P. 1
DTM Rac Thuy Phuong

DTM Rac Thuy Phuong

|Views: 659|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Van Hanh

More info:

Published by: Nguyen Van Hanh on Apr 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/06/2013

pdf

text

original

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!

nh TT " #u$
%& Đ'(
1. TÓM TẮT VỀ XUẤT XỨ CỦA DỰ ÁN
Nhà máy xử lý rác thải Thuỷ Phương được xây dựng và đi vào hot đ!ng t" n#m $%%&'
đ(n n)y Nhà máy đ* g+, ,h-n đáng ./ vào vi0c giải 1uy(t v2n đ3 t4n đ5ng rác thải tr6n đ7)
8àn thành ,h9 :u(; Tuy nhi6n' hi0n ti c<ng ngh0 xử lý rác ti Nhà máy đ* tr= n6n .h<ng c>n
,h? hợ, v@i y6u c-u ngày càng c)o v3 ch2t lượng m<i trưAng; Bo vCy c-n c+ Dự cải to' nâng
c2, đ/ đảm 8ảo giải 1uy(t tri0t đ/ hơn nE) các v2n đ3 m<i trưAng ,hát Dinh trong 1uá trFnh
hot đ!ng cG) nhà máy;
Tr6n cơ D= đ+' H<ng ty HI ,h-n J-u tư Phát tri/n Tâm Kinh NghL) đ* ti(n hành đ-u tư'
xây dựng' cải to nhMm hoàn thi0n dây chuy3n thi(t 87 c<ng ngh0 Nn Kinh O NKH xử lý rác
thải Dinh hot ti Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương' tPnh Th") Thi6n O :u(; Jây là m!t c<ng
ngh0 hi0n đi' xử lý rác thQo chu trFnh .hR, .Sn t" .hâu ti(, nhCn rác đ(n đ-u r) Dản ,hTm;
:ot đ!ng cG) nhà máy đ+ng m!t v)i tr> r2t 1u)n tr5ng trong vi0c thực hi0n mUc ti6u ,hát
tri/n 83n vEng' v") g+, ,h-n giải 1uy(t v2n đ3 < nhiVm m<i trưAng do rác thải gây r)' v")
to r) các Dản ,hTm c+ Sch ,hUc vU cho n<ng nghi0,' xây dựng';;;
W Hơ 1u)n ,h6 duy0t dự ánX chG đ-u tư tự ,h6 duy0t;
2. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN TM.
Hác v#n 8ản ,há, luCt và .Y thuCt đ/ xây dựng Záo cáo đánh giá tác đ!ng m<i trưAng
[JT\] 8)o g4mX
• ^uCt 8ảo v0 m<i trưAng được _u9c h!i nư@c H!ng hoà `:HN ai0t N)m th<ng 1u) ngày
$b tháng cc n#m $%%d;
• Ngh7 đ7nh e%f$%%gfNJWHP ngày %bf%ef$%%g cG) HhSnh ,hG v3 vi0c _uy đ7nh chi ti(t và
hư@ng dhn thi hành m!t D9 đi3u cG) ^uCt 8ảo v0 m<i trưAng;
• Th<ng tư D9 %ef$%%gfTTWZTN\T ngày %ef%bf$%%g cG) Z! Tài nguy6n và \<i trưAng
hư@ng dhn v3 đánh giá m<i trưAng chi(n lược' đánh giá tác đ!ng m<i trưAng và c)m .(t
8ảo v0 m<i trưAng;
• _uy(t đ7nh D9 cddfcbbbf_JWTTg ngày cgfifcbbb cG) ThG tư@ng HhSnh ,hG v3 vi0c 8)n
hành 1uy ch( 1uản lý ch2t thải nguy hi;
• _uy(t đ7nh D9 $$f$%%gf_JWZj:HN\T ngày ce tháng c$ n#m $%%g cG) Z! trư=ng Z! Tài
nguy6n và m<i trưAng v3 vi0c 8)n hành các ti6u chuTn m<i trưAng ai0t N)m;
• _uy(t đ7nh D9 &i&&f$%%$f_JWZkT ngày c%fc%f$%%$ cG) Z! trư=ng Z! k t( 8)n hành các
ti6u chuTn v0 Dinh m<i trưAng;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
1
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
• H<ng v#n D9 $gd%flZNBWTH ngày $d tháng %i n#m $%%g cG) lỷ 8)n nhân dân tPnh Th")
Thi6n O :u( v3 vi0c th9ng nh2t chG trương chuy/n gi)o chG th/ đ-u tư cG) Nhà máy xử lý
rác Thuỷ Phương;
• H<ng v#n D9 &%dcflZNBWNB ngày $$f%ef$%%g cG) lZNB tPnh Th") Thi6n O :u( v3 vi0c
cho ,hR, H<ng ty HP J-u tư O ,hát tri/n Tâm Kinh NghL) m= r!ng di0n tSch nhà máy xử lý
rác Thuỷ Phương;
!. M"C #CH CỦA VIỆC LẬP $Á% CÁ%
Záo cáo Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng được thực hi0n nhMm đánh giá và dự 8áo các tác
đ!ng đ(n m<i trưAng do 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy' t" đ+ đ3 r) nhEng 8i0n ,há, .h9ng
ch( và giảm nhm các tác đ!ng 82t lợi;
&. T' CHỨC THỰC HIỆN TM
HhG đ-u tưX H<ng ty HP J-u tư Phát tri/n Tâm Kinh NghL);
Hơ 1u)n tư v2n lC, 8áo cáoX Trung tâm c<ng ngh0 m<i trưAng Jà Nnng [BoNToH];
W piám đ9c X <ng :uqnh ThuCn
W J7) chP X $d' :oàng Bi0u' 1uCn :ải Hhâu' thành ,h9 Jà Nnng
W Ji0n thoi X %dcc;$$ggbr s)xX %dcc;e$rc$%
Th)m gi) lC, 8áo cáo JT\ cG) dự án 8)o g4mX
W NguyVn Hửu Thnh
W NguyVn Th( \inh
W :à Th)nh at
W Phm :Eu _uqnh Trâm
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
2
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, -
%. T/ T0% T1T 23 N#4 %56
1.1. T(N NHÀ MÁ)
Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương' tPnh Th") Thi6n O :u(;
1.2. CHỦ *U T+
HhG đ-u tưX H<ng ty HP J-u tư O Phát tri/n Tâm Kinh NghL);
Ji di0nX <ng Ng< `uân Ti0c Hhuc vUX HhG t7ch :J_T
J7) chP li6n h0X r%$ O r%r' Phm a#n :)i' ,hưAng d' 1uCn Tân ZFnh' TP; :4 HhS \inh;
Ji0n thoiX %e;ergrre% s)xX %e;ergc&i%
1.!. V, T-# ,A L. CỦA NHÀ MÁ)
1.!.1 V/ 012 3/4 56
Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương được xây dựng ti th<n i' x* Thuỷ Phương' huy0n
:ương Thuỷ' tPnh Th") Thi6n O :u(; T5) đ! đ7) lý cG) nhà máy như D)uX
W NX cg
%
$&;eb%
v
W oX c%i
%
&e;crc
v
()em *+ ,- .Đ !/
1.!.2 7898 :;< =:> 3?0
w PhS) Zxc X ti(, giá, v@i v?ng đ2t đ4i
w PhS) N)m X giá, 8*i rác thành ,h9
w PhS) J<ng X giá, .hu xử lý nư@c thải cG) 8*i rác và v?ng đ2t đ4i;
w PhS) Tây X giá, v?ng đ2t đ4i;
TIng di0n tSch cG) Nhà máy là r'%h)
1.!.! M@8 0AB<C D>4< EF4 3/4 38GH IJK LM<C <:N HOK P98 EOE 3@8 0AQ<C 0M <:8R<S
=8<: 0T U IV :W8
• Tương 1u)n v@i các đ9i tượng tự nhi6nX
W :0 th9ng đưAng gi)o th<ngX Hách .hu vực nhà máy $%%m v3 ,hS) Tây c+ tuy(n
đưAng tránh thành ,h9 :u(' đây là tuy(n gi)o th<ng l@n duy nh2t đi 1u) .hu vực;
Ngoài r) c>n c+ tuy(n đưAng nhự) n9i li3n t" nhà máy v@i n!i thành thành ,h9;
W :0 th9ng D<ng Du9i' đ4i nyiX Nhà máy nMm = v?ng đ4i th2,' .h<ng c+ D<ng Du9i chảy
1u); Ti(, giá, v@i nhà máy v3 ,hS) J<ng c+ m!t .hQ nư@c nhz' đây là .hQ thoát nư@c
rác t" 8*i rác thành ,h9; Nư@c mư) t" nhà máy ctng được thoát vào .hQ này;
• Tương 1u)n v@i các đ9i tượng .inh t( W x* h!i
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
3
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
W Bân cưX Nhà máy nMm = v?ng dân cư r2t thư) th@t' cách nhà máy $%%m v3 ,hS) Tây
và Tây Zxc c+ vài 8) h! dân D9ng chG y(u 8Mng n<ng nghi0,;
W Hác cơ D= c<ng nghi0,' d7ch vUX
+ Hách nhà máy .hoảng cd%m v3 ,hS) Tây là trm nghi3n Dàng đá [H<ng ty .hoáng
Dản :u(];
+ Ti(, giá, v@i Nhà máy v3 ,hS) N)m là 8*i rác thành ,h9
W Hác c<ng trFnh v#n hoá' di tSch l7ch DửX xung 1u)nh .hu vực xây dựng nhà máy .h<ng
c+ các c<ng trFnh v3 v#n hoá' t<n giáo' tSn ngư{ng' các di tSch l7ch Dử;
1.&. NXI DUN7 CHỦ )YU CỦA DỰ ÁN
1.&.1 TZ<C P@< 3[> 0A E:\ LM O<
TIng v9n đ-u tư cho Bự án là &g;id% tri0u đ4ng' 8)o g4m các hng mUc D)uX
+ Hhi ,hS xây dựng X c$;%%% tri0u đ4ng
+ Hhi ,hS dây chuy3n thi(t 87 X $&;%%% tri0u đ4ng
+ Hhi ,hS .hác X c;id% tri0u đ4ng
1.&.2 H]<: 0:^E 3[> 0A PN <C>_< P@<
• :Fnh thuc đ-u tưX tr6n cơ D= nhà máy hi0n c+' ti(n hành cải to li m!t D9 c<ng đon
trong dây chuy3n c<ng ngh0' lx, đ|t th6m các thi(t 87 hi0n đi' giảm 8@t các c<ng
đon thG c<ng' đảm 8ảo hot đ!ng ch( 8i(n rác thải Dinh hot cG) nhà máy thQo đyng
ti6u chS &T cG) c<ng ngh0 Nn Kinh [đây là ti6u chS do H<ng ty tự đư) r)]
− Tái Dinh m?n hEu cơ
− Tái ch( ,h( thải d}o
− Tránh ch<n l2, [tỷ l0 ch<n l2, dư@i c%~]
J(n n)y' vi0c cải to li c<ng ngh0 đ* hoàn t2t và nhà máy đ* đi vào hot đ!ng;
• Ngu4n v9nX
HhG đ-u tư .h)i thác' huy đ!ng tIng hợ, các ngu4n v9n D)uX
W a9n tự c+
W a9n v)y t" _uY Zảo v0 m<i trưAng
W a9n huy đ!ng t" các ngu4n .hác;
1.&.! COE :;<C H`E Ea<C 01]<: EF4 LM O<
a. Hạng mục công trình chính
Hác hng mUc c<ng trFnh chSnh cG) nhà máy là các .hu nhà xư=ng ,hUc vU cho 1uá
trFnh Dản xu2t đ* được xây dựng t" trư@c' 8)o g4mX
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
4
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
− Nhà ti(, nhCn rác' .hử m?i X bi$m
$
;
− Nhà cơ đi0n w dây chuy3n tách nilon loi c X regm
$
− Nhà rử) nilon X ce%m
$
;
− Nhà ,hân loi rác X eer'em
$
− Nhà Dản xu2t ,h( thải d}o X regm
$
− Nhà tách tuy/n m?n tươi X b%m
$
− Nhà G ho)i hEu cơ w ,hun vi Dinh X egrm
$
;
− Nhà G ho)i hEu cơ X bi$m
$
;
− Ng#n G xơ ngxn w n, li0u X dr%m
$
− Nhà tách tuy/n m?n th< X dr%m
$
− Nhà Dản xu2t ,hân X g&%m
$
− Nhà Dản xu2t nhự) thành ,hTm X d%rm
$
− jho thành ,hTm X $ebm
$
()em *+ ,- .Đ 2/
b. Các hạng mục công trình phụ trợ
Hác hng mUc c<ng trFnh ,hU trợ cG) 8)o g4mX
• :0 th9ng thoát nư@c mư)X nư@c mư) t" m|t 8Mng nhà máy được thu vào h0 th9ng
mương thoát; K)u .hi lxng c|n ti h9 g)' nư@c mư) được thải vào .hQ aực = ,hS) J<ng
cG) nhà máy;
• :0 th9ng thu gom và xử lý nư@c thảiX
W Nư@c thải Dản xu2tX nư@c thải r) t" c<ng đon rử) ,h( thải d}o được thu gom và
xử lý ti h0 th9ng xử lý nư@c thải' D)u đ+ tu-n hoàn tái Dử dUng' .h<ng thải r) ngoài;
J9i v@i nư@c rP rác được thu gom vào 8/ chu) và Dử dUng đ/ ,hun l6n 83 m|t rác ti
các h-m G nhMm làm t#ng đ! Tm cho rác;
W Nư@c thải Dinh hotX được xử lý 8Mng 8/ tự hoi & ng#n' D)u đ+ dhn v3 h4 chu)
và 8I Dung vi Dinh NKH ProtQct r4i Dử dUng làm nư@c tư@i cây' .h<ng thải r) m<i
trưAng
• :0 th9ng cây x)nhX Hây x)nh c+ tác dUng cải thi0n đi3u .i0n vi .hS hCu' giảm 4n; Ngoài
r) cây x)nh c>n h2, thU các .hS đ!c hi trong .h<ng .hS và giảm lượng 8Ui ,hát tán đi
x); Hây x)nh đ* được 89 trS tr4ng xung 1u)nh tưAng rào' các .hu vực Dản xu2t' .hu vực
làm vi0c và các .hu cây x)nh tC, trung = ,hS) Zxc' Tây Zxc trong nhà máy; TIng di0n
tSch đ2t dành cho tr4ng cây x)nh là g%%% m
$
;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
5
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
1.&.& b>K 01]<: Ea<C <C:c Id 56 1OE
• jh9i lượng rác thải
ThQo các D9 li0u th9ng .6 và dự 8áo cG) H<ng ty TN::NN\Ta \<i trưAng và H<ng
trFnh đ< th7 :u(' .h9i lượng rác thải ti thành ,h9 :u( như D)uX
N#m $%%% $%%d $%c%
m
&
fngày $$% dd% g%%
m
&
fn#m e%;&%% $%%;id% $cb;%%%
a@i .h9i lượng rác thải như tr6n đảm 8ảo đG lượng rác đ/ nhà máy hot đ!ng đyng c<ng Du2t;
• Thành ,h-n rác thải
Thành ,h-n lý' hoá h5c cG) rác thải thưAng .hác nh)u tuq thu!c vào t"ng đ7) ,hương'
vào đi3u .i0n .hS hCu và các đi3u .i0n .inh t( ctng như nhi3u y(u t9 .hác; Thành ,h-n
rác thải Dinh hot cG) m!t D9 thành ,h9 = ai0t N)m được đư) r) trong 8ảng D)u;
$e<C 1.1 Thành ,h-n rác thải Dinh hot cG) m!t D9 thành ,h9 = ai0t N)m
TT Thành phần (%)
Hà Nội
Hải
h!ng
T.HC" #à N$ng Tp %hác
c; Hh2t hEu cơ d%'& d%'r g$'$ gg'i d% W g%
$; pi2y $'i d'r d'g i'e $ O r
&; p•' gi2y vUn g'& $'i r'$ g'i $ O d
r; B)' c)o Du' nhự) th<ng %'i c'c %'d c'd nhz
d; Nilon' nhự) &'% &'d i'% e'i nhz
g; az 9c' xương c'c r'e %'d &'c c O $
i; Thuỷ tinh %'& c'% %'d %'c nhz
e; jim loi c'% %'i %'d c'i nhz
b; `à 8-n i'r cd'% cg'r c'b nhz
c%; Nguy6n li0u .h<ng
,hân loi
&&'b cd'r r'i c'e th)y đIi
TZ<C EW<C 1ffSf 1ffSf 1ffSf 1ffSf
Ngu-n: 0u1n l2 3h4t th1i r5n 6 7..T. Tr8n Hi9u Nhuệ, N': )â; <=ng > 2!
• H<ng ngh0 xử lý rác thải
H<ng ngh0 xử lý rác thải á, dUng ti Nhà máy là c<ng ngh0 Nn Kinh O NKH; Jây là
c<ng ngh0 xử lý rác Dinh hot c+ nhEng ưu đi/m nIi 8Ct như D)uX
W jh<ng đ/ li < nhiVm thu c2, do nư@c rP rác' toàn 8! lượng nư@c rP rác được tC, trung
vào 8/ thu gom' h4i Tm vào các 8/ G;
W `ử lý m?i h<i ng)y .hi ti(, nhCn rác và trong Du9t 1uá trFnh xử lý;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
6
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
W Ph-n l@n vCt ch2t t" rác được tái ch( và tái Dử dUng' hn ch( ch<n l2,;
Kơ đ4 c<ng ngh0 xử lý rác ti Nhà máy như D)uX
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
7
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
vuïn höõu cô
h o ãn h ô ïp
h ö õu c ô
h ö õu c ô
ñ a át c a ùt
v a ø t a ïp v a ät
m
uøn höõu cô
v a øo m a ùy e ùp
a õ ! e " " u " o
# ô ï$ % a ø$ v a øm o &n ' % e &o
(
)
*+
,
(
-
.
/
01
2
)
31
4
(
)
.
5
)
61
4
5
7
81
4
9
/
87
% e &o : m o &n '
hoãn hôïp höõu cô
vuïn höõu cô
cun' caáp chaát ñoát töø ;aùc caù $eät cho caùc "oø ñoát
vaøo m
aùy eùp aùp "öïc cao nhöïa %e&o taù$ cheá
a õ ! ô c h ö a h o a $
# ô ï$ n ' a <n ñ e m u & " a ï$
a õ! e " " u " o
" a øm c h a át ñ o át
( = - 1 4 ( ) >5
+ ) ?@ 4 A 7 *
1 7 *1 4 : B , 7 >
C ) 6D ) E+ ,
H E ÄT H O ÁN G T H I E ÁT
B Ò T A ÙC H T U Y E ÅN
M U ØN H Ö ÕU C Ô
C A D A 1 ,
H E ÄT H O ÁN G N H A ØU Û
C O ÙÑ A ÛO T R O ÄN V A Ø
S U ÏC K H Í
T R U N G T A M S A ÛN
! U A ÁT " H A N B O ÙN
H Ö ÕU C Ô V I S I N H
T R U N G T A M G I A
C O N G N H Ö ÏA # E ÛO
T A ÙI C H E Á
5 - 61 F / 0+ ) 8A
( ) E7 F ) ?(
, 7 G1 , H E@ , I J- + H
K L a øm ' $ a øu " a Mn 2 N
( ) *+ , ( - . / 01 2 ) 31 4
( ) .
K L o a ï$ o & m a øn ' m o &n ' % e &o N
5 ) *. @ , ) >1 L 7 ) EA 2 ) 31 4
D I *+ 4 A 7 *K " a Mn 2 N
5 ) *. 2 ) O5 + ) P( 1 , 7 8
, I J- + H
C A D A 1 ,
F ) ?( + ) *(
C ) 65 - 61
C - E1 , I J-
+ H
B A 5 L 7 ) EA
5 ) *. D ) 61 4
= - 1 4 2
5 ) *. ( ) *+ ,
( - . / 01
B A 5 L 7 ) EA
( I 6( Q 1 ,
5 ) *. D ) 61 4
= - 1 4 1
+ , ) ?( F 7 ?( + , 7 ( = - 1 4 ( ) >5 + ) ?@ 4 A 7 *
1 7 *1 4 : B , 7 > C ) 6D ) E+ ,
@ , / ?L A / R- + 7 *( , / 02 ) *1 F I H E+
= ) *+ B , 7 >1 4 S I 8L . *@ , ) 8A + , 7 >1 L ) ?@
S ) *+ 4 A ) D - *+ C ) 6@ , / ? ( , ) 8A . ( / ?
C - JB , Q C ) 6+ , ) ?( 1 7 0
( = - 1 4 ( ) >5
+ ) ?@ 4 A 7 *
1 7 *1 4 : B , 7 >:
D ) E+ ,
5 ) *. 2 ) O5 + ) P( , ) E(
1 , I E) 9 / 87 ( ) *A + , / ?
5 ) *. F - 61 D H EA 1 , I E)
9 / 87 ( ) *A + , / ?
5 ) *. 2 ) O5 + ) P( 5 ) 61 4
5 7 81 4 1 , I E) 9 / 87
, / R( , 7 ?1 4 D ) 61 4 L 7 T1 4 :
D ) ?. B , 7 >C ) 6L ) 65
D ) E+ ,
( ) *+ , ( - . / 01 2 ) 31 4
( ) . 5 ) 61 4 5 7 81 4
1 , I E) 9 / 87
D ) 61 4 L 7 T1 4
K ( a ùc h ñ a át c a ùt v a øt a ïp c h a át N
, 7 G1 , H E@ 5 ) 61 4 5 7 81 4
1 , I E) 9 / 87
( ) *+ , ( - . / 01 2 ) 31 4 ( ) .
K L o a ï$ o &m a øn ' m o &n ' : % e &o N
1 , ) 6( ) R@ B / ?( = ) *+ D A 1 ,
, 7 ) E( F / 0 @ , - 1 B , I 8F 7 R+
C ) 65 - 6A , 7 >A
1 ) E@ L A / R- L / >1 2 ) O1 4
+ , - . / T1 S I 8L . *
K + o U h V h o a ùN
( ) *+ , ( - . / 01 2 ) 31 4
( ) . 5 1 , 7 *5 = ) *+ + ) *
2 A / R(
5 ) *. @ , ) >1 L 7 ) EA 2 ) 31 4
D I *+ 4 A 7 *K " a Mn 1 N
5 ) *. S / *2 ) 7 : F ) R@ : + ) P(
C ) 6L ) 65 ( H A = ) *+
, 7 G1 , H E@ = ) *+ , I J- + H
K " a øm ' $ a øu " a Mn 1 N
D ) 61 4 L 7 T1 4
K ( a ùc h ñ a át c a ùt N
$ U Y T R % N H C O N G N G H E ÄA N S I N H & A S C ! Ö Û' Y ÙR A ÙC S I N H H O A ÏT
, 7 G1 , H E@ 5 - 61
2 - EA F ) ?( :
1 , I E) 9 / 87
( , A / ?( 2 W ( ) *+ ,
( - . / 01 C - E1 9 / 87
L 7 E( D ) 61 4
C ) 6D ) ?. B , 7 >
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
X
\?i h<i
jhS thải
ZUi
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
Th&'(t minhX Hác c<ng đon chuTn 87 cho 1uá trFnh xử lý rác 8)o g4mX
− Ti(, nhCn rác và .hử m?iX €ác thải Dinh hot D)u .hi thu gom được vCn chuy/n đ(n
Nhà máy 8Mng các xQ chuy6n dUng; Ng)y .hi xả r) .hzi xQ' rác thải D• được ,hun h•n
hợ, vi Dinh .hử m?i và .hử đ!c; Hác chGng vi .huTn NitroDomon)t' x .huTn
KtrQ,tomycQD' n2m mQn K)cch)romycQD HQrQvici);;; D• ,hân giải nh)nh các ch2t hEu
cơ m)u l6n mQn' ,hân giải mnh ,rotQin' .hử các .hS đ!c gây m?i h<i' ng#n cản Dự
hFnh thành các .hS :
$
K' N:
&
‚ J4ng thAi chyng c>n Dinh ch2t .háng Dinh ch9ng 80nh
và .hử các tác nhân gây 80nh' Dinh ch2t .Sch thSch t#ng trư=ng thực vCt; K)u t" d đ(n e
giA m?i h<i D• giảm d-n đ(n tri0t ti6u;
− Tách tuy/n rác cá 8i0tX K)u .hi .hử đ!c và m?i h<i' rác được đư) vào 8#ng chuy3n
tách tuy/n 8Mng thG c<ng; Ti đây c<ng nhân D• loi 8z rác cá 8i0t 8)o g4m nhEng loi
D)uX
+at .hS và ch2t nI
+`ác Dyc vCt và ,h( thải y t(
+Ph( li0u [.im loi' thuỷ tinh'‚]
+Ph( thải d}o [8)o nilon]
+Hh2t hEu cơ .h+ ,hân huỷ d?ng làm ch2t đ9t [cGi g•' 8àn gh(' cành cây' ch#n
chi(u' m?ng màn'‚]
+Ph( thải .h<ng xử lý được ,hải ch<n l2,
+Hác vCt th/ c4ng .3nh' dây nhợ cản tr= máy hot đ!ng;
− Phân loi rácX :•n hợ, rác D)u .hi được loi 8z các loi rác cá 8i0t' tự đ!ng l-n lượt đi
vào các máy đC, và xR rác [g5i là máy xR rác]' máy ,hân loi 8Mng Duc gi+ [máy tuy/n
gi+]' thi(t 87 tách tuy/n .im loi 8Mng t" tSnh [máy tuy/n t"] và h0 th9ng thi(t 87 ,hân
loi rác thQo .Sch thư@c 8Mng các Dàng l4ng 1u)y li6n tUc [Dàng l4ng ,hân loi]; _u)
cUm c<ng ngh0 li6n hoàn ,hân loi' rác được ,hân thành các d>ng ri6ng 8i0t như D)uX
+:•n hợ, giàu các ch2t hEu cơ và thực vCt g5i txt là h•n hợ, hEu cơ;
+:•n hợ, giàu các ch2t ,h( thải d}o g5i txt là h•n hợ, ,h( thải d}o;
+:•n hợ, đ2t cát và vUn hEu cơ tươi được ,h9i tr!n ch( ,hTm vi Dinh ,hân huỷ đ/
ch( 8i(n thành m?n hEu cơ vi Dinh loi $ d?ng đ/ cải to đ2t;
K)u 1uá trFnh ,hân loi' rác thải được xử lý thQo & dây chuy3n .hác nh)u như D)uX
); )* +, rác h-& c./ 8)o g4m các 8ư@c
w Phân loi rác hEu cơX :•n hợ, hEu cơ được làm Dch l-n nE) 8Mng vi0c tách tuy/n thG
c<ng tr6n 8#ng chuy3n' r4i 1u) h0 th9ng thi(t 87 tách tuy/n .im loi 8Mng t" tSnh; :•n
hợ, hEu cơ Dch được 8#m nhz' ,h9i tr!n ch( ,hTm vi Dinh ,hân hGy hEu cơ và
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
xQnllulo [các chGng vi Dinh Z)ciluD ^ichQmi ƒormiD' ND,Qr1illuD nigQr' ^)cto Z)ciluD
K,' HQllulomon)D';;;] đ/ chuTn 87 chuy/n D)ng c<ng đon G to m?n hEu cơ
w „ ho)i h•n hợ, hEu cơX c+ & loi hFnh G;
o „ ho)i h•n hợ, hEu cơ tươi c+ .i/m Doát đ! Tm và nhi0t đ!;
W „ ,hát tri/n vi Dinh hi(u .hS = nhi0t đ! th2,' c+ đảo tr!n' DUc .hS
W „ ,hát tri/n vi Dinh hi(u .hS = nhi0t đ! c)o c+ DUc .hS' c+ đảo tr!n
W „ chSn c+ DUc .hS;
W „ giảm Tm
W ThAi gi)n cho m!t 1uá trFnh G ,hân đon là re ngày;
Tuq thQo y6u c-u cG) t"ng gi)i đon G' các th<ng D9 .Y thuCt chG y(u được .h9ng ch(
đ/ t#ng hi0u 1uả G ,hân giải hEu cơ và cQllulo;
W J! Tm X r% O g%~
W Nhi0t đ! X rd O e%%H;
W J! ,: X g O i'd
W Tỷ l0 HfN X cf$d
a@i c<ng ngh0 G h•n hợ, hEu cơ ,hân đon' c2u tryc vCt lý cG) .h9i rác hEu cơ 87 ,há
v{' 8i(n đIi mnh và tr= n6n tơi x9,; J4ng thAi .Ro thQo Dự th)y đIi mnh các chGng vi Dinh
vCt trong đ9ng rác; Trong đ+ các loài vi Dinh vCt gây 80nh D• 87 ti6u di0t h(t [chyng thưAng là
loi ư) 2m]; Th)y vào đ+ là h0 vi Dinh vCt ư) nhi0t ,hát tri/n mnh' Hhyng thu!c các loi vi
.huTn ư) n+ng và x .huTn' ,h? hợ, v@i các h0 cây tr4ng thu!c v?ng .hS hCu nhi0t đ@i Tm;
Kự t4n ti và ,hát tri/n cG) h0 vi Dinh vCt ư) n+ng' c?ng v@i Dự c+ m|t cG) m!t D9 loài vi
Dinh vCt ,hân hGy .hác làm cho .h9i rác hEu cơ 8i(n đIi' ,hân hGy và g*y vUn' chuy/n h+)
thành m?n hEu cơ vi Dinh;
o „ .h< 8* xơ cQlluloDQ Dợi ngxn và 8* thải thu h4i ti c<ng đon tách tuy/n m?n m7n
[chi(m tP l0 .hoảng r~ Do v@i .h9i lượng rác tươi]; K)u $% W &% ngày D• đư) r) tách
tuy/n tCn thu m?n hEu cơ; Z* thải n(u c>n D• đư) vào G dài ngày c?ng v@i xơ
cQlluloDQ Dợi dài th)y cho ch<n l2,;
o „ dài ngày 8* xơ cQlluloDQ Dợi dài [chi(m tP l0 .hoảng e~ Do v@i .h9i lượng rác
tươi] D)u .hi đ* được 8#m cxt nhz và ,h9i tr!n các chGng vi Dinh ,hân huỷ đ|c 8i0t;
ThAi gi)n G t" & … g tháng t?y thu!c di0n tSch nhà G và tP l0 ho)i thành m?n thQo y6u
c-u' D)u đ+ D• đư) r) tách tuy/n tCn thu m?n hEu cơ; Phương ,há, G trong nhà .Sn c+
,h9i tr!n vi Dinh D• th)y th( cho vi0c ch<n l2, [c%~] trong 1uá trFnh xử lý rác hi0n
n)y
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
1Z
h0n giải +ingin1
p2ctin1 pr3t2in1
tinh bột
aj NitroDomon)D
`j KtrQ,tomycQD
N\ K)cch)romycQD
cQrQviDi)
ai Dinh vCt ,hân huỷ
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
w Tách tuy/n m?n hEu cơX :•n hợ, hEu cơ 1u) gi)i đon G' được xQ cơ gi@i chuy/n vào
8#ng chuy3n tách tuy/n m?n; Ti đây' máy đánh tơi và h0 th9ng Dàng l4ng ,hân loi
thQo .Sch thư@c D• ,hân loi h•n hợ, hEu cơ thành & nh+mX
o Nh+m m?n th< tự đ!ng đi vào 8#ng chuy3n D2y giảm Tm [nhi0t được cung c2, 8=i l>
đ9t rác] và ti(, tUc tách tuy/n l2y m?n m7n đ/ Dản xu2t r) ,hân 8+n hEu cơ vi Dinh;
o Nh+m xơ cQlluloDQ Dợi ngxn c+ nhi3u m?n 8ám dSnh thQo' đư) tr= li h-m G .h<' G
c?ng v@i 8* thải cG) c<ng đon tách tuy/n m?n m7n đ/ tCn thu m?n hEu cơ;
o Nh+m xơ cQlluloDQ Dợi dài d?ng đ/ đ9t cung c2, nhi0t cho 1uá trFnh D2y giảm Tm
,hân hEu cơ;
w Kản xu2t ,hân hEu cơ vi DinhX \?n hEu cơ m7n' chuy/n 1u) thi(t 87 ,h9i tr!n ch( ,hTm
vi Dinh đ|c chGng 8)o g4m các chGng .háng 80nh' .Sch thSch t#ng trư=ng' t#ng cưAng
,hTm ch2t và .hả n#ng di0t tr" Dâu 80nh c+ trong đ2t‚K)u đ+ m?n được dhn vào h0
th9ng cân đ7nh lượng' đ+ng 8)o và vCn chuy/n vào .ho thành ,hTm
w Hh( 8i(n m?n hEu cơ vi Dinh loi $X Ti c<ng đon ,hân loi rác t) thu được h•n hợ,
đ2t cát và vUn hEu cơ tươi; :•n hợ, này ,h9i tr!n v@i 8* thải cG) c<ng đon tách tuy/n
m?n m7n và ,h9i tr!n vi Dinh đ|c chGng D• cho r) m?n hEu cơ vi Dinh loi $' được d?ng
đ/ cải to đ2t;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
11
h0n giải +ingin1
p2ctin1 pr3t2in1
tinh bột
aj NitroDomon)D
`j KtrQ,tomycQD
N\ K)cch)romycQD
cQrQviDi)
ai Dinh vCt ,hân huỷ
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
4&' trình 5* +, h6n hợp rác h-& c.
H]<: 1.1 b>K 01]<: Id 56 1OE :g> EB
b. )* +, ph( thải 783
Kơ đ4 c<ng ngh0 xử lý ,h( thải d}o Dản xu2t các Dản ,hTm nhự) tái ch(;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
12
-ÁC
HhU Ci
PHjN HhU
Ci VI kINH
h0n c9t
C2++&+3:2
pi)i đon c
h0n giải +ingin1
p2ctin1 pr3t2in1
tinh bột
pi)i đon $
V( )(*+ ,-.[
H9 đ7nh đmX N†oto8)ctQr D,,
jháng 80nhX KtrQtomycQtQD D,,
Tr" Dâu 80nhX \Qt)rhi†ium
)niDo,li)Q
7848 3\;< !
PhU gi)
MlN H%AI
HhU Ci
aj NitroDomon)D
`j KtrQ,tomycQD
N\ K)cch)romycQD
cQrQviDi)
ai Dinh vCt ,hân huỷ
Z)ciluD lichQmi ƒormiD'
ND,QrgilluD nigQr'
^)cto 8)ciluD D,'
HQllulomon)D
ai Dinh vCt ,hân huỷ
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
H<ng ngh0 xử lý ,h( thải d}o 8)o g4m các c<ng đon D)uX
w Phân loi ,h( thải d}oX B>ng ,h( thải d}o D)u .hi ,hân loi được đư) vào thi(t 87 Dàng
l4ng đ/ tách đ2t cát và t, ch2t; K)u đ+' chyng được tách tuy/n 8Mng t)y r4i đư) D)ng
máy 8#m cxt; K)u .hi 8#m cxt' ,h( thải d}o được chuy/n vào các 8/ rử) c+ .hu2y tr!n
đ/ làm Dch đ2t cát; ^ượng nư@c thải r) D)u .hi rử) ,h( thải được dhn v3 h0 th9ng xử
lý' ,h-n ,h( thải Dch ti(, tUc đư) D)ng h0 th9ng Dàng l4ng D2y .h< 8Mng nhi0t cung
c2, t" l> đ9t rác hEu cơ .h+ ,hân huỷ;
w Tái ch( nhự) d}oX Ph( thải d}o' vUn D)u .hi 1u) h0 th9ng Dàng l4ng D2y .h< được đư)
vào máy đ?n thành Dợi nhự)' D)u đ+ 1u) máy 8#m cxt thành nhEng ht nhự) r4i đư)
đ(n .hu vực gi) c<ng nhự) d}o tái ch(; Ti đây D• to r) các Dản ,hTm 9ng thoát nư@c'
x< chCu' t2m đ)n'‚jhS thải ,hát Dinh ti c<ng đon đ?n R, to ht nhự)' to Dản ,hTm
nhự) được thu gom 8Mng chU, hyt và xử lý 8Mng dung d7ch N)‡: lo*ng;
w :•n hợ, đ2t cát tách r) t" 1uá trFnh ,hân loi ,h( thải d}o được Dử dUng đ/ đ+ng R,
thành gch 8loc.;
c. )* +, rác h-& c. %h; ph0n h&<
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
13
Ph( thải d}o D)u .hi ,hân
loi
Kàng l4ng tách đ2t cát
Z#m cxt
€ử)
K2y .h<
J?n R, to ht nhự)
Kản xu2t các Dản ,hTm
nhự) tái ch(
đ2t cát J+ng gch
Nư@c Nư@c thải xử lý tu-n hoàn
nhi0t cung c2,
t" l> đ9t rác
.hS thải chU, hyt xử lý
.hS thải chU, hyt xử lý
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
Hác ch2t hEu cơ .h+ ,hân huỷ như g• cGi' gi}'‚ được xử lý 8Mng ,hương ,há, đ9t =
nhi0t đ! c)o trong l> đ9t chuy6n dUng; Nhi0t to r) t" 1uá trFnh d9t được tCn dUng vào các
c<ng đon D2y .h<' giảm Tm trong dây chuy3n Dản xu2t;
:i0n ti' nhà máy đ* lx, đ|t %$ l> đ9t rác hEu cơ .h+ ,hân huỷ' c l> đ/ cung c2, nhi0t
cho 1uá trFnh D2y .h< ,h( thải d}o D)u .hi rử)' c l> cung c2, nhi0t cho 1uá trFnh D2y .h< Dản
,hTm ,hân 8+n trư@c .hi ,h9i tr!n v@i các thành ,h-n .hác [N' P' j] thành Dản ,hTm ,hân
8+n hEu cơ Dinh h5c; Jây là nhEng l> đ9t rác do ai0n aCt li0u xây dựng [Z! `ây dựng] thi(t
.( và thi c<ng lx, đ|t;
− H2u to cG) l>X ^> đ9t được thi(t .( g4m %r 8u4ng ri6ng 8i0t gxn li3n v@i nh)u là 8u4ng
đ9t Dơ c2,' 8u4ng đ9t thu c2,' 8u4ng lxng 8Ui c và 8u4ng lxng 8Ui $; j(t c2u này làm
t#ng tSnh cư{ng 8uc trong cả h)i 8u4ng đ9t' do đ+ làm t#ng .hả n#ng cháy tri0t đ/ các
.hS đ!c hi trong l>;
phi chyX
cX Zu4ng đ9t eX \áy .hu2y ,h) dung d7ch nư@c v<i
$X ˆng xả Dự c9 bX Z/ tu-n hoàn dung d7ch
&X Z! tr)o đIi tCn dUng nhi0t thải c%X Zơm dung d7ch
rX _ut tr)o đIi nhi0t ccX Z/ lxng
dX _ut t#ng á, c$X Thá, xử lý .hS thải
gX Kàng l4ng D2y .h<' giảm Tm c&X ˆng .h+i thải .hS D)u xử lý
iX _ut hyt .hS thải crX _ut c2, .hS cho 8u4ng đ9t
− Nguy6n lý hot đ!ng cG) l> đ9tX
+ Nguy6n lý hot đ!ng cG) l> đ9t ch2t thải rxn hEu cơ .h+ ,hân huỷ là Dử dUng 8u4ng
đ9t đ) v?ng và c+ lx, đ|t đ-u đ9t đi3u chPnh được cho cả h)i 8u4ng đ9t Dơ c2, và
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
14
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
thu c2, n6n 1uá trFnh cháy c9c và các .hS xảy r) ri6ng 8i0t thQo cả .h<ng gi)n và thAi
gi)n' do đ+ c+ th/ .i/m Doát và t9i ưu hoá 1uá trFnh cháy = m•i 8u4ng đ9t;
+ jhi 8xt đ-u vCn hành' đ-u đ9t = 8u4ng đ9t thu c2, hot đ!ng' nâng nhi0t đ! trong
8u4ng đ9t l6n muc .hoảng d%% O i%%
%
H; ^yc này đ-u đ9t = 8u4ng đ9t Dơ c2, ctng
8xt đ-u hot đ!ng; Hh2t thải rxn hEu cơ .h+ ,hân huỷ được đư) vào 8u4ng đ9t Dơ
c2, 1u) cử) n, và được đTy vào v?ng đáy 8u4ng c+ nhi0t đ! c)o; Tuq thQo loi ch2t
thải mà thAi gi)n n, vào 8u4ng t" c% O $%,hytfl-n v@i .h9i lượng thSch hợ,; Hh2t
thải được đ9t trong 8u4ng đ9t Dơ c2, 8)n đ-u v@i nhi0t đ! .hoảng d%% O dd%
%
H; K)u
m!t D9 m} đ9t' nhi0t đ! 8u4ng Dơ c2, t#ng l6n .hoảng g%% O i%%
%
H' lượng .h<ng .hS
c-n cung c2, cho 1uá trFnh cháy D• được .i/m Doát và đi3u chPnh thIi vào th<ng 1u)
các v)n gi+;
+ jh+i Dinh r) trong 8u4ng đ9t Dơ c2, được dhn D)ng đ9t = 8u4ng đ9t thu c2, c+ nhi0t
đ! i%% O ed%
%
H; Nhi0t đ! 8u4ng Dơ c2, và thu c2, được đi3u chPnh tự đ!ng ho|c
thQo ch( đ! cài đ|t trư@c;
− Kơ đ4 nguy6n lý hot đ!ng cG) l> đ9tX
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
15
Hh2t hEu cơ .h+ ,hân huỷ
Zu4ng đ9t Dơ c2, g%%
%
H
Zu4ng đ9t thu c2, ed%
%
H
Zu4ng lxng c
Zu4ng lxng $
Thi(t 87 tr)o đIi nhi0t
Thi(t 87 xử lý
.h+i thải
jhS thải Dch thoát r)
_ut c2, .hS lnh \áy D2y
Nư@c DE) v<i
H|n 8?n thải
ZUi th<
ZUi th<
a>i đ9t d-u $
a>i đ9t d-u c
`P th)n
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
− Nguy6n txc hot đ!ng cG) thi(t 87 xử lý m<i trưAngX
+ ^5c 8UiX g4m & c2,
o ^xng trong 8u4ng lxng Dơ c2,
o ^xng trong đáy thi(t 87 tr)o đIi nhi0t thQo nguy6n lý cyclon
o ^xng h• trợ 8Mng ,hương ,há, t#ng .Sch thư@c ht trong thá, rử) .hS thải 8Mng
h0 th9ng ,hun nư@c v<i
+ `ử lý .hS đ!c hiX 8)o g4m
o `ử lý H‡ 8Mng đ9t dư oxy trong 8u4ng thu c2, l6n ed%
%
H;
o `ử lý .hS K‡
$
và các loi .hS .hác 8Mng h2, thU trong nư@c v<i
− J|c tSnh .Y thuCt cG) l> đ9tX
+ H<ng Du2tX &%% O &id .gfgiA
+ Nhi0t đ! đ9tX
o Nhi0t đ! 8u4ng đ9t Dơ c2,X g%% O i%%
%
H;
o Nhi0t đ! 8u4ng đ9t thu c2,X i%% O ed%
%
H;
+ Th/ tSch 8u4ng đ9t
o Zu4ng Dơ c2,X &'cdm
&
;
o Zu4ng thu c2,X c'%dm
&
;
o Bi0n tSch ghi l>X c'didm
$
;
+ ^ượng d-u ti6u thUX r%lStfh [chP Dử dUng .hi .h=i đ!ng l> đ9t]
+ ^ượng .h<ng .hS c2,X $%%%m
&
fh;
+ ^ượng .hS thải r) .hzi thi(t 87 [đ* c+ hoà tr!n]X r%%% O d%%%m
&
fh;
1.&.m Ca<C n>?0 Id 56
H<ng Du2t xử lý cG) nhà máy D)u .hi cải to li c<ng ngh0 là $%%t2nfngày' trong đ+
thành ,h-n rác thải .h<ng Dử dUng được [thuỷ tinh' xà 8-n';;;] chi(m .hoảng ‰c%~ D• được
đư) D)ng ch<n l2, ti 8*i rác thành ,h9;
1.&.o C:F<C 5\;8S E:?0 5AQ<C ne< p:qH
W HhGng loi Dản ,hTmX các Dản ,hTm được to r) t" 1uá trFnh hot đ!ng cG) Nhà máy
g4m c+X
w \?n hEu cơ vi Dinh loi $ d?ng đ/ cải to đ2t
w Phân hEu cơ vi Dinh
w Kản ,hTm nhự) d}o tái ch(X ,)nQl' 9ng nhự)' x< chCu'‚
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
16
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
w pch 8loc. cho xây dựng;
W Hh2t lượng Dản ,hTmX
w \!t D9 th<ng D9 ,hân hEu cơ vi Dinh NKH
:àm lượng các ch2t hEu cơ X $% O $d~
:àm lượng Nitơ hEu hi0u X %'e O %'ee~
:àm lượng P
$

d
hEu hi0u X %'& O %'&c~
:àm lượng j
$
‡ hEu hi0u X %'r O %'d~
Nxit humic X c'% O c'd~
ai Dinh vCt c9 đ7nh đm X d'%bŠc%
i
ai Dinh vCt hi(u .hS X g'dŠc%
i
ai Dinh vCt y(m .hS X d'dŠc%
i
J! Tm X $d~
w Th<ng D9 Dản ,hTm nhự) d}o tái ch( [9ng thoát nư@c' t2m đ)n';;;]
TT Ch= ti>& %? th&@t #AT Biá trC tr&ng bình
c jh9i lượng ri6ng gfcm
&
c'c$r
$ jh9i lượng th/ tSch .gfm
&
c%id'c
& HưAng đ! ch7u u9n Nfmm
$
$b'rg
r HưAng đ! ch7u .Ro Nfmm
$
i'&&
d HưAng đ! ch7u nRn Nfmm
$
$%e
g J! hyt nư@c ~ &'bi
i J! ch9ng xung .Sch l-n ‹ d%
e J! cung 83 m|t đ!f\orh c W $
1.&.r D4<: H`E EOE 5\;8 HOK HsE 0:8T0 t/
Hác loi máy m+c thi(t 87 ,hUc vU cho hot đ!ng cG) nhà máy 8)o g4m các máy m+c c+
t" trư@c và lx, đ|t th6m m!t D9 thi(t 87 m@i mu) t" th7 trưAng trong nư@c như D)uX
$e<C 1.! B)nh mUc máy m+c thi(t 87;
TT TR< 0:8T0 t/ VT k@ 5AQ<C 7:8 E:u
c Z#ng chuy3n [.hI %;em] cái c cd%m
$ Z#ng tải gàu '' c $d t2nfgiA
& Z#ng tải xSch n, li0u rác '' c $%m
r \áy 8y) v#ng '' $ $d t2nfgiA
d Kàng l4ng ,hân loi rác '' $ $d t2nfgiA
g Kàng l4ng D2y .h< Dơ 8! ,h( thải d}o '' c
i Hhảo ,h9i tr!n vi Dinh Dản xu2t ,hân '' c
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
17
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
TT TR< 0:8T0 t/ VT k@ 5AQ<C 7:8 E:u
e \áy tuy/n t" '' $ $d t2nfgiA
b \áy v> '' c d% t2nfgiA
c% \áy cxt '' c d% t2nfgiA
cc Thi(t 87 l4ng D2y .h< và tách l5c xà 8-n 8! c
c$ Thi(t 87 đảo tr!n ,h9i li0u ,hU gi) '' c &% t2nfgiA
c& :0 th9ng .hu2y tr!n đ+ng xoxn nhi0t '' c
cr Thi(t 87 l> hơi cái c $d.gfcm
$
cd \áy R, thuỷ lực '' c c%%% t2n
cg \áy R, thuỷ lực '' c cd%% t2n
ci :0 th9ng DUc .hS cho các h-m G h0 th9ng $
ce \áy R, đ+ng 8ánh ,h( thải d}o cái $
cb Th?ng D2y 1u)y giảm Tm m?n hEu cơ cái &
$% ^> đ9t ch2t hEu cơ .h+ ,hân huỷ '' $ &%%W&id.gfh
$c \áy Dàng rung $ t-ng & cử) r) '' c
$$ \áy tuy/n gi+ '' c
$& \áy ,hun ch( ,hTm vi Dinh cơ đ!ng '' &
$r \áy gi) c<ng cơ .hS '' &
$d `Q vCn chuy/n các loi chi(c e
$g Thi(t 87 hyt l5c .hS thải cái cg
$e H-u chuy3n cơ .hS hoá '' d
1.&.v NC>_< E><C E?p PN <:> E[> nd L`<C 38c<S <A9E.
• H2, đi0nX ngu4n đi0n cung c2, cho hot đ!ng cG) Nhà máy là đi0n lư@i 1u9c gi) th<ng
1u) trm 8i(n á, ce%jaN đ|t trong .hu<n vi6n Nhà máy; Nhu c-u Dử dUng đi0n ư@c
tSnh .hoảng g;d%%jŒftháng;
• H2, nư@cX ngu4n nư@c c2, ,hUc vU cho hot đ!ng cG) nhà máy là nư@c máy do H<ng
ty TN:: NN\Ta H2, nư@c và `ây dựng Th") Thi6n O :u( cung c2,; Ti nhà máy'
nư@c được Dử dUng cho các mUc đSch D)uX
− H2, nư@c Dinh hotX v@i D9 lượng cán 8! nhân vi6n cG) nhà máy là cb% ngưAi' n(u
l2y nhu c-u d?ng nư@c là &dlStfngưAifc) thF tIng lượng nư@c c2, D• là
g'gdm
&
fngày;
− H2, nư@c cho Dản xu2tX 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy chP Dử dUng nư@c trong
c<ng đon rử) ,h( thải d}o; Nư@c thải r) D)u .hi rử) được xử lý và tu-n hoàn tái
Dử dUng' do đ+ lượng nư@c c2, 8I Dung ư@c tSnh .hoảng &m
&
fngàyđ6m;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
1X
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
− Ngoài r)' vào m?) .h< .hi lượng nư@c rP rác .h<ng đG đ/ h4i Tm cho các h-m G'
chyng t<i D• Dử dUng nư@c máy đ/ 8I Dung v@i lưu lượng .hoảng rWdm
&
fngày;
1.&.w COE 5\;8 <C>KR<S <:8R< Px0 58c> p:`E P` :\;0 3W<C EF4 <:N HOK.
− Nguy6n vCt li0uX nguy6n li0u chSnh là rác thải Dinh hot v@i .h9i lượng
$%%t2nfngày; Ngoài r) c>n c+ các loi ,hU gi)' mQn vi Dinh và các ch( ,hTm .hử
m?i h<i' t#ng hot tSnh ,hân huỷ rác thải
− Nhi6n li0uX chG y(u là d-u B‡ d?ng đ/ m4i lử) cho các l> đ9t rác và cho các loi
xQ hot đ!ng trong ,hm vi Nhà máy v@i nhu c-u ư@c tSnh .hoảng c%%lStfngày;
1.&.1f H8c> D>e =8<: 0T U IV :W8 EF4 LM O<
a. HiD& E&ả %inh t(
− T#ng đ! 83n vEng cG) dây chuy3n thi(t 87' do đ+ t#ng được D9 ngày làm vi0c thực t(
cG) nhà máy t" $d% ngàyfn#m như hi0n n)y l6n &g% ngàyfn#m;
− T#ng hi0u Du2t thu h4i các Dản ,hTm tái Dinh' tái ch( t" rác;
+ TP l0 thu h4i ,hân và m?n hEu cơ vi Dinh hi0n n)y đt ce O $$~ D• t#ng l6n $r O
$e~ Do v@i .h9i lượng rác tươi đư) vào;
+ TP l0 thu h4i ,h( thải d}o tái ch( hi0n n)y đt c'r O c'e~ D• t#ng l6n $'& O $'e~ Do
v@i .h9i lượng rác tươi đư) vào
Do&nh thu '? l2 ! t4n r@3 tư+i:
$e<C 1.& Bo)nh thu xử lý c t2n rác tươi
FTT Nội 7&ng FG tiHn (IJng) Bhi chK
c
Thu 8án ,hân hEu cơ vi Dinh
[$d~ Š c;%%% Š d%% đf.g]
c$d;%%% TP l0X $d~
$
Thu 8án Dản ,hTm ht nhự)
[$'d~ Š c;%%% Š $;d%% đf.g]
g$;d%% TP l0X $'d~
&
Thu 8án ,h( li0u tCn thu t" rác
[%'i~ Š c;%%% Š b%% đf.g]
g;&%% TP l0X %'i~
r Thu ,hS xử lý rác id;%%%
TLng cộng 2ov.vff
$e<C 1.m ^ợi nhuCn xử lý c t2n rác tươi
TT NW8 L><C B< P/ 02<: k@ 08y<
c Bo)nh thu J4ng aN $ge;e%%
$ Hhi ,hS '' $%$;d%%
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
1Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
TT NW8 L><C B< P/ 02<: k@ 08y<
& ^ợi nhuCn trư@c thu( '' gg;&%%
r Thu( TNBN $e~ '' ce;dgr
d ^ợi nhuCn D)u thu( '' &r.r!o
g ^ợi nhuCnfdo)nh thu ci;id~
b. HiD& E&ả 5M hội
ai0c cải to hoàn thi0n c<ng ngh0 Dản xu2t cG) nhà máy m)ng li nhEng hi0u 1uả x* h!i
như D)uX
− piải 1uy(t tFnh trng u đ5ng rác tr6n đ7) 8àn thành ,h9 :u(' to được cảnh 1u)n cho
thành ,h9' g+, ,h-n 8ảo v0 m<i trưAng;
− TCn dUng được ngu4n rác thải đ/ Dản xu2t r) các Dản ,hTm ,hUc vU cho n<ng nghi0,'
xây dựng'‚
− :n ch( 1uY đ2t đ/ ch<n l2, rác thải;
− Ngoài r)' nhEng v2n đ3 như v0 Dinh m<i trưAng' v0 Dinh c<ng nghi0,' )n toàn l)o đ!ng
và các đi3u .i0n làm vi0c cG) c<ng nhân D• được cải thi0n;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
2Z
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, 7
Đ83( 98:N T; N#8<N %.8 T=*>N,
24 98N# T? @A #B8 TC8 9#( 2;) @D6 E;N, N#4 %56
2.1. IỀU KIỆN TỰ NHI(N VÀ MzI T-+{N7
2.1.1 COE KT> 0@ =:2 :x>
jhu vực Nhà máy nMm trong v?ng .hS hCu nhi0t đ@i gi+ m?)' ch7u ảnh hư=ng cG) .hS
hCu chuy/n ti(, giE) mi3n Zxc và mi3n N)m; Nhi0t đ! m?) đ<ng hơi lnh do ch7u ảnh hư=ng
cG) gi+ m?) J<ng Zxc và v7 trS .inh đ! cG) v?ng; Nhi0t đ! m?) :• hơi n+ng do ch7u ảnh
hư=ng cG) gi+ m?) Tây N)m và đ7) hFnh d*y TrưAng Kơn;
Bư@i đây là các đ|c trưng v3 .hS hCu t" các D9 li0u th9ng .6 nhi3u n#m cG) các trm .hS
tượng thuỷ v#n .hu vực tPnh Th") Thi6n W :u(;
N.O.O.O NhiDt Iộ
Nhi0t đ! .h<ng .hS ảnh hư=ng trực ti(, t@i 1uá trFnh 8)y hơi' ,hát tán các ch2t < nhiVm
trong .h<ng .hS và các ch2t gây m?i .hác;
ThQo D9 li0u th9ng .6' m?) n+ng t" tháng a đ(n tháng aŽŽŽ' nhi0t đ! c)o nh2t xu2t hi0n
vào tháng aŽ' aŽŽ v@i nhi0t đ! .h<ng .hS trung 8Fnh là $i'i
%
H O $i'e
%
H;
Nhi0t đ! c)o nh2t đo được là rc
%
H [ngày $$fdfcbe&]
Nhi0t đ! th2, nh2t đo được là b'&
%
H [ngày $&fc$fcbbd];
Nhi0t đ! trung 8Fnh tháng giảm d-n thQo đ! c)o tương ungX :u( $$'d
%
H' N)m J<ng
$r'r
%
H' N ^ư@i $c'd
%
H; Tháng c+ nhi0t đ! trung 8Fnh c)o nh2t là tháng aŽ O aŽŽ; Phân 89
nhi0t đ! các tháng trong n#m c+ dng c đPnh;
Nhi0t đ! trung 8Fnh c+ xu hư@ng giảm d-n t" vQn 8i/n đ(n các v?ng nyi c)o; Nhi0t đ!
trung 8Fnh các tháng đo được = các trm .hu vực th/ hi0n = 8ảng D)uX
$e<C 2.1 Nhi0t đ! trung 8Fnh các tháng [
%
H]
T:O<C I II III IV V VI VII
N)m J<ng $%'& $%'e $&'& $g $i'& $i'e $i'i
N ^ư@i cg'e ce'$ $%'i $$'i $r'% $r'e $r'e
:u( $%'% $%'b $&'c $g $e'& $b'& $b'r
T:O<C VIII IX X XI XII Ce <|H
N)m J<ng $i'r $g'c $r'$ $$'& $%'$ $r'r
N ^ư@i $r'g $&'% $c'd cb'r ci'& $c'd
:u( $e'b $i'c $d'c $&'c $%'e $d'$
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
21
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
N.O.O.N FG giP n9ng
Nxng ctng là y(u t9 làm t#ng 8uc x nhi0t và t#ng nhi0t đ! cG) m|t đ2t' nư@c và .h<ng
.hS; Ti Thành ,h9 :u(' hàng n#m trung 8Snh c+ .hoảng $;%%% giA nxng' D9 giA nxng trung
8Fnh trong ngày là g giA; Trong n#m c+ St nh2t d giA nxngfngày t" tháng ŽŽ đ(n tháng ` hàng
n#m; Tháng gi6ng là tháng c+ St giA nxng nh2t là &'i giA; Hác tháng d' g' i c+ D9 giA nxng
nhi3u nh2t là e giA;
N.O.O.Q #ộ Rm tS.ng IGi
J! Tm .h<ng .hS là y(u t9 ảnh hư=ng đ(n 1uá trFnh chuy/n hoá các ch2t < nhiVm .h<ng
.hS và là y(u t9 vi .hS hCu ảnh hư=ng đ(n Duc .ho} cG) ngưAi l)o đ!ng; J! Tm và nhi0t đ!
càng c)o thF 1uá trFnh tự th)nh l5c các ch2t < nhiVm càng l@n;
J! Tm tương đ9i trung 8Fnh nhi3u n#m là ed~; ThAi .q Tm ư@t xu2t hi0n vào các tháng
m?) J<ng t" tháng `Ž đ(n `ŽŽ v@i đ! Tm tương đ9i trung 8Fnh là b%Wbc~; ThAi .q .h< nh2t
là tháng aŽ'aŽŽ v@i đ! Tm ib~ tr?ng v@i thAi .q c+ nhi0t đ! c)o nh2t trong n#m và c+ gi+
Tây N)m; Ji3u này là nguy6n nhân làm t#ng muc đ! hn hán trong v?ng;
J! Tm tương đ9i trong v?ng c+ Dự ,hân 89 t#ng d-n thQo đ! c)o' ti :u( là e&~' N)m
J<ng er~ và N ^ư@i eg~;
J! Tm trung 8Fnh ti :u( d)o đ!ng trong .hoảng i& O ee~' ti N)m J<ng là ib W bc~
và N ^ư@i e% O b$~; J! Tm trung 8Fnh c)o nh2t vào các tháng `'`Ž' `ŽŽ và th2, nh2t vào các
tháng aŽŽ' aŽŽŽ; J! Tm c+ xu hư@ng tP l0 ngh7ch v@i nhi0t đ! và D9 giA nxng;
J! Tm trung 8Fnh các tháng ti các trm th/ hi0n = 8ảng D)uX
$e<C 2.2 J! Tm trung 8Fnh các tháng [~]
T:O<C I II III IV V VI VII
N)m J<ng eb ei e& ec e% ib ib
N ^ư@i b% b% ei er ed ec ie
:u( ee eb eg e$ ii er i&
T:O<C VIII IX X XI XII Ce <|H
N)m J<ng ec ed eb bc b% er
N ^ư@i e% eb bc b$ bc eg
:u( ir e$ eg ee ee e&
N.O.O.T UGc h.i
^ượng 89c hơi 8Mng 9ng PichQ cho th2yX xu th( 89c hơi v?ng đ4ng 8Mng c)o hơn v?ng
nyi; ^ượng 89c hơi l@n nh2t xu2t hi0n vào tháng aŽ' aŽŽ tr?ng v@i thAi .q đ! Tm th2, nh2t'
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
22
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
nhi0t đ! c)o nh2t; Ji3u này gây 82t lợi cho Dản xu2t' nh2t là ngành n<ng nghi0,; Th9ng .6
89c hơi trung 8Fnh các tháng trong 8ảng D)uX
$e<C 2.!. Th9ng .6 89c hơi trung 8Fnh các tháng [mm]
T:O<C I II III IV V VI VII
N)m J<ng rb'i dr'e er'b c%&'i c%e'$ c%e'e ccg'$
N ^ư@i &d'% &i'c dg'b gr'e ed'g cc&'g crr'b
:u( rd'c r%'c gg'd e$'b cc'e c&g'c cr&'$
T:O<C VIII IX X XI XII Ce <|H
N)m J<ng c%&'c gg'd rd'e &&'g &r'd eeb'$
N ^ư@i c&&'i de'e &r'g $g'e $d'i e&i'r
:u( c&r'd er'g gc'b d%'c r&'$ c%%%
Ngu-n: .A Bho& hC3 Công nghệ tDnh ThE& ThiFn Hu9, 2"
N.O.O.V Ch( Iộ mSa
jhS hCu thAi ti(t chung cG) .hu vực là m!t n#m c+ $ m?) r• r0t; \?) mư) 8xt đ-u t"
tháng b đ(n tháng $ n#m D)u v@i hư@ng gi+ chG đo là Zxc và J<ng Zxc; \?) .h< 8xt đ-u t"
tháng & đ(n tháng e v@i hư@ng gi+ chG đo là Tây N)m và Tây;
^ượng mư) trong .hu vực .há ,hong ,hy và c+ xu hư@ng t#ng thQo chi3u c)o cG) đ7)
hFnh; ^ượng mư) n#m trung 8Fnh v?ng đ4ng 8Mng D<ng :ương là $egemm trong .hi đ+ ti
v?ng nyi c)o N)m J<ng là &d%%mm
\?) mư) 8xt đ-u t" tháng Ž` và .Ro dài trong %r tháng đ(n tháng `ŽŽ; TIng lượng mư)
trong r tháng này chi(m i% O e%~ tIng lượng mư) cả n#m; ThAi .q mư) l@n là vào tháng Ž`
O `' tháng c+ lượng mư) l@n nh2t trong n#m là tháng `;
\?) .h< 8xt đ-u t" tháng Ž n#m D)u và .(t thyc vào tháng aŽŽ; TIng lượng mư) trong
m?) .h< chP chi(m .hoảng $% O&%~ tIng lượng mư) n#m; Tháng Ž và tháng aŽŽŽ là $ tháng
chuy/n ti(, giE) m?) mư) và m?) .h< n6n lượng mư) trung 8Fnh $ tháng này ctng .há l@n;
ThAi .q mư) St nh2t là vào .hoảng tháng ŽŽ đ(n Ža' lượng mư) d)o đ!ng trong .hoảng r% O
i%mm;
^ượng mư) t"ng tháng thQo các v?ng th/ hi0n 1u) 8ảng D)uX
$e<C 2.& ^ượng mư) trung 8Fnh tháng ti m!t D9 đi/m [mm]
T:O<C I II III IV V VI VII
ZFnh Ji3n bi'b rg'c $b'c ic'c c&d'$ cdd'e e%'c
N ^ư@i gr'd cg'r de'& cgc'& cbr'i $dc'r cre'c
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
23
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
:u( cgc'& g$'g ri'c dc'g e$'c ccg'i bd'&
jim ^ong bg'r d%'e &g'& dr'r b&'$ gb'r dg'd
N)m J<ng bd'i d$'c rd'b ec'c $$c'& $$r'd cd%'b
T:O<C VIII IX X XI XII Ce <|H
ZFnh Ji3n c&e'& &gi'd grg'r gi&'c edd'e $ibg'r
N ^ư@i cd%'% i&&'g i&$'% g&b'c cge'e &%ce'$
:u( c%r'% ri&'r ibd'g de%'g $bi'r $egi'i
jim ^ong c%d'g &ge'e ic$'$ d$d'c $ii'% $rrd'i
N)m J<ng $%r'b drr'% c%&g'e gi$'r $g%'b &dd%'g
Ngu-n: .A Bho& hC3 Công nghệ tDnh ThE& ThiFn Hu9, 2"
∗ .G ngà; mư&:
:àng n#m c+ .hoảng cc% O cd% ngày mư) ,hân 89 .h<ng đ3u; Tháng c+ D9 ngày mư)
l@n nh2t là tháng ` và tháng `Ž v@i cd O $r ngày mư); Tháng c+ D9 ngày mư) St nh2t là tháng
ŽŽ và tháng aŽŽ v@i i O cd ngày mư); K9 ngày mư) trung 8Fnh các tháng th/ hi0n 1u) 8ảng
D)uX
$e<C 2.m Zảng D9 ngày mư) trung 8Fnh các tháng
T:O<C I II III IV V VI VII
ZFnh Ji3n c%'g e'c d'i g'e cc'& b'& g'b
N ^ư@i cd'd c$'e cc'e ci'd ce'd cg'b cr'e
:u( cd'd c%'b b'i e'i b'd e'i i'i
jim ^ong cc'r c%'% i'& i'e b'e i'& g'e
N)m J<ng ci'% c$'r b'$ c&'$ cg'& cg'% cd'&
T:O<C VIII IX X XI XII Ce <|H
ZFnh Ji3n i'b c&'% cd'd ce'i cg'r c$b'b
N ^ư@i cd'r $c'g $&'g $&'g $%'r $c$'r
:u( b'e cd'b $%'i $%'i cb'$ cdi'r
jim ^ong e'r cr'e ce'b ce'b cg'i c&e'&
N)m J<ng cd'b ce'e $c'r $c'r cb'c cbi'e
Ngu-n: .A Bho& hC3 Công nghệ tDnh ThE& ThiFn Hu9, 2"
∗ Cường ,H mư&:
^ượng mư) ngày l@n nh2t d)o đ!ng trong .hoảng c%% O &%%mm; Htng c+ nhEng n#m
xu2t hi0n nhEng trCn mư) đ|c 8i0t l@n; ^ượng mư) ngày l@n nh2t đo được = N)m J<ngX
dce'dmm [&%fc%fcbe&]' jim ^ongX ri%mm [$efc%fcbec]' N ^ư@iX ide'cmm [$fbfcbbb]
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
24
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
N.O.O.W "ột :G hiDn tSợng thPi ti(t IXc biDt
Ngoài nhEng đ|c đi/m v3 .hS tượng' .hS hCu n6u tr6n' m!t D9 hi0n tượng thAi ti(t đ|c
8i0t c-n được 1u)n tâm đ+ là ảnh hư=ng cG) gi+ Tây .h< n+ng [gi+ ^ào]; pi+ Tây .h< n+ng
là hi0n tượng thAi ti(t .há ,hI 8i(n = .hu vực mi3n Trung cG) ai0t N)m; Thực ch2t đây là
gi+ Tây N)m xu2t hi0n t" •n J! Bương thIi 1u) \y)nm)' Thái ^)n' ^ào và D)u đ+ vượt d*y
TrưAng Kơn tràn xu9ng v?ng Trung Z!; ^yc này gi+ Tây N)m chuy/n thành gi+ Tây .h<
n+ng thưAng xu2t hi0n vào tháng aŽ đ(n tháng `; pi+ Tây N)m thưAng thIi vào e O b giA
Dáng đ(n ci O ce giA chi3u; \nh nh2t t" tháng cc đ(n cr giA; K9 ngày 87 ảnh hư=ng cG) gi+
Tây .h< n+ng vào .hoảng b O c% ngày
2.1.2 }E 38GH 0:>~ P|<
Trong ,hm vi c .m xung 1u)nh .hu vực nhà máy .h<ng c+ D<ng Du9i l@n chảy 1u)' chP
c+ .hQ nư@c nhz nMm cách nhà máy .hoảng d%m v3 ,hS) J<ng g5i là .hQ aực; Jây là .hQ
thoát nư@c rác t" 8*i rác thành ,h9 và ctng là nơi ti(, nhCn nư@c mư) t" nhà máy; a3 m?)
nxng lưu lượng nư@c .hQ này thưAng .h<ng đáng ./;
2.1.! /4 :]<: PN 3/4 E:?0 =:> PME
N.O.Q.O #Ca hình
J7) hFnh .hu vực là v?ng đ4i nyi th2, c+ c)o đ! trung 8Fnh t" $% O d%m; \|t ,hS) J<ng
Zxc đ7) hFnh th2, hơn các m|t c>n li; jhu DưAn đ4i tr4ng nhi3u loi cây như Zch Jàn'
Th<ng đ/ 8ảo v0 đ2t ctng như cách ly 8*i rác v@i .hu vực xung 1u)nh;
jhu đ2t xây dựng Nhà máy nMm tr6n .hu vực đ* được D)n 8Mng' trư@c đây là Dân 8)y
trực th#ng' xung 1u)nh là đ4i 8át y, được tr4ng cây x)nh;
N.O.Q.N #Ca chYt
J2t đá chG y(u là đ2t DRt .(t' 8!t .(t' cát .(t thu!c ,huc h0 tân lâm' ,hS) tr6n là đá đ* 87
,hong hoá thành DRt cát ho|c cát Dn d#m; ^@, đáy là DRt đá tr-m tSch .há m7n d}o;
2.1.& COE KT> 0@ 0N8 <C>KR<S n8<: :•E
N.O.T.O Tài ng&'>n %h3áng :ản
`ung 1u)nh .hu vực Nhà máy là v?ng đ4i nyi th2,' .h<ng c+ các mz .hoáng Dản;
N.O.T.N Tài ng&'>n :inh hZc
Thảm thực vCt ti .hu vực m)ng tSnh ch2t cG) .hu h0 v?ng đ4i nyi th2, cG) tPnh Th")
Thi6n :u(' đ! chQ ,hG .h<ng l@n' đ) D9 các loi cây 8Ui như Dim' mu)'‚' thưAng 87 tác đ!ng
8=i thi6n nhi6n và con ngưAi n6n .h<ng ,hát tri/n' giá tr7 .inh t( .h<ng l@n; ‘ các .hQ h)y
.hu vực đ4i c+ tr4ng 8ch đàn' th<ng' .Qo lá tràm; J!ng vCt tr6n cn chP c+ m!t D9 loài như
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
25
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
chim' g|m nh2m'‚
2.1.m H8c< 01;<C EOE 0:N<: p:[< Ha8 01A€<C 0M <:8R<
N.O.V.O "ôi trSPng nS[c
a. NS[c mXt/
Ti .hu vực nhà máy chP c+ ngu4n nư@c m|t duy nh2t là .hQ aực nMm = ,hS) J<ng; Jây
là m!t .hQ nư@c nhz và là tuy(n thoát nư@c rP rác cG) 8*i rác thành ,h9' do đ+ n4ng đ! các
ch2t < nhiVm trong nư@c r2t c)o; J/ c+ cơ D= đánh giá muc đ! ảnh hư=ng do hot đ!ng cG)
nhà máy đ(n ngu4n nư@c m|t .hu vực' chyng t<i đ* ti(n hành l2y mhu và ,hân tSch nư@c .hQ
aực' .(t 1uả được trFnh 8ày trong 8ảng D)u;
$e<C 2.o Thành ,h-n và tSnh ch2t nư@c .hQ aực
ThAi gi)n l2y mhuX Ngày c$f%rf$%%i
a7 trS l2y mhuX [xQm Dơ đ4 KJ %r]
I!: IJu nưK3 Lhe M=3, tNi OP trQ phQ& <ưKi ,iRm ti9p nhSn nưK3 mư& tE nhà m@;
TT Ch= ti>& ph0n tích #AT "O TCAN V\TN]\V
c; ,: i'ic d'd O b
$; B‡ mgfl $'cc ’ $
&; sloru) '' %'cd c'd
r; N‡
&
W
'' c'e cd
d; N‡
$
W
'' %'%rg %'%d
g; H‡B '' d$% ‰ &d
i; Z‡B
d
'' &cd ‰ $d
e; N:
&
'' cgc $
b; H)dimi '' $'cd;c%
W&
%'%$
c%; HhF '' $'ic;c%
W&
%'c
cc; J4ng '' d'ce;c%
W&
c
c$; j•m '' &'%i;c%
W&
$
c&; B-u m{ '' %'i$ %'&
cr; Holiƒorm \PNfc%%ml c'$;c%
r
c%;%%%
Ngu-n: Trung tâm 3ông nghệ môi trường Đà Nẵng, $T2U
7hi 3hV: TCMN 5W$2>!WW5 > TiFu 3huXn 3h4t lưYng nưK3 mZt ([p <\ng 3Ht ]/
NhCn xRtX j(t 1uả ,hân tSch = tr6n cho th2y' các chP ti6u ,hân tSch vượt muc 1uy đ7nh
trong THaN dbr$Wcbbd 8)o g4mX Z‡B' H‡B' N:
&
' d-u m{ và coliƒorm;
b. NS[c ngầm/
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
26
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
J/ đánh giá hi0n trng ch2t lượng nư@c ng-m ti .hu vực' chyng t<i đ* ti(n hành thu
mhu và ,hân tSch nư@c ng-m ti th<n i' x* Thuỷ Phương; j(t 1uả được trFnh 8ày trong 8ảng
D)uX
$e<C 2.r Thành ,h-n và tSnh ch2t nư@c ng-m ti .hu vực xây dựng nhà máy;
ThAi gi)n l2y mhuX Ngày c$f%rf$%%i
a7 trS l2y mhuX [xQm Dơ đ4 KJ %r]
N!: IJu nưK3 gi9ng ,ào *âu #m, nhà ông ĐZng M^n ĐNt, thôn U, '_ Thu` ahư+ng, 3@3h nhà
m@; 2m Ob phQ& Tâ; ]53
TT Ch= ti>& ph0n tích #AT NO
TCAN
V\TT]\V
TC Uộ ^ t(
c; ,: g'$c g'd O e'd g'd O e'd
$; \àu [PtWHo] mgfl r d W d% cd
&; J! cung mgfl $'ee &%% W d%% &%%
r; TBK W $$d c%%%
d; sQ W %'c$ c W d %'d
g; \n W %'%ci %'cW%'d %'d
i; sloru) W %'cd c %'iWc'd
e; N:
&
W %'rg c'd
b; Nitr)t [tSnh thQo N] W $'$ rd d%
c%; K‡
r
$W
W $g $%% W r%% $d%
cc; H)dimi W c'r$;c%
W&
%'%c %'%%&
c$; HhF W c'i%;c%
W&
%'%d %'%c
c&; J4ng W &'$$;c%
W&
c $
cr; j•m W g'$r;c%
W&
d &
cd; o;Holi
\PNfc%%ml
c;d%% % %
cg; Holiƒorm \PNf c%%ml b&;%%% & %
Ngu-n: Trung tâm 3ông nghệ môi trường Đà Nẵng
7hi 3hV:
Lph: Lhông ph@t hiện
TCMN 5W$$>!WW5: TiFu 3huXn 3h4t lưYng nưK3 ng8m
TC ]H c t9: TiFu 3huXn Oệ *inh nưK3 ^n uGng
NhCn xRtX
T" .(t 1uả ,hân tSch = tr6n cho th2yX Do v@i các ti6u chuTn 1uy đ7nh' nư@c gi(ng 87 <
nhiVm n|ng v3 vi Dinh' nguy6n nhân c+ th/ là do gi(ng được đào 86n cnh các chu4ng ch#n
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
27
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
nu<i gi) Dyc' vF vCy .h<ng n6n Dử dUng ngu4n nư@c này đ/ u9ng trực ti(,; Hác chP ti6u ,hân
tSch .hác đ3u nMm trong ,hm vi cho ,hR,;
N.O.V.N "ôi trSPng %hông %hí
J/ đánh giá hi0n trng m<i trưAng .h<ng .hS' chyng t<i đ* ti(n hành đo đc' thu mhu và
,hân tSch các th<ng D9 v3 ch2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS ti .hu vực trong và xung 1u)nh
nhà máy; j(t 1uả được trFnh 8ày trong 8ảng D)uX
$e<C 2.v j(t 1uả ,hân tSch ch2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS trong .hu vực nhà máy
Ngày thu mhuX ngày cc O c$f%rf$%%i
a7 trS thu mhuX [`Qm Kơ đ4 KJ %&]
jcX \hu .h<ng .hS ti .hu vực nhà ti(, nhCn rác thải
j$X \hu .h<ng .hS ti dây chuy3n tái ch( ,h( thải d}o
j&X \hu .h<ng .hS ti .hu vực ch( 8i(n ,hân hEu cơ
jrX \hu .h<ng .hS ti .hu vực h-m G rác hEu cơ;
jdX \hu .h<ng .hS ti .hu vực Dản xu2t Dản ,hTm nhự) tái ch(
jgX \hu .h<ng .hS ti .hu vực v#n ,h>ng
TT T:a<C n@ VT K1 K2 K! TCVN
c Nhi0t đ!
%
H $i $e $e
$ J! Tm ~ e$ ig ig
& pi+ mfD %'cr ÷ %'&$
%'ci ÷ %'$e %'cc ÷ %'cb
r “n dZN gi'd ÷ ib'c i$'& ÷ er ic'$ ÷ e$'g ed
[c]
d ZUi mgfm
&
%'cb %'$g %'$c e
[c]
g K‡
x
'' %'%r$ %'%&c %'%$g c%
[c]
i N‡
x
'' %'%$r %'%$% %'%ce c%
[c]
e N:
&
'' %'ci %'cd %'%b $d
[c]
b :
$
K '' %'c& %'c$ %'%e cd
[c]
TT T:a<C n@ VT K& Km Ko TCVN
c Nhi0t đ!
%
H $e $i $b
$ J! Tm ~ ig e$ id
& pi+ mfD %'$c ÷ %'&i %'cg ÷ %'$i c'$d ÷ c'&e
r “n dZN r$'i ÷ rb'& gg'r ÷ ic'c dc'& ÷ g$'b ed
[c]
d ZUi mgfm
&
%'ce %'$c %'$i e
[c]
' %'&
[$]
g K‡
x
'' %'%&% %'%$$ %'%$e c%
[c]
' %'&d
[$]
i N‡
x
'' %'%$c %'%cb %'%ci c%
[c]
' %'$
[$]
e N:
&
'' %'ce %'%g %'%b $d
[c]
' %'$
[&]
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
2X
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
TT T:a<C n@ VT K1 K2 K! TCVN
b :
$
K '' %'$c %'%c %'%& cd
[c]
' %'%r$
[&]
c% T:H '' W W %'cc d
[&]
Ngu-n: Trung tâm 3ông nghệ môi trường Đà Nẵng ($T2U/
phi chyX
Lph: Lhông ph@t hiện
(!/ TiFu 3huXn Oệ *inh l&o ,Hng > ]H c t9 (]&n hành Ldm theo 0u;9t ,Pnh *G "U""T22T
0Đ>]cT ngà; !T!T22 3e& ]H c t9
(2/ TCMN 5W"U>25 6 TiFu 3huXn 3h4t lưYng Lhông LhQ 'ung fu&nh
("/ TCMN 5W"#>25 6 N-ng ,H tGi ,& 3ho phgp 3e& mHt *G 3h4t ,H3 hNi trong Lhông LhQ
'ung fu&nh
$e<C 2.w j(t 1uả ,hân tSch ch2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS xung 1u)nh .hu vực nhà máy
Ngày thu mhuX ngày cc O c$f%rf$%%i
a7 trS thu mhuX [`Qm Kơ đ4 KJ %r]
jiX \hu .h<ng .hS ti .hu vực cIng vào nhà máy
jeX \hu .h<ng .hS 86n ngoài tưAng rào ,hS) J<ng nhà máy [ti(, giá, v@i 8*i rác];
jbX \hu .h<ng .hS cách cIng nhà máy $%%m v3 ,hS) Tây [tr6n đưAng vào]
jc%X \hu .h<ng .hS ti nhà <ng J|ng a#n Jt' cách tưAng rào nhà máy $%%m v3 ,hS)
Tây Zxc;
TT T:a<C n@ VT Kr Kv Kw K1f TCVN
c Nhi0t đ!
%
H $b $b &% $e
$ J! Tm ~ id id i$ ig
& pi+ mfD $'d$ ÷ &'&r c'rc ÷ $'ce &'ci ÷ &'dr $'re ÷ &'%i
r “n dZN di'$ ÷ gb'e g$'d ÷ i&'r &e'e÷ r$'b $d'r ÷ $i'c id
[&]
d ZUi mgfm
&
%'$% %'cc %'$i %'%b %'&
[c]
'
g K‡
x
'' %'%$d %'%ce %'%$c %'%cd %'&d
[c]
i N‡
x
'' %'%ci %'%c% %'%cd %'%c% %'$
[c]
e N:
&
'' %'c$ %'$& %'%r .,h %'$
[$]
b :
$
K '' %'%b %'rr %'%%i .,h %'%r$
[$]
c% T:H '' %'$i $'%cg .,h .,h d
[$]
Ngu-n: Trung tâm 3ông nghệ môi trường Đà Nẵng ($T2U/
phi chyX
Lph: Lhông ph@t hiện
(!/ TCMN 5W"U>25 6 TiFu 3huXn 3h4t lưYng Lhông LhQ 'ung fu&nh
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
2Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
(2/ TCMN 5W"#>25 6 N-ng ,H tGi ,& 3ho phgp 3e& mHt *G 3h4t ,H3 hNi trong Lhông LhQ
'ung fu&nh
("/ TCMN 5W$W>!WW# 6 Ih3 -n tGi ,& 3ho phgp Lhu O=3 3ông 3Hng Oà <ân 3ư
T" nhEng .(t 1uả đo đc' ,hân tSch = tr6n cho th2yX
 J9i v@i m<i trưAng .h<ng .hS 86n trong .hu vực nhà máyX Ko v@i Ti6u chuTn v0
Dinh l)o đ!ng cG) Z! k t( [các v7 trS đo t" jc O jd] và các THaN [v7 trS jg] n4ng
đ! các ch2t < nhiVm đ3u th2, hơn Do v@i muc cho ,hR,;
 J9i v@i m<i trưAng .h<ng .hS 86n ngoài nhà máyX Ji/m ji c+ hàm lượng :
$
K vượt
ti6u chuTn $'cr l-n; Ji/m je c+ hàm lượng N:
&
vượt ti6u chuTn c'cd l-n” :
$
K vượt
ti6u chuTn c%'ri l-n; Nguy6n nhân là do 1uá trFnh ,hân huỷ rác thải ti 8*i rác thành
,h9 làm cho n4ng đ! :
$
K' N:
&
trong .h<ng .hS t#ng l6n; Hác đi/m đo c>n li c+
n4ng đ! các chP ti6u ,hân tSch nMm trong gi@i hn cho ,hR,;
 \!t đi3u c-n chy ý là các v7 trS đo càng = x) 8*i rác thF n4ng đ! các ch2t < nhiVm
đ|c trưng [:
$
K' N:
&
' T:H] giảm d-n; Như vCy c+ th/ .(t luCn rMng 1uá trFnh ,hân
huỷ rác thải ti 8*i rác thành ,h9 đ* ảnh hư=ng đáng ./ đ(n m<i trưAng .h<ng .hS
trong .hu vực nhà máy;
NhSn 'gt: Nhin 3hung Lhu O=3 'â; <=ng nhà m@; Lhông ph1i là Ojng nhN; 31m Ob môi
trường <o ,â; là Ojng ,4t ,-i, Lhông 3k 3@3 loài ,Hng th=3 OSt fu2 hi9m, tQnh ,& <Nng *inh
hC3 Lhông 3&o. Đâ; 3lng là Ojng 3@3h '& Lhu <ân 3ư, Lhông 3k 3@3 3ông trinh O^n ho@, <i
tQ3h lP3h *?,.. <o ,k OKi Oiệ3 '? l2 3@3 ngu-n th1i 3e& nhà m@; ,ưY3 th=3 hiện mHt 3@3h triệt
,R *m Lhông gâ; 1nh hưAng lKn ,9n 3h4t lưYng môi trường Lhu O=3.
2.2. IỀU KIỆN KINH TY • X‚ HXI KHU VỰC
Nhà máy xử lý rác thải nMm tr6n đ7) 8àn x* Thuỷ Phương' huy0n :ương Thuỷ' tPnh
Th") Thi6n O :u(; Tr6n cơ D= thu thC, D9 li0u .inh t( x* h!i và Duc .hzQ c!ng đ4ng tháng
%rf$%%i ti đ7) ,hương' chyng t<i tIng hợ, các D9 li0u li6n 1u)n như D)uX
2.2.1 V/ 012 3/4 56
a7 trS đ7) lý x* Thuỷ Phương
W PhS) J<ngX giá, x* Thuỷ Hhâu
W PhS) TâyX giá, x* Thuỷ Bương
W PhS) N)mX giá, x* Phy Kơn
W PhS) ZxcX giá, x* Thuỷ Th)nh
2.2.2 H8c< 01;<C nd L`<C 3?0
Bi0n tSch đ2t tự nhi6n cG) x* là $;e$dh)' trong đ+X
W Bi0n tSch m|t nư@c X d$'e h)
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
3Z
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
W J2t n<ng w lâm nghi0, X c;dc%'gc h)
W J2t r"ng tự nhi6n X eg$'e h)
W J2t nu<i tr4ng thuỷ DảnX ri'$i h)
W J2t c<ng nghi0, X c&b h)
W J2t thI cư X rci'gg h)
W J2t .hác X eib'g& h)
2.2.! DJ< n@ PN 54\ 3W<C
ThQo th9ng .6 n#m $%%g' dân D9 toàn x* là c&;cic ngưAi v@i &;%%& h! dân; TP l0 Dinh
c'&i~' tP l0 ch(t %'r&~' tP l0 gi) t#ng dân D9 %'br~; Thu nhC, 8Fnh 1uân đ-u ngưAi .hoảng
d%%;%%%đftháng
2.2.& 78O\ L`E PN ) 0T EW<C 3_<C
Tr6n đ7) 8àn x* c+ %$ trưAng mhu giáo [&ri Qm]' %$ trưAng ti/u h5c [c;&i% h5c Dinh]'
%c trưAng PTHK [c;&id h5c Dinh] và %c trưAng PTT: do huy0n 1uản lý; a3 cơ 8ản đ* đá,
ung được nhu c-u h5c tC, cG) con Qm đ7) ,hương; H<ng tác xoá m? chE đ* được thực hi0n
tri0t đ/ t" n#m $%%&;
a3 k t(' x* c+ %c trm xá v@i %g giưAng 80nh đ* được Z! k t( c<ng nhCn là đơn v7 đt
chuTn 1u9c gi)' D9 lượng cán 8! y t( tr6n đ7) 8àn g4m %g ngưAi trong đ+ c+ %c 8ác DY;
TFnh hFnh ch#m D+c Duc .hzQ c!ng đ4ng ti x* được thực hi0n t9t; ThQo D9 li0u th9ng
.6 cG) trm xá' c%%~ tr} Qm đ* được ti6m chGng m= r!ng' c%%~ D9 ,hU nE m)ng th)i và ,hU
nE trong đ! tuIi t" ci W &d được ti6m v)cxin u9n ván; K9 lượt .hám chE) 80nh ti trm xá
n#m $%%g là cg;e%i lượt;
2.2.m CB nƒ :; 0[<C PN 0:a<C 08< 58R< 5;E
w pi)o th<ngX :0 th9ng gi)o th<ng tr6n đ7) 8àn x* c+ _u9c l! cN chy 1u) [&.m]' đưAng
tránh _u9c l! cN [r.m]' tPnh l! i [i.m]; a3 gi)o th<ng n<ng th<n' n#m $%%g x* làm m@i
c;icbm đưAng 86 t<ng và nâng c2, th6m r.m đ* c+;
w H2, đi0nX bb~ D9 h! dân tr6n đ7) 8àn được d?ng đi0n t" mng lư@i đi0n 1u9c gi)
w Th<ng tin li6n lcX :i0n n)y tr6n d7) 8àn x* đ* c+ đ-y đG h0 th9ng th<ng tin li6n lc' tP l0
dân c+ đi0n thoi là c%% dânfi máy đi0n thoi;
w H2, nư@cX ngu4n nư@c c2, Dinh hot ti x* chG y(u là nư@c gi(ng [e%~]' D9 c>n li
d?ng nư@c máy [$%~];
w Thoát nư@cX nư@c thải ti đ7) ,hương chG y(u là thoát tự chảy thQo hư@ng chSnh là r)
các cánh đ4ng ly) ho|c tự th2m vào đ2t;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
31
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
w a0 Dinh m<i trưAngX chP c+ c%~ D9 h! dân trong x* Dử dUng h9 xS tự hoi; ai0c thu gom
rác thải hi0n đ* được tri/n .h)i thực hi0n nhưng chư) tri0t đ/; Ph-n l@n rác thải Dinh hot
được ngưAi dân xử lý 8Mng 8i0n ,há, ch<n l2, ho|c đ9t;
2.2.o H8c< 01;<C =8<: 0T PN 3/<: :A9<C p:O0 018G< =8<: 0T 0;8 3/4 p:AB<C
&. Hiện trNng ph@t triRn Linh t9:
:i0n trng ,hát tri/n .inh t( ti x* chG y(u là n<ng nghi0, và ti/u thG c<ng nghi0,; piá
tr7 Dản xu2t các ngành n#m $%%g như D)uX
W TIng giá tr7 Dản xu2t các ngànhX c$&'i tP đ4ng' đt c%e'&~ chP ti6u
W N<ng nghi0,X tIng Dản lượng lương thực là &;dbc'$ t2n' đt c%d'g~
W Ti/u thG c<ng nghi0, O xây dựngX r&'b tP đ4ng' đt c%b'i~
W Thương mi' d7ch vUX rr'e tP đ4ng' đt cc$~
W ^âm nghi0,X tr4ng m@i &i'd h) r"ng
W Thuỷ DảnX nu<i cá nư@c ng5t dr'd h) v@i do)nh thu &'$i tP đ4ng;
:. ĐPnh hưKng ph@t triRn 3@3 ngành:
J7nh hư@ng ,hát tri/n .inh t( cG) x* trong thAi gi)n t@i là ,hát tri/n thương mi O d7ch
vU' ti/u thG c<ng nghi0, O xây dựng' đ4ng thAi duy trF In đ7nh Dản xu2t n<ng nghi0,;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
32
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, F
Đ5N# ,85 )5) T5) ĐBN, %.8 T=*>N,
EG H(5 T=IN# #GCT ĐBN, )JK N#4 %56
!.1. N7U„N 7j) TÁC XN7
!.1.1 NC>_< CJK 0OE 3W<C L\ :\;0 3W<C EF4 <:N HOK
jhi nhà máy đi vào hot đ!ng' các tác đ!ng đ(n m<i trưAng c+ th/ xảy r) được t+m txt
trong 8ảng D)uX
$e<C !.1X TIng hợ, các ngu4n ,hát Dinh < nhiVm và tác đ!ng đ(n m<i trưAng
TT Ng&Jn phát :inh Tác nh0n Tác Iộng
c _uá trFnh ch( 8i(n ,hân
hEu cơ
\?i h<i [do N:
&
'
:
$
K]' 8Ui' ti(ng 4n
W •nh hư=ng đ(n Duc .ho} ngưAi l)o
đ!ng
W •nh hư=ng đ(n m<i trưAng .h<ng .hS
$ _uá trFnh Dản xu2t các
Dản ,hTm nhự) tái ch(
\?i h<i' ti(ng 4n'
.hS thải [:Hl'
T:H';;;]' nhi0t đ!
W pây < nhiVm .h<ng .hS
W •nh hư=ng đ(n Duc .ho} ngưAi l)o
đ!ng;
& ^> đ9t rác N‡
x
' K‡
x
' T:H' ;;; W pây < nhiVm .h<ng .hS
W •nh hư=ng đ(n Duc .ho} ngưAi l)o
đ!ng;
r pi)o th<ng vCn tải ZUi' .hS thải gi)o
th<ng
W •nh hư=ng đ(n m<i trưAng .h<ng .hS
W •nh hư=ng đ(n c<ng nhân xây dựng;
d Kinh hot cG) cán 8!'
c<ng nhân
Nư@c thải' ch2t thải
rxn Dinh hot
– nhiVm đ2t' ngu4n nư@c m|t
g Nư@c mư) chảy tràn J! đUc' ch2t rxn lơ
lửng
T#ng đ! đUc ngu4n nư@c m|t ti(, nhCn
i Tác đ!ng do ru4i mu•i W pây m2t mY 1u)n
W pây < nhiVm m<i trưAng' gây 80nh
&. Ngu-n gâ; ô nhinm nưK3
Ngu4n gây < nhiVm nư@c ti nhà máy 8)o g4mX
• Nư@c rP rácX ti nhà máy' nư@c rP rác ,hát Dinh t" h)i ngu4nX
W Nư@c tách r) t" rác tươi .hi đư) v3 nhà ti(, nhCn;
W Nư@c rP do 1uá trFnh ,hân huỷ rác ti các h-m G
Jây là loi nư@c thải c+ hàm lượng các ch2t < nhiVm r2t c)o' n(u .h<ng c+ 8i0n ,há,
thu gom và xử lý thSch hợ, D• ảnh hư=ng x2u đ(n m<i trưAng;
ThQo ư@c tSnh' lượng nư@c rP rác ti nhà máy .hoảng $% O &%m
&
fngày; N4ng đ! các ch2t
< nhiVm trong nư@c rP rác như D)uX
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
33
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
$e<C !.2 N4ng đ! các ch2t < nhiVm trong nư@c rP rác [đ9i v@i 8*i rác m@i]
Ngu4nX Tr-n :i(u Nhu0 và c!ng Dự W Nx8 xây dựng' $%%c W _uản lý ch2t thải rxn W TC, cX
Hh2t thải rxn đ< th7
TT Ch= ti>& #AT _(t E&ả
c ,: r'd O i'd
$ N:
&
mgfl c% W e%%
& N‡
&
W d W r%
r sQ W d% O c;$%%
d KK W d% W c;%%%
g Z‡B
d
W $;%%% O $%;%%%
i H‡B W &;%%% O g%;%%%
e K‡
r
$W
W d% O c;%%%
Tuy nhi6n' thQo .(t 1uả ,hân tSch ngu4n nư@c rP rác ti 8*i rác jhánh Kơn' Jà Nnng
[đây là m!t 8*i rác m@i]' hàm lượng cU th/ cG) các ch2t < nhiVm và ch2t đ!c hi như D)uX
$e<C !.! N4ng đ! các ch2t < nhiVm trong nư@c rP rác ti 8*i rác jhánh Kơn
Ngu4nX Trung tâm H<ng ngh0 m<i trưAng Jà Nnng [c$f%$f$%%&]
TT Ch= ti>& #AT _(t E&ả
c ,: i'ii
$ N:
&
mgfl &%'%d
& N‡
&
W cr'd$
r sQ W cr'e%
d KK W dgi
g Z‡B
d
W c;%$%
i H‡B W $;id%
e Hd W r'%$;c%
W&
b P8 W i'i&;c%
W$
c% Hu W g'ed;c%
W$
cc —n W e'%%;c%
W$
c$ PhQnol W %'%$i
c& TIng Holiƒorm \PNfc%%ml r'g;c%
d
• Nư@c rử) ,h( thải d}o
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
34
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
^ượng nư@c Dử dUng cho vi0c rử) ,h( thải d}o ư@c tSnh .hoảng r%m
&
fngày' nư@c thải r)
c+ hàm lượng các ch2t < nhiVm như Z‡B' H‡B' KK .há l@n và được xử lý ti h0 th9ng xử lý
nư@c thải; Nư@c D)u .hi xử lý được tu-n hoàn tái Dử dUng' .h<ng thải r) m<i trưAng' do đ+ D•
.h<ng ảnh hư=ng đ(n ch2t lượng ngu4n nư@c m|t .hu vực;
• Nư@c thải Dinh hot cG) cán 8! c<ng nhânX chG y(u t" các c<ng trFnh v0 Dinh' loi nư@c
thải này thưAng chu) nhi3u ch2t hEu cơ' c|n 8*' ch2t lơ lửng và vi .huTn gây 80nh;
a@i D9 lượng cán 8! c<ng nhân là cb% ngưAi' thAi gi)n hot đ!ng cG) nhà máy là
&c)fngày' n(u l2y trung 8Fnh nhu c-u d?ng nư@c là &dlStfngưAifc) thF tIng lượng nư@c thải
Dinh hot ti nhà máy là g'gdm
&
fngày [n(u l2y lượng nư@c thải 8Mng lượng nư@c Dử dUng];
Hác thành ,h-n đ|c trưng cG) nư@c thải Dinh hot được đư) r) trong 8ảng D)uX
$e<C !.& Hác thành ,h-n đ|c trưng cG) nư@c thải Dinh hot
C:?0 a <:8…H VT
N_<C 3W
k(u Trung 8Fnh \nh
c; Hh2t rxn tIng c!ng [TK] mgfl &d% i$% c$%%
w :>) t)n [TBK] W $d% d%% e$%
w ^ơ lửng [KK] W c%% $$% &d%
$; Hh2t rxn lxng được W d c% $%
&; Z‡B
d
W cc% $$% r%%
r; TIng lượng các8on hEu cơ W e% cg% $b%
d; H‡B W $d% d%% c%%%
g; Nitơ tIng [TSnh thQo N] W $% r% ed
w :Eu cơ W e cd &d
w Nmoni tự do W c$ $d d%
w Nitrit W % % %
w Nitr)t W % % %
i; Phot,ho tIng [tSnh thQo P] W r e cd
w :Eu cơ W c & d
w a< cơ W & d c%
e; TIng coliƒorm \PNfc%%ml c%
g
W c%
i
c%
i
W c%
e
c%
i
W c%
b
b; H)c8on hEu cơ 8)y hơi
µgfl
‰c%% c%% W r%% ‹r%%
NC>_<† ‡4n0ˆ‰40ˆ1 Š<C8<ˆˆ18<C. T1ˆ40Hˆ<0S D8np\n45 4<L -ˆ>nˆ.
I3.7opqr sntern&tion&l t<ition. Thir< t<ition, !WW!
Ko v@i THaN dbrdW$%%d [loi Z] thF Z‡B
d
vượt ti6u chuTn t" $'d W e l-n' H‡B vượt
ti6u chuTn t" &'c$ O c$'d l-n;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
35
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
• Nư@c mư) chảy trànX
aào m?) mư)' nư@c mư) chảy tràn 1u) m|t 8Mng nhà máy cu9n thQo đ2t cát' các t,
ch2t';;; NhFn chung nư@c mư) .há Dch' do vCy n(u vi0c 1uản lý ch2t thải' 1uản lý m|t 8Mng
nhà máy được thực hi0n t9t D• .h<ng gây ảnh hư=ng đ(n ngu4n nư@c m|t ti(, nhCn;
ThQo TI chuc k t( th( gi@i [˜:‡ W cbb&]' n4ng đ! các ch2t < nhiVm trong nư@c mư)
như D)uX
$e<C !.m N4ng đ! các ch2t < nhiVm trong nư@c mư)
TT Ch= ti>& NJng Iộ (mg`+)
c TIng Nitơ [tSnh thQo N] %'d O c'd
$ TIng ,hot,ho %'%%r O %'%&
& H‡B c% O $%
r TKK c% O $%
:. Ngu-n gâ; ô nhinm Lhông LhQ
Trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy' c+ các ngu4n gây ảnh hư=ng đ(n m<i trưAng
.h<ng .hS như D)uX
• ZUiX :àm lượng 8Ui ,hát Dinh trong 1uá trFnh Dản xu2t ,hU thu!c nhi3u vào đi3u .i0n
thAi ti(t; aào m?) .h< nxng' 8Ui c+ th/ ,hát tán t" nhi3u c<ng đon như ti(, nhCn'
8#m cxt ,h( thải d}o' ,h9i tr!n và đ+ng 8)o ,hân hEu cơ vi Dinh; Tuy nhi6n' vào m?)
mư) do rác đư) vào c+ đ! Tm c)o n6n lượng 8Ui ,hát Dinh .h<ng l@n; :àm lượng 8Ui
đo được ti m!t D9 v7 trS trong nhà máy đ3u th2, hơn muc cho ,hR, [Zảng $;e” $;b]
• \?i h<i do .hS :
$
K' N:
&
,hát Dinh t" các ngu4nX
− Hác ch2t đm đ!ng W thực vCt dV l6n mQn trong thuc #n th") và r)u 1uả th9i c+
trong rác tươi đư) vào xử lý;
− _uá trFnh ,hân giải các ch2t hEu cơ thành m?n trong các nhà G ho)i
− _uá trFnh tự ,hân giải các ch2t hEu cơ c>n dSnh 8ám trong h9c máy' g+c nhà xư=ng'
Dân 8*i
− Hác vtng nư@c rP rác xu2t hi0n ti nhà tC, .(t rác tươi và .hu vực các cử) nhà G
ho)i hEu cơ;
• jhS thảiX ,hát Dinh t" các ngu4n chSnh
− jhS thải t" l> xử lý rác hEu cơ .h+ ,hân huỷX do nguy6n li0u là rác cá 8i0t v@i thành
,h-n như g• cGi' gi}';;; n6n thành ,h-n .h+i thải là các loi .hS đ!c hi như H‡'
K‡
x
' N‡x'
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
36
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
− jhS thải ,hát Dinh ti c<ng đon gi) nhi0t to ht nhự) tái ch(' Dản xu2t Dản ,hTm
nhự);
− jhS thải t" hot đ!ng gi)o th<ng vCn tải trong nhà máyX jhi nhà máy đi vào hot
đ!ng D• c+ các ,hương ti0n gi)o th<ng vCn tải chuy6n ch= rác và Dản ,hTm; _uá
trFnh hot đ!ng cG) các ,hương ti0n này D• thải r) m<i trưAng m!t lượng .hS thải c+
chu) các ch2t gây < nhiVm như 8Ui' các .hS đ!c hi [N‡x' K‡x' T:H'‚] g+, ,h-n
gây < nhiVm m<i trưAng .hu vực; Ngu4n < nhiVm này ,hU thu!c vào ch2t lượng
đưAng Dá' mCt đ!' lưu lượng d>ng xQ' ch2t lượng cG) xQ' loi nhi6n li0u Dử dUng;;;
3. u nhinm <o 3h4t th1i r5n:
Hh2t thải rxn ,hát Dinh trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy 8)o g4m $ loiX
• Ch4t th1i r5n *1n 'u4t: Z)o g4m các loi ch2t thải .h<ng th/ Dử dUng trong dây chuy3n
Dản xu2t cG) nhà máy như .im loi' c)o Du' thuỷ tinh' đ2t đá';;;v@i .h9i lượng ư@c tSnh
chi(m .hoảng d~ tIng .h9i lượng đ-u vào [c% t2nfngày]; Trong D9 này c+ m!t lượng .im
loi n|ng và m!t D9 ch2t đ!c hi .hác c+ trong ,in' #c 1uy hư hzng';;;Hác ch2t này n(u
.h<ng được .i/m Doát ch|t ch• và c+ 8i0n ,há, xử lý ,h? hợ, D• gây r) nhEng tác đ!ng
x2u đ(n m<i trưAng và Duc .ho} con ngưAi' đ|c 8i0t là nhEng c<ng nhân làm vi0c trực ti(,;
• Ch4t th1i r5n *inh hoNt: Z)o g4m các loi 8)o 8F' ,h( thải to r) t" Dinh hot hàng ngày
cG) cán 8! c<ng nhân trong nhà máy; ThQo th9ng .6' = ai0t n)m' lượng rác thải Dinh hot
trung 8Fnh tSnh thQo đ-u ngưAi vào .hoảng %'& W%'d .gfngày; Như vCy' v@i D9 lượng ngưAi
l)o đ!ng là cb% ngưAi' tIng lượng rác thải hàng ngày ti nhà máy làX
cb% × %'& W %'d .gfngưAifngày ™ di O bd.g;
<. u nhinm ti9ng -n:
Hác ngu4n gây 4n ti nhà máy chG y(u là ti(ng 4n do các ,hương ti0n gi)o th<ng vCn
chuy/n rác' Dản ,hTm và ti(ng 4n do các máy m+c thi(t 87 trong 1uá trFnh Dản xu2t [ti(ng 4n
c<ng nghi0,];
• Ti9ng -n <o 3@3 phư+ng tiện gi&o thông:
ThQo tài li0u š\<i trưAng .h<ng .hS› O pK;TK Phm Ng5c J#ng' cbbi thF muc 4n do
hot đ!ng cG) các ,hương ti0n vCn tải hng n|ng gây r) như D)uX
W – t< đ!ng cơ x#ngX muc gây 4n = .hoảng cách im c+ giá tr7 t9i thi/u là ir dZN' trung
8Fnh là b% dZN' t9i đ) là c%g dZN;
W – t< đ!ng cơ BiQ†QlX muc gây 4n = .hoảng cách im c+ giá tr7 t9i thi/u là b% dZN' trung
8Fnh là bd dZN' t9i đ) là c%e dZN;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
37
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
Như vCy' Do v@i ti6u chuTn THaN dbrbWcbbe [\uc 4n t9i đ) cho ,hR, .hu vực c<ng c!ng
và dân cư] thF muc gây 4n cG) các ,hương ti0n vCn tải n|ng đ3u vượt ti6u chuTn cho ,hR,;
Tuy nhi6n' ngu4n gây 4n do các ,hương ti0n vCn tải chP xảy r) trong nhEng .hoảng thAi gi)n
ngxn' .h<ng li6n tUc n6n tác đ!ng .h<ng l@n đ(n m<i trưAng .hu vực;
• Ti9ng -n 3ông nghiệp:
Trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy' ti(ng 4n ,hát Dinh t" hot đ!ng cG) các 8#ng
chuy3n' máy nh2n thuỷ lực' các ,hương ti0n vCn chuy/n trong nhà máy'‚; ThQo .(t 1uả đo
đc ti m!t D9 v7 trS trong nhà máy [8ảng $;e” $;b] thF muc 4n l@n nh2t đo được là ti dây
chuy3n ,hân loi tái ch( ,h( thải d}o [er dZN]' tuy nhi6n muc 4n này vhn nMm trong ,hm vi
cho ,hR, cG) Ti6u chuTn v0 Dinh l)o đ!ng W Z! k t(; aF vCy' c+ th/ .hœng đ7nh hot đ!ng cG)
nhà máy .h<ng ảnh hư=ng nhi3u v3 ti(ng 4n đ(n .hu vực xung 1u)nh' chG y(u là ảnh hư=ng
đ(n c<ng nhân làm vi0c ti ch•;
!.1.2 DM tO\ 1F8 1\S nM E@ 01\<C D>O 01]<: :\;0 3W<C EF4 <:N HOK
Hác Dự c9' rGi ro c+ th/ xảy r) trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy 8)o g4mX
W Kự c9 cháyX c+ th/ xảy r) do tác đ!ng cG) ng5n lử) tr-n ho|c ti) lử) [lử) hàn' lử) t" các
8(, đun n2u‚]' cháy do tác dUng cG) n#ng lượng đi0n [do chC, đi0n' 1uá tải‚] ho|c
ctng c+ th/ cháy do ,há hoi
W Kự c9 do nư@c rP rácX nư@c rP rác ,hát Dinh t" .hu vực ti(, nhCn' t" các h-m G n(u .h<ng
c+ 8i0n ,há, thu gom xử lý thSch hợ, D• dV gây ảnh hư=ng đ(n nư@c m|t' nư@c ng-m ti
.hu vực;
W Kự c9 v3 vt .hS đn' hoá ch2t trong 1uá trFnh thu gom' vCn chuy/n và ,hân loi rác thải;
W Kự c9 v3 các loi d7ch 80nh đ9i v@i gi) Dyc' gi) c-m trong .hu vực lân cCn;
Hác Dự D9 tr6n c+ th/ gây thi0t hi l@n v3 tài Dản và tSnh mng con ngưAi' ảnh hư=ng
nghi6m tr5ng đ(n m<i trưAng Dinh thái'‚
!.2. ‹I T+ŒN7S bU) Mz $, TÁC XN7
!.2.1 @8 0AQ<C t/ 0OE 3W<C
− \<i trưAng .h<ng .hSX 8Ui' .hS thải t" hot đ!ng Dản xu2t và t" các ngu4n .hác trong
nhà máy .hi ,hát tán vào m<i trưAng D• g+, ,h-n gây < nhiVm m<i trưAng .h<ng .hS
.hu vực;
− Bân cưX hot đ!ng cG) nhà máy thải vào m<i trưAng các loi .hS thải và 8Ui' gây m?i
h<i th9i' các ch2t < nhiVm này D• ảnh hư=ng đ(n ngưAi dân trong .hu vực; Tuy nhi6n'
do nhà máy nMm = v7 trS x) dân cư n6n .h<ng ảnh hư=ng đ(n ngưAi dân trong v?ng;
− Tác đ!ng đ(n c<ng nhân làm vi0c trong nhà máy do thưAng xuy6n ti(, xyc v@i ti(ng
4n và các ch2t < nhiVm c+ trong .h<ng .hS;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
3X
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
!.2.2 P:;H P8 0OE 3W<C
• J9i v@i m<i trưAng nư@cX nư@c thải t" hot đ!ng cG) nhà máy .h<ng thải r) m<i trưAng
n6n .h<ng ảnh hư=ng đ(n ngu4n nư@c m|t .hu vực; HhP c+ ngu4n nư@c mư) chảy tràn
t" m|t 8Mng nhà máy D• thải r) .hQ aực; Tuy nhi6n' ngu4n thải này ảnh hư=ng .h<ng
l@n và .h<ng li6n tUc' chP xảy r) .hi c+ mư)' nhi3u .hi li c+ tác dUng ,h) lo*ng nư@c
.hQ v9n 87 < nhiVm r2t n|ng do nư@c rP rác t" 8*i rác thành ,h9;
• J9i v@i m<i trưAng .h<ng .hSX các ch2t thải gây < nhiVm m<i trưAng trong 1uá trFnh
hot đ!ng cG) nhà máy ,hát tán và l)n truy3n trong .h<ng .hS D• gây ảnh hư=ng đ(n
m<i trưAng xung 1u)nh; Tuy nhi6n' v@i vi0c thực hi0n các 8i0n ,há, giảm thi/u < nhiVm
m!t cách tri0t đ/ n6n các tác nhân này chP tác đ!ng = muc đ! nhz đ(n .h<ng gi)n v?ng
làm vi0c và .hu vực lân cCn; J9i v@i các .hu dân cư do = .hoảng cách .há x) n6n D•
.h<ng ch7u ảnh hư=ng;
• ThAi gi)n 87 tác đ!ngX do tSnh ch2t đ|c th? cG) loi hFnh Dản xu2t n6n thAi gi)n tác đ!ng
cG) các tác nhân < nhiVm đ(n m<i trưAng là li6n tUc trong ngày;
!.!. ÁNH 7IÁ TÁC XN7 MzI T-+{N7
!.!.1 TOE 3W<C 3T< Ha8 01A€<C <A9E
Nư@c thải ,hát Dinh trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy được thu gom' xử lý và
tu-n hoàn tái Dử dUng' .h<ng thải r) m<i trưAng; Ngu4n gây < nhiVm nư@c c+ th/ là do nư@c
mư) chảy tràn cu9n thQo các ch2t 8Tn rơi v*i; Hác ch2t < nhiVm c+ trong nư@c mư) D• ảnh
hư=ng đ(n nư@c m|t ti .hQ aực [nMm = ,hS) J<ng Nhà máy] v9n đ* 87 < nhiVm n|ng do
nư@c rP rác t" 8*i rác thành ,h9;
Tác đ!ng cG) các ch2t gây < nhiVm nư@c được t+m txt như D)uX
− C@3 3h4t hvu 3+: Jây là nhEng hợ, ch2t dV dàng 87 vi Dinh vCt ,hân huỷ 8Mng cơ
ch( Dử dUng oxy hoà t)n c+ trong nư@c; ai0c < nhiVm hEu cơ D• dhn đ(n Duy giảm
n4ng đ! oxy hoà t)n' gây tác hi nghi6m tr5ng đ(n Dinh vCt thuỷ Dinh và ch2t lượng
ngu4n nư@c m|t;
− Ch4t r5n l+ l?ng: Hh2t rxn lơ lửng ctng là tác nhân gây ảnh hư=ng ti6u cực đ(n các
loài Dinh vCt thuỷ Dinh' đ4ng thAi làm t#ng đ! đUc ngu4n nư@c' gây ảnh hư=ng v3
m|t cảm 1u)n và gây 84i lxng ti ngu4n ti(, nhCn;
− C@3 3h4t <inh <ưwng (N, a/: Hác ch2t dinh dư{ng = n4ng đ! l@n c+ .hả n#ng gây r)
hi0n tượng ,hy dư{ng làm ảnh hư=ng x2u đ(n ch2t lượng ngu4n nư@c ti(, nhCn;
− D8u mw: jhi hàm lượng d-u m{ .hoáng trong nư@c c)o hơn muc %'$mgfl D• làm
cho nư@c c+ m?i h<i' chP Dử dUng cho mUc đSch Dinh hot; – nhiVm d-u dhn đ(n vi0c
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
3Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
giảm .hả n#ng tự làm Dch cG) ngu4n nư@c do ng#n cản 1uá trFnh xâm nhC, oxy vào
nư@c;
!.!.2 TOE 3W<C 3T< Ha8 01A€<C =:a<C =:2
\<i trưAng .h<ng .hS 87 < nhiVm 8=i các ch2t đ!c hi như H‡' K‡
$
' N‡x' 8Ui' T:H‚
D• gây r) nhEng tác đ!ng như D)uX
+ Tác đ!ng đ(n Duc .hzQ con ngưAi như gây các 80nh v3 đưAng h< h2,' 80nh v3 mxt' r9i
loi các chuc n#ng .hác như th-n .inh' ;;;
+ Tác đ!ng đ(n các c<ng trFnh .i(n tryc do tSnh ch2t #n m>n vCt li0u
+ K‡
x
= n4ng đ! c)o c+ th/ .(t hợ, v@i hơi nư@c gây hi0n tượng mư) )xit .hi' ảnh
hư=ng đ(n m<i trưAng đ2t' h0 Dinh vCt';;;
+ H‡
$
gây r) hi0u ung nhà .Snh' làm t#ng nhi0t đ! trái đ2t dhn đ(n nhi3u tác đ!ng .hác
như th)y đIi .hS hCu' nâng c)o mực nư@c 8i/n;
!.!.! TOE 3W<C L\ 08T<C _<
Ti(ng 4n ctng là m!t ngu4n < nhiVm ,hI 8i(n cG) các nhà máy; Nhi3u nghi6n cuu' đi3u
tr) x* h!i h5c cho th2y' ti(ng 4n tác đ!ng x2u đ(n m<i trưAng D9ng' ảnh hư=ng đ(n Duc .hzQ
cG) con ngưAi; Tác hi cG) ti(ng 4n trư@c h(t là nguy6n nhân cG) 80nh th-n .inh' đ)u đ-u'
t#ng huy(t á,' 80nh v3 thSnh giác' ảnh hư=ng đ(n tim mch và giảm trS nh@;
$e<C !.o ThAi gi)n tác đ!ng t9i đ) cho ,hR, đ9i v@i ti(ng 4n [thQo Ti6u chuTn v0 Dinh l)o
đ!ng W Z! k t(]
T:€8 C84< 0OE 3W<C M^E _< •L$AŽ
e giA ed
r giA b%
$ giA bd
c giA c%%
&% ,hyt c%d
cd ,hyt cc%
< cd ,hyt
ccd
J9i v@i nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương' do v7 trS xây dựng nMm cách x) .hu dân cư'
m|t .hác do ti(ng 4n .hi l)n truy3n trong .h<ng gi)n c+ cưAng đ! 4n giảm d-n thQo .hoảng
cách n6n ti(ng 4n chG y(u tác đ!ng trực ti(, đ(n ngưAi l)o đ!ng ti nhà máy' St ảnh hư=ng
đ(n các .hu vực xung 1u)nh;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
4Z
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
J/ đánh giá muc đ! ảnh hư=ng cG) ti(ng 4n do hot đ!ng cG) nhà máy đ9i v@i .hu vực
xung 1u)nh' chyng t<i á, dUng ,hương ,há, tSnh toán thQo tài li0u š\<i trưAng .h<ng .hS W
Phm Ng5c J#ng' Nx8 jho) h5c và .Y thuCt' :à N!iWcbbi› như D)uX
N(u muc âm cG) ngu4n 4n ti đi/m cách ngu4n gây 4n m!t .hoảng €c đ* 8i(t [€c ™
cm đ9i v@i ngu4n gây 4n là các máy m+c' thi(t 87 c<ng nghi0,” €c ™ i'dm đ9i v@i ngu4n gây
4n là d>ng xQ gi)o th<ng] thF muc 4n = cách ngu4n 4n m!t .hoảng €$ D• giảm hơn muc 4n =
.hoảng cách €c như D)uX
W J9i v@i ngu4n đi/mX ž^ ™ $% Š lg[€$f€c]
cw)
;[dZ]
W J9i v@i ngu4n đưAng X ž^
d
™ c% Š lg[€$f€c]
cw)
;[dZ]
Trong đ+X )X h0 D9 h2, thU ti(ng 4n cG) đ7) hFnh m|t đ2t
W đ9i v@i m|t đưAng nhự) và 86 t<ng X ) ™ W%'c
W đ9i v@i m|t đ2t tr9ng trải .h<ng c+ cây X ) ™ %
W đ9i v@i m|t đ2t tr4ng cz X ) ™ %'c
MQ <\:
ThQo D9 li0u đo đc' muc 4n l@n nh2t do hot đ!ng cG) nhà máy gây r) là er dZN ti
.hu vực dây chuy3n Dản xu2t ,h( thải d}o; jhi l)n truy3n trong .h<ng .hS' cưAng đ! 4n D•
giảm d-n thQo .hoảng cách; Bo 83 m|t đ7) hFnh là m|t đ2t tr4ng cây' cz [) ™ %'c]' .hi đ+ ti
v7 trS cách x) ngu4n gây 4n c%%m [€$ ™ c%%m] thF muc Duy giảm cG) ti(ng 4n làX
ž^ ™ $% Š lg[c%%fc]
cw%'c
™ rr [dZ]
Như vCy' = .hoảng cách c%%m' cưAng đ! 4n c>n li làX er O rr ™ r% dZN;
piá tr7 này nhz hơn Do v@i muc 1uy đ7nh trong THaN dbrbWcbbe W \uc 4n t9i đ) cho
,hR, .hu vực c<ng c!ng và dân cư; a@i muc 4n tSnh được như tr6n' c+ th/ .hœng đ7nh hot
đ!ng cG) nhà máy .h<ng ảnh hư=ng v3 ti(ng 4n đ9i v@i ngưAi dân D9ng xung 1u)nh;
!.!.& TOE 3W<C 3T< Ha8 01A€<C 3?0
− jhu vực xây dựng nhà máy là v?ng đ2t đ4i v@i các loi cây tr4ng c+ giá tr7 .inh t(
th2, ho|c cây 8Ui m5c tự nhi6n; ai0c hFnh thành nhà máy xử lý rác D• làm t#ng giá tr7
Dử dUng đ2t' 8i(n đ2t đ4i' đ2t ho)ng thành đ2t ,hUc vU cho c<ng nghi0,;
− Trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy' các loi ch2t thải ,hát Dinh đ3u được thu gom
và xử lý tri0t đ/' hơn nE) toàn 8! m|t 8Mng cG) nhà máy đ* được 86 t<ng hoá n6n các
ch2t < nhiVm .h<ng c+ .hả n#ng th2m vào đ2t gây < nhiVm đ2t' nư@c ng-m; Như vCy'
hot đ!ng cG) nhà máy đảm 8ảo .h<ng ảnh hư=ng đ(n m<i trưAng đ2t;
!.!.m TOE 3W<C L\ a <:8…H <:8c0
_uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy đ|c 8i0t là = nhEng .hu vực như Dản xu2t Dản ,hTm
nhự)' l> đ9t;;; thưAng to r) nhi0t đ! c)o; TIng các nhi0t lượng này toả vào .h<ng gi)n nhà
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
41
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
xư=ng làm nhi0t đ! 86n trong nhà xư=ng t#ng c)o [chư) ./ đ(n tác đ!ng c!ng hư=ng cG)
đi3u .i0n .hS hCu trong .hu vực] làm ảnh hư=ng t@i Duc .hzQ và n#ng Du2t l)o đ!ng;
Tác đ!ng cG) < nhiVm nhi0t đ9i v@i Duc .hzQ cG) ngưAi l)o đ!ng là r2t l@n' do đ+ c-n
,hải c+ 8i0n ,há, giảm thi/u ,h? hợ,;
!.!.o TOE 3W<C 3T< Ha8 01A€<C n8<: 0:O8
&. Hệ *inh th@i <ưKi nưK3
Nư@c mư) t" các .hu vực .h<ng được 8)o chQ [như Dân' đưAng gi)o th<ng'‚] trong
nhà máy D• thải r) .hQ aực [nMm = ,hS) J<ng nhà máy]' do đ+ n(u các ngu4n nư@c này
.h<ng được xử lý đt ti6u chuTn thQo 1uy đ7nh D• ảnh hư=ng x2u đ(n các Dinh vCt thuỷ Dinh
ti đây;
:. Hệ *inh th@i trFn 3Nn
Hác thành ,h-n < nhiVm ,hát Dinh do hot đ!ng cG) nhà máy như .hS thải' nư@c thải c+
th/ gây ảnh hư=ng đ(n Dự Dinh trư=ng và ,hát tri/n cG) h0 đ!ng thực vCt tr6n cn;
Tuy nhi6n' do đây là v?ng đ2t c+ h0 Dinh thái .há ngh•o nàn' chG y(u là các loi cây
tr4ng như 8ch đàn và cây 8Ui' .h<ng c+ các loi đ!ng thực vCt 1uS hi(m ctng như các loài c+
giá tr7 v3 m|t Dinh thái; :ơn nE) chyng t<i D• thực hi0n các giải ,há, .h9ng ch( < nhiVm m!t
cách tri0t đ/ n6n nhEng tác đ!ng cG) nhà máy đ(n h0 Dinh thái .hu vực D• được giảm thi/u
đ(n muc th2, nh2t;
!.!.r TOE 3W<C 3T< Ha8 01A€<C =8<: 0T U IV :W8
.h3 Lhxe 3Hng ,-ng
W Trong Du9t 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy' t2t cả các ngu4n ,hát Dinh ch2t < nhiVm đ3u
c+ th/ gây tác đ!ng trực ti(, ho|c gián ti(, đ(n Duc .hzQ cG) ngưAi dân trong v?ng ch7u
ảnh hư=ng; Tuq thu!c vào n4ng đ! và thAi gi)n ch7u tác đ!ng mà muc đ! ảnh hư=ng cG)
các ch2t < nhiVm đ9i v@i Duc .ho} c!ng đ4ng là .hác nh)u;
Tác hi cG) m!t D9 ch2t gây < nhiVm đ(n Duc .ho} con ngưAi được t+m txt như D)uX
w T@3 hNi 3e& :\i:
W pây 80nh đưAng h< h2,X ZUi vào ,hIi gây .Sch thSch cơ h5c và ,hát Dinh ,hản ung
xơ hoá ,hIi gây n6n nhEng 80nh v3 đưAng h< h2,' gây r) vi6m mti ,hF đi làm cho
ni6m mc d-y l6n' ti(t nhi3u ni6m d7ch làm cho th= hSt .h+ .h#n; K)u vài n#m tr=
thành vi6m mti tQo' giảm .hả n#ng l5c giE 8Ui' làm cho 80nh ,hIi nhiVm 8Ui dV ,hát
Dinh; ZUi vào ,hIi thưAng gây .Sch thSch cơ h5c và ,hát Dinh ,hản ung xơ hoá ,hIi;
W pây 80nh ngoài d)X ZUi tác đ!ng đ(n các tuy(n nhAn làm cho d) .h<' dV Dinh mUn
nh5t'‚
W pây tIn hi mxt trong trưAng hợ, .h<ng m)ng .Snh ,h>ng h!
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
42
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
w T@3 ,Hng 3e& LhQ .y
2
X K‡
$
là ch2t .Sch thSch' .hi ti(, xyc v@i ni6m mc Tm ư@t to
thành các )xit' K‡
$
vào cơ th/ 1u) đưAng h< h2, ho|c hoà t)n vào nư@c 85t r4i vào
đưAng ti6u hoá D)u đ+ ,hân tán vào máu tu-n hoàn; K‡
$
.hi .(t hợ, vào 8Ui to thành
các ht 8Ui )xit lơ lửng' n(u .Sch thư@c nhz hơn $ O &µm D• vào t@i ,h( n)ng' 87 đi
thực 8ào ,há huỷ ho|c đư) đ(n h0 th9ng 8ch huy(t; K‡
$
c+ th/ nhiVm đ!c 1u) d)' làm
giảm .hả n#ng dự trE .i3m trong máu' đào thải )moni)c r) nư@c ti/u; J!c tSnh chung
cG) K‡
$
th/ hi0n = r9i lon chuy/n hoá ,rotQin và đưAng' thi(u vit)min Z và H' uc ch(
Qn†ym oxyd)†); ‘ n4ng đ! th2, đ* gây r) Dự .Sch thSch đ9i v@i 8! máy h< h2, cG) con
ngưAi' = muc n4ng đ! c)o D• gây r) 8i(n đIi 80nh lý v3 8! máy h< h2, và c+ th/ gây r)
tử vong;
w T@3 ,Hng 3e& Ny
'
: gây .Sch thSch mnh đưAng h< h2,' .hi ng! đ!c c2, tSnh D• gây ho
dE d!i' nhuc đ-u' r9i lon ti6u hoá; Tác hi cG) N‡
x
,hU thu!c vào n4ng đ! và thAi gi)n
ti(, xyc' được th9ng .6 như D)uX
N_<C 3W N%
2
•ppHŽ T:€8 C84< 08Tp IuE TOE :;8
‹d%% re giA Hh(t ngưAi
&%%Wr%% $Wc% ngày pây vi6m ,hIi và ch(t
cd%W$%% &Wd tu-n ai6m xơ cu9ng ,hIi
d%Wc%% gWe tu-n ai6m cu9n ,hIi và màng ,hIi
w T@3 ,Hng 3e& Cy: dV gây r) đ!c do .(t hợ, .há 83n vEng v@i hQmoglo8in thành
c)c8onxyhQmoglo8in' làm giảm .hả n#ng vCn chuy/n oxy cG) máu' gây r) hi0n tượng
.h+ th=' tuc ngực' = n4ng đ! c)o c+ th/ gây tử vong;
w T@3 hNi 3e& LhQ H
2
.: :
$
K là m!t .hS .h<ng màu dV cháy' c+ m?i r2t đ|c 8i0t gi9ng
như m?i trung ung; ‘ n4ng đ! c%W$%,,m .hS :
$
K gây chảy nư@c mxt' vi6m mxt; jhi hSt
th= ,hải .hS :
$
K gây xu2t ti(t nư@c nh-y và vi6m đưAng h< h2,; ‘ n4ng đ! l@n hơn
cd%,,m .hS :
$
K gây t6 li0t cơ 1u)n .huu giác;
w T@3 hNi 3e& LhQ NH
"
: N:
&
là loi .hS .h<ng màu' m?i .h)i hxc; Tác hi cG) n+ đ9i v@i
Duc .ho} con ngưAi là làm vi6m d) và đưAng h< h2,; ‘ n4ng đ! cd%W$%%,,m gây .h+
ch7u và c)y mxt; ‘ n4ng đ! r%%Wi%%,,m gây vi6m mxt' mti t)i h5ng m!t cách nghi6m
tr5ng; ‘ n4ng đ! l@n hơn $%%% ,,m làm d) 87 8zng' ngt th= và c+ th/ tử vong;
w T@3 ,Hng 3e& LhQ CH
$
X H:
r
là thành ,h-n chSnh trong .hS thi6n nhi6n; N+ ctng được
hFnh thành trong 1uá trFnh vi Dinh .Ÿ .hS; N+ c>n là loi .hS Dinh r) t" 1uá trFnh ,hân
huỷ vi tr?ng' g• mUc nát‚H:
r
h2, thU ti) h4ng ngoi mnh hơn g2, $% l-n Do v@i .hS
H‡
$
' do đ+ v@i n4ng đ! th2, .hS H:
r
vhn là m!t tác nhân gây n6n hi0u ung nhà .Snh và
gây r) hi0n tượng thGng t-ng <†<n
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
43
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
w T@3 hNi 3e& 3&3:u&h;<ro: H)c8u)hydro thưAng St gây nhiVm đ!c m*n tSnh mà chP gây
nhiVm đ!c c2, tSnh; Hác tri0u chung nhiVm đ!c c2, tSnh là Duy nhược' co giCt' ngt'
vi6m ,hIi' á, xQ ,hIi‚ jhi hSt th= hơi c)c8u)hydro = n4ng đ! r%;%%% mgfm
&
c+ th/ 87
nhiVm đ!c c2, tSnh v@i các tri0u chung tuc ngực' ch+ng m|t' r9i lon giác 1u)n' tâm
th-n' 8u4n n<n;;; jhi hSt th= hơi c)c8u)hydro = n4ng đ! g%;%%%mgfm
&
D• xu2t hi0n các
cơn co giCt' r9i lon tim và h< h2,' thCm chS c+ th/ tử vong;
W ^ưu lượng các loi ,hương ti0n gi)o th<ng vCn tải t#ng' ảnh hư=ng đ(n tFnh hFnh trCt tự
)n toàn gi)o th<ng' .hả n#ng xảy r) t)i nn gi)o th<ng c)o hơn làm thi0t hi đ(n Duc
.ho}' tSnh mng và tài Dản cG) ngưAi dân;
T@3 ,Hng ,9n tinh hinh Linh t9 > '_ hHi
+ p+, ,h-n giải 1uy(t v2n đ3 t4n đ5ng rác thải gây m2t v0 Dinh' ảnh hư=ng đ(n m<i
trưAng và Duc .ho} con ngưAi;
+ TCn dUng ngu4n rác thải Dnn c+ đ/ Dản xu2t r) các Dản ,hTm c+ Sch' ,hUc vU cho
hot đ!ng Dản xu2t n<ng O c<ng nghi0,' xây dựng';;;;
+ :n ch( 1uY đ2t ch<n l2, rác;
+ p+, ,h-n giảm thi/u < nhiVm do nư@c rP rác;
+ piải 1uy(t c<ng #n vi0c làm' nâng c)o đAi D9ng cho m!t D9 l)o đ!ng;
!.!.v TZ<C :Qp EOE 0OE 3W<C L\ :\;0 3W<C EF4 <:N HOK 3T< Ha8 01A€<C 0M <:8R< PN
=8<: 0T U IV :W8
Các nh0n tG môi trSPng aà %inh t( ]
5M hội
H3ạt Iộng :ản 5&Yt
#ibm
tLng cộng
Cung 34p ngu;Fn
liệu
0u@ trinh
*1n 'u4t
\<i trưAng
jh<ng .hS

w w w
Nư@c ng-m

w %
Nư@c m|t
J2t

w w w
Tài nguy6n Dinh vCt
− − −−
jinh t( W x* h!i
piải 1uy(t vi0c làm w w
T#ng thu nhC, w w
: t-ng cơ D= w w
TZ<C EW<C • • •
phi chyX [w] Tác đ!ng tSch cực
[−] Tác đ!ng ti6u cực
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
44
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
!.&. ÁNH 7IÁ VỀ PH+iN7 PHÁP k• D"N7
Hác ,hương ,há, Dử dUng trong 1uá trFnh đánh giá tác đ!ng m<i trưAng 8)o g4mX
W Phương ,há, lC, 8ảng .i/m tr)
W Phương ,há, Do Dánh
W Phương ,há, đánh giá nh)nh dự) tr6n h0 D9 < nhiVm
W Phương ,há, m< hFnh hoá m<i trưAng
Hác ,hương ,há, đánh giá tr6n được chyng t<i th)m .hảo t" các tài li0uX šJánh giá tác
đ!ng m<i trưAng O Phương ,há, luCn và .inh nghi0m thực tiVn› cG) ^6 Thc Hán và šJánh
giá tác đ!ng m<i trưAng O Phương ,há, và ung dUng› cG) TK; ^6 TrFnh; Jây là nhEng
,hương ,há, hi0n đ)ng được á, dUng r!ng r*i và c+ đ! tin cCy r2t c)o;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
45
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, L
)5) B8:N P#5P ,8/% T#8M( T5) ĐBN, @N(
P#ON, N,PK 24 QN, P#0 R; )S %.8 T=*>N,
&.1. ‹I V‘I CÁC TÁC XN7 XẤU
&.1.1 $8c< p:Op C8eH 0:8G> a <:8…H =:a<C =:2
• ]iện ph@p Lh? mji hôi
\?i h<i ,hát Dinh trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy chG y(u t" c<ng đon ti(,
nhCn' ,hân loi và G rác c+ DUc .hS; J/ .h9ng ch( ngu4n < nhiVm này' chyng t<i thực hi0n các
8i0n ,há, D)uX
− Nghi6n cuu hoàn thi0n các chGng vi Dinh .hử m?i h<i và 1uy trFnh c<ng ngh0 ,hun
,h9i tr!n các chGng vi Dinh v@i nh)u đ/ t#ng hi0u 1uả .hử m?i
− B?ng xơ cQllulo Dợi ngxn hyt .h< các vtng nư@c rP rác n(u c+ và ,hG chyng l6n 83
m|t các h-m G nhMm làm t#ng đ! Tm;
− ThưAng xuy6n v0 Dinh thi(t 87 và nhà xư=ng vào cu9i m•i c) Dản xu2t;
− Ph9i tr!n ,hun 8I Dung vi Dinh đ|c chGng .hử m?i h<i trong 1uá trFnh G ho)i h•n hợ,
hEu cơ;
− Phun vi Dinh .hử m?i vào các h9c máy' nhEng v7 trS .h+ làm v0 Dinh đ/ .hử m?i tri0t
đ/ vào cu9i m•i c) làm vi0c;
− Th<ng gi+ nhà xư=ng đ/ ,hát tán m?i h<i
− piáo dUc ý thuc v0 Dinh' .ỷ luCt l)o đ!ng cho m•i cán 8! c<ng nhân trong nhà máy
nhMm giE cho m<i trưAng làm vi0c lu<n được Dch D•' .h<ng c+ m?i h<i .h+ ch7u;
− T#ng cưAng tr4ng cây x)nh trong nhà máy
• )? l2 :\i ph@t *inh trong fu@ trinh *1n 'u4t:
Trong 1uá trFnh Dản xu2t cG) nhà máy' 8Ui ,hát Dinh chG y(u = .hu vực tr!n ,hU gi) và
đ+ng 8)o Dản ,hTm ,hân hEu cơ; Tuy nhi6n' hàm lượng 8Ui .h<ng l@n n6n .h<ng ảnh hư=ng
đ(n m<i trưAng xung 1u)nh' chG y(u tác đ!ng đ(n c<ng nhân làm vi0c trong nhà máy;
J/ hn ch( các tác đ!ng do 8Ui gây r)' chyng t<i thực hi0n các 8i0n ,há, D)uX
W Tr)ng 87 đ-y đG dUng cU 8ảo h! l)o đ!ng cho c<ng nhân
W ThưAng xuy6n v0 Dinh nhà xư=ng Dch D•
• BhGng 3h9 ô nhinm Lhông LhQ tNi Lhu O=3 ,jn gp tNo hNt nh=& Oà *1n 'u4t *1n phXm
nh=&
Ti .hu vực đ?n R, to ht nhự) tái ch( và .hu vực nung chảy ht nhự) đ/ Dản xu2t các
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
46
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
Dản ,hTm nhự)' nhi0t đ! 8u4ng gi) nhi0t l6n t@i cd%
%
H; ‘ nhi0t đ! này' nhự) c+ .hả n#ng
,hân huỷ to r) .hS :Hl; J/ .h9ng ch( ngu4n < nhiVm này' chyng t<i đ* lx, đ|t h0 th9ng hyt
và l5c .hS thải ti các mi0ng đ?n nhự) d}o tái ch(;
Kơ đ4 89 trS h0 th9ng như D)uX
phi chyX [c]X mi0ng đ?n nhự) [&]X _ut hyt
[$]X HhU, hyt thu gom [r]X Z/ chu) N)‡: lo*ng
Nguy6n lý hot đ!ng cG) h0 th9ngX .hS thải c+ chu) :Hl thoát r) t" các mi0ng đ?n nhự)
D• được 1ut hyt 1u) chU, hyt và thQo đưAng 9ng thu gom dhn v3 8/ chu) dung d7ch N)‡:
lo*ng; Ti đây D• xảy r) ,hản ungX
N)‡: w :Hl ™ N)Hl w :
$
‡;
Toàn 8! lượng :Hl D• được giE li' .hS Dch thQo đưAng 9ng thoát r) ngoài; Bung d7ch
N)‡: trong 8/ chu) D• được .i/m tr) n4ng đ! và 8I Dung thQo đ7nh .q $ O &ngàyfl-n;
• BhGng 3h9 ô nhinm Lhông LhQ <o gi&o thông
jhS thải cG) các ,hương ti0n gi)o th<ng chu) nhi3u ch2t < nhiVm' .hi thải vào m<i
trưAng D• g+, ,h-n làm < nhiVm m<i trưAng .h<ng .hS .hu vực; J/ giảm thi/u ngu4n gây <
nhiVm này' chyng t<i thực hi0n các 8i0n ,há, D)u đâyX
W Hác ,hương ti0n gi)o th<ng vCn chuy/n được .i/m tr) đ7nh .q' 8ảo dư{ng thQo đyng
1uy đ7nh cG) các cơ 1u)n c+ thTm 1uy3n; Hác ,hương ti0n vCn tải .hi lưu th<ng ,hải
đt ti6u chuTn .hS thải THaN gr&eW$%%c [pi@i hn l@n nh2t cho ,hR, cG) các ch2t <
nhiVm trong .hS thải cG) các ,hương ti0n gi)o th<ng đưAng 8!]
W Hh2, hành nghi6m chPnh luCt gi)o th<ng đưAng 8! và các 1uy đ7nh v3 xQ lưu th<ng
tr6n đưAng;
• )? l2 LhQ th1i lz ,Gt r@3
\!t D9 thành ,h-n cG) rác thải .h<ng tái ch( được như g• cGi' gi}';;; tách r) t" 1uá trFnh
,hân loi rác được Dử dUng cho l> đ9t đ/ cung c2, nhi0t ,hUc vU cho 1uá trFnh Dản xu2t; jh+i
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
47
•1Ž
•2Ž
•&Ž
jhS Dch thoát r)
•!Ž
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
thải to r) trong 1uá trFnh đ9t c+ chu) nhi3u ch2t đ!c hi gây < nhiVm m<i trưAng như H‡'
K‡
x
' N‡
x
' T:H' 8Ui'‚ D• được xử lý 8Mng thá, rử) .hS thải; Jây là thi(t 87 đ4ng 8! đi .•m
v@i l> đ9t do ai0n aCt li0u xây dựng thi(t .(' lx, đ|t ti nhà máy;
{ Ngu;Fn l2 hoNt ,Hng 3e& thi9t :P:
jh+i thải t" l> đ9t rác được dhn thQo đưAng 9ng đi vào thá, xử lý' 86n trong thá,' nư@c
DE) v<i được ,hun thành các ti) nhz tr6n l@, vCt li0u đ0m [th)n hot tSnh] thQo hư@ng t" tr6n
xu9ng; Nư@c v<i D• ti(, xyc v@i .h+i thải và h2, thU các .hS đ!c hi trong .h+i thải như K‡
$
'
N‡
$
'‚' đ4ng thAi 8Ui trong .h+i thải ctng được giE li; jh+i thải D)u .hi làm Dch được dhn
thQo 9ng .h+i thoát r) ngoài; Nư@c D)u .hi đi r) .hzi thá, D• được dhn v3 8/ trung h>)' lxng
và tu-n hoàn tái Dử dUng;
Jây là thi(t 87 c+ c2u to đơn giản' dV vCn hành' thSch hợ, v@i vi0c h2, thU các loi .hS
đ!c hi dV h>) t)n trong nư@c như K‡
$
' N‡
$
'‚
{ Hiệu fu1 '? l2 3e& th@p r?& LhQ th1i:
ThQo nhEng .(t 1uả đo đc cho th2y' hi0u 1uả xử lý cG) thi(t 87 này nhFn chung đt y6u
c-u' các loi ch2t thải đ!c hi D)u xử lý đ3u c+ giá tr7 nhz hơn muc cho ,hR, trong THaN
db&bW$%%d' c!t Z' j, ™ c' jv ™ c'$;
$e<C &.1 \!t D9 .(t 1uả ,hân tSch n4ng đ! các ch2t < nhiVm trong .h+i thải l> đ9t D)u xử lý
TT Ch= ti>& #AT _O _N TCAN V\Q\]cV
c ZUi mgfm
&
b$ eg $%%
$ K‡
$
'' $ee $r& d%%
& N‡
x
'' ci$ ic ed%
r H‡ '' ee gr c%%%
d :Hl '' $g r d%
g :s '' ‰ %'d ‰ %'d $%
i Hd '' ‰ %'%c ‰ %'%c d
e :g '' ‰ %'%c ‰ %'%c
b TIng .im loi n|ng
[ND' P8' \n' Hu' Ni]
'' c'r %'e
Ngu-n: Trung tâm B| thuSt tiFu 3huXn ,o lường 3h4t lưYng ss.
7hi 3hV:
W B!: IJu LhQ th1i lz ,Gt *&u '? l2, ,o ngà; 2}T2T2U
W B2: IJu LhQ th1i lz ,Gt *&u '? l2, ,o ngà; 2"T"T2U
W TCMN 5W"W > 25: 7iKi hNn tGi ,& 3ho phgp 3e& :\i Oà 3@3 3h4t Oô 3+ trong LhQ th1i
3ông nghiệp. CHt ] @p <\ng 3ho 3@3 nhà m@;, 3+ *A 'â; <=ng mKi.
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
4X
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
TT Ch= ti>& #AT _Q _T TCAN V\Q\]cV
c Nhi0t đ! .h+i thải
%
H $ce gd
$ ZUi mgfm
&
$$$'r gb'd $%%
& K‡
$
'' cbd'r c'g d%%
r N‡
x
'' d$'d &c'% ed%
d H‡ mgfm
&
c&$$'i &%'% c%%%
Ngu-n: Trung tâm NghiFn 3hu ]1o Oệ môi trường, ĐNi hC3 Đà Nẵng, !!T$T2U.
7hi 3hV:
W B": IJu LhQ th1i lz ,Gt trưK3 '? l2
W B$: IJu LhQ th1i lz ,Gt *&u '? l2
W TCMN 5W"W > 25: 7iKi hNn tGi ,& 3ho phgp 3e& :\i Oà 3@3 3h4t Oô 3+ trong LhQ th1i
3ông nghiệp. CHt ] @p <\ng 3ho 3@3 nhà m@;, 3+ *A 'â; <=ng mKi.
• ]iện ph@p tr-ng 3â; '&nh:
Hây x)nh c+ nhi3u tác dUng nhưX chQ nxng' hyt 8uc x m|t trAi' hyt 8Ui' h2, thu các hơi
.hS đ!c' giảm thi/u Dự l)n truy3n ti(ng 4n' đ4ng thAi to cảm giác 6m d7u' t#ng thTm mY cảnh
1u)n .hi đi vào nhà máy; Ngoài r)' c>n c+ th/ hyt các ch2t < nhiVm đ!c hi c+ trong đ2t' đ|c
8i0t là các .im loi n|ng như chF‚
Tr4ng cây x)nh' thảm cz c+ th/ giảm nhi0t đ! .hu vực th2, hơn c W &
o
H' t#ng hàm lượng
oxy' chQ chxn được r% W g%~ 8uc x m|t trAi' giảm t9c đ! gi+ c+ th/ t" c% W g%~ và hn ch(
ngu4n 8Ui ,hát tán đ(n các .hu vực lân cCn;
:i0n ti' vi0c tr4ng cây x)nh trong nhà máy đ* được thực hi0n như D)uX
W Hây x)nh được tr4ng thQo đưAng r)nh gi@i đ/ cách ly nhà máy v@i .hu vực 86n ngoài'
tr4ng d5c thQo các tuy(n đưAng n!i 8! và 1u)nh các .hu vực Dản xu2t; Ngoài r) c>n 89 trS
các .hu cây x)nh tC, trung = ,hS) J<ng và ,hS) Zxc cG) nhà máy;
W Bi0n tSch đ2t dành cho tr4ng cây x)nh trong nhà máy là g%%%m
$
' chi(m cr'$e~ tIng di0n
tSch đ2t' tP l0 tr4ng cây x)nh như tr6n đt y6u c-u Do v@i _uy chuTn xây dựng ai0t N)m là
c% O cd~;
&.1.2 $8c< p:Op C8eH 0:8G> a <:8…H <A9E
&. NưK3 rD r@3:
Nư@c rP rác ,hát Dinh t" nhà ti(, nhCn rác và t" các h-m G được thu gom vào các 8/
ng-m 8Mng 86 t<ng c+ th/ tSch rem
&
ti nhà ti(, nhCn rác và &%m
&
ti d*y h-m G hi(u .hS và
tái Dử dUng d-n vào 1uá trFnh G; ThQo các D9 li0u ,hân tSch cho th2y' hàm lượng Tm trong rác
tươi đư) v3 nhà máy thưAng d)o đ!ng trong .hoảng i% O id~' trong đ+ đ! Tm thSch hợ, cho
1uá trFnh G rác là g%~' như vCy lượng nư@c dư th") tách r) t" rác là .hoảng c% O cd~ [tương
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
4Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
đương $% O &%m
&
]; \|t .hác' do trong 1uá trFnh G .hả n#ng 89c hơi là .há l@n n6n lượng
nư@c rP rác thưAng .h<ng đG đ/ h4i Tm' vF vCy chyng t<i ,hải Dử dUng th6m nư@c t" các
ngu4n .hác như nư@c máy' nư@c đ-u r) cG) h0 th9ng xử lý nư@c thải rử) nilon;
\ NưK3 r?& ph9 th1i <~o
Nư@c Dử dUng cho c<ng đon rử) ,h( thải d}o ti nhà máy .hoảng r%m
&
fngàyđ6m' trong
thành ,h-n cG) ngu4n nư@c này c+ chu) các ch2t < nhiVm v@i n4ng đ! c)o như Z‡B' H‡B'
KK'‚Toàn 8! lượng nư@c này D• được thu gom và xử lý' D)u đ+ tu-n hoàn tái Dử dUng' .h<ng
thải r) m<i trưAng;
:i0n ti nhà máy đ* đ-u tư xây dựng h0 th9ng xử lý nư@c thải c<ng Du2t r%m
&
fngàyđ6m
thQo c<ng ngh0 D)uX
d Th&'(t minh/ Nư@c thải t" c<ng đon rử) ,h( thải d}o tự chảy thQo mương thu gom v3 8/
gom' D)u đ+ được 8ơm vào 8/ .Qo tU; K)u .hi cho hoá ch2t .Qo tU [PNH]' ti(n hành .hu2y
tr!n trong thAi gi)n .hoảng cd ,hyt r4i 8ơm nư@c D)ng 8/ lxng; K)u thAi gi)n lxng' ,h-n nư@c
trong ,hS) tr6n tự chảy D)ng 8/ l5c' ,h-n 8?n c|n ,hS) dư@i đáy 8/ được 8ơm l6n Dân ,hơi
.h< và ch<n l2,; Kân ,hơi được thi(t .( c+ mái chQ đ/ tránh ảnh hư=ng cG) nư@c mư); Nư@c
thải D)u .hi 1u) các 8/ lxng' l5c D• được tu-n hoàn tái Dử dUng vào c<ng đon rử) ,h( thải
d}o' ,h-n nư@c dư th") [n(u c+] D• được d?ng đ/ ,hun vào các h-m G rác hEu cơ đ/ làm t#ng
đ! Tm; ai0c tái Dử dUng nư@c v") giy, giảm chi ,hS nư@c c2, đ-u vào' v") đảm 8ảo .h<ng
ảnh hư=ng đ(n ngu4n nư@c m|t .hu vực;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
5Z
Nư@c thải
Z/ gom
Z/ .Qo tU
Z/ lxng
Z/ l5c
Tái Dử dUng
:oá ch2t .Qo
tU [PNH]
Zơm
Phơi .h< Z?n c|n
Hh<n l2,
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
jSch thư@c các 8/ cG) h0 th9ng xử lý nư@c thảiX
− Z/ gom X r Š d Š c ™ $% m
&
;
− Z/ .Qo tU X r Š d Š r ™ e% m
&
− Z/ lxng X r Š d Š r ™ e% m
&
;
− Z/ l5c X r Š d Š r ™ e% m
&
;
3. NưK3 th1i *inh hoNt:
^ượng nư@c thải Dinh hot ti nhà máy ư@c tSnh .hoảng g'gdm
&
fngày; Jây là ngu4n
nư@c thải c+ tải lượng < nhiVm c)o được xử lý 8Mng 8/ tự hoi & ng#n' D)u đ+ dhn v3 h4 chu)
và ti(, tUc xử lý 8Mng vi Dinh;
TSnh toán th/ tSch 8/ tự hoiX
• Th/ tSch ,h-n lxng nư@cX
˜
c

) N T × ×
c%%%
[m
&
] ™ c&'& m
&
• Th/ tSch ,h-n chu) 8?nX
˜
$

8 N ×
c%%%
[m
&
] ™ b'd m
&
• Th/ tSch tIng c!ngX
˜ ™ ˜
c
w ˜
$
[m
&
] ™ $$'e m
&
;
Trong đ+X )W ti6u chuTn thải nư@c' &dlfngưAifc)
NW D9 ngưAi Dử dUng”
TW thAi gi)n nư@c lưu = 8/' l2y 8Mng $ ngày'
8W ti6u chuTn tSnh ng#n chu) 8?n' thưAng l2y 8Mng [d%Wg%]lfngưAi;
:i0n ti' nhà máy đ* xây dựng %& 8/ tự hoi' th/ tSch m•i 8/ là c%m
&
; :i0u Du2t xử lý
cG) 8/ tự hoiX e% O ed~;
Nư@c thải Dinh hot D)u .hi xử lý 1u) 8/ tự hoi D• được thu gom vào h4 chu) 8Mng 86
t<ng và ti(, tUc xử lý 8Mng vi Dinh NKH ProtQct [€] v@i đ7nh muc %'c.g vi Dinhf$%m
&
nư@c
thải = ch( đ! hi(u .hS; K)u đ+ nư@c thải được l5c 1u) 8/ l5c cát và Dử dUng đ/ tư@i cây;
W Th/ tSch h4 chu) nư@c thải Dinh hot D)u xử lýX & Š d Š $m ™ &%m
&
;
W Th/ tSch 8/ l5c cátX $ Š c'd Š c'dm ™ r'd m
&
;
<. NưK3 mư& 3h1; tràn
Nư@c mư) chảy tràn tr6n m|t 8Mng nhà máy D• cu9n thQo đ2t cát' ch2t c|n 8* ‚ xu9ng
h0 th9ng thoát nư@c; ^ượng nư@c mư) chảy tràn này c+ th/ gây tác hi x2u t@i m<i trưAng và
h0 Dinh thái trong .hu vực n(u như .h<ng c+ h0 th9ng thu gom và xử lý thSch hợ,;
J/ .h9ng ch( ngu4n < nhiVm này' chyng t<i đ* xây dựng hoàn chPnh h0 th9ng mương thu
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
51
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
gom và 8/ lxng c|n; Nư@c mư) D)u .hi lxng c|n D• được thải r) .hQ aực = ,hS) J<ng nhà máy;
&.1.! 78eH 0:8G> a <:8…H L\ E:?0 0:e8 1’<
T.O.Q.O ChYt thải r9n :ản 5&Yt/
a\ Thành ph8n: D)u 1uá trFnh ,hân loi rác' các loi ch2t thải rxn .h<ng Dử dUng được ti
nhà máy 8)o g4mX
w at .hS và ch2t nI
w `ác gi) Dyc và ,h( thải y t(' các ch2t thải nguy hi .hác;
w pch' đá
w Ph( li0u
:. ]iện ph@p '? l2
• J9i v@i vt .hS và ch2t nIX chyng t<i D• 8áo cáo và lC, h4 Dơ chuy/n gi)o cho cơ 1u)n
1uân Dự đ7) ,hương đ/ c+ 8i0n ,há, xử lý )n toàn;
• pch' đáX ch<n l2, ti 8*i rác
• J9i v@i ,h( li0uX thu gom đ/ 8án cho các cơ D= tái ch(;
• J9i v@i ch2t thải rxn nguy hiX các loi ch2t thải nguy hi như vz 8Fnh đựng hoá
ch2t' 8Fnh đi0n' #c1uy' 9ng .im ti6m';;; được thu gom và ch<n l2, ti 8*i rác thành
,h9; ai0c thu gom và xử lý loi rác thải này được chyng t<i thực hi0n thQo đyng các
1uy đ7nh trong 4&' ch( E&ản +, chYt thải r9n ng&' hại [Z)n hành .•m thQo _uy(t
đ7nh D9 cddfcbbbf_JWTTg ngày cgf%ifcbbb cG) ThG tư@ng chSnh ,hG]; Trong thAi
gi)n t@i' chyng t<i D• hợ, tác v@i ai0n c<ng ngh0 m<i trưAng thi(t .(' lx, đ|t %c l>
đ9t ch2t thải nguy hi; _uá trFnh lx, đ|t và vCn hành l> đ9t này D• được chyng t<i
đánh giá D)u;
T.O.Q.N ChYt thải r9n :inh h3ạt/
Nhà máy 89 trS các giz rác đ/ thu gom và đư) đ(n .hu vực ti(, nhCn rác đ/ xử lý;
&.1.& COE t8c< p:Op <:“H :;< E:T 08T<C _<
− ji/m tr) đ! m>n chi ti(t và đ7nh .q cho d-u 8<i trơn
− H+ ch( đ! 8ảo trF' 8ảo dư{ng máy m+c thi(t 87 thQo đ7nh .q;
− Tr)ng 87 đ-y đG dUng cU 8ảo h! cho c<ng nhân;
&.1.m $8c< p:Op p:”<C E:@<C tc<: <C:y <C:8cp
Hhyng t<i c)m .(t ch2, hành nghi6m chPnh Ngh7 đ7nh %gfHP cG) HhSnh ,hG ngày
$%fcfbd 1uy đ7nh chi ti(t m!t D9 đi3u cG) Z! luCt l)o đ!ng v3 )n toàn l)o đ!ng' v0 Dinh l)o
đ!ng; Hhyng t<i ctng D• á, dUng m!t D9 8i0n ,há, ,h>ng ch9ng 80nh ngh3 nghi0, như D)uX
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
52
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
− Z9 trS nhân vi6n chuy6n trách v3 y t( ti nhà máy' c+ đ-y đG cơ D= vCt ch2t đ/ 1uản lý'
thQo d•i' đi3u tr7 Dơ 8!' c+ ,hương ti0n c2, cuu nhMm thực hi0n các nhi0m vUX
w ThQo d•i và đ7nh .q .hám Duc .ho} cho c<ng nhân;
w Phát hi0n các 80nh ngh3 nghi0,' thQo d•i đi3u tr7 và 84i dư{ng đ/ ,hUc h4i Duc
.ho};
w TI chuc .i/m tr) )n toàn và v0 Dinh l)o đ!ng trong m<i trưAng l)o đ!ng và .hu vực
lân cCn;
− Tr)ng 87 các ,hương ti0n 8ảo h! l)o đ!ng cá nhân [giày dR,' mt' 1u-n áo' g#ng t)y'
.Snh 8ảo h!' .hTu tr)ng ;;;];
− ^x, đ|t các tr)ng thi(t 87 th<ng gi+' làm mát' ch9ng 4n' xử lý 8Ui' .hS đ!c nhMm đảm
8ảo các đi3u .i0n l)o đ!ng đt ti6u chuTn cho ,hR,;
− Jảm 8ảo các đi3u .i0n Dinh hot' nghP ngơi cho c<ng nhân;
− TI chuc tuy6n truy3n' giáo dUc' ,hI 8i(n .i(n thuc v3 )n toàn và v0 Dinh l)o đ!ng cho
toàn th/ cán 8! nhân vi6n trong nhà máy;
− Jảm 8ảo đ-y đG ch( đ! 84i dư{ng đ!c hi cho ngưAi l)o đ!ng;
&.1.o $8c< p:Op C8eH 0:8G> 0OE :;8 L\ n8<: Px0 Es :;8
Bo tSnh ch2t đ|c th? cG) Nhà máy là xử lý rác thải n6n đây là nơi tC, trung cG) m!t D9
lượng l@n các loài Dinh vCt c+ hi như ru4i' mu•i' gián; Hác loài Dinh vCt này là nhEng vCt
trung gi)n gây 80nh cho ngưAi và các đ!ng vCt .hác' gây m2t mY 1u)n' gây < nhiVm m<i
trưAng; \|c d? Nhà máy đ* thực hi0n nhi3u 8i0n ,há, như thưAng xuy6n .hử m?i h<i' ,hun
thu9c' hoá ch2t di0t c<n tr?ng'‚ nhưng Dự Duy giảm D9 lượng ru4i mu•i là .h<ng đáng ./;
\!t đ|c đi/m c-n chy ý là do Nhà máy nMm cnh 8*i rác thành ,h9 n6n D9 lượng ru4i
mu•i di chuy/n t" 8*i rác D)ng nhà máy r2t l@n' vF vCy mu9n giảm thi/u tác hi do ru4i mu•i
c-n c+ Dự ,h9i hợ, đ4ng 8! t" cả h)i ,hS) thF các 8i0n ,há, đư) r) m@i ,hát huy hi0u 1uả;
&.2. PH•N7 N7–AS ỨN7 PHÓ kỰ C‹ MzI T-+{N7
&.2.1 A< 0\N< 38c<
Ngoài các 8i0n ,há, tI chuc và 1uản lý' chyng t<i D• ,hân c<ng cán 8! c+ chuy6n m<n
,hU trách .Y thuCt )n toàn đi0n; Hán 8! ,hU trách đi0n c+ nhi0m vU thưAng xuy6n .i/m tr)X
W :0 th9ng đưAng dây t" trm 8i(n á, đ(n các ,hU tải
W J! cách đi0n cG) các ,hU tải
W TFnh trng cG) các h0 th9ng 8)o chQ )n toàn thi(t 87 đi0n
W :0 th9ng n9i .h<ng' n9i đ2t' cxt mch 8ảo v0;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
53
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
&.2.2 P:”<C E:@<C E:OK
W Nhà máy 89 trS m|t 8Mng ,h? hợ, v@i y6u c-u ,h>ng cháy chE) cháy;
W `ây dựng n!i 1uy' 1uy đ7nh )n toàn PHHH;
W `ây dựng ,hương án chE) cháy ti ch•;
W ^x, đ|t hoàn chPnh h0 th9ng chE) cháy;
W ^x, đ|t h0 th9ng ch9ng DRt cho nhà xư=ng thQo đyng 1uy đ7nh;
&.2.! V?< 3y tV\S 5`0
:u( là .hu vực thưAng xuy6n 87 ảnh hư=ng cG) 8*o' h-u như n#m nào ctng c+ cơn 8*o
đI 8! vào .hu vực này; Z*o .•m thQo gi+ mnh thưAng gây ảnh hư=ng l@n đ(n hot đ!ng Dản
xu2t' Dinh hot và tài Dản cG) ngưAi dân; aF vCy' đ/ đ3 ,h>ng nhEng thi0t hi do 8*o gây r)'
chyng t<i thực hi0n các 8i0n ,há, D)uX
W Thi(t .( xây dựng nhà xư=ng c+ .hả n#ng ch9ng được gi+ 8*o c2, c$;
W Thực hi0n vi0c chMng nRo nhà xư=ng .hi vào m?) mư) 8*o;
W Thực hi0n vi0c tr4ng cây x)nh v@i các gi9ng cây c+ rV 8ám Dâu trong đ2t' thân cây vEng
chxc c+ .hả n#ng ch9ng ch7u gi+ mnh;
W Trư@c .hi vào m?) mư) 8*o hàng n#m D• ti(n hành ch|t tP) 8@t các cành cây .h<' mUc và
ch|t h 8@t đ! c)o cG) cây;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
54
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, T
)K% 9?T T#;) #8:N B8:N P#5P B/G 2: %.8 T=*>N,
Hhyng t<i c)m .(t thực hi0n các 8i0n ,há, 8ảo v0 m<i trưAng ctng như các 1uy đ7nh
chung v3 8ảo v0 m<i trưAng c+ li6n 1u)n đ(n 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy; HU th/ như
D)uX
• J/ giảm thi/u các tác đ!ng c+ hi đ(n m<i trưAng' chyng t<i D• thực hi0n nhEng 8i0n
,há, 8ảo v0 m<i trưAng [như đ* trFnh 8ày trong chương Ža] trong Du9t 1uá trFnh hot
đ!ng cG) nhà máy; Hác hng mUc c<ng trFnh xử lý < nhiVm đ* được xây dựng hoàn chPnh;
• Hhyng t<i D• ,h9i hợ, v@i K= Tài nguy6n \<i trưAng Th") Thi6n W :u( thực hi0n đyng
chương trFnh giám Dát m<i trưAng như đ* đ3 xu2t trong 8áo cáo trong Du9t 1uá trFnh hot
đ!ng cG) nhà máy;
• Hhyng t<i D• thực hi0n đyng' đ-y đG các n!i dung 1uy đ7nh ti jhoản c' đi3u $& cG) ^uCt
8ảo v0 m<i trưAng ai0t N)m ngày $bfccf $%%d' cU th/ như D)uX
− Záo cáo v@i lZNB x* Thuỷ Phương v3 n!i dung cG) _uy(t đ7nh ,h6 duy0t 8áo cáo
Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng;
− Ni6m y(t c<ng .h)i ti nhà máy v3 các loi ch2t thải' c<ng ngh0 xử lý' các giải ,há,
8ảo v0 m<i trưAng đ/ c!ng đ4ng dân cư 8i(t' .i/m tr)' giám Dát;
− Thực hi0n đyng' đ-y đG các n!i dung 8ảo v0 m<i trưAng đ* n6u trong 8áo cáo Jánh
giá tác đ!ng m<i trưAng và các y6u c-u cG) _uy(t đ7nh ,h6 duy0t 8áo cáo;
− Th<ng 8áo cho K= Tài nguy6n và m<i trưAng tPnh Th") Thi6n W :u( đ/ .i/m tr)' xác
nhCn vi0c đ* thực hi0n các n!i dung cG) 8áo cáo và y6u c-u cG) _uy(t đ7nh ,h6 duy0t
8áo cáo Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng;
• Thực hi0n đyng các n!i dung 1uy đ7nh trong các Th<ng tư' _uy(t đ7nh cG) Z! Tài nguy6n
và \<i trưAng và các 1uy đ7nh 8ảo v0 m<i trưAng cG) tPnh Th") Thi6n W :u(;
• Hh7u trách nhi0m trư@c ,há, luCt ai0t N)m n(u vi ,hm các 1uy đ7nh v3 8ảo v0 m<i
trưAng đ* được 8)n hành;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
55
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, U
)5) ).N, T=IN# @V WX %.8 T=*>N,
)#*+N, T=IN# H(/N WX 24 ,85% R5T %.8 T=*>N,
o.1. DANH M"C CÁC CzN7 T-—NH X• L. MzI T-+{N7
Hác c<ng trFnh xử lý m<i trưAng cG) nhà máy g4m c+X
− :0 th9ng thoát nư@c mư)
− :0 th9ng thu gom nư@c rP rác;
− :0 th9ng xử lý nư@c thải rử) ,h( thải d}o
− ^> đ9t rác hEu cơ .h+ ,hân huỷ
− :0 th9ng hyt và l5c .hS thải ti các máy đ?n to ht nhự) và Dản xu2t Dản ,hTm nhự);
− :0 th9ng cây x)nh trong nhà máy
Hác c<ng trFnh xử lý m<i trưAng tr6n đ* được tri/n .h)i xây dựng hoàn chPnh;
o.2. CH+iN7 T-—NH bU˜N L. VÀ 7IÁM kÁT MzI T-+{N7
o.2.1 C:AB<C 01]<: D>e< 56 Ha8 01A€<C
• Hhyng t<i D• 89 trS cán 8! chuy6n trách v3 v2n đ3 8ảo v0 m<i trưAng cho nhà máy' v@i
nhi0m vU chSnh làX
+ ThưAng xuy6n thQo d•i đ/ ,hát hi0n .7, thAi và c+ 8i0n ,há, ng#n ch|n các Dự c9 m<i
trưAng c+ th/ xảy r);
+ ThQo d•i tFnh hFnh ,hát thải < nhiVm ti các c<ng đon trong dây chuy3n Dản xu2t;
+ ThQo d•i hi0n trng m<i trưAng trong .hu<n vi6n nhà máy;
+ Ph9i hợ, v@i các cơ 1u)n chuc n#ng giải 1uy(t các tr)nh ch2,' .hi(u ni' t9 cáo v3 8ảo v0
m<i trưAng do hot đ!ng cG) nhà máy gây r);
• Hhyng t<i D• ,h9i hợ, v@i K= Tài nguy6n và m<i trưAng tPnh Th") Thi6n W :u( đ7nh .q
thực hi0n vi0c giám Dát m<i trưAng thQo đyng chương trFnh đ* được ,h6 duy0t;
o.2.2 C:AB<C 01]<: C8OH nO0 Ha8 01A€<C
J/ đảm 8ảo hot đ!ng cG) nhà máy .h<ng gây tác đ!ng ti6u cực đ(n m<i trưAng xung
1u)nh và đánh giá hi0u 1uả cG) các 8i0n ,há, giảm thi/u < nhiVm m<i trưAng đ* được á,
dUng; Hhương trFnh giám Dát ch2t lượng m<i trưAng được đ3 xu2t D)u đây D• được á, dUng
trong Du9t thAi gi)n hot đ!ng cG) nhà máy
Hhyng t<i D• ,h9i hợ, v@i Hơ 1u)n chuy6n m<n v3 8ảo v0 m<i trưAng thực hi0n vi0c
1u)n trxc' giám Dát m<i trưAng; TFnh trng m<i trưAng D• được thưAng xuy6n thQo d•i' các D9
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
56
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
li0u và .(t 1uả D• được gửi đ7nh .q l6n Kơ tài nguy6n và m<i trưAng tPnh Th") Thi6n W :u(;
N!i dung chương trFnh giám Dát m<i trưAng như D)uX
a. Biám :át %hí thải/
• jhS thải l> đ9t rác hEu cơ .h+ ,hân huỷ
> Thông *G 3hCn lC3/ 8Ui tIng' K‡
$
' N‡
$
' H‡;
> MP trQ gi@m *@t/ .hS thải D)u xử lý ti $ l> đ9t rác trong nhà máy
> TiFu 3huXn *o *@nh: THaN db&bW$%%d W pi@i hn t9i đ) cho ,hR, cG) 8Ui và các ch2t v< cơ
trong .hS thải c<ng nghi0,
> T8n *u4t gi@m *@tX %& thángfl-n
• jhS thải trong nhà máy
> Thông *G 3hCn lC3/ 8Ui tIng' N:
&
' :
$
K' K‡
$
' N‡
$
;
> MP trQ gi@m *@t/ %g đi/m
w Ji/m jcX Ti .hu vực ti(, nhCn rác
w Ji/m j$X Ti .hu vực tái ch( ,h( thải d}o [đ?n R, to ht nhự)]
w Ji/m j&X Ti .hu vực Dản xu2t ,hân hEu cơ
w Ji/m jrX Ti .hu vực Dản xu2t Dản ,hTm nhự) tái ch(
w Ji/m jdX Ti .hu vực h-m G rác hEu cơ
w Ji/m jgX Ti .hu vực v#n ,h>ng;
> TiFu 3huXn *o *@nh:
w THaN db&iW$%%dX Hh2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS xung 1u)nh;
w THaN db&eW$%%dX N4ng đ! t9i đ) cho ,hR, cG) m!t D9 ch2t đ!c trong .h<ng .hS xung
1u)nh;
w Ti6u chuTn v0 Dinh l)o đ!ng W Z! k t(;
> T8n *u4t gi@m *@tX %& thángfl-n
b. Biám :át môi trSPng 5&ng E&anh/
• piám Dát .h<ng .hS
> Thông *G 3hCn lC3: 8Ui tIng' K‡
$
' N‡
$
' H‡' ti(ng 4n' :
$
K' N:
&
;
> MP trQ gi@m *@t: %& đi/m
w Ji/m jiX ti .hu vực cIng nhà máy
w Ji/m jeX 86n ngoài tưAng rào ,hS) J<ng cG) Nhà máy [ti(, giá, v@i 8*i rác]
w Ji/m jbX cách nhà máy $%%m cu9i hư@ng gi+ ti thAi đi/m giám Dát;
> TiFu 3huXn *o *@nh:
w THaN db&iW$%%dX Hh2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS xung 1u)nh;
w THaN db&eW$%%dX N4ng đ! t9i đ) cho ,hR, cG) m!t D9 ch2t đ!c trong .h<ng .hS xung
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
57
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
1u)nh;
w THaN dbrb O cbbeX Ti(ng 4n .hu vực c<ng c!ng và dân cư W \uc 4n t9i đ) cho ,hR,;
> T8n *u4t gi@m *@tX %g thángfl-n
• piám Dát nư@c m|t
> Thông *G 3hCn lC3: ,:' Z‡B' H‡B' KK' .im loi n|ng' N:
&
' d-u m{;
> MP trQ gi@m *@t: %$ đi/m
w Ji/m \cX Nư@c .hQ aực' ,hS) tr6n đi/m ti(, nhCn nư@c mư) t" nhà máy
w Ji/m \$X Nư@c .hQ aực' ,hS) dư@i đi/m ti(, nhCn nư@c mư) t" nhà máy c%%m
> TiFu 3huXn *o *@nh: THaN dbr$WcbbdX Ti6u chuTn ch2t lượng nư@c m|t;
> T8n *u4t gi@m *@tX %g thángfl-n
c. _inh phí thec hiDn giám :át môi trSPng
W TIng .inh ,hS thực hi0n giám Dát m<i trưAngX cd tri0u đ4ngfn#m;
W jinh ,hS này được tSnh tr6n cơ D= Th<ng tư D9 e&f$%%$fTTWZTH ngày $d tháng b n#m
$%%$ cG) Z! Tài chSnh v3 _uy đ7nh ch( đ! thu' n!,' l0 ,hS v3 ti6u chuTn đo lưAng ch2t
lượng;
W Hhi ,hS này .h<ng 8)o g4m chi ,hS đi li và thu(;
W jinh ,hS do nhà máy tự chi trả;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
5X
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
CH+iN7 r
T#K% 2NN X 98?N )BN, ĐYN,
Tr6n cơ D= Záo cáo đánh giá tác đ!ng m<i trưAng šNhà máy xử lý rác Thuỷ Phương'
tPnh Th") Thi6n O :u(›' lỷ 8)n nhân nhân và lỷ 8)n m|t trCn tI 1u9c x* Thuỷ Phương đ3u
c+ chung ý .i(n như D)uX
− HhSnh 1uy3n và nhân dân x* Thuỷ Phương r2t ho)n ngh6nh v@i vi0c H<ng ty Tâm
Kinh NghL) đ* tri/n .h)i nh)nh ch+ng dự án;
− :i0n n)y nhà máy h(t Duc .h)ng tr)ng Dch đm,' đảm 8ảo v0 Dinh m<i trưAng và
cảnh 1u)n .hu vực; T" ngày nhà máy hot đ!ng đ(n n)y chư) c+ 82t .q m!t .hi(u
ni nào v3 v0 Dinh m<i trưAng và cảnh 1u)n .hu vực;
− :ot đ!ng cG) nhà máy đ* g+, ,h-n đ)ng ./ trong vi0c giảm thi/u < nhiVm m<i
trưAng cho đ7) ,hương do t4n ti 8*i ch<n l2, tự nhi6n v@i .h9i lượng r2t l@n rác
thải Dinh hot cG) thành ,h9 :u( gây r); Z6n cnh đ+ nhà máy đ* giải 1uy(t m!t
.h9i lượng đáng ./ c<ng #n vi0c làm cho nhân dân đ7) ,hương;
− J3 ngh7 nhà máy duy trF và ,hát tri/n hơn nE) .(t 1uả đt được trong vi0c đảm 8ảo
v0 Dinh m<i trưAng' thực hi0n t9t nhEng n!i dung đ* n6u trong 8áo cáo đánh giá tác
đ!ng m<i trưAng' đ|c 8i0t là nhEng 8i0n ,há, giảm thi/u < nhiVm m<i trưAng cho
nhà máy xử lý rác và đ7) ,hương;
()em O^n :1n A ph8n ph\ l\3/
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
5Y
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, Z
N,(YN )(N, )NP RS W8:( E[ W8:(
24 P#*+N, P#5P Đ5N# ,85
v.1. N7U„N CUN7 CẤP k‹ LIỆUS Dh LIỆU
v.1.1 NC>_< 0N8 58c>S Lg 58c> 0:4H =:e\
c; ˜orld 8)n.' puidQlinQD ƒor oŽN' cbeb;
$; Tuy/n tC, các ti6u chuTn ai0t N)m v3 m<i trưAng n#m $%%$' $%%d;
&; NguyVn Juc jhi/nX _uản lý ch2t thải rxn nguy hi' N`Z `ây dựng' :à N!i W $%%&
r; Phm Ng5c J#ngX \<i trưAng .h<ng .hS' N`Z j:jT' :à N!i Wcbbi;
d; Tr-n :i(u Nhu0' ¡ng _u9c Btng' NguyVn Th7 jim TháiX _uản lý ch2t thải rxn' N`Z
`ây dựng' :à N!i O $%%c;
g; Tr-n Ng5c Hh2nX – nhiVm .h<ng .hS và xử lý .hS thải' N`Zj:jT' :à N!i W $%%c
/0 ^6 Thc Hán và tC, th/ tác giảX Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng O ,hương ,há, luCn và .inh
nghi0m thực tiVn' Nx8 j:WjT' :à N!i O cbbr;
10 ^6 TrFnhX Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng O Phương ,há, và ung dUng' Nx8 j:WjT' :à
N!i O $%%%
20 Hhương trFnh m<i trưAng ^i6n hợ, 1u9c [lNoP]X Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng W NhEng
1uy trFnh cơ 8ản đ9i v@i các nư@c đ)ng ,hát tri/n W HUc m<i trưAng' cbee
c%; HUc m<i trưAngX :ư@ng dhn v3 1u)n trxc m<i trưAng' cbbe;
cc; :oàng `uân Hơ' Phm Ng5c :4X piáo trFnh Jánh giá tác đ!ng m<i trưAng' Ji h5c
_p:N' cbbe
Hác tài li0u tr6n đ3u là nhEng tài li0u th)m .hảo' giáo trFnh giảng dy c+ giá tr7' được Dử
dUng ,hI 8i(n hi0n n)y n6n c+ muc đ! chi ti(t và đ! tin cCy c)o;
v.1.2 NC>_< 0N8 58c>S Lg 58c> L\ E:F LM O< 0M 0;\ 5xp
− Bự án :oàn thi0n dây chuy3n c<ng ngh0 thi(t 87 Nn Kinh O NKH xử lý rác thải Dinh
hot chư) 1u) ,hân loi đ-u ngu4n và m= r!ng nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương O
:u(;
v.2. PH+iN7 PHÁP ÁP D"N7 T-%N7 bUÁ T-—NH TM
W Phương ,há, lC, 8ảng .i/m tr)X th/ hi0n m9i 1u)n h0 giE) các hot đ!ng cG) nhà máy v@i
các th<ng D9 m<i trưAng c+ .hả n#ng ch7u tác đ!ng;
W Phương ,há, th9ng .6X ¡ng dUng trong vi0c thu thC, và xử lý các D9 li0u .hS tượng' thGy
v#n' .inh t( x* h!i ti .hu vực nhà máy;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
6Z
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
W Phương ,há, đi3u tr) x* h!i h5cX đi3u tr)' ,hzng v2n nhân dân đ7) ,hương ti .hu vực
xây dựng nhà máy;
W Phương ,há, .hảo Dát' l2y mhu ngoài hi0n trưAng và ,hân tSch trong ,h>ng thS nghi0m
nhMm xác đ7nh các th<ng D9 v3 hi0n trng ch2t lượng m<i trưAng .h<ng .hS' m<i trưAng
nư@c ti .hu vực nhà máy; Phương ,há, thu mhu' ,hân tSch mhu được thực hi0n thQo các
Ti6u chuTn ai0t N)m;
W Phương ,há, đánh giá nh)nh tr6n cơ D= h0 D9 < nhiVm do TI chuc k t( Th( gi@i [˜:‡]
thi(t lC, nhMm dự 8áo và ư@c tSnh tải lượng các ch2t < nhiVm t" các hot đ!ng cG) nhà
máy;
W Phương ,há, Do Dánh d?ng đ/ đánh giá các tác đ!ng tr6n cơ D= các ti6u chuTn m<i trưAng
ai0t N)m đ* được 8)n hành n#m cbbd” $%%$” $%%d và Ti6u chuTn v0 Dinh )n toàn l)o
đ!ng cG) Z! k t(;
Hác ,hương ,há, tr6n đ3u là nhEng ,hương ,há, được Dử dUng ,hI 8i(n hi0n n)y' m!t
D9 ,hương ,há, đ* được đư) vào giáo trFnh giảng dy' do đ+ đ! tin cCy là r2t c)o;
v.!. NHẬN X™T VỀ MỨC X CHI TIYTS X TIN CẬ) CỦA CÁC ÁNH 7IÁ
Hác đánh giá v3 các tác đ!ng m<i trưAng' các rGi ro' Dự c9 trong 1uá trFnh hot đ!ng cG)
nhà máy được đư) r) tr6n cơ D= đi3u tr)' .hảo Dát thực đ7) và 1u) th)m .hảo các ngu4n tài
li0u ctng như các D9 li0u t" 8áo cáo JT\ cG) các nhà máy .hác' n6n c+ muc đ! chi ti(t ctng
như đ! tin cCy c)o;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
61
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
9?T W(\N 24 98?N N,#]
1. KYT LUẬN
Tr6n cơ D= ,hân tSch' dự 8áo và đánh giá các ngu4n gây tác đ!ng' c+ th/ nhCn th2y 1uá
trFnh hot đ!ng cG) nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương c+ nhEng tác đ!ng đ(n m<i trưAng tự
nhi6n' .inh t( W x* h!i .hu vực như D)uX
T@3 ,Hng tQ3h 3=3:
+ piải 1uy(t được v2n đ3 t4n đ5ng rác thải gây m2t v0 Dinh' ảnh hư=ng đ(n m<i
trưAng và Duc .ho} con ngưAi;
+ TCn dUng ngu4n rác thải Dnn c+ đ/ Dản xu2t r) các Dản ,hTm c+ Sch' ,hUc vU cho
hot đ!ng Dản xu2t n<ng O c<ng nghi0,' xây dựng;;;;
+ :n ch( 1uY đ2t ch<n l2, rác;
+ piải 1uy(t c<ng #n vi0c làm' nâng c)o đAi D9ng cho m!t D9 l)o đ!ng;
T@3 ,Hng tiFu 3=3:
+ Tác đ!ng đ(n m<i trưAng .h<ng .hS trong .hu vực do m?i h<i ,hát Dinh t" rác thải
và do các ch2t đ!c hi t" .h+i thải cG) các ,hương ti0n gi)o th<ng vCn tải;
+ Tác đ!ng đ(n m<i trưAng nư@c do nư@c mư) chảy tràn cu9n thQo ch2t 8Tn
Tuy nhi6n' các ngu4n gây tác đ!ng này D• được giảm thi/u đ(n muc th2, nh2t 8Mng các
8i0n ,há, .Y thuCt như đ* n6u = chương Ža;
2. KIYN N7H,
_uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương ngoài nhEng lợi Sch to l@n v3
m|t .inh t( c>n c+ nhEng tác đ!ng ti6u cực nh2t đ7nh' ảnh hư=ng đ(n m<i trưAng tự nhi6n và
.inh t( W x* h!i; Tuy nhi6n v@i vi0c đ-u tư và thực hi0n các 8i0n ,há, .Y thuCt như đ* đư) r)
trong 8áo cáo D• đảm 8ảo muc đ! tác đ!ng cG) nhà máy đ(n m<i trưAng là .h<ng l@n;
a@i 8ản 8áo cáo này' chyng t<i .Snh đ3 ngh7 K= Tài nguy6n \<i trưAng tPnh Th") Thi6n
W :u( xQm xRt' thTm đ7nh và c2, _uy(t đ7nh ,h6 duy0t đ/ chyng t<i c+ đG cơ D= ,há, lý' nhMm
to đi3u .i0n thuCn lợi trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy;
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
62
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
%^) W^)
%& Đ'( -
c; T¢\ T£T a¤ `l•T `¡ H„N B¥ ¦N ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; c
$; H§N H¡ P:¦P ^l¨T a© jª T:l¨T H„N aŽ«H T:¥H :Ž«N JT\; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; c
&; \¬H J-H: H„N aŽ«H ^¨P Z¦‡ H¦‡ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $
r; T® H:¡H T:¥H :Ž«N JT\ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $
)#*+N, - %.
T/ T0% T1T 23 N#4 %56 ______________________________________________________________________ F
c;c; T¯N N:© \¦k ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;$; H:„ J°l T± ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;&; a² T€- J²N ^³ H„N N:© \¦k ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;&;c a7 trS đ7) lý ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;&;$ pi@i hn .hu đ2t ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;&;& \9i tương 1u)n cG) đ7) đi/m xây dựng nhà máy v@i các đ9i tượng tự nhi6n' .inh
t( W x* h!i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &
c;r; N´Ž BlNp H:„ kµl H„N B¥ ¦N ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r
c;r;c TIng v9n đ-u tư cho dự án ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r
c;r;$ :Fnh thuc đ-u tư và ngu4n v9n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r
c;r;& Hác hng mUc c<ng trFnh cG) dự án ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r
c;r;r _uy trFnh c<ng ngh0 xử lý rác ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g
c;r;d H<ng Du2t xử lý ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cg
c;r;g HhGng loi' ch2t lượng Dản ,hTm ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cg
c;r;i B)nh mUc các loi máy m+c thi(t 87 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ci
c;r;e Ngu4n cung c2, và nhu c-u Dử dUng đi0n' nư@c; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ce
c;r;b Hác loi nguy6n' nhi6n vCt li0u ,hUc vU hot đ!ng cG) nhà máy; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cb
c;r;c% :i0u 1uả .inh t( W x* h!i cG) dự án ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; cb
)#*+N, 7 Đ83( 98:N
T; N#8<N %.8 T=*>N,
24 98N# T? @A #B8 TC8 9#( 2;) @D6 E;N, N#4 %56 __________________ 7-
$;c; JŽ¤l jŽ«N T¥ N:Ž¯N a© \–Ž T€±¶Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $c
$;c;c Hác y(u t9 .hS hCu ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $c
T#5N, 77
T#5N, 7F
T#5N, 7F
T#5N, 7L
$;c;$ J|c đi/m thuỷ v#n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $d
$;c;& J7) hFnh và đ7) ch2t .hu vực ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $d
$;c;r Hác y(u t9 tài nguy6n' Dinh h5c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $d
$;c;d :i0n trng các thành ,h-n m<i trưAng tự nhi6n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; $g
Z•Np $;e jµT _l• P:·N T-H: H:•T ^±¸Np \–Ž T€±¶Np j:–Np j:- T€‡Np j:l a¥H N:© \¦k ;;;;;;;;;;;;;;;; $e
Z•Np $;b jµT _l• P:·N T-H: H:•T ^±¸Np \–Ž T€±¶Np j:–Np j:- `lNp _lNN: j:l a¥H N:© \¦k ;;;;;;; $b
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
63
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
$;$; JŽ¤l jŽ«N jŽN: Tµ O `¹ :´Ž j:l a¥H ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &%
$;$;c a7 trS đ7) lý ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &%
$;$;$ :i0n trng Dử dUng đ2t ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &%
$;$;& Bân D9 và l)o đ!ng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &c
$;$;r piáo dUc và k t( c!ng đ4ng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &c
$;$;d Hơ D= h t-ng và th<ng tin li6n lc ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &c
$;$;g :i0n trng .inh t( và đ7nh hư@ng ,hát tri/n .inh t( ti đ7) ,hương ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &$
)#*+N, F Đ5N# ,85 )5)
T5) ĐBN, %.8 T=*>N, EG H(5
T=IN# #GCT ĐBN, )JK N#4 %56 _____________________________________________________ FF
&;c; Npl“N p·k T¦H J´Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &&
&;c;c Ngu4n gây tác đ!ng do hot đ!ng cG) nhà máy ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &&
&;c;$ Bự 8áo rGi ro' Dự c9 trong 1uá trFnh hot đ!ng cG) nhà máy ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &e
&;$; JˆŽ T±¸Np' _lk \– Z² T¦H J´Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &e
&;$;c J9i tượng 87 tác đ!ng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &e
&;$;$ Phm vi tác đ!ng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &b
&;&; J¦N: pŽ¦ T¦H J´Np \–Ž T€±¶Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &b
&;&;c Tác đ!ng đ(n m<i trưAng nư@c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; &b
&;&;$ Tác đ!ng đ(n m<i trưAng .h<ng .hS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r%
&;&;& Tác đ!ng do ti(ng 4n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r%
&;&;r Tác đ!ng đ(n m<i trưAng đ2t ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rc
&;&;d Tác đ!ng do < nhiVm nhi0t ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rc
&;&;g Tác đ!ng đ(n m<i trưAng Dinh thái ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r$
&;&;i Tác đ!ng đ(n m<i trưAng .inh t( W x* h!i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; r$
&;&;e TIng hợ, các tác đ!ng do hot đ!ng cG) nhà máy đ(n m<i trưAng tự nhi6n và .inh
t( W x* h!i ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rr
&;r; J¦N: pŽ¦ a¤ P:±ºNp P:¦P K» B¬Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rd
)5) P#*+N, P#5P RV E^N, T=GN, H(5 T=IN# Đ5N# ,85 T5) ĐBN, %.8
T=*>N, BKG ,Y%` _____________________________________________________________________________ LT
)#*+N, L )5)
B8:N P#5P ,8/% T#8M( T5) ĐBN, @N( __________________________________________ LU
P#ON, N,PK 24 QN, P#0 R; )S %.8 T=*>N, __________________________________________________ LU
r;c; JˆŽ a¼Ž H¦H T¦H J´Np `•l ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rg
r;c;c Zi0n ,há, giảm thi/u < nhiVm .h<ng .hS ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rg
r;c;$ Zi0n ,há, giảm thi/u < nhiVm nư@c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; rb
r;c;& piảm thi/u < nhiVm do ch2t thải rxn ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d$
r;c;r Hác 8i0n ,há, nhMm hn ch( ti(ng 4n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d$
r;c;d Zi0n ,há, ,h>ng ch9ng 80nh ngh3 nghi0, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d$
r;c;g Zi0n ,há, giảm thi/u tác hi do Dinh vCt c+ hi ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d&
r;$; P:½Np Np¾N' ¡Np P:¢ K¥ Hˆ \–Ž T€±¶Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d&
r;$;c Nn toàn đi0n ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; d&
r;$;$ Ph>ng ch9ng cháy ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dr
r;$;& a2n đ3 8*o' lUt ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dr
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
64
Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương t!nh TT " #u$
)#*+N, T )K% 9?T
T#;) #8:N B8:N P#5P B/G 2: %.8 T=*>N, _________________________________ TT
H:¿Np T–Ž HN\ jµT T:¥H :Ž«N H¦H ZŽ«N P:¦P Z•‡ a« \–Ž T€±¶Np HÀNp N:± H¦H _lk J²N: H:lNp a¤ Z•‡
a« \–Ž T€±¶Np H¢ ^Ž¯N _lNN JµN _l¦ T€ÁN: :‡ÂT J´Np H„N N:© \¦k; H¬ T:à N:± KNlX ;;;;;;;;;;;;;; dd
)#*+N, U )5) ).N,
T=IN# @V WX %.8 T=*>N, )#*+N, T=IN#
H(/N WX 24 ,85% R5T %.8 T=*>N, ________________________________________________ TU
g;c; BNN: \¬H H¦H H–Np T€ÁN: `» ^³ \–Ž T€±¶Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dg
g;$; H:±ºNp T€ÁN: _l•N ^³ a© pŽ¦\ K¦T \–Ž T€±¶Np ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dg
g;$;c Hhương trFnh 1uản lý m<i trưAng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dg
g;$;$ Hhương trFnh giám Dát m<i trưAng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; dg
); piám Dát .hS thảiX ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; di
8; piám Dát m<i trưAng xung 1u)nhX ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; di
c; jinh ,hS thực hi0n giám Dát m<i trưAng ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; de
)#*+N, a
T#K% 2NN X 98?N )BN, ĐYN, __________________________________________________________ Tb
)#*+N, Z N,(YN )(N,
)NP RS W8:( E[ W8:( 24 P#*+N,
P#5P Đ5N# ,85 ____________________________________________________________________________________ Uc
e;c; Npl“N HlNp H•P Kˆ ^Ž«l' BÄ ^Ž«l ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g%
e;c;c Ngu4n tài li0u' dE li0u th)m .hảo ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g%
e;c;$ Ngu4n tài li0u' dE li0u do chG dự án tự to lC, ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g%
e;$; P:±ºNp P:¦P ¦P B¬Np T€‡Np _l¦ T€ÁN: JT\ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g%
e;&; N:¨N `ÅT a¤ \¡H J´ H:Ž TŽµT' J´ TŽN H¨k H„N H¦H J¦N: pŽ¦ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;; gc
9?T W(\N 24 98?N N,#] ___________________________________________________________________________________________ U7
c; jµT ^l¨N ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g$
$; jŽµN Np:² ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; g$
Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 5!!."#2$$2, %&': 5!!."#2$!2
65

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường – Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương, tỉnh TT - Huế

• Công văn số 2650/UBND-TC ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc thống nhất chủ trương chuyển giao chủ thể đầu tư của Nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. • Công văn số 3051/UBND-ND ngày 22/08/2006 của UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế về việc cho phép Công ty CP Đầu tư – phát triển Tâm Sinh Nghĩa mở rộng diện tích nhà máy xử lý rác Thuỷ Phương. 3. MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC LẬP BÁO CÁO Báo cáo Đánh giá tác động môi trường được thực hiện nhằm đánh giá và dự báo các tác động đến môi trường do quá trình hoạt động của nhà máy, từ đó đề ra những biện pháp khống chế và giảm nhẹ các tác động bất lợi. 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Tâm Sinh Nghĩa. Cơ quan tư vấn lập báo cáo: Trung tâm công nghệ môi trường Đà Nẵng (DENTEC). Giám đốc Địa chỉ Điện thoại : ông Huỳnh Thuận : 25, Hoàng Diệu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng : 0511.226694 Fax: 0511.824120

Tham gia lập báo cáo ĐTM của dự án bao gồm: Nguyễn Cửu Thạnh Nguyễn Thế Minh Hà Thanh Vũ Phạm Hữu Quỳnh Trâm

Trung tâm Công nghệ môi trường Đà Nẵng, 25 Hoàng Diệu, Tp. Đà Nẵng. Tel: 0511.3824402, Fax: 0511.3824120

2

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->