TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.

HỒ CHÍ MINH

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

LÝ THUYẾT
Xác suất & Thống kê
Năm học: 2008 – 2009

www.ou.edu.vn; 97 Võ Văn Tần, Quận 3, Phường 6, TP. Hồ Chí Minh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

PHẦN A: THÔNG TIN TỔNG QUÁT
MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC
Trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về xác suất và thống kê nhằm phục vụ cho việc học tập và nghiên cứu chuyên ngành Quản trị kinh doanh. Sau khi học môn học này sinh viên sẽ: Nắm vững phương pháp xác suất và thống kê cơ bản như: các phương pháp tính xác suất và các trường hợp sử dụng thích hợp, các phương pháp tóm tắt và trình bày dữ liệu của thống kê mô tả và một số phương pháp cơ bản của thống kê suy diễn. Có đủ kiến thức nền tảng để học tiếp môn nguyên lý thống kê và các môn liên quan đến phương pháp định lượng.

YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC
Sinh viên cần nắm vững kiến thức cơ bản của tóan cao cấp để tiếp thu tốt môn học này

THỜI LƯỢNG CỦA MÔN HỌC
Lý thuyết xác suất và thống kê là 1 học phần 4 đơn vị học trình (60 tiết) được phân bổ như sau: Số tiết lý thuyết và bài tập: Số tiết thực hành trên máy có hướng dẫn: 45 15

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Phương pháp diễn giảng và hướng dẫn sinh viên tự nghiên cứu thêm dựa trên tài liệu học tập Hướng dẫn sinh viên vận dụng lý thuyết để giải các bài tập Hướng dẫn sinh viên sử dụng các phần mềm thông dụng để giải các bài tập

u . e d u . v n

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP
Kiểm tra giữa kỳ (bài tập hoặc thực hành trên máy vi tính): 30% tổng điểm Bài thi hết môn (bài tập, trắc nghiệm): 70% tổng điểm

HỌC LIỆU
Tài liệu Power Point các bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế: Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hòang, NXB Thống kê 2007 Bài tập Thống kê ứng dụng trong quản trị, kinh doanh và nghiên cứu kinh tế : Trần Bá Nhẫn, Đinh Thái Hòang, NXB Thống kê 2007 Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS: Hòang Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, NXB Thống kê 2005 Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 1/8

w w w .

o

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

Buổi học 1 2 3 4, 5 6 7 8 9 10, 11, 12 • • • • • • • • •

NỘI DUNG Một số khái niệm cơ bản Thu thập và trình bày dữ liệu Các đặc trưng đo lường độ tập trung và độ phân tán Cơ bản về xác suất Biến ngẫu nhiên và qui luật phân phối xác suất Phân phối chuẩn Phân phối mẫu Ước lượng Thực hành trên máy có hướng dẫn THI CUỐI KHÓA

Số tiết 5 5 5 10 5 5 5 5 15

Đề nghị: Sinh viên đọc tài liệu có liên quan, nghiên cứu tình huống thảo luận và làm bài tập trước khi tham dự lớp học.

w w w .

o

u . e d u . v n

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 2/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

PHẦN B: NỘI DUNG MÔN HỌC
Mục tiêu yêu cầu NỘI DUNG CHÍNH
• Một số khái niệm về xác suất o Phép thử – kết cục – biến cố o Định nghĩa xác suất o ứng dụng của xác suất • Các khái niệm cơ bản của xác suất và thống kê • Các loại thang đo

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

Giới thiệu các khái • Một số khái niệm về thống kê KHÁI NIỆM niệm cơ bản của o Tổng thể phương pháp xác suất o Mẫu CƠ BẢN và thống kê o Biến dữ liệu o ứng dụng của thống kê • Các loại thang đo o Khái niệm o Các loại thang đo • Nguồn dữ liệu o Nguồn dữ liệu sơ cấp o Nguồn dữ liệu thứ cấp • Thống kê mô tả với dữ liệu định tính o Bảng phân phối tần số Trình bày các o Biểu đồ tần số nguồn dữ liệu và các o Biểu đồ hình thanh và hình phương pháp cơ bản tròn của tóm tắt và trình • Thống kê mô tả với dữ liệu định bày dữ liệu lượng o o o Bảng phân phối tần số Biểu đồ tần số, tần số tương đối, tần số tích luỹ Biểu đồ histogram

1. MỘT SỐ

u . e d u . v n

2. THU THẬP VÀ TRÌNH BÀY DỮ LIỆU

• Phân biệt nguồn dữ liệu sơ cấp và thứ cấp • Phương pháp thống kê mô tả dữ liệu định tính, dữ liệu định lượng • Phương pháp nhánh và lá, biểu đồ hộp

• Phương pháp nhánh và lá

o

• Biểu đồ hộp

w w w .

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 3/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
• Các đặc trưng đo lường khuynh hướng tập trung o Trung bình số học đơn giản và trung bình số học có trọng số o Trung vị o Mode o Trung bình hình học

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

3. CÁC ĐẶC TRƯNG ĐO

• Độ phân tán Trình bày các đặc o Khái niệm LƯỜNG ĐỘ trưng đo lường độ tập o Các đặc trưng đo lường độ phân tán TẬP TRUNG trung và độ phân tán của một tập dữ liệu Khoảng biến thiên VÀ ĐỘ PHÂN Tứ phân vị TÁN Độ trải giữa Độ lệch tuyệt đối trung bình Phương sai Độ lệch chuẩn Hệ số biến thiên o Hình dáng phân phối của dãy số • Phương pháp tính xác suất o Phương pháp cổ điển o Phương pháp thực nghiệm o Phương pháp chủ quan

Các đặc trưng đo lường khuynh hướng trung tâm như: các số trung bình, trung vị, mode Các đặc trưng đo lường độ phân tán như: khoảng biến thiên, tứ phân vị, độ trãi giữa, độ lệch tuyệt đối trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn, hệ số biến thiên và hình dáng phân phối của dãy số

u . e d u . v n

4. CƠ BẢN VỀ XÁC SUẤT

• Qui tắc tính xác suất o Qui tắc cộng Nắm được các khái o Qui tắc nhân niệm cơ bản về xác • Công thức tính xác suất đầy đủ suất, các qui tắc và và công thức Bayes phương pháp tính cơ o Công thức tính xác suất đầy đủ bản o Công thức Bayes • Qui tắc đếm o Qui tắc nhân o Chỉnh hợp o Chỉnh hợp lặp o Tổ hợp

• Các phương pháp tính xác suất, các qui tắc tính xác suất và công thức tính xác suất đầy đủ, công thức Bayes

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 4/8

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
• Khái niệm

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

• Phân phối xác suất của biến ngẩu Hiểu được khái nhiên rời rạc NGẪU NHIÊN niệm biến ngẫu nhiên, o Trung bình (kỳ vọng) VÀ QUI phân biệt được biến o Phương sai và độ lệch chuẩn LUẬT PHÂN ngẫu nhiên rời rạc và • Phân phối xác suất của biến ngẫu biến ngẫu nhiên liên nhiên liên tục PHỐI XÁC tục, một số qui luật • Một số phân phối xác suất thông SUẤT phân phối xác suất dụng thông dụng o Phân phối nhị thức

5. BIẾN

• Cách tính các đặc trưng của biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục • Các phân phối xác suất thông dụng như: phân phối nhị thức, phân phối siêu bội và phân phối poisson

o Phân phối siêu bội o Phân phối Poisson Hiểu bản chất của phân phối chuẩn và các ứng dụng của nó. Biết cách vận dụng 6. PHÂN phân phối chuẩn vào PHỐI CHUẨN một số tính toán xác suất và xấp xỉ các phân phối rời rạc thông dụng • Định nghĩa • Tính chất • Phân phối chuẩn tiêu chuẩn hóa • Bảng tích phân Laplace • Thí dụ minh hoạ • Dùng phân phối chuẩn để xấp xỉ các phân phối rời rạc o Xấp xỉ cho phân phối nhị thức o Xấp xỉ cho phân phối siêu bội o Xấp xỉ cho phân phối Poisson • Giới thiệu • Tham số của tổng thể và giá trị thống kê mẫu Hiểu được bản o Tham số tổng thể chất của phân phối - Trung bình tổng thể mẫu trong thống kê - Tỉ lệ tổng thể suy diễn. Nắm được - Phương sai tổng thể các đặc trưng cơ bản o Giá trị thống kê mẫu của phân phối trung - Trung bình mẫu bình mẫu, phân phối - Tỉ lệ mẫu tỉ lệ mẫu và phân phối - Phương sai mẫu phương sai mẫu • Phân phối của trung bình mẫu o Thuộc tính của trung bình mẫu o So sánh phân phối của tổng thể với phân phối của trung bình Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh Trang 5/8 • Phân phối chuẩn • Bảng tích phân Laplace • Xấp xỉ các phân phối rời rạc

u . e d u . v n

7. PHÂN PHỐI MẪU

• Mối quan hệ giữa tham số tổng thể và giá trị thống kê mẫu • Phân phối trung bình mẫu • Phân phối tỉ lệ mẫu • Phân phối phương sai mẫu

w w w .

o

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TPHCM – KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
97 Võ Văn Tần - Quận 3 - Tp. Hồ Chí Minh - Việt Nam Tel: (84-8) 9 300 210 - Fax: (84-8) 9 300 085

Mục tiêu yêu cầu

NỘI DUNG CHÍNH
mẫu o Sai số chuẩn của trung bình mẫu o Chọn mẫu từ tổng thể có phân phối chuẩn o Chọn mẫu từ tổng thể không có phân phối chuẩn • Phân phối tỉ lệ mẫu • Phân phối của phương sai mẫu • Ước lượng điểm

Những kiến thức cốt lõi cần nắm

8. ƯỚC LƯỢNG

u . e d u . v n

• Ước lượng khoảng o Khoảng tin cậy của trung bình o Khoảng tin cậy của tỉ lệ Phân biệt phương o Khoảng tin cậy của phương sai • Bản chất của ước lượng pháp ước lượng điểm o Khoảng tin cậy cho sự khác biệt • Các phương pháp xác và ước lượng khỏang. giữa trung bình hai tổng thể định khỏang tin cậy cho Nắm vững các o Khoảng tin cậy cho sự khác biệt trung bình tổng thể, tỉ lệ phương pháp ước giữa tỉ lệ hai tổng thể tổng thể, phương sai và lượng tham số tổng o Khoảng tin cậy một bên sự khác biệt giữa các thể từ dữ liệu mẫu tham số của 2 tổng thể • Xác định kích thước mẫu trong các trường hợp o Kích thước mẫu trong trường • Xác định kích thước mẫu xác định khỏang tin hợp ước lượng khoảng tin cậy trong ước lượng cậy của trung bình tổng thể o Kích thước mẫu trong trường hợp ước lượng khoảng tin cậy của tỉ lệ tổng thể

Viết đề cương: ThS. Trần Tuấn Anh Duyệt đề cương: TS. Trịnh Thùy Anh Ngày duyệt đề cương: 15/12/2008

w w w .

o

Copyright © 2008 by Khoa Quản trị kinh doanh

Trang 6/8