Công Đoàn Ngành Y Tế CĐCS BVĐK Thị xã Thuận An

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thuận An, ngày 23 tháng 11 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG
Kính gửi: + Liên Đoàn Lao Động Tỉnh Bình Dương + Công Đoàn Ngành Y Tế Tỉnh Bình Dương

Căn cứ vào Quyết định 12/QĐ-CĐN về việc công nhận danh hiệu công đoàn vững mạnh, vững mạnh xuất sắc năm 2011. Căn cứ vào công văn số 79/CV-CĐN về việc phân bố chỉ tiêu khen thưởng năm 2011 Công Đoàn ngành Y tế Bình Dương. Căn cứ vào cuộc họp ban chấp hành mở rộng của Công Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Thuận An về việc xét công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng năm 2011. Ban chấp hành Công Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Thuận An đề nghị khen thưởng tập thể và các cá nhân sau: 1. Đề nghị Liên Đoàn Lao Động Tỉnh khen: Công Đoàn Cơ Sở Bệnh viện Đa khoa Thị xã Thuận An Bác sĩ Lê Thùy Dương – Chủ tịch Công Đoàn

2. Đề nghị Công Đoàn Ngành Y Tế khen các cá nhân sau: Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung Dược sĩ Đặng Thị Mỹ Trang Điều dưỡng Tào Mạnh Đức

TM Ban Chấp Hành Công Đoàn Chủ Tịch

Lê Thùy Dương .