CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Công tác quản lý KT-VH-AT 6 tháng cuối năm 2011 Thực hiện công văn số 5424/PCQN-P4-P7-P11 ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Công ty Điện lực Quảng Ninh về việc “Kiểm tra định kỳ công tác quản lý kỹ thuật, vận hành và an toàn lao động 6 tháng cuối năm 2011” Đoàn kiểm tra của Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành kiểm tra tại .......................................................................................................từ.............giờ............phút ngày…..đến..…giờ…phút ngày…..tháng 12 năm 2011. I. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ông: Vũ Đình Tân Ông: Đào Sỹ Hùng Ông: Hoàng Văn Đức Ông: Hoàng Trung Kiên Ông: Trần Đình Quang Ông: Vũ Quốc Huy Ông: Bùi Sơn Tùng - Phó Giám đốc - Trưởng đoàn - Trưởng phòng TTAT - Thư ký - P. Trưởng phòng Kỹ thuật - Thành viên - P. Trưởng phòng Điều độ - Thành viên - Chuyên viên phòng TTAT - Thành viên - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Thành viên - Chuyên viên phòng Kỹ thuật - Thành viên

II. THÀNH PHẦN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA: 1. 2. 3. 4. 5. Ông: Ông: Ông: Ông: Ông: - Giám đốc Điện lực - Phó giám đốc Điện lực - Trưởng phòng KH-KT-AT - Kỹ thuật viên an toàn

III. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA: 1. Các vị trí đã tiến hành kiểm tra: - Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật - An toàn; phòng Tổng hợp; - Tổ quản lý điện: - Tổ trực vận hành: - Trạm biến áp: - Đường dây trung áp: - Đường dây hạ áp: - Phỏng vấn: 2. Nội dung và kết quả kiểm tra:
-1-

STT I

NỘI DUNG KIỂM TRA

KẾT QUẢ

CÔNG TẤC QUẢN LÝ KỸ THUẬT Công tác quản lý hồ sơ, sổ sách, quy trình quy phạm quản lý kỹ thuật tại đơn vị và các tổ sản xuất: Có đầy đủ các đầu sổ theo VB số 2565/PCQN-P4; Thực hiện việc cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ, sổ sách Có đầy đủ QTVH thiết bị, đường dây trong phạm vi quản lý. Công tác kiểm tra định kỳ lưới điện và khắc phục tồn tại sau kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị thực hiện kiểm tra đột xuất hiện trường theo quy định; Các Tổ sản xuất thực hiện chế độ kiểm tra định kỳ lưới điện theo quy định; Theo dõi, xử lý các tồn tại sau kiểm tra định kỳ tại ĐL và các Tổ sản xuất. Việc khắc phục các tồn tại đã chỉ ra bởi đoàn kiểm tra cấp trên. Thí nghiệm định kỳ năm 2012, khắc phục các tồn tại sau thí nghiệm: Thực hiện việc thí nghiệm định kỳ thiết bị theo văn bản số 3075/CVEVN-KTLĐ ngày 14/7/2003; Cập nhật hồ sơ lý lịch kết quả thí nghiệm định kỳ năm 2012; Xử lý tồn tại phát hiện qua thí nghiệm. Tình trạng mang tải của thiết bị, các đường dây:
-2-

1

1.1

1.2

1.3

2 2.1 2.2 2.2 2.3 3

3.1

3.2 3.3 4

4.1

Số lượng TBA, đường dây đang vận hành đầy tải, quá tải; Phương án chống quá tải để đảm bảo cấp điện an toàn, đặc biệt là trong dịp Tết nguyên đán. Các điểm có nguy cơ mất an toàn trên lưới: Các tồn tại có nguy cơ gây mất an toàn trên lưới; Việc lập kế hoạch khắc phục các tồn tại. Thực hiện việc phân cấp nghiệm thu theo văn bản số 1727/PCQNP9-P4 ngày 05/5/2011: Số lượng các công trình nghiệm thu đã thực hiện theo phân cấp; Chất lượng nghiệm thu, việc theo dõi, cập nhật các công trình đã nghiệm thu. Thực hiện việc tính toán TTĐN bằng chương trình PSS/Adept: Có đầy đủ các file chạy cho từng đường dây trung thế và TBAPP cập nhật đến 30/11/2011; Có bảng tính toán tổn thất từ kết quả chương trình. Thực hiện công tác SCTX, và các công trình sửa chữa đột xuất không có dự toán: Số lượng các công trình SCTX 6 tháng cuối năm; Số lượng các công trình đã thực hiện xong; các công trình chưa thực hiện, lý do chưa thực hiện.

4.2

5 5.1 5.2

6

6.1 6.2 7

7.1

7.2

8

8.1

8.2

-3-

8.3

Việc thực hiện các công trình sửa chữa đột xuất không có dự toán. Kiểm tra nghiệp vụ công tác của PGĐ Kỹ thuật; TP KH-KT-AT; KTV và nhân viên phòng KH-KT-AT theo đề cương. Kiểm tra hiện trường một số đường dây và TBA Đường dây TBA CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH Hồ sơ, tài liệu phục vụ vận hành Điều kiện làm việc Bố trí nhân lực làm ca Dụng cụ, phương tiện làm việc - Thông tin liên lạc: máy điện thoại EVN, ngoài ngành (sử dụng số máy FAX) - Máy tính, máy in, ghi âm tự động, máy Fax - Bàn ghế, tủ tài liệu, trang bị làm việc khác - Chiếu sáng sự cố, nguồn dự phòng cho máy tính, máy ghi âm, máy FAX Sơ đồ vận hành Phương thức vận hành Kế hoạch cắt điện tuần Phương thức vận hành ngày Phiếu thao tác - Thao tác có kế hoạch; - Thao tác đột xuất; - Phiếu thao tác mẫu Điều hành sản xuất: Nhận lệnh của cấp trên
-4-

9

10 10.1 10.2 II 1 2 2.1

2.2

2.3 3 3.1 3.2

3.3

4 4.1

4.2

Lệnh thao tác vận hành Chế độ báo cáo: - Báo cáo B5; - Báo cáo lãnh đạo Điện lực; - Nhận báo cáo từ nhóm thao tác, nhóm công tác Kiểm soát các đơn vị công tác trên lưới Điện lực: - Treo thẻ kiểm soát trên sơ đồ; - Ghi sổ theo dõi; - Phương án TCTC đang thực hiện Trình tự giải quyết công tác đột xuất có cắt điện Thực hiện chế độ giao nhận ca Kiểm tra của lãnh đạo Điện lực Ghi âm thông tin vận hành Ghi chép sổ sách, biểu mẫu vận hành Sổ giao nhận ca và nhật ký vận hành Sổ theo dõi công việc hàng ngày Sổ quản lý số phiếu công tác, phiếu thao tác Sổ theo dõi các đơn vị công tác trên đường dây, thiết bị điện Sổ ghi mệnh lệnh Phiếu giao trả đường dây cắt điện Cập nhật thông tin cắt điện, sự cố trên máy tính Công tác vận hành tại các Tổ quản lý điện Thực hiện lệnh thao tác vận hành: - Nhận phiếu thao tác từ trực vận hành; - Dụng cụ, trang bị an toàn để thao tác;
-5-

4.3

4.4

4.5 4.6 4.7 4.8 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 6 6.1

- Trả phiếu thao tác 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 7 7.1 7.2 8 8.1 Số cột, cầu dao, thiết bị Sơ đồ vận hành Ranh giới quản lý vận hành của các tổ Đối chiếu nội dung công việc với ghi chép của VH Nhận thức của công nhân về thao tác thiết bị điện Các sổ sách khác liên quan đến vận hành Bổ sung lý lịch thiết bị khi thay thế Chương trình bồi huấn trực vận hành của Điện lực Nghiệp vụ của nhân viên Tổ trực vận hành Điện lực Sử dụng máy tính (Lập P.thức, lập PTT, cập nhật thông tin) Trình tự giải quyết công việc theo phương thức Trình tự giải quyết công việc đột xuất có cắt điện Giải quyết tình huống đe dọa sự cố cụ thể Giải quyết tình huống sự cố cụ thể CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG Các văn bản pháp luật, quy phạm, quy trình, văn bản của cấp trên về công tác ATVSLĐ - Các văn bản pháp luật về công tác AT-VSLĐ (có danh mục kèm theo); - Các quy phạm, quy trình (có danh
-6-

8.2

8.3

8.4 8.5 III 1

1.1 1.2

mục kèm theo) - Các văn bản về công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, an toàn lao động của cấp trên hiện đang sử dụng (có danh mục kèm theo) Tổ chức bộ máy làm công tác ATVSLĐ. - Văn bản thành lập tiểu ban BHLĐ; - Văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong tiểu ban; - Văn bản phân công trách nhiệm và nhiệm vụ cụ thể về công tác ATVSLĐ giữa chuyên môn và công đoàn; - Biên bản họp kiểm điểm của tiểu ban BHLĐ (1 quý/lần); - Biên bản họp kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ phân công giữa chuyên môn và công đoàn (1 quý/lần); - Quyết định bổ nhiệm, công nhận các chức danh: Trưởng phòng, tổ trưởng, KTV, KTVAT, nhân viên trực vận hành, các chức danh thực hiện phiếu công tác, phiếu thao tác; ATVSV - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ cho các chức danh - Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ cho các tổ sản xuất; - Văn bản giao khối lượng, phạm vi quản lý cho các tổ sản xuất Hệ thống sổ sách, biểu mẫu dùng trong công tác ATVSLĐ Số đầu sổ sách, biểu mẫu Số đầu sổ sách, biểu mẫu (theo quy định tại văn bản 4122/CV-ĐQN-ATLĐ ngày 14/12/2006 và 4167/CV-ĐQN-ATLĐ ngày 20/11/2009) Ghi chép, giữ gìn sổ sách, biểu mẫu Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động Kế hoạch, chương trình, phương án
-7-

1.3

2

2.1

2.2

2.3

3

3.1

3.2 4 4.1

đảm bảo an toàn lao động 4.1.1 Kế hoạch BHLĐ năm 2011 4.1.2 Chương trình công tác ATVSLĐ năm 2011

Lập và thực hiện phương án phòng chống TNLĐ của cá nhân, đơn vị theo 4.1.3 quy định, hướng dẫn của NPC và PCQN 4.2 Công tác tuyên truyền, phổ biến, huấn luyện

Công tác tuyên truyền, hướng dẫn về an toàn: - Panô tuyên truyền về an toàn điện ở các vị trí sản xuất; - Các bảng nội quy, hướng dẫn; - Tuyên truyền về an toàn điện ở nông 4.2.1 thôn; - Tuyên truyền về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện; - Biển tên trạm biến áp; biển báo an toàn đường dây; các loại biển báo an toàn theo quy định Phổ biến các văn bản, thông báo an toàn của cấp trên: - Nội dung liên hệ rút kinh nghiệm của đơn vị đối với các vụ TNLĐ và vi 4.2.2 phạm QTKTAT trước khi phổ biến; - Biên bản họp phổ biến; - Kiểm tra nhận thức của người được nghe phổ biến. Công tác huấn luyện, cấp thẻ an toàn - Huấn luyện công nhân mới 4.2.3 - Huấn luyện định kỳ - Huấn luyện đột xuất - Cấp phát, giữ gìn thẻ an toàn 4.2.4 4.3 Giấy phép, chứng chỉ hành nghề đối với công việc phải có theo quy định. Giao ban an toàn tuần của tổ và của đơn vị: - Biên bản họp giao ban an toàn tuần của đơn vị; - Biên bản họp giao ban an toàn tuần
-8-

của tổ sản xuất Thực hiện thủ tục giao việc: - Giao việc của đơn vị cho các tổ sản xuất; - Giao việc của tổ sản xuất cho công nhân, nhóm công tác; Thực hiện thủ tục phiếu công tác Lập, duyệt, thực hiện phương án tổ chức thi công Công tác kiểm tra, xử lý kiến nghị:

4.4

4.5 4.6 4.7

Tự kiểm tra chấm điểm về công tác ATVSLĐ hàng quý: - Thành lập đoàn kiểm tra; - Biên bản kiểm tra; - Tổng hợp tồn tại, theo dõi khắc phục; 4.7.1 - Biên bản phúc tra khắc phục tồn tại 4.7.2 Kiểm tra hiện trường 4.7.3 4.8 Xử lý kiến nghị của các đoàn kiểm tra cấp trên và của CBCNV đơn vị Quản lý, sử dụng các trang bị an toàn Quản lý, sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn: - Danh mục thiết bị hiện có tại đơn vị; - Tình hình kiểm định; - Lý lịch thiết bị; - Bảo quản; - Sử dụng Quản lý HLATLĐ: - Thống kê vi phạm, theo dõi xử lý; - Biên bản vi phạm; - Báo cáo xử lý vi phạm; kế hoạch xử lý; - Đối chiếu thực tế các điểm vi phạm với sổ sách theo dõi; - Thực hiện xử lý vi phạm theo quy trình QT640-01P11. Thống kê, xử lý các điểm không đảm bảo an toàn trên lưới điện: - Các điểm giao chéo đường dây không đảm bảo khoảng cách;
-9-

4.9

4.10

4.11

- Các điểm vi phạm khoảng cách pha – đất; - Khiếm khuyết của đường dây, thiết bị chưa xử lý; - Cột đường dây có 2 nguồn; - Các điểm không đảm bảo an toàn khác. 4.12 Quản lý an toàn lưới điện hạ áp nông thôn Vệ sinh công nghiệp, quản lý chất thải nguy hại: - Trụ sở nơi làm việc; - Trạm biến áp, trạm điện Thực hiện chế độ báo cáo Hoạt động của mạng lưới ATVSV: - Biên bản họp ATVSV; - Báo cáo của ATVSV hàng tháng; - Các kiến nghị của ATVSV, việc giải quyết kiến nghị; - Động viên, khen thưởng ATVSV; - Các hoạt động của ATVSV. Công tác PCBL: - Văn bản thành lập tiểu ban PCBL; đội xung kích; - Văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tiểu ban; - Chứng chỉ huấn luyện bơi cho đội xung kích; - Phương án PCBL; - Diễn tập sự cố; - Vật tư dự phòng; - Phương tiện; - Công tác kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết để PCBL; - Theo dõi, thống kê thiệt hại, tình hình khắc phục thiệt hại; Công tác PCCC: - Văn bản thành lập tiểu ban chỉ huy PCCC; - Văn bản phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong tiểu ban; - Chứng chỉ huấn luyện lực lượng chữa cháy; - Sơ đồ PCCC;
- 10 -

4.13

4.14

4.15

5

6

- Phương án PCCC; - Diễn tập chữa cháy; - Phương tiện chữa cháy; - Công tác kiểm tra, xử lý các khiếm khuyết PCCC; - Theo dõi, thống kê tình hình cháy nổ tại đơn vị; Phỏng vấn các chức danh về công tác an toàn lao động, gồm: - PGĐ Kỹ thuật; - Trưởng phòng KH-KT-AT; - KTV; - KTVAT; - Tổ trưởng sản xuất.

7

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA:

V. Ý KIẾN ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA:

ĐD ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên)

ĐD ĐOÀN KIỂM TRA (Ký, ghi rõ họ tên)

- 11 -