BÀI TẬP THỰC HÀNH CHƯƠNG 2 (GT mới

)
Bài 1: Sử dụng niên giám thống kê (hoặc tài liệu khác, có ghi chú): hãy tập hơp số liệu về GDP giá cố định, GDP giá hiện hành và dân số của VN thời kỳ 1991 -2010. Sau đó:

1. Tính tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm, mức GDP/người hàng năm 2. Biểu diễn trên đồ thị tốc độ tăng trưởng GDP từ 1991 đến nay và bình luận về tình
hình tăng trưởng của VN Bài 2: Có bảng số liệu của Việt Nam năm X (đơn vị tỷ VNĐ, ghh) như sau: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Khoản mục Tiền lương trả cho người lao động Việt nam Tiền lương trả cho người lao động nước ngoài tại Việt Nam Tiền lương người Việt nam nhận được từ nước ngoài Lãi tiền vay các doanh nghiệp VN trả cho người Việt Nam Lãi tiền vay các doanh nghiệp VN trả cho người nước ngoài Khấu hao TSCĐ Thuế sản xuất Thuế xuất, nhập khẩu Thuế thu nhập doanh nghiệp Tiền thuê đất Lợi nhuận sau thuế Thu lợi tức sở hữu từ nước ngoài Chi trả lợi tức cổ phần ra nước ngoài Chi trả bảo hiểm y tế Giá trị xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ Giá trị nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ Tiền hưu trí, mất sức Kiều hối Tiền ủng hộ, giúp đỡ nhận được từ nước ngoài Ủng hộ giúp đỡ ra nước ngoài Nộp lệ phí các tổ chức quốc tế Giá trị 329.802 19 3 17.087 2.769 58.320 54.662 18.941 21.749 6.896 25.853 2.519 8.442 4.439 297.546 319.017 8.811 20.650 2.294 140 42

Yêu cầu:

1. Hãy tính GDP, GNI, NI, NDI của VN năm X từ bảng số liệu trên
2. Nếu tỷ lệ giảm phát GDP của năm X so với năm X-1 là 1,09 và so với giá cố định năm 1994 là 1,74. hãy tính tốc độ tăng trưởng GDP của năm X so với năm X-1, nếu GDP năm X-1 là 286 535 (tỷ đồng, tính theo giá cố định) 3. Tính tổng nguồn chi tiêu của VN năm X

Hãy xác định nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung. . tỷ lệ tiết kiệm trong nước và tích lũy (tổng tiết kiệm và tiết kiệm trong nước) so với GDP năm X 5. anh (chị) hãy kiến nghị một giải pháp khác trong khuôn khổ vận dụng mô hình Harrod – Domar để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 7. lao động 5% và tài nguyên 3%. Hãy bình luận mục tiêu trên 6.3 . Các nhà lãnh đạo không đồng ý với giải pháp huy động thêm vốn với lý do không muốn lạm phát tăng lên nữa. Năm 2012. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp quan mô hình tổng cung – tổng cầu 3.Domar để bình luận mục tiêu tăng trưởng nói trên với hệ số ICOR năm 2009 là 4 2. chúng ta có thể tư vấn cho chính phủ những hướng giải pháp nào? mô tả và minh họa hiệu ứng của giải pháp bằng mô hình AD AS Bài 3 Cho các số liệu của năm X như sau . các nhà kinh tế đã kiến nghị giải pháp tăng vốn đầu tư. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 7. Yêu cầu: 1.3. Hãy tính ảnh hưởng của vốn. Hãy sử dụng mô hình tăng trởng Harrod . nước A đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 7. 0. nếu chính phủ VN đặt mục tiêu tăng trưởng năm X+1 là 7. tính cơ cấu tích lũy và tiêu dùng. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp đề xuất qua mô hình AD – AS.5%. Nếu muốn đạt đúng mục tiêu đặt ra. Dựa báo hệ số ICOR năm X+1 là 5. lao động và tài nguyên đến tăng trưởng (số điểm phần trăm đóng góp. Yếu tố công nghệ đóng góp vào tăng trưởng GDP như thế nào? Bài 4 : Theo số liệu thống kê của nước A năm 2011: GDP đạt 71 tỷ USD. tính tỷ lệ tiêu dùng. tổng tích lũy (tiết kiệm trong và ngoài nước) chiếm 20.465Tỷ USD. Bài 5: .Hệ số biên của các yếu tố nguồn lực tương ứng là 0. Hãy: cân đối nguồn chi tiêu với tiêu dùng.5%. Nếu tỷ lệ tiêu dùng so với tổng nguồn chi tiêu chiếm 45% (trong đó chi tiêu dùng cá nhân chiếm 40%) .4.5%.Tốc độ tăng trưởng GDP năm X đạt 8% Yêu cầu: 1. Tổng mức tiết kiệm đạt được là 29.5%. tỷ lệ % đóng góp) 2.4 và 0.5% ở năm 2012.Tốc độ tăng trưởng vốn là 7%.

Hãy lập luận cơ sở khoa học của chiến lược này.63 Tỷ USD (giá hiện hành) và bằng 70% tổng tiết kiệm.5 %. chỉ số giá GDP năm 2011 là 2. Cho ý kiến về cách thức khai thác nguồn vốn đầu tư bổ sung.5 % ở năm 2011. 4. Hãy sử dụng mô hình tăng trưởng Harrod . nước A đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế là 9. anh (chị) hãy kiến nghị một số giải pháp khác trong khuôn khổ vận dụng mô hình Harrod – Domar để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế 9.Domar để bình luận mục tiêu tăng trưởng nói trên với hệ số ICOR năm 2012 là 4.3. 2. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh lại không gây lạm phát cao và không làm giảm khả năng cạnh tranh về công nghệ. .Theo số liệu thống kê của nước A năm 2011: GDP đạt 30.87 tỷ USD (giá cố định).5 %. Năm 2012. Các nhà lãnh đạo không đồng ý với giải pháp huy động thêm vốn với lý do không muốn lạm phát tăng lên nữa. Anh (chị) hãy tư vấn cho Chính phủ về lựa chọn mô hình công nghệ sử dụng trong nền kinh tế. Hãy xác định nhu cầu vốn đầu tư cần bổ sung. Tổng mức tiết kiệm trong nước đạt được là 20. các nhà kinh tế đã kiến nghị giải pháp tăng vốn đầu tư. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp qua mô hình tổng cung – tổng cầu. Minh họa cơ chế tác động và hiệu ứng của giải pháp đề xuất qua mô hình AD – AS. 1. 3. Để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 9.