P. 1
De Thi Cuoi Hoc Ki II Lop 4

De Thi Cuoi Hoc Ki II Lop 4

|Views: 2,638|Likes:
Được xuất bản bởiTournesol Vert

More info:

Published by: Tournesol Vert on Apr 17, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/06/2013

pdf

text

original

Trường Tiểu học Hoài Hải KIỂM TRA TOÁN CUỐI HỌC KÌ II

Lớp : 4 C Thời gian : 40 phút
Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . …..

I/. Phần trc nghi!": #$ %iể"&.
Khoanh vào chữ cái trước c! tr" #$i %&n'(
'& (i) tr* +, - trong +, .4-0'' /à:
0. -0000 1. -000 C. -00 2. -00000
-& 34t 5uả c6a ph7p t8nh 4$9$$9-.4 : . . . .
0. 100 B. 334 C. 244 D. 254
.& Trong c)c ph;n +, +au ph;n +, nào /ớn h<n ':
0.
4
4
B.
$
4
C.
$
$
D.
4
$
4& Trong c)c ph;n +, =ưới %;> ph;n +, nào t,i giản.
0.
4
.
B.
4
?
C.
-4
'@
D.
-4
'@
5) A, th8ch hBp %iCn vào chD chE" c6a $"
-
.4="
-
: . . . . ="
-
/à:
0. $.4 1. $0.4 C. $.04 2. $.40
?& Trong c)c +, =ưới %;> +, nào vFa chia h4t cho -G vFa chia h4t cho .:
0 $4- 1. $$4 C. $$- 2. $44
H& TI /! Jản %K ': '0000G n4u %o trLn Jản %K %ưBc 'c" thM %N =ài thOc /à:
0. '00c" 1. '000c" C. '0000c" 2. '0c"
@& HMnh thoi cP hai %ường ch7o /ần /ưBt /à .=" và ?=" =i!n t8ch hMnh thoi /à:
0. '@ ="
-
1. Q ="
-
C. Q =" 2. '@ ="
Q& Trong c)c hMnh =ưới %;> hMnh nào /à hMnh JMnh hành:
0 1.

C. 2.
'0& Rớp 40 cP -? học +inhG /ớp 41 cP .0 học +inh : TI +, c6a /ớp 40 và /ớp 41
/à:
0.
-?
.0
B.
-?
-?
C.
.0
.0
D.
.0
-?
SST. Uhần tO t8nh: #$ %iể"&:
1ài ':ThOc hi!n c)c ph7p t8nh:
1)
-4
'-
+
-4
'0
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2)
'-
.?
-
'-
'$
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3)
Q
H
x
4
$
= . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4)
@
4
:
4
.
= . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
1ài - : TM" V :
a& V : '0' : -$ J& 'Q44 : V : '?-
…………………. ………………………
………………… ……………………..
………………… ………………………
.T1ài to)n: 1, h<n con .0 tuWiG tuWi con JXng
H
-
tuWi J,. HYi J, Jao nhiêu tuWiG con
Jao nhiêu tuWi Z
1ài giải
……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
4T 1ài to)n : Rớp 40 cP .$ học +inh và /ớp 41 cP .. học +inh c[ng tha" gia trKng
c;> . Rớp 40 trKng nhiCu h<n /ớp 41 /à '0 c;> . HYi "Di /ớp trKng Jao nhiêu c;> G
Ji4t rXng "Di học +inh %Cu trKng +, c;> như nhau Z
1ài giải
……………………………………………….
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………….
…………………………………………………
………………………………………………….
…………………………………………………
…………………………………………………
……………………………………………….

.. ... . . . ... . . . . . . .. ………………………………………………… …………………………………………………. .. .. ………………………………………………. . . .. . . . .. . . . . ... . . Lớp 4A trồng nhiều hơn lớp 4B là 10 cây . . . . ……………………………………………… ………………………………………………. . ... . . .. ………………………………………………… ………………………………………………… ………………………………………………. . .. ……………………… 2 tuổi bố. . . .... con 7 ……………………………………………….. Hỏi mỗi lớp trồng bao nhiêu cây . . . . . ..... 9 4 4 3 4) : = . . tuổi con bằng bao nhiêu tuổi ? Bài giải b) 1944 : x = 162 ……………………… ……………………. .. . . 8 4 2) Bài 2 : Tìm x : a) x : 101 = 25 …………………. ... ………………… ………………… 3/Bài toán: Bố hơn con 30 tuổi. . Hỏi bố bao nhiêu tuổi. . ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… 4/ Bài toán : Lớp 4A có 35 học sinh và lớp 4B có 33 học sinh cùng tham gia trồng cây . . biết rằng mỗi học sinh đều trồng số cây như nhau ? Bài giải ………………………………………………. . 12 12 7 5 3) x = .. ………………………………………………. ……………………………………………… ……………………………………………….36 15 = . . . . . . . . ………………………………………………… …………………………………………………. . ... . . .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->