PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Họ và tên: ................................................................... Lớp: 4 ..... Trường: ..........................................................
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
3
là :
4
21
B.
54

Phân số bằng phân số
18
24

A.

C.

27
32

D.

15
18

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là
1
m2
4

A.

B.

5 2
m
7

3
2
m và m. Diện tích hình thoi đó là :
4
3
1
C. 1m2
D.
m2
2

Câu 3. Phép tính thực hiện đúng là :
1 2
5
4
1
- = - =
2 5 10 10 10

A.

B.

3 2 3+ 2 5
+ =
=
4 5 4+5 9

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ. Tỉ số của số ban nữ và số bạn của tổ đó là:
A.

12
5

B.

5
12

C.

7
12

D.

5
7

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Trong các phân số
A.

7
3

7 8 9 10
2
; ; ; , phân số nào gấp 4 lần ?
3 3 4
3
3

B.

8
3

C.

9
4

D.

10
3

PHẦN II. Tự luận
Câu 1. Tính :
a) a)

8
3
+
5
7

b)

4
5
7 14

c)

5
6
×
6
7

d)

5 3
:
7 8

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .... ..................................................................... Câu 3................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn ................................................................................................................................................................................................. ............................................ ..................................................... Trường: ................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................. Câu 4................. .............. ..................................................................................................................2012 Môn: Tiếng Việt ...................................................................................................................................................................................................................................... Lớp: 4 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................ Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi .......................................................................................................... .............................................................................................. _________________________________________________________________________ Điểm bài tập .................... ......Tính 5 tuổi con hiện nay .........................................................................................................................Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ ...................................................................................................................a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 ..............................................................................................................................................................................................................................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: ..................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .......... PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 ........................................................... .............................................................. .................................................................................................................................................. ....... ............................................................................................ ......................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..... 8 ..............................................................................................................

......... thường dùng trong tế ....... Tập làm văn:( 5 điểm) Đề bài: Có một cây cho bóng mát hoặc cây ăn quả mà em rất thích........... 2....ổi tiếng nhất .................... b..........................oại nhạc cụ đúc bằng đồng............... Câu “ Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch............. Cồng chiêng ... thanh tú............................................................................................... Những từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoại là: ............................................ lớp em đi lao động........ c..................................... Những từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn là: ........................................ dịu hiền....................... Vĩnh Sơn C................. Bài làm ......................................... Người xưa có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn........... Vĩnh Sơn là một xã B............ Bạn Mai Hoa học giỏi và rất ngoan.................................à ở Hòa Bình Tây Nguyên......... ........................................Chiều nay....................... Có chủ ngữ là: A.... 4.......... 5........ ............................................à một ............................. ......................am........................................ .......................................... Trẻ em là tương lai của đất nước..... Xác định bộ phận chủ ngữ...................................... khiêm tốn? A......................ễ dân gian Việt .......................... 3............................. xinh tươi......... vị ngữ (bằng cách gạch chân các bộ phận và ghi CN...... trắng trẻo...................... Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là: ..................................... B............................................................................I............................................ Vĩnh Sơn là một xã miền núi II............................. nết na................................................. BÀI TẬP:(5 điểm) 1.......................................... Trong các từ: xinh đẹp. Em hãy tả lại cây đó. tỉnh Bình Định”........................................................ Điền vào chỗ chấm n hay l: Cồng chiêng .............. VN bên dưới) trong các câu sau: a........................................................ bao dung......

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................ .......................................................... .............................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................. ........................................................................ ...................................................... ..................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............... .................. ....................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................... ................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .........................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful