P. 1
Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

Bai Thu Hoach DangDanh Cho Lop Dang Vien Moi

|Views: 2,125|Likes:
Được xuất bản bởiNguyen Huan

More info:

Published by: Nguyen Huan on Apr 10, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2012

pdf

text

original

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

Câu hỏi: Đồng chí hãy phân tích, làm rõ tư tưởng Hồ Chí Minh là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào thực tiễn cách mạng Việt Nam Trả lời: Để trả lời câu hỏi này tôi xin được phép đề cập đến một số điểm cơ bản sau: Trước hết phải khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đó là sản phẩm sàng lọc nghiêm khắc của lịch sử đấu tranh dân tộc và đấu tranh giai cấp ở Việt Nam dưới ánh sáng của thời đại mới; Là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Phong trào công nhân và Phong trào yêu nước ở nước ta trong những năm 20 của thế kỷ XX. Tại Đại hội VII năm 1991 đã chỉ rõ: "Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động..."
(Trích: Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội). Đây là

kết luận rút ra từ kết quả tổng kết sâu sắc thực tiễn lịch sử của Đảng ta và cách mạng Việt Nam từ khi thành lập Đảng; Là sự vận dụng và phát triển sáng tạo học thuyết Mác-Lênin về sự ra đời của Đảng Cộng sản ở một nước thuộc địa nửa phong kiến và có truyền thống yêu nước từ ngàn năm. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta đã vận dụng những nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng của nước ta. Cũng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII khẳng định "Cùng với chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng nêu cao tư tưởng Hồ Chí Minh". Thật vậy, "Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại".
1

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

"Tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta". Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lênin vẫn còn nguyên giá trị. Khi vận dụng một quan điểm lý luận cụ thể của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải nắm chắc bối cảnh ra đời, phạm vi nhiệm vụ mà nguyên lý đó phải giải quyết. Không thể chỉ dựa vào một câu nói, một luận điểm tư tưởng của C.Mác, Ph.Ăngghen, V.I.Lênin hay Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khi không rõ bối cảnh ra đời của nó lại bê nguyên xi vào tình hình thực tiễn bởi những câu nói, bài viết của các nhà kinh điển luôn gắn liền với hoàn cảnh thực tiễn của nó. Cần nắm chắc đặc điểm, tình hình thực tiễn của nước ta cần xác định rõ những yêu cầu và nhiệm vụ thực tiễn cần giải quyết. Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn đất nước, tham khảo có chọn lọc từ đó khái quát thành những bài học cho cách mạng nước ta trong từng giai đoạn, từng thời kỳ. Việc vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện thực tiễn nước ta hiện nay đang là vấn đề được Đảng ta hết sức quan tâm coi đó là một trong những nhiệm vụ hàng đầu. Sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nay đang đi vào chiều sâu, nhiều vấn đề mới như kinh tế thị trường, kinh tế tri thức, nhà nước pháp quyền, hội nhập... đều là những vấn đề rất mới cần được nghiên cứu, giải đáp về lý luận và thực tiễn. Muốn vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải nắm vững hệ thống các quan điểm và mục tiêu yêu cầu của từng giai đoạn... chỉ có vậy chúng ta mới có thể phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách đúng đắn và khoa học. Bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trước hết phải bảo vệ các nguyên lý lý luận của nó; là bảo vệ tính hệ thống, toàn vẹn của
2

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

những nguyên lý cơ bản đó. Cần đấu tranh với những luận điểm phủ nhận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải tiếp tục phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện mới, đưa những tư tưởng, quan điểm đó vào thực tế cuộc sống, đem lại hiệu quả thiết thực, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh". Đó chính là cách tốt nhất để bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên quyết đấu tranh chống tư tưởng cơ hội, xét lại và bảo thủ, giáo điều. Đấu tranh chống chiến lược "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa với những hoạt động phủ nhận chủ nghãi Mác - Lênin, xuyên tạc, bôi đen những thành quả của chủ nghĩa xã hội và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đấu tranh với các hành động xuyên tạc, đối lập với tư tưởng Hồ Chí Minh... Đây là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị công phu, gian khổ với những bước đi phù hợp thể hiện năng lực tổ chức tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc; Là sự thắng thế của tư tưởng vô sản đối với đường lối chính trị của giai cấp tư sản. Trong cuộc đấu tranh tư tưởng này hơn ai hết đảng viên phải là người đi đầu, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, bảo vệ sự lãnh đạo của Đảng. Muốn vậy, điều trước hết và chủ yếu là đảng viên phải có lập trường tư tưởng vững vàng, không mơ hồ, dao động; phải nói và làm theo nghị quyết, thực hiện đúng Cương lĩnh, Điều lệ Đảng và pháp luật của Nhà nước; Kiên định những vấn đề và quan điểm có tính nguyên tắc của Đảng./.

3

NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng

Câu 2: Phân tích những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng theo tinh thần nghị quyết Đại hội X của Đảng? Trả lời: Sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh, đường lối đúng đắn, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Tinh thần độc lập tự chủ, vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành TW; Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam, nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đại hội X đã khẳng định: "Hai mươi năm qua với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, công cuộc đổi mới ở nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử". Nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện như: Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế xã hội. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp CNH - HĐH phát triển kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc được tăng cường; Chính trị xã hội ổn định; Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Vị thế nước ta trên
4

"xây dựng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân lao động". Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn. dũng cảm phấn đấu. vì dân. Hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới. văn minh. tạo thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với nhiều triển vọng tốt đẹp. vượt qua bao khó khăn. đến đại hội VIII khẳng định: "Chính những ý kiến. công bằng. là nguồn sức mạnh. dân chủ.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng trường quốc tế không ngừng được nâng cao. do dân. Cũng do nhân dân hưởng ứng đường lối đổi mới. Tư duy mới về vai trò của nhân dân. về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những đặc trưng chủ yếu của xã hội mà chúng ta đang xây dựng là: . Đảng ta luôn quan tâm đến xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội X đã nhấn mạnh vấn đề phát huy sức mạnh toàn dân tộc. nước mạnh. Đảng ta đã xác định đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược. xem đó là một trong bốn thành tố của chủ đề Đại hội. Quán triệt tư tưởng "Lấy dân làm gốc". về vấn đề dân tộc trong thời kỳ mới. Thực hiện Nghị quyết đại hội VI. tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân. Tiếp tục đường lối được xác định trong các kỳ Đại hội trước. đặc biệt từ Đại hội VI đến nay. Từ ngày thành lập đến nay. nguyện vọng và sáng kiến của nhân dân và nguồn gốc hình thành đường lối đổi mới của Đảng. thủ thách mà công cuộc đổi mới đạt được những thành tựu hôm nay". nhấn mạnh quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của dân. nhận thức của Đảng ta về đại đoàn kết toàn dân tộc có những phát triển mới.Xã hội dân giàu. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên nhiều. ngày 27/3/1990 Hội nghị TW 8 đã ra Nghị quyết 8B về đổi mới công tác quần chúng của Đảng. 5 . là động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam.

Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng 6 . . Đây chính là nét mới tiến bộ hơn so với Cương lĩnh 1991. thành phần giai cấp. . xã hội công bằng. vì nhân dân. các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.Do nhân dân làm chủ (Cương lĩnh 1991 nói: Do nhân dân lao động làm chủ). phân biệt đối xử về quá khứ.Xóa bỏ mặc cảm. dân chủ. bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH . các tôn giáo.Lấy mục tiêu giữ vững độc lập.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Hiện nay. phát huy sức mạnh toàn dân tộc. . . vì dân giàu. chiếm đại bộ phận dân cư. Đảng xác định điểm tương đồng là "Giữ vững độc lập thống nhất của Tổ quốc. xã hội công bằng. Nói nhân dân là phù hợp với mục tiêu xây dựng Nhà nước ta là của nhân dân.HĐH đất nước. do nhân dân. Trong điều kiện nền kinh tế nhiều thành phần. thành quả của quá trình đổi mới tư duy lý luận của Đảng ta: thay thuật ngữ "đại đoàn kết toàn dân" bằng thuật ngữ "đại đoàn kết bằng dân tộc" với nội dung đầy đủ hơn. văn minh làm điểm tương đồng để gắn bó với đồng bào các dân tộc.Tôn trọng những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích của dân tộc. Thực chất nhân dân ở đây là nhân dân lao động. Điểm tương đồng ngày nay tổng quát hơn. thống nhất của Tổ quốc. vì dân giàu. định kiến. nói nhân dân làm chủ có lợi hơn cho đại đoàn kết toàn dân. Đại hội X chỉ rõ: .Đề cao truyền thống nhân nghĩa. Đây thực sự là một quan điểm rất mới. dễ đạt được sự nhất trí hơn cả với đồng bào ở trong nước và đồng bào ta định cư ở nước ngoài. khoan dung. tin cậy lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận xã hội. dân chủ. toàn diện hơn. xây dựng tinh thần cởi mở. nước mạnh. . nước mạnh. văn minh".

đoàn kết. tiêu biểu. do trình độ sản xuất quy định và còn có ý nghĩa thúc đẩy kinh tế phát triển. lành mạnh. Phát huy tiềm năng khuyến khích sáng tạo văn học. hạnh phúc. Xây dựng và nâng cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa. vấn đề sở hữu là một trong những vấn đề lý luận phức tạp. đậm đà bản sắc dân tộc. . đây là động lực lớn nhất. Công hữu hay không sẽ do trình độ phát triển lực lượng sản xuất quy định. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng sản xuất. tương trợ và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. chú trọng công trình văn hóa lớn. Việc bỏ đoạn: "con người thoát khỏi bóc lột" xuất phát từ thực tế bản chất chế độ chúng ta xây dựng không phải chế độ bóc lột nhưng hiện tượng bóc lột thì vẫn còn trong thời kỳ quá độ. . . tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. Đại đoàn kết là sự nghiệp của 7 . phong phú cho mỗi người và cả cộng đồng. So với Cương lĩnh 1991 đặc trưng này được bổ sung thêm từ tương trợ. có cuộc sống ấm no.Các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng.Có nền văn hóa tiên tiến. bất công. nghệ thuật. phát triển toàn diện. chứ không phải do ý muốn chủ quan áp đặt. Việc bỏ cụm từ: "dựa trên sự công hữu về tư liệu sản xuất" xuất phát từ thực tế ở nước ta tồn tại 3 chế độ sở hữu cơ bản và nhiều hình thức sở hữu khác nhau. tạo ra những tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật. đồng thời cũng là nguyên nhân có tính chất quyết định tạo nên tính bền vững và chất lượng.Con người được giải phóng khỏi áp bức. tính tự quản và năng lực làm chủ của nhân dân trong đời sống văn hóa. Đại hội X xác định những lĩnh vực đó là: "Phát huy tinh thần tự nguyện. hiệu quả của phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" môi trường văn hóa tốt đẹp. Phát huy tinh thần tự nguyện. tự do. Hơn nữa.

CNH . phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp. 8 . tạo các điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới. Để nâng cao trách nhiệm của toàn dân. hành pháp và tư pháp".thiết kế. công tâm.xã hội. tận tụy.HĐH đất nước. nhà nước phong kiến. chủ trương của Đảng thành chính sách. đẩy mạnh phát triển kinh tế . Đại hội X của Đảng chỉ rõ: "Xây dựng cơ chế vận hành của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. do nhân dân. vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản. là công việc của mỗi người dân.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng toàn dân tộc. độc lập dân tộc. Nhà nước pháp quyền không phải là một kiểu nhà nước riêng gắn liền với một giai cấp như nhà nước chủ nô. nhà nước xã hội chủ nghĩa mà là một hình thức tổ chức nhà nước. bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước đều thuộc về nhân dân./. . Nhà nước phát huy vai trò to lớn trong việc thực hiện đại đoàn kết dân tộc không chỉ bằng việc thể chế hóa đường lối. một trình độ phát triển của nhà nước về phương diện tổ chức . hoạt động trong đó có sự phân công và tổ chức quyền lực để bảo đảm Hiến pháp và pháp luật giữ địa vị tối cao. quyền lực nhà nước là thống nhất. nhà nước tư sản. xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa bình. hết lòng phục vụ nhân dân.Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới. Đại hội X đã xác định: Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ vững môi trường hòa bình. dân chủ và tiến bộ xã hội. có sự phân công. Đảng ta đặt vấn đề phải xây dựng sự đồng thuận xã hội. thông qua bộ máy công quyền trong sạch.Có nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân. pháp luật mà còn phải có trách nhiệm tổ chức thực hiện các chính sách. pháp luật đó một cách có hiệu quả. .

trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam Đảng ta luôn luôn xác định phát huy sức mạnh toàn dân tộc là nguồn lực chủ yếu để đấu tranh giành độc lập dân tộc. động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 9 . hình thức trong đó các chủ trương của Đảng và chính sách. là nguồn sức mạnh. đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc. chủ trương và giải pháp của Đại hội X về thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển. lấy đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Câu 3: Trình bày quan điểm. pháp luật của Nhà nước có ý nghãi quan trọng hàng đầu. Liên hệ trách nhiệm bản thân ? Trả lời: Tiến bộ và công bằng xã hội là thể hiện bản chất xã hội chủ nghĩa của chế độ ta. của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo là các tổ chức đảng được thực hiện bằng nhiều biện pháp. Hai là. Quan điểm phát huy sức mạnh toàn dân tộc của Đại hội X được thể hiện qua các nội dung sau: Một là. Quán triệt tư tưởng "lấy dân làm gốc". xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. đại đoàn kết dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội gũ trí thức. dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Tiếp tục đổi mới chính sách tiền lương. đẩy mạnh xuất khẩu lao động. tạo việc làm. hoàn chỉnh hệ thống chính sách bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu.. thể dục thể thao. theo quan điểm được xác định từ Nghị quyết Trung ương 8B khóa VI là: "Động lực thúc đẩy phong trào quần chúng là đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân và kết hợp hài hòa các lợi ích. vừa là động lực của cách mạng. thực hiện dân chủ và phát huy chủ nghĩa yêu nước là những yếu tố quan trọng để củng cố và phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc. bình đẳng cho mọi người dân về giáo dục và đào tạo. Dân chủ vừa là mục tiêu. vấn đề đại đoàn kết toàn dân tộc bắt đầu từ sự đặt đúng vị trí của yếu tố lợi ích. Trong 5 năm tới Đảng ta chủ trương tập trung giải quyết những vấn đề xã hội bức xúc như sau: Một là. thống nhất quyền lợi và nghĩa vụ của công dân". chăm sóc sức khỏe.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là.. vươn lên thoát đói nghèo vững chắc ở các vùng nghèo và các bộ phận dân cư nghèo. thực hiện tốt các chính sách xóa đói giảm nghèo. văn hóa .. Bốn là. Khắc phục tư tưởng bao cấp. khuyến khích mọi người làm giàu theo luật pháp. ỷ lại. tạo việc làm. 10 . Tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận bình đẳng các nguồn lực phát triển. Đa dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội. Xây dựng hệ thống an ninh xã hội đa dạng. Hai là. phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội. hướng tới xuất khẩu lao động trình độ cao. bảo hiểm y tế. tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.thông tin. Chủ nghĩa yêu nước luôn luôn là động lực lớn nhất của dân tộc ta trong quá trình lịch sử. chính sách phân phối thu nhập.. xây dựng. hưởng thụ các dịch vụ xã hội cơ bản.

hạnh phúc thật sự là tổ ấm của mỗi người. tiến bộ. y tế dự phòng. phát triển hài hòa về thể chất. bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp. alf tees bào lành mạnh của xã hội. Phòng chống HIV/AIDS bằng các biện pháp mạnh mẽ. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa. 11 . bảo vệ trẻ em. hiện đại hóa. Giảm tốc độ tăng dân số. thực hiện tốt các chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là. chữa bệnh. dân tộc và hiện đại. tạo điều kiện cho trẻ em được sống trong môi trường an toàn. giảm nhanh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng. kiên trì và có hiệu quả. phát triển hệ thống y tế công bằng và hiệu quả. xây dựng và hoàn thiện chính sách trợ cấp và bảo hiểm y tế cho người hưởng chính sách xã hội và người nghèo trong khám. Thúc đẩy phong trào toàn xã hội chăm sóc. nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người. Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh và giữ mức sinh thay thế bảo đảm quy mô và cơ cấu dân số hợp lý. tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao sức khỏe. Phát triển các dịch vụ y tế công nghệ cao ngoài công lập. Năm là. Xây dựng gia đình ấm no. giáo dục. tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng giống nòi. nâng cao chất lượng dân số. Phát triển mạnh thể dục thể thao. kết hợp tốt thể thao phong trào và thể thao thành tích cao. tầm vóc con người Việt Nam. Bốn là. bình đẳng. trí tuệ và đạo đức. lành mạnh. bảo đảm cho sức khỏe mọi người dân được chăm sóc và bảo vệ. là môi trường quan trọng hình thành. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực y tế. Nhà nước tiếp tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sở y tế.

Công khai mức phí tại các cơ sở công lập và ngoài công lập. Phát triển về quy mô gắn với chất lượng và hiệu quả các dịch vụ công cộng. toàn quân. Với bản thân 12 . quán triệt sâu sắc đường lối. đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị công lập và huy động mạnh mẽ mọi nguồn lực của xã hội. chú trọng các chính sách. uống nước nhớ nguồn đối với các lão thành cách mạng. Bảy là. xác định lòng tin và ý chí phấn đấu tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Sáu là. không nơi nương tựa. lang thang. giải pháp do Đại hội X nêu ra để từ đó nâng cao bản lĩnh chính trị. nâng cao năng lực quản lý nhà nước. đổi mới cơ chế quản lý và phương thức cung ứng các dịch vụ công cộng. có lương tâm nghề nghiệp. nhiệm vụ. các chỉ tiêu. bảo đảm người làm dịch vụ có chế độ thu nhập hợp lý. Vận động toàn dân tham gia các hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về quy mô và chất lượng xây dựng các cơ sở dịch vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. chấm dứt các khoản thu. người tàn tật. những người có công với nước. Giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. toàn dân ta tiếp tục công cuộc đổi mới toàn diện. quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng. trẻ mồ côi. sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển. nhất là những người già cô đơn. quan điểm. người hưởng chính sách xã hội. ưu đãi xã hội. chi không minh bạch và sai quy định. Chăm sóc đời sống vật chất tinh thần của người già. *** Liên hệ bản thân: Đại hội X của Đảng đã đưa ra những định hướng lớn và thể hiện quyết tâm của toàn Đảng. do vậy mỗi người dân cần phải học tập.

ra sức rèn luyện về chính trị. đồng thời tích cực tham dự các buổi sinh hoạt góp ý xây dựng Đảng. bản thân cần không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng. Trong "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc" Nguyễn Đình Chiểu có viết "Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm. cùng nơi cư trú và bạn bè nhận thức đầy đủ quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện tốt đường lối. giáo dục. kế hoạch công tác của các cấp ủy cơ quan. Hơn nữa. 13 . tham những. đâm mấy thằng gian bút chẳng tà" là một nhà báo trong lĩnh vực truyền thông việc đưa thông tin chính thống. người cùng cơ quan. nhìn thẳng vào sự thật nhận thấy cần tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị. những nhân tố điển hình tiên tiến. lãng phí. Tích cực lao động sáng tạo với ý chí vươn lên đóng góp thật nhiều công sức. một công dân gương mẫu về mọi mặt.. gắn bó với quần chúng lao động để tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt thực sự trong sạch và vững mạnh trở thành chỗ dựa tin cậy của nhân dân. cái đúng. đóng góp vào việc thể chế hóa và xây dựng chương trình hành động. tư tưởng Hồ Chí Minh. lối sống và trình độ chuyên môn. nghiệp vụ để thực sự trở thành một nhà báo giỏi. Kiên quyết phản bác các quan điểm tư tưởng sai trái.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng tôi là một nhà báo. một đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trên tinh thần đổi mới. bảo vệ Đảng. chính quyền địa phương nơi tôi cư trú thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội X vào cuộc sống. tuyên truyền chủ trương. đồng thời là người tuyên truyền. cần đấu tranh chống những biểu hiện tiêu cực như cửa quyền. bảo vệ chính quyền nhân dân. bảo vệ chủ nghĩa Mác-Lênin. vận động người thân. chủ trương của Đảng và chính sách. thù địch làm cản trở công cuộc đổi mới của đất nước. chính sách pháp luật của Nhà nước. đạo đức. nhận thức rõ cần có thái độ ủng hộ cái tốt.. trí tuệ cho sự nghiệp đổi mới đất nước. có ý kiến kịp thời giúp tổ chức đảng khắc phục khó khăn. cục bộ. đường lối của Đảng.

các tổ chức quốc tế và tư nhân nước ngoài trên nguyên tắc bình đẳng. Câu 4: Phân tích tính tất yếu khách quan và cơ hội thách thức của hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay ? Trả lời: Ngay sau khi thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. nước ta bị bao vây cấm vận nhiều năm. cùng có lợi". khi tiến hành đổi mới toàn diện đất nước. đặc biệt là NGhị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành TW khóa VIII về kinh ế đối ngoại đã nhấn mạnh: "Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cán bộ. chủ quyền. Trong "Lời kêu gọi Liên Hợp quốc" tháng 12/1946.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng pháp luật của Nhà nước đó chính là việc làm có ý nghĩa nhất thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội X của Đảng.. Tuy nhiên. Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: "Đối với các nước dân chủ nước Việt Nam sẵn sàng thực thi chính sách mở cửa và hợp tác trong mọi lĩnh vực". trong đó có chiến tranh kéo dài và cục diện đối đầu hai cực trên thế giới. hợp tác trong khuôn khổ của SEV từ năm 1978.. Đại hội VIII./. Tiến hành khẩn trương vững 14 . do nhiều nguyên nhân. tranh thủ mở mang quan hệ kinh tế và khoa học kỹ thuật với các nước thế giới thứ ba. bình đẳng. Đảng ta chủ trương "tham gia sự phân công lao động quốc tế.. cùng có lợi". đa dạng hóa quan hệ kinh tế đối ngoại trên nguyên tắc giữ vững độc lập. Nhà nước ta đã chủ trương tham gia các thể chế kinh tế quốc tế. có tham gia liên kết. Đến đại hội VII của Đảng chủ trương: "Mở rộng. luật pháp và nhất là về những sản phẩm mà chúng ta có khả năng cạnh tranh để hội nhập thị trường khu vực và thị trường quốc tế. quan hệ kinh tế quốc tế của nước ta chủ yếu với các nước xã hội chủ nghĩa. Từ Đại hội VI. các nước công nghiệp phát triển.

thực hiện đầy đủ các cam kết quốc tế đa phương. Có thể thấy rằng.. Qua hội nhập kinh tế quốc tế các doanh nghiệp trong nước buộc phải tham gia cuộc cạnh tranh quốc tế gay gắt ngay trong thị trường trong nước.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng chắc việc đàm phán Hiệp định Thương mại với Mỹ. hệu quả và bền vững.tài chính giữa nước ta với các quốc gia trên thế giới. kinh doanh. tiếp nhận những thành tựu và kinh nghiệm về quản lý sản xuất. từng bước tự do hóa các hoạt động kinh tế. từ nhận thức đúng đắn tính tất yếu khách quan và những vấn đề của toàn cầu hóa. Nghị quyết TW 9 khóa IX nhấn mạnh: "Chủ động và khẩn trương hơn trong hội nhập kinh tế quốc tế. gia nhập APEC và WTO.thương mại . về điều hành các mặt của đời sống xã hội. Hội nhập kinh tế quốc tế mở rộng thị trường xuất khẩu hàng háo và dịch vụ. mở cửa thị trường. thu hút nguồn vốn bên ngoài. Hội nhập kinh tế quốc tế là cơ hội để phát triển nhanh. Sau Đại hội IX. sau 20 năm đổi mới. Đại hội IX của Đảng đưa ra chủ trương "chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực". *. 15 . Hội nhập kinh tế quốc tế cần được hiểu là quá trình chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế trong nước theo hướng hiện đại. song phương nwocs ta đã kỹ và chuẩn bị tốt điều kiện để sớm gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). đẩy mạnh các hoạt động kinh tế . giải phóng mọi sức sản xuất. Có kế hoạch cụ thể để chủ động thực hiện các cam kết trong khuôn khổ AFTA". đổi mới cơ chế quản lý kinh tế. xây dựng nền kinh tế có chất lượng. Về cơ hội và thách thức trong hội nhập kinh tế quốc tế: Hội nhập kinh tế không đơn giản là lập quan hệ thương mại với một số nước hoặc thành viên của một thể chế kinh tế quốc tế. tháo gỡ những trói buộc và cản trở đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh. tự vươn lên để tồn tại và phát triển.. hiệu quả và sức cạnh tranh cao. Đảng ta đã xác định rõ chủ trương hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

. do trình độ phát triển kinh tế còn thấp. gây sức ép mở cửa thị trường hàng hóa và dịch vụ. năng lượng.. Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sự chi phối quá trình toàn cầu hóa của các nước tư bản phát triển mang lại nhiều thách thức.. như khủng hoảng kinh tế. từ cao trào cách mạng 1930 – 1931. trong đó có nước ta. chần chừ. Đây là kết quả tổng hợp của các phong trào cách mạng liên tục diễn ra trong 15 năm sau ngày thành lập Đảng.. bao cấp còn nặng nề. môi trường. đồng thời tạo nên những rào cản để bảo hộ sản xuất trong nước họ. xung đột cục bộ. Đó là thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và việc thành lập Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hoà. Các nước phát triển giành nhiều lợi thế trong cạnh tranh... tác động vào kinh tế thế giới trong đó có nước ta. có sự do dự. Hội nhập kinh tế quốc tế cũng gặp những khó khăn. ảnh hưởng của tư duy cũ. trông đợi ỷa lại vào Nhà nước.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Hội nhập kinh tế quốc tế cũng đặt cho nhân dân ta nhiều thách thức và có những tác động bất lợi. Đặc biệt là phong trào Xô viết 16 . dân tộc ta đánh đổi bằng cả xương máu của các lớp thế hệ con Lạc cháu Hồng. Nghị quyết Đại hội X của Đảng về chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế: Từ khi ra đời đến nay. thách thức từ trong nước. thắng lợi mà nhân dân. Hội nhập kinh tế quốc tế gắn liền với những biến động của tình hình thế giới. chính trị. thua thiệt cho các nước kém phát triển. chiến tranh.

trải qua nhiều tìm tòi khảo nghiệm sáng kiến của nhân dân. tình hình trong nước và thế giới có nhiều thay đổi. độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. với khí thế cách mạng vĩ đại của quần chúng. đánh thắng chủ nghĩa thực dân cũ và mới. Những năm 1936 – 1939. đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nghệ Tĩnh. các Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1936. mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. thống nhất phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương mới. Đảng ta đã lãnh đạo cuộc tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám thành công trọn vẹn. Với sự cố gắng của các tổ chức Đảng ở trong nước và của các đồng chí hoạt động ở nước ngoài Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ Nhất (3/1935) đề ra chủ trương đường lối và tổ chức hoạt động của Đảng. cuộc vận động dân chủ 1936 – 1939 đến phong trào giải phóng dân tộc 1939 – 1945. góp phần quan trọng vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình. với một nghệ thuật lãnh đạo và tổ chức khởi nghĩa tài tình. Kế thừa những thành tựu và kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc khi còn chiến tranh và trong những năm đầu sau khi nước nhà thống nhất. Như ba cuộc tổng diễn tập. 1937 và 17 . đem lại niềm tin cho đảng viên và quần chúng. nắm chắc thời cơ lịch sử. xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc phù hợp với thực tiễn Việt Nam và bối cảnh quốc tế mới. Đại hội đã đánh dấu sự khôi phục của tổ chức Đảng từ Trung ương đến đại phương. bảo vệ Tổ quốc. Đó là thắng lợi của các cuộc kháng chiến oanh liệt để giải phóng dân tộc. Đảng đã đề ra và lãnh đạo thực hiện đường lối đổi mới. hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân thực hiện thống nhất Tổ quốc. Đó là thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và từng bước đưa đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. đã xoá bỏ chế độ thuộc địa nửa phong kiến ở nước ta.

loàm cho mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp và phát xít Nhật phát triển gay gắt. Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng (11/1939) đã nêu cao ngọn cờ giải phóng dân tộc. Các Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã trực tiếp quyết định những vấn đề về chiến lược và sách lược của Đảng và Nhà nước cách mạng về xây dựng chế độ mới và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. dấy lên cuộc vận động dân chủ rộng lớn – một hiện tượng hiếm có xảy ra ở một nước thuộc địa. sau gần 30 năm hoạt động ở nước ngoài lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc về nước cùng với Trung ương Đảng trực tiếp lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc. Trong lãnh đạo sự nghiệp giải phóng dân tộc. phát xít Nhật đánh chiếm Việt Nam và Đông Dương. hoạt động bí mật không có điều kiện họp Đại hội đại biểu toàn quốc định kỳ. giặc dốt và giặc ngoại xâm.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng 1939 đã có những quyết định kịp thời về chuyển hướng hình thức tổ chức và sử dụng những hình thức đấu tranh phù hợp. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương mở rộng 3/1945 và bản Chỉ thị “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. Nhật – Pháp câu kết thống trị dân tộc ta. thực dân Pháp tăng cường đàn áp phong trào cách mạng. phức tạp Đảng phải rút vào bí mật để thực hiện sự lãnh đạo kín đáo và khôn khéo. các Hội nghị Trung ương. Sau tháng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 Đảng đã nắm chính quyền toàn quốc nhưng do hoàn cảnh lịch sử khó khăn. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương và Hội nghị cán bộ Đảng có vai trò quan trọng. Trên cương vị là Người đứng đầu Đảng và Chính phủ. Tháng 1/1941. Cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5/1941. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (11/1940) tiếp tục chủ trương đó. Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng 11/1945 với bản chỉ thị “Kháng chiến kiến quốc”. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ (1/9/1939). Hồ Chí Minh đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã chèo lái con thuyền cách mạng chiến thắng giặc đói. Hội nghị BCH TW Đảng mở rộng 3/1946 với chủ trương 18 .

Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười chín (1971). Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá III đã có nhiều Hội nghị với những Nghị quyết quan trọng. Hội nghị lần thứ Tám (1963) bàn về phát triển kinh tế quốc dân. Hội nghị Trung ương lần thứ 13 (1967) về đẩy mạnh đấu tranh công tác ngoại giao. Trong lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Mười (1964) tập trung bàn về thương nghiệp và giá cả. xây dựng và phát triển công nghiệp. Tháng 2/1962 Bộ Chính trị ra Nghị quyết “Về công tác cách mạng miền Nam”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ chín (12/1963) bàn về “Phương hướng và nhiệm vụ cách mạng miền Nam và đường lối quốc tế của Đảng trong tình hình mới”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 18 (1970) với chủ trương “Đánh bại chiến lược Việt Nam hoá chiến tranh của đế quốc Mỹ”. Các Hội nghị Trung ương lần thứ mười một (3/1965) và lần thứ mười hai (12/1965).NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng “Hoà để tiến”. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm (1961) bàn về phát triển nông nghiệp. Nghị quyết Hội nghị 19 . Đối với sự nghiệp cách mạng miền Nam và chống Mĩ cứu nước. Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đảng mở rộng 12/1946 với bản chỉ thị “Toàn dân kháng chiến”. lần thứ Hai mươi (1972) và lần thứ Hai mươi hai (1973) về phát triển kinh tế quốc dân ở miền Bắc. Chủ trương mở cuộc tấn công và nổi dậy mùa Xuân năm 1968 được đề ra tại Hội nghị Trung ương lần thứ 14. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ bảy (1962) bàn về phương hướng. cụ thể hoá Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc. Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã giành nhiều Hội nghị với những nghị quyết quan trọng để lãnh đạo và chỉ đạo kịp thời. Hội nghị Bộ Chính trị (1/1961) ra Chỉ thị “Về phương hướng và nhiệm vụ công tác trước mắt của cách mạng miền Nam”.

Tình hình kinh tế. Nhân dân cả nước vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa phải tiến hành chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc. phát triển lực lượng về mọi mặt để giành thắng lợi hoàn toàn. Đại hội quyết định đổi tên Đảng Lao động Việt Nam thành Đảng Cộng sản Việt Nam. xã hội. Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đất nước thống nhất và đi lên chủ nghĩa xã hội. biện pháp để kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. xác lập quan hệ sản xuất mới.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng lần thứ 19 (1971) là “Kiên trì đẩy mạnh cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”. Đại hội đề ra đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng phát triển kinh tế trên cả nước. đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội theo những chỉ tiêu chủ yếu mà Đại hội đã đề ra. Về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sau khi ký Hiệp định Pari. giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước. Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đề ra những chủ trương. Những quyết định về phương án giải phóng miền Nam đã được Hội nghị Bộ Chính trị họp ngày 30/9 đến 8/10/1974 và từ 18/12/1974 đến 8/1/1975 thông qua trực tiếp đưa đến thắng lợi hoàn toàn của Đại thắng mùa Xuân 1975. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng đã họp tháng 12/1976 tại Hà Nội. các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương đã cụ thể hoá đường lối của Đại hội IV thực hiện công cuộc cải tạo xã hội chủ nghĩa ở miền Nam. vi phạm Hiệp định. đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai vẫn ngoan cố tiếp tục chiến tranh. Trước tình hình đó Hội ghị Ban Chấp hành Trung ương đảng lần thứ 21 (1973) đã có Nghị quyết quan trọng khẳng định “Con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng”. đời sống của nhân dân có nhiều khó khăn do hậu quả 20 . Đại hội đã tổng kết thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Việt Nam. Đó là khó khăn và cũng là thách thức mới.

giữ vững ổn định chính trị. Đảng gắn bó với nhân dân bằng những gì Đảng đã làm cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu khoá IV (9/1979) đã mở đầu cho quá trình tìm tòi. Đại hội đặc biệt nhấn mạnh nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế . ở đâu và lúc nào cũng có Đảng. đổi mới cơ chế quản lý… “Trong cuộc trường chinh để giành lại độc lập. Đảng đi đầu trong chiến đấu. nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội hàng năm và dài hạn. kém hiệu quả của cơ chế quản lý cũ… Từ trong khó khăn đó Đảng và nhân dân ta đã bắt đầu có những khảo nghiệm thực tế và tìm tòi cách thức. thực hiện có kết quả một số đổi mới quan trọng về hệ thống chính trị và phát triển mạnh mẽ quan hệ đối ngoại. Đảng Cộng sản Việt Nam họp đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII (6/1996) đã nêu bật những thành tựu của 10 năm đổi mới về nhịp độ phát triển kinh tế. xã hội về phân cấp quản lý kinh tế.xã hội.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng của chiến tranh và cũng do sự trì trệ. công tác tư tưởng và tổ chức bảo đảm nhiệm vụ kinh tế. Trong giai đoạn mới. tự do cho dân tộc. cơ chế quản lý mới. vì hạnh phúc của nhân dân” (1) Các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá V đã tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách về phương hướng. những chuyển biến tích cực về mặt xã hội. Đảng xông pha nơi khó khăn. những vấn đề về phân phối lưu thông… Trải qua mười năm lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới. đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho chặng đường đầu của thời kỳ quá độ là chuẩn bị tiền đề cho công nghiệp hoá. Đảng quyết làm tất cả vì phồn vinh của Tổ quốc. xây dựng và tăng cường cấp huyện. Ban Bí thư đã hướng vào sự tìm tòi. Các Hội nghị Trung ương tiếp theo và những quyết dịnh của Bộ Chính trị. củng cố quốc phòng an ninh. đất nước chuyển sang thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 21 . đổi mới chủ trương khuyến khích mọi lực lượng và năng lực sản xuất làm cho sản xuất bung ra làm ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

bản lĩnh chính trị vững vàng. thực hiện tự phê bình và phê bình nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng… Có thể thấy rằng sự lãnh đạo của Đảng từ khi mới ra đời cho dù còn non trẻ qua các kỳ Đại hội nhưng vẫn giữ vững được những truyền thống quý báu của Đảng Cộng sản Việt Nam đó là giữ vững Cương lĩnh. Tinh thần độc lập tự chủ. Kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh suyên suốt cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm (7/1998) đã thông qua Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nên văn hoá Việt Nam tiên tiến. nhất là trong những bước ngoặt lịch sử phải đương đầu với mọi thử thách dù hiểm nghèo tưởng không thể vượt qua. chỉnh đốn Đảng. đường lối đúng đắn. nêu rõ 5 quan điểm chỉ đạo.hiện đại hoá. tiền tệ các nước trong khu vực. Đảng đã kịp thời có những quyết sách sáng suốt đáp ứng yêu cầu phát triển của thực tiễn nhưng dưới sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Đảng đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này 22 .NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hoá . vận dụng sáng tạo và vấn đề đoàn kết. Hội nghị Trung ương sáu (lần 2) họp tháng 12/1999 đã thảo luận và ra Nghị quyết “Về một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” mở cuộc vận động xây dựng. vượt qua những thách thức do ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính. kiên định mục tiêu lý tưởng cách mạng. Thể hiện trên con đường phát triển của cách mạng Việt Nam. tư tưởng và tổ chức luôn được đặt lên hàng đầu điều đó được thể hiện qua các cuộc Hội nghị Ban chấp hành Trung ương. con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được xác định rõ hơn. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ sáu (10/1998) thảo luận và quyết định những vấn đề kinh tế – xã hội để khắc phục những khó khăn yếu kém. nhân dân ta. tạo sự thống nhất trong toàn Đảng về chính trị. đậm đà bản sắc dân tộc”.

kết hợp sức mạnh thời đại và sức mạnh trong nước. tư tưởng Hồ Chí Minh. biệt lập của phong trào dân tộc Việt Nam. Đảng không 23 . đặc lợi mà là sứ mệnh lịch sử. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. vẻ vang của Đảng với giai cấp. Và chính là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ đảng viên của Đảng. Trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là kết quả tất yếu của sự chuẩn bị công phu. Đảng ta không chỉ nắm bắt những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin mà còn biết vận dụng sáng tạo và phát triển trong thực tiễn cách mạng Việt Nam. Cơ sở. Đồng thời. đó là chủ nghĩa Mác-Lênin. Từ đây gắn chặt phong trào cách mạng nước ta gắn kết chặt chẽ với phong trào cách mạng thế giới. Những truyền thống đó có ý nghĩa dân tộc và quốc tế sâu sắc thể hiện tinh thần cách mạng triệt để. với dân tộc được nhân dân giao phó”(2). trình độ trí tuệ ngày càng được nâng cao của Đảng ta. nguồn gốc sức mạnh và truyền thống của Đảng là ở chỗ: Đảng đứng vững trên nền tảng tư tưởng tiên tiến của thời đại. Đảng ta không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. Người viết: “Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân tộc. gian khổ với những bước đi phù hợp thể hiện năng lực tổ chức tài tình của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Đảng lãnh đạo cách mạng không phải là một đặc quyền. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như con ngươi của mắt mình”. kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân. là trách nhiệm nặng nề. Là sự thắng thế của tư tưởng vô sản đối với đường lối chính trị của giai cấp tư sản… Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã chấm dứt thời kỳ đơn độc.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng đến thắng lợi khác. “Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng.

cùng nhân dân mình viết nên những trang sử chói lọi. kể từ ngày thành lập.. là văn minh. Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng”. Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta mà còn tiếp thu những tinh hoa trí tuệ của nhân loại. là hoà bình ấm no. Đảng ta là đạo đức. Công ơn Đảng thật là to. trong đó mỗi kỳ Đại hội Đảng. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “. Trong bài nói tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng. Thật vậy. (1) Trích Báo cáo Chính trị BCHTW Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (2) Trích Nghị quyết Trung ương 7 khoá VI 24 . mỗi thời đoạn của cách mạng Việt Nam là một dấu son không thể phai mờ trong lịch sử dân tộc. Là thống nhất../. Đảng ta vĩ đại như biển rộng núi cao. độc lập.

Nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn 25 . nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn lịch sử nhất định của một chính đảng hoặc một tổ chức chính trị. Cương lĩnh chính trị là văn bản trình bày những nội dung cơ bản về mục tiêu. Cương lĩnh 1991 đã được cụ thể hoá và phát triển trong cuộc sống như thế nào ? (Đi sâu vào những vấn đề Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng nói rõ hơn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta). chỉ rõ mục tiêu. Vì cương lĩnh chính là sự thống nhất. Theo quan niệm của Đảng ta. làm cho nhân dân đi theo.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Câu 2: Từ khi ra đời đến nay. Trả lời: Trong quá trình đấu tranh giai cấp yêu cầu phải có một tổ chức Đảng ra đời đòi hỏi phải xây dựng một cương lĩnh hay một chương trình hành động cho chính Đảng của mình để thu phục nhân dân. Cương lĩnh chính trị là văn kiện lý luận và chính trị cơ bản. nhiệm vụ và phương pháp cách mạng trong một giai đoạn nhất định. đường lối. đường lối.

phù hợp với tình hình phát triển của đất nước. nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Nhưng do yêu cầu thực tế của cuộc cách mạng trong thời kỳ mới đòi hỏi phải có một cương lĩnh mới ra đời phù hợp với điều kiện cách mạng mới. Toàn bộ hoạt động của Đảng phải xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chân chính của nhân dân. thấm đượm tinh thần dân tộc. Đó alf bài học xuyên suốt quá trình cách mạng nước ta. Chính nhân dân là người làm nên thắng lợi lịch sử. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (tháng 6/1991) trên cơ sở tổng kết quá trình hơn 60 năm thực hiện cương lĩnh đầu tiên (1930) phân tích sâu sắc đặc điểm tình hình trong nước và quốc tế. là ngọn cờ tập hợp. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã tổng kết cách mạng Việt Nam từ năm 1930 đến 1991 và nêu lên những bài học kinh nghiệm: Một là. phản ánh đúng yêu cầu khách quan của lịch sử và nguyện vọng độc lập của quần chúng nhân dân.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng. Hai là. Đảng ta đã đề ra Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. nhuận nhuyễn về quan điểm giai cấp. do nhân dân và vì nhân dân. phù hợp với xu thế phát triển của thời đại mới. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. 26 . lý tưởng của Đảng. sự nghiệp cách mạng của nhân dân. cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho mục tiêu. Độc lập tự do gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tư tưởng cốt lõi của Hồ Chí Minh đã được phản ánh đầy đủ trong cương lĩnh của Đảng. Cương lĩnh đầu tiên của Đảng (1930) là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc đúng đắn và sáng tạo. Sức mạnh của Đảng là ở sự gắn bó mật thiết với nhân dân.

là sự lựa chọn sáng suốt của Bác Hồ. Có nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc văn hoá dân tộc. Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu XHCN mà là làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu 27 . của Đảng ta. bóc lột.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Ba là. sức mạnh trong nước và sức mạnh quốc tế. là lý tưởng của Đảng và nhân dân ta. đoàn kết toàn dân. bất công. tự do. Bốn là. sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tó hàng đầu bảo đảm thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Con người phải được giải phóng khỏi áp bức. Đi lên chủ nghĩa xã hội là con đường tất yếu của nước ta. Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân tất cả các nước trên thế giới. có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân. Những đặc trưng đó thể hiện bản chất của chủ nghĩa xã hội và cũng là tiêu chí để phân biệt khác với bản chất của chế độ chủ nghĩa tư bản. hạnh phúc. đoàn kết dân tộc. Năm là. tăng cường đoàn kết. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu. đoàn kết toàn Đảng. Cương lĩnh xác định xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội mang 6 đặc trưng cơ bản: Xã hội nhân dân ta đang xây dựng là xã hội do nhân dân lao động làm chủ. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. làm theo năng lực hưởng theo lao động. không ngừng củng cố. Các dân tộc trong nước bình đẳng. đoàn kết và giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Xây dựng nước Việt Nam XHCN là mục tiêu. đoàn kết quốc tế. có cuộc sống ấm no.

bước đi và biện pháp thích hợp. dân chủ. những hình thức. Hội nghị TW 7 cũng nhấn mạnh và khẳng định mục tiêu XHCN của chúng ta: Để đạt được mục tiêu XHCN về lâu dài chúng ta phải làm cho quan hệ sở hữu XHCN chiếm ưu thế tuyệt đối trong nền kinh tế quốc dân. an toàn xã hội. làm phong phú những quan niệm đúng về thời đại. an ninh trật tự. vừa là động lực của sự nghiệp xây dựng CNXH. ý thức trách nhiệm công dân và tôn trọng pháp luật. bài học đổi 28 . Mở rộng dân chủ các lĩnh vực của đời sống xã hội. Dân chủ phải đi đôi với tập trung. phát huy quyền làm chủ của nhân dân vừa là mục tiêu. Đó là dân chủ XHCN. không phải là dân chủ tư sản. Dân chủ với nhân dân nhưng phải nghiêm trị những kẻ phá hoại thành quả cách mạng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng quả bằng những quan niệm đúng đắn về CNXH. văn minh. vận dụng sáng tạo và phát triển chứ không phải xa rời những nguyên lý của chủ nghĩa Mác-Lênin. Dân chủ phải có lãnh đạo. Chủ nghĩa Mác-Lênin luôn luôn là nền tảng tư tưởng của Đảng ta. Trong thời gian dài Đảng ta chủ trương “thực hiện nhất quán chính sách cơ cấu nhiều thành phần. tiếp nhận những ý kiến trung thực phê bình những khuyết điểm trong sự lãnh đạo của Đảng và công tác xây dựng Đảng. Đổi mới tư duy là nhằm khắc phục những quan niệm không đúng. Đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã khẳng định những kinh nghiệm. Tiến tới một xã hội xã hội chủ nghĩa công bằng. về CNXH. Sự lãnh đạo của Đảng là điều kiện quyết định thắng lợi cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN của nhân dân ta. chỉ đạo toàn bộ sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta. giải phóng mọi năng lực sản xuất”. đồng thời lắng nghe. Phải phê phán những khuynh hướng phủ nhận hoặc hạ thấp sự lãnh đạo của Đảng. với kỷ luật. lãnh đạo để phát huy dân chủ đúng hướng và lãnh đạo bằng phương pháp dân chủ.

nhiều hình thức tổ chức kinh tế. tập thể và xã hội.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng mới mà các Đại hội VI. Bốn là. văn 29 . phát huy mọi tiềm năng và nguồn lực của các thành phần kinh tế. Trong các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra sự đan xen và đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Để xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. nhất là những bài học chủ yếu sau: Một là. kết hợp hài hoà các lợi ích cá nhân. trong quá trình đổi mới phải kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. của toàn xã hội. Xây dựng CNXH bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa. đường lối đúng đắn của Đảng là nhân tố quyết định thành công của sự nghiệp đổi mới. phức tạp cho nên phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đường. Đại hội IX đã xác định động lực chủ yếu để phát triển đất nước là đại đoàn kết toàn dân trên cơ sở liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức do Đảng lãnh đạo. xã hội có tính chất quá độ. đổi mới phải dực vào nhân dân. Ba là. luôn luôn sáng tạo. phù hợp với thực tiễn. kinh tế. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân gắn với việc phát huy dân chủ trên các lĩnh vực hcính trị. VII. Mô hình kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là phát triển kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai là. VIII của Đảng đã đúc rút vẫn có giá trị lớn. tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là sự nghiệp khó khăn. đổi mới phải kết hợp sức mạng dân tộc với sức mạnh thời đại. vì lợi ích của nhân dân. Đó cũng chính là nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh loài người đã kết thức thế kỷ XX và bước sang thế kỷ XXI. ổn định trên thế giới và khu vực cho phép chúng ta tập trung vào nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế. tri thức có ý nghĩa quyết định sự phát triển. xã hội ở tất cả các cấp. thu hút trí tuệ và sức lực của toàn dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. thiên tai và các đại dịch. trong đó có nước ta có cơ hội thu hẹp khoảng cách so với các nước phát triển. phòng chống tội phạm. bảo vệ môi trường. Toàn cầu hoá diễn ra mạnh mẽ. Mặt khác. khắc phục yếu kém để vươn lên. thích nghi. thúc đẩy sự phát triển kinh tế tri thức. Cách mạng khoa học và công nghệ. đồng thời đòi hỏi phải đề cao cảnh giác. Chu trình luân chuyển vốn. vừa thúc đẩy hợp tác. các ngành. cải thiện vị thế của mình. Các nước đang phát triển. Quan hệ song phương đa phương giữa các quốc gia ngày càng sâu rộng cả trong kinh tế. bao trùm hầu hết các lĩnh vực. làm chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế và biến đổi sâu sắc các lĩnh vực của đời sống xã hội. chủ động đối phó với các tình huống bất trắc. đặc biệt là công nghệ thông tin và công nghệ sinh học. trong bối cảnh dân tộc ta đứng trước những thời cơ lớn đan xen với nhiều thách thức lớn. Tri thức và sở hữ trí tuệ có vai trò ngày càng quan trọng.. đồng thời cũng đứng trước nguy cơ tụt hậu xã hơn nếu không tranh thủ được cơ hội. ngày càng trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp. Đây là xu thế khách quan lôi cuốn các nước. Trình độ làm chủ thông tin. vừa tăng sức ép cạnh tranh và tuỳ thuộc lẫn nhau giữa các nền kinh tế.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng hoá. Khả năng duy trì hoà bình. đổi mới công nghệ và sản phẩm ngày càng được rút ngắn. các điều kiện kinh doanh trên thị trường thế giới luôn thay đổi đòi hỏi các quốc gia cũng như doanh nghiệp phải rất nhanh nhạy nắm bắt. 30 . phức tạp có thể xảy ra.. tiếp tục có bước phát triển nhảy vọt.

lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ. chống những áp đặt phi lý của các cường quốc kinh tế. chệnh hướng XHCN. đạo đức. nếu chúng ta không nhanh chóng vươn lên thì sẽ càng tụt hậu xa hơn về kinh tế”. xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ. tranh thủ ngoại lực để thực hiện công nghiệp hoá. “diễn biến hoà bình” do các thế lực thù địch gây ra. Bên cạnh đó. chủ trương. chính sách của Đảng. Đường lối kinh tế của Đảng được Đại hội thông qua là: Đẩy mạnh công nghiệp hoá. tạo thế và lực để thúc đẩy công cuộc đổi mới đi vào chiều sâu. Nước ta vẫn là nước kinh tế kém phát triển. Cơ sở vật chất kỹ thuật của nền kinh tế được tăng cường. các công ty xuyên quốc gia. tụt hậu xa hơn về kinh tế so với nhiều nước trong khu vực. đưa 31 . Những nguy cơ đó đã được Đảng chỉ ra từ Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (1994) nhưng vẫn tồn tại và diễn biến phúc tạp đan xen nhau. hiện đại hoá. Nhân dân ta có phẩm chất tốt đẹp. vượt qua thách thức phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ mới là vấn đề có ý nghĩa sống còn của Đảng và nhân dân ta. hiện đại hoá. đất nước còn nhiều tiềm năng lớn về tài nguyên. nạn tham những và tệ quan liêu. Trong đó đáng chú ý là “Tình trạng tham nhũng và sự suy thoái về tư tưởng chính trị.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng toàn cầu hoá cũng đặt Việt Nam đứng trước thách thức phải đấu tranh để bảo vệ lợi ích của mình vì một trật tự kinh tế quốc tế công bằng. gây bất bình và làm giảm lòng tin trong nhân dân. Nắm bắt cơ hội. mức sống nhân dân còn thấp trong khi đó cuộc cạnh tranh quốc tế ngày càng quyết liệt. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX diễn ra trong hoàn cảnh đó. tác động lẫn nhau. đảng viên đang cản trở việc thựuc hiện đường lối. Tình hình nước ta sau 15 năm đổi mới đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Môi trường hoà bình. lao động. liên kết quốc tế và xu thế tích cực của thế giới tạo điều kiện để chúng ta tiếp tục phát huy nội lực và lợi thế so sánh. sự hợp tác. chúng ta còn phải đối phó với những thách thức.

đậm đà bản sắc dân tộc”. đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Cùng với lĩnh vực kinh tế. giải quyết tốt các vấn đề xã hội. là nhân tố bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hoá. vững mạnh là nhiệm vụ then chốt. Đại hội IX đã xác định đường lối lãnh đạo đối với các lĩnh vực khác: “Phát triển giáo dục và đào tạo. Kết hợp phát triển kinh tế-xã hội với tăng cường quốc phòng – an ninh. khoa học công nghệ. hiện đại hoá. công nghiệp hoá. Trên cơ sở đánh giá khách quan “Tình hình đất nước và bối cảnh quốc tế”. Phát huy cao độ nội lực. từng bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Đại hội khẳng định phải coi xây dựng Đảng trong sạch. Đường lối kinh tế đó đã xác định phát triển kinh tế. đổi mới và nâng cao hiệu lực quản lý kinh tế của nhà nước. Đại hội IX đã hoạch định “Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2010” với mục tiêu tổng quát là: Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát 32 . “Đẩy mạnh cải cách tổ chức và hoạt động của nhà nước. “Mở rộng quan hệ đối ngoại và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế”. Ưu tiên phát triển lực lượng sản xuất. tăng cường pháp chế”. “Xây dựng. hội nhập khu vực và thế giới. xây dựng nền văn hoá tiên tiến. thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. là yếu tố quyết định đến sự tồn tại và phát triển của Đảng ta. xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc ta.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng nước ta trở thành một nước công nghiệp. bảo vệ và cải thiện môi trường. Tiếp tục tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường. đồng thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh. “Tăng cường quốc phòng an ninh”. Phát triển kinh tế nhiều thành phần là chính sách nhất quán. hiện đại hoá là nhiệm vụ trung tâm. chỉnh đốn Đảng. “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”. phát huy dân chủ. Tăng trưởng kinh tế đi liền với phát triển văn hoá. có hiệu quả và bền vững.

năng lực nội sinh về khoa học và công nghệ đủ khả năng ứng dụng các công nghệ hiện đại. chi phối các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế. 33 . hiệu quả và bền vững. thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được hình thành về cơ bản. đoàn kết. “Phát triển giáo dục đào tạo. “Phát triển văn hoá xã hội”. Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế . kết cấu hạ tầng. nâng lên đáng kể chỉ số phát triển con người (HDI) của nước ta. năng lực khoa học và công nghệ. nâng cao rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Gắn chặt việc xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế. Đại hội IX của Đảng là “Đại hội của trí tuệ. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế được nâng cao. vững mạnh”. tạo động lực giải phóng và phát huy mọi nguồn lực. tiềm lực kinh tế. “Đẩy mạnh cải cách hành chính xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch. Kết cấu hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội. khoa học và công nghệ”. đổi mới”. tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng triển. Đẩy mạnh công cuộc đổi mới. xây dựng đồng bộ nền tảng cho một nước công nghiệp là yêu cầu cấp thiết.xã hội với quốc phòng – an ninh. Mục tiêu cụ thể là đưa GDP năm 2010 lên ít nhất gấp đôi năm 2000. Để thực hiện những mục tiêu trên “Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2010 – 2010” đã đề ra “Định hướng phát triển các ngành kinh tế và các vùng”. quốc phòng và an ninh có bước đi trước. quốc phòng an ninh được tăng cường. Nguồn lực con người. dân chủ. Với quan điểm phát triển nhanh. Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước được tăng cường. nó có ý nghĩa trọng đại mở đường cho đất nước ta nắm lấy cơ hội. Coi phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm. tiếp cận trình độ thế giới và tự phát triển trên một số lĩnh vực.

/. văn minh. dân chủ. xã hội công bằng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng vượt qua thách thức tiến vào thế kỷ mới. thực hiện mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu. Câu 3: Đồng chí cần làm gì và phấn đấu như thế nào để trở thành đảng viên ? Vì sao vấn đề xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn được đặt lên hàng đầu và có ý nghĩa quyết định đối với một đảng viên ? Điều lệ Đảng quy định tiêu chuẩn. 34 . nước mạnh. thiên niên kỷ mới. nhiệm vụ và quyền của đảng viên như thế nào ?.

nó sẽ là động lực lớn thúc đẩy mọi hành động. phẩm chất đạo đức cách mạng. phải xứng đáng là người lãnh đạo.. với lợi ích của nhân dân lao động và của dân tộc. Là một người đảng 35 ... Khí tiết của người cách mạng là “giàu sang không quyến rũ. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Trả lời: Đối với mỗi cá nhân muốn trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải tự mình trả lời những câu hỏi: Tại sao ta vào Đảng ? Vào Đảng để làm gì ?. chí công vô tư. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.. Đây chính là nét nổi bật của người đảng viên.. Chúng ta vào Đảng là để hết lòng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. lý tưởng đã lựa chọn trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động.. thật sự cần kiệm liêm chính. phục vụ nhân dân. suốt đời tận tâm trung thành phục vụ cho Tổ quốc. Lúc sinh thời Bác Hồ đã dạy: “Vì sao chúng ta vào Đảng ? Phải chăng để thăng quan. Bản lĩnh chính trị được thể hiện ở tính kiên định mục tiêu.. phục vụ nhân dân.. Những người muốn vào Đảng phải xây dựng cho mình được động cơ đúng đắn bởi nó có ý nghĩa quyết định đối với việc phấn đấu trở thành đảng viên. giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. thấy sai phải biết phê phán. không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị. uy vũ không thể khuất phục”. Hai là. Mục tiêu lý tưởng của Đảng ta là gì ?. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Để trở thành một đảng viên mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nhiệm vụ cơ bản sau: Một là. Trong bất kỳ tình huống khó khăn nào cũng không dao động giảm sút niềm tin và ý chí chiến đấu. trung thành với lợi ích của Đảng. hết sức phục vụ giai cấp. việc làm của chúng ta sau này.”. Người viết “. Cũng trong Di chúc của mình. thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. nghèo khó không thể chuyển lay. Không ngừng nâng cao năng lực. làm trọn nhiệm vụ của người đảng viên”. phát tài ? Không phải !.

lối sống. chống tham nhũng trong Đảng. biết chăm lo đến lợi ích. Điều đó được thể hiện ở ngay chính nơi ở. văn 36 . Ba là. với nhân dân. đi ngược với chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh. trưởng thành về chính trị. xã hội công bằng văn minh. tạo dựng sự tín nhiệm của nhân dân tạo đà cho mỗi quần chúng phấn đấu trở thành đảng viên.hiện đại hoá... xã hội công bằng. nơi làm việc cũng như các mối quan hệ với các quần chúng khác. Bốn là. không ngừng học hỏi trau dồi để đủ kiến thức đáp ứng yêu cầu của cuộc sống. biết lắng nghe. tích cực tham gia hoạt động đoàn thể cũng như các công tác xã hội. phát hiện những đảng viên tha hoá về đạo đức. Những hoạt động chính là cơ hội tốt giúp cho chúng ta tiến bộ. tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng mà còn cần tích cực tham gia xây dựng Đảng. mẫu mực không chỉ hoàn thành nhiệm vụ mà phải gương mẫu hoàn thành tốt.. Để được đứng trong hàng ngũ của Đảng chúng ta không những tự giác thừa nhận. chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Động cơ thôi thúc chúng ta phấn đấu vào Đảng là để đứng trong một tổ chức tự nguyện của những người cùng chung một chí hướng đấu tranh xây dựng một xã hội mới tốt đẹp dân giàu. tích cực tham gia xây dựng Đảng cơ sở. giúp Đảng phát hiện những quần chúng mất tư cách đạo đức. mỗi người chúng ta không ngừng đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật. đảm bảo chất lượng công việc cũng như đem lại hiệu quả cao. Để làm được điều đó đòi hỏi người đảng viên không chỉ nâng cao về năng lực mà còn cả năng lực về trí tuệ và năng lực thực tiễn. hiểu được tâm tư nguyện vọng của quần chúng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng viên chân chính. người đảng viên phải gắn bó với tập thể. Vận động nhân dân sống và làm việc theo đường lối. dân chủ. tích cực góp phần xây dựng sự nghiệp công nghiệp hoá . Năm là. vận động quần chúng nhân dân sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật..

thường xuyên trau dồi đạo đức cách mạng. phải tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng. Mỗi đảng viên phải hiểu rõ cơ hội lớn của công cuộc đổi mới hiện nay. xa lạ với bản chất của người chiến sĩ cách mạng. tích cực làm công tác phát triển đảng viên mới. phục vụ được cách mạng thì đừng vào Đảng. ra sức nắm bắt để vận dụng vào nhiệm vụ của mình. Cái được lớn nhất khi vào Đảng là có cơ hội được phục vụ cách mạng. đặt lợi ích tập thể lên trên lợi ích cá nhân góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu. chấp nhận hy sinh. Để có động cơ vào Đảng đúng đắn chúng ta ta cần hiểu sâu sắc bản chất. chủ trương. vụ lợi. Mỗi người chúng ta nguyện phấn đấu vào Đảng chính là tự nguyện dấn thân theo lý tưởng cách mạng. bảo vệ đường lối. 37 . lý tưởng cách mạng. lệch lạc. chính sách. thực dụng. nghị quyết của Đảng và Nhà nước. quyết không thu nhận vào hàng ngũ mình những người có động cơ thiếu trong sáng. không sợ khó. càng không để cho các phần tử cơ hội lọt vào Đảng. nhiệm vụ do Đảng đề ra. quyết tâm theo đuổi đến cùng con đường dẫn đến mục tiêu CNXH. bảo đảm toàn thể thống nhất trong nội bộ làm cho Đảng luôn trong sạch. mục đích của Đảng bằng chính việc làm hàng ngày của mình. chỉ có động cơ đúng đắn mới có thể đáp ứng được những yêu cầu của Đảng và Đảng cũng chỉ kết nạp những người giác ngộ về mục đích. Bởi Đảng là tổ chức cách mạng có sứ mệnh cao cả đoàn kết và lãnh đạo nhân dân đấu tranh cho độc lập và chủ nghĩa xã hội chứ không phải là nơi để tìm kiếm danh vọng. Bởi. Lúc sinh thời Bác Hồ đã căn dặn “. vững mạnh. địa vị. Thực hiện nghiêm túc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng... chống lại sự phá hoại của kẻ thù. sợ khổ. Động cơ vào Đảng đúng đắn là điều kiện có ý nghĩa tiên quyết quyết định. phục vụ nhân dân trong cuộc đấu tranh cho thắng lợi của chủ nghĩa xã hội. vững bước đi lên CNXH. kiêu căng. đấu tranh khắc phục mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng minh. Nếu không phục vụ được nhân dân.

Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội chính là niềm tin. Tuyệt đối trung thành với mục đích. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng thu hái lợi lộc. hoạt động trong một tổ chức cơ sở đảng. pháp luật của Nhà nước. có lao động. là động lực tinh thần to lớn của mỗi chúng ta. phục tùng tổ chức. có đạo đức và lối sống lành mạnh. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. gắn bó mật thiết với nhân dân. lý tưởng cách mạng của Đảng. năng lực công tác. Tại Điều 2 Điều lệ Đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam quy định nhiệm tiêu chuẩn của đảng viên như vụ của đảng viên: 1. kỷ luật của Đảng. tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. suốt đời phấn đấu cho mục đích. không bóc lột. đạo đức cách mạng. đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng. nghị quyết. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Điều lệ Đảng. các nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước. được nhân dân tín nhiệm. qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú. 38 . 2. lý tưởng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. lẽ sống. chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị. có lối sống lành mạnh. Tại Điều 1 Điều lệ Đảng quy định sau: 1. phẩm chất chính trị. Điều lệ Đảng. Điều lệ Đảng. 2. Không ngừng học tập. phục từng tuyệt đối sự phân công và điều động của Đảng.”. rèn luyện. nâng cao trình độ kiến thức. hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.. chỉ thị của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng.. Công dân Việt Nam từ mười tám tuổi trở lên thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị.

trừ quyền biểu quyết. Trình bày ý kiến khi tổ chức đảng nhận xét. Qua quá trình nghiên cứu và học tập về Đảng tôi nhận thấy rằng chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân Việt 39 . chất vấn về hoạt động của tổ chức đảng và đảng viên ở mọi cấp trong phạm vi tổ chức. trung thực với Đảng. thường xuyện tự phê bình và phê bình. pháp luật của Nhà nước. chủ trương. kiến nghị với các cơ quan có trách nhiệm và yêu cầu được trả lời. cục bộ. Đảng viên dự bị có các quyền trên đây. Tham gia xây dựng bảo vệ đường lối. phục từng kỷ luật. báo cáo. lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. chính sách của Đảng. quan liêu. cơ hội. 4. làm công tác phát triển đảng viên. Được thông tin và thảo luận các vấn đề về Cương lĩnh chính trị. Phê bình. 2. chính sách và tổ chức của Đảng. 3. tham nhũng. ứng cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo của Đảng. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. biểu quyết công việc của Đảng. tích cực tham gia công tác quần chúng. Ứng cử. đường lối. 4. chăm lo đời sống vật chất. tinh thần và bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân. 3. Điều lệ Đảng. Tại Điều 3 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định quyền của đảng viên như sau: 1. công tác xã hội nơi làm việc và nơi ở. đề cử và bầu cử cơ quan lãnh đạo các cấp của Đảng theo quy định của Ban Chấp hành Trung ương. sinh hoạt đảng và đóng đảng phí đúng quy định. tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. quyết định công tác hoặc thi hành kỷ luật đối với mình.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân. tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thựuc hiện đường lối chính sách của Đảng. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đảng uỷ giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi được đứng trong hàng ngũ của Đảng. ngày 20 tháng 3 năm 2008 NGUYỄN THỊ LÂM HẢI 40 . Trong thời đại ngày nay. Bác cùng toàn thể nhân dân đã lựa chọn./. vững mạnh đáp ứng yêu cầu của thời đại mới. Tuyệt đối trung thành với Đảng. Hà Nội. Tôi tha thiết và mong muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng để góp sức nhỏ bé của mình cho sự nghiệp chung của dân tộc và xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch. Mong rằng. với lý tưởng cách mạng.NguyÔn ThÞ L©m H¶i-Chi bé THCS Yªn Thêng Nam giành thắng lợi. với mục tiêu và lý tưởng cao đẹp mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn và xây dựng. nguyện đi theo con đường mà Đảng. Chi uỷ.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->