Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

4. 2. C. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . B. xeton hoÆc axit. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D. 4. CTPT chung cña ancol - . Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1.Trong ancol no. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i.4 gam níc. 4. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. B.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. 5. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton .6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. 3.

§¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng.05M. C. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. CH3OC6H4OH. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. C6H5CH(OH)2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. C3H7OH vµ C4H9OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. O = 16.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C2H5OH vµ C4H9OH. §¸p ¸n B Híng dÉn . C. A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. HOC6H4CH2OH. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. §èt ch¸y hoµn toµn 1. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). C = 12. C4H9OH vµ C5H11OH.4 : 18 = 0.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 .4 = 0. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C2H5OH vµ C3H7OH. D.n¨m 2007) B.6 : 22. D. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3. CH3C6H3(OH)2.X t¸c dông víi Na d.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2.25 mol Sè mol H2O lµ 5. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH.

33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 .05 ⇒ n = 2. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng. ®¬n chøc: CnH2n+2O. C. 14.n¨m 2007) 12n . kh«ng cã kh«ng khÝ.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. Sau thÝ nghiÖm. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.18%? A. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á).1 . m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.0.18% ⇔ n = 5.05. %mC = B. 3. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. 5.33 gam C. 06. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. 0. 4. D. 1/3 = 15. 15. 2 = 0.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n . nancol nªn 1. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.1 = 0. 23 gam D.100 = 68.5 18 + 14.n = 0. ®¬n chøc. 2.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. no.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1.

3 : 0. thu ®îc h¬i níc vµ 6.8. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.6 gam CO2. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. 27 5. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . C3H6(OH)2 C.04% mét nguyªn tè kh¸c.3 gam chÊt h÷u c¬ Y.05 mol X cÇn 5. 69 65.0. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29. 75% 20 . §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12.106 = 2. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. C2H4(OH)2 B. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100.n. m¹ch hë. 80% D. 24 7. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. X lµ mét ancol no.8 : 28 = 0.2. 70% C.1000 . HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.100 = 70% 113580. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.27% C.3 gam Y b»ng sè mol cña 2.105 .46 = 113580. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B.1 mol Do ®ã MB = 12. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. C«ng thøc cña X lµ A. §èt ch¸y hoµn toµn 0. 5.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. ChÊt Y chøa 29. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C. H¬i cña 12.69% H vµ 65.6 gam oxi. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1.8 gam nit¬ tøc lµ 2. C3H5(OH)3 D.8 g/ml. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét.

C2H5C6H4OH D.46 C. 0. 02 + 0. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d).5 mol n = 3. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35.92 gam. nCO2 = = 1. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 2 9. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. 02).8 mol. 0. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35. 2 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.2 ⇒ n = 2. 02 + 18.2 gam. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.02.5.8 =8 0.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0.05 mol 0. cã d(C H n 2 n O . A.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. ®¬n chøc. C6H4(OH)2 C. Cho m gam mét ancol (rîu) no.175 mol. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 11. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. ⇒ m = 0. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0. HOCH 2C6H4COOH B.32 D. 6 = 0. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. nung nãng.5 ↔ x= 3. B lÇn lît lµ: A.175 mol 1. 0. 0. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0.32 ⇒ x = 0. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 02 = 15.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3.0. Khi ®èt 0.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. 6 6. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.32 gam. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.3 gam níc.5 (0.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton.0. 46 = 0.

35 → n = 2. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A.375 M = 0.25 = 14 n + 18.645g C. §èt ch¸y hoµn toµn 3. 0. Cho 18. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n.375 +1).3 = 0.06 mol 22. 25 − 18 = 2. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. b×nh 2 t¨ng 5. sè mol H2O: = 0. B×nh 1 t¨ng 6. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0.645g. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. B×nh 1 t¨ng 3.48 lÝt H2 ë ®ktc.645g.25 mol .672 lÝt H2 ë ®ktc.645g B×nh 2 t¨ng: 0. 2. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .075g hçn hîp 2 ancol no. 075 51.375. 6 6. 06 = 51.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. b×nh 2 t¨ng 7. A.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. A.06. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12.27g D. B×nh 1 t¨ng 3. 18 = 3.35 mol 22. b×nh 2 t¨ng 3. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0.27g 13. 44 = 6. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5.27g B. b×nh 2 t¨ng 6. 4 3. 672 = 0.06 (2. B×nh 1 t¨ng 3.27g.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no.25/0.645g.

n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. CH3OH vµ C2H5OH C. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. Cho 15.3 mol VËy M ancol = 15.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. 2 . C3H7OH vµ C4H9OH D.15. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol.3 = 0.2 . kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. Ph¬ng ¸n kh¸c.2 gam Na. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).5 gam chÊt r¾n. Hai ancol ®ã lµ A.6 + 9. thu ®îc 24.24. 4. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. 2 = 0. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45.04 mol 22.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C.5 = 0. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. 48 = 0. 4 M = 0.

6. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. (74 + 88). 550 C. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 16.48 D.180 − 3. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.9 : 6.3 = 0. ®¬n chøc A. 0. 0. A.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . khèi A) nCO2 = 550 + 2.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83.672l hi®ro (®ktc). Gi¸ trÞ cña m lµ A. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83.100 nCO2 100 = 7. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. 0. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . T×m tæng sè mol A. Cho 2.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 8. B vµ CTCT cña A.5 mol. B. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). 25 mol m= (3.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. 0.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. m¹ch hë.33 V× A.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.05.3 mol. 25. 810 D. 10. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 .2 mol. 0. 81 16.3 mol.33 = 0.48g. LÊy 5. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.18).3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. 05 mol. 25.20 C.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.2 mol.6g CO2 vµ 18g H2O. m= 0.100 = 650 g. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. → nC6 H12O6 = 2 = 3.6 : 44 = 1.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%).8 = 6. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. 46 + 60 17. B lµ: 1.

15% C.02. 25 .18 mol 22. 6.03 + (14n +18).38% 1 1 21. 6. 1022 C.5 gam H 2O.6 nAg = .76 ⇒ n = 3. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. CH3CH2CH2OH D.77% D. 1022 62.03.02.25g vinylclorua thu m(g) PVC. 15. y = 0. 4 108 B. = 0. ⇔ 32. 30. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. 6.02. 6.02. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.44g kÕt tñA.5 20.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. CTPT C3H7OH. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. 1020 D. 1023 = 6.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. 1021 6. CH3CH2OH C. Trïng hîp hoµn toµn 6. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . 03 mol. 44 = 0. 0.02. x. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19.03 = 2. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 6. 672 19.5g hçn hîp 4 ete vµ 4. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 61.02.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 0. nAg = = 0. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 46.1 mol. 19.6g Ag.

776 gam. sè mol níc. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no.4. 4 23.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 . 120 C. C2H4(OH)2 C. Cho 7. 1.4 mol.32 mol. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.5 + 4.60 = 61. 39 21. 3. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B.80 = 11.32 = 14. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: .2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.3 ml dung dÞch Y. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B.4g D. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B.1 = 0.8g C. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34.72 ml .3 22. 80 nC2 H 4 = 1. 1. 72 = 6o 245. 0. VC2 H5OH = 0.53%. 60 D.8 gam 22. ⇒ nR’OH = 0. 776 46.5 = 39g % mR’OH = 4.0. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. ⇒ nROH + nR’OH = 2.1 =1.5 mol 18 0.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. 2.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2. C3H6(OH)2 D. Sè mol anken = n .24 l CO2 (®ktc) .872 = 0.7. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.5 = 0.082. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.5 – 0.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18.8 100 14. 24 = 0. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). 0. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.

444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. khèi A) 25. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. p cao +axit HCl 24. 224 lÝt D. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0.8 = 16 mol 46 80 = 4. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. x= 2.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. 228. 224.0. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. 1 C. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 3 D. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.24 lÝt C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. khèi B) 920. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B.98 lÝt B. Z lÇn lît lµ: A. 22.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 . C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. kh«ng t¸c dông víi NaOH. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.5 mol. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe.8 g/ml. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B.

dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 100 = 63. 2. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. 5. níc brom. Theo danh ph¸p IUPAC. níc brom. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 4 D.(n + x) n .96% → = 3 = k. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. an®ehit axetic.5-®imetylpentan-2-ol C..222). dung dÞch NaCl. 27 n + 35. 4 B. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. anhi®rit axetic.2-®imetylpentan-5-ol. níc brom.2-®imetylhexan-5-ol D. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. 5 D. dung dÞch NaOH D. dung dÞch NaOH. axit axetic. dung dÞch NaOH C.5-®imetylhexan-2-ol B.96% clo vÒ khèi lîng. 6 C. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.5. 22. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu..(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. C6H5OH + NaOH D. C6H5OH + Na2CO3 C. 5. R’ = C17H31. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1.4 = 228. C6H5OH + Na B.5. 2. 3 C. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. Na B.98 lÝt 27. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. 5 B. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.

(1) < (2) < (4) < (3) D. C3H5Cl C. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. B. (1) < (2) < (3) < (4) C. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan.5-tribrombenzen 14 . §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2.hoÆc p-®ibrombenzen C. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. A hoÆc B.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc.3. CH3OH D. Ancol ®· cho lµ A. 2. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. 1. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. Ancol no. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. CH3CH2Cl (2). (CH3)2CHCH 2OH C.125g C. C6H5 (NO2)3OH A.87g kÕt tñA. 0. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. C4H10O vµ C6H12O 9.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A.hoÆc m-®ibrombenzen D. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. C6H5OH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. 1. o. (CH3)3COH 3. H2O. C3H8O vµ C5H10O C.25g 4. C4H7Cl C. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. C2H6O vµ C4H8O B.77g B. CH4O vµ C3H6O D. B. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. BiÕt r»ng 0. Ancol cha no D. D. o. CH3CH2CH2CH2OH B. C2H3Cl B. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. 10.8 % clo. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. CH3CH2CH(OH)CH3 D. C4H6Cl2 5. Ancol ®a chøc 6. C2H5OH. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. CTCT cña ancol: A.54g D. §un nãng 1. võa ®ñ. X lµ: A. (4) < (2) < (3) < (1) 7. 1. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. C. CTPT cña 2 rîu lµ: A.CH 2=CHCH 2Cl (3). sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12.6 gam brom trong bãng tèi. ®¬n chøc B.

B lµ: A. CH2=CH-OH D. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. khèi A) 15. 2 B. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . CH3 CH2 CH2 CH3 .3-®iol B. B lÇn lît lµ: A. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. Trong c¸c chÊt sau. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. D. CH3OCH2CH2CH3 B. 4 + HBr 16. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . CH2 CH3 . Propan-1. CH2=CH(OH) – CH3 A. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. E lÇn lît lµ: A. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. B. NaOH. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. 1-bromhexan C. Butan-1-ol C. C¶ B vµ C 13 A. E lµ s¶n phÈm chÝnh. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. (CH3)3COH C. CH2 CH CH2 CH3 . C«ng thøc cÊu t¹o cña A. 2-brom-2. CH2(OH)=CH – CH3 C. CH3CH(CH3)CH2OH D. 2-bromhexan B. CH2=CH – CH2– OH C. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. CH2 Br CH3 . Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 3-brom-3-metylpentan D. Glixerol D. A. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO.3-®imetylbutan 12. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). Tªn gäi cña X lµ: A. A t¸c dông ®îc víi Na.

CH3-CHOH-CH3 B. ancol propan-2-ol D. O) th× cã m C + mH = 3. 0. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Cho c¸c chÊt sau: phenol. CH3-O-CH2-CH=CH 2. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. D. CH3 CH CH CH3 18. axit axetic. H.2-®iol B.5 mO. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. CH2 Br CH3 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 .Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. Y lÇn lît lµ A. natri phenolat. CH3OH. CH3-O-CH2-CH3. BiÕt A. natri hi®roxit. ancol propan-1. B. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1.n¨m 2007) 24. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). C2H5OH D. CH3 CH Br CH2 CH3 . 2. CH3-CH2OH 20. CH3-O-CH=CH-CH3. 23. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. dung dÞch brom D. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . ancol propan-1. CH3OH.2. X. C2H5-O-CH=CH 2. A. 4. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. CH3CH2OH vµ CH3CHO. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. Y lÇn lît lµ A. ancol propan-1-ol C. CH3OH. CH3OH C. Hai chÊt X. CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH2=CH-OH D. CH2=CH-CH2OH B. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. NaHCO3 B. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. Na C. B.36 lÝt H2 (®ktc). Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. CH2 OH D. C. CH2=CH-CH2OH C. X. 3. C2H5OH. CH3 CH2 CH2 CH3 . H2O 19. CH3 CH OH CH2 CH3 . Tªn gäi cña ancol X lµ A. C. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. etanol.3-triol (glixerol) 21. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. 1. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C. B 18. D 11. C 12. C 6. C 14. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. C3H8O3. B 17. C 24. A 10. C 22. C3H4O. A 16. D 3. B 2. A 7. A 5. C 13. B 8. A 21. D 19. C3H8O. A 23.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . B 9. D B. B 15. D 20. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H8O2. D 4. D.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful