P. 1
Ky Nang Lam Viec Nhom

Ky Nang Lam Viec Nhom

|Views: 170|Likes:
Được xuất bản bởiYama Jin

More info:

Published by: Yama Jin on Apr 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

1

TRUÒNG DAI HÇC AN GIANG
DJ ÁN P.H.E

KY NÄNG LÀM VIJC NHÓM
(Tài liçu phµc vµ chuyên dê rèn luyçn kÿ nàng sông
cho sinh viên thiçt thòi truòng DHAG)

Biên soan: Th.S. Trân Minh Hai
Tháng 01/ 2007

2
MJC LJC
BÀI 1: KHÁI NIEMNHÓM?..................................................................................................... 3
BÀI 2: TAI SAO NÊN LÀM VIEC NHÓM?............................................................................ 4
BÀI 3: TÌM HIEU NHAU - CHAP NHAN NHAU................................................................... 7
BÀI 4: KY NÃNG LÀM VIEC NHÓM VÓI NHIEU NGUÒI KHÁC NHAU VE TUOI, GIÓI
TÍNH, VÃN HOÁ, NGHE NGHIEP…. ................................................................................... 12
BÀI 5: KY NÃNG XÂY DUNG NHÓM VÀ NÂNG CAO HIEU QUA HOAT DONG NHÓM
................................................................................................................................................... 14
BÀI 6: QUAN LÝ CÁ NHÂN DE HOÀ NHAP NHÓM......................................................... 18
BÀI 7: CHUAN BI GÌ CHO BUOI HOP NHÓM VÀ TIEN TRÌNH CUA BUOI HOP NHÓM
................................................................................................................................................... 18
BÀI 8: KY NÃNG DIEU HÀNH BUOI HOP NHÓM............................................................ 21
BÀI 9: KY NÃNG LANG NGHE VÀ TRUYEN DAT THÔNG TIN ................................... 24
BÀI 10: MÁU THUÁN/XUNG DOT VÀ CÁCH GIAI QUYET MÂU THUÁN/XUNG DOT
TRONG NHÓM........................................................................................................................ 27
BÀI 11: RA QUYET DINH VÀ CÁC KY NÃNG RA QUYET DINH TRONG NHÓM...... 29
BÀI 12: KY NÃNG DUA VÀ NHAN PHÊ BÌNH/DÓNG GÓP Ý KIEN HAY KY NÃNG DUA
VÀ NHAN THÔNG TIN PHAN HOI...................................................................................... 30
BÀI 13: CÁC KIEU LÃNH DAO NHÓM............................................................................... 33
3
BÀI 1: KHÁI NIJMNHÓM?

Mµc
Tiêu
- Hiêu nhóm là gì?
- Vai trò và hiêu qua cua làm viêc nhóm

Nçi
Dung
Chính
1. D|nh nghia:
Nhóm là tâp hop nhung cá nhân thoa 4 yêu tô sau
- Có tu 2 thành viên tro lên
- Có thoi gian làm viêc chung nhau nhât dinh
- Cùng chia se hay thuc hiên chung 1 nhiêm vu hay 1 kê hoach dê dat dên các
muc tiêu ca nhóm ky vong.
- Hoat dông theo nhung quy dinh chung cua nhóm.
Làm vic nhóm
2. Vai trò và hiçu qua cua nhóm
- Hoat dông nhóm mang lai nhung nhung kêt qua tôt mà tung cá nhân không thê
làm duoc hay làm duoc mà hiêu qua không cao.
- Hoat dông nhóm cho phép nhung cá nhân nh€ le vuot qua nhung can tro cua
cá nhân, xã hôi dê dat/hoàn thành duoc các kêt qua/muc tiêu cao hƒn. D„ng thoi
kéo theo su phát triên cho các thành viên khác cùng tham gia nhóm
- Viêc hop tác cua môt nhóm nh€ các thành viên trong cƒ quan, công ty, hay xã
4
hôi tao ti…n d… dê phát triên tôt các nhóm nh€ khác xung quanh công d„ng. Vì
các nhóm phát triên sau hoc h€i nhung kinh nghiêm tu nhóm ban dâu.

Ghi Chú
- Sô thành viên tôt nhât trong các hoat dông kinh tê xã hôi thông thuong là 4- 15
nguoi.
- Nhóm quá ít thành viên sˆ không phát huy duoc hiêu qua cua nhóm vì không
có nhi…u nguoi dóng góp ý kiên hay thuc hiên công viêc.
- Nhóm quá dông sˆ khó dat duoc nhung thông nhât cao trong hoat dông, do
trong nhóm có nhi…u nguoi khác nhau có ý kiên, quan diêm khác nhau.

BÀI 2: TAI SAO NÊN LÀM VIJC NHÓM?

Mµc
Tiêu
- Hiêu duoc nhung loi ích cua nhóm và làm viêc nhóm
- Nhung thuân loi và khó kh‹n khi làm viêc nhóm

Tai sao phai làm viêc nhóm
Nçi
Dung
Chính

1. Lçi ích cua nhóm
- Tân dung n‹ng khiêu, kŒ n‹ng, kha n‹ng cua tung thành viên thành s•c manh tâp
thê
- Anh huong cua nhóm giúp thay d•i hành vi, thái dô cá nhân theo chi…u hu•ng
??
5
tôt
- Nhìn/xem xét/giai quyêt vân d… sâu/rông/toàn diên hƒn, do có nhi…u thành viên
khác nhau, có kinh nghiêm và kiên th•c khác.
- Nhi…u thành viên sˆ giúp d‘ duoc môt cá nhân trong nhóm kh’c phuc nhung khó
kh‹n dang g“p phai.
1.1 Tình huông
Môt nhóm 7 nguoi d•ng xêp hàng gân nhau, cùng quay m“t v… môt phía, tay
nguoi này choàng qua vai nguoi kia.
- Lân 1: Nhóm c” ra 1 nguoi nhóm truong dê hô kh•u lênh “ bu•c lên tru•c 1
bu•c”, và tât ca các nhóm viên nghe và làm theo mênh lênh cua nhóm truong. Kêt
qua: Ca hàng tiên v… tru•c 1 bu•c
- Lân 2: nhóm c˜ng làm nhu lân 1, nhung lân này yêu câu 1 thành viên trong
nhóm “cô tình không bu•c”, dê cho các nhóm viên khác ‘kéo” mình di theo. Khi
nghe kh•u lênh “bu•c lên trên 1 bu•c” tu nhóm truong. Ca nhóm d…u bu•c (tru 1
thành viên).
Kêt qua: Ca nhóm vœn di v… tru•c 1 bu•c, m“c dù có 1 thành viên không bu•c (bi
các thành viên khác “lôi” di).
Kêt luçn:
Lân 1: Nhóm d„ng lòng, hiêu qua cao
Lân 2: có 1 nguoi trong 7 nguoi không d„ng lòng, ca nhóm vœn tiên lên duoc, và
kéo theo thành viên không d„ng lòng
- Tâp thê sˆ “kéo” duoc môt vài cá nhân yêu, dê cùng phát triên và dat muc tiêu
- Cá nhân phai phuc tùng tâp thê
2. Nhüng thuçn lçi cua làm viçc nhóm
- Chia se/hoc h€i nhau nhung kinh nghiêm làm viêc, kinh nghiêm sông và kinh
nghiêm xã hôi.
- Nhóm là nƒi h• tro nhau dê giai quyêt các vân d… khó kh‹n cua tung cá nhân,
giúp tung cá nhân phát triên d„ng thoi dat tôt các muc tiêu chung cua nhóm.
- Thái dô, cam xúc, hành vi cua cá nhân có thê thay d•i theo chi…u hu•ng tôt trong
bôi canh nhóm do yêu câu công viêc vai trò cua thành viên. Sau thoi gian tham gia
hoat dông nhóm, tung thành viên cam thây ho tu “ l•n lên” o nhi…u m“t, kinh
nghiêm, kiên th•c, hay kŒ n‹ng.
6
Ví du: Phát biêu tru•c dám dông không còn run, hoc duoc cách quan lý thoi gian.
- Trong môt nhóm, m•i thành viên là môt nguoi giúp d‘ ti…m n‹ng hay là “môt
thiên tài nžm trong lá u”. M•i nguoi là môt nhân tài, nêu môi truong hoat dông
cua nhóm thích hop v•i tung cá nhân, sˆ tao dông luc tôt cho tung cá nhân hoat
dông, suy nghŸ và làm viêc. Kêt qua dat duoc sˆ tôt hƒn nhi…u so v•i tung cá
nhân.
- Môi truong nhóm thích hop là yêu tô quan trong tao su “hung phân” trong công
viêc và suy nghŸ cho moi thành viên.
3. Nhüng bât lçi cua làm viçc nhóm
- Nhóm cân có su t• ch•c ch“t chˆ hƒn cá nhân nhu: dóng quŒ, xây dung nôi quy,
trang thiêt bi, thoi gian làm viêc chung…..Nên môt sô cá nhân sˆ cam thây bi ràng
buôc trong môt sô hoàn canh.
Ví du:
+ Hop nhóm lúc 7g30 tôi, dúng vào thoi diêm ban muôn xem chuƒng trình thoi
su cua dài truy…n hình Viêt nam, môt chuƒng trình mà ban thích nhât.
+ Phai dóng quŒ hoat dông, tôn ti…n.
- Dôi khi cá nhân phai hy sinh nhung loi ích, ham muôn và so thích cá nhân vì
nhóm. Trong khi thao luân/ phân chia công viêc sˆ có môt sô cá nhân phai “hy
sinh” môt phân cá nhân v… loi ích kinh tê, xã hôi hay ham muôn dê thuc hiên các
muc tiêu chung cua nhóm.
Ví du:
+ Ban muôn di ‹n vit nâu chao vào bu•i liên hoan cuôi tuân, nhung da phân
các thành viên lai d… nghi di ‹n l•u hai san. Ban phai châp nhân di ‹n l•u hai san
mà không duoc ‹n món so truong là vit nâu chao.
+ Công ty phân công ca nhóm di công tác tât ca các huyên trong tinh An
Giang bžng xe g’n máy. Không ai chiu di huyên An Phú, vì phai qua phà và di xa.
Nhung ban bôc th‹m trúng huyên An Phú, ban phai di huyên An Phú, xa hƒn các
ban khác.
- Môt sô cá nhân sˆ miên cu‘ng châp nhân ý kiên nhóm, khi trong nhóm có su
phân chia bè phái tiêu cuc. Trong thuc tê, nhung nhóm quan lý không tôt, sˆ hình
thành các bè phái trong nhóm, nhât là các nhóm làm viêc liên quan dên kinh tê,
ti…n bac , hay ch•c vu…Khi biêu quyêt, ý kiên duoc châp thuân cho ca nhóm là ý
7
kiên cua nhóm nào có dông thành viên hƒn trong bè phái. Nên m“c dù quyêt dinh
dua ra goi là quyêt dinh nhóm, nhung thuc chât dó là quyêt dinh cua môt sô dông
nguoi trong nhóm mà thôi.
- Các vân d… riêng tu cá nhân thuong dê bi tiêt lô trong nhóm, gây nên nhung
chuyên không hay trong quan hê, x” su lœn nhau trong nhóm. Do hiêu thông tin
lœn nhau không rõ, mât cân dôi, nên môt sô thành viên thuong tiêt lô môt sô thông
tin cá nhân không cân thiêt cho các nhóm viên, nhung không ngo nhóm viên này
lai dùng nhung thông tin trên vào muc dích không lành manh.
- Môt sô cá nhân sˆ thiêt thòi khi ho “quá hi…n” hay khi nhóm truong không có su
quan tâm hêt các thành viên hay khi nhóm quá dông thành viên. Trong thuc tê, có
nhung cá nhân do có dia vi xã hôi thâp hƒn nhung cá nhân khác, hay do ban tính
hi…n, ít nói, hay có tính dê dàng châp nhân “ ai sao tôi vây”…. Ho thuong không
dám dua ra ý kiên hay không dua ra ý kiên.
Ghi
Chú
- Có nhi…u dang nhóm khác nhau.
- M•i nhóm có nhung thuân loi và khó kh‹n riêng.
- Nhóm khác nhau v… muc tiêu sˆ có nhung hoat dông khác nhau.

BÀI 3: TÌM HIEU NHAU - CHÁP NHAN NHAU

Mµc
Tiêu
- Tung cá nhân hiêu nhau trong nhóm
- Tìm ra duoc diêm manh và yêu cua nhau
- Th€a thuân quy t’c hoat dông
Nçi
Dung
Chính

1. Tìm hiêu nhau
Tìm hiêu nhau là giai doan các thành viên trong nhóm tìm nhung thông tin cua tât
ca các thành viên trong nhóm, tao su gân g˜i nhau trong công viêc, tao su dê dàng
trong liên lac…nhžm dat duoc muc tiêu chung cua nhóm.
Ví du: Tìm hiêu v… cá tính cua thành viên, dông cƒ hop tác, ngh… nghiêp, kinh
nghiêm ban thân, hôn nhân, tình yêu, tôn giáo, quan niêm, sô nhà, sô diên thoai,
email….
8
2. Nhüng thông tin cân chú ý khi tìm hiêu nhóm
- Nhóm gì? Xác dinh muc tiêu/tiêu chí, hoat dông chính cua nhóm này làm gì
Ví dµ: Nhóm phát triên san ph•m m•i, nhóm nghiên c•u thi truong, nhóm hoc
tâp, nhóm nâu ‹n, nhóm du lich, nhóm sông vui, nhóm Nokia, nhóm @......
- Thành viên cua nhóm là ai?: Tìm hiêu các thông tin chung v… các thành viên
nhu: gi•i tính, tu•i, hoc vân, trình dô chuyên môn, tôn giáo, cá tính……
- Các quy dinh, nôi quy nhóm: Tìm hiêu các quy dinh chung cua nhóm nhu: Sô
luong thành viên, nguyên t’c hoat dông, nguyên t’c dóng góp quŒ, thoi gian hop
và làm viêc chung.
- Muc tiêu cân dat duoc cua nhóm: Muc tiêu chung cua nhóm cân dat duoc là gì?
dê dat duoc các muc tiêu dó, dòi h€i nhung di…u kiên v… tài chính, kŒ n‹ng, kinh
nghiêm gì?....
- Các thông tin cá nhân nhu: ngày sinh nhât, ngày cu•i, nhung ngày quan trong
trong gia dình, so thích cá nhân…..
- Quan diêm cua nhóm là gì?
- Phuƒng th•c hoat dông cua nhóm cƒ câu, vai trò, trách nhiêm, môi quan hê bên
trong và bên ngoài nhóm, các hoat dông nào duoc s” dung, cách th•c t• ch•c…
3. Châp nhçn nhau
- M•i cá nhân di…u có m“t manh/yêu, hay/do khác nhau. Nên chúng ta không nên
câu toàn mà phai châp nhân nhau. Dung quá quan tâm dên cá tính cua nguoi khác,
chi nên quan tâm dên muc tiêu hoat dông cua nhóm
9
- Nên chú trong vào diêm manh cua nguoi khác dê hop tác và làm viêc. Không
nên nhìn vào các khuyêt diêm và han chê v… môt cá nhân trong nhóm mà quên di
muc tiêu chung cua nhóm.
- Nên quan tâm vào muc tiêu chinh khi tham gia nhóm là gì. Không nên quá quan
tâm v… tín ngu‘ng, tôn giáo, quan niêm, hay lòng tin cua môt cá nhân trong nhóm.
4. Các giai doçn phát triên cua nhóm :
Trong quá trình phát triên cua m•i nhóm thuong có 5giai doan
4.1 Giai doçn thành lçp : Giai doan tìm hiêu, th‹m dò nhau.
- Giai doan này moi thành viên trong nhóm di…u m•i biêt nhau hay m•i làm viêc
chung v•i nhau. Nhung thông tin mà nguoi này biêt v… nguoi kia thuong không
dây du, dang trong quá trình câp nhât.
- Dây là giai doan moi thành viên trong nhóm th‹m dò nhau, dánh giá kha n‹ng
cua nhau. Các thành viên thuong tìm thông tin cua các cá nhân khác và so sánh
v•i chính ban thân mình, tu dó tìm ra các phuƒng th•c hoat dông cu thê.
Chú ý: dây c˜ng là giai doan các thành viên cân duoc su giai thích rõ ràng v… các
quy dinh, nôi quy nhóm và các tình hình khác trong nhóm.
4.2 Giai doçn “bão táp”: Giai doan canh tranh, xác dinh vi trí cua tung cá nhân
trong nhóm.
10
(Photo: CEFE)
- Dây là giai doan moi thành viên trong nhóm tìm moi cách dê thê hiên kha n‹ng
tôt nhât, n•i trôi nhât cua mình v•i các thành viên.
- Dây là giai doan dê phát sinh bè phái, nhung nhóm nh€ trong nhóm hay môt sô
cá nhân s” dung “nhi…u cách th•c” khác nhau dê dat duoc các ý d„, muc dích mà
tung cá nhân mong muôn.
- Nêu su canh tranh này mang tính chuyên môn thì nhóm sˆ phát triên tôt, vì sau
su canh tranh, nhóm sˆ phân công duoc các thành viên “dúng nguoi, dúng viêc”.
Ví du: có 2 nguoi d…u muôn day môn “kŒ n‹ng giao tiêp” ca hai nguoi d…u trình
bày các ý tuong d… cuƒng giang day cho các thành viên khác dánh giá, cuôi cùng
ca nhóm sˆ chon duoc nguoi nào tôt hƒn dê day môn kŒ n‹ng giao tiêp.
- Nêu su canh tranh mang tính cá nhân, không lành manh, trong nhóm sˆ xuât hiên
mâu thuœn, gây nên nhung tu tuong bât mãn trong nhóm.
Ví du: Nhóm duoc thuong 1 suât di du lich Thailand trong 3 ngày. Môt sô cá nhân
b’t dâu mang quà cáp, hay tìm cách tiêp cân nhóm truong dê xin duoc nhân suât
du lich, trong khi suât du lich dó dáng lˆ dành cho 1 cá nhân khác xuât s’c hƒn.
4.3 Giai doçn ôn d|nh: Giai doan châp nhân su khác biêt cua nhau, môi truong
thay d•i.
- Các thành viên tìm hiêu nhau o m•c dô sâu hƒn, hiêu nhau v… cá tính và kha
11
n‹ng.
- Cá nhân xuât s’c sˆ tìm cách vuƒn lên dê kháng dinh mình trong nhóm bžng
nhung kha n‹ng, kŒ n‹ng, hay kinh nghiêm nhžm muc dích dóng góp cho su phát
triên chung cua nhóm.
- Cá nhân yêu, sˆ tu rút lui trong các cuôc tranh châp kháng dinh vi thê, ho tu tìm
cho mình môt hu•ng di m•i, môt lŸnh vuc m•i trong nhóm.
- Giai doan này nhóm dôi khi phai thay d•i các phuƒng pháp dê dat muc tiêu cho
phù hop v•i tình hình m•i, vì có nhi…u thành viên m•i thê hiên nhung kha n‹ng
m•i và cách làm hay giúp ca nhóm dat duoc muc tiêu dê hƒn nhung phuƒng pháp
tru•c dây.
4.4.Giai doçn truong thành: Giai doan chia se lãnh dao và trách nhiêm.
- Tung cá nhân trong nhóm có “ch• d•ng” thích hop. Hiêu nhau sâu s’c hƒn, quen
dân v•i công viêc, su phôi hop nhau nhip nhàng hƒn, nên kêt qua công viêc duoc
giai quyêt nhanh, gon, hiêu qua cao.
- Có su hình thành th• bâc, ngôi vi trong nhóm.
- Các thành viên hoc h€i duoc nhi…u kinh nghiêm m•i tu thuc tiên công viêc hay
tu kinh nghiêm cua các thành viên.
4.5 Giai doçn kêt thúc : Khi các muc tiêu cua nhóm dã dat.
- Ca nhóm cùng vuot qua các khó kh‹n dê dat các muc tiêu d… ra.
Ví du: Hoàn thành xong chiên luoc tiêp thi khô cá tra ph„ng tai các nhà hàng trên
dia bàn thành phô Long Xuyên.
- Ca nhóm cùng nhau nhìn lai các hoat dông trong thoi gian qua, tu m•i cá nhân
rút ra cho mình môt bài hoc kinh nghiêm m•i.
Ghi
Chú
.* Dùng trò chi quá kh! - hin t#i $% minh ho#
12
BÀI 4: KY NÄNG LÀM VIJC NHÓM VÓI NHIEU NGUÒI KHÁC NHAU VE TUOI,
GIÓI TÍNH, VÄN HOÁ, NGHE NGHIJP….

Mµc
Tiêu
Nçi
Dung
Chính
1. Lý thuyêt JOHARI trong hoçt dçng nhóm hay cua sô JOHARI
C”a s• JOHARI duoc d“t tên boi 2 nhà phát minh JOSHEPH LUFT và HARRY
INGHAM. Ho dã nghiên c•u và kêt luân ržng: m•i cá nhân, m•i con nguoi duoc
chia thành 4 vùng hay còn goi là 4 c”a s•
- Vùng chung hay vùng mo
- Vùng mât hay vùng kín
- Vùng mù hay vùng ngat
- Vùng tôi hay vùng tuƒng lai

Bçn Có Thê Nhçn
Biêt
Bçn Không Thê
Nhçn Biêt
Nguòi Khác Có Thê
Nhçn Biêt
VÙNG CHUNG

VÙNG MÙ
Nguòi Khác Không
Thê Nhçn Biêt
VÙNG MAT
VÙNG TÓI
1.1 Vùng chung
Vùng chung hay còn goi là vùng mo, vùng công khai. Dây là vùng quen thuôc dôi
v•i ban và v•i nhung nguoi khác. Các cách •ng x” duoc bôc lô trong vùng này là
nhung gì mà ban thân ban và nhung nguoi xung quanh ban di…u quen thuôc và biêt
dên.
Ví du: Tôi biêt ban là nu, hay thích m“c áo màu h„ng, thích di uông café môt mình..
1.2 Vùng mçt: Hay còn goi là vùng kín. Vùng này là nƒi nguoi ta giu nhung di…u bí
mât v… ban thân mình mà nguoi khác không thê biêt duoc.
Ví du: ban không h… tiêt lô ban dã yêu mây lân tru•c khi có gia dình.
1.3 Vùng mù: Hay còn goi là vùng ngat. Dây là vùng v… ban thân mình mà chính
13
mình lai không h… biêt. Vùng này vœn còn khó thây dôi v•i ban vì nhung nguoi thây
duoc vùng này muôn nói cho ban biêt nhung lai so ban mât lòng.
Ví du: Ban nói chuyên không lich su, ban cáu g’t lúc c‹ng tháng, ban hay nói xâu
môt nguoi khác v•i môt nguoi th• ba…
1.4 Vùng tôi: Dây là vùng trong dó ban thân ban và nhung nguoi xung quanh di…u
không nhân biêt duoc nhung trong vùng này có nhi…u kha n‹ng và n‹ng khiêu chua
duoc biêt dên ho“c chua duoc phát hiên. Nhi…u nguoi thích goi vùng này là vùng
tuƒng lai.
2. ý nghia
2.1. Khi m•i tham gia nhóm, ban c˜ng nhu nhung thành viên khác sˆ có 4 vùng
giông nhu sƒ d„ trên. Tuy nhiên, pham vi cua các vùng này sˆ bi thay d•i ban thê
hiên các kha n‹ng coi mo, bôc lô nhung thông tin v… vùng mât cua mình. Tuƒng tu,
khi nhân duoc các thông tin phan h„i tu nguoi khác. Vùng mù sˆ giam và vùng mo
sˆ t‹ng trong ban.. Qua thoi gian, ban và các thành viên trong nhóm sˆ có nhi…u
thông tin nhau hƒn. Lúc này vùng mù và vùng tôi sˆ giam và vùng mo sˆ t‹ng lên.
Dây là giai doan mà m•i cá nhân tham gia nhóm phai rèn luyên dê dat duoc.
2.2. Cô g’ng khai thác và mo rông thông tin cua vùng Mù, Vùng Tôi và Vùng Mât.
Dùng các kŒ n‹ng cá nhân dê khai thác, tìm hiêu thông tin cua 3 vùng trên, ban sˆ
hiêu nhi…u hƒn v… các ban trong nhóm, và hiêu chính ban thân ban, tu dó mình hình
thành nên cách quan hê dôi x” v•i nhung thành viên khác trong nhóm.
3. Nhüng kÿ nàng khác
- Không phan •ng quá nhanh, hãy dành thoi gian dê tìm hiêu nhóm sau dó d… ra cách
•ng x”.
- Môt sô nguoi l•n tu•i vœn còn quan diêm “nguoi nh€ tu•i phai l’ng nghe nguoi l•n
tu•i hƒn”. Dôi v•i nhung truong hop này, ban phai khéo léo dê làm viêc và hop tác.
- Chi tâp trung vào thao luân nhung chu d… mà nhóm dua ra, tránh tranh luân các
quan diêm v… tôn giáo, tín ngu‘ng.
- Hiêu rõ kha n‹ng, kŒ n‹ng và kinh nghiêm cua tung nguoi và tân dung các kha
n‹ng, kŒ n‹ng dó trong nhóm. Tránh h€i vào nhung lŸnh vuc mà nguoi khác không
có chuyên môn.

14
BÀI 5: KY NÄNG XÂY DJNG NHÓM VÀ
NÂNG CAO HIJU QUA HOAT DÇNG NHÓM

Mµc
Tiêu
- Các bu•c cân chú ý khi xây dung nhóm
- Các giai pháp nâng cao hiêu qua hoat dông nhóm
Nçi
Dung
Chính

1. Thành lçp và xây d•ng nhóm
Nêu tât ca các thành viên trong nhóm có cùng 1 muc tiêu hop tác thì m•c dô thành
công, m•c dô giai quyêt công viêc cua nhóm sˆ dat kêt qua cao. Vì vây bu•c ban
dâu xây dung nhóm rât quan trong.
4 bu•c cân chú ý khi thành lâp và xây dung nhóm
1.1 Xác d|nh nhu câu/dçng l•c làm viçc nhóm
Thông thuong khi d… xuât thành lâp nhóm, sˆ có nhi…u nguoi muôn tham gia. Tuy
nhiên khi xem xét lai các tiêu chí hoat dông mà nhóm dua ra, môt sô cá nhân sˆ
không “dat chu•n” tham gia. Chúng ta nên loai tru nhung thành viên này ra kh€i
nhóm tu ban dâu, dê dam bao cho su hoat dông tôt cua nhóm sau này.
- Tu dánh giá ban thân xem có th€a các muc dích/tiêu chí/quy dinh hoat dông cua
nhóm hay không. Nêu ban thân ta có cùng muc tiêu, so thích nhu trên thì tham gia
nhóm sˆ giúp ban thân và nhóm cùng phát triên.
- Dôi v•i nhóm viên:
+ Xác dinh dông cƒ tham gia vào nhóm cua tung nhóm viên là gì? Ho có tìm
hiêu các nôi quy/yêu câu/tiêu chí cua nhóm hay không? Ho tham gia nhóm vì bi b’t
buôc hay xuât phát tu dông cƒ cùng hop tác và phát triên.
+ Xác dinh muc dích chính khi tham gia nhóm cua tung nhóm viên:
1.2 L•a ch‚n nhüng cá nhân có tiêmnàng hçp tác và có nhu câu hçp tác thçt
s•:
- Giai thích rõ muc tiêu, quy dinh, nôi dung, phuƒng hu•ng hoat dông… cua nhóm
cho tung thành viên, dê nhóm có tiêu chí lua chon dúng nguoi nhžm dam bao chât
luong hoat dông cho nhóm.
- Nêu rõ các qui dinh chung cua nhóm nhu: sô luong nguoi tham gia, các dóng góp
khi tham gia, các dòi h€i v… kŒ n‹ng, kha n‹ng khi tham gia….
- Tiêp xúc tung cá nhân dê n’m thêm các thông tin m•i
- Tiên hành sàng loc danh sách các cá nhân chu•n bi thành lâp nhóm
1.3 Chuƒn b| thành lçp nhóm
15
Dây là bu•c quan trong quyêt dinh dên hiêu qua hoat dông cua nhóm, nêu chu•n bi
tôt, chúng ta sˆ chon ra các thành viên dúng theo yêu câu chung cua nhóm và chu•n
bi các công viêc cu thê cho ngày ra m’t nhóm.
Các công viçc cân làm
- T• ch•c bu•i g“p g‘ chung tât ca các thành viên nhžm muc dích
+ Thông báo nôi dung và muc dích cua bu•i hop, dua ra các công viêc cân giai
quyêt trong bu•i hop này.
+ Thao luân và giai thích nhung vân d… chua rõ cho các thành viên
+ Di…u chinh các nôi quy, quy dinh, muc tiêu hay kê hoach hoat dông cho phù
hop v•i nhi…u thành viên.
Ví du: chúng ta có thê di…u chinh thoi gian và dia diêm hop, thêm ho“c b•t môt sô
nôi dung trong ban di…u lê, nôi quy hay phuƒng hu•ng hoat dông
+ Dua ra các tiêu chí dê lua chon nhóm truong, các ch•c danh khác ( thu kí,
thu quŒ…) và nhiêm vu cua ho
+ Thao luân các nghi th•c hay công viêc cua bu•i thành lâp nhóm
+ Làm các báo cáo cho nguoi/cƒ quan có th•m quy…n
1.4 Thành lçp nhóm
Ngày thành lâp nhóm duoc coi là ngày khai sinh và c˜ng là ngày sinh nhât cua
nhóm. B’t dâu tu ngày thành lâp, tung nhóm viên phai tham gia nhóm theo dúng các
nôi quy và quy dinh chung cua nhóm dê ca nhóm cùng nhau phát triên và dat duoc
các muc tiêu nhóm d… ra.
Các công viçc cân làm
- Moi môt vài cá nhân ngoài nhóm (ban cùng cƒ quan, lãnh dao, chính quy…n dia
phuƒng….) tham gia v•i tu cách là nhân ch•ng, hay nguoi ch•ng giám cho su ra doi
cua nhóm
- Thông qua các di…u lê, nôi quy, yêu câu, nhiêm vu cua nhóm
- Thông báo các ch•c danh ( nhóm truong, thu kí, thu quŒ…)
2. Nâng cao hiçu qua hoçt dçng nhóm
Có nhi…u yêu tô anh huong dên hiêu qua hoat dông cua nhóm. M•i yêu tô di…u có
môt vai trò nhà quan trong nhât dinh, tuy theo tình huông, tình hình nhóm mà chúng
ta s” dung các công cu sau
2.1 Xây d•ng nçi quy nhóm
Nôi quy hoat dông cua 1 nhóm bao g„m các nôi dung sau
16
- Thoi gian b’t dâu và kêt thúc cua bu•i hop
- Dia diêm hop
- Quy luât nói và nghe
- Quy dinh v… phát biêu và dóng góp ý kiên
+ Ví du: m•i nguoi phát biêu tôi da 5 phút, phát biêu v’n t’t…..
+ Ví du: dóng góp ý kiên không mang tính soi mói các khuyêt diêm cá nhân cua
nguoi khác, dóng góp v•i thái dô hoà nhã, thân thiên…
- Quy dinh v… nhiêm vu và quy…n han cua các ch•c danh trong nhóm
B'ng n(i quy c*a nhóm nuôi -ch Xã Bình Phú Photo: Tr3n Minh H'i
- Các quy dinh thuong/phat, khen thuong/ky luât trong nhóm.
2.2 Vai trò và kha nàng cua nhóm truong
Nêu nhóm truong có các kŒ n‹ng sau, thì hiêu qua hoat dông cua nhóm sˆ cao
- Khuyên khích su bôc lô tu do và có ý nghŸa cua nhóm viên
- Giúp nhóm giai quyêt mâu thuœn
- Giúp nhóm ra nhung quyêt dinh phuc vu cho muc tiêu chung
- Giúp nhóm tham gia manh vào các hoat dông chung
- Duy trì khuyên khích su thao luân vào trong tâm cua các muc tiêu
- Giúp nhóm luong tru•c hâu qua cua các lua chon khác nhau.
17
- Dôi x” công bžng v•i các thành viên
2.3 S• tham gia tích c•c cua nhóm viên
“ Môt cây làm cháng nên non, ba cây chum lai nên hòn núi cao” (Ca dao)
Câu ca dao nói lên s•c manh cua tâp thê khi có su kêt cua tung cá nhân riêng le. Nêu
tung cá nhân tham gia tích cuc vào các hoat dông và công viêc cua nhóm thì hiêu
qua hoat dông cua nhóm càng cao.
2.4 S• quan tâm giúp d„ cua các tác nhân bên ngoài
Chính quy…n dia phuƒng, lãnh dao công ty, hay 1 t• ch•c bên ngoài dia phuƒng
quan tâm, h• tro, chi dao, dông viên, hiêu qua hoat dông nhóm sˆ cao.
2.5 Hiçu qua hoçt dçng cua nhóm còn phu thuôc vào 3 yêu tô: Nôi dung hoat dông
cua nhóm, phuƒng pháp thuc hiên và vai trò cua nguoi chu toa.
chu toa
Phuƒng pháp
tiên hành
Nôi Dung
18
BÀI 6: QUAN LÝ CÁ NHÂN DE HOÀ NHAP NHÓM

Mµc
Tiêu

Nçi
Dung
Chính
1. Quan lý thòi gian
Dên dúng gio hen trong các bu•i làm viêc nhóm. Dên dúng gio hen sˆ làm cho moi
thành viên trong nhóm dam bao duoc kê hoach hoat dông cua nhóm.
- Có nhi…u cách dê làm cho ban “ dúng gio” nhu: d“t d„ng h„ báo th•c, di s•m hƒn
gio hen 5 phút, v“n d„ng h„ cá nhân s•m hƒn 5 phút….
2. Quan lý cá tính
- Môt sô cá tính cua ban sˆ anh huong không tôt dên dên các thành viên khác nhu:
c‹ng tháng lúc áp luc công viêc cao, hay cao g’t, nói chuyên l•n tiêng, không quan
tâm dên nguoi khác, thuong nói v… môt nguoi khác v•i nguoi th• 3….. Ban nên
nhân ra các cá tính cua mình và biêt tu ki…m chê dúng lúc.

BÀI 7: CHUˆN B‰ GÌ CHO BUOI HÇP NHÓM VÀ TIŠN TRÌNH C‹A BUOI HÇP
NHÓM

Mµc
Tiêu
- Hiêu các công viêc cân chu•n bi cho bu•i hop nhóm
- Hiêu trình tu cua bu•i hop nhóm
- Hiêu duoc vai trò và trách nhiêm cua nguoi chu toa/di…u phôi/nguoi di…u khiên
bu•i hop
- Vai trò cua nguoi tham gia
Nçi
Dung
Chính
1. Xác d|nh mµc dích cua buôi h‚p
- Xác dinh rõ muc dích cua bu•i hop và các muc tiêu cân giai quyêt trong bu•i hop.
Sau dó thông báo các nôi dung cân giai quyêt trong bu•i hop cho tung thành viên.
- Sau khi n’m duoc nôi dung cua bu•i hop, tung thành viên chu•n bi các ý kiên và
nôi dung liên quan dên công viêc cua mình dê cùng tham gia thao luân khi hop
nhóm.
2. Án d|nh thòi gian h‚p (l|ch h‚p nhóm)
- An dinh thoi gian hop sˆ tao nên phong cách làm viêc dúng gio cho moi thành
viên, các thành viên chu dông trong viêc s’p xêp thoi khoá biêu làm viêc cua ho.
- M•i cá nhân tôn trong thoi gian cua nguoi khác bžng cách dên hop dúng gio,
không nên có ý nghŸ mình là “nhân vât chính, nhân vât quan trong” nên duoc quy…n
dên sau.
- Moi nguoi sˆ có cam giác khó chiu, hay không hài lòng khi ca nhóm phai cho môt
vài cá nhân di trê
- Kinh nghiêm dê giúp các thành viên di dúng gio:
+ Qui dinh gio hop v•i biên dô + ho“c tru 5 phút. Có nghŸa là dên hop nhóm
19
s•m hƒn ho“c trê hƒn 5 phút so v•i gio quy dinh. Quá thoi gian quy dinh, coi nhu
v’ng m“t.
+ Quy dinh thoi gian hop nhóm dê nh• bžng cách chon ngày cô dinh theo môt
quy luât mà ca nhóm cùng biêt
Ví dµ:
i) Hop nhóm vào lúc 6g chi…u ngày th• 6 cua tuân th• 4 hàng tháng
ii) Hop nhóm vào lúc 6g ngày 30 tây hàng tháng….
3. Chu•n bi lich làm viêc hay nôi dung làm viêc ( Agenda)
- Agenda là môt bang tóm t’t các công viêc hay thoi khoá biêu cua bu•i hop nhóm
mà nhóm cân tuân thu dê dat duoc muc tiêu cua nhóm.
- Agenda giúp cho nhóm viên và nguoi di…u khiên chuƒng trình chu dông trong cuôc
hop vì biêt mình dã xong và chua xong phân nôi dung nào
- Agenda thuong d“t o nƒi dê thây, cho các thành viên trong nhóm di…u có thê nhân
thây
Ví du: Agenda/lich làm viêc cho bu•i hop nhóm xây dung thuƒng hiêu nông san An
Giang

4. Vai trò và trách nhiçmcua nguòi chu toç/diêu phôi/nguòi diêu khiên buôi
h‚p ( g‚i chung là chu toç)
“Chu toa là nguoi di…u phôi, hu•ng dœn các nhóm viên hoat dông trong suôt bu•i
hop nhžm dat hiêu qua cao nhât các muc tiêu cua nhóm d… ra”.
5. Các kÿ nàng khi làm chu toç (facilitator)
+ N’m rõ nôi dung cân giai quyêt cua bu•i hop
+ Biêt di…u khiên moi thành viên thao luân theo tung chu d… theo thoi gian cho phép
nhât dinh.
Bu•i hop nhóm xây dung thuƒng hiêu nông san
LICH LÀM VI LICH LÀM VI LICH LÀM VI LICH LÀM VIC CC C
8:00 – 8:20 Gi•i thiêu nôi dung và cách làm viêc
8:20 – 9:00 báo cáo tình hình thuƒng hiêu nông san
An Giang
9:00 – 9:15 Giai lao
9:15 – 10:00 Thao luân kê hoach xây dung thuƒng hiêu
10:00 – 10:30 Tóm t’t kêt qua thao luân
10:30 – 10:45 Chup hình luu niêm
-----*-----
20
+ Duy trì su thao luân sâu, có trong tâm cua các thành viên
+ Giúp nhóm ra các quyêt dinh bžng cách dua ra các phuƒng pháp lua chon ý kiên
nhu: biêu quyêt, thông kê, b€ phiêu…
+ Có kŒ n‹ng quan sát nhung nguoi xung quanh v… các hành vi phan •ng cua ho,
phát hiên nhung biêu hiên khác thuong cua ca nhóm dê có quan •ng di…u chinh kip
thoi.
+ Khuyên khích moi nguoi tham gia thao luân dê giai quyêt vân d…. Cô g’ng tìm
cách lich su dê han chê môt sô cá nhân nói nhi…u, nói dài. D„ng thoi c˜ng dông viên
các cá nhân ít nói hay chua có cƒ hôi nói.
+ Tóm t’t lai các ý kiên vua duoc thông nhât tu các thành viên.
6. Hu•ng d•n tô chŽc buôi h‚p nhóm
6.1 Tru•c khi h‚p
- Thông báo rõ ràng muc tiêu hop, dia diêm, thoi gian hop, thành phân tham du.
- Chu•n bi các công cu, phuƒng tiên phuc vu cho bu•i hop.
Ví du nhu: Hê thông âm thanh, máy chiêu, giây……
6.2 Trong khi h‚p
- Diêm danh lai thành phân tham du
- Gi•i thiêu muc tiêu cua bu•i hop, các nôi dung cân trao d•i và kêt qua mong muôn
dat duoc.
- Chon chu toa ( nguoi di…u khiên bu•i hop), thu kí….
- Dua ra các quy dinh làm viêc trong bu•i hop
- Tiên hành thao luân các nôi dung dã d“t ra
- Tóm t’t lai nhung nôi dung dã duoc thao luân
- Dánh giá bu•i hop và kêt thúc

21
BÀI 8: KY NÄNG DIEU HÀNH BUOI HÇP NHÓM
(Dành cho nguòi diêu hàng buôi h‚p nhóm)

Mµc
Tiêu

Nçi
Dung
Chính
- Chu toa cua bu•i hop (nguoi di…u hành bu•i hop) phai làm sao khuyên khích dông
viên moi nguoi cùng tham gia vào hoat dông nhóm.
- Facilitator cân có nhung n‹ng khiêu nhât dinh dê khuyên khích su tham gia dóng
góp ý kiên cua các nhóm viên.
- Facilitator có thê dùng cách kê chuyên hay các kinh nghiêm bên ngoài dê kê cho
nhóm nghe nhžm khuyên khích nhóm tham gia vào bu•i hop.
- Facilitator là nguoi nêu câu h€i và hu•ng dœn moi thành viên thao luân và dóng
góp ý kiên giai quyêt các vân d… chung cua nhóm.
- Facilitator tao không khí vui ve, bình dáng, thân thiên v•i moi thành viên
- Biêt khuyên khích, dông viên khen ngoi nhóm viên môt cách dúng lúc
- Là nguoi dua ra các kŒ thuât dê hu•ng dœn nhóm di dên các quyêt dinh chung
mang tính khoa hoc.
Ví du: phuƒng pháp thông kê, b€ phiêu, biêu quyêt, so sánh….
- Có kŒ n‹ng quan sát tôt dê phát hiên ra ai là nguoi nói nhi…u trong nhóm? Ai là
22
nguoi chua có cƒ hôi nói? Ai dang nói cho ai nghe?- Ai dang bi “b€ rƒi”, “bên
ngoài” cuôc hop.
- Dánh giá tóm t’t các kêt qua dat duoc tu bu•i hop.
2. Các Žng xu v•i nhüng nguòi có tính cách khác nhau
Dçng
Tính
Cách
•ng Xu
2.1
Trâm
l‘ng
Nguoi trâm l“ng thuong hay tu ti, có rào can tâm lý, vì vây nguoi ban cân tiêp thêm
luc dê vuot qua rào can tâm lý dó dê hoà nhâp v•i hay dê ho hoà nhâp cùng ban
bžng cách:
- Tao cƒ hôi dê ho hòa nhâp.
- dông viên
- G“p g‘, trao d•i thêm lúc giai lao
2.2 Nói
nhiêu
Dôi v•i nhung nguoi nói nhi…u ban nên:
- Chon lúc thích hop dê dung ho lai. Thua nhân dã duoc lŸnh hôi.
- Yêu câu nh’c lai tiêu chu•n:cô dong, xúc tích, trong nôi quy nhóm
- Quy dinh nôi dung phát biêu (tôi da là bao nhiêu phút)
- Liêt kê nhung nguoi dã phát biêu và bao nhiêu lân.
- Nhân manh nguyên t’c hoc cua nguoi l•n là ca cho và nhân.
- Giao nhiêm vu l’ng nghe ý kiên cua ban.
2.3
Nhà
thông
thái
(cái gì
c’ng
biêt)
Dôi v•i nhung nguoi có tính cách này, ban nên:
- Thua nhân vai trò dó nhung vœn phai nhân manh “dãi cát tìm vàng”.
- Thua nhân nhung phai chi ra nhung di…u cân b• sung.
- Chia thành các nhóm và các nhóm có thê phát biêu theo th• tu.
- Ban cân chú ý tránh su dôc thoai giua ban và môt sô thành viên
2.4
Nguòi
thích
dùa
têu
Dôi v•i nguoi có tính cách này, ban nên;
- Có su phân loai là vô tu hay có •n ý gì?
- Thua nhân chuyên vui mang lai không khí trong ca nhóm.
- Không nên c’t ngay câu chuyên
- Tìm lúc thích hop dê chuyên chu d…
- Không nên biêu hiên thái dô buc doc, khó chiu.
- Dùng câu chuyên hài hu•c, hóm hinh khác dê giai quyêt vân d….
2. 5
Nguòi
Dôi v•i nhung nguoi có tính cách này, ban nên:
23
hay
phu
d|nh
- Có thái dô khách quan
- Phai phân tích cu thê, dúng sai, nguyên nhân cua vân d….
- Thu hút nguoi dó vào dê phân tích diêm manh, diêm yêu.
2.6
Nguòi
hay
công
kích
Dôi v•i nhung nguoi có tính cách này, ban nên:
- Có thái dô thông cam v•i tâm trang cua nguoi dó.
- Xác dinh thua nhân nôi dung vân d…, nêu dó là vân d… dúng.
- Yêu câu ho giai thích thêm v… ý kiên dó.
- Dê moi nguoi phát biêu b• sung thêm quan diêm cua mình.
- Không nên lao vào cuôc dê bao vê quan diêm cua mình.
2.7
Nguòi
tích
c•c
Dôi v•i nhung nguoi có tính cách này, ban nên:
- Không t€ ra quá uu ái nguoi dó.
- Giao môt sô nhiêm vu phù hop.
- Goi ý cho dôi tuong dó phát biêu tru•c.
- Hãy nêu ví du cu thê.
24
BÀI 9: KY NÄNG L”NG NGHE VÀ TRUYEN DAT THÔNG TIN

Mµc
Tiêu
- Hiêu duoc các kŒ n‹ng truy…n dat hay nhân thông tin trong nhóm
- Hiêu các yêu tô môi truong anh huong dên quá trình nhân và truy…n dat thông tin

Nçi
Dung
Chính
1. Kÿ nàng l–ng nghe
1.1 L–ng nghe b˜ng dôi m–t cua mình.
C˜ng nhu viêc l’ng nghe dôi tai – hãy biêt l’ng nghe bžng dôi m’t. Hành dông có ý
nghŸa nhi…u hƒn là loi nói. Ban hãy cô g’ng nh• lai thông diêp dã duoc chuyên tai nhu
thê nào bžng ngôn ngu c” chi.
1.2 L–ng nghe có s• cam thông: là phan ánh lçi nhüng diêu mình nghe, quan sát
và camnhçn duçc t™ nguòi nói.
Môt nguoi l’ng nghe tôt là nguoi biêt chu dông tham gia. L’ng nghe có su cam thông
còn là l’ng nghe có dáp •ng phan h„i nhžm cung cô lai thông tin vào thoi diêm cân
thiêt. Di…u này giúp nguoi nói chú ý dên cam xúc, diêu bô cua ho và làm ho duoc
hiêu.
Ví du: Tôi thây ban rât vui/rât hài lòng…ho“c Ban thât vong l’m phai không? v.v..
1.3 N–mvüng nçi dung cua nguòi nói
- D“t câu h€i lai nguoi nói dê dam bao mình hiêu dúng, dây du nôi dung
- Tâp trung
1.4 Tiên doán nhüng gì nguòi nói dang muôn nói. Cô g–ng doán ý chính cua
25
nguòi nói tiêp sau dó là gì?
Nguoi ây dang muôn nói gì dây?
Nguoi ây muôn mình hiêu cái gì dây?
Nguoi này muôn mình làm gì dây?
Nêu viêc du doán cua ban là dúng thì ban th’ng loi r„i dây. Nêu du doán cua ban là
sai, ban có thê so sánh nhung gì ban doán v•i thuc tê quan diêm cua nguoi kia và ban
bám vào muc tiêu. Tiên trình này là môt kŸ thuât l’ng nghe bžng so sánh và tu ban.
1. 5 Làm sáng tš diêu nghe duçc
D“t câu h€i cho nguoi nói dê ch’c ch’n là mình hiêu dúng ý cua ho, ví du nhu “có
phai anh/ chi muôn nói ržng…”
Liên hê nhung gì mà nguoi nói dã nói trong môi liên hê v•i nhung gì nguoi ta dang
nói. Môt nguoi l’ng nghe gi€i thuong xuyên làm sáng t€ nhung gì vua nói v•i nhung
gì dã nói. Ví du “Thua ông, ông vua nói ržng….”
1.6 Khuyên khích nguòi nói
- Thê hiên cho nguoi nói biêt là mình dang l’ng nghe bžng thái dô, tu ngu, c” chi phu
hoa thích hop nhu gât dâu, thê à, r„i sao nua, tôi hiêu….
- D“t nhung câu h€i hop lý dê vua n’m thêm thông tin vua ch•ng minh ban dang l’ng
nghe nguoi nói.
2. Kÿ nàng truyên dçt thông tin
- Truy…n dat thông tin là quá trình nói lai nhung di…u mình nghe thê hiên bžng loi nói
dê giúp các thành viên khác trong nhóm hiêu rõ các thông tin mà mình dang n’m.
- Nói lai di…u mình nghe bžng loi nói cua mình dê cung câp thông tin cho thành viên
và ch•ng t€ mình hiêu vân d…. Di…u này tao cƒ hôi cho nguoi nói yên tâm v… thông tin
duoc phát ra và nguoi nghe khác an tâm là ho nhân dúng thông tin tu ban.
2.1 Các kÿ nàng cân chú ý khi truyên dçt thông tin
- Nói to, rõ ràng, có s•c thuyêt phuc
- Giao tiêp bžng m’t v•i nguoi nghe
- Nói ng’n gon, tâp trung vào chu d…
- Liên hê v•i kinh nghiêm sán có cua nguoi nghe
- Chu•n bi dàn ý cho bài nói cua mình
- L’ng nghe ý kiên phan h„i cua nguoi nghe
- Chú ý phan •ng cua nguoi nghe
26
Truy6n $#t thông tin Photo: CEFE
3. S› dœ tóm t–t kÿ nàng l–ng nghe, truyên dçt thông tin và các yêu tô anh huong
dên quá trình nghe và truyên dçt thông tin

Nguòi Nói
Nguòi nghe Môi
truòng
- Nói không rõ
- Nói nhanh
- Nói câu quá dài
- Nói không chú
ý nguoi nghe
có hiêu không
- Không chú ý
- Nghe mà không
nh•
- Nghe dúng mà
truy…n dat không
nguyên v‹n
- On ào
- Nhi…u âm thanh
phu
- Gió
27
Nhìn vào sƒ d„ trên ta nhân thây quá trình nghe và truy…n dat thông tin bi anh huong 3
yêu tô chính là nguoi nói, nguoi nghe và môi truong xung quanh cua môi truong.
Muôn dat kêt qua cao trong quá trình nghe và truy…n dat thông tin, ca nguoi nói và
nguoi nghe nên thuc hiên tôt các yêu câu nêu trong sƒ d„ trên d„ng thoi chú ý dên
môi truong xung quanh nguoi nói và nghe.
Ghi
Chú
- Nêu nôi dung dài, thì nên ghi giây, hay nói di nói lai nhi…u lân
* Dùng trò chi truy6n tin $% minh ho#
BÀI 10: MÂU THUžN/XUNG DÇT VÀ CÁCH GIAI QUYŠT MÂU THUžN/XUNG DÇT
TRONG NHÓM

Mµc
Tiêu
- Xung dôt/mâu thuœn trong nhóm là gì?
- Mâu thuœn trong nhóm sˆ có tính chât xây dung và phát triên nhóm hay phá hoai
nhóm
Nçi
Dung
Chính
1. Mâu thu•n/xung dçt
- Xung dôt và mâu thuœn trong nhóm xay ra khi có su bât bình dáng v… các quy…n loi,
cƒ hôi, hay các thông tin không trung thuc, thông tin bi thiêu…
- Khi xung dôt xay ra, nó sˆ ki…m hãm su phát triên cua nhóm và nhóm có nguy cƒ
tan rã, muc tiêu cua nhóm không dat duoc.
- Có nhung mâu thuœn cua nhóm duoc thê hiên ra ngoài bžng các c” chi, hành dông
cu thê. Tuy nhiên, nhung mâu thuœn mà cá nhân lai không thê hiên ra bên ngoài.
2. Cách giai quyêt mâu thu•n trong nhóm
2.1 Ngàn ng™a mâu thu•n xay ra
Ngay khi nhóm chua xay ra mâu thuœn, nêu chúng ta xây dung nên nhung quy t’c
ch“t chˆ và áp dung nghiêm kh’c, chúng ta sˆ han chê các mâu thuœn trong nhóm.
- Xây dung môt chính sách/quy dinh nghiêm túc, duoc viêt thành v‹n ban rõ ràng dê
di…u tiêt hành vi cua tung thành viên trong nhóm.
- Xây dung các tiêu chí dánh giá kêt qua, thành tích làm viêc cua tung thành viên là
di…u cân thiêt. Tuy nhiên, có môt sô chi tiêu cua tung cá nhân không thê dánh giá tôt
bžng môt sô phuƒng pháp khác. Vì vây nên uyên chuyên áp dung.
- Xây dung các tiêu chí, quy dinh v… phân chia loi ích, quy…n loi cua thành viên.

28
Mâu thu8n nhóm

2.2 Thang mâu thu•n và Žng dµng

2.2.1 Ý nghia cua thang mâu thu•n.
- Thang có 3 bâc, Thê hiên 3 câp dô cua mâu thuœn trong nhóm bao g„m câp thâp, câp
trung gian và câp cao.
- O bâc giua (câp trung gian) thê hiên cho thoi diêm, hay tình huông mâu thuœn dã
xay ra. T•c là trong nhóm có hiên tuong bât d„ng, hay hiêu lâm nhau. Nêu chúng ta
giai quyêt khéo léo, m•c dô mâu thuœn sˆ giam xuông m•c thâp hƒn. Nguoc lai, m•c
dô mâu thuœn sˆ t‹ng lên o m•c dô cao hƒn.
2.2.2 Cách giai quyêt
Khi xay ra mâu thuœn hay su hiêu lâm xay ra trong nhóm (m•c trung gian). Ban phai
Hiêu lâm
Bât d„ng
Giai quyêt
29
tìm ra nguyên nhân tai sao có su hiêu lâm này xay ra và tìm cách giai quyêt, kh’c
phuc các nguyên nhân trên. Nêu làm duoc nhu vây, su hiêu lâm v… thông tin hay hoat
dông trong nhóm duoc giai quyêt.
Ban có thê áp dung các cách sau:
- Tìm hiêu nguyên nhân gây ra su hiêu lâm
- Kiêm tra lai các thông tin, hành dông cua cá nhân…
- G“p truc tiêp các thành viên dê h€i tìm nguyên nhân
- Nho nguoi có uy tín hƒn tìm hiêu nguyên nhân và tìm cách giai quyêt
- Sán sàng nhân l•i, nêu ban là nguoi có l•i.

Ghi
Chú
* Dùng câu chuyn bán bò con và bò m: minh ho#
BÀI 11: RA QUYŠT D‰NH VÀ CÁC KY NÄNG RA QUYŠT D‰NH TRONG NHÓM

Mµc
Tiêu

Nçi
Dung
Chính
- Khi ra quyêt dinh giai quyêt môt vân d… nào dó thì chúng ta phai xem xét hêt moi
khía canh cua nó. D“t biêt dê dat duoc su d„ng nhât v… quyêt dinh trong môt nhóm
nguoi thì phai khuyên khích moi nguoi tham gia vào quá trình ra quyêt dinh.
- Tung nguoi nêu ý kiên hay nhung diêm loi và hai cua môt quyêt dinh dua trên muc
tiêu cân dat t•i, nói chung là khuyên khích moi nguoi phát biêu ý kiên cua mình.
- Khi dat dên duoc môt su d„ng ý chung nhât dinh nào dó thì nhà lãnh dao sˆ chon
quyêt dinh dó.
Mçt sô diêm cân ghi nh• trong quá trình tìm kiêm quyêt d|nh chung cua mçt
nhóm:
- Làm cho moi nguoi hiêu ržng ai c˜ng có trách nhiêm dóng góp ý kiên
- Cô g’ng th” thuc hiên các d… xuât miên là nó không gây hai gì
- Luôn tôn trong ý kiên cua nguoi khác.
- Luôn nh• ržng m•i nguoi d…u có môt cách nghŸ khác nhau
Thuçn lçi cua viçc ra quyêt d|nh tçp thê:
- Khôi luong và kiên th•c phong phú.
- Nhi…u hu•ng tiêp cân.
- Gia t‹ng su nhât trí trong nhóm
30
- Gia t‹ng su hiêu biêt cho nhân viên

Bât lçi cua viçc ra quyêt d|nh tçp thê:
- Su nhât trí mang tính hình th•c
- Dê bi cá nhân thao túng
- Có thê chêch muc tiêu
-Châm v… thoi gian.
Ghi
Chú
- Tránh ra quyêt dinh theo kiêu biêu quyêt phong trào
- Tránh ra quyêt dinh trong lúc thoi gian quá gâp
- Dông viên thành viên tham gia ra quyêt dinh
- Quan sát su dóng góp ý kiên cua tât ca thành viên, tránh b€ sót
- Quan tâm dên nhung nguoi ít dóng góp ý kiên
- Cho thoi gian, tao cƒ hôi cho thành viên dóng góp ý kiên
BÀI 12: KY NÄNG DUA VÀ NHAN PHÊ BÌNH/DÓNG GÓP Ý KIŠN
HAY KY NÄNG DUA VÀ NHAN THÔNG TIN PHAN HŸI
Mµc
Tiêu

Nçi
Dung
Chính
1. Dua ý kiên /dóng góp ý kiên
M•i cá nhân khác nhau sˆ có nhung biêu hiên khác nhau khi nhân ý kiên dóng góp tu
ban hay nhân các phê bình tu ban. Vì vây, muôn dua ý kiên cua mình cho nhóm viên,
chúng ta phai khéo léo làm sao không gây phi…n lòng tu các thành viên khác mà ho lai
vui ve tiêp thu ý kiên cua mình. Dó là môt nghê thuât trong giao tiêp.
Các công viçc bçn nên làm
- Nên nói cái hay cái tôt, m“t manh cua nhóm viên tru•c: thông thuong moi cá nhân
di…u thích l’ng nghe nhung cái uu diêm cua mình tru•c. Ban hãy b’t dâu nhân xét v…
nhung uu diêm cua nhóm viên tru•c, sau dó dùng các tu chuyên tiêp câu nhu sau:
+ ……Tuy nhiên,…….
+ …….Nhung mà……
+ …….Nêu có di…u kiên, ban nên….
+ …….Tôi chua hiêu rõ nôi dung….xin ban vui lòng…giai thích thêm…
- Chú ý dên phan •ng và cam giác cua nguoi nhân ý kiên: Có nhung cá nhân phan
•ng rât “tiêu cuc” khi nhân phê bình hay dóng góp ý kiên tu nguoi khác. Chúng ta
31
phai quan sát các phan •ng ho ( nét m“t, diêu bô, cung cách….) khi dua ý kiên. Nêu
thây ho phan •ng quá tiêu cuc, chúng ta có thê tìm giai pháp khác/cƒ hôi khác/cách
khác dê trình bày ý kiên.
- Dóng góp ý kiên nhžm giúp nguoi nghe hoàn chinh hƒn nôi dung, hay các kŒ n‹ng
vua trình bày và giúp mình (nguoi nghe, nguoi doc) hiêu rõ hƒn vân d…. Không nên
dua ý kiên dang “dánh giá” và “phê bình”.
- Chi tâp trung o các nôi dung mà nguoi nghe cân góp ý (dua ý kiên theo yêu câu cua
nguoi muôn nghe). Trong hoat dông nhóm, dôi khi viêc dóng góp ý kiên chi tâp trung
vào môt sô yêu câu cu thê ( tuy thuôc vào nhóm). Nên chúng ta chi dua ra ý kiên xoay
quanh các vân d…/yêu câu duoc nêu ra, còn các vân d… khác, sˆ thao luân o dip khác.
2. Các kÿ nàng dua ý kiên
- Nói châm, rõ
- Thê hiên rõ quan diêm chia se, dóng góp v•i nhóm viên
- Thê hiên rõ quan diêm lâp truong cua mình v… các vân d… vua trình bày
- Tránh dùng các tiêng lóng, hay các câu nói bóng b•y khó hiêu, dê hiêu lâm
- Khi dua ý kiên hay phê bình cá nhân nào trong nhóm, ban phai d•ng trên quan diêm
trung lâp, không nên thiên vi vì môt lý do cá nhân nào dó.
- Thái dô dua ý kiên nên tu nhiên, thân thiên v•i muc dích giúp các thành viên khác
hoàn thiên hƒn vân d…, hay giúp trình bày quan diêm cua mình v… vân d… dó…
- Tránh viêc dua ý kiên phê bình v•i muc dích cá nhân
3. Kÿ nàng nhçn ý kiên dóng góp
- Thê hiên su l’ng nghe, tôn trong ý kiên nguoi nói
- D“t câu h€i lai nêu không hiêu rõ ý nguoi dua ý kiên
- Tránh giai thích hay biên luân trong khi nguoi dua ý kiên dang nói
- Chú ý các biêu hiên cua hành vi cá nhân khi nhân loi dóng góp ý kiên. Nên trách các
c” chi thê hiên su không hài lòng, hay buc t•c.
- Nên nhìn môt cách tu nhiên vào m’t nguoi dua ý kiên, tránh nhìn ra ngoài thê hiên
su không tâp trung hay không tôn trong nguoi dua ý kiên.
- Thà nhân duoc nhung ý kiên tiêu cuc tu nhóm khi hop ban sˆ dê dàng s”a chua các
khuyêt diêm cua mình. Nó dê dàng thuc hiên và không phai tôn nhi…u chi phí hay thoi
gian dê kh’c phuc nhung yêu diêm cua minh.
Ghi
Chú
H€i lai dê làm rõ ý kiên cua nguoi phan h„i.
32
Doi dên khi ý kiên cua nguoi phan dôi dã dua ra xong, tóm t’t nhung ý chính
dê ch’c ch’n là mình dã hiêu rõ ý kiên cua nguoi phan dôi.
Dung gây khó kh‹n cho nguoi phan dôi bžng các thái dô phan •ng tiêu cuc.
Luôn nh• ržng ý kiên phan dôi chi phan ánh nhân th•c cua nguoi dó ch• chua
phai hoàn toàn và luôn luôn dúng. Hãy sán sàng l’ng nghe ý kiên phan h„i cua
nguoi khác d„ng thoi biêt bình tŸnh cân nh’c các ý kiên dó.
Cám ƒn nguoi dã cho ý kiên phan h„i dê khuyên khích nguoi dó nhung lân
sau ho“c khuyên khích nguoi dó phan h„i.
Dua ra ý kiên phan h„i dúng lúc, càng s•m càng tôt.
Ý kiên phan h„i nên tâp trung vào 2 dên 3 di…u mà thôi, boi vì con nguoi m•i
lân chi có thê tiêp thu duoc môt luong thông tin nhât dinh.
Hãy dua ra nhung nhân xét cu thê.
Hãy khen ngoi tru•c khi chê di…u dó. Môt nguoi cho dù có kém dên dâu vœn
có diêm nào dó dê dáng khen.
Hãy cho ý kiên phan h„i mang tính chât xây dung. Dung chi trích, mia mai
nguoi khác.

33
BÀI 13: CÁC KIEU LÃNH DAO NHÓM

Mµc
Tiêu
- Hiêu duoc các kiêu lãnh dao
- Uu diêm và khuyêt diêm cua tung kiêu lãnh dao
Nçi
Dung
Chính
1. Khái niçmlãnh dço:
Lãnh dao nhóm là phân công, khuyên khích su tham gia cua các thành viên nhžm
dat kêt qua chung cua nhóm mong muôn.
2. Nhiçmvµ cua nhà lãnh dço
- T• ch•c, di…u hành nhóm
- Phân công, dôn dôc, h• tro, kiêm tra dánh giá thành viên
- Tiêp nhân và truy…n dat thông tin
- Là nguoi khoi su•ng công viêc
- Dánh giá và ph•m chât và ti…m n‹ng lãnh dao cua nguoi kê nhiêm
- Nhân th•c vai trò và các trách nhiêm cua nguoi lãnh dao nhóm
- Tìm ra nhung cách th•c nhžm phát triên nhóm cua ban tro thành môt nhóm làm
viêc có hiêu qua và hiêu n‹ng hƒn.
3. Thê nào là lãnh dço có hiçu qua
Môt nhóm th’ng loi d…u cho thây cùng có nhung hu•ng tuƒng lai cƒ ban: (1) kha
n‹ng lãnh dao vung và hiêu qua; (2) quyêt dinh sáng suôt; kha n‹ng hành dông
nhanh dua trên các quyêt dinh; (3) thông tin thoai mái; làm chu duoc nhung kŒ
n‹ng và kŒ thuât theo yêu câu dê hoàn thành d… án trong tâm tay; (4) dua ra duoc
34
nhung muc tiêu rõ ràng dê ca nhóm nh’m t•i; và (5) tìm ra duoc su cân bžng kha
n‹ng cua toàn nhóm.
Cùng nhau làm viêc nghŸa là môt nhóm cùng bàn bac kê hoach m•i. Moi nguoi
duoc dua ra ý kiên riêng cua mình. Sau dó nguoi truong nhóm dánh giá các ý kiên
dóng góp.
4. Các kiêu lãnh dço và truòng hçp áp dµng
4.1 Dçc doán: Nhóm truong tâp trung moi quy…n hành, tu dua ra quyêt dinh,
không cân (hay ít) tham khao ý kiên cua thành viên. Làm sao dat duoc muc tiêu
nhanh, chính xác.
Áp dµng: kiêu lãnh dao này thuong áp dung trong các truong hop kh•n câp nhu
cháy nhà, v‘ dê, tai nan, câp c•u, thiên tai, khung bô, chiên tranh hay các tình
huông kh•n câp khác.
4.2 Dân chu: Nhóm truong vua quan tâm dên kêt qua vua quan tâm dên nhóm
viên. Nhóm truong l’ng nghe ý kiên cua thành viên, tao di…u kiên cho thành viên
tham gia thao luân.
Áp dung:
4.3 T• do: Nhóm truong ít quan tâm dên kêt qua, muc tiêu nhóm mà quan tâm dên
con nguoi. Nhóm truong dê cho thành viên thao luân theo ý thích cua ho. Không
dùng quy…n luc dê ra quyêt dinh.
Áp dung:
Ghi Chú Môt sô kŒ n‹ng nhà lãnh dao thuong có
- Kha n‹ng phán doán
- Gi€i tìm ra các cách vuot qua nhung diêm yêu.
- Có kha n‹ng thông tin hai chi…u.
- Có kha n‹ng nhân và truy…n dat thông tin chính xác
- Biêt tao bâu không khí hung phân và lac quan trong nhóm
Tài liçu tham khao
- Robert W. Wallace, The Dynamics of Team Formation,Posted October 26, 2001 · Issue 113
- B. W. Tuckman, “Developmental Sequence in Small Groups,” Psychological Bulletin, 1965,
Vol. 63, No.6, 384-399.
- Pare Limbu, Developing Sustainable Communities – A toolkit foe development Practioners,
The International for Intergrated mountain development, 2004, 46-67p.
- Trân Minh Hai, kŒ n‹ng làm viêc trong các nhóm nông dân hop tác, 2006, Dai hoc An Giang
- VCA- GTZ và BPSC, tài liêu giang viên, 2005, 251-259p

HŠT

M<C L<C
BÀI 1: KHÁI NI M NHÓM?..................................................................................................... 3 BÀI 2: T#I SAO NÊN LÀM VI C NHÓM?............................................................................ 4 BÀI 3: TÌM HI,U NHAU - CH/P NH1N NHAU ................................................................... 7 BÀI 4: K2 N3NG LÀM VI C NHÓM V5I NHI6U NG78I KHÁC NHAU V6 TU9I, GI5I TÍNH, V3N HOÁ, NGH6 NGHI P…. ................................................................................... 12 BÀI 5: K2 N3NG XÂY DBNG NHÓM VÀ NÂNG CAO HI U QUD HO#T EFNG NHÓM ................................................................................................................................................... 14 BÀI 6: QUDN LÝ CÁ NHÂN E, HOÀ NH1P NHÓM......................................................... 18 BÀI 7: CHUJN BK GÌ CHO BU9I HLP NHÓM VÀ TIMN TRÌNH COA BU9I HLP NHÓM ................................................................................................................................................... 18 BÀI 8: K2 N3NG EI6U HÀNH BU9I HLP NHÓM ............................................................ 21 BÀI 9: K2 N3NG LQNG NGHE VÀ TRUY6N E#T THÔNG TIN ................................... 24 BÀI 10: MTU THUTN/XUNG EFT VÀ CÁCH GIDI QUYMT MÂU THUTN/XUNG EFT TRONG NHÓM........................................................................................................................ 27 BÀI 11: RA QUYMT EKNH VÀ CÁC K2 N3NG RA QUYMT EKNH TRONG NHÓM ...... 29 BÀI 12: K2 N3NG E7A VÀ NH1N PHÊ BÌNH/EÓNG GÓP Ý KIMN HAY K2 N3NG E7A VÀ NH1N THÔNG TIN PHDN HUI...................................................................................... 30 BÀI 13: CÁC KI,U LÃNH E#O NHÓM ............................................................................... 33

2

BÀI 1: KHÁI NI M NHÓM? M&c Tiêu NAi Dung Chính - HiWu nhóm là gì? - Vai trò và hibu qu cea làm vibc nhóm 1. Cnh nghDa: Nhóm là tfp hhp nhing cá nhân tho 4 ylu tm sau - Có tn 2 thành viên tro lên - Có thpi gian làm vibc chung nhau nhqt rsnh - Cùng chia su hay thvc hibn chung 1 nhibm vw hay 1 kl ho ch rW r t rln các mwc tiêu c nhóm ky vzng. - Ho t r{ng theo nhing quy rsnh chung cea nhóm.

Làm vi c nhóm 2. Vai trò và hi"u quH cIa nhóm - Ho t r{ng nhóm mang l i nhing nhing klt qu tmt mà tnng cá nhân không thW làm r~hc hay làm r~hc mà hibu qu không cao. - Ho t r{ng nhóm cho phép nhing cá nhân nh€ lu v~ht qua nhing c n tro cea cá nhân, xã h{i rW r t/hoàn thành r~hc các klt qu /mwc tiêu cao hƒn. E„ng thpi kéo theo sv phát triWn cho các thành viên khác cùng tham gia nhóm - Vibc hhp tác cea m{t nhóm nh€ các thành viên trong cƒ quan, công ty, hay xã 3

Nhing thufn lhi và khó kh‹n khi làm vibc nhóm ?? T i sao ph i làm vibc nhóm NAi Dung Chính 1. kh n‹ng cea tnng thành viên thành s•c m nh tfp thW .Tfn dwng n‹ng khilu. thái r{ cá nhân theo chi…u h~•ng 4 . BÀI 2: T I SAO NÊN LÀM VI C NHÓM? M&c Tiêu .Nhóm quá ít thành viên sˆ không phát huy r~hc hibu qu cea nhóm vì không có nhi…u ng~pi róng góp ý kiln hay thvc hibn công vibc.Dnh h~ong cea nhóm giúp thay r•i hành vi.Nhóm quá rông sˆ khó r t r~hc nhing thmng nhqt cao trong ho t r{ng. do trong nhóm có nhi…u ng~pi khác nhau có ý kiln.HiWu r~hc nhing lhi ích cea nhóm và làm vibc nhóm . . quan riWm khác nhau. kŒ n‹ng.Sm thành viên tmt nhqt trong các ho t r{ng kinh tl xã h{i thông th~png là 4. Vì các nhóm phát triWn sau hzc h€i nhing kinh nghibm tn nhóm ban r u.15 ng~pi.h{i t o ti…n r… rW phát triWn tmt các nhóm nh€ khác xung quanh c{ng r„ng. Ghi Chú . . LPi ích cIa nhóm .

kiln th•c. c m xúc. hành vi cea cá nhân có thW thay r•i theo chi…u h~•ng tmt trong bmi c nh nhóm do yêu c u công vibc vai trò cea thành viên.L n 2: nhóm c˜ng làm nh~ l n 1.L n 1: Nhóm c” ra 1 ng~pi nhóm tr~ong rW hô kh•u lbnh “ b~•c lên tr~•c 1 b~•c”. c nhóm vœn tiln lên r~hc.Nhìn/xem xét/gi i quylt vqn r… sâu/r{ng/toàn dibn hƒn. .tmt . kinh nghibm smng và kinh nghibm xã h{i. tnng thành viên c m thqy hz tv “ l•n lên” o nhi…u m“t. KRt luSn: L n 1: Nhóm r„ng lòng. hibu qu cao L n 2: có 1 ng~pi trong 7 ng~pi không r„ng lòng. .Tfp thW sˆ “kéo” r~hc m{t vài cá nhân ylu.Nhi…u thành viên sˆ giúp r‘ r~hc m{t cá nhân trong nhóm kh’c phwc nhing khó kh‹n rang g“p ph i. nh~ng l n này yêu c u 1 thành viên trong nhóm “cm tình không b~•c”. C nhóm r…u b~•c (trn 1 thành viên).Thái r{. và tqt c các nhóm viên nghe và làm theo mbnh lbnh cea nhóm tr~ong. Klt qu : C hàng tiln v… tr~•c 1 b~•c . Klt qu : C nhóm vœn ri v… tr~•c 1 b~•c. Sau thpi gian tham gia ho t r{ng nhóm. có kinh nghibm và kiln th•c khác. 5 . kinh nghibm. hay kŒ n‹ng. Khi nghe kh•u lbnh “b~•c lên trên 1 b~•c” tn nhóm tr~ong.1 Tình hu5ng M{t nhóm 7 ng~pi r•ng xlp hàng g n nhau.Nhóm là nƒi h• trh nhau rW gi i quylt các vqn r… khó kh‹n cea tnng cá nhân.Cá nhân ph i phwc tùng tfp thW 2. m“c dù có 1 thành viên không b~•c (bs các thành viên khác “lôi” ri). 1. tay ng~pi này choàng qua vai ng~pi kia. và kéo theo thành viên không r„ng lòng . giúp tnng cá nhân phát triWn r„ng thpi r t tmt các mwc tiêu chung cea nhóm. NhTng thuSn lPi cIa làm vi"c nhóm .Chia su/hzc h€i nhau nhing kinh nghibm làm vibc. . cùng quay m“t v… m{t phía. rW cùng phát triWn và r t mwc tiêu . . rW cho các nhóm viên khác ‘kéo” mình ri theo. do có nhi…u thành viên khác nhau.

xa hƒn các b n khác.Nhóm c n có sv t• ch•c ch“t chˆ hƒn cá nhân nh~: róng quŒ. rúng vào thpi riWm b n mumn xem ch~ƒng trình thpi sv cea rài truy…n hình Vibt nam. ti…n b c . . xã h{i hay ham mumn rW thvc hibn các mwc tiêu chung cea nhóm.M{t sm cá nhân sˆ mi¢n c~‘ng chqp nhfn ý kiln nhóm. nlu môi tr~png ho t r{ng cea nhóm thích hhp v•i tnng cá nhân.Nên m{t sm cá nhân sˆ c m thqy bs ràng bu{c trong m{t sm hoàn c nh. hzc r~hc cách qu n lý thpi gian. vì ph i qua phà và ri xa. hay ch•c vw… Khi biWu quylt. Trong thvc tl. m{t ch~ƒng trình mà b n thích nhqt. suy nghŸ và làm vibc. Klt qu r t r~hc sˆ tmt hƒn nhi…u so v•i tnng cá nhân. . m•i thành viên là m{t ng~pi giúp r‘ ti…m n‹ng hay là “m{t thiên tài nžm trong lá e”. nh~ng ra ph n các thành viên l i r… nghs ri ‹n l•u h i s n. M•i ng~pi là m{t nhân tài. sˆ hình thành các bè phái trong nhóm.Môi tr~png nhóm thích hhp là ylu tm quan trzng t o sv “h~ng phqn” trong công vibc và suy nghŸ cho mzi thành viên.Ví dw: Phát biWu tr~•c rám rông không còn run. ý kiln r~hc chqp thufn cho c nhóm là ý 6 . NhTng bWt lPi cIa làm vi"c nhóm .Trong m{t nhóm. Ví dw: + B n mumn ri ‹n vst nqu chao vào bu•i liên hoan cumi tu n. sˆ t o r{ng lvc tmt cho tnng cá nhân ho t r{ng. khi trong nhóm có sv phân chia bè phái tiêu cvc. nhqt là các nhóm làm vibc liên quan rln kinh tl. tmn ti…n. nhing nhóm qu n lý không tmt. B n ph i chqp nhfn di ‹n l•u h i s n mà không r~hc ‹n món so tr~png là vst nqu chao.. + Công ty phân công c nhóm ri công tác tqt c các huybn trong t¡nh An Giang bžng xe g’n máy. Nh~ng b n bmc th‹m trúng huybn An Phú. . trang thilt bs. . ham mumn và so thích cá nhân vì nhóm. b n ph i ri huybn An Phú. + Ph i róng quŒ ho t r{ng. Ví dw: + Hzp nhóm lúc 7g30 tmi.Eôi khi cá nhân ph i hy sinh nhing lhi ích. thpi gian làm vibc chung…. Trong khi th o lufn/ phân chia công vibc sˆ có m{t sm cá nhân ph i “hy sinh” m{t ph n cá nhân v… lhi ích kinh tl. Không ai chsu ri huybn An Phú. xây dvng n{i quy. 3.

Tìm ra r~hc riWm m nh và ylu cea nhau . Ví dw: Tìm hiWu v… cá tính cea thành viên. có nhing cá nhân do có rsa vs xã h{i thqp hƒn nhing cá nhân khác. t o sv d¢ dàng trong liên l c…nhžm r t r~hc mwc tiêu chung cea nhóm. Tìm hi^u nhau Tìm hiWu nhau là giai ro n các thành viên trong nhóm tìm nhing thông tin cea tqt c các thành viên trong nhóm. . t o sv g n g˜i nhau trong công vibc. sm ribn tho i.Có nhi…u d ng nhóm khác nhau. kinh nghibm b n thân. nh~ng không ngp nhóm viên này l i dùng nhing thông tin trên vào mwc rích không lành m nh. hay có tính d¢ dàng chqp nhfn “ ai sao tôi vfy”…. r{ng cƒ hhp tác. sm nhà. Ghi Chú . gây nên nhing chuybn không hay trong quan hb.Các vqn r… riêng t~ cá nhân th~png d¢ bs tilt l{ trong nhóm.M•i nhóm có nhing thufn lhi và khó kh‹n riêng. Do hiWu thông tin lœn nhau không rõ. tình yêu. Trong thvc tl. . nên m{t sm thành viên th~png tilt l{ m{t sm thông tin cá nhân không c n thilt cho các nhóm viên. ngh… nghibp. 7 . Hz th~png không dám r~a ra ý kiln hay không r~a ra ý kiln.kiln cea nhóm nào có rông thành viên hƒn trong bè phái.CH\P NH]N NHAU M&c Tiêu .Tnng cá nhân hiWu nhau trong nhóm . hôn nhân. ít nói. Nên m“c dù quylt rsnh r~a ra gzi là quylt rsnh nhóm.M{t sm cá nhân sˆ thibt thòi khi hz “quá hi…n” hay khi nhóm tr~ong không có sv quan tâm hlt các thành viên hay khi nhóm quá rông thành viên.Nhóm khác nhau v… mwc tiêu sˆ có nhing ho t r{ng khác nhau. . mqt cân rmi. x” sv lœn nhau trong nhóm. . nh~ng thvc chqt ró là quylt rsnh cea m{t sm rông ng~pi trong nhóm mà thôi. BÀI 3: TÌM HIYU NHAU . quan nibm. email…. hay do b n tính hi…n.Th€a thufn quy t’c ho t r{ng NAi Dung Chính 1. tôn giáo.

NhTng thông tin c`n chú ý khi tìm hi^u nhóm . các ho t r{ng nào r~hc s” dwng. ChWp nhSn nhau .Các thông tin cá nhân nh~: ngày sinh nhft. nhóm nqu ‹n. .. kinh nghibm gì?.Thành viên cea nhóm là ai?: Tìm hiWu các thông tin chung v… các thành viên nh~: gi•i tính...Nhóm gì? Xác rsnh mwc tiêu/tiêu chí. ch¡ nên quan tâm rln mwc tiêu ho t r{ng cea nhóm 8 . nhóm du lsch.Mwc tiêu c n r t r~hc cea nhóm: Mwc tiêu chung cea nhóm c n r t r~hc là gì? rW r t r~hc các mwc tiêu ró.2. Nên chúng ta không nên c u toàn mà ph i chqp nhfn nhau.. nguyên t’c ho t r{ng. nhing ngày quan trzng trong gia rình. ròi h€i nhing ri…u kibn v… tài chính. vai trò. .. n{i quy nhóm: Tìm hiWu các quy rsnh chung cea nhóm nh~: Sm l~hng thành viên. mmi quan hb bên trong và bên ngoài nhóm. cách th•c t• ch•c… 3. trách nhibm. tôn giáo.Ph~ƒng th•c ho t r{ng cea nhóm cƒ cqu. nhóm hzc tfp. . thpi gian hzp và làm vibc chung. nhóm Nokia. kŒ n‹ng. hzc vqn. so thích cá nhân….. hay/do khác nhau. nguyên t’c róng góp quŒ. Enng quá quan tâm rln cá tính cea ng~pi khác. . ho t r{ng chính cea nhóm này làm gì Ví d&: Nhóm phát triWn s n ph•m m•i..M•i cá nhân ri…u có m“t m nh/ylu.. nhóm @. nhóm nghiên c•u ths tr~png. tu•i. trình r{ chuyên môn. ngày c~•i.Các quy rsnh.Quan riWm cea nhóm là gì? . cá tính…… . nhóm smng vui..

Eây là giai ro n mzi thành viên trong nhóm th‹m dò nhau. Không nên nhìn vào các khuylt riWm và h n chl v… m{t cá nhân trong nhóm mà quên ri mwc tiêu chung cea nhóm. Không nên quá quan tâm v… tín ng~‘ng.Nên quan tâm vào mwc tiêu chinh khi tham gia nhóm là gì. quan nibm. xác rsnh vs trí cea tnng cá nhân trong nhóm.oen thành lSp : Giai ro n tìm hiWu. Các giai ..oen “bão táp”: Giai ro n c nh tranh.Giai ro n này mzi thành viên trong nhóm ri…u m•i bilt nhau hay m•i làm vibc chung v•i nhau. .oen phát tri^n cIa nhóm : Trong quá trình phát triWn cea m•i nhóm th~png có 5giai ro n 4. 9 .2 Giai . th‹m dò nhau. ránh giá kh n‹ng cea nhau. tôn giáo. . 4. hay lòng tin cea m{t cá nhân trong nhóm. Chú ý: rây c˜ng là giai ro n các thành viên c n r~hc sv gi i thích rõ ràng v… các quy rsnh. Các thành viên th~png tìm thông tin cea các cá nhân khác và so sánh v•i chính b n thân mình. rang trong quá trình cfp nhft. Nhing thông tin mà ng~pi này bilt v… ng~pi kia th~png không r y re. 4. . n{i quy nhóm và các tình hình khác trong nhóm. tn ró tìm ra các ph~ƒng th•c ho t r{ng cw thW.Nên chú trzng vào riWm m nh cea ng~pi khác rW hhp tác và làm vibc.1 Giai .

Nlu sv c nh tranh mang tính cá nhân.Các thành viên tìm hiWu nhau o m•c r{ sâu hƒn.Eây là giai ro n d¢ phát sinh bè phái. . trong khi suqt du lsch ró ráng lˆ dành cho 1 cá nhân khác xuqt s’c hƒn. mwc rích mà tnng cá nhân mong mumn. . Ví dw: có 2 ng~pi r…u mumn d y môn “kŒ n‹ng giao tilp” c hai ng~pi r…u trình bày các ý t~ong r… c~ƒng gi ng d y cho các thành viên khác ránh giá. gây nên nhing t~ t~ong bqt mãn trong nhóm.Eây là giai ro n mzi thành viên trong nhóm tìm mzi cách rW thW hibn kh n‹ng tmt nhqt. môi tr~png thay r•i.3 Giai . vì sau sv c nh tranh. cumi cùng c nhóm sˆ chzn r~hc ng~pi nào tmt hƒn rW d y môn kŒ n‹ng giao tilp. rúng vibc”. nhóm sˆ phân công r~hc các thành viên “rúng ng~pi. trong nhóm sˆ xuqt hibn mâu thuœn.Cnh: Giai ro n chqp nhfn sv khác bibt cea nhau.Nlu sv c nh tranh này mang tính chuyên môn thì nhóm sˆ phát triWn tmt. . nhing nhóm nh€ trong nhóm hay m{t sm cá nhân s” dwng “nhi…u cách th•c” khác nhau rW r t r~hc các ý r„. n•i tr{i nhqt cea mình v•i các thành viên. hiWu nhau v… cá tính và kh 10 .oen in . . Ví dw: Nhóm r~hc th~ong 1 suqt ri du lsch Thailand trong 3 ngày. hay tìm cách tilp cfn nhóm tr~ong rW xin r~hc nhfn suqt du lsch. không lành m nh.(Photo: CEFE) . M{t sm cá nhân b’t r u mang quà cáp. 4.

sv phmi hhp nhau nhsp nhàng hƒn. . .Tnng cá nhân trong nhóm có “ch• r•ng” thích hhp.Cá nhân xuqt s’c sˆ tìm cách v~ƒn lên rW kh¦ng rsnh mình trong nhóm bžng nhing kh n‹ng. hay kinh nghibm nhžm mwc rích róng góp cho sv phát triWn chung cea nhóm.oen kRt thúc : Khi các mwc tiêu cea nhóm rã r t. . sˆ tv rút lui trong các cu{c tranh chqp kh¦ng rsnh vs thl. hibu qu cao. .hi n t#i $% minh ho# 11 .C nhóm cùng nhau nhìn l i các ho t r{ng trong thpi gian qua. tv m•i cá nhân rút ra cho mình m{t bài hzc kinh nghibm m•i.n‹ng. quen d n v•i công vibc.Có sv hình thành th• bfc. .* Dùng trò ch i quá kh! . HiWu nhau sâu s’c hƒn. vì có nhi…u thành viên m•i thW hibn nhing kh n‹ng m•i và cách làm hay giúp c nhóm r t r~hc mwc tiêu d¢ hƒn nhing ph~ƒng pháp tr~•c rây. . hz tv tìm cho mình m{t h~•ng ri m•i.Các thành viên hzc h€i r~hc nhi…u kinh nghibm m•i tn thvc ti¢n công vibc hay tn kinh nghibm cea các thành viên. 4.Giai .4.Cá nhân ylu. m{t lŸnh vvc m•i trong nhóm.5 Giai . . 4. ngôi vs trong nhóm. Ghi Chú .C nhóm cùng v~ht qua các khó kh‹n rW r t các mwc tiêu r… ra. gzn.oen tr9jng thành: Giai ro n chia su lãnh r o và trách nhibm. . kŒ n‹ng.Giai ro n này nhóm rôi khi ph i thay r•i các ph~ƒng pháp rW r t mwc tiêu cho phù hhp v•i tình hình m•i. Ví dw: Hoàn thành xong chiln l~hc tilp ths khô cá tra ph„ng t i các nhà hàng trên rsa bàn thành phm Long Xuyên. nên klt qu công vibc r~hc gi i quylt nhanh.

V N HOÁ. Eây là vùng quen thu{c rmi v•i b n và v•i nhing ng~pi khác.BÀI 4: K N NG LÀM VI C NHÓM VlI NHImU NG I KHÁC NHAU Vm TUnI.3 Vùng mù: Hay còn gzi là vùng ng t. GIlI TÍNH. thích ri umng café m{t mình.Vùng tmi hay vùng t~ƒng lai Ben Có Th^ NhSn BiRt Ben Không Th^ NhSn BiRt Ng9:i Khác Có Th^ NhSn BiRt VÙNG CHUNG VÙNG MÙ Ng9:i Khác Không Th^ NhSn BiRt 1.2 Vùng mSt: Hay còn gzi là vùng kín.1 Vùng chung VÙNG M]T VÙNG TuI Vùng chung hay còn gzi là vùng mo.Vùng mft hay vùng kín . Hz rã nghiên c•u và klt lufn ržng: m•i cá nhân.. Các cách •ng x” r~hc b{c l{ trong vùng này là nhing gì mà b n thân b n và nhing ng~pi xung quanh b n ri…u quen thu{c và bilt rln. Ví dw: b n không h… tilt l{ b n rã yêu mqy l n tr~•c khi có gia rình. 1.Vùng mù hay vùng ng t .Ang nhóm hay csa si JOHARI C”a s• JOHARI r~hc r“t tên boi 2 nhà phát minh JOSHEPH LUFT và HARRY INGHAM. Lý thuyRt JOHARI trong hoet . NGHm NGHI P…. 1. Eây là vùng v… b n thân mình mà chính 12 . Vùng này là nƒi ng~pi ta gii nhing ri…u bí mft v… b n thân mình mà ng~pi khác không thW bilt r~hc. hay thích m“c áo màu h„ng. vùng công khai.Vùng chung hay vùng mo . M&c Tiêu NAi Dung Chính 1. m•i con ng~pi r~hc chia thành 4 vùng hay còn gzi là 4 c”a s• . Ví dw: Tôi bilt b n là ni.

Tuy nhiên. Vùng mù sˆ gi m và vùng mo sˆ t‹ng trong b n. tránh tranh lufn các quan riWm v… tôn giáo. b n ph i khéo léo rW làm vibc và hhp tác. b n cáu g’t lúc c‹ng th¦ng. 2. tín ng~‘ng. Emi v•i nhing tr~png hhp này. 13 .mình l i không h… bilt. khi nhfn r~hc các thông tin ph n h„i tn ng~pi khác. .Ch¡ tfp trung vào th o lufn nhing che r… mà nhóm r~a ra. 2. tn ró mình hình thành nên cách quan hb rmi x” v•i nhing thành viên khác trong nhóm. ph m vi cea các vùng này sˆ bs thay r•i b n thW hibn các kh n‹ng coi mo. 3. Tránh h€i vào nhing lŸnh vvc mà ng~pi khác không có chuyên môn. hãy dành thpi gian rW tìm hiWu nhóm sau ró r… ra cách •ng x”. b n và các thành viên trong nhóm sˆ có nhi…u thông tin nhau hƒn.4 Vùng t5i: Eây là vùng trong ró b n thân b n và nhing ng~pi xung quanh ri…u không nhfn bilt r~hc nh~ng trong vùng này có nhi…u kh n‹ng và n‹ng khilu ch~a r~hc bilt rln ho“c ch~a r~hc phát hibn. .2. Qua thpi gian. Vùng này vœn còn khó thqy rmi v•i b n vì nhing ng~pi thqy r~hc vùng này mumn nói cho b n bilt nh~ng l i sh b n mqt lòng. b n hay nói xqu m{t ng~pi khác v•i m{t ng~pi th• ba… 1.1. . Eây là giai ro n mà m•i cá nhân tham gia nhóm ph i rèn luybn rW r t r~hc.. kŒ n‹ng ró trong nhóm. b n c˜ng nh~ nhing thành viên khác sˆ có 4 vùng gimng nh~ sƒ r„ trên. Khi m•i tham gia nhóm. và hiWu chính b n thân b n. ý nghDa 2. Ví dw: B n nói chuybn không lsch sv. NhTng k1 n2ng khác . Cm g’ng khai thác và mo r{ng thông tin cea vùng Mù. Vùng Tmi và Vùng Mft. T~ƒng tv. tìm hiWu thông tin cea 3 vùng trên. Dùng các kŒ n‹ng cá nhân rW khai thác.M{t sm ng~pi l•n tu•i vœn còn quan riWm “ng~pi nh€ tu•i ph i l’ng nghe ng~pi l•n tu•i hƒn”. Nhi…u ng~pi thích gzi vùng này là vùng t~ƒng lai. b n sˆ hiWu nhi…u hƒn v… các b n trong nhóm. b{c l{ nhing thông tin v… vùng mft cea mình.Không ph n •ng quá nhanh. kŒ n‹ng và kinh nghibm cea tnng ng~pi và tfn dwng các kh n‹ng. Lúc này vùng mù và vùng tmi sˆ gi m và vùng mo sˆ t‹ng lên.HiWu rõ kh n‹ng.

ph~ƒng h~•ng ho t r{ng… cea nhóm cho tnng thành viên. Tuy nhiên khi xem xét l i các tiêu chí ho t r{ng mà nhóm r~a ra.Tv ránh giá b n thân xem có th€a các mwc rích/tiêu chí/quy rsnh ho t r{ng cea nhóm hay không.BÀI 5: K N NG XÂY D NG NHÓM VÀ NÂNG CAO HI U QU{ HO T |NG NHÓM M&c Tiêu NAi Dung Chính .Cnh nhu c`u/. . .Ang l•c làm vi"c nhóm Thông th~png khi r… xuqt thành lfp nhóm. 4 b~•c c n chú ý khi thành lfp và xây dvng nhóm 1. . + Xác rsnh mwc rích chính khi tham gia nhóm cea tnng nhóm viên: 1.Gi i thích rõ mwc tiêu.2 L•a ch‚n nhTng cá nhân có ti-m n2ng hPp tác và có nhu c`u hPp tác thSt s•: .Nêu rõ các qui rsnh chung cea nhóm nh~: sm l~hng ng~pi tham gia.Các b~•c c n chú ý khi xây dvng nhóm .Các gi i pháp nâng cao hibu qu ho t r{ng nhóm 1. n{i dung. m{t sm cá nhân sˆ không “r t chu•n” tham gia. . các ròi h€i v… kŒ n‹ng.3 Chuƒn bC thành lSp nhóm 14 .5i v•i nhóm viên: + Xác rsnh r{ng cƒ tham gia vào nhóm cea tnng nhóm viên là gì? Hz có tìm hiWu các n{i quy/yêu c u/tiêu chí cea nhóm hay không? Hz tham gia nhóm vì bs b’t bu{c hay xuqt phát tn r{ng cƒ cùng hhp tác và phát triWn.Tiln hành sàng lzc danh sách các cá nhân chu•n bs thành lfp nhóm 1. quy rsnh. kh n‹ng khi tham gia…. so thích nh~ trên thì tham gia nhóm sˆ giúp b n thân và nhóm cùng phát triWn. m•c r{ gi i quylt công vibc cea nhóm sˆ r t klt qu cao. Chúng ta nên lo i trn nhing thành viên này ra kh€i nhóm tn ban r u. rW r m b o cho sv ho t r{ng tmt cea nhóm sau này. Vì vfy b~•c ban r u xây dvng nhóm rqt quan trzng. Thành lSp và xây d•ng nhóm Nlu tqt c các thành viên trong nhóm có cùng 1 mwc tiêu hhp tác thì m•c r{ thành công.1 Xác . sˆ có nhi…u ng~pi mumn tham gia. rW nhóm có tiêu chí lva chzn rúng ng~pi nhžm r m b o chqt l~hng ho t r{ng cho nhóm. Nlu b n thân ta có cùng mwc tiêu.Tilp xúc tnng cá nhân rW n’m thêm các thông tin m•i . các róng góp khi tham gia.

the quŒ…) và nhibm vw cea hz + Th o lufn các nghi th•c hay công vibc cea bu•i thành lfp nhóm + Làm các báo cáo cho ng~pi/cƒ quan có th•m quy…n 1.1 Xây d•ng nAi quy nhóm N{i quy ho t r{ng cea 1 nhóm bao g„m các n{i dung sau 15 . Ví dw: chúng ta có thW ri…u ch¡nh thpi gian và rsa riWm hzp. B’t r u tn ngày thành lfp. n{i quy.Ang nhóm Có nhi…u ylu tm nh h~ong rln hibu qu ho t r{ng cea nhóm. nlu chu•n bs tmt. chính quy…n rsa ph~ƒng…. thêm ho“c b•t m{t sm n{i dung trong b n ri…u lb. the quŒ…) 2.T• ch•c bu•i g“p g‘ chung tqt c các thành viên nhžm mwc rích + Thông báo n{i dung và mwc rích cea bu•i hzp. tuy theo tình humng. r~a ra các công vibc c n gi i quylt trong bu•i hzp này.Thông báo các ch•c danh ( nhóm tr~ong.Eây là b~•c quan trong quylt rsnh rln hibu qu ho t r{ng cea nhóm. Các công vi"c c`n làm . n{i quy hay ph~ƒng h~•ng ho t r{ng + E~a ra các tiêu chí rW lva chzn nhóm tr~ong.4 Thành lSp nhóm Ngày thành lfp nhóm r~hc coi là ngày khai sinh và c˜ng là ngày sinh nhft cea nhóm. Các công vi"c c`n làm . mwc tiêu hay kl ho ch ho t r{ng cho phù hhp v•i nhi…u thành viên.Mpi m{t vài cá nhân ngoài nhóm (b n cùng cƒ quan. M•i ylu tm ri…u có m{t vai trò nhà quan trzng nhqt rsnh. + Th o lufn và gi i thích nhing vqn r… ch~a rõ cho các thành viên + Ei…u ch¡nh các n{i quy. chúng ta sˆ chzn ra các thành viên rúng theo yêu c u chung cea nhóm và chu•n bs các công vibc cw thW cho ngày ra m’t nhóm. tnng nhóm viên ph i tham gia nhóm theo rúng các n{i quy và quy rsnh chung cea nhóm rW c nhóm cùng nhau phát triWn và r t r~hc các mwc tiêu nhóm r… ra.) tham gia v•i t~ cách là nhân ch•ng. hay ng~pi ch•ng giám cho sv ra rpi cea nhóm .Thông qua các ri…u lb. quy rsnh. Nâng cao hi"u quH hoet . tình hình nhóm mà chúng ta s” dwng các công cw sau 2. nhibm vw cea nhóm . th~ kí. các ch•c danh khác ( th~ kí. lãnh r o. yêu c u.

Các quy rsnh th~ong/ph t.Giúp nhóm l~png tr~•c hfu qu cea các lva chzn khác nhau. Nlu nhóm tr~ong có các kŒ n‹ng sau.Quy rsnh v… nhibm vw và quy…n h n cea các ch•c danh trong nhóm B'ng n(i quy c*a nhóm nuôi -ch Xã Bình Phú 2.Thpi gian b’t r u và klt thúc cea bu•i hzp .Giúp nhóm ra nhing quylt rsnh phwc vw cho mwc tiêu chung . + Ví dw: róng góp ý kiln không mang tính soi mói các khuylt riWm cá nhân cea ng~pi khác. róng góp v•i thái r{ hoà nhã.Khuyln khích sv b{c l{ tv do và có ý nghŸa cea nhóm viên . phát biWu v’n t’t…. thân thibn… .Quy luft nói và nghe .Quy rsnh v… phát biWu và róng góp ý kiln + Ví dw: m•i ng~pi phát biWu tmi ra 5 phút.Esa riWm hzp .2 Vai trò và khH n2ng cIa nhóm tr9jng Photo: Tr3n Minh H'i .Giúp nhóm tham gia m nh vào các ho t r{ng chung .Giúp nhóm gi i quylt mâu thuœn . 16 ..Duy trì khuyln khích sv th o lufn vào trzng tâm cea các mwc tiêu . khen th~ong/kª luft trong nhóm.. thì hibu qu ho t r{ng cea nhóm sˆ cao .

Ang cIa nhóm còn phw thu{c vào 3 ylu tm: N{i dung ho t r{ng cea nhóm. 2. hay 1 t• ch•c bên ngoài rsa ph~ƒng quan tâm.4 S• quan tâm giúp .Emi x” công bžng v•i các thành viên 2. 2. lãnh r o công ty.5 Hi"u quH hoet .3 S• tham gia tích c•c cIa nhóm viên “ M{t cây làm ch¦ng nên non. Nlu tnng cá nhân tham gia tích cvc vào các ho t r{ng và công vibc cea nhóm thì hibu qu ho t r{ng cea nhóm càng cao. ph~ƒng pháp thvc hibn và vai trò cea ng~pi che to . r{ng viên. ba cây chwm l i nên hòn núi cao” (Ca dao) Câu ca dao nói lên s•c m nh cea tfp thW khi có sv klt cea tnng cá nhân riêng lu.. hibu qu ho t r{ng nhóm sˆ cao. ch¡ r o. Ph~ƒng pháp tiln hành che to N{i Dung 17 . h• trh.„ cIa các tác nhân bên ngoài Chính quy…n rsa ph~ƒng.

nói chuybn l•n tilng.Mzi ng~pi sˆ có c m giác khó chsu. không quan tâm rln ng~pi khác. nhân vft quan trzng” nên r~hc quy…n rln sau. ri s•m hƒn gip h«n 5 phút.Sau khi n’m r~hc n{i dung cea bu•i hzp. .Kinh nghibm rW giúp các thành viên ri rúng gip: + Qui rsnh gip hhp v•i biên r{ + ho“c trn 5 phút.Xác rsnh rõ mwc rích cea bu•i hzp và các mwc tiêu c n gi i quylt trong bu•i hzp.ích cIa buii h‚p . Eln rúng gip h«n sˆ làm cho mzi thành viên trong nhóm r m b o r~hc kl ho ch ho t r{ng cea nhóm. v“n r„ng h„ cá nhân s•m hƒn 5 phút…. QuHn lý th:i gian Eln rúng gip h«n trong các bu•i làm vibc nhóm. QuHn lý cá tính . không nên có ý nghŸ mình là “nhân vft chính. tnng thành viên chu•n bs các ý kiln và n{i dung liên quan rln công vibc cea mình rW cùng tham gia th o lufn khi hzp nhóm.HiWu trình tv cea bu•i hzp nhóm . BÀI 7: CHUˆN B‰ GÌ CHO BUnI H P NHÓM VÀ TIŠN TRÌNH C‹A BUnI H P NHÓM M&c Tiêu .Cnh m&c .HiWu r~hc vai trò và trách nhibm cea ng~pi che to /ri…u phmi/ng~pi ri…u khiWn bu•i hzp .HiWu các công vibc c n chu•n bs cho bu•i hzp nhóm .Cnh th:i gian h‚p (lCch h‚p nhóm) . Xác .Có nhi…u cách rW làm cho b n “ rúng gip” nh~: r“t r„ng h„ báo th•c. 2. Có nghŸa là rln hzp nhóm 18 . 2. .M•i cá nhân tôn trzng thpi gian cea ng~pi khác bžng cách rln hzp rúng gip.M{t sm cá tính cea b n sˆ nh h~ong không tmt rln rln các thành viên khác nh~: c‹ng th¦ng lúc áp lvc công vibc cao.Vai trò cea ng~pi tham gia NAi Dung Chính 1.. các thành viên che r{ng trong vibc s’p xlp thpi khoá biWu làm vibc cea hz. hay không hài lòng khi c nhóm ph i chp m{t vài cá nhân ri tr¢ . th~png nói v… m{t ng~pi khác v•i ng~pi th• 3…. Sau ró thông báo các n{i dung c n gi i quylt trong bu•i hzp cho tnng thành viên. .BÀI 6: QU{N LÝ CÁ NHÂN Y HOÀ NH]P NHÓM M&c Tiêu NAi Dung Chính 1./n rsnh thpi gian hzp sˆ t o nên phong cách làm vibc rúng gip cho mzi thành viên. B n nên nhfn ra các cá tính cea mình và bilt tv ki…m chl rúng lúc. \n . . hay cao g’t.

3.Agenda là m{t b ng tóm t’t các công vibc hay thpi khoá biWu cea bu•i hzp nhóm mà nhóm c n tuân the rW r t r~hc mwc tiêu cea nhóm. h~•ng dœn các nhóm viên ho t r{ng trong sumt bu•i hzp nhžm r t hibu qu cao nhqt các mwc tiêu cea nhóm r… ra”. Các k1 n2ng khi làm chI toe (facilitator) + N’m rõ n{i dung c n gi i quylt cea bu•i hzp + Bilt ri…u khiWn mzi thành viên th o lufn theo tnng che r… theo thpi gian cho phép nhqt rsnh. + Quy rsnh thpi gian hzp nhóm d¢ nh• bžng cách chzn ngày cm rsnh theo m{t quy luft mà c nhóm cùng bilt Ví d&: i) Hzp nhóm vào lúc 6g chi…u ngày th• 6 cea tu n th• 4 hàng tháng ii) Hzp nhóm vào lúc 6g ngày 30 tây hàng tháng…. . coi nh~ v’ng m“t. Vai trò và trách nhi"m cIa ng9:i chI toe/. 5. cho các thành viên trong nhóm ri…u có thW nhfn thqy Ví dw: Agenda/lsch làm vibc cho bu•i hzp nhóm xây dvng th~ƒng hibu nông s n An Giang Bu•i hzp nhóm xây dvng th~ƒng hibu nông s n 8:00 – 8:20 8:20 – 9:00 9:00 – 9:15 9:15 – 10:00 10:00 – 10:30 10:30 – 10:45 LICH LÀM VI C Gi•i thibu n{i dung và cách làm vibc báo cáo tình hình th~ƒng hibu nông s n An Giang Gi i lao Th o lufn kl ho ch xây dvng th~ƒng hibu Tóm t’t klt qu th o lufn Chwp hình l~u nibm -----*----- 4. Chu•n bs lsch làm vibc hay n{i dung làm vibc ( Agenda) .Agenda giúp cho nhóm viên và ng~pi ri…u khiWn ch~ƒng trình che r{ng trong cu{c hhp vì bilt mình rã xong và ch~a xong ph n n{i dung nào . 19 .Agenda th~png r“t o nƒi d¢ thqy. Quá thpi gian quy rsnh.i-u khi^n buii h‚p ( g‚i chung là chI toe) “Che to là ng~pi ri…u phmi.s•m hƒn ho“c tr¢ hƒn 5 phút so v•i gip quy rsnh.i-u ph5i/ng9:i .

2 Trong khi h‚p . E„ng thpi c˜ng r{ng viên các cá nhân ít nói hay ch~a có cƒ h{i nói. thpi gian hzp. .Tóm t’t l i nhing n{i dung rã r~hc th o lufn . Ví dw nh~: Hb thmng âm thanh. 6.Eánh giá bu•i hzp và klt thúc 20 . .Chzn che to ( ng~pi ri…u khiWn bu•i hzp). th~ kí…. ph~ƒng tibn phwc vw cho bu•i hzp. phát hibn nhing biWu hibn khác th~png cea c nhóm rW có qu n •ng ri…u ch¡nh ksp thpi. Cm g’ng tìm cách lsch sv rW h n chl m{t sm cá nhân nói nhi…u.+ Duy trì sv th o lufn sâu.1 Tr9•c khi h‚p . giqy…… 6.Chu•n bs các công cw. + Khuyln khích mzi ng~pi tham gia th o lufn rW gi i quylt vqn r…. + Tóm t’t l i các ý kiln vna r~hc thmng nhqt tn các thành viên. b€ philu… + Có kŒ n‹ng quan sát nhing ng~pi xung quanh v… các hành vi ph n •ng cea hz.Thông báo rõ ràng mwc tiêu hzp.Tiln hành th o lufn các n{i dung rã r“t ra . máy chilu. nói dài. thmng kl. rsa riWm. . H9•ng d•n ti chŽc buii h‚p nhóm 6.E~a ra các quy rsnh làm vibc trong bu•i hzp . các n{i dung c n trao r•i và klt qu mong mumn r t r~hc. thành ph n tham dv. có trzng tâm cea các thành viên + Giúp nhóm ra các quylt rsnh bžng cách r~a ra các ph~ƒng pháp lva chzn ý kiln nh~: biWu quylt.Gi•i thibu mwc tiêu cea bu•i hzp.EiWm danh l i thành ph n tham dv .

biWu quylt.Có kŒ n‹ng quan sát tmt rW phát hibn ra ai là ng~pi nói nhi…u trong nhóm? Ai là 21 . r{ng viên khen nghi nhóm viên m{t cách rúng lúc . .Che to cea bu•i hzp (ng~pi ri…u hành bu•i hzp) ph i làm sao khuyln khích r{ng viên mzi ng~pi cùng tham gia vào ho t r{ng nhóm.Facilitator có thW dùng cách kW chuybn hay các kinh nghibm bên ngoài rW kW cho nhóm nghe nhžm khuyln khích nhóm tham gia vào bu•i hzp.Bilt khuyln khích. Ví dw: ph~ƒng pháp thông kl.i-u hàng buii h‚p nhóm) M&c Tiêu NAi Dung Chính .Facilitator là ng~pi nêu câu h€i và h~•ng dœn mzi thành viên th o lufn và róng góp ý kiln gi i quylt các vqn r… chung cea nhóm. b€ philu. so sánh….Facilitator t o không khí vui vu.Facilitator c n có nhing n‹ng khilu nhqt rsnh rW khuyln khích sv tham gia róng góp ý kiln cea các nhóm viên. .BÀI 8: K N NG ImU HÀNH BUnI H P NHÓM (Dành cho ng9:i . bình r¦ng. . . .Là ng~pi r~a ra các kŒ thuft rW h~•ng dœn nhóm ri rln các quylt rsnh chung mang tính khoa hzc. thân thibn v•i mzi thành viên .

khó chsu.4 Ng9:i thích .Dùng câu chuybn hài h~•c. .Ai rang bs “b€ rƒi”. . trong n{i quy nhóm . b n nên: 22 .Thna nhfn chuybn vui mang l i không khí trong c nhóm.Thna nhfn nh~ng ph i ch¡ ra nhing ri…u c n b• sung. 2. 2.Thna nhfn vai trò ró nh~ng vœn ph i nhqn m nh “rãi cát tìm vàng”.ùa tRu Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này.Eánh giá tóm t’t các klt qu r t r~hc tn bu•i hhp. .B n c n chú ý tránh sv r{c tho i giia b n và m{t sm thành v¡ên Emi v•i ng~pi có tính cách này. b n nên: . 5 Ng9:i Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này. . .Có sv phân lo i là vô t~ hay có •n ý gì? .Tìm lúc thích hhp rW chuyWn che r… . hóm h¡nh khác rW gi i quylt vqn r….Yêu c u nh’c l i tiêu chu•n:cô rzng. . “bên ngoài” cu{c hzp.G“p g‘. .2 Nói Emi v•i nhing ng~pi nói nhi…u b n nên: nhi-u . . . .Nhqn m nh nguyên t’c hzc cea ng~pi l•n là c cho và nhfn.Chia thành các nhóm và các nhóm có thW phát biWu theo th• tv. xúc tích. Thna nhfn rã r~hc lŸnh h{i.Không nên biWu hibn thái r{ bvc dzc. .Libt kê nhing ng~pi rã phát biWu và bao nhiêu l n.Không nên c’t ngay câu chuybn .ng~pi ch~a có cƒ h{i nói? Ai rang nói cho ai nghe?.3 Nhà thông thái (cái gì c’ng biRt) 2. 2. trao r•i thêm lúc gi i lao 2.Giao nhibm vw l’ng nghe ý kiln cea b n. b n nên.Quy rsnh n{i dung phát biWu (tmi ra là bao nhiêu phút) .T o cƒ h{i rW hz hòa nhfp.1 Tr`m l‘ng •ng Xs Ng~pi tr m l“ng th~png hay tv ti. vì vfy ng~pi b n c n tilp thêm lvc rW v~ht qua rào c n tâm lý ró rW hoà nhfp v•i hay rW hz hoà nhfp cùng b n bžng cách: . Các Žng xs v•i nhTng ng9:i có tính cách khác nhau Deng Tính Cách 2.r{ng viên .Chzn lúc thích hhp rW dnng hz l i. có rào c n tâm lý.

b n nên: .7 Ng9:i tích c•c Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này. rúng sai.Không t€ ra quá ~u ái ng~pi ró. 2.Yêu c u hz gi i thích thêm v… ý kiln ró. nguyên nhân cea vqn r….Không nên lao vào cu{c rW b o vb quan riWm cea mình.Ghi ý cho rmi t~hng ró phát biWu tr~•c. . . nlu ró là vqn r… rúng.Ph i phân tích cw thW. Emi v•i nhing ng~pi có tính cách này. b n nên: . . 23 .Có thái r{ thông c m v•i tâm tr ng cea ng~pi ró.6 Ng9:i hay công kích . . .Giao m{t sm nhibm vw phù hhp.hay phI .Có thái r{ khách quan . . riWm ylu.Cnh 2.Hãy nêu ví dw cw thW.Xác rsnh thna nhfn n{i dung vqn r….EW mzi ng~pi phát biWu b• sung thêm quan riWm cea mình.Thu hút ng~pi ró vào rW phân tích riWm m nh. . .

.oán ý chính cIa 24 .i-u mình nghe. B n hãy cm g’ng nh• l i thông ribp rã r~hc chuyWn t i nh~ thl nào bžng ngôn ngi c” ch¡. quan sát và cHm nhSn .ôi m–t cIa mình.2 L–ng nghe có s• cHm thông: là phHn ánh lei nhTng . M{t ng~pi l’ng nghe tmt là ng~pi bilt che r{ng tham gia. L’ng nghe có sv c m thông còn là l’ng nghe có ráp •ng ph n h„i nhžm ceng cm l i thông tin vào thpi riWm c n thilt.3 N–m vTng nAi dung cIa ng9:i nói .Tfp trung 1. Ví dw: Tôi thqy b n rqt vui/rqt hài lòng…ho“c B n thqt vzng l’m ph i không? v. C5 g–ng . K1 n2ng l–ng nghe 1. Hành r{ng có ý nghŸa nhi…u hƒn là lpi nói. Ei…u này giúp ng~pi nói chú ý rln c m xúc.BÀI 9: K N NG L”NG NGHE VÀ TRUYmN M&c Tiêu T THÔNG TIN . 1.9Pc t™ ng9:i nói. 1.HiWu các ylu tm môi tr~png nh h~ong rln quá trình nhfn và truy…n r t thông tin NAi Dung Chính 1.oán nhTng gì ng9:i nói .v.1 L–ng nghe b˜ng .ang mu5n nói. r y re n{i dung . C˜ng nh~ vibc l’ng nghe rôi tai – hãy bilt l’ng nghe bžng rôi m’t.HiWu r~hc các kŒ n‹ng truy…n r t hay nhfn thông tin trong nhóm .E“t câu h€i l i ng~pi nói rW r m b o mình hiWu rúng.4 Tiên . ribu b{ cea hz và làm hz r~hc hiWu.

rõ ràng.et thông tin .Liên hb v•i kinh nghibm s¯n có cea ng~pi nghe . 1. Tiln trình này là m{t kŸ thuft l’ng nghe bžng so sánh và tv b n. ví dw nh~ “có ph i anh/ chs mumn nói ržng…” Liên hb nhing gì mà ng~pi nói rã nói trong mmi liên hb v•i nhing gì ng~pi ta rang nói.L’ng nghe ý kiln ph n h„i cea ng~pi nghe . .1 Các k1 n2ng c`n chú ý khi truy-n .Giao tilp bžng m’t v•i ng~pi nghe . ông vna nói ržng…. Ví dw “Th~a ông.Nói l i ri…u mình nghe bžng lpi nói cea mình rW cung cqp thông tin cho thành viên và ch•ng t€ mình hiWu vqn r….9Pc E“t câu h€i cho ng~pi nói rW ch’c ch’n là mình hiWu rúng ý cea hz.ThW hibn cho ng~pi nói bilt là mình rang l’ng nghe bžng thái r{.Nói to. có s•c thuylt phwc .Chú ý ph n •ng cea ng~pi nghe 25 . Ei…u này t o cƒ h{i cho ng~pi nói yên tâm v… thông tin r~hc phát ra và ng~pi nghe khác an tâm là hz nhfn rúng thông tin tn b n. c” ch¡ phw hza thích hhp nh~ gft r u. 2. . b n có thW so sánh nhing gì b n roán v•i thvc tl quan riWm cea ng~pi kia và b n bám vào mwc tiêu.E“t nhing câu h€i hhp lý rW vna n’m thêm thông tin vna ch•ng minh b n rang l’ng nghe ng~pi nói.6 KhuyRn khích ng9:i nói . M{t ng~pi l’ng nghe gi€i th~png xuyên làm sáng t€ nhing gì vna nói v•i nhing gì rã nói.” 1. K1 n2ng truy-n .Chu•n bs dàn ý cho bài nói cea mình .Nói ng’n gzn. Nlu dv roán cea b n là sai.i-u nghe . thl à. tôi hiWu…. tfp trung vào che r… .ó là gì? Ng~pi qy rang mumn nói gì rây? Ng~pi qy mumn mình hiWu cái gì rây? Ng~pi này mumn mình làm gì rây? Nlu vibc dv roán cea b n là rúng thì b n th’ng lhi r„i rqy. tn ngi.ng9:i nói tiRp sau . 5 Làm sáng tš . r„i sao nia. 2.Truy…n r t thông tin là quá trình nói l i nhing ri…u mình nghe thW hibn bžng lpi nói rW giúp các thành viên khác trong nhóm hiWu rõ các thông tin mà mình rang n’m.et thông tin .

S› .Nghe mà không nh• .œ tóm t–t k1 n2ng l–ng nghe.Gió .Nói không chú ý ng~pi nghe có hiWu không .Nghe rúng mà truy…n r t không nguyên v‹n 26 .Rn quá trình nghe và truy-n .Nói nhanh .Un ào .Nói câu quá dài .Truy6n $#t thông tin . truy-n .Nói không rõ .et thông tin và các yRu t5 Hnh h9jng Ng9:i Nói Môi tr9:ng Ng9:i nghe .et thông tin Photo: CEFE 3.Không chú ý .Nhi…u âm thanh phw .

Mâu thu•n/xung . Tuy nhiên. Ghi Chú . hay nói ri nói l i nhi…u l n * Dùng trò ch i truy6n tin $% minh ho# BÀI 10: MÂU THUžN/XUNG |T VÀ CÁCH GI{I QUYŠT MÂU THUžN/XUNG |T TRONG NHÓM M&c Tiêu NAi Dung Chính .Xây dvng các tiêu chí ránh giá klt qu . . mwc tiêu cea nhóm không r t r~hc. nhing mâu thuœn mà cá nhân l i không thW hibn ra bên ngoài. hay các thông tin không trung thvc.Xây dvng các tiêu chí. nlu chúng ta xây dvng nên nhing quy t’c ch“t chˆ và áp dwng nghiêm kh’c. .1 Ng2n ng™a mâu thu•n xHy ra Ngay khi nhóm ch~a x y ra mâu thuœn. Mumn r t klt qu cao trong quá trình nghe và truy…n r t thông tin. Tuy nhiên.At . Cách giHi quyRt mâu thu•n trong nhóm 2. chúng ta sˆ h n chl các mâu thuœn trong nhóm. quy…n lhi cea thành viên. cƒ h{i.Mâu thuœn trong nhóm sˆ có tính chqt xây dvng và phát triWn nhóm hay phá hoai nhóm 1.Nlu n{i dung dài. 27 .Xung r{t/mâu thuœn trong nhóm là gì? . hành r{ng cw thW. có m{t sm ch¡ tiêu cea tnng cá nhân không thW ránh giá tmt bžng m{t sm ph~ƒng pháp khác. r~hc vilt thành v‹n b n rõ ràng rW ri…u tilt hành vi cea tnng thành viên trong nhóm. ng~pi nghe và môi tr~png xung quanh cea môi tr~png. . 2. Vì vfy nên uyWn chuyWn áp dwng. thông tin bs thilu… . . c ng~pi nói và ng~pi nghe nên thvc hibn tmt các yêu c u nêu trong sƒ r„ trên r„ng thpi chú ý rln môi tr~png xung quanh ng~pi nói và nghe. nó sˆ ki…m hãm sv phát triWn cea nhóm và nhóm có nguy cƒ tan rã. quy rsnh v… phân chia lhi ích.Khi xung r{t x y ra.Có nhing mâu thuœn cea nhóm r~hc thW hibn ra ngoài bžng các c” ch¡.Xung r{t và mâu thuœn trong nhóm x y ra khi có sv bqt bình r¦ng v… các quy…n lhi.Xây dvng m{t chính sách/quy rsnh nghiêm túc.Nhìn vào sƒ r„ trên ta nhfn thqy quá trình nghe và truy…n r t thông tin bs nh h~ong 3 ylu tm chính là ng~pi nói. thành tích làm vibc cea tnng thành viên là ri…u c n thilt. thì nên ghi giqy.

° bfc giia (cqp trung gian) thW hibn cho thpi riWm. hay tình humng mâu thuœn rã x y ra. T•c là trong nhóm có hibn t~hng bqt r„ng. .Mâu thu8n nhóm 2. Ng~hc l i.2 Thang mâu thu•n và Žng d&ng Bqt r„ng HiWu l m Gi i quylt 2. cqp trung gian và cqp cao.1 Ý nghDa cIa thang mâu thu•n.Thang có 3 bfc. m•c r{ mâu thuœn sˆ gi m xumng m•c thqp hƒn. 2. Nlu chúng ta gi i quylt khéo léo. .2.2. m•c r{ mâu thuœn sˆ t‹ng lên o m•c r{ cao hƒn. hay hiWu l m nhau. ThW hibn 3 cqp r{ cea mâu thuœn trong nhóm bao g„m cqp thqp.2 Cách giHi quyRt Khi x y ra mâu thuœn hay sv hiWu l m x y ra trong nhóm (m•c trung gian). B n ph i 28 .

nói chung là khuyln khích mzi ng~pi phát biWu ý kiln cea mình.S¯n sàng nhfn l•i. MAt s5 .Khi ra quylt rsnh gi i quylt m{t vqn r… nào ró thì chúng ta ph i xem xét hlt mzi khía c nh cea nó.Cnh chung cIa mAt nhóm: .Cnh tSp th^: . kh’c phwc các nguyên nhân trên. hành r{ng cea cá nhân… . . B n có thW áp dwng các cách sau: . . E“t bibt rW r t r~hc sv r„ng nhqt v… quylt rsnh trong m{t nhóm ng~pi thì ph i khuyln khích mzi ng~pi tham gia vào quá trình ra quylt rsnh. . Nlu làm r~hc nh~ vfy.Khmi l~hng và kiln th•c phong phú. sv hiWu l m v… thông tin hay ho t r{ng trong nhóm r~hc gi i quylt.Gia t‹ng sv nhqt trí trong nhóm 29 .Nhi…u h~•ng tilp cfn.Tìm hiWu nguyên nhân gây ra sv hiWu l m .G“p trvc tilp các thành viên rW h€i tìm nguyên nhân .Tnng ng~pi nêu ý kiln hay nhing riWm lhi và h i cea m{t quylt rsnh dva trên mwc tiêu c n r t t•i. Ghi Chú * Dùng câu chuy n bán bò con và bò m: minh ho# BÀI 11: RA QUYŠT ‰NH VÀ CÁC K N NG RA QUYŠT ‰NH TRONG NHÓM M&c Tiêu NAi Dung Chính .Luôn tôn trzng ý kiln cea ng~pi khác.Làm cho mzi ng~pi hiWu ržng ai c˜ng có trách nhibm róng góp ý kiln .KiWm tra l i các thông tin.Cm g’ng th” thvc hibn các r… xuqt mi¢n là nó không gây h i gì .Nhp ng~pi có uy tín hƒn tìm hiWu nguyên nhân và tìm cách gi i quylt .i^m c`n ghi nh• trong quá trình tìm kiRm quyRt .tìm ra nguyên nhân t i sao có sv hiWu l m này x y ra và tìm cách gi i quylt.Khi r t rln r~hc m{t sv r„ng ý chung nhqt rsnh nào ró thì nhà lãnh r o sˆ chzn quylt rsnh ró.Luôn nh• ržng m•i ng~pi r…u có m{t cách nghŸ khác nhau ThuSn lPi cIa vi"c ra quyRt . . . nlu b n là ng~pi có l•i.

Quan sát sv róng góp ý kiln cea tqt c thành viên.Có thW chbch mwc tiêu -Chfm v… thpi gian.Nlu có ri…u kibn. sau ró dùng các tn chuyWn tilp câu nh~ sau: + ……Tuy nhiên.. Eó là m{t nghb thuft trong giao tilp.óng góp ý kiRn M•i cá nhân khác nhau sˆ có nhing biWu hibn khác nhau khi nhfn ý kiln róng góp tn b n hay nhfn các phê bình tn b n.E{ng viên thành viên tham gia ra quylt rsnh . Chúng ta 30 .Nên nói cái hay cái tmt. + …….Tôi ch~a hiWu rõ n{i dung…. + …….Quan tâm rln nhing ng~pi ít róng góp ý kiln . chúng ta ph i khéo léo làm sao không gây phi…n lòng tn các thành viên khác mà hz l i vui vu tilp thu ý kiln cea mình. B n hãy b’t r u nhfn xét v… nhing ~u riWm cea nhóm viên tr~•c.Chú ý rln ph n •ng và c m giác cea ng~pi nhfn ý kiln: Có nhing cá nhân ph n •ng rqt “tiêu cvc” khi nhfn phê bình hay róng góp ý kiln tn ng~pi khác.Tránh ra quylt rsnh trong lúc thpi gian quá gqp .Cho thpi gian.Tránh ra quylt rsnh theo kiWu biWu quylt phong trào .D¢ bs cá nhân thao túng . Các công vi"c ben nên làm . 9a ý kiên /. mumn r~a ý kiln cea mình cho nhóm viên.Nh~ng mà…… + ……. Ghi Chú .xin b n vui lòng…gi i thích thêm… . Vì vfy.Gia t‹ng sv hiWu bilt cho nhân viên BWt lPi cIa vi"c ra quyRt .……. tránh b€ sót . t o cƒ h{i cho thành viên róng góp ý kiln BÀI 12: K N NG A VÀ NH]N PHÊ BÌNH/ ÓNG GÓP Ý KIŠN HAY K N NG A VÀ NH]N THÔNG TIN PH{N HŸI M&c Tiêu NAi Dung Chính 1.Sv nhqt trí mang tính hình th•c .Cnh tSp th^: . m“t m nh cea nhóm viên tr~•c: thông th~png mzi cá nhân ri…u thích l’ng nghe nhing cái ~u riWm cea mình tr~•c. b n nên….

hay các câu nói bóng b•y khó hiWu. Nên chúng ta ch¡ r~a ra ý kiln xoay quanh các vqn r…/yêu c u r~hc nêu ra. còn các vqn r… khác. Ghi Chú H€i l i rW làm rõ ý kiln cea ng~pi ph n h„i. 31 .ThW hibn rõ quan riWm lfp tr~png cea mình v… các vqn r… vna trình bày . ng~pi rzc) hiWu rõ hƒn vqn r….Thà nhfn r~hc nhing ý kiln tiêu cvc tn nhóm khi hzp b n sˆ d¢ dàng s”a chia các khuylt riWm cea mình.Thái r{ r~a ý kiln nên tv nhiên.ph i quan sát các ph n •ng hz ( nét m“t.Nói chfm.Tránh vibc r~a ý kiln phê bình v•i mwc rích cá nhân 3. tôn trzng ý kiln ng~pi nói . Nó d¢ dàng thvc hibn và không ph i tmn nhi…u chi phí hay thpi gian rW kh’c phwc nhing ylu riWm cea minh. róng góp v•i nhóm viên . . sˆ th o lufn o dsp khác. tránh nhìn ra ngoài thW hibn sv không tfp trung hay không tôn trzng ng~pi r~a ý kiln. không nên thiên vs vì m{t lý do cá nhân nào ró.Nên nhìn m{t cách tv nhiên vào m’t ng~pi r~a ý kiln.Tránh dùng các tilng lóng.E“t câu h€i l i nlu không hiWu rõ ý ng~pi r~a ý kiln . chúng ta có thW tìm gi i pháp khác/cƒ h{i khác/cách khác rW trình bày ý kiln. . Nlu thqy hz ph n •ng quá tiêu cvc.óng góp .Tránh gi i thích hay bibn lufn trong khi ng~pi r~a ý kiln rang nói . .Ch¡ tfp trung o các n{i dung mà ng~pi nghe c n góp ý (r~a ý kiln theo yêu c u cea ng~pi mumn nghe). Nên trách các c” ch¡ thW hibn sv không hài lòng. . hay bvc t•c. Các k1 n2ng .ThW hibn rõ quan riWm chia su. hay các kŒ n‹ng vna trình bày và giúp mình (ng~pi nghe. . ribu b{.Chú ý các biWu hibn cea hành vi cá nhân khi nhfn lpi róng góp ý kiln. Trong ho t r{ng nhóm. 2.9a ý kiRn . b n ph i r•ng trên quan riWm trung lfp. thân thibn v•i mwc rích giúp các thành viên khác hoàn thibn hƒn vqn r…. d¢ hiWu l m . K1 n2ng nhSn ý kiRn .ThW hibn sv l’ng nghe. rôi khi vibc róng góp ý kiln ch¡ tfp trung vào m{t sm yêu c u cw thW ( tuy thu{c vào nhóm). Không nên r~a ý kiln d ng “ránh giá” và “phê bình”.Khi r~a ý kiln hay phê bình cá nhân nào trong nhóm.) khi r~a ý kiln. cung cách…. rõ .Eóng góp ý kiln nhžm giúp ng~pi nghe hoàn ch¡nh hƒn n{i dung. hay giúp trình bày quan riWm cea mình v… vqn r… ró… .

boi vì con ng~pi m•i l n ch¡ có thW tilp thu r~hc m{t l~hng thông tin nhqt rsnh. Enng gây khó kh‹n cho ng~pi ph n rmi bžng các thái r{ ph n •ng tiêu cvc. m¡a mai ng~pi khác.Ehi rln khi ý kiln cea ng~pi ph n rmi rã r~a ra xong. 32 . E~a ra ý kiln ph n h„i rúng lúc. tóm t’t nhing ý chính rW ch’c ch’n là mình rã hiWu rõ ý kiln cea ng~pi ph n rmi. Hãy r~a ra nhing nhfn xét cw thW. Enng ch¡ trích. Hãy khen nghi tr~•c khi chê ri…u ró. Hãy s¯n sàng l’ng nghe ý kiln ph n h„i cea ng~pi khác r„ng thpi bilt bình tŸnh cân nh’c các ý kiln ró. Hãy cho ý kiln ph n h„i mang tính chqt xây dvng. càng s•m càng tmt. M{t ng~pi cho dù có kém rln râu vœn có riWm nào ró rW ráng khen. Luôn nh• ržng ý kiln ph n rmi ch¡ ph n ánh nhfn th•c cea ng~pi ró ch• ch~a ph i hoàn toàn và luôn luôn rúng. Cám ƒn ng~pi rã cho ý kiln ph n h„i rW khuyln khích ng~pi ró nhing l n sau ho“c khuyln khích ng~pi ró ph n h„i. Ý kiln ph n h„i nên tfp trung vào 2 rln 3 ri…u mà thôi.

rôn rmc. ri…u hành nhóm . (3) thông tin tho i mái.Tilp nhfn và truy…n r t thông tin .eo: Lãnh r o nhóm là phân công.BÀI 13: CÁC KIYU LÃNH M&c Tiêu NAi Dung Chính O NHÓM . ThR nào là lãnh . Nhi"m v& cIa nhà lãnh . Khái ni"m lãnh .Nhfn th•c vai trò và các trách nhibm cea ng~pi lãnh r o nhóm . 2.7u riWm và khuylt riWm cea tnng kiWu lãnh r o 1. 3. làm che r~hc nhing kŒ n‹ng và kŒ thuft theo yêu c u rW hoàn thành r… án trong t m tay.T• ch•c.Eánh giá và ph•m chqt và ti…m n‹ng lãnh r o cea ng~pi kl nhibm . (2) quylt rsnh sáng sumt. (4) r~a ra r~hc 33 .Tìm ra nhing cách th•c nhžm phát triWn nhóm cea b n tro thành m{t nhóm làm vibc có hibu qu và hibu n‹ng hƒn.Là ng~pi khoi s~•ng công vibc . kh n‹ng hành r{ng nhanh dva trên các quylt rsnh.eo có hi"u quH M{t nhóm th’ng lhi r…u cho thqy cùng có nhing h~•ng t~ƒng lai cƒ b n: (1) kh n‹ng lãnh r o ving và hibu qu . h• trh. khuyln khích sv tham gia cea các thành viên nhžm r t klt qu chung cea nhóm mong mumn.HiWu r~hc các kiWu lãnh r o .eo .Phân công. kiWm tra ránh giá thành viên .

Có kh n‹ng nhfn và truy…n r t thông tin chính xác . v‘ rê.2 Dân chI: Nhóm tr~ong vna quan tâm rln klt qu vna quan tâm rln nhóm viên. 4. kheng bm. 4. Mzi ng~pi r~hc r~a ra ý kiln riêng cea mình. 1965.Robert W.B. t o ri…u kibn cho thành viên tham gia th o lufn. mwc tiêu nhóm mà quan tâm rln con ng~pi. W.Bilt t o b u không khí h~ng phqn và l c quan trong nhóm Tài li"u tham khHo . không c n (hay ít) tham kh o ý kiln cea thành viên. Áp dwng: Ghi Chú M{t sm kŒ n‹ng nhà lãnh r o th~png có . 2005. Wallace. kŒ n‹ng làm vibc trong các nhóm nông dân hhp tác. No. 2006. Vol. tai n n. thiên tai. Cùng nhau làm vibc nghŸa là m{t nhóm cùng bàn b c kl ho ch m•i. ±. chính xác. 251-259p HŠT 34 .Có kh n‹ng thông tin hai chi…u.1 Ac .oán: Nhóm tr~ong tfp trung mzi quy…n hành. 384-399. Áp dwng: 4. Sau ró ng~pi tr~ong nhóm ránh giá các ý kiln róng góp.Pare Limbu. The International for Intergrated mountain development. Không dùng quy…n lvc rW ra quylt rsnh. . Nhóm tr~ong rW cho thành viên th o lufn theo ý thích cea hz.VCA. .3 T• do: Nhóm tr~png ít quan tâm rln klt qu .Kh n‹ng phán roán .” Psychological Bulletin. chiln tranh hay các tình humng kh•n cqp khác. tv r~a ra quylt rsnh.Gi€i tìm ra các cách v~ht qua nhing riWm ylu. Developing Sustainable Communities – A toolkit foe development Practioners. 63. Tuckman. “Developmental Sequence in Small Groups. Làm sao r t r~hc mwc tiêu nhanh. Các ki^u lãnh . 2004.GTZ và BPSC. Nhóm tr~ong l’ng nghe ý kiln cea thành viên.6. cqp c•u. .nhing mwc tiêu rõ ràng rW c nhóm nh’m t•i. The Dynamics of Team Formation.Tr n Minh H i. 46-67p.Posted October 26. tài libu gi ng viên. Áp d&ng: kiWu lãnh r o này th~png áp dwng trong các tr~png hhp kh•n cqp nh~ cháy nhà. Eai hzc An Giang . 2001 · Issue 113 .eo và tr9:ng hPp áp d&ng 4. và (5) tìm ra r~hc sv cân bžng kh n‹ng cea toàn nhóm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->