P. 1
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

|Views: 1,733|Likes:
Được xuất bản bởijaimelafrance

More info:

Published by: jaimelafrance on Apr 18, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

3. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 3.1.

Vấn đề dân tộc và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc Khái niệm dân tộc Dân t ộc là một hình thức tổ chức cộng đồng người có tính chất ổn định được hình thành trong lịch sử; là sản phẩm của quá trình phát triển lâu dài của lịch sử xã hội. Lịch sử xã hội đã cho thấy, trước khi cộng đồng dân tộc ra đời, loài người đã trải qua những hình thức cộng đồng: thị tộc, bộ lạc và bộ tộc. Những hình thức cộng đồng này có sự phát triển từ thấp đến cao theo sự biến đổi của phương thức sản xuất. Sự hình thành cộng đồng dân tộc trên thế giới diễn ra không đều nhau. Ở các nước phương Tây, sự hình thành dân tộc gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, của chủ nghĩa tư bản. Theo V.I.Lênin, ở các nước phương Tây chỉ khi chủ nghĩa tư bản ra đời, cộng đồng bộ tộc mới phát triển thành cộng đồng dân tộc. Bởi vì, do sự phát triển của lực lượng sản xuất và trên cơ sở đó nền sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa mở rộng đã phá vỡ tình trạng cát cứ phong kiến, thị trường có tính địa phương khép kín bị xóa bỏ và thị trường dân tộc xuất hiện. Cùng với quá trình kinh tế đó là sự phát triển ngày càng chín muồi các nhân tố ý thức tộc người, văn hóa, ngôn ngữ đã tác động hình thành dân tộc trên cơ sở một bộ tộc hoặc do nhiều bộ tộc hợp nhất lại. Đây là loại hình dân tộc chịu ảnh hưởng của hệ thường tư sản, do giai cấp tư sản lãnh đạo, nên được gọi là dân tộc tư sản. Trong khi đó ở phần lớn các nước phương Đông, sự hình thành cộng đồng dân tộc chịu sự tác động của hoàn cảnh lịch sử có tính đặc thù, trong đó các yếu tố cố kết tự nhiên - xã hội, quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước... đã hình thành nên dân tộc. Do đó, cộng đồng dân tộc đã ra đời trước khi chủ nghĩa tư bản được xác lập. Có thể coi đây là loại hình dân tộc tiền tư bản hình thành trên cơ sở một nền văn hóa, một ý thức, tâm lý dân tộc phát triển chín muồi nhưng lại có mộ cơ sở kinh tế chưa phát triển. Khái niệm dân tộc thường được dùng với hai nghĩa: Thứ nhất, khái niệm dân tộc dùng để chỉ cộng đồng người cụ thể nào đó có những mối liên hệ chặt chẽ, bền vững, có sinh hoạt kinh tế chung, có ngôn ngữ chung của cộng đồng và trong sinh hoạt văn hóa có những nét đặc thù so với những cộng đồng khác; xuất hiện sau cộng đồng bộ lạc; có sự kế thừa và phát triển hơn những nhân tố tộc người ở cộng đồng bộ lạc, bộ tộc và thể hiện thành ý thức tự giác của các thành viên trong cộng đồng đó. Thứ hai, khái niệm dân tộc dùng để chỉ một cộng đồng người ổn định, bền vững hợp thành nhân dân của một quốc gia, có lãnh thổ chung, nền kinh tế thống nhất, quốc ngữ chung, có truyền thống văn hóa, truyền thống đấu tranh chung trong quá trình dựng nước và giữ nước. Như vậy, về khái niệm dân tộc, nếu theo nghĩa thứ nhất, dân tộc là bộ phận của quốc gia, là cộng đồng xã hội theo nghĩa là các tộc người, còn theo nghĩa thứ hai thì dân tộc là toàn bộ nhân dân một nước, là quốc gia - dân tộc.Với nghĩa như vậy đã cho thấy: khái niệm dân tộc và khái niệm quốc gia có sự gắn bó chặt chẽ với nhau, dân tộc bao giờ cũng ra đời trong một quốc gia nhất định và thực tiễn lịch sử chứng minh, những nhân tố hình thành dân tộc chín muồi thường không

Tuy nhiên. xây dựng từng bước cộng đồng dân tộc và các mối quan hệ xã hội. Xu hướng thứ hai: Các dân tộc từng quốc gia. chỉ trong điều kiện của chủ nghĩa xã hội. Đồng thời. Xu hướng các dân tộc xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng bị chủ nghĩa đế quốc phủ nhận. sự vận động của hai xu hướng trên gặp rất nhiều khó khăn. Trong điều kiện chủ nghĩa đế quốc. hữu nghị giữa người với người được thực hiện.tách rời với sự chín muồi của những nhân tố hình thành quốc gia.Lênin đã phân tích và chỉ ra hai xu hướng phát triển có tính khách quan của dân tộc: Xu hướng thứ nhất: Do sự chín muồi của ý thức dân tộc. xóa bỏ sự biệt lập. khu vực nơi có nhiều cộng đồng dân cư với nguồn gốc tộc người khác nhau trong chủ nghĩa tư bản. xã hội và văn hóa tư tưởng. dân tộc xã hội chủ nghĩa cũng chỉ có thể ra đời từ kết quả toàn diện trên mọi lĩnh vực của công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ kinh tế. Sự phát triển của lực lượng sản xuất. Trong xu hướng đó. Xu hướng này biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc để tiến tới thành lập các quốc gia dân tộc độc lập và có tác động nổi bật trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa tư bản. các cộng đồng dân cư muốn tách ra để thành lập các quốc gia dân tộc độc lập. chỉ trong cộng đồng dân tộc độc lập họ mới có quyền quyết định con đường phát triển của dân tộc mình. quan hệ dân tộc theo các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học. của giao lưu kinh tế. giai cấp công nhân đã trở thành giai cấp cầm quyền tạo tiền đề cho tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.V. cùng với nhân dân lao động sẽ sáng tạo ra xã hội đó. thống trị của chủ nghĩa đế quốc nhằm áp bức bóc lột các dân tộc còn nghèo nào và lạc hậu. Giai cấp công nhân hiện đại với sứ mệnh lịch sử của mình. khép kín.I. tình trạng người bóc lột người bị thủ tiêu thì tình trạng áp bức dân tộc cũng bị xóa bỏ. Hai xu hướng phát triển của dân tộc và vấn đề dân tộc trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Khi nghiên cứu về dân tộc và phong trào dân tộc trong chủ nghĩa tư bản. đồng thời cũng mở ra quá trình hình thành và phát triển của dân tộc xã hội chủ nghĩa. Có thể nói. quan hệ dân tộc và những xu hướng phát triển của nó. đây cũng là một sự quá độ lên một xã hội trong đó các quyền tự do. nhiều cộng đồng dân cư đã ý thức được rằng. dân tộc xã hội chủ nghĩa chỉ xuất hiện khi sự cải tạo. Đây là những nhân tố bổ sung và thúc đẩy lẫn nhau trong quá trình phát triển. trở ngại. văn hóa trong chủ nghĩa tư bản đã tạo nên mối liên hệ quốc gia và quốc tế mở rộng giữa các dân tộc. chính trị. sự thức tỉnh về quyền sống của mình. Với thắng lợi của cách mạng vô sản. Thực tế này đã diễn ra những quốc gia. . thay vào đó là những khối liên hiệp với sự áp đặt. Sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga. khi tình trạng áp bức giai cấp. Khi nghiên cứu về dân tộc. kể cả các dân tộc nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau. một thời đại mới đã xuất hiện . chủ nghĩa Mác-Lênin khẳng định rằng. bình đẳng và mối quan hệ đoàn kết.thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

Trong đó. hợp tác giúp đỡ nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc.Dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội có sự vận động mới theo hướng ngày càng tiến bộ. Giải quyết vấn đề dân tộc là một trong những vấn đề có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định. giữa các quốc gia dân tộc trên các lĩnh vực kinh tế. cùng với sự phân tích hai xu hướng của vấn đề dân tộc. Ph. phát triển hay khủng hoảng. Sự xích lại gần nhau trên cơ sở tự nguyện và bình đẳng sẽ là nhân tố quan trọng cho từng dân tộc nhanh chóng đi tới phồn vinh. tính cộng đồng chung.Ăng ghen về vấn đề dân tộc và giai cấp. Sự phát triển mọi mặt của từng dân tộc gắn với sự phát triển của cả cộng đồng các dân tộc. Sự tăng cường tính thống nhất các dân tộc trở thành một quá trình hợp quy luật. Quan hệ dân tộc sẽ là biểu hiện sinh động của hai xu hướng đó trong điều kiện của công cuộc xây dựng xã hội mới . lâu dài của dân tộc. bổ sung. Xã hội mới từng bước tạo ra những điều kiện để xây dựng quan hệ hợp tác giữa các dân tộc. Chủ nghĩa Mác-Lênin cũng nhấn mạnh rằng. xã hội và ngôn ngữ. Tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội đã tạo ra những điều kiện thuận lợi để xây dựng quan hệ dân tộc bình đẳng.dân tộc. Tóm lại. bền vững hơn. Những giá trị chung đó sẽ lại là cơ sở liên kết các dân tộc chặt chẽ. hai xu hướng khách quan của sự phát triển dân tộc sẽ phát huy tác dụng cùng chiều. khi xem xét và giải quyết vấn đề dân tộc phải đứng vững trên lập trường giai cấp công nhân.xã hội xã hội chủ nghĩa. các dân tộc được quyền tự quyết. Sự xích lại gần nhau giữa các dân tộc trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một quốc gia sẽ làm cho những giá trị.I.Lênin đã nêu ra ''Cương lĩnh dân tộc'' với ba nội dung cơ bản: các dân tộc hoàn toàn bình đẳng. tính thống nhất vẫn trên cơ sở giữ gìn và phát huy tinh hoa. văn minh. Tuy nhiên. hạnh phúc. chính trị. V. bổ sung cho nhau làm phong phú thêm giá trị chung của quốc gia . bình đẳng giữa các dân tộc trong một quốc gia. trong cả cộng đồng quốc gia. Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin.Lênin trong việc giải quyết vấn đề dân tộc Cùng với vấn đề giai cấp. vấn đề dân tộc là một bộ phận của những vấn đề chung về cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản. bản sắc của từng dân tộc. dựa vào tiềm năng của dân tộc anh em để phát triển nhanh chóng. vấn đề dân tộc luôn luôn là một nội dung quan trọng có ý nghĩa chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Điều đó cũng có nghĩa phải trên cơ sở và vì lợi ích cơ bản. tinh hoa của các dân tộc hòa nhập vào nhau. tạo ra của một quốc gia dân tộc. liên hiệp công nhân . Do đó. văn hóa. Mỗi dân tộc không những có điều kiện khai thác tối đa tiềm năng của dân tộc mình để phát triển mà còn nhận được sự giúp đỡ. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác . Giải quyết vấn đề dân tộc thực chất là xác lập quan hệ công bằng. Trên cơ sở tư tưởng của C. dân tộc và quan hệ dân tộc trong tiến trình xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa là một nội dung quan trọng trong toàn bộ nội dung của sự nghiệp xây dựng xã hội mới. giải quyết vấn đề dân tộc phải gắn với cách mạng vô sản và trên cơ sở của cách mạng xã hội chủ nghĩa. hỗ trợ cho nhau và diễn ra trong từng dân tộc.Mác.

của Đảng Cộng sản. chứ không phải vì mưu đồ và lợi ích của một nhóm người nào) và quyền tự nguyện liên hiệp lại với các dân tộc khác trên cơ sở bình đẳng. Quyền dân tộc tự quyết bao gồm quyền tự do phân lập thành cộng đồng quốc gia dân tộc độc lập (vì lợi ích của các dân tộc. nội dung cơ bản trong cương lĩnh dân tộc của V. Cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin là một bộ phận không thể tách rời trong cương lĩnh cách mạng của giai cấp công nhân. kiên quyết đấu tranh chống lại những mưu toan lợi dụng quyền dân tộc tự quyết làm chiêu bài để can thiệp vào công việc nội bộ các nước. văn hóa giữa các dân tộc do lịch sử để lại có ý nghĩa cơ bản. 2) Các dân tộc được quyền tự quyết.I. Đây được coi là cương lĩnh dân tộc của chủ nghĩa Mác-Lênin. dù đông người hay ít người. thực hiện quyền bình đẳng dân tộc và quyền dân tộc tự quyết. có trình độ phát triển cao hay thấp đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Tất cả các dân tộc. Đoàn kết giai cấp công nhân các dân tộc có ý nghĩa lớn lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc. chủ nghĩa sô vanh nước lớn. quyền tự quyết định con đường phát triển kinh tế. Trong quan hệ giữa các quốc gia . (ví dụ) 3) Liên hiệp công nhân tất cả các dân tộc. Về thực chất quyền dân tộc tự quyết là quyền làm chủ của mỗi dân tộc. đường lối và chính sách dân tộc của các Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa. đòi ly khai chia rẽ dân tộc.Lênin. Khi xem xét giải quyết quyền tự quyết của dân tộc cần đứng vững trên lập trường của giai cấp công nhân: ủng hộ các phong trào dân tộc tiến bộ. giải phóng giai cấp và giải quyết đúng đắn mối quan hệ dân tộc. Tư tưởng này là sự thể hiện bản chất quốc tế của giai cấp công nhân. 1) Các dân tộc hoàn toàn bình đẳng. quyền bình đẳng dân tộc phải được pháp luật bảo vệ và trong thực tế phải được thực hiện.xã hội của dân tộc mình.tất cả các dân tộc lại. Đây là tư tưởng.dân tộc. phong trào công nhân và phản ánh tính thống nhất giữa sự nghiệp giải phóng dân tộc với giải phóng giai cấp. chính trị. ngôn ngữ cho bất cứ dân tộc nào. Trong một quốc gia có nhiều dân tộc. không có đặc quyền đặc lợi về kinh tế. bóc lột của các nước tư bản phát triển đối với các nước lạc hậu. Đây là quyền thiêng liêng của các dân tộc (kể cả các cộng đồng bộ tộc và chủng tộc). là tuyên ngôn về vấn đề dân tộc của Đảng Cộng sản trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. trong đó việc khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế. quyền bình đẳng dân tộc gắn liền với cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. chính trị . văn hóa. Cương lĩnh đã trở thành cơ sở lý luận cho chủ trương. chống sự áp bức. đây cũng . chậm phát triển về kinh tế. Mọi quốc gia đều bình đẳng trong quan hệ quốc tế. Đồng thời. Nó có vai trò quyết định đến việc xem xét.

tôn giáo xuất hiện từ rất sớm. trong khi đó trình độ dân trí của nhân dân lại vẫn chưa thực sự được nâng cao. đạo lý con người.2. răn bỏ điều ác đối với họ. che chở và lý giải chúng từ sức mạnh của thần linh. xác định. tôn giáo cũng chứa đựng một số giá trị phù hợp với đại đức. Vấn đề tôn giáo và nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo Khái niệm tôn giáo Tôn giáo là một hiện tượng xã hội ra đời rất sớm trong lịch sử nhân loại và tồn tại phổ biến ở hầu hết các cộng đồng người trong lịch sử hàng ngàn năm qua. Trong hệ thống những lời răn dạy của giáo lý tôn giáo cũng có những lời răn mà trong chừng mực nào đó khi quần chúng chấp nhận vẫn có tác dụng điều chỉnh. Tôn giáo là sản phẩm của con người. Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa vẫn còn nhiều hiện tượng tự nhiên. Trong lịch sử xã hội loài người. Khi phân tích bản chất tôn giáo với tư cách là một hình thái ý thức xã hội. Do đó. . văn hóa. chính trị. Vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa. với hình thái phát triển đầy đủ của nó. xã hội và của con người mà khoa học chưa lý giải được. gắn với những điều kiện tự nhiên và lịch sử cụ thể. Nói chung.Nguyên nhân kinh tế. bất cứ tôn giáo nào.Ăng ghen đã cho rằng: ''Tất cả mọi tôn giáo chẳng qua chỉ là sự phản ánh hư ảo vào trong đầu óc của con người của những lực lượng bên ngoài chi phối cuộc sống của họ.Nguyên nhân nhận thức. trong đó có các nguyên nhân chủ yếu sau: . tôn giáo là một hiện tượng xã hội phản ánh sự bế tắc. người ta có cảm nhận như làm công việc ''tích đức''. Tuy nhiên. bất lực của con người trước tự nhiên và xã hội. Về bản chất. trước những sức mạnh tự phát của giới tự nhiên và xã hội mà con người vẫn chưa thể nhận thức và chế ngự được đã khiến cho một bộ phận nhân dân đi tìm sự an ủi. chỉ là sự phản ánh trong đó những lực lượng ở trần thế đã mang những hình thức của lực lượng siêu trần thế''(15). Ph. Bởi vậy khi tham gia sinh hoạt tôn giáo. Nó hoàn thiện và biến đổi cùng với sự biến đổi của những điều kiện kinh tế-xã hội. Tôn giáo ra đời bởi nhiều nguồn gốc khác nhau nhưng cơ bản là từ các nguồn gốc kinh tế .xã hội. tôn giáo vẫn còn tồn tại. 3.là yếu tố tạo nên sức mạnh đảm bảo cho thắng lợi của giai cấp công nhân vàbcác dân tộc bị áp bức trong cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc. tôn giáo. thư khuyên làm điều tốt. . cũng đều ban gồm: ý thức tôn giáo (thể hiện ở quan niệm về các đấng thiêng liêng cùng những tín ngưỡng tương ứng) và hệ thống tổ chức tôn giáo cùng với những hoạt động mang tính chất nghi thức tín ngưỡng của nó. Có nhiều nguyên nhân cho sự tồn tại của tín ngưỡng. nhận thức và tâm lý. ''tu thân''.

lối sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng. sự bất bình đẳng về kinh tế. phong tục tập quán. Do đó. Điều đó cho thấy.xã hội mà nó phản ánh. tầng lớp xã hội. Bởi vậy.xã hội.Trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nền kinh tế vẫn còn tồn tại nhiều thành phần kinh tế với những lợi ích khác nhau của các giai cấp.Nguyên nhân văn hóa. Trên cơ sở đó họ dần dần giải thoát khỏi tình trạng mê tín. Những sinh hoạt vẫn hóa có tính chất tín ngưỡng. Về phương diện sinh hoạt văn hóa. văn hóa. tôn giáo có sức thu hút mạnh mẽ đối với một bộ phận quần chúng nhân dân. . sự cách biệt khá lớn về đời sống vật chất. Đó là những giá trị đạo đức. cầu mong vào những lực lượng siêu nhiên. tinh thần ngày càng được nâng cao. cùng với tiến trình đó. thì tôn giáo vẫn không thể biến đổi ngay cùng với tiến độ của những biến đổi kinh tế . chính sách của nhà nước xã hội chủ nghĩa. . chính trị. sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo đã đáp ứng được phần nào nhu cầu văn hóa tinh thần của cộng đồng xã hội và trong một mức độ nhất định. với chủ trương đường lối. Chính vì thế. những yếu tố may rủi. tôn giáo thường được thực hiện dưới hình thức là những nghi lễ tín ngưỡng cùng với những lời răn theo chuẩn mực đạo đức phù hợp với quan niệm của mỗi loại tôn giáo. xã hội vẫn còn diễn ra. ngẫu nhiên vẫn tác động mạnh mẽ đến con người. của xã hội. Trên đây là những nguyên nhân cơ bản khiến tôn giáo vẫn còn tồn tại trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa.Nguyên nhân chính trị . Quần chúng nhân dân có đạo đã thực sự trở thành chủ thể của xã hội. đời sống vật chất. . cho dù trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong xã hội xã hội chủ nghĩa đã có những biến đổi mạnh mẽ về kinh tế. tôn giáo ấy đã lôi cuốn một bộ phận quần chúng nhân dân xuất phát từ nhu cầu văn hóa tinh thần.Nguyên nhân tâm lý. Xét về mặt giá trị.. với quá trình cải tạo xã hội cũ. tình cảm của họ. Tuy nhiên. tôn giáo đã tồn tại lâu đời trong lịch sử nhân loại. trong một chừng mực nhất định. tình cảm của một bộ phận đông đảo quần chúng nhân dân qua nhiều thế hệ. có những nguyên tắc của tôn giáo là phù hợp với chủ nghĩa xã hội.xã hội. Tín ngưỡng. có ý nghĩa giáo dục ý thức cộng đồng. . chính trị . đã trở thành niềm tin. xây dựng xã hội mới. hướng thiện. làm cho con người dễ trở nên thụ động với tư tưởng nhờ cậy. Trong thực tế sinh hoạt văn hóa xã hội. dị đoan. lối sống. Trong đời sống hiện thực. tôn giáo cũng có những biến đổi cùng với sự thay đổi của những điều kiện kinh tế-xã hội. trong đó ý thức tôn giáo thường lại là yếu tố mang tính chất bền vững nhất trong đời sống tinh thần của mới con người. trong mối quan hệ giữa tồn tại xã hội và ý thức xã hội. văn hóa với tinh thần nhân đạo. phong cách. đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận quần chúng nhân dân. tinh thần giữa các nhóm dân cư còn tồn tại phổ biến. ngày càng có được đời sống tinh thần lành mạnh.. thì ý thức xã hội thường có tính bảo thủ hơn so với sự biến đổi của tồn tại xã hội.

Nhà nước xã hội chủ nghĩa hướng các tổ chức giáo hội vào quỹ đạo chuyên lo việc đạo cho tín đồ.Các tổ chức tôn giáo không còn là công cụ của bất cứ thế lực nào muốn mưu toan lợi dụng để áp bức. cụ thể và chuẩn xác có tính nguyên tắc với những phương thức linh hoạt theo quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin. Bốn là. Đó là yêu cầu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. cần phải có quan điểm lịch sử . vừa phải thận trọng và phải có sách lược phù hợp với thực tế. Do đó. Công dân có tôn giáo hay không có tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. các vấn đề của xã hội có sự khác biệt. tôn giáo là những vấn đề nhạy cảm và phức tạp. giáo dân về các lĩnh vực. vai trò và sự tác động của từng tôn giáo đối với đời sống xã hội cũng khác nhau. tham gia tích cực vào các công tác xã hội từ thiện. kiên quyết. phải có quan điểm lịch sử . sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa được khơi dậy. vừa phải khẩn trương.Lênin trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo Tín ngưỡng. nghiêm cấm mọi hành vi vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của công dân. Những nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Mác . Mặt chính trị là sự lợi dụng tôn giáo của những phần tử phản động nhằm chống lại sự nghiệp cách mạng. tạo nên sức mạnh cùng toàn dân tộc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải được xem xét. đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ đất nước. thái độ của các giáo hội. Trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong mỗi thời kỳ lịch sử khác nhau.cụ thể khi xem xét. khi tín ngưỡng tôn giáo còn là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân thì nhà nước xã hội chủ nghĩa phải tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của mọi công dân. Ba là.cụ thể khi giải quyết vấn đề tôn giáo. Giải quyết vấn đề tôn giáo trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội cần dựa trên những nguyên tắc sau: Một là. khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền với quá trình cải tạo xã hội cũ. Do đó. thực hiện đoàn kết những người có tôn giáo với những người không có tôn giáo. đoàn kết các tôn giáo. Nghiêm cấm mọi hành vi chia rẽ cộng đồng vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. giáo sĩ. tình trạng xung đột tôn giáo không còn nữa. đoàn kết những người theo tôn giáo với những người không theo tôn giáo. Hai là. khắc phục mặt này là việc làm thường xuyên. Đông đảo quần chúng nhân dân có tôn giáo ngày càng có điều kiện tham gia đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước. đánh giá và giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo. đều có quyền lợi và nghĩa vụ như nhau. Mặt tư tưởng thể hiện sự tín ngưỡng trong tôn giáo. lâu dài. Quan điểm. Cần phát huy những giá trị tích cực của tôn giáo. ''Người mácxít phải biết . Năm là. xây dựng xã hội mới. Đấu tranh loại bỏ mặt chính trị phản động trong lĩnh vực tôn giáo là nhiệm vụ thường xuyên. phân biệt rõ hai mặt chính trị và tư tưởng trong vấn đề tôn giáo. bóc lột quần chúng nhân dân như trong các xã hội trước đây. giải quyết hết sức thận trọng.

đó là điều mà V. Nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phải có quan điểm và phương thức ứng xử phù hợp với từng trường hợp cụ thể khi giải quyết các vấn đề tôn giáo.chú ý đến toàn bộ tình hình cụ thể''(16) .Lênin đã từng nhắc nhờ khi giải quyết vấn đề tôn giáo.I. oOo .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->