LOGO

KHÁI QUÁT VỀ BỘ TIÊU CHUẨN ISO 9000
NHÓM 5 _ K15Q4: 1.Nguyễn Ngọc Dung 2.Trần Thị Khánh Dư 3.Quách Gia Sang 4.Nguyễn Chiến Thắng 5.Nguyễn Thị Hải Yến

Nội dung trình bày Who Where When What How Why .

1 Quá trình hình thành ISO 9000 ISO 9000 .

chứng minh khả năng của mình với khách hàng  Cơ sở để hàng hóa có thể trao đổi dễ dàng. phù hợp các chuẩn mực chung  giảm chi phí do chất lượng thấp.Mục đích  Tạo sự bình đẳng trong thương mại  Xây dựng 1 hệ thống quản lý chất lượng. vượt qua hàng rào kĩ thuật trong thương mại Quốc tế . khắc phục được những khác biệt giữa các tiêu chuản cả các quốc gia.

bộ tiêu chuẩn ISO 9000 gồm 20 tiêu chuẩn .Sau lần sửa đổi năm 1994.2 Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO -Nhiều tiêu chuẩn có mối liên hệ với nhau .

Trong những năm cuối của thế kỷ 20  phiên bản ISO 9000 2008 Mục đích: + Thiết lập một hệ thống chất lượng với các công cụ quản lý toàn diện hơn + Dễ hiểu và tiếp cận được đối với nhiều nước có trình độ phát triển khác nhau .

+ Phản ánh được những đòi hỏi thực tế của thị trường đối với chất lượng sản phẩm + Hữu ích với các tổ chức trong việc hiểu và thỏa mãn khách hàng. làm tăng hiệu quả bền vững bền vững của hệ thống quản ý chất lượng .

phân tích và cải tiến Các yêu cầu chung Giám sát và đo lường Kiểm soát sản phẩm không phù hợp Phân tích dữ liệu Cung cấp nguồn lực Nguồn nhân lực Cơ sở hạ tầng Môi trường làm việc Thiết kế và phát triển Mua hàng Sản cuất và cung cấp dịch vụ Cải tiến . quyền hạn và thông tin Xem xét của lãnh đạo 6 Quản lý nguồn lực 7 Tạo sản phẩm Hoạch định chất lượng Các quá trình liên quan tới khách hàng 8 Đo lường.Cấu trúc của tiêu chuẩn ISO 9000 2008 4 Hệ thống quản lý chất lượng Các yêu cầu chung Các yêu cầu hệ thống tài liệu 5 Trách nhiệm lãnh đạo Cam kết của lãnh đạo Định hướng khách hàng Chính sách chất lượng Hoạch định Trách nhiệm.

Ph©n tÝch.Hệ thống chất lượng liên tục cải tiến Tr¸ch nhiÖm L·nh ®¹o Qu¶n lý Nguån lùc HÖ thèng Qu¶n lý chÊt lîng T¹o s¶n phÈm §o lêng. C¶i tiÕn S¶n phÈm S Ự T H O Ả M à N K H C ¸ C H H µ N G Á C Y Ê U C Ầ U K H ¸ C H H µ N §Çu vµo §Çu ra G .

.Nguyên tắc của ISO 9000: việc thực hiện chu trình PCDA nhằm quản lý chất lượng→ giấy chứng nhận ISO 9000 là một loại chứng nhận về Hệ thống quản lý chất lượng chứ không phải là loại giấy chứng nhận về chất lượng cho một loại sản phẩm cụ thể nào.

3 Vai trò .

công nhận. thừa nhận hệ thống quản lý chất lượng trên thế giới Tổ chức có sản phẩm xuất nhập tham gia thị trường dễ dàng Tạo ra tiếng nói chung cho các ngành  niềm tin cho người tiêu dùng Hiệu quả trong quản lý doanh nghiệp .Chứng nhận.

+ Lợi ích bên trong: •Thực hiện hiệu quả yêu cầu về chất lượng sản phẩm •Tiết kiệm nhiều chi phí •Đưa ra biện pháp để làm đúng ngay từ đầu •Tránh sự lập lại các sai sót trong hệ thống •Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu •Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn quản lý khác .

đánh giá của khách hàng .+ Lợi ích bên ngoài •Khả năng cung ứng ổn định •Tạo niềm tin với sản phẩm cung cấp đúng yêu cầu •Giảm chi phí thẩm định.

+ Lợi ích đối với nhân viên •Phân công trách nhiệm rõ ràng •Làm việc tốt không cần hướng dẫn thực hành •Học hỏi nhanh chống dựa vào quy trình với văn bản rõ ràng •Tạo lòng tin giữa các nhân viên và bộ phận .

LOGO .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.