PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớp 4
Thời gian làm bài: 40 phút

Điểm

Họ và tên: ................................................................... Lớp: 4 ..... Trường: ..........................................................
________________________________________________________________________
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
3
là :
4
21
B.
54

Phân số bằng phân số
18
24

A.

C.

27
32

D.

15
18

Câu 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một hình thoi có độ dài hai đường chéo là
1
m2
4

A.

B.

5 2
m
7

3
2
m và m. Diện tích hình thoi đó là :
4
3
1
C. 1m2
D.
m2
2

Câu 3. Phép tính thực hiện đúng là :
1 2
5
4
1
- = - =
2 5 10 10 10

A.

B.

3 2 3+ 2 5
+ =
=
4 5 4+5 9

Câu 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Một tổ có 7 bạn nam và 5 bạn nữ. Tỉ số của số ban nữ và số bạn của tổ đó là:
A.

12
5

B.

5
12

C.

7
12

D.

5
7

Câu 5. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng :
Trong các phân số
A.

7
3

7 8 9 10
2
; ; ; , phân số nào gấp 4 lần ?
3 3 4
3
3

B.

8
3

C.

9
4

D.

10
3

PHẦN II. Tự luận
Câu 1. Tính :
a) a)

8
3
+
5
7

b)

4
5
7 14

c)

5
6
×
6
7

d)

5 3
:
7 8

....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất

..................................................................................... ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................... ............ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi ............................................ _________________________________________________________________________ Điểm bài tập ........................................... 8 ..................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................2012 Môn: Tiếng Việt ............................. Câu 4................................ ......................................................................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................................... Lớp: 4 ..................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................................................... Câu 3................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................... .................................................................................................Tính 5 tuổi con hiện nay ............................................................................................................................................................................................................................................................. Trường: .............................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: ............................................. ............................................................................................................................................... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn ........................................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................................a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 ..................................................... ............. ........................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 ......................................................................................................................................................... .................. ...................................... ................................................. ...........................................................Tuổi con bằng 2 tuổi mẹ ........................................ ..................................................................................................................................................

.. xinh tươi............ khiêm tốn? A..... VN bên dưới) trong các câu sau: a.oại nhạc cụ đúc bằng đồng....................................... vị ngữ (bằng cách gạch chân các bộ phận và ghi CN............. thường dùng trong tế ...... Có chủ ngữ là: A........................................................... ..................................... b........I...... c.................. . Vĩnh Sơn là một xã B.......... Trong các từ: xinh đẹp.................................................... Bài làm .............................ễ dân gian Việt ........... Trẻ em là tương lai của đất nước...... 5.............................................................................................ổi tiếng nhất .......................................... Ý nghĩa của câu tục ngữ trên là: . lớp em đi lao động...................................................................................... 3..................................................... Cồng chiêng ...................... ..à ở Hòa Bình Tây Nguyên.......... Bạn Mai Hoa học giỏi và rất ngoan............................................................ dịu hiền.................. Những từ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn là: ........ B................................ Tập làm văn:( 5 điểm) Đề bài: Có một cây cho bóng mát hoặc cây ăn quả mà em rất thích..... nết na. BÀI TẬP:(5 điểm) 1....... thanh tú............................................................... 4.......à một ................................................................................................. Những từ thể hiện vẻ đẹp bên ngoại là: .............. trắng trẻo......................................................................... Người xưa có câu : Đi một ngày đàng học một sàng khôn.. Vĩnh Sơn là một xã miền núi II........Chiều nay.......................................................................am......................... Xác định bộ phận chủ ngữ............. Vĩnh Sơn C............................................................ 2.............................. Điền vào chỗ chấm n hay l: Cồng chiêng ............ Câu “ Vĩnh Sơn là một xã miền núi thuộc huyện Vĩnh Thạch. ......... tỉnh Bình Định”........................ bao dung................... Em hãy tả lại cây đó.........................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................... ..................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................ ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................. .......................... ................................................................. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .......... .................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................. ................................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................... ............................................. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ....................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ........................................................................................................... .............................................