Sở Giáo dục và Đào tạo

Hải Dương
=========
ĐỀ CHÍNH THỨC

KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH HẢI DƯƠNG
Lớp 12 THPT năm học 2010 – 2011
==================
Môn thi : Hóa học
Thời gian làm bài: 180 phút
(Đề thi gồm 02 trang)

Câu 1: (2 điểm)

1. Cho các lọ mất nhãn đựng các dung dịch sau: MgCl2, FeCl3, ZnSO4, AlCl3, CuCl2, FeCl2.
Chọn một thuốc thử, hãy trình bày phương pháp phân biệt các dung dịch trên.

2. Trộn 3 dung dịch axit HCl 0,2M; HNO3 0,1M và H2SO4 0,15M với thể tích bằng nhau thu
được dung dịch A. Cho V ml dung dịch B (chứa NaOH 0,2 M và Ba(OH)2 0,05M) vào
400 ml dung dịch A thu được (V + 400) ml dung dịch D (có pH = 13) và m gam kết tủa.
Tính V, m?
3. Hoàn thành các phương trình phản ứng:

a. CaOCl2 + HCl →
b. NO2 + KOH

c. KMnO4 + HCl →
d. H2S + FeCl3

e. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4 →
Câu 2: (2 điểm)

1. Hợp chất A có công thức phân tử C2H8N2O3. Cho 2,16 gam A tác dụng với dụng với dung
dịch NaOH đun nóng (vừa đủ) được dung dịch B và khí D có mùi đặc trưng.
Viết công thức cấu tạo có thể có của A và tính khối lượng muối có trong B.
2. Sắp xếp các chất sau theo chiều tăng dần tính axit (có giải thích):
CH3COOH, C6H5OH, C6H5CH2OH, ClCH2COOH, C2H5OH, p-CH3C6H4OH.

3. Viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) điều chế cao su Buna (poli buta-1,3-dien) từ
metan và từ tinh bột (các chất vô cơ, các điều kiện có đủ).
Câu 3: (2 điểm)

1. Cho 360 ml dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 aM, thu được 3m gam kết
tủa. Mặt khác, cho 480 ml dung dịch NaOH 1M vào 500 ml dung dịch AlCl3 aM thu được
2m gam kết tủa. Tính a?

2. A và B là các hợp chất hữu cơ mạch hở chứa C, H, O đều có khối lượng phân tử là 58
đ.v.C. Cho 8,7 gam hỗn hợp X (gồm A và B) tác dụng với dung dịch AgNO 3 dư trong
NH3 thu được 45,36 gam kết tủa.
Xác định công thức cấu tạo có thể có của A, B và tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong X.

Câu 4: (2 điểm)
Cho m gam hỗn hợp X (gồm Fe3O4 và Cu) vào 500 ml dung dịch HNO3 aM được dung
dịch Y; 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z (gồm NO và NO2, dZ/H = 19) và 6 gam một kim loại không
2

tan.
Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch Y, lọc tách kết tủa và nung trong không khí đến
khối lượng không đổi được 80 gam chất rắn T. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
a. Viết các phương trình phản ứng.

b. Tính a và phần trăm khối lượng các chất trong X.
Câu 5: (2 điểm)
Cho m gam hỗn hợp A gồm hai chất hữu cơ (X và Y, MX < My) tác dụng vừa đủ với 150
ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối (R1COONa và R2COONa) và
ancol R’OH (trong đó R1, R2, R’ là các gốc hidrocacbon, tổng số cacbon trong R1 và R’ bằng số
cacbon trong R2). Cho ancol thu được tác dụng với Na dư thu được 1,68 lit H2 (đktc).
Đốt cháy hoàn toàn 5,42 gam A trong oxi dư rồi dẫn sản phẩm cháy lần lượt qua bình 1
đựng P2O5, bình 2 đựng dung dịch Ca(OH)2 dư, thấy khối lượng bình 1 tăng 4,14 gam; bình 2 có
28 gam kết tủa. Mặt khác, cho 10,84 gam A tác dụng với lượng KOH vừa đủ thu được 10,64
gam hỗn hợp muối.
a. Tìm công thức cấu tạo của R’OH

b. Xác định CTCT có thể có của X, Y và phần trăm khối lượng của chúng trong A.
****
Cho nguyên tử khối các nguyên tố: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, K = 39;
Mg = 24, Al = 27, Ca = 40, Fe = 56, Cu = 64, Ag = 108.
---------------------------------------------- Hết --------------------------------------------Họ và tên thí sinh:…………………………………………Số báo danh:……………………….
Chữ ký giám thị số 1:……………………….Chữ ký giám thị số 2:…………………………….