P. 1
De Kiem Tra HKII Mon Toan Lop 4

De Kiem Tra HKII Mon Toan Lop 4

|Views: 816|Likes:
Được xuất bản bởiTrang Bui

More info:

Published by: Trang Bui on Apr 08, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/28/2013

pdf

text

original

PHIẾU KIỂM TRA TUẦN 30

Năm học: 2011 - 2012
Môn: Toán - Lớ !
Th"# $#%n &'m ('#: !0 h)*
Họ +' *,n: ................................................................... Lớ: ! ..... T-."n$: ..........................................................
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 10 Kho%nh +'o ch1 cá# 23* *-.ớc 45* 678 2)n$ :
Ph9n :; (<n$ h9n :;
!
3
là :
A0
2!
1=
>0
?!
21
@0
32
2A
B0
1=
1?
Câu 2 0 Kho%nh +'o ch1 cá# 23* *-.ớc 45* 678 2)n$ :
MC* hDnh *ho# cE 2C F'# h%# 2."n$ chGo &'
!
3
m +'
3
2
m0 B#Hn *Ich hDnh *ho# 2E &' :
A.
!
1
m
2
B.
A
?
m
2
C. 1m
2
B0
2
1
m
2
Câu 3 0 PhG *Inh *hJc h#Hn 2)n$ &' :
A.
2
1
-
?
2
=
10
?
-
10
!
=
10
1
>.
!
3
+
?
2
=
? !
2 3
+
+
=
K
?
Câu 4 0 Kho%nh +'o ch1 cá# 23* *-.ớc 45* 678 2)n$ :
MC* *L cE A (Mn n%m +' ? (Mn n10 TN :; cO% :; (%n n1 +' :; (Mn cO% *L 2E &':
A0
?
12
>0
12
?
@0
12
A
B0
A
?
Câu 5. Kho%nh +'o ch1 cá# 23* *-.ớc 45* 678 2)n$ :
T-on$ các h9n :;
3
A
P
3
=
P
!
K
P
3
10
Q h9n :; n'o $R ! &Sn
3
2
T
A0
3
A
>0
3
=
@0
!
K
B0
3
10
PHẦN II. Tự luận
Câu 10 TInh :
%U %U
?
=
V
A
3
(U
A
!
-
1!
?
cU
W
?

×

A
W
FU
A
?
:
=
3
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
Câu 20 TInh (<n$ cách *h7Xn *#Hn nhR*
Y#Zm
%U
!1
1?
V
1A
=
V
3!
2W
V
1A
K
(U
1?
13
V
3
1
V
1?
2
V
3
2
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
Câu 30 H#Hn n%[ *Ln$ :; *7L# cO% h%# m\ con &' !K *7L# 0T7L# con (<n$
?
2
*7L# m\ 0TInh
*7L# con h#Hn n%[ 0
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Câu 4 0 TDm h%# :; (#5* -<n$ :; &ớn h]n :; (G &' =? +' :; (G (<n$
=
3
:; &ớn 0
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
PHIẾU KIỂM TRA
Năm học: 2011 - 2012
Môn: T#5n$ ^#H* - Lớ !
Th"# $#%n &'m ('#: !0 h)*
Họ +' *,n: ............................................................................ Lớ: ! ....... T-."n$: ....................................................................
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Y#Zm ('# *X
I. BI T!P"_? 2#ZmU
10 Y#`n +'o cha chRm n h%[ l:
@bn$ ch#,n$ 0000' mC* 00000oM# nhMc cc 2)c (<n$ 2bn$Q *h."n$ Fdn$ *-on$ *5 0000e F9n $#%n
^#H* 0000%m0 @bn$ ch#,n$ 0000L# *#5n$ nhR* 00000' f Hg% >Dnh T9[ N$7[,n0
20 T-on$ các *h: #$n% &'() #$n% *+,$) n-* n.) */0n1 */23) 4.3 5un1) *%.n% *6) 57u %$8n)
9%$:; *<n=
A0 Nh1n$ *h *hZ h#Hn +i 2\ (,n n$oM# &': .................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
>0 Nh1n$ *h *hZ h#Hn nG* 2\ *-on$ *9m hbn &': .......................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
3. N$."# j.% cE c97 :
Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
k n$hl% cO% c97 *cc n$1 *-,n &': ...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
40 mác 2nnh (C hXn chO n$1Q +n n$1 _(<n$ cách $Mch ch9n các (C hXn +' $h# @NQ ^N
(,n F.ớ#U *-on$ các c97 :%7:
%0@h#`7 n%[Q &ớ om 2# &%o 2Cn$0
(0 >Mn M%# Ho% học $#p# +' -R* n$o%n0
c0 T-i om &' *.]n$ &%# cO% 2R* n.ớc0
50 @97 q ^lnh r]n &' mC* js m#`n n)# *h7Cc h7[Hn ^lnh ThMchQ *Nnh >Dnh Ynnht0 @E chO
n$1 &':
A0 ^lnh r]n &' mC* js
>0 ^lnh r]n
@0 ^lnh r]n &' mC* js m#`n n)#
II. Tậ( l>; ?@n"_ ? 2#ZmU
A8 4>$: @E mC* c9[ cho (En$ má* ho3c c9[ ăn 678 m' om -R* *hIch0 um hs[ *8 &M# c9[
2E0
>'# &'m
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

............................ ............................................................................................................................................................ ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 8 ..................................................................................................Tuổi con bằng tuổi con hiện nay ............................................................................................. ................................ Câu 3.......................................................................................................................................................................................................................................................................................Lớp 4 Thời gian làm bài: 40 phút Họ và tên: ................................. ............................................... ..................................................................................................................................................................................................................................... _________________________________________________________________________ Điểm bài tập ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Trường: ............. ............. Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là 49 tuổi ... ...........................................a) 15 8 26 9 + + + 41 17 34 17 b) 13 1 2 2 + + + 15 3 15 3 ............................................................................................................................. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .................................. ................................................... ........................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................Tính 5 ....... Câu 4......................................................... Tìm hai số biết rằng số lớn hơn số bé là 85 và số bé bằng 3 số lớn ............................................................................................... .............................................................................2012 Môn: Tiếng Việt ........................................................................................................ ....................................... PHIẾU KIỂM TRA Năm học: 2011 .... ................................................ .................................. ................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 2 tuổi mẹ .................................................................................................................................................................................... Lớp: 4 ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->