P. 1
Phuong Phap Giai Bai Tap Chuong Dan Xuat Halogen Ancol Phenol

Phuong Phap Giai Bai Tap Chuong Dan Xuat Halogen Ancol Phenol

|Views: 59|Likes:
Được xuất bản bởiVỹ Phạm Đình

More info:

Published by: Vỹ Phạm Đình on Apr 14, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/14/2012

pdf

text

original

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc

Ph¬ng ph¸p gi¶i bµi tËp phÇn DÉn xuÊt halogen - Ancol - Phenol
A. lu ý c¸ch tr¶ lêi tr¾c nghiÖm Ph¶n øng t¸ch níc cña ancol T¹o anken:
CnH2n+1OH
170o
H2SO4 ,®c Æ

CnH2n

+ H2 O

S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Zaixep. Quy t¾c Zaixep: Nhãm -OH u tiªn t¸ch ra cïng víi H ë cacbon bËc cao h¬n bªn c¹nh ®Ó t¹o thµnh liªn kÕt ®«i C=C mang nhiÒu nhãm ankyl h¬n. + T¹o ete:

ROH

+ R'OH

140o H2SO4 ,®c Æ
140o

ROR' + H2O
C2H5OC2H5
+ H2O

C2H5OH + C2H5OH

H2SO4 ,®c Æ

(Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra

n(n + 1) lo¹i ete, trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng) 2

§Æc biÖt: Riªng víi etanol cã kh¶ n¨ng t¸ch níc t¹o but-1,3- ®ien:

2C2H5OH
Ph¶n øng oxi hãa:

Al2O3, ZnO 450o

CH2=CH- CH=CH2 + 2H2 + 2H2O

Oxi hãa kh«ng hoµn toµn:

Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit: Cu RCH2OH + O2 RCHO + H2O to Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton:

R CH

R'

+

O2

Cu

OH Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa

to

R C O

R' + H2O

• Oxi hãa hoµn toµn:
CH2 CH CH3 + HOH

CnH2n+1OH +
H2SO4,l

3n o O2 t → nCO2 + (n+1)H2O 2 CH3

(S¶n phÈm chÝnh ®îc x¸c ®Þnh theo quy t¾c Macc«pnhic«p)

CH3 CH OH

(s¶n phÈm chÝnh)

NhËn biÕt ancol - Ph©n biÖt c¸c ancol cã bËc kh¸c nhau * §un nãng víi CuO (hoÆc ®èt nãng trªn sîi d©y ®ång) Ancol bËc I bÞ oxi hãa thµnh an®ehit (nhËn biÕt s¶n phÈm t¹o thµnh b»ng ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc II bÞ oxi hãa thµnh xeton (s¶n phÈm t¹o thµnh kh«ng tham gia ph¶n øng tr¸ng b¹c). Ancol bËc III kh«ng bÞ oxi hãa trong ®iÒu kiÖn trªn. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 1

Phenol t¹o kÕt tña tr¾ng (2. Chó ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ nh ancol. Khi thùc hiÖn ph¶n øng t¸ch níc ®èi víi rîu (ancol) X. ba) th× ancol kh«ng bÒn vµ bÞ chuyÓn hãa ngay thµnh an®ehit hoÆc xeton . B. Trong ph¶n øng ete hãa ancol ®¬n chøc cÇn lu ý • • • Víi n lo¹i ancol sÏ t¹o ra n(n + 1) lo¹i ete. NÕu nhiÒu nhãm -OH cïng liªn kÕt trªn mét nguyªn tö cacbon th× ph©n tö ancol tù t¸ch níc ®Ó t¹o thµnh an®ehit.Trong ancol no. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. chØ thu ®îc mét anken duy nhÊt. 3. Oxi ho¸ hoµn toµn mét lîng chÊt X thu ®îc 5.4 gam níc. thêng ph¶i chê Ýt phót míi t¹o ra dÉn xuÊt clo. NÕu -OH liªn kÕt víi C kh«ng no (cña liªn kÕt ®«i. D. gèc hi®rocacbon liªn kÕt víi nh©n benzen lµ gèc hi®rocacbon no : CnH2n-7OH (n ≥ 6) 5. CTTQ cña phenol ®¬n chøc. CTPT chung cña ancol - .4. xeton hoÆc axit. B. Muèn ®iÒu chÕ este cña phenol ph¶i dïng clorua axit hoÆc anhi®rit axit v× mËt ®é ®iÖn tÝch d¬ng ë nhãm C=O lín h¬n axit vµ ph¶n øng ®ã ®îc thùc hiÖn trong m«i trêng kiÒm VÝ dô C6H5OH + (CH3CO)2O  CH3COOC6H5 + CH3COOH → Mét sè lu ý khi gi¶i bµi tËp 1. 2.6-tribromphenol) víi dung dÞch níc brom. §é rîu: lµ sè ml rîu nguyªn chÊt cã trong 100 ml dung dÞch rîu VÝ dô: Trong 100 ml rîu 960 cã chøa 96 ml rîu nguyªn chÊt 2. C. Ph©n biÖt phenol vµ rîu Phenol cã thÓ tan trong dung dÞch kiÒm t¹o thµnh dung dÞch trong suèt.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 2 . Cã bao nhiªu c«ng thøc cÊu t¹o phï hîp víi X? A. ®a chøc mçi nhãm -OH chØ liªn kÕt trªn mçi cacbon. 4.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc * Còng cã thÓ ph©n biÖt c¸c bËc cña ancol b»ng thuèc thö Luca lµ hçn hîp cña HCl ®Ëm ®Æc vµ ZnCl2 Ancol bËc III sÏ ph¶n øng ngay lËp tøc t¹o ra dÉn xuÊt clo kh«ng tan trong níc. trong ®ã cã n lo¹i ete ®èi xøng 2 1 tæng mol c¸c ancol tham gia ph¶n øng 2 Sè mol H2O t¹o ra = tæng mol ete = NÕu c¸c ete t¹o ra cã sè mol b»ng nhau th× c¸c ancol tham gia ph¶n øng ete hãa cã sè mol nh nhau Ancol no ®¬n chøc : CnH2n+1OH Ancol no ®a chøc.Ancol kh«ng no chØ bÒn khi -OH liªn kÕt víi C cã liªn kÕt ®¬n. Ancol bËc II ph¶n øng chËm h¬n. Ancol bËc mét kh«ng cho dÉn xuÊt clo ë nhiÖt ®é phßng. m¹ch hë : CnH2n+2-a(OH)a (ancol bÒn nÕu n ≥ a) 3. Bµi tr¾c nghiÖm cã lêi gi¶i 1. 4. 5.6 lÝt CO2 (ë ®ktc) vµ 5.

§¸p ¸n A Híng dÉn Theo ®Ò X. BiÕt r»ng khi cho X t¸c dông víi Na d. C6H5CH(OH)2. A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng. C.3 mol Ta cã ⇒ n = 5 VËy CTPT lµ C5H12O X cã 4 CTCT phï hîp lµ CH3-CH2-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH(CH 3)-CH2-CH2OH CH3-CH2-CHOH-CH2-CH3 CH3-CH2-CH(CH3)-CH2OH 2.6 : 22. C2H5OH vµ C3H7OH. C3H7OH vµ C4H9OH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ (Cho: H = 1. Y lµ s¶n phÈm céng níc vµo anken nªn X. thÓ tÝch dung dÞch thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ). Hîp chÊt h÷u c¬ X (ph©n tö cã vßng benzen) cã c«ng thøc ph©n tö lµ C7H8O2. HOC6H4CH2OH. vµ 1 nhãm –OH ®Ýnh ë nh¸nh (rîu) 3. ⇒ X cã 2 nhãm -OH. Y lµ Cn H 2 n + 2 O B. §èt ch¸y hoµn toµn 1. Y lµ ancol no ®¬n chøc §Æt CT chung cña X. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.1M thu ®îc dung dÞch T trong ®ã nång ®é cña NaOH b»ng 0. ®¬n chøc §Æt CTPT cña X lµ CnH2n+2O §èt ch¸y 1 mol X thu ®îc n mol CO2 vµ (n+1) mol H2O Theo ®Ò : Sè mol CO2 lµ 5. CH3C6H3(OH)2.4 : 18 = 0.05M. CH3OC6H4OH.X t¸c dông víi Na d. D.06 gam hçn hîp Z sau ®ã hÊp thô toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo 2 lÝt dung dÞch NaOH 0.25 mol Sè mol H2O lµ 5. t¸c dông ®îc víi Na vµ víi NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. sè mol H2 thu ®îc b»ng sè mol X tham gia ph¶n øng vµ X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1. C2H5OH vµ C4H9OH.4 = 0. §¸p ¸n B Híng dÉn . X chØ t¸c dông ®îc víi NaOH theo tØ lÖ sè mol 1:1 ⇒ X cã 1 nhãm –OH ®Ýnh trùc tiÕp víi vßng benzen (phenol). C4H9OH vµ C5H11OH.n¨m 2007) B.n¨m 2007) Cn H 2 n + 2 O + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 3 . C = 12. D.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc §¸p ¸n B Híng dÉn V× lo¹i níc thu ®îc anken nªn X lµ ancol no. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C. Cho hçn hîp hai anken ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau t¸c dông víi níc (cã H2SO4 lµm xóc t¸c) thu ®îc hçn hîp Z gåm hai rîu (ancol) X vµ Y. O = 16.

C¸c s¶n phÈm khÝ vµ h¬i sinh ra ®îc dÉn ®i qua nh÷ng b×nh chøa riªng rÏ H2SO4 ®Æc vµ KOH.1 = 0. no. 2 = 0.n = 0.n Do hai anken lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn X. 4. nancol nªn 1.06/ (14 n +18) mµ nCO2 = n . %mC = B.0. Cho mét hçn hîp h¬i metanol vµ etanol ®i qua èng chøa CuO nung nãng. 14. ⇒ C5H12O 14n + 18 CH3-CH2 -CH(OH) -CH2-CH3 CH3-CH(CH3) -CH(OH) -CH3 Cã 3 ®ång ph©n rîu bËc 2: CH3-CH2-CH2-CH(OH)-CH3 5. 5. ®¬n chøc: CnH2n+2O.1 mol ⇒ CO2 bÞ hÊp thô hoµn toµn theo ph¶n øng CO2 + 2 NaOH → Na2CO3 + H2O Sè mol NaOH tham gia ph¶n øng lµ 2. Khèi lîng etanol tham gia ph¶n øng lµ A. m¹ch hë lµ ®ång ph©n cÊu t¹o cña nhau mµ ph©n tö cña chóng cã phÇn tr¨m khèi lîng cacbon b»ng 68. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.33 gam T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 4 .67 gam t  CO2 + 2 H2O + 3 Cu → o x mol 2y mol 2x mol 3y mol t  2 CO2 + 3 H2O + 6 Cu → Sè mol oxi dïng: 3x + 6y = 80 : 16 = 5 mol Sè mol H2O sinh ra : 2x + 3y = 54 : 18 = 3 mol Gi¶i ra ta ®îc x = 1 mol.5 18 + 14.1 mol ⇒ sè mol CO2 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Sè mol NaOH cßn d: 0.05. Sau thÝ nghiÖm.100 = 68. D. 06. y = 1/3 mol Khèi lîng etanol lµ 46.18% ⇔ n = 5.18%? A. C.thÊy èng ®ùng CuO gi¶m 80 gam.n¨m 2007) 12n . Y còng lµ ®ång ®»ng kÕ tiÕp ⇒ C«ng thøc cña X. 23 gam D.33 gam C. Y lµ C2H5OH vµ C3H7OH 4. 46 gam §¸p ¸n B Híng dÉn ë ®iÒu kiÖn trªn (CuO nung ®á). §¸p ¸n B Híng dÉn CTPT cña rîu (ancol) no. CuO sÏ cung cÊp oxi ®Ó oxi hãa hoµn toµn t¹o CO 2 vµ H2O Gäi x. 3.05 ⇒ n = 2. kh«ng cã kh«ng khÝ. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH vµ C2H5OH CH3OH x mol C2H5OH y mol + + 3 CuO 3x mol 6 CuO 6y mol o B. 15.05 mol Ta cã sè mol hai ancol = 1.1 . b×nh ®ùng H2SO4 t¨ng 54 gam. 1/3 = 15. 0. Cã bao nhiªu rîu (ancol) bËc 2. 2. ®¬n chøc.

69% H vµ 65. C«ng thøc cña X lµ A.3 gam Y nãi trªn chiÕm mét thÓ tÝch b»ng thÓ tÝch cña 2. HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh ph¶n øng lµ A. C2H4(OH)2 B.100 = 70% 113580. Tõ mét tÊn khoai chøa 20% tinh bét. BiÕt khi oxi hãa ancol X bëi CuO thu ®îc mét an®ehit. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X vµ Y lµ A. m¹ch hë. 24 g 162n HiÖu suÊt cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lµ 100. 80% D. CH2=CH-CH2OH vµ CH2=CHCH 2Br §¸p ¸n B Híng dÉn Sè mol cña 12.106 = 2. CH3-CH2OH vµ CH3CH2Br B.04% mét nguyªn tè kh¸c.1 mol Do ®ã MB = 12. C«ng thøc ph©n tö cña Y lµ C 3H7Br cßn c«ng thøc cña X lµ C3H7OH V× khi oxi hãa X thu ®îc an®ehit nªn X lµ ancol bËc 1 VËy c«ng thøc cÊu t¹o cña X. 75% 20 . C3H5(OH)3 D. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br C.8 : 28 = 0.46 = 113580. 27 5.2. 100 % §¸p ¸n B Híng dÉn S¬ ®å qu¸ tr×nh ®iÒu chÕ (C6H10O5)n + nH2O men → nC6H12O6 C6H12O6 men → 2C2H5OH + 2CO2↑ Khèi lîng tinh bét : (1) (2) B. Y lµ CH3-CH2-CH2OH vµ CH3CH2CH2Br Ta cã: x : y : z = 8.8 gam nit¬ tøc lµ 2.3 gam Y b»ng sè mol cña 2. HiÖu suÊt ph¶n øng ®¹t 60%. b»ng ph¬ng ph¸p lªn men ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc 100 lÝt rîu etylic tuyÖt ®èi cã khèi lîng riªng lµ 0. §Æt c«ng thøc ph©n tö cña Y lµ CxHyBrz 29.6 gam oxi.3 gam chÊt h÷u c¬ Y.1 = 123 Y lµ dÉn xuÊt chøa brom.6 gam CO2. 5.05 mol X cÇn 5. 105 gam 100 Tõ ph¬ng tr×nh (1) vµ (2) ta cã khèi lîng rîu etylic thu ®îc lµ 2. 69 65. H¬i cña 12.105 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 6. C3H6(OH)2 C. khèi B) §¸p ¸n C T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 5 .n. §un mét ancol X víi hçn hîp (lÊy d) KBr vµ H2SO4 ®Æc thu ®îc 12. §èt ch¸y hoµn toµn 0. ChÊt Y chøa 29. X lµ mét ancol no. 04 : : =3:7:1 12 1 80 (C3H7Br)n = 123 suy ra n = 1.8. C3H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. CH3-CH2-CH2OH vµ CH3-CHBr-CH3 D. 70% C.0.27% C.8 g/ml. 24 7.1000 . thu ®îc h¬i níc vµ 6.8 gam nit¬ trong cïng ®iÒu kiÖn.3 : 0.

02. C6H4(OH)2 C.2 gam. 2 9. Gi¸ trÞ cña m lµ A. B lÇn lît lµ: A.92 §¸p ¸n A Híng dÉn: Gäi CTPT cña rîu CnH2n+1OH.0. 46 = 0. MÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton. khèi lîng chÊt r¾n trong b×nh gi¶m 0.5 mol n = 3. BiÕt r»ng 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH. 6 = 0. 0.5 mol 32 44 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc Híng dÉn nO2 = 5. khèi B) mchÊt r¾n gi¶m = mCuO – mCu = 16x = 0. cã d(C H n 2 n O . 0.46 C. 2 = 0. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. ⇒ m = 0.02 mol Hçn hîp h¬i: CnH2nO vµ H2O. Khi ®èt 0. H2 O ) / H2 = (14 n + 16). Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 3n + 1 − x = 3. kÕ tiÕp nhau trong cïng d·y ®ång ®¼ng thu ®îc 5.1 MÆt kh¸c: 1 mol X chØ t¸c dông ®îc víi 1 mol NaOH ⇒ Trong X chØ cã 1 nhãm –OH hoÆc 1 nhãm –COOH. 02 = 15. 02 + 18. 44 ⇒ x< §èt ch¸y CxHyOz → xCO2 nCO2 nCx H y Oz = 0. Hçn hîp h¬i thu ®îc cã tØ khèi ®èi víi hi®ro lµ 15. 6 6.5 (0.175 mol.8 mol. 11.64 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.0. A. C2H5C6H4OH D. Cho m gam mét ancol (rîu) no.32 D. C«ng thøc phï hîp lµ C6H4(CH3)OH 10. 0. C6H4(CH3)OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.05 mol 0. 0.175 mol 1. CH3OH vµ C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 6 . khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn ⇒ nCO2 = 35.8 =8 0. nCO2 = = 1. Sau khi ph¶n øng hoµn toµn. §èt ch¸y hoµn toµn m gam hçn hîp ancol A vµ B thuéc lo¹i ancol no. nung nãng.5 ↔ x= 3.32 ⇒ x = 0.6 lÝt CO2 (®ktc) vµ 6. sè mol trong m g lµ x mol Ph¶n øng: t CnH2n+1OH + CuO  CnH2nO + Cu + H2O → o B. HOCH 2C6H4COOH B. ®¬n chøc X qua b×nh ®ùng CuO (d).2 ⇒ n = 2. khèi lîng CO2 thu ®îc nhá h¬n 35.3 gam níc. 02 + 0.5.92 gam.32 gam. 02).1 mol chÊt X (dÉn xuÊt cña benzen). ®¬n chøc.

4 18 Theo ph¬ng tr×nh: n / ( n +1) = 0. C2H5OH vµ CH3CH2CH2OH D. B cã CTCT lµ CH3CH2OH vµ CH3CHOHCH 3 (chän D) 12. 6 6. X¸c ®Þnh CTCT hai ancol. ®¬n chøc vµ cho s¶n phÈm lÇn lît ®i qua b×nh 1 ®ùng H2SO4 ®Æc vµ b×nh 2 ®ùng KOH r¾n. sè mol H2O: = 0.645g.25/0. b×nh 2 t¨ng 5.645g.375 +1).25 mol . ®¬n chøc nªn hai ancol cã CTPT lµ C2H5OH vµ C3H7OH Mµ oxi hãa hoµn toµn hai ancol A vµ B b»ng CuO (t 0) th× thu ®îc mét an®ehit vµ mét xeton nªn A. B×nh 1 t¨ng 3. TÝnh khèi lîng c¸c b×nh t¨ng lªn biÕt r»ng nÕu cho lîng rîu trªn t¸c dông víi Na d thÊy bay ra 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B.672 lÝt H2 ë ®ktc.27g 13.5 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nhau trong d·y ancol no. CH3CH2CH2OH vµ CH3CH2CHOHCH 3 C. B×nh 1 t¨ng 3. b×nh 2 t¨ng 7. 18 = 3. A.645g B×nh 2 t¨ng: 0.27g D. b×nh 2 t¨ng 3. 44 = 6.25 = 14 n + 18.35 mol 22.375. 2.075g hçn hîp 2 ancol no. n = 14 Theo (1): B×nh 1 t¨ng: 0.06 mol 22.375 M = 0. 25 − 18 = 2.0 g hçn hîp hai ancol gåm mét ancol no ®¬n chøc vµ mét ancol ®¬n chøc cã mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö cã sè mol b»ng nhau t¸c dông hÕt víi Na thu ®îc 4.645g. §èt ch¸y hoµn toµn 3.35 → n = 2.27g §¸p ¸n A Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña 2 rîu lµ C n H 2 n +1OH Ta cã C n H 2 n +1OH 2 C n H 2 n +1OH + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O → 2 C n H 2 n +1ONa + H2 (1) (2) + 2 Na H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp rîu = 2 n = 2. 06 = 51. B×nh 1 t¨ng 3. 672 = 0.06 (2.27g B.3 = 0. A. 0. 075 51. b×nh 2 t¨ng 6.48 lÝt H2 ë ®ktc. B×nh 1 t¨ng 6. CH3CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 7 .645g C. CH3CHOHCH3 vµ CH3CH2OH §¸p ¸n D Lêi gi¶i Gäi n lµ sè nguyªn tö C trung b×nh trong 2 ancol C n H 2 n +1OH Ta cã: Sè mol CO2: + 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O 5. 4 3.06. Cho 18.27g.

thu ®îc 24. CH3OH vµ C2H5OH C. Ta cã: 2 R OH + 2Na → 2 R ONa + H2 H2 Theo (2) Sè mol hçn hîp ancol = 2 n 18 = 2. kÕ tiÕp nhau trong d·y ®ång ®¼ng t¸c dông hÕt víi 9.n¨m 2007) R OH + Na → R ONa + 1/2 H2 Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi lîng Ta cã m ancol +m Na =m chÊt r¾n +m H2 (v× ®Ò bµi cho ancol t¸c dông hÕt víi Na nªn Na cã thÓ ph¶n øng võa hÕt hoÆc cßn d.32 =58 ⇒ 14x +16 = 58 ⇒x = 3 VËy ancol cßn l¹i lµ C3H5OH øng víi CTCT CH2=CHCH2OH 14. §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt CTPT chung cña hai ancol lµ R OH.6 + 9.15 mol 2 Theo ph¬ng tr×nh sè mol rîu lµ 0. 4 M = 0. CH3CH2CH2OH vµ CH2=CH-CH2OH C.2 gam Na. 2 = 0. C3H5OH vµ C4H7OH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H khèi A.15. Cho m gam tinh bét lªn men thµnh ancol (rîu) etylic víi hiÖu suÊt 81%. Gi¸ trÞ cña m lµ: T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 8 .3 Do hai ancol lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nªn hai ancol ®ã lµ C2H5OH (M =46) vµ C3H7OH (M = 60) 15. C3H7OH vµ C4H9OH D. 4. Hai ancol ®ã lµ A. C2H5OH vµ C3H7OH §¸p ¸n C Lêi gi¶i §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ R OH B. Do hai ancol cã sè mol b»ng nhau nªn khèi lîng mol trung b×nh cña 2 ancol lµ trung b×nh céng cña ph©n tö khèi cña 2 ancol. Ancol cßn l¹i cã CTPT lµ CxH2x-1OH (cã 1 liªn kÕt ®«i trong ph©n tö).24.3 = 0. Toµn bé lîng CO2 sinh ra ®îc hÊp thô hoµn toµn vµo dung dÞch Ca(OH) 2 thu ®îc 550 gam kÕt tña vµ dung dÞch X. Ph¬ng ¸n kh¸c. 48 = 0. 2 .3 gam ⇒ sè mol H2 = 0.2 .6 gam hçn hîp hai ancol (rîu) ®¬n chøc.04 mol 22. Do ®ã ancol cßn l¹i cã ph©n tö khèi lµ: 45. do ®ã chÊt r¾n cã thÓ lµ muèi natri ancolat hoÆc hçn hîp gåm natri ancolat vµ natri d) ⇒m H2 = 15. CH3OH vµ CH2=CH-CH2OH D.5 = 0. §un kü dung dÞch X thu thªm ®îc 100 gam kÕt tñA. Cho 15. 4 = 45 Nh vËy trong 2 ancol ph¶i cã 1 ancol cã ph©n tö khèi nhá h¬n 45 ⇒ ancol ®ã lµ CH3OH.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc B. 6 = 52 ⇒R + 17 = 52 ⇒ R = 35 0.5 gam chÊt r¾n.3 mol VËy M ancol = 15.

3 mol 18 Hçn hîp X gåm ancol metylic vµ 1 ancol no.6 : 44 = 1.8 = 6. 25.48g. B lµ C6H5OH vµ CH3C6H4OH Tæng sè mol cña A. B vµ CTCT cña A.6g CO2 vµ 18g H2O. Cho 2.9 : 6. mÆt kh¸c oxi hãa hoµn toµn 2.48 D.10 §¸p ¸n C HCOOH → HCOOC 2H5 . T×m tæng sè mol A. 0.3 mol. 0. CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH §¸p ¸n B §Æt CTPT chung cña 2 chÊt A.100 nCO2 100 = 7. 10. LÊy 5. 650 §¸p ¸n A C¸c ph¶n øng: (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6 C6H12O6→ 2C2H6O + 2CO2 CO2 + Ca(OH)2 → CaCO3 + H2O 2CO2 + Ca(OH) 2 + H2O → Ca(HCO 3)2 Ca(HCO3)2→ CO2 + CaCO3 + H2O B. B lµ ®ång ®¼ng kÕ tiÕp nªn A. 05 mol.9 : 1 ⇒ n = 19/3 = 6.3 mol. m= 0.20 C. Gi¸ trÞ cña m lµ A. khèi A) nHCOOH = nCH 3COOH = 5. 16. B lµ C n H 2 n -7OH ( n ≥ 6) hay C n H 2 n -6O Ta cã C n H 2 n . CH3COOH → CH3COOC 2H5 B.75 gam C2H5OH (cã xóc t¸c H2SO4 ®Æc) thu ®îc m gam hçn hîp este (hiÖu suÊt cña c¸c ph¶n øng este hãa ®Òu b»ng 80%).9 mol Sè mol H2O : 18 : 18 = 1 mol Tõ ph¬ng tr×nh ta cã: n : ( n -3) = 1. B. A.2 mol.C6H5OH vµ CH3C6H4OH B. ®¬n chøc A. Hçn hîp X gåm axit HCOOH vµ axit CH3COOH (tØ lÖ mol 1:1). 0.33 V× A. → nC6 H12O6 = 2 = 3.100 = 650 g. m¹ch hë. 8. B lµ: 1. khèi A) nCO2 = 550 + 2. 550 C. (74 + 88). 25 mol m= (3.5 mol. 0.3 = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A.180 − 3. 0.05.33 = 0.2 mol. §èt ch¸y hÕt X thu ®îc 83. Mét hçn hîp X gåm hai chÊt thuéc d·y ®ång ®¼ng phenol A vµ B h¬n nhau 1 nhãm CH2. C6H5OH vµ CH3C6H4OH C.3 gam hçn hîp X t¸c dông víi 5. 46 + 60 17. 81 16. 810 D.672l hi®ro (®ktc).76g X T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 9 . 6. 25.CH3C6H4OH vµ C2H5C6H4OH D.6O + 3n − 4 O2 2 → n CO2 + ( n -3) H2O Sè mol CO2 : 83.18).76 gam X t¸c dông víi Na d thu ®îc 0. 750 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.12 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.

77% D. CH3CH2OH C. 61. 2CnH2n+1OH → H2 nH 2 = x y + = 0. 25 . NÕu ®un nãng hçn hîp 3 chÊt trªn víi H 2SO4 ®Æc ë nhiÖt ®é 140 oC th× thu ®îc 34. 44 = 0. 2 2 108 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 10 .02. 1021 6.03 + (14n +18). ⇔ 32.02. = 0.18 mol 22.02. 6.02. 03 mol (1) 2 2 : CH3OH → HCHO → 4Ag. CH3CH(CH 3)OH §¸p ¸n B Híng dÉn: nH 2 = 0. 1022 C. Cho toµn bé lîng an®ªhit nµy t¸c dông víi dung dÞch AgNO3/NH3 d thu ®îc 19. y = 0.5 gam H 2O. 672 19.38% 1 1 21.02. 6. 6. Cho 3 chÊt h÷u c¬ ®¬n chøc cã cïng c«ng thøc ph©n tö C 3H8O t¸c dông víi CuO (toC) thu ®îc hçn hîp s¶n phÈm.02. 0. C«ng thøc ph©n tö cña A lµ: A. CnH2n+1OH → RCHO → 2Ag nAg = 4x + 2y = 0.18 mol (2) Tõ (1) vµ (2) → x= 0. CH3CH2CH2OH D.5g hçn hîp 4 ete vµ 4.1 mol. 4 108 B. (CH3)2CHCH 2OH Gäi CTPT cña rîu cÇn t×m lµ CnH2n+1OH. 03 mol. Sè m¾t xÝch (-CH2-CHCl-) trong m(g) PVC lµ: A.5 20. 15. 30.53% §¸p ¸n A Gi¶i 3 chÊt h÷u c¬ ®ã lµ: CH3CH2CH2OH (ROH) .15% C. 46. 6.76 S¶n phÈm oxi hãa cña A cã thÓ tham gia ph¶n øng tr¸ng g¬ng ⇒ A lµ rîu bËc 1. 6. CnH2n+1OH Cã s¬ ®å: 2CH3OH → H2.03 L¹i cã mX = 32x + (14n+18) y = 2. 1020 D. 1022 62.6 nAg = .76 ⇒ n = 3. Cho hçn hîp s¶n phÈm t¸c dông víi AgNO3/NH3 d thu ®îc 21. nAg = = 0.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc b»ng CuO (to) thu ®îc hçn hîp an®ehit. 1023 §¸p ¸n A Sè m¾t xÝch [-CH2-CHCl-] = sè ph©n tö[CH2 = CHCl] = n ⇒ n = B.25g vinylclorua thu m(g) PVC. Trïng hîp hoµn toµn 6. 0.44g kÕt tñA. Thµnh phÇn % khèi lîng rîu bËc 2 cã trong hçn hîp lµ: A. 19. x.03.03 = 2. CH3CH(CH 3)OH (R’OH) vµ CH3CH2OCH3 S¬ ®å ph¶n øng : CH3CH2CH2OH → CH3CH2CHO → 2Ag nROH = B. CTPT C3H7OH.6g Ag. y lÇn lît lµ sè mol CH3OH. 1023 = 6.

872 lÝt khÝ C2H4 ®o ë 27oC.PhÇn 1 ®em ®èt ch¸y hoµn toµn thu ®îc 2.80 = 11.5 – 0. hiÖu suÊt 80% thu ®îc rîu X. 1. 0.5 mol 18 0. 60 D. §èt ch¸y 1 mol ancol no X m¹ch hë cÇn 56 lÝt O2 (®ktc). C3H6(OH)2 D.5 + 4. C2H4(OH)2 C. ⇒ nR’OH = 0.(273+27) H 2 SO Ph¶n øng: C2H4 + H2O  C2H5OH → mC2 H5OH = §é rîu = 11. §èt ch¸y hoµn toµn hai anken thu ®îc bao nhiªu gam níc? A. VC2 H5OH = 0. C«ng thøc cÊu t¹o cña X lµ A. 120 C. sè mol níc. 72 = 6o 245. C2H5OH T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 11 . 4 23. C3H5(OH)3 §¸p ¸n B B.3 ml dung dÞch Y. Chia mét lîng hçn hîp hai ancol no. §é rîu trong dung dÞch Y lµ: A. 3. 2. 776 46. Sè mol ancol (1) = sè mol CO2 (1) ⇒ Sè mol H2O = + + B.8 gam 22.2g §¸p ¸n B §Æt c«ng thøc ph©n tö chung cña 2 ancol lµ C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH C n H 2 n +1OH Cn H 2n Ta cã : Sè mol H2O (3) = n .5 = 39g % mR’OH = 4.8g C.7.4. 1.24 l CO2 (®ktc) . Hoµ tan X vµo níc thµnh 245.082.8 100 14.32 mol.776 gam.53%.4 mol.72 ml .60 = 61. 0.1 mol ⇒ Khèi lîng H2O = 18. NhËn xÐt: khèi lîng chÊt h÷u c¬ = mete + mníc = 34. ®¬n chøc thµnh hai phÇn b»ng nhau: . 1 atm hÊp thô níc cã xóc t¸c.4g D. Sè mol anken = n . 24 = 0. 40 §¸p ¸n C Gi¶i B.872 = 0. 80 nC2 H 4 = 1.6g 3n O2 2 → n CO2 + ( n +1) H2O (1) (2) (3) H 2 SO4  C n H 2 n + H2O → 170o C 3n O2 2 → n CO2 + n H2O 2.1 =1.5 = 0.PhÇn 2 ®em t¸ch níc hoµn toµn thu ®îc hçn hîp hai anken. Cho 7. 39 21.32 = 14.0. ⇒ nROH + nR’OH = 2.3 22.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nhËn xÐt: sè mol 2 rîu = 2.1 = 0.

228. 224. p cao C6H5ONa +axit HCl C6H5OH B. 2 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007.8 = 16 mol 46 80 = 4.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc nO2 = 56 = 2. p cao +axit HCl 24. 224 lÝt D. khèi A) 25. 4 §¸p ¸n D Hai ®ång ph©n ®ã lµ C6H5CH2H2OH vµ C6H5CHOHCH 3 t¸ch níc ®Òu t¹o ra C6H5CH=CH2 (stiren) 26 Cho 1 lÝt cån 92o t¸c dông víi Na d.24 lÝt C. Cho khèi lîng riªng cña rîu etylic nguyªn chÊt lµ 0. C6H5ONa vµ C6H5OH §¸p ¸n C C6H6 (benzen) +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe.4 3n + 1 − x O2 → nCO2 + ( n + 1) H2 O 2 2. thÓ tÝch khÝ H2 ®îc ë ®ktc lµ A. khèi B) 920. kh«ng t¸c dông víi NaOH.98 lÝt B.444 mol 18 → C2H5ONa + 1/2 H2 8 mol + Na → NaOH + 1/2 H2 2. C6H5OH vµ C6H5Cl (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 2 +Cl2 (tØ mol 1:1) lÖ Fe. Sè lîng ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C 8H10O. 5 mol Ph¶n øng ch¸y: Cn H 2 n + 2Ox + 1 mol ⇒ 3n + 1 − x = 2. to C6H5Cl +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. x= 2.5 ↔ 3n-x= 4 → n=2. C¸c ®ång ph©n øng víi c«ng thøc ph©n tö C8H10O (®Òu lµ dÉn xuÊt cña benzen) cã tÝnh chÊt: t¸ch níc thu ®îc s¶n phÈm cã thÓ trïng hîp t¹o polime.444 mol T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 12 . to +NaOH ®c (d­ ) Æ to cao. C6H6(OH)6 vµ C6H6Cl6 C.8 g/ml. 3 D. 280 lÝt §¸p ¸n D 1 lÝt cån 92o chøa 920 ml C2H5OH vµ 80 ml níc Sè mol C2H5OH lµ Sè mol H2O lµ B. Cho s¬ ®å C6H6 (benzen) X Y Z Hai chÊt h÷u c¬ Y. C6H4(OH)2 vµ C6H4Cl2 D. 1 C. 22. Z lÇn lît lµ: A.5 mol.222 mol Khi t¸c dông víi Na x¶y ra c¸c ph¶n øng C2H5OH + Na 16 mol H2O 4. tháa m·n tÝnh chÊt trªn lµ A.0.

dung dÞch NaOH (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 3 C.2-®imetylpentan-5-ol. khèi B) §¸p ¸n C Lu ý: Phenol kh«ng t¸c dông trùc tiÕp víi axit h÷u c¬ (xem l¹i lý thuyÕt) nªn kh«ng chän D 28. Theo danh ph¸p IUPAC. níc brom. C6H5OH + Na B.. níc brom. 5 B. 4 B. 5 D. 6 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. níc brom. Chän ph¶n øng ®óng nhÊt sau ®©y ®Ó chøng minh phenol lµ axit yÕu: A.5. C6H5ONa + H2O + CO2 §¸p ¸n D Ph¶n øng C6H5ONa + H2O + CO2 → C6H5OH + NaHCO3 chøng tá phenol cã tÝnh axit yÕu h¬n c¶ axit cacbonic (H2O + CO2) vèn lµ 1 axit yÕu.(n + x ) x 30 Cho glixerol (glixerin) ph¶n øng víi hçn hîp axit bÐo gåm C17H35COOH vµ C15H31COOH. D·y gåm c¸c chÊt ®Òu ph¶n øng víi phenol lµ: A. axit axetic.5-®imetylhexan-2-ol B. 29 Clo hãa PVC thu ®îc mét polime chøa 63. trung b×nh 1 ph©n tö clo p víi k m¾t xÝch trong m¹ch PVC. 3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 2. dung dÞch NaCl. CH2 OCOR CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR CH2 OCOR' CH2 OCOR CH OCOR' CH2 OCOR CH2 OCOR' CH OCOR' CH2 OCOR' C. 100 = 63. Na B. dung dÞch NaOH C. 2. T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 13 . anhi®rit axetic. an®ehit axetic. sè lo¹i trieste ®îc t¹o ra tèi ®a lµ A.98 lÝt 27. 5. Gi¸ trÞ cña k lµ: A. 27 n + 35.222). C6H5OH + Na2CO3 C.96% clo vÒ khèi lîng.5-®imetylpentan-2-ol C. dung dÞch NaOH D. R’ = C17H31. 22. 4 D. khèi A) §¸p ¸n D S¬ ®å Clo ho¸ : Cã: %mCl = [-CH2-CHCl-]n + xCl →[-CH2-CHCl-]nClx 35. 6 C.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc ThÓ tÝch khÝ H2 thu ®îc (®ktc) : (8 + 2. bµi tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1.5.4 = 228.96% → = 3 = k. dung dÞch NaOH. khèi B) §¸p ¸n D Híng dÉn: §Æt R = C17H35. 5.2-®imetylhexan-5-ol D. C6H5OH + NaOH D. hîp chÊt CH3CHOHCH 2CH2C(CH3)3 cã tªn gäi A..(n + x) n .

C6H5 (NO2)3OH A.hoÆc p-®ibrombenzen C. (CH3)2CHCH 2OH C. võa ®ñ.25g 4. C. C2H6O vµ C4H8O B. C2H3Cl B. 10.125g C. C2H5OH <CH3OH < H2O < C6H5OH< C6H5 (NO2)3OH. C6H5OH. Ancol ®· cho lµ A. B. C6H5 (NO2)3OH< C6H5OH < H2O < CH3OH < C2H5OH 8. BiÕt r»ng 0. C3H5Cl C.3. Khi ®un 1 ancol víi H2SO4 ®Æc ë 170oC thu ®îc 3 anken cã cïng CTPT lµ C6H12. CH3OH D. 1. (1) < (2) < (3) < (4) C. o.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 2. H2O.6 gam brom trong bãng tèi. C4H7Cl C. Khèi lîng phenylclorua cã trong hçn hîp A lµ: A. (4) < (2) < (3) < (1) 7. (1) < (3) < (2) < (4) So s¸nh ®é linh ®éng cña nguyªn tö H trong c¸c chÊt: CH3OH.77g B. CTPT cña 2 rîu lµ: A. Mét hîp chÊt h÷u c¬ X chøa vßng benzen cã M=236. CH3CH2Cl (2).CH 2=CHCH 2Cl (3). §un nãng 1. CH3CH2CH(OH)CH3 D. §èt ch¸y mét ancol ®îc sè mol níc gÊp ®«i sè mol CO2. 0. BiÕt X lµ s¶n phÈm chÝnh trong ph¶n øng gi÷a benzen vµ brom víi xóc t¸c Fe. 1. CH3CH2CH2CH2OH B.hoÆc m-®ibrombenzen D. (CH3)3COH 3. D. C3H8O vµ C5H10O C. CH3OH < C2H5OH < H2O < C6H5OH <C6H5 (NO2)3OH.5-tribrombenzen 14 . (1) < (2) < (4) < (3) D.87g kÕt tñA. Ancol ®a chøc 6.8 % clo. Ancol no. CH3OH < C2H5OH <C6H5 (NO2)3OH< H2O < C6H5OH. sau ®ã thªm tiÕp dung dÞch AgNO 3 ®Õn d vµo hçn hîp sau ph¶n øng thu ®îc 2. o. m-®ibrombenzen T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông B. 1. Mét dÉn xuÊt hi®rocacbon m¹ch hë chøa 56. Ancol cha no D. (CH3)2 CH CH OH CH2 CH3 C. C4H6Cl2 5.01 mol chÊt nµy lµm mÊt mµu dung dÞch cã 1. 2. B. Hi®ro hãa 3 anken ®Òu thu 2-metylpentan.54g D. Cho hçn hîp Z gåm 2 rîu CxH2x+2O vµ CyH2yO biÕt x+y = 6 vµ x ≠ y ≠ 1.91gam hçn hîp A gåm propyl clorua vµ phenylclorua víi dung dÞch NaOH ®Æc.CH3CHClCH3 (4) Kh¶ n¨ng ph¶n øng víi AgNO3 /NH3 t¨ng dÇn theo thø tù A. C4H10O vµ C6H12O 9. (CH3)2CHCH 2 CH2 CH2OH D. (CH3)2 CH CH2 CH OH CH3 B. X lµ: A. CTCT cña ancol: A. Cho c¸c chÊt:CH2=CHCl (1). ®¬n chøc B. CH4O vµ C3H6O D. C2H5OH. A hoÆc B. C«ng thøc nµo díi ®©y øng víi tªn gäi ancol isobutylic? A. C«ng thøc ®¬n gi¶n nhÊt cña dÉn xuÊt lµ A.

Butan-1-ol C. C¶ B vµ C 13 A.3-®iol B. CH3 CH Br CH3 CH OH B CH2 CH CH2 CH3 . Tªn gäi cña X lµ: A. CH2=CH – CH2– OH C. 5 H2SO4®c Æ 170oC dd KMnO4 l¹nh 17. khèi A) 15. CH2 CH3 . CH3CH(OH)CH 2CH3 (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh §H 2007. 2-bromhexan B. C«ng thøc cÊu t¹o cña A. 4 + HBr 16. 2 B. B kh«ng t¸c dông ®îc víi Na vµ NaOH. C«ng thøc cÊu t¹o thu gän cña X lµ A. Glixerol D. Cho s¬ ®å biÕn hãa sau: butan-1-ol A B +NaOH D E F Cho biÕt B. BiÕt khi ®un nãng X víi dung dÞch kiÒm/etanol th× thu ®îc 3 anken (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc) vµ c¸c anken céng níc (xóc t¸c axit) thu ®îc s¶n phÈm chÝnh kh«ng bÞ oxi hãa bëi CuO. 3 H2SO4®c Æ 170oC B. 3-brom-3-metylpentan D. CH2(OH)=CH – CH3 C. (CH3)3COH C. CH2=CH-OH D. CH2=CH(OH) – CH3 A. 1-bromhexan C. Trong c¸c chÊt sau. 2-brom-2. CH3 CH CH CH3 CH2 CH3 . Propan-1. CH3 CH OH CH2 CH CH CH3 T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 15 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc 11. A t¸c dông ®îc víi Na. HOC6H4CH3 vµ C6H5OCH3 D. CH2 CH CH2 CH3 . HOC6H4CH3 vµ C6H5CH2OH 14 Khi t¸ch níc tõ mét chÊt X cã c«ng thøc ph©n tö C4H10O t¹o thµnh 3 anken lµ ®ång ph©n cña nhau (tÝnh c¶ ®ång ph©n h×nh häc).3-®imetylbutan 12. E lÇn lît lµ: A. khèi lîng ph©n tö cña B nhá h¬n 60 u. B. D. C6H5OCH3 vµ C6H5CH2OH B. B lµ mét ancol cã chøa mét liªn kÕt ®«i trong ph©n tö. C6H5CH2OH vµ C6H5OCH3 C. NaOH. A. CH2 Br CH3 . B lµ hîp chÊt th¬m cã cïng c«ng thøc ph©n tö C7H8O. E lµ s¶n phÈm chÝnh. X lµ ®ång ph©n øng víi CTPT lµ C6H13Br. B lµ: A. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH3CH(CH3)CH2OH D. CH3OCH2CH2CH3 B. B lÇn lît lµ: A. Cã bao nhiªu ®ång ph©n C5H12O bÞ oxi hãa thµnh an®ehit? D. chÊt nµo t¸c dông ®îc víi Cu(OH) 2 t¹o dung dÞch mµu xanh lam A.

(TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A. C2H5-O-CH=CH 2. 23. ThÓ tÝch khÝ oxi cÇn dïng ®Ó ®èt ch¸y X b»ng 1. 0. C. CH3-CH2-CH2-CH2-OH 22. Dïng 1 hãa chÊt duy nhÊt h·y ph©n biÖt dung dÞch phenol vµ rîu benzylic. H. CH3CHO vµ CH3CH2OH. CH3CH2OH vµ CH2=CH2. C«ng thøc cÊu t¹o cña ancol A lµ A. CH3 CH Br CH2 CH3 . Sè cÆp chÊt t¸c dông ®îc víi nhau lµ A. CH3-CHOH-CH3 B. MÆt kh¸c ®èt ch¸y X sinh ra CO2 vµ H2O theo tØ lÖ mol t¬ng øng lµ 3 : 4. ancol propan-1. Cho s¬ ®å chuyÓn ho¸: Glucoz¬ → X → Y → CH3COOH. axit axetic. 4. Tªn gäi cña ancol X lµ A. Cho c¸c chÊt sau: phenol. CH2=CH-OH D. CH3 CH2 CH2 CH3 . CH2 Br CH3 . CH3OH. Hai chÊt X. CH3 CH CH CH3 18. CH2 CH2 CH CH CH3 CH3 CH CH CH3 .36 lÝt H2 (®ktc).5 mO. D. CH3-O-CH2-CH=CH 2. Ph©n tÝch B cho thÊy tØ lÖ vÒ khèi lîng c¸c nguyªn tè lµ mC : mH : mO = 12 : 2 : 4. CH3-O-CH2-CH3. C2H5OH. D. CH2 OH D. CH2=CH-CH2OH C.5 lÇn thÓ tÝch khÝ CO2 thu ®îc (ë cïng ®iÒu kiÖn). CH3-O-CH=CH-CH3.2. ancol propan-1-ol C. ancol propan-2-ol D. 2. CH3-CH2OH 20. O) th× cã m C + mH = 3. ancol propan-1. etanol. X. C2H5OH D. oxi hãa b»ng oxi kh«ng khÝ cã xóc t¸c Cu. LÊy hai ancol ®¬n chøc X. Na C. C«ng thøc ph©n tö cña X lµ T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 16 . C. ngêi ta ®iÒu chÕ ®îc mét chÊt láng B dÔ bay h¬i vµ kh«ng t¸c dông víi natri. A. Y cã cÊu t¹o m¹ch hë. CH3CH(OH)COOH vµ CH3CHO. BiÕt A.Y ®em ®un nãng víi H2SO4 ®Æc ë 1400C th× thu ®îc A. H2O 19.2-®iol B. 1. CH2=CH-CH2OH B.n¨m 2007) 24. CH3OH. Tõ mét ancol no ®¬n chøc A. natri phenolat. X. NaHCO3 B. 3. Y lÇn lît lµ A.Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc C CH2 CH CH2 CH3 .3-triol (glixerol) 21. Y lÇn lît lµ A. CH3 CH OH CH2 CH3 . CH3OH.1 mol ancol X t¸c dông víi natri d t¹o ra 3. B. §èt ch¸y hoµn toµn mét rîu (ancol) X thu ®îc CO2 vµ H2O cã tØ lÖ sè mol t¬ng øng lµ 3 : 4. Khi ph©n tÝch chÊt h÷u c¬ A (chøa C. CH3CH2OH vµ CH3CHO. dung dÞch brom D. C«ng thøc cÊu t¹o cu¶ A. B. natri hi®roxit. CH3OH C.

D 3. C 6. D. A 10. B 15. B 17. A 7. B 8. A 23. D 11. C3H8O3. C 12. C3H4O.n¨m 2007) T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 17 .Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc A. B 2. C 24. A 21. A 5. C3H8O2. D 20. C 14. C3H8O. B 18. C 22. C 13. D 4. D 19. A 16. C. D B. §¸p ¸n tr¾c nghiÖm tù gi¶i 1. B 9. (TrÝch ®Ò thi tuyÓn sinh C§ khèi A.

Dµnh cho häc sinh yªu thÝch m«n Ho¸ häc T¹p chÝ Ho¸ häc vµ øng dông 18 .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->