Chương IV: Phân bào

Bài 15: Chu kỳ phân bào và quá trình nguyên phân

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

1

I. Khái niệm chu kỳ tế bào
1. Khái niệm:
Trình tự nhất định các sự kiện mà tế bào trải qua và lặp lại giữa các lần nguyên phân liên tiếp mang tính chất chu kỳ. Vì thế, chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa hai lần phân bào. Về thời gian, chu kỳ tế bào được hình thành ngay sau khi nó kết thúc lần phân bào thứ hai. Thời gian chu kỳ tế bào tuỳ thuộc từng loại tế bào và từng loài. Có loài, chu kỳ của tế bào kéo dài trên 20 giờ.
4/9/2012 6:43:28 AM Hanae's 2

Ví dụ:
• - Chu kì của tế bào ở giai đoạn sớm của phôi chỉ 15 – 20 phút. • - Tế bào ruột một ngày phân bào 2 lần. • - Tế bào thần kinh, tế bào sợi cơ vân thì không phân chia.

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

3

Khi các tế bào chuyển sang trạng thái phân hoá sớm (tế bào thần kinh, tế bào sợi cơ vân), chúng mất khả năng phân chia. Chu kỳ được chia Chu kỳ tế bào diễn ra qua các quá trình sinh trưởng, phân chialàm mấy thời kỳ? chất tế bào và kết thúc là nhân, phân chia sự phân chia tế bào.

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

4

Một chu kỳ tế bào có hai thời kỳ rõ rệt là kỳ trung gian và nguyên phân.

2. Đặc điểm chu kỳ tế bào Chu kỳ tế bào có đặc điểm gì?

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

5

Kỳ trung gian
Thời Gian
Dài (chiếm gần hết thời gian của chu kỳ)

Nguyên phân
Ngắn .

Gồm 3 pha : +Pha G1:Tế bào chất gia tăng. Hình thành thêm các bào quan. Phân hoá về cấu trúc và chức năng tế bào. Chuẩn bị tiền chất tạo điều kiện để tổng hợp AND. Vào cuối pha G1 tế bào phải vượt qua điểm kiểm soát (R) mới tiếp tục đi vào pha S. + S : Sao chép AND, nhân đôi NST (NST từ thể đơn chuyển sang thể kép). Trung tử nhân đôi hình thành thoi phân bào. Tổng hợp nhiều hợp chất cao phân tử, hợp chất giàu năng lượng. + G2 : Tiếp tục tổng hợp Prôtêin. NST Hanae's 4/9/2012 6:43:28ở dạng kép. AM

Đặc điểm

2 giai đoạn : + Phân chia nhân gồm 4 kỳ . + Phân chia tế bào chất

6

Tế bào được điều khiển rất chặt chẽ Điều gì xảy ra nếu sự điều hòa chu bằng hệ thống điều hòa tinh vi nhằm kỳ bị trục trặc ? đảm bảo sự sinh trưởng và phát triển bình thường của cơ thể

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

7

?Chu kì tế bào diễn ra qua các quá trình nào?

Sinh trưởng

Qua các quá trình

Phân chia nhân

Phân chia TBC, mà kết thúc là sự phân chia TB

4/9/2012 6:43:28 AM

Hanae's

8

? Tại sao tế bào khi tăng trưởng đến một mức nhất định thì lại phân chia?
Vì:

Khi tế bào tăng trưởng đến một mức độ nhất định, nhân không có khả năng điều hoà các quá trình xảy ra trong tế bào do đó phá vỡ tỉ lệ giữa nhân và tế bào chất
 Sự tăng trưởng tế bào tới một giới hạn là nhân tố tạo nên trạng thái không ổn định từ đó kích thích các cơ chế khởi động sự phân bào.
4/9/2012 6:43:28 AM Hanae's 9