P. 1
Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

|Views: 965|Likes:
Được xuất bản bởiHung Vu

More info:

Published by: Hung Vu on Apr 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Phan Châu Trinh. Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). hạ chiếu Cần Vương. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. ở Bắc Kỳ. Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. mở mang dân trí. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. giải phóng dân tộc. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. về giai cấp. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. làm cho dân giàu. Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. kéo dài đến năm 1913. nước mạnh. nửa phong kiến. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Việc không thành. nhưng rồi cũng không thành công. Do những hạn chế về lịch sử. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. _______________________________________________________________________ _ T. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895).Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. phần lớn xuất thân từ nông dân. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa. II. có cuộc vận động Duy tân. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. bóc lột của đế quốc. phong kiến và tư sản. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. nên Phan Bội Châu. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). ông về Xiêm nằm chờ thời. hô hào thay đổi phong tục. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. chủ yếu là Nhật Bản.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . ở Trung Kỳ. có việc mở trường học. nâng cao dân khí. nếp sống. Đầu thế kỷ XX.

Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. dân chủ. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Tuy nhiên. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. Năm 1919-1923. chống độc quyền thương cảng Sài Gòn. Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Cường học thư xã (Sài Gòn). đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. Phạm Tuấn Tài. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội). Hưng Nam. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn.. Quan hải tùng thư (Huế). Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. Người nhà quê (Le Nhaque).h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Thanh niên cao vọng (1926).. Hưng Nam). về thế lực kinh tế và chính trị. càng về sau. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. Phục Việt (1925). chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). nhưng với tinh thần dân tộc. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. An Nam trẻ (La jeune Annam). Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã.

Hải Dương. III. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. ngày 5 – 6 – 1911. tập hợp các thành phần tư sản. tiểu tư sản.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Ngày 9-2-1930. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. cũng có những hoạt động phối hợp . Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. sôi nổi.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. Về tổ chức. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. ở một số địa phương như Thái Bình. Nhìn chung. xóa bỏ chế độ vua quan. Về chính trị. Trong tình thế hết sức bị động. rõ ràng. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. thành lập dân quyền.. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước.. thể hiện ý thức dân tộc.

Năm 1930 tại Hương Cảng. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. nhân sự. Trung Quốc. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. đang đói mà có cơm ăn. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. bác ái. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Người sang Liên Xô gặp Lênin. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . cạnh tranh phạm vi hoạt động. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. Năm 1923. xã hội chủ nghĩa. sôi nổi khắp cả nước. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. tư tưởng. người sáng lập. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. đủ sức lãnh đạo cách mạng. thông qua chánh cương vắn tắt. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. “Năm 1930. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. chương trình tóm tắt … IV. giải phóng giai cấp. là kết quả của quá trình l ựa chọn. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. giải phóng con người. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. thống nhất các tổ chức cộng sản. Sách lược vắn tắt. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo. Đông Kinh Nghĩa Thục. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. giải phóng xã hội. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc. _______________________________________________________________________ _ T. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . dân chủ văn minh". Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. Câu 2. Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Người đã tự tu dưỡng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. xã hội công bằng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam.

Chính từ bối cảnh này. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. trung kiên trong bản chất. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. đấu tranh xã hội). Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. Một bối cảnh văn hóa nữa. cần cù. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. sang ở nước. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Trần Đình Nam ở Huế. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. bao trùm: Làm người. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. là sống ở làng. phù hợp với thời đại. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. Những bạn bè của ông. dựng làng và giữ nước. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. khắc khổ trong sinh ho ạt. v ừa có chất Nho phong. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”. các con cháu của Nguyễn Thông. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. là gia đình nhà Nho. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới. Phan Bội Châu. Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. đây là những nhân vật khá tiêu biểu. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. dựng làng. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Vương Thúc M ậu. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. Hà Văn C ận. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh.

suy nghĩ và lựa chọn. v ừa gạn l ọc. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. triết lý hành đạo giúp đời. kim. văn hóa dân tộc. Cây phải có gốc. văn hóa khu vực. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. c ổ…. Tây. đều do cán bộ tốt hay kém”. 2. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. Cổ vũ “người tốt. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. không có gốc thì cây héo. Một là: Nói đi đôi với làm. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. t ạo nên t ư tưởng của Người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tư tưởng từ bi bác ái. phát triển góp phần làm phong phú. vận dụng. cán bộ. Người cách mạng phải có đạo đ ức. dân chủ và phong cách dân chủ. vừa thu hái. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. các điển hình tiêu biểu. kế thừa. coi nhẹ mặt tài. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. việc tốt”. phải nêu gương về đạo đức. tu thân dưỡng tính. tình yêu th ương con người. mọi người vì mình”. như lòng vị tha. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. _______________________________________________________________________ _ T. bác ái. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. bình đẳng. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Cho nên. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. văn hóa th ế gi ới. làng nước theo sau.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. coi đó là cái gốc của cây. Để có phần sáng tạo của mình. đảng viên đi trước. Hai là: Xây đi đôi với chống. không có nguồn thì sông c ạn.

Nó do đấu tranh. khó khăn nào cũng vượt qua. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . 4. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Hai là. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. yêu thương con người. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. vàng càng luyện càng trong". Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Nâng cao đạo đức cách mạng. mà còn lâu dài về sau. củng cố. khơi dậy ý thức tự giác. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. Đây là phẩm chất quan trọng nhất. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. Từ khái niệm cũ "trung với vua. “Trung với nước hiếu với dân. trung với nước hiếu với dân. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. lành mạnh về đạo đức. đạo đức lành mạnh ở mọi người. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.

Phải "trong sạch. tiết kiệm tiền của của dân. Đối với những người có thói hư tật xấu. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. Không tham tiền tài. ai cũng đ ược học hành". của bản thân mình. nguồn hạnh phúc của chúng ta". là nguồn sống. ham muốn tột bậc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. là trẻ hay già. đó là thái độ của người cách mạng. không phô trương hình thức. chè chén lu bù. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. chứ không phải đập cho tơi bời". Vì vậy mà quang minh chính đại. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. "không xa xỉ.. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. cần kiệm liêm chính. . Người căn dặn. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. chí công vô tư. "không xâm phạm một đồng xu. dân ta được hoàn toàn tự do. có năng suất cao.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . không lười biếng. không bừa bãi". không phân biệt một ai. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. không tham lam". không liên hoan. đồng chí của Người. Trong Di chúc. siêng năng. sáng tạo. của nước. không hoang phí. "Không tham địa vị.. hạt thóc của Nhà nước. Không ham người tâng bốc mình. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. Ba là. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. không trừ một ai. Không tham sung sướng. lao động có kế hoạch. tiết kiệm thì giờ. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. không ỷ lại. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. trai hay gái. Những người lao động bị áp bức bóc lột. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. nhắc nhở mỗi cán bộ. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. không dựa dẫm. Với tấm lòng bao dung của một người cha. của nhân dân".

không dối trá. với việc". phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no. tự đại. đứng đắn". mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". lên trước việc tư. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. Trung với nước. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. Chính. hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. bóc lột. Đối với người: không nịnh hót người trên. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Bốn là. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. các dân tộc. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. hạnh phúc cho nhân dân. khiêm tốn. biểu dương các tập thể. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. tinh thần quốc tế trong sáng. không xem khinh người dưới. sửa đổi điều dở của bản thân mình. Đó là. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. vui sau thiên hạ". phải "lo trước thiên hạ. Đối với mình: không tự cao. độc lập dân tộc. Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Đối với việc: để việc công lên trên. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. Chí công vô tư. đoàn kết thật thà. nêu _______________________________________________________________________ _ T. cho mỗi con người. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. hiếu với dân. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. cá nhân có thành tích xuất sắc. "nghĩa là không tà. công lý và tiến bộ xã hội. con người. Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. việc nhà. dân chủ và tiến bộ xã hội. với nhân dân lao đ ộng các nước. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. luôn giữ thái độ chân thành. thẳng thắn. vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. lừa l ọc. Theo Hồ Chí Minh. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. Theo Hồ Chí Minh. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. đạo đức.

lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. II. thật sự cần kiệm liêm chính. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. chí công vô tư. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . là một khó khăn. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . Người coi những tệ nạn đó là tội ác. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. trong tinh thần. đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ. phải xứng đáng là người lãnh đạo. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Trung với nước. thương người. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. bằng gươm còn dễ. hiếu với dân. trong nội bộ. theo đó. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. đau xót". cần kiệm liêm chính. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. Ngay từ năm 1952.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Trong cuộc đấu tranh này. lãng phí quan liêu. là thứ “giặc nội xâm”. phong kiến. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. mật thám". phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. chí công vô tư. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. là bạn đồng minh của thực dân. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. Hai mặt đó phải tiến hành song song.

kiệm. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt. có chí tiến thủ và đoàn kết. kiệm. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm. mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Trả Lời I. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. Do vậy.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . việc giữ gìn dân chủ. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. chí công vô tư. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. không kiêu ngạo. xa hội . thế giới. tức là cà nước khỏe mạnh”. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe. liêm. Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. xây dựng nước nhà. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. liêm. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. phê phán những thói hư tật xấu. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. sống trong sạch. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . mỗi một người dân khỏe mạnh. chính. chính. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. tức là cả nước yếu ớt.

họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng. trước sự cám dỗ của tiền tài.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. làng nước theo sau”.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. lo trước nỗi lo thiên hạ. thoái hóa. hết lòng phục vụ nhân dân. đặt lợi ích của nhân dân. phục vụ dân tộc. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. đã bị biến chất. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. vui sau cái vui thiên hạ. vững mạnh của Đảng. _______________________________________________________________________ _ T. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. nhưng trong điều kiện hòa bình. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. uy tín của Đảng. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. rất anh hùng. gian khổ. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. Tất nhiên. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. “Đảng viên đi trước. làm hại đến lợi ích của nhân dân. những việc khó khăn. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. vật chất đã gục ngã. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. đi đôi với trách nhiệm.

quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. của dân tộc. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. trong công tác xây dựng Đảng. quần chúng cũng như cán bộ. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. không hình thành một khối vững chắc. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. chính. mỗi người chúng ta nói chung. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. sẽ không vượt qua được những thử thách. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. vì lợi ích của nhân dân. nhưng không có đoàn kết. tiền tài. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. liêm. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. vụ lợi. Vì sự vững mạnh của Đảng. chia rẽ. Trong điều kiện hòa bình. lý tưởng cách mạng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. tự trau dồi. động cơ vào Đảng không đúng đắn. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. mục đích của Đảng. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. người Đảng viên nói riêng. chí công. thực dụng. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. vô tư”. Nếu ngay từ đầu. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. Vì vậy. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . kiệm. việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. lệch lạc. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập.

giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng.xã hội. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày nay. được nhân dân quý mến. rèn luy ện suốt đ ời. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. tin cậy. công tác. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. nền tảng tư tưởng của Đảng. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. kiên định. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. Nó do đấu tranh. ỷ lại. Trong điều kiện hiện nay. trì trệ. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. không thụ động. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. giữ vững niềm tin. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. lý tưởng của Đảng. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. không ngừng nghỉ. Trong Đảng ta. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. chính kiến rõ ràng. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. Đó là điều chủ chốt nhất”. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. sáng tạo. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. bảo thủ. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng. cho cách mạng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. hoạt động chính trị . muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất.

chỉ cốt lấy bằng cấp. đoàn thể giao cho. _______________________________________________________________________ _ T. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. chiến đấu và học tập giỏi. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. trở thành quốc gia giàu mạnh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. không ngừng học tập. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. lợi ích cá nhân. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. Để trở thành Đảng viên. lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. hiệu quả cao. hạnh phúc. bảo đảm đạt chất lượng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. công tác.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. văn minh. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Phấn đấu trở thành người sản xuất. ích kỷ. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. sống cơ hội thực dụng. vàng càng luyện càng trong”. hoặc học lấy lệ. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. lợi dụng cơ chế. Trong điều kiện hiện nay. lãng phí làm giàu phi pháp….h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . coi đ ồng tiền là tất cả. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. tự do. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. Để xứng đáng với vai trò tiên phong. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nâng cao năng lực. chính sách để tham nhũng. Nhiệt tình cách mạng. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. nghiệp vụ. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. gương mẫu “Đảng viên đi trước.

vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. bạn bè trong đơn vị công tác. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. từ thiện. các hoạt động nhân đạo. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. pháp luật của nhà nước. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. chống tệ nạn xã hội. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng. phát huy truyền thống. _______________________________________________________________________ _ T. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. người thân tham gia các phong trào. Phải hòa mình với quần chúng. khả năng lãnh đạo. với đồng nghiệp. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. quan liêu. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. máu thịt với nhân dân. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . gương mẫu vận động gia đình. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. tin tưởng. với nhân dân. các hoạt động đoàn thể. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. tôn trọng. sai trái. lãng phí. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Muốn trở thành Đảng viên. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. tiêu cực. hiện đại hóa đất nước. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. Vì vậy. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. tham nhũng. tập hợp quần chúng. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. chia sẻ. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. với nhân dân. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. Thường xuyên chăm lo đời sống. khối phố. vận động mọi người đoàn kết. với bà con làng xóm.

nghị quyết của Đảng. chính sách. nhất là về phát triển kinh tế. cải thiện đời sống của người lao động. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. đơn vị. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng. kịp thời phản ánh. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. chính sách của Đảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. nỗ lực phấn đấu cao nhất. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. nhiệm vụ do Đảng bộ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. cải thiện đời sống cho nhân dân. vững mạnh. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. sáng tạo. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. xóa đói giảm nghèo. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. đơn vị. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. giữ vững ổn định chính trị .xã hội ở cơ sở. kết quả thực hiện chủ trương. II. hiểu biết về Ðảng. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. đề xuất với tổ chức Đảng. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. bầu vào cấp ủy. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên. phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. sống gương mẫu. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. cho đất nước. chưa cống hiến. tổ chức têt trung thu. công tác tốt. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. sinh viên rèn luyện.. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. "chỗ dựa" tiến thân. thỏa mãn tham vọng cá nhân. học tập. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Hiểu được tâm tư.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . giỏi . hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . với nhân dân . phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. nguyện vọng của các bạn. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . Chỉ với những động . tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm. xã hội. Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. mang ý nghĩa cống hiến. chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". hòa đồng và có trách nhiệm. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. ham hưởng thụ”. không tụt hậu. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. Gắn bó với tập thể. lười biếng. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . Với tinh thần ham học hỏi. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội . chưa rèn luyện.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . nhũng con mương. thế nào là “ trung với nước . thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. ngõ xóm. dám nghĩ . tính chủ động.. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. để dạy học cho các em nhỏ. Với 15 ngày tại Đan phượng. hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. tin học. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. sự hy sinh . sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn.. hiếu với dân . Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước . nhất là trình độ ngoại ngữ. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. những bờ đê………. khả năng giao tiếp. để làm xanh đường lang .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->