P. 1
Bài tập Kinh tế lượng

Bài tập Kinh tế lượng

|Views: 1,407|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Quốc Hùng

More info:

Published by: Trần Quốc Hùng on Apr 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/17/2013

pdf

text

original

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ

Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
ĐỀ ,-' ..
I/ 0 th12ết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế su!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội +,! t%n& l- độn& t.-n& */* n&0nh 12*h v3
+4! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 94! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh s'n :u;t
1< =&5>i t nh?n th;@ l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 (h3 thuộ* v0- t%n& số l- độn&A t%n& s'n
(h)m quố* nội v0 l56n& t.-n& n&0nh s'n :u;t thB- 1Cn& h0m mDA v0 hệ số *- 1En *F l56n& n&0nh
12*h v3 thB- t%n& s'n (h)m quố* nội bGn& 1A5< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh kinh tế l5Kn& v0 nLu */*h (h8n
tM*h nh?n đ2nh t.Ln<
2< #I v0- mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1PA nếu muốn 5Q* tMnh mR* th@ đ%i OtMnh thB- SP *F l56n& t.-n&
n&0nh 12*h v3 khi t%n& s'n (h)m quố* nội v0 số l- độn& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Tn& tăn& 2S th7 *Un
*ó nhVn& thJn& tin &7A *Jn& thR* tMnh thế n0-W
3< Có ý kiến *h- .Gn& mR* l56n& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Xn (h3 thuộ* v0- l56n& t.un& b7nh *F quý t.5Q*<
HE@ nLu */*h :8@ 1In& mJ h7nh đY (h8n tM*h ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi "[,# l0 &i/ v0n&A \$] l0 &i/ đZn& ]Ln =h?tA ^+# l0 &i/ đZn& đJl _`A a^b l0
&i/ đZn& au.-< ,;@ 5 = α S< Ch- kết qu' hZi qu@ mJ h7nh c1d nh5 su!
Dependent Variable: GOLD
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Tie: 02:2!
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 1'!6+! )1',--. 0'1.2
/*0 0'18122 )1'0+8, 0'2-2
(12 0'.21. 0'100+2
1SD 1'-.6+ 0'2,!-8 6'8068
2)squared 0'81,-! 3)statisti# 4,5206 ,-'-080
Su squared resid 161'-8.! *rob43)statisti#6 0'000
Durbin)7atson stat 1'8+,- Mean dependent $ar !'-!+6
Ch- hiệ( (h56n& si Rn& vQi */* hệ số *F */* biến ^+# v0 a^b bGn& 0A0155<
1< eiết h0m hZi qu@ mfu *h- kết qu' 5Q* l5Kn& t.Ln<
2< $h'i *hăn& *' b biến độ* l?( *Tn& t/* độn& đến &i/ v0n&W
3< =ếu &i/ đJl &i'm một đ6n v2 th7 &i/ v0n& th@ đ%i thế n0- O@ếu tố kh/* khJn& đ%iPW
4< $h'i *hăn& &i/ v0n& *h2u 'nh h5Nn& *F đJl _` nhiều h6n 'nh h5Nn& *F &i/ au.-W
5< giYm đ2nh về hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nh c1d<
HZi qu@ mJ h7nh c2d su t.Ln *Tn& bộ số liệu! "[,#
t
h i 0Ajj2 k 1Al ^+#
t
k B
+B O0AlP O0A3P b++ h 1mjA2
m< #Tn& kiYm đ2nh (hT hK( *h- biết nLn 1Tn& mJ h7nh c1d h@ mJ h7nh c2d t.-n& (h8n tM*hW
l< eQi mJ h7nh c2dA 1I b/- mR* tối đ &i/ t.2 t.un& b7nh *F &i/ v0n& khi &i/ đJl _` l0 3 đ6n v2W
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 093 A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 12
I/ 0 th12ết
_ột đ6n v2 n&hiLn *Ru *ó số liệu từ quý 1 năm 19j2 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội Ots ^+#P 9_! t%n& &i/ t.2 nh?( kh)u Ots ^+#P ^a! ts lệ th;t n&hiệ(
atC! tu &i/ hối đ-/i Oe=#v^+#P 9=w! lCm (h/t OSP b! lEi su;t n&8n h0n&
1< Có ý kiến *h- .Gn& ts lệ lCm (h/t (h3 thuộ* v0- tăn& t.5Nn& kinh tếA lEi su;t n&8n h0n& v0 tu &i/ hối
đ-/iA v0 khi kinh tế tăn& t.5Nn& 1 tu ^+# th7 lCm (h/t tăn& h6n 0A2S< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh kinh tế
l5Kn& v0 nLu *hi tiết */*h đY (h8n tM*h nh?n đ2nh t.Ln<
2< xhB- lý thu@ết kinh tế thJn& th5>n&A &iV tu &i/ hối đ-/i v0 lEi su;t n&8n h0n& *ó qun hệ *hyt *hz vQi
nhu< =ếu thế mJ h7nh O1P sz *ó h?u qu' &7W =Lu */*h đY kiYm t. ý kiến đó<
3< Có ý kiến *h- .Gn& tu lệ lCm (h/t v0- quM 4 th5>n& *- h6n */* quý kh/* 0AlS< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh
v0 nLu *hi tiết */*h (h8n tM*h ý kiến đó<
II/ 3$i t4*! Ch- kết qu' hZi qu@ su N một đ2 (h56n&A vQi! M l0 l5Kn& l- độn& h-Ct độn& t.-n& l{nh vI*
s'n :u;t v?t *h;t On&h7n n&5>iPA 5' l0 mR* l56n& b7nh qu8n t.-n& l{nh vI* s'n :u;t v?t *h;tA ,' l0 l56n& b7nh
qu8n t.-n& */* l{nh vI* 12*h v3A M6 56 ,! l0 l-&.it *6 số B *F */* biến t56n& Rn&<,;@ 5 = α S
Dependent Variable: LM
Method: Least Squares
Date: 12/12/06 Tie: 0,:,2
Saple: 1.82 200-
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 15-0+6 0'1.,80 +'++.1 0'000
L7 1'0810 0'0-8!!1 18'!.80 0'000
LS )0'626-! 0'0-2+-,
2)squared Mean dependent $ar 1!'-!+6
Su squared resid 161'-8.! 3)statisti# 16-!'2
Durbin)7atson stat *rob43)statisti#6 0'000
Ch- hiệ( (h56n& si *F */* 5Q* l5Kn& Rn& vQi hệ số &ó* h i 0A00135
1< HE@ &i'i thM*h ý n&h{ 5Q* l5Kn& */* hệ số &ó*A kết qu' *ó (hT hK( vQi lý thu@ết kinh tế khJn&W
2< +u khi 5Q* l5Kn& mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
M L
|
< Ch- biết kết qu' 15Qi đ8@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W
1Tn& đY l0m &7W Ch- biết điều &7W
t t t t
v M L LS L e + + + + =
2
4 3 t 2 1
|
4 α α α α O_J h7nh c2dP
053110 A 0 P 1 O
2
= χ n w O1A20P h 0A045331
3< #I t.Ln thJn& tin N *8u 2A */* 5Q* l5Kn& *ó (h'i l0 tốt nh;t
4< _J h7nh &i'i thM*h đ5K* b- nhiLu S sI biến độn& *F l5Kn& l- độn& t.-n& l{nh vI* s'n :u;t v?t
*h;tW
5< x7m 5Q* l5Kn& điYm *F (h56n& si si số n&fu nhiLnW
m< $h'i *hăn& l56n& t.-n& */* n&0nh s'n :u;t v?t *h;t tăn& 1S th7 l5Kn& l- độn& t.-n& n&0nh s'n :u;t
v?t *h;t tăn& 1SW
l< =ếu l56n& t.-n& *' hi n&0nh s'n :u;t v?t *h;t v0 12*h v3 *Tn& tăn& 1S th7 l5Kn& l- độn& t.-n&
n&0nh s'n :u;t v?t *h;t th@ đ%i nh5 thế n0-W
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 093 A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 13
I/ 0 th12ết
$hXn& kế h-C*h *F một 1-nh n&hiệ( *ó */* số liệu từ th/n& 1 năm 2001 đến th/n& 12 năm 2005 nh5 su'
}! t%n& s'n l5Kn& 1-nh n&hiệ( g! t%n& n&uZn vốn ,! t%n& l- độn& s~ 13n&
xb! t%n& 1-nh thu $b! t%n& lKi nhu?n t.5Q* thuế x! l5Kn& thuế (h'i đón&
1< Có n&5>i muốn (h8n tM*h sI biến độn& *F lKi nhu?n su thuế thB- t%n& s'n l5Kn&A t%n& 1-nh thu v0
*h- .Gn& t%n& 1-nh thu tăn& 1 đ6n v2 th7 lKi nhu?n su thuế tăn& h6n 0A2 đ6n v2< HE@ :8@ 1In& v0 nLu
*/*h (h8n tM*h mJ h7nh kinh tế l5Kn& đY kiYm t. nh?n đ2nh t.Ln<
2< Có ý kiến *h- .Gn& 1- &i/ b/n t.Ln th2 t.5>n& l0 .;t Mt biến độn&A nLn t%n& 1-nh thu (h3 thuộ* v0-
t%n& s'n l5Kn&< ghi đó điều &7 sz :'@ . vQi mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1P< HE@ nLu */*h (h8n tM*h đY kiYm
t. nh?n đ2nh đó<
3< Có ý kiến *h- .Gn& (h56n& si @ếu tố n&fu nhiLn th@ đ%i thB- t%n& s'n l5Kn&< =Lu */*h đY kiYm t. ý
kiến đóA v0 nếu điều đó l0 đ•n& hE@ nLu một */*h kh€* (h3* khu@ết t?t t7m đ5K*<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi a l0 *hi tiLu *h- một l-Ci h0n& h-/A 9=C[_ l0 thu nh?(A ,aA ,9=C[_ l0 l-&.it
*6 số B *F */* biến t56n& Rn&< ,;@ 5 = α S
Dependent Variable: L8
Method: Least Squares
Date: 12/18/06 Tie: 1-:2!
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 0'!1+0, 0'0+6!.!
L"9%OM 0'8-082 0'0+02,8
2)squared 0'81,-! 3)statisti# 415226
:d;usted 2)squared 0'80.10 S'(' o& re<ression 0'0,1-18
Durbin)7atson stat 1'2112
1< eiết h0m hZi qu@ mfu vQi */* biến bn đUu v0 &i'i thM*h ý n&h{ kết qu' hZi qu@<
2< xhu nh?( *ó 'nh h5Nn& đến *hi tiLu h0n& h-/ n0@ khJn&W H0m hZi qu@ *ó (hT hK( khJn&W
3< Có thY *-i đ8@ l0 h0m *hi tiLu *h- h0n& h-/ thJn& th5>n& khJn&W
4< ghi thLm $,•A v0 ,$+ O,$• v0 ,$+ l0 l-&.it *6 số B *F */* biến $• v0 $+P vQi $• l0 &i/ h0n& h-/
th@ thếA $+ l0 &i/ h0n& h-/ b% sun& v0 5Q* l5Kn& lCi mJ h7nh th7 thu đ5K* hệ số :/* đ2nh bGn& 0A9j2<
e?@ *ó nLn thLm hi biến đó v0- khJn&W
5< +u khi 5Q* l5Kn& mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
E L
|
<‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d!
t t t
v E L LINCOM e + + + =
|
3 t 2 1
α α α < xhu đ5K* &i/ t.2 w h 4A5331 *h- biết &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5
thế n0-W #Tn& đY l0m &7W Ch- biết điều &7W
m< giYm đ2nh hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nh c1d<
l< =ếu mJ h7nh *ó tI t56n& qunA hE@ nLu */*h kh€* (h3* hiện t5Kn& đó 1I t.Ln thJn& tin *ó t.-n&
b'n&<
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 093 A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 14
I/ 0 th12ết
_ột đ6n v2 n&hiLn *Ru *ó số liệu từ quý 1 năm 19j2 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội at! t%n& &i/ t.2 :u;t kh)u atC! ts &i/ hối đ-/iOđZn& e= s- vQi ^+#P
^a! ts lệ th;t n&hiệ( 9=w! lCm (h/t b! lEi su;t n&8n h0n&
1< Có ý kiến *h- .Gn& tăn& t.5Nn& kinh tế Otăn& t.5Nn& *F "#$P (h3 thuộ* v0- t%n& &i/ t.2 :u;t kh)uA ts &i/
hối đ-/in v0 nh?n đ2nh .Gn& khi th•* đ)@ tăn& t.5Nn& :u;t kh)u th7 kinh tế *Dn& tăn& t.5Nn&< HE@ :8@ 1In& v0
nLu */*h (h8n tM*h mJ h7nh kinh tế l5Kn& t56n& Rn& đY nh?n đ2nh ý kiến t.Ln<
2< Có ý kiến *h- .Gn& ts &i/ hối đ-/i t/* độn& đến mR* :u;t kh)uA 1- đó mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1PA *ó hiện
t5Kn& đ *ộn& tu@ến< HE@ t.7nh b0@ (h56n& (h/( kiYm t. ý kiến t.Ln<
3< Có ý kiến *h- .Gn& t%n& s'n (h)m quố* nội t.-n& quý khJn& *hu b2 t/* độn& bNi l5Kn& :u;t kh)u t.-n& quý
đó m0 *Xn b2 t/* độn& bNi l5Kn& :u;t kh)u *F quý t.5Q* đó vQi mR* độ mCnh h6n< HE@ điều *hunh mJ h7nh
t.-n& *8u c1d v0 nLu */*h kiYm t. ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ su vQi ,= l0 lKi nhu?nA +, l0 l5Kn& h0n& b/n đ5K* Ođ6n v2! 1<000 s'n (h)mPA #x l0
đUu t5 *h- (h/t t.iYn< ,;@
05 A 0 = α
<
Dependent Variable: L9
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
SL 0',2,,2 0'12,2. 2'622! 0'018
DT 0',2206 0'021,. 1-'0-1
% 2+'8-+. 6.',06. 0'!01.- 0'6.,
2)squared 3)statisti# 425216 2-'0+,2
:d;usted 2)squared 0'+1+0! *rob43)statisti#6 0'000
Durbin)7atson stat 1'-261 S'(' o& re<ression 1-'6116
Ch- hiệ( (h56n& si *F hi 5Q* l5Kn& Rn& vQi hi hệ số &ó* bGn& 0A00l5
1< xMnh hệ số :/* đ2nh v0 &i'i thM*h kết qu' nh?n đ5K*<
2< ghi khJn& b/n đ5K* h0n& v0 khJn& *ó đUu t5 th7 thI* sI *ó lKi nhu?n h@ khJn&W
3< ghi l5Kn& b/n h0n& &i'm đi 1 n&h7n s'n (h)m th7 lKi nhu?n th@ đ%i tối đ b- nhiLuW
4< ghi *' l5Kn& b/n v0 đUu t5 *h- (h/t t.iYn *Tn& tăn& một đ6n v2 th7 lKi nhu?n tăn& tối đ b- nhiLuW
5< ghi thLm biến •# l0 *hi (hM qu'n& */- v0- mJ h7nh v0 5Q* l5Kn& th7 hệ số :/* đ2nh tăn& lLn đến
0A912< e?@ *ó nLn thLm qu'n& */- v0- khJn&W
m< #Tn& thJn& tin *ó t.-n& b'n& kết qu' đY kiYm đ2nh về hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nhW
l< HZi qu@ mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
N L
|
A ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d!
t t t
v N L e + + =
2
2 1
2
|
α α
thu đ5K*!
431m A 3
P 1 O 2
= χ v0 wO1A22P h 3A2211< C/* &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W gết lu?n nh5 thế n0-W
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 093 A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 15
I/ 0 th12ết
$hXn& t0i *hMnh *F một 1-nh n&hiệ( *ó */* số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005!
}! t%n& s'n l5Kn& 1-nh n&hiệ( g! t%n& n&uZn vốn ,! t%n& l- độn& s~ 13n&
xb! t%n& 1-nh thu $b! t%n& lKi nhu?n t.5Q* thuế x! l5Kn& thuế (h'i đón&
4! l56n&v1l- độn& •#! *hi (hM *h- qu'n& */- tiế( th2
1< Có ý kiến *h- .Gn& l56n& *F l- độn& (h3 thuộ* v0- s'n l5Kn& *F 1-nh n&hiệ(A 1-nh thuA v0 l5Kn&
thuế (h'i đón&n khi đó l56n& sz tăn& khi s'n l5Kn& tăn&A nh5n& sz &i'm khi thuế tăn&< HE@ :8@ 1In& v0 (h8n
tM*h mJ h7nh kinh tế l5Kn& t56n& Rn& đY kiYm t. ý kiến t.Ln<
2< =ếu *h- .Gn& mJ h7nh N *8u O1P l0 *h5 đU@ đF v0 *Un thLm */* biến •#A $b v0- mJ h7nh đó< HE@ nLu
*/*h kiYm t. :Bm việ* đ5 thLm hi biến đó v0- mJ h7nh *ó *Un thiết h@ khJn&W
3< =ếu mJ h7nh t.-n& *8u O1P *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun b?* 1A hE@ viết (h56n& t.7nh si (h8n t%n& qu/t đY
kh€* (h3* hiện t5Kn& đó<
II/3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi! " l5Kn& *hi tiLu h0n& m@ my* t.-n& một quýn $! "i/ h0n& m@ my*n ]! thu nh?(
*F n&5>i 18n< # nh?n &i/ t.2 bGn& 1 vQi qun s/t v0- quý 4A v0 # h 0 Rn& vQi */* quý kh/*< ,;@
05 A 0 = α
<
Dependent Variable: G
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
0 0'202+2 0'06!,, ,'1-12 0'00!
* )1'21.,, 0'28---
D 2!',,. -'1-2+
% 8-'881, 12'2.+! 6'.8,+
2)squared 0'+6!28 3)statisti# 4,5206 21'61--
:d;usted 2)squared 0'+28.2 S'(' o& re<ression ,'2,.+
1< eiết h0m hZi qu@ Rn& vQi quý 4 v0 */* quý kh/*<
2< ghi thu nh?( tăn& lLnA *hi tiLu m@ my* tăn& lLn tối đ b- nhiLuW
3< =ếu &i/ v0 thu nh?( khJn& đ%iA (h'i *hăn& *hi tiLu m@ my* quý 4 nhiều h6n quý kh/* 30 đ6n v2W
4< =ếu thu nh?( tăn& 1 đ6n v2A &i/ *Dn& tăn& 1 đ6n v2 th7 *hi tiLu m@ my* th@ đ%i thế n0-A biết .Gn&
hiệ( (h56n& si 5Q* l5Kn& hi hệ số t56n& Rn& bGn& 0<00122<
5< x7m 5Q* l5Kn& điYm *F (h56n& si @ếu tố n&fu nhiLn<
m< =ếu bƒ hi biến ] v0 # . khƒi mJ h7nh th7 thu đ5K* mJ h7nh mQi *ó hệ số :/* đ2nh bGn& 0A412< e?@
nLn 1Tn& mJ h7nh *ó 3 biến &i'i thM*h h@ mJ h7nh *hu *ó một biến &i'i thM*hW xCi s-W
l< HZi qu@ mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
G
|
A ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d
t t t
v G e + + =
2
2 1
2
|
α α thu đ5K*!
431m A m
P 1 O 2
= χ v0 wO1A22P h 4A2211< C/* &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W $h56n& si @ếu tố n&fu nhiLn
*ó th@ đ%i khJn&W =ếu *óA hE@ nLu một */*h kh€* (h3* hiện t5Kn& đó
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 093 A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 1m
I/ 0 th12ết
$hXn& t0i *hMnh *F một 1-nh n&hiệ( *ó */* số liệu từ quý 1 năm 1994 đến quý 4 năm 2005!
}! t%n& s'n l5Kn& 1-nh n&hiệ( g! t%n& n&uZn vốn ,! t%n& l- độn& s~ 13n&
xb! t%n& 1-nh thu $b! t%n& lKi nhu?n t.5Q* thuế x! l5Kn& thuế (h'i đón&
4! l56n&v1l- độn& •#! *hi (hM *h- qu'n& */- tiế( th2
1< Có ý kiến *h- .Gn& l56n& *F l- độn& (h3 thuộ* v0- s'n l5Kn& *F 1-nh n&hiệ(A 1-nh thuA v0 l5Kn&
thuế (h'i đón&n khi đó l56n& sz tăn& khi s'n l5Kn& tăn&A nh5n& sz &i'm khi l5Kn& thuế tăn&< HE@ :8@ 1In&
v0 (h8n tM*h mJ h7nh kinh tế l5Kn& t56n& Rn& đY kiYm t. ý kiến t.Ln<
2< =ếu *h- .Gn& mJ h7nh N *8u O1P l0 *h5 đU@ đF v0 *Un thLm */* biến •#A $b v0- mJ h7nh đó< HE@ nLu
*/*h kiYm t. :Bm việ* đ5 thLm hi biến đó v0- mJ h7nh *ó *Un thiết h@ khJn&<
3< =ếu mJ h7nh t.-n& *8u O1P *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun b?* 1A hE@ viết (h56n& t.7nh si (h8n t%n& qu/t đY
kh€* (h3* hiện t5Kn& đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi "[,# l0 &i/ v0n&A \$] l0 &i/ đZn& ]Ln =h?tA ^+# l0 &i/ đZn& đJl _`A a^b l0
&i/ đZn& au.-< ,;@ 5 = α S< Ch- kết qu' hZi qu@ mJ h7nh c1d nh5 su!
Dependent Variable: GOLD
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 1'!6+! )1',--. 0'1.2
/*0 0'18122 )1'0+8, 0'2-2
(12 0'.21. 0'100+2
1SD 1'-.6+ 0'2,!-8 6'8068 0'000
2)squared 3)statisti# 4,5206 ,-'-080
Su squared resid 161'-8.! *rob43)statisti#6 0'000
Durbin)7atson stat 0'8+,- Mean dependent $ar !'-!+6
Ch- hiệ( (h56n& si Rn& vQi */* hệ số *F */* biến ^+# v0 a^b bGn& 0A0155<
1< eiết h0m hZi t%n& thY v0 h0m hZi qu@ mfu<
2< $h'i *hăn& đZn& ]Ln =h?t khJn& t/* độn& đến &i/ v0n&W
3< =ếu &i/ au.- tăn& một đ6n v2 th7 &i/ v0n& th@ đ%i thế n0- O&i' s~ */* @ếu tố kh/* khJn& đ%iP<
4< _J h7nh &i'i thM*h đ5K* b- nhiLu S sI biến độn& *F &i/ v0n&W
5< =ếu mJ h7nh c1d *ó tI t56n& qunA hE@ nLu */*h kh€* (h3* 1I t.Ln thJn& tin *ó t.-n& b'n&<
HZi qu@ mJ h7nh c2d su t.Ln *Tn& bộ số liệu! "[,# h i 0Ajj2 k 1Al ^+# k B
+B O0AlP O0A3P b++ h 1mjA2
m< eQi mJ h7nh c2dA 1I b/- mR* tối đ &i/ t.2 t.un& b7nh *F &i/ v0n& khi &i/ đJl _` l0 5 đ6n v2W
l< HZi qu@ mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
D GOL
|
A ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c3d
t t t
v D GOL e + + =
2
2 1
2
|
α α thu
đ5K*! 0145 A 4
P 1 O 2
= χ v0 wO1A22P h 4A490l< C/* &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W $h56n& si @ếu tố
n&fu nhiLn *ó th@ đ%i khJn&W =ếu *óA hE@ nLu một */*h kh€* (h3* hiện t5Kn& đó<
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 09m A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 1l
I/ 0 th12ết
_ột đ6n v2 n&hiLn *Ru *ó số liệu từ quý 1 năm 19j2 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nộin at! t%n& &i/ t.2 :u;t kh)u atC! ts &i/ hối đ-/i OđZn& e= s- vQi ^+#P
^a! ts lệ th;t n&hiệ( 9=w! lCm (h/t b! lEi su;t n&8n h0n&
1< Có ý kiến *h- .Gn& tăn& t.5Nn& kinh tế Otăn& t.5Nn& *F "#$P (h3 thuộ* v0- t%n& &i/ t.2 :u;t kh)uA ts &i/
hối đ-/in v0 nh?n đ2nh .Gn& khi th•* đ)@ tăn& t.5Nn& :u;t kh)u th7 kinh tế *Dn& tăn& t.5Nn&< HE@ :8@ 1In&
v0 nLu */*h (h8n tM*h mJ h7nh kinh tế l5Kn& t56n& Rn& đY nh?n đ2nh ý kiến t.Ln<
2< Có ý kiến *h- .Gn& ts &i/ hối đ-/i t/* độn& đến mR* :u;t kh)uA 1- đó mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1PA *ó hiện
t5Kn& đ *ộn& tu@ến< HE@ t.7nh b0@ (h56n& (h/( kiYm t. ý kiến t.Ln<
3< Có ý kiến *h- .Gn& t%n& s'n (h)m quố* nội t.-n& quý khJn& *hu b2 t/* độn& bNi l5Kn& :u;t kh)u t.-n& quý
đó m0 *Xn b2 t/* độn& bNi l5Kn& :u;t kh)u *F quý t.5Q* đó vQi mR* độ mCnh h6n< HE@ điều *hunh mJ
h7nh t.-n& *8u O1P v0 nLu */*h kiYm t. ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ su N một đ2 (h56n&A vQi _ l0 l5Kn& l- độn& h-Ct độn& t.-n& l{nh vI* s'n :u;t v?t
*h;t On&h7n n&5>iPA 4 l0 mR* l56n& b7nh qu8n t.-n& l{nh vI* s'n :u;t v?t *h;tA + l0 l56n& b7nh qu8n t.-n&
*/* l{nh vI* 12*h v3A ,_A ,4A ,+ l0 l-&.it *6 số B *F */* biến t56n& Rn&< ,;@ 5 = α S
Dependent Variable: LM
Saple: 1.82 200-
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 15-0+6 0'1.,800 +'++.1 0'000
L7 1'0810 0'0-8!!1 18'!.80 0'000
LS )0'626-! 0'0-2+-,
2)squared Mean dependent $ar 1!'-!+6
Su squared resid 161'-8.! 3)statisti# 16-!'2
Durbin)7atson stat *rob43)statisti#6 0'000
Ch- hiệ( (h56n& si *F */* 5Q* l5Kn& Rn& vQi hệ số &ó* h i 0A00135
1< eiết h0m hZi qu@ t%n& thY v0 h0m hZi qu@ mfuA kết qu' *ó (hT hK( vQi lý thu@ết kinh tế khJn&W
2< +u khi 5Q* l5Kn& mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
M L
|
<
‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d!
t t t t
v M L LS L e + + + + =
2
4 3 t 2 1
|
4 α α α α < xhu đ5K* &i/ t.2
053110 A 0 P 20 A 1 O = F
A
&i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W 1Tn& đY l0m &7W Ch- biết điều &7W
3< ghi l56n& t.-n& */* l{nh vI* 12*h v3 tăn& 1S th7 l5Kn& l- độn& t.-n& l{nh vI* s'n :u;t v?t *h;t th@
đ%i thế n0-W
4< H0m hZi qu@ *ó (hT hK( khJn&W
5< x7m 5Q* l5Kn& điYm v0 kh-'n& *h- (h56n& si si số n&fu nhiLnW
m< =ếu l56n& t.-n& l{nh vI* 12*h v3 tăn& 1S th7 l5Kn& l- độn& t.-n& n&0nh s'n :u;t v?t *h;t &i'm 1SW
l< =ếu l56n& t.-n& *' hi n&0nh s'n :u;t v?t *h;t v0 12*h v3 *Tn& tăn& 2S th7 l5Kn& l- độn& t.-n&
n&0nh s'n :u;t v?t *h;t th@ đ%i nh5 thế n0-W
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 09m A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 1j
I/ 0 th12ết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế su!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội +,! t%n& l- độn& t.-n& */* n&0nh 12*h v3
+4! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 94! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh s'n :u;t
1< =&5>i t nh?n th;@ l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 (h3 thuộ* v0- t%n& số l- độn&A t%n& s'n
(h)m quố* nội v0 l56n& t.-n& n&0nh s'n :u;t thB- 1Cn& h0m mDA v0 hệ số *- 1En *F l56n& n&0nh 12*h
v3 thB- t%n& s'n (h)m quố* nội bGn& 1A5< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh kinh tế l5Kn& v0 nLu */*h (h8n tM*h
nh?n đ2nh t.Ln<
2< #I v0- mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1PA nếu muốn 5Q* tMnh mR* th@ đ%i OtMnh thB- SP *F l56n& t.-n&
n&0nh 12*h v3 khi t%n& s'n (h)m quố* nội v0 số l- độn& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Tn& tăn& 2S th7 *Un *ó
nhVn& thJn& tin &7A *Jn& thR* tMnh thế n0-W
3< Có ý kiến *h- .Gn& mR* l56n& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Xn (h3 thuộ* v0- l56n& t.un& b7nh *F quý t.5Q*<
HE@ nLu */*h :8@ 1In& mJ h7nh đY (h8n tM*h ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi a l0 *hi tiLu *h- một l-Ci h0n& h-/A 9=C[_ l0 thu nh?(A ,aA ,9=C[_ l0 l-&.it
*6 số B *F */* biến t56n& Rn&< ,;@ 5 = α S
Dependent Variable: L(
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 0'!1+0, 0'0+6!.!
L"9%OM( 0'8-082 0'0+02,8
2)squared 0'81,-! 3)statisti# 415226
:d;usted 2)squared 0'80.10 S'(' o& re<ression 0'0,1-18
Su squared resid Durbin)7atson stat 1'2112
1< eiết h0m hZi qu@ mfu vQi */* biến bn đUu v0 &i'i thM*h ý n&h{ kết qu' hZi qu@<
2< $h'i *hăn& khi thu nh?( tăn& 1 đ6n v2 th7 *hi tiLu *h- h0n& h-/ tăn& 0Aj đ6n v2W
3< Có thY *-i đ8@ l0 h0m *hi tiLu *h- h0n& h-/ : :u khJn&W
4< ghi thLm $,•A v0 ,$+ O,$• v0 ,$+ l0 l-&.it *6 số B *F */* biến $• v0 $+P vQi $• l0 &i/ h0n& h-/
th@ thếA $+ l0 &i/ h0n& h-/ b% sun&A th7 hệ số :/* đ2nh bGn& 0A9j2< e?t *ó nLn thLm hi biến đó v0-
khJn&W
5< +u khi 5Q* l5Kn& mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
E L
|
< ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d!
t t t
v E L LINCOM e + + + =
2
3 t 2 1
|
α α α < xhu đ5K* &i/ t.2 3110 A 5
P 1 O 2
= χ A &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W
1Tn& đY l0m &7W Ch- biết điều &7W
m< _J h7nh c1d*ó tI t56n& qun khJn&W =ếu *ó hE@ nLu */*h kh€* (h3* hiện t5Kn& đó 1I t.Ln thJn& tin
*ó t.-n& b'n&<
l< x7m 5Q* l5Kn& điYm *F (h56n& si số n&fu nhiLn t.-n& mJ h7nh c1d<
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 09m A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 19
I/ 0 th12ết
Có số liệu từ quý 1 năm 1993 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế su!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội +,! t%n& l- độn& t.-n& */* n&0nh 12*h v3
+4! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 94! l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh s'n :u;t
1< =&5>i t nh?n th;@ l56n& b7nh qu8n t.-n& */* n&0nh 12*h v3 (h3 thuộ* v0- t%n& số l- độn&A t%n& s'n
(h)m quố* nội v0 l56n& t.-n& n&0nh s'n :u;t thB- 1Cn& h0m mDA v0 hệ số *- 1En *F l56n& n&0nh 12*h
v3 thB- t%n& s'n (h)m quố* nội bGn& 1A5< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh kinh tế l5Kn& v0 nLu */*h (h8n tM*h
nh?n đ2nh t.Ln<
2< #I v0- mJ h7nh :8@ 1In& N *8u O1PA nếu muốn 5Q* tMnh mR* th@ đ%i OtMnh thB- SP *F l56n& t.-n&
n&0nh 12*h v3 khi t%n& s'n (h)m quố* nội v0 số l- độn& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Tn& tăn& 2S th7 *Un *ó
nhVn& thJn& tin &7A *Jn& thR* tMnh thế n0-W
3< Có ý kiến *h- .Gn& mR* l56n& t.-n& n&0nh 12*h v3 *Xn (h3 thuộ* v0- l56n& t.un& b7nh *F quý t.5Q*<
HE@ nLu */*h :8@ 1In& mJ h7nh đY (h8n tM*h ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ su vQi ,= l0 lKi nhu?nA +, l0 l5Kn& h0n& b/n đ5K* Ođ6n v2! 1<000 s'n (h)mPA #x l0
đUu t5 *h- (h/t t.iYn< ,;@
05 A 0 = α
<
Dependent Variable: L9
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
SL 0',2,,2 0'12,2. 2'622! 0'018
DT 0',2206 0'021,. 1-'0-1
% 2+'8-+. 6.',06. 0'!01.- 0'6.,
2)squared 3)statisti# 425216 2-'0+,2
:d;usted 2)squared 0'+1+0! *rob43)statisti#6 0'000
Durbin)7atson stat 1'-261 S'(' o& re<ression 1-'6116
Ch- hiệ( (h56n& si *F hi 5Q* l5Kn& Rn& vQi hi hệ số &ó* bGn& 0A00l5
1< eiết h0m hZi qu@ mfu v0 5Q* l5Kn& điYm lKi nhu?n khi l5Kn& b/n l0 50A đUu t5 *h- (h/t t.iYn l0 40 đ6n
v2<
2< Ch- biết hi @ếu tố đUu t5 v0 l5Kn& b/n &i'i thM*h đ5K* b- nhiLu S sI biến độn& *F lKi nhu?nW
3< ghi đUu t5 *h- (h/t t.iYn &i'm đi 1 đ6n v2 th7 lKi nhu?n th@ đ%i tối đ b- nhiLuW
4< ghi *' l5Kn& b/n v0 đUu t5 *h- (h/t t.iYn *Tn& tăn& một đ6n v2 th7 lKi nhu?n tăn& tối thiYu b- nhiLuW
5< ghi mR* đUu t5 tăn& thLm 1 đ6n v2 th7 lKi nhu?n *ó tăn& t56n& Rn& nh5 v?@ khJn&W
m< #Tn& thJn& tin *ó t.-n& b/- */- đY kiYm đ2nh về hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nhW
l< HZi qu@ mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
N L
|
n ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d
t t t
v N L e + + =
2
2 1
2
|
α α
thu đ5K*!
m521 A 4
P 1 O 2
= χ v0 wO1A22P h 5A4l1j< C/* &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W gết lu?n &7W
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 09m A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ
Khoa Hệ thống thông tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 20
I/ 0 th12ết
_ột đ6n v2 n&hiLn *Ru *ó số liệu từ quý 1 năm 19j2 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế!
"#$! t%n& s'n (h)m quố* nội Ots ^+#P 9_! t%n& &i/ t.2 nh?( kh)u Ots ^+#P ^a! ts lệ th;t n&hiệ(
atC! tu &i/ hối đ-/i Oe=#v^+#P 9=w! lCm (h/t OSP b! lEi su;t n&8n h0n&
1< Có ý kiến *h- .Gn& ts lệ lCm (h/t (h3 thuộ* v0- tăn& t.5Nn& kinh tếA lEi su;t n&8n h0n& v0 tu &i/ hối
đ-/iA v0 khi kinh tế tăn& t.5Nn& 1 tu ^+# th7 lCm (h/t tăn& h6n 0A2S< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh kinh tế
l5Kn& v0 nLu *hi tiết */*h đY (h8n tM*h nh?n đ2nh t.Ln<
2< xhB- lý thu@ết kinh tế thJn& th5>n&A &iV tu &i/ hối đ-/i v0 lEi su;t n&8n h0n& *ó qun hệ *hyt *hz vQi
nhu< =ếu thế mJ h7nh O1P sz *ó h?u qu' &7W =Lu */*h đY kiYm t. ý kiến đó<
3< Có ý kiến *h- .Gn& tu lệ lCm (h/t v0- quM 4 th5>n& *- h6n */* quý kh/* 0AlS< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh
v0 nLu *hi tiết */*h (h8n tM*h ý kiến đó<
II/ 3$i t4*
Ch- kết qu' hZi qu@ vQi! " l5Kn& *hi tiLu h0n& m@ my* t.-n& một quýn $! "i/ h0n& m@ my*n ]! thu nh?(
*F n&5>i 18n< # nh?n &i/ t.2 bGn& 1 vQi qun s/t v0- quý 4A v0 #h0 Rn& vQi */* quý kh/*< ,;@
05 A 0 = α
<
Dependent Variable: G
Saple: 1 2!
"n#luded obser$ations: 2!
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
0 0'202+2 0'06!,, ,'1-12 0'00!
* )1'21.,, 0'28---
D 2!',,. -'1-2+
% 8-'881, 12'2.+! 6'.8,+
2)squared 0'+6!28 3)statisti# 4,5206 21'61--
:d;usted 2)squared 0'+28.2 *rob43)statisti#6 0'000
Durbin)7atson stat 1'826! S'(' o& re<ression ,'2,.+
1< eiết h0m hZi qu@ t%n& thY v0 hZi qu@ mfu Rn& vQi quý 4 v0 */* quý kh/*<
2< $h'i *hăn& khi thu nh?( tăn& lLn 1 đ6n v2 th7 *Uu *hi tiLu *h- m@ my* tăn& khJn& qu/ 0A25 đ6n v2W
3< =ếu &i/ v0 thu nh?( khJn& đ%iA (h'i *hăn& *hi tiLu m@ my* quý 4 nhiều h6n quý kh/* 30 đ6n v2W
4< =ếu thu nh?( tăn& 1 đ6n v2A &i/ *Dn& tăn& 1 đ6n v2 th7 *hi tiLu m@ my* th@ đ%i thế n0-A biết .Gn&
hiệ( (h56n& si 5Q* l5Kn& hi hệ số t56n& Rn& bGn& 0<00122<
5< #Tn& thJn& tin *ó t.-n& b/- */- đY kiYm đ2nh về hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nh<
m< =ếu bƒ biến # . khƒi mJ h7nh th7 thu đ5K* mJ h7nh mQi *ó hệ số :/* đ2nh bGn& 0A53l< e?@ nLn 1Tn&
mJ h7nh *ó 3 biến &i'i thM*h h@ mJ h7nh *hu *ó 2 biến &i'i thM*hW xCi s-W
l< HZi qu@ mJ h7nh c1d thu đ5K* t
e
v0
t
G
|
A ‚Q* l5Kn& mJ h7nh c2d
t t t
v G e + + =
2
2 1
2
|
α α thu đ5K*!
431m A m
P 1 O 2
= χ v0 wO1A22P h 4A5211< C/* &i/ t.2 n0@ đ5K* tMnh nh5 thế n0-W $h56n& si @ếu tố n&fu nhiLn *ó
th@ đ%i khJn&W =ếu *ó hE@ nLu một */*h kh€* (h3* hiện t5Kn& đó
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
0l4 A 2 n 0j0 A 2 n 0jm A 2 n 09m A 2 n l1l A 1 n l21 A 1 n l25 A 1 n l29 A 1
P 22 O
025 A 0
P 21 O
025 A 0
P 20 O
025 A 0
P 19 O
025 A 0
P 22 O
05 A 0
P 21 O
05 A 0
P 20 O
05 A 0
P 19 O
05 A 0
= = = = = = = = t t t t t t t t
4l A 3 n 49 A 3 n 52 A 3 n 55 A 3 n 3 A 4 n 32 A 4 n 35 A 4 n 3j A 4
P 21 A 2 O
05 A 0
P 20 A 2 O
05 A 0
P 19 A 2 O
05 A 0
P 1j A 2 O
05 A 0
P 22 A 1 O
05 A 0
P 21 A 1 O
05 A 0
P 20 A 1 O
05 A 0
P 19 A 1 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
j4 A 2 n jl A 2 n 9 A 2 n 93 A 2 n 0l A 3 n 1 A 3 n 12 A 3 n 1m A 3
P 21 A 4 O
05 A 0
P 20 A 4 O
05 A 0
P 19 A 4 O
05 A 0
P 1j A 4 O
05 A 0
P 21 A 3 O
05 A 0
P 20 A 3 O
05 A 0
P 19 A 3 O
05 A 0
P 1j A 3 O
05 A 0
= = = = = = = = F F F F F F F F
9j A 10 n lj A 3m n 2j A 10 n 4j A 35 n 59 A 9 n 1l A 43 n 99 A 5 n j41 A 3
P 22 O 2
9l5 A 0
P 22 O 2
025 A 0
P 21 O 2
9l5 A 0
P 21 O 2
025 A 0
P 20 O 2
925 A 0
P 20 O 2
025 A 0
P 2 O 2
05 A 0
P 1 O 2
05 A 0
= = = = = = = = χ χ χ χ χ χ χ χ
m5m A 1 A 101 A 1 ! 3 n 54m A 1 A 1jj A 1 ! 2 n 44m A 1 A 2l3 A 1 ! 1 A 24 A 05 A 0
o o o
= = = = = = = = = = =
U L U L U L
d d k d d k d d k n α
Trưởng bộ môn
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 1
I/ _ột đ6n v2 n&hiLn *Ru nhu *Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& kh-'n& th>i &in 19j0 đến 2005 đE
*un& *;( số liệu về một số biến su!
#! l5Kn& *Uu về h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& nămn Cx! *hi tiLu *F hộ &i đ7nh t.-n& nămn $1!
&i/ h0n& m@ my*n $2! &i/ *F l56n& thI* (h)mn ]! thu nh?( *F hộ &i đ7nh t.-n& nămn #Oi1P! l5Kn&
*Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh năm t.5Q*
./ Có ý kiến *h- .Gn& l5Kn& *Uu về h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& năm (h3 thuộ* v0- &i/ h0n& m@
my*A l5Kn& *Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh năm t.5Q* v0 thu nh?( *F hộ &i đ7nh< HE@ đề :u;t mJ h7nh
v0 nLu */*h (h8n tM*h ý kiến .Gn& khi thu nh?( *F &i đ7nh tăn& th7 l5Kn& *Uu về m@ my* *Dn& tăn&<
7/ Ch- .Gn& mJ h7nh :8@ 1In& N t.Ln *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun 1- số liệu năm n@ (h3 thuộ* v0- *' số liệu
*F năm t.5Q*< HE@ nLu một */*h (h/t hiện tI t56n& qun b?* 1 t.-n& mJ h7nh t.Ln<
8/ Có ý kiến *h- .Gn& đY kM*h *Uu m@ my* t.-n& năm n@ */* nh0 s'n :u;t h0n& m@ my* nLn *ó *hMnh s/*h
hC &i/ đY khu@ến mCi< xhB- nh *h2 *ăn *R v0- @ếu tố n0- t.-n& mJ h7nh đY */* nh0 s'n :u;t *ó *hMnh s/*h
t.Ln<
II/ Ch- kết qu' hZi qu@ su vQi + l0 1iện tM*h t.Zn& mMA $_ l0 lKi nhu?n t.un& b7nh *h- một đ6n v2 1iện tM*h
t.Zn& mMA $g l0 lKi nhu?n khi t.Zn& *8@ kh/*A ,n+A ,n$_ v0 ,n$g l0 l-&.it *6 số tI nhiLn *F */* biến
t56n& Rn&< Ch- mR* ý n&h{ 5S<
Dependent Variable: LnS
"n#luded obser$ations: 1+
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 1'-0+6 0'1.,8
Ln*M 1'0810 0'0-8!
Ln*= )0'626- 0'0-2+
2)squared 0'.0++8 Mean dependent $ar +'!828
:d;usted 2)squared 0'8.!61 S'D' dependent $ar 0'08.+6+
S'(' o& re<ression 0'02.1! 3)statisti#
Durbin)7atson stat 1'66,- Su squared resid 0'0118.
./ eiết h0m hZi qu@ mfu v0 *h- biết ý n&h{ *F */* hệ số hZi qu@ .iLn&W
7< ,Ki nhu?n t.Zn& mM tăn& lLn b- nhiLu th7 1iện tM*h t.Zn& mM *ó tăn& lLn b;@ nhiLu khJn&W
8/ ghi lKi nhu?n t.Zn& *8@ kh/* tăn& 1S th7 1iện tM*h t.Zn& mM &i'm t.-n& kh-'n& n0-W
9/ Ch- .Gn& *' lKi nhu?n t.Zn& mM v0 lKi nhu?n t.Zn& *8@ kh/* đều khJn& 'nh h5Nn& tQi 1iện tM*h t.Zn& mM
*ó đ•n& khJn&W
:/ ghi hZi qu@ biến ,n$_ thB- ,n$g *ó hệ số *hyn th7 thu đ5K* hệ số &ó* bGn& 0<031 v0 độ lệ*h *hu)n
t56n& Rn& l0 0<02m1< gết qu' đó *h- biết điều &7W
;/ Ch- mJ h7nh hZi qu@ (h3 su! ,n+ h
( ) ( ) V S Ln S Ln LnPK LnPM + + + + +
3
5
2
4 3 2 1
| |
β β β β β
OˆP
xhu đ5K* b
2
h 0<9201A t.-n& đó ( ) S Ln
|
l0 &i/ t.2 5Q* l5Kn& *F ,n+< Ch- biết mJ h7nh t.Ln 1Tn& đY l0m &7 v0
*h- kết lu?n nh5 thế n0- đối vQi mJ h7nh bn đUuW
</ #I v0- &i/ t.2 thốn& kL #u.bin 4ts-n kết lu?n &7 về hiện t5Kn& tI t56n& qun *F mJ h7nhW
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
14
025 < 0
t
h 2<145 w
0<05
O2A 14P h 3<l4 w
0<05
O3A 14P h 3<34
14
05 < 0
t
h 1<lm1 w
0<05
O2A 15P h 3<mj
15
025 < 0
t
h 2<131 #
,
h1<015 A #
^
h 1<53m Onh1lA k‰h2P
#
,
h0<j9l A #
^
h 1<l10 Onh1lA k‰h3P
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 2
I< Có số liệu n&hiLn *Ru về */* biến kinh tế su!
K' l5Kn& kh/*h 1u l2*h đến một đ2 điYm 1u l2*h On&h7n l5KtvquýPn =C! *hi (hM *h- qu'n& */- t.Ln */*
(h56n& tiện thJn& tin đCi *h•n&n ĐT! mR* đUu t5 thLm *h- *6 sN v?t *h;tn >! biến &i' nh?n &i/ t.2 1 Rn& vQi
quý 2A quý 3 OmT nón&PA nh?n &i/ t.2 0 Rn& vQi quý kh/* OmT lCnhP
./ Ch- .Gn& l5Kn& kh/*h 1u l2*h (h3 thuộ* v0- *hi (hM qu'n& */-A mR* đUu t5 *h- *6 sN v?t *h;t v0 mT 1u
l2nh Onón& h@ lCnhP< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh mJ t' mối qun hệ t.Ln v0 viết (h56n& t.7nh hZi qu@ t56n& Rn&
vQi mŠi mT<
7/ Có ý kiến *h- .Gn& *hi (hM *h- qu'n& */- *ó qun hệ *ộn& tu@ến vQi mR* đUu t5 thLm *h- *6 sN v?t *h;t<
HE@ nLu */*h (h8n tM*h ý kiến t.Ln<
8/ Có ý kiến .Gn& đY tăn& l5Kn& kh/*h đến vQi điYm 1u l2*h th7 (h'i t?( t.un& đUu t5 v0- kh8u qu'n& */-< #I
v0- mJ h7nh :8@ 1In& N *8u 1 hE@ nLu */*h kiYm t.<
II/ Ch- kết qu' hZi qu@ su vQi + l0 1iện tM*h t.Zn& mMA $_ l0 lKi nhu?n t.un& b7nh *h- một đ6n v2 1iện tM*h
t.Zn& mMA $g l0 lKi nhu?n khi t.Zn& *8@ kh/*A ,n+A ,n$_ v0 ,n$g l0 l-&.it *6 số tI nhiLn *F */* biến
t56n& Rn&< Ch- mR* ý n&h{ 5S<
Dependent Variable: LnS
"n#luded obser$ations: 1+
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 1'-0+6 0'1.,8
Ln*M 1'0810 0'0-8!
Ln*= )0'626- 0'0-2+
2)squared Mean dependent $ar +'!828
:d;usted 2)squared 0'8.!61 S'D' dependent $ar 0'08.+6+
S'(' o& re<ression 0'02.1! 3)statisti# 4,5216
Durbin)7atson stat 1'66,- Su squared resid 0'0118.
./ ‚Q* l5Kn& điYm 1iện tM*h t.Zn& mM khi $_ h j0 t.iệu v0 $g h 50 t.iệu<
7/ ‚Q* l5Kn& kh-'n& tin *?@ tối đ *h- 1iện tM*h t.Zn& mM khi lKi nhu?n t.Zn& mM tăn& 1 đ6n v2W
8/ ,Ki nhu?n t.Zn& *8@ kh/* tăn& th7 1iện tM*h t.Zn& mM &i'm *ó đ•n& khJn&W
9/ xMnh hệ số :/* đ2nh bGn& 2 */*h v0 *h- biết ý n&h{ *F kết qu' nh?n đ5K*W
:/ HZi qu@ mJ h7nh! V PK PM PK PM e + + + + + =
2
5
2
4 3 2 1
2
P Oln P Oln ln ln α α α α α thu đ5K* b
2
h 0<5012
_J h7nh t.Ln 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh bn đUuW
;/ =ếu thLm v0- mJ h7nh bn đUu biến # l0 kh-'n& */*h từ n6i t.Zn& mM tQi nh0 m/@ đ5>n& v0 x l0 biến :u
thế th>i &in .Zi 5Q* l5Kn& lCi mJ h7nh bn đUu th7 thu đ5K* hệ số :/* đ2nh bGn& 0<995l< #Tn& kiYm đ2nh thu
h‹( hZi qu@ *h- biết *ó nLn đ5 thLm hi biến n0@ v0- mJ h7nh khJn&W
</ Ch- lKi nhu?n t.Zn& mM l0 j0 t.iệuA lKi nhu?n t.Zn& *8@ kh/* l0 50 t.iệuA hE@ 1I b/- 1iện tM*h t.Zn& mM
t.un& b7nh< Œiết m t.?n hiệ( (h56n& si *F */* hệ số t.-n& mJ h7nh t.Ln l0!
Trưởng bộ môn
P
|
*-vOβ h
002j < 0 02 < 0 03 < 0
02 < 0 0034 < 0 05 < 0
03 < 0 05 < 0 03l5 < 0
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
14
025 < 0
t
h 2<145 w
0<05
O2A 14P h 3<l4
2
05 < 0
χ
O4P h 9<4j
14
05 < 0
t
h 1<lm1 w
0<05
O4A 12P h 3<2m
15
025 < 0
t
h 2<131 w
0<05
O2A 12P h 3<j9
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 3
I/ Có số liệu n&hiLn *Ru *F một hEn& m` (h)m nh5 su!
M! th2 (hUn *F s'n (h)m kBm đ/nh .ăn& $+ OSPn ?! &i/ *F s'n (h)m $+
?T! &i/ *F s'n (h)m C,[+a ^$n @>! *hi (hM *h- qu'n& */- v0 tiế( th2
,T! *hi (hM khu@ến mCi
./ Có ý kiến *h- .Gn& th2 (hUn *F hEn& (h3 thuộ* v0- &i/ s'n (h)m v0 *hi (hM *h- qu'n& */- v0 }u'n& */-
l0 một biện (h/( *Cnh t.nh th2 (hUn tốt< HE@ :8@ 1In& mJ h7nh v0 nLu */*h (h8n tM*h mJ h7nh đY kiYm t. ý
kiến t.Ln<
7/ =ếu *h- .Gn& mJ h7nh N *8u 1 l0 *h5 đU@ đF v0 *Un đ5 thLm */* biến *hi (hM *h- khu@ến mCi v0 &i/ *F
s'n (h)m th@ thế C,[+a ^$< HE@ nLu */*h đY kiYm t. :Bm *ó nLn đ5 thLm hi biến đó v0- mJ h7nh h@
khJn&W
8/ "i' s~ mJ h7nh O1P *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun b?* mộtA hE@ viết (h56n& t.7nh si (h8n t%n& qu/t đY kh€*
(h3* hiện t5Kn& đó<
II/ Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& mJ h7nh su!
Dependent Variable: %3
"n#luded obser$ations: 20
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% -.8'.1,! 16.'.81!
*V )0'2!6+ 0'066+
*G 0'6-0+ 0',!28
2)squared 0'80!, Mean dependent $ar +!-'+-
:d;usted 2)squared 0'+812+ S'D' dependent $ar +2'1.16
S'(' o& re<ression ,,'+62- 3)statisti#
Durbin)7atson stat 1'-.0 Su squared resid 1.,+8'!
x.-n& đó! Cw l0 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u On&h7n t;nvnămPA $e l0 &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* O^+#vt;nPA $" l0 &i/ *0
(hL t.Ln thế &iQi O^+#vt;nP< Ch- mR* ý n&h{ 5S<
./ eiết h0m hZi qu@ mfu v0 *h- biết kết qu' 5Q* l5Kn& *ó (hT hK( vQi thI* tế khJn&W
7/ "i/ *0 (hL t.-n& n5Q* *ó 'nh h5Nn& đến l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u khJn&W
8/ ghi &i/ *0 (hL thế &iQi tăn& 1 đ6n v2 th7 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u tăn& tối đ b- nhiLuW
9/ Ch- .Gn& *' hi biến &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* v0 thế &iQi đều khJn& 'nh h5Nn& đến l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u *ó
đ•n& khJn&W xCi s-W
:/ x7m 5Q* l5Kn& điYm *F l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u khi &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* 1000 ^+#vt;n v0 &i/ *0 (hL thế
&iQi l0 1200 ^+#vt;n<
;/ gý hiệu B l0 (hUn 15 thu đ5K* từ kết qu' 5Q* l5Kn& N t.Ln< HZi qu@ mJ h7nh (h3 su!
v PG PV PG PV e + + + + + =
2
5
2
4 3 2 1
2
α α α α α xh7 thu đ5K* b
2
h 0<342< HE@ *h- biết mJ h7nh t.Ln 1Tn& đY
l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh bn đUuW
Trưởng bộ môn
</ "i' thiết .Gn& l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u *Xn (h3 thuộ* v0- t7nh h7nh *0 (hL N _B:i*- đ5K* mT h@ m;t
mT< pề :u;t mJ h7nh v0 nLu */*h đ/nh &i/ nh?n :•t t.LnW
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
1l
025 < 0
t
h 2<11 w
0<05
O2A 1lP h 3<59
1l
05 < 0
t
h 1<l4 w
0<05
O4A 15P h 3<0m
15
025 < 0
t
h 2<131 w
0<05
O3A 1lP h 3<32
1j
025 < 0
t
h 2<101
2
05 < 0
χ
O4P h 9<4j
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 4
I/ Ch- */* biến t.-n& kinh tế su!
N,! năn& su;t *F n&5>i l- độn&n >T! mR* đUu t5 t.un& b7nh *h- một l- độn&
TH! mR* th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*n ! tiền l56n& *F n&5>i l- độn&
T! mR* đUu t5 *h- m/@ mó* k` thu?t
./ HE@ :8@ 1In& mJ h7nh t.-n& đó năn& su;t *F n&5>i l- độn& (h3 thuộ* v0- mR* đUu t5 t.un& b7nh *h-
một l- độn& v0 mR* th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*< =Lu */*h (h8n tM*h mối qun hệ t.Ln<
7/ Có ý kiến *h- .Gn& năn& su;t *F l- độn& *Xn (h3 thuộ* v0- &iQi tMnh n&5>i l- độn&< HE@ đề :u;t *'i tiến
mJ h7nh *8u 1 đY kiYm t. v0 (h8n tM*h ý kiến t.LnW
8/ =&hi n&> .Gn& t.-n& mJ h7nh :8@ 1In& N *8u 1 mR* đUu t5 *h- l- độn& *ó qun hệ *ộn& tu@ến vQi mR*
th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*< HE@ nLu một */*h kiYm t. ý kiến t.Ln<
II/ Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& mJ h7nh su vQi 4 l0 l5Kn& &C- :u;t kh)u On&0n t;nvnămPA $9 Ž &i/ &C- t.-n& n5Q*
O^+#vt;nPA $a Ž &i/ &C- t.Ln thế &iQi O^+#vt;nP< Ch-
α
h0<05<
Dependent Variable: 7
Method: Least Squares
"n#luded obser$ations: 20
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 2.,'826! 20'.+61
*" )0'180, 0'2+1.
*( 1'10+6 0'!8+6
2)squared 0',18,. Mean dependent $ar -+!'8
:d;usted 2)squared 0'2,82 S'D' dependent $ar 2.'.2+,
S'(' o& re<ression 26'120. 3)statisti# 4,5216
Durbin)7atson stat 1'88+. Su squared resid 11-..'1
./ eiết h0m hZi qu@ mfu v0 *h- biết kết qu' 5Q* l5Kn& *ó (hT hK( vQi thI* tế khJn&W
7/ "i/ &C- t.-n& n5Q* &i'm *ó l0m *h- l5Kn& &C- :u;t kh)u tăn& khJn&W
8/ =ếu &i/ &C- t.Ln thế &iQi tăn& 1 đ6n v2 th7 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u sz tăn& tối thiYu b- nhiLuW
9/ Ch- .Gn& *' hi biến &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* v0 thế &iQi đều khJn& 'nh h5Nn& đến l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u *ó
đ•n& khJn&W xCi s-W
:/ gý hiệu B l0 (hUn 15 thu đ5K* từ kết qu' 5Q* l5Kn& N t.Ln< HZi qu@ mJ h7nh (h3 su! v e + + =
2
2 1
2
4
|
α α
OˆP th7 thu đ5K* b
2
h 0<342< HE@ *h- biết mJ h7nh t.Ln 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh
bn đUuW
;/ =ếu (h/t hiện đ5K* khu@ến t?t *h- mJ h7nh bn đUu từ kết qu' *8u 5 th7 nLu một */*h kh€* (h3* (hT hK(<
</ Ch- biết &i/ &C- t.-n& n5Q* l0 300 ^+#vt;n v0 &i/ &C- thế &iQi l0 400 ^+#vt;n< HE@ 1I b/- l5Kn& &C- :u;t
kh)u t.un& b7nh biết m t.?n hiệ( (h56n& si *F */* hệ số!
P
|
*-vOβ h− −

23ll < 0 025 < 0 05 < 0
025 < 0 0l4 < 0 01 < 0
05 < 0 01 < 0 440
Trưởng bộ môn
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
1l
025 < 0
t
h 2<11 w
0<05
O2A 1lP h 3<59
1l
05 < 0
t
h 1<l4 w
0<05
O1A 1jP h 4<41
15
025 < 0
t
h 2<131 w
0<05
O3A 1lP h 3<32
1j
025 < 0
t
h 2<101
2
05 < 0
χ
O1P h 3<j4
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 5
I< Có số liệu n&hiLn *Ru về */* biến kinh tế su!
g! l5Kn& kh/*h 1u l2*h đến một đ2 điYm 1u l2*h On&h7n l5KtvquýP
}C! *hi (hM *h- qu'n& */- t.Ln */* (h56n& tiện thJn& tin đCi *h•n&
px! mR* đUu t5 thLm *h- *6 sN v?t *h;t<
#! biến &i' nh?n &i/ t.2 1 Rn& vQi quý 2A quý 3 OmT nón&PA nh?n &i/ t.2 0 Rn& vQi quý kh/* OmT lCnhP
./ Căn *R v0- thI* ti•n hE@ đề :u;t một mJ h7nh thY hiện đ5K* mối qun hệ *F */* biến N t.Ln< Ch- biết ý
n&h{ *F */* hệ số hZi qu@ t.-n& mJ h7nh<
7/ Có ý kiến *h- .Gn& l5Kn& kh/*h 1u l2*h kh/* nhu .• .0n& &iV */* mT Onón& v0 lCnhP< HE@ nLu */*h kiYm
t. ý kiến đó<
8/ Ch- biết mJ h7nh *8u 1 *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun b?* 1 v0 hệ số t56n& qun bGn& i1< HE@ đề :u;t */*h
kh€* (h3* *h- t.5>n& hK( t.Ln<
II/ Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& mJ h7nh su!
Dependent Variable: %3
"n#luded obser$ations: 20
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% -.8'.1,! -0'102
*V )0'2!6+ 0'066+
*G 0'6-0+ 0',!28
2)squared Mean dependent $ar +!-'+-
:d;usted 2)squared 0'+812+ S'D' dependent $ar +2'1.16
S'(' o& re<ression ,,'+62- 3)statisti#
Durbin)7atson stat 1'-.0 Su squared resid 1.,+8'!
x.-n& đó! Cw l0 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u On&h7n t;nvnămPA $e l0 &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* On&h7n
^+#vt;nPA $" l0 &i/ *0 (hL t.Ln thế &iQi On&h7n ^+#vt;nP< Ch- mR* ý n&h{ 5S<
./ =&-0i hi @ếu tố $e v0 $" th7 *Xn @ếu tố n0- 'nh h5Nn& đến l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u khJn&W
7/ =ếu &i/ *0 (hL t.Ln thế &iQi tăn& 1 n&h7n ^+#vt;n th7 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u sz tăn& tối đ b- nhiLuW
8/ Có (h'i &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* &i'm l0m *h- l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u tăn& khJn&W
9/ xMnh hệ số :/* đ2nh bGn& 2 */*h v0 nLu ý n&h{ *F kết qu' nh?n đ5K*W
:/ HZi qu@ mJ h7nh! e PG PV + + =
2 1
α α OˆP th7 thu đ5K* hệ số &ó* v0 độ lệ*h *hu)n t56n& Rn& l0 0<1253 v0
0<02ml< gết qu' n0@ 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh bn đUuW
;/ Ch- .Gn& mJ h7nh bn đUu bƒ sót biến thM*h hK( v0 khJn& biết đó l0 biến n0-< HE@ nLu */*h (h/t hiện *F
kiYm đ2nh bmsB@ đY kiYm t. ý kiến t.Ln<
</ Ch- mR* &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* l0 1 n&h7n ^+#vt;n v0 *0 (hL thế &iQi l0 1<2 n&h7n ^+#vt;n< HE@ 1I b/-
l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u t.un& b7nh< Ch- m t.?n hiệ( (h56n& si *F */* hệ số su!
P
|
*-vOβ h− −

11l5 < 0 2 < 0 5 < 0
2 < 0 0044 < 0 j < 0
5 < 0 j < 0 21 < 2510
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
Trưởng bộ môn
Trưởng bộ môn
1l
025 < 0
t
h 2<11 w
0<05
O2A 1lP h 3<59
1l
05 < 0
t
h 1<l4 w
0<05
O2A 15P h 3<mj
15
025 < 0
t
h 2<131 w
0<05
O3A 1lP h 3<32
1j
025 < 0
t
h 2<101
2
05 < 0
χ
O4P h 9<4j
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r m
I/ _ột đ6n v2 n&hiLn *Ru nhu *Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& kh-'n& th>i &in 19j0 đến 2005 đE
*un& *;( số liệu về một số biến su!
>! l5Kn& *Uu về h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& nămn CT! *hi tiLu *F hộ &i đ7nh t.-n& năm
?.! &i/ h0n& m@ my*n $2! &i/ *F l56n& thI* (h)mn A! thu nh?( *F hộ &i đ7nh t.-n& năm
>BC.D! l5Kn& *Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh năm t.5Q*
./ Có ý kiến *h- .Gn& l5Kn& *Uu về h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& năm (h3 thuộ* v0- &i/ h0n& m@
my*A l5Kn& *Uu h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh năm t.5Q* v0 thu nh?( *F hộ &i đ7nh< HE@ đề :u;t mJ h7nh
v0 nLu */*h (h8n tM*h ý kiến t.Ln<
7/ Có ý kiến *h- .Gn& từ 1990 1- *hMnh s/*h mN *~A h0n& m@ my* đ5K* nh?( kh)u nhiều nLn t/* độn& *F
&i/ vQi nhu *Uu m@ my* th@ đ%i s- vQi t.5Q*< HE@ đề :u;t *'i tiến mJ h7nh đY *ó */*h (h8n tM*h t7nh huốn&
t.Ln<
8/ Có thY 1Tn& kiYm đ2nh #u.bin 4ts-n đY (h/t hiện tI t56n& qun b?* 1 *F mJ
h7nh t.Ln khJn&W xCi s-W =ếu khJn& hE@ đề :u;t một */*h kh/* đY (h/t hiện<
II/ Ch- kết qu' hZi qu@ suA t.-n& đó #x l0 1-nh thu Ot.iệu đZn&PA C$ l0 *hi (hM *h- *~ h0n& Ot.iệu đZn&PA $
l0 &i/ b/n t.un& b7nh */* myt h0n& On&h7n đZn&P *F *~ h0n& m@ my*A x l0 biến :u thế th>i &in nh?n */*
&i/ t.2 lUn l5Kt thB- */* th/n& từ th/n& 1 năm 199m đến th/n& 11 năm 199l< Ch-
α
h 5S<
Dependent Variable: DT
"n#luded obser$ations: 2,
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% )-'8.-8 ,'602-
%* 1',,-. 0'0,+!
* )0'!822 ),'-622
2)squared Mean dependent $ar 1!-
:d;usted 2)squared 0'88+!2 S'D' dependent $ar +0'260-
S'(' o& re<ression 2,'-+- 3)statisti#
Durbin)7atson stat 1'.+1, Su squared resid 1111-'61
./ eiết h0m hZi qu@ mfu v0 1I b/- &i/ t.2 5Q* l5Kn& điYm *F 1-nh thu th/n& 12v199l khi *hi (hM l0 l0 t.iệu
v0 &i/ t.un& b7nh l0 j0 n&h7n đZn&W
7/ ghi &i/ tăn& lLn 1 n&h7n th7 1-nh thu &i'm t.-n& kh-'n& n0-W
8/ ghi tăn& *hi (hM đZn& th>i &i'm &i/ *Tn& 1 đ6n v2 th7 1-nh thu *ó tăn& khJn&W =Lu */*h kiYm t.<
9/ xMnh b
2
bGn& hi */*h v0 *h- biết ý n&h{ *F kết qu' nh?n đ5K*W
:/ Œƒ bQt biến &i/ v0 hZi qu@ mJ h7nh su vQi *Tn& số liệu t.Ln!
#xh i9<43 k 1<532 C$ k B b++ h 20103<5
< Ch- biết *ó nLn bƒ biến &i/ . khƒi mJ h7nh bn đUu h@ khJn&W
b< eQi kết qu' 5Q* l5Kn& n0@ hE@ 1I b/- 1-nh thu t.un& b7nh khi *hi (hM l0 100 t.iệu đZn&W
;/ gý hiệu B l0 (hUn 15 thu đ5K* từ 5Q* l5Kn& mJ h7nh bn đUuA hZi qui mJ h7nh su!
v P CP P CP e + + + + + =
2
5
2
4 3 2 1
2
α α α α α OˆP thu đ5K* b
2
h 0<254l
HE@ *h- biết mJ h7nh OˆP 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n thế n0- về khu@ết
t?t *F mJ h7nh bn đUuW
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
Trưởng bộ môn
1l
025 < 0
t
h 2<11 w
0<05
O2A 1lP h 3<59
1l
05 < 0
t
h 1<l4 w
0<05
O4A 15P h 3<0m
15
025 < 0
t
h 2<131 w
0<05
O3A 1lP h 3<32
1j
025 < 0
t
h 2<101
2
05 < 0
χ
O4P h 9<4j
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r l
I/ Ch- */* biến t.-n& kinh tế su!
=+! năn& su;t *F n&5>i l- độn&n #x! mR* đUu t5 t.un& b7nh *h- một l- độn&
xH! mR* th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*n ,! tiền l56n& *F n&5>i l- độn&
x! mR* đUu t5 *h- m/@ mó* k` thu?t
./ Có ý kiến năn& su;t *F n&5>i l- độn& (h3 thuộ* v0- mR* đUu t5 t.un& b7nh *h- một l- độn& v0 mR* đUu
t5 *h- m/@ mó* k` thu?t thB- 1Cn& h0m C-bbi#-u&ls< t8@ 1In& mJ h7nh hZi qu@ v0 nLu */*h (h8n tM*h mJ
h7nh đY biết đ5K* *ó (h'i khi đUu t5 *h- l- độn& tăn& th7 năn& su;t *Dn& tăn& khJn&W
7/ =&hi n&> mJ h7nh t.Ln *ó hiện t5Kn& đ *ộn& tu@ếnA hE@ nLu 1 */*h (h/t hiện khu@ết t?t n0@<
8/ Ch- .Gn& t.-n& mJ h7nh t.Ln *ó hiện t5Kn& tI t56n& qun b?* một v0 hệ số t56n& qun bGn& 1< HE@ đề :u;t
một */*h kh€* (h3*<
II/ Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& mJ h7nh su vQi 4 l0 l5Kn& &C- :u;t kh)u On&0n t;nvnămPA $9 Ž &i/ &C- t.-n& n5Q*
O^+#vt;nPA $a Ž &i/ &C- t.Ln thế &iQi O^+#vt;nP< Ch-
α
h0<05<
Dependent Variable: 7
Method: Least Squares
"n#luded obser$ations: 20
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 2.,'826! 20'.+61
*" )0'180, 0'2+1.
*( 1'10+6 0'!8+6
2)squared Mean dependent $ar -+!'8
:d;usted 2)squared 0'2,82 S'D' dependent $ar 2.'.2+,
S'(' o& re<ression 26'120. 3)statisti# 4,5216
Durbin)7atson stat 1'88+. Su squared resid 11-..'1
./ =&-0i hi @ếu tố $9 v0 $a th7 *Xn @ếu tố n0- kh/* 'nh h5Nn& đến l5Kn& &C- :u;t kh)u khJn&W
‚Q* l5Kn& điYm l5Kn& &C- :u;t kh)u nếu &i/ &C- t.-n& n5Q* l0 250 ^+#vt;n v0 &i/ &C- t.Ln thế &iQi l0 300
^+#vt;n<
7/ Ch- .Gn& khi &i/ &C- t.-n& n5Q* đZn& th>i &i/ &C- thế &iQi tăn& th7 l5Kn& &C- :u;t kh)u vfn tăn&< =Lu
*/*h (h8n tM*h v0 kiYm t. khi biết 025 < 0 P
|
A
|
*-vO
3 2
= β β <
8/ xMnh b
2
bGn& hi */*h v0 nLu ý n&h{ *F kết qu' nh?n đ5K*<
9/ ghi &i/ &C- t.Ln thế &iQi tăn& 1 ^+#vt;n th7 l5Kn& &C- :u;t kh)u tăn& t.-n& kh-'n& n0-W
:/ gý hiệu
W
|
l0 &i/ t.2 5Q* l5Kn& *F 4A hZi qu@ mJ h7nh su!
v PE PI + + + + + =
3
5
2
4 3 2 1
4
|
4
|
4 β β β β β thu đ5K* b
2
h 0<m012
Ch- biết mJ h7nh n0@ 1Tn& đY l0m &7 v0 *ó kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh bn đUuW
;/ eQi *Tn& số liệu nói t.LnA hZi qu@ mJ h7nh t.-n& đó l5Kn& &C- :u;t kh)u (h3 thuộ* v0- &i/ &C- t.Ln thế
&iQi thu đ5K*!
PE 25 < 1 j < 294 4
|
+ =
vQi b++ h12340<
< #Tn& kiYm đ2nh thu h‹( hZi qu@ *h- biết *ó nLn bƒ biến &i/ &C- t.-n& n5Q* . khƒi mJ h7nh bn
đUu h@ khJn&W
b< Ch- mR* &i/ &C- thế &iQi l0 500 ^+#vt;n< HE@ 1I b/-
l5Kn& &C- :u;t kh)u t.un& b7nh<
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
Trưởng bộ môn
1l
025 < 0
t
h 2<11 w
0<05
O2A 15P h 3<mj
1l
05 < 0
t
h 1<l4 w
0<05
O1A 1lP h 4<45
1j
025 < 0
t
h 2<101
2
05 < 0
χ
O2P h 5<99
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r j
I/ Ch- */* biến t.-n& kinh tế su!
=+! năn& su;t *F n&5>i l- độn&n #x! mR* đUu t5 t.un& b7nh *h- một l- độn&
xH! mR* th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*n ,! tiền l56n& *F n&5>i l- độn&
x! mR* đUu t5 *h- m/@ mó* k` thu?t
./ HE@ :8@ 1In& mJ h7nh t.-n& đó năn& su;t *F n&5>i l- độn& (h3 thuộ* v0- mR* đUu t5 t.un& b7nh *h-
một l- độn& v0 mR* th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*< =Lu */*h (h8n tM*h mối qun hệ t.Ln<
7/ Có ý kiến *h- .Gn& năn& su;t *F l- độn& *Xn (h3 thuộ* v0- &iQi tMnh n&5>i l- độn&< HE@ đề :u;t *'i tiến
mJ h7nh *8u 1 đY kiYm t. v0 (h8n tM*h ý kiến t.LnW
8/ =&hi n&> .Gn& t.-n& mJ h7nh :8@ 1In& N *8u 1 mR* đUu t5 *h- l- độn& *ó qun hệ *ộn& tu@ến vQi mR*
th5Nn& *h- s'n (h)m v5Kt đ2nh mR*< HE@ nLu một */*h kiYm t. ý kiến t.Ln<
II/ Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& su vQi # l0 l5Kn& *Uu về h0n& m@ my* *F hộ &i đ7nh t.-n& nămA $ l0 &i/ h0n&
m@ my* On&h7n đZn&PA ] l0 thu nh?( *F hộ &i đ7nh t.-n& năm On&h7n đZn&PA #Oi1P l0 l5Kn& *Uu h0n& m@
my* *F hộ &i đ7nh năm t.5Q*< Ch- mR* ý n&h{ 5S<
Dependent Variable: D
"n#luded obser$ations: 1+
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
% 10+'--08 !0'+1+0
* )2'-,6- 0'602.
0 0'208! 0'061,
D4)16 0'!206 0'2+2.
2)squared Mean dependent $ar 112',!,8
:d;usted 2)squared 0'81+26 S'D' dependent $ar 1,'1!!8.
S'(' o& re<ression -'61., 3)statisti# 4,5216
Durbin)7atson stat 1'!2!- Su squared resid !10'!8.,
./ C/* nh0 s'n :u;t h0n& m@ my* qu@ết đ2nh hC &i/ đY khu@ến mCi< H‘ *ó h@ v‘n& b/n đ5K* nhiều h6n h6n
nếu hC &i/ khJn&W xCi s-W
7/ xhu nh?( tăn& 1 đ6n v2 th7 mR* tiLu th3 h0n& m@ my* tăn& t.-n& kh-'n& n0-
8/ xMnh b
2
bGn& */* */*h v0 nLu ý n&h{ kết qu' nh?n đ5K*<
9/ Ch- biết *ó thY 1Tn& thốn& kL #u.bin 4ts-n đY (h/t hiện tI t56n& qun b?* 1 N mJ h7nh bn đUu h@
khJn&W xCi s-W =ếu khJn& đ5K* hE@ đề :u;t một */*h (h/t hiện kh/*<
:/ gý hiệu B
2
l0 b7nh (h56n& (hUn 15 thu đ5K* su khi 5Q* l5Kn& mJ h7nh bn đUuA hZi qu@ mJ h7nh (h3 su!
v D e
i
+ + =
2
2 1
2
|
α α OˆP thu đ5K*
2
ˆ
R h 0<314j
HE@ *h- biết mJ h7nh t.Ln 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- về mJ h7nh bn đUuW
;/ Có ý kiến *h- .Gn& nLn bƒ biến l5Kn& *Uu h0n& m@ my* năm t.5Q* . khƒi mJ h7nh< #Tn& kiYm đ2nh thu
h‹( hZi qu@ *h- biết *ó nLn bƒ biến n0@ . khJn&W Œiết hệ số :/* đ2nh *F mJ h7nh # (h3 thuộ* v0- $ v0 ] l0
0<j109<
</ "i' bƒ biến #Oi1P v0 5Q* l5Kn& lCi t đ5K* mJ h7nh O2P! e Y P D + + − = 25 < 0 l5 < 2 50 < 121
HE@ 1I b/- &i/ t.2 t.un& b7nh *F l5Kn& *Uu h0n& m@ my* năm n@ thB- mJ h7nh O2PA biết mR* &i/ l0 100 v0
thu nh?( *F hộ &i đ7nh t.-n& năm l0 15000 n&h7n đZn&<
Ch- P
|
*-vOβ h


− −


001 < 0 05 < 0 0m5 < 0
05 < 0 004 < 0 025 < 0
0m5 < 0 025 < 0 1j0
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
13
025 < 0
t
h 2<1m w
0<05
O1A 15P h 4<54
13
05 < 0
t
h 1<l1 w
0<05
O1A 13P h 4<ml
2
05 < 0
χ
O1P h 3<j4
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 9
I/ Ch- số liệu &Zm 20 qun s/t *F một 1-nh n&hiệ( s'n :u;t :i măn& vQi */* biến su!
=' l5Kn& tiLu th3 :i măn& nội đ2 t.Ln th2 t.5>n&n ?' &i/ l-Ci :i măn& *F 1-nh n&hiệ( đó
NK' ,5Kn& :i măn& nh?( kh)u
1< Ch- .Gn& l5Kn& tiLu th3 :i măn& nội đ2 t.Ln th2 t.5>n& (h3 thuộ* v0- &i/ l-Ci :i măn& đó v0 l5Kn& :i
măn& nh?( kh)u thB- 1Cn& h0m C-bbi#-u&ls< HE@ viết (h56n& t.7nh hZi qu@ mJ t' qun hệ */* biến t.Ln<
=Lu ý n&h{ */* hệ số hZi qu@ .iLn& t.-n& mJ h7nh<
2< #I v0- mJ h7nh N t.LnA hE@ đề :u;t */*h kiYm t. :Bm *hMnh s/*h &i'm &i/ đY tăn& *Uu *ó hiệu qu'
khJn&W
3< =&hi n&> mJ h7nh t.Ln *ó hiện t5Kn& đ *ộn& tu@ến< HE@ nLu */*h (h/t hiện khu@ết t?t n0@<
II/ Ch- kết qu' hZi qu@ t.-n& một số 1-nh n&hiệ( tiYu thF *Jn& n&hiệ(A vQi $b l0 ts su;t lKi nhu?n t.Ln một
đ6n v2 vốn Ođ6n v2! SPA g l0 t%n& vốn đUu t5 Ođ6n v2! t.ăm t.iệuPA 9 l0 ts lệ lCm (h/t Ođ6n v2! SP< Ch- mR* ý
n&h{ l0 5S<
Dependent Variable: PR
"n#luded obser$ations: 17
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
C 13.1830 3.5116
I 0.1185 0.0265
K -0.1229 0.0381
2)squared 0.97403 Mean dependent $ar 10'0!
:d;usted 2)squared 0.97032 S'D' dependent $ar 0.3882
S'(' o& re<ression 0.06687 3)statisti#
Durbin)7atson stat Su squared resid 0.0626
1< x7m 5Q* l5Kn& điYm mR* ts su;t lKi nhu?n *F 1-nh n&hiệ( vQi t%n& vốn đUu t5 l0 500 t.iệu v0 mR*
lCm (h/t l0 2S<
2< xs lệ lCm (h/t khJn& đ%iA nếu vốn &i'm đi 100 t.iệu th7 ts su;t lKi nhu?n tăn& lLn 0<2 S *ó đ•n&
khJn&W
3< ghi tu lệ lCm (h/t tăn& lLn 1SA &i' s~ vốn khJn& đ%iA th7 ts su;t lKi nhu?n th@ đ%i t.-n& kh-'n& n0-W
4< HZi qu@ mJ h7nh suA t.-n& đó B l0 (hUn 15 thu đ5K* từ việ* 5Q* l5Kn& mJ h7nh t.Ln!

v I K I K e + + + + + =
2
5
2
4 3 2 1
2
α α α α α
(*)
HE@ *h- biết mJ h7nh OˆP nhGm m3* đM*h &7 v0 kết lu?n &7 về mJ h7nh bn đUuW Œiết hệ số :/* đ2nh thu
đ5K* từ 5Q* l5Kn& mJ h7nh OˆP b
2
h 0<423l<
5< efn vQi bộ số liệu t.LnA nếu bƒ bQt biến tu lệ lCm (h/t O9P v0 hZi qu@ lCi mJ h7nh &Zm biến ts su;t lKi
nhu?n (h3 thuộ* v0- t%n& vốn đUu t5 th7 thu đ5K* kết qu' su!
PR
i
= 15.0! " 0.1!#K
i
$ e
i
v0 b++ h 0<1512<
< #Tn& kiYm đ2nh thu h‹( hZi qu@ *h- biết *ó nLn bƒ biến tu lệ lCm (h/t . khƒi mJ h7nh bn đUu h@
khJn&W
b< Ch- vốn đUu t5 bGn& 5 t.ăm t.iệuA hE@ 5Q* l5Kn& ts su;t lKi nhu?n t.un& b7nh bGn& kh-'n& tin *?@
95S<
m< =&5>i t *h- .Gn& ts su;t lKi nhu?n *Xn (h3 thuộ* v0- *' l-Ci h7nh 1-nh n&hiệ( l0 thuộ* sN hVu nh0
n5Q* h@ sN hVu t5 nh8n< HE@ đề :u;t mJ h7nh v0 */*h (h8n tM*h ý kiến t.Ln<
Trưởng bộ môn
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
14
025 < 0
t
h 2<145 w
0<05
O4A 12P h 3<2m
14
05 < 0
t
h 1<lm1 w
0<05
O1A 14P h 4<m
15
025 < 0
t
h 2<131
2
05 < 0
χ
O4P h 9<4j
Trưởng bộ môn
xb‚„=" p…9 H†C g9=H x‡ H^‡
gh- Hệ thốn& thJn& tin kinh tế
ĐỀ THI MÔN KINH TẾ Ư!NG
Th"i gian #$% &$i' () *h+t
pq +r 10
I/ "i' s~ *ó số liệu từ năm 19lj đến 2000 *F */* biến số nh5 su!
CE l0 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)un F. l0 lEi su;t v@ n&8n h0n&n F7 l0 &i/ *0 (hL t.Ln thế &iQi
1< HE@ viết mJ h7nh thY hiện mối qun hệ *F */* biến nói t.LnA v0 *h- biết thB- lý thu@ết kinh tế th7 qun hệ
*F biến (h3 thuộ* vQi từn& biến độ* l?( l0 *Tn& *hiều h@ n&5K* *hiềuW
2< =Lu */*h kiYm t. :Bm nếu lEi su;t &i'm th7 l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u *ó thI* sI tăn& h@ khJn&W
3< Có ý kiến .Gn& l5Kn& *0 (hL :u;t kh)u *Xn (h3 thuộ* v0- &i/ *0 (hL t.-n& n5Q* Ot3P< HE@ nLu từn& b5Q*
(h8n tM*h O1Tn& kiYm đ2nh thu h‹( hZi qu@P đY kiYm t. :Bm *ó nLn đ5 thLm biến n0@ v0- mJ h7nh t.Ln h@
khJn&W
II/ Ch- kết qu' hZi qu@ t.-n& một số 1-nh n&hiệ( tiYu thF *Jn& n&hiệ(A vQi $b l0 ts su;t lKi nhu?n t.Ln một
đ6n v2 vốn Ođ6n v2! SPA g l0 t%n& vốn đUu t5 Ođ6n v2! t.ăm t.iệuPA 9 l0 ts lệ lCm (h/t Ođ6n v2! SP< Ch- mR* ý
n&h{ l0 5S<
Dependent Variable: PR
"n#luded obser$ations: 17
Variable %oe&&i#ient Std' (rror t)Statisti# *rob'
C 13.1830 3.5116
I 0.1185 0.0265
K -0.1229 0.0381
2)squared Mean dependent $ar 10'0!
:d;usted 2)squared 0.97032 S'D' dependent $ar 0.3882
S'(' o& re<ression 0.06687 3)statisti#
Durbin)7atson stat Su squared resid 0.0626
1< eiết h0m hZi qu@ mfu v0 *h- biết ý n&h{ */* hệ số hZi qu@ .iLn& t.-n& mJ h7nh<
2< ghi vốn tăn& lLn 1 đ6n v2 th7 ts su;t lKi nhu?n th@ đ%i t.-n& kh-'n& n0-W
3< Có ý kiến .Gn& khi vốn tăn& 100 t.iệu đZn& th>i ts lệ lCm (h/t *Dn& tăn& 1S th7 ts su;t lKi nhu?n
khJn& th@ đ%i< HE@ kiYm đ2nh :Bm ý kiến t.Ln đ•n& khJn& biết *-vO
3 2
|
A
|
β β Ph i0<0001
4< xMnh b
2
bGn& 2 */*h v0 *h- biết ý n&h{ *F kết qu' nh?n đ5K*W
5< HZi qu@ mJ h7nh g (h3 thuộ* v0- 9 *ó hệ số *hynA th7 thu đ5K* hệ số &ó* bGn& i1<32m v0 độ lệ*h
*hu)n t56n& Rn& *F nó bGn& 2<042< Ch- biết mJ h7nh đó 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0-W
m< Ch- kết qu' 5Q* l5Kn& mJ h7nh!
t t t t t t
v e e I K e + + + + + =
− − 2 5 1 4 3 2 1
α α α α α
vQi b
2
h 0<2l43
HE@ *h- biết mJ h7nh t.Ln 1Tn& đY l0m &7 v0 kết lu?n nh5 thế n0- *h- mJ h7nh bn đUu<
l< Ch- t%n& vốn đUu t5 l0 5 t.ăm t.iệu đZn& v0 ts lệ lCm (h/t l0 2SA hE@ 1I b/- ts su;t lKi nhu?n t.un&
b7nh khi biết m t.?n hiệ( (h56n& si *F */* hệ số l0!
*-vO β
|
Ph− −

0014 < 0 0001 < 0 0m < 0
0001 < 0 000l < 0 5 < 0
0m < 0 5 < 0 33 < 12
Ch- */* &i/ t.2 tQi hCn!
14
025 < 0
t
h 2<145 w
0<05
O4A 12P h 3<2m
14
05 < 0
t
h 1<lm1 w
0<05
O1A 14P h 4<m
15
025 < 0
t
h 2<131
2
05 < 0
χ
O2P h 5<99
Trưởng bộ môn

Trưởng bộ môn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ Khoa Hệ thống thông tin kinh tế I. Lý thuyết ĐỀ THI MÔN KINH TẾ LƯỢNG Thời gian làm bài: 90 phút ĐỀ SỐ 12

Một đơn vị nghiên cứu có số liệu từ quý 1 năm 1982 đến quý 4 năm 2005 về một số biến kinh tế: GDP: tổng sản phẩm quốc nội (tỷ USD) IM: tổng giá trị nhập khẩu (tỷ USD) UE: tỷ lệ thất nghiệp EXC: tỉ giá hối đoái (VND/USD) INF: lạm phát (%) R: lãi suất ngân hàng 1. Có ý kiến cho rằng tỷ lệ lạm phát phụ thuộc vào tăng trưởng kinh tế, lãi suất ngân hàng và tỉ giá hối đoái, và khi kinh tế tăng trưởng 1 tỉ USD thì lạm phát tăng hơn 0,2%. Hãy xây dựng mô hình kinh tế lượng và nêu chi tiết cách để phân tích nhận định trên. 2. Theo lý thuyết kinh tế thông thường, giữa tỉ giá hối đoái và lãi suất ngân hàng có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nếu thế mô hình (1) sẽ có hậu quả gì? Nêu cách để kiểm tra ý kiến đó. 3. Có ý kiến cho rằng tỉ lệ lạm phát vào quí 4 thường cao hơn các quý khác 0,7%. Hãy xây dựng mô hình và nêu chi tiết cách phân tích ý kiến đó. II. Bài tập: Cho kết quả hồi quy sau ở một địa phương, với: M là lượng lao động hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật chất (nghìn người), W: là mức lương bình quân trong lĩnh vực sản xuất vật chất, S: là lương bình quân trong các lĩnh vực dịch vụ, LM, LW, LS: là logarit cơ số e của các biến tương ứng.Lấy α = 5 %
Dependent Variable: LM Method: Least Squares Date: 12/12/06 Time: 03:32 Sample: 1982 2005 Included observations: 24 Variable C LW LS R-squared Sum squared resid Durbin-Watson stat

Coefficient 1,5076 1.0810 -0.62654 161.5894

Std. Error 0.19380 0.058441 0.052753 Mean dependent var F-statistic Prob(F-statistic)

t-Statistic 7.7791 18.4980

Prob. 0.000 0.000 14.5476 1654.2 0.000

Cho hiệp phương sai của các ước lượng ứng với hệ số góc = - 0,00135 1. Hãy giải thích ý nghĩa ước lượng các hệ số góc, kết quả có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? ˆ 2. Sau khi ước lượng mô hình [1] thu được et và LM . Cho biết kết quả dưới đây được tính như thế nào?
t

ˆ dùng để làm gì? Cho biết điều gì? et = α 1 + α 2 LWt + α 3 LS t + α 4 LM t2 + vt (Mô hình [2])

3. 4. 5. 6. 7.

χ 2 (1) = 0,053110 ; F (1,20) = 0,045331 Dựa trên thông tin ở câu 2, các ước lượng có phải là tốt nhất Mô hình giải thích được bao nhiêu % sự biến động của lượng lao động trong lĩnh vực sản xuất vật chất? Tìm ước lượng điểm của phương sai sai số ngẫu nhiên? Phải chăng lương trong các ngành sản xuất vật chất tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất tăng 1%? Nếu lương trong cả hai ngành sản xuất vật chất và dịch vụ cùng tăng 1% thì lượng lao động trong ngành sản xuất vật chất thay đổi như thế nào?

Cho các giá trị tới hạn: ( ( ( ( ( ( ( ( t 019 ) = 1,729; t 020 ) = 1,725; t 021) = 1,721; t 022 ) = 1,717; t 019 ) = 2,093; t 020 ) = 2,086; t 021) = 2,080; t 022 ) = 2,074 , 05 , 05 , 05 , 05 , 025 , 025 , 025 , 025
,19 , 20 , 21 , 22 F0(,105 ) = 4,38; F0(,105 ) = 4,35; F0(,105 ) = 4,32; F0(,105 ) = 4,3; F0(,2,18) = 3,55; F0(,2,19 ) = 3,52; F0(,2, 20 ) = 3,49; F0(,2, 21) = 3,47 05 05 05 05

F0(,3,18) = 3,16; F0(,3,19 ) = 3,12; F0(,3, 20 ) = 3,1; F0(,3, 21) = 3,07; F0(,4,18 ) = 2,93; F0(,4,19 ) = 2,9; F0(,4, 20 ) = 2,87; F0(,4, 21) = 2,84 05 05 05 05 05 05 05 05

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->