PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Họ và tên: ................................................................... Lớp: 4 ..... Trường: ..........................................................
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
3
là :
4
21
B.
54

Phân số bằng phân số
18
24

A.

C.

27
32

D.

15
18

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là
1
m2
4

A.

B.

5 2
m
7

3
2
m và m. Diện tích hình thoi đó là :
4
3
1
C. 1m2
D.
m2
2

Câu 3. Phép tính thực hiện đúng là :
1 2
5
4
1
- = - =
2 5 10 10 10

A.

B.

3 2 3+ 2 5
+ =
=
4 5 4+5 9

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ. Tỉ số của số ban nữ và số bạn của tổ đó là:
A.

12
5

B.

5
12

C.

7
12

D.

5
7

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Trong các phân số
A.

7
3

7 8 9 10
2
; ; ; , phân số nào gấp 4 lần ?
3 3 4
3
3

B.

8
3

C.

9
4

D.

10
3

PHẦN II. Tự luận
Câu 1. Tính :
a) a)

8
3
+
5
7

b)

4
5
7 14

c)

5
6
×
6
7

d)

5 3
:
7 8

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

.......... ......................................................................................................................... Câu 4..................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................2012 Môn: Tiếng Việt .............................................................................................. Câu 3........................................................................................................... ....... ................... .a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 ........................................................................................................................................................................................... Lớp: 4 ........................................................................... ........................................................................................... .............................................................................................................................................................. 8 ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trường: .......................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................... _________________________________________________________________________ Điểm bài tập .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi ......................................... ...Tính 5 tuổi con hiện nay .............................................. ....................................................................................................................................................................................... .............................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................... .............................................................. ................................................................................................................. PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................... ..... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn ................................................ .........................................................................................................................................................................................................................Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ ................ ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

......à một ................................oại nhạc cụ đúc bằng đồng. lớp em đi lao động....... Trong các từ: xinh đẹp............ thường dùng trong tế ................ Cồng chiêng ......................................... xinh tươi...... nết na.......................... Xác định bộ phận chủ ngữ............................................... Bạn Mai Hoa học giỏi và rất ngoan.......................... VN bên dưới) trong các câu sau: a...................... vị ngữ (bằng cách gạch chân các bộ phận và ghi CN.................... Điền vào chỗ chấm n hay l: Cồng chiêng ............................ c................................................................... b.............................................. Trẻ em là tương lai của đất nước....................... Vĩnh Sơn là một xã miền núi II................. thanh tú............................ tỉnh Bình Định”.am............ Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là: ......... Tập làm văn:( 5 điểm) Đề bài: Có một cây cho bóng mát hoặc cây ăn quả mà em rất thích.........................................................................ễ dân gian Việt .. Vĩnh Sơn C. ..... 5............................................................................................... 3...... BÀI TẬP:(5 điểm) 1.................. khiêm tốn? A... dịu hiền......................................................................................................... Câu “ Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch................................................................... Bài làm ............ ............... Vĩnh Sơn là một xã B.......... Có chủ ngữ là: A................... 2.............................. Những từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoại là: ............................................................................. bao dung..................................... Người xưa có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn................ổi tiếng nhất ....... 4.......................................................... Những từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn là: ....................................... trắng trẻo............ .................................I.......... ..........................Chiều nay............à ở Hòa Bình Tây Nguyên....... Em hãy tả lại cây đó.......... B..........

......................................................................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ....................................... ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................................................. ................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .............................................................................. ...................................................................... ............................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................. ....................................................................................................................................... ........................................................................................ ............................................... .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .................................................................................................. ............................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................