Đây là Các điều khoản tại Phần II của Mẫu hợp đồng thuê tàu GENCON 1994- Mẫu

hợp đồng thuê tàu chuyến 1. Đồng thoả thuận giữa một bên có tên trong ô số 3, là chủ sở hữu con tàu ghi trong ô số 5, có số dung tích GT/ NT như trong ô 6, với trọng tải toàn bộ ghi trong ô số 7 (tính theo mớn nước mùa hè), vị trí tàu hiện tại được ghi trong ô số 8, dự kiến sẵn sàng để xếp hàng theo hợp đồng này vào ngày ghi trong ô 9, với một bên là Người thuê tàu có tên trong ô số 4 về một số nội dung như sau. Ngay sau khi kết thúc hợp đồng trước đó, con tàu đã đề cập ở trên sẽ hành trình tới một (hoặc một số) cảng /địa điểm xếp hàng quy định trong mục 10 hoặc địa điểm lân cận mà tàu có thể đến, neo đậu an toàn và luôn luôn nổi, và tại đó có thể xếp toàn bộ lượng hàng đã quy định trong mục 12 như cam kết của người thuê tàu (nếu có thoả thuận xếp hàng trên boong thì rủi ro và trách nhiệm đối với số hàng trên boong này do người thuê tàu chịu). Sau khi xếp hàng xong, tàu sẽ hành trình đến một ( hoặc một số) cảng / địa điểm dỡ hàng quy định trong ô số 11, theo chỉ định khi ký vận đơn, hoặc nơi gần đó mà con tàu có thể đến, neo đậu một cách an toàn và luôn luôn nổi, để thực hiện việc giao hàng tại đó. 2. Owners' Responsibility Clause 2. Trách nhiệm của Chủ tàu. Chủ tàu phải chịu trách nhiệm đối với những tổn thất hoặc thiệt hại của hàng hoá hay sự chậm giao hàng nếu tổn thất, hư hại của hàng hoá hay sự chậm trễ đó là do sự thiếu mẫn cán hợp lý từ phía Chủ tàu hoặc người quản lý của Chủ tàu trong việc duy trì khả năng đi biển của tàu trên mọi phương diện, thiếu mẫn cán trong vấn đề đảm bảo định biên, trang bị, cung ứng phù hợp cho tàu, hoặc bắt nguồn từ hành vi, sai sót cá nhân của Chủ tàu hoặc Người quản lý của họ. Chủ tàu sẽ được miễn trách đối với những tổn thất, thiệt hại hay sự chậm trễ phát sinh từ bất kì lý do nào khác (ngoài nguyên nhân nêu trên), kể cả từ nguyên nhân bất cẩn hay sai sót của thuyền trưởng, thuyền viên hoặc những người làm thuê cho chủ tàu trên tàu hoặc trên bờ mà chủ tàu đáng ra phải gánh trách nhiệm về những hành vi của người làm thuê nếu như không có điều khoản này, đồng thời cũng miễn trách khi nguyên nhân bắt nguồn từ việc tàu thiếu khả năng đi biển vào thời điểm xếp hàng hay vào lúc bắt đầu hải trình hay vào bất kỳ thời điểm nào khác trong chuyến đi. 3. Deviation Clause 3. Đi chệch hướng. Con tàu có quyền ghé vào bất kỳ một hoặc một số cảng, với bất kỳ mục đích nào, có quyền hành hải mà không cần hoa tiêu, được phép lai dắt và/ hoặc hỗ trợ các tàu khác trong mọi hoàn cảnh, và được quyền đi chệch hướng nhằm mục đích cứu sinh mạng và/ hoặc tài sản. 4. Payment of Freight 4. Thanh toán cước. a. Mức cước phí quy định trong ô số13 sẽ được thanh toán bằng tiền mặt trên cơ sở số lượng hàng hoá thực xếp lên tàu. b. Cước trả trước : nếu theo ô số 13, cước phí thanh toán trên cơ sở hàng xếp lên tàu xong, thì tiền cước sẽ được coi là thu nhập của chủ tàu, không được phép khấu trừ, không phải bồi hoàn bất kể trường hợp tàu và/ hoặc hàng hoá còn hay mất. Chủ tàu hoặc đại lý của Chủ tàu sẽ không bị yêu cầu kí phát hay kí hậu vào vận đơn "cước trả trước" nếu thực tế họ chưa được thanh toán tiền cước. c. Vào lúc giao hàng : Nếu theo ô số 13, tiền cước, hoặc một phần của tiền cước sẽ trả tại Cảng đích, số tiền này sẽ chưa được coi là khoản đã thu của Chủ tàu cho đến khi giao hàng. Bất kể quy định tại mục (a), nếu tiền cước hoặc một phần của khoản cước đó sẽ trả sau tại thời điểm giao hàng, thì người thuê tàu sẽ có quyền lựa chọn trả cước theo khối lượng/ trọng lượng thực giao với điều kiện họ phải thông báo sử dụng tuỳ chọn này trước khi bắt đầu dỡ hàng, đồng thời khối lượng/ trọng lượng hàng được xác định bằng thiết bị cân đo chính thức, hoặc phương thức giám định mớn nước, hoặc kiểm đếm. Người thuê tàu có thể ứng trước khoản tiền để thanh toán chi phí thông thường của tàu tại cảng xếp, nếu được yêu cầu, theo tỷ giá hối đoái hiện hành cao nhất, cộng thêm 2% cho bảo hiểm và các chi phí khác. 5. Loading/Discharging 5. Xếp/ dỡ hàng. a. Các chi phí/rủi ro.

chằng buộc hàng hoá trên tàu cũng như việc dỡ hàng khỏi tàu. lúc đó. Người thuê tàu có nghĩa vụ sửa chữa bất kỳ hư hỏng nào gây ra bởi công nhân bốc xếp trước lúc chuyến hàng kết thúc. với điều kiện Chủ tàu cam kết con tàu thực sự sẵn sàng trên mọi phương . trừ phi luật lệ địa phương không cho phép. đại lý của Người thuê tàu hoặc công nhân bốc xếp. 6.sẽ không được tính là thời gian làm hàng hoặc thời gian phạt dôi nhật. nếu thời tiết cho phép. hoặc nếu hợp đồng không ghi rõ tên người gửi hàng. không kể ngày lễ và chủ nhật trừ khi có làm có tính. a. thì thông báo sẽ trao cho Người thuê tàu hoặc đại lý của Người thuê tàu được ghi trong ô số 18. đồng thời tất cả các trang thiết bị này đều trong tình trạng hoạt động tốt. những hư hỏng ảnh hưởng tới khả năng đi biển hay cấp tàu phải được sửa chữa trước khi tàu rời cảng xảy ra/ phát hiện sự cố. nếu không. Thời gian xếp/ dỡ hàng tính chung : Hàng hoá sẽ được xếp và dỡ trong phạm vi số ngày/ giờ như quy định trong ô số16. Người thuê tàu sẽ phải chịu mọi rủi ro và trách nhiệm đối với công nhân lái cẩu và những người này được xem như là người làm thuê cho phía thuê tàu nhưng luôn làm việc dưới sự giám sát của Thuyền trưởng. Thời gian xếp và dỡ hàng sẽ bắt đầu tính từ 13h. Laytime 6. Nếu cầu tàu xếp/ dỡ hàng chưa có sẵn vào lúc tàu đến cảng xếp/ dỡ thì tàu sẽ được phép trao thông báo trong phạm vi thời gian làm việc thông thường vào lúc tàu đến. Thời gian làm hàng hoặc thời gian phạt dôi nhật sẽ vẫn tính như là tàu đã cập cầu và đã sẵn sàng làm hàng trên mọi phương diện. nếu thời tiết cho phép. để có thể chất xếp hàng và bảo vệ hàng hoá trên tàu một cách phù hợp. sẽ phải thông báo các thiệt hại như vậy cho Người thuê tàu. bất kể được hay chưa được vào cảng. Thời gian thiệt hại vì lý do hỏng thiết bị làm hàng hoặc nguồn điện động lực của tàu . trừ khi có làm có tính. Khi có yêu cầu. ngay khi có thể. Trong quá trình xếp/dỡ hàng. " Thông báo sẵn sàng " tại cảng dỡ sẽ được trao cho Người nhận hàng. c. Thời gian xếp/ dỡ hàng tính riêng : Hàng hoá sẽ được xếp trong phạm vi số ngày/ giờ quy định trong ô số 16. Thuyền trưởng. Người thuê tàu sẽ phải cung cấp và bố trí các vật liệu chèn lót theo đúng yêu cầu. Thời gian bắt đầu làm hàng ( xếp và dỡ ). Thiệt hại do công nhân bốc xếp gây ra. b.Người thuê tàu sẽ thực hiện việc bốc xếp. nếu thời tiết cho phép. Người thuê tàu sẽ phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại cho tàu (ngoài những hao mòn và hỏng hóc thông thường) gây ra bởi công nhân bốc xếp. ngoại trừ trường hợp tàu không có thiết bị làm hàng hoặc các bên đã thoả thuận không sử dụng những thiết bị này của tàu. " Thông báo sẵn sàng" tại cảng xếp sẽ được trao cho Người gửi hàng có tên trong ô số 17. Mọi chi phí phát sinh sẽ do người thuê tàu chịu. kiểm đếm. không tính ngày lễ và chủ nhật. thông báo sẽ trao cho Người thuê tàu hoặc đại lý của Người thuê tàu có tên trong ô số 19.tính tỷ lệ tương ứng trên tổng số cẩu/tời cần thiết tại thời điểm xếp/dỡ hàng hoá theo hợp đồng thuê tàu này. san hàng và/ hoặc đánh tẩy. không tính ngày lễ và chủ nhật trừ khi có làm có tính. Hàng hoá sẽ được dỡ trong phạm vi số ngày/ giờ ghi trong ô số 16. Người thuê tàu sẽ phải chịu trách nhiệm và trả các chi phí cho việc thu dọn vật chèn lót của họ sau khi dỡ xong lô hàng của hợp đồng này và thời gian làm hàng được tính cho đến khi vật chèn lót đã được thu dọn hết. b. có ghi rõ trong ô số 15. trách nhiệm hay rủi ro nào. trừ khi nguyên nhân hỏng hóc do lỗi bất cẩn của công nhân bốc xếp. nếu thông báo sẵn sàng được trao trước hoặc đúng 12h00 cùng ngày. và sẽ bắt đầu tính từ 6h00 sáng ngày làm việc kế tiếp nếu thông báo sẵn sàng được trao sau 12h00 ngày hôm trước. thủ tục nhập cảnh xong rồi hay chưa. Thuyền trưởng sẽ phải lấy được biên bản thừa nhận trách nhiệm của công nhân bốc xếp. Chủ tàu không phải chịu bất kì các chi phí. nếu không rõ người nhận hàng. c. bên thuê tàu sẽ miễn trách. Chủ tàu sẽ cung cấp thuỷ thủ để điều khiển các thiết bị làm hàng mà không tính phí. Chủ tàu cho phép sử dụng tất cả các vật chèn lót có sẵn trên tàu. Thời gian làm hàng. bên thuê tàu phải chịu chi phí thuê nhân công của cảng. khoảng thời gian thiệt hại được tính cho người thuê tàu và số tiền đền bù cho Chủ tàu sẽ tính theo mức phạt dôi nhật. Chủ tàu sẽ cho phép sử dụng miễn phí tất cả các thiết bị làm hàng của tàu và cung cấp nguồn điện để vận hành tất cả các thiết bị làm hàng đó. Thiết bị làm hàng.

hoa tiêu. hay khiếu nại đã được bên thứ ba. người thuê tàu phải trả phí dôi nhật ngay sau khi nhận được hoá đơn thu phí của chủ tàu. Điều khoản huỷ hợp đồng. chủ hàng trên tàu này sẽ cam kết miễn trách nhiệm cho Chủ tàu đối với tất cả các tổn thất hoặc trách nhiệm đối với tàu kia hoặc chủ con tàu ấy. Mốc đáo hạn tiền phạt dôi nhật một ngày là khi kết thúc ngày đó. Nếu Chủ tàu lường trước việc tàu có thể sẽ chưa sẵn sàng xếp hàng vào ngày huỷ hợp đồng. Chủ tàu được quyền chấm dứt hợp đồng vào bất kỳ thời điểm nào và được quyền đòi bồi thường thiệt hại phát sinh. b. Cầm giữ hàng hoá. đồng thời yêu cầu Người thuê tàu xác nhận sẽ thực hiện quyền huỷ hợp đồng hay chấp nhận ngày huỷ hợp đồng mới. và nếu tàu tiếp tục chậm chễ. Nếu tàu này đâm va vào với con tàu khác do hậu quả của sự bất cẩn của con tàu kia và do hành vi sơ suất. kể cả các chi phí bỏ ra cho việc thu hồi những khoản nợ ấy. sai sót trong hành hải hay quản lý tàu của thuyền trưởng. Mục (b) của điều khoản này sẽ chỉ thực hiện một lần. cước khống. Người thuê tàu sẽ được cấp một bản sao thư uỷ quyền này. hay người làm thuê cho Chủ tàu. trên phương diện các điều khoản hay các nội dung của vận đơn áp đặt hoặc dẫn đến sự áp đặt những nghĩa vụ nặng nề hơn cho Chủ tàu so với những nghĩa vụ quy định trong hợp đồng vận chuyển này. Bills of Lading 10. trong chừng mực những tổn thất và trách nhiệm này tương ứng với tổn thất. Nếu họ không thực hiện quyền huỷ hợp đồng. 8. Người thuê tàu sẽ có quyền huỷ hợp đồng theo mục (a) của điều khoản này. 10. hoặc đại lý của Chủ tàu có thể ký thay nếu được Chủ tàu uỷ quyền bằng văn bản. thuyền viên. Người thuê tàu sẽ có quyền huỷ ngang hợp đồng này. Vận đơn. Nếu hết thời gian ân hạn. Nếu việc làm hàng thực hiện trước mốc khởi điểm làm hàng đã thoả thuận thì khoảng thời gian này sẽ vẫn được tính là thời gian làm hàng. * Ghi chú : Trong ô số 16. Người thuê tàu sẽ phải trả tiền phạt dôi nhật tại cảng xếp/ dỡ theo đơn giá và phương thức ghi trong ô số 20 tính theo ngày và tỷ lệ phần ngày. a. khoản tiền phạt vẫn chưa được thanh toán và nếu tàu vẫn trong phạm vi cảng xếp.Thời gian tàu di chuyển từ vùng neo chờ cầu đến khi cập cầu xếp/ dỡ hàng sẽ không được tính vào thời gian làm hàng. phát hiện con tàu chưa thực sự sẵn sàng để xếp/ dỡ hàng trên mọi phương diện thì toàn bộ thời gian từ thời điểm giám định cho đến khi tàu trong tình trạng sẵn sàng xếp/dỡ hàng sẽ không được tính vào thời gian làm hàng. các bên phải ghi rõ lựa chọn mục 6(a) hay 6(b).diện. liên quan đến hàng hoá để đòi tiền cước. sau khi giám định . 7. 11. Người thuê tàu sẽ cam kết bồi thường và miễn trách cho Chủ tàu đối với mọi hậu quả hay nghĩa vụ phát sinh từ việc kí vận đơn kê khai sẵn nội dung. tàu kia hoặc chủ con tàu đó trả hoặc cam kết . Chủ tàu sẽ có quyền cầm giữ hàng hoá và mọi khoản cước thuê lại tàu do bên thứ ba trả. Demurrage 7. Nếu tàu chưa sẵn sàng để xếp (dù đã cập cầu hay chưa) vào ngày huỷ hợp đồng được ghi trong mục 21. thì họ ngay lập tức phải thông báo cho Người thuê tàu và đưa ra mốc sẵn sàng mới. Điều khoản đâm va 2 bên cùng có lỗi. Người thuê phải thông báo quyết định của mình trong vòng 48 tiếng sau khi nhận được thông báo của Chủ tàu. Both-to-Blame Collision Clause 11. Tiền phạt dôi nhật. Trong trường hợp tiền phạt không được thanh toán đúng như quy định ở trên. thì hợp đồng này được xem như đã sửa đổi với thời điểm huỷ hợp đồng mới sẽ là 7 ngày sau thời điểm sẵn sàng làm hàng mà chủ tàu đã ghi trong thông báo. không phương hại (mâu thuẫn) đến nội dung hợp đồng này. 9. Cancelling Clause 9. Nếu. Chủ tàu sẽ gửi thông báo bằng văn bản cho phép Người thuê tàu thực thi lại nghĩa vụ trong vòng 96 tiếng đồng hồ. thiệt hại. dù đã mẫn cán hợp lý. tiền phạt dôi nhật. khiếu nại tổn thất và tất cả các khoản nợ khác theo hợp đồng này. Lien Clause 8. Vận đơn sẽ được trình cho Thuyền trưởng kí theo mẫu "Congenbill" ấn bản 1994.

hư hỏng hoặc thảm hoạ trước hay sau khi bắt đầu chuyến đi. bất kể số tiền đó ước định là bao nhiêu. hay người quản lý của tàu hoặc đối tượng bị đâm va. bất kể số tiền đó ước định là bao nhiêu. bồi hoàn như là một phần trong khiếu nại của chủ tàu ấy đối với tàu hoặc chủ tàu này. Đại lý Trong mọi trường hợp chủ tàu sẽ chỉ định đại lý của họ tại Cảng xếp và Cảng dỡ. Phí môi giới Hoa hồng môi giới theo tỷ lệ quy định trong ô số 24. thì chủ tàu sẽ có quyền hủy bỏ hợp đồng thuê tàu này. người nhận hàng hoặc chủ sở hữu hàng hóa sẽ đóng góp tổn thất chung cùng chủ tàu để trang trải cho bất kỳ sự hy sinh. 1/3 tiền hoa hồng môi giới tính trên số tiền cước dự tính sẽ được bên chịu trách nhiệm về việc không thực hiện hợp đồng trả cho người môi giới để bồi thường cho những công việc và chi phí mà người môi giới đã bỏ ra. thì điều khoản sau sẽ được áp dụng: “ Trong trường hợp tai nạn. lệ phí và thuế thường áp lên hàng hoá theo tập quán. thì người gửi hàng. Trừ khi người thuê đưa ra tuyên bố như thế bằng văn bản (nếu cần thiết thì bằng telegram) trong vòng 24 giờ. Chủ hàng đóng góp phần trách nhiệm của hàng hoá trong chi phí tổn thất chung. Taxes and Dues Clause 13. (c) Với cước: bên thuê tàu sẽ chịu thuế cước. tính trên số tiền cước. hoặc sau khi tàu đến đó. thì số tiền bồi thường sẽ được các bên thoả thuận cụ thể. General Strike Clause 16. Trong trường hợp việc không thực hiện hợp đồng liên quan đến nhiều chuyến. Thuế và phí (a) Với tàu: Chủ tàu sẽ trả tất cả chi phí.trả cho chủ hàng này. cước khống và tiền phạt dôi nhật sẽ được thanh toán cho bên có tên trong ô số 24 Trong trường hợp không thực hiện hợp đồng. người gửi. nguy hiểm. hợp đồng hay các quy định khác. Nếu có yêu cầu thì các bên gồm hàng hoá. 13. 15. Nếu tổn thất chung được giải quyết theo luật pháp và các thông lệ của Hoa Kỳ. khai thác của cùng chủ tàu bị nạn. Agency 14. dù chi phí đó phát sinh do bất cẩn hay lỗi của nhân viên hãng tàu (Xem điều khoản số 2). thì chi phí cứu hộ vẫn được thanh toán đầy đủ giống như với (những) tàu của người khác. người nhận hoặc chủ hàng phải ký quỹ cho chủ tàu trước khi nhận hàng số tiền đủ để chủ tàu hay đại lý chủ tàu trang trải dự toán phần đóng góp tổn thất chung của hàng hóa và bất kỳ chi phí cứu nạn và chi phí đặc biệt liên quan. b. người khai thác. trừ khi có thoả thuận khác trong ô số 23. đồng thời đã được tàu hoặc chủ tàu kia giải quyết. General Average and New Jason Clause 12. Nếu một phần hàng hóa đã được chất xếp rồi thì chủ tàu phải thực hiện chuyến đi với số hàng đó (tiền cước chỉ được thanh toán theo số lượng hàng đã chất xếp). 12. Nếu có một cuộc đình công hoặc phong tỏa mà ảnh hưởng hoặc cản trở toàn bộ hoạt động chất hàng thực tế hoặc một phần công việc đó khi tàu đã sẵn sàng thực hiện công việc từ cảng trước đó hoặc tại bất kỳ thời gian nào trong suốt chuyến hành trình đi đến cảng chất hàng. cho dù có hay không phải nguyên do từ sự bất cẩn mà chủ tàu được miễn trách trước hành vi bất cẩn ấy hoặc hậu quả của nó. theo luật. Điều khoản đình công nói chung a. mất mát hay chi phí đã xảy ra mang bản chất của tổn thất chung. Nếu có một cuộ đình công hoặc phong tỏa mà ảnh hưởng hoặc ngăn cản việc dỡ hàng vào lúc hoặc sau khi tàu đến hoặc tại cảng dỡ và sự việc đó không được giải quyết trong . Tổn thất chung và điều khoản New Jason Tổn thất chung sẽ được phân bổ ở London trừ các bên có thỏa thuận khác trong ô số 22 theo quy tắc York-Antwerp 1994 và các phiên bản sửa đổi tiếp theo. đồng thời sẽ trả chi phí cứu hộ hoặc các khoản chi đặc biệt khác liên quan đến hàng hóa. 14. Brokerage 15. khấu trừ. và họ có quyền hoàn thành chuyến đi với các hàng hóa khác theo tính toán của họ. Các điều khoản nói trên cũng sẽ áp dụng khi lỗi liên quan đến vụ đâm va thuộc về chủ tàu. lệ phí và thuế thường áp cho tàu theo tập quán. thì thuyền trưởng hoặc chủ tàu có thể yêu cầu người thuê tuyên bố rằng họ có đồng ý tính thời gian làm hàng như không có vụ đình công hay phong tỏa hay không. (b) Với hàng: Bên thuê tàu sẽ trả tất cả phí. 16. Nếu tàu cứu hộ cũng thuộc quyền sở hữu. do bất kỳ nguyên nhân nào.

War Risks ("Voywar 1993") 17. các hành động gây chiến. Chủ tàu sẽ có quyền lấy lại từ người thuê các chi phí tăng thêm của việc dỡ hàng như thế và nếu việc dỡ hàng diễn ra tại bất kỳ cảng nào khác với cảng chất hàng thì sẽ nhận được đầy đủ tiền cước như khi hàng hóa được vận chuyển đến cảng dỡ và nếu khoảng cách tăng thêm vượt quá 100 dặm thì khoản tiền cước tăng thêm sẽ được tính theo cùng tỷ lệ % với tiền cước được quy định trong hợp đồng đối với khoảng cách tăng thêm như mô tả so với khoảng . hoặc hành trình đến hay ở lại bất kỳ cảng nào. hoặc tiến hành hay tiếp tục bất kỳ chuyến đi nào. Trừ khi khoảng cách đến cảng thay thế vượt quá 100 dặm hàng hải. nổi loạn.vòng 48 giờ thì người thuê sẽ có quyền để tàu đợi đến khi vụ việc đó kết thúc bằng việc trả 1 khoản tiền bằng nửa mức tiền phạt dôi nhật sau khi đã hết thời hạn được cho phép để dỡ hàng cho tới khi vụ việc đó chấm dứt và sau đó thì mức tiền phạt dôi nhật đầy đủ sẽ được thanh toán cho tới khi hoàn thành việc dỡ hàng. và tiền cước nhận được thì sẽ áp dụng giống như khi tàu dỡ hàng tại cảng ở nơi đến ban đầu. hoặc ký phát vận đơn cho bất kỳ cảng hoặc nơi nào. hàng hóa (hoặc bất kỳ một phần nào đó của hàng hóa). các hoạt động khủng bố. thuyền viên. tình trạng chiến tranh. c. hoặc những người khác trên tàu phải đối mặt hay tương tự bị phải đối mặt với các rủi ro chiến tranh. hàng hóa. thì trước tiên chủ tàu sẽ yêu cầu người thuê chỉ định bất kỳ 1 cảng an toàn nào khác nằm trong phạm vi khu vực chất hàng hoặc dỡ hàng và chỉ có thể được hủy bỏ hợp đồng vận chuyển này nếu người thuê không chỉ định cảng hoặc các cảng an toàn như thế trong vòng 48 giờ sau khi nhận được thông báo về yêu cầu đó. Với mục đích của điều này thì những từ sau: a. "Rủi ro chiến tranh" sẽ bao gồm bất kỳ cuộc chiến tranh nào (dù thực tế xảy ra hay đe dọa xảy ra). "Chủ tàu" sẽ bao gồm chủ tàu. Chủ tàu sẽ không bị yêu cầu phải tiếp tục chất hàng cho bất kỳ chuyến hành trình nào. Rủi ro chiến tranh (Điều khoản Voywar 1993) 1. b. người thuê tàu trần. Trong trường hợp đó. thuyền viên hoặc những người khác trên tàu (hoặc bất kỳ một người nào đó trong số họ) mà có thể hoặc có khả năng sẽ gặp phải rủi ro chiến tranh. dỡ hàng. các hoạt động cướp biển. thuyền viên hoặc những người khác trên tàu 2. việc đặt mìn (dù xảy ra trên thực tế hay được báo cáo). nội chiến. được thực hiện bởi bất kỳ người nào. 3. việc phong tỏa (dù được áp dụng để chống lại tất cả các tàu hoặc được áp dụng có lựa chọn để chống lại những tàu mang cờ hoặc những chủ tàu nhất định. chủ tàu danh nghĩa. hàng hóa. Khi giao hàng tại cảng đó thì tất cả các hoạt động của hợp đồng thuê tàu này. bạo loạn. các hành vi mang tính chiến tranh. hoặc người thuê có quyền yêu cầu tàu đến một cảng an toàn nơi tàu có thể dỡ hàng một cách an toàn mà không bị rủi ro do bị cuộc đình công. khởi nghĩa. hoặc hành trình qua bất kỳ kênh đào hoặc tuyến đường biển nào. thì chủ tàu cũng như người thuê sẽ không phải chịu trách nhiệm đối với các hậu quả của cuộc đình công hay phong tỏa mà làm ảnh hưởng đến việc chất. Yêu cầu như thế được đưa ra trong vòng 48 giờ sau khi thuyền trưởng hoặc chủ tàu gửi thông báo cho người thuê về việc cuộc đình công hay phong tỏa đó ảnh hưởng đến việc dỡ hàng. hoặc chính phủ của bất kỳ quốc gia nào mà theo sự phán đoán hợp lý của thuyền trưởng và/hoặc chủ tàu thì có thể bị nguy hiểm hoặc tương tự thế hoặc sẽ trở nên nguy hiểm cho tàu. 17. các hoạt ddoognj mang tính chiến tranh. tất cả các điều khoản của vận đơn áp dụng. người quản lý hoặc người khai thác khác mà có trách nhiệm quản lý con tàu và Thuyền trưởng tàu. Nếu vào bất kỳ thời điểm nào trước khi tàu bắt đầu chất hàng mà thuyền trưởng hoặc chủ tàu bằng phán đoán hợp lý của mình thấy rằng việc thực hiện hợp đồng vận chuyển này hoặc việc thực hiện bất kỳ phần công việc nào của HĐ này sẽ có thể khiến tàu. Trừ các nghĩa vụ được mô tả ở trên. hoặc thực hiện bất kỳ phần nào của chuyến đi đó. chủ tàu có thể thông báo yêu cầu người thuê chỉ định 1 cảng an toàn để dỡ hàng hoặc bất kỳ phần nào đó của hàng hóa và nếu trong vòng 48 giờ khi nhận được thông báo đó mà người thuê không chỉ định 1 cảng như thế thì chủ tàu có thể dỡ hàng tại bất kỳ cảng an toàn nào theo lựa chọn của họ (bao gồm cả cảng chất hàng) để hoàn thành đầy đủ hợp đồng vận chuyển. các hủy hoại cố ý. phong tỏa nói trên cầm giữ. thì tiền cước tính trên hàng hóa được giao tại cảng thay thế sẽ được tăng lên theo tỷ lệ. nhóm chính trị hay khủng bố nào. vào lúc sau khi đã bắt đầu chất hàng hay tại bất kỳ thời điểm nào trước khi việc chất hàng hoàn thành nếu thuyền trưởng hoặc chủ tàu bằng sự phán đoán hợp lý của mình thấy rằng tàu. hoặc chống lại những loại hàng hóa hay thuyền bộ nhất định hoặc vì các vấn đề khác).

c¸c yªu cÇu cã hiÖu lùc cña bÊt kú c¸ thÓ cêng quèc (siªu quèc gia) nµo kh¸c mµ cã quyÒn ban hµnh vµ ®a ra c¸c yªu cÇu nh thÕ vµ víi luËt ph¸p quèc gia nh»m môc ®Ých b¾t buéc thi hµnh c¸c yªu cÇu ®ã mµ chñ tµu lµ ®èi tîng vµ tu©n theo c¸c yªu cÇu vµ chØ ®¹o cña ngêi mµ ®îc trao quyÒn lùc ®ã. §iÒu kho¶n ®ãng b¨ng nãi chung C¶ng chÊt hµng a. b.cách của tuyến đường thông thường và theo thông lệ. tuyÕn ®êng. ®i ®Õn. dï lµ ph¶i quay l¹i hay ®i tiÕp hay lµ theo 1 chØ ®¹o tr¸i ngîc víi tuyÕn ®êng th«ng thêng hoÆc tuyÕn ®êng ban ®Çu. e. tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c theo nh hîp ®ång thuª nµy. Tu©n thñ tÊt c¶ c¸c yªu cÇu. bÞ gÆp ph¶i rñi ro chiÕn tranh t¹i 1 bé phËn cña chuyÕn ®i (bao gåm bÊt kú kªnh ®µo hoÆc tuyÕn ®êng nµo) mµ theo th«ng thêng hoÆc th«ng lÖ ®îc sö dông trong chuyÕn hµnh tr×nh ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång vµ cã 1 tuyÕn ®êng kh¸c dµi h¬n ®Ó ®Õn c¶ng dì hµng. General Ice Clause 18. b»ng ph¸n ®o¸n hîp lý cña thuyÒn trëng vµ/hoÆc chñ tµu mµ cho r»ng con tµu. NÕu trong qóa tr×nh chÊt hµng. dõng tµu. BÊt kú phÇn hµng ho¸ nµo ®· ®îc chÊt xÕp theo hîp ®ång thuª tµu nµy th× sÏ ®îc vËn chuyÓn ®Õn c¶ng ®Õn b»ng chi phÝ cña tµu nhng dùa trªn viÖc thanh to¸n tiÒn cíc. . giao hµng vµ bÊt kú ph¬ng thøc nµo kh¸c mµ ®îc ®a ra bëi chÝnh phñ cã luËt mµ chñ tµu lµ ®èi tîng ®iÒu chØnh hoÆc bëi bÊt kú 1 chÝnh phñ nµo kh¸c cã yªu cÇu nh thÕ hoÆc bëi bÊt kú c¸ nh©n hoÆc nhãm tæ chøc mµ cã thÈm quyÒn ®Ó b¾t buéc thùc hiÖn c¸c yªu cÇu vµ chØ ®¹o cña hä. NÕu t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo cña chuyÕn ®i sau khi ®· hoµn thµnh viÖc chÊt hµng. Khi 1 bªn nhËn ®îc v¨n b¶n chØ ®Þnh träng tµi viªn cña bªn kia th× bªn ®ã sÏ chØ ®Þnh träng tµi viªn cña hä trong vßng 14 ngµy. chủ tàu được cầm giữ hàng hóa để đảm bảo thanh toán các chi phí và tiền cước như thế. nÕu kh«ng th× quyÕt ®Þnh cña träng tµi duy nhÊt ®îc chØ ®Þnh sÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. quyÕt ®Þnh cña c¶ 3 ngêi hoÆc 2 ngêi trong sè hä sÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. b. NÕu hµng ho¸ kh«ng ®îc xÕp hoÆc dì bëi chñ tµu theo bÊt kú néi dung nµo cña ®iÒu nµy th× ph¶i xÕp lo¹i hµng ho¸ kh¸c ®¶m b¶o quyÒn lîi cña chñ tµu vµ mang nã ®Õn bÊt kú c¶ng nµo kh¸c. NÕu b¨ng tuyÕt ng¨n c¶n viÖc tµu tiÕp cËn c¶ng dì th× ngêi thuª sÏ cã quyÒn ®Ó tµu ®îi ®Õn khi ho¹t ®éng hµng h¶i ®îc më trë l¹i vµ thanh to¸n tiÒn ph¹t hoÆc cã quyÒn yªu cÇu tµu ®Õn 1 c¶ng cã thÓ vµo ®îc ngay lËp tøc vµ an toµn n¬i tµu cã thÓ dì hµng mét c¸ch an toµn mµ kh«ng bÞ rñi ro do bÞ b¨ng cÇm gi÷. dì hµng. c. yªu cÇu ®ã ph¶i ®îc ®a ra trong vßng 48 giê sau khi thuyÒn trëng hoÆc chñ tµu göi th«ng b¸o cho ngêi thuª vÒ viÖc kh«ng thÓ vµo ®îc c¶ng hoÆc n¬i ®Õn. thuyÒn viªn hoÆc c¸c c¸ nh©n kh¸c trªn tµu mµ cã thÓ bÞ hay t¬ng tù nh thÕ. LuËt vµ träng tµi a* . Tu©n theo c¸c ®iÒu kho¶n cña bÊt kú nghÞ quyÕt nµo cña Héi ®ång b¶o an liªn hîp quèc. th× chñ tµu sÏ göi th«ng b¸o cho ngêi thuª r»ng tuyÕn ®êng nµy sÏ ®îc sö dông. th× «ng Êy sÏ cã quyÒn lµm nh thÕ víi sè hµng cã trªn tµu vµ ch¹y ®Õn bÊt kú c¶ng nµo kh¸c víi lùa chän ®Ó hoµn thµnh viÖc lµm hµng v× lîi Ých cña chñ tµu. ph¶i ®¶m b¶o r»ng kh«ng cã chi phÝ bæ sung thªm nµo bÞ g©y ra do viÖc ®ã mµ ®îc tÝnh cho ngêi thuª. Trong trêng hîp nµy th× chñ tµu sÏ ®îc phÐp nÕu tæng kho¶ng c¸ch t¨ng thªm vît qu¸ 100 dÆm th× ®îc tÝnh thªm tiÒn cíc víi cïng tû lÖ % cña tiÒn cíc ®îc quy ®Þnh trong hîp ®ång cho kho¶ng c¸ch t¨ng thªm so víi kho¶ng c¸ch cña tuyÕn ®êng th«ng thêng vµ theo th«ng lÖ. n¬i ®Õn. GhÐ vµo bÊt kú c¶ng nµo kh¸c ®Ó thay thuyÒn bé hoÆc mét phÇn thuyÒn bé hoÆc nh÷ng ngêi kh¸c trªn tµu khi cã lý do ®Ó tin r»ng nh÷ng ngêi nµy cã thÓ lµ ®èi tîng cña viÖc mai t¸ng.Tu©n theo tÊt c¶ c¸c yªu cÇu. chØ ®¹o. Con tµu sÏ cã quyÒn a. khuyÕn c¸o hoÆc th«ng b¸o vÒ viÖc khëi hµnh. H§ thuª tµu nµy ®îc chi phèi vµ ®îc ph©n tÝch theo luËt Anh vµ bÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ thuª tµu nµy sÏ ®îc chuyÓn ®Õn träng tµi London theo LuËt träng tµi 1950 vµ 1979 vµ bÊt kú söa ®æi nµo sau nµy theo thêi gian cã hiÖu lùc cña c¸c söa ®æi. c. NÕu trong suèt qóa tr×nh dì hµng mµ thuyÒn trëng lo sî r»ng tµu bÞ ®ãng b¨ng vµ cho r»ng nªn rêi khái ®ã th× thuyÒn trëng cã quyÒn lµm nh thÕ víi sè hµng cßn trªn tµu vµ ch¹y ®Õn c¶ng cã thÓ vµo ®îc gÇn nhÊt n¬i tµu cã thÓ dì hµng mét c¸ch an toµn. hµng ho¸. vµ nÕu 1 hoÆc nhiÒu h¬n 1 c¶ng bÞ ®ãng cöa do b¨ng tuyÕt th× thuyÒn trëng hoÆc chñ tµu ®îc quyÒn hoÆc lµ chÊt 1 phÇn hµng t¹i c¶ng më vµ chÊt ®Õn khi ®Çy ë 1 n¬i kh¸c theo tÝnh to¸n cña chÝnh hä theo nh môc b. c. 6. bao gåm c¶ c¶ng dì. f. ghÐ vµo c¶ng. bÊt kú chØ thÞ nµo cña Uû ban ch©u ©u. trõ khi kho¶ng c¸ch cña c¶ng tahy thÕ vît qu¸ 100 dÆm ®êng biÓn th× tiÒn cíc tÝnh trªn hµng ho¸ ®îc giao t¹i c¶ng thay thÕ ph¶i t¨ng lªn theo tû lÖ. Trong trêng hîp cã nhiÒu h¬n 1 c¶ng chÊt. Trõ khi c¸c bªn ®ång ý gi¶i quyÕt bëi 1 träng tµi duy nhÊt. b¾t gi÷ hoÆc c¸c phª chuÈn kh¸c. 4. Dì toµn bé hµng hoÆc mét phÇn hµng t¹i bÊt kú c¶ng nµo kh¸c nÕu lo¹i hµng nµy khiÕn tµu bÞ tÞch thu do vËn chuyÓn hµng lËu. 18. NÕu tu©n theo bÊt kú néi dung nµo tõ kho¶n 2 ®Õn 5 cña ®iÒu nµy mµ bÊt kú mét viÖc nµo ®ã ®îc lµm hay kh«ng ®îc lµm th× viÖc ®ã sÏ kh«ng ®îc xem lµ ®i chÖch ®êng mµ sÏ ®îc xem lµ ®· thùc hiÖn ®Çy ®ñ vµ ®óng ®¾n hîp ®ång vËn chuyÓn. d. Khi giao hµng t¹i c¶ng nh thÕ th× tÊt c¶ c¸c ®iÒu kiÖn cña vËn ®¬n sÏ ®îc ¸p dông vµ tµu sÏ nhËn ®îc tiÒn cíc gièng nh khi tµu dì hµng t¹i c¶ng cña n¬i ®Õn ban ®Çu. th× thuyÒn trëng víi lo ng¹i bÞ ®ãng b¨ng t¹i ®ã sÏ cã quyÒn rêi khái ®ã mµ cha lÊy hµng vµ hîp ®ång nµy sÏ kh«ng cßn hiÖu lùc. mµ thuyÒn trëng do lo ng¹i tµu bÞ ®ãng b¨ng t¹i ®ã vµ cho r»ng nªn rêi khái ®ã. 19. Trong trêng hîp kh«ng thÓ tiÕp cËn ®îc c¶ng chÊt hµng v× lý do b¨ng tuyÕt khi tµu ®· s½n sµng hµnh tr×nh tõ c¶ng tríc ®ã hoÆc t¹i bÊt kú thêi ®iÓm nµo cña chuyÕn ®i hoÆc khi tµu ®Õn n¬i hoÆc trong trêng hîp b¨ng gi¸ h×nh thµnh sau khi tµu ®Õn. C¶ng dì hµng a. tiÒn cíc ®îc tr¶ theo sè lîng ®· giao (theo tû lÖ nÕu cíc tÝnh cho toµn bé tµu). nÕu kh«ng th× mçi bªn sÏ chØ ®Þnh 1 träng tµi viªn vµ c¸c träng tµi viªn ®îc chØ ®Þnh ®ã sÏ chØ ®Þnh 1 träng tµi thø 3. khuyÕn c¸o cña bÊt kú ngêi b¶o hiÓm rñi ro chiÕn tranh nµo mµ cã thÈm quyÒn ®a ra c¸c yªu cÇu ®ã theo c¸c ®iÒu kh¶n vµ ®iÒu kiÖn cña b¶o hiÓm rñi ro chiÕn tranh. Law and Arbitration 19. b. chØ ®¹o. hoÆc lµ ®îc tuyªn bè hîp ®ång hÕt hiÖu lùc trõ khi ngêi thuª ®ång ý chÊt ®Çy hµng t¹i c¶ng më ®ã. 5.

quyÕt ®Þnh cña hä hoÆc quyÕt ®Þnh cña bÊt kú 2 ngêi nµo trong sè hä ssÏ lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng. viÖc lùa chän nµy ®îc chØ ra ë « 25 NÕu kh«ng ®iÒn sè liÖu vµo « 25 ë phÇn 1 th× chØ néi dung nµy kh«ng cã hiÖu lùc cßn c¸c néi dung kh¸c cña ®iÒu nµy vÉn cã ®Çy ®ñ hiÖu lùc vµ vÉn ®îc ¸p dông. H§ thuª tµu nµy sÏ bÞ chi phèi vµ ®îc ph©n tÝch theo luËt Mü theo môc 9 cña Bé luËt Mü vµ LuËt Hµng h¶i cña Mü vµ nÕu cã bÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ thuª tµu nµy th× nh÷ng vÊn ®Ò trong tranh chÊp ®ã sÏ ®îc ®a tíi 3 ngêi t¹i New York. LuËt ph¸p cña n¬i ®îc chØ ®Þnh ë « 25 sÏ chi phèi H§ nµy. mçi ngêi ®îc chØ ®Þnh bëi mçi bªn cña H§ vµ ngêi thø ba lµ do 2 ngêi kia lùa chän.Víi nh÷ng tranh chÊp mµ tæng sè tiÒn ®îc khiÕu n¹i bëi bªn kia mµ kh«ng vît qu¸ tæng sè tiÒn ®îc quy ®Þnh ë « 25 th× viÖc ph©n xö b»ng träng tµi sÏ ®îc gi¶i quyÕt theo c¸c thñ tôc khiÕu n¹i nhá cña hiÖp héi träng tµi hµng h¶i London. C¸c tiÕn tr×nh sÏ ®îc thùc hiÖn theo c¸c quy ®Þng cña tæ chøc Träng tµi hµng h¶i. BÊt kú tranh chÊp nµo n¶y sinh tõ H§ nµy th× sÏ ®îc chuyÓn ®Õn cho tæ chøc träng tµi t¹i n¬i ®îc quy ®Þnh ë « 25 theo c¸c thñ tôc ¸p dông t¹i n¬i ®ã. b* . Víi nh÷ng tranh chÊp mµ tæng sè tiÒn ®îc khiÕu n¹i bëi bªn kia mµ kh«ng vît qu¸ tæng sè tiÒn ®îc quy ®Þnh trong « 25 th× viÖc ph©n xö b»ng träng tµi sÏ ®îc thùc hiÖn theo Thñ tôc träng tµi rót gän cña Tæ chøc Träng tµi hµng h¶i. c . d. vµ víi môc ®Ých ®Ó b¾t buéc thùc hiÖn bÊt kú ph¸n quyÕt nµo ®îc ®a ra th× sù tho¶ thuËnnµy cã thÓ ®îc lµm thµnh quy ®Þnh cña toµ ¸n. b. Cã thÓ lùa chän ¸p dông 1 trong sè c¸c kho¶n a. . NÕu « 25 ë phÇn I kh«ng ®îc ®iÒn th× kho¶n a cña ®iÒu nµy sÏ ®îc ¸p dông. c*.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful