P. 1
De Thi Hoc Sinh Gioi Tinh Hai Duong Mon Hoa Nam Hoc2010 2011 Vong 1

De Thi Hoc Sinh Gioi Tinh Hai Duong Mon Hoa Nam Hoc2010 2011 Vong 1

|Views: 117|Likes:
Được xuất bản bởiminhltqb7798

More info:

Published by: minhltqb7798 on Apr 13, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/13/2012

pdf

text

original

Sở Giáo dục và Đào tạo

Hải Dương
=========
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TNH H!I D"#NG
$%& '( TH)T n*+ ,-c (.'. / (.''
==================
01n t,i 2 H34 ,-c
Thời gian làm bài: '5. phút
(Đề thi gồm 02 trang)
C67 ': (2 điểm)
1. Cho các lọ mất nhãn đựng các dung dch !au: "gCl
2
# $%Cl
&
# 'n()
*
# +lCl
&
# CuCl
2
# $%Cl
2
,
Chọn m-t thu.c th/# hã0 t12nh bà0 ph34ng pháp ph5n bi6t các dung dch t17n,
2. T1-n & dung dch a8it 9Cl :#2"; 9<)
&
:#=" >à 9
2
()
*
:#=?" >@i thể tAch bBng nhau thu
đ3Cc dung dch +, Cho D ml dung dch E (chFa <a)9 :#2 " >à Ea()9)
2
:#:?") >ào
*:: ml dung dch + thu đ3Cc (D G *::) ml dung dch H (cI p9 J =&) >à m gam KLt tMa,
TAnh D# mN
&, 9oàn thành các ph34ng t12nh phOn Fng:
a. Ca)Cl
2
G 9Cl →
b. <)
2
G P)9 →
c. P"n)
*
G 9Cl →
d. 9
2
( G $%Cl
&

e. $%()
*
G P"n)
*
G 9
2
()
*

C67 (: (2 điểm)
1. 9Cp chất + cI cQng thFc ph5n t/ C
2
9
R
<
2
)
&
, Cho 2#=S gam + tác dTng >@i dTng >@i dung
dch <a)9 đun nIng (>Ua đM) đ3Cc dung dch E >à KhA H cI mVi đWc t13ng,
DiLt cQng thFc cấu tXo cI thể cI cMa + >à tAnh Kh.i l3Cng mu.i cI t1ong E,
2, (Yp 8Lp các chất !au th%o chiZu t[ng d\n tAnh a8it (cI giOi thAch):
C9
&
C))9# C
S
9
?
)9# C
S
9
?
C9
2
)9# ClC9
2
C))9# C
2
9
?
)9# p]C9
&
C
S
9
*
)9,
3. DiLt các ph34ng t12nh phOn Fng (ghi 1^ điZu Ki6n) điZu chL cao !u Euna (poli buta]=#&]di%n) tU
m%tan >à tU tinh b-t (các chất >Q c4# các điZu Ki6n cI đM),
C67 8: (2 điểm)
1. Cho &S: ml dung dch <a)9 =" >ào ?:: ml dung dch +lCl
&
a"# thu đ3Cc &m gam KLt
tMa, "Wt Khác# cho *R: ml dung dch <a)9 =" >ào ?:: ml dung dch +lCl
&
a" thu đ3Cc
2m gam KLt tMa, TAnh aN
2. + >à E là các hCp chất h_u c4 mXch h` chFa C# 9# ) đZu cI Kh.i l3Cng ph5n t/ là ?R
đ,>,C, Cho R#a gam hbn hCp c (gdm + >à E) tác dTng >@i dung dch +g<)
&
d3 t1ong
<9
&
thu đ3Cc *?#&S gam KLt tMa,
các đnh cQng thFc cấu tXo cI thể cI cMa +# E >à tAnh ph\n t1[m Kh.i l3Cng mbi chất t1ong c,
Đ9 CH:NH TH;C
C67 <: (2 điểm)
Cho m gam hbn hCp c (gdm $%
&
)
*
>à Cu) >ào ?:: ml dung dch 9<)
&
a" đ3Cc dung
dch e; *#*R lAt (đKtc) hbn hCp KhA ' (gdm <) >à <)
2
# d
'f92 J =g) >à S gam m-t Kim loXi KhQng
tan,
Cho dung dch <a)9 d3 >ào dung dch e# lọc tách KLt tMa >à nung t1ong KhQng KhA đLn
Kh.i l3Cng KhQng đhi đ3Cc R: gam chất 1Yn T, EiLt các phOn Fng 8O0 1a hoàn toàn,
a, DiLt các ph34ng t12nh phOn Fng,
b. TAnh a >à ph\n t1[m Kh.i l3Cng các chất t1ong c,
C67 =: (2 điểm)
Cho m gam hbn hCp + gdm hai chất h_u c4 (c >à e# "
c
i "
0
) tác dTng >Ua đM >@i =?:
ml dung dch <a)9 =" thu đ3Cc dung dch chFa hbn hCp mu.i (j
=
C))<a >à j
2
C))<a) >à
ancol jk)9 (t1ong đI j
=
# j
2
# jk là các g.c hid1ocacbon# thng !. cacbon t1ong j
=
>à jk bBng !.
cacbon t1ong j
2
), Cho ancol thu đ3Cc tác dTng >@i <a d3 thu đ3Cc =#SR lit 9
2
(đKtc),
l.t chá0 hoàn toàn ?#*2 gam + t1ong o8i d3 1di dmn !On phnm chá0 l\n l3Ct oua b2nh =
đựng p
2
)
?
# b2nh 2 đựng dung dch Ca()9)
2
d3# thấ0 Kh.i l3Cng b2nh = t[ng *#=* gam; b2nh 2 cI
2R gam KLt tMa, "Wt Khác# cho =:#R* gam + tác dTng >@i l3Cng P)9 >Ua đM thu đ3Cc =:#S*
gam hbn hCp mu.i,
a, T2m cQng thFc cấu tXo cMa jk)9
b. các đnh CTCT cI thể cI cMa c# e >à ph\n t1[m Kh.i l3Cng cMa chúng t1ong +,
qqqq
Cho ngu07n t/ Kh.i các ngu07n t.: 9 J =# C J =2# < J =*# ) J =S# <a J 2&# P J &g;
"g J 2*# +l J 2a# Ca J *:# $% J ?S# Cu J S*# +g J =:R,
]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 9Lt ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
9ọ >à t7n thA !inh:rrrrrrrrrrrrrrrr(. báo danh:rrrrrrrrr,
Ch_ Ks giám th !. =:rrrrrrrrr,Ch_ Ks giám th !. 2:rrrrrrrrrrr,

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->