Ðai hçc Hái Ph

ai hçc Hái Phòng. Giáng vi

Ph
sán ph
Microsoft
công s
Kh
tính v

Trong ch

áng viên: Lê Ðåc Nh

Phâm mêm M
phâm cúa M
osoft Word, M
ng só, truòng
Khác vói Micr
và cho phép
Trong chuong n
Kh
Các
Các
Cách
Thao t
åc Nhuòng

60000¶
êm Microsoft Of
Microsoft Of
ord, Microsoft
òng hoc và vãn ph
icrosoft Word, M
ép tính toán
ng này së gi
hái niêm vê
ách thúc tao
ác hàm tính
ách djnh dang
Thao tác trên co s
60000¶ Z.
Office Excel l
Office dành cho vãn ph
osoft Excel thuc
n phòng.
ord, Microsof
linh hoat trê
giói thiêu vê
báng tính
ao môt báng
ính toán co bán
ang báng tính
n co só dü liêu b
Giáo trình
. MI0l0â0II 0III00
cel là môt chuo
dành cho vãn ph
uc su cân thi
oft Office Ex
ên các báng
ê các vân d

áng tính
án
ính
ó dü liêu báng tính
Giáo trình Thµc h
MI0l0â0II 0III00

uong trình
dành cho vãn phòng cúa M
thiêt cho tât
Excel dùng
áng tính vói r
dê:
ính
µc hành tin hçc úng dµng
MI0l0â0II 0III00 Lx00I
úng dung
Microsoft. C
ât cá các c
dê tao ra c
rât nhiêu tính

Trang 1
çc úng dµng
Lx00I
úng dung trong bô
osoft. Cùng vói
co quan,
ra các báng
ính nãng.


Trang 2
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng

BÀNG ÐIEM LÓP TIN 12Bài 01: Tao lâp báng tính sau trong ExcelA B C D E F G H I
1 Bang diem lóp tin hoc
2 STT Ten Toán Tin Anh Tong ÐTB Thi lai
3 1 Mot 6 8 9
4 2 Hai 7 7 8
5 3 Ba 5 9 8
6 4 Bon 8 7 7
7 5 Nam 9 7 8
8 6 Sáu 3 8 5
9 7 Bay 6 7 6
10 8 Tám 7 8 7
11 9 Chín 8 9 7
12 10 Muòi 7 6 7
13
14 Tr.bình Lónnhat Nhonhat
15 Tong
16 Toán
17 Tin
18 Anh
19


Nhiêm vµ:

- Nhâp báng tính nhu hình trên.
- Tính côt tông bãng tông cúa Toán + Tin + Anh.
- Tính ÐTB bãng trung bình công cúa toán, anh và vãn.
- Ðiên vào côt thi lai xâu 'TL' cho nhüng nguòi có ít nhât môt diêm <5.
- Tính diêm trung bình, diêm lón nhât, nhó nhât cúa các côt tông, toán, tin, anh
vào báng phía duói.
- Luu ý trình bày báng tính khoa hoc, dep.


Trang 3
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 02: Tao lâp báng tính sau trong Excel

STT Ho ten HP1(3) HP2(4) HP3(3) TBC XLoai
1 Mot 5 9 6
2 Hai 6 6 5
3 Ba 8 3 7
4 Bon 7 7 4
5 Nam 4 5 5
6 Sáu 8 7 8
7 Bay 6 6 7

Nhiêm vµ:
- Nhâp báng tính nhu hình trên.
- Tính TBC theo công thúc: TBC=(HP1*3+HP2*4+HP3*3)/10. Ðiêm TBC chi lây
môt chü sô phân thâp phân.
- XLoai theo diêu kiên sau: “Gioi” nêu TBC >=9.0, “Khá” nêu TBC<9 và
TBC>=7.0; “TBình” nêu 7.0>TBC>=5.0; “Kém” nêu TBC < 5.0

Bài 03: Tao lâp báng tính sau trong Excel

A B C D E F G
1 Bang luong thang 01/93 Luong CB 210000
2 Ngay Dl 26
3 Stt Ten hsl N.Cong Luong Thuong Tong luong
4 1 Ngoc 3.27 21
5 2 Lan 4.25 25
6 3 Man 3.87 27
7 4 Dao 3.54 24
8 5 Thanh 2.72 20
9 6 Lich 2.92 15
10 7 Hoa 2.42 24
11 8 Binh 2.72 21
12 9 Thang 3.54 17
13 10 Loi 3.27 23
14

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu hình trên.
- Tính Luong = hsl*Ncông*Luong CB /Ngay DL (ngày di làm).
- Thuóng tính theo quy djnh sau:
+ Nêu Ncông=26 thì Thuóng=50%Luong.
+ Nêu Ncông=24 hoãc 25 thì Thuóng=30%Luong.
+ Nêu Ncông=23 thì Thuóng=20%Luong.
+ Nêu Ncông<=22 thì Thuóng=0%Luong.
- Tông luong=Luong+thuóng. Sãp xêp báng theo Tông luong giám dân.


Trang 4
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 04: Tao lâp báng tính luong sau


CÔNG TY TNHH THÙY LINH

A B C D E F G H I
1 BANG LUONG THÁNG 08/2008 Luong CB 210000
2 Ngàydl 26
3
4 Stt Ten Cvu hsl N.Cong P.Cap Luong Thuong Tong
5 1 Ngoc NV 3.27 21
6 2 Lan GD 2.72 25
7 3 Man NV 2.96 27
8 4 Ðào TP 4.12 24
9 5 Thanh NV 3.54 20
10 6 Lich PG 3.87 15
11 7 Hoà TP 4.12 24
12 8 Bình NV 3.27 21
13 9 Thang NV 2.72 17


Nhiêm vµ:
- Nhâp báng tính trên sau dó tính:
- Luong = hsl*Ncông*Luong CB /Ngay DL.
- Phu câp tính theo quy djnh sau:
Nêu Cvu là GD thì P.câp=50%Luong.
Nêu Cvu là PG thì P.câp=30%Luong.
Nêu Cvu là TP thì P.câp=20%Luong,
Còn lai không có phu câp.
- Tông = Luong + P.câp.
- Sãp xêp báng tính theo Tông giám dân.
- Sãp xêp báng tính theo Cvu tãng dân, theo hê sô giám dân
- Thông kê nguòi có sô ngày công cao nhât, sô ngày công ít nhât.
- Luu ý trình bày báng tính khoa hoc, dep.


Trang 5
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 05: Tao lâp báng tính sau trong Excel

REX HOTELNhiêm vµ:
- Lâp báng tính trên
- Tính sô Tuân = phân nguyên cúa (NÐi-NÐên) chia cho 7. (Hàm INT)
- Tính sô Ngày=phân du cúa (NÐi-NÐên) chia cho 7. (Hàm MOD)
- Trá giá tuân , trá giá ngày
(cän cú vào loai phòng và báng giá cho tùng loai trong báng phu).
Gçi ý:
- Dùng hàm tìm kiêm VLOOKUP trên báng phu
- Nêu tiên hành thao tác trù ngày không duoc thuc hiên phép chuyên ngày sang
kiêu sô.
A B C D E E G H I J
1 Chi Phí Thue Khách San
2 Stt Ten LoaiP N.Den N.Di Tuan GiaT Ngày GiaN Tien
3 1 Hong Nhat A1 1/2/2001 1/10/2001
4 2 Van Nhu B2 1/5/2001 1/7/2001
5 3 Thu Ba B1 2/7/3001 2/20/2001
6 4 Thu Bon C1 1/25/2001 2/4/2001
7 5 Nam C3 1/2/2001 2/1/2001
8 6 Thanh B1 2/2/2001 2/5/2001
9 7 Phan Tu A3 1/27/2001 2/20/2001
10 8 Vu Luc A2 2/8/2001 2/10/2001
11 9 Van That B3 6/2/2001 2/10/2001
12 10 Hoang Ha C2 1/27/2001 2/10/2001
13 Bang Giá
14 LoaiP Gia Tuan Gia Ngay
15 A1 100000 20000
16 A2 90000 18000
17 A3 80000 17000
18 B1 75000 15000
19 B2 70000 13000
20 B3 65000 11000
21 C1 60000 10000
22 C2 55000 9000
23 C3 50000 8000
24
25


Trang 6
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng


Bài 06: Tao lâp báng tính sau trong Excel

TÌNH HÌNH NHAP XUAT VAT TU TRONG THÁNG 8/2008

STT Ma so Ten hàng ÐVT Ton dau Nhap Xuat Ton cuoi
1 A001 Ciment P400 Tan 145897 4562 2554
2 A002 Ciment P200 Tan 148975 452
3 A003 Ciment Trang Tan 14598 569 122
4 B001 Gach bong Vien 201333
5 B002 Gach the Vien 201457 4568 12
6 C001 Sat 6 Kg 45689 122
7 C002 Sat 5 Kg 4589 45652 232
8 D002 Bot màu noi Kg 1789 12
9 D004 Bot màu ngoai Kg 589 56
10 F018 Go 5 x 10 M
3
45893
11 F021 Ván sàn M
3
2568 5879 4650
12 G005 Ðá mi M
3
245 458
13 H002 Cát M
3
256 1245 1258
14 I001 Xang A92 Lít 45681
15 I003 Dàu hoi Lít 57921 13263
16 L006 Nhua thong Kg 95 12
Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Tính tôn cuôi = Tôn dâu + Nhâp - Xuât
- Sãp xêp các mãt hàng theo chiêu tãng dân cúa tôn cuôi.

Bài 07. Tính toán trên ma trân


1 NHÂN MA TRAN VÓI MOT SO DÙNG ÐIA CHI HÔN HOP1 24 28
12 8 24
16 12 16 X 5 =
4 8 20

2. CONG 2 MA TRAN DÙNG ÐIA CHI TUONG ÐOI


1 6 7 1 2 2
3 2 6 + 3 1 1 =
4 3 4 4 1 4
1 2 5 1 1 2Trang 7
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 08. Tao ma trân chuyên v[

1. Nhap vào ma tran duòng chéo duoi


83
135 53
178 95 43
204 122 70 27
283 201 148 105 79
371 290 205 162 135 57
446 296 311 268 241 163 106

2. Tao ma tran chuyen vi nhu sau (Dùng Copy, Paste Special chon Tranpose)

83 135 178 204 283 371 446
53 95 122 201 290 296
43 70 148 205 311
27 105 162 268
79 135 241
57 163
106


3. Tao ma tran duoi day tù 2 ma tran tren

83 135 178 204 283 371 446
83 53 95 122 201 290 296
135 53 43 70 148 205 311
178 95 43 27 105 162 268
204 122 70 27 79 135 241
283 201 148 105 79 57 163
371 290 205 162 135 57 106
446 296 311 268 241 163 106

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Thuc hiên các thao tác trên ma trân nhu huóng dân.
- Ghi chú lai cách thuc hiên.


Trang 8
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 09. Tao lâp báng tính tiên khách san

SO KÊ KHAI THUÊ PHÒNG
TT
Ten khách
hàng
Ngày den Ngày di
So
ngày
o
Loai
phòng
Giá
Tien
thue
Phí
phuc
vu
Chiet
khau
Tong
cong
1 Mr. Brown 09-Dec-95 31-Dec-95 A1
2 Mr. Green 31-Oct-95 12-Dec-95 B1
3 Miss Alice 31-Oct-95 24-Dec-95 A1
4 Mrs. Foster 31-Oct-95 24-Dec-95 A1
5 Mr. Robert 31-Oct-95 24-Dec-95 A2
6 Mr. Janathan 31-Oct-95 24-Dec-95 A1
7 Mr. Gulit 11-Jan-95 22-Dec-95 C1
8 Mr. Lee Yan 11-Jan-95 31-Dec-95 B2
9 Mr. Lam 11-Jan-95 25-Dec-95 A1
10 Mr. Hamed 15-Nov-95 20-Dec-95 A1
11 Mr. John 10-Oct-95 12-Dec-95 B1
12 Mr. verny 11-Jan-95 30-Nov-95 A2
13 Miss. Susan 21-Oct-95 12-Dec-95 C1
14 Mr. Tom 11-Nov-95 30-Nov-95 A1
15 Miss. Helen 31-Dec-95 31-Dec-95 C1

Loai Giá Phí PV
A1 $ 200.00 10%
A2 $ 150.00 8%
B1 $ 100.00 5%
B2 $ 60.00 5%
C1 $ 60.00 4%

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Tính sô ngày ó bãng (Ngày di – Ngày dên)
- Cãn cúu theo loai phòng dùng hàm VLOOKUP dê diên vào côt Giá
- Tiên thuê duoc tính là (Sô ngày ó)*Giá. Nhung nêu nguòi dó chi ó và di trong
cùng 1 ngày thì tính tiên thuê là môt núa giá.
- Phí phuc vu = (Tiên thuê)*(Phí phuc vu) dùng hàm VLOOKUP dê tìm phiPV
- Nêu sô ngày ó nhiêu hon 31 thì duoc tính chiêt khâu là 5% giá tiên thuê.
- Sô tiên phái trá Tông công = (Tiên thuê + Phí phuc vu - Chiêt khâu).


Trang 9
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 10. Tao lâp biêu dô sauTHONG KE MÚC TANG DÂN SOSTT Ðia danh So dan tang
1 Hà Noi 35000
2 Ho Chí Minh 85000
3 Hai Phòng 18400
4 Ðà Nang 16000
5 Quang Ninh 16500
6 Thái Bình 9600
7 Nha Trang 3000
Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Thiêt lâp biêu dô thê hiên các dü liêu dã có trong báng tính.
o Chon loai biêu dô hình côt (Ngang, Doc)
o Chon loai biêu dô hình tròn.
o Chon loai biêu dô hình duòng...


Trang 10
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 11. Tao lâp biêu dô tính lãi suât tiêt kiêm sau

LOAI TIÊN GUI ÐINH KY MOT NAM
LÃI THAY ÐÔI TÙ 2.3° 1 THÁNG ÐÊN 2° , 1.2 °, 1.5°

Ho Ten Ðia chí Ngày gui
Lai
suat (a)
Tien gui
Tien lai
(b)
Ngày
linh
Tien
linh(a)
Lý Quoc Sinh 40 ÐBP 3/21/94 50,000,000 3/21/95
Võ Hüu Le 78 VTS 4/21/94 60,000,000 4/21/95
Nguyen Trí Pháp 100 HBT 5/15/95 70,000,000 5/14/96
Nguyen Kha Van 50 BTX 1/10/96 40,000,000 1/9/97
Lý Thi Kim Dung 60 LCT 8/21/94 100,000,000 8/21/95
Võ Thi Thuy Tú 100 NÐC 12/9/94 50,000,000 12/9/95
Pham Khac Trí 40 NgH 2/12/96 60,000,000 2/11/97
Tran Ðac Hùng 63 NTT 6/26/95 50,000,000 6/25/96
Le Khánh Ðac 42 VTS 5/15/95 100,000,000 5/14/96
Lý Quoc Bang 212 LTK 4/4/94 100,000,000 4/4/95


Ngày gui Lãi suat
1/10/1900 2.30%
4/21/1994 2.00%
12/31/1995 1.20%
2/11/1996 1.50%

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Ðiên các lãi suât tuong úng vói ngày gúi vào côt lãi suât vói các môc thòi gian
gúi duoc sãp theo thú tu tãng dân trong báng bên duói (VLOOKUP).
- Tiên lãi duoc tính = (Ngày lïnh – Ngày gúi)*(Tiên gúi)* (Lãi suât)/31
- Tiên lïnh = Tiên gúi + Tiên lãi.
- Thay dôi cách hiên thj ngày, tháng, nãm theo djnh dang cúa nguòi Viêt Nam.
- Sãp xêp dü liêu theo chiêu giám dân cúa sô tiên gúi.
- Sãp xêp báng tính theo chiêu tãng dân cúa ngày gúi và tãng dân cúa ngày lïnh.
- Ðãt loc dü liêu, lây các thông tin vê khách hàng có sô tiên gúi là 50.000,
100.000.000.


Trang 11
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 12. Tao lâp báo cáo bán hàng sau

BÁO CÁO BÁN HANG
(Iuan le tù 9-8-2008 den 16-8-2008)

STT Ma HÐ Mat hàng Ngày Ðon vi SLuong Ðon giá Thành tien
1 SD1M2 07-12-98 5
2 HDM64 12-12-98 2
3 CDM74 08-12-98 12
4 SD1M4 09-12-98 7
5 HDM64 11-12-98 3
6 CDM74 07-12-98 5
7 SD1M2 10-12-98 6
8 CDM74 14-12-98 4
9 SD1M4 13-12-98 10
10 SD1M2 14-12-98 20
Tong Cong

Bang Danh Muc
Ma Ten mat hàng Ðon vi Ðon giá
SM4 Ðia mem 1.4Mb Thùng 140
SM2 Ðia mem 1.2Mb Thùng 120
C74 Ðia CD 740Mb Thùng 200
H64 Ðia cúng 3.2Mb Cái 120

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính nhu trên.
- Ðiên tên mãt hàng vào côt mãt hàng dua trên viêc lây 1 kí tu bên trái và 1 kí tu
bên phái cúa côt Mã HÐ và tìm kiêm trong báng danh muc. (Dùng hàm
VLOOKUP)
- Ðiên don vj tính cúa mãt hàng vào côt don vj dua trên viêc lây 1 kí tu bên trái và
1 kí tu bên phái cúa côt Mã HÐ và tìm kiêm trong báng danh muc.(Dùng hàm
VLOOKUP)
- Ðiên don vj tính cúa mãt hàng vào côt don vj dua trên viêc lây 1 kí tu bên trái và
1 kí tu bên phái cúa côt Mã HÐ và tìm kiêm trong báng danh muc. (Dùng hàm
VLOOKUP)
- Thành tiên = Sô luong * Ðon giá
- Tính tông sô tiên bán duoc cúa các mãt hàng (SUMIF)
Trang 12
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 13. Tao lâp báng tông kêt kinh doanh sau

Cua hàng vat lieu xay dung ABC
BANG TONG KET CUOI NGAY
Ngày ..../...../......

STT Ma mat hàng Ten mat hàng
Ðon vi
tính
SL Ðon giá Thành tien

1 A01 1000
2 B01 80
3 A02 1200
4 C01 20
5 C02 80
Tong:
Bang phu 1

Kí tu thú nhat Loai VLXD Ðon vi tínhA Gach men Vien
B Ton Tam
C Xi mang Bao

Bang don giá

Kí tu thú nhat Loai 1 Loai 2

A 15000 13000
B 80000 70000
C 85000 75000

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính theo mâu trên.
- Ðiên tên mãt hàng, don vj tính tuong úng tù báng phu 1 dùng hàm tìm kiêm
VLOOKUP vói viêc tra cúu kí tu dâu tiên trong mã hàng.
- Ðiên don giá tù báng phu thú 2 dùng hàm tìm kiêm VLOOKUP.
- Tính thành tiên = Ðon giá * Sô luong.
- Tính tông sô tiên.
- Trình bày báng tính khoa hoc, rõ ràng.


Trang 13
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 14: Lâp báng luong sau

BANG LUONG THÁNG 08-2008
STT
Ma nhan
vien
Ho và ten
Phòng
ban
Luong
can
ban
Ngày
cong
Ma
loai
So
nam
cong
tác
He so
luong
Luong
1 A20ÐT Le Thanh Bình 540 26
2 B15TV Nguyen Van Chí 290 24
3 C06HC Húa Minh Tuan 290 25
4 D03VT Ðo Kim Anh 310 24
5 C18ÐT Tran Ðoan Trang 290 23
6 B10ÐT Mai Thu Huyen 290 26

Bang ma
ÐT HC TV VT
Ðào tao H chánh
Tài
vu Vat t

Bang he so

Ma loai
So nam cong tác
1 3 4 8 915 > 16
A 10 12 14 20
B 10 11 13 16
C 9 10 12 14
D 8 9 11 13

Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính theo mâu trên.
- Tìm kiêm tên các phòng ban dua vào 2 kí tu cuôi cúa côt mã nhân viên dê diên
vào côt phòng ban.
- Ðiên thông tin vê mã loai vào côt mã loai bãng cách lây 1 kí tu dâu tiên trong mã
nhân viên.
- Ðiên sô nãm công tác bãng cách lây 2 kí tu thú 2, 3 trong mã nhân viên.
- Ðiên hê sô luong dua trên báng hê sô và sô nãm công tác tuong úng vói tùng
loai.
- Luong = Luong cãn bán * Ngày công * Hê sô luong.
(Chú ý cách tìm kiêm hê sô luong trong báng hê sô dua trên sô näm công tác)
Trang 14
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 15: Lâp báng tính sau

BÀNG ÐIEM XÉP LOAI
Dùng cong thúc dien giá tri vào các o có dau ? trong bang sau (chú ý trình bày dep)

TT Ten Ngày sinh Tuoi GT Toán Tin
Trung
bình
Xep
thú
Xep
loai
Hoc
bong
1 Hùng 1/30/1978 ? Nam 4 7 ? ? ? ?
? Bình 8/21/1974 ? Nü 6 8 ? ? ? ?
? Van 11/21/1970 ? Nü 8 9 ? ? ? ?
? Bình 8/16/1977 ? Nam 9 10 ? ? ? ?
? Doanh 12/5/1976 ? Nam 5 8 ? ? ? ?
? Loan 9/18/1977 ? Nü 5 4 ? ? ? ?
? Anh 4/23/1968 ? Nam 9 6 ? ? ? ?
? Thu 5/1/1973 ? Nü 3 5 ? ? ? ?
? Trang 12/25/1983 ? Nü 8 5 ? ? ? ?
? Hoài 6/10/1987 ? Nü 4 7 ? ? ? ?
? Phuong 2/8/1984 ? Nü 7 4 ? ? ? ?
? Mai 9/3/1982 ? Nü 9 3 ? ? ? ?
? Ðúc 5/20/1978 ? Nam 4 8 ? ? ? ?
? Tam 6/7/1979 ? Nam 10 6 ? ? ? ?
? Huong 5/2/1983 ? Nü 2 5 ? ? ? ?
? Diep 10/20/1982 ? Nü 5 5 ? ? ? ?
? Khánh 2/26/1971 ? Nam 6 7 ? ? ? ?
? Ngan 5/12/1975 ? Nü 10 8 ? ? ? ?


Nhiêm vµ:
- Lâp báng tính theo mâu trên.
- Ðiên sô thú tu cúa báng tính tu dông
- Tuôi tính dên ngày Hôm nay (dú 365 ngày mói tính là 1 tuôi)
- Ðiêm trung bình tính nh sau : Toán hê sô 2, Tin hê sô 3
- Xêp loai và Hoc bông theo thang diêm sau :
- Sãp xêp lai danh sách theo xêp thú : xêp thú 1 dúng truóc rôi
dên xêp thú 2Xep loai Kém 5 TB 6,5 Khá 8 Gioi 9,5 Xuat sac
Hoc bong -100 0 50 100 200


Trang 15
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 16: Lâp báng tính thu dôi ngoai tê sau

ÐOI TIÊN NGOAI TE
Dùng cong thúc dien giá tri vào các o có dau ? trong bang sau (chú ý trình bày dep)

TT Loai HÐ Loai Ngoai te So tien Ty giá Quy ra VNÐ

1 Chi USD 100 ? ?
? Thu DM 1500 ? ?
? Thu FR 3000 ? ?
? Chi DM 1000 ? ?
? Chi FR 4000 ? ?
? Thu USD 500 ? ?
?
Chi JP 8000
? ?

?
Thu USD 750
? ?

?
Chi FR 650
? ?

?
Thu JP 920
? ?

?
Thu USD 1500
? ?

?
Thu DM 6500
? ?

?
Chi FR 7800
? ?

?
Chi DM 1600
? ?

?
Thu USD 800
? ?

?
Chi JP 100
? ?

?
Thu FR 3000
? ?

?
Thu JP 7400
? ?

?
Chi DM 6000
? ?

? Chi DM 500 ? ?

Chú ý : 1/ Ty giá : 1 USD = 14000 d, 1 DM = 10000 d,
1 FR = 6000 d, 1 JP = 1200 d
2/ Dùng cong thúc, dien giá tri vào bang sau :


Loai Ngoai te Loai hoá don So tien Quy ra VNÐ


USD
Thu ? ?
Chi ? ?

FR
Thu ? ?
Chi ? ?

DM
Thu ? ?
Chi ? ?

JP
Thu ? ?
Chi ? ?
Trang 16
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 17: Lâp báng kê khai hàng hóa sau


KE KHAI HANG HOÁ
Dùng cong thúc dien giá tri vào các o có dau ? trong bang sau (chú ý trình bày dep)

TT Ma Ten hàng
Ngày
nhap
Ngày bán
Nhan
xét
So
Luong
Ðon
giá
Thành
tien
Thue
Giá
thành
1 B2 Giay 5/12/1998 5/15/1998 ? 100 5 ? ? ?
? A1 Vai bong 1/7/1998 4/17/1998 ? 200 10 ? ? ?
? D1 Xi mang 7/30/1998 9/28/1998 ? 300 20 ? ? ?
? C2 Gach 2/1/1998 12/1/1998 ? 120 15 ? ? ?
? A2 Vai hoa 7/30/1998 9/28/1998 ? 400 15 ? ? ?
? B1 Bìa 5/12/1998 5/15/1998 ? 50 10 ? ? ?
? D2 Cát 8/11/1998 9/15/1998 ? 250 5 ? ? ?
? C1 Sat 6/10/1998 8/16/1999 ? 700 30 ? ? ?
Cong ? ? ? ? ?

Chú ý :


1/ Nêu thòi gian Iuu kho <=30 ghi nhân xét : Bán chay


- Nêu 30 <thòi gian luu kho <=90 ghi nhân xét : Bán duoc


- Nêu thòi gian luu kho >90 ghi nhân xét : Bán châm

2/ Thuê = Hê sô thuê x Thành tiên. Hê sô thuê cho ó báng sau :


Bang he so thue

Ma dau
Ma thú 2
1 2
A 1.50% 1%
B 6% 5%
C 10% 8%
D 15% 12%

3/ Giá thành = Thành tien + Thue

4/ Tính các tong o phía duoi các cotTrang 17
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 18: Lâp báng tính sau

BANG TÍNH TIÊN ÐIEN THÁNG 8-2008


TT Chu ho Hình thúc SD Chí so truoc Chí so sau Ðien tieu thu Tien dien
1 Van San xuat 100 500 ? ?
? Bình Kinh doanh 0 200 ? ?
? Khánh Tieu dùng 0 150 ? ?
? Doanh San xuat 250 600 ? ?
? Lan Tieu dùng 0 101 ? ?
? Thu Tieu dùng 0 50 ? ?
? Quang Kinh doanh 50 300 ? ?
? Tùng San xuat 30 420 ? ?
? Dung San xuat 52 477 ? ?
? Tram Tieu dùng 55 550 ? ?
? Trang Kinh doanh 710 1320 ? ?
? Hien Tieu dùng 30 448 ? ?
? Mÿ San xuat 40 559 ? ?
? Huyen Kinh doanh 0 66 ? ?
? Trung Tieu dùng 350 541 ? ?
? Hà San xuat 0 79 ? ?
? Linh Tieu dùng 100 193 ? ?
? Chien Tieu dùng 95 320 ? ?
? Lan Kinh doanh 0 100 ? ?
? Trà Kinh doanh 0 150 ? ?Hình thúc SD So ho Tien dien
San xuat ? ?
Kinh doanh ? ?
Tieu dùng ? ?


Chú ý: 1/ Giá dien :
Ho San xuat : 2000 d/so
Ho Kinh doanh : 800 d/so
Ho Tieu dùng : 500 d/so

2/ Tien dien = Giá dien * Ðien tieu thu
Trang 18
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 19: Lâp báng tính sau


A B C D E F G H I
1
2 BANG ÐIEM LÓP TIN HOC
3
4 STT Ten Toán Tin Anh Tong ÐTB Thi lai
5 1 V. Anh 6 8 9
6 2 P. Anh 7 7 5
7 3 Bình 5 9 8
8 4 Chung 0 4 7
9 5 Diep 9 7 4
10 6 Huyen 3 8 5
11 7 Huong 6 7 6
12 8 Khánh 7 8 7
13 9 Linh 8 9 2
14 10 Loan 6 2 8
15 11 Lan 9 8 6
16 12 Mai 2 6 7
17 13 Nhung 9 3 10
18 14 Quyen 10 8 3
19 15 Hang 7 6 7
20
21 Tr.bình Lonnhat Nhonhat
22 Tong
23 Toán
24 Tin
25 Anh
26


Nhiêm vµ:
- Nhâp báng tính.
- Tính côt tông bãng tông cúa toán+tin+anh.
- Tính ÐTB bãng trung bình công cúa toán, anh và vãn.
- Ðiên vào côt thi lai xâu 'TL' cho nhüng nguòi có ít nhât môt diêm <5.
- Tính diêm trung bình, diêm lón nhât, nhó nhât cúa các côt tông, toán, tin, anh vào
báng phía duói.Trang 19
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 20: Lâp báng tính sau

CÁC CHUYÊN DU L|CH NGÃN NGAY
STT Noi du I|ch Ngày di Ngày vê Tiên ãn
Tiên
khách san
Tiên xe Tông công
1 Ðà Lat
2 Nha Trang
3 Vüng Tâu
4 Huê
5 Ðà Lat
6 Huê
7 Nha Trang
8 Ðà lat
9 Vüng Tâu

BÁNG ÐON GIÁ
Noi du I|ch Tiên xe Tiên ãn/ng Tiên KS/ng
Ðà Lat 40000 15000 80000
Nha Trang 50000 15000 60000
Vüng Tâu 20000 12000 100000
Huê 60000 25000 90000

BÁNG TÔNG KÊT
Noi du I|ch Sô Iân Tiên ãn Tiên KS Tiên xe Tông công
Ðà Lat
Nha Trang
Vüng Tâu
HuêNhiêm vµ:
1. Tu nhâp côt Ngày di và Ngày vê, djnh dang ngày theo kiêu dd/mm/yy.
2. Tính Tiên ãn, Tiên khách san, Tiên xe theo Báng don gía vói:
Tiên ãn = (Ngày vê – Ngày di)* Tiên ãn 1 ngày;
Tiên khách san = (Ngày vê – Ngày di)*Tiên khách san 1 ngày.
3. Các côt có giá trj bãng tiên djnh dang theo kiêu có don vj là “Ðông”.
Ví du: 5 Ðông.
Trang 20
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 21: Lâp báng thanh toán luong sau:

BÀNG THANH TOÁN LUONG THÁNG 08/2008
Tông quï luong: 3.260.500
Ngày công qui djnh: 26

Mã NV Hç và tên LCB Ngày công
HS co
bán
HS khu
vµc
Ðiêm Luong
Tam
úng
Còn
lai
C01B Mai 450 25
B02A Phuong 480 23
A03C Hùng 330 28
B04B Bình 450 24
B05C Dung 300 25
C06A Phong 520 27
A07B Yên 420 26

Báng hê sô
HSCB HSKV
A 1.5 1.1
B 1.2 1.3
C 1.0 1.4

Nhiêm vµ
Thành lâp các công thúc tính toán dua trên các biêu thúc và các hàm dã hoc dê
thuc hiên các yêu câu sau:
1. HSCB dua vào ký tu dâu cúa Mã NV và Báng hê sô dã cho.
2. HSKV dua vào ký tu cuôi cúa Mã NV và Báng hê sô dã cho.
3. Tính Ðiêm = LCB * (Ngày công / Ngày công Qui d[nh) * HSCB * HSKV.
4. Tính Tông Ðiêm cho côt Ðiêm (trên hàng tông công).
5. Tính luong = (Tông quï luong/Tông diêm)* Ðiêm. Tính Tam úng = 2/3*Luong.
6. Tính Còn lai = Luong - Tam úngTrang 21
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 22: Lâp báng thanh toán luong sau:

TRUÒNG KT & NVDL NGÔ QUYÈN
BQ MÔN TIN HQC
---------------------
DANH SÁCH KHEN THUÒNG (08/2008)

STT HQ VÀ TÊN NGÀY CÔNG MÃ KT TIÈN
1. Nguyên Thj Thuân 23 A
2. Trân Ngoc Quynh 25 B
3. Nguyên Thành Trung 20 C
4. Trân Minh Trí 15 B
5. Nguyên Thj Thu Cúc 28 C
6. Vü Vãn Sâm 12 A
7. Nguyên Phuóc Hoa 10 C
8. Vü Minh Tâm 25 A
9. Nguyên Thj Phúc 24 B
10. Vü Thj Tuyêt 26 C
11. Ðinh Khãc Ðài 26 B
12. Hô Thj Nhiên 25 A
13. Nguyên Thj Lê 23 A
14. Ðào Hông Chinh 25 C
15. Hà Thj Thuý 26 A
16. Trân Thj Hãng 26 A
17. Trân Thj Kim Thanh 20 B
18. Trân Vãn Sinh 18 C
19. Nguyên Vãn Tý 26 B
20. Lê Hoàng Long 26 C
Tông Công

Tính giá trj cho côt Tiên dua theo sô Ngày Công và Mã KT và duoc tìm kiêm trong báng sau

Mã KT
Ngày công
A B C
Ngày công <10 100000 80000 50000
10<Ngày công<=20 200000 100000 700000
Ngày công>20 300000 150000 100000Trang 22
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 23: Lâp báng thanh toán luong sau:

BÀNG CHI TIÉT TÍNH GIÁ THÀNH

STT

hàng
Tên
hàng
Ðon giá

luçng
Thành
tiên
Thuê
nhâp
Phí VC
Giá
vôn
Giá
bán
1 TTVC 400 300
2 CCAK 200 200
3 DDMC 350 300
4 TTVK 450 100
5 CCAC 180 500
6 MMIC 10 200

Báng phµ Thông kê các måt hàng
Mã Thuê Phí VC Tên hàng Giá vôn Giá bán
T 29% 4% TiVi
C 10% 3% Cassatte
D 8% 2.50% Ðâu máy
M 2% 0.50%

Nhiêm vµ:
1) Tao và djnh dang các báng tính trên và diên vào côt tên hàng theo nguyên tãc sau
- Nêu hai ký tu dâu cúa mã hàng là TT thì tên hàng là “TiVi”
- Nêu hai ký tu dâu cúa mã hàng là CC thì tên hàng là “Cassatte”
- Nêu hai ký tu dâu cúa mã hàng là DD thì tên hàng là “Ðâu máy”
- Nêu hai ký tu dâu cúa mã hàng là MM thì tên hàng là “Micro”
2) Thành tiên = don giá * sô luong
3) Tính thuê nhâp dua vào ký tu cuôi cúa mã hàng và tính theo nguyên tãc sau:
- Nêu ký tu cuôi mà bãng “C” thì thuê nhâp = thành tiên * 0.05 * thuê (duoc
tính dua vào ký tu dâu và báng phu)
- Nêu ký tu cuôi là “K” thì thuê nhâp = thành tiên * thuê (duoc tính dua vào
ký tu dâu và báng phu)
4) Tính phí VC= thành tiên * phí VC (duoc tính dua vào ký tu dâu cúa báng mã
hàng và báng phu )
5) Tính ÐGiá vôn = (thuê nhâp + thành tiên + phí VC ) / sô luong
6) Tính Ðgiá bán = (thuê nhâp + thành tiên + phí VC) * 1.2 / sô luong
7) Ðua ra danh sách nhüng mãt hàng là "ti vi " hoãc Cassette (loc Advance Filter)
8) Sãp xêp danh sách tãng dân theo giá bán
9) Thông kê các mãt hàng cho trong báng thông kê mãt hàng (có thê sú dung môt
trong các hàm sau: Dsum,sumif)

Trang 23
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 24: Lâp báng theo dõi khách san sau:

KHÁCH SAN DAEWOO

BÀNG THEO DÕI KHÁCH HÀNG

STT Khách Sô phòng Ngày dên Ngày di Tiên thuê Tiên giám Tiên phái trá
1 Nam A01 01-01-98 10-01-98
2 Hùng B01 15-01-98 15-01-98
3 Nam A01 20-01-98 25-01-98
4 Minh C02 15-01-98 20-01-98
5 Thanh B02 25-01-98 30-01-98
6 Düng A02 01-01-98 30-01-98

Báng giá thuê phòng (VNÐ) Tông tiên thu duçc cúa các phòng

Loai Giá/ngày
A 500000
B 300000
C 200000

Nhiêm vµ:
1) Tính tiên thuê = ( Ngày di - ngày dên +1 ) * Giá thuê (giá thuê duoc tra cúu trong
báng giá thuê phòng dua vào ký tu dâu tiên cúa sô phòng)
2) Tính tiên giám cho nhüng nguòi không thuê ngày 15-01-98 thì tiên giám = 5% tiên
thuê, nguoc lai bãng 0
3) Tính tiên phái trá = tiên thuê - tiên giám
4) Ðua ra danh sách nhüng trá phòng vào ngày 30(Dùng Avandced Filter trích dü liêu)
5) Ðua ra danh sách nhüng nguòi thuê phòng loai A(dùng AutoFilter)
6) Tính tông tiên thu duoc cúa các phòng(dùng Sumif hoãc Dsum)
7) Ðjnh dang báng tính, trang in lê giây, khô giây, diên vào dâu trang, chân trang (nôi
dung tuy ý)
8) Sãp xêp danh sách tãng dân theo sô tiên phái tráLoai Tông tiên thu
A
B
C


Trang 24
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 25: Lâp báng theo doanh thu câu lac bô

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DOANH THU CÁC CÂU LAC BQ TRONG NÄM 2008
STT Mã CLB Tên CLB Tên Nuóc SL CÐV Giá vé Doanh thu Lãi-Lô
1 IAC1 80000
2 EMU2 60000
3 FPS2 50000
4 SBA1 100000
5 SRE1 80000
6 GBM2 70000
7 PBI2 40000
Báng mã nuóc Mã câu lac bô


Nhiêm vµ:
1) Ðiên vào Tên câu lac bô dua vào ký tu thú 2 và ký tu thú 3 và báng Mã câu lac bô
2) Ðiên vào côt Tên nuóc dua vào ký tu thú nhât cúa mã CLB và báng mã nuóc
3) Dua vào Mã CLB diên vào côt giá vé theo nguyên tãc sau:
+ Nêu ký tu cuôi cúa Mã CLB là 1 thì giá vé (Tra trong báng Mã câu lac bô dua
vào Mã CLB ký tu thú 2 và 3) * 0.95
+ Nêu ký tu cuôi cúa Mã CLB là 2 thì giá vé (Tra trong báng Mã câu lac bô dua
vào ký Mã CLB tu thú 2 và 3) * 1.05
4) Doanh thu = SL CÐV (sô luong cô dông viên) * Giá vé
5) Ðiên vào côt Lãi - Lô theo nguyên tãc sau: Nêu Doanh thu >900000 thì Lãi -lô = "Lãi".
Nguoc lai là "Lô"
6) Dua vào báng báo cáo tình hình doanh thu, hãy lâp báng thông kê doanh thu sau:
Hang Tông Doanh Thu Tông sô dôi
1
2
7) Ðjnh dang dü liêu báng tính. Tao khung và làm nên cho báng tính. Ðjnh dang tiên tê
(USD)
8) Sãp xêp báng tính theo thú tu tãng dân cúa Tên câu lac bô.
9) Sú dung chúc nãng AdvanceFilter loc ra nhüng mãt hàng thoá mãn diêu kiên Doanh
thu >=600000 và kí tu cuôi cúa mã CLB là 1.

Mã Tên nuóc
I Ý
G Ðúc
S Tây B Nha
P Bô Ð Nha
F Pháp
E Anh
Mã Tên CLB Giá vé
MU Manchaster 10
PS Paris SG 12
RE Real Madrid 10
BI Benfica 7
AC Ac Milan 12
BA Barcelona 10
BM B. Munich 10


Trang 25
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 26: Lâp báng kê toán sau:

KÉ TOÁN CUÓI TUÀN
Mã hàng Ngày Nhâp kho Ðon v[ nhân Sô luçng (Lít)
DC00BP0 01/11/00 CY Du ljch 2000
DK01ES1 02/11/00 XN Vân tái 3000
XK92SH2 03/110/00 Ðôi báo vê 2500
NC4TCA0 04/11/00 Nhà Máy Z75 1500
DC00TN2 05/11/00 Xuóng 304 2000
NK06MO1 06/11/00 XN Ðiên Lanh 4000
NK89BP2 07/11/00 Ct Ðiên luc 3500
XC83TN1 08/11/00 CT Co khí 2500
XC93ES0 09/11/00 CT Xây lãp 1 1500
NK02CA0 10/11/00 Ðôi Vân tái 2000
Công:
Bình quân ngày:
Sô don vj mua trên 20 lít:
Sô don vj mua duói 20 lít:
Nhiêm vµ
1. Chèn thêm côt STT và nhâp dü liêu cho côt này. Chèn sau côt Mã hàng các côt: Tên
hàng, Hãng sán xuât, Ðon giá (Ðông/lít).
2. Chèn sau côt Sô luong các côt nhu sau:
Xàng Nhót Dâu lúa
SL ThànhTiên SL ThànhTiên SL ThànhTiên
…..
….. ….. ….. ….. …..

3. Chèn vào cuôi báng tính các côt:
Tông Tiên Cuóc chuyên chó Thuê Tiên trá Tý lê
….. ….. ….. ….. …..

4. Phân bô sô luong chung vào các côt SL cúa Xãng, Nhót, Dâu lúa cãn cú vào ký tu
dâu cúa Mã hàng nhu sau:
Ký tµ dâu cúa mã Côt phân bô cúa
X Xãng
N Nhót
L Dâu lúa
5. Ðiên giá trj cho các côt Tên hàng và Ðon giá, biêt rãng ký tu dâu tiên bên trái cúa Mã
hàng là dai diên cho môt mãt hàng và môt mãt hàng së duoc bán theo giá cung câp
hoãc giá kinh doanh dua vào ký tu thú hai cúa Mã hàng (C: Cung câp, K: Kinh
doanh) bãng cách dò tìm trong báng 1 sau.

Måt
hàng
Tên hàng Giá CCâp Giá
KDoanh
Phí CC
KVµc 1
Phí CC
KVµc 2
Thuê suât
X Xãng 3800 4200 0.2% 0.4% 3%
D Dâu 3000 3400 0.6% 1.2% 2.5%
N Nhót 23000 25200 0.4% 0.8% 2%


Trang 26
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
6. Ðiên giá trj cho côt Hãng sán xuât dua vào ký tu cuôi cúa Mã hàng. Nêu hai ký tu
cuôi này là “TN”, Hãng sán xuât là “Trong nuóc”, nguoc lai dò tìm trong báng 2 sau:

2 ký tµ cuôi cúa Mã hàng Tên hãng sán xuât
BP British Petro
ES Esso
SH Shell
CA Castrol
MO Mobil

7. Tính Thành tiên = Sô luong * Ðon giá.
8. Tính Tông tiên = Tông thành tiên cúa 3 côt T.Tiên cúa tùng don vj (theo hàng ngang)
9. Tính Thuê = (Tông tiên * Thuê suât). Trong dó, Nêu Hãng sán xuât là “Trong nuóc”
thì Thuê suât là 0; nguoc lai Thuê suât là ký tu dâu tiên cúa Mã hàng và dò tìm trong
báng 1.
10. Tính Cuóc Chuyên chó = Phí vân chuyên * Ðon giá. Biêt rãng, ký tu bên phái cúa
Mã hàng là dai diên cho môt khu vuc. Có 3 khu vuc 0, 1, 2. Nêu ký tu bên phái là 0,
Phí chuyên chó (khu vuc 0) =0; nguoc lai, Phí chuyên chó (các khu vuc 1 và 2)
duoc tính dua vào ký tu dâu tiên cúa Mã hàng và dò tìm trong báng 1.
11. Tính Tiên trá = Tông tiên + Thuê + Cuóc chuyên chó. Nêu don vj nào mua tù 100 lít
tró lên hoãc mua theo giá Kinh doanh thì duoc bót 10% Tiên trá.
12. Tính Tông cúa côt Tiên trá.
13. Tính Tý lê theo công thúc:
Tý lê = Tiên trá cúa tùng don vj / Tông cúa côt Tiên trá.
14. Tính Công (là tông cúa các côt) ; Bình quân ngày (là bình quân cúa tram xãng trong
6 ngày làm viêc) cúa tùng côt ó cuôi báng tính.
15. Tính báng duói dây:

Tên hàng Xång Dâu Nhót
Doanh thu

16. Ðjnh dang dü liêu báng tính, tao duòng ké cho báng tính.
17. Sãp xêp báng tính theo thú tu giám dân cúa Tên hàng.
18. Sú dung chúc nãng AutoFilter trích ra nhüng mãt hàng thoá mãn diêu kiên sau:
+ Sô luong >2000 và < 4000.
+ Hoãc Các mãt hàng ó khu vuc “0”.
19. Sú dung tính nãng AdvanceFilter trích ra nhüng mâu tin thoá man môt trong các diêu
kiên sau:
+ Sô luong > 1000 và < 3000.
+ Các mãt hàng ó khu vuc 2.
20. Tù báng dã duoc lâp ra tù câu 4 phân tính toán, vë biêu dô thê hiên su so sánh
Doanh thu cúa các mãt hàng dã bán ra.


Trang 27
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 27: Lâp báng theo dõi khách san sau:

Khách Ðen Ði Ma so
Loai
phòng
Loai
phan an
Tien An
Tuan
o
Giá
Tuan
Ngày
o
Giá
Ngày
Tong
Cong
Vuong 06/03 12/06 TRBF2
Ho 25/03 18/05 L1BF4
Lam 20/03 15/05 L1AF0
To 25/03 12/04 TRAF1
Lý 27/03 10/05 L3BF5
Lan 01/04 28/05 L1AF5
Mai 03/04 03/06 L3BF1
Tram 07/05 12/06 L2AF4
Long 11/04 06/06 L1BF3
Tan 15/04 14/06 TRCF0
Tong cong: x x x x x x
Chú thích
Bieu gía phòng

Bieu giá phí an/1 ngày
Loai Tuan Ngày F0 F1 F2 F3 F4 F5
TRA 50 9 5 8 10 12 15 18
TRB 45 8
L1A 45 8
L1B 40 7
L2A 40 7
L2B 36 6
L3A 30 5
L3B 28 5
TRC 41 7
Yeu cau:
1) Dua vào 3 ký tu dau cua mã so de dien vào cot Loai phòng ( dùng hàm left )
2) Dua vào 2 ký tu cuoi cua mã so de dien vào cot Loai phan an(dùng hàm right)
3) Dua vào bang Bieu giá phí an/1 ngày de dien vào cot tien an (sau dó dinh dang giá tri theo kieu
tien te Vd: 18 Ðong)
4) Tính giá tri cua cot Tuan o =( di-den)/7 lay phan nguyen(dùng hàm INT)
5) Ðien vào cot giá tuan dua vào bang bieu giá phòng
6) Tính giá tri cua cot Ngày o = ( di - den )/ 7 lay phan d(dùng hàm mod)
7) Ðien vào cot giá ngày dua vào bang bieu giá phòng
8) Tính cot T cong bang tien an*(di - den) + giá T*Tuan o + giá ngày * Ngày o
9) Tính giá tri tong cong cho các o dánh dau (x)
10) Ðinh dang bang nhu bang tren


Trang 28
Giáo trình
Ðai hçc Hái Phòng. Giáng viên: Lê Ðåc Nhuòng Thµc hành tin hçc úng dµng
Bài 28
BÁO CÁO THUE THÁNG 1
So dang
ký kinh
doanh
Ten
cho
Ma
hàng
kinh
doanh
Ten mat
hàng
Von kinh
doanh
Ti le
thue
Tien
thue
Ngày het
han dóng
thue
Ngày dóng
thuc te
So
ngày
dóng
thue
quá
han
Tien
phat
Thue
phai
nop
001/DK VKT 10,000,000 1/1/1998 1/1/1998
001/BT QA 2,000,000 1/15/1998 1/19/1998
002/BC TP 5,000,000 1/13/1998 1/15/1998
004/TD MP 15,000,000 1/20/1998 1/25/1998
004/PN GD 2,000,000 1/20/1998 1/29/1998
002/DK QA 10,000,000 1/18/1998 1/17/1998
002/TD GD 1,500,000 1/2/1998 1/9/1998
003/BC MP 9,000,000 1/10/1998 1/10/1998
002/BT VKT 8,000,000 1/12/1998 1/15/1998
003/TD TP 900,000 1/25/1998 1/26/1998
Yeu cau:
1) Ðien vào cot Ten cho dua vào 2 ký tu cuoi cua So dang ký kinh doanh, theo nguyen tac sau:

TD Thì ten cho là Tan Ðinh


BT Thì ten cho là Ben Thành


BC Thì ten cho là Bà Chieu


DK Thì ten cho là Ða Kao


PN Thì ten cho là Phú Nhuan

2) Dua vào mã m•t hàng kinh de cho biet ten hàng theo nguyen tac: neu là:
TP Thì ten hàng là Thuc ph€m
GD Thì ten hàng là Giay dép
MP Thì ten hàng là Mÿ ph€m
VKT Thì ten hàng là Vai Kate
QA Thì ten hàng là Quan áo
3) Dua vào mã m•t hàng kinh doanh de cho biet T• le thue theo nguyen tac: Neu là:
TP Thì thue là 5%
GD Thì thue là 3%
MP Thì thue là 10%
VKT Thì thue là 9%
QA Thì thue là 8%
4) Tính tien thue =von kinh doanh * t• le thue (sau dó dinh dang sang kieu dong vd: 100000 d)
5) Tính so ngày dóng thue ‚uá han: = ngày dóng thuc te - ngày het han dóng thue
(neu so ngày dóng thue ‚uá han ƒ0 thì so ngày dóng = 0)
6) Tính tien phat theo nguyen tac sau:
Neu so ngày dóng thue ‚uá han ƒ3 thì tien phat =so ngày dóng thue * tien thue *2% còn nguoc lai=0
7) Tính tien thue phai nop = tien phat + tien thue
8) Ðinh dang bang tính
9) Ðien vào dau trang Ho và ten ban dien vào chan trang ngành hoc và lóp

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.