P. 1
BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

|Views: 647|Likes:
Được xuất bản bởiNguyễn Khắc Chiến

More info:

Published by: Nguyễn Khắc Chiến on Apr 12, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/23/2013

pdf

text

original

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

ĐỀ NGHỊ TRAO HỌC BỔNG
“SCB – Thắp sáng ước mơ Tuổi trẻ Việt Nam”
---------------------
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Hằng. Giới tính: Nữ
2. Sinh ngày 09 tháng 07 n! 199"
#. $uê %uán: Th&n Nghiê! 'á ( ') *i+t H,ng ( Huy+n $u- *. ( T/nh 012 Ninh.
3. Họ2 4inh t567ng TH8T 8h9 :ới; <ớ= 11>7.
". ?h@2 vA: Họ2 4inh; By viên 0?H ?hi CDàn 11>7.
E. FDàn viên ?hi CDàn 11>7. Fi+n thDGi Hiên h+:IIIIIIIIII.
7. J-t %uK họ2 tL=:
M N! họ2 2010 ( 2011: N FGt hGnh OiP! t9t
N Họ2 HQ2 Ohá; CGt RSnh hi+u họ2 4inh tiên ti-n.
T. Thành tí2h t5Dng họ2 tL= và 2&ng tá2 FDàn:
M N! họ2 2009 ( 2010: họ2 4inh Hớ= 10>7; Hà By viên 0Sn 2hU= hành ?hi CDàn:
10>7. FGt RSnh hi+u họ2 4inh tiên ti-n.
M N! họ2 2009 ( 2010: họ2 4inh Hớ= 10>7; Hà By viên 0Sn 2hU= hành ?hi CDàn:
10>7. FGt RSnh hi+u họ2 4inh tiên ti-n.
Xác nhận của BCH Đoàn tr!n"
Xác nhận của Ch# $%& BGH nhà tr!n"
Quế võ, ngày 16 tháng 8 năm 2011
Người khai
N"'()n Th* H+n"
FVWN TN?S HX ?HY :ZNH
BCH TR,-NG TH.T .H/ 012
………………………………
S9 0E – ?*[FT5
“V/v: Đ ngh! "#t t$a% h&' ()ng *+, -
.h/0 1áng ư2' m3 tu)i t$4 Vi5t Nam6
Quế Võ, Ngày 17 tháng 8 năm 2011
Jính g\i: 0T* H]^_N FVWN $]` *a
?n 2@ 2&ng vn 49: 17 ( ?*[ HF; ngày 1"[T[2011 2BS 0?H Huy+n FDàn $u-
*.; *b vi+2 t5iPn OhSi họ2 cdng S?0 ( Th1= 4áng 6ớ2 !e tudi t5f *i+t NS!.
?n 2@ O-t %uK họ2 tL= 5gn Huy+n; =hUn CUu v6ht Ohi t5Dng n! họ2 2010 (
2011 2BS j! Nguyễn Thị Hằng.
0?H FDàn t567ng TH8T 8h9 !ới Cb nghị Huy+n FDàn klt t5SD họ2 cdng :*+,
8 .h/0 1áng ư2' m3 tu)i t$4 Vi5t Nam6 2hD j!: Nguyễn Thị Hằng ( Họ2 4inh Hớ=
11>7 t567ng TH8T 8h9 :ới; huy+n $u- *.; t/nh 012 Ninh
N3# nhận4
8 ,.V huy5n 9%àn,
8:ưu V; 9%àn
T50 BCH Đoàn tr!n"
B6 th
N"'()n 7h8c Ch#9n

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->