P. 1
163 Bai Tap Di Truyen Hoc Quan The

163 Bai Tap Di Truyen Hoc Quan The

|Views: 315|Likes:
Được xuất bản bởiĐOVANDIEP

More info:

Published by: ĐOVANDIEP on Apr 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/16/2014

pdf

text

original

CÁC DẠNG BÀI TẬP DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

1. Cấu trúc di truyền của quần thể tự phối
Công thức tổng quát: Một quần thể có cấu trúc x%AA: y%Aa: z%aa, qua n lần thế h t! "h#$ th% & thế h 'n
() l *$ểu g+n () l *$ểu h%nh
,y%-
KH trội:
KH lặn:
VD: (Đề TSĐH 2010) Một quần thể thực vật có tỉ lệ các kểu !"n # th$ hệ %u&t 'hát (() l) 0*2+,,: 0*-0,. :
0*/+..0 T1nh th"2 l1 thu3$t* tỉ lệ các kểu !"n c4. quần thể n)3 5.u 6. th$ hệ tự th7 'h&n 68t 6uộc (9/) l):
A.,/01AA : .,.1.Aa : .,101aa B.,01AA : .,/.Aa : .,21aa-
C.,231AA : .,4..Aa : .,101aa D.,21AA : .,0.Aa : .,/1aa-
,.-/- ,.-.1 ,.-/01 ,.-101
 !"# "n A
VD: (Đề TSĐH 2011) T: ;ột quần thể thực vật 6.n <ầu (()* 5.u / th$ hệ tự th7 'h&n th= th)nh 'hần kểu !"n
c4. quần thể l) 00+2+,,: 000+0,.: 00-2+..0 >h2 ?@n! quần thể khAn! chBu tác <ộn! c4. các nhCn tD t$n hó.
khác* t1nh th"2 lE thu3$t* th)nh 'hần kểu !"n c4. (() l)
A- .-/..AA: .-/..Aa: .-0..aa 5- .-21.AA: .-/..Aa: .-01.aa
C- .-231AA: .-/..Aa: .-001aa 6- .-01.AA: .-/..Aa: .-21.aa
(h7nh "hần *$ểu g+n c8a 9:;
y- , .-.1 y- ,.-.1 $%
,.-101 ,.-101 $&'
,.-/01 z,$('
 !"# "n B
2. Cấu trúc di truyền của quần thể giao phối
2.1. Xác !nh "ố t# h$p %iểu g&n trong quần thể giao phối
< =$> ?@ trAng Bột quần thể g$aA "h#$, g+n 4 có B al+nC g+n 0 có n al+n- Các g+n D$ truyEn "hFn ly Gộc lH" th%
trAng g$aA "h#$ t! DA ?I tJA ra
)D: T?2n! ;ột quần thể n!Fu 'hD !G 5H !"n 1 có / .l"n* !"n 2 có 2 .l"n* các !"n I t?u3ền 'hCn l3 <ộc lậ'
th= t?2n! !.2 'hD tự I2 5J tK2 ?.
A- K 5- 4L C- 0. 6- 0/
M# tổ hN" *$ểu g+n:  !"# "n B
)D: (Đề TSĐH 2010) L ;ột quần thể n!Fu 'hD* %Mt h. !"n: !"n thN nh&t có / .l"n* n@; t?On <2Kn khAn!
tPQn! <Rn! c4. nhS; 58c thể !T t1nh UV !"n thN h. có + .l"n* n@; t?On nhS; 58c thể thPWn!0 T?2n! t?PWn!
hX' khAn! %G3 ?. <ột 6$n* 5D l2K kểu !"n tD <. về cG h. !"n t?On có thể <PXc tK2 ?. t?2n! quần thể n)3 l)
A /1- B K.- C 41- D 421-
4 g+n OP$ 2 al+n A, 5, C nQB trRn SM( T th% trAng quần thể có K *$ểu g+n: T
A
T
A
, T
5
T
5
, T
C
T
C
, T
A
T
5
, T
A
T
C
,
T
5
T
C
, T
A
U, T
5
U, T
C
U
=+n có 2 al+n nQB trRn GAJn *hông tVWng GXng c8a nh$YB ?Zc thể g$P$ t[nh T (JA K *$ểu g+n
=+n có 1 al+n nQB trRn nh$YB ?Zc thể thV\ng tJA ,41 *$ểu g+n
M# lAJ$ *$ểu g+n t#$ Ga OE c> ha$ g+n trRn có thể GVNc tJA ra trAng quần thể n7y: K-41,421  !"# "n D
2.2. Xác !nh tr'ng thái c(n )*ng của quần thể
]$Eu *$n Gể quần thể cFn ^Qng:
<(_4: `uần thể có 4..% *$ểu g+n GXng hN" l% luôn GJt trJng thá$ cFn ^Qng
< (_0: `uần thể có G8 2 *$ểu g+n AA, Aa, aa
a =b$ " l7 tần ?# c8a al+n A, q l7 tần ?# c8a al+n a
a `uần thể cFn ^Qng *h$:
< cVu d: Sếu quần thể che có AA O7 Aa hAfc che có Aa O7 aa th% chVa GJt trJng thá$ cFn ^Qng
VD: T?2n! ;ột quần thể !.2 'hD có / kểu !"n # th& hệ %u&t 'hát vT tY lệ Z[1\,,:\[1\,.:1[1\..0 ]uần thể

A- ]g GJt trJng thá$ cFn ^Qng
5- ChVa GJt trJng thá$ cFn ^Qng
C- ]Jt trJng thá$ cFn ^Qng nếu nghu "h#$ O7$ l7n nia
6- jhông xác Gknh GVNc
(a có:
,Kl4m
,4l4m  , Kl40L
0"q,ml4m  ,Kl40L   quần thể Gg GJt trJng thá$ cFn ^Qng
 !"# "n A
2.+ Xác !nh cấu trúc di truyền của quần thể
* TH+, =$> ?@ te l các *$ểu g+n AA, Aa, aa & thế h xuất "hát l7 x
0
AA a 0xyAa a y
0
aa,4
a () l ?# g$aA t@ Bang A l7: "9A;, x
0
a
a () l ?# g$aA t@ Bang a l7: "9a;, y
0
a
)D, T?2n! ;ột quần thể l^.* l^c <Kt t?Kn! thá cCn 6@n! qu.n 5át th&3 cN t?2n! 100000 cC3 th= %u&t hện ;ột
cC3 6B 6Kch tKn! (6 qu3 <Bnh 6ệnh 6Kch tKn!* _ l) 6=nh thPWn! )0 Uác <Bnh tần 5D c4. .l"n _* 6
A- "95;,.-4, q9^;,.-KK 5- "95;,.-4., q9^;,.-K.
C- "95;,.-K., q9^;,.- 4. 6- "95;,.-KK, q9^;,.-.4
(a có q
0
9^^;,4l4.-...q9^;,.-.4
:95;,4n.-.4,.-KK
 !"# "n D
* TH(, =$> ?@ te l các *$ểu g+n AA, Aa, aa & thế h xuất "hát l7 x%AA a y%Aa a z%aa,4
a () l ?# g$aA t@ Bang A l7: "9A;, x

a
a () l ?# g$aA t@ Bang a l7: "9a;, z

a
a `ua 4 hay n lần g$aA "h#$ th% cấu trúc D$ truyEn c8a quần thể l7:
9x

a ;
0
AA: 0-9 x

a ;9 z

a ;Aa: 9z

a ;
0
aa,4
a () l *$ểu h%nh trộ$ : 9x

a ;
0
a 0 -9 x

a ;9 z

a ;
a () l *$ểu h%nh lfn: 9z

a ;
0
VD, (Đề TSĐH 2011) T?2n! ;ột quần thể thực vật !.2 'h&n* %Mt ;ột l2cut có 2 .l"n* .l"n , qu3 <Bnh thCn c.2
t?ộ h2)n t2)n 52 vT .l"n . qu3 <Bnh thCn th&'0 ]uần thể 6.n <ầu (() có kểu h=nh thCn th&' ch$; tỉ lệ 2+`0
S.u ;ột th$ hệ n!Fu 'hD v) khAn! chBu tác <ộn! c4. các nhCn tD t$n hó.* kểu h=nh thCn th&' # th$ hệ c2n
ch$; tY lệ 1\`0 T1nh th"2 lE thu3$t* th)nh 'hần kểu !"n c4. quần thể (() l)
A- .-/1AA: .-2.Aa: .-01aa 5- .-2.AA: .-/1Aa: .-01aa
C- .-01AA: .-1.Aa: .-01aa 6- .-4.AA: .-m1Aa: .-01.aa
=b$ te l các *$ểu g+n AA, Aa, aa & thế h xuất "hát lần lVNt l7 x%, y%, z%
z%,01%
a `ua 4 lần nghu "h#$ th% cấu trúc D$ truyEn c8a quần thể l7:
9x

a ;
0
AA: 0-9 x

a ;9 z

a ;Aa: 9z

a ;
0
aa,4
a () l *$ểu h%nh lfn: 9z

a ;
0
,.-4m 9z

a ; ,.-/ y,.-2  !"# "n A
a (a có x%AA a y%Aa a z%aa,4  x , 4n9.-2a.-01;,.-/1
* TH&: 4 g+n OP$ 2 al+n o
A
C o
5
, o
p
 (rAng quần thể có m *$ểu g+n OP$ / *$ểu h%nh
Máu A: o
A
o
A
, o
A
o
p
Máu 5: o
5
o
5
, o
5
o
p
Máu A5: o
A
o
5
Máu p: o
p
o
p
a =b$ ", q, r lần lVNt l7 tần ?# c8a các al+n o
A
C o
5
, o
p
 Cấu trúc D$ truyEn c8a quần thể
"
0
9o
A
o
A
;aq
0
9o
5
o
5
;ar
0
9o
p
o
p
;a0"q9o
A
o
5
;a0r"9o
A
o
p
;a0rq9o
5
o
p
;,4
a ([nh tần ?# các al+n th+A t) l *$ểu h%nh
n =b$ lần lVNt l7 t) l *$ểu h%nh nhóB Báu p, A, 5, A5, ta có
r ,
 "ar ,  ", nr ,
(VWng t! , ta có q,
M7 "aqar,4  q,4nrn"  q, 4n ;,4n
VD, Một quần thể n!PW* nhó; ;áu a ch$; tY lệ -b0/+`V nhó; ;áu _ ch$; tY lệ 2c0Z-`V nhó; ;áu ,
ch$; tY lệ 1Z0-\`* nhó; ;áu ,_ ch$; tY lệ -02+`0 Tần 5D c4. các .l"n d
,
* d
_
* d
a
t?2n! quần thể n)3 l)
A- d
,
,.-mKC d
_
,.-42C d
a
,.-4L 5- d
,
,.-42C d
_
,.-4LC d
a
,.-mK
C- d
,
,.-43C d
_
,.-0mC d
a
,.-13 6- d
,
,.-4LC d
_
,.-42C d
a
,.-mK

=b$ ", q, r lần lVNt l7 tần ?# c8a các al+n o
A
C o
5
, o
p
n () l *$ểu h%nh các nhóB Báu
a Máu p: r
0
,.-/L21r , .-mK
a Máu A: "
0
a0"r,.-4K/m "
0
a4-2L"n.-4K/m,. ,.-42
a Máu 5: q
0
a0qr ,.-03K/ q
0
a4-2Lqn.-03K/,. ,.-4L
* TH%: 4 g+n OP$ 0 al+n A, a nQB trRn SM( T th% trAng quần thể có 1 *$ểu g+n: T
A
T
A
, T
A
T
a
, T
a
T
a
, T
A
U, T
a
U
Cấu trúc D$ truyEn
"
0
9T
A
T
A
; aq
0
9T
a
T
a
;a0"q9T
A
T
a
;a"9T
A
U;aq9T
a
U;,4
a () l ?# g$aA t@ Bang T
A
l7: "9T
A
;, "
0
a0"qa"
a () l ?# g$aA t@ Bang T
a
l7: "9T
a
;, q
0
a0"qaq
T-NH ./ KIỂU T0 H1P2 KIỂU G3N2 KIỂU H4NH )À CÁC T5 67 PH8N 6I 9 !:I C;N
1. -iểu t# h$p
M# *$ểu tổ hN", M# g$aA t@ G!c x ?# g$aA t@ cá$
- Chú d: *h$ ^$ết ?# *$ểu tổ hN" ^$ết ?# lAJ$ g$aA t@ G!c, cá$ ^$ết ?# cf" g+n Dk hN" trAng *$ểu g+n c8a ^#
hAfc Bq
2. .ố /o'i 01 t2 /3 ph(n /i 0ề -45 -6,
a () l *$ểu g+n chung c8a nh$Eu cf" g+n ^Qng các te l j= r$Rng rI c8a Br$ cf" t[nh trJng OP$ nhau
a M# j_ t[nh trJng chung ^Qng ?# j_ r$Rng c8a Br$ cf" t[nh trJng nhFn OP$ nhau
ef:
A: hJt O7ng a: hJt xanh
5: hJt trWn ^: hJt nhsn
6: thFn caA D: thFn thấ"
:: Aa^^6D x Aa5^DD
Cf" j= M# lVNng j= j_ M# lVNng j_
Aa x Aa 4AA:0Aa:4aa & 2 O7ng:4 xanh (
^^ x 5^ 45^:4^^ ( 4 trWn: 4nhsn (
6D x DD 46D:4DD ( 4 caA: 4 thấ" (
M# j= , 94AA:0Aa:4aa;9 45^:4^^;9 46D:4DD;,&((,40
M# j_, 92 O7ng:4 xanh;9 4 trWn: 4nhsn;9 4 caA: 4 thấ";,(((,L
ef: (Đề TSĐH 2011) >h2 6$t khAn! %G3 ?. <ột 6$n* t1nh th"2 l1 thu3$t* %ác 5u&t 5nh ;ột n!PW c2n có 2 .l"n
t?ộ c4. ;ột cg' vX chRn! <ều có kểu !"n ,._6fI l)
A- 41lm/ 5- 03lm/ C- 1l4m 6- 2l20
Ttt 2 "ht" la$
Aa x Aa 4l/ AA a 0l/Aa a 4l/ aa
5^ x 5^  4l/ 55 a 0l/5^ a 4l/ ^^
6D x 6D  4l/ 66 a 0l/6D a 4l/ DD
Cá thể có 0 al+n trộ$: AA^^DD, aa55DD, aa^^^66, Aa5^DD, aa5^6D, Aa^^6D
Tác ?uất c8a *$ểu g+n AA^^DD: 4l/ -4l/-4l/,4lm/
(VWng t!, xác ?uất c8a tung *$ểu g+n aa55DD, aa^^^66 cvng ^Qng 4lm/
Tác ?uất c8a *$ểu g+n Aa5^DD: 0l/ -0l/-4l/ , /lm/
(VWng t!, xác ?uất c8a tung *$ểu g+n aa5^6D, Aa^^6D cvng ^Qng /lm/
Tác ?uất c8a *$ểu g+n có 0 al+n trộ$ l7
 !"# "n A
VD, (Đề TSĐH 2010) >h2 6$t ;h !"n qu3 <Bnh ;ột t1nh t?Kn!* các !"n 'hCn l <ộc lậ'* !"n t?ộ l) t?ộ h2)n
t2)n v) khAn! có <ột 6$n %G3 ?.0 T1nh th"2 l1 thu3$t* 'hM' l. ,._6fIi" j ,._6fIi" ch2 <W c2n có kểu
h=nh ;.n! 2 t1nh t?Kn! t?ộ v) 2 t1nh t?Kn! lgn ch$; tỉ lệ
A(<=+(>

BKl01m CKlm/ D Ll40L
Ttt 2 "ht" la$
Aa x Aa  2l/ Aw a 4l/ aa
5^ x 5^  2l/ 5w a 4l/ ^^
6D x 6D  2l/ 6w a 4l/ DD
x+ x x+  2l/ xw a 4l/ DD
Cá thể cAn có *$ểu h%nh Bang 0 t[nh trJng trộ$ O7 0 t[nh trJng lfn: Aw5wDD++, Aw^^6w++, Aw^^DDxn,
aa5w6w++, aa5wDDxw, aa^^6wxw
Tác ?uất c8a *$ểu g+n Aw5wDD++: 2l/ -2l/-4l/-4l/,Kl01m
(VWng t!, xác ?uất c8a tung *$ểu g+n Aw^^6w++, Aw^^DDxn, aa5w6w++, aa5wDDxw, aa^^6wxwcvng ^Qng Kl01m
Tỉ lệ <W c2n có kểu h=nh ;.n! 2 t1nh t?Kn! t?ộ v) 2 t1nh t?Kn! lgn: \0Z[2+\k2c[12b  !"# "n A

q(b)=0. B là bình thường ).3 Xác định cấu trúc di truyền của quần thể * TH1: Giả sử tỉ lệ các kiểu gen AA.99  Đáp án D * TH2: Giả sử tỉ lệ các kiểu gen AA. Đã đạt trạng thái cân bằng B.01 P(B)=1-0.2. p(B)=0.01=0. aa ở thế hệ xuất phát là x2AA + 2xyAa + y2aa=1 + Tỷ lệ số giao tử mang A là: p(A)= x2 + + Tỷ lệ số giao tử mang a là: p(a)= y2 + VD: Trong một quần thể lúa. Quần thể đó A. aa + Gọi p là tần số của alen A. Tính theo lý thuyết.1.90 C. Chưa đạt trạng thái cân bằng C. q(b)=0. q(b)=0. alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. xét một locut có 2 alen. Aa.000 cây thì xuất hiện một cây bị bạch tạng (b quy định bệnh bạch tạng. p(B)=0. Quần thể ban đầu (P) có kiểu hình thân thấp chiếm tỉ lệ 25%. q(b)=0. 10 D. thành phần kiểu gen của quần thể (P) là . b A. Đạt trạng thái cân bằng nếu ngẫu phối vài làn nữa D.15=135  Đáp án D 2.01 2 Ta có q (bb)=1/10. Sau một thế hệ ngẫu phối và không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. q là tần số của alen a + Quần thể cân bằng khi: * Lưu ý: Nếu quần thể chỉ có AA và Aa hoặc chỉ có Aa và aa thì chưa đạt trạng thái cân bằng VD: Trong một quần thể giao phối có 3 kiểu gen ở thấ hệ xuất phát với tỷ lệ 9/16AA:6/16Aa:1/16aa.000q(b)=0. Không xác định được Ta có: =9/16 =1/16  = 9/128 2pq=6/16  =9/128   quần thể đã đạt trạng thái cân bằng  Đáp án A 2.99.( x + )( z + ) + Tỷ lệ kiểu hình lặn: (z + )2 VD: (Đề TSĐH 2011) Trong một quần thể thực vật giao phấn. Aa. Xác định trạng thái cân bằng của quần thể Điều kiện để quần thể cân bằng: *TH1: Quần thể có 100% kiểu gen đồng hợp lì luôn đạt trạng thái cân bằng * TH2: Quần thể có đủ 3 kiểu gen AA.99 B. Xác định tần số của alen B. aa ở thế hệ xuất phát là x%AA + y%Aa + z%aa=1 + Tỷ lệ số giao tử mang A là: p(A)= x + + Tỷ lệ số giao tử mang a là: p(a)= z + + Qua 1 hay n lần giao phối thì cấu trúc di truyền của quần thể là: (x + )2AA: 2.10. lúc đạt trạng thái cân bằng quan sát thấy cứ trong 10. p(B)=0. Aa.90. kiểu hình thân thấp ở thế hệ con chiếm tỷ lệ 16%. p(B)=0.Số loại kiểu gen tối đa về cả hai gen trên có thể được tạo ra trong quần thể này: 9.( x + )( z + )Aa: (z + )2aa=1 + Tỷ lệ kiểu hình trội : (x + )2 + 2 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->