Câu 1: Anh (chị) hãy nêu và phân tích ý nghĩa con đường cứu nước GPDT mà lãnh tụ NAQ

và Đảng ta đã nhấn mạnh: “…đây là sự lựa chọn của lịch sử, sự lựa chọn dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng ta” (văn kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần 7, nxb sự thật H1991 TRANG 109)? Liên hệ về con đường cách mạng hiện nay của nước ta? Từ những chuyển biến kinh tế, xã hội, văn hóa từ những năm đầu thế kỷ 20, trước khi thực dân Pháp xâm lược, VN là một nước phong kiến, độc lập thống nhất. Nhưng từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược thì chúng chia nước ta thành nhiều xứ như Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Pháp thực hiện khai hóa văn minh cho dân An Nam nhưng thực chất đây là một thủ đoạn, chính sách bóc lột, cai trị của thực dân Pháp đã làm biến đổi sâu sắc VN. Về kinh tế: chúng độc quyền để có lợi nhuận cao chúng du nhập PTSX tư bản tiên tiến vào nước ta đồng thời duy trì PTSX phong kiến lạc hậu tạo nên nền kinh tế không đồng bộ. Về chính trị: chúng trực tiếp nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong bộ máy nhà nước, thi hành chính sách cai trị chuyên chế, biến một bộ phận giai cấp tư sản mại bản và địa chủ phong kiến tay sai, đặc trưng của chế độ thuộc địa. Sự cai trị của chính quyền thuộc địa làm cho nhân dân ta mất hết quyền độc lập, tự do, dân chủ. Về văn hóa, xã hội: Chúng thực hiện chính sách ngu dân, khuyến khích văn hóa nô dịch, sùng Pháp, nhằm kìm hãm nhân dân ta trong vùng tăm tối dốt nát, lạc hậu, phục tùng sự cai trị của chúng. Quá trình khai thác thuộc địa triệt để của thực dân Pháp đã làm cho nước ta có sự thay đổi lớn, hai giai cấp mới ra đời: GCCN và GCTS. Nước ta từ chế độ phong kiến chuyển sang chế độ thuộc địa, nửa phong kiến. Trong xã hội tồn tại 2 mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn dân tộc VN với thực dân Pháp và mâu thuẫn giữa nhân dân ta chủ yếu là nông dân với giai cấp địa chủ. Vì vậy, nhiệm vụ chống TD Pháp xâm lược và nhiệm vụ chống đế quốc phong kiến tay sai không tách rời nhau. Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải gắn chặt với đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ. Đó là yêu cầu cách mạng VN đặt ra. Trước khi thành lập Đảng có nhiều phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra nhưng điều thất bại. Điển hình là phong trào Cần Vương (1885 – 1896) thất bại là do muốn khôi phục ngôi vua. Khởi nghĩa Yên Thế của Hoàng Hoa Thám là nông dân chống phong kiến còn mang nặng “cốt cách phong kiến”. Các phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản như Phan Chu Trinh cũng thất bại do cụ dựa vào Pháp để xóa bỏ chế độ phong kiến, còn cụ Phan Bội Châu đánh Pháp dựa vào Nhật. Các cuộc khởi nghĩa, phong trào đấu tranh rất anh dũng nhưng đều bị thất bại, vì họ chưa thấy được vai trò của quần chúng nhân dân, chưa có đường lối đúng đắn, chưa xác định được lực lượng cách mạng, phương pháp cách mạng chưa khoa học, chưa có Đảng chân chính dẫn đường, vĩ nhân chưa đủ sức, đủ tài lãnh đạo kháng chiến. Trước thực tế đó, việc tìm lối thoát cho cuộc khủng hoảng là nhu cầu nóng bỏng lúc bấy giờ. Đòi hỏi phải có một đường lối cách mạng đúng đắn và một tổ chức cách mạng có khả năng đưa phong trào yêu nước đi đến thắng lợi. Ngày 5/6/1911 người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã ra đi tìm đường cứu nước. Người qua nhiều nước trên thế giới, vừa làm việc, vừa kiếm sống, vừa học tập nghiên cứu lý luận đối chiếu thực tế và rút kinh nghiệm các cuộc CMTS điển hình ở Pháp , Mỹ. Người tích cực tham gia hoạt động trong Đảng xã hội Pháp. Tháng 7/1920, Người đọc sơ thảo lần thứ nhất những luận cương và thuộc địa của Lênin. Người đã lựa chọn dứt khoát: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là đi theo con đường CMVS”. Tháng 12/1920: với sự kiện Đại hội Đảng xã hội Pháp, Người quyết định gia nhập quốc tế Cộng sản, đây là sự kiện có tính bước ngoặc từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa cộng sản của Người, đã mở đường giải quyết sự khủng hoảng về đường lối cứu nước ở Việt Nam. Con đường cứu nước của NAQ là duy nhất và đúng đắn, đây là kết quả của chính lịch sử VN. Từ đó người tích cực chuẩn bị về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng. Giai đoạn 1921 – 1929: Người vừa nghiên cứu lý luận tổng kết thực tiễn, phong trào CM ở Nga, CM thế giới. Người vận dụng sáng tạo, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vể chính đảng cộng sản để thành lập Đảng. Người nhận định, muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là phải làm cách mạng, bên ngoài liên kết với vô sản thế giới, vì cách mạng không phải là sự nghiệp của 1 hay 2 người mà là sự nghiệp của dân chúng, Đảng là một tổ chức được xây dựng vững mạnh, Đảng có vững thì cách mạng mới thành công. Nên xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Trước hết, Đảng phải là một tổ chức chặt chẽ. Từ đầu năm 1929 phong trào cách mạng trong nước phát triển mạnh mẽ, trong đó giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho PTSX tiên tiến, ý thức tổ chức

điều đó phản ánh yêu cầu cấp bách của lịch sử phải thành lập Đảng cộng sản. Đảng cộng sản ra đời khẳng định dứt khoát nội dung xu hướng phát triển của xã hội VN là gắn liền ĐLDT với CNXH. phát huy nội lực. là người duy nhất có năng lực. về chỉ đạo chiến tranh cảu Đảng. Thử thách đó càng lớn hơn nhiều đối với nước ta: Nền độc lập mới giành đước 16 tháng. nhiều nước từ bỏ CNXH. Trong tình hình hiện nay. Đường lối kháng chiến được đề ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến được hình thành dần dần và phát triển bổ sung hoàn chỉnh trong quá trình tiến hành kháng chiến. hạnh phúc cho nhân dân. bản sắc và truyền thống dân tộc. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch HCM (19/12/1946) cùng với tác phẩm “Kháng chiến nhất định thắng lợi” của Tổng bí thư Trường Chinh đã giải thích rõ đường lối kháng chiến của Đảng. ta vừa kháng chiến. Trước tình hình đó nhờ Đảng ta vẫn giữ vững lập trường. xu thế cách mạng của thời đại mới được mở ra từ cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại: “Đối với nước ta không có con đường nào khác để có độc lập dân tộc thật sự và tự do. lâu dài và dựa vào sức mình là chính”. Đứng trước tình thế bị đặt trước 2 đường là làm nô lệ hoặc là đấu tranh để giành lấy độc lập tự do. Lãnh tụ NAQ được sự ủy nhiệm của quốc tế cộng sản. Như vậy mục tiêu GPDT gắn liền với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và giữ gìn nền độc lập. công kích lẫn nhau địch có thể đàn áp dễ dàng. trên thế giới sự kiện Đông Âu Liên Xô sụp đổ. phòng chống những thế lực thù địch. Vậy trong thời gian ngắn các tổ chức Đảng đã ra đời Ngày 17/6/1929: ĐDCSĐ thành lập ở Bắc Kỳ Tháng 11/1929: ANCSĐ ra đời ở Nam Kỳ Ngày 1/1/1930: ĐDCSLĐ ra đời ở Trung Kỳ. Đây chính là cơ sở điểm xuất phát của đường lối kháng chiến. nhân dân là một thành công lớn. kế thừa truyền thống yêu nước dân tộc. chứ nhất định không chịu mất nước. ĐLDT luôn là mục tiêu. vừa kiến quốc. Đó là những căn cứ để Đảng đề ra đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp của Mỹ. Từ đó sự truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào phong trào quần chúng làm cho phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân và các tầng lớp nhân dân phát triển mạnh mẽ. lý tưởng cao cả của dân tộc. tranh giành quần chúng. Với thực tiễn này đỏi hỏi phải có tổ chức Đảng lãnh đạo. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng (12/12/1946). ngăn chặn. kẻ thù lợi dụng về sắc tộc tôn giáo. nhất định không chịu làm nô lệ”. Đó là đường lối kháng chiến “Toàn dân. Đảng luôn phát huy ý chí tự lực. Thời điểm ra đời của các văn kiện trên tự nói lên ý nghĩa vô cùng quan trọng của đường lối kháng chiến. Thông qua chính cướng vắn tắt. lợi dụng những tri thức trẻ. tan rã. lôi kéo họ chống phá xuyên tạc cách mạng. Chính quyền chưa được củng cố vững mạnh. trong nước thì Đảng ta đứng trước những thách thức lớn đó là diễn biến hòa bình. nguồn gốc của thắng lợi sau này. tự cường.kỷ luật cao. sách lược vắn tắt là cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng ta. Nhận thức đúng tương quan lực lượng và xu thế tất thắng của ta. các mặt đời sống xã hội chưa thực sự được ổn định mà dân tộc ta phải đương đầu với cuộc chiến tranh trên qui mô toàn quốc. sớm tiếp thu chủ nghĩa Mác – Lênin xuất thân từ nông dân nên dễ gần gủi với nông dân dễ tạo nên sức mạnh liên minh. Như vậy trong thời gian ngắn 3 tổ chức cộng sản ra đời. + Nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến 1945 – 1954: Nhân tố đầu tiên quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp là Đảng ta có đường lối kháng chiến đúng đắn ngay từ đầu. ta chọn con đường thứ 2 “Thà hy sinh tất cả. Đây là sự lựa chọn của chính lịch sử. bản lĩnh và uy tính đáp ứng các yêu cầu thống nhất các tổ chức Đảng thành Đảng cộng sản duy nhất ở VN. độc lập. Vì vậy việc thống nhất các tổ chức cộng sản là yêu cầu sống còn ở nước ta. Câu 5: Chiến tranh là thủ thách lớn đối với mỗi quốc gia dân tộc trên tất cả các mặt của đời sống. phản động. sự lựa chon dứt khoát từ năm 1930 với sự ra đời của Đảng”. kiên định đi theo con đường XHCN mà Bác Hồ đã chọn và đã đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Tính chất triệt để và sức mạnh bên trong của kháng chiến là do tính triệt để và sự phát triển tất yếu của . Từ ngày 3 đến ngày 7/2/1930 Hội nghị họp nhất 3 tổ chức Đảng thành Đảng cộng sản thống nhất lấy tên là ĐCSVN. Sự lựa chọn con đường XHCN phù hợp với nội dung. phát hiện những vấn đề có tính quy luật của chiến tranh. toàn diên. nhưng các tổ chức này hoạt động riêng lẻ không thống nhất. chân lý. sáng tạo. cách mạng triệt để.

đồng thời khai thác được truyền thống của chính nghĩa chống chiến tranh phi nghĩa. đặc biệt cơ khí chế tạo. tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại. Nhà nước và nhân dân cùng hợp tác để tạo ra sức mạnh toàn diện. “diệt cộng” làm quốc sách. tự lực tự cường. Phương châm của cuộc kháng chiến là “Toàn dân. tăng cường lực lượng lãnh đạo kết hợp công nhân. bộ đội địa phương và dân quân du kích. các dân tộc nhưng không ỷ lại mà phải phát huy nội lực là chính. đòi hiệp thương tổng tuyển cử. Ngô Đình Diệm đã xóa bỏ công lao của ông cha ta khi tuyên bố: “Biên giới của Hoa Kỳ kéo dài đến vĩ tuyến 17” vào tháng 5/1959” Mĩ – Diệm liên kết đưa ra chiến lước Mĩ – Diệm “tố cộng”. Xây dựng hậu phương vững mạnh. dùng miền Nam làm bàn đạp để tấn công miền Bắc. cân đối trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng nhằm giữa hòa bình. đối tượng của chiến dịch là những người yêu nước. Để thực hiện được ý đồ đó. hiện đại. Mĩ đưa Ngô Đình Diệm lên ra sức củng cố ngụy quân. ngăn chặn các hoạt động gây chiến và xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô. trí thức và thanh niên dũng cảm trong quân đội. sau nữa coi trong công nghệ thông tin. là phát huy sức mạnh tổng hợp của dân tộc và thời đại “vừa kháng chiến. phát triển và hoàn thành đường lối CM Miền Nam (1954 – 1960). đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang trong đó đấu tranh vũ trang là chủ yếu. sáng tạo trong lãnh đạo. Câu 6: Quá trình hình thành. Mỏ Cày … Trước tình hình đó Đảng và nhân dân VN đưa ra và thực hiện chỉ đạo theo 2 giai đoạn: Từ 1954 – 1956: Ở Hội nghị Trung ương lần VI (7/1954) đã khẳng định kẻ thù chính và nguy hiểm nhất trước mắt của nhân dân ta là đế quốc Mĩ cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống Mĩ. Từ năm 1956 – 1960: . ngụy quyền. tham khảo kinh nghiệm phong phú của các quốc gia. Xây dựng nền kinh tế dân tộc theo hướng tiên tiến. ngăn chặn làn sóng CM XHCN ở Đông Nam Á (thành lập khối quân sự Scate …). dựa vào sức mình là chính “. Duy Xuyên. trước hết phải xây dựng và phát triển nền công nghiệp tư liệu sản xuất. hội nhập nhưng không hòa tan. lâu dài. Từ năm 1954 – 1960 Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh từ thế giữ gìn lực lượng chuyển sang thế tiến công làm thất bại một hình thức thực dân mới điển hình của đế quốc Mĩ. yêu cầu khách quan là Đảng phải trực tiếp lãnh đạo đối với sự nghiệp quốc phòng toàn dân vững mạnh. những người tham gia khán chiến chông Pháp và gia đình của họ. đẩy lùi. đây là nhân tố thường xuyên quyết định thắng lợi. Câu 5: Trong chiến lược xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc hiện nay: + Xây dựng Tổ quốc: Tất yếu phải hội nhập quốc tế. đòi thi hành hiệp định Giơnevơ. + Bảo vệ Tổ quốc: Để bảo vệ vững chắc Tổ quốc và chế độ XHCN trong mọi tình huống. điện tử. Đẩy mạnh sản xuất. Song song đó xây dựng lực lượng vũ trang gồm 3 thứ quân bộ đội chủ lực. vừa kiến quốc”. Quốc phòng phải luôn kết hợp chặt chẽ với an ninh để bảo vệ đất nước. điển hình như Chợ Được. trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế. Phương pháp cách mạng là xây dựng và sử dụng sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân để đánh thắng chiến tranh xâm lước. thực hiện phương châm đó Đảng đã sử dụng được sức mạnh mọi mặt của toàn dân để khắc phục những khó khăn. phát triển chế độ dân chủ. nhân dân tiến lên xây dựng CNXH đã quy định đường lối kháng chiến là chiến tranh nhân dân. kết hợp với đoàn kết quốc tế. chỉ đạo của các cấp. năng lượng mới. Ở Hội nghị Trung ương lần thứ VIII (8/1955) đã quyết định chuyển CM Miền Nam từ đấu tranh vũ trang chống Pháp sang đấu tranh chính trị chống Mĩ – Diệm.cách mạng dân tộc. ra sức phá hoại hiệp định Giơnevơ. chúng gây ra nhiều cuộc thảm sát. Giành độc lập dân tộc. dân chủ nhân dân. Ngô Đình Diệm thiết lập chế độ độc tài gia đình trị. toàn diện. vật liệu mới. nông dân. hơn nữa lại càng phải giữ vững độc lập tự chủ. hóa chất và kể cả công nghiệp tiêu dùng. Để đi đến thắng lợi của cuộc kháng chiến Đảng đặc biệt quan tâm tới công tác xây dựng Đảng về tổ chức và tư tưởng phát huy tính chủ động.

. Bước ngoặc và những thắng lợi của CM miền Nam (1954 – 1975) trong việc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. sáng tạo. + Chủ động nhạy bén. quân sự hùng mạnh. phải đương đầu và đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của 1 đế quốc to lớn. Đặc điểm tình hình: .. linh hoạt trong chỉ đạo chiến lược chiến tranh CM và gnhệ thuật tạo và nắm thời cơ giành những thắng lợi quyết định. xong đây là cuộcc kháng chiến của cả nước do 1 đảng lãnh đạo. phức tạp. đồng thời làm hai chiến lược cách mạng khác nhau. quyết liệt.Đất nước lúc bấy giờ tạm chia làm hai miền. phương thức tiến hành chiến tranh toàn dân và nghệ thuật quân sự chiến tranh toàn dân. kinh tế kém phát triển. Nghị quyết trung ương 15 đã đáp ứng nhu cầu bức thiết của CM miền Nam.Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại nhiều bài học có giá trị lý luận và thực tiễn: + Phải xác định đường lối cách mạng đúng đắn. có tiềm lực kinh tế. + Phát huy sức mạng đại đoàn kết toàn dân. tác động của nó sẽ rất sâu rộng đối với cả dân tộc và đối với quốc tế khu vực. hiển hách nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. làm xoay chuyển tình hình dẫn đến cuộc cách mạng Đồng Khởi vào năm 1960. Nhiệm vụ chống Mỹ cứu nước: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/76) đã đánh giá: không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. kế thừa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhưng do đặc điểm riêng nê cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước sẽ rất lâu dài. . tháng 1/1959 nghị quyết trung ương 15 ra đời và khẳng định “Con đường phong trào của CM miền Nam là khởi nghĩa giành chính quyền. kỷ nguyên cả nước có hòa bình. của nhân dân miền Nam.Qua những năm cải tạo và xây dựng miền Bắc đã trở thành căn cứ địa cm cho cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược với quy mô lớn nhất.Do cùng là cuộc chiến tranh cách mạng. cứu nước nếu không có miền Bắc XHCH. thống nhất đi lên CNXH. kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. miền Bắc đã dốc vào cuộc chiến tranh cứu nước vả giữ nước toàn bộ sức mạnh của chế độ XHCN và đã làm tròn xuất sắc nghĩa vụ căn cứ địa cm của cả nước. nên cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước có những điểm chung. . Cách mạng miên Nam đã vượt qua thời kỳ thử thách. Câu 7: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV (12/1976) khẳng định:” không thể nào có thắng lợi của sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ. độc lập. dân chủ. dựa vào lực lượng của quần chúng là chính kết hợp với lực lượng vũ trang để đánh đổ quyền thống trị của đế quốc và phong kiến.Nước ta là 1 nước nhò. + Phải luôn chú trọng xây dựng Đảng trong mọi hoàn cảnh. linh hoạt phương pháp đấu tranh CM . . chiến tranh nhân dân VN. 2.” bằng kiến thức lịch sử Đảng hãt phân tích và chứng minh làm rõ khẳng định trên? Liên hệ và vận dụng những bài học kinh nghiệm của thời kỳ này trong giai đoạn cách mạng hiện nay? 1.Mở ra kỷ nguyên mới của cách mạng VN. phù hợp với CMVN. cứu nước nếu không có miền Bắc XHCH…. + Vận dụng 1 cách sáng tạo. nâng cao sức chiến đấu và phát huy hiệu lực lãnh đạo của Đảng. nhân dân. đã chuyển dần sang thế tiến công và đã khẳng định tính đúng đắn về đường lối chỉ đạo chiến lược của Đảng ta. Cách mạng miền Nam dần dần phục hồi và phát triển chủ nghĩa thực dân mới thông qua chính quyền tay sai bị phá sản. dài ngày nhất và ác liệt nhất của đế quốc Mỹ kể từ sau chiến tranh thế gới lần hai .Cả hai bên ta và địch đều phải vừa đánh vừa tìm hiểu đối phương. đã mở đường cho cách mạng miền Nam phát triển. xây dựng và phát triển lí luận chiến tranh CM. 1 quân đội tiến hành. . Giữa lúc CM Miền Nam đang gặp khó khăn. 1 dân tộc. lấy sức mạnh của quần chúng. . lập các chiến khu. Đó là một trong những thắng lợi vĩ đại nhất. cùng trong tiến trình cách mạng dân tộc.Trung ương chủ trương chuyển CM Miền Nam ……………… lực lượng vũ trang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful