P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Chuong Dan Xuat Halogen Ancol Phenol

Phuong Phap Giai Bai Tap Chuong Dan Xuat Halogen Ancol Phenol

|Views: 59|Likes:
Được xuất bản bởiPhạm Đình Vỹ

More info:

Published by: Phạm Đình Vỹ on Apr 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc

Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 1

Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. 4. 3. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1.4. 2.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5. 5.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . B. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. CTPT chung cña ancol - . gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2.4 gam níc. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. D. xeton hoÆc axit.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. 4. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol.Trong ancol no. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. B. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. C. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3.

D. D. C2H5OH vµ C3H7OH. §¸p ¸n B Híng dÉn . thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). O = 16.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . C.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0.6 : 22. A. §¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. C4H9OH vµ C5H11OH. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0. §èt ch¸y hoµn toµn 1. C6H5CH(OH)2. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C = 12. CH3OC6H4OH. HOC6H4CH2OH. C. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2.n¨m 2007) B. CH3C6H3(OH)2. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng.4 = 0.X t¸c dông víi Na d. Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2.25 mol Sè mol H2O lµ 5. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol).Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no.05M. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3.4 : 18 = 0. C2H5OH vµ C4H9OH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C3H7OH vµ C4H9OH.

23 gam D. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). 2. ®¬n chøc: CnH2n+2O. 3.18% ⇔ n = 5. 4.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. 5. nancol nªn 1.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. 15. %mC = B. b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. C. C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.100 = 68. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2.05.n¨m 2007) 12n .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0. Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. 0.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam.1 . 06. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. ®¬n chøc.1 = 0. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B.n = 0. Sau thÝ nghiÖm. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 1/3 = 15. §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5.18%? A. 2 = 0.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n .05 ⇒ n = 2. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.33 gam C. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 . Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng.0. kh«ng cã kh«ng khÝ. D. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2.5 18 + 14. no. 14.

05 mol X cÇn 5.8 gam nit¬ tøc lµ 2. H¬i cña 12.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12.46 = 113580.69% H vµ 65.105 . CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.2. C«ng thøc cña X lµ A. 5. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. m¹ch hë. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét.n. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6.6 gam oxi. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. C3H6(OH)2 C. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A.8. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X.0.106 = 2.8 g/ml.100 = 70% 113580. §èt ch¸y hoµn toµn 0. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8.6 gam CO2. thu ®îc h¬i níc vµ 6.3 gam chÊt h÷u c¬ Y. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1. 24 7. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. C2H4(OH)2 B. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2.1000 . 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12. ChÊt Y chøa 29. X lµ mét ancol no. C3H5(OH)3 D. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D.1 mol Do ®ã MB = 12.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. 69 65.27% C.04% mét nguyªn tè kh¸c. 75% 20 . CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.3 : 0.8 : 28 = 0. 80% D. 70% C. 27 5. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 .

Sau khi ph¶n øng hoµn toµn.175 mol. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH.5 ↔ x= 3. Gi¸ trÞ cña m lµ A. 2 = 0. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0.0. A. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). HOCH 2C6H4COOH B. cã d(C H n 2 n O .5.8 =8 0. 6 6.2 gam. Khi ®èt 0. C6H4(OH)2 C.1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen).5 (0.32 D. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3.92 gam. 0. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. 0. ®¬n chøc.3 gam níc.8 mol.2 ⇒ n = 2. 46 = 0.02.32 gam.46 C.05 mol 0. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. 2 9.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. 02 + 0.5 mol n = 3.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.175 mol 1. 0. nung nãng. nCO2 = = 1.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. 11. C2H5C6H4OH D. ⇒ m = 0. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0.0. B lÇn lît lµ: A.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.32 ⇒ x = 0. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35. 02). 6 = 0. 02 = 15.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d). Cho m gam mét ancol (rîu) no. 02 + 18. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 .

48 lÝt H2 ë ®ktc. B×nh 1 t¨ng 3.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4. Cho 18. sè mol H2O: = 0.06 mol 22.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. 4 3.27g 13. b×nh 2 t¨ng 7. 075 51. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0. 2.645g C. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol.06 (2. b×nh 2 t¨ng 3.375 +1). 6 6.25 = 14 n + 18. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5. ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0. 0. 25 − 18 = 2.645g. A.375. b×nh 2 t¨ng 5.375 M = 0. 672 = 0. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .06. 06 = 51.25/0.25 mol .3 = 0.35 mol 22. 18 = 3.27g D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.645g. B×nh 1 t¨ng 3.35 → n = 2.645g B×nh 2 t¨ng: 0. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. A.645g. b×nh 2 t¨ng 6. §èt ch¸y hoµn toµn 3. B×nh 1 t¨ng 3.672 lÝt H2 ë ®ktc.27g B.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no.27g. 44 = 6. B×nh 1 t¨ng 6. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. 4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0.075g hçn hîp 2 ancol no.

4 M = 0.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol.5 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).6 + 9.15. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%.6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc. Hai ancol ®ã lµ A.24.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. CH3OH vµ C2H5OH C. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 .3 mol VËy M ancol = 15. Cho 15. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45.3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH. 4. Ph¬ng ¸n kh¸c. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9.04 mol 22. thu ®îc 24. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15.5 gam chÊt r¾n.2 . Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. 2 . CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D.3 = 0. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C.3 gam ⇒ sè mol H2 = 0. C3H7OH vµ C4H9OH D. 2 = 0. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH.2 gam Na. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d. 48 = 0.

A. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2. CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.100 = 650 g.33 V× A. 81 16.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%). 46 + 60 17.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 0. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83.3 = 0. Cho 2.180 − 3.672l hi®ro (®ktc). 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. B.33 = 0. 25 mol m= (3. 810 D. m= 0.9 : 6.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B.6 : 44 = 1. 0. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5.5 mol. 05 mol. 8. 10.18).CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.05. 25. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A. 0.2 mol. khèi A) nCO2 = 550 + 2. → nC6 H12O6 = 2 = 3.2 mol. LÊy 5.3 mol.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . 0. 16. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5. B lµ: 1. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n .76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 6. 25. 550 C. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.48 D.76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . B vµ CTCT cña A. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.100 nCO2 100 = 7.3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no.48g. Gi¸ trÞ cña m lµ A.9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1.8 = 6. T×m tæng sè mol A.6g CO2 vµ 18g H2O. (74 + 88).20 C.3 mol. 0. ®¬n chøc A. m¹ch hë.

1 mol.02.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. 61.02. 15.44g kÕt tñA. = 0. Trïng hîp hoµn toµn 6. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. 6.6g Ag. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH.02.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1.03 = 2. 44 = 0.5 gam H 2O. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19.77% D. 6. NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. 19. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. ⇔ 32. x. 46.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.76 ⇒ n = 3.02.25g vinylclorua thu m(g) PVC. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag.5 20. 1022 62.18 mol 22.6 nAg = . 6.02. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 . 0. 6. 0. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A.38% 1 1 21. 1021 6. 25 . 1020 D. 4 108 B. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21.15% C. CTPT C3H7OH. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 672 19. y = 0. 30.03 + (14n +18). 1022 C. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0.02. CH3CH2CH2OH D. 1023 = 6. 6. CH3CH2OH C.03. 03 mol.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. nAg = = 0. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) . CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.

7. C2H4(OH)2 C.5 = 39g % mR’OH = 4. 0. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 .872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34.1 = 0.8 gam 22.776 gam.4 mol. 4 23.3 22.082.5 mol 18 0. 3. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B. 80 nC2 H 4 = 1.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. 1.4g D. 39 21.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2. sè mol níc.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.5 – 0.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. ⇒ nR’OH = 0. 24 = 0.60 = 61.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken.32 mol.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2. 1. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B. Cho 7. 776 46.0.1 =1.32 = 14. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: .24 l CO2 (®ktc) . hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc).72 ml . Hoµ tan X vµo níc thµnh 245. C3H6(OH)2 D. 72 = 6o 245. 0. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B. ⇒ nROH + nR’OH = 2. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A.5 + 4.53%.5 = 0. 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c. 60 D.80 = 11.872 = 0.4. 2. 120 C.8g C. VC2 H5OH = 0. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A.3 ml dung dÞch Y. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A.8 100 14. Sè mol anken = n .

Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B.8 = 16 mol 46 80 = 4. khèi B) 920.5 mol.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d. 22.0.24 lÝt C. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 . khèi A) 25. Z lÇn lît lµ: A. 3 D. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D.98 lÝt B. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 g/ml. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. 224 lÝt D. 1 C. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. x= 2. 228. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A. p cao +axit HCl 24. kh«ng t¸c dông víi NaOH. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. 224. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2.

axit axetic.96% → = 3 = k.2-®imetylhexan-5-ol D. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. 5. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C.5-®imetylpentan-2-ol C. dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.. 6 C. 100 = 63. 27 n + 35. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A. R’ = C17H31.222).5-®imetylhexan-2-ol B. dung dÞch NaOH C. níc brom. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. anhi®rit axetic. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A. Na B. C6H5OH + Na B. 5 B.4 = 228.(n + x) n . khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. 5. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . 4 D. 5 D.5. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. 3 C. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. níc brom. 2. níc brom.96% clo vÒ khèi lîng. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. 2. Theo danh ph¸p IUPAC. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu. C6H5OH + NaOH D.5. C6H5OH + Na2CO3 C.98 lÝt 27. an®ehit axetic.. dung dÞch NaOH.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A.2-®imetylpentan-5-ol. dung dÞch NaCl.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. 22. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. dung dÞch NaOH D. 4 B.

Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. (CH3)3COH 3. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH.6 gam brom trong bãng tèi. (1) < (2) < (4) < (3) D. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. B. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. (1) < (2) < (3) < (4) C. CTPT cña 2 rîu lµ: A.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. C6H5OH. CH3OH D. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). C3H5Cl C. 1.hoÆc p-®ibrombenzen C. 0. BiÕt r»ng 0. o. ®¬n chøc B. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. C2H6O vµ C4H8O B. Ancol cha no D. CH3CH2CH2CH2OH B. CH3CH2Cl (2). CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. C3H8O vµ C5H10O C.87g kÕt tñA. C. Ancol ®a chøc 6. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C.3. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH. C4H10O vµ C6H12O 9. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B.125g C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. (CH3)2CHCH 2OH C.CH 2=CHCH 2Cl (3). BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. 1. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. 1.25g 4. Ancol no. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. Ancol ®· cho lµ A. 2. C4H6Cl2 5. (4) < (2) < (3) < (1) 7. §un nãng 1. CTCT cña ancol: A. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH. C2H3Cl B.8 % clo.54g D. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. CH4O vµ C3H6O D. X lµ: A.77g B. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. o. võa ®ñ. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. C4H7Cl C.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc.5-tribrombenzen 14 . B. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. A hoÆc B.hoÆc m-®ibrombenzen D. H2O. CH3CH2CH(OH)CH3 D. 10. D. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1. C6H5 (NO2)3OH A. C2H5OH.

CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. CH3CH(CH3)CH2OH D. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 . 2 B. 4 + HBr 16. A. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. 2-bromhexan B. 3-brom-3-metylpentan D. CH2 CH CH2 CH3 . X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br.3-®imetylbutan 12. D. Propan-1.3-®iol B. A t¸c dông ®îc víi Na. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. 2-brom-2. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. Glixerol D. NaOH. Butan-1-ol C. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. B lÇn lît lµ: A. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Trong c¸c chÊt sau. CH2(OH)=CH – CH3 C. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. khèi A) 15. HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc). 3 H2SO4®c Æ 170oC B. Tªn gäi cña X lµ: A. B. CH2 CH3 . CH2=CH – CH2– OH C. 1-bromhexan C. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. C¶ B vµ C 13 A. E lÇn lît lµ: A. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. E lµ s¶n phÈm chÝnh. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH2=CH(OH) – CH3 A. CH2 Br CH3 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. (CH3)3COH C. CH2=CH-OH D. CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. CH3OCH2CH2CH3 B. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. B lµ: A.

CH3-CHOH-CH3 B. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. CH3OH. dung dÞch brom D. NaHCO3 B. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3 CH Br CH2 CH3 . (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.3-triol (glixerol) 21. CH3OH.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. C. C2H5OH.5 mO. CH3-O-CH2-CH=CH 2. CH3 CH CH CH3 18. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. O) th× cã m C + mH = 3. Y lÇn lît lµ A. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22.n¨m 2007) 24. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. 1. B. natri hi®roxit. CH2=CH-CH2OH B. D.2-®iol B. A. ancol propan-1. CH2 OH D. etanol. CH3-O-CH=CH-CH3. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. axit axetic. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. natri phenolat. ancol propan-1-ol C. 4. CH3CH2OH vµ CH3CHO.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. Y lÇn lît lµ A. Hai chÊt X. X. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. BiÕt A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 . CH3-O-CH2-CH3. Tªn gäi cña ancol X lµ A. Na C.36 lÝt H2 (®ktc). D. C. H. 3. C2H5OH D. 0. C2H5-O-CH=CH 2. X. 23. CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH3 CH OH CH2 CH3 . Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. 2. CH3OH. CH2=CH-CH2OH C. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. CH3-CH2OH 20. CH2=CH-OH D. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. ancol propan-2-ol D. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. CH3OH C. CH2 Br CH3 . ancol propan-1. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 . C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. H2O 19. B. Cho c¸c chÊt sau: phenol.2.

A 10. B 15. C 14. C 22. A 16. C 13. D. C. D 3. D B. C3H8O3. B 9. D 19. C3H4O. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. A 5. A 23. D 11. A 7. D 4. C 24.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 . C 12. B 18. C 6.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. C3H8O2. B 8. B 17. A 21. B 2. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. D 20. C3H8O.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->