BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG

CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12

BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12
* BUØI VAÊN TIEÁN Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät 3.1. Muïc ñích, ñoái töôïng : * Muïc ñích : - Höôùng daãn hoïc sinh kyõ naêng veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12. - Goùp phaàn naâng cao keát quûa hoïc taäp, ñaëc bieät trong caùc baøi kieåm tra chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp THPT cuûa boä moân Ñòa lí. * Ñoái töôïng nghieân cöùu : - Giaùo vieân trong vieäc giaûng daïy. - Hoïc sinh trong vieäc hoïc taäp. 3.2. Nhieäm vuï : - Nghieân cöùu phöông phaùp daïy thöïc haønh veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà . - Ñöa ra nhöõng nguyeân taéc chung veà thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 qua thöïc teá kieåm nghieäm cuûa baûn thaân. 3.3. Phaïm vi cuûa ñeà taøi : - Caùc baøi taäp thöïc haønh trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 . - Giôùi haïn trong phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí : Veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12. 3.4. Giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi : - Ñeà taøi coù theå öùng duïng hoaëc laøm taøi lieäu tham khaûo trong vieäc giaûng daïy ñòa lí noùi chung vaø höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 noùi rieâng ôû tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät .

Mar. 31

PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU 1/ Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Töø thöïc tieãn cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø thi toát nghieäp THPT ñoái vôùi boä moân ôû trong tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät chính laø lí do caáp thieát khieán toâi choïn ñeà taøi naøy. 2/ Tình hình nghieân cöùu : Trong quaù trình giaûng daïy ñòa lí caáp THPT ,caùc giaùo vieân ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc, trong ñoù phöông phaùp daïy thöïc haønh - ñaëc bieät laø thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cho lôùp 12 chöa thöïc söï ñöôïc chuù yù; trong khi ñeà kieåm tra vaø ñaùnh giaù, keå caû kyø thi toát nghieäp THPT ñeàu coù phaàn kieán thöùc naøy. Chính vì vaäy phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 thöôøng khoâng ñaït keát quûa cao. Trong caùc taøi lieäu tham khaûo, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng kyõ naêng laøm baøi thöïc haønh, tuy vaäy ñeán nay chöa coù moät giaùo trình chuyeân bieät naøo giaûng daïy rieâng cho thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí noùi chung vaø vieäc veõ bieåu ñoà noùi rieâng. Vieäc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm bieän phaùp höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong caùc baøi taäp ñòa lí lôùp 12 coù yù nghóa lí luaän vaø thöïc tieãn caáp baùch . 3/ Muïc ñích, ñoái töôïng vaø nhieäm vuï nghieân cöùu, phaïm vi vaø giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi: Page 1

Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät

nhöng leân lôùp 12 nhöõng kyõ naêng ñoù phaàn naøo ñaõ khoâng coøn naém chaéc. Khaùi quaùt veà chöông trình ñòa lí lôùp 12 : * Baøi môû ñaàu + 4 chöông : . caùc thaày coâ giaùo caàn phaûi töï boá trí thôøi gian nhaát ñònh vaø phuø hôïp ñeå höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh nhöõng kyõ naêng cô baûn veà veõ bieåu ñoà thöôøng gaëp trong caùc baøi thi chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp boä moân. vieäc ñaàu tieân laø phaûi naém hieåu ñaëc ñieåm cuûa töøng Mar.Chöông IV : 3 tieát ( Vieät Nam trong moái quan heä vôùi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ) * Noäi dung chöông trình chuû yeáu laø caùc baøi lí thuyeát.xaõ hoäi trong caùc vuøng ) . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 2 .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .4 caâu hoûi baøi taäp. Trong khi kieán thöùc lí thuyeát cuûa caùc baøi hoïpc raát daøi. oân luyeän thi toát nghieäp THPT vaø thi ÑH_CÑ cho hoïc sinh 12.Chöông I : 3 tieát ( caùc nguoàn löïc ) .Vôùi noäi dung vaø thôøi löôïng nhö treân thì vieäc giaûng daïy chuû yeáu nghieâng veà maët lí thuyeát vaø giaûng daïy theo caùc phöông phaùp sau : + Neâu vaán ñeà .Phöông phaùp thöû nghieäm . Moãi loaïi bieåu ñoà laïi coù theå duøng ñeå bieåu hieän nhieàu muïc ñích khaùc nhau.xaõ hoäi cuï theå ) . Vì vaäy.Chöông II : 10 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá . . ñaày ñuû vaø ñeïp ). Khaùi quaùt chung veà kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình caáp THPT : * Bieåu ñoà laø moät hình veõ cho pheùp moâ taû moät caùch deã daøng ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa moät ñaïi löôïng ( hoaëc so saùnh ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa 2-3 ñaïi löôïng ). + Thaûo luaän nhoùm.2. so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng ( hoaëc 2-3 ñaïi löôïng ). Hieän traïng daïy vaø hoïc ñòa lí lôùp 12 : .Kinh nghieäm thöïc teá cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø chaám thi toát nghieäp THPT. 25% caâu hoûi suy luaän. 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu : . giaùo vieân khoâng coøn thôøi gian höôùng daãn hoïc sinh veõ bieåu ñoà. theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå . . PHAÀN II NOÄI DUNG.Laøm taøi lieäu tham khaûo hoïc taäp. KEÁT QUÛA NGHIEÂN CÖÙU 1/ Cô sôû cuûa vieäc löïa choïn ñeà taøi : 1. + Thuyeát trình.Chöông III : 8 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá . Trong ñoù coù khoaûng > 50% caâu hoûi taùi hieän vaø môû roäng kieán thöùc. 1. chaám thi Ñaïi hoïc khoái C trong nhieàu naêm. trong khi ñeán thôøi ñieåm naøy veà phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 12 ñaõ phaûi hoaøn thieän ( phaûi veõ nhanh.Caùc phöông phaùp coù lieân quan ñeán lí luaän daïy hoïc ñoåi môùi. chính xaùc . Tuy hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 11. Ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc khaû naêng veõ bieåu ñoà noùi chung vaø veõ bieåu ñoà ñòa lí noùi rieâng. + Tröïc quan. ñuùng. .Vaán ñeà thöïc haønh veõ bieåu ñoà trong chöông trình lôùp 12 khoâng ñeà caäp ñeán trong 1 tieát daïy cuï theå naøo maø chuû yeáu laø naèm ôû phaàn baøi taäp ( 10 % ).3. ôû cuoái moãi baøi thöôøng coù töø 3 . * Caùc loaïi bieåu ñoà raát phong phuù vaø ña daïng.1. * Ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc keát quûa cao trong vieäc hoïc taäp boä moân. < 25% caâu hoûi veà kyõ naêng ( trong ñoù veõ bieåu ñoà khoaûng 10% ) 1.

ñaày ñuû ) + Tính thaåm myõ ( roõ raøng. Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà 1. b> Bieåu ñoà coät nhoùm : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng qua thôøi gian . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 3 . Coù theå veõ trong heä truïc toïa ñoä hoaëc khoâng duøng heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . * Ñoái vôùi moãi loaïi vaø daïng bieåu ñoà. b> Bieåu ñoà theå hieän 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng :Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( 2 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . sau ñoù xem xeùt kó baûng soá lieäu vaø phaàn yeâu caàu cuï theå cuûa ñeà baøi ( coù theå noùi : ñaây laø 3 caên cöù cô baûn vaø khoa hoïc ñeå choïn nhanh.naêm thöù hai -nhoùm thöù hai . Caùc loaïi bieåu ñoà thöôøng gaëp trong chöông trình daïy vaø hoïc ñòa lí : . Chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái (%) .( Tuy nhieân thöôøng hay ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän töông quan veà ñoä lôùn giöõa (1 ) .veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . coät choàng ( cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå ).veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc giaù trò töông ñoái (%) . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (% ) . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (%) . ñeïp ).Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .bieán thieân ) cuûa moät ñaïi löôïng .4. a> Bieåu ñoà coät ñôn : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng qua thôøi gian .hình hoïc ( thöôøng duøng hình troøn ) : thöôøng duøng ñeå theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå . 1. c> Bieåu ñoà coät choàng : theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå vaø so saùnh toång theå ñoù qua nhieàu naêm . a> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå Mar.nhoùm thöù ba …).so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng . ñuùng loaïi vaø daïng bieåu ñoà thích hôïp nhaát ). caùc ñaïi löôïng ) . .thöôøng laø giaù trò töông ñoái 3 . baát kyø moät bieåu ñoà naøo sau khi veõ xong cuõng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cô baûn sau : + Tính khoa hoïc ( chính xaùc ) + Tính tröïc quan ( ñuùng.hoaëc theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå . 2/ Höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình SGK Ñòa lí lôùp 12: 2.1. Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän moät tieán trình .thöôøng veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái .naêm thöù ba .Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : bao goàm caùc daïng : 1 ñöôøng . a> Bieåu ñoà theå hieän 1 ñaïi löôïng : Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc (1 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) .nhoùm thöù nhaát . goäp 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng trong moät naêm laïi laøm moät nhoùm . * Tuy vaäy. 2 hoaëc 3 ñöôøng trong cuøng 1 bieåu ñoà . coät nhoùm ( nhieàu ñaïi löôïng ).BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 loaïi vaø daïng bieåu ñoà.2 ñaïi löôïng hoaëc nhieàu ñaïi löôïng .Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . (naêm thöù nhaát . 2. quaù trình thöïc haønh choïn veõ khaùc nhau. do vaäy giaùo vieân phaûi höôùng daãn hoïc sinh naém chaéc caùc thao taùc vaø nguyeân taéc veõ cuûa töøng loaïi vaø daïng .Bieåu ñoà coät (thanh ngang ) :coù theå ñöôïc söû duïng ñeå bieåu hieän ñoäng thaùi phaùt trieån .thöôøng laø tuyeät ñoái ) . Bieåu ñoà hình . 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng ( hieän töôïng ) qua thôøi gian .Bieåu ñoà coät : bao goàm caùc daïng : coät ñôn ( 1 ñaïi löôïng ).ñoäng thaùi phaùt trieån (taêng giaûm .

6 44.trong baûng soá lieäu ñaõ v.thôøi gian -bao caû 3 caên cöù treân cho pheùp nhieâu naêm .( chuù yù ñaët 2 .v.thuoäc khoâng ? coù so saùnh cô caáu ).veõ 2 hình 5. nhanh choùng vaø chính xaùc .8 döïng Dòch vuï 32.. töôïng (1 toång theå) qua thôøi gian . giaûm nhö theá naøo ? thôøi choïn loaïi. chuyeån sang soá % .2 38.daïng hieän söï bieán thieân khoâng ? bieåu ñoà khoâng thích hôïp ñeå Taêng . coù so saùnh ñoä lôùn bieát ( baèng caùch ghi nhôù . 4.Bieåu ñoà keát hôïp (coät vaø chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái ñöôøng ) : thöôøng goàm 1 coät + 1 (%) . theå hieän teân ñaïi löôïng .v. chuù b> Caên cöù vaøo baûng soá lieäu giaûi .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc qua moät soá naêm treân Ví duï 2 :Cho baûng soá lieäu sau : Mar. daïng bieåu ñoà ñuùng .hoaëc 3 naêm (toái ña theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ) laø 4 naêm .5 38.3 22.3 hình troøn cho laø bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà 3 naêm .7 28. giaù trò tuyeät  Söï keát hôïp ñoàng thôøi ñoái hay töông ñoái .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 trong 1 naêm . Xöû lí soá lieäu vaø ñöôøng ñeå theå hieän caû ñoäng chuyeån sang soá % ..bao nhieâu ñaïi löôïng . veõ 1 hình thaùi phaùt trieån vaø töông quan troøn cho naêm ñoù ..7 27.v. khoâng ? ñeà baøi coù löu yù .. Caùch choïn loaïi . gian ñöôïc ghi nhö theá naøo ? ví du ï : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn loaïi vaø daïng bieåu ñoà : Ví duï 1 : Cho baûng soá lieäu sau: Baûng cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc (% GDP tính theo giaù hieän haønh ) : Khu vöïc saûn xuaát 1985 1990 1995 Noâng-Laâm-Ngö 40.Vieäc c> Caên cöù vaøo yeâu caàu cuï ghi nhôù laø quan troïng nhöng caùi theå cuûa ñeà ( phaàn chöõ vieát ) quan troïng hôn laø vöøa keát hôïp ñeå xem yeâu caàu gì ? coù theå vöøa loaïi boû daàn caùc loaïi . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 4 .. caùc soá lieäu cuï chuùng ta xaùc ñònh moät caùch theå nhö theá naøo….2 Coâng nghieäp-xaây 27.daïng bieåu 1989 . thaùi phaùt trieån cuûa moät ñoái ( 3 ) naêm ñoù .( 3 ) hình thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå troøn ngang nhau vaø tính toaùn theå hieän caû cô caáu vaø ñoäng xaùc ñònh baùn kính ( r ) cuûa 2. Nguyeân taéc chung : 2000 ..2.. ñoä lôùn giöõa caùc ñaïi löôïng b> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu ( bieåu ñoà coät theå hieän töông thaønh phaàn cuûa moät toång theå quan ñoä lôùn .. 2. chuù thích gì khoâng ?… ñaõ cho . bieåu ñoà ñöôøng qua 2 naêm . thoâng thöôøng laø 3 qua thôøi gian .ñuùng : ghi 1989 / 2000 ( Moät beân theå hieän thôøi gian töø 1989 ñeán  :.2000 seõ khaùc vôùi caùch ñoà nhanh . coøn moät beân theå hieän a> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa thôøi gian 2 naêm : naêm 1989 vaø caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñaõ naêm 2000 ) .Chæ veõ ñöôïc ôû naêm ) : Xöû lí soá lieäu vaø giaù trò tuyeät ñoái .Bieåu ñoà mieàn ( thöïc chaát troøn cho 2 naêm .

nhaäp khaåu Vieät Nam thôøi kyø 1985 -2000 (Trieäu Ruùp .0 13604.7 1995 199 6 27.8 Coâng nghieäp-xaây 28. soá lieäu %.hình troøn .vì khoâng yeâu caàu hieän ñöôïc cô caáu toång saûn theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån.4 . Ví duï 1 ta choïn bieåu ñoà hình troøn : 3 hình troøn theå hieän 3 ÔÛ ví duï 2.8 .2 31.9 8155.trang 21 ) : Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Naê m 1989 1990 1992 1995 Mar.384. xuaát khaåu .0 38.1 22. Ví duï 4 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng toång trò giaù xuaát .0 11622.0 2725. khoâng chæ theå hieän 3 coät Ví duï 3 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng caùn caân xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thôøi kyø1989 -1999 (Trieäu Ruùp .1 42.4 2404.3 198 9 42.7 199 7 26.7 + 40.0 82.6 41.mieàn ).5 35.5 3 1999 23162.2 25.0 2565.chæ coøn bieåu ñoà coät vaø lieäu laïi vöøa phuø hôïp vôùi yeâu bieåu ñoà troøn thì bieåu ñoà coät caàu cuûa ñeà baøi .8 5156.ñaët ngang ñoà mieàn .9 199 0 38.619.2 30.Ñoâ la ) : ( Taäp baûn ñoà Ñòa lí lôùp 12 .8 32. bieåu ñoà mieàn vöøa theå khoâng hôïp lí .nhaäp khaåu vaøo caùc naêm 1989 -1990 -1992 -1995 vaø 1999 .0 0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát bieåu hieän caùc giaù trò toång soá . vöøa ñuùng vôùi baûng soá leân) . khoâng theå hieän ñöôïc naêm. 11540. baùn kính 3 hình troøn khaùc ñoà troøn…Tröôùc heát bieåu ñoà nhau .7 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát choàng trong thôøi gian 3 naêm cuûa theå hieän cô caáu toång saûn 1 loaïi ñaïi löôïng…Neân ôû ñaây phaåm trong nöôùc töø 1985 -1998 bieåu ñoà hình troøn laø hôïp lí nhaát .7 22. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 5 .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 Baûng toång saûn phaåm trong nöôùc phaân theo ngaønh kinh teá (%) : Khu vöïc saûn xuaát 198 5 40.4 5121. Lí do choïn : theå hieän cô troøn khoâng theå hieän nhieàu caáu cuûa moät toång theå qua 3 naêm.2706.5 döïng Dòch vuï 32. coù 3 loaïi bieåu ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa cô ñoà theå hieän cô caáu (hình coät caáu toång saûn phaåm qua nhieàu .Ñoâ la) : ( Sgk Ñòa lí lôùp 12 -trang 51 ) : Toång Xuaát Nhaäp Caùn caân xuaát soá khaåu khaåu nhaäp khaåu 4511.2 27. phaåm trong töøng naêm laïi vöøa maët khaùc bieåu ñoà mieàn khoâng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån theå veõ ñöôïc ôû soá lieäu thôøi cuûa toång saûn phaåm qua thôøi gian chæ coù 3 naêm (4 naêm trôû gian.8 1946.0 42. chöù khoâng phaûi bieåu nhau. 5448.bieåu ñoà mieàn naêm.2 2540.6 44.4 2580.4 .2 1998 Noâng-Laâm-Ngö 27. ta laïi choïn bieåu naêm 1985/1990/1995 .

ghi giaù trò lôùn ñoù chia treân truïc tung . nhaäp khaåu thôøi kyø 1985 -2000 ôû nöôùc ta .vöøa saùnh ôû treân vaø treân thöïc teá . phuø hôïp vôùi baûng soá lieäu vaø coù theå baûng soá lieäu -vôùi caùc vöøa phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döõ lieäu trong baûng gaàn gioáng ñeà baøi .xaùc ñònh tæ leä thích hôïp  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ.6 1998 20859.7 1994 9880.0 2000 29508. ñoä .6 1999 23162.Neáu choïn bieåu ñoà coät nhoùm cuûa töøng naêm ) laø thích hôïp thì laïi khoâng thích hôïp vôùi yeâu nhaát vì coù 3 ñaïi löôïng .3 5825.  Caên cöù vaøo soá lieäu  Sau khi ñaõ chia treân 2 truïc cuûa töøng naêm töông öùng laàn xong .sau ñoù gaïch noái caùc daáu naêm töông öùng laàn löôït duøng caùc daáu chaám ghi nhôù .0 15200. tuyeät ñoái . daïng bieåu ÔÛ ví duï 4 ta choïn loaïi bieåu ñoà . Caùch thöïc hieän nhanh vieäc veõ caùc loaïi bieåu ñoà : 1 .4 2580.4 1988 3795. vöøa phuø hôïp choïn loaïi .9 9360. naêm cuoái trong caùch naêm .sau ñoù chia khoaûng coù theå khoâng duøng heä truïc toïa caùch naêm töông öùng . Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) chaám laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh : ñöôøng .0 1990 5156.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 1985 2555.Bieåu ñoà coät:  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . 2 .truïc nhaát ( trong baûng soá lieäu ) ôû hoaønh töông töï nhö bieåu ñoà phaàn cuoái cuûa truïc . cuûa truïc .sau ñoù Mar.8 1996 18399. Ví duï 3 ta choïn bieåu ñoà coät caùc loaïi khaùc khoâng thích hôïp nhoùm ( Toång soá + xuaát + nhaäp .nhaäp chöõ vieát  yeâu caàu cuûa ñeà trong toång giaù trò xuaát nhaäp baøi. caên cöù vaøo soá lieäu löôït duøng caùc daáu chaám ghi trong baûng soá lieäu cuûa töøng nhôù .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän söï thay ñoåi giaù trò xuaát . xaùc ñònh tæ leä thích hôïp truïc tung ghi giaù trò nhoû nhaát (0) vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .Treân truïc khoâng chia khoaûng caùch naêm ) . hoaønh ghi soá naêm ñaàu tieân ôû coät nhoùm khoâng chia khoaûng goùc toïa ñoä .0 11622.1 4054.thì ta phaûi chuù yù so saùnh ñaëc ñieåm caùc loaïi . giaù trò caàu cuûa ñeà baøi .daïng bieåu ñoà ñuùng vôùi baûng soá lieäu vaø vöøa phuø 2. caùch ghi soá thôøi gian khaåu vaø söï thay ñoåi cuûa toång ( naêm ) töø ñoù loaïi boû daàn giaù trò naøy qua thôøi gian (töø caùc loaïi khoâng thích hôïp ñeå 1985 ñeán 2000 ) .  Bieåu ñoà coät ñôn ( chia vaø hoaëc 50/100/150/200) .sau ôû goùc toïa ñoä .3 11499.9 698.9 11143.muoán so saùnh töông quan ñoä lôùn qua töøng naêm  Löu yù : qua 4 ví duï so (1989/1990/1992/1995/1999) .7 2540. hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi.0 11540.0 2757.0 2752.sau ñoù chia ñöôøng .0 1038.bieåu ñoà coät choàng baûng soá lieäu ôû phaàn cuoái khoâng chia khoaûng caùch naêm .5 7255.0 14308.4 2404. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 6 . nhau .3.4 1992 5121.5 1857. chuù yù nhieàu ñeán phaàn ñoà mieàn laø ñuùng nhaát vì noù theå hieän caû cô caáu xuaát . caùc giaù trò chaün (10/20/30/40. treân goùc .

chính giöõa bieåu ñoà .treân maët ñoàng hoà giaây ) .Teân cuûa bieåu ñoà.ñaïi löôïng naøo coù giaù trò nhoû veõ sau (veõ laàn löôït theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ) . Bieåu ñoà keát hôïp ( coät + ñöôøng ) :  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .4.Phaàn thöïc hieän veõ .  Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi . Bieåu ñoà mieàn :  Veõ 1 hình chöõ nhaät naèm ngang ( caïnh chieàu doïc = 4.sau ñoù laàn löôït veõ : ñaïi löôïng naøo coù giaù trò lôùn veõ tröôùc .1998 ) .xöû lí ( soá lieäu thoâ → soá töông ñoái % → soá ñoä (0) .ñöôøng sau. caïnh chieàu ngang = 6 ) . 31 ( 1930 . 3 . töông töï cho ñaïi löôïng thöù 3 . Hoaøn thieän moät bieåu ñoà :  Moãi moät bieåu ñoà thoâng thöôøng goàm coù 3 phaàn : .soá ño löôïng giaùc .veõ giaù trò .thöù 2 töø döôùi leân . chia 0 % ôû goác toïa ñoä. doøng thöù 2 ghi thôøi gian. ñaïi löôïng thöù 4 töø treân xuoáng ) .vieát chöõ in ñöùng.Caùch veõ caùc giaù trò cuûa töøng ñaïi löôïng qua caùc naêm töông töï nhö caùch veõ ñoái vôùi bieåu ñoà ñöôøng duøng caùc chaám ghi nhôù sau ñoù noái caùc chaám laïi vôùi nhau ) . chia naêm ñaàu tieân ôû goác toïa ñoä . Löu yù neân ghi ngaén goïn.laàn löôït veõ ñaïi löôïng thöù 1 töø döôùi leân .thì giaù trò ñöôøng coù ñôn vò laø 5 ( nhö vaäy coät vaø ñöôøng seõ coù söï keát hôïp vôùi nhau ) .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 duøng caùc daáu chaám cuûa caùc naêm laøm trung ñieåm cuûa caùc ñoaïn thaúng ñeå ñònh kích thöôùc cuûa caùc coät ( kích thöôùc caùc coät baèng nhau  thích hôïp nhaát laø 1 oâ li giaáy vôû ) .sau ñoù veõ ñaïi löôïng thöù 3 töø treân xuoáng (cô caáu coù 3 thaønh phaàn ).“Gia taêng daân soá” : laø : noäi dung theå hieän cuûa bieåu ñoà .veõ 2 truïc tung vaø chia treân 2 truïc töông töï nhö bieåu ñoà ñoà thò. giaù trò .  Teân cuûa bieåu ñoà thöôøng naèm treân bieåu ñoà . sau ñoù noái chaám vaøo taâm cuûa ñöôøng troøn. xaùc ñònh tæ leä töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .  Caên cöù vaøo soá lieäu trong baûng .coät tröôùc.“ Vieät Nam “ : laø : ñòa ñieåm (phaïm vi khoâng gian ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 7 .thöù 4… 4 .sau ñoù keû ñöôøng baùn kính qui ñònh ôû tia 12 h (giôø) . vieát 2 doøng.GIA TAÊNG DAÂN SOÁ VIEÄT NAM Mar. . Bieåu ñoà troøn :  Môû khaåu ñoä com -pa choïn (r) baùn kính ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa hình troøn sao cho töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ . naêm cuoái cuøng ôû cuoái truïc hoaønh . doøng ñaàu tieân ghi noäi dung cuûa bieåu ñoà vaø ñòa ñieåm ( phaïm vi khoâng gian ).Chuù giaûi cho bieåu ñoà. veõ laàn löôït ñaïi löôïng thöù 1. . caùch veõ töông töï nhö caùch veõ bieåu ñoà coät vaø veõ bieåu ñoà ñöôøng .chia khoaûng caùch naêm töø naêm ñaàu ñeán naêm cuoái .100 % ôû cuoái truïc tung.chia khoaûng caùch naêm treân truïc hoaønh. 2.Dòch chuyeån thöôùc ño ñoä ñeán ñöôøng vöøa veõ ñeå veõ tieáp cho ñaïi löôïng thöù 2 . ( cô caáu coù 4 thaønh phaàn . 5 .  Caên cöù vaøo soá lieäu % ñaõ cho hoaëc soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi töø soá lieäu thoâ sang soá % .  Ñaët 0(0) cuûa thöôùc ño ñoä vaøo ñöôøng (r) caên cöù vaøo soá ñoä cuûa ñaïi löôïng ñaàu tieân treân thöôùc ño ñoä chaám ngoaøi ñöôøng troøn ñeå ghi nhôù. chia giaù trò treân truïc tung cho ñaïi löôïng coät vaø ñaïi löôïng ñöôøng vôùi caùc ñôn vò khaùc nhau: ví duï giaù trò coät coù ñôn vò laø 10 . Ví duï : BIEÅU ÑOÀ .

vôùi ñaày ñuû caùc naêm ( coù chia khoaûng caùch naêm ). 31  Phaàn chuù giaûi cho bieåu ñoà . 27 % …Ghi soá chæ thôøi gian (naêm) xuoáng döôùi hình troøn . +/ : bieåu ñoà coät . : bieåu ñoà ñöôøng .Ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò .yeâu caàu thöïc hieän nhö sau : . ……… ñôn vò tính (trieäu ngöôøi . treân ñaàu moãi coät ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng (soá tuyeät ñoái hoaëc soá %) .ñoà thò . Treân ñöôøng ñoà thò . dieän tích .ghi caùc trò soá cho töøng ñaïi löôïng theo giaù trò % . : bieåu ñoà keát hôïp +/ : bieåu ñoà mieàn . .trieäu taán.“1930 .treân truïc tung ghi : teân ñaïi löôïng ( Soá daân . .trong bieåu ñoà mieàn treân caùc ñöôøng .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 8 . ví duï : 56 %.ñoà thò vaø bieåu ñoà coät ( chuù yù ghi caû 2 trò soá cho 2 ñaïi löôïng laø ñöôøng vaø coät ) .  Phaàn thöïc hieän veõ.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .ñoà thò ta ghi caùc trò soá ( giaù trò %) cho taát caû caùc ñaïi löôïng Mar.Treân truïc hoaønh ghi ñôn vò naêm . 32% .Ñoái vôùi bieåu ñoà hình troøn . nghìn ha. saûn löôïng luùa . +/ ( coät + ñöôøng ) .öùng vôùi caùc naêm .bình quaân saûn löôïng luùa.Ñoái vôùi bieåu ñoà mieàn .Ñuùng quy ñònh cho töøng loaïi bieåu ñoà : Ví duï : +/ +/ : bieåu ñoà troøn .…). ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng ( coù theå laø soá % hoaëc laø soá tuyeät ñoái tuyø theo soá lieäu ñaõ cho ) .ta laøm töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà . . yeâu caàu thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung sau : .kg/ng. .1998 “ : laø : thôøi gian .trong moãi dieän tích hình reõ quaït .Ñoái vôùi bieåu ñoà coät .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö bieåu ñoà .Ñoái vôùi bieåu ñoà keát hôïp .

.Choïn kí hieäu cho coät ( 1 ñaïi löôïng neân cuøng 1 loaïi kí hieäu ) ..Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau. . Inñoâneâxia. giaù trò 100% ôû gaàn cuoái truïc doïc ). caùc kí hieäu phaûi baèng nhau veà kích thöôùc .Coù bao nhieâu ñaïi löôïng thì coù baáy nhieâu kí hieäu töông öùng . Trung Quoác.TRANG 24 * Xaùc ñònh : daïng bieåu ñoà coät ñôn : so saùnh 1 ñaïi löôïng ( tæ leä ngöôøi bieát ñoïc .veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 BAØI TAÄP IV . : soá daân qua caùc naêm ...Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ TÆ LEÄ BIEÁT ÑOÏC .caùc kí hieäu ôû baûng chuù giaûi phaûi töông öùng vôùi kí hieäu theå hieän trong bieåu ñoà .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ) .Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .BIEÁT VIEÁT CUÛA VIEÄT NAM VÔÙI MOÄT SOÁ NÖÔÙC ( 1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 9 . ñöôïc saép xeáp thöù töï töø treân xuoáng döôùi thaúng haøng vôùi nhau . ví duï : Mar.Caùc kí hieäu luoân luoân coù chöõ vieát ñi keøm ñeå laøm roõ kí hieäu .Caùc kí hieäu caàn söû duïng maøu saéc hoaëc gaïch neàn ñeå phaân bieät caùc ñaïi löôïng khaùc nhau . . : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .bieát vieát ) cuûa caùc thaønh phaàn ( Vieät Nam. ½ khoaûng caùch = 1 coät = 1 quoác gia ( ghi teân quoác gia ôû beân döôùi truïc ngang ). ..) trong 1 naêm ( 1999 ) * Caùch veõ : .Chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau. 1 khoaûng caùch = 10% ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ). 31 : saûn löôïng löông thöïc qua caùc naêm .SGK .

Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ GIAÙ TRÒ TOÅNG SOÁ .Chia 12 khoaûng caùch.TRANG 53 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà coät nhoùm so saùnh 3 ñaïi löôïng ( toång soá.QUOÁ C INÑOÂ MALAI AÁ ÑOÄ N XINGAPO BAØI TAÄP III . soá xuaát.7 91.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .5 VIEÄ NAM T T.Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 5 khoaûng caùch ñeàu nhau.3 ) .Choïn kí hieäu cho coät ( 3 ñaïi löôïng neân duøng 3 loaïi kí hieäu ñeå phaân bieät ) . 31 92 82.Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.1999 ) * Caùch veõ : .9 85 85. 1 khoaûng caùch = 2000 ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ).SGK .XUAÁT KHAÅU .1990.4 53. soá nhaäp khaåu ) qua caùc naêm ( 1989. .1992. .1995.NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM ( 1989/1990/1992/1995/1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 10 . ½ khoaûng caùch = 3 coät = 1 1 naêm ( ghi soá naêm ôû beân döôùi truïc ngang ). giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 100 80 60 40 20 0 Mar.

Chia giaù trò ôû truïc tung beân traùi : 8 khoaûng caùch = 400.TRANG 62 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh.7 0 1989 1990 1992 1995 BAØI TAÄP III . Chia 2 ñaïi löôïng naøy cheânh nhau ( ñaïi löôïng laø ñöôøng coù giaù trò nhoû hôn ) 2404 5000 2565.4 2540.SGK . 31 2 0000 13604. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).Chia giaù trò ôû truïc tung beân phaûi : 9 khoaûng caùch = 450.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 2 5000 Mar.3 1 0000 5156. saûn löôïng ) * Caùch veõ : . BAØI TAÄP IV . giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).8 5448.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) . ha theå hieän dieän tích ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.4 11540 11622 1 5000 23162 1 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 11 . * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh.4 4511.9 8155.SGK .000 BAØI TAÄP IV .000 taán theå hieän saûn löôïng ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.2 2725.Veõ 2 ñaïi löôïng khaùc nhau treân cuøng moät bieåu ñoà ( dieän tích.4 2580.TRANG 68 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm.SGK .8 1946 5121.TRANG 40 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà keát hôïp giöõa coät vaø ñöôøng .

3 ) Mar.4 218 350 300 250 200 150 100 50 0 BAØI TAÄP IV .saûn löôïng luùa .3 92 370. .saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi ) qua thôøi gan ( 1981 .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vaø chia treân 2 truïc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) + Troïc doïc : chia tæ leä % .3 ) BIEÅU ÑOÀ DIEÃN BIEÁN DIEÄN TÍCH VAØ SAÛN LÖÔÏNG CAØ PHEÂ VIEÄT NAM ( 1980-1998 ) 400 350 300 250 200 150 100 50 22.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . .1999 ) * Caùch veõ : .Veõ : xaùc ñònh ñieåm moác xuaát phaùt cuûa 3 ñöôøng taïi naêm 1981=100%.Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. .3 400.Xöû lí soá lieäu : + Tính saûn löôïng luùa bình quaân / ngöôøi Coâng thöùc tính : saûn löôïng : soá daân x 1.Veõ caùc giaù trò ñöôøng theo ñieåm giöõa cuûa caùc coät ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau : 1 khoaûng caùch = 50% X 6 = 300 % .2 400 270 186.3 119.5 8.4 0 44. sau ñoù caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi sang soá % laàn löôït veõ cho ñaïi löôïng soá daân .Khoaûng caùch cuûa coät ñaàu tieân vaø coät cuoái cuøng caùch truïc tung laø 1 cm .000 ( kg / ngöôøi ) + Tính tæ leä phaàn traêm ( laáy naêm goác 1981 = 100% ) : chuyeån 3 ñaïi löôïng sang soá % . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 12 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 .7 12. + Truïc ngang chia khoaûng caùch naêm . ñeán saûn löôïng luùa vaø saûn löôïng luùa / ngöôøi.SGK .6 450 409.TRANG 35 * Xaùc ñònh : bieåu ñoà daïng 3 ñöôøng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ( söï gia taêng daân soá . 31 .

3 ).r2 ) .6 o ) Naêm Ñöôøng saét Ñöôøng oâ Ñöôøng soâng Ñöôøng bieån toâ 1989 20.2o 1995 18. veõ theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ( söû duïng thöôùc ño ñoä ).2o 195. BAØI TAÄP III .6 78. 31 5% 9% 4% 23% 22% 65% 65% 10% 6% 31% 53% BAØI TẬP III – SGK – TRANG 28 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 13 .Caên cöù vaøo soá ñoä laàn löôït veõ caùc giaù trò lôùn tröôùc. nhoû sau.Choïn kí hieäu cho 3 ñöôøng khaùc nhau ( 3 ñaïi löôïng khaùc nhau ) .Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2. .8o 109. * Caùch veõ : .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .Veõ 3 bieåu ñoà hình troøn cho 3 naêm ( maëc ñònh vôùi 3 baùn kính khaùc nhau : 1989<1995<1999 : neáu coù giaù trò toång soá laø soá tuyeät ñoái thì phaûi söû duïng coâng thöùc tính baùn kính : S= n.3 ).ñöôøng r chuaån ôû truïc ñöùng qua taâm ñöôøng troøn ( tia 12 giôø ) .9o o o o 1999 14. BIEÅU ÑOÀ KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG HOÙA VAÄN CHUYEÅN CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH ( 1989/1995/1999 ) Mar.5o 25.4o 232.2o 83.Xöû lí soá lieäu : chuyeån töø soá % sang soá ñoä ( 100% = 360 o  1% = 3.8 233.8o 34.Veõ 3 hình troøn ñaët ngang nhau .Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2.1o .5 33.SGK TRANG 50 * Xaùc ñònh bieåu ñoà hình troøn bieåu hieän cô caáu thaønh phaàn ( khoái löôïng haøng hoaù phaân theo loaïi hình vaän chuyeån ) qua 3 naêm .

naêm ñaàu naèm ôû goác toïa ñoä. naêm cuoùi naèm ôû cuoái cuûa truïc . caùch choïn. 31 Buoân Ma Thuoät . . ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo qui ñònh ôû muïc 2. caùch thöïc hieän veõ nhanh . cho neân phaàn hình veõ minh hoïa chöa thaät hoaøn chænh….. caàn taïo moïi ñieàu kieän veà thôøi gian ôû treân lôùp ñeå höôùng daãn cho hoïc sinh caùc kyõ naêng caàn thieát veà choïn-veõ-hoaøn thieän 1 loaïi hoaëc daïng bieåu ñoà. Noäi dung ñeà taøi khoâng lôùn.. nhöõng gôïi yù caàn thieát ñeå chuùng ta tieáp tuïc hoaøn thieän theâm phaàn kæ naêng ñòa lí naøy . Ñoù laø moät quùa trình laâu daøi caàn coù söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caû giaùo vieân vaø hoïc sinh. Raát chaân thaønh caùm ôn ! Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 14 .Vôùi muïc ñích naøy vaø trong khuoân khoå cuûa ñeà taøi naøy chaéc chaén seõ khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc heát nhöõng yeâu caàu.11 caàn thöïc hieän toát hôn caùc loaïi baøi thöïc haønh ñòa lí-nhaát laø kyõ naêng löïa choïn-veõ vaø hoaøn thieän moät bieåu ñoà.Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ cho laàn löôït veõ cô caáu thöù nhaát töø döôùi leân cô caáu thöù hai töø treân xuoáng.Veõ khung bieåu ñoà hình chöõ nhaät coù caïnh chieàu doïc laø 4 phaàn. . * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy ôû caùc khoái lôùp 10.Taát caû nhöõng ñieàu naøy mong quyù thaày coâ giaùo ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn .phaàn hoaøn thieän 1 bieåu ñoà. moät tieát thöïc haønh treân lôùp ñeå boài döôõng cho H/S nhöõng kæ naêng naøy laø nhieäm vuï cuûa giaùo vieân. töø ñaëc ñieåm.noäi dung baøi vieát coù theå chöa thaät ñaày ñuû .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 * Xaùc ñònh : loaïi bieåu ñoà mieàn theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå vaø söï thay ñoåi cuûa toång theå ñoù qua caùc naêm ( 1985-1998 ) * Caùch veõ : . ( coù ví duï cuûa Saùch giaùo khoa.Chia tæ leä : + Caïnh ñöùng chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau. . tuy nhieân vieäc taän duïng thôøi gian trong moät tieát hoïc.ÑAÊK LAÊK . 2/KIEÁN NGHÒ: * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy khoái lôùp 12. caïnh chieàu ngang laø 6 phaàn . caùc ví duï minh hoïa…. 1 khoaûng caùch = 10% + Caïnh ngang chia tæ leä khoûang caùch naêm . tuy nhieân phaàn naøo cuõng môû ra nhöõng höôùng. coù ví duï chæ mang tính chaát minh hoïa ). Mar.Thaùng 03 Naêm 2007. tuy nhieân noù ñeà caäp ñeán nhieàu kæ naêng cuûa vieäc hoaøn thaønh veõ caùc loaïi.3 ) PHAÀN III : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ : 1/KEÁT LUAÄN: Vieäc reøn luyeän kæ naêng ñòa lí cho hoïc sinh laø moät vieäc laøm raát caàn thieát. mong muoán cuûa quyù thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh.Hoaøn thieän bieåu ñoà. daïng bieåu ñoà ñòa lí.

*Taäp baûn ñoà-baøi taäp thöïc haønh ñòa lí Ñòa lí lôùp 12.Boä Giaùo duïc-Ñaøo taïo. Coâng ty baûn ñoà tranh aûnh giaùo khoa. *Caùc baøi taäp thöïc haønh ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 15 . *Tuyeån choïn nhöõng baøi oân luyeän thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí –NXB Giaùo duïc(Ñoã Ngoïc Tieán-Phí Coâng Vieät: chuû bieân) ---------------***----------------Mar.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 taøi lieäu tham khaûo : *Saùch giaùo khoa ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful