Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 3.4. 4. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. 5. xeton hoÆc axit. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. 2. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. B. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. B. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. C. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. 4. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton .4 gam níc.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 .6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. D. CTPT chung cña ancol - . Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.Trong ancol no. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol.

thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ).n¨m 2007) B. §èt ch¸y hoµn toµn 1. C4H9OH vµ C5H11OH.25 mol Sè mol H2O lµ 5. D.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . C.6 : 22.05M. A. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. §¸p ¸n B Híng dÉn . (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H7OH vµ C4H9OH. HOC6H4CH2OH. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3. CH3C6H3(OH)2. C2H5OH vµ C3H7OH. C6H5CH(OH)2. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1.4 : 18 = 0. CH3OC6H4OH. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. C2H5OH vµ C4H9OH. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. C = 12.X t¸c dông víi Na d. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X.4 = 0. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. C. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. O = 16.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. D.

§¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46. 2.33 gam C.1 .18% ⇔ n = 5.18%? A.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). 1/3 = 15.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. 06. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. D.05 ⇒ n = 2. ®¬n chøc.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. 14.n¨m 2007) 12n . Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. %mC = B. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam.5 18 + 14. ®¬n chøc: CnH2n+2O. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol. 15. 23 gam D. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. nancol nªn 1.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. 5.n = 0. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n . Sau thÝ nghiÖm.0. 2 = 0.100 = 68.05. 3.1 = 0. kh«ng cã kh«ng khÝ. C. 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. no. 4.

2.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.1000 .69% H vµ 65.1 mol Do ®ã MB = 12. C2H4(OH)2 B. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.46 = 113580. C«ng thøc cña X lµ A. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.8 gam nit¬ tøc lµ 2.100 = 70% 113580.27% C.3 gam chÊt h÷u c¬ Y.106 = 2. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. X lµ mét ancol no.8.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%.8 : 28 = 0. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. 5. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. 75% 20 . C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. H¬i cña 12. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . 27 5.105 . 70% C. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. C3H5(OH)3 D. ChÊt Y chøa 29. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.6 gam oxi. C3H6(OH)2 C.8 g/ml. 69 65.n. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. §èt ch¸y hoµn toµn 0.04% mét nguyªn tè kh¸c. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. 24 7. thu ®îc h¬i níc vµ 6.0. 80% D.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.6 gam CO2.05 mol X cÇn 5. m¹ch hë.3 : 0.

cã d(C H n 2 n O . C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. ®¬n chøc.05 mol 0.2 ⇒ n = 2. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d).6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. 0.5 mol n = 3. 0. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 02 + 0.5 ↔ x= 3.32 D.32 ⇒ x = 0.175 mol 1. nCO2 = = 1.0.02. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. 2 = 0.46 C. 02 = 15. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. HOCH 2C6H4COOH B.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. Cho m gam mét ancol (rîu) no. C6H4(OH)2 C.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). nung nãng. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. B lÇn lît lµ: A.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. 02).1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. Khi ®èt 0. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.175 mol. 02 + 18.8 =8 0.92 gam. 6 6. 0. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0.5. A. ⇒ m = 0.0. 0.2 gam. 6 = 0. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3.32 gam. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. Gi¸ trÞ cña m lµ A. C2H5C6H4OH D.5 (0. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. 11. 46 = 0.3 gam níc. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.8 mol. 2 9.

075g hçn hîp 2 ancol no.645g B×nh 2 t¨ng: 0. §èt ch¸y hoµn toµn 3. 4 3. B×nh 1 t¨ng 3. 44 = 6. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 . n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.27g 13.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.25/0. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. 2.645g. b×nh 2 t¨ng 3.06 mol 22.645g. Cho 18.25 = 14 n + 18. 672 = 0. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. b×nh 2 t¨ng 7. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0. b×nh 2 t¨ng 6. B×nh 1 t¨ng 3. A. A.375 M = 0.35 → n = 2. b×nh 2 t¨ng 5.27g D. 06 = 51.375. 6 6. 18 = 3.672 lÝt H2 ë ®ktc.645g. B×nh 1 t¨ng 3.645g C. B×nh 1 t¨ng 6.25 mol .48 lÝt H2 ë ®ktc.375 +1).3 = 0. sè mol H2O: = 0.35 mol 22. 0. 25 − 18 = 2.06 (2. 075 51. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.27g B.27g.06. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A.

Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d.5 gam chÊt r¾n. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH. C3H7OH vµ C4H9OH D. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. 48 = 0. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0.2 .15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.3 = 0. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . CH3OH vµ C2H5OH C. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. 2 = 0.5 = 0.04 mol 22.6 + 9. 4. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. 4 M = 0.2 gam Na. Cho 15.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.24.15. thu ®îc 24. Hai ancol ®ã lµ A. 2 . Ph¬ng ¸n kh¸c.3 mol VËy M ancol = 15. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D.

0.48g. m= 0. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A. 810 D.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 .9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1.33 V× A. B lµ: 1. 05 mol. khèi A) nCO2 = 550 + 2.8 = 6.180 − 3. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. (74 + 88). 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.33 = 0. 46 + 60 17. A.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . LÊy 5.6 : 44 = 1.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). 25. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83.20 C. 10.2 mol.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. Cho 2. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.100 = 650 g. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. 0.3 mol. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1).5 mol.48 D. Gi¸ trÞ cña m lµ A.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.3 mol. 81 16. 25.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.9 : 6.05.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. ®¬n chøc A. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. 0.100 nCO2 100 = 7.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. 0.2 mol. T×m tæng sè mol A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.3 = 0. B vµ CTCT cña A. 25 mol m= (3. 16. 6. 0. → nC6 H12O6 = 2 = 3.18).672l hi®ro (®ktc). 8.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6. m¹ch hë. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. B.6g CO2 vµ 18g H2O. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. 550 C.

46. 1022 62.25g vinylclorua thu m(g) PVC. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B. 6. = 0.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2.02.6g Ag. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 61. nAg = = 0. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 1023 = 6. ⇔ 32.5 gam H 2O. 0.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . CH3CH2CH2OH D. 6.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. x. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. CTPT C3H7OH. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. 4 108 B.03. 1021 6.38% 1 1 21. 1020 D. 15.02.5 20. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2. 6. 672 19. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. 6. 25 . 19. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A.03 = 2.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1.44g kÕt tñA. 6.76 ⇒ n = 3. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 44 = 0. 30. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B.15% C. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. Trïng hîp hoµn toµn 6.1 mol.02.6 nAg = . 1022 C.02.03 + (14n +18). CH3CH2OH C. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. 0. y = 0.02.77% D.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 03 mol.02.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.18 mol 22.

60 = 61.80 = 11.72 ml . 80 nC2 H 4 = 1.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n . 120 C.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.7. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.5 = 0. C3H6(OH)2 D. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. 3.776 gam. 24 = 0. Sè mol anken = n . 0. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .24 l CO2 (®ktc) .8 100 14.3 22. 1.1 = 0.3 ml dung dÞch Y. 4 23.4g D. 776 46. ⇒ nROH + nR’OH = 2. sè mol níc.082.5 = 39g % mR’OH = 4.5 + 4.5 mol 18 0. Cho 7. 1.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2.4 mol. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. ⇒ nR’OH = 0.1 =1. VC2 H5OH = 0. 60 D. 72 = 6o 245. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. 39 21.32 = 14.5 – 0.53%.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC.4.872 = 0. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.0. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. 2.8g C.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.8 gam 22. C2H4(OH)2 C. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X.32 mol.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2. 0.

280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. Z lÇn lît lµ: A. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. khèi A) 25.8 g/ml. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. 224.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe.24 lÝt C. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. 224 lÝt D. 3 D. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 228. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. x= 2. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.5 mol. khèi B) 920. 1 C.8 = 16 mol 46 80 = 4. kh«ng t¸c dông víi NaOH. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. p cao +axit HCl 24. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. 22.0. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B.98 lÝt B.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH.. 4 B. 3 C. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C6H5OH + NaOH D.(n + x) n . 5 B. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A.98 lÝt 27. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. 27 n + 35. anhi®rit axetic.4 = 228.5-®imetylhexan-2-ol B. 4 D. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. níc brom. 5 D. Gi¸ trÞ cña k lµ: A.2-®imetylpentan-5-ol. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35.96% → = 3 = k. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.96% clo vÒ khèi lîng.2-®imetylhexan-5-ol D. C6H5OH + Na B. níc brom. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. R’ = C17H31.5. an®ehit axetic. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu. 6 C. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. níc brom. 5. Theo danh ph¸p IUPAC. 2. dung dÞch NaOH C. 100 = 63. Na B. C6H5OH + Na2CO3 C. dung dÞch NaOH D. 22. dung dÞch NaOH. axit axetic. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC.5-®imetylpentan-2-ol C. 2. 5.222). dung dÞch NaCl. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A..

§èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. CH4O vµ C3H6O D. 0.3. BiÕt r»ng 0. 10. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. 1.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. 2. C2H6O vµ C4H8O B.77g B.8 % clo. (CH3)2CHCH 2OH C. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A.hoÆc m-®ibrombenzen D. Ancol no. 1. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). Ancol ®a chøc 6. CH3CH2Cl (2). C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. võa ®ñ.CH 2=CHCH 2Cl (3). C3H5Cl C. C4H6Cl2 5. CH3CH2CH(OH)CH3 D. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. o. C4H7Cl C. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. CH3CH2CH2CH2OH B. (4) < (2) < (3) < (1) 7. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. C. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. Ancol ®· cho lµ A. CH3OH D. ®¬n chøc B.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. A hoÆc B.125g C. o. (1) < (2) < (3) < (4) C.hoÆc p-®ibrombenzen C.87g kÕt tñA. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. B. D. (1) < (2) < (4) < (3) D. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. C2H3Cl B.5-tribrombenzen 14 . 1. H2O. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C2H5OH. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. CTPT cña 2 rîu lµ: A. C6H5 (NO2)3OH A. C3H8O vµ C5H10O C. X lµ: A. §un nãng 1. B. C4H10O vµ C6H12O 9.54g D. C6H5OH. (CH3)3COH 3.25g 4. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. Ancol cha no D.6 gam brom trong bãng tèi. CTCT cña ancol: A.

2 B. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. D. C¶ B vµ C 13 A. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. CH2 Br CH3 . HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. CH2=CH(OH) – CH3 A. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. CH2(OH)=CH – CH3 C. B lÇn lît lµ: A. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . B lµ: A. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. CH3OCH2CH2CH3 B. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. CH2=CH – CH2– OH C. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u.3-®iol B. 3-brom-3-metylpentan D. Tªn gäi cña X lµ: A. CH2=CH-OH D. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. 4 + HBr 16. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . B. E lµ s¶n phÈm chÝnh. (CH3)3COH C. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. Propan-1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. CH2 CH CH2 CH3 . CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH3CH(CH3)CH2OH D. 1-bromhexan C. 2-bromhexan B. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . Trong c¸c chÊt sau. khèi A) 15. 2-brom-2. Butan-1-ol C. A. CH2 CH3 . Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D.3-®imetylbutan 12. A t¸c dông ®îc víi Na. NaOH. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. E lÇn lît lµ: A. Glixerol D. CH3 CH2 CH2 CH3 .

CH3OH C. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. ancol propan-1. B. C. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. CH2 OH D. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. 4. CH3-CHOH-CH3 B. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. ancol propan-1-ol C. 0. etanol. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . CH3 CH CH CH3 18. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. X. CH2=CH-CH2OH B. CH3OH. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. CH3CH2OH vµ CH3CHO. C. CH3OH. natri phenolat. CH3 CH2 CH2 CH3 . Tªn gäi cña ancol X lµ A. A. C2H5OH. 3.36 lÝt H2 (®ktc). ancol propan-2-ol D. C2H5OH D. CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH3-O-CH=CH-CH3. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. Y lÇn lît lµ A. BiÕt A. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. CH3OH. dung dÞch brom D. D.5 mO. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A.n¨m 2007) 24. CH2=CH-CH2OH C. 2. Cho c¸c chÊt sau: phenol. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri.3-triol (glixerol) 21. H. Hai chÊt X.2-®iol B. D. 23. ancol propan-1.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. Y lÇn lît lµ A. 1. CH3-O-CH2-CH3. CH3-CH2OH 20.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . C2H5-O-CH=CH 2. CH2=CH-OH D. NaHCO3 B. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3 CH OH CH2 CH3 .5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). O) th× cã m C + mH = 3. CH3-O-CH2-CH=CH 2. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. X. CH2 Br CH3 . axit axetic.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. H2O 19. CH3 CH Br CH2 CH3 . B.2. natri hi®roxit. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. Na C. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO.

B 17. D 4.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . D 11. A 5. B 18. A 21. B 9. C3H4O. C3H8O3. D. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H8O. C 24. C. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. A 23. C 12. C 14. C 13.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. D 19. A 10. A 7. C3H8O2. D 3. A 16. B 2. C 6. B 8. B 15. C 22. D 20. D B.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .