P. 1
Sang Kien Kinh Nghiem Dia Li

Sang Kien Kinh Nghiem Dia Li

|Views: 55|Likes:
Được xuất bản bởiChoco Pie

More info:

Published by: Choco Pie on Apr 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2012

pdf

text

original

BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG

CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12

BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12
* BUØI VAÊN TIEÁN Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät 3.1. Muïc ñích, ñoái töôïng : * Muïc ñích : - Höôùng daãn hoïc sinh kyõ naêng veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12. - Goùp phaàn naâng cao keát quûa hoïc taäp, ñaëc bieät trong caùc baøi kieåm tra chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp THPT cuûa boä moân Ñòa lí. * Ñoái töôïng nghieân cöùu : - Giaùo vieân trong vieäc giaûng daïy. - Hoïc sinh trong vieäc hoïc taäp. 3.2. Nhieäm vuï : - Nghieân cöùu phöông phaùp daïy thöïc haønh veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà . - Ñöa ra nhöõng nguyeân taéc chung veà thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 qua thöïc teá kieåm nghieäm cuûa baûn thaân. 3.3. Phaïm vi cuûa ñeà taøi : - Caùc baøi taäp thöïc haønh trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 . - Giôùi haïn trong phöông phaùp daïy hoïc thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí : Veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong chöông trình ñòa lí lôùp 12. 3.4. Giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi : - Ñeà taøi coù theå öùng duïng hoaëc laøm taøi lieäu tham khaûo trong vieäc giaûng daïy ñòa lí noùi chung vaø höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 noùi rieâng ôû tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät .

Mar. 31

PHAÀN I MÔÛ ÑAÀU 1/ Tính caáp thieát cuûa ñeà taøi : Töø thöïc tieãn cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø thi toát nghieäp THPT ñoái vôùi boä moân ôû trong tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät chính laø lí do caáp thieát khieán toâi choïn ñeà taøi naøy. 2/ Tình hình nghieân cöùu : Trong quaù trình giaûng daïy ñòa lí caáp THPT ,caùc giaùo vieân ñaõ söû duïng nhieàu phöông phaùp daïy hoïc, trong ñoù phöông phaùp daïy thöïc haønh - ñaëc bieät laø thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà cho lôùp 12 chöa thöïc söï ñöôïc chuù yù; trong khi ñeà kieåm tra vaø ñaùnh giaù, keå caû kyø thi toát nghieäp THPT ñeàu coù phaàn kieán thöùc naøy. Chính vì vaäy phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ trong chöông trình ñòa lí lôùp 12 thöôøng khoâng ñaït keát quûa cao. Trong caùc taøi lieäu tham khaûo, coù nhieàu taùc giaû ñaõ ñeà caäp ñeán nhöõng kyõ naêng laøm baøi thöïc haønh, tuy vaäy ñeán nay chöa coù moät giaùo trình chuyeân bieät naøo giaûng daïy rieâng cho thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí noùi chung vaø vieäc veõ bieåu ñoà noùi rieâng. Vieäc nghieân cöùu vaø thöû nghieäm bieän phaùp höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà cô baûn trong caùc baøi taäp ñòa lí lôùp 12 coù yù nghóa lí luaän vaø thöïc tieãn caáp baùch . 3/ Muïc ñích, ñoái töôïng vaø nhieäm vuï nghieân cöùu, phaïm vi vaø giaù trò söû duïng cuûa ñeà taøi: Page 1

Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät

giaùo vieân khoâng coøn thôøi gian höôùng daãn hoïc sinh veõ bieåu ñoà. . Moãi loaïi bieåu ñoà laïi coù theå duøng ñeå bieåu hieän nhieàu muïc ñích khaùc nhau. Hieän traïng daïy vaø hoïc ñòa lí lôùp 12 : . ôû cuoái moãi baøi thöôøng coù töø 3 .4 caâu hoûi baøi taäp. ñaày ñuû vaø ñeïp ).xaõ hoäi trong caùc vuøng ) .Chöông I : 3 tieát ( caùc nguoàn löïc ) . chaám thi Ñaïi hoïc khoái C trong nhieàu naêm. oân luyeän thi toát nghieäp THPT vaø thi ÑH_CÑ cho hoïc sinh 12.Chöông IV : 3 tieát ( Vieät Nam trong moái quan heä vôùi caùc quoác gia Ñoâng Nam AÙ ) * Noäi dung chöông trình chuû yeáu laø caùc baøi lí thuyeát. chính xaùc . + Thaûo luaän nhoùm.Caùc phöông phaùp coù lieân quan ñeán lí luaän daïy hoïc ñoåi môùi. nhöng leân lôùp 12 nhöõng kyõ naêng ñoù phaàn naøo ñaõ khoâng coøn naém chaéc. Trong khi kieán thöùc lí thuyeát cuûa caùc baøi hoïpc raát daøi. * Caùc loaïi bieåu ñoà raát phong phuù vaø ña daïng. Khaùi quaùt chung veà kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñòa lí trong chöông trình caáp THPT : * Bieåu ñoà laø moät hình veõ cho pheùp moâ taû moät caùch deã daøng ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa moät ñaïi löôïng ( hoaëc so saùnh ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa 2-3 ñaïi löôïng ). PHAÀN II NOÄI DUNG.xaõ hoäi cuï theå ) . trong khi ñeán thôøi ñieåm naøy veà phaàn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà ñoái vôùi hoïc sinh lôùp 12 ñaõ phaûi hoaøn thieän ( phaûi veõ nhanh. ñuùng. .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . KEÁT QUÛA NGHIEÂN CÖÙU 1/ Cô sôû cuûa vieäc löïa choïn ñeà taøi : 1.Chöông II : 10 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá .Chöông III : 8 tieát ( caùc vaán ñeà kinh teá . < 25% caâu hoûi veà kyõ naêng ( trong ñoù veõ bieåu ñoà khoaûng 10% ) 1.1. caùc thaày coâ giaùo caàn phaûi töï boá trí thôøi gian nhaát ñònh vaø phuø hôïp ñeå höôùng daãn hoïc sinh thöïc haønh nhöõng kyõ naêng cô baûn veà veõ bieåu ñoà thöôøng gaëp trong caùc baøi thi chaát löôïng hoïc kyø vaø thi toát nghieäp boä moân.Vôùi noäi dung vaø thôøi löôïng nhö treân thì vieäc giaûng daïy chuû yeáu nghieâng veà maët lí thuyeát vaø giaûng daïy theo caùc phöông phaùp sau : + Neâu vaán ñeà .Kinh nghieäm thöïc teá cuûa vieäc giaûng daïy ñòa lí lôùp 12 vaø chaám thi toát nghieäp THPT.Vaán ñeà thöïc haønh veõ bieåu ñoà trong chöông trình lôùp 12 khoâng ñeà caäp ñeán trong 1 tieát daïy cuï theå naøo maø chuû yeáu laø naèm ôû phaàn baøi taäp ( 10 % ). + Thuyeát trình.2. + Tröïc quan. Tuy hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc ôû lôùp 11. 1. 25% caâu hoûi suy luaän. * Ñeå ñaûm baûo ñaït ñöôïc keát quûa cao trong vieäc hoïc taäp boä moân. so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng ( hoaëc 2-3 ñaïi löôïng ). theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå .Phöông phaùp thöû nghieäm . . Trong ñoù coù khoaûng > 50% caâu hoûi taùi hieän vaø môû roäng kieán thöùc. vieäc ñaàu tieân laø phaûi naém hieåu ñaëc ñieåm cuûa töøng Mar. Ñoàng thôøi phaùt huy ñöôïc khaû naêng veõ bieåu ñoà noùi chung vaø veõ bieåu ñoà ñòa lí noùi rieâng. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 2 .Laøm taøi lieäu tham khaûo hoïc taäp. 4/ Phöông phaùp nghieân cöùu : .3. Khaùi quaùt veà chöông trình ñòa lí lôùp 12 : * Baøi môû ñaàu + 4 chöông : . Vì vaäy.

Ñaëc ñieåm cuûa caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà 1.Bieåu ñoà coät (thanh ngang ) :coù theå ñöôïc söû duïng ñeå bieåu hieän ñoäng thaùi phaùt trieån . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (%) .veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . 2.Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : bao goàm caùc daïng : 1 ñöôøng .4. b> Bieåu ñoà theå hieän 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng :Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( 2 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . ñuùng loaïi vaø daïng bieåu ñoà thích hôïp nhaát ). sau ñoù xem xeùt kó baûng soá lieäu vaø phaàn yeâu caàu cuï theå cuûa ñeà baøi ( coù theå noùi : ñaây laø 3 caên cöù cô baûn vaø khoa hoïc ñeå choïn nhanh. coät choàng ( cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå ).thöôøng laø giaù trò töông ñoái 3 . ñeïp ). 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng ( hieän töôïng ) qua thôøi gian .so saùnh töông quan veà ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng .ñoäng thaùi phaùt trieån (taêng giaûm . do vaäy giaùo vieân phaûi höôùng daãn hoïc sinh naém chaéc caùc thao taùc vaø nguyeân taéc veõ cuûa töøng loaïi vaø daïng .bieán thieân ) cuûa moät ñaïi löôïng . 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 3 . .veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc giaù trò töông ñoái (%) .hoaëc theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå . Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän moät tieán trình .hình hoïc ( thöôøng duøng hình troøn ) : thöôøng duøng ñeå theå hieän quy moâ vaø cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå . caùc ñaïi löôïng ) . 2/ Höôùng daãn thöïc haønh kyõ naêng veõ bieåu ñoà trong chöông trình SGK Ñòa lí lôùp 12: 2.nhoùm thöù ba …). (naêm thöù nhaát .1.naêm thöù ba . Chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái (%) .Bieåu ñoà coät : bao goàm caùc daïng : coät ñôn ( 1 ñaïi löôïng ).2 ñaïi löôïng hoaëc nhieàu ñaïi löôïng . Bieåu ñoà hình . a> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå Mar.Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .nhoùm thöù nhaát . b> Bieåu ñoà coät nhoùm : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng qua thôøi gian . Coù theå veõ trong heä truïc toïa ñoä hoaëc khoâng duøng heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . * Tuy vaäy.naêm thöù hai -nhoùm thöù hai . quaù trình thöïc haønh choïn veõ khaùc nhau.( Tuy nhieân thöôøng hay ñöôïc söû duïng ñeå theå hieän töông quan veà ñoä lôùn giöõa (1 ) . ñaày ñuû ) + Tính thaåm myõ ( roõ raøng. goäp 2 hoaëc 3 ñaïi löôïng trong moät naêm laïi laøm moät nhoùm . a> Bieåu ñoà theå hieän 1 ñaïi löôïng : Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc (1 truïc tung vaø 1 truïc hoaønh ) . coät nhoùm ( nhieàu ñaïi löôïng ).BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 loaïi vaø daïng bieåu ñoà.thöôøng veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái . baát kyø moät bieåu ñoà naøo sau khi veõ xong cuõng caàn phaûi ñaûm baûo caùc yeâu caàu cô baûn sau : + Tính khoa hoïc ( chính xaùc ) + Tính tröïc quan ( ñuùng.Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc . a> Bieåu ñoà coät ñôn : theå hieän töông quan ñoä lôùn cuûa 1 ñaïi löôïng qua thôøi gian . 2 hoaëc 3 ñöôøng trong cuøng 1 bieåu ñoà . (veõ ôû giaù trò tuyeät ñoái hoaëc töông ñoái (% ) . 1.thöôøng laø tuyeät ñoái ) . Caùc loaïi bieåu ñoà thöôøng gaëp trong chöông trình daïy vaø hoïc ñòa lí : . c> Bieåu ñoà coät choàng : theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa moät toång theå vaø so saùnh toång theå ñoù qua nhieàu naêm . * Ñoái vôùi moãi loaïi vaø daïng bieåu ñoà.

4.. thaùi phaùt trieån cuûa moät ñoái ( 3 ) naêm ñoù .v.Bieåu ñoà keát hôïp (coät vaø chæ veõ ñöôïc ôû giaù trò töông ñoái ñöôøng ) : thöôøng goàm 1 coät + 1 (%) . coù so saùnh ñoä lôùn bieát ( baèng caùch ghi nhôù . theå hieän teân ñaïi löôïng . Caùch choïn loaïi .ñuùng : ghi 1989 / 2000 ( Moät beân theå hieän thôøi gian töø 1989 ñeán  :.5 38. caùc soá lieäu cuï chuùng ta xaùc ñònh moät caùch theå nhö theá naøo…. chuù thích gì khoâng ?… ñaõ cho .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 trong 1 naêm .hoaëc 3 naêm (toái ña theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ) laø 4 naêm .v.. veõ 1 hình thaùi phaùt trieån vaø töông quan troøn cho naêm ñoù .bao nhieâu ñaïi löôïng .daïng hieän söï bieán thieân khoâng ? bieåu ñoà khoâng thích hôïp ñeå Taêng .v.7 28.0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc qua moät soá naêm treân Ví duï 2 :Cho baûng soá lieäu sau : Mar. Xöû lí soá lieäu vaø ñöôøng ñeå theå hieän caû ñoäng chuyeån sang soá % . 2. töôïng (1 toång theå) qua thôøi gian . giaûm nhö theá naøo ? thôøi choïn loaïi. chuù b> Caên cöù vaøo baûng soá lieäu giaûi .2 38.3 22.8 döïng Dòch vuï 32. nhanh choùng vaø chính xaùc . thoâng thöôøng laø 3 qua thôøi gian .2 Coâng nghieäp-xaây 27. daïng bieåu ñoà ñuùng . coøn moät beân theå hieän a> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa thôøi gian 2 naêm : naêm 1989 vaø caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà ñaõ naêm 2000 ) .2.thuoäc khoâng ? coù so saùnh cô caáu ). khoâng ? ñeà baøi coù löu yù .Chæ veõ ñöôïc ôû naêm ) : Xöû lí soá lieäu vaø giaù trò tuyeät ñoái .trong baûng soá lieäu ñaõ v. gian ñöôïc ghi nhö theá naøo ? ví du ï : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn loaïi vaø daïng bieåu ñoà : Ví duï 1 : Cho baûng soá lieäu sau: Baûng cô caáu toång saûn phaåm trong nöôùc (% GDP tính theo giaù hieän haønh ) : Khu vöïc saûn xuaát 1985 1990 1995 Noâng-Laâm-Ngö 40.daïng bieåu 1989 . giaù trò tuyeät  Söï keát hôïp ñoàng thôøi ñoái hay töông ñoái .veõ 2 hình 5. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 4 . ñoä lôùn giöõa caùc ñaïi löôïng b> Bieåu ñoà theå hieän cô caáu ( bieåu ñoà coät theå hieän töông thaønh phaàn cuûa moät toång theå quan ñoä lôùn .. Nguyeân taéc chung : 2000 .Vieäc c> Caên cöù vaøo yeâu caàu cuï ghi nhôù laø quan troïng nhöng caùi theå cuûa ñeà ( phaàn chöõ vieát ) quan troïng hôn laø vöøa keát hôïp ñeå xem yeâu caàu gì ? coù theå vöøa loaïi boû daàn caùc loaïi .7 27. bieåu ñoà ñöôøng qua 2 naêm ..6 44.2000 seõ khaùc vôùi caùch ñoà nhanh .( chuù yù ñaët 2 .( 3 ) hình thò ) : thöôøng ñöôïc söû duïng ñeå troøn ngang nhau vaø tính toaùn theå hieän caû cô caáu vaø ñoäng xaùc ñònh baùn kính ( r ) cuûa 2.....3 hình troøn cho laø bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà 3 naêm .thôøi gian -bao caû 3 caên cöù treân cho pheùp nhieâu naêm .Bieåu ñoà mieàn ( thöïc chaát troøn cho 2 naêm . chuyeån sang soá % .

vöøa ñuùng vôùi baûng soá leân) .2 30. 11540.3 198 9 42.5 35.0 38.7 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát choàng trong thôøi gian 3 naêm cuûa theå hieän cô caáu toång saûn 1 loaïi ñaïi löôïng…Neân ôû ñaây phaåm trong nöôùc töø 1985 -1998 bieåu ñoà hình troøn laø hôïp lí nhaát .bieåu ñoà mieàn naêm.7 1995 199 6 27.0 2565.nhaäp khaåu Vieät Nam thôøi kyø 1985 -2000 (Trieäu Ruùp .9 8155. Ví duï 1 ta choïn bieåu ñoà hình troøn : 3 hình troøn theå hieän 3 ÔÛ ví duï 2.2 31.8 32.7 22.619.2 25.Ñoâ la) : ( Sgk Ñòa lí lôùp 12 -trang 51 ) : Toång Xuaát Nhaäp Caùn caân xuaát soá khaåu khaåu nhaäp khaåu 4511. 5448.mieàn ).6 41. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 5 .4 5121. Ví duï 4 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng toång trò giaù xuaát . xuaát khaåu .6 44.4 2404.nhaäp khaåu vaøo caùc naêm 1989 -1990 -1992 -1995 vaø 1999 .4 .vì khoâng yeâu caàu hieän ñöôïc cô caáu toång saûn theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån.8 1946.4 .ñaët ngang ñoà mieàn .5 döïng Dòch vuï 32. phaåm trong töøng naêm laïi vöøa maët khaùc bieåu ñoà mieàn khoâng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån theå veõ ñöôïc ôû soá lieäu thôøi cuûa toång saûn phaåm qua thôøi gian chæ coù 3 naêm (4 naêm trôû gian. coù 3 loaïi bieåu ñoäng thaùi phaùt trieån cuûa cô ñoà theå hieän cô caáu (hình coät caáu toång saûn phaåm qua nhieàu .7 + 40.0 0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát bieåu hieän caùc giaù trò toång soá .8 .8 Coâng nghieäp-xaây 28.8 5156. khoâng theå hieän ñöôïc naêm. baùn kính 3 hình troøn khaùc ñoà troøn…Tröôùc heát bieåu ñoà nhau . ta laïi choïn bieåu naêm 1985/1990/1995 .0 2725.0 13604.5 3 1999 23162.Ñoâ la ) : ( Taäp baûn ñoà Ñòa lí lôùp 12 . chöù khoâng phaûi bieåu nhau.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 Baûng toång saûn phaåm trong nöôùc phaân theo ngaønh kinh teá (%) : Khu vöïc saûn xuaát 198 5 40.7 199 7 26.2706.chæ coøn bieåu ñoà coät vaø lieäu laïi vöøa phuø hôïp vôùi yeâu bieåu ñoà troøn thì bieåu ñoà coät caàu cuûa ñeà baøi .hình troøn .2 1998 Noâng-Laâm-Ngö 27.4 2580.9 199 0 38.0 42.384. bieåu ñoà mieàn vöøa theå khoâng hôïp lí .1 22.trang 21 ) : Naêm Toång soá Xuaát khaåu Nhaäp khaåu Naê m 1989 1990 1992 1995 Mar. Lí do choïn : theå hieän cô troøn khoâng theå hieän nhieàu caáu cuûa moät toång theå qua 3 naêm.0 11622.2 27.2 2540.1 42. khoâng chæ theå hieän 3 coät Ví duï 3 : Cho baûng soá lieäu sau : Baûng caùn caân xuaát nhaäp khaåu cuûa Vieät Nam thôøi kyø1989 -1999 (Trieäu Ruùp .0 82. soá lieäu %.

3 11499. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 6 . caùc giaù trò chaün (10/20/30/40.vöøa saùnh ôû treân vaø treân thöïc teá .0 Veõ bieåu ñoà thích hôïp nhaát theå hieän söï thay ñoåi giaù trò xuaát .0 2000 29508. treân goùc . Caùch thöïc hieän nhanh vieäc veõ caùc loaïi bieåu ñoà : 1 . hoaønh ghi soá naêm ñaàu tieân ôû coät nhoùm khoâng chia khoaûng goùc toïa ñoä . ghi giaù trò lôùn ñoù chia treân truïc tung . nhaäp khaåu thôøi kyø 1985 -2000 ôû nöôùc ta .sau ôû goùc toïa ñoä . tuyeät ñoái .6 1999 23162.Neáu choïn bieåu ñoà coät nhoùm cuûa töøng naêm ) laø thích hôïp thì laïi khoâng thích hôïp vôùi yeâu nhaát vì coù 3 ñaïi löôïng .3 5825. chuù yù nhieàu ñeán phaàn ñoà mieàn laø ñuùng nhaát vì noù theå hieän caû cô caáu xuaát .9 11143. xaùc ñònh tæ leä thích hôïp truïc tung ghi giaù trò nhoû nhaát (0) vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .5 1857.0 2757.4 1988 3795.0 14308. phuø hôïp vôùi baûng soá lieäu vaø coù theå baûng soá lieäu -vôùi caùc vöøa phuø hôïp vôùi yeâu caàu cuûa döõ lieäu trong baûng gaàn gioáng ñeà baøi .Treân truïc khoâng chia khoaûng caùch naêm ) . ñoä .0 2752. daïng bieåu ÔÛ ví duï 4 ta choïn loaïi bieåu ñoà .6 1998 20859.  Caên cöù vaøo soá lieäu  Sau khi ñaõ chia treân 2 truïc cuûa töøng naêm töông öùng laàn xong .daïng bieåu ñoà ñuùng vôùi baûng soá lieäu vaø vöøa phuø 2.nhaäp chöõ vieát  yeâu caàu cuûa ñeà trong toång giaù trò xuaát nhaäp baøi. Bieåu ñoà ñöôøng ( ñoà thò ) chaám laïi vôùi nhau ñeå taïo thaønh : ñöôøng .sau ñoù chia khoaûng coù theå khoâng duøng heä truïc toïa caùch naêm töông öùng .sau ñoù gaïch noái caùc daáu naêm töông öùng laàn löôït duøng caùc daáu chaám ghi nhôù . Ví duï 3 ta choïn bieåu ñoà coät caùc loaïi khaùc khoâng thích hôïp nhoùm ( Toång soá + xuaát + nhaäp .truïc nhaát ( trong baûng soá lieäu ) ôû hoaønh töông töï nhö bieåu ñoà phaàn cuoái cuûa truïc . 2 .7 2540.Bieåu ñoà coät:  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .muoán so saùnh töông quan ñoä lôùn qua töøng naêm  Löu yù : qua 4 ví duï so (1989/1990/1992/1995/1999) .sau ñoù chia ñöôøng .4 2404.9 698.4 2580.0 11540.0 1038.0 15200.0 1990 5156.8 1996 18399.3.xaùc ñònh tæ leä thích hôïp  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ.4 1992 5121.5 7255. hôïp vôùi yeâu caàu cuûa ñeà baøi.bieåu ñoà coät choàng baûng soá lieäu ôû phaàn cuoái khoâng chia khoaûng caùch naêm .sau ñoù Mar. vöøa phuø hôïp choïn loaïi . caên cöù vaøo soá lieäu löôït duøng caùc daáu chaám ghi trong baûng soá lieäu cuûa töøng nhôù . giaù trò caàu cuûa ñeà baøi . naêm cuoái trong caùch naêm . nhau .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 1985 2555.thì ta phaûi chuù yù so saùnh ñaëc ñieåm caùc loaïi .0 11622.1 4054.7 1994 9880.9 9360. cuûa truïc . caùch ghi soá thôøi gian khaåu vaø söï thay ñoåi cuûa toång ( naêm ) töø ñoù loaïi boû daàn giaù trò naøy qua thôøi gian (töø caùc loaïi khoâng thích hôïp ñeå 1985 ñeán 2000 ) .  Bieåu ñoà coät ñôn ( chia vaø hoaëc 50/100/150/200) .

Dòch chuyeån thöôùc ño ñoä ñeán ñöôøng vöøa veõ ñeå veõ tieáp cho ñaïi löôïng thöù 2 .soá ño löôïng giaùc .vieát chöõ in ñöùng. giaù trò . Bieåu ñoà mieàn :  Veõ 1 hình chöõ nhaät naèm ngang ( caïnh chieàu doïc = 4.Caùch veõ caùc giaù trò cuûa töøng ñaïi löôïng qua caùc naêm töông töï nhö caùch veõ ñoái vôùi bieåu ñoà ñöôøng duøng caùc chaám ghi nhôù sau ñoù noái caùc chaám laïi vôùi nhau ) .Phaàn thöïc hieän veõ .1998 ) . caïnh chieàu ngang = 6 ) . . caùch veõ töông töï nhö caùch veõ bieåu ñoà coät vaø veõ bieåu ñoà ñöôøng . 31 ( 1930 .chia khoaûng caùch naêm treân truïc hoaønh. xaùc ñònh tæ leä töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ .sau ñoù veõ ñaïi löôïng thöù 3 töø treân xuoáng (cô caáu coù 3 thaønh phaàn ).sau ñoù laàn löôït veõ : ñaïi löôïng naøo coù giaù trò lôùn veõ tröôùc .coät tröôùc.chia khoaûng caùch naêm töø naêm ñaàu ñeán naêm cuoái .  Ñaët 0(0) cuûa thöôùc ño ñoä vaøo ñöôøng (r) caên cöù vaøo soá ñoä cuûa ñaïi löôïng ñaàu tieân treân thöôùc ño ñoä chaám ngoaøi ñöôøng troøn ñeå ghi nhôù. Löu yù neân ghi ngaén goïn.thöù 2 töø döôùi leân . chia giaù trò treân truïc tung cho ñaïi löôïng coät vaø ñaïi löôïng ñöôøng vôùi caùc ñôn vò khaùc nhau: ví duï giaù trò coät coù ñôn vò laø 10 .treân maët ñoàng hoà giaây ) . chia 0 % ôû goác toïa ñoä.ñaïi löôïng naøo coù giaù trò nhoû veõ sau (veõ laàn löôït theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ) . 3 .thöù 4… 4 . Hoaøn thieän moät bieåu ñoà :  Moãi moät bieåu ñoà thoâng thöôøng goàm coù 3 phaàn : .“ Vieät Nam “ : laø : ñòa ñieåm (phaïm vi khoâng gian ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 7 . 2. Ví duï : BIEÅU ÑOÀ . 5 . vieát 2 doøng.4. . chia naêm ñaàu tieân ôû goác toïa ñoä .thì giaù trò ñöôøng coù ñôn vò laø 5 ( nhö vaäy coät vaø ñöôøng seõ coù söï keát hôïp vôùi nhau ) .ñöôøng sau. naêm cuoái cuøng ôû cuoái truïc hoaønh .  Teân cuûa bieåu ñoà thöôøng naèm treân bieåu ñoà .xöû lí ( soá lieäu thoâ → soá töông ñoái % → soá ñoä (0) . doøng ñaàu tieân ghi noäi dung cuûa bieåu ñoà vaø ñòa ñieåm ( phaïm vi khoâng gian ). chính giöõa bieåu ñoà . Bieåu ñoà troøn :  Môû khaåu ñoä com -pa choïn (r) baùn kính ñeå xaùc ñònh tæ leä cuûa hình troøn sao cho töông öùng vôùi tæ leä cuûa tôø giaáy veõ . ( cô caáu coù 4 thaønh phaàn . sau ñoù noái chaám vaøo taâm cuûa ñöôøng troøn. ñaïi löôïng thöù 4 töø treân xuoáng ) .  Caên cöù vaøo soá lieäu trong baûng . veõ laàn löôït ñaïi löôïng thöù 1.laàn löôït veõ ñaïi löôïng thöù 1 töø döôùi leân .100 % ôû cuoái truïc tung.“Gia taêng daân soá” : laø : noäi dung theå hieän cuûa bieåu ñoà . doøng thöù 2 ghi thôøi gian.sau ñoù keû ñöôøng baùn kính qui ñònh ôû tia 12 h (giôø) .veõ giaù trò .  Caên cöù vaøo soá lieäu % ñaõ cho hoaëc soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi töø soá lieäu thoâ sang soá % . töông töï cho ñaïi löôïng thöù 3 .Chuù giaûi cho bieåu ñoà.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 duøng caùc daáu chaám cuûa caùc naêm laøm trung ñieåm cuûa caùc ñoaïn thaúng ñeå ñònh kích thöôùc cuûa caùc coät ( kích thöôùc caùc coät baèng nhau  thích hôïp nhaát laø 1 oâ li giaáy vôû ) .  Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ ñöôïc chuyeån ñoåi .GIA TAÊNG DAÂN SOÁ VIEÄT NAM Mar.Teân cuûa bieåu ñoà. Bieåu ñoà keát hôïp ( coät + ñöôøng ) :  Veõ heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc .veõ 2 truïc tung vaø chia treân 2 truïc töông töï nhö bieåu ñoà ñoà thò.

 Phaàn thöïc hieän veõ. Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 8 .vôùi ñaày ñuû caùc naêm ( coù chia khoaûng caùch naêm ).BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . : bieåu ñoà keát hôïp +/ : bieåu ñoà mieàn .trong moãi dieän tích hình reõ quaït .…).treân truïc tung ghi : teân ñaïi löôïng ( Soá daân .öùng vôùi caùc naêm .ta laøm töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà .ñoà thò . saûn löôïng luùa . +/ : bieåu ñoà coät . 31  Phaàn chuù giaûi cho bieåu ñoà . 32% . treân ñaàu moãi coät ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng (soá tuyeät ñoái hoaëc soá %) .Ñuùng quy ñònh cho töøng loaïi bieåu ñoà : Ví duï : +/ +/ : bieåu ñoà troøn .yeâu caàu thöïc hieän nhö sau : . nghìn ha. Treân ñöôøng ñoà thò .ñoà thò ta ghi caùc trò soá ( giaù trò %) cho taát caû caùc ñaïi löôïng Mar.Treân truïc hoaønh ghi ñôn vò naêm . ví duï : 56 %. . . ghi caùc trò soá cuûa ñaïi löôïng ( coù theå laø soá % hoaëc laø soá tuyeät ñoái tuyø theo soá lieäu ñaõ cho ) .“1930 .trieäu taán. .ñoà thò vaø bieåu ñoà coät ( chuù yù ghi caû 2 trò soá cho 2 ñaïi löôïng laø ñöôøng vaø coät ) . 27 % …Ghi soá chæ thôøi gian (naêm) xuoáng döôùi hình troøn .kg/ng.Ñoái vôùi bieåu ñoà coät . ……… ñôn vò tính (trieäu ngöôøi . dieän tích .trong bieåu ñoà mieàn treân caùc ñöôøng . : bieåu ñoà ñöôøng . .ghi caùc trò soá cho töøng ñaïi löôïng theo giaù trò % .Ñoái vôùi bieåu ñoà mieàn . yeâu caàu thöïc hieän ñaày ñuû caùc noäi dung sau : .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö bieåu ñoà .1998 “ : laø : thôøi gian .Ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò .Ñoái vôùi bieåu ñoà keát hôïp .bình quaân saûn löôïng luùa.Ñoái vôùi bieåu ñoà hình troøn . +/ ( coät + ñöôøng ) .treân truïc tung vaø truïc hoaønh ghi töông töï nhö ñoái vôùi bieåu ñoà ñoà thò .

giaù trò 100% ôû gaàn cuoái truïc doïc ). : soá daân qua caùc naêm .TRANG 24 * Xaùc ñònh : daïng bieåu ñoà coät ñôn : so saùnh 1 ñaïi löôïng ( tæ leä ngöôøi bieát ñoïc . caùc kí hieäu phaûi baèng nhau veà kích thöôùc .bieát vieát ) cuûa caùc thaønh phaàn ( Vieät Nam. : Caùc ví duï minh hoïa cuï theå cho vieäc choïn .Caùc kí hieäu caàn söû duïng maøu saéc hoaëc gaïch neàn ñeå phaân bieät caùc ñaïi löôïng khaùc nhau . 1 khoaûng caùch = 10% ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc )..Choïn kí hieäu cho coät ( 1 ñaïi löôïng neân cuøng 1 loaïi kí hieäu ) . ñöôïc saép xeáp thöù töï töø treân xuoáng döôùi thaúng haøng vôùi nhau . Inñoâneâxia..caùc kí hieäu ôû baûng chuù giaûi phaûi töông öùng vôùi kí hieäu theå hieän trong bieåu ñoà .Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ) . .Caùc kí hieäu luoân luoân coù chöõ vieát ñi keøm ñeå laøm roõ kí hieäu .. .veõ caùc loaïi vaø daïng bieåu ñoà trong chöông trình SGK ñòa lí lôùp 12 BAØI TAÄP IV .Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) . .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 . .Coù bao nhieâu ñaïi löôïng thì coù baáy nhieâu kí hieäu töông öùng .. ½ khoaûng caùch = 1 coät = 1 quoác gia ( ghi teân quoác gia ôû beân döôùi truïc ngang ).Chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau.) trong 1 naêm ( 1999 ) * Caùch veõ : . ví duï : Mar.Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau.SGK .BIEÁT VIEÁT CUÛA VIEÄT NAM VÔÙI MOÄT SOÁ NÖÔÙC ( 1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 9 . Trung Quoác.Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ TÆ LEÄ BIEÁT ÑOÏC . 31 : saûn löôïng löông thöïc qua caùc naêm .

3 ) .9 85 85.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 100 80 60 40 20 0 Mar.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .7 91.QUOÁ C INÑOÂ MALAI AÁ ÑOÄ N XINGAPO BAØI TAÄP III .Chia giaù trò ôû truïc tung ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä.1999 ) * Caùch veõ : . . soá nhaäp khaåu ) qua caùc naêm ( 1989.XUAÁT KHAÅU . .Chia 12 khoaûng caùch.Chia ñeàu khoaûng caùch ôû truïc ngang : chia 5 khoaûng caùch ñeàu nhau.SGK .5 VIEÄ NAM T T.TRANG 53 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà coät nhoùm so saùnh 3 ñaïi löôïng ( toång soá.4 53.Choïn kí hieäu cho coät ( 3 ñaïi löôïng neân duøng 3 loaïi kí hieäu ñeå phaân bieät ) . giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).1995. ½ khoaûng caùch = 3 coät = 1 1 naêm ( ghi soá naêm ôû beân döôùi truïc ngang ).1992.Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2. 31 92 82. soá xuaát.Vieát teân vaø laäp chuù giaûi cho bieåu ñoà ( theo quy ñònh ) BIEÅU ÑOÀ GIAÙ TRÒ TOÅNG SOÁ .1990. 1 khoaûng caùch = 2000 ( ghi tæ leä ñaõ chia beân traùi truïc doïc ).NHAÄP KHAÅU VIEÄT NAM ( 1989/1990/1992/1995/1999 ) Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 10 .

000 BAØI TAÄP IV .SGK .4 2540.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 2 5000 Mar. Chia 2 ñaïi löôïng naøy cheânh nhau ( ñaïi löôïng laø ñöôøng coù giaù trò nhoû hôn ) 2404 5000 2565.7 0 1989 1990 1992 1995 BAØI TAÄP III .9 8155.TRANG 68 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm.SGK .SGK .3 1 0000 5156.TRANG 40 * Xaùc ñònh daïng bieåu ñoà keát hôïp giöõa coät vaø ñöôøng . giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ).000 taán theå hieän saûn löôïng ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä. ha theå hieän dieän tích ( giaù trò 0 ôû goác toïa ñoä. * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh.4 4511.TRANG 62 * Hoïc sinh laøm töông töï theo caùc böôùc veõ bieåu ñoà coät nhoùm * giaùo vieân kieåm tra vaø chænh söûa cho hoïc sinh. giaù trò lôùn nhaát trong baûng vaø laøm troøn soá ôû gaàn cuoái truïc doïc ). 31 2 0000 13604.2 2725.8 5448.Chia giaù trò ôû truïc tung beân traùi : 8 khoaûng caùch = 400.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vuoâng goùc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) .8 1946 5121.4 2580.Chia giaù trò ôû truïc tung beân phaûi : 9 khoaûng caùch = 450.4 11540 11622 1 5000 23162 1 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 11 . saûn löôïng ) * Caùch veõ : .Veõ 2 ñaïi löôïng khaùc nhau treân cuøng moät bieåu ñoà ( dieän tích. BAØI TAÄP IV .

Xöû lí soá lieäu : + Tính saûn löôïng luùa bình quaân / ngöôøi Coâng thöùc tính : saûn löôïng : soá daân x 1. .2 400 270 186.4 0 44. sau ñoù caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ chuyeån ñoåi sang soá % laàn löôït veõ cho ñaïi löôïng soá daân .3 119.Veõ : xaùc ñònh ñieåm moác xuaát phaùt cuûa 3 ñöôøng taïi naêm 1981=100%.Xaùc ñònh tæ leä cuûa heä truïc toïa ñoä vaø chia treân 2 truïc ( chieàu doïc vaø chieàu ngang heát tôø giaáy thi ) + Troïc doïc : chia tæ leä % .3 92 370.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .6 450 409. .SGK .5 8. ñeán saûn löôïng luùa vaø saûn löôïng luùa / ngöôøi.4 218 350 300 250 200 150 100 50 0 BAØI TAÄP IV .Veõ chieàu cao cuûa caùc coät theo thöù töï soá lieäu ñaõ cho ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.1999 ) * Caùch veõ : . 31 . chia 6 khoaûng caùch ñeàu nhau : 1 khoaûng caùch = 50% X 6 = 300 % .TRANG 35 * Xaùc ñònh : bieåu ñoà daïng 3 ñöôøng theå hieän ñoäng thaùi phaùt trieån ( söï gia taêng daân soá .saûn löôïng luùa . Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 12 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 .saûn löôïng luùa bình quaân treân ñaàu ngöôøi ) qua thôøi gan ( 1981 .Khoaûng caùch cuûa coät ñaàu tieân vaø coät cuoái cuøng caùch truïc tung laø 1 cm .3 ) Mar.000 ( kg / ngöôøi ) + Tính tæ leä phaàn traêm ( laáy naêm goác 1981 = 100% ) : chuyeån 3 ñaïi löôïng sang soá % .7 12. + Truïc ngang chia khoaûng caùch naêm .3 400. .Veõ caùc giaù trò ñöôøng theo ñieåm giöõa cuûa caùc coät ( veõ theo quy ñònh ôû muïc 2.3 ) BIEÅU ÑOÀ DIEÃN BIEÁN DIEÄN TÍCH VAØ SAÛN LÖÔÏNG CAØ PHEÂ VIEÄT NAM ( 1980-1998 ) 400 350 300 250 200 150 100 50 22.

8o 34.5o 25. BIEÅU ÑOÀ KHOÁI LÖÔÏNG HAØNG HOÙA VAÄN CHUYEÅN CUÛA CAÙC LOAÏI HÌNH ( 1989/1995/1999 ) Mar.r2 ) .9o o o o 1999 14. BAØI TAÄP III .8 233. veõ theo chieàu quay cuûa kim ñoàng hoà ( söû duïng thöôùc ño ñoä ). . 31 5% 9% 4% 23% 22% 65% 65% 10% 6% 31% 53% BAØI TẬP III – SGK – TRANG 28 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 13 .6 78.Veõ 3 bieåu ñoà hình troøn cho 3 naêm ( maëc ñònh vôùi 3 baùn kính khaùc nhau : 1989<1995<1999 : neáu coù giaù trò toång soá laø soá tuyeät ñoái thì phaûi söû duïng coâng thöùc tính baùn kính : S= n.Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2. * Caùch veõ : .6 o ) Naêm Ñöôøng saét Ñöôøng oâ Ñöôøng soâng Ñöôøng bieån toâ 1989 20.8o 109.5 33.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 .SGK TRANG 50 * Xaùc ñònh bieåu ñoà hình troøn bieåu hieän cô caáu thaønh phaàn ( khoái löôïng haøng hoaù phaân theo loaïi hình vaän chuyeån ) qua 3 naêm . nhoû sau.2o 195.2o 1995 18.1o .3 ).ñöôøng r chuaån ôû truïc ñöùng qua taâm ñöôøng troøn ( tia 12 giôø ) .3 ).Xöû lí soá lieäu : chuyeån töø soá % sang soá ñoä ( 100% = 360 o  1% = 3.4o 232.Caên cöù vaøo soá ñoä laàn löôït veõ caùc giaù trò lôùn tröôùc.Choïn kí hieäu cho 3 ñöôøng khaùc nhau ( 3 ñaïi löôïng khaùc nhau ) .2o 83.Veõ 3 hình troøn ñaët ngang nhau .Ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo quy ñònh ôû muïc 2.

tuy nhieân noù ñeà caäp ñeán nhieàu kæ naêng cuûa vieäc hoaøn thaønh veõ caùc loaïi. 2/KIEÁN NGHÒ: * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy khoái lôùp 12.Chia tæ leä : + Caïnh ñöùng chia 10 khoaûng caùch ñeàu nhau.BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 * Xaùc ñònh : loaïi bieåu ñoà mieàn theå hieän cô caáu thaønh phaàn cuûa 1 toång theå vaø söï thay ñoåi cuûa toång theå ñoù qua caùc naêm ( 1985-1998 ) * Caùch veõ : . caïnh chieàu ngang laø 6 phaàn . caàn taïo moïi ñieàu kieän veà thôøi gian ôû treân lôùp ñeå höôùng daãn cho hoïc sinh caùc kyõ naêng caàn thieát veà choïn-veõ-hoaøn thieän 1 loaïi hoaëc daïng bieåu ñoà. * Ñoái vôùi caùc giaùo vieân giaûng daïy ôû caùc khoái lôùp 10. naêm ñaàu naèm ôû goác toïa ñoä. Raát chaân thaønh caùm ôn ! Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 14 . tuy nhieân vieäc taän duïng thôøi gian trong moät tieát hoïc.. coù ví duï chæ mang tính chaát minh hoïa ). 1 khoaûng caùch = 10% + Caïnh ngang chia tæ leä khoûang caùch naêm . tuy nhieân phaàn naøo cuõng môû ra nhöõng höôùng. Mar. moät tieát thöïc haønh treân lôùp ñeå boài döôõng cho H/S nhöõng kæ naêng naøy laø nhieäm vuï cuûa giaùo vieân.phaàn hoaøn thieän 1 bieåu ñoà. ghi teân vaø laäp baûng chuù giaûi ( theo qui ñònh ôû muïc 2. caùch thöïc hieän veõ nhanh . cho neân phaàn hình veõ minh hoïa chöa thaät hoaøn chænh….ÑAÊK LAÊK . . caùc ví duï minh hoïa….3 ) PHAÀN III : KEÁT LUAÄN VAØ KIEÁN NGHÒ : 1/KEÁT LUAÄN: Vieäc reøn luyeän kæ naêng ñòa lí cho hoïc sinh laø moät vieäc laøm raát caàn thieát.noäi dung baøi vieát coù theå chöa thaät ñaày ñuû . nhöõng gôïi yù caàn thieát ñeå chuùng ta tieáp tuïc hoaøn thieän theâm phaàn kæ naêng ñòa lí naøy . mong muoán cuûa quyù thaày coâ giaùo vaø hoïc sinh.Caên cöù vaøo soá lieäu ñaõ cho laàn löôït veõ cô caáu thöù nhaát töø döôùi leân cô caáu thöù hai töø treân xuoáng. Ñoù laø moät quùa trình laâu daøi caàn coù söï hôïp taùc tích cöïc cuûa caû giaùo vieân vaø hoïc sinh.11 caàn thöïc hieän toát hôn caùc loaïi baøi thöïc haønh ñòa lí-nhaát laø kyõ naêng löïa choïn-veõ vaø hoaøn thieän moät bieåu ñoà. .Taát caû nhöõng ñieàu naøy mong quyù thaày coâ giaùo ñoùng goùp yù kieán ñeå ñeà taøi hoaøn chænh hôn . daïng bieåu ñoà ñòa lí.Veõ khung bieåu ñoà hình chöõ nhaät coù caïnh chieàu doïc laø 4 phaàn.Hoaøn thieän bieåu ñoà. Noäi dung ñeà taøi khoâng lôùn.. 31 Buoân Ma Thuoät .Thaùng 03 Naêm 2007. naêm cuoùi naèm ôû cuoái cuûa truïc .Vôùi muïc ñích naøy vaø trong khuoân khoå cuûa ñeà taøi naøy chaéc chaén seõ khoâng theå ñaùp öùng ñöôïc heát nhöõng yeâu caàu. caùch choïn. . ( coù ví duï cuûa Saùch giaùo khoa. töø ñaëc ñieåm.

*Tuyeån choïn nhöõng baøi oân luyeän thöïc haønh kyõ naêng ñòa lí –NXB Giaùo duïc(Ñoã Ngoïc Tieán-Phí Coâng Vieät: chuû bieân) ---------------***----------------Mar. Coâng ty baûn ñoà tranh aûnh giaùo khoa. *Taäp baûn ñoà-baøi taäp thöïc haønh ñòa lí Ñòa lí lôùp 12. 31 Buøi Vaên Tieán -Tröôøng THPT Buoân Ma Thuoät Page 15 .BIEÄN PHAÙP HÖÔÙNG DAÃN KYÕ NAÊNG VEÕ CAÙC LOAÏI VAØ DAÏNG BIEÅU ÑOÀ CÔ BAÛN TRONG CHÖÔNG TRÌNH ÑÒA LÍ LÔÙP 12 taøi lieäu tham khaûo : *Saùch giaùo khoa ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005.Boä Giaùo duïc-Ñaøo taïo. *Caùc baøi taäp thöïc haønh ñòa lí lôùp 12-NXB Giaùo duïc naêm 2005.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->