P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Phan Ruou & Dan Xuat Halogen Cua Tap Chi Hoa Hoc Va Ung Dung.8902

Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Phan Ruou & Dan Xuat Halogen Cua Tap Chi Hoa Hoc Va Ung Dung.8902

|Views: 14|Likes:
Được xuất bản bởiĐỗ Văn Hải

More info:

Published by: Đỗ Văn Hải on Apr 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt.4. CTPT chung cña ancol - . Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. B. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 3. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc.4 gam níc. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. xeton hoÆc axit. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. 5. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2.Trong ancol no. 4. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. C. 4.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. B. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. D. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . 2. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i.

1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0.4 = 0. C.6 : 22. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. §¸p ¸n B Híng dÉn .25 mol Sè mol H2O lµ 5. CH3C6H3(OH)2. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. C2H5OH vµ C4H9OH. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1.n¨m 2007) B. C. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. C4H9OH vµ C5H11OH. C6H5CH(OH)2. §èt ch¸y hoµn toµn 1.X t¸c dông víi Na d. O = 16. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A.05M. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 .06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. C3H7OH vµ C4H9OH. A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. D. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). D.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. C2H5OH vµ C3H7OH. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. HOC6H4CH2OH. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. CH3OC6H4OH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. C = 12.4 : 18 = 0. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B.

5 18 + 14. C.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. 4. no. 14.1 . CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. kh«ng cã kh«ng khÝ.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68. 3.18% ⇔ n = 5.100 = 68.n = 0.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. ®¬n chøc. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.1 = 0. 0. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .05 ⇒ n = 2. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. 1/3 = 15.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. 15. 5. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). nancol nªn 1.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. %mC = B.05.n¨m 2007) 12n . Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2.18%? A.0. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. D.33 gam C. 2. ®¬n chøc: CnH2n+2O. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng. 06. 23 gam D. Sau thÝ nghiÖm. 2 = 0.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.

X lµ mét ancol no.8.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. m¹ch hë. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. ChÊt Y chøa 29.0. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12.1000 .6 gam oxi. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. 75% 20 . §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.8 gam nit¬ tøc lµ 2. C3H6(OH)2 C. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%.2. 70% C.46 = 113580.8 : 28 = 0. §èt ch¸y hoµn toµn 0. thu ®îc h¬i níc vµ 6. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.106 = 2. 69 65.1 mol Do ®ã MB = 12.04% mét nguyªn tè kh¸c.8 g/ml.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. 27 5. C2H4(OH)2 B. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.27% C.n. C«ng thøc cña X lµ A.6 gam CO2. 5.105 .3 : 0.69% H vµ 65. H¬i cña 12. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. 24 7.05 mol X cÇn 5.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B.100 = 70% 113580. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. 80% D. C3H5(OH)3 D.

C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). 46 = 0.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. Khi ®èt 0.5 (0.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0.02. 0.3 gam níc. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. ⇒ m = 0.32 D.32 ⇒ x = 0.46 C. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.05 mol 0. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. 2 = 0. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. Gi¸ trÞ cña m lµ A.175 mol 1.5. A.0. C2H5C6H4OH D.8 mol.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 0.32 gam. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn. 02 = 15.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.92 gam. 2 9. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0.2 ⇒ n = 2.8 =8 0. 11. B lÇn lît lµ: A.175 mol. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 02 + 18. 0. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. HOCH 2C6H4COOH B.0. 6 = 0.5 mol n = 3. 02 + 0. nCO2 = = 1. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. 02). H2 O ) / H2 = (14 n + 16).2 gam. Cho m gam mét ancol (rîu) no. C6H4(OH)2 C. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . 0. ®¬n chøc.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. nung nãng.5 ↔ x= 3. 6 6.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. cã d(C H n 2 n O .

44 = 6. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. 0.645g B×nh 2 t¨ng: 0. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C.27g. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.25 = 14 n + 18. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0.27g B. sè mol H2O: = 0. 6 6. 18 = 3. 25 − 18 = 2.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. 672 = 0. A. B×nh 1 t¨ng 3.375 M = 0. B×nh 1 t¨ng 3.25 mol .672 lÝt H2 ë ®ktc. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.06 mol 22. b×nh 2 t¨ng 3.35 → n = 2.075g hçn hîp 2 ancol no.25/0.645g.48 lÝt H2 ë ®ktc.35 mol 22.375.06. b×nh 2 t¨ng 7.645g. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 075 51.645g C. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A.06 (2.27g D. A.3 = 0. 06 = 51.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D.27g 13. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. b×nh 2 t¨ng 5. Cho 18. B×nh 1 t¨ng 3. B×nh 1 t¨ng 6.375 +1). 4 3. b×nh 2 t¨ng 6. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .645g. §èt ch¸y hoµn toµn 3.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. 2.

2 . Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö). §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. C3H7OH vµ C4H9OH D.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. Ph¬ng ¸n kh¸c. 2 = 0.5 gam chÊt r¾n. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . Cho 15.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45.2 gam Na.3 mol VËy M ancol = 15. 4. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.5 = 0.15. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. 48 = 0.24.04 mol 22.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15.6 + 9. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. Hai ancol ®ã lµ A. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH.2 . C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. CH3OH vµ C2H5OH C. thu ®îc 24.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14.3 = 0. 4 M = 0.

25 mol m= (3.33 = 0. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 6.9 : 6. 25.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . 0. 550 C.672l hi®ro (®ktc). T×m tæng sè mol A. m¹ch hë. → nC6 H12O6 = 2 = 3. Cho 2.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83.2 mol. A. 10.8 = 6. m= 0.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. 0.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6. 0. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B. 8. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A.33 V× A. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n .76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 25. 05 mol.3 = 0.180 − 3.3 mol.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. ®¬n chøc A. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B.48g. B vµ CTCT cña A.18).3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.100 nCO2 100 = 7.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. B. 0. B lµ: 1.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1.3 mol.5 mol.6g CO2 vµ 18g H2O. (74 + 88). Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 81 16.2 mol.05. khèi A) nCO2 = 550 + 2.20 C.48 D.6 : 44 = 1. 810 D. 46 + 60 17.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. Gi¸ trÞ cña m lµ A. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.100 = 650 g. 0. 16. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. LÊy 5. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.

44 = 0. 6.25g vinylclorua thu m(g) PVC.03.02.02. 1023 = 6. 1020 D. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0. 61. = 0. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm.38% 1 1 21. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0.03 + (14n +18).02. CH3CH2OH C.02. 25 . 4 108 B. 0. 6. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 6. CTPT C3H7OH. nAg = = 0.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A.02.03 = 2. 0. 30. Trïng hîp hoµn toµn 6.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34.5 gam H 2O.77% D. 46.15% C. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit.44g kÕt tñA. 1022 62. x. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19.5g hçn hîp 4 ete vµ 4. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. 15. 6. y = 0.02.1 mol.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.18 mol 22. 672 19. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 6.76 ⇒ n = 3.5 20. 03 mol.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. ⇔ 32. 1021 6.6 nAg = . 19. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH.6g Ag. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. 1022 C. CH3CH2CH2OH D.

32 mol. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. Cho 7. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. 0. 39 21.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.8g C. 1. C3H6(OH)2 D.4 mol. 1. 4 23.1 =1.5 + 4. 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. 3. 72 = 6o 245.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.32 = 14.5 = 39g % mR’OH = 4. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. VC2 H5OH = 0. 776 46.5 mol 18 0. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.3 ml dung dÞch Y.4. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no.082. 80 nC2 H 4 = 1. Sè mol anken = n .1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .0.4g D.72 ml .8 100 14.60 = 61.80 = 11.5 – 0.5 = 0.7.776 gam. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.8 gam 22.3 22.1 = 0. 24 = 0. 120 C. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. C2H4(OH)2 C. ⇒ nROH + nR’OH = 2.53%. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .24 l CO2 (®ktc) . §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. ⇒ nR’OH = 0. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). 2. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A.872 = 0. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. sè mol níc. 60 D.

2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A.0. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. 22. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 .222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. 224 lÝt D. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. p cao +axit HCl 24.98 lÝt B. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C.8 = 16 mol 46 80 = 4.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. kh«ng t¸c dông víi NaOH. x= 2. 228.5 mol. 3 D. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. khèi B) 920. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.8 g/ml. 1 C. 224. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B.24 lÝt C. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. khèi A) 25. Z lÇn lît lµ: A. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.

29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu. níc brom. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . 4 D. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.2-®imetylpentan-5-ol. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. 2. anhi®rit axetic.2-®imetylhexan-5-ol D. 6 C. an®ehit axetic.4 = 228.5. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 5 B.222). Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5-®imetylhexan-2-ol B. 3 C.(n + x) n . khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35.96% clo vÒ khèi lîng. níc brom.96% → = 3 = k. Gi¸ trÞ cña k lµ: A.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH.. axit axetic. 100 = 63. 27 n + 35. dung dÞch NaOH D. 5. C6H5OH + NaOH D. R’ = C17H31. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. níc brom. 22. Na B. 2. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C.5-®imetylpentan-2-ol C. Theo danh ph¸p IUPAC. 5 D. dung dÞch NaOH. 4 B. 5.. dung dÞch NaCl. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. C6H5OH + Na B.98 lÝt 27.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. C6H5OH + Na2CO3 C. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC.5. dung dÞch NaOH C.

(1) < (2) < (4) < (3) D. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. C.8 % clo. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH.hoÆc p-®ibrombenzen C.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. o.hoÆc m-®ibrombenzen D.5-tribrombenzen 14 .CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. C4H6Cl2 5. C2H3Cl B. C3H8O vµ C5H10O C. B. CTPT cña 2 rîu lµ: A. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1.54g D. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. Ancol cha no D. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. Ancol no. BiÕt r»ng 0.77g B.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. (4) < (2) < (3) < (1) 7. A hoÆc B. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. C6H5 (NO2)3OH A. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. 1. 10. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. CH3CH2Cl (2). CH4O vµ C3H6O D. C3H5Cl C. ®¬n chøc B. 0. CH3CH2CH2CH2OH B. CH3OH D. CH3CH2CH(OH)CH3 D. C2H6O vµ C4H8O B. X lµ: A. o. võa ®ñ. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH.87g kÕt tñA. 1. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. B. 2.6 gam brom trong bãng tèi. C2H5OH. C6H5OH. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. (CH3)3COH 3. C4H10O vµ C6H12O 9. 1. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. (1) < (2) < (3) < (4) C. H2O. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. C4H7Cl C. Ancol ®· cho lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). Ancol ®a chøc 6. CTCT cña ancol: A. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. §un nãng 1. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. (CH3)2CHCH 2OH C.3. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C.125g C. D.25g 4. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236.CH 2=CHCH 2Cl (3). (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH.

B. 3-brom-3-metylpentan D. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. Propan-1. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. B lÇn lît lµ: A. 2 B. D. Butan-1-ol C. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH2=CH – CH2– OH C. CH3OCH2CH2CH3 B. Tªn gäi cña X lµ: A. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . A t¸c dông ®îc víi Na. A. C¶ B vµ C 13 A. 2-bromhexan B. 4 + HBr 16. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . E lµ s¶n phÈm chÝnh. Glixerol D. CH3 CH2 CH2 CH3 . 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. CH3CH(CH3)CH2OH D. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH.3-®imetylbutan 12. CH2 Br CH3 . CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . 2-brom-2. CH2 CH CH2 CH3 . CH2=CH(OH) – CH3 A. khèi A) 15. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. (CH3)3COH C. CH2(OH)=CH – CH3 C. E lÇn lît lµ: A. CH2=CH-OH D. CH2 CH3 .3-®iol B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. B lµ: A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. 1-bromhexan C. Trong c¸c chÊt sau.

BiÕt A. CH3OH. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH3-O-CH=CH-CH3. C2H5OH D. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. CH3OH. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. CH2=CH-OH D.3-triol (glixerol) 21. Na C. O) th× cã m C + mH = 3. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. X. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D. A. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A.2. C.2-®iol B. CH3 CH CH CH3 18. Tªn gäi cña ancol X lµ A. Y lÇn lît lµ A. Y lÇn lît lµ A. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. CH3-CH2OH 20.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). ancol propan-2-ol D. B. ancol propan-1-ol C. H2O 19. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. 23. CH2 Br CH3 . CH2=CH-CH2OH B. CH3-CHOH-CH3 B.36 lÝt H2 (®ktc). CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . CH3-O-CH2-CH3. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. 2. CH3 CH2 CH2 CH3 . natri hi®roxit. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3OH C. H. ancol propan-1. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. D. CH3CH2OH vµ CH3CHO. 4.5 mO. 3. natri phenolat. CH3 CH OH CH2 CH3 . dung dÞch brom D. axit axetic. CH3OH. etanol. CH3 CH Br CH2 CH3 . §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Cho c¸c chÊt sau: phenol. C2H5-O-CH=CH 2. C. Hai chÊt X. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . 1. X. B.n¨m 2007) 24. 0. C2H5OH. NaHCO3 B. ancol propan-1. CH2=CH-CH2OH C. CH3CHO vµ CH3CH2OH. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. CH2 OH D. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. CH3-O-CH2-CH=CH 2. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë.

C 6. D 4. B 8. C3H8O3. A 5.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . C 22. D 20. D B. C 14. C 13. A 16.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C3H8O. B 9. C. A 10. C 24. C3H8O2. A 23. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. B 15. C3H4O. B 17. B 18. A 21. C 12. B 2. D. A 7. D 3. D 11. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. D 19.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->