Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton .Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. C. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit.4. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. 2. B. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i.4 gam níc. D. 4. CTPT chung cña ancol - .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. 3. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. 5. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. xeton hoÆc axit. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.Trong ancol no. 4. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. B. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5.

C. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). CH3OC6H4OH. §èt ch¸y hoµn toµn 1.05M. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. C3H7OH vµ C4H9OH.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. ⇒ X cã 2 nhãm -OH.X t¸c dông víi Na d. C. C2H5OH vµ C4H9OH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no.4 = 0. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. D. C = 12.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2.25 mol Sè mol H2O lµ 5.6 : 22. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . §¸p ¸n B Híng dÉn . (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C4H9OH vµ C5H11OH. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. A. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. HOC6H4CH2OH. C2H5OH vµ C3H7OH.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). O = 16.4 : 18 = 0. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. C6H5CH(OH)2. CH3C6H3(OH)2. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. D.n¨m 2007) B. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH.

46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.n¨m 2007) 12n . b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 .100 = 68.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .05. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68. 4. 2. no. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 3. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. nancol nªn 1. 06. 5.5 18 + 14. 2 = 0.18%? A. C.05 ⇒ n = 2.1 = 0. ®¬n chøc.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. 1/3 = 15. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x.18% ⇔ n = 5. Sau thÝ nghiÖm.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. 15. %mC = B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. kh«ng cã kh«ng khÝ. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. D. 0.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X.33 gam C.n = 0. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X.0. ®¬n chøc: CnH2n+2O.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam.1 . 23 gam D.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. 14. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.

1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.0.100 = 70% 113580. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 gam nit¬ tøc lµ 2. thu ®îc h¬i níc vµ 6.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. C2H4(OH)2 B.2.46 = 113580. 80% D. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. 5. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.3 : 0. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. C3H6(OH)2 C. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100.1000 . CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A.8 g/ml. H¬i cña 12. 75% 20 . 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X.6 gam CO2. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. §èt ch¸y hoµn toµn 0.69% H vµ 65. 69 65. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2.04% mét nguyªn tè kh¸c.05 mol X cÇn 5. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8.8.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6.1 mol Do ®ã MB = 12. C3H5(OH)3 D. ChÊt Y chøa 29. C«ng thøc cña X lµ A. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.106 = 2. 27 5.n.27% C.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn.105 . Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. 24 7.6 gam oxi.8 : 28 = 0. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. 70% C. X lµ mét ancol no. m¹ch hë.

0. HOCH 2C6H4COOH B. nung nãng. 02 + 18. Khi ®èt 0. Gi¸ trÞ cña m lµ A. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). Sau khi ph¶n øng hoµn toµn. cã d(C H n 2 n O . C6H4(OH)2 C.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH.92 gam. 0. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. 2 9.32 D.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. ®¬n chøc. nCO2 = = 1. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. 0.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6.5 mol n = 3. 02). C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Cho m gam mét ancol (rîu) no.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. 6 6.5 ↔ x= 3. 11. B lÇn lît lµ: A. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3.32 ⇒ x = 0. ⇒ m = 0. 02 = 15.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.32 gam.0. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.5.46 C.05 mol 0. C2H5C6H4OH D.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15. 46 = 0. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. 02 + 0.8 =8 0. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0.5 (0. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35.02. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.8 mol.2 gam.2 ⇒ n = 2.3 gam níc.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. 0. A.175 mol 1. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. 0. 2 = 0.175 mol. 6 = 0.

645g B×nh 2 t¨ng: 0.27g B. b×nh 2 t¨ng 6.075g hçn hîp 2 ancol no.25/0. B×nh 1 t¨ng 6.27g 13.375 M = 0.25 = 14 n + 18. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0. A. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. B×nh 1 t¨ng 3.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2.06 mol 22. 075 51. 672 = 0. B×nh 1 t¨ng 3. A. Cho 18.375 +1). ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n.645g. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. b×nh 2 t¨ng 5.06 (2. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. 18 = 3. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. 44 = 6. 2. 6 6.645g.645g C. 06 = 51.645g. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 . X¸c ®Þnh CTCT hai ancol.27g D. 4 3.35 mol 22.06. 25 − 18 = 2. b×nh 2 t¨ng 7.35 → n = 2.375. B×nh 1 t¨ng 3. sè mol H2O: = 0. b×nh 2 t¨ng 3. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A.27g.672 lÝt H2 ë ®ktc.3 = 0.48 lÝt H2 ë ®ktc.25 mol . §èt ch¸y hoµn toµn 3.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no.

04 mol 22. 4.6 + 9. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. Cho 15. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. 48 = 0.5 gam chÊt r¾n. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2.3 = 0.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.24. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. C3H7OH vµ C4H9OH D. Ph¬ng ¸n kh¸c. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol.3 mol VËy M ancol = 15.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0.2 .6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. CH3OH vµ C2H5OH C. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. 2 = 0. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X.2 gam Na.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.5 = 0. thu ®îc 24.15. 4 M = 0.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. 2 . Hai ancol ®ã lµ A. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.

6.20 C. LÊy 5.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0.2 mol. 25. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. ®¬n chøc A.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. 810 D.672l hi®ro (®ktc).Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.5 mol. 81 16.3 = 0.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B.33 V× A. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A.33 = 0. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2.3 mol. 0. 25.48 D. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . T×m tæng sè mol A. 0. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Cho 2. 05 mol.6g CO2 vµ 18g H2O.3 mol. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. 0. → nC6 H12O6 = 2 = 3. 550 C. B lµ: 1.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . 16.6 : 44 = 1. m= 0. 0. (74 + 88). CH3COOH → CH3COOC 2H5 B. 8. 46 + 60 17.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1.2 mol.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. khèi A) nCO2 = 550 + 2. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n .05. Gi¸ trÞ cña m lµ A. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.9 : 6. A.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.100 nCO2 100 = 7. 10. m¹ch hë. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. B.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2.18).3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.180 − 3. 25 mol m= (3.100 = 650 g.48g. 0. B vµ CTCT cña A.8 = 6.

⇔ 32. 1022 62.02. 6. 44 = 0. 0. 6.03. 6.25g vinylclorua thu m(g) PVC. 61. 03 mol. 1020 D. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. 6.02. CTPT C3H7OH.6g Ag.44g kÕt tñA.1 mol. Trïng hîp hoµn toµn 6.76 ⇒ n = 3. x. 672 19.6 nAg = . CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) .5 20. 4 108 B. 6. y = 0.02.03 + (14n +18). 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. 15. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. 25 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. nAg = = 0.77% D.38% 1 1 21.15% C. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.02. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. 1023 = 6. CH3CH2OH C. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 1021 6.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 0. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21.03 = 2.18 mol 22.5 gam H 2O. 46.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B.02. = 0. 1022 C.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.02. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 30. CH3CH2CH2OH D. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 19. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm.

776 gam.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.8g C. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B.7.5 mol 18 0. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. sè mol níc. 776 46.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.3 22. ⇒ nR’OH = 0.8 100 14.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .32 = 14. 2.5 = 0.60 = 61.53%.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .80 = 11.1 =1. Cho 7. 0. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.3 ml dung dÞch Y. 80 nC2 H 4 = 1.082.4. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. 24 = 0. 1.24 l CO2 (®ktc) . VC2 H5OH = 0.5 = 39g % mR’OH = 4.32 mol. 72 = 6o 245.5 – 0. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 39 21.872 = 0. Sè mol anken = n . 0. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. C2H4(OH)2 C.72 ml . 4 23.4 mol.8 gam 22.5 + 4. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. 3.0.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. C3H6(OH)2 D. 60 D.1 = 0.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). ⇒ nROH + nR’OH = 2. 120 C.4g D. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. 1.

8 g/ml. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. khèi A) 25.0. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. kh«ng t¸c dông víi NaOH.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O.8 = 16 mol 46 80 = 4. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. Z lÇn lît lµ: A. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. 224 lÝt D. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2. 1 C. 224.5 mol. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. 22. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. p cao +axit HCl 24.24 lÝt C. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. 228. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. 3 D. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. x= 2.98 lÝt B. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. khèi B) 920.

98 lÝt 27. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. 27 n + 35.5-®imetylpentan-2-ol C..2-®imetylhexan-5-ol D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. axit axetic. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . 4 D. C6H5OH + Na2CO3 C.2-®imetylpentan-5-ol. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. 3 C.222).(n + x) n . Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. Theo danh ph¸p IUPAC.96% → = 3 = k. 5 B. 4 B. an®ehit axetic. dung dÞch NaOH. C6H5OH + NaOH D.5. C6H5OH + Na B. 22. 6 C. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. dung dÞch NaCl. dung dÞch NaOH C.4 = 228. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. 5. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. Na B. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5. 2. níc brom. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1.96% clo vÒ khèi lîng. 5. níc brom. níc brom. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. dung dÞch NaOH D. 2. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. R’ = C17H31.5-®imetylhexan-2-ol B. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 100 = 63. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. 5 D. anhi®rit axetic.

(1) < (2) < (4) < (3) D. (1) < (2) < (3) < (4) C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. 10. B.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. Ancol cha no D. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. 2. C2H6O vµ C4H8O B. §un nãng 1. H2O. Ancol no. 1. CTCT cña ancol: A. X lµ: A. CTPT cña 2 rîu lµ: A.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. 1. o. C4H6Cl2 5. C4H7Cl C. D.54g D.77g B. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. (CH3)3COH 3. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. ®¬n chøc B.8 % clo. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C2H5OH. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). C4H10O vµ C6H12O 9.125g C.5-tribrombenzen 14 . CH3OH D. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. B. Ancol ®a chøc 6. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1.hoÆc m-®ibrombenzen D. C2H3Cl B.CH 2=CHCH 2Cl (3).25g 4. C6H5OH. 1. võa ®ñ. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. CH3CH2CH2CH2OH B. C3H8O vµ C5H10O C. A hoÆc B. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. BiÕt r»ng 0.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. C3H5Cl C. (4) < (2) < (3) < (1) 7. Ancol ®· cho lµ A.hoÆc p-®ibrombenzen C. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236.87g kÕt tñA. 0. CH3CH2CH(OH)CH3 D. C. o. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8.3. CH4O vµ C3H6O D. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. CH3CH2Cl (2). §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2.6 gam brom trong bãng tèi. C6H5 (NO2)3OH A. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. (CH3)2CHCH 2OH C.

CH2 CH CH2 CH3 . CH2=CH(OH) – CH3 A. CH3OCH2CH2CH3 B. CH3 CH2 CH2 CH3 . C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. B. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc).3-®iol B. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . B lµ: A. CH2 CH3 . Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. CH2=CH – CH2– OH C. Butan-1-ol C. 2-bromhexan B. 2 B. NaOH. A t¸c dông ®îc víi Na. CH2(OH)=CH – CH3 C. Trong c¸c chÊt sau. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. Tªn gäi cña X lµ: A. 1-bromhexan C. D. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . CH2=CH-OH D. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. 2-brom-2. E lµ s¶n phÈm chÝnh. CH3CH(CH3)CH2OH D. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. B lÇn lît lµ: A. A. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17.3-®imetylbutan 12.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. CH2 Br CH3 . (CH3)3COH C. khèi A) 15. 4 + HBr 16. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. Glixerol D. C¶ B vµ C 13 A. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. Propan-1. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. 3-brom-3-metylpentan D. E lÇn lît lµ: A.

C2H5OH D. ancol propan-1-ol C. Y lÇn lît lµ A. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4.2. BiÕt A.2-®iol B. dung dÞch brom D. CH3OH. 2. X. CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH2 Br CH3 . MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4.36 lÝt H2 (®ktc).5 mO. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. CH3OH C. 1. CH3OH. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. H2O 19. A. D. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. ancol propan-2-ol D. NaHCO3 B. axit axetic. B.n¨m 2007) 24. C. Hai chÊt X. CH2=CH-CH2OH B. CH3-O-CH2-CH3. ancol propan-1. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. H.3-triol (glixerol) 21. CH3 CH OH CH2 CH3 . CH3 CH CH CH3 18. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. 23. CH3 CH2 CH2 CH3 . C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . 3.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. X.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH3CH2OH vµ CH3CHO. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. natri phenolat. CH3-CHOH-CH3 B. CH2=CH-OH D. CH3-O-CH2-CH=CH 2. CH3OH.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. 4. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. CH2 OH D. B. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . CH2=CH-CH2OH C. Tªn gäi cña ancol X lµ A. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. Na C. CH3-O-CH=CH-CH3. CH3 CH Br CH2 CH3 . ancol propan-1. C2H5OH. C2H5-O-CH=CH 2. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . O) th× cã m C + mH = 3. Cho c¸c chÊt sau: phenol. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. CH3-CH2OH 20. Y lÇn lît lµ A. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. natri hi®roxit. C. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. D. etanol. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. 0. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë.

C 24. C 12. D 19. D 20. B 9. C 13. D 3. D 4.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. C3H8O3. B 2. D. B 18. C3H8O2. D B. A 21. B 8. D 11. A 16. A 7. A 10. C. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H4O. C3H8O. C 6.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C 14. B 15. C 22. B 17. A 23. A 5.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful