P. 1
SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

|Views: 1,002|Likes:
Được xuất bản bởidangdinhtinh

More info:

Published by: dangdinhtinh on Apr 16, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/01/2013

pdf

text

original

SỬ DỤNG MÁY TÍNH BỎ TÚI CASIO ĐỂ GIẢI TOÁN THỐNG KÊ

posted 24 Sep 2011 09:35 by Đồng Quang Nhật [ updated 10 Feb 2012 04:05 ]
!" b#n "$ th% t&' () t*+n b, s!"h h-.ng d/n t#' 01y2
1. Tính !"n h#n$ %& '&n (") ính *+,n - ./ 0+ C12+! 345 677MS
và Casio fx- 570MS.
Vào chương trình thống kê:
Trên Casio fx-500MS: ON MO! "
Trên Casio fx-5#0MS: ON MO! MO! $
C%c thao t%c c&n '(i trên " )%* 'à như nha+,
-. t/nh 0i.) tr+ng 1ình c2a h3c sinh trong th/ 45 ",$6 ta 17) 8h/) ON
MO! " trên Casio fx-500MS 9à ON MO! MO! $ trên Casio fx-5#0MS
:9ào chương trình thống kê; 9à khai 1%o c%c số 'i<+ c=ng 9>i t?n số:
@7) 8h/): A SBCDT E " T # SBCDT E F T G SBCDT E " T H SBCDT E $ T
$0 SBCDT E $ T
MIi khi khai 1%o xong )Jt số 'i<+ c=ng 9>i t?n số c2a nK6 )%* sL tM 0Jng
0N) c%c số 'i<+ 0ưOc 0ưa 9ào, Th/ 456 sa+ khi 17) 8h/) A SBCDT E " T6
)àn hình sL hi<n n P " 6 tQc 'à 0R cK " số 'i<+ 0ưOc khai 1%o : c=ng 1Sng
A;E Sa+ khi 17) 8h/) tiN8 # SBCDT E F T6 )àn hình sL hi<n n P A 6 tQc
'à 0R cK A số 'i<+ 0ưOc khai 1%o :hai số 'i<+ c=ng 1Sng A 9à 1ốn số 'i<+
c=ng 1Sng #;, Sa+ khi khai 1%o xong toàn 1J c%c số 'i<+6 )àn hình sL
hi<n n P $0 6 nghTa 'à: TU8 hO8 c%c số 'i<+ gV) $0 gi% trW,
a;, T/nh 0J 4ài )X+:
@7) 8h/): SBCDT S-SYM Z P : kNt [+\: nP $0;
ChQng t] k/ch thư>c )X+ 1Sng $0 :số c%c gi% trW c2a )X+ 'à $0;
1;, T/nh t^ng số 'i<+:
@7) 8h/): SBCDT S-SYM " P : kNt [+\: ;
VU* t^ng số 'i<+ 1Sng #5
c;, T/nh t^ng 1ình 8hương số 'i<+:
@7) 8h/): SBCDT S-SYM $ P : kNt [+\: ;
VU* t^ng 1ình 8hương số 'i<+ 1Sng 5##
4;, T/nh gi% trW tr+ng 1ình:
@7) 8h/): SBCDT S-V_` $ P : kNt [+\: ;
VU* t^ng gi% trW tr+ng 1ình 1Sng #65
a;, T/nh 0J '<ch ch+bn:
@7) 8h/): SBCDT S-V_` " P : kNt [+\: ;
f;, T/nh 8hương sai:
@7) tiN8 8h/) x" P : kNt [+\: ;
VU* 0J '<ch ch+bn 'à $6"0F$5HF5HG 9à 8hương sai 1Sng $6F5
g;, T/nh 0J '<ch ch+bn hi<+ chcnh:
@7) 8h/): SBCDT S-V_` Z P : kNt [+\: ;
h;, T/nh 8hương sai hi<+ chcnh :
@7) tiN8 8h/) x" P : kNt [+\: ;
VU* 0J '<ch ch+bn hi<+ chcnh 'à $6"AH"A55$G 9à 8hương sai hi<+ chcnh
g?n 1Sng $6A$$$$$$$$
Chd e:
fhi khai 1%o A SBCDT E " T6 nghTa 'à khai 1%o gi% trW x$ P A cK t?n số 'à
",
NN+ 17) 8h/) thì )àn hình hi<n ra Dra[5 P $6 nghTa 'à t?n số c2a số 'i<+
thQ 5 :x P $0; 'à $,
@7) tiN8 8h/) : Màn hình hi<n ra x5 P $06 nghTa 'à số 'i<+ thQ 5 cK gi%
trW 'à $0,
Tương tM6 sg 45ng 8h/) 9à 6 ta cK th. ki.) tra t7t c\ c%c 4h 'i<+ 0ưOc
0ưa 9ào 0R 0dng ha* chưa 9à chdng cK t?n số 'à 1ao nhiê+,
2. Tính toán thống kê trên máy tính i!n t" #$ t%i Casio fx- 500&S
và Casio fx- 570&S.
Vào chương trình thống kê 1Sng c%ch:
@7) 8h/) ON MO! Z
Vào chương trình thống kê 9>i 1iNn 0ơn:
@7) tiN8 8h/) $ i
Màn hình hi<n 1\ng 0. ta khai 1%o số 'i<+: $
"
Z
-. t/nh 0i.) tr+ng 1ình c2a h3c sinh trong Th/ 45 $6 ta 17) 8h/) ON
MO! Z :9ào chương trình thống kê ;6 17) 8h/) $ :Vào chương trình
thống kê 9>i 1iNn 0ơn;69à khai 1%o c%c số 'i<+ #6 G6 A6 #6 #6 G6 H6 A6 $06 #
1Sng c%ch 17) 8h/):
#PGPAP#P#PGPHPAP$0P#P
Ta cjng cK th. khai 1%o số 'i<+ thao 1\ng 8hkn 8hối t?n số
i
T?n số
A
"
#
F
G
"
H
$
$0
$
T^ng
$0
như sa+:
@7) 8h/): SBCDT S!T Yl F 6 )àn hình hi<n 6 tQc 'à nN+ )+ốn khai 1%o
t?n số thì 17) 8h/) $ 6 c&n nN+ khmng )+ốn khai 1%o t?n số thì 17) " ,
Sa+ khi 17) 8h/) $ 6 )àn hình hi<n
i D`!n
$
"
Z
@7) 8h/): A P " P # P F P G P " P H P $0 P
Chd e: Sa+ khi 17) 8h/) A P 6 m 0an trên )àn hình tM 0Jng ch+*.n
x+ống 4&ng 4ư>i, -. khai 1%o t?n số6 ta 8h\i 4=ng c%c 8h/) 0. 0ưa m
0an 9o 0dng 9W tr/ c?n khai 1%o, NN+ t?n số 1Sng $ :th/ 456 sa+ khi khai
1%oH P ;6 thì tiN8 t5c khai 1%o )à khmng c?n sg 45ng c%c 8h/) ,
Cjng cK th. khai 1%o c%c số 'i<+ xong rVi )>i '?n 'ưOt khai 1%o c%c t?n số
như sa+:
AP#PGPHP$0P"PFP"P
Sa+ khi khai 1%o xong c%c số 'i<+6 ta 17) 8h/) SBCDT $ 6 )àn hình hi<n
1\ng chc 4Xn:
pi\i th/ch: @\ng chc 4Xn trên cho ta c%ch tì) c%c 0(i 'ưOng thống kê,
C5 th.:
Sa+ khi khai 1%o c%c h< số 9à 17) 8h/) SBCDT $ nN+ 17) tiN8 8h/) $
:T*8a- ki.+6 'o(i;6 )àn hình sL hi<n 1\ng chc 4Xn ch3n ki.+ t/nh thống kê
:1iNn 0ơn ha* 1iNn kq8,,;E
NN+ 17) 8h/) " :ata- số 'i<+;6 )àn hình hi<n 1\ng số 'i<+ 0R 0ưOc khai
1%oE
NN+ 17) 8h/) Z :!4it - sga số 'i<+;6 )àn hình chc 4Xn c%ch sga số 'i<+
:chrn6 xKa;E
NN+ 17) 8h/) F :S+)- t^ng;6 )àn hình chc 4Xn c%ch t/nh c%c t^ng :t^ng6
1ình 8hương t^ng;E
NN+ 17) 8h/) 5 :Var-Varia1'a- 1iNn;6 )àn hình chc 4Xn c%ch t/nh c%c 0sc
trưng c2a 1iNn :số c%c số 'i<+6 tr+ng 1ình cJng6 0J '<ch ch+bn6 0J '<ch
ch+bn hi<+ chcnh;E
NN+ 17) 8h/) A :MinMax- Nh] nh7t6 t>n nh7t;6 )àn hình chc 4Xn c%ch
t/nh c%c gi% trW nh] nh7t6 '>n nh7tE u
T/nh to%n c%c 0(i 'ưOng thống kê cho Th/ 45 ",$ trên Casio fx- 5#0!S
a;, T/nh 0J 4ài )X+:
Sa+ khi khai 1%o c%c h< số 9à 17) 8h/) SBCDT $ 6 17) tiN8 8h/) 5 :Var-
1iNn; 9à 17) tiN8 8h/) $ P :kNt [+\: n P$0;
VU* cK t7t c\ $0 gi% trW c2a 1iNn 'ưOng
1;, T/nh gi% trW tr+ng 1ình:
@7) 8h/): SBCDT $ 5 " P : kNt [+\: ;
c;, T/nh 0J '<ch ch+bn:
@7) 8h/): SBCDT $ 5 Z P : kNt [+\: ;
4;, T/nh 0J '<ch ch+bn hi<+ chcnh:
@7) 8h/): SBCDT $ 5 F P : kNt [+\: ;
VU* 0J '<ch ch+bn 1Sng $6"0F$5HF5HG 9à 0J '<ch ch+bn hi<+ chcnh 1Sng
$6"AH"A55$G
To8 of Dor)
'( ()*+ M,- T.*' C/S01 23 570 &S gi4i 5T 67 th8y9t thống kê
C: th; < tính t=ng >?@ng #i9nAnBC số tr8ng #DnhC Eh?Fng saiAGB C Eh?Fng sai mH8 hi!8
IhJnhAGn-K B. Tính tống SS+C SSL trong IáI #ài EhMn tíIh /*1N/. Tính h! số IOa hàm
x8 h?Png QB
C%c 1ài to%n thống kê chdng ta sg 45ng MO! Z:ST_`T;
TvNB n6 xt16 w6 wn-$
$;Trư>c hNt 8h\i khai 1%o 1iNn
MO! x Z :ST_`T;x $:$- V_`;
C%c 1(n sL th7* x+7t hi<n Z cJt
$"Zu
i
D`!n
CJt thQ nh7t 'à số tt 1iNn,:khmng [+an tk) cJt nà*yz-z;
CJt thQ " 'à gi% trW 1iNn
CJt thQ Z 'à t?n số :nN+ khmng cK cJt Z, @7) SBCDT MO! { F:T_`T; $ :ON;; :chN 0J
ODD chc 4=ng khi c%c 'ưOng 1iNn khmng cK t?n số, Nhưng chdng ta cQ nên 0. chN 0J ON,
NN+ khmng cK t?n số thì kh]i c?n nhU8 cJt D`!n6 9ì | cJt nà* t?n số 0R 0ưOc )sc 0Wnh
'à $ ;
}TiN8 thao 'à nhU8 c%c số 'i<+ c2a 1ài to%n
"; NhU8 số 'i<+ xong 17) _C,
@7) SBCDT $ sL x+7t hi<n )an+ 9>i c%c t/nh n~ng kh%c nha+6 1(n cK th. tM tì) hi.+
Ch•ng h(n
$: T*8a fhi 1(n )+ốn ki.) tra số 'i<+ nhU8 0dng chưa, Ch3n T*8a x $:$-9ar;
5:Var
C%i nà* 'à c%i ch/nh 4=ng 0. t/nh n6 xt16 w6 wn-$
V/ 45 )inh h3a:
Ngư€i ta ch3n ngX+ nhiên t• )Jt 4k* ch+*on 0Kng gKi tM 0Jng ra 50Sl,Tr3ng 'ưOng
0ưOc ghi nhUn như sa+:
Tr3ng 'ưOng
:gra);
‚AH0
AH0-#00
#00-#$0
#$0-#"0
xP #"0
Số s\n 8hb)
Z
#
"A
H
5
pi\ sg tr3ng 'ưOng c2a s\n 8hb) cK 8hkn 8hối ch+bn6 9>i 0J tin cU* H5ƒ6 tr3ng 'ưOng
tr+ng 1ình s\n 8hb) nS) trong kho\ng :gra); :'7* " số thU8 8hkn;
pi\i: Ta 4=ng trW số giha c2a c%c 'ưOng 1iNn 0. t/nh to%n,
Tr3ng 'ưOng
:gra);
AG5
AH5
#05
#$5
#"5
Số s\n 8hb)
Z
#
"A
H
5
MO! Z $ AG5 P AH5 P u #"5 P „ { Z P # P u 5 P _C
SBCDT $ 5 ":xt1; P :#0A6";
SBCDT $ 5 F :wn-$ ; P :H6G";
… P 0605 Px †…‡" P $6HA
Sa+ 0K thN 9ào cmng thQc t/nh,
fNt [+\ :#0Z6FG ˆ #0G6H"
T/nh tống SSp6 SS‰ trong c%c 1ài 8hkn t/ch _NOV_
ThMc ra cjng tương tM như trên, n+an tr3ng 'à th7* 0ưOc )ối 'iên h< giha cmng thQc t/nhw
9à c,thQc t/nh SSp6 SS‰, Vi<c c&n '(i 'à 17) )%*,
V/ 45 )inh h3a:
-. 0%nh gi% sM kh%c 1i<t 9o ch7t 'ưOng s\n 8hb) giha Z ca s\n x+7t | )Jt nhà )%* s\n
x+7t 9] xa hơi6 ngư€i ta sg 45ng 88 8hkn t/ch 8hương sai,Ch3n ngX+ nhiên )Jt số s\n
8hb) 0. ki.) tra6 kNt [+\ cho trong 1\ng sa+:
Ca s,x+7t Số s\n 8hb)
:c%i;:ni;
-J 1on tr+ng 1ình:k);
:xt1;
T^ng c%c 0J '<ch 1ình 8hương
SSi
S%ng
G
$56H
#65
Chio+
$0
$565
#6A
Tối
$"
$Z6#5
G65
T/nh t^ng 0J '<ch 1ình 8hương giha c%c nhK) :SSp;
pi\i:
MO! Z $
NhU8 số 'i<+:
$"Z
i$56H
$565
$Z6#5
D`!n
G$0
$"
NhU8 xog 17) SBCDT $ Z i" Š Z0 : ‹ni;
: NghTa 'à 1ình 8hương 8hương sai sa+ 0K nhkn 9>i t^ng ni ;
fNt [+\:"#6F#
T/nh h< số c2a hà) x+ hư>ng : :Bà) t+*Nn t/nh;
$;MO!x Z:ST_`T;x ":_Œ@i;
:_: a0 E @:a$6 i: t;
Sa+ 0K nhU8 số 'i<+ :@] [+a cJt D`!n;
@iNn i | 0k* 'à thQ tM th€i gian t6 chd e xa) 0o ra cK *ê+ c?+ như thN nào :t P $6 "6 Z6
Fu hosc t P u-Z6 -"6 -$6 06 $6 "6 Zu hosc t P u-56 -Z6 -$6 $6 Z6 5u;
}nhU8 số 'i<+ xong nh7n _C
"; SBCDTx $ x # :`!p;
i+7t hi<n )an+ 9à 1(n chc 9i<c 17) c%c 1iNn c?n tì), :_: a0 E @:a$;
V/ 45 )inh h3a :
CK số 'i<+ 9o 4oanh th+ c2a )Jt cmng t* [+a c%c n~) như sa+:
N~)
$HHF
$HH5
$HHA
$HH#
$HHG
$HHH
"000
"00$
"00"
"00Z
oanh th+:t• 0; A6"0 A6F" A6A" #60Z #6"5 #6FF #6AG #6HF G6A" G6G0
M 0o%n 4oanh th+ c2a cmng t* n~) "00F 1Sng c%ch s,45ng 8hương trình 0ư€ng th•ng
:c%c h< số c2a 8t 0ư€ng th•ng '7* F số thU8 8hkn;
pi\i: @ài to%n nà* *ê+ c?+ 4M 0o%n 4oanh th+ nên ta cK th. ch3nt thao c%ch nào cjng
0ưOc,: | 0k* 4=ng c%ch $6 "6Z 6Fu;
MO! Z "
Sa+ 0K nhU8 số 'i<+:
i :t;
Ž :4oanh th+; D`!n
$"ZF5A#GH$0
A6"0 A6F" A6A" #60Z #6"5 #6FF #6AG #6HF G6A" G6G0
Sa+ 0K 17):
SBCDT $ #
$: _ P :56G$5Z;
SBCDT $ #
": @ P:06"GG$;
lt 0t : Ž P 56G$5Z Œ 06 "GG$ Š t
VU* 4oanh th+ c2a cmng t* n~) "00F 0ưOc 4M 0o%n 'à:
Ž P 56G$5Z Œ 06 "GG$ Š $$ P G6GHFF

hiện n = 10 .5 e). nghĩa là: Tập hợp các số liệu gồm 10 giá trị. Tính tổng bình phương số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng bình phương số liệu bằng 577 d). Tính độ lệch chuẩn hiệu chỉnh: Bấm phím: SHIFT S-VAR 3 = ( kết quả: ) h).269265518 và phương sai hiệu chỉnh gần bằng 1. nghĩa là khai báo giá trị x1 = 6 có tần số là 2. 2 DT. Tính độ lệch chuẩn: Bấm phím: SHIFT S-VAR 2 = ( kết quả: ) f). Tính tổng số liệu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 2 = ( kết quả: ) Vậy tổng số liệu bằng 75 c).45 g).611111111 Chú ý: Khi khai báo 6 SHIFT . Tính phương sai: Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn là 1. Tính độ dài mẫu: Bấm phím: SHIFT S-SUM 3 = ( kết quả: n= 10) Chứng tỏ kích thước mẫu bằng 10 (số các giá trị của mẫu là 10) b). . Tính phương sai hiệu chỉnh : Bấm tiếp phím x2 = ( kết quả: ) Vậy độ lệch chuẩn hiệu chỉnh là 1. a).2041594598 và phương sai bằng 1. Tính giá trị trung bình: Bấm phím: SHIFT S-VAR 1 = ( kết quả: ) Vậy tổng giá trị trung bình bằng 7.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->