P. 1
On Tap Hk II - Hoa Huu Co 11

On Tap Hk II - Hoa Huu Co 11

|Views: 104|Likes:
Được xuất bản bởiJohn Thomas

More info:

Published by: John Thomas on Apr 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/12/2012

pdf

text

original

Đề cương ôn tập Hóa 11 A.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU I.

Lý thuyết về Anđehit -Nắm được định nghĩa, tính chất vật lý , tính chất hóa học 1. Phản ứng khử của anđehit (tác dụng với H2 ) 2.Phản ứng OXH không hoàn toàn - Phản ứng tráng gương hay tráng bạc + tác dụng AgNO3/NH3 * Thiết lập sơ đồ: → RCHO  2Ag → HCHO  4Ag II. Axit cacboxylic Axit cacboxylic no , đơn chức : CnH2n+1 COOH (n ≥ 0) hay CmH2mO (m ≥ 1) B. Bài tập DẠNG 1: Viết ptpư theo chuỗi sau: 1, CH4  C2H2  C2H4  C2H5OH  CH3CHO  CH3COOH → → → → → 2,CH4  C2H2  C6H6  C6H5Br  C6H5ONa  C6H5OH  C6H5OHBr3 → → → → → → 3, C2H4  CH3CHO  C2H5OH  CH3COOH → → → 4, metan  metyl clorua  metanol  metanal  axit fomic → → → → DẠNG 2: Phân biệt các chất sau bằng phương pháp hóa học a, phenol, benzen, toluen , stiren b, etilen glicol , etanol , glixerol , phenol c, glixerol , etanol, axit axetic , phenol DẠNG 3 : Tìm CTPT , CTCT . Anđehit + AgNO3/NH3 Bài 1 : Cho 0,66 g một anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 3,24 g Ag kết tủa . Tìm CTPT , gọi tên anđehit ? Bài 2 : Cho 0,435 g một anđehit đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 1,62 g Ag kết tủa . Tìm CTPT , gọi tên anđehit ? Bài 3 : Cho 0,87 g một anđehit đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 2,592 g Ag kết tủa ( H= 80%). Tìm CTPT , gọi tên anđehit ? Bài 4 : Cho dd chứa 0,12 g một anđehit đơn chức X phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 1,2096 g Ag kết tủa ( H= 70%). Tìm CTPT , gọi tên anđehit ? Bài 5 : Cho 5,58 g hai anđehit đơn chức X là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 30,24 g Ag kết tủa a, Tìm CTPT ,CTCT và gọi tên anđehit ? b, Tính % về khối lượng mỗi anđehit ở trên ? c, Đốt X thu được bao nhiêu m1 g CO2 , m2 g H2O và V lit O2 (đktc) ? d,Cũng lượng X ở trên cho tác dụng hết với H2( xúc tác Ni )thì thu được bao nhiêu gam ancol tương ứng ? Bài 6 : Cho 8 g hỗn hợp 2 anđehit đơn chức X là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 32,4g Ag . a, Tìm CTPT ,CTCT và gọi tên X ? b, Tính % về khối lượng mỗi anđehit ở trên ? c, Hiđro hóa hoàn toàn X với lượng H2 vừa đủ thu được m g ancol tương ứng . Tính m và V lit H2 (đktc) ? Bài 7 : Cho 1,46 g hỗn hợp 2 anđehit đơn chức ( tỉ lệ 1:2) theo thứ tự tăng dần phân tử khối phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 8,64 g Ag kết tủa. a,Tìm CTPT , gọi tên anđehit ? b, Tính % về khối lượng mỗi anđehit ở trên ?

đơn chức.Bài 8 : Cho 7. CTCT va gọi tên anđehit ? b. CTCT của anđehit ? Bai 11 : Cho 3. Tìm CTPT của anđehit ? Bài 10 : Cho 6. mạch hở đồng đẳng kế tiếp thu được 10.6 g anđehit đơn chức X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được m g Ag kết tủa ( H=100%) .016 lit NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở 54. CTCT của anđehit ?ư DẠNG 4 : Đốt cháy anđehit no . đơn chức 3n − 1 t0 CnH2nO + O2  nCO2 + nH2O → 2 Bài 1: Đốt cháy hoàn toàn 0.4 g hỗn hợp 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 64. a. Tìm CTPT ? Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 0.8g Ag . Tính % về khối lượng mỗi anđehit ở trên ? c.Tính khối lượng muối thu được ? c.2 g H2O.1 mol anđehit X thu được 4. đơn chức.24 % a.Tìm CTPT của Y ? b.7 g anđehit X thu được 10. Tìm CTPT . Hòa tan hết m g Ag vào HNO3 đặc thu được 2.24 lit NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) .6 g ancol tương ứng .24 lit NO2 ( sản phẩm khử duy nhất ở đktc) . CTCT va gọi tên ? b. Tính khối lượng anđehit và V lit O2 (đktc) cần dùng ? Bài 3 : Đốt cháy hoàn toàn 8. Đốt Y cần bao nhiêu lit O2 đktc ? . mạch hở A thu được 3.6 g một anđehit no.CTCT và gọi tên anđehit ? b. a.5 M a.Tính m g kết tủa ? b.Tìm CTPT . CTCT và gọi tên? b.4 g CO2 và 6.Đốt lượng hỗn hợp 2 anđehit trên cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ? Bài 9 : Cho 4.48 lit CO2 (đktc) và 3. Hòa tan o hết m g Ag vào HNO3 đặc thu được 2. a.1 g H2O.84 g ancol tương ứng . a.2 mol hỗn hợp 2 anđehit là đồng đẳng kế tiếp thu được 15.96 lit CO2 và 7.Tính khối lượng muối thu được ? Bài 3 : Trung hòa 6. Tìm CTPT của X ? Bài 4 : Đốt cháy hoàn toàn 0.6 g H2O.1 mol anđehit X cần V lit O2 (đktc) thu được 8.Tính số mol mỗi anđehit c.2 g anđehit đơn chức thực hiện phản ứng tráng bạc thu được m g Ag kết tủa ( H=100%) . Sau phản ứng kết thúc thu được 0. Giá trị của V là ? Bài 5 : Đốt cháy hoàn toàn 0. Tìm CTPT ? DẠNG 5 RCHO + H2  RCH2OH → Bài 1 :Hiđro hóa hoàn toàn 3. Tìm CTPT của anđehit và khối lượng Mg cần dùng ? Bài 2 : Trung hòa 3 g mọt axit hữu cơ đơn chức vừa đủ 50ml dd Ba(OH)2 0. CTCT của A ? Bài 2 : Hiđro hóa hoàn toàn 10. đơn chức là đồng đẳng kế tiếp thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là 6.3 g H2O. Tìm CTPT . 2 atm ) .2 g hỗn hợp 2 anđehit no.Tìm CTPT . Đốt cháy lượng anđehit trên thì thu được bao nhiêu g CO2 và bao nhiêu g H2O ? AXIT CACBOXYLIC DẠNG 1 : Tác dụng với kim loại kiềm và kim loại kiềm thổ Bài 1 : Cho một lượng Mg vào 50 g dung dịch axit đơn chức A 60% .05 mol hỗn hợp 2 anđehit no .72 g axit hữu cơ đơn chức cần dùng 200ml dd NaOH 2. Tính % về khối lượng mỗi anđehit ở trên ? c.08 lit CO2 (đktc) và 8.82 g .6 g anđehit đơn chức X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được m g Ag kết tủa ( H=100%) .6 C .Tìm CTPT . Tìm CTPT .56 lit khí ở đktc . Hòa tan hết m g Ag vào HNO3 đặc thu được 2.Tìm CTPT .

95 gam nước. Đốt cháy hoàn toàn một axit no. CTCT vaø teân coù theå coù cuûa ancol X. maïch hôû taùc duïng vôùi Na(dö) thu ñöôïc 2. đơn chức . Khối lượng este tạo thành la bao nhiêu ? Bài 2: Đun nóng 46g axit fomic với 46 g ancol etylic có xúc tác H2SO4 đặc ( Biết H = 60 %) . CTCT và gọi tên axit trên ? Cau 3 : Cho 1. Tìm hiệu suất của phản ứng este hóa ? ĐỀ THI THỬ ĐỀ 1: Câu 1 : Viết ptpư theo chuỗi sau C2H4  CH3CH2OH  CH3CHO  CH3COOH  CH3COONa → → → → Câu 2 : 1.6 g hỗn hợp 2 axit hưu cơ là đồng đẳng kế tiếp của nhau bằng dd NaOH thu được 23. mạch hở thu được 6.2 g hỗn hợp hai muối a.Tính % khối lượng mỗi anđehit trên ? . Tìm CTPT ? Bài 6 : Trung hòa 16.4 g metylaxetat. Cũng lượng axit trên phản ứng vừa đủ với 200 ml dd NaOH 0. Nhận biết các lọ mất nhãn sau : benzen. Tìm CTPT . Tìm CTPT. NaOH 0. Thu được 60 g esete .CTCT và gọi tên anđehit ? b.72g Ag .CTCT và gọi tên anđehit ? b. a. b) Khi ancol X taùc duïng vôùi CuO.11g hỗn hợp 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 9.Cô cạn dd thu được 8. Tính % khối lượng mỗi axit ? DẠNG 2 : Phản ứng este hóa Bài 1: Đun nóng 6 g axit axetic với 6 g ancol etylic có xúc tác H2SO4 đặc ( Biết H = 50 %) .28 g hỗn hợp chất khan . stiren 2. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp hai ancol A và B thuộc loại ancol no.75M.72 lit khí CO2 (đktc).12 M ) .48 lit CO2 đktc và 4. axit axetic . phenol. a. Xaùc ñònh ñuùng CTCT cuûa X. Nhận biết các lọ mất nhãn sau : etanol. Tìm A ? Bài 5 : Cho 3.85g hỗn hợp 2 anđehit đơn chức là đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 16. glixerol 2. Cô cạn dung dịch thu được 22.6 axit cacboxylic đơn chức X tác dụng hoàn toàn 500 ml dd ( KOH 0.12M . dơn chức.4 g axit đơn chức A tác dụng hết với 100ml dd Ba(OH)2 1 M . mạch hở kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng thu được 4.2g Ag .Tính % khối lượng mỗi anđehit trên ? c. ĐỀ 2: Câu 1 : Viết ptpư theo chuỗi sau CH4  CH3Cl  CH3OH  CH3CHO  HCOOH → → → → Câu 2 : 1. Xác định A và B ? Câu 3 : Cho 1. Khối lượng este tạo thành la bao nhiêu ? Bài 3 : Để điều chế 7. CTCT hai axit trên ? b.7 g chất rắn . ancol tương ứng lần lượt cần dùng ( Biết H = 80 %) Bài 4: Đun nóng 60g axit axetic với 60g ancol etylic có xúc tác H2SO4 đặc.Đốt lượng hỗn hợp 2 anđehit trên cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ? Câu 4 : Cho 15g moät ancol X ñôn chöùc no. Tìm khối lượng axit .Bài 4 :Cho 7. a) Xaùc ñònh CTPT . ñun noùng ñöôïc saûn phaåm G coù khaû naêng taïo keát tuûa baïc khi taùc duïng vôùi dung dòch AgNO3 trong moâi tröôøng NH3 . ñun nheï . Tìm CTPT . Xác định CTPT .8lit khí (ñktc). anđehit axetic . toluen .

Bieát raèng caùc phaûn öùng xaûy hoaøn toaøn .c. b)Tìm CTPT cuûa 2 ancol vaø thaønh phaàn % theo khoái khoái löôïng cuûa chuùng . a)Tính khoái löôïng muoái thu ñöôïc sau phaûn öùng . c)Ñem oxi hoùa 18.Xaùc ñònh CTCT ñuùng cuûa caùc ancol.9g moät hoãn hôïp 2 ancol ñôn chöùc no.92lit H2(ñktc).4gbaïc kim loaïi. ---------------------------HẾT------------------------------ .9g hoãn hôïp ancol treân baèng CuO sau ñoù ñem toaøn boä saûn phaåm höõu cô cho taùc dung vôùi löôïng dö dung dòch AgNO3 trong NH3 thì thu ñöôïc 32. maïch hôû keá tieáp nhau taùc duïng vôùi löôïng dö Na thu ñöôïc 3.Đốt lượng hỗn hợp 2 anđehit trên cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong dư thì thu được bao nhiêu gam kết tủa ? Caâu 4: Cho 18.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->