PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Họ và tên: ................................................................... Lớp: 4 ..... Trường: ..........................................................
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
3
là :
4
21
B.
54

Phân số bằng phân số
18
24

A.

C.

27
32

D.

15
18

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là
1
m2
4

A.

B.

5 2
m
7

3
2
m và m. Diện tích hình thoi đó là :
4
3
1
C. 1m2
D.
m2
2

Câu 3. Phép tính thực hiện đúng là :
1 2
5
4
1
- = - =
2 5 10 10 10

A.

B.

3 2 3+ 2 5
+ =
=
4 5 4+5 9

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ. Tỉ số của số ban nữ và số bạn của tổ đó là:
A.

12
5

B.

5
12

C.

7
12

D.

5
7

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Trong các phân số
A.

7
3

7 8 9 10
2
; ; ; , phân số nào gấp 4 lần ?
3 3 4
3
3

B.

8
3

C.

9
4

D.

10
3

PHẦN II. Tự luận
Câu 1. Tính :
a) a)

8
3
+
5
7

b)

4
5
7 14

c)

5
6
×
6
7

d)

5 3
:
7 8

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

............... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Câu 4...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _________________________________________________________________________ Điểm bài tập .......................................... 8 ........................... .......................................... Câu 3..................... ..................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................. ..................................................... ......................................................................................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: ......................Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ ........................................... .......... ..................................................................................................................................... Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi ...................................................................................... ....................................................................................................................................................a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 .................................................................................................................... ................................................................ PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 ....... Trường: ............................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................ ..................................................................................Tính 5 tuổi con hiện nay ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................. ........... Lớp: 4 ............. ................................................................................ ..... ........................................ ......................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ............................................................................................................ .................................................2012 Môn: Tiếng Việt .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................ Những từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn là: ................... nết na.............ổi tiếng nhất ..... tỉnh Bình Định”..................... Câu “ Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch............................................................................... bao dung.. thanh tú................... VN bên dưới) trong các câu sau: a.................................... Người xưa có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn.................................................................................................................................................. trắng trẻo......... Tập làm văn:( 5 điểm) Đề bài: Có một cây cho bóng mát hoặc cây ăn quả mà em rất thích....à một .................................................................................... 4. Điền vào chỗ chấm n hay l: Cồng chiêng ............................ Trẻ em là tương lai của đất nước............... Vĩnh Sơn là một xã miền núi II....... B..................................................................... BÀI TẬP:(5 điểm) 1........................................... thường dùng trong tế ........... Cồng chiêng ....I............................... xinh tươi..................... ......................................... 5................................................. lớp em đi lao động.............................................ễ dân gian Việt . Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là: ....................... Vĩnh Sơn là một xã B................................................... ..... ........................... 2.............oại nhạc cụ đúc bằng đồng............ Xác định bộ phận chủ ngữ. Bạn Mai Hoa học giỏi và rất ngoan.Chiều nay.......... Em hãy tả lại cây đó.............. Những từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoại là: ........................... b.................. dịu hiền..................... . c... 3.............. Có chủ ngữ là: A.. khiêm tốn? A.... Bài làm .................................................................................................................. Vĩnh Sơn C................... vị ngữ (bằng cách gạch chân các bộ phận và ghi CN.......................................... Trong các từ: xinh đẹp......am..à ở Hòa Bình Tây Nguyên...................................................

................................................................................................................... ......................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................ . ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. .................................................. .................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................... ................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................. ............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................ ...... ................................................................................................................................................................................................................................................ .......................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful