%t@ Bar%t chMt Iít@
Cœ% X TrH8 tích cuộ% tEng của các "á 8ac8a :à b%&n ch>t@
Cát $&t th=ch anh@ »OIp%F%t b. ph#ng h#á@ 5á º#tºat-/%F%c@
Duac¸%t $h(ng "<u h=t@ 5á /£ng cQ $hE8 các /unºua@
Šnb%t#º%a :à $Orat#º%a th=ch anh@ `%par%t@ nran%t, gran%t-gna%, gran#d%#r%t h=t nh§@
nran%t h=t r>t nh§@ 6Oc8at%t chMt Iít, gran%t-gna% :à gran#d%#r%t@ 6Oc8at%t chMt Iít ch,a
nh%<u th=ch anh@
?cacnơ h=t nh§ thành phHn granat, dat#F%t-granat@
DuMng 8anhOt%t :à 8act%t chMt Iít cQ các F*p $²p "á /£ng@
DuMng /Lt nâu /%F%c h#á@ Th=ch anh d=ng 8=ch@
6#º%r%t th=ch anh h#á :à /£ng h#á 8=nh@

BDP111jj [dP eT V_ THbg D˜ MbY - THI^T Ba MHgAN GI^NG
6hành &h.n ,ng (i*
Chu©n b., :!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 04 8@ 5a 8á), th%&t b. :à#
:. trí, $R $ích 8á)@ Vựng tháp $h#an, bLt dâ) cáp ch…ng tháp, c©u thlng trộn
dung d.ch :à d;ng c; :à# "‡ng :. trí, "à# hố ch,a 8ln@ 5Qng :án /àn, g%á $R "ž
d;ng c; $h#an@ 5à# hố 8_ F|, FLp ráp, ch=) thS@ 5Qng ống ".nh h*ng, nh' ống
".nh h*ng, thá# dž 8á)@ Thu d•n, $h(% ph;c h%9n trhng@
5ơn :. tính: CFHn FLp dựng ¬ thá# dž

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn :.
`#=% 8á) K th%&t b.
]h#an "!p cáp
74 $\
]h#an I#a) tự hành
U7 CX, 044 CX
BVCCC `Lp "Mt :à 7)t li*u
thá# dž 8á) n| hộp $R 8á) nhQ8 ff 8
0
4,UC4 4,UC4
th%&t b. n| :án nhQ8 fX 8
0
4,3U4 4,3U4
$h#an g%&ng 5%nh B c8 $g 3,444 3,444
Vâ) th‚p d088 $g U,444 U,444
Cáp dC1 g%…ng 8á) $h#an $g Cg,BU4 Cg,BU4
5>t /‚t chNn ống 8%9ng 8
0
3,444 3,444
CgU
g%&ng
X!t F%9u $hác - U U
Nhân ,ng <:7 c(ng 1U,44 UU,44
%áy thi ,ng
oá) $h#an ca 0,44 3,44
4C 43
Cg1
MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN ‹P CbP
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. :!t F%9u, 8á) 8Qc th%&t b.@ ]h#an g%&ng i$h#an thuHn tuGj thO#
)Ru cHu $¨ thu!t@ Trộn, c>p dung d.ch /‚t, hàn "Lp 8±% $h#an tr#ng quá trJnh
$h#an@ ]%P8 tra các "%<u $%9n của hố $h#an "P thực h%9n các b*c t%&p thO# tr#ng
qu) trJnh $h#an@ `>) 8Tu :à bE# quEn 8Tu thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
BDP1kjjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN ‹P CbP
Ộ SÂ] MHgAN ≤ nj 3
BDP1k1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C3C ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
UA1 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
VC1U: 144 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: 74A
$g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,C3B 4,C3B 4,0CB 4,107 C,31B 3,0B1
$h#an DuO hàn $g 4,371 4,7A0 C,47B C,3UB C,B34 C,A7U
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,04g 4,1C1 C,Cgg C,1CA
"hng B% h€p $%8 $g 4,1C1 4,A37
$ính 5>t /‚t 8
0
4,774 4,U3g 4,1C1 4,114 4,B47 4,BB7
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
3,CBg 3,1C7 0,47A 0,31B 0,7gU 0,g00
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
044 "&n
¤74488 Nhân ,ng <:7 c(ng C,UB C,A4 3,Bg 0,3C U,3A A,BC
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,CUB 4,334 4,731 4,B17 C,701 3,g1A
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,47B 4,411 4,C3g 4,33A 4,70C 4,g1C
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,4A7 4,C03 4,3U1 4,7Ug 4,g1C C,B3C
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,47B 4,411 4,C3g 4,33A 4,70C 4,g1C
4C 43 40 47 4U 41
BDP1kkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C33 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
A44 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
CgB
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
VCgg: g74 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%:
U33 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,C14 4,C14 4,744 4,BAA C,UAg 3,AAB
$h#an DuO hàn $g 4,0CC 4,133 C,03C C,UgU 3,CB4 3,7U0
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,0gA 4,BBB C,7AA 3,473
"hng B% h€p $%8 $g 4,BBB C,C11
$ính 5>t /‚t 8
0
4,UUU 4,111 4,BBB 4,g00 4,ggg 4,ABB
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
3,B7B 0,3AB 0,g71 7,C3C 7,0A1 7,g0U
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
744 "&n
¤U4488 Nhân ,ng <:7 c(ng C,A1 3,0B 0,UC 7,41 1,UA CC,BA
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,CA3 4,3B3 4,U0g 4,A11 C,Bg0 0,717
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4Ug 4,4g3 4,C1C 4,3A4 4,U0U C,40A
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,CCU 4,C10 4,030 4,UBA C,C4B 3,4BA
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4Ug 4,4g3 4,C1C 4,3A4 4,U0U C,40A
4C 43 40 47 4U 41
Cgg
BDP1kljj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž njj 33 ^N Ÿ ojj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C30 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
A44 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: 10U
$g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,CA3 4,CA3 4,7BA 4,AUg C,ACU 0,UAC
$h#an DuO hàn $g 4,0B3 4,B7U C,Ug0 C,gAA 3,144 3,A0A
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,711 4,A0C C,BA1 3,77B
"hng B% h€p $%8 $g 4,A0C C,0AB
$ính 5>t /‚t 8
0
4,11U 4,BAg 4,A0C 4,AAg C,417 C,CB4
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
0,3A3 0,AU4 7,14g 7,A0g U,31B U,BA0
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
U44 "&n
¤14488 Nhân ,ng <:7 c(ng 3,UC 0,4g 7,B7 U,73 g,77 C7,g0
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,3B4 4,0gB C,BgC C,07C 3,0CB 7,0g7
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4gC 4,CC1 4,307 4,743 4,1AU C,0CU
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,C13 4,303 4,71A 4,g4U C,0A4 3,104
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4gC 4,CC1 4,307 4,743 4,1AU C,0CU
4C 43 40 47 4U 41
CgA
BDP1kmjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ojj 33 ^N Ÿ 7jj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C37 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
C744 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: 1A3
$g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,33U 4,33U 4,U13 C,C30 3,371 7,3C3
$h#an DuO hàn $g 4,70B 4,gB7 C,gU1 3,33g 0,4U4 0,77g
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,U71 C,4A3 3,C41 3,gB4
"hng B% h€p $%8 $g C,4A3 C,10g
$ính 5>t /‚t 8
0
4,Bg4 4,A01 C,4A3 C,CB4 C,37g C,0B0
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
0,g1C 7,100 U,74U U,BA3 1,CBg 1,BAU
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
144 "&n
¤B4488 Nhân ,ng <:7 c(ng 3,AA 0,BC U,g4 1,1g C4,01 CB,Ag
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74$\
ca 4,00C 4,7BA 4,ABB C,1gC 3,gB3 U,00B
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4AA 4,C77 4,3A0 4,U47 4,g13 C,14C
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,CAA 4,3gB 4,Ug1 C,44g C,B30 0,343
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4AA 4,C77 4,3A0 4,U47 4,g1C C,14C
4C 43 40 47 4U 41
CA4
BDP1knjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž 7jj 33 ^N Ÿ pjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C3U ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
C7U4 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: B0U
$g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,3U1 4,3U1 4,17C C,3g3 3,U10 7,g41
$h#an DuO hàn $g 4,7Ag 4,AAB 3,CCg 3,U73 0,7g4 0,A07
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,130 C,371 3,740 0,3BU
"hng B% h€p $%8 $g C,371 C,g1A
$ính 5>t /‚t 8
0
4,gA4 C,41g C,371 C,00U C,737 C,U11
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
7,741 U,3gB 1,C1g 1,14g B,47A B,BU7
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
B44 "&n
¤g4488 Nhân ,ng <:7 c(ng 0,UC 7,0A 1,AA g,70 C0,13 30,70
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp 74
$\
ca 4,74C 4,Ug1 C,3C3 3,Cg1 0,gB1 B,410
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C34 4,CB1 4,017 4,1U1 C,C10 3,CCA
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,37C 4,0U3 4,B3B C,0C3 3,031 7,30g
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,C34 4,CB1 4,010 4,1Ug C,C10 3,CCA
4C 43 40 47 4U 41
CAC
BDP1kojj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž pjj 33 ^N Ÿ qjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C31 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
CU34 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,440
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,440
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: BA0
$g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,440
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,3gg 4,3gg 4,B3C C,773 3,gg7 U,74B
$h#an DuO hàn $g 4,U1C C,C3C 3,0g0 3,g14 0,ACU 7,731
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,B4C C,743 3,B40 0,1gU
"hng B% h€p $%8 $g C,743 3,C40
$ính 5>t /‚t 8
0
C,44C C,343 C,743 C,U43 C,143 C,B13
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
7,AU1 U,A7B 1,A0A B,707 B,A04 g,B30
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
g44 "&n
¤A4488 Nhân ,ng <:7 c(ng 0,AU 7,A7 B,gB A,7g CU,00 31,01
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,UgB 4,gUB C,BB3 3,7UA 7,01C B,A71
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C0U 4,CAg 4,74A 4,B0g C,04g 3,0g7
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,3BC 4,0A1 4,gCg C,7BU 3,1CB 7,B1g
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,C0U 4,CAg 4,74A 4,B0g C,04g 3,0g7
oá) $hác - U U U U U U
4C 43 40 47 4U 41
CA3
BDP1k7jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž qjj 33 ^N Ÿ 1jjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C3B ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
CUg4 $g2cá%
cá% 4,443 4,443 4,443 4,443 4,440 4,440
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,443 4,443 4,443 4,443 4,440 4,440
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%: g37
$g2cá%
cá% 4,443 4,443 4,443 4,443 4,440 4,440
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,034 4,034 4,g4C C,143 0,347 1,44g
$h#an DuO hàn $g 4,130 C,371 3,17g 0,CBB 7,0U4 7,ACB
≤ U4 8
Th‚p nhíp $g 4,BBA C,UUg 0,447 7,4A7
"hng B% h€p $%8 $g C,UUg 3,001
$ính 5>t /‚t 8
0
C,CC0 C,00U C,UUg C,11A C,Bg4 C,AUg
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
U,U4B 1,14g B,BC4 g,314 g,gCC A,1A3
t£ X!t F%9u $hác - U U U U U U
A44 "&n
¤C44488 Nhân ,ng <:7 c(ng 7,0A U,7A g,B7 C4,U0 CB,40 3A,3A
%áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,1U3 4,AU0 C,A1A 3,B03 7,g71 g,g3A
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,CUC 4,334 4,7U7 4,g34 C,7U7 3,17A
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,04C 4,774 4,A4A C,10A 3,A4B U,3AB
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,CUC 4,334 4,7U7 4,g34 C,7U7 3,17A
4C 43 40 47 4U 41
CA0
BDP1ljjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN ‹P CbP
Ộ SÂ] MHgAN Tž nj 3 ^N ≤ 1jj 3
BDP1l1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C0C ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an
F#=%: UA1 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
8á)
$h#an
"!p
Bộ cHn $h#an F#=%
VC1U: 144 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
cáp
"ộ
mng 8‡c F#=%:
74A $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C
/âu Cáp $h#an $g 4,C03 4,C03 4,004 4,1UA C,0Cg 3,7BC
$h#an DuO hàn $g 4,371 4,7A0 C,47B C,3UB C,B34 C,A7U
t£ U4"&n Th‚p nhíp $g 4,04g 4,1C1 C,Cgg C,1CA
≤ C44 8
B% h€p $%8 $g 4,1C1 4,A37
"hng 5>t /‚t 8
0
4,774 4,U3g 4,1C1 4,114 4,B47 4,BB7
$ính -*c th% c(ng 8
0
3,CBg 3,1C7 0,47A 0,31B 0,7gU 0,g00
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U U U

044 "&n Nhân ,ng <:7 c(ng C,B0 3,4A 0,CC 0,Ug U,g1 C4,U7
¤74488 %áy thi ,ng
oá) $h#an "!p
cáp 74 $\
ca 4,CAg 4,31A 4,UC4 4,ggB C,137 0,C70
oá) hàn "%9n
30 $\
ca 4,414 4,4gC 4,CU0 4,311 4,7gB 4,A70
oá) trộn dung
d.ch BU4 Fít
ca 4,CCA 4,C13 4,041 4,U03 4,ABU C,gg1
oá) bơ8 n*c
3 $\
ca 4,414 4,4gC 4,CU0 4,311 4,7gB 4,A70
4C 43 40 47 4U 41
BDP1lkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha#
phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C03 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an
F#=%: A44 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
VCgg: g74 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
"!p cáp
"ộ
mng 8‡c F#=%:
U33 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443
/âu Cáp $h#an $g 4,C11 4,C11 4,7C1 4,g0C C,113 0,CCB
CA7
$h#an DuO hàn $g 4,0CC 4,133 C,03C C,UgU 3,CB4 3,7U0
t£ U4 "&n Th‚p nhíp $g 4,0gA 4,BBB C,7AA 3,473
≤ C44 8
B% h€p $%8 $g 4,BBB C,C11
"hng 5>t /‚t 8
0
4,UUU 4,111 4,BBB 4,g00 4,ggg 4,ABB
$ính -*c th% c(ng 8
0
3,B7B 0,3AB 0,g71 7,C3C 7,0A1 7,g0U
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U U U

744 "&n Nhân ,ng <:7 c(ng 3,C7 3,UA 0,gA 7,7A B,30 C3,BC
¤U4488 %áy thi ,ng
oá) $h#an "!p
cáp 74 $\
ca 4,30g 4,03g 4,107 C,C4B C,AAU 0,B1A
oá) hàn "%9n
30 $\
ca 4,4B3 4,4AA 4,CA4 4,003 4,UAA C,C0C
oá) trộn dung
d.ch BU4 Fít
ca 4,C70 4,CAB 4,0g4 4,117 C,CAB 3,31C
oá) bơ8 n*c
3 $\
ca 4,4B3 4,4AA 4,CA4 4,003 4,UAA C,C0C
4C 43 40 47 4U 41
BDP1lljj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž njj 33 ^N Ÿ ojj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C00 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
A44 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
"!p cáp
"ộ
mng 8‡c F#=%:
10U $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443
/âu Cáp $h#an $g 4,CAA 4,CAA 4,7Ag 4,AA1 C,AA3 0,B0U
$h#an DuO hàn $g 4,0B3 4,B7U C,Ug0 C,gAA 3,144 3,A0A
t£ U4 "&n Th‚p nhíp $g 4,711 4,A0C C,BA1 3,77B
≤ C44 8
B% h€p $%8 $g 4,A0C C,0AB
"hng 5>t /‚t 8
0
4,11U 4,BAg 4,A0C 4,AAg C,417 C,CB4
$ính -*c th% c(ng 8
0
0,3A3 0,AU4 7,14g 7,A0g U,31B U,BA0
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U U U

U44 "&n Nhân ,ng <:7 c(ng 3,B7 0,0B U,30 U,AU A,CA CU,gg
¤14488 %áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,004 4,71C 4,A4B C,UCA 3,U1B 7,B07
oá) hàn "%9n
30 $\
ca 4,4AA 4,C0g 4,3B3 4,7U1 4,BB4 C,734
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,CAg 4,3B1 4,U77 4,ACC C,U74 3,g7C
oá) bơ8 n*c
3 $\
ca 4,4AA 4,C0g 4,3B3 4,7U1 4,BB4 C,734
CAU
4C 43 40 47 4U 41
CA1
BDP1lmjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ojj 33 ^N Ÿ 7jj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C07 ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
C744 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%:
1A3 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,303 4,303 4,UgC C,C13 3,037 7,0UB
$h#an DuO hàn $g 4,707 4,g1A C,g71 3,3C1 0,407 0,73A
t£ U4"&n Th‚p nhíp $g 4,U70 C,4g1 3,4AU 3,gUU
≤ C44 8
B% h€p $%8 $g C,4g1 C,13A
"hng 5>t /‚t 8
0
4,Bg4 4,A01 C,4A3 C,CB4 C,37g C,0B0
$ính -*c th% c(ng 8
0
0,g1C 7,100 U,74U U,BA3 1,CBg 1,BAU
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U U U

144 "&n Nhân ,ng <:7 c(ng 0,CA 0,A0 1,C4 1,AU C4,B3 Cg,U3
¤B4488 %áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,U44 4,1AA C,0B1 C,BB3 3,AAU U,U30
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,CCU 4,C1C 4,0Cg 4,U03 4,gAA C,1UB
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,30C 4,033 4,10U C,410 C,BAB 0,0C7
oá) bơ8 n*c
3 $\
ca 4,CCU 4,C1C 4,0Cg 4,U03 4,gAA C,1UB
4C 43 40 47 4U 41
BDP1lnjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž 7jj 33 ^N Ÿ pjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f, ff fff fX X Xf Xff
BV@C0U ]h#an 7)t li*u
g%&ng
b…ng
Ch#Yng $h#an F#=%:
C7U4 $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
8á)
$h#an
Bộ cHn $h#an F#=%
V334: CC34 $g2bộ
bộ 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
"!p
cáp
mng 8‡c F#=%:
B0U $g2cá%
cá% 4,44C 4,44C 4,443 4,443 4,443 4,443
"ộ /âu Cáp $h#an $g 4,311 4,311 4,117 C,03g 3,1U1 7,ABA
$h#an DuO hàn $g 4,7AB 4,AA0 3,CC4 3,U03 0,71B 0,ACA
t£ U4 "&n Th‚p nhíp $g 4,13C C,37C 3,0A7 0,310
≤ C44 8
B% h€p $%8 $g C,37C C,g13
CAB
"hng 5>t /‚t 8
0
4,gA4 C,41g C,371 C,00U C,737 C,U11
$ính -*c th% c(ng 8
0
7,741 U,3gB 1,C1g 1,14g B,47A B,BU7
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U U U

B44 "&n Nhân ,ng <:7 c(ng 0,1U 7,7A 1,Ag B,A7 C3,31 3C,CB
¤g4488 %áy thi ,ng
oá) $h#an "!p cáp
74 $\
ca 4,UBC 4,BAA C,UB3 3,43U 0,730 1,0C3
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C03 4,Cg7 4,010 4,14g C,43B C,gA7
oá) trộn dung d.ch
BU4 Fít
ca 4,317 4,01A 4,B31 C,3CU 3,4U7 0,BgB
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,C03 4,Cg7 4,010 4,14g C,43B C,gA7
4C 43 40 47 4U 41
CAg
MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH nmCV
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. :!t F%9u, 8á) 8Qc th%&t b., $h#an g%&ng i$h#an thuHn tuGj thO#
)Ru cHu $¨ thu!t@ Trộn, c>p dung d.ch /‚t tr#ng quá trJnh $h#an@ ]%P8 tra các
"%<u $%9n của hố $h#an "P thực h%9n các b*c t%&p thO# tr#ng qu) trJnh $h#an@
`>) 8Tu :à bE# quEn 8Tu thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
BDP1mjjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH nmCV
Ộ SÂ] MHgAN ≤ nj 3
BDP1m1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Ÿ kjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@C7C ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CVC03¬4CVCA4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C0 4,431 4,407 4,40g
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,440 4,441 4,44g 4,44A
$h#an 5>t /‚t 8
0
4,3BU 4,077 4,01B 4,01B
≤ U48
-*c th% c(ng 8
0
C,01C C,B43 C,gCU C,gCU
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng 4,13 C,4C C,B7 0,01
¤34488 %áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,4B7 4,CgC 4,7CC 4,A0C
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,477 4,C4g 4,371 4,UUg
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,433 4,4U7 4,C30 4,3BA
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
CAA
BDP1mkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž kjj 33 ^N Ÿ ljj 33
5ơn :. tính: 8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@C73 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CVC03¬4CVCA4
¬4CV3AU
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C0 4,431 4,407 4,40g
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,440 4,441 4,44g 4,44A
$h#an 5>t /‚t 8
0
4,0A1 4,7AU 4,U3g 4,U3g
≤ U4 8
-*c th% c(ng 8
0
C,A14 3,7U4 3,1C7 3,1C7
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng 4,g7 C,0g 3,01 7,14
t£ 344 "&n %áy thi ,ng
¤04488 oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,4gg 4,304 4,U73 C,3U1
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4U0 4,C0g 4,03U 4,BU0
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,431 4,41A 4,C10 4,0BB
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
BDP1njjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH nmCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž nj 3 ^N ≤ 1jj 3
BDP1n1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Ÿ kjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CUC ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CVC03¬4CVCA4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C7 4,43B 4,40U 4,474
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,440 4,44B 4,44A 4,4C4
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,3BU 4,077 4,01B 4,01B
U4 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,01C C,B43 C,gCU C,gCU
≤ C44 8
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
344
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 4,1g C,CU 3,40 7,4U
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ ¤34488 oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,4AU 4,331 4,U4A C,CUA
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4UB 4,C01 4,04U 4,1A1
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,43g 4,41g 4,CU0 4,07g
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
34C
BDP1nkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž kjj 33 ^N Ÿ ljj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CU3 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CVC03¬4CVCA4
¬4CV3AU
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C7 4,43B 4,40U 4,474
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,440 4,44B 4,44A 4,4C4
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,0A1 4,7AU 4,U3g 4,U3g
U4 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,A14 3,7U4 3,1C7 3,1C7
≤ C44 8
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 4,AC C,U1 3,BU U,UB
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 344 "&n oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,CC3 4,3gA 4,1B3 C,Ug4
¤044 88 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,41B 4,CB7 4,740 4,A7g
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,407 4,4gB 4,343 4,7B7
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
BDP1ojjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH nmCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž 1jj 3 ^N ≤ 1nj 3
BDP1o1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Ÿ kjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@C1C ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CVC03¬4CVCA4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C7 4,43g 4,40B 4,47C
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44B 4,44A 4,4C4
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,3BU 4,077 4,01B 4,01B
C44 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,01C C,B43 C,gCU C,gCU
≤ CU48
X!t F%9u $hác - U U U U
343
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 4,BU C,0C 3,0B 7,gU
F| $h#an %áy thi ,ng
¤34488 oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,CCA 4,3Bg 4,137 C,73g
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4BC 4,CCB 4,0B7 4,gUB
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,401 4,4g0 4,CgB 4,73g
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
BDP1okjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž kjj 33 ^N Ÿ ljj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@C13 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CVC03¬4CVCA4
¬4CV3AU
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,43
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4C7 4,43g 4,40B 4,47C
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44B 4,44A 4,4C4
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,0A1 4,7AU 4,U3g 4,U3g
C44 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,A14 3,7U4 3,1C7 3,1C7
≤ CU48
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 4,AA C,BU 0,34 1,10
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 344 "&n oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,C0A 4,0U7 4,gCA C,A03
¤044 88 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4g0 4,3C3 4,7AC C,CUA
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,473 4,C41 4,371 4,Ug4
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
340
BDP17jjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH nmCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž 1nj 3 ^N ≤ kjj 3
BDP171jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Ÿ kjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
C¹@CBC ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CVC03¬4CVCA4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,43
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4CU 4,43A 4,40A 4,470
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44B 4,4C4 4,4CC
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,3BU 4,077 4,01B 4,01B
CU4 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,4gA C,01C C,7U3 C,7U3
≤ 344 8
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 4,g0 C,7A 3,BB U,g4
F| $h#an %áy thi ,ng
¤ 344 88 oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,C7U 4,00g 4,BUB C,B70
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4gB 4,340 4,7U7 C,471
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,477 4,C4C 4,33B 4,U30
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
BDP17kjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž kjj 33 ^N Ÿ ljj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CB3 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CVC03¬4CVCA4
¬4CV3AU
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,43
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C
U7 CX CHn $h#an V 10,U 88 8 4,4CU 4,43A 4,40A 4,470
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44B 4,4C4 4,4CC
$h#an t£ 5>t /‚t 8
0
4,0A1 4,7AU 4,U3g 4,U3g
CU4 "&n -*c th% c(ng 8
0
C,A14 3,7U4 3,1C7 3,1C7
≤ 344 8
X!t F%9u $hác - U U U U
347
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng C,4A C,Ag 0,BC B,gB
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 344 88 oá) $h#an I#a) U7 CX ca 4,CB4 4,73A 4,AA4 3,071
"&n oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C43 4,3UB 4,UA7 C,74g
¤04488 oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4UC 4,C3A 4,3AB 4,B47
oá) $hác - U U U U
4C 43 40 47
MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH ljjCV
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. :!t F%9u, 8á) 8Qc th%&t b., $h#an g%&ng i$h#an thuHn tuGj thO#
)Ru cHu $¨ thu!t@ Trộn, c>p d;ng d.ch bOn t( nít tr#ng quá trJnh $h#an@ ]%P8 tra
các "%<u $%9n của hố $h#an "P thực h%9n các b*c t%&p thO# tr#ng qu) trJnh
$h#an@ `>) 8Tu :à bE# quEn 8Tu thO# )Ru cHu $¨ thu!t@
BDP1pjjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH ljjCV
Ộ SÂ] MHgAN ≤ nj 3
BDP1p1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CgC ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CV0C4¬4CV0A4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4CU
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,40g
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4U0
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,4BU
044 CX CHn $h#an V CC7 88 8 4,4C0 4,431 4,407 4,40g
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,440 4,441 4,44g 4,44A
$h#an ^‚t bột BOnt#nít $g B0,A4g A3,0gU Ag,U7U Ag,U7U
≤ U48
-*c th% c(ng 8
0
3,g0g 0,U7g 0,Bg7 0,Bg7
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng C,UU 1,0A 1,B0 B,4g
t£ 044 %áy thi ,ng
"&n oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,CCg 4,73U 4,77U 4,7BC
¤74488 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4BC 4,3UU 4,31B 4,3g3
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,40U 4,C3g 4,C00 4,C7C
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
34U
BDP1pkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@Cg3 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,40g
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4Bg
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4gg
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,CCC
044 CX CHn $h#an V CC7 88 8 4,437 4,474 4,47U 4,4U4
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,441 4,44A 4,4C4 4,4C3
$h#an ^‚t bột BOnt#nít $g A0,33U CC1,U03 C37,044 C37,044
≤ U48
-*c th% c(ng 8
0
0,Ug4 7,7BU 7,BB0 7,BB0
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng C,gA 1,Ug B,71 A,41
t£ 744 %áy thi ,ng

"&n oá) $h#an I#a) 044 CX ca
4,C37 4,7CB 4,UUU 4,g14
¤U4488 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4B7 4,3U4 4,000 4,UC1
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,40B 4,C3U 4,C1B 4,3Ug
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
BDP1pljj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž njj 33 ^N Ÿ ojj 33
5ơn :. tính:C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@Cg0 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
$h#an
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4
¬4CVUA4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4Ug
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,CC7
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C34
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C77
$h#an CHn $h#an V CC7 88 8 4,407 4,4U0 4,4U1 4,413
≤ U48
5Hu nố% cHn bộ 4,44g 4,4CC 4,4C3 4,4CU
"hng ^‚t bột BOnt#nít $g CCC,B43 C0A,13g C7g,A0B C7g,A0B
$ính -*c th% c(ng 8
0
7,3gA U,013 U,BCA U,BCA
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U
t£ U44
341
"&n Nhân ,ng <:7 c(ng 3,g3 CC,13 C3,30 C3,gg
¤14488 %áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,CgC 4,1U7 4,1g7 4,B37
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C4A 4,0A3 4,7C4 4,70U
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4U7 4,CA1 4,34U 4,3CB
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
BDP1pmjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ojj 33 ^N Ÿ 7jj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@Cg7 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
$h#an
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
¬4CV1A4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4UA
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,CC0
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C3C
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C70
$h#an CHn $h#an V CC7 88 8 4,40g 4,4U1 4,4UA 4,4BU
≤ U48
5Hu nố% cHn bộ 4,44A 4,4C0 4,4C7 4,CCA
"hng ^‚t bột BOnt#nít $g C0C,4CA C10,BB7 CB7,1A0 CB7,1A0
$ính -*c th% c(ng 8
0
U,40C 1,3gA 1,B4g 1,B4g
F| $h#an X!t F%9u $hác - U U U U
t£ 144
"&n Nhân ,ng <:7 c(ng 0,3g C0,U0 C7,3B CU,47
¤B4488 %áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,34C 4,B1U 4,g44 4,g74
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C3C 4,7UA 4,7g4 4,U47
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,414 4,33A 4,374 4,3U3
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
34B
BDP1pnjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž 7jj 33 ^N Ÿ pjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CgU ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
$h#an
I#a)
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
¬4CV1A4¬4CVBA4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,414
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,CC4
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C34
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C74
≤ U48
CHn $h#an V CC7 88 8 4,47C 4,4UA 4,413 4,4gA
"hng 5Hu nố% cHn bộ 4,4C4 4,4C7 4,4CU 4,333
$ính ^‚t bột BOnt#nít $g C7A,7AB Cg1,gBC CAA,03A CAA,03A
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
U,B7C B,CB1 B,1U7 B,1U7
t£ B44 X!t F%9u $hác - U U U U
"&n
¤g4488 Nhân ,ng <:7 c(ng 0,BU CU,7g C1,0C CB,34
%áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,33C 4,gBU 4,ACU 4,AU1
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C00 4,U3U 4,U7A 4,UB0
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,411 4,310 4,3BU 4,3gB
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
34g
BDP1pojj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž pjj 33 ^N Ÿ qjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@Cg1 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
$h#an
I#a) tự
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
¬4CV1A4¬4CVBA4
¬4CVgA4
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,41C
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C4g
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,CCB
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C74
≤ U48
CHn $h#an V CC7 88 8 4,471 4,417 4,41g 4,4gA
"hng 5Hu nố% cHn bộ 4,4C4 4,4CU 4,4C1 4,333
$ính ^‚t bột BOnt#nít $g C1g,Cg7 3C4,33A 337,37U 337,37U
F| $h#an -*c th% c(ng 8
0
1,7Ug g,4B0 g,1CC g,1CC
t£ g44 X!t F%9u $hác - U U U U
"&n
¤A4488 Nhân ,ng <:7 c(ng 7,33 CB,7C Cg,07 CA,0U
%áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,37C 4,AB1 C,431 C,4gC
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C7U 4,UgU 4,1C1 4,17A
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4B3 4,3A0 4,04g 4,037
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
BDP1p7jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž qjj 33 ^N Ÿ 1jjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CgB ]h#an 7)t li*u
g%&ng b…ng Bộ ch#Yng g[8:
8á)
$h#an
I#a)
tự hành
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
¬4CV1A4¬4CVBA4
¬4CVgA4¬4CVAA4
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,410
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C4A
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,CCg
≤ U48
Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C70
"hng CHn $h#an V CC7 88 8 4,4U4 4,41A 4,4B0 4,4gA
$ính 5Hu nố% cHn bộ 4,4C4 4,4C1 4,4CB 4,333
34A
F| $h#an ^‚t bột BOnt#nít $g Cg1,gBC 300,Ugg 37A,C1C 37A,C1C
t£ A44 -*c th% c(ng 8
0
B,CB1 g,AB4 A,U1g A,U1g
"&n X!t F%9u $hác - U U U U
¤C44488
Nhân ,ng <:7 c(ng 7,1A CA,0U 34,0g 3C,U4
%áy thi ,ng
oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,313 C,4B1 C,C0B C,34B
oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,CUB 4,171 4,1g3 4,B37
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4Bg 4,030 4,07C 4,013
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3C4
BDP1qjjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH ljjCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž nj 3 ^N ≤ 1jj 3
BDP1q1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CAC ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 4CV0C4¬4CV0A4
8á) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4Cg
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,471
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,41U
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,4A3
044 CX CHn $h#an V CC7 88 8 4,4C1 4,403 4,473 4,47B
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44g 4,4C4 4,4C3
$h#an t£ ^‚t bột BOnt#nít $g B0,A4g A3,0gU Ag,U7U Ag,U7U
U4 -*c th% c(ng 8
0
0,7AA 7,0B7 7,111 7,111
"&n X!t F%9u $hác - U U U U
≤ C44 8
"hng Nhân ,ng <:7 c(ng C,CA C,AU 0,03 1,7B
$ính %áy thi ,ng
F| $h#an oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,4g3 4,33C 4,U31 C,33g
t£ 044 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,47A 4,C00 4,0C1 4,B0B
"&n oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,43U 4,411 4,CUg 4,01A
¤74488 oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3CC
BDP1qkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CA3 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 8á) 4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,471
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4A1
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C4g
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C01
044 CX CHn $h#an V CC7 88 8 4,43A 4,47A 4,4U1 4,413
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,44B 4,4CC 4,4C0 4,4CU
$h#an t£ ^‚t bột BOnt#nít $g A0,33U CC1,U03 C37,044 C37,044
U4 -*c th% c(ng 8
0
7,7C7 U,UCB U,ggU U,ggU
"&n X!t F%9u $hác - U U U U
≤ C44 8
"hng Nhân ,ng <:7 c(ng 3,00 g,CC A,34 CC,CB
$ính %áy thi ,ng
F| $h#an oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,CU0 4,UC7 4,1gU C,41C
t£ 744 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4A3 4,04g 4,7CC 4,101
"&n oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,471 4,CU7 4,34U 4,0Cg
¤U4488 oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3C3
BDP1qljj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž njj 33 ^N Ÿ ojj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CA0 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
$h#an
I#a)
Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4BC
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C7C
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C7g
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,CBg
$h#an t£ CHn $h#an V CC7 88 8 4,473 4,411 4,41A 4,4BB
U4 5Hu nố% cHn bộ 4,4C4 4,4C7 4,4CU 4,4CA
"&n ^‚t bột BOnt#nít $g CCC,B43 C0A,13g C7g,A0B C7g,A0B
≤ C44 8
-*c th% c(ng 8
0
U,3gA 1,1CC B,4U3 B,4U3
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng 0,7B C7,00 CU,4g CU,gg
t£ U44 %áy thi ,ng
"&n oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,330 4,g41 4,g70 4,gA0
¤14488 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C07 4,7g7 4,U41 4,U01
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,41B 4,373 4,3U0 4,31g
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3C0
BDP1qmjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ojj 33 ^N Ÿ 7jj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@CA7 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
$h#an
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
¬4CV1A4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4B0
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C0A
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,C7A
"ộ /âu Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,CB1
$h#an t£ CHn $h#an V CC7 88 8 4,47B 4,41A 4,4B0 4,4A0
U4 5Hu nố% cHn bộ 4,4CC 4,4C1 4,4CB 4,C71
"&n ^‚t bột BOnt#nít $g C0C,4CA C10,BB7 CB7,1A0 CB7,1A0
≤ C44 8
-*c th% c(ng 8
0
1,340 B,BU7 g,3BC g,3BC
"hng X!t F%9u $hác - U U U U
$ính
F| $h#an Nhân ,ng <:7 c(ng 7,4U C1,1g CB,14 Cg,U7
t£ 144 %áy thi ,ng
"&n oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,37g 4,A70 4,Ag1 C,401
¤B4488 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,C7A 4,U11 4,UA3 4,13C
oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4B7 4,3g0 4,3A1 4,0CC
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3C7
BDPkjjjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH ljjCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž 1jj 3 ^N ≤ 1nj 3
BDPkj1jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@34C ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 8á) 4CV0C4¬4CV0A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4CA
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,47g
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,41g
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,4AB
"ộ /âu CHn $h#an V CC7 88 8 4,4CB 4,400 4,477 4,47A
$h#an t£ 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44g 4,4CC 4,4C3
C44 ^‚t bột BOnt#nít $g B0,A4g A3,0gU Ag,U7U Ag,U7U
"&n -*c th% c(ng 8
0
0,11B 7,Ug7 7,ggA 7,ggA
≤ CU48
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng C,3U 3,47 0,7g 1,Bg
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 044 oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,4g1 4,30C 4,UUC C,3gB
"&n oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4U3 4,C0A 4,00C 4,BB3
¤74488 oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,431 4,41A 4,C1U 4,0g1
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
BDPkjkjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@343 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,47A
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C4C
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,CC0
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C70
"ộ /âu CHn $h#an V CC7 88 8 4,40C 4,4UC 4,4Ug 4,41U
$h#an t£ 5Hu nố% cHn bộ 4,44B 4,4CC 4,4C0 4,4C1
C44 ^‚t bột BOnt#nít $g A0,33U CC1,U03 C37,044 C37,044
"&n -*c th% c(ng 8
0
7,13U U,BgC 1,C1B 1,C1B
≤ CU48
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 3,77 g,U4 A,17 CC,BC
3CU
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 744 oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,C14 4,U0g 4,BCg C,CCC
"&n oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4A1 4,030 4,70C 4,11B
¤U4488 oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,47g 4,C1C 4,3CU 4,000
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3C1
BDPkjljj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž njj 33 ^N Ÿ ojj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@340 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 8á)
$h#an
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4¬4CVUA4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4B7
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C7B
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,CUU
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,Cg1
"ộ /âu CHn $h#an V CC7 88 8 4,477 4,41A 4,4B0 4,4gC
$h#an t£ 5Hu nố% cHn bộ 4,4C4 4,4C7 4,4C1 4,4CA
C44 ^‚t bột BOnt#nít $g CCC,B43 C0A,13g C7g,A0B C7g,A0B
"&n -*c th% c(ng 8
0
U,U73 1,A3B B,0gA B,0gA
≤ CU48
X!t F%9u $hác -
U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng 0,17 CU,4C CU,g4 C1,17
F| $h#an %áy thi ,ng

t£ U44 oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,307 4,g7U 4,gg7 4,A01
"&n oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca
4,C74 4,U4B 4,U04 4,U1C
¤14488 oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4B4 4,3U0 4,31U 4,3gC
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3CB
BDPk1jjj MHgAN GI^NG B•NG MbY MHgAN XgAY TỰ H_NH ljjCV
Ộ SÂ] MHgAN Tž 1nj 3 ^N ≤ kjj 3
BDPk11jj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž ljj 33 ^N Ÿ mjj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@3CC ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng 8á) 4CV0C4¬4CV0A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,434
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,4U4
tự hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,4B4
044 CX Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C44
"ộ /âu CHn $h#an V CC7 88 8 4,4CB 4,407 4,47U 4,4U4
$h#an t£ 5Hu nố% cHn bộ 4,447 4,44A 4,4CC 4,4C0
CU4 ^‚t bột BOnt#nít $g B0,A4g A3,0gU Ag,U7U Ag,U7U
"&n -*c th% c(ng 8
0
0,Bg4 7,B3U U,474 U,474
≤ 344 8
X!t F%9u $hác - U U U U
"hng
$ính Nhân ,ng <:7 c(ng C,3g 3,CC 0,UA 1,AA
F| $h#an %áy thi ,ng
t£ 044 oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,4gA 4,30A 4,U1g C,03B
"&n oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4U0 4,C70 4,07C 4,BA1
¤74488 oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,43B 4,4B3 4,CBC 4,0Ag
oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3Cg
BDPk1kjj RuNG MƒNH [‰ MHgAN Tž mjj 33 ^N Ÿ njj 33
5ơn :. tính: C8 $h#an

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
C>p ">t "á
f-fff fX-Xf Xff-Xfff f?-?
BV@3C3 ]h#an 7)t li*u
g%&ng Bộ ch#Yng g[8:
b…ng
8á)
4CV0C4¬4CV0A4
¬4CV7A4
$h#an Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% o bộ 4,4U4
I#a) Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% C bộ 4,C47
tự Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% T bộ 4,CCB
hành Bộ ch#Yng nQn I#a)- F#=% ] bộ 4,C7B
044 CX CHn $h#an V CC7 88 8 4,40C 4,4U0 4,414 4,41B
"ộ /âu 5Hu nố% cHn bộ 4,44g 4,4C3 4,4C7 4,4C1
$h#an t£ ^‚t bột BOnt#nít $g A0,33U CC1,U03 C37,044 C37,044
CU4 -*c th% c(ng 8
0
7,B1g U,A14 1,0Ug 1,0Ug
"&n X!t F%9u $hác - U U U U
≤ 344 8
"hng Nhân ,ng <:7 c(ng 3,U3 g,B1 A,A7 C3,4B
$ính %áy thi ,ng
F| $h#an oá) $h#an I#a) 044 CX ca 4,C1U 4,UUU 4,B74 C,C71
t£ 744 oá) trộn dung d.ch BU4 Fít ca 4,4AA 4,000 4,777 4,1gg
"&n oá) bơ8 n*c 3 $\ ca 4,4U4 4,C11 4,333 4,077
¤U4488 oá) $hác - 3 3 3 3
4C 43 40 47
3CA
BDPkkjjj [dP eT M^T C•] GI^NG
BDPkk1jj M^T C•] GI^NG - NfI fNG B•NG PHRcNG PHbP H_N
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. 8Mt b…ng, :!t F%9u@ `Lp "Mt h9 thống g%á "ž, c+n chỉnh ống, hàn -
nố% ống, h= ống "&n "ộ /âu th%&t $& thO# )Ru cHu $¨ thu!t@ X!n chu)Pn :!t F%9u
tr#ng ph=8 :% 04 8@ Thu d•n h%9n trhng@
5ơn :. tính:C8 ống

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88 j
gA C4g C3B C71 C1g CA7
BV@33C -ố% ống 7)t li*u
b…ng mng 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
phơng DuO hàn $g 4,4BU 4,4A3 4,C4g 4,C37 4,C73 4,C17
pháp hàn „ I) cha% 4,4C0 4,4C0 4,4C0 4,C74 4,C74 4,4CU
5>t "Nn $g 4,C44 4,C44 4,C44 4,C44 4,C44 4,CC4
^Lt trYn $g 4,CU4 4,CU4 4,CU4 4,334 4,334 4,3A4
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng <:7 c(ng 4,33 4,33 4,37 4,3U 4,31 4,3B
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,4U7 4,4U1 4,414 4,413 4,411 4,41A
oá) hàn "%9n 30
$\
ca 4,4U7 4,4U1 4,414 4,413 4,411 4,41A
oá) $hác - U U U U U U

4C 43 40 47 4U 41
334
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88 j
3CA 3B0 03U 0U4 0BB 731
7)t li*u
mng 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
DuO hàn $g 4,3B4 4,001 4,74C 4,70C 4,71U 4,U3U
„ I) cha% 4,4CU 4,4C1 4,4CB 4,4Cg 4,4Cg 4,40U
5>t "Nn $g 4,CC4 4,C34 4,C04 4,C74 4,C74 4,334
^Lt trYn $g 4,3A4 4,014 4,704 4,UC4 4,144 4,1g4
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng <:7 c(ng 4,0C 4,00 4,0g 4,0A 4,70 4,7A
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,4Bg 4,4g7 4,4AU 4,4Ag 4,C4g 4,C33
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,4Bg 4,4g7 4,4AU 4,4Ag 4,C4g 4,C33
oá) $hác - U U U U U U
4B 4g 4A C4 CC C3
6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88 j
7U4 7BB U3A 104 B34 g34
7)t li*u
mng 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
DuO hàn $g 4,UUU 4,Ugg 4,g31 4,Ag7 C,C3U C,3gC
„ I) cha% 4,40U 4,40g 4,474 4,474 4,4U4 4,410
5>t "Nn $g 4,334 4,314 4,044 4,034 4,0U4 4,0g0
^Lt trYn $g 4,7g4 4,U34 4,UU4 4,UB4 4,144 4,103
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0 0
Nhân ,ng <:7 c(ng 4,U4 4,U4 4,U3 4,UB 4,UA 4,13
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,C37 4,C3U 4,C3A 4,C73 4,C7A 4,CU1
oá) hàn "%9n 30 $\ ca 4,C37 4,C3U 4,C14 4,CAC 4,373 4,04B
oá) $hác - U U U U U U
C0 C7 CU C1 CB Cg
Ghi chú :
oá) $h#an tr#ng c(ng tác $&t c>u g%&ng tính thO# F#=% "« dlng "P $h#an g%&ng
BDPkkkjj M^T C•] GI^NG - NfI fNG B•NG PHRcNG PHbP NfI QŽN
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. 8Mt b…ng, :!t F%9u@ `Lp "Mt h9 thống g%á "ž, c+n chỉnh ống,
nố% rOn ống@ ?uống ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@ X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :%
04 8@ Thu d•n h%9n trhng@
5ơn :. tính:C8 ống
33C

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn
:.
5hng $ính ống i88 j
gA C4g C3B C71 C1g
BV@333 -ố% ống 7)t li*u
b…ng mng 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
phơng ož b(% trơn $g 4,C47 4,C31 4,C7B 4,370 4,3g3
pháp X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0
nố%
rOn Nhân ,ng <:7 c(ng 4,CC 4,CC 4,C0 4,C0 4,C7
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,43g 4,43A 4,403 4,400 4,401
oá) $hác - U U U U U

4C 43 40 47 4U

6i;& th3#
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88 j
CA7 3CA 3B0 03U 0BB
7)t li*u
mng 8 C,44U C,44U C,44U C,44U C,44U
ož b(% trơn $g 4,03A 4,0B0 4,717 4,UU4 4,B3g
X!t F%9u $hác - 0 0 0 0 0
Nhân ,ng <:7 c(ng 4,CU 4,Cg 4,34 4,37 4,3U
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,40B 4,477 4,47A 4,414 4,413
oá) $hác - U U U U U

41 4B 4g 4A C4
Ghi chú :
oá) $h#an tr#ng c(ng tác $&t c>u g%&ng tính thO# F#=% "« dlng "P $h#an g%&ng@
333
BDPkkljj CHfNG fNG
6hành &h.n ,ng (i*
Chu©n b. 8Mt b…ng, :!t F%9u@ `Lp "Mt h9 thống g%á "ž, c+n chỉnh ống, hàn
nố% ống@ Z= nh' ống thO# )Ru cHu $¨ thu!t@ X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 04
8@ Thu d•n h%9n trhng@
5ơn :. tính: C8 ống

h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống i88j
0BB 731 7BB U3A 104 B34
BV@330 Chống 7)t li*u
ống mng chống 8 4,4U4 4,4U4 4,4U4 4,4U4 4,4U4 4,4U4
DuO hàn $g 4,U30 4,BUC 4,g0g 4,gA1 C,4Ag C,3BC
„ I) cha% 4,43U 4,47A 4,4U0 4,4U1 4,4U1 4,4B4
5>t "Nn $g 4,CA1 4,04g 4,017 4,734 4,77g 4,7A4
^Lt trYn $g 4,7g4 4,U44 4,U34 4,UU4 4,UB4 4,144
X!t F%9u $hác - U U U U U U
Nhân ,ng <:7 c(ng 4,1U 4,B0 4,BU 4,Bg 4,gU 4,gA
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,C10 4,Cg0 4,Cgg 4,CA7 4,3C3 4,330
oà) hàn 30$\ ca 4,C4g 4,C33 4,C3U 4,C14 4,CAC 4,373
oá) $hác - U U U U U U
4C 43 40 47 4U 41
Ghi chú :
oá) $h#an tr#ng c(ng tác th'% rSa g%&ng $h#an tính thO# F#=% "« dlng "P $h#an
g%&ng@
BDPkljjj TH†I Q™A GI^NG MHgAN
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. 8á) 8Qc th%&t b.@ `Lp "Mt, ống nâng n*c, ống dTn $hí thO# trJnh
tự phân d#anh@ Bơ8 th'% rSa thO# )Ru cHu $¨ thu!t@ 5# các th(ng /ố cơ bEn của
g%&ng@ X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 04 8@ Thu d•n h%9n trhng@
BDPkl1jj Ộ SÂ] GI^NG MHgAN < 1jj 3
5ơn :. tính: C8 ống F•c

h%9u
C(ng
tác
Iâ) F+p
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống F•c i 88 j
¤3CA ¤044 ¤7U4 ≥ 7U4
BV@30C Th'% 7)t li*u
rSa
g%&ng
mng ca# /u dTn $hí ch.u áp Fực:
V14
8 4,U44 4,U44 4,U44 4,U44
$h#an mng nâng n*c: V344 8 4,3U4 4,3U4 4,3U4 4,3U4
"ộ mng g%Q: VU4 8 4,4Cg 4,4Cg 4,4Cg 4,4Cg
/âu DuO hàn $g 4,344 4,044 4,744 4,U44
g%&ng Thlng "# Fu F€ng cá% 4,4U4 4,4U4 4,4U4 4,4U4
330
<C448
X!t F%9u $hác - U U U U
Nhân ,ng <:7 c(ng C,34 C,U4 C,g4 3,34
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,C14 4,344 4,3g4 4,074
oá) n‚n $hí d%O¸On 1148
0
2h ca C,444 C,U44
oá) n‚n $hí d%O¸On C3148
0
2h ca C,444 C,U44
oá) hàn 30 $\ ca 4,C44 4,C34 4,C74 4,C14
4C 43 40 47
337
BDPklkjj Ộ SÂ] GI^NG MHgAN Tž 1jj 3 ^N ≤ 1nj 3
5ơn :. tính:C8 ống
F•c

h%9u
C(ng tác
Iâ) F+p
Thành phHn ha# phí 5ơn :.
5hng $ính ống F•c i 88 j
¤3CA ¤044 ¤7U4
BV@303 Th'% 7)t li*u
rSa
g%&ng
mng ca# /u dTn $hí ch.u áp
Fực: V14
8 4,U44 4,U44 4,U44
$h#an mng nâng n*c: V344 8 4,3g4 4,3g4 4,3g4
"ộ mng g%Q: VU4 8 4,434 4,434 4,434
/âu DuO hàn $g 4,337 4,001 4,77g
g%&ng Thlng "# Fu F€ng cá% 4,4U4 4,4U4 4,4U4
t£ C44 X!t F%9u $hác - U U U
"&n
≤ CU48
Nhân ,ng <:7 c(ng C,07 C,1g 3,43
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,CA3 4,374 4,001
oá) n‚n $hí d%O¸On 1148
0
2h ca C,U44 3,3U4
oá) n‚n $hí d%O¸On
C3148
0
2h
ca C,U44
oá) hàn 30 $\ ca 4,C4U 4,C31 4,C7B
4C 43 40
33U
BDPklljj Ộ SÂ] GI^NG MHgAN Tž 1nj 3 ^N ≤ kjj 3
5ơn :. tính:C8 ống F•c

h%9u
C(ng tác
Iâ) F+p
Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5hng $ính ống F•c i 88 j
¤3CA ¤044
BV@300 Th'% 7)t li*u
rSa
g%&ng
mng ca# /u dTn $hí ch.u áp Fực:
V14
8 4,U44 4,U44
$h#an mng nâng n*c: V344 8 4,3gg 4,3gg
"ộ mng g%Q: VU4 8 4,434 4,434
/âu DuO hàn $g 4,304 4,07U
g%&ng Thlng "# Fu F€ng cá% 4,4U4 4,4U4
t£ CU4 X!t F%9u $hác - U U
"&n
≤ 3448
Nhân ,ng <:7 c(ng C,0g C,B0
%áy thi ,ng
oá) $h#an g%&ng ca 4,34g 4,314
oá) n‚n $hí d%O¸On C3148
0
2h ca C,444 C,U44
oá) hàn 30 $\ ca 4,C4g 4,C3A
4C 43
Ghi chú : oá) $h#an tr#ng c(ng tác th'% rSa g%&ng $h#an tính thO# F#=% "« dlng
"P $h#an g%&ng@
BDPkm1jj CH…N SIH SˆT
6hành &h.n ,ng (i* +
Chu©n b. 8Mt b…ng, :!t F%9u@ ChNn /§%, /‚t thO# )Ru cHu $¨ thu!t@ X!n
chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 04 8@ Thu d•n h%9n trhng@
5ơn :. tính:C8
0
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn ha# phí 5ơn :. ChNn /§% ChNn /‚t
BV@37C ChNn /§%, 7)t li*u
chNn /‚t ^§% chNn 8
0
C,404
^‚t chNn 8
0
C,4U4
X!t F%9u $hác - U U
Nhân ,ng <:7 c(ng C,34 4,g4
%áy thi ,ng
oá) $h#an ca 4,CU4 -
oá) $hác - U
4C 43
Ghi chú : oá) $h#an tr#ng c(ng tác chNn /§% tính thO# F#=% "« dlng "P $h#an
g%&ng@
BDPkn1jj V‹N CH]YšN MsN MHgAN
6hành &h.n ,ng (i*+
331
V% chu)Pn IO b[n h‡t 8ln t£ nơ% "P 8á) "&n c(ng trJnh, qua) Fl% IO :à# :.
trí h‡t 8ln, $R chNn IO, FLp h9 thống h‡t 8ln, h‡t 8ln :à# IO, thá# h9 thống h‡t
8ln, rSa h9 thống h‡t :à IO in&u cHnj, FLp F=% h9 thống h‡t :à# IO, :!n chu)Pn
8ln $h#an "&n nơ% qu) ".nh, qua) Fl% IO :à# :. trí IE 8ln, FLp h9 thống IE 8ln,
IE 8ln, thá# h9 thống IE 8ln, rSa h9 thống IE :à IO in&u cHnj, FLp F=% h9 thống
IE :à# IO, d% chu)Pn IO qua) F=% c(ng trJnh ih#Mc :< nơ% "P IOj@ Thu d•n h%9n
trhng@
5ơn :. tính: C48
0
8ln $h#an
o« h%9u
C(ng tác
Iâ) FLp
Thành phHn
ha# phí
5ơn
:.
Cự F) :!n chu)Pn i$8j
®4,U ®C ®3 ®0 ®7
BV@3UC
X!n
chu)Pn Nhân ,ng <:7
c(ng 4,C7 4,CU 4,CA 4,33 4,3U
8ln %áy thi ,ng
$h#an ?O b[n h‡t 8ln,
dung tích - 0 8
0

ca 4,7B1 4,UC1 4,13A 4,B73 4,g3g

4C 43 40 47 4U
6i;& th3#
o« h%9u Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
Cự F) :!n chu)Pn i$8j
®U ®1 ®B ®g ®A ®C4
BV@3UC
Nhân ,ng <:7
c(ng 4,3B 4,04 4,03 4,07 4,01 4,0B
%áy thi ,ng
?O b[n h‡t 8ln, dung
tích - 0 8
0

ca 4,ACU 4,AA3 C,41g C,C77 C,CA3 C,30A
41 4B 4g 4A C4 CC
BDPkojjj [dP eT PHZ MIỆN NH_ MbY NRvC
BDPko1jj [dP eT CHZP [ŒC STH CHZP [ŒC NHỰAP
6hành &h.n ,ng (i*+
- Chu©n b. :!t F%9u, rà c=# r«nh ch;p F•c, /àn, dH8 bP, $%P8 tra $ích th*c
của bán /En ph©8
- nLn 8+ng /(ng :à# t>8 "an bR t(ng
- `Lp "u(% ch;p F•c :à# 8+ng /(ng, F*p "Hu ch;p F•c :à# 8+ng /(ng
- nLn :ªa I% 8+ng chNn, c+n chỉnh ch;p F•c
- ]%P8 tra $h#Eng cách của các ch;p F•c
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5.nh 8,c
BV@31C `Lp "Mt 7)t li*u
ch;p F•c /,, Ch;p F•c cá% C,44
33B
ch;p F•c nhựa Xªa I%8+ng oC44 Fít 4,CU
Nhân ,ng 8,9:7 c(ng 4,40
4C
Ghi chú : Tr#ng ".nh 8,c cha tính "&n ch% phí :< bơ8 n*c thS bP :à $%P8 tra
/ự h#=t "ộng của ch;p F•c, bP F•c@ ]h% FLp h#àn chỉnh /‹ tính thR8 các ch% phí
nà) thO# c(ng /u>t thực t& của bP F•c
BDPkokjj [dP eT CH‹] IỆN GItI
6hành &h.n ,ng (i*+
- X!n chu)Pn :!t F%9u tr#ng ph=8 :% 04 8, $%P8 tra th%&t b. thO# )Ru cHu th%&t
$&
- 5Mt g%á ch!u "%9n g%E%, $R $ích "‡ng :. trí cố ".nh@ 5# F>) d>u các ống
nhựa, gLn 8ố% nố% :*% thành ch!u :à 8áng phân phố% n*c@
- Trộn :ªa chống aI%t :à IE8 8ố% nố%@
- ]%P8 tra $h#Eng cách g%ªa các t>8 $ính than, chJ, ch%<u ca# g%E8@@@ của
các t>8 $ính /au $h% gLn :ªa@
5ơn :. tính: cá%

h%9u
C(ng tác Iâ) FLp Thành phHn ha# phí
5ơn
:.
5.nh 8,c
BV@313 `Lp "Mt 7)t li*u
ch!u "%9n g%E% X§ ch!u "%9n g%E% B37ICB7 bộ C
X!t F%9u $hác - 4,4C
Nhân ,ng <,9:7 c(ng 4,A7
4C
Ghi chú : -&u ch!u "%9n g%E% "« cQ /ˆn thJ ".nh 8,c FLp "Mt ch!u b…ng 4,U nhân
c(ng FLp tr#ng bEng
33g

2 MỤC LỤC
Mã hiệu 1 Nội dung công việc 2 THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG CHƯƠNG I LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI Lắp đặt quạt điện Lắp đặt quạt thông gió trên tường Lắp đặt quạt ốp trần Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió Lắp đặt quạt ly tâm Lắp đặt máy điều hoà không khí (Điều hoà cục bộ) Lắp đặt máy điều hoà 1 cục Lắp đặt máy điều hoà 2 cục LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN Lắp đặt các loại đèn có chao chụp Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m Lắp đặt các loại đèn ống 1,5m Lắp đặt các loại đèn chùm Lắp đặt đèn tường, đèn trang trí và các loại đèn khác LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn Lắp đặt ống nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY Lắp đặt ống sứ, ống nhựa luồn qua tường Lắp đặt các loại sứ hạ thế Lắp đặt puli Lắp đặt hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN Lắp đặt dây đơn Lắp đặt dây dẫn 2 ruột Lắp đặt dây dẫn 3 ruột Lắp đặt dây dẫn 4 ruột LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BẢNG ĐIỆN VÀO TƯỜNG Lắp bảng gỗ vào tường gạch Lắp bảng gỗ vào tường bê tông LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐÓNG NGẮT Lắp công tắc Lắp ổ cắm Lắp đặt công tắc, ổ cắm hỗn hợp Lắp đặt cầu dao 3 cực một chiều Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ Lắp đặt các loại đồng hồ Lắp đặt các automat loại 1 pha Trang 3 5 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24

BA.11000 BA.11100 BA.11200 BA.11300 BA.11400 BA.11500 BA.12000 BA.12100 BA.12200 BA.13000 BA.13100 BA.13200 BA.13300 BA.13400 BA.13500 BA.13600 BA.14000 BA.14100 BA.14200 BA.14300 BA.14400 BA.15000 BA.15100 BA.15200 BA.15300 BA.15400 BA.16000 BA.16100 BA.16200 BA.16300 BA.16400 BA.17000 BA.17100 BA.17200 BA.18000 BA.18100 BA.18200 BA.18300 BA.18400 BA.18500 BA.19000 BA.19100 BA.19200

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->