BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG

CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12

BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12
* BUØI VAÊN TIEÁN Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät 3.1. Muïc ñích, ñoái töôïng : * Muïc ñích : - Höôùng daãn hoïc sinh kyõ naêng veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12. - Goùp phaàn naâng cao keát quûa hoïc taäp, ñaëc bieät trong caùc baøi kieåm tra chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp THPT cuûa boä moân Ñòa lí. * Ñoái töôïng nghieân cöùu : - Giaùo vieân trong vieäc giaûng daïy. - Hoïc sinh trong vieäc hoïc taäp. 3.2. Nhieäm vuï : - Nghieân cöùu phöông phaùp daïy thöïc haønh veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà . - Ñöa ra nhöõng nguyeân taéc chung veà thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 qua thöïc teá kieåm nghieäm cuûa baûn thaân. 3.3. Phaïm vi cuûa ñeà taøi : - Caùc baøi taäp thöïc haønh trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 . - Giôùi haïn trong phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí : Veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12. 3.4. Giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi : - Ñeà taøi coù theå öùng duïng hoaëc laøm taøi lieäu tham khaûo trong vieäc giaûng daïy ñòa lí noùi chung vaø höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 noùi rieâng ôû tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät .

Mar. 31

PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU 1/ Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Töø thöïc tieãn cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø thi toát nghieäp THPT ñoái vôùi boä moân ôû trong tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät chính laø lí do caáp thieát khieán toâi choïn ñeà taøi naøy. 2/ Tình hình nghieân cöùu : Trong quaù trình giaûng daïy ñòa lí caáp THPT ,caùc giaùo vieân ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc, trong ñoù phöông phaùp daïy thöïc haønh - ñaëc bieät laø thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cho lôùp 12 chöa thöïc söï ñöôïc chuù yù; trong khi ñeà kieåm tra vaø ñaùnh giaù, keå caû kyø thi toát nghieäp THPT ñeàu coù phaàn kieán thöùc naøy. Chính vì vaäy phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 thöôøng khoâng ñaït keát quûa cao. Trong caùc taøi lieäu tham khaûo, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng kyõ naêng laøm baøi thöïc haønh, tuy vaäy ñeán nay chöa coù moät giaùo trình chuyeân bieät naøo giaûng daïy rieâng cho thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí noùi chung vaø vieäc veõ bieåu ñoà noùi rieâng. Vieäc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm bieän phaùp höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong caùc baøi taäp ñòa lí lôùp 12 coù yù nghóa lí luaän vaø thöïc tieãn caáp baùch . 3/ Muïc ñích, ñoái töôïng vaø nhieäm vuï nghieân cöùu, phaïm vi vaø giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi: Page 1

Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät

+ Thaûo luaän nhoùm. chính xaùc . Hieän traïng daïy vaø hoïc ñòa lí lôùp 12 : .1. nhöng leân lôùp 12 nhöõng kyõ naêng ñoù phaàn naøo ñaõ khoâng coøn naém chaéc. Trong ñoù coù khoaûng > 50% caâu hoûi taùi hieän vaø môû roäng kieán thöùc.Laøm taøi lieäu tham khaûo hoïc taäp. 25% caâu hoûi suy luaän.Chöông IV : 3 tieát ( Vieät Nam trong moái quan heä vôùi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ) * Noäi dung chöông trình chuû yeáu laø caùc baøi lí thuyeát. trong khi ñeán thôøi ñieåm naøy veà phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 12 ñaõ phaûi hoaøn thieän ( phaûi veõ nhanh. ñaày ñuû vaø ñeïp ). PHAÀN II NOÄI DUNG.xaõ hoäi trong caùc vuøng ) . < 25% caâu hoûi veà kyõ naêng ( trong ñoù veõ bieåu ñoà khoaûng 10% ) 1.xaõ hoäi cuï theå ) . ôû cuoái moãi baøi thöôøng coù töø 3 . + Tröïc quan. ñuùng. .3. + Thuyeát trình. Ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc khaû naêng veõ bieåu ñoà noùi chung vaø veõ bieåu ñoà ñòa lí noùi rieâng.2. oân luyeän thi toát nghieäp THPT vaø thi ÑH_CÑ cho hoïc sinh 12. KEÁT QUÛA NGHIEÂN CÖÙU 1/ Cô sôû cuûa vieäc löïa choïn ñeà taøi : 1. so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng ( hoaëc 2-3 ñaïi löôïng ).Caùc phöông phaùp coù lieân quan ñeán lí luaän daïy hoïc ñoåi môùi. giaùo vieân khoâng coøn thôøi gian höôùng daãn hoïc sinh veõ bieåu ñoà. * Ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc keát quûa cao trong vieäc hoïc taäp boä moân.Vaán ñeà thöïc haønh veõ bieåu ñoà trong chöông trình lôùp 12 khoâng ñeà caäp ñeán trong 1 tieát daïy cuï theå naøo maø chuû yeáu laø naèm ôû phaàn baøi taäp ( 10 % ). Vì vaäy. Khaùi quaùt chung veà kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình caáp THPT : * Bieåu ñoà laø moät hình veõ cho pheùp moâ taû moät caùch deã daøng ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa moät ñaïi löôïng ( hoaëc so saùnh ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa 2-3 ñaïi löôïng ). caùc thaày coâ giaùo caàn phaûi töï boá trí thôøi gian nhaát ñònh vaø phuø hôïp ñeå höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh nhöõng kyõ naêng cô baûn veà veõ bieåu ñoà thöôøng gaëp trong caùc baøi thi chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp boä moân. 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu : .4 caâu hoûi baøi taäp.Chöông III : 8 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá .Phöông phaùp thöû nghieäm . .Chöông II : 10 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá . Tuy hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 11. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 2 .Chöông I : 3 tieát ( caùc nguoàn löïc ) . Trong khi kieán thöùc lí thuyeát cuûa caùc baøi hoïpc raát daøi.Vôùi noäi dung vaø thôøi löôïng nhö treân thì vieäc giaûng daïy chuû yeáu nghieâng veà maët lí thuyeát vaø giaûng daïy theo caùc phöông phaùp sau : + Neâu vaán ñeà . vieäc ñaàu tieân laø phaûi naém hieåu ñaëc ñieåm cuûa töøng Mar. chaám thi Ñaïi hoïc khoái C trong nhieàu naêm. * Caùc loaïi bieåu ñoà raát phong phuù vaø ña daïng.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . . 1.Kinh nghieäm thöïc teá cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø chaám thi toát nghieäp THPT. Khaùi quaùt veà chöông trình ñòa lí lôùp 12 : * Baøi môû ñaàu + 4 chöông : . Moãi loaïi bieåu ñoà laïi coù theå duøng ñeå bieåu hieän nhieàu muïc ñích khaùc nhau. theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå .

Bieåu ñoà coät : bao goàm caùc daïng : coät ñôn ( 1 ñaïi löôïng ). c> Bieåu ñoà coät choàng : theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå vaø so saùnh toång theå ñoù qua nhieàu naêm . Caùc loaïi bieåu ñoà thöôøng gaëp trong chöông trình daïy vaø hoïc ñòa lí : . sau ñoù xem xeùt kó baûng soá lieäu vaø phaàn yeâu caàu cuï theå cuûa ñeà baøi ( coù theå noùi : ñaây laø 3 caên cöù cô baûn vaø khoa hoïc ñeå choïn nhanh.veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . coät choàng ( cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå ).thöôøng laø giaù trò töông ñoái 3 . ñeïp ). goäp 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng trong moät naêm laïi laøm moät nhoùm . ñaày ñuû ) + Tính thaåm myõ ( roõ raøng. b> Bieåu ñoà coät nhoùm : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng qua thôøi gian . * Ñoái vôùi moãi loaïi vaø daïng bieåu ñoà. a> Bieåu ñoà coät ñôn : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng qua thôøi gian .Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà 1.1. Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän moät tieán trình .bieán thieân ) cuûa moät ñaïi löôïng . (naêm thöù nhaát . Coù theå veõ trong heä truïc toïa ñoä hoaëc khoâng duøng heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng ( hieän töôïng ) qua thôøi gian .ñoäng thaùi phaùt trieån (taêng giaûm .hình hoïc ( thöôøng duøng hình troøn ) : thöôøng duøng ñeå theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå .Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : bao goàm caùc daïng : 1 ñöôøng . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 3 . quaù trình thöïc haønh choïn veõ khaùc nhau. 1.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 loaïi vaø daïng bieåu ñoà.naêm thöù ba . Chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái (%) .Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . a> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå Mar. (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (%) .2 ñaïi löôïng hoaëc nhieàu ñaïi löôïng .nhoùm thöù nhaát . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (% ) . Bieåu ñoà hình . b> Bieåu ñoà theå hieän 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng :Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( 2 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . 2.naêm thöù hai -nhoùm thöù hai .4. baát kyø moät bieåu ñoà naøo sau khi veõ xong cuõng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cô baûn sau : + Tính khoa hoïc ( chính xaùc ) + Tính tröïc quan ( ñuùng.hoaëc theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå .so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng . do vaäy giaùo vieân phaûi höôùng daãn hoïc sinh naém chaéc caùc thao taùc vaø nguyeân taéc veõ cuûa töøng loaïi vaø daïng . coät nhoùm ( nhieàu ñaïi löôïng ). a> Bieåu ñoà theå hieän 1 ñaïi löôïng : Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc (1 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) .nhoùm thöù ba …). * Tuy vaäy. caùc ñaïi löôïng ) . ñuùng loaïi vaø daïng bieåu ñoà thích hôïp nhaát ).veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc giaù trò töông ñoái (%) . . 2 hoaëc 3 ñöôøng trong cuøng 1 bieåu ñoà .thöôøng laø tuyeät ñoái ) .thöôøng veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . 2/ Höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình SGK Ñòa lí lôùp 12: 2.Bieåu ñoà coät (thanh ngang ) :coù theå ñöôïc söû duïng ñeå bieåu hieän ñoäng thaùi phaùt trieån .( Tuy nhieân thöôøng hay ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän töông quan veà ñoä lôùn giöõa (1 ) .

Bieåu ñoà mieàn ( thöïc chaát troøn cho 2 naêm .2. 4.bao nhieâu ñaïi löôïng . chuù thích gì khoâng ?… ñaõ cho ..veõ 2 hình 5.( 3 ) hình thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå troøn ngang nhau vaø tính toaùn theå hieän caû cô caáu vaø ñoäng xaùc ñònh baùn kính ( r ) cuûa 2. khoâng ? ñeà baøi coù löu yù .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 trong 1 naêm . giaù trò tuyeät  Söï keát hôïp ñoàng thôøi ñoái hay töông ñoái .. thoâng thöôøng laø 3 qua thôøi gian .6 44.7 28. theå hieän teân ñaïi löôïng .Bieåu ñoà keát hôïp (coät vaø chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái ñöôøng ) : thöôøng goàm 1 coät + 1 (%) .Chæ veõ ñöôïc ôû naêm ) : Xöû lí soá lieäu vaø giaù trò tuyeät ñoái . thaùi phaùt trieån cuûa moät ñoái ( 3 ) naêm ñoù . chuyeån sang soá % . daïng bieåu ñoà ñuùng . giaûm nhö theá naøo ? thôøi choïn loaïi.3 hình troøn cho laø bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà 3 naêm .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc qua moät soá naêm treân Ví duï 2 :Cho baûng soá lieäu sau : Mar.2 38.v.hoaëc 3 naêm (toái ña theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ) laø 4 naêm . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 4 ..2000 seõ khaùc vôùi caùch ñoà nhanh ..daïng hieän söï bieán thieân khoâng ? bieåu ñoà khoâng thích hôïp ñeå Taêng . bieåu ñoà ñöôøng qua 2 naêm .8 döïng Dòch vuï 32. coøn moät beân theå hieän a> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa thôøi gian 2 naêm : naêm 1989 vaø caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñaõ naêm 2000 ) .ñuùng : ghi 1989 / 2000 ( Moät beân theå hieän thôøi gian töø 1989 ñeán  :.v. Xöû lí soá lieäu vaø ñöôøng ñeå theå hieän caû ñoäng chuyeån sang soá % .Vieäc c> Caên cöù vaøo yeâu caàu cuï ghi nhôù laø quan troïng nhöng caùi theå cuûa ñeà ( phaàn chöõ vieát ) quan troïng hôn laø vöøa keát hôïp ñeå xem yeâu caàu gì ? coù theå vöøa loaïi boû daàn caùc loaïi .( chuù yù ñaët 2 ... chuù b> Caên cöù vaøo baûng soá lieäu giaûi . Caùch choïn loaïi .v. Nguyeân taéc chung : 2000 .daïng bieåu 1989 . nhanh choùng vaø chính xaùc . 2.2 Coâng nghieäp-xaây 27.thôøi gian -bao caû 3 caên cöù treân cho pheùp nhieâu naêm . coù so saùnh ñoä lôùn bieát ( baèng caùch ghi nhôù . töôïng (1 toång theå) qua thôøi gian .5 38.trong baûng soá lieäu ñaõ v... gian ñöôïc ghi nhö theá naøo ? ví du ï : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn loaïi vaø daïng bieåu ñoà : Ví duï 1 : Cho baûng soá lieäu sau: Baûng cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc (% GDP tính theo giaù hieän haønh ) : Khu vöïc saûn xuaát 1985 1990 1995 Noâng-Laâm-Ngö 40. caùc soá lieäu cuï chuùng ta xaùc ñònh moät caùch theå nhö theá naøo…. veõ 1 hình thaùi phaùt trieån vaø töông quan troøn cho naêm ñoù .7 27.thuoäc khoâng ? coù so saùnh cô caáu ). ñoä lôùn giöõa caùc ñaïi löôïng b> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu ( bieåu ñoà coät theå hieän töông thaønh phaàn cuûa moät toång theå quan ñoä lôùn .3 22.

4 5121.9 199 0 38.Ñoâ la) : ( Sgk Ñòa lí lôùp 12 -trang 51 ) : Toång Xuaát Nhaäp Caùn caân xuaát soá khaåu khaåu nhaäp khaåu 4511. Ví duï 4 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng toång trò giaù xuaát .0 2565.1 42.vì khoâng yeâu caàu hieän ñöôïc cô caáu toång saûn theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån. Lí do choïn : theå hieän cô troøn khoâng theå hieän nhieàu caáu cuûa moät toång theå qua 3 naêm.5 3 1999 23162.0 42.0 2725.7 + 40.2 30.2706.0 82.trang 21 ) : Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Naê m 1989 1990 1992 1995 Mar.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 Baûng toång saûn phaåm trong nöôùc phaân theo ngaønh kinh teá (%) : Khu vöïc saûn xuaát 198 5 40.3 198 9 42. xuaát khaåu .4 .0 11622.9 8155.chæ coøn bieåu ñoà coät vaø lieäu laïi vöøa phuø hôïp vôùi yeâu bieåu ñoà troøn thì bieåu ñoà coät caàu cuûa ñeà baøi . chöù khoâng phaûi bieåu nhau.Ñoâ la ) : ( Taäp baûn ñoà Ñòa lí lôùp 12 . phaåm trong töøng naêm laïi vöøa maët khaùc bieåu ñoà mieàn khoâng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån theå veõ ñöôïc ôû soá lieäu thôøi cuûa toång saûn phaåm qua thôøi gian chæ coù 3 naêm (4 naêm trôû gian.8 1946.384.4 2404. Ví duï 1 ta choïn bieåu ñoà hình troøn : 3 hình troøn theå hieän 3 ÔÛ ví duï 2. 5448. 11540. vöøa ñuùng vôùi baûng soá leân) .7 1995 199 6 27.8 Coâng nghieäp-xaây 28.nhaäp khaåu Vieät Nam thôøi kyø 1985 -2000 (Trieäu Ruùp . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 5 .0 38.5 döïng Dòch vuï 32.619.hình troøn .1 22.7 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát choàng trong thôøi gian 3 naêm cuûa theå hieän cô caáu toång saûn 1 loaïi ñaïi löôïng…Neân ôû ñaây phaåm trong nöôùc töø 1985 -1998 bieåu ñoà hình troøn laø hôïp lí nhaát .8 32.2 31.2 1998 Noâng-Laâm-Ngö 27.5 35.0 13604.mieàn ). khoâng theå hieän ñöôïc naêm.2 2540.8 .6 44.4 2580. khoâng chæ theå hieän 3 coät Ví duï 3 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng caùn caân xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thôøi kyø1989 -1999 (Trieäu Ruùp .7 22.0 0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát bieåu hieän caùc giaù trò toång soá .6 41.8 5156. bieåu ñoà mieàn vöøa theå khoâng hôïp lí . ta laïi choïn bieåu naêm 1985/1990/1995 .ñaët ngang ñoà mieàn .bieåu ñoà mieàn naêm. soá lieäu %. coù 3 loaïi bieåu ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa cô ñoà theå hieän cô caáu (hình coät caáu toång saûn phaåm qua nhieàu .2 25. baùn kính 3 hình troøn khaùc ñoà troøn…Tröôùc heát bieåu ñoà nhau .2 27.nhaäp khaåu vaøo caùc naêm 1989 -1990 -1992 -1995 vaø 1999 .7 199 7 26.4 .

chuù yù nhieàu ñeán phaàn ñoà mieàn laø ñuùng nhaát vì noù theå hieän caû cô caáu xuaát .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 1985 2555.sau ñoù chia khoaûng coù theå khoâng duøng heä truïc toïa caùch naêm töông öùng . nhau . naêm cuoái trong caùch naêm . hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi.Bieåu ñoà coät:  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .muoán so saùnh töông quan ñoä lôùn qua töøng naêm  Löu yù : qua 4 ví duï so (1989/1990/1992/1995/1999) .4 1992 5121.3 11499. tuyeät ñoái .3 5825.bieåu ñoà coät choàng baûng soá lieäu ôû phaàn cuoái khoâng chia khoaûng caùch naêm . 2 .Neáu choïn bieåu ñoà coät nhoùm cuûa töøng naêm ) laø thích hôïp thì laïi khoâng thích hôïp vôùi yeâu nhaát vì coù 3 ñaïi löôïng . vöøa phuø hôïp choïn loaïi .sau ñoù chia ñöôøng . ghi giaù trò lôùn ñoù chia treân truïc tung .5 1857.Treân truïc khoâng chia khoaûng caùch naêm ) .daïng bieåu ñoà ñuùng vôùi baûng soá lieäu vaø vöøa phuø 2.xaùc ñònh tæ leä thích hôïp  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ.sau ôû goùc toïa ñoä . Ví duï 3 ta choïn bieåu ñoà coät caùc loaïi khaùc khoâng thích hôïp nhoùm ( Toång soá + xuaát + nhaäp .1 4054. xaùc ñònh tæ leä thích hôïp truïc tung ghi giaù trò nhoû nhaát (0) vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .7 1994 9880. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 6 .0 1038. treân goùc .truïc nhaát ( trong baûng soá lieäu ) ôû hoaønh töông töï nhö bieåu ñoà phaàn cuoái cuûa truïc . Caùch thöïc hieän nhanh vieäc veõ caùc loaïi bieåu ñoà : 1 . cuûa truïc .4 2580.5 7255.0 14308. nhaäp khaåu thôøi kyø 1985 -2000 ôû nöôùc ta . Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) chaám laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh : ñöôøng .0 2752.7 2540.sau ñoù gaïch noái caùc daáu naêm töông öùng laàn löôït duøng caùc daáu chaám ghi nhôù . daïng bieåu ÔÛ ví duï 4 ta choïn loaïi bieåu ñoà .9 698.  Bieåu ñoà coät ñôn ( chia vaø hoaëc 50/100/150/200) .nhaäp chöõ vieát  yeâu caàu cuûa ñeà trong toång giaù trò xuaát nhaäp baøi.3. caùch ghi soá thôøi gian khaåu vaø söï thay ñoåi cuûa toång ( naêm ) töø ñoù loaïi boû daàn giaù trò naøy qua thôøi gian (töø caùc loaïi khoâng thích hôïp ñeå 1985 ñeán 2000 ) .0 2757. phuø hôïp vôùi baûng soá lieäu vaø coù theå baûng soá lieäu -vôùi caùc vöøa phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döõ lieäu trong baûng gaàn gioáng ñeà baøi .0 1990 5156.0 11540.0 11622.0 2000 29508.6 1998 20859. giaù trò caàu cuûa ñeà baøi . ñoä . caùc giaù trò chaün (10/20/30/40.4 1988 3795.4 2404. caên cöù vaøo soá lieäu löôït duøng caùc daáu chaám ghi trong baûng soá lieäu cuûa töøng nhôù .0 15200.6 1999 23162.9 11143.9 9360.0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän söï thay ñoåi giaù trò xuaát .8 1996 18399.  Caên cöù vaøo soá lieäu  Sau khi ñaõ chia treân 2 truïc cuûa töøng naêm töông öùng laàn xong .sau ñoù Mar.vöøa saùnh ôû treân vaø treân thöïc teá .thì ta phaûi chuù yù so saùnh ñaëc ñieåm caùc loaïi . hoaønh ghi soá naêm ñaàu tieân ôû coät nhoùm khoâng chia khoaûng goùc toïa ñoä .

Bieåu ñoà mieàn :  Veõ 1 hình chöõ nhaät naèm ngang ( caïnh chieàu doïc = 4. chia naêm ñaàu tieân ôû goác toïa ñoä .Caùch veõ caùc giaù trò cuûa töøng ñaïi löôïng qua caùc naêm töông töï nhö caùch veõ ñoái vôùi bieåu ñoà ñöôøng duøng caùc chaám ghi nhôù sau ñoù noái caùc chaám laïi vôùi nhau ) . 3 . doøng thöù 2 ghi thôøi gian.vieát chöõ in ñöùng. Bieåu ñoà troøn :  Môû khaåu ñoä com -pa choïn (r) baùn kính ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa hình troøn sao cho töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ . giaù trò . Löu yù neân ghi ngaén goïn. 31 ( 1930 . 2. Ví duï : BIEÅU ÑOÀ .chia khoaûng caùch naêm töø naêm ñaàu ñeán naêm cuoái .ñöôøng sau. caùch veõ töông töï nhö caùch veõ bieåu ñoà coät vaø veõ bieåu ñoà ñöôøng .Dòch chuyeån thöôùc ño ñoä ñeán ñöôøng vöøa veõ ñeå veõ tieáp cho ñaïi löôïng thöù 2 .  Teân cuûa bieåu ñoà thöôøng naèm treân bieåu ñoà . . caïnh chieàu ngang = 6 ) . naêm cuoái cuøng ôû cuoái truïc hoaønh . . vieát 2 doøng. doøng ñaàu tieân ghi noäi dung cuûa bieåu ñoà vaø ñòa ñieåm ( phaïm vi khoâng gian ).  Caên cöù vaøo soá lieäu % ñaõ cho hoaëc soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi töø soá lieäu thoâ sang soá % .treân maët ñoàng hoà giaây ) .coät tröôùc. xaùc ñònh tæ leä töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .chia khoaûng caùch naêm treân truïc hoaønh.thöù 2 töø döôùi leân .ñaïi löôïng naøo coù giaù trò nhoû veõ sau (veõ laàn löôït theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ) .  Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 duøng caùc daáu chaám cuûa caùc naêm laøm trung ñieåm cuûa caùc ñoaïn thaúng ñeå ñònh kích thöôùc cuûa caùc coät ( kích thöôùc caùc coät baèng nhau  thích hôïp nhaát laø 1 oâ li giaáy vôû ) .100 % ôû cuoái truïc tung. chia 0 % ôû goác toïa ñoä. ñaïi löôïng thöù 4 töø treân xuoáng ) . chia giaù trò treân truïc tung cho ñaïi löôïng coät vaø ñaïi löôïng ñöôøng vôùi caùc ñôn vò khaùc nhau: ví duï giaù trò coät coù ñôn vò laø 10 .Phaàn thöïc hieän veõ . veõ laàn löôït ñaïi löôïng thöù 1.sau ñoù veõ ñaïi löôïng thöù 3 töø treân xuoáng (cô caáu coù 3 thaønh phaàn ).laàn löôït veõ ñaïi löôïng thöù 1 töø döôùi leân .veõ giaù trò .  Caên cöù vaøo soá lieäu trong baûng . töông töï cho ñaïi löôïng thöù 3 .soá ño löôïng giaùc .GIA TAÊNG DAÂN SOÁ VIEÄT NAM Mar. Hoaøn thieän moät bieåu ñoà :  Moãi moät bieåu ñoà thoâng thöôøng goàm coù 3 phaàn : .thöù 4… 4 . Bieåu ñoà keát hôïp ( coät + ñöôøng ) :  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .sau ñoù keû ñöôøng baùn kính qui ñònh ôû tia 12 h (giôø) .4.“Gia taêng daân soá” : laø : noäi dung theå hieän cuûa bieåu ñoà .1998 ) .Chuù giaûi cho bieåu ñoà. sau ñoù noái chaám vaøo taâm cuûa ñöôøng troøn.“ Vieät Nam “ : laø : ñòa ñieåm (phaïm vi khoâng gian ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 7 . ( cô caáu coù 4 thaønh phaàn . 5 .xöû lí ( soá lieäu thoâ → soá töông ñoái % → soá ñoä (0) .Teân cuûa bieåu ñoà.veõ 2 truïc tung vaø chia treân 2 truïc töông töï nhö bieåu ñoà ñoà thò.sau ñoù laàn löôït veõ : ñaïi löôïng naøo coù giaù trò lôùn veõ tröôùc .thì giaù trò ñöôøng coù ñôn vò laø 5 ( nhö vaäy coät vaø ñöôøng seõ coù söï keát hôïp vôùi nhau ) .  Ñaët 0(0) cuûa thöôùc ño ñoä vaøo ñöôøng (r) caên cöù vaøo soá ñoä cuûa ñaïi löôïng ñaàu tieân treân thöôùc ño ñoä chaám ngoaøi ñöôøng troøn ñeå ghi nhôù. chính giöõa bieåu ñoà .

Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 8 . . saûn löôïng luùa . 27 % …Ghi soá chæ thôøi gian (naêm) xuoáng döôùi hình troøn . ví duï : 56 %. yeâu caàu thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung sau : . dieän tích .yeâu caàu thöïc hieän nhö sau : . Treân ñöôøng ñoà thò .treân truïc tung ghi : teân ñaïi löôïng ( Soá daân .bình quaân saûn löôïng luùa.Ñoái vôùi bieåu ñoà keát hôïp .ta laøm töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà .kg/ng.Ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò . .Ñuùng quy ñònh cho töøng loaïi bieåu ñoà : Ví duï : +/ +/ : bieåu ñoà troøn .ñoà thò .ghi caùc trò soá cho töøng ñaïi löôïng theo giaù trò % . .ñoà thò vaø bieåu ñoà coät ( chuù yù ghi caû 2 trò soá cho 2 ñaïi löôïng laø ñöôøng vaø coät ) . : bieåu ñoà keát hôïp +/ : bieåu ñoà mieàn .Treân truïc hoaønh ghi ñôn vò naêm . +/ : bieåu ñoà coät . ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng ( coù theå laø soá % hoaëc laø soá tuyeät ñoái tuyø theo soá lieäu ñaõ cho ) .Ñoái vôùi bieåu ñoà hình troøn .trong moãi dieän tích hình reõ quaït .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö bieåu ñoà . nghìn ha.öùng vôùi caùc naêm .Ñoái vôùi bieåu ñoà coät .…). treân ñaàu moãi coät ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng (soá tuyeät ñoái hoaëc soá %) .“1930 . 32% .vôùi ñaày ñuû caùc naêm ( coù chia khoaûng caùch naêm ). 31  Phaàn chuù giaûi cho bieåu ñoà . : bieåu ñoà ñöôøng .Ñoái vôùi bieåu ñoà mieàn .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .trieäu taán. +/ ( coät + ñöôøng ) .  Phaàn thöïc hieän veõ.ñoà thò ta ghi caùc trò soá ( giaù trò %) cho taát caû caùc ñaïi löôïng Mar. .trong bieåu ñoà mieàn treân caùc ñöôøng . ……… ñôn vò tính (trieäu ngöôøi .1998 “ : laø : thôøi gian .

Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau. .) trong 1 naêm ( 1999 ) * Caùch veõ : .. 31 : saûn löôïng löông thöïc qua caùc naêm .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ) . : soá daân qua caùc naêm .. Trung Quoác.TRANG 24 * Xaùc ñònh : daïng bieåu ñoà coät ñôn : so saùnh 1 ñaïi löôïng ( tæ leä ngöôøi bieát ñoïc .Coù bao nhieâu ñaïi löôïng thì coù baáy nhieâu kí hieäu töông öùng .Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ TÆ LEÄ BIEÁT ÑOÏC . ñöôïc saép xeáp thöù töï töø treân xuoáng döôùi thaúng haøng vôùi nhau . giaù trò 100% ôû gaàn cuoái truïc doïc ). . 1 khoaûng caùch = 10% ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ).BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 BAØI TAÄP IV . ví duï : Mar.SGK .Caùc kí hieäu caàn söû duïng maøu saéc hoaëc gaïch neàn ñeå phaân bieät caùc ñaïi löôïng khaùc nhau . Inñoâneâxia. .BIEÁT VIEÁT CUÛA VIEÄT NAM VÔÙI MOÄT SOÁ NÖÔÙC ( 1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 9 . caùc kí hieäu phaûi baèng nhau veà kích thöôùc . . : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn .Chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau. ½ khoaûng caùch = 1 coät = 1 quoác gia ( ghi teân quoác gia ôû beân döôùi truïc ngang ).bieát vieát ) cuûa caùc thaønh phaàn ( Vieät Nam.caùc kí hieäu ôû baûng chuù giaûi phaûi töông öùng vôùi kí hieäu theå hieän trong bieåu ñoà .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .Choïn kí hieäu cho coät ( 1 ñaïi löôïng neân cuøng 1 loaïi kí hieäu ) ..Caùc kí hieäu luoân luoân coù chöõ vieát ñi keøm ñeå laøm roõ kí hieäu ..

7 91.1999 ) * Caùch veõ : .1992.SGK .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .4 53.5 VIEÄ NAM T T. .Chia 12 khoaûng caùch. soá nhaäp khaåu ) qua caùc naêm ( 1989.1990. .9 85 85.Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ GIAÙ TRÒ TOÅNG SOÁ .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 100 80 60 40 20 0 Mar. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ). ½ khoaûng caùch = 3 coät = 1 1 naêm ( ghi soá naêm ôû beân döôùi truïc ngang ). 1 khoaûng caùch = 2000 ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ).Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 5 khoaûng caùch ñeàu nhau.Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. soá xuaát.QUOÁ C INÑOÂ MALAI AÁ ÑOÄ N XINGAPO BAØI TAÄP III .1995.NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM ( 1989/1990/1992/1995/1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 10 . 31 92 82.TRANG 53 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà coät nhoùm so saùnh 3 ñaïi löôïng ( toång soá.3 ) .XUAÁT KHAÅU .Choïn kí hieäu cho coät ( 3 ñaïi löôïng neân duøng 3 loaïi kí hieäu ñeå phaân bieät ) .Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.

giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).SGK .Veõ 2 ñaïi löôïng khaùc nhau treân cuøng moät bieåu ñoà ( dieän tích.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .SGK . ha theå hieän dieän tích ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.4 2580.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 2 5000 Mar.9 8155. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).SGK .8 5448.4 4511.000 BAØI TAÄP IV .Chia giaù trò ôû truïc tung beân phaûi : 9 khoaûng caùch = 450.2 2725.4 2540. 31 2 0000 13604.Chia giaù trò ôû truïc tung beân traùi : 8 khoaûng caùch = 400.TRANG 40 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà keát hôïp giöõa coät vaø ñöôøng .3 1 0000 5156.4 11540 11622 1 5000 23162 1 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 11 .7 0 1989 1990 1992 1995 BAØI TAÄP III . * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh.TRANG 68 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm. saûn löôïng ) * Caùch veõ : .000 taán theå hieän saûn löôïng ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.8 1946 5121. Chia 2 ñaïi löôïng naøy cheânh nhau ( ñaïi löôïng laø ñöôøng coù giaù trò nhoû hôn ) 2404 5000 2565. BAØI TAÄP IV .TRANG 62 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh.

3 119. . .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.5 8.TRANG 35 * Xaùc ñònh : bieåu ñoà daïng 3 ñöôøng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ( söï gia taêng daân soá .1999 ) * Caùch veõ : .3 ) BIEÅU ÑOÀ DIEÃN BIEÁN DIEÄN TÍCH VAØ SAÛN LÖÔÏNG CAØ PHEÂ VIEÄT NAM ( 1980-1998 ) 400 350 300 250 200 150 100 50 22. + Truïc ngang chia khoaûng caùch naêm .Khoaûng caùch cuûa coät ñaàu tieân vaø coät cuoái cuøng caùch truïc tung laø 1 cm .4 218 350 300 250 200 150 100 50 0 BAØI TAÄP IV . ñeán saûn löôïng luùa vaø saûn löôïng luùa / ngöôøi.SGK .7 12.Veõ caùc giaù trò ñöôøng theo ñieåm giöõa cuûa caùc coät ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.2 400 270 186. .000 ( kg / ngöôøi ) + Tính tæ leä phaàn traêm ( laáy naêm goác 1981 = 100% ) : chuyeån 3 ñaïi löôïng sang soá % .Veõ : xaùc ñònh ñieåm moác xuaát phaùt cuûa 3 ñöôøng taïi naêm 1981=100%. sau ñoù caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi sang soá % laàn löôït veõ cho ñaïi löôïng soá daân . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 12 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 .saûn löôïng luùa .3 ) Mar.saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi ) qua thôøi gan ( 1981 . chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau : 1 khoaûng caùch = 50% X 6 = 300 % .3 92 370.Xöû lí soá lieäu : + Tính saûn löôïng luùa bình quaân / ngöôøi Coâng thöùc tính : saûn löôïng : soá daân x 1.6 450 409.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .4 0 44.3 400.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vaø chia treân 2 truïc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) + Troïc doïc : chia tæ leä % . 31 .

BAØI TAÄP III .6 78.2o 1995 18.Caên cöù vaøo soá ñoä laàn löôït veõ caùc giaù trò lôùn tröôùc. * Caùch veõ : . BIEÅU ÑOÀ KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG HOÙA VAÄN CHUYEÅN CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH ( 1989/1995/1999 ) Mar.1o .2o 195.Xöû lí soá lieäu : chuyeån töø soá % sang soá ñoä ( 100% = 360 o  1% = 3. veõ theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ( söû duïng thöôùc ño ñoä ).5o 25.Choïn kí hieäu cho 3 ñöôøng khaùc nhau ( 3 ñaïi löôïng khaùc nhau ) .8o 34.6 o ) Naêm Ñöôøng saét Ñöôøng oâ Ñöôøng soâng Ñöôøng bieån toâ 1989 20.3 ).2o 83. nhoû sau. 31 5% 9% 4% 23% 22% 65% 65% 10% 6% 31% 53% BAØI TẬP III – SGK – TRANG 28 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 13 .9o o o o 1999 14. .Veõ 3 hình troøn ñaët ngang nhau .8 233.ñöôøng r chuaån ôû truïc ñöùng qua taâm ñöôøng troøn ( tia 12 giôø ) .SGK TRANG 50 * Xaùc ñònh bieåu ñoà hình troøn bieåu hieän cô caáu thaønh phaàn ( khoái löôïng haøng hoaù phaân theo loaïi hình vaän chuyeån ) qua 3 naêm .Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .r2 ) .3 ).Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2.5 33.Veõ 3 bieåu ñoà hình troøn cho 3 naêm ( maëc ñònh vôùi 3 baùn kính khaùc nhau : 1989<1995<1999 : neáu coù giaù trò toång soá laø soá tuyeät ñoái thì phaûi söû duïng coâng thöùc tính baùn kính : S= n.4o 232.8o 109.

( coù ví duï cuûa Saùch giaùo khoa. caïnh chieàu ngang laø 6 phaàn . moät tieát thöïc haønh treân lôùp ñeå boài döôõng cho H/S nhöõng kæ naêng naøy laø nhieäm vuï cuûa giaùo vieân.Thaùng 03 Naêm 2007. naêm cuoùi naèm ôû cuoái cuûa truïc . caàn taïo moïi ñieàu kieän veà thôøi gian ôû treân lôùp ñeå höôùng daãn cho hoïc sinh caùc kyõ naêng caàn thieát veà choïn-veõ-hoaøn thieän 1 loaïi hoaëc daïng bieåu ñoà. Mar.Chia tæ leä : + Caïnh ñöùng chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau. .11 caàn thöïc hieän toát hôn caùc loaïi baøi thöïc haønh ñòa lí-nhaát laø kyõ naêng löïa choïn-veõ vaø hoaøn thieän moät bieåu ñoà. caùc ví duï minh hoïa….BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 * Xaùc ñònh : loaïi bieåu ñoà mieàn theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå vaø söï thay ñoåi cuûa toång theå ñoù qua caùc naêm ( 1985-1998 ) * Caùch veõ : . 31 Buoân Ma Thuoät . Raát chaân thaønh caùm ôn ! Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 14 . mong muoán cuûa quyù thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh.noäi dung baøi vieát coù theå chöa thaät ñaày ñuû .Veõ khung bieåu ñoà hình chöõ nhaät coù caïnh chieàu doïc laø 4 phaàn. Ñoù laø moät quùa trình laâu daøi caàn coù söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caû giaùo vieân vaø hoïc sinh.Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ cho laàn löôït veõ cô caáu thöù nhaát töø döôùi leân cô caáu thöù hai töø treân xuoáng. coù ví duï chæ mang tính chaát minh hoïa ). caùch choïn. naêm ñaàu naèm ôû goác toïa ñoä.. 1 khoaûng caùch = 10% + Caïnh ngang chia tæ leä khoûang caùch naêm . Noäi dung ñeà taøi khoâng lôùn.Vôùi muïc ñích naøy vaø trong khuoân khoå cuûa ñeà taøi naøy chaéc chaén seõ khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc heát nhöõng yeâu caàu. cho neân phaàn hình veõ minh hoïa chöa thaät hoaøn chænh…. nhöõng gôïi yù caàn thieát ñeå chuùng ta tieáp tuïc hoaøn thieän theâm phaàn kæ naêng ñòa lí naøy . .. . caùch thöïc hieän veõ nhanh . 2/KIEÁN NGHÒ: * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy khoái lôùp 12. daïng bieåu ñoà ñòa lí.3 ) PHAÀN III : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ : 1/KEÁT LUAÄN: Vieäc reøn luyeän kæ naêng ñòa lí cho hoïc sinh laø moät vieäc laøm raát caàn thieát. töø ñaëc ñieåm.Hoaøn thieän bieåu ñoà.phaàn hoaøn thieän 1 bieåu ñoà. * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy ôû caùc khoái lôùp 10.Taát caû nhöõng ñieàu naøy mong quyù thaày coâ giaùo ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn . tuy nhieân noù ñeà caäp ñeán nhieàu kæ naêng cuûa vieäc hoaøn thaønh veõ caùc loaïi. tuy nhieân phaàn naøo cuõng môû ra nhöõng höôùng. tuy nhieân vieäc taän duïng thôøi gian trong moät tieát hoïc.ÑAÊK LAÊK . ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo qui ñònh ôû muïc 2.

*Tuyeån choïn nhöõng baøi oân luyeän thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí –NXB Giaùo duïc(Ñoã Ngoïc Tieán-Phí Coâng Vieät: chuû bieân) ---------------***----------------Mar.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 taøi lieäu tham khaûo : *Saùch giaùo khoa ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005. *Caùc baøi taäp thöïc haønh ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005. *Taäp baûn ñoà-baøi taäp thöïc haønh ñòa lí Ñòa lí lôùp 12. Coâng ty baûn ñoà tranh aûnh giaùo khoa. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 15 .Boä Giaùo duïc-Ñaøo taïo.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful