Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn

DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn.

T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông

1

C.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 .Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n.Trong ancol no. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.4. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. xeton hoÆc axit.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. D. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 2. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. CTPT chung cña ancol - . B. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. 5. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. 3. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. 4. B. 4. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng.4 gam níc. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5.

BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. C. O = 16. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. HOC6H4CH2OH. C = 12. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. C2H5OH vµ C3H7OH. D.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. CH3C6H3(OH)2. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3. D. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. C3H7OH vµ C4H9OH. C4H9OH vµ C5H11OH.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. §¸p ¸n B Híng dÉn .05M.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X.4 = 0. A. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. §èt ch¸y hoµn toµn 1.6 : 22.n¨m 2007) B. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH.25 mol Sè mol H2O lµ 5.X t¸c dông víi Na d.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. CH3OC6H4OH. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.4 : 18 = 0. C. C2H5OH vµ C4H9OH. C6H5CH(OH)2.

Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2.18% ⇔ n = 5.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46. %mC = B. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH. 0.n = 0.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .18%? A. 5.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . 4. 23 gam D. D. 06. ®¬n chøc: CnH2n+2O.33 gam C.05 ⇒ n = 2. 1/3 = 15. 15.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. C.5 18 + 14.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. no.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol. 3. Sau thÝ nghiÖm. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 2 = 0.100 = 68.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam. kh«ng cã kh«ng khÝ.05. ®¬n chøc. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. 14. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x.n¨m 2007) 12n . Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.1 = 0. 2. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A.0. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. nancol nªn 1.1 .

70% C. 5. §èt ch¸y hoµn toµn 0.3 : 0. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100.04% mét nguyªn tè kh¸c. ChÊt Y chøa 29. 27 5. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.8. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. C2H4(OH)2 B.46 = 113580.6 gam CO2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. 75% 20 . C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.3 gam chÊt h÷u c¬ Y.69% H vµ 65.8 gam nit¬ tøc lµ 2.27% C. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.05 mol X cÇn 5. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. X lµ mét ancol no.6 gam oxi. 80% D. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. C3H6(OH)2 C. C«ng thøc cña X lµ A. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. 24 7.8 : 28 = 0. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit.1000 .106 = 2.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom. H¬i cña 12.2. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. C3H5(OH)3 D. thu ®îc h¬i níc vµ 6. m¹ch hë. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 .100 = 70% 113580. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0.n.8 g/ml.105 . 69 65. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A.1 mol Do ®ã MB = 12.0.

khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.0. A. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35.92 gam. H2 O ) / H2 = (14 n + 16).32 gam.175 mol 1. HOCH 2C6H4COOH B. 46 = 0. 02 + 0. 6 = 0. Khi ®èt 0. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). 11. B lÇn lît lµ: A. C6H4(OH)2 C. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. C2H5C6H4OH D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5.5 (0. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.2 gam. ®¬n chøc. 0.8 =8 0.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 2 9. 0.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton.5. 6 6.02. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A.2 ⇒ n = 2. Cho m gam mét ancol (rîu) no.5 mol n = 3.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). 0. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10.32 D.05 mol 0. 02 + 18. nCO2 = = 1. 0. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. 2 = 0. ⇒ m = 0. 02). §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no.46 C. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. nung nãng. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH.8 mol. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.32 ⇒ x = 0. 02 = 15.3 gam níc. Gi¸ trÞ cña m lµ A.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0.5 ↔ x= 3.175 mol.0. cã d(C H n 2 n O .6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6.

645g. 2. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.645g C. b×nh 2 t¨ng 7. 18 = 3.25 = 14 n + 18. A. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. 44 = 6. B×nh 1 t¨ng 3. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 672 = 0. 0. b×nh 2 t¨ng 3.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.645g.35 → n = 2.375.35 mol 22. B×nh 1 t¨ng 3. A. 6 6.375 M = 0. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12.06. 25 − 18 = 2. b×nh 2 t¨ng 5. 06 = 51.27g B. B×nh 1 t¨ng 6.645g. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol.27g D. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. §èt ch¸y hoµn toµn 3.48 lÝt H2 ë ®ktc. b×nh 2 t¨ng 6.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 . 4 3.3 = 0. sè mol H2O: = 0.25/0. B×nh 1 t¨ng 3.25 mol .5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. Cho 18.06 (2.645g B×nh 2 t¨ng: 0. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5. 075 51.06 mol 22.27g.075g hçn hîp 2 ancol no.27g 13. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2.375 +1).672 lÝt H2 ë ®ktc.

4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH. thu ®îc 24.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0.24. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. 4.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. C3H7OH vµ C4H9OH D. Cho 15.3 mol VËy M ancol = 15. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15.6 + 9. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45.3 = 0.2 gam Na. CH3OH vµ C2H5OH C. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. 48 = 0. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö). 4 M = 0.04 mol 22. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. Ph¬ng ¸n kh¸c. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0.2 . 2 . C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B. 2 = 0. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C.15.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 . Hai ancol ®ã lµ A.5 gam chÊt r¾n.5 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.

6. 05 mol. 16.672l hi®ro (®ktc).3 = 0. 10.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A. 810 D. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. khèi A) nCO2 = 550 + 2. 0. 46 + 60 17.33 = 0.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5. m¹ch hë.100 nCO2 100 = 7. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. A.2 mol.48 D. 0. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1).CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.100 = 650 g. 81 16.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 25 mol m= (3.18).75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). m= 0. B lµ: 1.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.3 mol. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.6 : 44 = 1.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 .2 mol.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.20 C.5 mol.3 mol.48g. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 8. 25. Cho 2.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no.180 − 3. 25.6g CO2 vµ 18g H2O. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. (74 + 88). → nC6 H12O6 = 2 = 3.33 V× A. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . ®¬n chøc A. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. LÊy 5.8 = 6. 0. 0. B. 550 C.9 : 6.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 .05. B vµ CTCT cña A. 0. T×m tæng sè mol A.

1022 62.5 20. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 .38% 1 1 21. 25 . (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH.02. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. 03 mol. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. nAg = = 0. 1021 6. 1023 = 6.02.6g Ag. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2. = 0. y = 0.44g kÕt tñA.03 + (14n +18).Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit.77% D.25g vinylclorua thu m(g) PVC.03. 61. 1020 D. 0. CH3CH2CH2OH D. 1022 C. 672 19. 6. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.18 mol 22.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A.1 mol. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0.5g hçn hîp 4 ete vµ 4. 15. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 6.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.5 gam H 2O. 30. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 4 108 B.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . 0. CTPT C3H7OH. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0.02.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. ⇔ 32.03 = 2.76 ⇒ n = 3. Trïng hîp hoµn toµn 6.02. 6. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21.02.02. 6. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. x.15% C. 46. CH3CH2OH C. 19. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. 6.6 nAg = . 44 = 0.

8 100 14.32 mol. 3.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.8 gam 22.5 + 4.0.4 mol.1 =1. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc).4.082.7. 1. 4 23.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.4g D.53%.872 = 0.5 mol 18 0. C2H4(OH)2 C.1 = 0. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.32 = 14. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no.24 l CO2 (®ktc) . hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. 2. 776 46. VC2 H5OH = 0. Cho 7. 72 = 6o 245.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .5 – 0. 0. 24 = 0.3 22. C3H6(OH)2 D.5 = 39g % mR’OH = 4. Sè mol anken = n .1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . sè mol níc. ⇒ nR’OH = 0. 80 nC2 H 4 = 1. ⇒ nROH + nR’OH = 2.72 ml . Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.5 = 0.776 gam. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. 0.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11. 60 D.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.60 = 61. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .3 ml dung dÞch Y.80 = 11. Hoµ tan X vµo níc thµnh 245. 39 21. 1. 120 C.8g C.872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.

kh«ng t¸c dông víi NaOH. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. 3 D. p cao +axit HCl 24. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D.98 lÝt B. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. x= 2. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. 1 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C. 224. 22. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. Z lÇn lît lµ: A.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. khèi A) 25. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 . to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d.8 g/ml.24 lÝt C. khèi B) 920.5 mol. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.0. 228.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. 224 lÝt D. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 = 16 mol 46 80 = 4. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.

98 lÝt 27. R’ = C17H31.96% clo vÒ khèi lîng. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. 5.. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A. C6H5OH + NaOH D.. 3 C. dung dÞch NaOH. axit axetic. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. 27 n + 35. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. Na B. 5. C6H5OH + Na2CO3 C. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. dung dÞch NaOH C. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. an®ehit axetic. níc brom. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. 2.5.2-®imetylpentan-5-ol.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. 5 D. 5 B. 2.5. dung dÞch NaCl. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2.5-®imetylpentan-2-ol C. 4 D.222). 4 B. dung dÞch NaOH D. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. 22. 100 = 63. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC.96% → = 3 = k. Theo danh ph¸p IUPAC. C6H5OH + Na B.5-®imetylhexan-2-ol B. níc brom.4 = 228. níc brom. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. anhi®rit axetic.(n + x) n . T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 .2-®imetylhexan-5-ol D. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. 6 C.

(1) < (2) < (3) < (4) C. D.CH 2=CHCH 2Cl (3). 2.54g D. ®¬n chøc B. B. Ancol cha no D. CH4O vµ C3H6O D. C3H8O vµ C5H10O C. C4H7Cl C. C2H3Cl B. (CH3)3COH 3. C6H5 (NO2)3OH A. C2H5OH. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. võa ®ñ. CH3CH2CH(OH)CH3 D. 1. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2.hoÆc m-®ibrombenzen D.hoÆc p-®ibrombenzen C. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. BiÕt r»ng 0. (1) < (2) < (4) < (3) D. C3H5Cl C. (CH3)2CHCH 2OH C. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. C4H6Cl2 5. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A.8 % clo. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe.3. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12.87g kÕt tñA. B. C. CH3OH D. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. 10. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2.77g B. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. CH3CH2Cl (2). A hoÆc B.125g C. CH3CH2CH2CH2OH B. C4H10O vµ C6H12O 9. CTPT cña 2 rîu lµ: A.25g 4. 1. CTCT cña ancol: A. §un nãng 1. 1. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. Ancol ®· cho lµ A. Ancol no. Ancol ®a chøc 6. C6H5OH. H2O.6 gam brom trong bãng tèi. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. X lµ: A.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc. o.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. o. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236.5-tribrombenzen 14 . C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. 0. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. C2H6O vµ C4H8O B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. (4) < (2) < (3) < (1) 7.

HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. CH2=CH-OH D. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. CH2(OH)=CH – CH3 C. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. NaOH. 4 + HBr 16. khèi A) 15. Propan-1. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. A. B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. D. B lµ: A. CH3OCH2CH2CH3 B.3-®imetylbutan 12. (CH3)3COH C. Butan-1-ol C. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. C¶ B vµ C 13 A. CH2 Br CH3 . B lÇn lît lµ: A. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. 3-brom-3-metylpentan D. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. 2-brom-2. Glixerol D.3-®iol B. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . CH2=CH(OH) – CH3 A. Trong c¸c chÊt sau. CH3 CH2 CH2 CH3 . B. CH2 CH CH2 CH3 . 1-bromhexan C. CH2=CH – CH2– OH C. 2-bromhexan B. Tªn gäi cña X lµ: A. A t¸c dông ®îc víi Na. CH3CH(CH3)CH2OH D. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . E lµ s¶n phÈm chÝnh. E lÇn lît lµ: A. 2 B. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH2 CH3 .

2. 4. ancol propan-1. CH2=CH-OH D. CH3 CH Br CH2 CH3 . ancol propan-2-ol D. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH2 OH D. CH3CH2OH vµ CH3CHO. etanol. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A.36 lÝt H2 (®ktc). CH3 CH2 CH2 CH3 . Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. Na C.n¨m 2007) 24. CH3OH C. Hai chÊt X. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. 23. H2O 19. Cho c¸c chÊt sau: phenol.2-®iol B. ancol propan-1. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. 1. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3CH2OH vµ CH2=CH2.5 mO. natri hi®roxit. CH2 Br CH3 . (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. CH3OH. BiÕt A. B. CH3OH. C. CH3-O-CH2-CH=CH 2.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . D. natri phenolat. D. CH3-CHOH-CH3 B. 2. CH3-O-CH=CH-CH3. C2H5-O-CH=CH 2. Tªn gäi cña ancol X lµ A. CH3 CH OH CH2 CH3 . C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. CH3 CH CH CH3 18. H.3-triol (glixerol) 21. X. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). X. CH2=CH-CH2OH C. C. 3. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. axit axetic. A. dung dÞch brom D. ancol propan-1-ol C. CH3OH. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. NaHCO3 B.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. CH3-O-CH2-CH3. CH2=CH-CH2OH B. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. 0. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . Y lÇn lît lµ A. CH3-CH2OH 20. B. O) th× cã m C + mH = 3. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. CH3CHO vµ CH3CH2OH. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. Y lÇn lît lµ A. C2H5OH D. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. C2H5OH.

A 10. A 16. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H8O3. C3H8O2. B 8. B 9. B 17. B 2. D 11. B 18. C 6.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. D 3. C 12. D 20. B 15.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . D 19. C 22. D 4. C 24. A 21. D. D B. C3H8O. C 14. C. A 5. A 7. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. C 13. A 23. C3H4O.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful