P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Phan Ruou & Dan Xuat Halogen Cua Tap Chi Hoa Hoc Va Ung Dung.8902

Phuong Phap Giai Bai Tap Trac Nghiem Phan Ruou & Dan Xuat Halogen Cua Tap Chi Hoa Hoc Va Ung Dung.8902

|Views: 14|Likes:
Được xuất bản bởiĐỗ Văn Hải

More info:

Published by: Đỗ Văn Hải on Apr 11, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/11/2013

pdf

text

original

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

D. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . 3. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2.Trong ancol no. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. 4. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc.4 gam níc. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. C.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 4. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. B. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. xeton hoÆc axit. B. 5. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . CTPT chung cña ancol - . Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. 2.4. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X.

⇒ X cã 2 nhãm -OH.4 : 18 = 0. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. D. O = 16.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2.6 : 22. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. CH3OC6H4OH. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. C2H5OH vµ C3H7OH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. C4H9OH vµ C5H11OH. C = 12.X t¸c dông víi Na d. §èt ch¸y hoµn toµn 1. §¸p ¸n B Híng dÉn . sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. C3H7OH vµ C4H9OH. C2H5OH vµ C4H9OH. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.05M. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5.n¨m 2007) B. C. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. D. HOC6H4CH2OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. A. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. C. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol).25 mol Sè mol H2O lµ 5. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. C6H5CH(OH)2.4 = 0.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. CH3C6H3(OH)2.

15. nancol nªn 1. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.100 = 68. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. 23 gam D. 3. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5.05 ⇒ n = 2. %mC = B.0. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. 4.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. ®¬n chøc: CnH2n+2O. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.18% ⇔ n = 5.n¨m 2007) 12n . 0.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. D. no.1 .06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .1 = 0.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. 14. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no.5 18 + 14.05. 2. 06. 2 = 0.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol. kh«ng cã kh«ng khÝ. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. 5. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. Sau thÝ nghiÖm.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. 1/3 = 15.18%? A. ®¬n chøc.33 gam C. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x.n = 0. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2.

ChÊt Y chøa 29.6 gam oxi.46 = 113580.3 gam chÊt h÷u c¬ Y.2. C«ng thøc cña X lµ A. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. 75% 20 . CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.05 mol X cÇn 5. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B.0. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X.106 = 2.100 = 70% 113580. 70% C. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. 69 65. H¬i cña 12.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6.105 .1000 . C2H4(OH)2 B.8 : 28 = 0. 5.27% C. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. m¹ch hë.04% mét nguyªn tè kh¸c. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 . b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8.n.6 gam CO2.69% H vµ 65.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2.8 gam nit¬ tøc lµ 2. X lµ mét ancol no. thu ®îc h¬i níc vµ 6.8. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. 24 7. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. 27 5. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B. C3H5(OH)3 D.3 : 0. 80% D.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. C3H6(OH)2 C. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.8 g/ml.1 mol Do ®ã MB = 12. §èt ch¸y hoµn toµn 0.

175 mol 1.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn. Khi ®èt 0. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B.32 D.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH. nung nãng. 2 9. cã d(C H n 2 n O .2 gam.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.5 ↔ x= 3.8 mol. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. ⇒ m = 0.5 mol n = 3. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 .64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. H2 O ) / H2 = (14 n + 16).32 gam.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15. Cho m gam mét ancol (rîu) no.0.3 gam níc. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0. 02 + 18. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.32 ⇒ x = 0.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). 2 = 0. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). C6H4(OH)2 C. A. 6 = 0. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 02 = 15.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. 0. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. HOCH 2C6H4COOH B. 6 6. 11.5. B lÇn lît lµ: A. ®¬n chøc. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. C2H5C6H4OH D.0. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5.92 gam. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. 46 = 0. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. nCO2 = = 1. 02 + 0.175 mol. 0. Gi¸ trÞ cña m lµ A.5 (0.8 =8 0.2 ⇒ n = 2. 0. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. 02).02.05 mol 0. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.46 C. 0.

075g hçn hîp 2 ancol no. B×nh 1 t¨ng 3.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. B×nh 1 t¨ng 6.06.06 (2. b×nh 2 t¨ng 6. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D.645g C.3 = 0. sè mol H2O: = 0.27g. 44 = 6. 06 = 51. A.27g D.35 → n = 2.27g B. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12.645g B×nh 2 t¨ng: 0. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 . 18 = 3.645g.48 lÝt H2 ë ®ktc. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. 2. 6 6.35 mol 22. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0.375.645g. 672 = 0.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.672 lÝt H2 ë ®ktc.375 M = 0.25 = 14 n + 18.375 +1).27g 13.645g. 075 51. A. b×nh 2 t¨ng 7. §èt ch¸y hoµn toµn 3. B×nh 1 t¨ng 3. 0.06 mol 22.25 mol . ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. b×nh 2 t¨ng 3. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. 4 3. b×nh 2 t¨ng 5.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. B×nh 1 t¨ng 3.25/0. Cho 18. 25 − 18 = 2.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2.

24. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA.6 + 9. Ph¬ng ¸n kh¸c.04 mol 22. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . 4. 48 = 0.5 = 0.3 = 0.15. CH3OH vµ C2H5OH C. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. 4 M = 0. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.3 mol VËy M ancol = 15. Cho 15. Hai ancol ®ã lµ A.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9.2 . 2 .3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. thu ®îc 24.5 gam chÊt r¾n.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).2 gam Na. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. C3H7OH vµ C4H9OH D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. 2 = 0. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D.

§èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. 0. khèi A) nCO2 = 550 + 2.05. ®¬n chøc A.9 : 6.20 C. 25.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 .3 mol.8 = 6. 25. 8.100 = 650 g.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.48g. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. 0.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). 25 mol m= (3. 550 C.5 mol. 0. Gi¸ trÞ cña m lµ A. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. 0. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1).3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.3 = 0.6 : 44 = 1.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. 810 D. 05 mol. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.33 = 0. m¹ch hë.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.33 V× A.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . A. 0.18). → nC6 H12O6 = 2 = 3.2 mol. (74 + 88). LÊy 5.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n .C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. 46 + 60 17. 10.48 D.2 mol. 16. T×m tæng sè mol A.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5.100 nCO2 100 = 7. 81 16. m= 0.672l hi®ro (®ktc). 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.6g CO2 vµ 18g H2O. B vµ CTCT cña A. B lµ: 1.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0.3 mol. Cho 2. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A.180 − 3. B. 6.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A.

6. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0.25g vinylclorua thu m(g) PVC. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 0. ⇔ 32. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. x.76 ⇒ n = 3.5 20.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1.02. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. 61.02. 1022 62.6g Ag. 44 = 0. 1023 = 6. 0. 1022 C. CTPT C3H7OH. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm.02.77% D.03.15% C. 6.38% 1 1 21. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. = 0.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B. 6. 15. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.44g kÕt tñA.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. 30. 19.02.18 mol 22. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0.02. CH3CH2OH C.1 mol. y = 0. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) .03 = 2. 46.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.5 gam H 2O. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. Trïng hîp hoµn toµn 6. 03 mol. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. nAg = = 0.6 nAg = . 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. 6. 672 19. CH3CH2CH2OH D.02. 1021 6.03 + (14n +18). 1020 D. 4 108 B. 6. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. 25 .

872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. 24 = 0.5 + 4. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. 72 = 6o 245. 120 C.776 gam.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.80 = 11.5 = 0. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11.5 mol 18 0.8g C.872 = 0.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. 1.1 = 0. 1.53%.5 – 0. ⇒ nR’OH = 0. 80 nC2 H 4 = 1. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: .1 =1. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. 0. Sè mol anken = n . 776 46. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). ⇒ nROH + nR’OH = 2. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 . C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.4g D. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B.0.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n . Cho 7. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. C2H4(OH)2 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. 60 D. 3.8 gam 22.082.5 = 39g % mR’OH = 4.60 = 61. 0.8 100 14. 39 21.32 = 14.4 mol.24 l CO2 (®ktc) .4. 2. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.3 ml dung dÞch Y. C3H6(OH)2 D.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. sè mol níc. 4 23.72 ml .32 mol.3 22. VC2 H5OH = 0.7.

p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. kh«ng t¸c dông víi NaOH. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. 3 D.5 mol.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. 224.24 lÝt C. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. p cao +axit HCl 24. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. khèi A) 25.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. 1 C.98 lÝt B. Z lÇn lît lµ: A. 224 lÝt D. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 . 22. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. 228. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y.8 = 16 mol 46 80 = 4. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. x= 2. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 g/ml.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2. khèi B) 920.0. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D.

2-®imetylpentan-5-ol.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. níc brom. dung dÞch NaOH D.222). khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. níc brom. 6 C. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. dung dÞch NaOH C.96% → = 3 = k. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. 22. 5. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. Na B. 100 = 63.. C6H5OH + Na2CO3 C. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A.5-®imetylpentan-2-ol C. C6H5OH + Na B. Theo danh ph¸p IUPAC. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.98 lÝt 27. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63.5-®imetylhexan-2-ol B. 5 B. 2.4 = 228. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. C6H5OH + NaOH D. 4 D. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. 2.2-®imetylhexan-5-ol D. níc brom. dung dÞch NaOH. R’ = C17H31. 5.5.(n + x) n .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.. an®ehit axetic. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. anhi®rit axetic. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . dung dÞch NaCl. 27 n + 35. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 4 B.96% clo vÒ khèi lîng. axit axetic. 5 D. 3 C.5.

D. (CH3)3COH 3. 2. C6H5OH. CH3CH2CH2CH2OH B. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. Ancol no. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. C4H6Cl2 5. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56.87g kÕt tñA. CH3CH2CH(OH)CH3 D. 1. C4H10O vµ C6H12O 9. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. C3H8O vµ C5H10O C. C2H6O vµ C4H8O B. CTCT cña ancol: A. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. CH3OH D. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. A hoÆc B. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. (CH3)2CHCH 2OH C. C. C6H5 (NO2)3OH A. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. võa ®ñ. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. o.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. BiÕt r»ng 0. (1) < (2) < (3) < (4) C. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). Ancol cha no D.CH 2=CHCH 2Cl (3). §un nãng 1. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. C2H3Cl B. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. 1. C2H5OH.25g 4. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. B.5-tribrombenzen 14 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. 1. H2O. B.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. (1) < (2) < (4) < (3) D.3. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. C3H5Cl C.77g B. X lµ: A. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. C4H7Cl C.8 % clo. (4) < (2) < (3) < (1) 7. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. 10.125g C. o.54g D. CH3CH2Cl (2).hoÆc m-®ibrombenzen D.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1.hoÆc p-®ibrombenzen C. CH4O vµ C3H6O D. CTPT cña 2 rîu lµ: A. Ancol ®a chøc 6.6 gam brom trong bãng tèi. ®¬n chøc B. Ancol ®· cho lµ A. 0. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B.

B lÇn lît lµ: A. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . CH3OCH2CH2CH3 B. CH2 CH CH2 CH3 . Propan-1. CH2 CH3 . (CH3)3COH C. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A.3-®imetylbutan 12. CH2=CH – CH2– OH C. B lµ: A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. Glixerol D. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. CH2=CH-OH D. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. CH2=CH(OH) – CH3 A. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. Butan-1-ol C. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. E lÇn lît lµ: A. B. NaOH. khèi A) 15. A. CH2(OH)=CH – CH3 C. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. E lµ s¶n phÈm chÝnh. Tªn gäi cña X lµ: A. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. A t¸c dông ®îc víi Na. D. 4 + HBr 16. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . 3-brom-3-metylpentan D. 2-brom-2. 2 B. 1-bromhexan C. CH2 Br CH3 . Trong c¸c chÊt sau. 2-bromhexan B. CH3CH(CH3)CH2OH D.3-®iol B. C¶ B vµ C 13 A. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc).

natri hi®roxit. CH3-O-CH2-CH3.n¨m 2007) 24. O) th× cã m C + mH = 3. D. X. ancol propan-1. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. X. natri phenolat. CH3-O-CH2-CH=CH 2. B. CH3OH.3-triol (glixerol) 21. CH3OH. Y lÇn lît lµ A.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). CH3-CHOH-CH3 B. A. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. CH3CHO vµ CH3CH2OH. Cho c¸c chÊt sau: phenol. CH3CH2OH vµ CH3CHO. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. Y lÇn lît lµ A.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . C2H5OH D. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. B. H2O 19. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. ancol propan-1. ancol propan-2-ol D. 2. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë.2-®iol B. 23. D. C2H5OH. H. CH3-CH2OH 20. BiÕt A. C. CH2=CH-CH2OH B. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. C. etanol. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH2=CH-OH D. CH3 CH Br CH2 CH3 . CH2 OH D. axit axetic. C2H5-O-CH=CH 2. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. CH2 Br CH3 . CH3 CH OH CH2 CH3 . dung dÞch brom D. 1. Hai chÊt X. NaHCO3 B. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. CH3OH.5 mO. CH3-O-CH=CH-CH3. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . Na C. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. CH3 CH CH CH3 18.36 lÝt H2 (®ktc). ancol propan-1-ol C. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. Tªn gäi cña ancol X lµ A. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. CH2=CH-CH2OH C. 3. CH3OH C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . CH3CH2OH vµ CH2=CH2. 0. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C.2. 4.

C3H8O3. C3H4O. B 15. C. C 13. B 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. B 18. D. B 9. A 5. B 17. A 21.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C 24. B 8. A 7. D 19. C3H8O2. C3H8O. D B. D 11. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . D 3. A 16. C 12. D 20. D 4. A 23. C 22. A 10. C 14. C 6.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->