PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Họ và tên: ................................................................... Lớp: 4 ..... Trường: ..........................................................
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
3
là :
4
21
B.
54

Phân số bằng phân số
18
24

A.

C.

27
32

D.

15
18

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là
1
m2
4

A.

B.

5 2
m
7

3
2
m và m. Diện tích hình thoi đó là :
4
3
1
C. 1m2
D.
m2
2

Câu 3. Phép tính thực hiện đúng là :
1 2
5
4
1
- = - =
2 5 10 10 10

A.

B.

3 2 3+ 2 5
+ =
=
4 5 4+5 9

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ. Tỉ số của số ban nữ và số bạn của tổ đó là:
A.

12
5

B.

5
12

C.

7
12

D.

5
7

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Trong các phân số
A.

7
3

7 8 9 10
2
; ; ; , phân số nào gấp 4 lần ?
3 3 4
3
3

B.

8
3

C.

9
4

D.

10
3

PHẦN II. Tự luận
Câu 1. Tính :
a) a)

8
3
+
5
7

b)

4
5
7 14

c)

5
6
×
6
7

d)

5 3
:
7 8

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................. .................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................... ...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................... Lớp: 4 ............................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. _________________________________________________________________________ Điểm bài tập ................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................... ............................................................................... ................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi ...............................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: .................................................................................................................................. Câu 4............................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................. ..................................... Trường: ....................................... ...............................................................................................................................................................................................................................................Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ ..... 8 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ....... ... ............... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................................................. ............................................................................................................................................................................................2012 Môn: Tiếng Việt ............................................................................ ....................................................................................... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn ................................................................................................................... PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 ...........................................................................................................Tính 5 tuổi con hiện nay ..................................................................................................................................................................... Câu 3.........................................................................................................................................................................................a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 .............................................................................................................................. ........................................................................................................................................

................................... khiêm tốn? A......... bao dung.ễ dân gian Việt ...... VN bên dưới) trong các câu sau: a............................................................................... Trẻ em là tương lai của đất nước...... thường dùng trong tế .............................................. trắng trẻo.. 5............................................. dịu hiền.. Vĩnh Sơn là một xã miền núi II.................... BÀI TẬP:(5 điểm) 1....................................................................................... 4........ổi tiếng nhất ..................... Em hãy tả lại cây đó. Điền vào chỗ chấm n hay l: Cồng chiêng .................................................... Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là: ...... 2..... Cồng chiêng .............Chiều nay.......................... Câu “ Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch..... Những từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn là: .............................................. .... Tập làm văn:( 5 điểm) Đề bài: Có một cây cho bóng mát hoặc cây ăn quả mà em rất thích........................... lớp em đi lao động........................................................................................ Bài làm .......................................................................... Vĩnh Sơn là một xã B..............à một ..................................... 3....................... Bạn Mai Hoa học giỏi và rất ngoan..............I.. thanh tú................................................................................................... c................................................. nết na.......... b................... Vĩnh Sơn C......... Có chủ ngữ là: A...................................... .... vị ngữ (bằng cách gạch chân các bộ phận và ghi CN.................................................................................à ở Hòa Bình Tây Nguyên.... ................... Những từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoại là: ............................ B....am............................. tỉnh Bình Định”.................... xinh tươi..... Xác định bộ phận chủ ngữ............................ .......... Người xưa có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn................................... Trong các từ: xinh đẹp...........oại nhạc cụ đúc bằng đồng..

.... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................. ........................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................... ................ ....................................... ........................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .................................................................................... ............................................................. ............. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... .......................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful