BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 (GT mới

)
Bài 1: Sử dụng niên giám thống kê (hoặc tài liệu khác, có ghi chú): hãy tập hơp số liệu về GDP giá cố định, GDP giá hiện hành và dân số của VN thời kỳ 1991 -2010. Sau đó:

1. Tính tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, mức GDP/người hàng năm 2. Biểu diễn trên đồ thị tốc độ tăng trưởng GDP từ 1991 đến nay và bình luận về tình
hình tăng trưởng của VN Bài 2: Có bảng số liệu của Việt Nam năm X (đơn vị tỷ VNĐ, ghh) như sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Khoản mục Tiền lương trả cho người lao động Việt nam Tiền lương trả cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam Tiền lương người Việt nam nhận được từ nước ngoài Lãi tiền vay các doanh nghiệp VN trả cho người Việt Nam Lãi tiền vay các doanh nghiệp VN trả cho người nước ngoài Khấu hao TSCĐ Thuế sản xuất Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thuê đất Lợi nhuận sau thuế Thu lợi tức sở hữu từ nước ngoài Chi trả lợi tức cổ phần ra nước ngoài Chi trả bảo hiểm y tế Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Tiền hưu trí, mất sức Kiều hối Tiền ủng hộ, giúp đỡ nhận được từ nước ngoài Ủng hộ giúp đỡ ra nước ngoài Nộp lệ phí các tổ chức quốc tế Giá trị 329.802 19 3 17.087 2.769 58.320 54.662 18.941 21.749 6.896 25.853 2.519 8.442 4.439 297.546 319.017 8.811 20.650 2.294 140 42

Yêu cầu:

1. Hãy tính GDP, GNI, NI, NDI của VN năm X từ bảng số liệu trên
2. Nếu tỷ lệ giảm phát GDP của năm X so với năm X-1 là 1,09 và so với giá cố định năm 1994 là 1,74. hãy tính tốc độ tăng trưởng GDP của năm X so với năm X-1, nếu GDP năm X-1 là 286 535 (tỷ đồng, tính theo giá cố định) 3. Tính tổng nguồn chi tiêu của VN năm X

.Tốc độ tăng trưởng vốn là 7%. Nếu muốn đạt đúng mục tiêu đặt ra. tỷ lệ tiết kiệm trong nước và tích lũy (tổng tiết kiệm và tiết kiệm trong nước) so với GDP năm X 5. Yêu cầu: 1.3 .465Tỷ USD. tính cơ cấu tích lũy và tiêu dùng. Hãy: cân đối nguồn chi tiêu với tiêu dùng. Hãy bình luận mục tiêu trên 6. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp quan mô hình tổng cung – tổng cầu 3. Hãy tính ảnh hưởng của vốn. Hãy sử dụng mô hình tăng trởng Harrod . Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 7. các nhà kinh tế đã kiến nghị giải pháp tăng vốn đầu tư. Tổng mức tiết kiệm đạt được là 29. tỷ lệ % đóng góp) 2.3. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp đề xuất qua mô hình AD – AS. chúng ta có thể tư vấn cho chính phủ những hướng giải pháp nào? mô tả và minh họa hiệu ứng của giải pháp bằng mô hình AD AS Bài 3 Cho các số liệu của năm X như sau .4. lao động 5% và tài nguyên 3%. Hãy xác định nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung. Nếu tỷ lệ tiêu dùng so với tổng nguồn chi tiêu chiếm 45% (trong đó chi tiêu dùng cá nhân chiếm 40%) .5%. Năm 2012.Hệ số biên của các yếu tố nguồn lực tương ứng là 0. Yếu tố công nghệ đóng góp vào tăng trưởng GDP như thế nào? Bài 4 : Theo số liệu thống kê của nước A năm 2011: GDP đạt 71 tỷ USD.5%. nếu chính phủ VN đặt mục tiêu tăng trưởng năm X+1 là 7. tính tỷ lệ tiêu dùng. Dựa báo hệ số ICOR năm X+1 là 5. nước A đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 7.5%.5% ở năm 2012.4 và 0. 0. tổng tích lũy (tiết kiệm trong và ngoài nước) chiếm 20.Tốc độ tăng trưởng GDP năm X đạt 8% Yêu cầu: 1. Các nhà lãnh đạo không đồng ý với giải pháp huy động thêm vốn với lý do không muốn lạm phát tăng lên nữa. anh (chị) hãy kiến nghị một giải pháp khác trong khuôn khổ vận dụng mô hình Harrod – Domar để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7. lao động và tài nguyên đến tăng trưởng (số điểm phần trăm đóng góp.Domar để bình luận mục tiêu tăng trưởng nói trên với hệ số ICOR năm 2009 là 4 2.5%. Bài 5: .

Hãy lập luận cơ sở khoa học của chiến lược này. Hãy xác định nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung. 1. 4. 2. Hãy sử dụng mô hình tăng trưởng Harrod . Cho ý kiến về cách thức khai thác nguồn vốn đầu tư bổ sung. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh lại không gây lạm phát cao và không làm giảm khả năng cạnh tranh về công nghệ. chỉ số giá GDP năm 2011 là 2. các nhà kinh tế đã kiến nghị giải pháp tăng vốn đầu tư.5 %.5 %. 3. Các nhà lãnh đạo không đồng ý với giải pháp huy động thêm vốn với lý do không muốn lạm phát tăng lên nữa.87 tỷ USD (giá cố định). Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9. anh (chị) hãy kiến nghị một số giải pháp khác trong khuôn khổ vận dụng mô hình Harrod – Domar để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9. Anh (chị) hãy tư vấn cho Chính phủ về lựa chọn mô hình công nghệ sử dụng trong nền kinh tế. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp qua mô hình tổng cung – tổng cầu.5 % ở năm 2011. . Năm 2012.63 Tỷ USD (giá hiện hành) và bằng 70% tổng tiết kiệm.Theo số liệu thống kê của nước A năm 2011: GDP đạt 30. nước A đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 9. Tổng mức tiết kiệm trong nước đạt được là 20.3.Domar để bình luận mục tiêu tăng trưởng nói trên với hệ số ICOR năm 2012 là 4. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp đề xuất qua mô hình AD – AS.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful