HUÓNG DÁN SU DUNG

D|ch vµ Internet Banking
(Dành cho khách hàng cá nhân)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
Mµc lµc
GiÓI THIJU...................................................................................................1
1. Dáng nhâp lân dâu – First time login ........................................................2
2. Dáng nhâp - Login (tu lân thu 2 tro di) ....................................................5
3. Thoát khoi mang – Logout........................................................................8
4. Thay dôi PIN – Change PIN................................................................... 10
5. Thay dôi Email – Change Email ............................................................. 12
6. Kích hoat loi chào - Salutation............................................................... 14
7. Tóm tát tài khoan – Account Summary................................................... 18
8. Chi tiêt tài khoan tiêt kiêm – Savings Account Details............................ 22
9. Chi tiêt tài khoan tiên gui thanh toán - Current Account Details ............. 23
10. Chi tiêt tài khoan tiên gui ky han - Fixed Deposit Account Details ....... 24
11. Chi tiêt tài khoan vay – Loan Account Details ...................................... 26
12. Yêu câu sao kê – Statement Request ..................................................... 27
14. Nhât ký hoat dông Ngân hàng diên tu - eBanking Activity Log ............ 33
15. Chuyên tiên – Fund Transfer................................................................. 36
16. Hoàn tra khoan vay – Loan Repayment................................................. 39
17. Yêu câu sô séc – Cheque Book Request................................................ 41
18. Vân tin trang thái séc – Cheque Status Inquiry...................................... 44
19. Ngung thanh toán séc – Stop Cheque.................................................... 46
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 1 -
GIÓI THI(U
Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân - Personal Internet Banking
cung câp cho khách hàng cá nhân dã dáng ký su dung Internet Banking các
dich vu ngân hàng truc tuyên thông qua Internet dê thuc hiên các chuc náng
nghiêp vu. Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân gôm có các chuc
náng sau:
• Dáng nhâp
• Thoát khoi chuong trình
• Dôi PIN
• Thay dôi Email
• Loi chào
• Vân tin tóm tát/chi tiêt tài khoan
• Yêu câu sao kê
• Vân tin lich su giao dich
• Vân tin nhât ký hoat dông Ngân hàng diên tu
• Chuyên tiên
• Hoàn tra khoan vay
• Yêu câu sô séc
• Vân tin trang thái séc
• Ngung thanh toán séc
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 2 -
1. Ðång nhâp lân dâu - First time login
Khách hàng sau khi dáng ký su dung dich vu Internet Banking së nhân duoc
Access ID – Mã truy câp cua mình qua email và PIN cua mình tu chi nhánh
dáng ký.
1. Trong lân dâu tiên dáng nhâp, khách hàng truy câp vào trang web
http://www.vietinbank.vn cua Ngân hàng Công thuong Viêt Nam, chon
muc Internet Banking, nhân vào liên kêt Dàng nhçp lân dâu - First Time
Login trên trang dáng nhâp. Khi dó, trang “Các diêu khoan và Diêu kiên -
Terms & Conditions” duoc hiên thi.
Hình 1.1 Trang “Các diêu khoan và diêu kiçn”
2. Khách hàng cân doc kÿ nhung diêu khoan và diêu kiên này. Sau dó, khách
hàng nhân nút Châp nhçn - Accept dê tiêp tuc. Khi dó, màn hình “Dáng ký
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 3 -
lân dâu tiên” duoc hiên thi dê khách hàng nhâp vào Access ID và PIN cua
mình.
Hình 1.2 Trang “ Dáng ký lân dâu tiên”
3. Sau khi nhâp xong Access ID và PIN, khách hàng nhân nút Nçp - Submit,
khi dó màn hình “Dáng ký khách hàng” duoc hiên thi cho phép khách hàng
tao User ID – Mã nguoi su dung và thay dôi PIN.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 4 -
Hình 1.3 Trang “Dáng ký khách hàng”
4. Khách hàng cân nhân nút Dàng ký - Register dê dáng ký. Khi dó, trang
“Dáng ký thành công” duoc hiên thi. Sau dó, khách hàng có thê su dung
User ID và PIN moi dê truy câp vào hê thông Internet banking trong các lân
dáng nhâp tiêp theo và su dung dich vu duoc cung câp.
Hình 1.4 Trang “Dáng ký thành công”
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 5 -
2. Ðång nhâp - Login (tù lân thú 2 tró di)
1. Tu trang web cua Ngân hàng Công thuong Viêt Nam: http://
www.icb.com.vn, khách hàng chon muc Internet Banking, nhân vào liên
kêt Thµc hiçn giao d|ch trong phân Giao d|ch cá nhân.
2. Trang “Dáng nhâp” duoc hiên thi, khách hàng nhâp vào:
- Enter your User ID: nhâp vào User ID - Mã nguoi su dung
- PIN: sô PIN
- Select language: lua chon ngôn ngu Vietnamese hoác English
Khách hàng nhân nút Nçp - Submit
Hình 2.1 Trang “Dáng nhçp”
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 6 -
.
3. Khi dáng nhâp thành công, màn hình hiên thi trang “Chào mung dáng
nhâp” và khách hàng có thê su dung các chuc náng trên Internet Banking.
Hình 2.2a Trang “Chào mùng”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 7 -
Hình 2.2b Trang “Chào mùng”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 8 -
3. Thoát khói mang - Logout
1. Tu thanh diêu huong trên, khách hàng nhân vào liên kêt Thoát khoi mçng-
Logout
Hình 3.1a Thanh diêu huóng trên
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 3.1b Thanh diêu huóng trên
(Màn hình tiêng Anh)
2. Khi dã thoát, màn hình hiên thi trang “Thoát khoi mang”
Hình 3.2a Trang “Thoát khoi mçng”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 9 -
Hình 3.2b Trang “Thoát khoi mçng”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 10 -
4. Thay dôi PIN - Change PIN
1. Tu thanh diêu huong phía trên, khách hàng nhân vào liên kêt Dôi PIN –
Change PIN
Hình 4.1a Thanh diêu huóng phía trên
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 4.1b Thanh diêu huóng phía trên
(Màn hình tiêng Anh)
2. Màn hình hiên thi trang “Dôi PIN”
3. Khách hàng nhâp PIN cu, PIN moi và Xác nhân PIN moi rôi nhân nút
Hoàn tât - Finished dê thay dôi PIN.
Hình 4.2a Trang “Dôi PIN”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 11 -
Hình 4.2b Trang “Dôi PIN”
(Màn hình tiêng Anh)
4. Khi dã dôi PIN xong, màn hình hiên thi trang “Kêt qua Thay dôi PIN” voi
môt dòng thông báo: PIN dã thay dôi thành công – PIN changed
successfully
Hình 4.3a Trang “Kêt qua thay dôi PIN”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 4.3b Trang “Kêt qua thay dôi PIN”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 12 -
5. Thay dôi Email - Change Email
1. Tu thanh diêu huong phía trên, khách hàng nhân vào liên kêt Thay dôi
Email - Change Email
Hình 5.1a Thanh diêu huóng phía trên (Màn hình tiêng Viçt)
Hình 5.1b Thanh diêu huóng phía trên (Màn hình tiêng Anh)
2. Màn hình hiên thi trang “Thay dôi Email”
3. Khách hàng nhâp Email moi rôi nhân nút Hoàn tât - Finished dê thay dôi
Email.
Hình 5.2a Trang “Thay dôi Emai” (Màn hình tiêng Viçt)
Hình 5.2b Trang “Thay dôi Emai”(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 13 -
4. Khi hoàn tât thay dôi Email, màn hình hiên thi trang “Kêt qua thay dôi
Email” voi môt dòng thông báo: Email dã thay dôi thành công – Email
Changed Successfully
Hình 5.3a Trang “Kêt qua thay dôi Email”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 5.3b Trang “Kêt qua thay dôi Email”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 14 -
6. Kích hoat lòi chào - Salutation
1. Tu thanh diêu huong phía trên, khách hàng nhân liên kêt Lòi chào dã tuy
chinh - Salutation
Hình 6.1a Thanh diêu huóng phía trên
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 6.1b Thanh diêu huóng phía trên
(Màn hình tiêng Anh)
2. Màn hình hiên thi trang “Loi chào dã tuy chinh”
3. Tai truong Lòi chúc mùng - Greeting, khách hàng nhân vào nút Bçt – On
4. Tai truong Lòi chào dã tuy chinh – Salutation, khách hàng có thê chon
Mister, Madam….
5. Khách hàng nhân nút Hoàn tât - Finished dê kích hoat loi chào.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 15 -
Hình 6.2a Trang “Lòi chào dã tuy chính” (Màn hình tiêng Viçt)
Hình 6.2b Trang “Lòi chào dã tuy chính” (Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 16 -
5. Khi kích hoat loi chào thành công, màn hình hiên thi trang “Kêt qua tuy
chinh” voi môt dòng thông báo: Dü liçu tuy chinh dã cçp nhçt thành
công – Personalisation Data Updated Successfully
Hình 6.3a Màn hình “Kêt qua tuy chính”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 6.3b Màn hình “Kêt qua tuy chính”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 17 -
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 18 -
7. Tóm tåt tài khoán - Account Summary
Chuc náng này cho phép khách hàng xem tóm tát các tài khoan duoc dáng ký
liên kêt voi Internet Banking.
1. Tu danh sách các chuc náng bên trái màn hình, khách hàng nhân vào liên
kêt Tóm tàt tài khoan - Account Summary.
2. Nêu khách hàng có tài khoan tiêt kiêm, tiên gui thanh toán, tiên gui ky han,
tiên vay dã dáng ký Internet Banking, màn hình së hiên thi Trang “Tóm tát
tài khoan” voi các thông tin cua tài khoan tuong ung.
Hình 7.1a Trang “Tóm tát tài khoan”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 19 -
Hình 7.1b Trang “Tóm tát tài khoan”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 20 -
3. Trong hôp tha cua côt Hành dçng - Action, khách hàng có thê chon môt
trong các chuc náng sau:
3a. Dôi voi tài khoan tiêt kiêm:
• Các chi tiêt – Details
• Lich su giao dich – Transaction History
• Chuyên tiên – Funds Transfer
• Hoàn tra khoan vay – Loan Repayment
• Yêu câu sao kê – Statement Request
3b. Dôi voi tài khoan tiên gui thanh toán:
• Các chi tiêt – Details
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 21 -
• Lich su giao dich – Transaction History
• Chuyên tiên – Funds Transfer
• Hoàn tra khoan vay – Loan Repayment
• Yêu câu sô séc – Cheque Book Request
• Vân tin trang thái séc – Cheque Status Inquiry
• Ngung thanh toán séc – Stop cheque
• Yêu câu sao kê – Statement Request
3c. Dôi voi tài khoan tiên gui ky han:
• Các chi tiêt – Details
3d. Dôi voi tài khoan vay:
• Các chi tiêt – Details
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 22 -
8. Chi tiêt tài khoán tiêt kiêm - Savings Account Details
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các chi tiêt tài khoan tiêt kiêm
1. Tu trang “Tóm tát tài khoan”, khách hàng nhân vào chuc náng Các chi tiêt
– Details trong hôp tha cua côt Hành dçng – Action cho tài khoan tiêt
kiêm
2. Trang “Các chi tiêt tài khoan tiêt kiêm” duoc mo, hiên thi thông tin chi tiêt
vê tài khoan tiêt kiêm
Hình 8.1a Trang “Các chi tiêt tài khoan tiêt kiçm”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 8.1b Trang “Các chi tiêt tài khoan tiêt kiçm”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 23 -
9. Chi tiêt tài khoán tiên gúi thanh toán - Current Account Details
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các chi tiêt tài khoan tiên gui thanh
toán
1. Tu trang “Tóm tát tài khoan”, khách hàng nhân vào chuc náng Các chi tiêt
– Details trong hôp tha cua côt Hành dçng – Action cho tài khoan tiên gui
thanh toán.
2. Trang “Các chi tiêt tài khoan tiên gui thanh toán” duoc mo, hiên thi thông
tin chi tiêt vê tài khoan tiên gui thanh toán.
Hình 9.1a Trang “Các chi tiêt TK tiên gui thanh toán” (Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 24 -
Hình 9.1b Trang “Các chi tiêt TK tiên gui thanh toán” (Màn hình tiêng Anh)
10. Chi tiêt tài khoán tiên gúi ký han - Fixed Deposit Account Details
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các chi tiêt tài khoan tiên gui ky han
1. Tu trang “Tóm tát tài khoan”, khách hàng nhân vào chuc náng Các chi tiêt
– Details trong hôp tha cua côt Hành dçng – Action cho tài khoan tiên gui
ky han.
2. Trang “Các chi tiêt nhóm tài khoan tiên gui ky han” duoc mo, hiên thi
thông tin chi tiêt vê nhóm tài khoan tiên gui ky han
Hình 10.1a Trang “Các chi tiêt nhóm tài khoan tiên gui ky hçn”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 25 -
Hình 10.1b Trang “Các chi tiêt nhóm tài khoan tiên gui ky hçn”
(Màn hình tiêng Anh)
3. Khách hàng có thê hiên thi các chi tiêt cua tung tài khoan tiên gui ky han
báng cách nhân vào chuc náng Chi tiêt – Details trong hôp tha cua côt
Hành dçng - Action.
4. Trang “ Các chi tiêt tài khoan tiên gui ky han” duoc mo, hiên thi thông tin
chi tiêt vê tài khoan tiên gui ky han
10.2a Trang “Các chi tiêt tài khoan tiên gui ky hçn”
(Màn hình tiêng Viçt)
10.2b Trang “Các chi tiêt tài khoan tiên gui ky hçn”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 26 -
11. Chi tiêt tài khoán vay - Loan Account Details
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các chi tiêt tài khoan vay
1. Tu trang “Tóm tát tài khoan”, khách hàng nhân vào chuc náng Chi tiêt –
Details trong hôp tha cua côt Hành dçng – Action cho tài khoan vay.
2. Trang “Các chi tiêt Tài khoan vay” duoc mo, hiên thi thông tin chi tiêt vê
tài khoan vay.
Hình 11.1a Trang “Các chi tiêt tài khoan vay”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 11.1b Trang “Các chi tiêt tài khoan vay”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 27 -
12. Yêu câu sao kê - Statement Request
Chuc náng này cho phép khách hàng yêu câu sao kê cho các Tài khoan tiên gui
thanh toán duoc dáng ký liên kêt voi Internet Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Yêu câu sao kê theo hai cách. Môt
cách là thông qua bang lua chon bên trái, cách kia là thông qua Trang Tóm
tát tài khoan, trong dó khách hàng lua chon Yêu câu sao kê tu côt “Hành
dçng” cho Tóm tát tài khoan tiên gui thanh toán.
2. Su khác nhau giua truy câp tu bang lua chon bên trái và Tóm tát tài khoan
là khi khách hàng truy câp thông qua Tóm tát tài khoan, Tài khoan tiên gui
thanh toán dã lua chon së duoc xác dinh cho yêu câu sao kê.
3. Các chi tiêt cho Yêu câu sao kê duoc hiên thi nhu trong Hình 12.1 Màn
hình yêu cu sao kê.
Hình 12.1 Màn hình yêu câu sao kê
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 28 -
4. Khách hàng cân lua chon Tài khoan tiên gui thanh toán cua mình, nhâp vào
thoi gian, và cuôi cùng lua chon phuong thuc nhân, cho dù nhân sao kê tai
chi nhánh hoác qua thu toi dia chi thu tín cua ho.
5. Khách hàng chi có thê yêu câu 1 sao kê cho môt tháng dôi voi môi yêu câu.
6. Khi các thông tin dã hoàn tât, khách hàng nhân nút Nçp - Submit dê yêu
câu.
Hình 12.2 Màn hình xác nhçn yêu câu sao kê
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 29 -
7. Khách hàng cân dam bao các thông tin dã nhân là chính xác và dã doc diêu
khoan quy dinh. Sau dó, khách hàng nhân nút Xác nhçn – Confirm dê xác
nhân yêu câu.
8. Trang xác nhân së duoc hiên thi nhu trong Hình 12.3 Màn hình xác nhçn
yêu câu sao kê.
Hình 12.3 Màn hình xác nhçn yêu câu sao kê
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 30 -
13. Vân tin l|ch su giao d|ch – Transaction History Inquiry
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các giao dich dã thuc hiên truoc dây
cho tài khoan tiên gui thanh toán và tài khoan tiêt kiêm dã duoc dáng ký liên
kêt voi Internet Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Vân tin lich su giao dich theo hai
cách.
- Cách 1: Tu danh sách các chuc náng bên trái màn hình, khách
hàng nhân vào liên kêt L|ch su giao d|ch – Transaction
History.
- Cách 2: Tu trang “Tóm tát tài khoan”, khách hàng chon chuc
náng L|ch su giao d|ch – Transaction History tu côt Hành
dçng - Action cho tài khoan tiên gui thanh toán và tài khoan tiêt
kiêm.
2. Trang “Vân tin lich su giao dich” duoc hiên thi. Khách hàng cân lua chon:
- Tài khoan cân vân tin lich su giao dich
- Phuong thuc vân tin lich su giao dich: theo 20 giao dich cuôi
cùng hoác theo pham vi ngày (Luu ý: Chi có các giao dich trong
pham vi thoi gian 1 tháng cuôi cùng kê tu ngày hiên hành là có
thê duoc hiên thi)
Khách hàng nhân nút Nçp - Submit
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 31 -
Hình 13.1a Trang “Vân tin ljch su giao djch”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 13.1b Trang “Vân tin ljch su giao djch”
(Màn hình tiêng Anh)
3. Sau khi hê thông truy luc thông tin lich su giao dich phu thuôc vào tiêu chí
dã chon, màn hình hiên thi trang “Các chi tiêt lich su giao dich”. Khách
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 32 -
hàng có thê xem các chi tiêt vê giao dich dã chon hoác tai các chi tiêt vê
máy báng cách nhân vào nút Download.
Hình 13.2a Trang “Các chi tiêt ljch su giao djch”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 13.2b Trang “Các chi tiêt ljch su giao djch”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 33 -
14. Nhât ký hoat dông Ngân hàng diên tú - eBanking Activity Log
Chuc náng này cho phép khách hàng xem các hoat dông dã thuc hiên trong
tung phiên dáng nhâp vào Internet Banking.
1. Tu danh sách các chuc náng bên trái màn hình, khách hàng nhân vào liên
kêt Các hoçt dçng diçn tu - eBanking Activity Log.
2. Trang “Vân tin nhât ký hoat dông Ngân hàng diên tu” duoc hiên thi
3. Trong truong Loçi giao d|ch – Transaction Type, khách hàng có thê chon
xem môt trong sô các loai giao dich sau:
• Tât ca các loai giao dich – All
• Dáng nhâp – Login
• Thoát khoi mang – Logout
• Dôi PIN – Change PIN
• Loi chào dã tuy chinh – Salutation
• Thay dôi Email – Change Email
• Yêu câu sô séc – Cheque Book Request
• Vân tin trang thái séc – Cheque Status Inquiry
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 34 -
• Chuyên tiên – Funds Transfer
• Hoàn tra khoan vay – Loan Repayment
• Lich su giao dich – Transaction History
• Yêu câu sao kê – Statement Request
• Ngung thanh toán séc – Stop Cheque
4. Tiêp theo, khách hàng chon ky hiên thi các hoat dông. Chi có các hoat
dông trong pham vi thoi gian 2 tháng kê tu ngày hiên hành là có thê duoc
hiên thi.
5. Cuôi cùng, khách hàng nhân nút Nçp – Submit
Hình 14.1a Trang “Vân tin nhçt ký hoçt dçng Ngân hàng diçn tu”
(Màn hình tiêng Viçt)
Hình 14.1b Trang “Vân tin nhçt ký hoçt dçng Ngân hàng diçn tu”
(Màn hình tiêng Anh)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 35 -
6. Hê thông së truy luc các thông tin hoat dông phu thuôc vào tiêu chí dã
chon. Trang “Các chi tiêt hoat dông Ngân hàng diên tu” duoc hiên thi cho
phép khách hàng xem chi tiêt các hoat dông Ngân hàng diên tu theo loai
hình giao dich và thoi gian dã chon.
Hình 14.2a Trang “Các chi tiêt hoçt dçng Ngân hàng diçn tu”
(Màn hình tiêng Viçt)
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 36 -
Hình 14.2b Trang “Các chi tiêt hoçt dçng Ngân hàng diçn tu”
(Màn hình tiêng Anh)
15. Chuyên tiên - Fund Transfer
Chuc náng này cho phép khách hàng chuyên tiên tu môt tài khoan sang môt tài
khoan khác. Các tài khoan này phai duoc dáng ký liên kêt voi Internet
Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Chuyên tiên - Fund Transfer báng
cách nhân vào tuy chon trong bang lua chon bên trái hoác thông qua Tóm
tát tài khoan, trong dó khách hàng nhân chuc náng Chuyên tiên trong hôp
tha cua côt “Hành dçng”, chi sán có cho tài khoan tiêt kiêm và tài khoan
tiên gui thanh toán.
2. Su khác nhau giua viêc truy câp tu bang lua chon bên trái và Tóm tát tài
khoan là khi khách hàng truy câp thông qua Tóm tát tài khoan, Tài khoan
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 37 -
tiêt kiêm và tài khoan tiên gui thanh toán dã lua chon së duoc xác dinh là
tài khoan ghi no.
3. Giá tri nhâp cho Chuyên tiên duoc hiên thi nhu trong Hình 15.1 Màn hình
chuyên tiên.
Hình 15.1 Trang “Chuyên tiên”
4. Khách hàng cân lua chon tài khoan ghi no, tài khoan ghi có, sô tiên và mô
ta ván tát. Hê thông không cho phép khách hàng chuyên tiên toi tài khoan
có dông tiên khác. Khi các thông tin này duoc nhâp, khách hàng cân nhân
nút Nçp - Submit.
5. Hê thông së hiên thi các thông tin dã duoc khách hàng nhâp dê xác nhân.
Hình 15.2 Trang “Xác nhçn chuyên tiên”
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 38 -
6. Khách hàng cân kiêm tra xem tât ca các thông tin dã nhâp có chính xác
không truoc khi xác nhân chuyên tiên. Khi dã xác nhân, khách hàng cân
nhâp lai sô PIN cua mình cho muc dích bao mât, sau dó nhân nút Confirm
- Xác nhçn. Tât ca các giao dich tiên tê yêu câu kiêm tra PIN.
7. Hình 15.3 Màn hình xác nhçn hoàn thành chuyên tiên duoc hiên thi dê
khách hàng xác nhân ráng ho dã hoàn thành giao dich chuyên tiên.
Hình 15.3 Màn hình xác nhçn hoàn thành chuyên tiên
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 39 -
16. Hoàn trá khoán vay - Loan Repayment
Chuc náng này cho phép khách hàng thuc hiên hoàn tra khoan vay cho các tài
khoan vay duoc dáng ký liên kêt voi Internet Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Hoàn tra khoan vay - Loan
Repayment báng cách nhân vào tuy chon o bang lua chon bên trái hoác
thông qua Tóm tát tài khoan, trong dó khách hàng nhân vào tuy chon Hoàn
tra khoan vay o hôp tha cua côt “Hành dçng”, chi sán có cho tài khoan tiêt
kiêm và tài khoan tiên gui thanh toán.
2. Su khác nhau giua truy câp tu bang lua chon bên trái và Tóm tát tài khoan
là khi khách hàng truy câp thông qua Tóm tát tài khoan, tài khoan tiêt kiêm
và tài khoan tiên gui thanh toán së duoc xác dinh là tài khoan ghi no.
3. Giá tri nhâp cho Hoàn tra khoan vay - Loan Repayment duoc hiên thi nhu
trong Hình 16.1 Màn hình hoàn tra khoan vay.
Hình 16.1 Màn hình hoàn tra khoan vay
4. Khách hàng cân lua chon tài khoan ghi no, tài khoan vay, sô tiên hoàn tra,
loai thanh toán, trong dó thanh toán cho khoan tra dân, sô tiên gôc hoác lãi
và mô ta ván tát. Hê thông cho phép khách hàng hoàn tra các phân theo các
dông tiên khác nhau. Khi các thông tin trên duoc nhâp, khách hàng cân
nhân nút Nçp – Submit.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 40 -
5. Hê thông së hiên thi các thông tin dã duoc khách hàng nhâp dê xác nhân.
Hình 16.2 Màn hình xác nhçn hoàn tra khoan vay.
6. Khách hàng cân kiêm tra xem tât ca các thông tin dã nhâp có chính xác
không truoc khi xác nhân chuyên tiên. Khi dã xác nhân, khách hàng cân
nhâp lai sô PIN cua mình cho muc dích bao mât, sau dó nhân nút Xác
nhçn - Confirm. Tât ca các giao dich tiên tê yêu câu kiêm tra PIN.
7. Hình 16.3 Màn hình xác nhçn hoàn thành hoàn tra khoan vay duoc hiên
thi dê khách hàng xác nhân là ho dã hoàn tât giao dich chuyên tiên hoàn tra
khoan vay.
Hình 16.3 Màn hình xác nhçn hoàn thành hoàn tra khoan vay
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 41 -
17. Yêu câu sô séc - Cheque Book Request
Chuc náng này cho phép khách hàng yêu câu sô séc cho các tài khoan tiên gui
thanh toán cua mình duoc dáng ký liên kêt voi Internet Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Yêu câu sô séc báng cách nhân vào
tuy chon o bang lua chon bên trái hoác thông qua Tóm tát tài khoan, trong
dó khách hàng lua chon Yêu câu sô séc o hôp tha cua côt “Hành dçng”,
Tóm tát tài khoan tiên gui thanh toán.
2. Su khác nhau giua truy câp tu bang lua chon bên trái và Tóm tát tài khoan
là khi khách hàng truy câp thông qua Tóm tát tài khoan, Tài khoan tiên gui
thanh toán dã chon së duoc xác dinh cho yêu câu sô séc.
3. Các chi tiêt cho Yêu câu Sô séc - Cheque Book Request duoc hiên thi nhu
trong Hình 17.1 Màn hình yêu câu sô séc.
Hình 17.1 Màn hình yêu câu sô séc
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 42 -
4. Khách hàng cân lua chon tài khoan tiên gui thanh toán và lua chon phuong
thuc nhân sao kê tai chi nhánh hoác qua thu toi dia chi thu tín cua mình và
cuôi cùng nhân nút Nçp - Submit
5. Trang xác nhân së duoc hiên thi nhu trong Hình 17.2 Màn hình xác nhçn
yêu câu sô séc.
Hình 17.2 Màn hình xác nhçn yêu câu sô séc
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 43 -
6. Khách hàng cân dam bao các thông tin dã nhâp và doc các diêu khoan quy
dinh. Sau dó khách hàng nhân nút Xác nhçn - Confirm dê xác nhân yêu
câu.
7. Trang xác nhân së duoc hiên thi nhu trong Hình 17.3 Màn hình xác nhçn
hoàn thành yêu câu sô séc.
Hình 17.3 Màn hình xác nhçn hoàn thành yêu câu sô séc
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 44 -
18. Vân tin trang thái séc - Cheque Status Inquiry
Chuc náng này cho phép khách hàng hiên thi trang thái môt séc cu thê dã phát
hành cho tài khoan tiên gui thanh toán duoc dáng ký liên kêt voi Internet
Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Vân tin trçng thái séc - Cheque
Status Inquiry theo hai cách. Cách thu nhât là thông qua bang lua chon
bên trái, cách thu hai thông qua trang Tóm tát tài khoan, trong dó khách
hàng lua chon Vân tin trang thái séc o hôp tha cua côt “Hành dçng” cho
tóm tát tài khoan tiên gui thanh toán.
2. Su khác nhau giua truy câp tu bang lua chon bên trái và tóm tát tài khoan
là khi khách hàng truy câp thông qua tóm tát tài khoan, tài khoan tiên gui
thanh toán dã chon së duoc xác dinh cho Vân tin trang thái séc.
3. Các chi tiêt cho Vân tin trçng thái séc - Cheque Status Inquiry duoc
hiên thi nhu trong Hình 18.1 Màn hình vân tin trçng thái séc.
Hình 18.1 Màn hình vân tin trçng thái séc
4. Khách hàng cân lua chon tài khoan dê vân tin, nhâp vào sô séc và cuôi
cùng nhân nút Nçp - Submit.
5. Hê thông së truy luc trang thái cua môt séc cu thê.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 45 -
Hình 18.2 Màn hình chi tiêt vân tin trçng thái séc.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 46 -
19. Ngùng thanh toán séc - Stop Cheque
Chuc náng này cho phép khách hàng ngung thanh toán môt séc cu thê dã phát
hành cho tài khoan tiên gui thanh toán duoc dáng ký liên kêt voi Internet
Banking.
1. Khách hàng có thê truy câp chuc náng Ngùng thanh toán séc theo hai
cách. Cách thu nhât là thông qua bang lua chon bên trái, cách thu hai thông
qua trang Tóm tát tài khoan, trong dó khách hàng lua chon Ngung thanh
toán séc o hôp tha cua côt “Hành dçng” cho tóm tát tài khoan tiên gui
thanh toán.
2. Su khác nhau giua truy câp tu bang lua chon bên trái và Tóm tát tài khoan
là khi khách hàng truy câp thông qua Tóm tát tài khoan, tài khoan tiên gui
thanh toán dã chon së duoc xác dinh cho Ngung thanh toán séc.
3. Các chi tiêt cho Ngung thanh toán séc - Stop Cheque duoc hiên thi nhu
trong Hình 19.1 Màn hình ngùng thanh toán séc.
Hình 19.1 Màn hình ngùng thanh toán séc
4. Khách hàng cân lua chon tài khoan tiên gui thanh toán, và tuy chon dê
ngung thanh toán môt hoác nhiêu séc và cuôi cùng nhân nút Nçp -
Submit. Dê ngung thanh toán nhiêu séc, các séc phai theo thu tu liên tuc.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 47 -
Hình 19.2 Màn hình ngùng thanh toán mçt séc
Hình 19.3 Màn hình ngùng thanh toán nhiêu séc
5. Ngung thanh toán môt séc hoác nhiêu séc, khách hàng cân lua chon môt lý
do cho viêc dua ra ngung thanh toán séc. Nêu lý do không có trong hôp lua
chon, khách hàng lua chon “Khác” và có thê nhâp vào lý do cua mình trong
hôp thoai duoc hiên thi. Cuôi cùng, khách hàng cân nhân nút Nçp – Submit dê
tiêp tuc.
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 48 -
Hình 19.4 Màn hình xác nhçn ngùng thanh toán séc
6. Khách hàng cân kiêm tra kÿ các thông tin truoc khi tiêp tuc. Khi dã xác
nhân, khách hàng cân nhân nút Xác nhçn - Confirm. Hình 19.5 Màn hình
xác nhçn hoàn thành ngùng thanh toán séc duoc hiên thi là xác nhân thuc
hiên ngung thanh toán séc.
Hình 19.5 Màn hình xác nhçn hoàn thành ngùng thanh toán séc
Huóng dân su dµng djch vµ Internet Banking
Dành cho Khách hàng cá nhân
- 49 -

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân

cl c
Gi I THI U...................................................................................................1 1. ng nh p l n u – First time login ........................................................2 2. ng nh p - Login (t l n th 2 tr i) ....................................................5

3. Thoát kh i m ng – Logout........................................................................8 4. Thay 5. Thay i PIN – Change PIN ................................................................... 10 i Email – Change Email ............................................................. 12

6. Kích ho t l i chào - Salutation............................................................... 14 7. Tóm t t tài kho n – Account Summary................................................... 18 8. Chi ti t tài kho n ti t ki m – Savings Account Details............................ 22 9. Chi ti t tài kho n ti n g i thanh toán - Current Account Details ............. 23 10. Chi ti t tài kho n ti n g i k h n - Fixed Deposit Account Details ....... 24 11. Chi ti t tài kho n vay – Loan Account Details ...................................... 26 12. Yêu c u sao kê – Statement Request ..................................................... 27 14. Nh t ký ho t ng Ngân hàng i n t - eBanking Activity Log ............33

15. Chuy n ti n – Fund Transfer................................................................. 36 16. Hoàn tr kho n vay – Loan Repayment................................................. 39 17. Yêu c u s séc – Cheque Book Request................................................ 41 18. V n tin tr ng thái séc – Cheque Status Inquiry...................................... 44 19. Ng ng thanh toán séc – Stop Cheque.................................................... 46

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân

GI I THI U
Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân - Personal Internet Banking cung c p cho khách hàng cá nhân ã ng ký s d ng Internet Banking các th c hi n các ch c n ng

d ch v ngân hàng tr c tuy n thông qua Internet

nghi p v . Internet Banking dành cho khách hàng cá nhân g m có các ch c ng sau: • • ng nh p ng trình • Thoát kh i ch i PIN i Email • Thay

• L i chào • V n tin tóm t t/chi ti t tài kho n • Yêu c u sao kê • V n tin l ch s giao d ch • V n tin nh t ký ho t • Chuy n ti n • Hoàn tr kho n vay • Yêu c u s séc • V n tin tr ng thái séc • Ng ng thanh toán séc ng Ngân hàng i n t

-1-

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân

1.

ng nh p l n

u

First time login

Khách hàng sau khi

ng ký s d ng d ch v Internet Banking s nh n

c

Access ID – Mã truy c p c a mình qua email và PIN c a mình t chi nhánh ng ký. 1. Trong l n u tiên ng nh p, khách hàng truy c p vào trang web ng Vi t Nam, ch n u - First Time i u ki n -

http://www.vietinbank.vn c a Ngân hàng Công th m c Internet Banking, nh n vào liên k t Login trên trang

ng nh p l n

ng nh p. Khi ó, trang “Các i u kho n và c hi n th .

Terms & Conditions”

Hình 1.1 Trang “Các i u kho n và i u ki n”

2. Khách hàng c n

c k nh ng

u kho n và i u ki n này. Sau ó, khách ti p t c. Khi ó, màn hình “ ng ký

hàng nh n nút Ch p nh n - Accept
-2-

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân

l n mình.

u tiên”

c hi n th

khách hàng nh p vào Access ID và PIN c a

Hình 1.2 Trang “

ng ký l n

u tiên”

3. Sau khi nh p xong Access ID và PIN, khách hàng nh n nút N p - Submit, khi ó màn hình “ t o User ID – Mã ng ng ký khách hàng” i s d ng và thay c hi n th cho phép khách hàng i PIN.

-3-

khách hàng có th s d ng truy c p vào h th ng Internet banking trong các l n c cung c p. User ID và PIN m i ng nh p ti p theo và s d ng d ch v Hình 1.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 1.3 Trang “ ng ký khách hàng” 4. Khách hàng c n nh n nút “ ng ký thành công” ng ký . Khi ó. Sau ó. trang c hi n th .Register ng ký.4 Trang “ ng ký thành công” -4- .

T trang web c a Ngân hàng Công th ng Vi t Nam: http:// www. ng nh p .Login (t l n th 2 tr i) 1. khách hàng ch n m c Internet Banking.Submit Hình 2.Mã ng PIN: s PIN Select language: l a ch n ngôn ng Vietnamese ho c English Khách hàng nh n nút N p .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 2. nh n vào liên k t Th c hi n giao d ch trong ph n Giao d ch cá nhân.icb. khách hàng nh p vào: i s d ng Enter your User ID: nh p vào User ID .com.vn.1 Trang “ ng nh p” -5- . 2. Trang “ ng nh p” c hi n th .

Hình 2. màn hình hi n th trang “Chào m ng ng nh p” và khách hàng có th s d ng các ch c n ng trên Internet Banking.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân . 3.2a Trang “Chào m ng” (Màn hình ti ng Vi t) -6- . Khi ng nh p thành công.

2b Trang “Chào m ng” (Màn hình ti ng Anh) -7- .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 2.

1a Thanh i u h ng trên (Màn hình ti ng Vi t) Hình 3.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 3. màn hình hi n th trang “Thoát kh i m ng” Hình 3. T thanh Logout uh ng trên. Thoát kh i m ng Logout 1.1b Thanh i u h ng trên (Màn hình ti ng Anh) 2.2a Trang “Thoát kh i m ng” (Màn hình ti ng Vi t) -8- . khách hàng nh n vào liên k t Thoát kh i m ng- Hình 3. Khi ã thoát.

2b Trang “Thoát kh i m ng” (Màn hình ti ng Anh) -9- .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 3.

PIN m i và Xác nh n PIN m i r i nh n nút Hoàn t t .2a Trang “ i PIN” (Màn hình ti ng Vi t) .10 - .1a Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Vi t) Hình 4. Thay i PIN Change PIN 1.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 4.1b Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Anh) 2.Finished thay i PIN. Màn hình hi n th trang “ i PIN” 3. T thanh Change PIN uh ng phía trên. Hình 4. Khách hàng nh p PIN c . khách hàng nh n vào liên k t i PIN – Hình 4.

Khi ã i PIN xong.2b Trang “ i PIN” (Màn hình ti ng Anh) 4.3b Trang “K t qu thay (Màn hình ti ng Anh) i PIN” .3a Trang “K t qu thay (Màn hình ti ng Vi t) i PIN” Hình 4.11 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 4. màn hình hi n th trang “K t qu Thay ã thay i PIN” v i m t dòng thông báo: PIN successfully i thành công – PIN changed Hình 4.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 5.2b Trang “Thay i Emai”(Màn hình ti ng Anh) .1b Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Anh) 2. T thanh uh ng phía trên. Hình 5.Finished Email.Change Email Hình 5.2a Trang “Thay i Emai” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 5.1a Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Vi t) Hình 5.12 - . khách hàng nh n vào liên k t Thay i Email . Màn hình hi n th trang “Thay i Email” thay i 3. Khách hàng nh p Email m i r i nh n nút Hoàn t t . Thay i Email Change Email 1.

13 - . Khi hoàn t t thay i Email.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 4.3b Trang “K t qu thay i Email” (Màn hình ti ng Anh) . màn hình hi n th trang “K t qu thay i Email” v i m t dòng thông báo: Email ã thay Changed Successfully i thành công – Email Hình 5.3a Trang “K t qu thay i Email” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 5.

5.Salutation Hình 6. T thanh uh ng phía trên. Madam…. .14 - . Khách hàng nh n nút Hoàn t t .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 6.Greeting. T i tr 4. Kích ho t l i chào . T i tr ng L i chúc m ng . Màn hình hi n th trang “L i chào ã tu ch nh” 3.Salutation 1. khách hàng có th ch n Mister.1b Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Anh) 2. khách hàng nh n vào nút B t – On ng L i chào ã tu ch nh – Salutation.1a Thanh i u h ng phía trên (Màn hình ti ng Vi t) Hình 6.Finished kích ho t l i chào. khách hàng nh n liên k t L i chào ã tu ch nh .

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 6.2a Trang “L i chào ã tu ch nh” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 6.2b Trang “L i chào ã tu ch nh” (Màn hình ti ng Anh) .15 - .

3b Màn hình “K t qu tu ch nh” (Màn hình ti ng Anh) .16 - . màn hình hi n th trang “K t qu tu ch nh” v i m t dòng thông báo: D li u tu ch nh ã c p nh t thành công – Personalisation Data Updated Successfully Hình 6.3a Màn hình “K t qu tu ch nh” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 6.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 5. Khi kích ho t l i chào thành công.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân .17 - .

tài kho n” v i các thông tin c a tài kho n t Hình 7. T danh sách các ch c n ng bên trái màn hình. Tóm t t tài kho n Account Summary Ch c n ng này cho phép khách hàng xem tóm t t các tài kho n liên k t v i Internet Banking.18 - . N u khách hàng có tài kho n ti t ki m. màn hình s hi n th Trang “Tóm t t ng ng. c ng ký 1. ti n g i thanh toán. ti n vay ã ng ký Internet Banking. 2.1a Trang “Tóm t t tài kho n” (Màn hình ti ng Vi t) .Account Summary. khách hàng nh n vào liên k t Tóm t t tài kho n .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 7. ti n g i k h n.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 7.19 - .1b Trang “Tóm t t tài kho n” (Màn hình ti ng Anh) .

Action. i v i tài kho n ti t ki m: • Các chi ti t – Details ng .20 - . i v i tài kho n ti n g i thanh toán: • Các chi ti t – Details .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 3. khách hàng có th ch n m t • L ch s giao d ch – Transaction History • Chuy n ti n – Funds Transfer • Hoàn tr kho n vay – Loan Repayment • Yêu c u sao kê – Statement Request 3b. Trong h p th c a c t Hành trong các ch c n ng sau: 3a.

i v i tài kho n vay: • Các chi ti t – Details .21 - . i v i tài kho n ti n g i k h n: • Các chi ti t – Details 3d.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân • L ch s giao d ch – Transaction History • Chuy n ti n – Funds Transfer • Hoàn tr kho n vay – Loan Repayment • Yêu c u s séc – Cheque Book Request • V n tin tr ng thái séc – Cheque Status Inquiry • Ng ng thanh toán séc – Stop cheque • Yêu c u sao kê – Statement Request 3c.

1b Trang “Các chi ti t tài kho n ti t ki m” (Màn hình ti ng Anh) . Trang “Các chi ti t tài kho n ti t ki m” v tài kho n ti t ki m Hình 8. khách hàng nh n vào ch c n ng Các chi ti t – Details trong h p th c a c t Hành ki m 2. hi n th thông tin chi ti t ng – Action cho tài kho n ti t Hình 8.22 - .1a Trang “Các chi ti t tài kho n ti t ki m” (Màn hình ti ng Vi t) c m .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 8. Chi ti t tài kho n ti t ki m Savings Account Details Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các chi ti t tài kho n ti t ki m 1. T trang “Tóm t t tài kho n”.

T trang “Tóm t t tài kho n”.Current Account Details Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các chi ti t tài kho n ti n g i thanh toán 1.1a Trang “Các chi ti t TK ti n g i thanh toán” (Màn hình ti ng Vi t) ng – Action cho tài kho n ti n g i c m . Hình 9. Chi ti t tài kho n ti n g i thanh toán .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 9. Trang “Các chi ti t tài kho n ti n g i thanh toán” tin chi ti t v tài kho n ti n g i thanh toán. khách hàng nh n vào ch c n ng Các chi ti t – Details trong h p th c a c t Hành thanh toán. 2.23 - . hi n th thông .

Trang “Các chi ti t nhóm tài kho n ti n g i k h n” thông tin chi ti t v nhóm tài kho n ti n g i k h n Hình 10.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 9. 2.Fixed Deposit Account Details Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các chi ti t tài kho n ti n g i k h n 1. T trang “Tóm t t tài kho n”.1b Trang “Các chi ti t TK ti n g i thanh toán” (Màn hình ti ng Anh) 10. Chi ti t tài kho n ti n g i k h n . hi n th ng – Action cho tài kho n ti n g i .24 - . khách hàng nh n vào ch c n ng Các chi ti t – Details trong h p th c a c t Hành k h n.1a Trang “Các chi ti t nhóm tài kho n ti n g i k h n” (Màn hình ti ng Vi t) c m .

Khách hàng có th hi n th các chi ti t c a t ng tài kho n ti n g i k h n b ng cách nh n vào ch c n ng Chi ti t – Details trong h p th c a c t Hành 4. ng .Action. hi n th thông tin Trang “ Các chi ti t tài kho n ti n g i k h n” chi ti t v tài kho n ti n g i k h n 10.1b Trang “Các chi ti t nhóm tài kho n ti n g i k h n” (Màn hình ti ng Anh) 3.2b Trang “Các chi ti t tài kho n ti n g i k h n” (Màn hình ti ng Anh) .2a Trang “Các chi ti t tài kho n ti n g i k h n” (Màn hình ti ng Vi t) 10.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 10. c m .25 - .

khách hàng nh n vào ch c n ng Chi ti t – Details trong h p th c a c t Hành 2. T trang “Tóm t t tài kho n”.1b Trang “Các chi ti t tài kho n vay” (Màn hình ti ng Anh) .Loan Account Details Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các chi ti t tài kho n vay 1. Hình 11. Chi ti t tài kho n vay . Trang “Các chi ti t Tài kho n vay” tài kho n vay.1a Trang “Các chi ti t tài kho n vay” (Màn hình ti ng Vi t) ng – Action cho tài kho n vay.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 11.26 - . hi n th thông tin chi ti t v Hình 11. c m .

Khách hàng có th truy c p ch c n ng Yêu c u sao kê theo hai cách. M t cách là thông qua b ng l a ch n bên trái. cách kia là thông qua Trang Tóm t t tài kho n. Tài kho n ti n g i thanh toán ã l a ch n s c xác nh cho yêu c u sao kê.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 12.1 Màn 3. 1. Các chi ti t cho Yêu c u sao kê hình yêu c u sao kê. Yêu c u sao kê Statement Request Ch c n ng này cho phép khách hàng yêu c u sao kê cho các Tài kho n ti n g i thanh toán c ng ký liên k t v i Internet Banking. 2. S khác nhau gi a truy c p t b ng l a ch n bên trái và Tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua Tóm t t tài kho n. trong ó khách hàng l a ch n Yêu c u sao kê t c t “Hành ng” cho Tóm t t tài kho n ti n g i thanh toán. Hình 12.1 Màn hình yêu c u sao kê .27 - . c hi n th nh trong Hình 12.

Hình 12. và cu i cùng l a ch n ph chi nhánh ho c qua th t i ng th c nh n.Submit c u.2 Màn hình xác nh n yêu c u sao kê . yêu 5. Khi các thông tin ã hoàn t t. Khách hàng ch có th yêu c u 1 sao kê cho m t tháng 6. nh p vào th i gian. Khách hàng c n l a ch n Tài kho n ti n g i thanh toán c a mình. khách hàng nh n nút N p . cho dù nh n sao kê t i a ch th tín c a h .28 - . i v i m i yêu c u.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 4.

Trang xác nh n s yêu c u sao kê.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 7. Sau ó. khách hàng nh n nút Xác nh n – Confirm nh n yêu c u. 8. Khách hàng c n m b o các thông tin ã nh n là chính xác và ã c u xác kho n quy nh.3 Màn hình xác nh n yêu c u sao kê c hi n th nh trong Hình 12. Hình 12.3 Màn hình xác nh n .29 - .

30 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 13. Khách hàng c n l a ch n: Tài kho n c n v n tin l ch s giao d ch Ph ng th c v n tin l ch s giao d ch: theo 20 giao d ch cu i cùng ho c theo ph m vi ngày (L u ý: Ch có các giao d ch trong ph m vi th i gian 1 tháng cu i cùng k t ngày hi n hành là có th c hi n th ) Khách hàng nh n nút N p .Action cho tài kho n ti n g i thanh toán và tài kho n ti t ki m. Khách hàng có th truy c p ch c n ng V n tin l ch s giao d ch theo hai cách. 1. Trang “V n tin l ch s giao d ch” c hi n th . khách hàng ch n ch c n ng L ch s giao d ch – Transaction History t c t Hành giao d ch – Transaction c c ây ng ký liên ng . Cách 1: T danh sách các ch c n ng bên trái màn hình. khách hàng nh n vào liên k t L ch s History. V n tin l ch s giao d ch – Transaction History Inquiry Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các giao d ch ã th c hi n tr cho tài kho n ti n g i thanh toán và tài kho n ti t ki m ã k t v i Internet Banking.Submit . Cách 2: T trang “Tóm t t tài kho n”. 2.

31 - . màn hình hi n th trang “Các chi ti t l ch s giao d ch”. Khách .1b Trang “V n tin l ch s giao d ch” (Màn hình ti ng Anh) 3.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 13.1a Trang “V n tin l ch s giao d ch” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 13. Sau khi h th ng truy l c thông tin l ch s giao d ch ph thu c vào tiêu chí ã ch n.

Hình 13.2a Trang “Các chi ti t l ch s giao d ch” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 13.32 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân hàng có th xem các chi ti t v giao d ch ã ch n ho c t i các chi ti t v máy b ng cách nh n vào nút Download.2b Trang “Các chi ti t l ch s giao d ch” (Màn hình ti ng Anh) .

khách hàng có th ch n xem m t trong s các lo i giao d ch sau: • T t c các lo i giao d ch – All • • ng nh p – Login • Thoát kh i m ng – Logout i PIN – Change PIN • L i chào ã tu ch nh – Salutation • Thay i Email – Change Email • Yêu c u s séc – Cheque Book Request • V n tin tr ng thái séc – Cheque Status Inquiry . ng ã th c hi n trong 1.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 14.eBanking Activity Log Ch c n ng này cho phép khách hàng xem các ho t t ng phiên ng nh p vào Internet Banking. Nh t ký ho t ng Ngân hàng nt . khách hàng nh n vào liên k t Các ho t ng n t . T danh sách các ch c n ng bên trái màn hình.33 - . Trang “V n tin nh t ký ho t 3. Trong tr ng Lo i giao d ch – Transaction Type.eBanking Activity Log. ng Ngân hàng i n t ” c hi n th 2.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân • Chuy n ti n – Funds Transfer • Hoàn tr kho n vay – Loan Repayment • L ch s giao d ch – Transaction History • Yêu c u sao kê – Statement Request • Ng ng thanh toán séc – Stop Cheque 4. 5.1b Trang “V n tin nh t ký ho t ng Ngân hàng i n t ” (Màn hình ti ng Anh) . Ti p theo. khách hàng nh n nút N p – Submit Hình 14. Ch có các ho t c ng trong ph m vi th i gian 2 tháng k t ngày hi n hành là có th hi n th .1a Trang “V n tin nh t ký ho t ng Ngân hàng i n t ” (Màn hình ti ng Vi t) Hình 14. khách hàng ch n k hi n th các ho t ng.34 - . Cu i cùng.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 6. ng Ngân hàng i n t theo lo i Hình 14. H th ng s truy l c các thông tin ho t ch n.2a Trang “Các chi ti t ho t ng Ngân hàng i n t ” (Màn hình ti ng Vi t) .35 - . Trang “Các chi ti t ho t ng ph thu c vào tiêu chí ã c hi n th cho ng Ngân hàng i n t ” phép khách hàng xem chi ti t các ho t hình giao d ch và th i gian ã ch n.

36 - . trong ó khách hàng nh n ch c n ng Chuy n ti n trong h p th c a c t “Hành ti n g i thanh toán. 2. Tài kho n ng”.2b Trang “Các chi ti t ho t ng Ngân hàng i n t ” (Màn hình ti ng Anh) 15. Chuy n ti n Fund Transfer Ch c n ng này cho phép khách hàng chuy n ti n t m t tài kho n sang m t tài kho n khác. 1.Fund Transfer b ng cách nh n vào tu ch n trong b ng l a ch n bên trái ho c thông qua Tóm t t tài kho n. S khác nhau gi a vi c truy c p t b ng l a ch n bên trái và Tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua Tóm t t tài kho n. Khách hàng có th truy c p ch c n ng Chuy n ti n . ch s n có cho tài kho n ti t ki m và tài kho n c ng ký liên k t v i Internet . Các tài kho n này ph i Banking.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 14.

Giá tr nh p cho Chuy n ti n chuy n ti n. Khách hàng c n l a ch n tài kho n ghi n . H th ng s hi n th các thông tin ã c khách hàng nh p xác nh n. s ti n và mô t v n t t. H th ng không cho phép khách hàng chuy n ti n t i tài kho n có ng ti n khác. Hình 15.2 Trang “Xác nh n chuy n ti n” . 3. khách hàng c n nh n nút N p .1 Trang “Chuy n ti n” c xác nh là c hi n th nh trong Hình 15. Hình 15.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân ti t ki m và tài kho n ti n g i thanh toán ã l a ch n s tài kho n ghi n . 5.37 - .Submit. Khi các thông tin này c nh p. tài kho n ghi có.1 Màn hình 4.

Hình 15. T t c các giao d ch ti n t yêu c u ki m tra PIN. Khi ã xác nh n. sau ó nh n nút Confirm . khách hàng c n nh p l i s PIN c a mình cho m c ích b o m t. 7.3 Màn hình xác nh n hoàn thành chuy n ti n khách hàng xác nh n r ng h c hi n th ã hoàn thành giao d ch chuy n ti n. Hình 15.3 Màn hình xác nh n hoàn thành chuy n ti n .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 6. Khách hàng c n ki m tra xem t t c các thông tin ã nh p có chính xác không tr c khi xác nh n chuy n ti n.38 - .Xác nh n.

H th ng cho phép khách hàng hoàn tr các ph n theo các ng ti n khác nhau.Loan Repayment b ng cách nh n vào tu ch n b ng l a ch n bên trái ho c thông qua Tóm t t tài kho n. lo i thanh toán. ch s n có cho tài kho n ti t 3. Hình 16. Hoàn tr kho n vay Loan Repayment Ch c n ng này cho phép khách hàng th c hi n hoàn tr kho n vay cho các tài kho n vay c ng ký liên k t v i Internet Banking. s ti n g c ho c lãi và mô t v n t t. khách hàng c n . tài kho n ti t ki m và tài kho n ti n g i thanh toán s c xác nh là tài kho n ghi n .1 Màn hình hoàn tr kho n vay 4.Loan Repayment trong Hình 16. trong ó khách hàng nh n vào tu ch n Hoàn tr kho n vay h p th c a c t “Hành ki m và tài kho n ti n g i thanh toán. c nh p. 1.39 - . c hi n th nh ng”. Khách hàng c n l a ch n tài kho n ghi n . s ti n hoàn tr . Giá tr nh p cho Hoàn tr kho n vay .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 16. Khách hàng có th truy c p ch c n ng Hoàn tr kho n vay . S khác nhau gi a truy c p t b ng l a ch n bên trái và Tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua Tóm t t tài kho n. 2. Khi các thông tin trên nh n nút N p – Submit. tài kho n vay. trong ó thanh toán cho kho n tr d n.1 Màn hình hoàn tr kho n vay.

khách hàng c n nh p l i s PIN c a mình cho m c ích b o m t. T t c các giao d ch ti n t yêu c u ki m tra PIN. 7. Hình 16.40 - .Confirm. Khi ã xác nh n. Hình 16. Khách hàng c n ki m tra xem t t c các thông tin ã nh p có chính xác không tr c khi xác nh n chuy n ti n.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 5. 6.2 Màn hình xác nh n hoàn tr kho n vay. Hình 16. H th ng s hi n th các thông tin ã c khách hàng nh p xác nh n.3 Màn hình xác nh n hoàn thành hoàn tr kho n vay . sau ó nh n nút Xác nh n .3 Màn hình xác nh n hoàn thành hoàn tr kho n vay th khách hàng xác nh n là h c hi n ã hoàn t t giao d ch chuy n ti n hoàn tr kho n vay.

1 Màn hình yêu c u s séc.41 - . S khác nhau gi a truy c p t b ng l a ch n bên trái và Tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua Tóm t t tài kho n. Hình 17. c hi n th nh 3. Khách hàng có th truy c p ch c n ng Yêu c u s séc b ng cách nh n vào tu ch n b ng l a ch n bên trái ho c thông qua Tóm t t tài kho n. Yêu c u s séc Cheque Book Request Ch c n ng này cho phép khách hàng yêu c u s séc cho các tài kho n ti n g i thanh toán c a mình c ng ký liên k t v i Internet Banking.1 Màn hình yêu c u s séc . 2.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 17. 1. ó khách hàng l a ch n Yêu c u s séc Tóm t t tài kho n ti n g i thanh toán.Cheque Book Request trong Hình 17. Tài kho n ti n g i thanh toán ã ch n s c xác nh cho yêu c u s séc. Các chi ti t cho Yêu c u S séc . trong h p th c a c t “Hành ng”.

Trang xác nh n s yêu c u s séc.2 Màn hình xác nh n yêu c u s séc . ng a ch th tín c a mình và c hi n th nh trong Hình 17.Submit 5. Khách hàng c n l a ch n tài kho n ti n g i thanh toán và l a ch n ph th c nh n sao kê t i chi nhánh ho c qua th t i cu i cùng nh n nút N p .2 Màn hình xác nh n Hình 17.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 4.42 - .

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 6. 7. Trang xác nh n s c hi n th nh trong Hình 17. Khách hàng c n m b o các thông tin ã nh p và c các u kho n quy xác nh n yêu nh. Sau ó khách hàng nh n nút Xác nh n .43 - .Confirm c u. Hình 17.3 Màn hình xác nh n hoàn thành yêu c u s séc.3 Màn hình xác nh n hoàn thành yêu c u s séc .

Cheque Status Inquiry hi n th nh trong Hình 18. V n tin tr ng thái séc Cheque Status Inquiry Ch c n ng này cho phép khách hàng hi n th tr ng thái m t séc c th hành cho tài kho n ti n g i thanh toán Banking. Cách th nh t là thông qua b ng l a ch n bên trái. Khách hàng có th truy c p ch c n ng V n tin tr ng thái séc . c h p th c a c t “Hành ng” cho 3. Khách hàng c n l a ch n tài kho n cùng nh n nút N p . Hình 18. Các chi ti t cho V n tin tr ng thái séc . tài kho n ti n g i thanh toán ã ch n s c xác nh cho V n tin tr ng thái séc. c ã phát ng ký liên k t v i Internet 1. H th ng s truy l c tr ng thái c a m t séc c th . 2. nh p vào s séc và cu i 5. trong ó khách hàng l a ch n V n tin tr ng thái séc tóm t t tài kho n ti n g i thanh toán.Cheque Status Inquiry theo hai cách. cách th hai thông qua trang Tóm t t tài kho n. S khác nhau gi a truy c p t b ng l a ch n bên trái và tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua tóm t t tài kho n.1 Màn hình v n tin tr ng thái séc 4. .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 18.44 - .1 Màn hình v n tin tr ng thái séc.Submit. v n tin.

H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 18.2 Màn hình chi ti t v n tin tr ng thái séc.45 - . .

S khác nhau gi a truy c p t b ng l a ch n bên trái và Tóm t t tài kho n là khi khách hàng truy c p thông qua Tóm t t tài kho n.1 Màn hình ng ng thanh toán séc. c ã phát ng ký liên k t v i Internet 1.1 Màn hình ng ng thanh toán séc 4.Stop Cheque trong Hình 19. các séc ph i theo th t liên t c.H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân 19. trong ó khách hàng l a ch n Ng ng thanh toán séc thanh toán. Cách th nh t là thông qua b ng l a ch n bên trái. 2. và tu ch n ng ng thanh toán m t ho c nhi u séc và cu i cùng nh n nút N p Submit. cách th hai thông qua trang Tóm t t tài kho n. Khách hàng c n l a ch n tài kho n ti n g i thanh toán. Khách hàng có th truy c p ch c n ng Ng ng thanh toán séc theo hai cách.46 - . ng ng thanh toán nhi u séc. tài kho n ti n g i thanh toán ã ch n s c xác nh cho Ng ng thanh toán séc. c hi n th nh h p th c a c t “Hành ng” cho tóm t t tài kho n ti n g i 3. . Các chi ti t cho Ng ng thanh toán séc . Ng ng thanh toán séc Stop Cheque Ch c n ng này cho phép khách hàng ng ng thanh toán m t séc c th hành cho tài kho n ti n g i thanh toán Banking. Hình 19.

khách hàng l a ch n “Khác” và có th nh p vào lý do c a mình trong h p tho i ti p t c.2 Màn hình ng ng thanh toán m t séc Hình 19. Ng ng thanh toán m t séc ho c nhi u séc. c hi n th .3 Màn hình ng ng thanh toán nhi u séc 5. N u lý do không có trong h p l a ch n. khách hàng c n nh n nút N p – Submit . Cu i cùng.47 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 19. khách hàng c n l a ch n m t lý do cho vi c a ra ng ng thanh toán séc.

Confirm. khách hàng c n nh n nút Xác nh n .5 Màn hình xác nh n hoàn thành ng ng thanh toán séc hi n ng ng thanh toán séc.48 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân Hình 19. Khách hàng c n ki m tra k các thông tin tr c khi ti p t c. Hình 19. Khi ã xác nh n.4 Màn hình xác nh n ng ng thanh toán séc 6. Hình 19.5 Màn hình xác nh n hoàn thành ng ng thanh toán séc c hi n th là xác nh n th c .

49 - .H ng d n s d ng d ch v Internet Banking Dành cho Khách hàng cá nhân .