P. 1
Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

Docx 20120119 Bai Thu Hoach Lop Boi Duong Ket Nap Dang 9459

|Views: 965|Likes:
Được xuất bản bởiHung Vu

More info:

Published by: Hung Vu on Apr 09, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/11/2013

pdf

text

original

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

BÀI THU HOẠCH LỚP BỒI DƯỠNG KẾT NẠP ĐẢNG

Câu 1: Phân tích vai trò của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với sự ra đời của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ý nghĩa của sự kiện Đảng Cộng Sản Vi ệt Nam ra đ ời (3-21930). Trả lời

I, Bối cảnh lịch sử thế giới và Việt Nam trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
1. Tình hình thế giới Đầu thế kỷ XX, trên phạm vi quốc tế, sự thức tỉnh của các dân t ộc Châu Á cùng v ới phong trào tư sản ở Đông Âu bắt đầu từ cách mạng 1905 ở Nga đã tạo thành một cao trào thức tỉnh các dân tộc phương đông. Hàng trăm người h ướng v ề m ột cu ộc s ống mới với bối cảnh tự do Năm 1917, cách mạng tháng 10 Nga thắng lợi m ở ra thời đại m ới, th ời đ ại quá đ ộ t ừ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế gi ới. Th ắng l ợi c ủa cách mang tháng 10 Nga đặt ra cho những người yêu n ước Vi ệt Nam m ột s ư l ựa ch ọn m ới: độc lập dân tộc đi lên CNXH hay độc lập đi lên CNTB. 2.Hoàn cảnh trong nước

Nǎm 1858, đế quốc Pháp vũ trang xâm lược nước ta. Vua quan triều đình nhà Nguyễn từng bước đầu hàng chúng. Ngày 6 tháng 6 nǎm 1884, triều đình nhà Nguyễn đã ký Hiệp ước Patơnốt, hoàn toàn dâng nước ta cho đế quốc Pháp. Từ đó, Việt Nam trở thành thuộc địa của đế quốc Pháp. Dưới chế độ thống trị của đế quốc Pháp và tay sai của chúng, xã hội Việt Nam có nhiều thay đổi. Về chính trị, thực dân Pháp thi hành chính sách chuyên chế. Mọi quyền hành đêu nằm trong tay người Pháp, vua quan nhà Nguyễn chỉ đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ giữa ba dân tộc trên bán đ ảo Đông Dương, rồi lập ra xứ Đông Dương thuộc Pháp nhằm xoá tên các nước Việt Nam, Lào, Campuchia trên bản đồ thế giới. Về kinh tế, tư bản Pháp không phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang một số ngành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tài nguyên đ ể cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp của nước Pháp. Chính sách độc quyền kinh tế Pháp đã biến Việt Nam thành thị trường của chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẻ mạt.
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _

Về xã hội, các mâu thuẫn xã hội ngày càng trở nên sâu sắc. Mâu thuẫn giữa nhân dân, chủ yếu là nông dân, với giai cấp phong kiến địa chủ chưa được giải quyết, thì mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn đế quốc Pháp thống trị và phong kiến tay sai của chúng lại phát sinh, càng đẩy nhanh quá trình cách mạng của nhân dân ta. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa của tư bản Pháp trùm lên phương thức sản xuất phong kiến lỗi thời đã làm phân hoá các giai cấp cũ, tạo ra kết cấu giai cấp mới. Giai cấp địa chủ phong kiến bị phân hoá, giai cấp công nhân ra đời. Giai cấp tư sản Việt Nam xuất hiện từ trong thời gian Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), vừa ra đời đã bị sự chèn ép của tư bản Pháp và phân hoá thành hai bộ phận. Một số ít ôm chân đế quốc, tham gia vào các cơ quan chính tr ị và kinh tế của đế quốc Pháp, trở thành lớp tư sản mại bản. Một bộ phận khác tuy có mâu thuẫn nhất định với tư bản Pháp và triều đình phong kiến, nhưng thế lực kinh tế yếu ớt, què quặt, phụ thuộc, khuynh hướng chính trị cải lương. Do vậy, giai cấp tư sản dân tộc Việt Nam tuy có tinh thần yêu nước, chống phong kiến và đế quốc, nhưng họ không có khả nǎng lãnh đạo cách mạng. Họ chỉ có thể tham gia cuộc đấu tranh ấy trong điều kiện nhất định. Tầng lớp trí thức và tiểu tư sản là những người vốn được chế độ phong kiến và thực dân đào tạo. Nhưng do truyền thống yêu nước chi phối, họ khao khát độc lập, tự do, dân chủ, nên cũng bị phân hoá. Một số ít cam tâm làm tay sai. Số đông vẫn giữ được khí tiết. Khi có điều kiện, những trí thức yêu nước thường đóng vai trò truyền bá những tư tưởng mới và là ngòi pháo của các cuộc đấu tranh chống thực dânphongkiến Giai cấp nông dân khao khát độc lập và ruộng đất, hǎng hái chống đế quốc và phong kiến. Sau phong trào Vǎn thân, Cần vương, nhất là sau thất bại của cuộc khởi nghĩa Yên thế (1913), phong trào nông dân bị phân tán. Nông dân là một lực lượng đông đảo, yêu nước, nhưng không thể tự vạch ra đường lối đúng đ ắn đ ể tự giải phóng và không thể đóng vai trò lãnh đạo cách mạng. Giai cấp công nhân Việt Nam là sản phẩm trực tiếp của chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Lớp công nhân đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX, khi thực dân Pháp xây dựng một số cơ sở công nghiệp, đôn trại và thành phố phục vụ cho cuộc xâm lược và binh định nước ta. Trước Chiến tranh thế giới lần thứ nhất (1914-1918), giai cấp công nhân còn ít, chỉ 10 vạn người và trình độ còn thấp. Qua thời kỳ khai thác thuộc địa lần thứ hai (1924-1929), số lượng công nhân chuyên nghiệp đã có 22 vạn người, chiếm 1,2% số dân. Nếu tính số người làm thuê trong các hãng kinh doanh tư nhân vừa, nhỏ và số người vô sản, nửa vô sản sống ở thành thị và nông thôn, thì đội quân vô sản ở Việt Nam
_______________________________________________________________________ _ T.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25

Giữa lúc đó Cách mạng Tân Hợi bùng nổ và thắng lợi (1911). ở Trung Kỳ. Việc không thành.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trước nǎm 1930 có đến hàng triệu người. II. về giai cấp. Do những hạn chế về lịch sử. chủ yếu là Nhật Bản. làm cho dân giàu. mở mang dân trí. ở Bắc Kỳ. cũng như nông dân và các tầng lớp lao động khác. buộc thực dân Pháp phải trao trả độc l ập cho nước Việt Nam. nên Phan Bội Châu. tiêu biểu là trường Đông Kinh nghĩa thục Hà Nội. nhưng rồi cũng không thành công. Sinh trưởng trong một nước thuộc địa.Chủ trương dựa vào đế quốc Nhật để chống đế quốc Pháp không thành. Ông lập ra Hội Duy tân (1904). _______________________________________________________________________ _ T. tổ chức phong trào Đông Du (1906-1908). Tôn Thất Thuyết đưa Hàm Nghi chạy ra Tân Sở (Quảng Trị). Phan Châu Trinh. tiêu biểu là các cuộc khởi nghĩa: Ba Đình của Phạm Bành và Đinh Công Tráng (1881-1887). Mặc dù sau đó Hàm Nghi bị bắt. đã mở cuộc tiến công trại lính Pháp ở cạnh kinh thành Huế (1885). Thất bại của phong trào Cần Vương chứng tỏ sự bất lực của hệ tư tưởng phong kiến trong việc giải quyết nhiệm vụ giành độc lập dân tộc do lịch sử đặt ra. có việc mở trường học. Đầu thế kỷ XX. nếp sống. giảng dạy và học tập theo những nội dung và phương pháp mới. giải phóng dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . phong kiến và tư sản. hô hào thay đổi phong tục. Phan Bội Châu chủ trương dựa vào sự giúp đỡ bên ngoài. phần lớn xuất thân từ nông dân. Ông về Trung Quốc lập ra Việt Nam Quang phục Hội (1912) với ý định tập hợp lực lượng rồi kéo quân về nước võ trang bạo động đánh Pháp. kéo dài đến năm 1913. nhất là ở Bắc Kỳ và Bắc Trung Kỳ. Bãi Sậy của Nguyễn Thiện Thuật (1883-1892) và Hương Khê của Phan Đình Phùng (1885-1895). một phong trào đấu tranh vũ trang do Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết phát động. thiết lập một nhà nước theo mô hình quân chủ lập hiến của Nhật. để đánh Pháp giành độc lập dân tộc. Các phong trào yêu nước Trong bối cảnh lịch sử trên tinh thần yêu nước c ủa người dân Vi ệt Nam ngày càng được phát huy mạnh mẽ. nước mạnh. Cùng thời gian này còn nổ ra cuộc khởi nghĩa nông dân Yên Thế do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo. giai cấp Phong trào Cần Vương (1885-1896). ông về Xiêm nằm chờ thời. nửa phong kiến. Đó là cơ sở khách quan thuận lợi cho hai giai cấp cơ bản này có sự liên minh tự nhiên từ khi ra đời và phát triển trong quá trình đấu tranh cách mạng. hạ chiếu Cần Vương. giai cấp công nhân Việt Nam bị ba tầng áp bức. nâng cao dân khí. kết hợp với phong tràođấu tranh chống thuế (1908). nhưng phong trào Cần Vương vẫn phát triển. phát triển kinh tế theo hướng tư bản chủ nghĩa trong khuôn khổ hợp pháp. có cuộc vận động Duy tân. thu hút sự tham ra nhiệt tình của các tầng lớp. Phan Châu Trinh chủ trương dùng những cải cách văn hóa. bóc lột của đế quốc.

lễ truy điệu và để tang Phan Châu Trinh.. đấu tranh đòi thả nhà yêu nước Nguyễn An Ninh (1926). dân chủ. tiểu tư sản Việt Nam còn tiến hành một cuộc vận động văn hóa tiến bộ. Phạm Tuấn Tài. Năm 1919-1923. Cường học thư xã (Sài Gòn). về thế lực kinh tế và chính trị. Năm 1927-1930 Phong trào cách mạng quốc gia tư sản gắn liền với sự ra đời và hoạt động của Việt Nam Quốc dân Đảng (25-12-1927). phong trào trên đây ngày càng bị phân hoá mạnh. ra nhiều báo chí tiến bộ như Chuông rạn (La Cloche fêlée). Hưng Nam). Hưng Nam. có bộ phận chuyển dần sang quỹ đạo cách mạng vô sản (tiêu biểu là Phục Việt. nhưng với tinh thần dân tộc. Năm 1923 xuất hiện Đảng Lập hiến của Bùi Quang Chiêu ở Sài Gòn. Phong trào quốc gia cải lương của bộ phận tư sản và đ ịa chủ lớp trên đã diễn ra bằng việc vận động chấn hưng nội hoá bài trừ ngoại hoá. Cùng với phong trào đấu tranh chính trị. Tuy nhiên.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cũng như các sĩ phu cấp tiến lãnh đạo phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX không thể tìm được một phương hướng giải quyết chính xác cho cuộc đấu tranh giải phóng của dân tộc. lãnh tụ là Nguyễn Thái Học. Thanh niên cao vọng (1926). Họ lập ra nhiều tổ chức chính tr ị như: Việt Nam Nghĩa đoàn. tập hợp tư sản và địa chủ lớp trên. giai cấp tư sản Việt Nam đã bắt đầu vươn lên vũ đài đấu tranh với thực dân Pháp bằng một số cuộc đấu tranh cụ thể với những hình thức khác nhau. đòi thực dân Pháp phải mở rộng các viện dân biểu cho tư sản Việt Nam tham gia. chống độc quyền khai thác lúa gạo ở Nam Kỳ. Có nhiều phong trào đấu tranh chính trị gây tiếng vang khá lớn như đấu tranh đòi thả Phan Bội Châu (1925). Nguyễn Khắc Nhu và Phó Đức Chính. Cội nguồn Đảng này là Nam Đồng thư xã. Đây là tổ chức chính trị tiêu biểu nhất của khuynh hướng _______________________________________________________________________ _ T. càng về sau. cùng sự thay đổi của điều kiện lịch sử. nên chỉ sau một thời kỳ phát triển đã bị kẻ thù dập tắt. Họ cũng đưa ra một số khẩu hiệu đòi tự do dân chủ đ ể lôi kéo quần chúng. Có bộ phận đi sâu hơn nữa vào khuynh hướng chính trị tư sản (như Nam Đồng thư xã). Năm 1925-1926 đã diễn ra Phong trào yêu nước dân chủ công khai của tiểu tư sản thành thị và tư sản lớp dưới. tuyên truyền rộng rãi những tư tưởng tự do dân chủ. Người nhà quê (Le Nhaque).. Phục Việt (1925). thành lập nhiều nhà xuất bản như Nam Đồng thư xã (Hà Nội).h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất mặc dù còn nhiều hạn chế về số lượng. Nhưng khi bị thực dân Pháp đàn áp hoặc nhân nhượng cho một số quyền lợi thì họ lại đi vào con đường thỏa hiệp. An Nam trẻ (La jeune Annam). Quan hải tùng thư (Huế). chống độc quyền thương cảng Sài Gòn.

. Trước khi bước lên đoạn đầu đài họ hô vang khẩu hiệu "Việt Nam vạn tuế". thành lập dân quyền. địa chủ và cả hạ sĩ quan Việt Nam trong quân đội Pháp Về tư tưởng. tinh thần chống đế quốc của giai cấp tư sản Việt Nam. các lãnh tụ của Đảng quyết định dốc toàn bộ lực lượng vào một trận chiến đấu cuối cùng với tư tưởng “không thành công cũng thành nhân”. Khởi nghĩa Yên Bái nổ ra khi chưa có thời cơ. một số đảng viên của Việt Nam Quốc dân Đảng ám sát tên trùm mộ phu Badanh (Bazin) tại Hà Nội. Vai trò của Việt Nam Quốc dân Đảng trong phong trào dân tộc ở Việt Nam chấm dứt cùng với sự thất bại của khởi nghĩa Yên Bái. và không có một đường lối cứu nước đúng đắn. Thực dân Pháp điên cuồng khủng bố phong trào yêu nước. Hải Dương. các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản ở Việt Nam đã diễn ra liên tục. Ngày 9-2-1930. nhưng cũng chưa bao giờ có một hệ thống tổ chức thống nhất Ngày 9-2-1929. tập hợp các thành phần tư sản. Việt Nam quốc dân Đảng mô phỏng theo chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn. xóa bỏ chế độ vua quan. tiểu tư sản. vì thế nó nhanh chóng bị thực dân Pháp dìm trong biển máu. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương xây dựng các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Việt Nam quốc dân Đảng chủ trương đánh đuổi đế quốc. ngày 5 – 6 – 1911. cũng có những hoạt động phối hợp . ở một số địa phương như Thái Bình.. Trong tình thế hết sức bị động. Nguyễn Tất Thành rời tổ quốc ra đi tìm đường cứu _______________________________________________________________________ _ T. cuộc khởi nghĩa Yên Bái bùng nổ. Việt Nam Quốc dân Đảng bị tổn thất nặng nề nhất. trung tâm là thị xã Yên Bái với cuộc tiến công trại lính Pháp của quân khởi nghĩa. III. sôi nổi. Về chính trị. Về tổ chức. rõ ràng. Các lãnh tụ của Việt Nam quốc dân Đảng cùng hàng ngàn chiến sĩ yêu nước bị bắt và bị kết án tử hình. nhưng chưa bao giờ có một đường lối chính trị cụ thể.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ tư sản ở Việt Nam.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Nhìn chung.Vai trò của Nguyễn Ái Quốc Giữa lúc cách mạng Việt Nam đang chìm trong khủng hoảng về đường lối cứu nước. lôi cuốn đông đảo quần chúng tham gia với những hình thức đấu tranh phong phú. thể hiện ý thức dân tộc. nhưng cuối cùng đều thất bại vì giai cấp tư sản Việt Nam rất nhỏ yếu cả về kinh tế và chính trị nên không đủ sức giương cao ngọn cờ lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc.

giải phóng dân tộc gắn với giải phóng giai cấp. sôi nổi khắp cả nước. Vì vậy quốc tế cử Nguyễn Ái Quốc thống nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản duy nhất ở Việt Nam . cạnh tranh phạm vi hoạt động. Trung Quốc. Chủ nghĩa Mác – Lênin và các tài liệu tuyên truyền của Nguyễn Ái Quốc được giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam đón nhận như người đi đường đang khát mà có nước uống. Năm 1930 tại Hương Cảng. Điều đó phản ánh xu thế tất yếu của phong trào đấu tranh cách mạng ở Việt Nam . xã hội chủ nghĩa. Nó lôi cuốn những người yêu nước Việt Nam đi theo con đường cách mạng vô sản làm dấy lên cao trào đấu tranh mạnh mẽ. Song đó sự tồn tại của 3 tổ chức hoạt động biệt lập trong một quốc gia có nguy cơ dẫn đến chia rẽ. Người nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm các cuộc cách mạng tư sản điển hình và tham gia hoạt động trong Đảng Xã Hội Pháp. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có 3 t ổ chức cộng sản được tuyên bố thành lập. phong trào công nhân đại diện công nhân đấu tranh từ tự phát lên tự giác đòi hỏi phải có tổ chức Đảng chính trị lãnh đạo.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . dân chủ mà Pháp nói khi sang xâm lược Việt Nam . sau đó trở thành một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ nước. nhiều tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. truyền bá tư tưởng Mác – Lênin trong tổ chức. Người sang Pháp tìm hiểu tư tưởng hòa bình. gắn cách mạng dân tộc từng trong nước với phong trào cách mạng vô sản thế giới… và công tác chuẩn bị cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Người đã chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng như sau: Người sáng lập và trực tiếp huấn luyện Thanh niên cách mạng đồng chí hội. tiếp tục chuẩn bị về mặt tư tưởng từ nhận thức cách mạng vô sản. giai cấp vô sản phải nắm l ấy ngọn cờ giải phóng dân tộc. giai cấp công nhân và tổ chức cho việc thành lập Đảng. Hội nghị nhất trí thành lập Đảng thống nhất lấy tên là Đ ảng Cộng sản _______________________________________________________________________ _ T. 1930 Đông Dương Cộng sản Liên đoàn được thành lập ở Trung kỳ. đang đói mà có cơm ăn. luận cương của Lênin đã giải đáp trúng những vấn đề mà Nguyễn Ái Quốc trăn trở. bác ái. Người đã từng bước rút ra nhiều bài học quý báu và bổ ích cho sự lựa chọn con đường cách mạng của mình. Đảng Cộng sản lãnh đạo nền tảng là chủ nghĩa Mác – Lênin. Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân. Yêu cầu bức thiết phải có một Đảng thống nhất lãnh đạo. Người tham gia sáng lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông. giúp Người hiểu sâu sắc những vấn đề cơ bản của đường lối giải phóng dân tộc đó là con đường cách mạng vô sản. mặt khác tổ chức đào tạo bồi dưỡng cán bộ cốt cán. Kết quả là năm 1929 Đông Dương Cộng sản Đảng được thành lập ở Bắc kỳ. Người sang Liên Xô gặp Lênin. mùa thu 1929 An Nam Cộng sản Đảng được thành lập ở Nam kỳ. độc lập dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội. nhân sự. Năm 1923. sáng lập và viết bài cho báo Thanh Niên. trong đó giai cấp công nhân trở thành một lực lượng chính trị độc lập.

h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Cương lĩnh đầu tiên của Đảng đã xác định được những nội dung cơ bản nhất của con đường cách mạng Việt Nam. “Năm 1930. Sách lược vắn tắt. chương trình tóm tắt … IV. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam với cương lĩnh đường lối cách mạng đúng đắn chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành. người sáng lập. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời với Cương lĩnh đầu tiên của Đ ảng đã mở ra thời kì mới cho cách mạng Việt Nam: thời kì đấu tranh giành độc lập dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. chấm dứt cuộc khủng hoảng về đường lối cứu nước kéo dài mấy chục năm. Ý Nghĩa của việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam Đảng được thành lập là kết quả của cuộc đấu tranh giai cấp và đấu tranh dân tộc ở nước ta trong những năm đầu thế kỷ XX. tư tưởng. nhân dân ta liên tiếp nổi dậy chống chủ nghĩa thực dân. từ khởi nghĩa Yên Thế và các phong trào Đông Du. Đông Kinh Nghĩa Thục. giải phóng xã hội. đủ sức lãnh đạo cách mạng. giải phóng con người. giải phóng giai cấp. thống nhất các tổ chức cộng sản. Cách mạng Việt Nam từ đây có đường lối cách mạng đúng đắn và tổ chức cách mạng tiên phong lãnh đạo.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Việt Nam. kế thừa “Hội Việt Nam cách mạng thanh niên” và các tổ chức cộng sản tiền thân. Duy Tân đến khởi nghĩa Yên Bái… nhưng không thành công vì thiếu một đường lối đúng”. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam gắn liền với tên tuổi của Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội là con đường cách mạng duy nhất đúng đắn để thực hiện mục tiêu giải phóng dân tộc. Điều đó nói lên quy luật ra đời của Đảng và cũng chứng tỏ giai cấp công nhân mà đ ội tiên phong là Đảng Cộng sản Việt Nam đã trưởng thành và có đủ những yếu tố cơ bản nhất để khẳng định sự đảm nhiệm vai trò lãnh đạo đối với cách mạng Việt _______________________________________________________________________ _ T. Tiếp nối các phong trào Văn Thân và Cần Vương. các lực lượng cách mạng và toàn thể dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời. phong trào yêu nớc ba mươi năm đầu thế kỷ XX diễn ra vô cùng anh dũng. đánh dấu b ước ngoặt của cách mạng Việt Nam”. thông qua chánh cương vắn tắt. lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Đó là cột mốc lớn đánh dấu bước ngoặc trọng đ ại trong lịch sử cách mạng Việt Nam . Cách mạng Việt Nam phải tiến hành cách mạng giải phóng dân tộc tiến lên chủ nghĩa xã hội. Cương lĩnh ra đời đã đáp ứng được những nhu cầu bức thiết của lịch sử và trở thành ngọn cờ tập hợp. là kết quả của quá trình l ựa chọn. chấm dứt sự khủng hoảng và bế tắc về con đường cứu nước: “Từ cuối thế kỷ XIX đến những thập niên đầu thế kỷ XX. sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử và là kết quả của quá trình chuẩn bị đầy đủ về chính trị.

Câu 2. vì mục tiêu "dân giàu nước mạnh. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng đánh dấu bước phát triển vế chất của cách mạng Việt Nam. là tấm gương trong sáng nhất về đạo đức cách mạng. thống nhất Tổ quốc và xây dựng đất nước . xã hội công bằng. _______________________________________________________________________ _ T. giải quyết triệt để những mâu thuẫn cơ bản của xã hội. Người đã dày công xây dựng nền đạo đức cách mạng ở Việt Nam.Nội dung chủ yếu của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là một người tiêu biểu nhất về đạo đức cách mạng. là cống hiến đặc sắc của Bác Hồ cho dân tộc và cho loài người. Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập khẳng định dứt khoát con đường đi lên của dân tộc Việt Nam từ 1930 là con đường cách mạng vô sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh được thông qua ở Hội nghị thành lập Đảng. dân chủ văn minh". Người đã phát triển lý luận đạo đức Mác.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nam. Đồng chí hãy nêu nội dung ch ủ yếu của tư t ưởng đ ạo đ ức H ồ Chí Minh. Hãy phân tích sâu một nội dung mà đồng chí th ấy tâm đ ắc nh ất. Liên h ệ b ản thân? Trả lời: I. rèn luyện mình trở thành con người mẫu mực nhất. Sự ra đời của Đảng đã tạo những tiền đề và điều kiện để đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trên con đường giải phóng dân tộc.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người đã tự tu dưỡng. đồng thời có đư ợc tổ chức Đảng cách mạng để lãnh đạo và tổ chức phong trào cách mạng. từ năm 1930 cách mạng Việt Nam có được đường lối chính trị toàn diện đề ra mục tiêu và phương pháp đấu tranh thích hợp. chính lịch sử dân tộc Việt Nam trong quá trình tìm con đường giải phóng dân tộc.Lênin và kế thừa xuất sắc những tinh hoa đạo đức của dân tộc. Sự đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên đã được khẳng định bởi quá trình khảo nghiệm của lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước quá độ đi lên CNXH của dân tộc ta từ khi Đảng ra đời và đến nay vẫn là ngọn cờ dẫn dắt nhân dân ta trong công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là di sản văn hóa vô giá của dân tộc ta và Đảng ta. Đó là s ự l ựa chọn của chính nhân dân Việt Nam.

vừa chịu ảnh hưởng Duy Tân. đ ều hướng vào mấy nhiệm vụ to lớn. hoàn cảnh đấu tranh của nhân dân ta trong trường kỳ lịch sử (đấu tranh với thiên nhiên. Những tấm gương gia đình Nghệ Tĩnh và riêng gia đình Hồ Chí Minh đã có ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn. mà Hồ Chí Minh xuất hiện. có thể thấy đạo đức cổ truyền của dân tộc ta là do thực tế hoàn cảnh lịch sử. Cái riêng của dân tộc Việt Nam là ở lý tưởng: dạy cho con nên người. lý tưởng cậu bé Nguyễn Sinh Cung. đồng thời là sự kết hợp của tinh hoa nhân loại. là hoàn cảnh quê hương và gia đình Hồ Chí Minh là con người Nghệ Tĩnh. dựng làng. Môi trường văn hóa mà Hồ Chí Minh tiếp cận từ lúc thiếu th ời là m ột môi _______________________________________________________________________ _ T. Tính cách xứ Nghệ với các đặc điểm: lý tưởng trong tâm hồn. bao trùm: Làm người. Những bạn bè của ông. có nhiều tác động thiết thực đến nhân vật lịch sử. Bản thân gia đình Hồ Chí Minh cũng là một gia đình văn hóa đạo đ ức. giữ nướctruyền thống đạo đức Việt Nam là truyền thống giáo dục con người phải tu dưỡng trọn đời để nên người. Một bối cảnh văn hóa nữa. Khái quát lịch sử Việt Nam cho thấy người dân ta từ đời này sang đ ời khác. thương người…thì trên thế giới nhiều dân tộc có. Chính trên bối cảnh đạo đức truyền thống của dân tộc. Đào Tấn đã dành cho Nguyễn Sinh S ắc r ất nhi ều thi ện c ảm và cả những người bạn trong tuổi trẻ Hồ Chí Minh như Diệp Văn Kỳ. khắc khổ trong sinh ho ạt. là gương hy sinh vì đ ộc l ập t ự do c ủa đất nước. c ủa chàng trai Nguyễn Tất Thành. Tư tưởng đạo đức của quê hương và của gia đình có ảnh hưởng sâu sắc đ ến t ư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. hoàn cảnh ta quy định nên bối cảnh truy ền thống đ ạo đức ấy. trung kiên trong bản chất. Đa số là “những gia đình nghĩa khí”. mới có câu nói bất hủ “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Hà Văn C ận. Những người trong và ngoài gia đình Hồ Chí Minh. ông ngo ại như Hoàng Xuân Đường có công lao tác thành cho Nguyễn Sinh Sắc. lòng nhân ái và những đức tính cần cù giản dị… Những đức tính như yêu nước. rồi của cha như Hồ Sĩ Tạo. Vương Thúc M ậu.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đây là những nhân vật khá tiêu biểu. của Hồ Bá Tang ở miền Nam và ở Phan Thiết. cần cù. Điều này đã được lịch sử dân tộc chứng minh. đấu tranh xã hội). Những vị quan có uy tín và th ế l ực lớn như Cao Xuân Dục. Trần Đình Nam ở Huế. là sống ở làng. v ừa có chất Nho phong. gắn với hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Tư tưởng đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh và tư tưởng đạo đức cổ truyền của dân tộc có mối tương quan. là gia đình nhà Nho. những bà ngoại như Nguyễn Thị Kép. sang ở nước. phù hợp với thời đại. là sự lo lắng nước mất nhà tan…lịch sử ta. Chính từ truyền thống đạo đức này mà có lòng yêu nước. đ ạo đ ức Hồ Chí Minh là sự kế thừa các giá trị đạo đức truyền thống và được nâng lên một tầm cao mới.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ 1. các con cháu của Nguyễn Thông. dựng làng và giữ nước. c ứng c ỏi trong giao l ưu… đều là những tính cách có ý nghĩa đạo đức. Chính từ bối cảnh này. là nhiễu điều phủ lấy giá gương. những hình ảnh đ ẹp c ủa th ời đ ại. Phan Bội Châu. Đặc biệt nổi lên ở đại đa số con người đạo đức ở Nghệ Tĩnh trong các thế kỷ trước. mà Hồ Chí Minh mới luôn luôn có sự kêu gọi “học để làm người”.

cán bộ. _______________________________________________________________________ _ T. Cây phải có gốc. Hồ Chí Minh đã ti ếp cận c ả ba ngu ồn văn hóa. Người viết: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước. coi nhẹ mặt tài. văn hóa th ế gi ới. Người cách mạng phải có đạo đ ức. nhân quyền c ủa văn hoá phương Tây trên con đường hoạt động cách m ạng Người đã làm giàu trí tu ệ c ủa mình bằng trí tuệ của thời đại: Đông. 2. Chủ tịch Hồ Chí Minh không lặp lại truyền thống một cách gi ản đ ơn và cũng không chỉ khai thác ở truyền thống đạo đức dân tộc. phát triển góp phần làm phong phú. Tây. đức là gốc nhưng đức và tài phải kết hợp với nhau để hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Một là: Nói đi đôi với làm. coi đó là cái gốc của cây. vừa thu hái. Người cho rằng có tài mà không có đức là người vô dụng nhưng có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó.đạo đức cách mạng Hồ Chí Minh. bác ái. Cho nên. việc tốt”. ngọn nguồn của sông nước: Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng thì mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang vì sự nghiệp độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. tu thân dưỡng tính. dân chủ và phong cách dân chủ. nhân tố quyết định sự thắng lợi của mọi công việc: “Công việc thành công hoặc thất bại. truyền th ống hi ếu h ọc…T ư tưởng tự do. triết lý hành đạo giúp đời. Cán bộ đảng viên phải đầu tầu gương mẫu “miệng nói tay làm”. Hồ Chí Minh quan niệm đạo đức là nền tảng và là sức mạnh của người cách mạng. tình yêu th ương con người. 3 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu ra những nguyên tắc cơ bản để định hướng sự lãnh đạo của Đảng và việc rèn luyện của mỗi người. phải nêu gương về đạo đức. vận dụng. Quan niệm lấy đức làm gốc của Hồ Chí Minh không có nghĩa là tuyệt đối hoá mặt đức. không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đ ạo đ ược nhân dân” Người quan niệm đạo đức tạo ra sức mạnh. như lòng vị tha. bình đẳng. Hai là: Xây đi đôi với chống. văn hóa khu vực. phải nêu tấm gương đạo đức cách mạng trước quần chúng. suy nghĩ và lựa chọn. các điển hình tiêu biểu. tư tưởng từ bi bác ái.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . cũng không chỉ tự hạn đ ịnh trong ph ạm vi cổ truyền. Không chỉ thừa hướng và kết tinh những tinh hoa của dân tộc Hồ Chí Minh còn tiếp thu có chọn lọc những yếu tố tích cực c ủa văn hoá ph ương Đông trong Nho giáo và Phật giáo. Để có phần sáng tạo của mình. đảng viên đi trước. không có gốc thì cây héo. Sống theo phương châm “Mình vì mọi người. làng nước theo sau. Cổ vũ “người tốt. c ổ…. t ạo nên t ư tưởng của Người. H ồ Chí Minh đã nâng đ ạo đức truyền thống của dân tộc lên một tầm cao mới. v ừa gạn l ọc. mọi người vì mình”. văn hóa dân tộc. kế thừa. đều do cán bộ tốt hay kém”. không có nguồn thì sông c ạn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ trường đặc biệt có tác động sâu sắc đến tư tưởng đ ạo đ ức cách m ạng H ồ Chí Minh. kim.

Đây là phẩm chất quan trọng nhất. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển. nhiệm vụ nào cũng hoàn thành. bao trùm nhất và chi phối các phẩm chất khác. mà còn lâu dài về sau. Từ khái niệm cũ "trung với vua. Nâng cao đạo đức cách mạng. suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc vì chủ nghĩa xã hội. phản ánh đạo đức ngày nay cao rộng hơn là “Trung với nước hiếu với dân”. kẻ thù nào cũng đánh thắng”. hiếu với cha mẹ" trong đạo đức truyền thống của xã hội phong kiến phương Đông. thứ giặc “nội xâm” phá từ trong ra. Câu nói đó của Người vừa là lời kêu gọi hành động. “Trung với nước hiếu với dân. Nâng cao đạo đức trong tình hình mới. hướng mọi người vào cuộc đấu tranh cho sự trong sạch. Hai là. Đảng và nhân dân ta quán triệt tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. 4. Quan niệm của Hồ Chí Minh về con người rất toàn diện và độc đáo. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. Đó là một cuộc cách mạng trong quan niệm đạo đức.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Xây dựng nền đạo đức cách mạng. khơi dậy ý thức tự giác. Hồ Chí _______________________________________________________________________ _ T. Nó do đấu tranh. vàng càng luyện càng trong". ba là: Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời. củng cố. yêu thương con người. Người đưa ra lời khuyên rất dễ hiểu: "Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống. vừa là định hướng chính trị-đạo đức cho mỗi người Việt Nam không phải chỉ trong cuộc đấu tranh cách mạng trước mắt. trung với nước hiếu với dân. giáo dục chuẩn mực đạo đức mới.nguồn gốc của mọi thứ tệ nạn. lành mạnh về đạo đức. kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân . Hồ Chí Minh đưa vào đó một nội dung mới. Người cũng khẳng định đạo đức không phải là thứ có sẵn trong mỗi người mà đạo đức là do con người tiếp thu được qua giáo dục và tạo thành nhờ bản thân tích cực tu dưỡng bền bỉ rèn luyện trong môi trường sống và trong cuộc đ ấu tranh cách mạng. đạo đức lành mạnh ở mọi người. khó khăn nào cũng vượt qua. ra sức bồi dưỡng các phẩm chất đạo đức. Theo Hồ Chí Minh những phẩm chất đạo đức cơ bản của con người Việt Nam Gồm có: Một là. vận dụng các nguyên tắc xây dựng đạo đức mà Người đã nêu ra.

Không tham sung sướng. trai hay gái. cần kiệm liêm chính. không liên hoan. Vì vậy mà quang minh chính đại. là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập. Tình yêu thương của Người còn thể hiện đối với những người có sai lầm khuyết điểm. không phân biệt một ai. không bao giờ _______________________________________________________________________ _ T. "không xâm phạm một đồng xu. không phân biệt họ ở miền xuôi hay miền ngược. hạt thóc của Nhà nước. Người căn dặn. nhiều cái nhỏ cộng lại thành cái to. không trừ một ai.. lao động có kế hoạch. Người căn dặn Đảng: Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau. chè chén lu bù. đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc. Người dành tình yêu thương rộng lớn cho những người cùng khổ. không tham lam". chí công vô tư. Những người lao động bị áp bức bóc lột. không lười biếng. không dựa dẫm.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Minh đã xác định tình yêu thương con người là một trong những phẩm chất đ ạo đức cao đẹp nhất. chúng ta: "Mỗi con người đều có thiện và ác ở trong lòng ta. ai cũng đ ược học hành". Không tham tiền tài. không hoang phí. của nước.. hễ là người Việt Nam yêu nước thì đều có chỗ trong tấm lòng nhân ái của Người. của bản thân mình. Không ham người tâng bốc mình.Theo Hồ Chí Minh thì: Cần tức là lao động cần cù. Phải "trong sạch. chứ không phải đập cho tơi bời". không bừa bãi". tiết kiệm thì giờ. của nhân dân". nhắc nhở mỗi cán bộ. sáng tạo. không phô trương hình thức.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . dân ta được hoàn toàn tự do. "không xa xỉ. ham muốn tột bậc. "Không tham địa vị. . tiết kiệm tiền của của dân. Ba là. đó là thái độ của người cách mạng. ta cũng phải giúp họ tiến bộ bằng cách làm cho cái phần thiện trong con người nảy nở để đẩy lùi phần ác. Người viết: "Tôi chỉ có một s ự ham muốn. Kiệm tức là tiết kiệm sức lao động. siêng năng. nguồn hạnh phúc của chúng ta". đồng chí của Người. Trong Di chúc. là trẻ hay già. là nguồn sống. đảng viên luôn luôn chú ý đến phẩm chất yêu thương con người. có năng suất cao. lao động với tinh thần tự lực cánh sinh. phải tiết kiệm từ cái to đến cái nhỏ. từ hạng người phản lại Tổ quốc và nhân dân. Đối với những người có thói hư tật xấu. không ỷ lại. phải biết làm cho phần tốt ở trong mỗi con người nảy nở như hoa mùa xuân và phần xấu bị mất dần đi. Hồ Chí Minh yêu thương đồng bào. Liêm tức là "luôn luôn tôn trọng giữ gìn của công và của dân". Phải thấy rõ "lao động là nghĩa vụ thiêng liêng. Với tấm lòng bao dung của một người cha.

Hồ Chí Minh luôn luôn chủ trương tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với phát triển mọi mặt của xã hội. luôn giữ thái độ chân thành. suốt đời hy sinh cho cách mạng để giành lấy độc lập và tự do là nhằm xoá bỏ áp bức. phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hoá. với việc". khiêm tốn. Đảng và Nhà nước tiếp tục cổ động phong trào thi đua yêu nước trong thời kỳ đổi mới. bóc lột. cá nhân có thành tích xuất sắc. Đối với mình: không tự cao. mà Hồ Chí Minh đã dày công vun đắp bằng hoạt động cách mạng thực tiễn c ủa bản thân mình và bằng sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc. hạnh phúc cho nhân dân. là hợp tác và hữu nghị với tất cả các nước. Bốn là. đạo đức luôn luôn gắn liền với kinh tế. mà Hồ Chí Minh đã nêu lên bằng mệnh đề "Bốn phương vô sản đều là anh em". hiếu với dân. luôn chịu khó học tập cầu tiến bộ. chủ nghĩa quốc tế vô sản gắn liền với chủ nghĩa yêu nước. tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản. là tinh thần đoàn kết với các dân tộc bị áp bức. là tinh thần đoàn kết của nhân dân Việt Nam với tất cả những người tiến bộ trên thế giới vì hoà bình. Chính. độc lập dân tộc. Theo Hồ Chí Minh. không dối trá. Đó là. tự đại. việc nhà. Theo Hồ Chí Minh. Đối với người: không nịnh hót người trên. Đối với việc: để việc công lên trên. không xem khinh người dưới. đoàn kết thật thà. là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chí công vô tư.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Học tập tư tưởng trong đạo đức Hồ Chí Minh. phát triển kinh tế đem lại đời sống ấm no.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ hủ hoá". hơn nữa phải là chủ nghĩa yêu nước chân chính và chủ nghĩa quốc tế vô sản trong sáng. phải "lo trước thiên hạ. lừa l ọc. khi hưởng thụ thì mình nên đi sau”. thẳng thắn. vui sau thiên hạ". vì những mục tiêu lớn của thời đại là hoà bình. dân chủ và tiến bộ xã hội. công lý và tiến bộ xã hội. "nghĩa là không tà. Tinh thần này đã đ ược thể hiện trong câu nói bất hủ của Hồ Chí Minh "Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa". cho mỗi con người. luôn tự kiểm điểm để phát triển điều hay. Người nói: "Đem lòng chí công vô tư mà đối với người. tinh thần quốc tế trong sáng. lên trước việc tư. Trung với nước. các dân tộc. dấy lên phong trào “người tốt việc tốt”. nêu _______________________________________________________________________ _ T. con người. biểu dương các tập thể. sửa đổi điều dở của bản thân mình. đạo đức. “Khi làm bất cứ việc gì cũng đừng nghĩ đến mình trước. với nhân dân lao đ ộng các nước. đứng đắn".

đau xót". trong nội bộ. là bạn đồng minh của thực dân. Học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng. thật sự cần kiệm liêm chính. Liên hệ bản thân Đất nước ta đang trên đà phát triển. Phải khắc phục các nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực. như đã được nêu ra trong nhiều nghị quy ết của Đảng. “giặc ở trong lòng” phá từ trong phá ra. phong kiến. Người đã nêu rõ những tệ nạn cần phải chống gồm ba loại hình là tham ô. chí công vô tư. lãng phí quan liêu cũng nặng như tội lỗi "Việt gian.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Người coi những tệ nạn đó là tội ác. là người đày tớ thật trung thành của nhân dân” . đó là nguyên nhân đẻ ra các tệ nạn tiêu cực ảnh hưởng nghiêm trọng đến chế đ ộ.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ gương sáng đạo đức cách mạng để mọi người tôn vinh và noi theo. Hai mặt đó phải tiến hành song song. lãng phí quan liêu. bằng gươm còn dễ. bên cạnh việc xây dựng những phẩm chất đạo đức. phải lấy việc xây dựng Đảng làm nhiệm vụ then chốt. trong tinh thần. là thứ “giặc nội xâm”. nhưng việc tranh đấu với kẻ địch trong người. càng phải khắc phục nguyên nhân đã để cho các tệ nạn tiêu cực phát triển. Trung với nước. nhiều lần Bác khẳng định muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội trước hết cần _______________________________________________________________________ _ T. toàn dân: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Trong cuộc đấu tranh này. Đây cũng chính là nội dung mà tôi thấy tâm đắc nhất. Người cho rằng: "Việc tranh đấu với kẻ địch ở tiền tuyến bằng súng. hiếu với dân. Chúng ta càng thấm thía lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc Người để lại cho toàn Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. tinh thần quốc tế trong sáng nêu trong di sản của Người. Cuộc sống đang đòi hỏi phải làm trong sạch Đảng và làm lành mạnh đ ời sống đạo đức của xã hội. mật thám". chúng ta còn phải đấu tranh quyết liệt chống các tệ nạn xã hội nảy sinh trong nền kinh tế thị trường đang làm phương hại đến nền đạo đức cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sớm nhận ra sự nguy hiểm của bệnh "cá nhân". II. cần kiệm liêm chính. Phải giữ gìn “Đảng ta thật trong sạch. Người đã chỉ rõ tội lỗi của những kẻ tham ô. là kẻ thù khá nguy hiểm của nhân dân. Ngay từ năm 1952. là một khó khăn. theo đó. thương người. xây dựng tiến lên chủ nghĩa xã hội. chí công vô tư. mỗi đ ảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng.

thế giới. phê phán những thói hư tật xấu. Tôi luôn nỗ lực rèn luyện đạo đức cách mạng: thực hiện cần. Để làm tròn trọng trách người chủ tương lai của đất nước Tôi luôn nhắc nhở bản thân luôn luôn tu dưỡng và học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Tu dưỡng đạo đức cách mạng : Cái cốt lõi của đạo đức cách mạng là cần. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi luôn trao dồi cho mình những kiến thức về các vấn đề văn hóa . mottj trong những kiến thức thực tế liên quan trưc tiếp tới công việc sau này của Tôi Bồi dưỡng thể chất: Theo Người. Vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên vì: _______________________________________________________________________ _ T. Do vậy. sống trong sạch. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện của bản thân đồng chí. có chí tiến thủ và đoàn kết. liêm. Bồi dưỡng tri thức lý luận và văn hóa. chính. là một sinh viên của một trường Đại học danh tiếng Tôi luôn cố gắng học tập thật tốt.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ phải có những con người xã hội chủ nghĩa. Người có đức mà không có tài làm việc gì cũng khó. thực hiện đời sống mới… tất thảy đều phải có sức khỏe thì mới thành công. lắng nghe sự hướng dẫn và giảng dạy của Thầy Cô. kiệm. Những phẩm chất này giống như bốn mùa trong năm: thiếu đi một mùa thì không thành năm.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Tôi coi trọng việc bồi dưỡng thể chất là nhiệm vụ và trách nhiệm của bản thân Câu 3: Vì sao vấn đề xác định động cơ vào Đảng được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. khoa học – kỹ thuật : Theo Người thanh niên phải vừa có đức vừa có tài. chí công vô tư. kiệm. mỗi một người dân khỏe mạnh. Đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. Trả Lời I. không kiêu ngạo. chính. thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình… để giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Hơn nữa dốt nát là một trong những nguyên nhân gây ra sự kìm hãm trong xã hội. xa hội . tức là cả nước yếu ớt. Người có tài mà không có đức sẽ trở lên vô dụng. tức là cà nước khỏe mạnh”. liêm. Nhận thấy tầm quan trọng của việc học tập . Bởi vì “mỗi một người dân yếu ớt. xây dựng nước nhà. thiếu đi một đức tính thì không thể trở thành con người theo đúng nghĩa. tích cực đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. việc giữ gìn dân chủ. Chính người cũng nêu gương sáng về rèn luyện sức khỏe.

đây là một tổ chức luôn luôn vận đ ộng và phát triển nên rất cần những người ưu tú để cho Đảng hoạt động và phát triển bình thường để đáp ứng nhu cầu cách mạng trong từng thời kỳ. Tất nhiên. Trong quá tình vận động và phát triển luôn xuất hiện những phần tử thoái hóa biến chất. gia đình mình lên trên hết thì người Đảng viên đó không đ ược lòng tin của nhân dân. _______________________________________________________________________ _ T. chấp nhận sự phân công và điều động của Đảng. uy tín của Đảng. phục vụ dân tộc. phấn đấu vì lý tưởng cách mạng cao cả. của dân tộc và nguy hiểm hơn nữa là đến một lúc nào đó. Có xác định được như vậy thì người Đảng viên mới tận tâm tận lực phục vụ Đảng. rất anh hùng. Điều đó là hết sức nguy hiểm cho sự trong sạch. Bác Hồ kính yêu đã dạy chúng ta: “Đảng viên là người đ ầy t ớ c ủa nhân dân. Chính vì vậy mà trong quá trình phấn đấu để trở thành Đảng viên của Đ ảng cộng sản Việt Nam thì mỗi người chúng ta phải xác định được động cơ vào Đảng đúng đắn. tuyệt đối trung thành với điều lệ và cương lĩnh của Đảng. “Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Đảng viên phải gương mẫu đi đầu. vào Đảng là để chấp nhận gian khổ hi sinh. lo trước nỗi lo thiên hạ. làm hại đến lợi ích của nhân dân. Việc khai trừ và kết nạp Đảng viên mới để bổ xung cho Đảng những con người có phẩm chất năng lực nâng cao bản lĩnh chính trị để phục vụ cho Đảng giúp Đảng ta lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới hiện nay.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Đảng là một tổ chức chính trị. đặt lợi ích của nhân dân. đi đôi với trách nhiệm. xây d ựng đ ất nước xã hội chủ nghĩa giàu đẹp và văn minh. cần phải khai trừ ra khỏi Đảng.” Vào Đảng là để phục vụ nhân dân. nắm trong tay chức quyền thì bắt đầu mới bộc lộ bản chất cơ hội. là phẩm chất của người Đảng viên tận tụy vì dân. vững mạnh của Đảng. vui sau cái vui thiên hạ. trước sự cám dỗ của tiền tài. Nếu Đảng viên mà đặt lợi ích cá nhân. vật chất đã gục ngã. nhưng trong điều kiện hòa bình. nếu vào Đảng mà chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân thì đừng vào. Nhưng vượt lên trên tất cả cái gọi là quyền lợi ấy phải là đ ạo đ ức cách mạng. Cũng có những Đảng viên sau khi vào Đ ảng một thời gian dài. đất nước lên trên lợi ích cá nhân. bản chất của một con người mang danh Đảng viên để tiến thân. thoái hóa.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. hết lòng phục vụ nhân dân. họ s ẽ ph ản bội lại lý tưởng cách mạng của Đảng. đã bị biến chất. Những người mà ngay từ khi phấn đấu vào Đảng đã có động cơ không trong sáng thì khi đã đứng trong hàng ngũ của Đ ảng chắc chắn sẽ “quay lưng” phản bội lại Đảng khi có cơ hội. nghĩa vụ Đảng viên thì cũng có cả quy ền lợi. gian khổ. “Đảng viên đi trước. làng nước theo sau”. Thực tế đã có những Đảng viên đã được thử thách qua chiến đấu rất dũng cảm. Những con người đó tr ước sau gì cũng làm tổn hại đến thanh danh. Mất lòng tin của dân và xa dời quần chúng nhân dân thì mọi việc đều thất bại. những việc khó khăn.

Vì vậy. mục đích của Đảng. không thắng nổi cám dỗ vật chất thì Đảng sẽ xa dời tư tưởng cộng sản nền tảng. lệch lạc và vụ lợi thì không những không làm cho Đảng vững mạnh mà ngược lại mặc dù Đảng sẽ nhiều Đảng viên. Đảng chỉ kết nạp những người thực sự giác ngộ về mục đích. không vượt qua được những thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. thậm chí còn tiềm ẩn nguy cơ suy yếu. càng không để cho các phần tử có cơ hội lọt vào Đảng. kiệm. nhiệm vụ do Đảng đề ra. Động cơ và mục đích của quần chúng khi vào Đảng là điều hết sức quan trọng. tự rèn luyện bản lĩnh chính trị và tự phấn đấu vươn lên. thường xuyên trau đồi đạo đức cách mạng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Chính vì vậy. trong công tác xây dựng Đảng. vì lợi ích của nhân dân. quyết không thu nạp vào hàng ngũ mình những người mang động cơ thiếu trong sang. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn cần hiểu sâu sắc bản chất. nhưng đó cũng là điều khó nắm bắt nhất. chính. quần chúng cũng như cán bộ. rèn luyện và phấn đấu vào Đảng của mỗi quần chúng ưu tú và người Đảng viên _______________________________________________________________________ _ T. vô tư”. tiền tài. việc xác định động cơ vào Đảng ở mỗi người là cực kỳ quan trọng. Đảng ta cầm quyền và cơ chế kinh tế thị trường. liêm. chúng ta cần tăng cường giáo dục đạo đức cách mạng một cách có hệ thống cho các quần chúng ưu tú và cho các Đảng viên mới đ ể mỗi người Đảng viên và quần chúng tự ý thức. những quần chúng tiến bộ và được bồi đắp thêm ngay trong quá trình học tập. thử thách và những cám dỗ của quyền lực. người Đảng viên nói riêng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . việc xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn là điều có ý nghĩa quyết định. sẽ không vượt qua được những thử thách. chia rẽ. không phải là thứ mà chúng ta đem cân đong đo đếm được. lý tưởng cách mạng. bởi nó nằm sâu trong nội tâm mỗi người. động cơ vào Đảng không đúng đắn. luôn phải đối mặt với biết bao khó khăn. nhưng không có đoàn kết. Nếu ngay từ đầu. mà nó đã tồn tại trong những người đoàn viên ưu tú. thực dụng. mỗi người chúng ta nói chung. tự trau dồi. vụ lợi. chí công. Động cơ và mục đích vào Đảng đúng đắn không phải là cái cụ thể. quần chúng ưu tú và người Đảng viên cần thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về đạo đức cách mạng: “Cần. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. tích cực góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân. không hình thành một khối vững chắc. Trong điều kiện hòa bình. của dân tộc. Vì sự vững mạnh của Đảng. lệch lạc. Xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn hiện nay có ý nghĩa hết s ức quan trọng. Nếu người vào Đảng không có đủ nghị lực và bản lĩnh. Trong quá trình phấn đấu vào Đảng.

không ngừng nghỉ.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . đại bộ phận Đảng viên vẫn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất”. nắm vững lý luận Mác – Lê nin. công tác.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Sau khi đã xây dựng cho mình được động cơ đúng đ ắn người Đ ảng viên phải thường xuyên tự rèn luyện và nâng cao bản lĩnh chính trị. Tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt. Ngày nay. tin cậy. sáng tạo. người phấn đấu vào Đảng cần đ ứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân. kiên định. không mất phương hướng chính trị và có thái độ. chính kiến rõ ràng. tư tưởng Hồ Chí Minh. trải nghiệm qua trường học đấu tranh thực tiễn. Đồng thời bản lĩnh đó còn thể hiện ở tinh thần độc lập.xã hội. lý tưởng và con đường xã hội chủ nghĩa mà Bác Hồ đã lựa chọn. Có đạo đức cách mạng mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở nhận thức đúng đắn và kiên định mục tiêu. ỷ lại. muốn trở thành Đ ảng viên của Đảng cộng sản cần thường xuyên tự rèn luyện mình qua thực tế s ản xuất. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. cần thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. hoạt động chính trị . Trong Đảng ta. giữ vững niềm tin. đã nêu gương chói lọi về đạo đức cách mạng. Đạo đức cách mạng là kết quả của quá trình tu dưỡng. nền tảng tư tưởng của Đảng. bảo thủ. trì trệ. Bản lĩnh chính trị còn được rèn luyện qua các hoạt động thực tiễn. được nhân dân quý mến. phẩm chất đ ạo đức cách mạng. không thụ động. giảm sút niềm tin và ý trí chiến đấu. thì đạo đức cách mạng là: Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. rèn luy ện suốt đ ời. Trong điều kiện hiện nay. tích lũy kiến thức và kinh nghiệm. như Bác Hồ đã dạy: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời sa xuống. làm giàu vốn hiểu biết của chính mình. cần đặc biệt nhấn mạnh đến sự kiên định mục tiêu. Trước khó khăn thử thách không nao núng tinh thần. Nó do đấu tranh. Bản lĩnh chính trị được hình thành chủ yếu bằng nỗ lực của bản thân trong quá trình học tập. có biết bao nhiêu đồng chí đã vì dân. Cùng với rèn luyện bản lĩnh chính trị. Đạo đức cách mạng có nội dung hết sức phong phú. chỉ có sự hiểu biết sâu rộng. trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào cũng không giao động. vì Đảng mà hy sinh oanh liệt. khi cách mạng thế giới tạm thời lâm vào thoái trào. nhưng như lời bác Hồ dạy: “Nói tóm tắt. cho cách mạng. rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng _______________________________________________________________________ _ T. lý tưởng của Đảng. chúng ta mới trở nên vững vàng và kiên định. Để có bản lĩnh chính trị vững vàng.

Để xứng đáng với vai trò tiên phong. nghiệp vụ. văn minh. Đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân không phải là phủ định vai trò. hoặc học lấy lệ. sống cơ hội thực dụng. quyết tâm và góp sức đưa đất nước thoát khỏi tình trạng kém phát triển. ngoài nhiệt tình cách mạng cần đặc biệt coi trọng nâng cao năng lực trí tuệ và năng lực thực tiễn. lên trước lợi ích tập th ể và toàn xã hội. không ngừng học tập.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ cố. chỉ cốt lấy bằng cấp. ích kỷ. Không thể có đạo đức cách mạng nếu làm gì cũng tính thiệt hơn với Đảng. trở thành quốc gia giàu mạnh. chiến đấu và học tập giỏi. Nâng cao năng lực. Hai điều kiện này có quan hệ gắn bó mật thiết với nhau trong quá trình xây dựng động cơ cho mình. vàng càng luyện càng trong”. trong đó lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp. Đ ảng không thể kết nạp những người lười học tập. đồng thời kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. đoàn thể giao cho. làng nước theo sau” như chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . lúc nào cũng đòi hỏi hưởng thụ. Đó là điều kiện chủ yếu để quần chúng tin cậy giới thiệu và tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào Đ ảng. lợi ích cá nhân được tôn trọng khi nó không trái với lợi ích chung của cộng đồng. người đang phấn đấu vào Đảng cần hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác của mình và nhiệm vụ của tổ chức Đảng. không thể hiện được tính tiên phong gương mẫu. đặt lợi ích cá nhân mình lên trên. nhân dân làm chủ xã hội và có cuộc sống ấm no. l ợi ích tập thể và lợi ích cá nhân. hạnh phúc. Trong điều kiện hiện nay. Ngày nay đạo đức cách mạng còn là ý trí. lãng phí làm giàu phi pháp…. gương mẫu “Đảng viên đi trước. thường xuyên tiếp nhận những hiểu biết mới để đủ kiến thức đáp ứng các yêu cầu do thực tiễn đề ra. Để trở thành Đảng viên. _______________________________________________________________________ _ T. tự do. coi đ ồng tiền là tất cả. Cũng như ngọc càng mài càng sáng. có năng lực trí tuệ và thực tiễn nó được tạo nên bởi trình độ trí tuệ của người Đảng viên. hiệu quả cao. Phải coi trọng việc học tập chính trị cùng với chuyên môn. chính sách để tham nhũng. Đảng luôn tôn trọng và quan tâm đến lợi ích cá nhân. Nhiệt tình cách mạng. Để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao thì người Đảng viên phải thảo mãn được hai điều kiện đó là. công tác. lợi ích cá nhân. bảo đảm đạt chất lượng. Phấn đấu trở thành người sản xuất. Đường lối của Đảng là kết hợp hài hòa ba lợi ích: lợi ích toàn xã hội. muốn lựa chọn theo ý thích và lợi ích cá nhân. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao Đảng viên phải hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. lợi dụng cơ chế.

khối phố.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . từ thiện.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Gắn bó với tập thể. Tích cực tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng. người trong độ tuổi Thanh niên muốn vào Đảng nhất thiết phải là Đoàn viên ưu tú. các hoạt động đoàn thể. lãng phí. am hiểu và l ắng nghe ý kiến của quần chúng. vận động nhân dân thực hiện đường lối của Đảng và chinh sách. khả năng lãnh đạo. đạo lý tốt đẹp của dân tộc. đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa. quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Thường xuyên chăm lo đời sống. tham gia xây dựng tổ chức Đảng ở cơ sỏ trong sạch. với bà con làng xóm. gương mẫu vận động gia đình. Ở nơi có tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. người phấn đấu vào Đảng phải tích cực tham gia xây dựng Đảng. Hòa mình với quần chúng nhưng không bị động theo những suy nghĩ và việc làm tiêu cực. Qua hoạt động đoàn thể người phấn đấu vào Đảng thể hiện rõ vai trò. Đảng viên phải giữ vững và phát huy truyền thống đó. người thân tham gia các phong trào. công tác xã hội Một trong những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự gắn bó mật thiết. tập hợp quần chúng. tôn trọng. với đồng nghiệp. tin tưởng. phát huy tính tiên phong gương mẫu – những phẩm chất cần thiết để trở thành Đảng viên của Đảng. với nhân dân. Vì vậy. Phải hòa mình với quần chúng. góp phần phát huy vai trò của đoàn thể trong s ự nghiệp đổi mới. chống tệ nạn xã hội. vận động mọi người đoàn kết. Muốn trở thành Đảng viên. quan liêu. phát huy truyền thống. người phấn đấu vào Đảng phải gắn bó với tập thể. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Người phấn đấu vào Đảng phải nhiệt tình tham gia sinh hoạt đoàn thể mà bản thân là thành viên. tiêu cực. tham nhũng. máu thịt với nhân dân. trước hết thể hiện sự gắn bó với quần chúng ở nơi làm việc và nơi cư trú của mình. hiện đại hóa đất nước. _______________________________________________________________________ _ T. Người muốn vào Đảng càng phải chú trọng mở rộng quan hệ xã hội và tích cực tham gia công tác xã hội. các hoạt động nhân đạo. vững mạnh là trách nhiệm của người phấn đấu vào Đảng. mà luôn luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. với nhân dân. chia sẻ. pháp luật của nhà nước. bạn bè trong đơn vị công tác. thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ do Đảng đề ra. sai trái. Nhân dân ta gắn bó với Đảng và luôn tham gia đóng góp cho Đảng.

tạo ra bước phát triển mới của cơ sở. góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và s ức chiến đấu của tổ chức Đảng. cải thiện đời sống cho nhân dân. chính sách.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ Nội dung tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng của người phấn đ ấu vào Đảng là: Bằng sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của mình quan tâm đóng góp ý kiến với chi bộ. nắm bắt tình hình của quần chúng nhân dân. cải thiện đời sống của người lao động. đơn vị.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . II. nhất là về phát triển kinh tế. nỗ lực phấn đấu cao nhất. các thế lực thù địch lợi dụng dân chủ để xuyên tạc chủ trương. Liên hệ với quá trình phấn đấu rèn luyện bản thân. xóa đói giảm nghèo. đủ tiêu chuẩn để tổ chức Đảng xem xét. nhiệm vụ đó vào cuộc sống. pháp luật chính sách của nhà nước phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất. Góp phần làm thất bại mọi âm mưu và thủ đoạn phá hoại của các phần tử xấu. nghị quyết của Đảng. Tham gia xây dựng Đảng ở cơ sở còn bao gồm các nội dung sau: + Tích cực hưởng ứng các phong trào. đẩy lùi những biểu hiện tiêu cực. + Tham gia ý kiến khi được hỏi về việc giới thiệu những Đảng viên ưu tú. hiểu biết về Ðảng. vững mạnh. đề xuất với tổ chức Đảng. + Tích cực và mạnh dạn tham gia góp ý kiến đối với sự lãnh đ ạo c ủa t ổ ch ức Đảng và đội ngũ Đảng viên. các hoạt động triển khai thực hiện chủ trương. đơn vị. + Tham gia góp ý kiến đối với hoạt động của chính quyền và đoàn thể. Đảng bộ trong việc lãnh đạo cơ quan. Khi được học tập tại mái trường Học Viện Ngân Hàng Tôi đã có may mắn được nghiên cứu. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. + Chủ động nắm bắt tình hình thực tế. kịp thời phản ánh. nhiệm vụ do Đảng bộ. sáng tạo. đơn vị chấp hành tốt đường lối của Đảng. chính sách của Đảng. động viên nhân dân làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. bầu vào cấp ủy. giới thiệu những quần chúng ưu tú có đủ điều kiện để tổ chức Đảng xét kết nạp. kết quả thực hiện chủ trương. nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên.xã hội ở cơ sở. Góp phần tích cực đưa những chủ trương. góp phần xây dựng cơ sở chính trong sạch. Tôi đã xác định cho mình một nhận thức _______________________________________________________________________ _ T. giữ vững ổn định chính trị . chi bộ đề ra với tinh thần chủ động. + Tích cực và kiên quyết đấu tranh bảo vệ Đảng.

tổ chức têt trung thu. Vào Ðảng không phải là để tranh giành quyền lợi. xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước . sinh viên rèn luyện. thấm nhuần lời dạy c ủa người ngoài việc trau rồi kiến thức Tôi luôn nhắc nhở bản thân tu dưỡng đ ạo đức. Với tinh thần ham học hỏi. tham gia phân luồng giao thông trong giờ cao điểm.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói “ có Đ ức mà không có tài là người vô dụng. chưa rèn luyện. Tôi luôn chuyên tâm vào các bài giảng của thầy cô để trau dồi kiến thức cho một nhà ngân hàng tương lai. Là một bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gắn kết các thành viên với nhau . công tác xã hội là một trong những mục tiêu phấn đấu của Tôi. đặc biệt là những kiến thức về kinh tế. sống có lý tưởng tôi luôn nỗ l ực phấn đấu “chiến thắng bản thân”.Là bí thư lớp Tôi luôn cố gắng gương mẫu trong học tập và mọi hoạt động của nhà trường. 1-6 cho các bé ở làng trẻ hy vọng …. Mặc dù là sinh viên một lớp tín chỉ việc gắn kết các thành viên là rất khó nhưng điều đó đã không làm Tôi nản lòng. những đóng góp nhỏ bé như công tác bảo vệ môi trường. Đó là quãng thời gian mà sức trẻ được cống hiến hết _______________________________________________________________________ _ T. "chỗ dựa" tiến thân. Mục tiêu đó là động lực lớn để tôi học tập. Có lẽ một kỷ niệm đáng nhớ nhất trong quãng thời gian tình nguyện vừa qua đó chính là Mùa hè xanh 2009. có tài mà không có đức làm việc gì cũng khó” . chứ không phải lợi dụng vào Ðảng để làm "bình phong". học tập. Bên cạnh việc học tập trên lớp Tôi cố gắng tìm hiểu những kiến thức về văn hóa . luôn cố gắng để không dừng bước và bỏ cuộc khi chiến đấu với sự “ích kỷ. công tác tốt. mang ý nghĩa cống hiến. luôn lắng nghe ý kiến của mọi người đó chính là một bí quyết giúp Tôi Thành công Trong thời gian học tập trường Tôi đã thực sự trưởng thành trong mái nhà tình nguyện HVNH. thỏa mãn tham vọng cá nhân. nguyện vọng của các bạn. xã hội. với nhân dân . phấn đấu vào Ðảng phải xuất phát từ động cơ trong sáng. ham hưởng thụ”. nêu cao ý thức trách nhiệm tự khẳng định mình. Tôi mong muốn làm việc hết mình để không lãng phí tuổi trẻ. cho đất nước. sống lành mạnh và có ích cho xã hội Để trở thành người sinh viên gương mẫu . Gắn bó với tập thể. không tụt hậu. Chưa vào Ðảng không có nghĩa là chưa phấn đấu. giỏi .. hoàn thành những nhiệm vụ mà đoàn trường và thành đoàn giao cho . Ngay từ khi là sinh viên năm thứ nhất Tôi đã nhiệt tình tham gia các hoạt động tập thể. Trở thành đảng viên không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là c ơ hội đ ể mỗi học sinh. hòa đồng và có trách nhiệm. chưa cống hiến. các kỳ học vừa qua Tôi luôn đước xếp loại khá . sống gương mẫu. Chỉ với những động . Tôi mong ước một ngày nào đó mình sẽ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Ðảng. tích cực tham gia các hoạt đ ộng đoàn th ể. lười biếng.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ đúng đắn về Đảng. hay chăm sóc các em bé ung mắc bệnh ung thu tại viện nhi TW. Hiểu được tâm tư. Ðó là mục tiêu và lý tưởng phấn đ ấu c ủa bản thân. Tình nguyện chính là nơi Tôi được cống hiến sức trẻ cho xã hội .

sáng tạo… Những điều đó chính là động lực để Tôi cố gắng hơn nữa để xứng đáng là thế hệ trẻ của đất nước .. ngõ xóm. những bờ đê………. thế nào là “ trung với nước . hiểu về một thế hệ đã hy sinh cho độc lập của dân tộc. Tương lai của thanh niên gắn liền với vận mệnh của đất nước và tương lai của dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng _______________________________________________________________________ _ T. Và đặc biệt là mười lăm ngày hành trình về những nghĩa trang lịch sử . Mười lăm ngày để tìm hiểu về phong trào đoàn.Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng _______________________________________________________________________ _ mình. sự hy sinh . khả năng giao tiếp. Hà Nội đã cho Tôi thấy được thế nào là tinh thần đoàn kết. sẵn sàng hy sinh vi độc l ập dân t ộc…” và th ế nào là học tập và làm việc thao tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Trong quá trình phấn đấu và rèn luyện của mình. để làm xanh đường lang . hiếu với dân . tính chủ động. nhất là trình độ ngoại ngữ. Với hành trang trên vai và một trái tim nhiệt huyết toàn đội gồm 30 thành viên đã vượt qua sự khắc nghiệt về thời tiết. tin học. dám làm của tuổi trẻ Viêt Nam. thiếu kiến thức cần thiết cho yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. Ngoài những việc đã làm được Tôi nhận thấy mình còn những mặt chưa được như: thụ động tiếp nhận các chương trình. sự khó khăn về dời sống vật chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà thành đoàn giao cho. ngại tìm hiểu và ít ý kiến đóng góp xây dựng. nhũng con mương. Với 15 ngày tại Đan phượng.h: Tạ Thị Liên – Lớp NHG-CD25 .. Đó chính là nơi giúp Tôi hiểu thêm về truyền thống l ịch s ử của ông cha ta. dám nghĩ . để dạy học cho các em nhỏ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->