Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

B. 5.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. B. 3.4 gam níc. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. 4. 4. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5. C. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. 2.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. CTPT chung cña ancol - .6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. D.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete.Trong ancol no. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. xeton hoÆc axit. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X.4. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A.

A.25 mol Sè mol H2O lµ 5. C4H9OH vµ C5H11OH. C2H5OH vµ C3H7OH. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. C6H5CH(OH)2. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.X t¸c dông víi Na d.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. CH3C6H3(OH)2. HOC6H4CH2OH. D. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X.4 = 0. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. D. O = 16. §¸p ¸n B Híng dÉn . C. C3H7OH vµ C4H9OH. C = 12. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol).4 : 18 = 0.6 : 22. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2.05M. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. §èt ch¸y hoµn toµn 1. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. CH3OC6H4OH.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. C2H5OH vµ C4H9OH. C. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d.n¨m 2007) B. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.

n = 0. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.100 = 68.33 gam C. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4.05. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. 23 gam D. nancol nªn 1. 06.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0.18%? A.0. 2. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). ®¬n chøc.5 18 + 14. 14. 4.1 . 0. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46. %mC = B. D.18% ⇔ n = 5. 2 = 0. Sau thÝ nghiÖm.1 = 0. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.05 ⇒ n = 2. 15.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. ®¬n chøc: CnH2n+2O. 1/3 = 15. kh«ng cã kh«ng khÝ. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. no. 5. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B.n¨m 2007) 12n .n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. 3.

0. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29. ChÊt Y chøa 29.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. 24 7.04% mét nguyªn tè kh¸c. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 .6 gam CO2. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.106 = 2.1 mol Do ®ã MB = 12. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 70% C.1000 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12.69% H vµ 65. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. §èt ch¸y hoµn toµn 0. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. thu ®îc h¬i níc vµ 6.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.8 g/ml.100 = 70% 113580.3 : 0. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. H¬i cña 12. 5. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0.05 mol X cÇn 5. X lµ mét ancol no.105 . HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. C«ng thøc cña X lµ A. 27 5.8 gam nit¬ tøc lµ 2. 80% D. C3H6(OH)2 C. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A.2. C3H5(OH)3 D.46 = 113580.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét.27% C. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8.8. 75% 20 .1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom. C2H4(OH)2 B. 69 65.6 gam oxi. m¹ch hë.8 : 28 = 0.n. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A.

Gi¸ trÞ cña m lµ A. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C6H4(OH)2 C. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0. Cho m gam mét ancol (rîu) no.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH. 2 9.92 gam. 02 = 15. HOCH 2C6H4COOH B. B lÇn lît lµ: A. 0. Khi ®èt 0.2 ⇒ n = 2. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6.5. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. 6 = 0.32 D. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. 02 + 0. 02 + 18. 6 6. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. nung nãng.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5.175 mol 1. 11.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.05 mol 0. nCO2 = = 1. 2 = 0.5 (0. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton.2 gam. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. 46 = 0.175 mol.0.32 ⇒ x = 0.3 gam níc.32 gam. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 .02. 0.46 C. ®¬n chøc. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. 0. A. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. ⇒ m = 0.8 mol. 0.5 mol n = 3.5 ↔ x= 3. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 02).8 =8 0. C2H5C6H4OH D. cã d(C H n 2 n O .0. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen).

645g.27g 13. b×nh 2 t¨ng 3.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. 25 − 18 = 2. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.27g B.645g B×nh 2 t¨ng: 0.25 mol . B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. A. b×nh 2 t¨ng 5.645g C. B×nh 1 t¨ng 3.25/0. sè mol H2O: = 0. 18 = 3. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 0.35 → n = 2. A.06 mol 22.645g. 06 = 51. B×nh 1 t¨ng 3. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. 075 51.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2.375 +1). 44 = 6.06 (2. §èt ch¸y hoµn toµn 3. 4 3.48 lÝt H2 ë ®ktc.3 = 0.27g D.06. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n.375 M = 0. 672 = 0. 6 6.645g. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D.075g hçn hîp 2 ancol no.35 mol 22. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.672 lÝt H2 ë ®ktc. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 . b×nh 2 t¨ng 6.27g. b×nh 2 t¨ng 7.25 = 14 n + 18.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.375. 2. Cho 18. B×nh 1 t¨ng 6. B×nh 1 t¨ng 3.

6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. Ph¬ng ¸n kh¸c. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. C3H7OH vµ C4H9OH D.3 = 0.24.15. CH3OH vµ C2H5OH C.2 . Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.5 = 0. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45.2 gam Na. 2 . 4 M = 0. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.5 gam chÊt r¾n. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. Cho 15. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X.6 + 9.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. 2 = 0. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. Hai ancol ®ã lµ A. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . thu ®îc 24.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. 48 = 0. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).3 mol VËy M ancol = 15.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA.04 mol 22. 4.

→ nC6 H12O6 = 2 = 3. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B.18). 81 16.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 05 mol. 0. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . B.6 : 44 = 1.33 = 0. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.2 mol.3 = 0. 8.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. ®¬n chøc A.20 C. m= 0.48 D. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 0. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.6g CO2 vµ 18g H2O. 25 mol m= (3.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. 10. B vµ CTCT cña A. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.9 : 6.2 mol.180 − 3. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. (74 + 88). Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. 6.3 mol.100 nCO2 100 = 7.3 mol. 25. Cho 2.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . T×m tæng sè mol A. 810 D.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. 25. 550 C.05. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.48g. A. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 46 + 60 17. m¹ch hë. 0. khèi A) nCO2 = 550 + 2.672l hi®ro (®ktc).75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%).100 = 650 g.5 mol. LÊy 5.8 = 6.33 V× A. 0. B lµ: 1. 16. 0.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.

y = 0.15% C. CTPT C3H7OH. 6. nAg = = 0.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. ⇔ 32. 672 19.6 nAg = .38% 1 1 21.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. 46. 1022 C.02.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.03 + (14n +18). 44 = 0.77% D. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. x. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A.5 20. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 0. 15.02. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. CH3CH2OH C. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. 1020 D. = 0. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B. 6. 0. 1023 = 6. 61.03. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. 03 mol.25g vinylclorua thu m(g) PVC.02.6g Ag.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit.1 mol.76 ⇒ n = 3.03 = 2. 25 .03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 6. 4 108 B.02. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.02.44g kÕt tñA. 6. 19. 1022 62.5 gam H 2O.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0. CH3CH2CH2OH D. 30.02.18 mol 22. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 6. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 1021 6. Trïng hîp hoµn toµn 6. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A.

1 =1.776 gam.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11. 2.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2. ⇒ nROH + nR’OH = 2. Sè mol anken = n .3 22. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 24 = 0. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.5 – 0. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc).5 = 0.082.80 = 11. sè mol níc. 3.4g D.72 ml . §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A.24 l CO2 (®ktc) .1 = 0. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .8g C. 4 23.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. 1.5 = 39g % mR’OH = 4.4 mol. C2H4(OH)2 C. 39 21.7. 120 C. 0.53%.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. 776 46. VC2 H5OH = 0. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. 0. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no.60 = 61.4.8 100 14.32 mol. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34.3 ml dung dÞch Y. 60 D.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2. ⇒ nR’OH = 0. 1.872 = 0. Cho 7.8 gam 22.5 + 4.0. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. 72 = 6o 245.5 mol 18 0. C3H6(OH)2 D.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. 80 nC2 H 4 = 1. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B.32 = 14.

228. 224. x= 2. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. 1 C. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.8 g/ml. p cao +axit HCl 24.8 = 16 mol 46 80 = 4. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 3 D. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O.98 lÝt B.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .5 ↔ 3n-x= 4 → n=2.0. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. 224 lÝt D. 22. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. kh«ng t¸c dông víi NaOH. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y.24 lÝt C. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2. Z lÇn lît lµ: A. khèi B) 920. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe.5 mol.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. khèi A) 25.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . níc brom. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. dung dÞch NaCl. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. 27 n + 35.5. dung dÞch NaOH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. 3 C. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 4 B.222). khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. Na B. 2.. C6H5OH + Na B. Theo danh ph¸p IUPAC. anhi®rit axetic. 5.2-®imetylpentan-5-ol.2-®imetylhexan-5-ol D. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 6 C.5. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A.5-®imetylpentan-2-ol C. 4 D. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. R’ = C17H31.(n + x) n . níc brom. 5 B. 100 = 63. C6H5OH + Na2CO3 C. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. dung dÞch NaOH C.96% → = 3 = k. 5. níc brom. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. 5 D. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63.4 = 228.. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. 2. 22. axit axetic.98 lÝt 27.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. an®ehit axetic. dung dÞch NaOH D. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.96% clo vÒ khèi lîng. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. C6H5OH + NaOH D.5-®imetylhexan-2-ol B.

CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH.8 % clo. 0. võa ®ñ. C3H8O vµ C5H10O C. A hoÆc B. BiÕt r»ng 0. CTPT cña 2 rîu lµ: A. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. X lµ: A. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. H2O. o.3. C4H10O vµ C6H12O 9. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. §un nãng 1.CH 2=CHCH 2Cl (3). (CH3)3COH 3. (4) < (2) < (3) < (1) 7. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). 1. 2. 1. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. Ancol no. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B.125g C. Ancol cha no D. (CH3)2CHCH 2OH C.hoÆc p-®ibrombenzen C.5-tribrombenzen 14 .54g D. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH.77g B. C4H6Cl2 5.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. C4H7Cl C. CH3OH D. Ancol ®a chøc 6. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. CTCT cña ancol: A. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. C2H6O vµ C4H8O B. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. CH3CH2Cl (2). Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. Ancol ®· cho lµ A. ®¬n chøc B. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. 10. B. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2.87g kÕt tñA. C2H3Cl B. CH3CH2CH2CH2OH B. o. C. D. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2.25g 4. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. 1. (1) < (2) < (4) < (3) D. CH3CH2CH(OH)CH3 D. C3H5Cl C.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. CH4O vµ C3H6O D. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. (1) < (2) < (3) < (4) C. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. B. C2H5OH.hoÆc m-®ibrombenzen D. C6H5 (NO2)3OH A. C6H5OH.6 gam brom trong bãng tèi.

3-®imetylbutan 12. CH2 Br CH3 . B. CH2 CH3 . CH3CH(CH3)CH2OH D. Trong c¸c chÊt sau. D. A. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . 1-bromhexan C. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. CH3 CH2 CH2 CH3 . C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. khèi A) 15. 2-bromhexan B. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. Tªn gäi cña X lµ: A. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. C¶ B vµ C 13 A. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). CH2 CH CH2 CH3 . Propan-1. CH2(OH)=CH – CH3 C. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. 2-brom-2. CH3OCH2CH2CH3 B. 2 B. CH2=CH – CH2– OH C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. A t¸c dông ®îc víi Na.3-®iol B. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. B lµ: A. B lÇn lît lµ: A. CH2=CH(OH) – CH3 A. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. 4 + HBr 16. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . (CH3)3COH C. 3-brom-3-metylpentan D. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. CH2=CH-OH D. Butan-1-ol C. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. E lµ s¶n phÈm chÝnh. Glixerol D. NaOH. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. E lÇn lît lµ: A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C.

CH3OH. etanol. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. CH3OH C. natri phenolat. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. ancol propan-2-ol D. CH3-O-CH2-CH=CH 2. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. C2H5-O-CH=CH 2. axit axetic. CH3-O-CH=CH-CH3. ancol propan-1-ol C. X. CH2 OH D. CH2=CH-CH2OH C. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. CH3-O-CH2-CH3. CH3CH2OH vµ CH3CHO. Tªn gäi cña ancol X lµ A. A. B.n¨m 2007) 24. D. Hai chÊt X. 2. Na C. CH3OH. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri.5 mO.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH3 CH OH CH2 CH3 . ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. Y lÇn lît lµ A. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. 0. D. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. CH2=CH-OH D. NaHCO3 B. O) th× cã m C + mH = 3. B.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. ancol propan-1. CH3OH. CH3 CH2 CH2 CH3 .5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). dung dÞch brom D. natri hi®roxit. CH3-CHOH-CH3 B. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4.3-triol (glixerol) 21. C.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A.2-®iol B. CH2=CH-CH2OH B.36 lÝt H2 (®ktc). 4. 1. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. 23. X. CH3-CH2OH 20. CH3 CH Br CH2 CH3 . BiÕt A. Y lÇn lît lµ A. CH3 CH CH CH3 18. 3. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. Cho c¸c chÊt sau: phenol. C2H5OH D. C2H5OH.2. H2O 19. CH2 Br CH3 . ancol propan-1. C. H. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . LÊy hai ancol ®¬n chøc X. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4.

B 2. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. C 12. D B. B 8. B 18. C. A 23. D 11. B 15. D 20. C 14. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C 13. D. D 3. C3H8O. C 24. A 21. A 7. B 9. C 6. C3H4O. C3H8O3. D 4. A 10. C3H8O2.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. A 5. B 17. A 16. D 19. C 22.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful