Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

Trong ancol no. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. 2. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. CTPT chung cña ancol - .4. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. B. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. xeton hoÆc axit. 5. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. 4. D. 3.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc.4 gam níc. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. C. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. 4. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. B. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1.

n¨m 2007) B. C3H7OH vµ C4H9OH. CH3C6H3(OH)2.25 mol Sè mol H2O lµ 5. C2H5OH vµ C4H9OH. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C4H9OH vµ C5H11OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C = 12. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B.05M.X t¸c dông víi Na d. §¸p ¸n B Híng dÉn .4 : 18 = 0. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol).4 = 0. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. §èt ch¸y hoµn toµn 1. D. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2.6 : 22. O = 16. CH3OC6H4OH. HOC6H4CH2OH. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. C2H5OH vµ C3H7OH. C. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. C6H5CH(OH)2. D. A. C.

n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. D.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. C.5 18 + 14. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. 14.100 = 68. 23 gam D. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. 3.05 ⇒ n = 2. Sau thÝ nghiÖm. kh«ng cã kh«ng khÝ. nancol nªn 1. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46. %mC = B. no. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. ®¬n chøc: CnH2n+2O.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .18% ⇔ n = 5. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 2 = 0. 1/3 = 15. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.18%? A. 5. 0.33 gam C. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 .67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol. 06.1 . 4. ®¬n chøc.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2.n¨m 2007) 12n . §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. 15.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1.0. 2. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam.n = 0. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.05.1 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0.

ChÊt Y chøa 29. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C2H4(OH)2 B. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B.0.8.6 gam CO2.3 : 0. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. X lµ mét ancol no.1000 . 70% C. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1.04% mét nguyªn tè kh¸c. C«ng thøc cña X lµ A. 27 5. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. C3H6(OH)2 C.8 : 28 = 0.27% C. 24 7.46 = 113580. §èt ch¸y hoµn toµn 0. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . 80% D. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A.05 mol X cÇn 5. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.1 mol Do ®ã MB = 12. C3H5(OH)3 D. thu ®îc h¬i níc vµ 6.100 = 70% 113580.106 = 2. m¹ch hë.3 gam Y b»ng sè mol cña 2.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.8 gam nit¬ tøc lµ 2.8 g/ml. H¬i cña 12.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. 75% 20 .n.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6.69% H vµ 65.2.6 gam oxi. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X.105 . 5. 69 65.

C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 6 = 0. nung nãng. 6 6.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5.32 gam.46 C. 02 + 0. 46 = 0. ®¬n chøc.5 mol n = 3.0. 2 = 0. ⇒ m = 0.3 gam níc. cã d(C H n 2 n O .32 D. C2H5C6H4OH D. 02 + 18.05 mol 0. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. C6H4(OH)2 C.92 gam.175 mol 1. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. 11. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. Gi¸ trÞ cña m lµ A. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0.2 gam. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Cho m gam mét ancol (rîu) no. nCO2 = = 1. 0. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. 2 9.175 mol. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH.8 mol. 02 = 15.32 ⇒ x = 0. 02). kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B.8 =8 0.5 ↔ x= 3. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.02. 0. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. HOCH 2C6H4COOH B.5 (0.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). A. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . 0.2 ⇒ n = 2.5.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. B lÇn lît lµ: A. Khi ®èt 0. 0. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen).0.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.

®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. B×nh 1 t¨ng 3. A. 075 51.25 = 14 n + 18.3 = 0. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12.375 +1). C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .645g. 4 3. sè mol H2O: = 0.375 M = 0. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.35 mol 22.645g C. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. 0.25/0.35 → n = 2.645g B×nh 2 t¨ng: 0.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. 25 − 18 = 2. Cho 18. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n.48 lÝt H2 ë ®ktc. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.06 (2. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. A. b×nh 2 t¨ng 7.06.645g. §èt ch¸y hoµn toµn 3.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. B×nh 1 t¨ng 3. b×nh 2 t¨ng 6.075g hçn hîp 2 ancol no.375. b×nh 2 t¨ng 5.27g 13. 672 = 0. B×nh 1 t¨ng 3. B×nh 1 t¨ng 6.672 lÝt H2 ë ®ktc. 2.27g.25 mol . 6 6.27g B. 44 = 6. 18 = 3.06 mol 22. b×nh 2 t¨ng 3. 06 = 51.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2.645g. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0.27g D.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no.

thu ®îc 24. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. Ph¬ng ¸n kh¸c. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. C3H7OH vµ C4H9OH D.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. 4. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9.15. CH3OH vµ C2H5OH C. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. 2 . §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.3 mol VËy M ancol = 15.3 = 0.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15.04 mol 22.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. 4 M = 0.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.24. Cho 15. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.2 .5 gam chÊt r¾n. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d.2 gam Na.6 + 9. Hai ancol ®ã lµ A. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.5 = 0. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. 2 = 0. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. 48 = 0.

48g. 25.5 mol.33 = 0.2 mol. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. 0. 10.8 = 6. 550 C. LÊy 5.20 C. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.100 = 650 g.3 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. 46 + 60 17.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 0.18). 6. B lµ: 1. 0. A.180 − 3.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A. Cho 2.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . 25.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83.672l hi®ro (®ktc). Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). 16.6 : 44 = 1.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.33 V× A.05. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. B vµ CTCT cña A. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. B. T×m tæng sè mol A. 8. 05 mol.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5. ®¬n chøc A.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. 810 D. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. → nC6 H12O6 = 2 = 3. m= 0. 0. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n .9 : 6. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 81 16. Gi¸ trÞ cña m lµ A.6g CO2 vµ 18g H2O.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). 0. (74 + 88).C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. m¹ch hë.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. khèi A) nCO2 = 550 + 2.48 D.3 mol.100 nCO2 100 = 7.3 mol.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. 25 mol m= (3.2 mol.

6. 46. 672 19. 44 = 0. 6.38% 1 1 21. 6. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0.02. CTPT C3H7OH. ⇔ 32.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) .77% D.02.5 20. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. CH3CH2OH C. x. 03 mol. 0. y = 0. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. 1022 62. 0. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. 61. nAg = = 0. 1020 D.02.15% C. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH.6 nAg = .03.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1.1 mol. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. 30. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 25 . CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0. 19.25g vinylclorua thu m(g) PVC. 4 108 B. 15. = 0. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.18 mol 22. Trïng hîp hoµn toµn 6.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 1021 6. 6.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.03 + (14n +18). 1023 = 6.5 gam H 2O. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0.03 = 2.76 ⇒ n = 3. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A.02. CH3CH2CH2OH D. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm.02.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.44g kÕt tñA. 1022 C.6g Ag.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. 6.02.

0.5 + 4.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. ⇒ nR’OH = 0. 120 C. C3H6(OH)2 D.5 = 0.1 =1.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. 60 D.72 ml .32 mol. 1. Sè mol anken = n . 39 21. Cho 7. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B.776 gam.5 mol 18 0.53%.32 = 14. 1. 3. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. 80 nC2 H 4 = 1. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. sè mol níc.082.0. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 . 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.4 mol. 72 = 6o 245.3 22. 0.5 = 39g % mR’OH = 4.7. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc).60 = 61. 776 46. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A.4.8 100 14.5 – 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.3 ml dung dÞch Y. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.4g D. 2. 24 = 0. VC2 H5OH = 0.8 gam 22. 4 23.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.1 = 0. ⇒ nROH + nR’OH = 2.8g C. C2H4(OH)2 C.872 = 0. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.24 l CO2 (®ktc) .80 = 11.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .

Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. khèi B) 920.8 = 16 mol 46 80 = 4. 22. 224. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O.5 mol. khèi A) 25. x= 2.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. 1 C. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 228. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .0. p cao +axit HCl 24. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. Z lÇn lît lµ: A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.8 g/ml. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. 3 D. kh«ng t¸c dông víi NaOH. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.24 lÝt C. 224 lÝt D.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4.98 lÝt B.

Theo danh ph¸p IUPAC. 2. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. C6H5OH + NaOH D. dung dÞch NaOH. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. 27 n + 35. axit axetic.98 lÝt 27. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.. 22. níc brom. 6 C. níc brom. níc brom.96% → = 3 = k.2-®imetylpentan-5-ol. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. 2. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5.. 5. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. dung dÞch NaOH C. dung dÞch NaOH D.2-®imetylhexan-5-ol D.5.4 = 228. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 3 C. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35.222). 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. 100 = 63. R’ = C17H31. anhi®rit axetic. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. 5 B. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. an®ehit axetic. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. 5 D.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. 4 D. C6H5OH + Na2CO3 C.5-®imetylpentan-2-ol C. C6H5OH + Na B. 5. Na B.5-®imetylhexan-2-ol B. 4 B.96% clo vÒ khèi lîng. dung dÞch NaCl. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.(n + x) n .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2.

C3H5Cl C. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B.54g D. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. X lµ: A. B.77g B. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. ®¬n chøc B. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A.hoÆc m-®ibrombenzen D. C2H6O vµ C4H8O B. Ancol no. Ancol cha no D. A hoÆc B. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. (1) < (2) < (4) < (3) D. C2H5OH. CH3CH2CH(OH)CH3 D. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. o. C6H5 (NO2)3OH A. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). CH3OH D. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. (CH3)2CHCH 2OH C. C. (1) < (2) < (3) < (4) C.8 % clo. C4H7Cl C. 1. H2O. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. C6H5OH.3. Ancol ®a chøc 6.6 gam brom trong bãng tèi. CTPT cña 2 rîu lµ: A. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. C3H8O vµ C5H10O C. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. 0. o. võa ®ñ. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. D. 10.125g C. §un nãng 1.CH 2=CHCH 2Cl (3). CH3CH2CH2CH2OH B. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. (4) < (2) < (3) < (1) 7.hoÆc p-®ibrombenzen C. BiÕt r»ng 0. C4H6Cl2 5.25g 4. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. C2H3Cl B.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. 1. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. C4H10O vµ C6H12O 9. 2. CTCT cña ancol: A. Ancol ®· cho lµ A.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. 1. B. (CH3)3COH 3.5-tribrombenzen 14 . CH4O vµ C3H6O D. CH3CH2Cl (2).87g kÕt tñA. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12.

chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. 3-brom-3-metylpentan D. CH2 CH3 . CH3 CH2 CH2 CH3 . CH2=CH – CH2– OH C. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. Butan-1-ol C. Tªn gäi cña X lµ: A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . E lÇn lît lµ: A. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. Propan-1. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. B lÇn lît lµ: A. CH3OCH2CH2CH3 B. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. CH2(OH)=CH – CH3 C. D. B lµ: A. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. CH2 Br CH3 . C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. CH3CH(CH3)CH2OH D. E lµ s¶n phÈm chÝnh. NaOH. CH2=CH(OH) – CH3 A. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). CH2 CH CH2 CH3 . CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . 2-brom-2. 1-bromhexan C. 2-bromhexan B. Trong c¸c chÊt sau. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . khèi A) 15. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. A t¸c dông ®îc víi Na. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O.3-®imetylbutan 12. B. 4 + HBr 16.3-®iol B. A. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. 2 B. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Glixerol D. CH2=CH-OH D. C¶ B vµ C 13 A. (CH3)3COH C.

C2H5-O-CH=CH 2. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. 4. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. CH3 CH CH CH3 18. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. axit axetic. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. CH3-O-CH2-CH3. BiÕt A. D. CH3OH.2-®iol B. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. CH3 CH OH CH2 CH3 .2. CH2=CH-CH2OH B. X. C. Hai chÊt X. D. CH3CHO vµ CH3CH2OH. ancol propan-1. Tªn gäi cña ancol X lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . Cho c¸c chÊt sau: phenol. Y lÇn lît lµ A. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. CH2=CH-CH2OH C. NaHCO3 B. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. CH2 Br CH3 . CH3OH.n¨m 2007) 24. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë.5 mO. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. X. B. C. 0. O) th× cã m C + mH = 3. C2H5OH. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 .36 lÝt H2 (®ktc). ancol propan-1-ol C. CH3CH2OH vµ CH3CHO. 3. B. CH3-O-CH=CH-CH3. natri hi®roxit. 23. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. CH3 CH Br CH2 CH3 . A. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. H. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. ancol propan-1. CH3-O-CH2-CH=CH 2. CH3OH. H2O 19.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). 1. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 .3-triol (glixerol) 21. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. CH3-CHOH-CH3 B.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH2 OH D. 2. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH3-CH2OH 20. Na C. dung dÞch brom D. CH3OH C. CH2=CH-OH D. Y lÇn lît lµ A. C2H5OH D. natri phenolat. etanol. ancol propan-2-ol D.

C 12. D. D 3. A 23. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D B. C 13. C. C3H8O3. B 18. D 20. C3H8O. A 5. D 11. C3H8O2. B 17. A 21. B 9. D 4. C 14. B 8. A 10. B 15. C3H4O. A 7.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . C 22. B 2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C 6. C 24. A 16. D 19.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .