Câu 1: Anh (chị) hãy nêu và phân tích ý nghĩa con đường cứu nước GPDT mà lãnh tụ NAQ

và Đảng ta đã nhấn mạnh: “…đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta” (văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần 7, nxb sự thật H1991 TRANG 109)? Liên hệ về con đường cách mạng hiện nay của nước ta? Từ những chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa từ những năm đầu thế kỷ 20, trước khi thực dân Pháp xâm lược, VN là một nước phong kiến, độc lập thống nhất. Nhưng từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược thì chúng chia nước ta thành nhiều xứ như Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Pháp thực hiện khai hóa văn minh cho dân An Nam nhưng thực chất đây là một thủ đoạn, chính sách bóc lột, cai trị của thực dân Pháp đã làm biến đổi sâu sắc VN. Về kinh tế: chúng độc quyền để có lợi nhuận cao chúng du nhập PTSX tư bản tiên tiến vào nước ta đồng thời duy trì PTSX phong kiến lạc hậu tạo nên nền kinh tế không đồng bộ. Về chính trị: chúng trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, thi hành chính sách cai trị chuyên chế, biến một bộ phận giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến tay sai, đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự cai trị của chính quyền thuộc địa làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, tự do, dân chủ. Về văn hóa, xã hội: Chúng thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích văn hóa nô dịch, sùng Pháp, nhằm kìm hãm nhân dân ta trong vùng tăm tối dốt nát, lạc hậu, phục tùng sự cai trị của chúng. Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp đã làm cho nước ta có sự thay đổi lớn, hai giai cấp mới ra đời: GCCN và GCTS. Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa, nửa phong kiến. Trong xã hội tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc VN với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ. Vì vậy, nhiệm vụ chống TD Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đó là yêu cầu cách mạng VN đặt ra. Trước khi thành lập Đảng có nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra nhưng điều thất bại. Điển hình là phong trào Cần Vương (1885 – 1896) thất bại là do muốn khôi phục ngôi vua. Khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám là nông dân chống phong kiến còn mang nặng “cốt cách phong kiến”. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản như Phan Chu Trinh cũng thất bại do cụ dựa vào Pháp để xóa bỏ chế độ phong kiến, còn cụ Phan Bội Châu đánh Pháp dựa vào Nhật. Các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh rất anh dũng nhưng đều bị thất bại, vì họ chưa thấy được vai trò của quần chúng nhân dân, chưa có đường lối đúng đắn, chưa xác định được lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng chưa khoa học, chưa có Đảng chân chính dẫn đường, vĩ nhân chưa đủ sức, đủ tài lãnh đạo kháng chiến. Trước thực tế đó, việc tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng là nhu cầu nóng bỏng lúc bấy giờ. Đòi hỏi phải có một đường lối cách mạng đúng đắn và một tổ chức cách mạng có khả năng đưa phong trào yêu nước đi đến thắng lợi. Ngày 5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Người qua nhiều nước trên thế giới, vừa làm việc, vừa kiếm sống, vừa học tập nghiên cứu lý luận đối chiếu thực tế và rút kinh nghiệm các cuộc CMTS điển hình ở Pháp , Mỹ. Người tích cực tham gia hoạt động trong Đảng xã hội Pháp. Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương và thuộc địa của Lênin. Người đã lựa chọn dứt khoát: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là đi theo con đường CMVS”. Tháng 12/1920: với sự kiện Đại hội Đảng xã hội Pháp, Người quyết định gia nhập quốc tế Cộng sản, đây là sự kiện có tính bước ngoặc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của Người, đã mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. Con đường cứu nước của NAQ là duy nhất và đúng đắn, đây là kết quả của chính lịch sử VN. Từ đó người tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng. Giai đoạn 1921 – 1929: Người vừa nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, phong trào CM ở Nga, CM thế giới. Người vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vể chính đảng cộng sản để thành lập Đảng. Người nhận định, muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là phải làm cách mạng, bên ngoài liên kết với vô sản thế giới, vì cách mạng không phải là sự nghiệp của 1 hay 2 người mà là sự nghiệp của dân chúng, Đảng là một tổ chức được xây dựng vững mạnh, Đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Nên xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trước hết, Đảng phải là một tổ chức chặt chẽ. Từ đầu năm 1929 phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho PTSX tiên tiến, ý thức tổ chức

Thời điểm ra đời của các văn kiện trên tự nói lên ý nghĩa vô cùng quan trọng của đường lối kháng chiến. lâu dài và dựa vào sức mình là chính”. Từ đó sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào quần chúng làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. Vì vậy việc thống nhất các tổ chức cộng sản là yêu cầu sống còn ở nước ta. bản sắc và truyền thống dân tộc. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch HCM (19/12/1946) cùng với tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Chinh đã giải thích rõ đường lối kháng chiến của Đảng. sự lựa chon dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng”. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946). nhiều nước từ bỏ CNXH. Đó là đường lối kháng chiến “Toàn dân. tan rã. hạnh phúc cho nhân dân. Như vậy mục tiêu GPDT gắn liền với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và giữ gìn nền độc lập. Trước tình hình đó nhờ Đảng ta vẫn giữ vững lập trường. Từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 Hội nghị họp nhất 3 tổ chức Đảng thành Đảng cộng sản thống nhất lấy tên là ĐCSVN. công kích lẫn nhau địch có thể đàn áp dễ dàng. Như vậy trong thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản ra đời. ĐLDT luôn là mục tiêu. Tính chất triệt để và sức mạnh bên trong của kháng chiến là do tính triệt để và sự phát triển tất yếu của . Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử. lôi kéo họ chống phá xuyên tạc cách mạng. về chỉ đạo chiến tranh cảu Đảng. tranh giành quần chúng. Sự lựa chọn con đường XHCN phù hợp với nội dung. Câu 5: Chiến tranh là thủ thách lớn đối với mỗi quốc gia dân tộc trên tất cả các mặt của đời sống. là người duy nhất có năng lực. phát hiện những vấn đề có tính quy luật của chiến tranh. ta vừa kháng chiến. trên thế giới sự kiện Đông Âu Liên Xô sụp đổ. nhưng các tổ chức này hoạt động riêng lẻ không thống nhất. sách lược vắn tắt là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. toàn diên. điều đó phản ánh yêu cầu cấp bách của lịch sử phải thành lập Đảng cộng sản. lý tưởng cao cả của dân tộc. Đường lối kháng chiến được đề ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến được hình thành dần dần và phát triển bổ sung hoàn chỉnh trong quá trình tiến hành kháng chiến. vừa kiến quốc.kỷ luật cao. Lãnh tụ NAQ được sự ủy nhiệm của quốc tế cộng sản. Đây chính là cơ sở điểm xuất phát của đường lối kháng chiến. nhân dân là một thành công lớn. ngăn chặn. Chính quyền chưa được củng cố vững mạnh. nguồn gốc của thắng lợi sau này. chân lý. Nhận thức đúng tương quan lực lượng và xu thế tất thắng của ta. kiên định đi theo con đường XHCN mà Bác Hồ đã chọn và đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. phản động. phát huy nội lực. Với thực tiễn này đỏi hỏi phải có tổ chức Đảng lãnh đạo. sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin xuất thân từ nông dân nên dễ gần gủi với nông dân dễ tạo nên sức mạnh liên minh. Vậy trong thời gian ngắn các tổ chức Đảng đã ra đời Ngày 17/6/1929: ĐDCSĐ thành lập ở Bắc Kỳ Tháng 11/1929: ANCSĐ ra đời ở Nam Kỳ Ngày 1/1/1930: ĐDCSLĐ ra đời ở Trung Kỳ. xu thế cách mạng của thời đại mới được mở ra từ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại: “Đối với nước ta không có con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do. tự cường. các mặt đời sống xã hội chưa thực sự được ổn định mà dân tộc ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh trên qui mô toàn quốc. ta chọn con đường thứ 2 “Thà hy sinh tất cả. sáng tạo. Thử thách đó càng lớn hơn nhiều đối với nước ta: Nền độc lập mới giành đước 16 tháng. Thông qua chính cướng vắn tắt. phòng chống những thế lực thù địch. trong nước thì Đảng ta đứng trước những thách thức lớn đó là diễn biến hòa bình. nhất định không chịu làm nô lệ”. Đảng cộng sản ra đời khẳng định dứt khoát nội dung xu hướng phát triển của xã hội VN là gắn liền ĐLDT với CNXH. Đảng luôn phát huy ý chí tự lực. kẻ thù lợi dụng về sắc tộc tôn giáo. bản lĩnh và uy tính đáp ứng các yêu cầu thống nhất các tổ chức Đảng thành Đảng cộng sản duy nhất ở VN. Đứng trước tình thế bị đặt trước 2 đường là làm nô lệ hoặc là đấu tranh để giành lấy độc lập tự do. cách mạng triệt để. lợi dụng những tri thức trẻ. Đó là những căn cứ để Đảng đề ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ. + Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 1945 – 1954: Nhân tố đầu tiên quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là Đảng ta có đường lối kháng chiến đúng đắn ngay từ đầu. độc lập. chứ nhất định không chịu mất nước. Trong tình hình hiện nay. kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc.

+ Bảo vệ Tổ quốc: Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN trong mọi tình huống. lâu dài. Nhà nước và nhân dân cùng hợp tác để tạo ra sức mạnh toàn diện. toàn diện. ngụy quyền. những người tham gia khán chiến chông Pháp và gia đình của họ. Mĩ đưa Ngô Đình Diệm lên ra sức củng cố ngụy quân. Ở Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (8/1955) đã quyết định chuyển CM Miền Nam từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm. phát triển chế độ dân chủ. bộ đội địa phương và dân quân du kích. điển hình như Chợ Được. hội nhập nhưng không hòa tan.cách mạng dân tộc. Đẩy mạnh sản xuất. chỉ đạo của các cấp. vừa kiến quốc”. Xây dựng hậu phương vững mạnh. Duy Xuyên. Câu 6: Quá trình hình thành. Song song đó xây dựng lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân bộ đội chủ lực. Phương châm của cuộc kháng chiến là “Toàn dân. đòi hiệp thương tổng tuyển cử. phát triển và hoàn thành đường lối CM Miền Nam (1954 – 1960). đây là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi. thực hiện phương châm đó Đảng đã sử dụng được sức mạnh mọi mặt của toàn dân để khắc phục những khó khăn. yêu cầu khách quan là Đảng phải trực tiếp lãnh đạo đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân vững mạnh. đồng thời khai thác được truyền thống của chính nghĩa chống chiến tranh phi nghĩa. kết hợp với đoàn kết quốc tế. tăng cường lực lượng lãnh đạo kết hợp công nhân. ngăn chặn làn sóng CM XHCN ở Đông Nam Á (thành lập khối quân sự Scate …). dựa vào sức mình là chính “. hơn nữa lại càng phải giữ vững độc lập tự chủ. Phương pháp cách mạng là xây dựng và sử dụng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để đánh thắng chiến tranh xâm lước. Từ năm 1954 – 1960 Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công làm thất bại một hình thức thực dân mới điển hình của đế quốc Mĩ. chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát. sáng tạo trong lãnh đạo. nông dân. ra sức phá hoại hiệp định Giơnevơ. đối tượng của chiến dịch là những người yêu nước. các dân tộc nhưng không ỷ lại mà phải phát huy nội lực là chính. Để thực hiện được ý đồ đó. ngăn chặn các hoạt động gây chiến và xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế. đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang trong đó đấu tranh vũ trang là chủ yếu. đẩy lùi. đòi thi hành hiệp định Giơnevơ. cân đối trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng nhằm giữa hòa bình. sau nữa coi trong công nghệ thông tin. là phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại “vừa kháng chiến. Câu 5: Trong chiến lược xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc hiện nay: + Xây dựng Tổ quốc: Tất yếu phải hội nhập quốc tế. Từ năm 1956 – 1960: . Ngô Đình Diệm đã xóa bỏ công lao của ông cha ta khi tuyên bố: “Biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” vào tháng 5/1959” Mĩ – Diệm liên kết đưa ra chiến lước Mĩ – Diệm “tố cộng”. hóa chất và kể cả công nghiệp tiêu dùng. Quốc phòng phải luôn kết hợp chặt chẽ với an ninh để bảo vệ đất nước. Giành độc lập dân tộc. Ngô Đình Diệm thiết lập chế độ độc tài gia đình trị. dùng miền Nam làm bàn đạp để tấn công miền Bắc. hiện đại. tham khảo kinh nghiệm phong phú của các quốc gia. “diệt cộng” làm quốc sách. tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. trí thức và thanh niên dũng cảm trong quân đội. đặc biệt cơ khí chế tạo. Xây dựng nền kinh tế dân tộc theo hướng tiên tiến. Để đi đến thắng lợi của cuộc kháng chiến Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng về tổ chức và tư tưởng phát huy tính chủ động. Mỏ Cày … Trước tình hình đó Đảng và nhân dân VN đưa ra và thực hiện chỉ đạo theo 2 giai đoạn: Từ 1954 – 1956: Ở Hội nghị Trung ương lần VI (7/1954) đã khẳng định kẻ thù chính và nguy hiểm nhất trước mắt của nhân dân ta là đế quốc Mĩ cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống Mĩ. tự lực tự cường. năng lượng mới. điện tử. dân chủ nhân dân. trước hết phải xây dựng và phát triển nền công nghiệp tư liệu sản xuất. nhân dân tiến lên xây dựng CNXH đã quy định đường lối kháng chiến là chiến tranh nhân dân. vật liệu mới.

Do cùng là cuộc chiến tranh cách mạng.Qua những năm cải tạo và xây dựng miền Bắc đã trở thành căn cứ địa cm cho cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nhất. Giữa lúc CM Miền Nam đang gặp khó khăn. xong đây là cuộcc kháng chiến của cả nước do 1 đảng lãnh đạo. xây dựng và phát triển lí luận chiến tranh CM. kế thừa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhưng do đặc điểm riêng nê cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước sẽ rất lâu dài. chiến tranh nhân dân VN. 1 quân đội tiến hành. cứu nước nếu không có miền Bắc XHCH…. thống nhất đi lên CNXH. 1 dân tộc.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn: + Phải xác định đường lối cách mạng đúng đắn. linh hoạt phương pháp đấu tranh CM . Đặc điểm tình hình: .Mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng VN. lập các chiến khu.” bằng kiến thức lịch sử Đảng hãt phân tích và chứng minh làm rõ khẳng định trên? Liên hệ và vận dụng những bài học kinh nghiệm của thời kỳ này trong giai đoạn cách mạng hiện nay? 1. của nhân dân miền Nam. Bước ngoặc và những thắng lợi của CM miền Nam (1954 – 1975) trong việc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. phải đương đầu và đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của 1 đế quốc to lớn. đã chuyển dần sang thế tiến công và đã khẳng định tính đúng đắn về đường lối chỉ đạo chiến lược của Đảng ta. 2. đã mở đường cho cách mạng miền Nam phát triển. Câu 7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) khẳng định:” không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. lấy sức mạnh của quần chúng. Cách mạng miền Nam dần dần phục hồi và phát triển chủ nghĩa thực dân mới thông qua chính quyền tay sai bị phá sản.Cả hai bên ta và địch đều phải vừa đánh vừa tìm hiểu đối phương. kỷ nguyên cả nước có hòa bình. sáng tạo. + Phát huy sức mạng đại đoàn kết toàn dân. + Vận dụng 1 cách sáng tạo. + Phải luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh. đồng thời làm hai chiến lược cách mạng khác nhau. Nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/76) đã đánh giá: không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. cùng trong tiến trình cách mạng dân tộc. kinh tế kém phát triển. tác động của nó sẽ rất sâu rộng đối với cả dân tộc và đối với quốc tế khu vực. nhân dân.. Nghị quyết trung ương 15 đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của CM miền Nam.Đất nước lúc bấy giờ tạm chia làm hai miền. phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân. . quyết liệt. + Chủ động nhạy bén. nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng. quân sự hùng mạnh. nên cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có những điểm chung.Trung ương chủ trương chuyển CM Miền Nam ……………… lực lượng vũ trang. dựa vào lực lượng của quần chúng là chính kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất. . dân chủ. tháng 1/1959 nghị quyết trung ương 15 ra đời và khẳng định “Con đường phong trào của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. phức tạp. làm xoay chuyển tình hình dẫn đến cuộc cách mạng Đồng Khởi vào năm 1960. cứu nước nếu không có miền Bắc XHCH. . hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. độc lập. . dài ngày nhất và ác liệt nhất của đế quốc Mỹ kể từ sau chiến tranh thế gới lần hai . có tiềm lực kinh tế. linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh CM và gnhệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định. miền Bắc đã dốc vào cuộc chiến tranh cứu nước vả giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ XHCN và đã làm tròn xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cm của cả nước.Nước ta là 1 nước nhò. phù hợp với CMVN. Cách mạng miên Nam đã vượt qua thời kỳ thử thách. . . kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful