BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG

CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12

BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12
* BUØI VAÊN TIEÁN Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät 3.1. Muïc ñích, ñoái töôïng : * Muïc ñích : - Höôùng daãn hoïc sinh kyõ naêng veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12. - Goùp phaàn naâng cao keát quûa hoïc taäp, ñaëc bieät trong caùc baøi kieåm tra chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp THPT cuûa boä moân Ñòa lí. * Ñoái töôïng nghieân cöùu : - Giaùo vieân trong vieäc giaûng daïy. - Hoïc sinh trong vieäc hoïc taäp. 3.2. Nhieäm vuï : - Nghieân cöùu phöông phaùp daïy thöïc haønh veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà . - Ñöa ra nhöõng nguyeân taéc chung veà thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 qua thöïc teá kieåm nghieäm cuûa baûn thaân. 3.3. Phaïm vi cuûa ñeà taøi : - Caùc baøi taäp thöïc haønh trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 . - Giôùi haïn trong phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí : Veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12. 3.4. Giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi : - Ñeà taøi coù theå öùng duïng hoaëc laøm taøi lieäu tham khaûo trong vieäc giaûng daïy ñòa lí noùi chung vaø höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 noùi rieâng ôû tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät .

Mar. 31

PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU 1/ Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Töø thöïc tieãn cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø thi toát nghieäp THPT ñoái vôùi boä moân ôû trong tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät chính laø lí do caáp thieát khieán toâi choïn ñeà taøi naøy. 2/ Tình hình nghieân cöùu : Trong quaù trình giaûng daïy ñòa lí caáp THPT ,caùc giaùo vieân ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc, trong ñoù phöông phaùp daïy thöïc haønh - ñaëc bieät laø thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cho lôùp 12 chöa thöïc söï ñöôïc chuù yù; trong khi ñeà kieåm tra vaø ñaùnh giaù, keå caû kyø thi toát nghieäp THPT ñeàu coù phaàn kieán thöùc naøy. Chính vì vaäy phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 thöôøng khoâng ñaït keát quûa cao. Trong caùc taøi lieäu tham khaûo, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng kyõ naêng laøm baøi thöïc haønh, tuy vaäy ñeán nay chöa coù moät giaùo trình chuyeân bieät naøo giaûng daïy rieâng cho thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí noùi chung vaø vieäc veõ bieåu ñoà noùi rieâng. Vieäc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm bieän phaùp höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong caùc baøi taäp ñòa lí lôùp 12 coù yù nghóa lí luaän vaø thöïc tieãn caáp baùch . 3/ Muïc ñích, ñoái töôïng vaø nhieäm vuï nghieân cöùu, phaïm vi vaø giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi: Page 1

Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät

xaõ hoäi trong caùc vuøng ) . Khaùi quaùt veà chöông trình ñòa lí lôùp 12 : * Baøi môû ñaàu + 4 chöông : . * Ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc keát quûa cao trong vieäc hoïc taäp boä moân. Trong ñoù coù khoaûng > 50% caâu hoûi taùi hieän vaø môû roäng kieán thöùc. 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu : . Hieän traïng daïy vaø hoïc ñòa lí lôùp 12 : . Trong khi kieán thöùc lí thuyeát cuûa caùc baøi hoïpc raát daøi.4 caâu hoûi baøi taäp. so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng ( hoaëc 2-3 ñaïi löôïng ). < 25% caâu hoûi veà kyõ naêng ( trong ñoù veõ bieåu ñoà khoaûng 10% ) 1. oân luyeän thi toát nghieäp THPT vaø thi ÑH_CÑ cho hoïc sinh 12.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . PHAÀN II NOÄI DUNG. giaùo vieân khoâng coøn thôøi gian höôùng daãn hoïc sinh veõ bieåu ñoà.Vôùi noäi dung vaø thôøi löôïng nhö treân thì vieäc giaûng daïy chuû yeáu nghieâng veà maët lí thuyeát vaø giaûng daïy theo caùc phöông phaùp sau : + Neâu vaán ñeà .Caùc phöông phaùp coù lieân quan ñeán lí luaän daïy hoïc ñoåi môùi.3. KEÁT QUÛA NGHIEÂN CÖÙU 1/ Cô sôû cuûa vieäc löïa choïn ñeà taøi : 1. 1. trong khi ñeán thôøi ñieåm naøy veà phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 12 ñaõ phaûi hoaøn thieän ( phaûi veõ nhanh. Moãi loaïi bieåu ñoà laïi coù theå duøng ñeå bieåu hieän nhieàu muïc ñích khaùc nhau. Vì vaäy. vieäc ñaàu tieân laø phaûi naém hieåu ñaëc ñieåm cuûa töøng Mar.2. Khaùi quaùt chung veà kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình caáp THPT : * Bieåu ñoà laø moät hình veõ cho pheùp moâ taû moät caùch deã daøng ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa moät ñaïi löôïng ( hoaëc so saùnh ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa 2-3 ñaïi löôïng ). . . nhöng leân lôùp 12 nhöõng kyõ naêng ñoù phaàn naøo ñaõ khoâng coøn naém chaéc. + Thuyeát trình. ñuùng. theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå .Chöông IV : 3 tieát ( Vieät Nam trong moái quan heä vôùi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ) * Noäi dung chöông trình chuû yeáu laø caùc baøi lí thuyeát. chaám thi Ñaïi hoïc khoái C trong nhieàu naêm.Laøm taøi lieäu tham khaûo hoïc taäp. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 2 .Phöông phaùp thöû nghieäm . ñaày ñuû vaø ñeïp ). chính xaùc .xaõ hoäi cuï theå ) . + Thaûo luaän nhoùm.Chöông I : 3 tieát ( caùc nguoàn löïc ) .Chöông III : 8 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá .Vaán ñeà thöïc haønh veõ bieåu ñoà trong chöông trình lôùp 12 khoâng ñeà caäp ñeán trong 1 tieát daïy cuï theå naøo maø chuû yeáu laø naèm ôû phaàn baøi taäp ( 10 % ).Chöông II : 10 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá . 25% caâu hoûi suy luaän. * Caùc loaïi bieåu ñoà raát phong phuù vaø ña daïng. Tuy hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 11. ôû cuoái moãi baøi thöôøng coù töø 3 . + Tröïc quan. .Kinh nghieäm thöïc teá cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø chaám thi toát nghieäp THPT.1. Ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc khaû naêng veõ bieåu ñoà noùi chung vaø veõ bieåu ñoà ñòa lí noùi rieâng. caùc thaày coâ giaùo caàn phaûi töï boá trí thôøi gian nhaát ñònh vaø phuø hôïp ñeå höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh nhöõng kyõ naêng cô baûn veà veõ bieåu ñoà thöôøng gaëp trong caùc baøi thi chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp boä moân.

a> Bieåu ñoà coät ñôn : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng qua thôøi gian .naêm thöù ba .veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . sau ñoù xem xeùt kó baûng soá lieäu vaø phaàn yeâu caàu cuï theå cuûa ñeà baøi ( coù theå noùi : ñaây laø 3 caên cöù cô baûn vaø khoa hoïc ñeå choïn nhanh. do vaäy giaùo vieân phaûi höôùng daãn hoïc sinh naém chaéc caùc thao taùc vaø nguyeân taéc veõ cuûa töøng loaïi vaø daïng .hoaëc theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå . Coù theå veõ trong heä truïc toïa ñoä hoaëc khoâng duøng heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . b> Bieåu ñoà theå hieän 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng :Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( 2 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän moät tieán trình .veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc giaù trò töông ñoái (%) .nhoùm thöù ba …). coät choàng ( cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå ). (naêm thöù nhaát .Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : bao goàm caùc daïng : 1 ñöôøng .thöôøng veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 loaïi vaø daïng bieåu ñoà. ñeïp ).thöôøng laø giaù trò töông ñoái 3 . coät nhoùm ( nhieàu ñaïi löôïng ). b> Bieåu ñoà coät nhoùm : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng qua thôøi gian . c> Bieåu ñoà coät choàng : theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå vaø so saùnh toång theå ñoù qua nhieàu naêm . Chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái (%) . goäp 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng trong moät naêm laïi laøm moät nhoùm . 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng ( hieän töôïng ) qua thôøi gian . ñaày ñuû ) + Tính thaåm myõ ( roõ raøng.Bieåu ñoà coät (thanh ngang ) :coù theå ñöôïc söû duïng ñeå bieåu hieän ñoäng thaùi phaùt trieån . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 3 . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (% ) . 2.4.ñoäng thaùi phaùt trieån (taêng giaûm . * Tuy vaäy.naêm thöù hai -nhoùm thöù hai . baát kyø moät bieåu ñoà naøo sau khi veõ xong cuõng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cô baûn sau : + Tính khoa hoïc ( chính xaùc ) + Tính tröïc quan ( ñuùng. quaù trình thöïc haønh choïn veõ khaùc nhau. 2/ Höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình SGK Ñòa lí lôùp 12: 2. 1.1.hình hoïc ( thöôøng duøng hình troøn ) : thöôøng duøng ñeå theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå .bieán thieân ) cuûa moät ñaïi löôïng . a> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå Mar. * Ñoái vôùi moãi loaïi vaø daïng bieåu ñoà.Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .2 ñaïi löôïng hoaëc nhieàu ñaïi löôïng . Bieåu ñoà hình .nhoùm thöù nhaát . 2 hoaëc 3 ñöôøng trong cuøng 1 bieåu ñoà .Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .Bieåu ñoà coät : bao goàm caùc daïng : coät ñôn ( 1 ñaïi löôïng ).( Tuy nhieân thöôøng hay ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän töông quan veà ñoä lôùn giöõa (1 ) . . Caùc loaïi bieåu ñoà thöôøng gaëp trong chöông trình daïy vaø hoïc ñòa lí : . Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà 1. ñuùng loaïi vaø daïng bieåu ñoà thích hôïp nhaát ). a> Bieåu ñoà theå hieän 1 ñaïi löôïng : Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc (1 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (%) .so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng .thöôøng laø tuyeät ñoái ) . caùc ñaïi löôïng ) .

chuù thích gì khoâng ?… ñaõ cho .Bieåu ñoà mieàn ( thöïc chaát troøn cho 2 naêm .hoaëc 3 naêm (toái ña theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ) laø 4 naêm .thuoäc khoâng ? coù so saùnh cô caáu ). coù so saùnh ñoä lôùn bieát ( baèng caùch ghi nhôù .Bieåu ñoà keát hôïp (coät vaø chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái ñöôøng ) : thöôøng goàm 1 coät + 1 (%) .7 28. Caùch choïn loaïi . daïng bieåu ñoà ñuùng . 4.2000 seõ khaùc vôùi caùch ñoà nhanh . gian ñöôïc ghi nhö theá naøo ? ví du ï : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn loaïi vaø daïng bieåu ñoà : Ví duï 1 : Cho baûng soá lieäu sau: Baûng cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc (% GDP tính theo giaù hieän haønh ) : Khu vöïc saûn xuaát 1985 1990 1995 Noâng-Laâm-Ngö 40. nhanh choùng vaø chính xaùc .2.6 44.bao nhieâu ñaïi löôïng .. theå hieän teân ñaïi löôïng .daïng hieän söï bieán thieân khoâng ? bieåu ñoà khoâng thích hôïp ñeå Taêng . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 4 . veõ 1 hình thaùi phaùt trieån vaø töông quan troøn cho naêm ñoù .5 38. thaùi phaùt trieån cuûa moät ñoái ( 3 ) naêm ñoù .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc qua moät soá naêm treân Ví duï 2 :Cho baûng soá lieäu sau : Mar..Chæ veõ ñöôïc ôû naêm ) : Xöû lí soá lieäu vaø giaù trò tuyeät ñoái .ñuùng : ghi 1989 / 2000 ( Moät beân theå hieän thôøi gian töø 1989 ñeán  :.v.trong baûng soá lieäu ñaõ v.. thoâng thöôøng laø 3 qua thôøi gian . chuù b> Caên cöù vaøo baûng soá lieäu giaûi .( 3 ) hình thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå troøn ngang nhau vaø tính toaùn theå hieän caû cô caáu vaø ñoäng xaùc ñònh baùn kính ( r ) cuûa 2.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 trong 1 naêm .v. caùc soá lieäu cuï chuùng ta xaùc ñònh moät caùch theå nhö theá naøo….2 38.3 hình troøn cho laø bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà 3 naêm .( chuù yù ñaët 2 ..7 27. coøn moät beân theå hieän a> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa thôøi gian 2 naêm : naêm 1989 vaø caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñaõ naêm 2000 ) .veõ 2 hình 5. chuyeån sang soá % .3 22.. ñoä lôùn giöõa caùc ñaïi löôïng b> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu ( bieåu ñoà coät theå hieän töông thaønh phaàn cuûa moät toång theå quan ñoä lôùn . Nguyeân taéc chung : 2000 ..Vieäc c> Caên cöù vaøo yeâu caàu cuï ghi nhôù laø quan troïng nhöng caùi theå cuûa ñeà ( phaàn chöõ vieát ) quan troïng hôn laø vöøa keát hôïp ñeå xem yeâu caàu gì ? coù theå vöøa loaïi boû daàn caùc loaïi . giaûm nhö theá naøo ? thôøi choïn loaïi.8 döïng Dòch vuï 32.thôøi gian -bao caû 3 caên cöù treân cho pheùp nhieâu naêm ..daïng bieåu 1989 . bieåu ñoà ñöôøng qua 2 naêm . töôïng (1 toång theå) qua thôøi gian . giaù trò tuyeät  Söï keát hôïp ñoàng thôøi ñoái hay töông ñoái . 2.v.2 Coâng nghieäp-xaây 27.. khoâng ? ñeà baøi coù löu yù . Xöû lí soá lieäu vaø ñöôøng ñeå theå hieän caû ñoäng chuyeån sang soá % .

11540.0 82.5 35.4 2404. ta laïi choïn bieåu naêm 1985/1990/1995 .4 5121.8 32.1 42.8 Coâng nghieäp-xaây 28. xuaát khaåu .hình troøn . baùn kính 3 hình troøn khaùc ñoà troøn…Tröôùc heát bieåu ñoà nhau .2 27. bieåu ñoà mieàn vöøa theå khoâng hôïp lí .5 3 1999 23162.2 1998 Noâng-Laâm-Ngö 27. chöù khoâng phaûi bieåu nhau. Ví duï 4 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng toång trò giaù xuaát .2706.0 11622.4 .7 22.2 31.384.2 25.trang 21 ) : Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Naê m 1989 1990 1992 1995 Mar. phaåm trong töøng naêm laïi vöøa maët khaùc bieåu ñoà mieàn khoâng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån theå veõ ñöôïc ôû soá lieäu thôøi cuûa toång saûn phaåm qua thôøi gian chæ coù 3 naêm (4 naêm trôû gian.0 13604.mieàn ).nhaäp khaåu vaøo caùc naêm 1989 -1990 -1992 -1995 vaø 1999 .9 8155.0 38.619. khoâng theå hieän ñöôïc naêm.8 1946.9 199 0 38.7 199 7 26.bieåu ñoà mieàn naêm.4 2580.5 döïng Dòch vuï 32. Lí do choïn : theå hieän cô troøn khoâng theå hieän nhieàu caáu cuûa moät toång theå qua 3 naêm.vì khoâng yeâu caàu hieän ñöôïc cô caáu toång saûn theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån.7 1995 199 6 27.nhaäp khaåu Vieät Nam thôøi kyø 1985 -2000 (Trieäu Ruùp .8 5156.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 Baûng toång saûn phaåm trong nöôùc phaân theo ngaønh kinh teá (%) : Khu vöïc saûn xuaát 198 5 40.7 + 40.Ñoâ la ) : ( Taäp baûn ñoà Ñòa lí lôùp 12 .4 .0 2565.3 198 9 42.6 44. coù 3 loaïi bieåu ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa cô ñoà theå hieän cô caáu (hình coät caáu toång saûn phaåm qua nhieàu .2 30. vöøa ñuùng vôùi baûng soá leân) .7 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát choàng trong thôøi gian 3 naêm cuûa theå hieän cô caáu toång saûn 1 loaïi ñaïi löôïng…Neân ôû ñaây phaåm trong nöôùc töø 1985 -1998 bieåu ñoà hình troøn laø hôïp lí nhaát .1 22.0 2725. 5448.ñaët ngang ñoà mieàn .2 2540. soá lieäu %.6 41. Ví duï 1 ta choïn bieåu ñoà hình troøn : 3 hình troøn theå hieän 3 ÔÛ ví duï 2.0 0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát bieåu hieän caùc giaù trò toång soá .8 . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 5 . khoâng chæ theå hieän 3 coät Ví duï 3 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng caùn caân xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thôøi kyø1989 -1999 (Trieäu Ruùp .Ñoâ la) : ( Sgk Ñòa lí lôùp 12 -trang 51 ) : Toång Xuaát Nhaäp Caùn caân xuaát soá khaåu khaåu nhaäp khaåu 4511.0 42.chæ coøn bieåu ñoà coät vaø lieäu laïi vöøa phuø hôïp vôùi yeâu bieåu ñoà troøn thì bieåu ñoà coät caàu cuûa ñeà baøi .

hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi.4 1988 3795.Treân truïc khoâng chia khoaûng caùch naêm ) .sau ñoù chia ñöôøng .0 2752.7 2540.0 11540.1 4054. caùch ghi soá thôøi gian khaåu vaø söï thay ñoåi cuûa toång ( naêm ) töø ñoù loaïi boû daàn giaù trò naøy qua thôøi gian (töø caùc loaïi khoâng thích hôïp ñeå 1985 ñeán 2000 ) . vöøa phuø hôïp choïn loaïi .3. caên cöù vaøo soá lieäu löôït duøng caùc daáu chaám ghi trong baûng soá lieäu cuûa töøng nhôù .3 11499. Ví duï 3 ta choïn bieåu ñoà coät caùc loaïi khaùc khoâng thích hôïp nhoùm ( Toång soá + xuaát + nhaäp .daïng bieåu ñoà ñuùng vôùi baûng soá lieäu vaø vöøa phuø 2. phuø hôïp vôùi baûng soá lieäu vaø coù theå baûng soá lieäu -vôùi caùc vöøa phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döõ lieäu trong baûng gaàn gioáng ñeà baøi .truïc nhaát ( trong baûng soá lieäu ) ôû hoaønh töông töï nhö bieåu ñoà phaàn cuoái cuûa truïc .Neáu choïn bieåu ñoà coät nhoùm cuûa töøng naêm ) laø thích hôïp thì laïi khoâng thích hôïp vôùi yeâu nhaát vì coù 3 ñaïi löôïng .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän söï thay ñoåi giaù trò xuaát .0 14308. nhaäp khaåu thôøi kyø 1985 -2000 ôû nöôùc ta .6 1998 20859. Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) chaám laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh : ñöôøng . daïng bieåu ÔÛ ví duï 4 ta choïn loaïi bieåu ñoà .4 2580.0 1990 5156. giaù trò caàu cuûa ñeà baøi .nhaäp chöõ vieát  yeâu caàu cuûa ñeà trong toång giaù trò xuaát nhaäp baøi.4 1992 5121. naêm cuoái trong caùch naêm . ghi giaù trò lôùn ñoù chia treân truïc tung .  Bieåu ñoà coät ñôn ( chia vaø hoaëc 50/100/150/200) .5 7255. treân goùc . xaùc ñònh tæ leä thích hôïp truïc tung ghi giaù trò nhoû nhaát (0) vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ . ñoä .9 11143. tuyeät ñoái .0 1038.  Caên cöù vaøo soá lieäu  Sau khi ñaõ chia treân 2 truïc cuûa töøng naêm töông öùng laàn xong .3 5825.sau ñoù Mar.0 15200. chuù yù nhieàu ñeán phaàn ñoà mieàn laø ñuùng nhaát vì noù theå hieän caû cô caáu xuaát .0 2757.xaùc ñònh tæ leä thích hôïp  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ.sau ôû goùc toïa ñoä .5 1857.vöøa saùnh ôû treân vaø treân thöïc teá .muoán so saùnh töông quan ñoä lôùn qua töøng naêm  Löu yù : qua 4 ví duï so (1989/1990/1992/1995/1999) . nhau .9 698.sau ñoù chia khoaûng coù theå khoâng duøng heä truïc toïa caùch naêm töông öùng .8 1996 18399. cuûa truïc .bieåu ñoà coät choàng baûng soá lieäu ôû phaàn cuoái khoâng chia khoaûng caùch naêm .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 1985 2555. 2 .6 1999 23162. hoaønh ghi soá naêm ñaàu tieân ôû coät nhoùm khoâng chia khoaûng goùc toïa ñoä .Bieåu ñoà coät:  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .0 11622.7 1994 9880. caùc giaù trò chaün (10/20/30/40.0 2000 29508. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 6 .thì ta phaûi chuù yù so saùnh ñaëc ñieåm caùc loaïi .4 2404. Caùch thöïc hieän nhanh vieäc veõ caùc loaïi bieåu ñoà : 1 .sau ñoù gaïch noái caùc daáu naêm töông öùng laàn löôït duøng caùc daáu chaám ghi nhôù .9 9360.

ñöôøng sau. doøng thöù 2 ghi thôøi gian. Bieåu ñoà keát hôïp ( coät + ñöôøng ) :  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . giaù trò .Caùch veõ caùc giaù trò cuûa töøng ñaïi löôïng qua caùc naêm töông töï nhö caùch veõ ñoái vôùi bieåu ñoà ñöôøng duøng caùc chaám ghi nhôù sau ñoù noái caùc chaám laïi vôùi nhau ) . 5 .  Ñaët 0(0) cuûa thöôùc ño ñoä vaøo ñöôøng (r) caên cöù vaøo soá ñoä cuûa ñaïi löôïng ñaàu tieân treân thöôùc ño ñoä chaám ngoaøi ñöôøng troøn ñeå ghi nhôù. 31 ( 1930 . ñaïi löôïng thöù 4 töø treân xuoáng ) . chính giöõa bieåu ñoà . 2. Ví duï : BIEÅU ÑOÀ .  Caên cöù vaøo soá lieäu trong baûng . caùch veõ töông töï nhö caùch veõ bieåu ñoà coät vaø veõ bieåu ñoà ñöôøng .100 % ôû cuoái truïc tung.coät tröôùc.4. ( cô caáu coù 4 thaønh phaàn .thì giaù trò ñöôøng coù ñôn vò laø 5 ( nhö vaäy coät vaø ñöôøng seõ coù söï keát hôïp vôùi nhau ) .GIA TAÊNG DAÂN SOÁ VIEÄT NAM Mar. . naêm cuoái cuøng ôû cuoái truïc hoaønh .Chuù giaûi cho bieåu ñoà.sau ñoù laàn löôït veõ : ñaïi löôïng naøo coù giaù trò lôùn veõ tröôùc . 3 .Teân cuûa bieåu ñoà.sau ñoù keû ñöôøng baùn kính qui ñònh ôû tia 12 h (giôø) .  Caên cöù vaøo soá lieäu % ñaõ cho hoaëc soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi töø soá lieäu thoâ sang soá % . Bieåu ñoà troøn :  Môû khaåu ñoä com -pa choïn (r) baùn kính ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa hình troøn sao cho töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ . Bieåu ñoà mieàn :  Veõ 1 hình chöõ nhaät naèm ngang ( caïnh chieàu doïc = 4. doøng ñaàu tieân ghi noäi dung cuûa bieåu ñoà vaø ñòa ñieåm ( phaïm vi khoâng gian ).ñaïi löôïng naøo coù giaù trò nhoû veõ sau (veõ laàn löôït theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ) .  Teân cuûa bieåu ñoà thöôøng naèm treân bieåu ñoà .thöù 4… 4 . vieát 2 doøng.veõ 2 truïc tung vaø chia treân 2 truïc töông töï nhö bieåu ñoà ñoà thò. töông töï cho ñaïi löôïng thöù 3 .laàn löôït veõ ñaïi löôïng thöù 1 töø döôùi leân . chia 0 % ôû goác toïa ñoä. xaùc ñònh tæ leä töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .Phaàn thöïc hieän veõ .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 duøng caùc daáu chaám cuûa caùc naêm laøm trung ñieåm cuûa caùc ñoaïn thaúng ñeå ñònh kích thöôùc cuûa caùc coät ( kích thöôùc caùc coät baèng nhau  thích hôïp nhaát laø 1 oâ li giaáy vôû ) .  Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi .xöû lí ( soá lieäu thoâ → soá töông ñoái % → soá ñoä (0) . Löu yù neân ghi ngaén goïn. Hoaøn thieän moät bieåu ñoà :  Moãi moät bieåu ñoà thoâng thöôøng goàm coù 3 phaàn : .vieát chöõ in ñöùng. sau ñoù noái chaám vaøo taâm cuûa ñöôøng troøn.“Gia taêng daân soá” : laø : noäi dung theå hieän cuûa bieåu ñoà .1998 ) .“ Vieät Nam “ : laø : ñòa ñieåm (phaïm vi khoâng gian ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 7 .Dòch chuyeån thöôùc ño ñoä ñeán ñöôøng vöøa veõ ñeå veõ tieáp cho ñaïi löôïng thöù 2 .thöù 2 töø döôùi leân .chia khoaûng caùch naêm töø naêm ñaàu ñeán naêm cuoái . chia naêm ñaàu tieân ôû goác toïa ñoä .chia khoaûng caùch naêm treân truïc hoaønh. caïnh chieàu ngang = 6 ) . veõ laàn löôït ñaïi löôïng thöù 1.treân maët ñoàng hoà giaây ) . chia giaù trò treân truïc tung cho ñaïi löôïng coät vaø ñaïi löôïng ñöôøng vôùi caùc ñôn vò khaùc nhau: ví duï giaù trò coät coù ñôn vò laø 10 .soá ño löôïng giaùc .sau ñoù veõ ñaïi löôïng thöù 3 töø treân xuoáng (cô caáu coù 3 thaønh phaàn ).veõ giaù trò . .

31  Phaàn chuù giaûi cho bieåu ñoà . ví duï : 56 %.ñoà thò ta ghi caùc trò soá ( giaù trò %) cho taát caû caùc ñaïi löôïng Mar.treân truïc tung ghi : teân ñaïi löôïng ( Soá daân . .Treân truïc hoaønh ghi ñôn vò naêm . ……… ñôn vò tính (trieäu ngöôøi .kg/ng.Ñoái vôùi bieåu ñoà mieàn . +/ ( coät + ñöôøng ) .“1930 .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö bieåu ñoà .ghi caùc trò soá cho töøng ñaïi löôïng theo giaù trò % .Ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò .trieäu taán.Ñoái vôùi bieåu ñoà hình troøn .ñoà thò vaø bieåu ñoà coät ( chuù yù ghi caû 2 trò soá cho 2 ñaïi löôïng laø ñöôøng vaø coät ) . : bieåu ñoà ñöôøng . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 8 . 32% .yeâu caàu thöïc hieän nhö sau : . . : bieåu ñoà keát hôïp +/ : bieåu ñoà mieàn .vôùi ñaày ñuû caùc naêm ( coù chia khoaûng caùch naêm ). dieän tích . +/ : bieåu ñoà coät . treân ñaàu moãi coät ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng (soá tuyeät ñoái hoaëc soá %) .Ñuùng quy ñònh cho töøng loaïi bieåu ñoà : Ví duï : +/ +/ : bieåu ñoà troøn . yeâu caàu thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung sau : . Treân ñöôøng ñoà thò .Ñoái vôùi bieåu ñoà coät .  Phaàn thöïc hieän veõ.öùng vôùi caùc naêm .bình quaân saûn löôïng luùa.treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò . . ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng ( coù theå laø soá % hoaëc laø soá tuyeät ñoái tuyø theo soá lieäu ñaõ cho ) . nghìn ha.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .Ñoái vôùi bieåu ñoà keát hôïp .ñoà thò . saûn löôïng luùa .ta laøm töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà .…). .trong moãi dieän tích hình reõ quaït .trong bieåu ñoà mieàn treân caùc ñöôøng . 27 % …Ghi soá chæ thôøi gian (naêm) xuoáng döôùi hình troøn .1998 “ : laø : thôøi gian .

SGK . ½ khoaûng caùch = 1 coät = 1 quoác gia ( ghi teân quoác gia ôû beân döôùi truïc ngang ).Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) . Trung Quoác.Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä. .) trong 1 naêm ( 1999 ) * Caùch veõ : .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .Caùc kí hieäu caàn söû duïng maøu saéc hoaëc gaïch neàn ñeå phaân bieät caùc ñaïi löôïng khaùc nhau ..Caùc kí hieäu luoân luoân coù chöõ vieát ñi keøm ñeå laøm roõ kí hieäu .TRANG 24 * Xaùc ñònh : daïng bieåu ñoà coät ñôn : so saùnh 1 ñaïi löôïng ( tæ leä ngöôøi bieát ñoïc .. . Inñoâneâxia.Choïn kí hieäu cho coät ( 1 ñaïi löôïng neân cuøng 1 loaïi kí hieäu ) . : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn . .caùc kí hieäu ôû baûng chuù giaûi phaûi töông öùng vôùi kí hieäu theå hieän trong bieåu ñoà . . : soá daân qua caùc naêm . caùc kí hieäu phaûi baèng nhau veà kích thöôùc .Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau.. ví duï : Mar.bieát vieát ) cuûa caùc thaønh phaàn ( Vieät Nam.Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ TÆ LEÄ BIEÁT ÑOÏC .BIEÁT VIEÁT CUÛA VIEÄT NAM VÔÙI MOÄT SOÁ NÖÔÙC ( 1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 9 .Coù bao nhieâu ñaïi löôïng thì coù baáy nhieâu kí hieäu töông öùng . 1 khoaûng caùch = 10% ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ). 31 : saûn löôïng löông thöïc qua caùc naêm . giaù trò 100% ôû gaàn cuoái truïc doïc ).Chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau.veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 BAØI TAÄP IV . ñöôïc saép xeáp thöù töï töø treân xuoáng döôùi thaúng haøng vôùi nhau ..Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ) .

Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ GIAÙ TRÒ TOÅNG SOÁ . 31 92 82.9 85 85. 1 khoaûng caùch = 2000 ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ).4 53.1999 ) * Caùch veõ : .NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM ( 1989/1990/1992/1995/1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 10 . ½ khoaûng caùch = 3 coät = 1 1 naêm ( ghi soá naêm ôû beân döôùi truïc ngang ).3 ) .XUAÁT KHAÅU .Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 5 khoaûng caùch ñeàu nhau.7 91.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .SGK .Choïn kí hieäu cho coät ( 3 ñaïi löôïng neân duøng 3 loaïi kí hieäu ñeå phaân bieät ) .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. soá nhaäp khaåu ) qua caùc naêm ( 1989.1995. .TRANG 53 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà coät nhoùm so saùnh 3 ñaïi löôïng ( toång soá.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 100 80 60 40 20 0 Mar. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.1992.QUOÁ C INÑOÂ MALAI AÁ ÑOÄ N XINGAPO BAØI TAÄP III .5 VIEÄ NAM T T.Chia 12 khoaûng caùch. . soá xuaát.1990.

giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).Chia giaù trò ôû truïc tung beân phaûi : 9 khoaûng caùch = 450.9 8155.SGK .SGK .TRANG 68 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm.3 1 0000 5156.SGK .8 1946 5121.7 0 1989 1990 1992 1995 BAØI TAÄP III .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 2 5000 Mar.000 BAØI TAÄP IV .Veõ 2 ñaïi löôïng khaùc nhau treân cuøng moät bieåu ñoà ( dieän tích.4 2580.2 2725.8 5448.4 11540 11622 1 5000 23162 1 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 11 . * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh. ha theå hieän dieän tích ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.4 2540.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .4 4511. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).000 taán theå hieän saûn löôïng ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä. Chia 2 ñaïi löôïng naøy cheânh nhau ( ñaïi löôïng laø ñöôøng coù giaù trò nhoû hôn ) 2404 5000 2565. saûn löôïng ) * Caùch veõ : .Chia giaù trò ôû truïc tung beân traùi : 8 khoaûng caùch = 400.TRANG 62 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh. BAØI TAÄP IV .TRANG 40 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà keát hôïp giöõa coät vaø ñöôøng . 31 2 0000 13604.

3 ) Mar.TRANG 35 * Xaùc ñònh : bieåu ñoà daïng 3 ñöôøng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ( söï gia taêng daân soá .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vaø chia treân 2 truïc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) + Troïc doïc : chia tæ leä % .Khoaûng caùch cuûa coät ñaàu tieân vaø coät cuoái cuøng caùch truïc tung laø 1 cm .2 400 270 186. sau ñoù caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi sang soá % laàn löôït veõ cho ñaïi löôïng soá daân .7 12.Veõ caùc giaù trò ñöôøng theo ñieåm giöõa cuûa caùc coät ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau : 1 khoaûng caùch = 50% X 6 = 300 % .3 119.3 400.3 ) BIEÅU ÑOÀ DIEÃN BIEÁN DIEÄN TÍCH VAØ SAÛN LÖÔÏNG CAØ PHEÂ VIEÄT NAM ( 1980-1998 ) 400 350 300 250 200 150 100 50 22.5 8. ñeán saûn löôïng luùa vaø saûn löôïng luùa / ngöôøi.6 450 409.3 92 370. . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 12 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 . .saûn löôïng luùa .4 0 44. 31 .000 ( kg / ngöôøi ) + Tính tæ leä phaàn traêm ( laáy naêm goác 1981 = 100% ) : chuyeån 3 ñaïi löôïng sang soá % .SGK .1999 ) * Caùch veõ : . + Truïc ngang chia khoaûng caùch naêm .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.Xöû lí soá lieäu : + Tính saûn löôïng luùa bình quaân / ngöôøi Coâng thöùc tính : saûn löôïng : soá daân x 1.saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi ) qua thôøi gan ( 1981 . .4 218 350 300 250 200 150 100 50 0 BAØI TAÄP IV .Veõ : xaùc ñònh ñieåm moác xuaát phaùt cuûa 3 ñöôøng taïi naêm 1981=100%.

Choïn kí hieäu cho 3 ñöôøng khaùc nhau ( 3 ñaïi löôïng khaùc nhau ) .3 ).5 33.2o 83. * Caùch veõ : .Caên cöù vaøo soá ñoä laàn löôït veõ caùc giaù trò lôùn tröôùc.2o 195.8o 34.9o o o o 1999 14.SGK TRANG 50 * Xaùc ñònh bieåu ñoà hình troøn bieåu hieän cô caáu thaønh phaàn ( khoái löôïng haøng hoaù phaân theo loaïi hình vaän chuyeån ) qua 3 naêm . 31 5% 9% 4% 23% 22% 65% 65% 10% 6% 31% 53% BAØI TẬP III – SGK – TRANG 28 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 13 . BIEÅU ÑOÀ KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG HOÙA VAÄN CHUYEÅN CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH ( 1989/1995/1999 ) Mar.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .6 o ) Naêm Ñöôøng saét Ñöôøng oâ Ñöôøng soâng Ñöôøng bieån toâ 1989 20. BAØI TAÄP III .8o 109.2o 1995 18.Veõ 3 hình troøn ñaët ngang nhau . veõ theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ( söû duïng thöôùc ño ñoä ).4o 232. .Veõ 3 bieåu ñoà hình troøn cho 3 naêm ( maëc ñònh vôùi 3 baùn kính khaùc nhau : 1989<1995<1999 : neáu coù giaù trò toång soá laø soá tuyeät ñoái thì phaûi söû duïng coâng thöùc tính baùn kính : S= n.6 78.5o 25.Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2.8 233.Xöû lí soá lieäu : chuyeån töø soá % sang soá ñoä ( 100% = 360 o  1% = 3.ñöôøng r chuaån ôû truïc ñöùng qua taâm ñöôøng troøn ( tia 12 giôø ) .1o .Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2. nhoû sau.r2 ) .3 ).

Hoaøn thieän bieåu ñoà. . Raát chaân thaønh caùm ôn ! Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 14 . Ñoù laø moät quùa trình laâu daøi caàn coù söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caû giaùo vieân vaø hoïc sinh.noäi dung baøi vieát coù theå chöa thaät ñaày ñuû . 2/KIEÁN NGHÒ: * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy khoái lôùp 12.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 * Xaùc ñònh : loaïi bieåu ñoà mieàn theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå vaø söï thay ñoåi cuûa toång theå ñoù qua caùc naêm ( 1985-1998 ) * Caùch veõ : .. mong muoán cuûa quyù thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh. ( coù ví duï cuûa Saùch giaùo khoa. töø ñaëc ñieåm.. nhöõng gôïi yù caàn thieát ñeå chuùng ta tieáp tuïc hoaøn thieän theâm phaàn kæ naêng ñòa lí naøy . 1 khoaûng caùch = 10% + Caïnh ngang chia tæ leä khoûang caùch naêm .Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ cho laàn löôït veõ cô caáu thöù nhaát töø döôùi leân cô caáu thöù hai töø treân xuoáng. caùch choïn. cho neân phaàn hình veõ minh hoïa chöa thaät hoaøn chænh….3 ) PHAÀN III : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ : 1/KEÁT LUAÄN: Vieäc reøn luyeän kæ naêng ñòa lí cho hoïc sinh laø moät vieäc laøm raát caàn thieát. naêm cuoùi naèm ôû cuoái cuûa truïc . caùch thöïc hieän veõ nhanh . ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo qui ñònh ôû muïc 2.phaàn hoaøn thieän 1 bieåu ñoà. caïnh chieàu ngang laø 6 phaàn . . naêm ñaàu naèm ôû goác toïa ñoä. * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy ôû caùc khoái lôùp 10.Vôùi muïc ñích naøy vaø trong khuoân khoå cuûa ñeà taøi naøy chaéc chaén seõ khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc heát nhöõng yeâu caàu.ÑAÊK LAÊK .Veõ khung bieåu ñoà hình chöõ nhaät coù caïnh chieàu doïc laø 4 phaàn. daïng bieåu ñoà ñòa lí.Taát caû nhöõng ñieàu naøy mong quyù thaày coâ giaùo ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn . caàn taïo moïi ñieàu kieän veà thôøi gian ôû treân lôùp ñeå höôùng daãn cho hoïc sinh caùc kyõ naêng caàn thieát veà choïn-veõ-hoaøn thieän 1 loaïi hoaëc daïng bieåu ñoà.11 caàn thöïc hieän toát hôn caùc loaïi baøi thöïc haønh ñòa lí-nhaát laø kyõ naêng löïa choïn-veõ vaø hoaøn thieän moät bieåu ñoà.Thaùng 03 Naêm 2007. tuy nhieân phaàn naøo cuõng môû ra nhöõng höôùng. coù ví duï chæ mang tính chaát minh hoïa ).Chia tæ leä : + Caïnh ñöùng chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau. . Mar. Noäi dung ñeà taøi khoâng lôùn. 31 Buoân Ma Thuoät . moät tieát thöïc haønh treân lôùp ñeå boài döôõng cho H/S nhöõng kæ naêng naøy laø nhieäm vuï cuûa giaùo vieân. caùc ví duï minh hoïa…. tuy nhieân noù ñeà caäp ñeán nhieàu kæ naêng cuûa vieäc hoaøn thaønh veõ caùc loaïi. tuy nhieân vieäc taän duïng thôøi gian trong moät tieát hoïc.

Boä Giaùo duïc-Ñaøo taïo.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 taøi lieäu tham khaûo : *Saùch giaùo khoa ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005. *Tuyeån choïn nhöõng baøi oân luyeän thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí –NXB Giaùo duïc(Ñoã Ngoïc Tieán-Phí Coâng Vieät: chuû bieân) ---------------***----------------Mar. *Caùc baøi taäp thöïc haønh ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 15 . *Taäp baûn ñoà-baøi taäp thöïc haønh ñòa lí Ñòa lí lôùp 12. Coâng ty baûn ñoà tranh aûnh giaùo khoa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful