P. 1
CĐ BÀI TẬP ESTE VÀ PP

CĐ BÀI TẬP ESTE VÀ PP

|Views: 766|Likes:
Được xuất bản bởitranhuunhut_mov

More info:

Published by: tranhuunhut_mov on Apr 15, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/12/2013

pdf

text

original

A- ĐỊNH NGHĨA B- LẬP CÔNG THỨC Nguyên tắc lập công thức: Viết phương trình phản ứng

tổng hợp este từ công thức của axit và ancol tương ứng. 1- Công thức của este tạo từ axit no và ancol no: - Este tạo từ axit no đơn chức và ancol no đơn chức: CnH2n + 1COOH + CmH2m + 1OH → CnH2n + 1COOCmH2m + 1 + H2O Công thức phân tử: CnH2n O2 n≥ 2 - Este tạo từ axit no hai chức và ancol no đơn chức: CnH2n(COOH)2 + 2CmH2m + 1OH → CnH2n + 1(COOCmH2m + 1)2 + 2H2O Công thức phân tử: CnH2n-2 O4 n≥ 4 - Este tạo từ axit no đơn chức và ancol no hai chức: 2CnH2n+1COOH + CmH2m (OH) → (CnH2n + 1COO)2CmH2m + 2H2O Công thức phân tử: CnH2n-2 O4 n≥ 4 TQ- Este tạo từ axit no, đa chức và ancol no đơn chức: CnH2n + 2-p(COO H)p + pCmH2m + 1OH → CnH2n + 2-p(COOCmH2m + 1)p + pH2O TQ- Este tạo từ axit no, đơn chức và ancol no đa chức: pCnH2n + 1COO H + CmH2m + 2-p(OH)p → (CnH2n + 1COO)pCmH2m + 1 + pH2O 2- Công thức của este tạo từ axit không no và ancol no: - Este tạo từ axit không no đơn chức và ancol no đơn chức: CnH2n - 1COOH + CmH2m + 1OH → CnH2n - 1COOCmH2m + 1 + H2O Công thức phân tử: CnH2n-2 O2 n≥ 4 - Este tạo từ axit không no, một nối đôi, đơn chức và ancol no đa chức: pCnH2n -1COO H + CmH2m + 2-p(OH)p → (CnH2n -1COO)pCmH2m + 1 + pH2O 3- Công thức của este tạo từ axit no và ancol không no: - Este tạo từ axit no đơn chức và ancol không no, một nối đôi, đơn chức: CnH2n + 1COOH + CmH2m - 1OH → CnH2n + 1COOCmH2m - 1 + H2O Công thức phân tử: CnH2n-2 O2 n≥ 4 - Este tạo từ axit no đa chức và ancol không no, một nối đôi, đơn chức: CnH2n + 2-p(COO H)p + pCmH2m - 1OH → CnH2n + 2-p(COOCmH2m -1)p + pH2O 4- Công thức của este tạo từ axit bất kì và ancol bất kì: - Este tạo từ axit đa chức và ancol đơn chức: R(COOH)n + nR’-OH → R(COO- R’)n + nH2O - Este tạo từ axit đơn chức và ancol đa chức: nR-COOH + R’(OH)n → (R-COO)n R’ + nH2O C- DANH PHÁP Tên thường: Tên este = Tên gốc hidrocacbon của ancol + Tên gốc axit Ví dụ: CH3COOC2H5 : etyl axetat HCOOC2H5 : etyl fomiat CH3COOCH2-CH2-CH3 : propyl axetat CH3COOCH(CH3)-CH3 : isopropyl axetat CH2=CH -COO-CH3 : metyl acrylat

1

Thuỷ phân trong môi trường axit: H . .TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA ESTE I. Chất rắn thu được là muối hữu cơ và NaOH dư. este * Một số chú ý: + Nếu khối lượng muối Na lớn hơn khối lượng este thì đó là este của CH3OH + Khối lượng este+ khối lượng NaOH = khối lượng muối + khối lượng ancol + Các este của axit fomic có khả năng phản ứng giống anđêhit : HCOOR + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O → RNH4CO3 + 2NH4NO3 + 2Ag + Các este của phenol có khả năng phản ứng với kiềm với tỷ lệ 1:2 tạo hai muối và nước : CH3COOC6H5 + 2KOH →CH3COOK + C6H5OK + H2O + Các este của ancol không bền bị thuỷ phân tạo anđehit hoặc xeton : R – COO – CH = CH2 + NaOH → R – COONa + CH3CHO + Các este vòng phản ứng chỉ tạo một muối II. 2.Thuỷ phân trong môi trường kiềm: + o t CH3COOC2H5 + NaOH ¾¾ CH3COONa + C2H5OH ® o Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường bazơ là phản ứng một chiều (còn được gọi là phản ứng xà phòng hoá).Este không no: CH3COO-CH=CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3CHO CH3COO-C(CH3) = CH2 + NaOH → CH3COONa + CH3. Chưng cất sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá thu được ancol.Este thơm: CH3COO-C6H5 + 2NaOH → CH3COONa + C6H5ONa + H2O Nhận xét: sản phẩm của phản ứng là hai muối và n = 2số chức este.D. 3.Este đa chức: (CH3COO)3C3H5 + 3NaOH → 3CH3COONa + C3H5(OH)3 Nhận xét: Số chức este = n este .CO-CH3 Nhận xét: sản phẩm của phản ứng là anđehit hoặc xeton. đơn chức và ancol no.Phản ứng thuỷ phân của một số este đặc biệt: .Phản ứng thuỷ phân → Muối của axit hữu cơ + Ancol 1. đơn chức: n = 1 H O 2 2 .Phản ứng cháy: CH3COOC2H5 + 5O2 → 4CO2 + 4H2O 3n − 2 O2 → nCO2 + nH2O 2 3m + 3n + 1 CnH2n + 1COOCmH2m + 1 + O2 → (m+n+1)CO2 + (m+n+1)H2O 2 nCO2 n NaOH n NaOH CnH2nO2 + Nhận xét: Khi đốt cháy este tạo từ axit no.t CH3COOC2H5 + H-OH ˆ ˆ ˆ ˆˆ CH3COOH + C2H5OH ˆ Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

8 gam H2O. Giá trị của a là.Tính chất este: phản ứng thuỷ phân.15 mol este thu được 19. HCOOC2H5 d. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5.183 gam Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn a mol este X tạo bởi ancol no. đơn chức. 28. mạch hở.15 mol d. đơn chức. Công thức cấu tạo thu gọn của X là. Khối lượng kết tủa tạo ra là.05 gam muối.8 gam H2O.III. HCOOC2H3 d. Nếu cho 0.20 mol Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 0.xt. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình dựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng 12. 20 gam d. HCOOCH(CH3)2 b. E.Phản ứng cháy: Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng: Este tạo từ axit và ancol no đơn chức: CnH2nO2 n≥ 2 Este đơn chức : CxHyO2 x.3 mol CO2 và 0. 0.12 lit Câu 4: Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no. C2H5COOCH3 d. Công thức cấu tạo của A là. đơn chức. CÁC DẠNG BÀI TOÁN VỀ ESTE DẠNG 1: MỘT ESTE ĐƠN CHỨC .24 lit b. CH3COOC2H5 Câu 2: Đốt cháy hoàn toàn 0.Tính chất este: phản ứng thuỷ phân.8 gam CO2 và 0.Tính chất của gốc hidrocacbon không no: phản ứng cộng. a. 2.05 mol b. 4. HCOOCH3 b. 10 gam c. y nguyên dương. 0. C4H8O2 d. HCOOCH3 c.4 gam este X no. a.45 mol H2O. Công thưc phân tử của X là. Nếu đem đun 2.Các tính chất riêng của một số este: 1. đơn chức phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được 21. Thể tích khí CO2 thu được (đktc) là. Công thức phân tử của este là. HCOOC2H5 c.1 mol X tác dụng hết với NaOH thì thu được 8. phản ứng cháy.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). a. HCOOCH2CH2CH3 c.48 lit CO2 (đktc) và 1. a.Phản ứng xà phòng hoá: Gọi CTCT theo nguyên tắc lập công thức este Câu 1: Đốt cháy hoàn toàn 0.3 mol H2O. 12. a. a. HCOOCH(CH3)CH3 Câu 8: (Đại học khối B-2007) X là một este no đơn chức. đơn chức và ancol no. x ≥ 2 Khi đốt cháy este tạo từ axit no. CH2=CH-COOCH3 + Br2 → CH2 Br– CHBr – COOCH3 CH2=CH-COOCH3 t . HCOOC2H5 d. trùng hợp.6 gam kết tủa. CH3COOCH3 b.48 lit c. thu được 2. CH3COOC2H5 c.Este của axit focmic: .1 mol este X thu được 0. C5H10O2 Câu 7: Cho 7. 0.1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa.p ¾¾ ¾ ® o 2. 1. C2H4O2 b. mạch hở thu được 4. phản ứng cháy.Este không no: . CH3COOC2H5 Câu 3: Đốt cháy một este no.4 gam. Công thức cấu tạo của X là.4 gam b.2 gam muối.5. .Tính chất của nhóm andehit ở gốc axit: phản ứng tráng gương. a. mạch hở và axit không no (có một liên kết đôi). C3H6O2 c. .10 mol c. 0. a. CH3COOCH3 b. HCOOCH2CH2CH3 3 . mạch hở thu được 1. đơn chức. đơn chức: n = 1 H O 2 nCO2 .36 lit d. 3.

2 M. cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là. Nếu cho 4.Câu 9: (Cao đẳng khối A-2007) Khi đốt cháy hoàn toàn 4.48 lit CO2 (đktc) và 3. isopropyl axetat b. 3. HCOOCH2CH2CH3 và CH3COOC2H5 b. Hãy xác định công thức cấu tạo của A và B. y ∈ R Hai este bất kì : CxHyOz x.56 gam c. Hai este đơn chức :CxHyO2 x. Câu 2: (Đại học khối B-2007) Hai este đơn chức X và Y là đồng phân của nhau.7 gam N2 (đktc).Phản ứng cháy: Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là a. z ∈ R Tính KLPT trung bình của 2 este từ các giá trị x. thu được thể tích hơi đúng bằng thể tích của 0. CH3COOC2H5 và C2H5COOCH3 d. metyl propionat d.Phản ứng xà phòng hoá: Gọi công thức chung của 2 este dạng RCOOR (nếu 2 este cùng ancol) hoặc RCOO R ' (nếu 2 este cùng axit).2 gam b. 10. Bài 1: Để xà phòng hóa hoàn toàn 2. z nguyên dương. y nguyên dương.8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0. a.4 gam DẠNG 2 : BÀI TOÁN HỖN HỢP 2 ESTE * Bài toán hai este đồng phân: . C2H5COOCH3 và HCOOCH(CH3)2 c. x ≥ 4 . . Từ phản ứng cháy.8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. x ≥ 4 Hai este bất kì : CxHyOz x. etyl propionat Câu 10: (Đại học khối A-2007) Xà phòng hóa 8. y. y. y. Khi hóa hơi 1. a.Phản ứng xà phòng hoá: Gọi công thức chung của 2 este dạng RCOO R ' * Bài toán hai este tạo thành từ cùng 1 axit.Tìm CTPT của 2 este đồng phân: Từ KLPT → CTPT. thu được 4. etyl axetat c. Tên gọi của X là. Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và hơi nước với thể tích bằng nhau.Phản ứng cháy: Gọi CTPT để viết phương trình phản ứng. 2 axit đồng đẳng: . HCOOC2H5 và CH3COOCH3 b. C2H3COOC2H5 và C2H5COOC2H3 d.6 gam nước. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Hai este tạo từ axit và ancol no đơn chức: CnH2nO2 n≥ 4 Hai este đơn chức CxHyO2 x. HCOOC2H5 và CH3COOCH3 4 . Không xác định được. 8. .4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4.22 g hỗn hợp hai este đồng phân A và B cần dùng hết 30 ml dung dịch NaOH 1M.85 gam X. z tìm được. CH3COOC2H5 và HCOOC3H7 c.4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn.28 gam d. a. 2 ancol đồng đẳng hoặc cùng 1 ancol. 8.

4. c. d. Câu 7: (Đại học khối A-2009)Xà phòng hóa hoàn Đun nóng hỗn hợp X với H2SO4 đặc ở 140 oC. HCOONa và CH ≡ C-COONa. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là: a. Công thức của ba muối đó là: a. CH ≡ C-COONa và CH3-CH2-COONa. 16 gam d. 200 ml Câu 5: (Cao đẳng khối A-2008) Hai chất hữu cơ X1 và X2 đều có khối lượng là 60dvC. HCOOCH3 và HCOOC2H5.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NaOH nguyên chất.05 gam muối của một axit cacboxylic và 0. thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối (không có đồng phân hình học). X2 phản ứng với NaOH (đun nóng) nhưng không phản ứng với Na. HCOOCH3. b. Thể tích dung dịch NaOH tối thiểu cần dùng là. d. d. Câu 8: (Đại học khối A-2009) Xà phòng hoá hoàn toàn 1. 8 gam b.18. Công thức của hai este đó là a.10.94 gam hỗn hợp hai ancol là đồng đẳng kế tiếp nhau. X1 có khả năng phản ứng với Na. HCOONa. 8. CH2=CH-COONa.99 gam hỗn hợp hai este bằng dung dịch NaOH thu được 2. 150 ml b. c. a. CH3-CH2-COONa và HCOONa. CH2=CH-COONa. HCOOCH3 b. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. b. CH3-COONa. 5 . CH3COOH c.20. CH3COOH. 300 ml d. Na2CO3. sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam nước. NaOH. 400 ml c. Giá trị của m là a. 12 gam c. CH3COOCH3 Câu 6: (Đại học khối A-2009) Xà phòng hoá một hợp chất có công thức phân tử C10H14O6 trong dung dịch NaOH (dư). 20 gam Câu 4: (Cao đẳng khối A-2008) Xà phòng hoá 22. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.Câu 3: Xà phòng hóa 22. CH3COOH. a.2 gam hỗn hợp hai este HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH 1M (đun nóng).05.CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. HCOOCH3 d. HCOONa và CH3-CH=CH-COONa. (CH3)2CH-OH. c.00. 16. b. Công thức cấu tạo của X1 và X2 lần lượt là.

Câu 3: Một chất hữu cơ X chứa C. một axit và một este c.Oxi hoá A trong điều kiện thích hợp thu được chất hữu cơ B.6 từ B1 và một chất hữu cơ thích hợp. (C2H5OOC)2 d. không phân nhánh và chỉ chứa một loại nhóm chức. 10 gam c.Viết phương trình phản ứng điều chế nhựa phenolfomanđehit có cấu tạo mạch thẳng từ ancol metylic. Đề thi ĐH và CĐ khối A.8 gam chất X với 0. X không tác dụng với Na kim loại. a. không phân nhánh. 9 gam d. Công thức của hai hợp chất hữu cơ trong X là a. thu được một muối và 336 ml hơi một ancol (ở đktc). 6 . X có công thức phân tử là. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng hỗn hợp X trên.Viết phương trình phản ứng điều chế tơ nilon.24 lit (đktc). CH3COOH và CH3COOC2H5. Đun nóng hỗn hợp gồm 1 mol B và 1 mol ancol metylic với xúc tác H2SO4 đặc thu được hai este E và F (F có khối lượng phân tử lớn hơn E) với tỉ lệ khối lượng mE : mF = 1. b. sinh ra 3. Sau phản ứng thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic và một ancol (ancol). Cho A1 tác dụng với dung dịch NaOH thu được một ancol duy nhất là CH3OH và một muối natri của axit hữu cơ B1. có công thức thực nghiệm là (C2H3O)n.25 lit dung dịch NaOH 1. 3. O mạch thẳng có phân tử khối là 146 . biết rằng chỉ có 72% lượng ancol bị chuyển hoá thành este. 1. hai este. Lấy 14. a. 20 gam b. Câu 3: (Đại học khối B-2009) Cho hỗn hợp X gồm hai hợp chất hữu cơ no. Tất cả đều sai.Viết công thức cấu tạo của A1.6. Cho toàn bộ lượng ancol thu được ở trên tác dụng với Na (dư).48 lít khí (đktc). C3H6(OOCCH3)2 d. 1. d. đơn chức tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch KOH 0. Ghi rõ điều kiện phản ứng. 2.2M thu được 24. (CH3COO)2C2H4 c. HCOOH và HCOOC3H7. cả a.4M. c. C3H5(OOCCH3)3 c. Viết các phương trình phản ứng xảy ra và tính khối lượng mỗi este thu được. Cho X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch KOH 1M. sau đó hấp thụ hết sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 (dư) thì khối lượng bình tăng 6. Viết phương trình phản ứng. Giá trị của m là a.2003 Một anđehit no A. c đều đúng Câu 4: Đun nóng 21. một chất hữu cơ thích hợp và các chất vô cơ cần thiết. 18 gam Câu 2: (Cao đẳng khối A-2008) Một hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ đơn chức.DẠNG 3: HỖN HỢP AXIT HOẶC ANCOL VỚI ESTE Bài 1: hỗn hợp X gồm CH3COOH và HCOOCH3 với tỉ lệ số mol tương ứng là 2:1. ĐA CHỨC Bài 1 Hợp chất hữu cơ A1 mạch hở. H. có công thức phân tử C8H14O4. mạch hở.6 gam X tác dụng với 100 ml dung dịch NaOH 2M thu được một muối và 1 ancol.8 gam muối của axit một lần axit và một lượng ancol Y. 2. một este và một ancol b.Tím công thức cấu tạo của A. Nếu cho lượng ancol đó bay hơi thì chiếm thể tích là 2.2002 Bài 2 Đề thi ĐH và CĐ khối A. C2H4(COOCH3)2 b. Cho m gam hỗn hợp X trên phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaHCO3 dư thì tạo ra 4. Hỗn hợp X gồm.81. C2H4(OOCCH3)2 b. a. HCOOH và HCOOC2H5. Gọi tên A1 và axit B1. DẠNG 4: ESTE HAI CHỨC. một axit và một ancol d.82 gam. Công thức cấu tạo của X là công thức nào sau đây. C2H5COOH và C2H5COOCH3. b.36 lit H 2 (đktc).

a. 2 b. Tìm công thức cấu tạo của A? 2 Câu 3 Hợp chất X (C. HO-CH2-C6H4-OH. O) chứa một nhóm chức trong phân tử không tác dụng với Na. 1 d. b.0909% khối lượng. 5 b. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 23. 3 c. CH3COOCH3 c. Tìm công thức cấu tạo của X. tác dụng với NaOH có thể theo tỷ lệ 1:1 hay 1:2. 5 Câu 2: (Cao đẳng khối B-2007) Số hợp chất đơn chức. 3 c. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2. 4 d. este no đơn chức b. 6 b. a mol X phản ứng vừa hết với a lít dung dịch NaOH 1M. a. CH3-C6H3(OH)2. thu được natriaxêtat và ancol etylic. 4 d. Câu 4: (Đại học khối B-2009) Cho X là hợp chất thơm. HO-C6H4-COOH. c. C2H3COOC2H5 d.4a lít khí H2 (ở đktc). 4 d. Chất X thuộc loại. etanol. CH3COOC2H5 b. axit axetic. a.2 g bã rắn. Công thức cấu tạo của X là. 3 c. H. d. Và có thể tác dụng được với Na. a. vậy số đồng phân mạch thẳng có thể có là. 4 Câu 5: (đề thi tốt nghiệp 2007) Chất X có công thức phân tử là C2H4O2. nếu cho a mol X phản ứng với Na (dư) thì sau phản ứng thu được 22. 5 Câu 4: (Cao đẳng khối A-2007) Cho các chất sau: phenol. BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN 1 Câu 1: một chất hữu cơ có công thức phân tử là C4H8O2 có thể tác dụng được với dung dịch NaOH. Tỷ khối hơi của X đối với oxi bằng 3. HO-C6H4-COOCH3. H. 2 c. 2 b. Công thức cấu tạo thu gọn của X là a. C2H5COOCH3 7 . Biết rằng A phản ứng được với dung dịch NaOH theo tỷ lệ mol nA : nNaOH = 1 : 2 và phản ứng với dung dịch Br2 theo tỷ lệ mol n A : nBr = 1 : 3.DẠNG 5: MỘT SỐ ESTE ĐẶC BIỆT Câu 1: Một este đơn chức X (chứa C. O và không có nhóm chức khác). axit không no đơn chức Câu 6: (Đề thi tốt nghiệp 2007) Thủy phân este X trong môi trường kiềm.125. Khi đốt cháy 1 phân tử gam X cho 7 phân tử gam CO2. cho X tác dụng với dung dịch NaOH tạo ra muối và nước. Cho biết công thức cấu tạo của X trong trường hợp sau đây: Cho 20g X tác dụng với 300ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác. natri phenolat. a. natri hiđroxit. Câu 2 Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử dạng CxHyO2 trong đó oxi chiếm 29. vậy số đồng phân có thể có là: a. ancol no đa chức d. đều tác dụng với dung dịch NaOH là. axit no đơn chức c. 6 Bài 3: Một chất có công thức phân tử là C5H10O2 có thể tác dụng với NaOH không tác dụng được với Na. Số cặp chất tác được được với nhau là.

a. c. C2H5COOCH3 b. CH3COOH c. HCOOC(CH3)=CHCH3.08 gam d. CH2=C(CH3)COOCH3 Câu 10: (Cao đẳng khối B-2007) Poli vinyl axetat (PVA) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp của. Công thức của X là a.04 gam b. Câu 17: (Đại học khối B-2009) Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3.    Công thức của T là a. HCOOCH2CH=CHCH3.CH2=CH-COOC2H5 c. C2H5COOH d. CH2=CH. 1 muối và 2 ancol c. C5H10O2 d. CH2= CH-COO-C2H5 d. Câu 18: Một este hữu cơ đơn chức có thành phần khối lượng mC : mO = 9:8. CH3COOC2H5 + Bài 8: Thủy phân hỗn hợp hai este: metyl axetat và etyl axetat trong dung dịch NaOH đun nóng. c.28 gam Câu 14: (Cao đẳng khối A-2007) Đun 12 gam axit axetic với 13. 14. Hiệu suất của phản ứng este hóa là. HCOOC2H5.’ a.2 gam hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng NaOH nguyên chất. a. 1 muối và 1 ancol b. CH3COOC(CH3)=CH2. 16 gam d. to → T  ruou   giam   xt. Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH.4 gam một este no đơn chức cần dùng 300 ml dung dịch NaOH 0. Thể tích của 3. thu được 11 gam este. a) Cho biết công thức cấu tạo thu gọn của este? b) Cho este trên tác dụng với một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. 3. hai muối và 2 ancol. d. este đó có công thức phân tử là.CH2=CH. CH2-CH3-COO-CH=CH2 d. 12 gam c.CH3COOCH=CH2 c.5M. CH2=CH-CH2-COOCH3 b.4 gam một muối. Bài 9: Monome dùng để điều chế thủy tinh hữu cơ là. b. thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3. 2 muối và 1 ancol d. HCOOCH=CHCH2CH3. b. Công thức cấu tạo của X là.7 lít (ở đktc). Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0.Bài 7: Cho sơ đồ phản ứng: . sau phản ứng ta thu được a.25. d. a. 7. to Xenlulozơ + H2O. C2H5COOCH=CH2 b. Nếu hiệu suất phản ứng là 80% thì khối lượng este thu được là a. Cho 20 gam X tác dụng với 300 ml dung dịch KOH 1M (đun nóng). CH3COOCH=CH2 Câu 11: Để xà phòng hóa 17. CH3-COO-CH=CH-CH3 Câu 16: (Đại học khối A-2009) Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. 62. C4H8O2 c. a. CH2=CH. Khối lượng NaOH đã tham gia phản ứng là: a.6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất). 55 % d. O=CH-CH2-CH2OH.52 gam c.COOCH3 b. C3H6O2 b. thu được một muối có khối lượng bằng 41/37 khối lượng este. C6H12O2 Câu 12: Xà phòng hóa 22. 20 gam Bài 13: Đun nóng 6 gam axit axetic với một lượng dư ancol etylic có xúc tác là axit sunfuric đặc. 4. Công thức cấu tạo của X là a.5 % Câu 15: (Cao đẳng khối A-2008)Este đơn chức X có tỉ khối so với CH4 là 6.8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khí phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng.7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1. 75 % c.COOCH3 d. Cô cạn dung dịch thu được 28 gam chất rắn khan. CH3COOCH3. HOOC-CHO. Tìm công thức cấu tạo của este? 8 .COO-CH2-CH3 c. 8 gam b. 50 % b. H → X men  → Y men  → Z + Y.

chứa cùng một loại nhóm chức hoá học. hiđrat hóa c. 1. muối và nước b. a. khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit axetic (axetan đehit).Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este trên. Bài 21 Hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ cùng chức hoá học. CH3COOH. 4 c. BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN 2 Câu 1: Viết công thức CT gọi tên các axit có công thức phân tử là C5H10O2 Câu 2: Viết công thức CT gọi tên các este có công thức phân tử là C5H10O2 Câu 3: Nhận biết các chất đưng trong các bình mất nhãn sau.Xác định công thức phân tử. 4 d. 2. HCOO-C(CH3)2=CH2 Bài 8: Thủy phân C4H6O2 tromg môi trường axit thu được một hỗn hợp có phản ứng tráng gương. Các thể tích đo ở đktc. CH2=CH-COO-CH3 b. 1. 3. a.56g H2O.Tính % khối lượng các chất trong hỗn hợp A.2004 Hỗn hợp A gồm 2 chất hữu cơ mạch hở.5 g hỗn hợp hai ancol no đơn chức đồng đẳng kế tiếp. Tìm công thức phân tử của este đó.76 lít (thể tích các khí đo ở đktc). C2H5COOCH3 Câu 4: Thủy phân este no đơn chức trong môi trường kiềm và đun nóng gọi là phản ứng. Công thức cấu tạo thu gọn của este đó là. thể tích oxi cần dùng là 11. 4.304 lít khí CO2. HCOOCH=CH-CH3 c.Câu 19 Đốt chát a g 1 este. 2. thu được 10. muối và ancol c. Tất cả đều đúng Câu 7: (Đại học khối A-2007 chuyên ban A) Một este có công thức phân tử là C4H6O2.65 mol CO2. kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. phản ứng trung hòa d. CH3COOH. MặTtkhac. 2. Nếu lấy 13.6 g hỗn hợp X cần 0. sau phản ứng thu được 9. HCOOH. Khi đun nóng 47. este là dẫn xuất của axit cacboxylic. nếu đốt cháy hoàn toàn 9. HCOOCH3. este có tác dụng với kim loại kiềm. Biết este này do một axit đơn chức và rượu đơn chức tạo nên. 3 b.4 gam oxi trong cùng điều kiện như trên. a. 1. a. Khi thay thế nguyên tử H ở nhóm cacboxyl của axit cacboxylic bằng gốc hiđrocacbon được este. este có tác dụng với dung dịch NaOH.6 g hỗn hợp X đun nóng với NaOH dư thu được muối của một axit hữu cơ đơn chức và 5. ancol và nước d. thu được sản phẩm phản ứng là CO2 và H2O. Bài 22 Cho 14. Đốt cháy hoàn toàn 13.8 gam một hỗn hợp gồm hai este đồng phân của nhau bay hơi ở điều kiện thích hợp. Kết quả thu được một thể tích hơi đúng bằng thể tích của 6. Xác địng công thức cấu tạo hai este.2 gam hỗn hợp A với lượng dư dung dịch NaOH thì thu được một ancol đơn chức và 38. phản ứng phân hủy Câu 5: thủy phân este no đơn chức trong môi trường kiềm.408 lít CO2 và 7. viết công thức cấu tạo các chất trong hỗn hợp A. CH3COOC2H5 b. 2. C2H5OH. CH3CHO. xà phòng hóa b. axit và ancol Bài 6: Cho các câu sau đâyCác câu đúng là: 1. Bài 20 Đề thi ĐH. thu được a. 2.2 gam hỗn hợp hai muối của hai axit hữu cơ đơn chức. 9 . tỉ lệ thể tích khí CO2 và hơi H2O là 1:1. CH3COOCH=CH2 d.75 mol O2 thu được hơi nước và 0.CĐ khối B. Tìm công thức cấu tạo và % khối lượng của các chất trong X.069 lít khí O2.44 gam A cần vừa đủ 12. Vậy công thức cấu tạo của este có thể là trường hợp nào sau đây.

2. Y (chỉ chứa các nguyên tố C. Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Từ X có thể điều chế trực tiếp ra Y bằng một phản ứng duy nhất. thuỷ phân 35. 1 lít hơi X nặng gấp 2 lần 1 lít khí CO2. Cô cạn Y thu được 44. vậy số đồng phân có thể có là: a. 6 d. 4. thu được một muối của một axit cacboxylic và hỗn 10 . CH3CH2COOCH=CH2 có thể trùng hợp thành polime. a. O). a. Z là: a. H COOCH3 d. d. CH3CH2COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3 Bài 10: một chất hữu cơ có công thức phân tử là C4H8O2 có thể tác dụng được với dung dịch NaOH. Xác định công thức cấu tạo của 2 este.COOCH3 b. 5 b. Biết 2 este do rượu đơn chức và axit no đơn chức tạo thành. Đốt cháy hoàn toàn 5. CH3COOCH=CH2 c. to → X → Y HC≡→ Z trung → PVA   CH  hop  Biết X. H. (CH3CO)2O c. 3. ìm công thức đơn giản của X. 3. HCOOCH2-CH=CH2 d. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối. Câu 13: (Cao đẳng khối A-2007) Polime dùng để điều chế thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp a. axit fomic c.2g X bằng 4 lít dung dịch NaOH 0. Z thuộc 3 trong các chất sau: (1) CH4 (2) CH3COOH (3) CH3CHO (4) CH3COOCH3 (5) HCOOCH=CH2 (6) CH3COOCH=CH2 Vậy công thức đúng lần lượt của X. người ta cho phenol tác dụng với chất nào sau đây trong môi trường kiềm. CH3COOH b. Y? Câu 18 X là hỗn hợp của hai este đồng phân với nhau. 4 d. 3 c. CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2 b. CH3COOCH=CH-CH3 Bài 15: Thủy phân este E có công thức phân tử C4H8O2 (có mặt H2SO4 loãng) thu được hai sản phẩm hữu cơ X. axit metacrylic b. 2. 2. Câu 19 Hỗn hợp Y gồm 2 este đơn chức mạch hở là đồng phân của nhau.5M. Bài 16: Để điều chế este phenyl axetat. a. 3. sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. etyl axetat. 6 Bài 12: Chất nào trong số các chất sau khi trùng hợp sẽ tạo polime dùng làm thủy tinh hữu cơ: a. d. Cho m g hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch NaOH 0. Metyl metacrylat c. ancol etylic d. CH3OH d. a. CH2=CHCOOCH3 Câu 9: (Đại học khối A-2007) Mệnh đề Không đúng là.a. axit axetic b. Chất X có thể là.6g chất rắn khan. c. Tên gọi của X là. vinyl axetat. HCOOCH=CH-CH3 b. CH3COOCH=CH2 b. 5 Bài 11: Cho sơ đồ chuyển hóa O2 C2H5OH CuO. Y. metyl acrylat d. CH3COOCH=CH2 CH2=C(CH3)COOCH3 Câu 14: (Cao đẳng khối A-2007) Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH. HCOOCH=CH2 c.2M được dung dịch Y. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. 1.8g hỗn hợp X và Y cần 8. Y.C6H5CH=CH2 c. CH2=CH. CH3COONa Câu 17 Hai chất hữu cơ X và Y đều đơn chức là đồng phân của nhau. nhưng không tác dụng được với Na. 2 b. 6 c.96 lít oxi (đktc) thu được khí CO2 và hơi nước theo tỷ lệ VCO : Vhơi nước H 2O = 2 1 : 1 (đo cùng điều kiện).

2 Câu 5: (Cao đẳng khối A-2008) Chất hữu cơ X có công thức phân tử là C4H6O4 tác dụng với dung dịch NaOH (đun nóng) theo phương trình phản ứng: C4H6O4 + 2NaOH → 2Z + Y. Tên gọi của este đó là. c. Công thức cấu tạo của X là a. BÀI TẬP TỔNG HỢP PHẦN 3 Bài 1: Đốt cháy hỗn hợp các este no. 44 d. C3H6O2 và C4H8O2. CH3COOCH3. Khi đốt cháy hoàn toàn 1 gam X thì thể tích khí CO2 thu được vượt quá 0. đơn chức. đơn chức b. a. Sau phản ứng tạo thành a mol chất T (biết Y.Thuỷ phân X trong môi trường axit được chất Y (tham gia phản ứng tráng gương) và chất Z (có số nguyên tử C bằng một nửa số nguyên tử các bon trong X). b. Câu 21: (Đại học khối B-2009) Hỗn hợp X gồm hai este no. etyl axetat b. Mặt khác.48lít CO2 (các thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn). 82 c.6 gam khí O2 (cùng điều kiện về nhiệtđộ và áp suất). Câu 20: (Đại học khối A-2009) Chất hữu cơ X có công thức phân tử C5H8O2. C2H4O2 và C5H10O2. d. O=CH-CH2-CH2OH. đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã tham gia phản ứng. Công thức của X là a. 5 d. HOOC-CHO. Câu 22: (Đại học khối B-2009) Hợp chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng và với dung dịch AgNO3 trong NH3. Công thức phân tử của hai este trong X là a. chất X thuộc este no. a.6 lít O2 và thu được 4.4 gam một muối. metyl fomiat d. a. Để oxi hoá hết a mol Y cần vừa đủ 2a mol CuO nung nóng. T là các hợp chất hữu cơ). Phát biểu nào sau đây không đúng. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m g hỗn hợp Y cần dùng 5. CH3COOC(CH3)=CH2.38 gam CO2. n-propyl axetat. d. C2H4O2 và C3H6O2. đơn chức cho kết quả nào sau đây. đung Z với dung dịch H2SO4 đặc ở 170 C thu được anken. không xác định được Câu 2: (Đại học khối B. HCOOC2H5. HCOOCH=CHCH2CH3. HCOOCH2CH=CHCH3. thu được 6. a. thu được một muối và hai ancol là đồng đẳng kế tiếp. b.976 lít khí O2 (ở đktc). c. 4 c. Câu 3: (Đại học khối A-2008) Este X có đặc điểm sau: . Cho 5 gam X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH. c. nCO2 < nH2O b. mạch hở. d.đốt cháy hoàn toàn X tạo thành CO2 và H2O có số mol bằng nhau. 118 11 . b. Khối lượng của T là. thu được một hợp chất hữu cơ không làm mất màu nước brom và 3. nCO2 > nH2O c. Công thức cấu tạo của 2 este trong hỗn hợp Y. Thể tích của 3. . HCOOC(CH3)=CHCH3. nCO2 = nH2O d. 6 b.2008) Khi đốt cháy hoàn toàn một este no.7 lít (ởđktc). a. đốt cháy hoàn toàn 1 mol X sinh ra sản phẩm gồm 2 mol CO2 và 2 mol H2O Câu 4: (Đại học khối A-2008) Số đồng phân este ứng với công thức phân tử C4H8O2 là. chất Y tan vô hạn trong nước o c. d. metyl axetat c.hợp hai rượu.7 gam hơi chất X bằng thể tích của 1. C3H4O2 và C4H6O2. Đốt cháy hoàn toàn một lượng X cần dùng vừa đủ 3. Z. 58 b. X tác dụng với dung dịch NaOH.

HCOOH d. HCHO. C2H2. C2H5OH. c. anhiđrit axetic. d. a. d. Biết C3H4O2 không làm chuyển màu quỳ tím ẩm. to Dư Hai chất X. 4. đơn chức). Hai chất Y. CH3CHO c. C2H4. C2H4. CH3CHO. CH3COOH. 3. c. CH3COOC2H5. c. C2H2. Y lần lượt là: a. Z tương ứng là. b. b. HCOOH Câu 7: (Đại học khối A-2009) Cho các hợp chất hữu cơ: C2H2. Số chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo ra kết tủa là a. natri phenolat 12 . phenol. C3H4O2 (mạch hở. axit axetic. CH2O2 (mạch hở). 5. C2H2.Câu 6: (Đại học khối A-2008) Cho sơ đồ phản ứng sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T Biết Y và Z đều có phản ứng tráng gương. HCOONa. anhiđrit axetic. d. C2H2. C2H4. C2H5OH. 2. Câu 8: Dãy gồm các chất đều điều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là: a. HCOOC2H3. natri phenolat. axit axetic. CH3CHO b. phenol. HCHO. CH2O. CH3COOH. Câu 9: (Đại học khối A-2009) Cho dãy chuyển hoá sau: Phenol + X → phenyl axetat + NaOH→ Y (hợp chất thơm)  . b.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->