Chương 1

KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP
PHÁÖN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

MỞ ĐẦU 1

KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP

Chương 1

PHÁÖN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN
Chæång 1: MÅÍ ÂÁÖU.
Chæång 2: TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU.
Chæång 3: NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN BTCT.
Chæång 4: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN.
Chæång 5: SAÌN PHÀÓNG.
Chæång 6: CÁÚU KIÃÛN CHËU NEÏN.
Chæång 7: CÁÚU KIÃÛN CHËU KEÏO.
Chæång 8: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN XOÀÕN.
Chæång 9: TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN BTCT THEO TTGH THÆÏ II.
Chæång 10: BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP ÆÏNG LÆÛC TRÆÅÏC.
Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön cáúu kiãûn cå baín, Phan Quang Minh (chuí biãn).
MỞ ĐẦU 2
-KÕt cÊu
t«ngP3..
vµ BTCT-Tiªu
P1..BªP2..
P4.. P5.. chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 356-2005.

1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP

MÅÍ ÂÁÖU.

Chương 1

1.1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP:
Bã täng cäút theïp laì váût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaì cäút theïp cuìng cäüng taïc
chëu læûc:
Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laì cäút liãûu) vaì
cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío).Chịu neïn täút, chịu keïo keïm.
Neïn
Cäút theïp: chịu keïo, neïn đều täút.
Xét thê nghiãûm âån giaín sau:
- Uäún mäüt dáöm bã täng (khäng cäút theïp):
phaï hoaûi khaï såïm do vãút næït xuáút hiãûn åí
vuìng bã täng chëu keïo. Nhæ váûy khaí nàng
chëu læûc cuía BT vuìng neïn chæa âæåüc táûn
duûng hãút

- Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng
nãúu âàût mäüt læåüng cäút theïp thêch håüp
vaìo vuìng bã täng chëu keïo:
Dáöm BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn
bë eïp våî hoàûc cäút theïp chëu keïo bë âæït.
Màûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn
coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn.

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

Keïo
Neïn

Keïo

MỞ ĐẦU 3

ương 1
Váûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laì mäüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maìCh
trong
âoï bã
täng vaì cäút theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu.
Såí dé bã täng vaì cäút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do:

- Læûc dênh baïm giæîa BT vaì cäút theïp: Bã täng khi ninh kãút dênh chàût våïi cäút theïp
nãn æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi, nhåì âoï coï thãø khai thaïc hãút
khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãö räüng khe næït...

- Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc: Bã täng bao boüc baío
vãû cäút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taïc duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp.

- Bã täng vaì theïp coï hãû säú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (αct= 1,2.10-5;
αb=10-5∼1,5.10-5). Nãn khi nhiãût âäü thay âäøi trong phaûm vi thäng thæåìng dæåïi 1000C thç
æïng suáút ( ban âáöu ) xaíy ra trong váût liãûu khäng âaïng kãø.

1.2. PHÂN LOẠI BTCT:
1.2.1 Phân loại theo phương pháp chế tạo :
a. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ):
Tiãún haình gheïp vaïn khuän, âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía kãút cáúu.

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

MỞ ĐẦU 4

MỞ ĐẦU 5 . âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía kãút cáúu. cáøu làõp. * Nhæåüc âiãøm: . . PP naìy khàõc phuûc pháön naìo nhæåüc âiãøm cuía BT toaìn khäúi. * Æu âiãøm: . PHÂN LOẠI BTCT: Chương 1 1. Bê tông cốt thép lắp ghép (cáúu kiãûn BTCT chãú taûo sàôn): Phán kãút cáúu thaình caïc cáúu kiãûn riãng biãût âãø coï thãø chãú taûo sàôn räöi âem làõp gheïp laûi thaình kãút cáúu taûi vë trê thiãút kãú.2..Âäü cæïng cuía kãút cáúu khäng låïn. * Nhæåüc âiãøm: .Ruït ngàõn thåìi gian thi cäng. P1.Cáön coï caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn. âaím baío cháút læåüng. .. . P2.2... * Æu âiãøm: .Xæí lyï caïc mäúi näúi phæïc taûp. chëu taíi troüng âäüng täút. P5..Tiãút kiãûm váût liãûu laìm vaïn khuän. .Thi cäng chëu aính hæåíng thåìi tiãút.Coï âiãöu kiãûn Cäng nghiãûp hoïa trong thi cäng xáy dæûng.. .Täún váût liãûu laìm vaïn khuän. . . P4.1 Phân loại theo phương pháp chế tạo : a.Coï thãø chãú taûo caïc cáúu kiãûn theo hçnh daïng tuìy yï..Caïc cáúu kiãûn liãn kãút toaìn khäúi nãn kãút cáúu coï âäü cæïng låïn. âaì giaïo. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ): Tiãún haình gheïp vaïn khuän.2. P3. b. PHÂN LOẠI BTCT 1.

P3. BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP MỞ ĐẦU 6 .Chương 1 BÊ TÔNG CỐT TOÀN P1. THÉP P2...KHỐI P5... P4..

Cáön giaíi quyãút täút liãn kãút gæîa BT cuî vaì måïi.2. Ngoaìi caïc näüi æïng suáút do co ngoït vaì nhiãût âäü.c. (d<40mm. Bê tông cốt thép thường: Khi chãú taûo cáúu kiãûn. Phân loại theo trạng thái ứng suất: a. P3. gheïp vaïn khuän vaì âäø BT âãø hoaìn chènh kãút cáúu.Täø chæïc thi cäng phæïc taûp. sau âoï âàût thãm cäút theïp. liãn kãút chàût våïi BT.Âäü cæïng cuía kãút cáúu låïn. dãø uäún). ngæåìi ta tiãún haình làõp gheïp caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo sàôn “chæa hoaìn chènh”.. * Æu âiãøm: . Bê tông cốt thép nửa lắp ghép : Chương 1 Theo PP naìy. P1. Phân loại theo trọng lượng thể tích: .3. P5. trong BT vaì cäút theïp chè xuáút hiãûn æïng suáút khi coï taíi troüng b. coï thãø loaûi boí cäüt chäúng. cäút theïp ban âáöu âæåüc keïo càng.Giaím khäúi læåüng vaïn khuän.2. cäút theïp åí traûng thaïi khäng coï æïng suáút. 1. theïp hçnh). MỞ ĐẦU 7 . 1..2.Bã täng coï cäút cæïng (d>40mm. . Bê tông cốt thép ứng lực trước (BTCT dự ứng lực) : Khi chãú taûo cáúu kiãûn.4.. . .Bã täng coï cäút mãöm.. . khi buäng ra cäút theïp co laûi gáy neïn trong BT. P2. 1.Bã täng nheû coï γ < 1800 kg/ m3.Bã täng nàûng coï γ ≥ 1800 kg/ m3 (∼2500).2. P4.. Phân loại theo cốt thép : . * Nhæåüc âiãøm: .

BTCT Æ LT (2). Tuäøi thoü cuía cäng trçnh cao.3.... soíi.. ) Caïch ám vaì caïch nhiãût keïm hån gäù vaì gaûch âaï. Khàõc phuûc: BTCT làõp gheïp. kãút cáúu nhiãöu låïp.3.. P5.P2. 1.3.2 Nhược điểm : Troüng læåüng baín thán låïn nãn gáy khoï khàn cho viãûc xáy dæûng kãút cáúu coï nhëp låïn bàòng BTCT thæåìng..1 Ưu điểm: Sæí duûng váût liãûu âëa phæång (caït... P4. Bã täng cäút theïp dãù coï khe næït åí vuìng keïo khi chëu læûc. chëu taïc âäüng cuía mäi træåìng täút. räüng. Chëu læía täút hån gäù vaì theïp. kãút cáúu voí moíng (3). ƯU NHƯỢC ĐIỂM CUẢ BTCT Chương 1 1. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CUẢ BTCT: 1. Cáön phaíi ngàn ngæìa hoàûc haûn chãú khe næït kãút cáúu trong mäi træåìng xám thæûc. Coï thãø sæí duûng kãút cáúu coï läù räùng.3. Thi cäng phæïc taûp. cuìng chëu taíi nhæ nhau.. Khàõc phuûc: Duìng BT nheû. cäút theïp âuí deío âãø uäún theo hçnh daûng cuía kãút cáúu. chi phê baío dæåîng êt. Khoï gia cäú vaì sæía chæîa. Reí tiãön hån so våïi theïp khi kãút cáúu coï nhëp væìa vaì nhoí. (Tênh toaïn haûn chãú khe næït.) tiãút kiãûm theïp... Væîa BT khi thi cäng åí daûng nhaîo coï thãø âäø vaìo caïc khuän coï hçnh daïng báút kyì. cäút theïp âæåüc BT bao boüc baío vãû khäng bë gè.. BT xäúp. caïc âæåìng äúng hay bãø chæïa cháút loíng. Viãûc taûo daïng cho kãút cáúu thæûc hiãûn dãù daìng.. . Bã täng baío vãû cho cäút theïp khäng bë nung noïng såïm. BT coï cæåìng âäü tàng theo thåìi gian. sæí duûng BTCT ÆLT. khoï kiãøm tra cháút læåüng. P3. Thiãút kãú cáön phaíi phuì håüp yãu cáöu sæí duûng hiãûn taûi vaì dæû MỞ ĐẦU 8 kiãún phaït triãøn måíP1. Chëu læûc täút hån kãút cáúu gäù vaì gaûch âaï. âaï.

. âáûp thuíy âiãûn. P2.v. P1. haình lang váûn chuyãøn v. đập).4. (Hình ảnh công trình cầu). MỞ ĐẦU 9 . (Hình ảnh KC mái)... moïng maïy. Caïc cäng trçnh âàûc biãût Xáy dæûng cäng trçnh quäúc phoìng: Cäng sæû kiãn cäú... P3. (Hình ảnh công trình đường)... maïng dáùn næåïc. cäng nghiãûp: Kãút cáúu chëu læûc nhaì 1 táöng vaì nhiãöu táöng [1] [2]. Xáy dæûng cäng trçnh thuíy låüi: Traûm båm.... Xáy dæûng cäng trçnh truyãön thäng. P4... voí háöm. äúng khoïi.4. (Hình ảnh công trình thủy lợi). Cäng trçnh cáúp thoaït næåïc [4] [5].. xi lä [3]... PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP: Chương 1 Xáy dæûng dán duûng. cáöu taìu. Xáy dæûng cäng trçnh giao thäng: Cáöu. bun ke.. taì veût. doanh traûi. thäng tin... (Hình ảnh tunnel). (Hình ảnh công trình thủy điện. âæåìng. áu taìu.. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1. (Hình ảnh). P5.

giaíi thêch sæû laìm viãûc chung giæîa chuïng. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: Chương 1 Quaï trçnh phaït triãøn chia thaình 3 giai âoaûn: . MỞ ĐẦU 10 .2]. .Giai âoaûn phaït minh vaì moì máùm trong thæûc tiãùn. Nghiãn cæïu vaì chãú taûo thaình cäng BTCT ÆLT [5.. P3.. bäú trê cäút theïp theo caím tênh..Giai âoaûn phaït triãøn hiãûn taûi: XD caïc phæång phaïp tênh toaïn theo æïng suáút cho pheïp dæûa trãn cå såí cuía män SBVL. Vaì tiếïp theo laì caïc bàòng saïng chãú våïi caïc äúng vaì bãø chæïa âæåüc gia cäú. P5. Vaì nàm 1855 äng âæåüc trao bàòng saïng chãú cho caïc baín veî dáöm BTCT vaì cäüt âæåüc gia cäú bàòng 4 thanh theïp xung quanh. 1850: Monier (chuí væåìn æåm åí Phaïp) coï caïc thê nghiãûm våïi caïc cháûu BT âæåüc gia cäú bàòng læåïi theïp. P1.1]. tênh theo traûng thaïi giåïi haûn. Caïc cuäún saïch.. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 1. baìi baïo. tênh theo giai âoaûn phaï hoaûi coï xeït âãún tênh biãún daûng deío cuía váût liãûu. táúm saìn.Giai âoaûn nghiãn cæïu lê luáûn vaì sæí duûng räüng raîi (sau 1880).. . tiãu chuáøn âaî thãø hiãûn caïc lyï thuyãút tênh toaïn. Tæì nàm 1890 âãún 1920 caïc kyî sæ thæûc haình âaî dáön dáön nàõm âæåüc kiãún thæïc vãö cå hoüc cuía BTCT.5. P4.. læûc dênh giæîa BT vaì cäút theïp... nghiãn cæïu vãö cæåìng âäü cuía BT vaì cäút theïp. 1886: Koenen (Træåíng thanh tra XD cuía Phäø) xuaït baín cuäún saïch vãö phæång phaïp tênh toaïn âäü bãön cuía BTCT. 1848: Lambot (Phaïp) chãú taûo chiãúc taìu bàòng læåïi sàõt ngoaìi traït väi thuíy [1.. P2. cáöu thang.5.5.

. P3. P5. máút 02-08-1887)... P2. P4. P1. Nàm 1848 äng âaî chãú taûo mäüt voí taìu bàòng caïch trãn.. vaì chiãúc taìu naìy hiãûn âæåüc træng baìy taûi Baío taìng Brignoles. Äng âaî chãú taûo caïc bãø chæïa duìng væîa xi màng vaì cäút theïp.Chương 1 Joseph-Louis Lambot (Sinh 22-051814.. laì ngæåìi phaït minh ra ximàng læåïi theïp âãø dáùn âãún sæû ra âåìi cuïa BTCT ngaìy nay. MỞ ĐẦU 11 .

. caïch nhiãût. BT cäút liãûu beï γ≈1800÷2200kG/m3..1. soíi) vaì cháút kãút dênh. cuía BT.1. Cháút kãút dênh thæåìng laì XM träün næåïc hoàûc caïc cháút deío khaïc. tæì biãún. BT täø ong. Chương 2 2. 2. coï caïc läù räùng.. P15. BT TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 1 chäúng xám thæûc.1. loaûi låïn laì soíi. P1. loaûi beï laì caït 15mm.2 Cáúu truïc cuía bã täng: BT coï cáúu truïc khäng âäöng nháút vç hçnh daïng. 2.1. Theo khäúi læåüng riãng: BT nàûng thæåìng coï khäúi læåüng riãng γ≈2200÷2500kG/m3. Theo thaình pháön: BT thäng thæåìng. BT cheìn âaï häüc. gäöm caïc cåî haût khaïc nhau.Tênh nàng cå hoüc cuía BT laì chè caïc âàûc træng cå hoüc nhæ: cæåìng âäü vaì biãún daûng. sæû phán bäú cäút liãûu vaì cháút kãút dênh khäng âãöu.1. BT coï läù räùng (duìng êt caït). BT nheû γ<1800kG/m3. BT chëu noïng. Bê tông: . khaí nàng chäúng tháúm.2. P2..1.1 Váût liãûu. BT âàûc biãût nàûng γ>2500kG/m3. . cáúu truïc vaì caïc loaûi bã täng: 2. Theo phaûm vi sæí duûng: BT laìm kãút cáúu chëu læûc. thaình pháön cuía bã täng: BT laì loaûi âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi (caït.1..Tênh nàng váût lyï laì tênh co ngoït. âaï dàm 5-40mm. 2.1.âaï..3 Caïc loaûi bã täng: Theo cáúu truïc coï: BT âàûc. BT cäút liãûu beï.1. Bê tông TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU. BT caïch nhiãût. .. kêch thæåïc caïc haût cäút liãûu khaïc nhau. P3. Thaình pháön. Váût liãûu roìi âæåüc goüi laì cäút liãûu.1. .

2.2. Thê nghiãûm trãn maïy neïn.. phaín aïnh khaí nàng chëu læûc cuía váût liãûu.1.. 2. P ( 2 − 1) Cæåìng âäü neïn cuía máùu: R = . P3.. Ngæåìi ta âaî chãú taûo âæåüc loaûi BT âàûc biãût coï R≥80MPa. laì mäüt âàûc træng cå baín cuía BT.1. Cæåìng âäü cuía bã täng Chương 2 2. Bã täng thæåìng coï R=5 ÷ 30MPa.. Thæåìng càn cæï vaìo cæåìng âäü âãø phán biãût caïc loaûi bã täng. P15. . Goüi P laì læûc phaï hoaûi máùu.1 Cæåìng âäü chëu neïn: Chuáøn bë máùu thæí: P Baìn neïn a h =2D h = 4a Máùu a a a a D Máùu khäúi làng truû. tàng taíi dãún khi máùu bë phaï hoaûi. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 2 P1.1. Cæåìng âäü cuía bã täng: Cæåìng âäü laì chè tiãu cå hoüc quan troüng.2.2. P2. BT coï R>40MPa laì loaûi cæåìng âäü cao. A A laì diãûn têch TD ngang cuía máùu.

. P2. P15.8)R. Chênh sæû nåí ngang quaï mæïc laìm cho BT bë phaï våî do æïng suáút keïo (khaí nàng chëu keïo cuía BT keïm hån chëu neïn nhiãöu láön)... Hçnh daûng máùu thæí: Máùu làng truû coï cæåìng âäü beï hån máùu khäúi vuäng coï cuìng kêch thæåïc âaïy Rlt= (0. P3. P1.. máùu coìn nåí ngang.7-0. Thåüp 2: Khäng coï ma saït Kêch thæåïc máùu thæí: Máùu kêch thæåïc nhoí coï cæåìng âäü låïn hån máùu thæí coï kêch thæåïc låïn.. Biãún daûng ngang khäng âãöu Bäi trån Thåüp 1: Coï ma saït trãn màût tiãúp xuïc Kãút quaí cho tháúy træåìng håüp 1 máùu coï cæåìng âäü låïn hån. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 3 .. Læûc ma saït giæîa baìn neïn vaì máùu thæí caín tråí sæû nåí ngang aính hæåíng âãún cæåìng âäü BT khi neïn.Chương 2 Sæû phaï hoaûi cuía máùu chëu neïn: Khi bë neïn ngoaìi biãún daûng theo phæång læûc taïc duûng.

.2 Cæåìng âäü chëu keïo: R(t). Bã täng thæåìng coï R(t)= 10÷40 kG/cm2. (2 − 3c) R + 150 C = .2.6 + 0. Hãû säú Ct: t TÊNH N À 60 R + 1300 NG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 4 P1... 2.3 Quan hãû giæîa cæåìng âäü chëu keïo R(t) vaì cæåìng âäü chëu neïn R: Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng cong: R(t ) = θt R .06 R.R.5M R(t ) = .1.30.28÷0.2.D P Trong âoï: P. M: Læûc vaì mämen uäún laìm phaï hoaûi máùu.2. (2 − 3b) Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng cong theo hãû säú Ct: R(t ) = Ct . P a P Chương 2 a (10cm) Máùu chëu keïo trung tám: P R(t ) = .P R(t ) = ..1. ( 2 − 2a ) A Máùu chëu keïo khi uäún: 3. (2 − 3a) Trong âoï θt âæåüc láúy phuû thuäüc vaìo loaûi BT vaì âån vë cuía R.l. Voïi BT nàûng thäng thæåìng vaì âån vë cuía R laì MPa θt = 0. (2 − 2b) 2 bh a 4a P h=b(=15cm) b 4h Máùu truû troìn chëu neïn cheí: 2. P15. P3. ( 2 − 2c ) π . Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng thàóng: R(t ) = 0. P2. ( 2 − 4) Våïi âån vë cuía R laì MPa. .

92. Voïi XM âäng cæïng nhanh a=2.Chương 2 2. P15. cáúp phäúi cuía cäút liãûu: .Âäü cæïng.Tè lãû N/X håüp lyï.4 Caïc nhán täú aính hæåíng âãún cæåìng âäü cuía BT: * Thaình pháön vaì caïch chãú taûo BT: Âáy laì nhán täú quyãút âënh cæåìng âäü BT.Cháút læåüng vaì säú læåüng xi màng: . Cäng thæïc cuía Nga (1935). P2. b=0..lgt. * Thåìi gian (tuäøi cuía BT): R28 Cæåìng âäü cuía bã täng tàng theo thåìi gian. âäü saûch. âáöm vaì baío dæåîng BT. Thäng thæång Rt = R28 . Våïi cæåìng âäü chëu keïo sæû tàng cæåìng âäü theo thåìi gian nhanh hån so våïi cæåìng âäü chëu neïn. b phuû thuäüc loaûi XM. P3.R1).7 R28 lg t . luïc âáöu tàng nhanh sau tàng cháûm dáön. lgt ≈ 0.85. . (Skramtaep): Rt = R28 lg28 (våïi t = 7-300 ngaìy) Cäng thæïc cuía Viãûn nghiãn cæïu BT Myî ACI theo quy luáût hyperbän: t Trong âoï hãû säú a. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 5 P1. .2. a + b.3. b=0...t a=4.Cháút læåüng cuía viãûc träün væîa BT. .1.. Rt R t t 28 Cæåìng âäü bã täng tàng theo thåìi gian âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: Cäng thæïc cuía Sec (1926): Rt=R1+(R10.

Rm| goüi laì âäü lãûch. R2. P15.3.1.64. P2. Giaï trë trung bçnh vaì giaï trë tiãu chuáøn cuía cæåìng âäü: 2. P3.1.1.3. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 6 P1. Giaï trë trung bçnh cæåìng âäü cuía caïc máùu thæí kyï hiãûu laì Rm.. ∆2i ∑ .2 láön. Våïi xaïc suáút baío âaím 95% thç S=1. (2 − 8) n −1 ( 2 − 7) 2.1 Giaï trë trung bçnh: Thê nghiãûm n máùu thæí cuía cuìng mäüt loaûi BT thu âæåüc caïc giaï trë cæåìng âäü cuía máùu thæí laì R1. Rn. hãû säú biãún âäüng: Âàût ∆i = |Ri . 2.2MPa/s... goüi tàõt laì cæåìng âäü trung bçnh: n ∑ Ri Rm = i=1 .85÷0.2 Âäü lãûch quán phæång..3. ( 2 − 9) Trong âoï S laì hãû säú phuû thuäüc xaïc suáút baío âaím.ν ).9 trë säú thäng thæåìng vaì khi gia taíi nhanh cæåìng âäü cuía máùu coï thãø tàng 1. ( 2 − 6) n 2.. Våïi säú læåüng máùu âuí låïn (n ≥ 15) tênh âäü lãûch quán phæång: σ = Hãû säú biãún âäüng âæåüc tênh: ν= σ Rm . Khi thê nghiãûm phaíi tuán theo quy trçnh TN våïi täúc âäü gia taíi 0.15÷1. .1.Chương 2 * Täúc âäü gia taíi vaì thåìi gian taïc duûng: Khi täúc âäü gia taíi cháûm cæåìng âäü âaût khoaíng 0.3 Giaï trë âàûc træng: Giaï trë âàûc træng cuía cæåìng âäü cuía BT (goüi tàõt laì cæåìng âäü âàûc træng) âæåüc xaïc âënh theo xaïc suáút âaím baío laì 95% vaì âæåüc tênh: Rch = Rm (1 − S .3.

8 tuìy thuäüc vaìo Rch. 250. âæåüc láúy bàòng 0. P2. là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời. tính bằng đơn vị MPa. 150. 200. 400. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. Tuìy theo tênh cháút vaì nhiãûm vuû cuía kãút cáúu maì quy âënh maïc hoàûc cáúp âäü bãön theo caïc âàûc træng khaïc nhau. Giaï trë cuía Rbn vaì Rbtn âæåüc cho åí TCXDVN 356:2005 (Baíng 12 trang 35) 2. Bã täng nheû: M50. xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo. 100. 150. 2. Cáúp âäü bãön vaì maïc cuía bã täng: Laì trë säú cuía caïc âàûc træng cå baín vãö cháút læåüng cuía BT..2.Rch .7-0..1.1 Maïc theo cæåìng âäü chëu neïn: Kê hiãûu M Bã täng nàûng: M100. . 600. (2 − 9a ) Hãû säú γKC xeït âãún sæû laìm viãûc cuía BT trong kãút cáúu coï khaïc våïi sæû laìm viãûc cuía máùu thæí. 500.2 Cáúp âäü bãön chëu neïn: Kê hiãûu B TCXDVN 356:2005 (trang 4) quy âënh phán biãût cháút læåüng BT theo cáúp âäü bãön chëu neïn: Cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B.. 300. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 7 P1. vãö keïo Rbtn: Rbn = γ KC .4. P3. 250.4 Giaï trë tiãu chuáøn: Chương 2 Giaï trë tiãu chuáøn cuía cæåìng âäü cuía BT (goüi tàõt laì cæåìng âäü tiãu chuáøn) âæåüc láúy bàòng cæåìng âäü âàûc træng cuía máùu thæí Rch nhán våïi hãû säú kãút cáúu γKC.4. .4. 350.1. 200. 75.3.1.1.. 2. 300. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày. P15. Cæåìng âäü tiãu chuáøn vãö neïn Rbn.

kãút cáúu coï yãu cáöu chäúng næït. B7. trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ở tuổi 28 ngày.Chươ Cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B. 20. B3. B10. Bã täng nàûng: K10. tính bằng đơn vị MPa.β . B30. B10. B7. 20.5. B12. xác định trên các mẫu kéo tiêu chuẩn được chế tạo. B12. 2. 25.5. TCXDVN 356:2005 (trang 4) quy âënh cáúp âäü bãön chëu keïo: Cấp độ bền chịu kéo của bê tông: ký hiệu bằng chữ Bt.4 Cáúp âäü bãön chëu keïo: Kê hiãûu Bt.4. 40. B45.1. B60. Tæång quan giæîa maïc M vaì cáúp âäü bãön B cuía cuìng mäüt loaûi BT thãø hiãûn bàòng biãøu thæïc: B = α . B25. β laì hãû säú chuyãøn âäøi tæì cæåìng âäü trung bçnh sang cæåìng âäü âàûc træng (våïi ν =0. B35. TCXDVN 356:2005 (Baíng 9 trang 30) quy âënh: BT nàûng coï cáúp âäü bãön chëu neïn B3. 15. Khi sæû chëu læûc cuía kãút cáúu âæåüc quyãút âënh chuí yãúu båíi khaí nàng chëu keïo cuía BT.5. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày. 2.ν) = 0. B40.5. B20. B55. ( 2 − 10) Trong âoï α laì hãû säú âäøi âån vë tæì kG/cm2 sang MPa. B50. 25. P3.. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. B15. BT nheû coï cáúp âäü bãön chëu neïn B2. B35. B25.3 Maïc theo cæåìng âäü chëu keïo: Kê hiãûu K. Bã täng nheû: K10. coï thãø láúy bàòng 0.. B5.1.778).1.. dưỡng hộ TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 8 P1. xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo. P2. là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu kéo tức thời.4. B15.5. B40.135 thç β = (1-S. B5. B20. B30.M . .. 30. 15. là giá trị trung bình thống kê ng của2 cường độ chịu nén tức thời. tính bằng đơn vị MPa.5.5. 30. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. P15.

D1000. BT coï cáúp âäü bãön chëu keïo doüc truûc Bt0. P15. là giá trị trung bình thống ng2 kê của cường độ chịu kéo tức thời. D1100.BT nheû D800. Bt1. D900. . W cáön quy âënh cho caïc kãút cáúu coï yãu cáöu chäúng tháúm hoàûc âäü âàûc chàõt cuía BT nhæ caïc cäng trçnh thuíy låüi. D1800. D1300. P3. Bt2. D1200. D800. D1600.4. D1400. D1000. P1. D1300.BT täø ongû D500. Bt2. D900.2. xác định trên các mẫu kéo tiêu chuẩn được chế tạo.Chươ Cấp độ bền chịu kéo của bê tông: ký hiệu bằng chữ Bt. tính bằng đơn vị MPa. D1400. D1900. Cáúp chäúng tháúm cuía BT: W2.5 Maïc theo caïc yãu cáöu khaïc: Maïc theo khaí nàng chäúng tháúm laì con säú láúy bàòng aïp suáút låïn nháút (tênh bàòng atm) maì máùu chëu âæåüc âãø næåïc khäng tháúm qua. D2000. W6.1. P2. D600. Bt2.8. D1100. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ở tuổi 28 ngày. Bt3. D1200. thuíy âiãûn.. D1500. W8. D900.4. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. Maïc theo khäúi læåüng riãng trung bçnh D (khaí nàng caïch nhiãût): . D1200. W10. . Bt1. D1100.6.. W12... TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 9 . D1700. D700.2.8. W4.BT räùng D800. D1000. 2...

Caïc biãûn phaïp cáúu taûo nhæ bäú trê khe co daîn.2.Laìm thay âäøi hçnh daûng vaì kêch thæåïc cáúu kiãûn. . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 10 P1.. ..1.1.Caït nhoí haût.Gáy máút maït æïng suáút trong cäút theïp æïng læûc træåïc.Âáöm chàût BT. Khi âäng cæïng trong næåïc BT nåí ra =1/5-1/2 mæïc âäü co. tè lãû N/X håüp lyï. maûch ngæìng khi thi cäng håüp lyï v.5.Gáy ra khe næït trãn bãö màût BT. giaím khaí nàng chëu læûc vaì tuäøi thoü cuía cäng trçnh. . XM coï hoaût tênh cao → co ngoït ↑. baío dæåîng BT thæåìng xuyãn áøm trong giai âoaûn âáöu. Biãún daûng cuía bã täng: Chương 2 2.1 Biãún daûng do co ngoït: Co ngoït laì hiãûn tæåüng BT giaím thãø têch khi ninh kãút Mæïc âäü co ngoït khi âäng cæïng trong khäng khê (3 . P2.Choün thaình pháön cäút liãûu. Co ngoït laì mäüt hiãûn tæåüng coï haûi: . P3..15). .Cháút phuû gia laìm BT ninh kãút nhanh → co ngoït tàng.5.10-4 . . . Biãún daûng cuía bã täng 2. âàût cäút theïp cáúu taûo åí nhæîng nåi cáön thiãút âãø chëu æïng suáút do co ngoït gáy ra.Säú læåüng vaì loaûi XM: læåüng XM ↑ → co ngoït ↑. Caïc biãûn phaïp khàõc phuûc: . P15.10-5 .v.Tè lãû N/X tàng → co ngoït tàng. mæïc âäü ttäúi âa (6 .5.. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún biãún daûng co ngoït: . . laìm thay âäøi cáúu truïc cuía BT. ..5). cäút liãûu räùng → co ngoït tàng.1.

Chương 2

2.1.5.2 Biãún daûng do taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn:

Thê nghiãûm neïn máùu thæí hçnh làng truû våïi täúc âäü tàng taíi tæì tæì, âo vaì láûp âæåüc
âäö thë giæîa æïng suáút vaì biãún daûng nhæ hçnh veî.
σb
∆2
P
εel εpl

∆1
D
Rlt
l
C
(1)
σb1
(2)
Khi σ coìn beï âäö thë êt cong nhæng khi σ↑ thç
cong nhiãöu.

α α0
εb

ε*b
εpl εel
-Âiãøm D æïng våïi luïc máùu bë phaï hoaûi: æïng suáút
âaût Rlt vaì biãún daûng cæûc âaûi ε*b.
Biãún daûng cuía BT gäöm 2 pháön: pháön khäi phuûc âæåüc laì biãún daûng âaìn häöi
(∆1→εel), pháön khäng khäi phuûc laì biãún daûng deío (∆2→εpl): εb= εel+ εpl; (2-11)
Do váûy BT laì váût liãûu âaìn häöi-deío.
σ
Mäâun âaìn häöi ban âáöu Eb: σ b = Eb .ε el ⇒ Eb = b = tgα 0 ;
( 2 − 12)
ε el
σ
(2 − 13)
Mäâun biãún daûng deío cuía BT Eb’: σ b = Eb' .ε b ⇒ Eb' = b = tgα ;
εb
ε
⇒ Eb' = ν .Eb ; TÊNH( 2N−À14
Âàût ν = el goüi laìP1..
hãû säúP15..
âaìn häö
i
NG) CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 11
P2.. P3..
εb
O

ε

ương 2
Khi BT chëu keïo cuîng coï biãún daûng âaìn häöi vaì biãún daûng deío: Eb’= νt.ECh
b.
Biãún daûng cæûc haûn khi keïo khaï beï ≈ 0,00015.
2R
Rt
= t;
Thê nghiãûm cho tháúy khi BT chëu keïo sàõp næït thç νt≈ 0,5 nãn ε *b =
0.5Eb Eb
Eb
≈ 0,4 Eb
Mäâun chäúng càõt våïi hãû säú Posson µ = 0,2 våïi moüi loaûi BT: Gb =
2(1 + µ )
σ
σ
v1
b
Täúc âäüü gia taíi khaïc nhau thç caïc
v2
âæåìng biãøu diãùn quan hãû σ - ε khaïc
v3
nhau.

εb

εel εpl

2.1.5.3 Biãún daûng do taíi troüng taïc duûng daìi haûn - Tæì biãún:
σ
εc
P
P
∆b
∆c
σb

ε
ε2
εb

ε
O

εb

εb

εc
t

ε2

Hiãûn tæåüng biãún daûng deío tàng theo thåìi gian goüi laì hiãûn tæåüng tæì biãún cuía BT.
Pháön biãún daûng deío tàng lãn do taíi troüng taïc duûng daìi haûn goüi laì biãún daûng tæì
biãún.
TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 12
P1.. P15.. P2.. P3..

ng 2
Chaươ
Hiãûn tæåüng biãún daûng deío tàng theo thåìi gian goüi laì hiãûn tæåüng tæì biãún cuí
BT.
Pháön biãún daûng deío tàng lãn do taíi troüng taïc duûng daìi haûn goüi laì biãún daûng tæì
biãún.
* Caïc nhán täú aính hæåíng âãún biãún daûng tæì biãún:
- ÆÏng suáút trong BT låïn → biãún daûng tæì biãún låïn.
- Tuäøi BT luïc âàût taíi låïn → biãún daûng tæì biãún beï.
- Âäü áøm mäi træåìng låïn → biãún daûng tæì biãún beï.
- Tè lãû N/X låïn, âäü cæïng cäüt liãûu beï → biãún daûng tæì biãún låïn.
- Læåüng X tàng → biãún daûng tæì biãún tàng.

* Coï thãø biãøu diãùn tæì biãún qua mäüt trong hai chè tiãu sau:
- Âàûc træng tæì biãún: ϕ = εC/ εel. (laì âaûi læånüg khäng thæï nguyãn)
- Suáút tæì biãún: C= εC/ σb (MPa-1 hoàûc cm2/kG).

Caïc chè tiãu ϕ, C âãöu tàng theo thåìi gian, vaì âaût âãún giåïi haûn äøn âënh laì ϕ0, C0.

* Taïc haûi cuía hiãûn tæåüng tæì biãún:
- Laìm tàng âäü voîng cuía cáúu kiãûn.
- Laìm tàng âäü uäún doüc cuía cáúu kiãûn chëu neïn.
- Måí räüng khe næït trong BT.
- Gáy täøn hao æïng suáút trong cäút theïp æïng læûc træåïc.

P1.. P15.. P2.. P3..

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 13

σb

2.1.5.4 Biãún daûng do taíi troüng làûp laûi:

Chương 2

σbmax

σb

σbmin
εb

εb

Nãúu taíi troüng taïc duûng lãn kãút cáúu làûp âi làûp laûi nhiãöu láön (Âàût vaìo räöi dåî ra nhiãöu láön) thç

biãún daûng deío seî âæåüc têch luîy dáön, nãúu taíi troüng låïn seî gáy hiãûn tæåüng
moíi cho kãút cáúu .
2.1.5.5 Biãún daûng nhiãût:
Âáy laì loaûi biãún daûng thãø têch khi nhiãût âäü thay âäøi, xaïc âënh theo hãû säú nåí vç
nhiãût cuía BT αt.

Hãû säú αt phuû thuäüc vaìo loaûi XM, cäút liãûu, âäü áøm coï giaï trë khoaíng (0,7-1,5)x10-5/âäü.
Thäng thæåìng khi nhiãût âäü trong khoaíng tæì 0-1000 C láúy αt =1x10-5 âãø tênh toaïn.

P1.. P15.. P2.. P3..

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 14

P3. ..Tiãút kiãûm theïp vaì täún êt sæïc LÂ. vaì haìn âæåüc .. Cäút theïp: 2.1.2.Âaím baío cæåìng âäü theo thiãút kãú. P2. Theo phæång phaïp luyãûn theïp: .Phaíi coï tênh deío cáön thiãút.2. . hoàûc màût ngoaìi coï gåì (caïc gåì coï taïc duûng tàng âäü dênh baïm våïi BT). . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 15 . càõt. âoï laì cäút cæïng coï thãø chëu læûc âæåüc khi thi cäng. 2. P1.Cäút theïp gia cäng nhiãût: Theo hçnh thæïc cäút theïp: Theïp thanh tiãút diãûn troìn màût ngoaìi nhàôn (troìn trån)..Phaíi dênh kãút täút vaì cuìng chëu læûc âæåüc våïi BT trong moüi giai âoaûn laìm viãûc cuía kãút cáúu.Dãù gia cäng: dãù uäún. Caïc loaûi cäút theïp: Theo thaình pháön hoaï hoüc cuía theïp: thæåìng chè duìng mäüt säú maïc theïp caïc bon tháúp vaì theïp håüp kim tháúp. Yãu cáöu âäúi våïi theïp duìng trong Bã täng Cäút theïp: ..Cäút theïp caïn noïng: .2.Cäút theïp keïo nguäüi: .2. P15. Cuîng coï thãø duìng thanh theïp hçnh.2.2. . . Cäút theïp Chương 2 2.Táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp khi kãút cáúu bë phaï hoaûi...

âoaûn cong AD laì giai âoaûn cäút σel theïp coï biãún daûng deío. ε Âoaûn cong CD laì giai âoaûn cuíng cäú cuía cäút theïp.3. Luïc naìy xaïc âënh âæåüc giåïi haûn chaíy cuía theïp σy. C Âoaûn nàòm ngang âæåüc goüi laì thãöm chaíy. daûng P3. coï mäü t biãún P2.1 Biãøu âäö æïng suáút-biãún daûng: Biãøu âäö æïng suáút-biãún daûng coï pháön thàóng æïng våïi giai âoaûn âaìn häöi.3. theïp åí traûng thaïi σel A chaíy deío.3. Caïc tênh cháút cå baín cuía cäút theïp: Chương 2 2. σ σB Theïp ràõn (gioìn): σy Biãøu âäö σ_ε gäöm mäüt âoaûn thàóng xiãn OA æïng våïi giai C D A âoaûn laìm viãûc âaìn häöi. æïng suáút ε *S O εpl vaì biãún daûng tiãúp tuûc tàng cho âãún khi cäút theïp bë âæït.2 Biãún daûng âaìn häöi vaì biãún daûng deío: ε 0.2.2% Nãúu keïo theïp trong giai âoaûn âaìn häöi räöi giaím taíi thç toaìn O εpl ε *S bäü biãún daûng âæåüc phuûc häöi. Khi keïo âæït xaïc âënh âæåüc giåïi haûn bãön σB vaì biãún daûng cæûc haûn ε*S...2... 2. ` σ Theïp deío: σB D Biãøu âäö σ_ε gäöm mäüt âoaûn thàóng xiãn OA æïng våïi giai âoaûn σy laìm viãûc âaìn häöi. Khi keïo theïp væåüt quaï giåïi haûn âaìn häöi (coï biãún daûng deío) räöi giaím taíi thç biãøu âäö khäng TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 16 P15. pháön cong æïng våïi giai âoaûn coï biãún daûng deío.2. våïi giåïi haûn bãön σB vaì biãún daûng cæûc haûn ε*S. . vãö theo âæåìng cuî vaìP1.2. dæ laì εpl.

3. âaî quaP2. Khäng âæåüc pheïp ÀNGnhiãû CÅt.3.ν ).2. Cäút keïo nguäüi naìy coï giåïi haûn chaíy cao hån cäút theïp ban âáöu.3 Sæû cæïng nguäüi: Chương 2 Âoï laì hiãûn tæåüng tàng giåïi haûn chaíy khi gia cäng nguäüi cäút theïp. (2 − 15) 2.6 Âäü deío cuía cäút theïp: 2.5 Mäâun âaìn häöi cuía cäút theïp ES: Mäâun âaìn häöi cuía cäút theïp.3. xem TCXDVN 356:2005 (Baíng 28 trang 53) 2. theïpP15.2..3. Giaï trë cuía ES phuû thuäüc loaûi theïp vaì khoaíng (17 . Láúy cäút theïp deío âem keïo nguäüi cho quaï giåïi haûn chaíy räöi giaím taíi seî coï âæåüc cäút theïp keïo nguäüi.7 Tênh haìn âæåüc: Tênh haìn âæåüc phuû thuäüc vaìo thaình pháön cuía theïp vaì caïch chãú taûo.4 Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía cäút theïp: Giaï trë tiãu chuáøn vãö cæåìng âäü cuía cäút theïp âæåüc goüi tàõt laì cæåìng âäü tiãu chuáøn.2. cäút theïp tråí thaình ràõn våïi cæåìng âäü tàng cao vaì biãún daûng cæûc haûn giaím. kê hiãûu ES âæåüc láúy bàòng âäü däúc cuía âoaûn OA trãn biãøu âäö æïng suáút biãún daûng.3.2. Caïc theïp caïn noïng bàòng theïp chæïa êt caïc bon vaì theïp håüp kim tháúp coï tênh haìn âæåüc täút.nguäüi hoàûTÊNH haìn âäúi våïi caïcP1.21)x104 MPa. kê hiãûu Rsn âæåüc láúy bàòng cæåìng âäü giåïi haûn chaíy (thæûc tãú hoàûc quy æåïc) våïi xaïc suáút baío âaím khäng dæåïi 95%. gia cäng c gia N cäng .LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 17 P3.. Våïi σmy laì giaï trë trung bçnh cuía giåïi haûn chaíy khi thê nghiãûm mäüt säú máùu theïp thç: Rsn = σ ym (1 − S .2. Sau vaìi láön keïo hoàûc chuäút thãöm chaíy seî biãún máút...2. 2.

AT-VI. A-I chãú taûo tæì theïp caïc bon maïc CT3..4.2.4.4.2 Phán loaûi cäút theïp theo mäüt säú tiãu chuáøn khaïc: Theo TC Nga: . Cäút theïp nhoïm CI.2. CIV. Cäút theïp cuía Trung Quäúc chia thaình caïc cáúp I. IV vaì caïc loaûi såüi keïo nguäüi. 2. có gờ nhóm A-II và AC-II. . vê duû CT3. CT5. CIII. bon maïc CT5. A-VI.2. Nhoïm cäút theïp âæåüc phán chia theo tênh nàng cå hoüc. p caïcP3.2. o tæì theïP2. Hai caïch phán chia naìy laì khaïc nhau nhæng liãn quan våïi nhau vç tênh nàng cuía theïp laì do thaình pháön quyãút âënh. Cäút TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 18 theïp nhoïm CII.2. A-II P1. Phán loaûi (nhoïm) cäút theïp: Chương 2 2.4. AT-IV. 2. AT-VIK và AT-VII.. 18Γ2C. A-IV. AT-IVK. A-V. FeE500.3 Tæång quan giæîa maïc theïp vaì nhoïm (loaûi) theïp: Maïc theïp âæåüc âënh ra vaì kê hiãûu chuí yãúu dæûa vaìo thaình pháön hoaï hoüc vaì caïch luyãûn....Cán nóng: tròn trơn nhóm A-I. ATIVC. AT-VCK. . III. II. chãú taûP15. 25X2C.1 Phán loaûi cäút theïp theo TCVN: Theo TCVN 1651:1985.Gia cường bằng nhiệt luyện và cơ nhiệt luyện: có gờ nhóm AT-IIIC. Cäút theïp cuía Phaïp âæåüc ghi theo giåïi haûn chaíy nhæ: FeE230. có các loại cốt thép tròn trơn CI và cốt thép có gân (cốt thép vằn) CII. FeE400. A-III.

α laì hãû säú phuû thuäüc traûng thaïi chëu læûc: chëu keïo α=1..2.. l laì chiãöu daìi âoaûn cäút theïp chän vaìo BT. chëu neïn α=1.3.l ω C ln φ P Trong âoï: ω laì hãû säú hoaìn chènh biãøu âäö læûc dênh.Rbn m .Sæû baïm do bãö màût gäö ghãö cuía cäút theïp. P2. Bã täng cäút theïp Chương 2 2. (2 − 16) π . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 19 P1. .. P15. Læûc dênh giæîa bã täng & cäút theïp: 2.1. (ω < 1) Trë säú læûc dênh cæûc âaûi: τ max = α . .3.3.l P τmax ln τ C Trong âoï: P laì læûc keïo (neïn) tuäüt cäút theïp.3.π . .3. .1.2 Thê nghiãûm xaïc âënh læûc dênh: Máùu thê nghiãûm xaïc âënh læûc dênh: τ Cæåìng âäü trung bçnh cuía læûc dênh: τmax P τ= .τ . P 1 Læûc dênh cæûc âaûi: τ max = = . (2 − 17) ω. ( 2 − 18) τ max = α .5. P3..5. φ laì âæåìng kênh cäút theïp. theïp coï gåì m=3÷3.Læûc daïn do keo xi màng coï taïc duûng nhæ mäüt låïp häö daïn BT vaìo cäút theïp φ 2.1.φ .φ .1 Caïc nhán täú taûo nãn læûc dênh: . Bã täng cäút theïp: 2.Rbn m Trong âoï: m laì hãû säú phuû thuäüc bãö màût: theïp trån m=5÷6.Læûc ma saït do co ngoït khi âäng cæïng BT eïp chàût vaìo cäút theïp.

Nãúu coï caïc biãûn phaïp haûn chãú biãún daûng ngang cuía BT læûc dênh tàng.Rbn m . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 20 .3. Cäút theïp chëu neïn coï læûc dênh låïn hån cäút theïp chëu keïo.. ( 2 − 18) Chương 2 Trong âoï: m laì hãû säú phuû thuäüc bãö màût: theïp trån m=5÷6. theïp coï gåì m=3÷3.5. α laì hãû säú phuû thuäüc traûng thaïi chëu læûc: chëu keïo α=1. P15. P3. P1.Trë säú læûc dênh cæûc âaûi: τ max = α ..3 Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún læûc dênh: Khi âäø BT cäút theïp thàóng âæïng læûc dênh låïn hån cäút theïp nàòm ngang. 2.1.. P2. Khi thay âäøi chiãöu daìi âoaûn l trë säú τmax khäng âäøi nhæng trë säú trung bçnh thay âäøi.. khi tàng l hãû säú hoaìn chènh biãøu âäö ω giaím.5. chëu neïn α=1.

âoï laì æïng suáút ban âáöu do co ngoït trong BTCT.ES.ε . Suy ra: σ S = 0 S .. . trong cäút theïp: NS = σS. Håüp læûc trong BT: Nt = σt. ⇒ σS = ε1.Eb. BT tæû do coï co ngoït ε0. Trong kãút cáúu siãu ténh liãn kãút thæìa ngàn caín co ngoït cuía BT nãn xuáút hiãûn näüi læûc TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 21 P1.. ν .2.3. (1) (2) ⇒ σt = (ε0 . Ab AS Nãúu khäng coï cäút theïp. µ = S .2.ε1).νt.E A σt = t 0 b . P3. ÆÏng suáút keïo do co ngoït vaì æïng suáút keïo do taíi troüng gáy ra laìm BT bë næït såïm hån so våïi khi khäng coï aính hæåíng cuía co ngoït.. 1 ν t Eb nSt .µ ÆÏng suáút keïo do co ngoït låïn khi haìm læåüng theïp µ låïn..ε1 Biãún daûng cæåîng bæïc trong cäút theïp: ε1.E E ε .2. Do cäút theïp caín tråí BT coï co ngoït ε1< ε0 bàòng biãún daûng cuía cäút theïp εa=ε1. P2.AS. nhæng khi âaî coï khe næït thç aính hæåíng cuía co ngoït giaím vaì âãún giai âoaûn phaï hoaûi thç khäng coìn aính hæåíng âãún khaí nàng chëu læûc cuía cáúu kiãûn.3. Biãún daûng cæåîng bæïc trong BT: ε0 . phuû. Aính hæåíng cuía cäút theïp âãún co ngoït vaì tæì biãún cuía bã täng:Chương 2 2.µ + 1 Ab 1+ nSt . P15.Ab. nSt = S .1 Aính hæåíng âãún co ngoït: ε1 < ε0 (=εa) ε0 Do sæû dênh kãút giæîa BT vaì cäút theïp maì cäút theïp caín tråí biãún daûng co ngoït cuía BT: cäút theïp bë neïn laûi coìn BT bë keïo ra. Vç laì læûc näüi taûi nãn chuïng cán bàòng nhau: Nt = NS.

Eb .AS goüi laì diãûn têch cuía tiãút diãûn tæång âæång (qui âäøi). biãún daûng cuía cáúu kiãûn: ε = .Eb .σb. Cäút theïp cuîng aính hæåíng âãún biãún daûng tæì biãún cuía BT.2 Aính hæåíng âãún tæì biãún: Xeït cáúu kiãûn chëu læûc âån giaín nhæ hçnh veî: σ σ b = ε . nP3. (2 − 20) Âàût Ared = Ab + nS. AS ).ν .2. (2 − 19) ν . . P15.µ + 1 1+ TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 22 P1. Do âoï giæîa BT vaì cäút theïp coï sæû phán phäúi laûi näüi læûc: ε . Ared Khi chëu læûc láu daìi. σS = S . P2..ES = b . N N n .3. Cäút theïp seî caín tråí biãún daûng cuía BT. ν .Eb ε . ⇒ ε = b .Eb Trong CT: σ σ S = ε .N ÆÏng suáút. Ared Ared ν . Nãúu khäng coï cäút theïp. 1 nS . våïi æïng suáút σb biãún daûng tæì biãún cuía BT laì εC = C.( Ab + nS ..Eb Tæì âiãöu kiãûn cán bàòng læûc. ⇒ σb = . vaì biãún daûng tàng thãm seî laì: ε1 <εC.ν .σ b . S .Eb Våïi nS = ε Ab N εε εCε1 NN AS ES laì hãû säú tæång âæång (≈ 8-20).Chương 2 2. AS = σ b .ES = nS . BT coï biãún daûng tæì biãún.. Trong BT: ν .µ . Ab + σ S .E æïng suáút trong BT giaím: ∆σ b = C æïng suáút trong CT tàng: ∆σ S = C S . coï: N = σ b ..

3. . haì.Våïi dáöm chëu uäún: Phaï hoaûi khi æïng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy hoàûc khi æïng suáút trong BT vuìng neïn âaût âãún cæåìng âäü chëu neïn.3.Våïi cäüt chëu neïn: Phaï hoaûi khi æïng suáút neïn trong BT âaût âãún cæåìng âäü chëu neïn. Taïc duûng hoïa hoüc (caïc cháút axêt... biãøn. vi khuáøn åí säng. P15. Taïc duûng sinh hoüc (rong rãu.) hoìa tan vaì cuäún âi laìm BT tråí nãn xäúp.2 Sæû huíy moìn cuía bã täng & caïc biãûn phaïp baío vãû: Bã täng bë àn moìn laì do: Taïc duûng cå hoüc (mæa. P1. Sæû phaï hoaûi vaì hæ hoíng cuía BTCT: 2. sæû âoïng vaì tan bàng liãn tiãúp. laìm næït neí khäúi BT.1 Sæû phaï hoaûi do chëu læûc: .. Phaï hoaûi khi æïng suáút trong cäút theïp âaût giåïi haûn chaíy... TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 23 .Chương 2 2.Våïi thanh chëu keïo: Sau khi BT bë næït.3..) xám thæûc bãö màût hoàûc thaình pháøm cuía caïc phaín æïng hoïa hoüc coï thãø têch låïn hån thãø têch caïc cháút tham gia phaín æïng. doìng chaíy. cäút theïp chëu toaìn bäü læûc keïo. P2.. P3.). 2.3.3. .3. kiãöm.

biãøn. haì..). Khi thiãút kãú caïc cäng trçnh coï mäi træåìng àn moìn: Khi cáön duìng caïc biãûn phaïp âàûc biãût: Cáön caûo saûch buûi gè trãn cäút theïp træåïc khi sæí duûng..3. kiãöm. P1. P15. P3.2 Sæû huíy moìn cuía bã täng & caïc biãûn phaïp baío vãû: Chương 2 Bã täng bë àn moìn laì do: Taïc duûng cå hoüc (mæa. vi khuáøn åí säng.. laìm cho låïp BT bao quanh cäút theïp bë våî bong.2.3.) xám thæûc bãö màût hoàûc thaình pháøm cuía caïc phaín æïng hoïa hoüc coï thãø têch låïn hån thãø têch caïc cháút tham gia phaín æïng. sæû âoïng vaì tan bàng liãn tiãúp.. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 24 . Biãûn phaïp baío vãû: Bã täng cáön coï cæåìng âäü cao vaì âäü âàûc chàõc åí bãö màût cuía kãút cáúu..) hoìa tan vaì cuäún âi laìm BT tråí nãn xäúp. P2. doìng chaíy. bë gè taûo ra caïc Oxyt hoàûc muäúi sàõt coï thãø têch låïn hån thãø têch ban âáöu. laìm næït neí khäúi BT. Taïc duûng sinh hoüc (rong rãu. Âaím baío chiãöu daìy låïp BT baío vãû. Taïc duûng hoïa hoüc (caïc cháút axêt. Cäút theïp bë huíy moìn...

P2. P3. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 25 .Chương 2 P1. P15.....

. P2. P15.Chương 2 P1. P3.... TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 26 .

Chương 2 P1. P3. P2.. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 27 .... P15.

.Tênh toaïn tiãút diãûn xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía kãút cáúu hoàûc cäút theïp. vai troì cuía kãút cáúu. . tênh cháút cuía taíi troüng.Choün kêch thæåïc tiãút diãûn. P3.Xaïc âënh taíi troüng vaì taïc âäüng. Caïc yãu cáöu cáúu taûo gäöm: .. P3. Näüi dung tênh toaïn gäöm: . . ..Liãn kãút giæîa caïc bäü pháûn vaì choün giaíi phaïp baío vãû chäúng xám thæûc.Choün váût liãûu (maïc BT vaì nhoïm cäút theïp) phuû thuäüc mäi træåìng sæí duûng. Bäú trê cäút theïp.. P1.NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN KÃÚT CÁÚU BTCT. .Xaïc âënh näüi læûc do tæìng loaûi taíi troüng vaì caïc täø håüp cuía chuïng. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 1 .. Chương 3 Thiãút kãú kãút cáúu BTCT gäöm 2 viãûc chênh: tênh toaïn vaì cáúu taûo.5. P2. tênh cháút chëu læûc..

NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP: 3..Theo phæång.NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN KÃÚT CÁÚU BTCT..1.1.1 Tải trọng. P3.. Taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn.. Chương 3 3. tác động: . P1. P3.5. chiãöu: Taíi troüng âæïng: Taíi troüng ngang: . P2.Theo trë säú khi tênh theo PP traûng thaïi giåïi haûn: Trë säú tiãu chuáøn (Taíi troüng tiãu chuáøn): Taíi troüng tênh toaïn: TT TT = TT TC.1.n (3 – 1) . Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 2 .Theo thåìi gian taïc duûng cuía taíi troüng: Taíi troüng taïc duûng daìi haûn. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN 3.Theo tênh cháút: Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût: .

cáön xaïc âënh näüi læûc låïn nháút maì TD coï thãø chëu âæåüc. γ <1 (0.Baìi toaïn thiãút kãú: cuîng tæì âiãöu kiãûn (3 . P3.9) khi tênh våïi tæì hai hoaût taíi tråí lãn 3.5. Sij (3 . Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 3 .3) nhæng trong biãøu thæïc xaïc âënh Std caïc thäng säú vãö tiãút diãûn coìn laì áøn säú cáön xaïc âënh.1. Våïi kãút cáúu ténh âënh: Våïi kãút cáúu siãu ténh (dáöm liãn tuûc. theo TCVN 2737-1995 láúy γ =1 khi chè xeït mäüt hoaût taíi.Mäüt så âäö tênh våïi ténh taíi (cho näüi læûc Sg). Âiãöu kiãûn kiãøm tra laì : S≤ Std.. khung. .3.23. P3..1. P2.3 Tính toán tiết diện BTCT: ...2) γ laì hãû säú täø håüp.Mäüt säú så âäö tênh våïi caïc træåìng håüp coï thãø xaíy ra cuía hoaût taíi (Sij).1..3) .): Tênh theo så âäö âaìn häöi hoàûc theo så âäö deío Âãø tênh näüi læûc vaì thæûc hiãûn täø håüp näüi læûc cáön thaình láûp mäüt säú så âäö tênh: . (3 . P1.2 Nội lực Chương 3 Nội lực: Så âäö tênh: Så âäö kãút cáúu laì cå såí âãø xaïc âënh så âäö tênh toaïn kãút cáúu chëu læûc.Baìi toaïn kiãøm tra: Caïc thäng säú vãö tiãút diãûn BT vaì cäút theïp âaî cho træåïc. Näüi læûc tênh toaïn laì täø håüp cuía Sg vaì caïc Sij: S= Sg + ∑γ. voí moíng.

(3 .. P2.Chương 3 3.. P3.Quy âäøi tiãút diãûn gäöm Bã täng & Cäút theïp thaình TD tæång âæång chè coï BT: P1. c Giaí thiãút TD phàóng: d Xem BT vaì CT laì váût liãûu âaìn häöi.1 Phương pháp tính theo ứng suất cho phép: Âiãöu kiãûn tênh toaïn: σ ≤ [σ].3 Tính tiết diện BTCT 3.5..4) Trong âoï: .1.3 Tính toán tiết diện BTCT: 3. . R [σ ] = Giaí thiãút tênh toaïn: k .1.σ: ÆÏng suáút låïn nháút trong váût liãûu do taíi troüng sæí duûng.3.Så âäö æïng suáút cuía miãön BT chëu neïn laì tuyãún tênh: (Khäng xeït BT chëu keïo) ..1. P3.[σ]: ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu. . Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 4 .

..(h0 − x ) .σ bt . P3. J red = Da 3 Vë trê truûc trung hoaì: b. Eb Tæïc laì qui âäúi våïi mäüt diãûn têch cäút theïp chëu keïo tæång âæång thaình ns láön diãûn têch BT hay diãûn têch cäút theïp AS quy âäøi thaình nS.x 3 + n S . P1. 2 M .Chương 3 Dæûa vaìo âiãöu kiãûn biãún daûng cuía Cäút theïp & BT taûi vë trê Cäút theïp âoï laì bàòng nhau: εS = σS ES = ε bt = σ bt Eb ⇒σS = ES .(h 0 − x )2 .x 2 Sred = − n S .(h 0 − x ) = 0. J red Váûy æïng suáút trong cäút theïp : σ S = nS .σ bt ≤ [σ S ].AS ..AS diãûn têch BT.σ bt = nS .. P3.5. Khäng xeït BT chëu keïo (åí vuìng keïo chè coï diãûn têch BT quy âäøi cuía cäút theïp chëu keïo) σbmax Xeït dáöm chëu uäún TD chæî nháût: M Db Tiãút diãûn quy âäøi vaì så âäö æïng suáút: b. P2. ÆÏng suáút låïn nháút cuía BT chëu neïn: σ b max = J red ÆÏng suáút keïo trong BT tæång âæång: σ bt = AS b x M . h Picture h0 h a nSAS b NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 5 .AS .x ≤ [σ b ].

..Kãút cáúu coï âäü an toaìn khaï cao. .σ: ÆÏng suáút låïn nháút trong váût liãûu do taíi troüng sæí duûng. P3. P3. tuìy thuäüc säú hiãûu theïp vaì BT.Quy âäøi tiãút diãûn gäöm Bã täng & Cäút theïp thaình TD tæång âæång chè coï BT: ..Chương 3 3. . Nhæåüc âiãøm: .1.. c Giaí thuyãút TD phàóng: d Xem BT vaì CT laì váût liãûu âaìn häöi..Hãû säú an toaìn k=R/[σ] cuía BT & cäút theïp khäng giäúng nhau thç hãû säú naìo laì hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu.Ra âåìi såïm nháút cho nãn giuïp cho ngæåìi thiãút kãú coï khaïi niãûm tæång âäúi roî rãût vãö sæû laìm viãûc cuía kãút cáúu .[σ]: ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 6 . P2. BT coï biãún daûng deío vaì coï næït trong vuìng keïo.Hãû säú nS thay âäøi theo trë säú æïng suáút trãn tiãút diãûn.Så âäö æïng suáút cuía miãön BT chëu neïn laì tuyãún tênh: (Khäng xeït BT chëu keïo) Æu âiãøm: . P1.5.1.4) Trong âoï: .2 Phương pháp tính theo ứng suất cho phép: Âiãöu kiãûn tênh toaïn: σ ≤ [σ]. (3 .BTCT khäng phaíi laì váût liãûu âäöng cháút. R [σ ] = Giaí thiãút tênh toaïn: k .3 Tính toán tiết diện BTCT: 3.. ..3.

. k >1: Hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu.x P1. Âiãöu kiãûn kiãøm tra: Sc ≤ Sph /k hay k. P3. P2. .1.Chương 3 3.Sc ≤ Sph.5. (3 .5÷2.. P3. Rb C = Rb. Sph: Khaí nàng chëu læûc cuía TD ( Coìn goüi laì näüi læûc phaï hoaûi). AS Picture T = RS. (k = 1.b.3.ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy RS.AS NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 7 .5) Trong âoï: Sc: Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra taûi TD xeït.2 Phương pháp tính theo nội lực phá hoại: Näüi dung cå baín cuía phæång phaïp laì: Xaïc âënh näüi læûc låïn nháút do taíi troüng taûi TD tênh toaïn räöi so saïnh våïi khaí nàng chëu læûc cuía TD âoï..ÆÏng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb vaì phán bäú chæî nháût (âãöu)..5) Xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía TD theo caïc giaí thiãút sau: .

AS=Rb. P2. AS .AS.5x)..(h0 . Coï âæåüc: Mph = RS..(h0 − 0.5.x.AS h0 h a AS b Phæång trênh cán bàòng mämen våïi truûc qua troüng tám Db: ∑ M Db = 0 ⇒ M ph − RS . P3.0.5 x ) = 0.. Âiãöu kiãûn (3-5) laì: k. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 8 .b.Chương 3 σb=Rb Thê duû våïi cáúu kiãûn chëu uäún: Mph x Db RS. Chiãöu cao vuìng BT chëu neïn xaïc âënh theo phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc cáúu kiãûn: ΣX= 0 ⇒ RS.. P3. P1.M ≤ Mph.

Âiãöu kiãûn kiãøm tra: Sc ≤ Sph /k hay k. P3.Sc ≤ Sph.3.ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy RS. .Hãû säú an toaìn k= Sph / Sc gäüp chung laûi nhæ váûy laì chæa thoaí âaïng vç âäü an toaìn cuía kãút cáúu phuû thuäüc ráút nhiãöu yãúu täú nhæ taíi troüng.ÆÏng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb vaì phán bäú chæî nháût (âãöu).5) Xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía TD theo caïc giaí thiãút sau: . (k = 1.Cho khaïi niãûm roî raìng hån vãö âäü an toaìn cuía kãút cáúu .5.1.Âaî xeït âãún sæû laìm viãûc cuía váût liãûu åí giai âoaûn deío nãn tiãút kiãûm váût liãûu.2 Phương pháp tính theo nội lực phá hoại: Näüi dung cå baín cuía phæång phaïp laì: Xaïc âënh näüi læûc låïn nháút do taíi troüng taûi TD tênh toaïn räöi so saïnh våïi khaí nàng chëu læûc cuía TD âoï. P1. Nhæåüc âiãøm: . P2..Chæa xeït âãún biãún daûng vaì næït cuía kãút cáúu laì hai váún âãö cuîng ráút âæåüc quan tám. (3 .5) Trong âoï: Sc: Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra taûi TD xeït.. Æu âiãøm: .. váût liãûu. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 9 .. k >1: Hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu.5÷2.Chương 3 3. .. Vç váûy khäng thãø âaïnh giaï âäü an toaìn bàòng mäüt hãû säú duy nháút âæåüc. âiãöu kiãûn laìm viãûc v. P3. Sph: Khaí nàng chëu læûc cuía TD ( Coìn goüi laì näüi læûc phaï hoaûi). .v.

6) S: Laì näüi læûc låïn nháút coï thãø phaït sinh taûi TD do taíi troüng tênh toaïn gáy ra.1 Các trạng thái giới hạn (TTGH): .2. Sgh: Laì giåïi haûn beï nháút vãö khaí nàng chëu læûc cuía TD xaïc âënh theo cæåìng âäü tênh toaïn cuía váût liãûu.2 Tính theo TTGH về cường độ (TTGH I): TTGH thæï I âæåüc qui âënh æïng våïi luïc kãút cáúu bàõt âáöu bë phaï hoaûi.2. sæí duûng.do máút äøn âënh. P1.. cáøu làõp.. (mäùi giai âoaûn våïi så âäö tênh phuì håüp).2.) .TTGH laì traûng thaïi maì tæì âoï tråí âi kãút cáúu khäng thoía maîn caïc yãu cáöu âãö ra cho noï (do chëu læûc quaï sæïc.v. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 10 . Âiãöu kiãûn tênh toaïn: S ≤ Sgh. PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO TTGH 3. do biãún daûng quaï låïn hoàûc do khe næït xuáút hiãûn vaì måí räüng v.5. bë máút äøn âënh vãö hçnh daïng vaì vë trê. (3 .2.Chương 3 3. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CẤU KIỆN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN: 3. .. P3.Kãút cáúu BTCT âæåüc tênh theo 2 nhoïm TTGH: TTGH thæï I (TTGH vãö cæåìng âäü) vaì TTGH thæï II (TTGH vãö âiãöu kiãûn sæí duûng) 3.Tênh theo TTGH thæï I cho moüi giai âoaûn: chãú taûo. sæía chæîa...Tênh theo TTGH thæï I laì cáön thiãút âäúi våïi moüi kãút cáúu cuîng nhæ caïc bäü pháûn. váûn chuyãøn. P2. P3.. bë hoíng do moíi do taïc duûng âäöng thåìi cuía taíi troüng vaì mäi træåìng. .

fgh láúy theo Baíng 4 trang 14 TCXDVN 356:2005. (3 – 7c) Sc: näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn. Cho phép không cần tính toán kiểm tra sự mở rộng vết nứt và biến dạng nếu qua thực nghiệm hoặc thực tế sử dụng các kết cấu tương tự đã khẳng định được: bề rộng vết nứt ở mọi giai đoạn không vượt quá giá trị cho phép và kết cấu có đủ độ cứng ở giai đoạn sử dụng. P1. vận chuyển.2.3 TÍNH THEO TTGH 2 3..2. Scrc laì cæåìng âäü chëu keïo cuía BT) TCXDVN 356:2005 âiãöu 4.2 trang 10 qui âinh: Tính toán kết cấu về tổng thể cũng như tính toán từng cấu kiện của nó cần tiến hành đối với mọi giai đoạn: chế tạo. thi công.2.. Baíng 2 trang12.3. Sơ đồ tính toán ứng với mỗi giai đoạn phải phù hợp với giải pháp cấu tạo đã chọn.. P2. sử dụng và sửa chữa. acrc: bãö räüng khe næït do taíi troüng tiãu chuáøn.Nãúu kãút cáúu khäng cho pheïp næït: Sc ≤ Scrc. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 11 .. (Coï thãø xem Sc laì æïng suáút keïo låïn nháút trong BT. P3.5. Chương 3 (3 – 7a) f: biãún daûng hoàûc chuyãøn vë do taíi troüng tiãu chuáøn fgh: biãún daûng hay chuyãøn vë täúi âa maì qui phaûm cho pheïp: Tênh theo TTGH thæï II vãö næït: .Nãúu kãút cáúu âæåüc pheïp næït: acrc ≤ agh.3 Tính theo TTGH về điều kiện sử dụng (TTGH II): Tênh theo TTGH thæï II vãö biãún daûng: f ≤ fgh. P3. Giåïi haûn cho pheïp cuía bãö räüng khe næït vaì biãún daûng âãø âaím baío âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng: agh láúy theo Baíng 1. Scrc: Näüi læûc täúi âa maì TD coï thãø chëu âæåüc khi sàõp næït (khaí nàng chäúng næït). . (3 – 7b) agh: bãö räüng khe næït giåïi haûn maì qui phaûm cho pheïp.

TCXDVN 356:2005 Baíng 23 trang 49.2. P3.2 thuäüc loaûi theïp.R Rb = bi bn .3-1. 3. γbi laì hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía BT (i=1...2 Cường độ tênh toaïn cuía cäút theïp: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp vãö keïo RS âæåüc xaïc âënh nhæ sau: γ . 2.2.05-1..2.5. .2.. TCXDVN 356:2005 Baíng 20 trang 46.R γ . 10) -TCXDVN 356:2005 Baíng 15 trang 37.2. Khi tênh theo TTGH thæï nháút γs=1. 9). 2. (3 − 9) γs Rs = Rsn . Khi tênh theo TTGH I γbc=1. (3 − 8) γ bc γ bt Trong âoï γbc vaì γbt laì hãû säú âäü tin cáûy cuía BT khi neïn vaì khi keïo.2 Cường độ tính toán của vật liệu : Chương 3 3.. γ stuìy Trong âoï γS laì hãû säú âäü tin cáûy cuía cäút theïp. P2. Rbt = bi btn . γsi laì hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía cäút theïp (i=1. P1.2.3 -TCXDVN 356:2005 Baíng 11 trang 34.2 Cường độ tính toán 3.. ..1 Cường độ tính toán của BT: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía BT vãö neïn Rb vaì vãö keïo Rbt âæåüc xaïc âënh nhæ sau: γ .R RS = si sn .5 vaì γbt=1. P3.3-2. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 12 ..3.

Choün TD coìn phaíi quan tám âãún yãúu täú tháøm myî (yãu cáöu taûo daïng cuía kiãún truïc) vaì âiãöu kiãûn chãú taûo (thäúng nháút vaïn khuän. tênh näüi læûc vaì cäút theïp. cäút ngang. P3. .Chương 3 3.Chëu caïc æïng suáút phæïc taûp maì tênh toaïn khäng xeït âãún.).2 Khung và lưới cốt thép: Cäút theïp trong cáúu kiãûn BTCT âæåüc liãn kãút thaình khung.3. bäú trê theïp vaì âäø BT.Giæî vë trê cäút theïp khi thi cäng...3. traïnh caïc phaï hoaûi cuûc bäü. Khung cäút theïp: gäöm cäút doüc.5. cäút thi cäng. P2.Caïc cäút theïp cuìng chëu læûc. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO: 3.1 Choün kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn: Khi thiãút kãú kãút cáúu BTCT thæåìng phaíi choün kêch thæåïc TD caïc cáúu kiãûn âãø xaïc âënh taíi troüng. P3.. Thæåìng bäú trê åí caïc cáúu kiãûn daûng thanh nhæ cäüt. . Liãn kãút caïc cäút theïp bàòng caïch buäüc hoàûc haìn.3. Læåïi cäút theïp: Thæåìng sæí duûng cho caïc cáúu kiãûn daûng baín nhæ baín saìn. Sæû håüp lyï cuía TD choün theo yãu cáöu chëu læûc âæåüc âaïnh giaï qua haìm læåüng theïp µ (mäùi loaûi cáúu kiãûn coï mäüt khoaíng håüp lyï cuía µ).3. baín moïng. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO 3. dáöm. P1.. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 13 . læåïi âãø: .. 3.

khoï cå giåïi hoïa. Coï thãø chãú taûo sàôn caïc khung phàóng räöi gheïp thaình khung khäng gian bàòng caïc thanh ngang (cäút thi cäng) Coï thãø laì læåïi phàóng hoàûc cuäün nhæng âaím baío mäùi cuäün G ≤ 500 kg âãø phuì håüp cáön cáøu thiãúu nhi khi thi cäng. * Nhæåüc âiãøm: Mæïc âäü liãn kãút khäng täút bàòng haìn.3.3.ngn3 Khung cäút theïp: gäöm cäút doüc. ∗ * Æu âiãøm: ∗ ∗ ∗ ∗ Chëu taíi troüng âäüng täút.. Læåïi cäút theïp: Thæåìng sæí duûng cho caïc cáúu kiãûn daûng baín nhæ baín saìn.2. P3.. Buäüc 3. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 14 .2 Khung lưới hàn: Vaïn khuän Thanh näúi ngang (1-3 thanh/m). Thi cäng cháûm. Thæåìng bäú trê åí caïcCh cáúươ u kiãû daûng thanh nhæ cäüt.8 ÷ φ 1. baín moïng. dáöm.. (coï âäü deío cao) Bäú trê cäút theïp linh âäüng.1 Khung lưới buộc: Buäüc ∗ ∗ ∗ ∗ Buäüc bàòng såüi theïp φ 0. Khäng cáön thiãút bë haìn. cäút ngang. P1. 3.2. cäút thi cäng.. P2.5. P3.

3. kh P2. P3.3.3. ứng lực trước kéo trên bệ).Cäút cáúu taûo: Liãn kãút caïc cäút chëu læûc thaình khung hoàûc læåïi. haûn chãú biãún daûng (voîng)..3 Cốt chịu lực và cốt cấu tạo 3. chëu æïng suáút do co ngoït vaì thay âäøi nhiãût âäü. ối khi không có lớp Picture bê tông NGUYÃN lót: 70Ï Cmm + toàn .3.. phán bäú taïc duûng cuía taíi troüng táûp trung.. giaím sæû co ngoït khäng âãöu cuía BT.2 trang 122: Đối với cốt thép dọc chịu lực (không ứng lực trước.Trong bản và tường có chiều dày: c2 + từ 100 mm trở xuống: 10 mm (15 mm) + trên 100 mm: 15 mm (20 mm) .3..Cäút chëu læûc: Duìng âãø chëu caïc æïng læûc phaït sinh do taíi troüng. . giaím bãö räüng khe næït. P3. ứng lực trước. âæåüc xaïc âënh theo tênh toaïn. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cần được lấy không nhỏ hơn đường kính cốt thép hoặc dây cáp và không nhỏ hơn: .5.4 Lớ p BT bảo vệ: Låïp BT baío vãû cäút doüc chëu læûc TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8.Trong cột: 20 mm (25 mm) c2 30 mm .Trong dầm và dầm sườn có chiều cao: + nhỏ hơn 250 mm: 15 mm (20 mm) 20 mm (25 mm) c1 c2 + lớn hơn hoặc bằng 250 mm: .3.3 Cốt chịu lực và cốt cấu tạo: Chương 3 .Trong móng: + lắp ghép: 30 mm + toàn khối khi có lớp bê tông lót: 35 mm LY ÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 15 P1..Trong dầm móng: c1 .

. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 16 . trong mọi trường hợp lớp bê tông bảo vệ không nhỏ hơn 25 mm. Giá trị trong ngoặc (. Trong các cấu kiện làm từ bê tông nhẹ. chiều dày lớp bê tông bảo vệ lấy theo quy định của tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 327 : 2004. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc chịu lực cần phải không nhỏ hơn 20 mm. Đối với kết cấu trong vùng chịu ảnh hưởng của môi trường biển. Đối với các kết cấu một lớp làm từ bê tông tổ ong.khi chiều cao tiết diện cấu kiện bằng 250 mm trở lên: 15 mm (20 mm) chú thích: 1.3 trang 122: Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép đai.3. P1.5.3. còn đối với các panen tường ngoài (không có lớp trát) không được nhỏ hơn 25 mm. cốt thép phân bố và cốt thép cấu tạo cần được lấy không nhỏ hơn đường kính của các cốt thép này và không nhỏ hơn: ..5 và làm từ bê tông tổ ong. bê tông rỗng có cấp không lớn hơn B7.. Trong kết cấu một lớp làm từ bê tông nhẹ và bê tông rỗng cấp B7.. P3.khi chiều cao tiết diện cấu kiện nhỏ hơn 250 mm: 10 mm (15 mm) .3. không phụ thuộc chiều cao tiết diện..4 Lớ p BT bảo vệ: Låïp BT baío vãû cäút cáúu taûo TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép ngang lấy không nhỏ hơn 15 mm. P2.) áp dụng cho kết cấu ngoài trời hoặc những nơi ẩm ướt. 2.. P3.3.5 và thấp hơn.4 Lớ p BT bảo vệ Chương 3 3.

P1.. thay âäøi nhiãût âäü.5.. t0 ≥ 25 d t0 ≥ 1. 30 t0 ≥ d (t0 laì khoaíng håí giæîa caïc meïp cuía caïc cäút theïp-khoaíng caïch thäng thuíy) t0 ≥ 30 d t0 ≥ 25 d t0 ≥ 50 t0 .3.5 Bố trí cốt thép Chương 3 3.5 Bố trí cốt thép và khoảng cách giữa các cốt thép: .4.5d Ngoaìi ra khoaíng caïch giæîa caïc cäút theïp cuîng khäng nãn quaï låïn nhàòm traïnh caïc vãút næït do co ngoït.Nãúu cäút theïp âàût âæïng khi âäø BT: t0 ≥ 50..1 trang 123: Khoảng cách thông thủy giữa các thanh cốt thép (hoặc vỏ ống đặt cốt thép căng) theo chiều cao và chiều rộng tiết diện cần đảm bảo sự làm việc đồng thời giữa cốt thép với bê tông và được lựa chọn có kể đến sự thuận tiện khi đổ và đầm vữa bê tông. P3. Trong moüi træåìng håüp t0 ≤ 400.Nãúu cäút theïp nàòm ngang hoàûc nghiãng khi âäø BT: TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8.3. Đối với kết cấu ứng lực trước cũng cần tính đến mức độ nén cục bộ của bê tông. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 17 . Trong các cấu kiện sử dụng đầm bàn hoặc đầm dùi khi chế tạo cần đảm bảo khoảng cách giữa các thanh cốt thép cho phép đầm đi qua để làm chặt vữa bê tông.. kích thước của các thiết bị kéo (kích. kẹp)..3. P2. traïnh sæû phaï hoaûi cuûc bäü vaì äøn âënh cuía khung (læåïi) cäút theïp khi thi cäng. P3.

Trường hợp khi thanh cần neo có diện tích tiết diện lớn hơn diện tích yêu cầu theo tính toán độ bền với toàn bộ cường độ tính toán. 125).3. .25d ≥2.3. TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8. chiều dài lan theo công thức (3-10) cho phép giảm xuống bằng cách nhân với tỷ số diện tích cần thiết theo tính toán và diện tích P1. cũng như các thanh cốt thép tròn trơn dùng trong các khung thép hàn và lưới hàn thì đầu mút để thẳng..25d 45-900 Chiãöu daìi âoaûn neo: âæåüc xaïc âënh theo khaí nàng truyãön læûc giæîa BT vaì cäút theïp (læûc dênh): ⎛ ⎞ R lan = ⎜⎜ ωan s + ∆λan ⎟⎟ d .6 Neo cốt thép Chương 3 3... Uäún tay 6.6 Neo cốt thép: Neo cäút theïp nhàòm baío âaím phaït huy hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp. Những thanh cốt thép tròn trơn chịu kéo dùng trong khung. ∆λan. ≥2. lưới buộc cần được uốn móc ở đầu.5d Neo coï uäún moïc åí âáöu: Cäút theïp troìn trån trong khung buäüc phaíi coï moïc neo åí hai âáöu. traïnh phaï hoaûi 3d cuûc bäü do tuäüt. Trong đó ωan. P3.5.1 trang 124: Đối với những thanh cốt thép có gờ.tiếtP2. P3.3. móc dạng chữ L hoặc chữ U.5d Uäún maïy 3.5. λan cũng như giá trị cho phép tối thiểu lan được xác định theo TCXDVN 356:2005 Bảng 36 (tr. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 18 thực tế của diện cốt thép. (3 − 10) Rb ⎝ ⎠ nhưng không nhỏ hơn lan = λan . không cần uốn móc..d .

Trong đó ωan.5... Neo bàòng caïch haìn caïc theïp neo åí âáöu: 2d 4d d d 4d 10mm P1. 2. (3 − 10) Rb ⎝ ⎠ nhưng không nhỏ hơn lan = λan . P3. P2.. ∆λan.3.5d Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 19 .6 Neo cốt thép: Chiãöu daìi âoaûn neo: âæåüc xaïc âënh theo khaí nàng truyãön læûc giæîa BT vaì cäút theïp (læûc dênh): ⎛ ⎞ R lan = ⎜⎜ ωan s + ∆λan ⎟⎟ d . P3. 125).d .Chương 3 3.. λan cũng như giá trị cho phép tối thiểu lan được xác định theo TCXDVN 356:2005 Bảng 36 (tr.

d≥8 lh≥8d lh lh≥10d lh≥5d lh≥4d NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 20 Picture . Âoaûn lan xaïc âënh theo cäng thæïc tênh âoaûn neo vaì: Keïo: lan ≥ 250 mm.3. Âãø phán bäú læûc neïn eïp âãöu vaìo BT.).. cäút theïp âæåüc uäún cong våïi baïn kênh cong r ≥ 10d. 0.3.. thanh treo cuía khung. cäút theïp khi chëu læûc seî eïp cuûc bäü vaìo BT. Khäng nãn näúi buäüc cäút theïp trong vuìng keïo taûi TD táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc.3.7 Uốn cốt thép: Taûi chäù uäún cong.3.5..8 Nối cốt thép: Chương 3 F F F F r ≥10d d 3..8. Khäng âæåüc näúi buäüc khi d > 36 hoàûc khi cáúu kiãûn chëu keïo 3.3. P3.1 Näúi chäöng (näúi buäüc): Khi d ≤ 36. P3..3. Tuìy thuäüc maïc BT lan vaì loaûi cäút theïp Neïn: lan ≥ 200 mm. P2.2 Nối hàn : hoaìn toaìn (Thanh chëu keïo cuía daìn. 3.7 Uốn cốt thép 3.85 d2 Haìn âäúi âáöu: d2 d1≥ 10 mm Haìn âäúi âáöu coï neûp: Haìn gheïp (chäöng): Haìn trong maïng: d≥10 lh P1.8.

5. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 21 . P3.. P2... P3.Chương 3 Khung-Lưới thép P1..

. P3.Chương 3 P1... Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 22 . P2. P3..5.

voîng. . Bäú trê trong vung ì ng keïo. h Trong kãút cáúu nhaì cæía baín coï kêch thæåïc màût bàòng thæåìng bàòng 2÷6m. cáöu thang.. Saìn nhaì thæåìng khoaíng tæì 6÷20 cm. 4.. P56. theoP3. P5.1.. CII âäi khi CIII ) a. trong caïc kãút cáúu khaïc caïc kêch thæåïc âoï coï thãø låïn hån hoàûc beï hån ).. Bã täng cuía baín thæåìng choün coï cáúp âäü bãön tæì B12. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Chương 4 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN. goïc xoay. CÁÚUCäú KIÃ ÛN CHlæûËU P42.. t chëu c UÄÚN 1 Choün vaì P1. P M&Q P M&Q Q=0 Cáúu kiãûn chëu uäún laì loaûi cáúu kiãûn cå baín ráút quan troüng âæåüc sæí duûng räüng raîi vaì trong nhiãöu bäü pháûn cuía cäng trçnh nhæ dáöm. .1. Coï thãø quy vãö hai loaûi cå baín: baín vaì dáöm. Chiãöu daìy baín choün theo yãu cáöu chëu læûc vaì âäü cæïng (biãún daûng.1. Cáúu kiãûn chëu uäún laì cáúu kiãûn chëu M hay âäöng thåìi M & Q. saìn. bäú trêP2.5 âãún B25..... .. Cốt thép chịu lực: Cäút phán bäú Chëu mä men uäún. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO: 4..1 Bản: Baín laì loaûi kãút cáúu phàóng coï chiãöu daìy khaï beï so våïi chiãöu daìi vaì chiãöu räüng. P54. toaïnP412. Cäút theïp trong baín gäöm coï cäút chëu læûc vaì cäút phán bäú (CI. tênhP4..

Hçnh daïng tiãút diãûn: Tiãút diãûn dáöm thæåìng coï daûng chæî nháût. P56.. khoaíng caïch giæîa caïc cäút theïp a=7÷20 cm. P4.. . . khuyãn. chëu æïng læûc do co ngoït... Âæåìng kênh d=4÷8. häüp. P3.5d khi d>10 lan≥10d 4.. P42.Chương 4 Âæåìng kênh d=6÷12 mm.1. a ≤ 1.5h khi chiãöu daìy baín h > 150.. Caïch khoaíng a=200÷300 (a ≤ 350)..2 Dầm: Dáöm laì cáúu kiãûn chëu uäún coï kêch thæåïc TD (bãö räüng vaì chiãöu cao) khaï beï so våïi chiãöu daìi (nhëp). P2. Cäút phán bäú b. P54.. P412. c≤15 khi d≤10 c≤1. I. P5. h b l CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 2 P1. Taûi nåi coï M beï thç täúi thiãøu phaíi coï 3 thanh/1m daìi baín. Cốt thép phân bố (cấu tạo): Cäút chëu læûc Taïc duûng: giæî vë trê cäút chëu læûc khi thi cäng. thay âäøi nhiãût âäü. c Læåüng cäút phán bäú khäng êt hån 10% säú læåüng cäút chëu læûc taûi TD coï mä men uäún låïn nháút.. phán phäúi aính hæåíng cuía læûc táûp trung ra caïc cäút chëu læûc lán cáûn.. T. Taûi gäúi cäút muî chëu M(-) thç a ≥ 100 âãø tiãûn âäø BT. Taûi nåi coï M låïn thç: a ≤ 200 khi chiãöu daìy baín h ≤ 150..

. P54. .... P3.. P4. P56.. P412. P42. P2... P5.Chương 4 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 3 P1..

. 200.. P54.. 120..Bäüi säú cuía 50 khi h ≤ 600. . Chiãöu cao h = ⎛⎜ ÷ ⎞⎟ nhëp. 150. 180.Bäüi säú cuía 50 khi b >250. . P2. Cäút theïp: a. .. P4. P42. xaïc âënh theo tênh toaïn. P3. Âæåìng kênh d = 10-32 Bäú trê trong vuìng keïo. . ⎝ 8 20 ⎠ ⎛1 1⎞ Chiãöu räüng b = ⎜ ÷ ⎟ h. 2 hay nhiãöu låïp (khi b ≥ 150 phaíi coï êt nháút 2 thanh) Âai 4 nhaïnh CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 4 P1.100. P56.Bäüi säú cuía 100 khi h > 600. Coï thãø bäú trê 1. P5...... ⎝2 4⎠ Phaíi thuáûn tiãûn våïi qui caïch vaïn khuän vaì tiãu chuáøn hoïa kêch thæåïc dáöm..Hçnh daïng tiãút diãûn: b Chương 4 h Kêch thæåïc tiãút diãûn: 1 1 . P412. . Cốt dọc chịu lực: Cäút xiãn Cäút âai Cäút doüc ct Cäút doüc θ Âai 2 nhaïnh chëu læûc Chëu M. âäi khi coï caí trong vuìng neïn.

. liãn kãút cäút doüc thaình khung. θ P3. ..1% diãûn têch BT sæåìn. Âæåìng kênh cäút âai: d ≥ 6mm. Tênh toaïn theo læûc càõt... = 30P4. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 5 P1. Cốt xiên: Âãø chëu læûc càõt (thæåìng kãút håüp âãø âæa cäút doüc lãn chëu M(-) åí meïp trãn). d. P56. 0 khi P412. khi h ≥ 800 d ≥ 8mm. Goïc nghiãng θ = 450 khi h ≤ 800..Cäút xiãn Cäút âai Cäút doüc ct Chương 4 Cäút doüc θ Âai 4 nhaïnh Âai 2 nhaïnh chëu læûc b. Cäút giaï: laì cäút doüc âàût trong vuìng BT chëu neïn (taûi caïc goïc cuía cäút âai). P2.. Læåüng theïp ≥ 0.. n. P54. chëu æïng læûc co ngoït vaì nhiãût âäü. θ = 600 khi h > 800. Coï taïc duûng giæî äøn âënh cäút âai. Cäút theïp phuû: Khi dáöm coï chiãöu cao låïn h > 700. c. Cốt đai: Âãø chëu læûc càõt.. Cốt dọc cấu tạo: Âæåìng kênh φ 10 ÷ φ 14. gàõn vuìng BT chëu keïo vaì vuìng BT chëu neïn våïi nhau âãø chëu mä men.. p vaì baíP5. dáöm tháúP42.

. P4. P56. . P54.. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM 4...2.. P412... P2. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM: Chương 4 Quan saït mäüt dáöm BTCT chëu taíi cho âãún luïc bë phaï hoaûi: Taûi khu væûc giæîa dáöm nåi M låïn coï vãút næït thàóng goïc våïi truûc dáöm...2. P3. P5. Taûi khu væûc gáön gäúi tæûa coï Q låïn thç vãút næït nghiãng. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 6 P1. P42.

. σbtP56.Khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng: Tênh toaïn theo cæåìng âäü trãn TD nghiãng..3.Khäng bë phaï hoaûi trãn TD thàóng goïc: Tênh toaïn theo cæåìng âäü trãn TD thàóng goïc....3. P42. CÁÚU KIÃÛN CHËU σ Ubt ÄÚ=R N 7bt P1. I σb<Rb Ia σb<Rb x x M Taíi troüng tàng biãún daûng deío trong BT M phaït triãøn (nháút laì vuìng keïo). .. P3. P412. Khe næït nghiãng Khe næït thàóng goïc Nhæ váûy viãûc tênh toaïn vaì cáúu taûo caïc cáúu kiãûn chëu uäún theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü nhàòm: . P4.1 Giai đoạn I: Khi taíi troüng beï váût liãûu laìm viãûc âaìn häöi. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM: Quan saït mäüt dáöm BTCT chëu taíi cho âãún luïc bë phaï hoaûi: Taûi khu væûc giæîa dáöm nåi M låïn coï vãút næït thàóng goïc våïi truûc dáöm.2. P2. TRẠNG THÁI US-BD Chương 4 4.3. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT–BIẾN DẠNG TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC: Diãùn biãún cuía traûng thaïi US . Taûi khu væûc gáön gäúi tæûa coï Q låïn thç vãút næït nghiãng.... . σSAS σSAS Khi σbt=Rbt BT vuìng keïo sàõp sæía næït: Traûng thaïi Ia. Så âäö æïng suáút trong BT cong âi. P5. P54. 4.BD trãn TD thàóng goïc coï thãø phán thaình 3 giai âoaûn sau: 4.

. træåïcP54. Nãúu læåüng cäút theïp chëu keïo khaï nhiãöu. khi taíi troüng tàng tiãút diãûn bë phaï hoaûi khi BT chëu neïn âaût Rb trong khi σS< RS.2 Giai đoạn II: Taíi troüng tàng → BT chëu keïo næït.. Træåìng håüp 1 Træåìng håüp 2 4. Khi thiãút kãú cáúu kiãûn chëu uäún cáön traïnh træåìng håüp phaï hoaûi gioìn vç sæû phaï hoaûi xaíy ra âäüt ngäü t khiP2. biãún P3.4.. miãön BT chëu neïn M x x M thu heûp dáön. âæåüc (nguy ).. .3 Giai đoạn III: (phaï hoaûi deío) (phaï hoaûi gioìn) Cäút theïp åí traûng thaïi chaíy deío. khäng biãútP5. P42..3.3. khi taíi troüng tàng → æïng suáút trong cäút theïp âaût giåïi haûn chaíy RS (σS=RS): Traûng thaïi IIa.. taíi troüng σb=Rb σb=Rn tàng → Khe næït måí räüng vaì phaït triãøn dáön lãn phêa trãn. táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc cuía váût liãûu (Cäút theïp chè måïi âaût σS< RS).. II σb<Rb x σS<RS IIa M Chương 4 σb<RB x σS=RS Nãúu læåüng cäút theïp chëu keïo khäng nhiãöu làõm. P412. Miãön BT chëu neïn coï biãún daûng deío khaï låïn → så âäö æïng suáút bë cong nhiãöu. P4. daûng coì n khaï beï. P56. Màû t khaï Chiãø ÁÚUm KIÃ ÛN CH ËUcUkhäng ÄÚN 8 P1. Taûi khe næït toaìn bäü læûc keïo do cäút theïp M chëu. Âáy laì træåìng håüp phaï hoaûi thæï 2 (phaï hoaûi gioìn).. Khi æïng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb→ σS=RS σs<RS bë phaï hoaûi: træåìng håüp phaï hoaûi thæï nháút (phaï hoaûi deío)..

As = Rb . (æïng suáút vuìng neïn phán bäú daûng h0-x/2 a chæî nháût) Rb x/2 x x/2 Rbbx h AS RSAS b . P56.ÆÏng suáút trong vuìng BT chëu neïn: âaût cæåìng âäü chëu neïn Rb .1 Tính cấu kiện có TD chữ nhật: Coï 2 træåìng håüp bäú trê cäút doüc chëu læûc: .1. P412. ( 4 − 1) Täøng mä men våïi truûc qua troüng tám cäút theïp chëu keïo vaì vuäng goïc våïi mp uäún : x⎞ ⎛ ⇒ M gh = Rb .4.. . P3.... ⎝P42. P54.4..1 Tính tiết diện chữ nhật có cốt đơn: a) Så âäö æïng suáút: Mgh Så âäö æïng suáút åí TTGH I trãn cå såí cuía træåìng håüp phaï hoaûi deío: h h0 .x. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC: Chương 4 4. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC 4.. P4. 4.4.Chè coï cäút theïp chëu keïo goüi laì bäú trê cäút âån. ∑ M As = 0 .b.2 ⎠P5...Coï cäút theïp caí trong vuìng keïo láùn vuìng neïn : Cäút keïp.x.b.⎜ h0 − ⎟. ( 4 − 2) CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 9 P1. P2.. b) Cäng thæïc cå baín: Phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc dáöm: ∑X =0 ⇒ Rs .ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût cæåìng âäü chëu keïo RS.4.

x.u ⎝ 1. Rb..x. b . b.b.. AS . (4 − 6) RS RS A R A Goüi µ = S laì haìm læåüng cäút theïp thç haìm læåüng cæûc âaûi µ max = S.ÆÏng suáút giåïi haûn cuía cäút theïp trong vuìng BT chëu neïn (khi BT âaût tåïi biãún daûng cæûc haûn).u =500MPa våïi taíi troüng thæåìng xuyãn.∑ X = 0 ⇒ Rs .u .. (4 − 4) RS ⎛ ω⎞ h0 h0 1+ ⎜1 − ⎟ σ sc .R b .⎜ h0 − ⎟. P42. P54. σsc.85 våïi BT nàûng.max . R b . RS tênh bàòng MPa. P3. AS = R b .x ⇒ AS = . α=0. P56.⎛⎜ h0 − ⎞⎟. σsc. σsc.⎜ h0 − 2 ⎟..b.h 0 0 P2. ⎝ ⎠ Chương 4 ( 4 − 2) Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (âaím baío cho TD khäng væåüt quaï TTGH thæï I) laì: x⎞ ⎛ M ≤ M gh .h ÛN CH ËU UÄÚR N S10 P1. P5. As = Rb . (4 − 3a ) 2⎠ ⎝ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: Kãút quaí thæûc nghiãûm cho tháúy træåìng håüp phaï hoaûi deío xaíy ra khi: ω x x ≤ ξR = R = ξ = .b.max = ξ R ... (4 − 3) 2⎠ ⎝ x Kãút håüp (4-1) & (4-3): M ≤ RS .u =400MPa våïi taíi troüng âàûc biãût. ⇒ M ≤ Rb .h 0 ≤ = As. . (4 − 1) x⎞ ⎛ ∑ M As = 0 ⇒ M gh = Rb .b.Hãû säú phuû thuäüc loaûi BT.x. Tæì (4-1) & (4-4): R S .1 ⎠ Trong âoï: ω ..Âàûc træng tênh cháút biãún daûng cuía vuìng BT chëu neïn: α . P4.b...x ξ R . (4 CÁÚU KIÃb. P412..b.

5. P56.5.h 0 A R µmax = S. (4 − 9) Tæì (4 – 3a) ⇒ M ≤ RS .. cáúp âäü bãön cuía BT. Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: h0 Tæì (4 .ξ ) = α m .(1 .h0 .Rb . AS .max = ξ R . AS .b. ta tiãún haình mäüt säú pheïp biãún âäøi: x Âàût ξ = .max . RS.b. (4 − 10) Trong âoï αm= ξ.ξ ) = ζ ..b. vç váûy: µmin ≤ µ.h 0 RS Cäút theïp quaï êt cuîng bë phaï hoaûi gioìn. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 11 P2. P54.0.. loaûi cäút theïp (Rb.(1 − 0. .(1 − 0.. theo (4-7)P1. P4. (4 − 8) Tæì (4 . P412.5.5.0.x ⇒ AS = R b .ξ).RS . loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb.h 0 Chương 4 ≤ = As. theo (4-4) tênh ξR.h0 . Tênh cäút theïp cáön thiãút AS ? Giaíi: ..h02 . b .1) ⇒ Rs .b. (4 − 6) RS RS AS laì haìm læåüng cäút theïp thç haìm læåüng cæûc âaûi: b. (4 − 7) b.. P42..h0 .h02 .Tæì (4-1) & (4-4): R S .Rb .. h.b. RS).Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT. ξ).P3. mämen M. Âiãöu kiãûn haûn chãú ξ ≤ ξR ζ = (1 . P5. Goüi µ = d) Caïc baìi toaïn aïp duûng: Âãø tiãûn sæí duûng.x ξ R . ⇒ αm ≤ αR.R b .. AS = R b . Baìi toaïn 1: Biãút kêch thæåïc TD b. tênh µ max Tê h h h Vç h ï A ã h íi i í h ãú ï 1 20 ïi b í .b.ξ .. As = ξ .3) ⇒ M ≤ Rb .

P412.. ξ vaì ASP1. Aïp duûng caïc cäng thæïc (4 . : (tiãûn nháú choünP56. Yãu cáöu choün b.. theo (4-7) tênh µmax.9) xaïc âënh αm: α m = . Âãø giaí n choü n træåï c 2 áønP42. . P4.b. tàng cáúp âäü bãön cuía BT.t laìP54. P5. a = 30-60 våïi dáöm.Kiãøm tra αm theo âiãöu kiãûn haûn chãú: *Nãúu αm ≤ αR tra baíng coï ζ Tênh AS tæì phæång trçnh (4-10): Kiãøm tra haìm læåüng theïp: µ = **Nãúu αm > αR thç hoàûc AS = M . RS..Tênh h0 = h . âàût cäút theïp vaìo vuìng neïn (Âàût cäút keïp). .i cáöP3.R Sh 0 AS ≥ µ min b.. RS. loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb.Càn cæï loaûi BT. theo (4-4) tênh ξR.a. theo (4-4) tênh ξR. CÁÚcUbKIÃ ÛN CHËU UÄÚN 12 P2. loaûi cäút theïp. h.h 0 tàng kêch thæåïc TD. vaì tênh cäút theïp AS ? Giaíi: .Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT..Tæì phæång trçnh (4 . cäút theïp: Rb.8) & (4 . (4 − 12) 2 R b . cáúp âäü bãön cuía BT. træåï & ξ) h...9) baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 4 áøn: b.. theo (4-7) tênh µmax.h 0 . Vç chæa coï AS nãn phaíi giaí thiãút træåïc a: a = 15-20 våïi baín.Chương 4 Giaíi: . M . ( 4 − 13) ζ . Baìi toaïn 2: Biãút M.. .

M .h02 . cáúp âäü bãön cuía BT. .b.Chiãöu cao laìm viãûc cáön thiãút cuía TD h0: h0 = 1 αm . P5. P2.. P54.25 ÷ 0. R b . .. P3.Âãø giaíi cáön choün træåïc 2 áøn: (tiãûn nháút laì choün træåïc b & ξ) *Choün træåïc b (theo kinh nghiãûm.Rb . tæïc láúy ξ = ξR hay αm = αR ⇒ M gh = α R . h.. AS.) *Choün ξ: Chương 4 ξ = 0.Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT. Baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 2 áøn ξ. R A .h02 .Tæì (4 .. Baìi toaïn 3 (BT kiãøm tra): Biãút b. theo kiãún truïc. .a.b. loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb. P4.Kiãøm tra ξ theo âiãöu kiãûn haûn chãú: *Nãúu ξ ≤ ξR: tra baíng coï αm thãú vaìo (4 . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 13 P1.... ξ = 0..35 âäúi våïi dáöm. theo yãu cáöu cáúu taûo. **Nãúu ξ > ξR chæïng toí AS quaï nhiãöu.h 0 . theo (4-4) tênh ξR. RS..8) ⇒ ξ = S S .b. (4 − 14) R bb Sau khi coï bxh håüp lyï thç viãûc tênh AS tiãún haình theo nhæ baìi toaïn 1. P42. Tênh khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn Mgh (Mtd) Giaíi: . khaí nàng chëu læûc âæåüc tênh theo khaí nàng cuía vuìng neïn.Rb ..9) ⇒ M gh = α m .Càn cæï vaìo caïch bäú trê cäút theïp xaïc âënh âæåüc a räöi tênh h0 = h . Mgh nãn hoaìn toaìn xaïc âënh. P56. P412.25 âäúi våïi baín. loaûi cäút theïp..1 ÷ 0.

P56.2 Tính tiết diện chữ nhật có cốt kép: Caïc lyï do chuí yãúu âãø bäú trê cäút theïp chëu neïn trong dáöm (cáúu kiãûn chëu uäún): c Giaím âäü voîng do tæì biãún khi chëu taíi troüng daìi haûn. P4.5 thç nãn tàng kêch TD.. Kãút quaí nghiãn cæïu cho tháúy chè nãn âàût cäút keïp khi αm ≤ 0. P5.. M Vç váûy âiãöu kiãûn âãø tênh cäút keïp laì α R < α m = ≤ 0. A's a' e Dãù thi cäng.. x Rsc A's Rb Ab M h0 h Ab As a Rs As * Âiãöu kiãûn âàût cäút keïp: b Viãûc âàût cäút keïp khäng phaíi luïc naìo cuîng laì kinh tãú. P2.h 0 Viãûc tênh toaïn våïi træåìng håüp âàût cäút keïp coìn coï thãø gàûp khi do yãu cáöu cáúu taûo trong vuìng neïn coï mäüt læåüng theïp âaïng kãø..b. P3.. d Tàng tênh deío cuía cáúu kiãûn. P412. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 14 P1.1..4.1.5 nãúu αm >0.. 2 R b .Chương 4 4.5.2 Tính tiết diện chữ nhật có cốt kép: 4. ... cáön xeït âãún aính hæåíng cuía noï. P54. P42.

P2. P3.Rb . ζ = (1 .x + Rsc . (4 − 16) 2⎠ ⎝ Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (âaím baío cho TD khäng væåüt quaï TTGH thæï I): x⎞ ⎛ M ≤ M gh ⇒ M ≤ Rb .(h0 − a '). (4 − 17) 2⎠ ⎝ Cuîng duìng caïc kyï hiãûu nhæ træåìng håüp cäút âån: x ξ = ...b. A's . ( 4 − 15) Täøng mä men våïi truûc qua troüng tám cäút theïp AS vaì vuäng goïc våïi mp uäún cuía dáöm: x⎞ ⎛ ⇒ M gh = Rb . ( 4 − 18) Tæì (4-15) ⇒ M ≤ α m .x.b.(h0 − a '). P54. A's . Rb A’S RSCA’S x h0 Mgh .h02 + Rsc . ∑ M As = 0 .Rb . h0 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Rs .Bã täng vuìng neïn âaût Rb. As = Rb .b. ξ). P42. αm= ξ..x. P56.(h0 − a ')..... P4.5. A's . P5.0.h0 + Rsc ..0.Chương 4 a) Så âäö æïng suáút: Âãún TTGH vãö cæåìng âäü.ξ)..⎜ h0 − ⎟ + Rsc .⎜ h0 − ⎟ + Rsc .Cäút theïp chëu keïo AS âaût RS . P412.b. A's . A's .5.Cäút theïp chëu neïn A’S âaût RSC a b) Cäng thæïc cå baín: AS RSAS h0 h a b Phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc dáöm: ∑X =0 ⇒ Rs . (4 − 19) Tæì (4-16) ⇒ CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 15 P1. så âäö æïng suáút: a' .b.(1 . As = ξ .

(h0 − a '). P56. P3.Chương 4 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Rs . A’S nãn phaíi loaûi båït áøn säú bàòng caïch choün træåïc ξ = ξR tæïc αm= αR. cáúp âäü bãön cuía BT. (Âãø låüi duûng hãút khaí nàng chëu neïn cuía BT nãn cäút theïp AS. loaûi cäút theïp.Xaïc âënh h0 = h . AS.Kiãøm tra âiãöu kiãûn cáön thiãút tênh cäút keïp : α R < α m = R b .b.18). h. b.. tênh ξR.21) d) Caïc baìi toaïn aïp duûng: Baìi toaïn 1: Biãút M. Tênh AS. ( 4 − 23) R sc (h 0 − a ' ) ξ .. P412.Rb .. RS. (4 − 22) .h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR. P54. M ≤ 0.h02 + Rsc . P5.h R As = R b 0 + sc A's . ..Âãø æïng suáút neïn trong A’S âaût âãún RSC phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: x ≥ 2a’.20) .Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb.a (a vaì a’ âæåüc choün træåïc nhæ træåìng håüp âàût cäút âån).b. P42. As = ξ .Âãø cáúu kiãûn khäng bë phaï hoaûi gioìn tæì BT chëu neïn: x ≤ ξR.b.. (4 .b.α R R b . a’ âaî giaí thiãút! ...h 02 Thay αm= αR vaìo (4-19) tçm âæåüc: A'S = .h 02 Baìi toaïn våïi hai phæång trçnh (4 .b.5.19) chæïa 3 áøn säú ξ. (4 − 19) Tæì (4-16) ⇒ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: ..Rb . (4 − 24) Thãú A’S vaìo (4-18) âæåüc: Rs Rs CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 16 P1. (4 . P4. (4 .R . P2..h0 + Rsc . RSC. ( 4 − 18) Tæì (4-15) ⇒ M ≤ α m . A's . Khäng quãn kiãøm tra laûi a. A’S coï (AS + A’S) beï nháút). A’S ? Giaíi: . A's . M .

RS. b. P2. P54.. Tênh ACh S? Giaíi: . RSC.h0.Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb. P5.Xaïc âënh h0 = h . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 17 P1..a (a vaì a’ âæåüc choün træåïc nhæ træåìng håüp âàût cäút âån).b. (4 − 25) . Nãúu x ≥ 2a’: As = ξ .ương 4 Baìi toaïn 2: Biãút M... (4 − 27) h0 M gh M Tæì âiãöu kiãûn M≤ Mgh ⇒ As = .x σSC. ( 4 − 28) a Rs (h0 − a ') Rb... P412.(h0 − a')..A’S RS. Xem håüp læûc cuía vuìng neïn truìng våïi troüng tám A’S (láúy x = 2a’). P4. Baìi toaïn xaïc âënh vç coï hai phæång trçnh chæïa 2 áøn säú. .R sc .b.(h0 − a' ) R b . ( 4 − 26) Rs Nãúu x < 2a’: æïng suáút trong cäút theïp chëu neïn σSC< RSC. a’ a’ Så âäö æïng suáút luïc âoï coï daûng: ∑ M A's = 0 ⇒ M gh = Rs . P56. tênh ξR.AS Nãúu αm > αR: cäút theïp A’S âaî cho laì chæa âuí âaím baío khaí nàng chëu læûc cuía vuìng neïn nãn ta xem A’S laì chæa biãút vaì tênh theo baìi toaïn 1(Tênh AS. .b. A’S).. A's . Tæì (4-19) tênh αm: α m = M .. As .Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: Nãúu αm ≤ αR: tra baíng ξ → x = ξ.Rb . h.h 02 . P42. P3. loaûi cäút theïp vaì A’S. cáúp âäü bãön cuía BT.h0 Rs + Rsc A's .

P2. P412.. RS.Rb .h02 + RSC . h0 Hoàûc laì khäng kãø âãún cäút chëu neïn A’S vaì tênh nhæ cäút âån räöi so saïnh 2 kãút quaí tênh. A'S .h 0 Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: 2a ' ≤ ξ ≤ ξ R Tæì ξ ⇒ αm: M gh = α m .b. tênh ξR.ươkhaí ng 4 Baìi toaïn 3: Biãút b.. P5. P42..b.Xaïc âënh a..b. Baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 2 áøn säú laì ξ vaì Mgh nãn hoaìn toaìn xaïc âënh. láúy Mgh naìo låïn hån laìm khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn. cáúp âäü bãön cuía BT. .. a’.Rb . tæïc láúy ξ = ξR hay αm = αR. Nãúu ξ > ξR láúy ξ = ξR hay αm = αR âãø tênh Mgh: M gh = α R . P3. KiãømChtra nàng chëu læûc cuía TD (Mgh = ?). loaûi cäút theïp.. A'S .h02 + RSC . Nãúu h0 2a ' Nãúu ξ ≤ (tæïc x < 2a’) láúy x = 2a’ âãø tênh Mgh theo (4-27). Giaíi: .(h0 − a' ). Chæïng toí cäút theïp chëu keïo AS quaï nhiãöu. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 18 P1.. P54. RSC. xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn theo khaí nàng cuía vuìng neïn. A’S. P56. R b . h0 = h – a. R A − R SC A'S Tæì (4 .. .. AS.18) ⇒ ξ = S S . P4. h.(h0 − a' ).Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb.

.2 Tính toán cấu kiện có TD chữ T 4..2 Tính toán cấu kiện có TD chữ T: 4. khaí nàng chëu læûc cuía TD tæång âæång nhæ TD chæî nháût b’f*h.. P56. Nhæ váûy theo quan âiãøm tênh toaïn khaí nàng chëu uäún caïc dáöm âæåüc xãúp vaìo loaûi coï TD chæî nháût khi vuìng neïn coï hçnh chæî nháût. P2. truûc TH qua caïnh. P4. Træåìng håüp a): Caïnh chæî T nàòm trong vuìng neïn h’f b’f b’f h’f h h’f bs h Σbs Træåìng håüp b): d) Caïnh nàòm trong vuìng keïo khäng aính hæåíng âãún khaí nàng chëu læûc cuía TD nãn âæåüc tênh nhæ TD chæî nháût b*h.. P412..1 Đặc điểm laìm viãûc cuía TD chữ T: b’f h h’f a) b h h b b) b’f b h bf seî tàng thãm diãûn têch BT vuìng neïn.. vaì laì TD chæî T khi vuìng neïn coï hçnh chæî T. P3.2. h b c) b’f Tiãút diãûn chæî T gäöm caïnh vaì sæåìn. P42.4.. Træåìng håüp c): Caïnh nàòm trong vuìng neïn. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 19 P1. P5.. .Chương 4 4. tàng khaí nàng chëu uäún cuía TD.. Træåìng håüp d) Tênh nhæ tiãút diãûn chæî T våïi bãö räüng sæåìn bàòng täøng caïc sæåìn.4. P54.

ương Bãö räüng caïnh duìng trong tênh toaïn âæåüc xaïc âënh theo âäü væån SC quyCh âënh láúy4 nhæ sau: TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6.7 trang 62 qui âinh: Giá trị b’f dùng để tính toán được lấy từ điều kiện: bề rộng mỗi bên cánh SC.2.1h: 3h’f + trường hợp h’f < 0.. Nhæng TD chæî T âàût cäút keïp (theo tênh toaïn) êt khi duìng vç khäng kinh tãú (TD chæî T do âaî coï vuìng chëu neïn låïn).05h ≤ h’f < 0. −khi cánh có dạng công xôn: + trường hợp h’f ≥ 0. P412. P3. P2.2. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 20 P1. tính từ mép bụng dầm không được lớn hơn 1/6 nhịp cấu kiện và lấy không lớn hơn: -khi có sườn ngang hoặc khi h’f ≥ 0.....05h: cánh không kể đến trong tính h toán. P54.. −khi không có sườn ngang hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng cách giữa các sườn dọc.1h: 6h’f h'f + trường hợp 0. P4. b'f b'f SC SC b SC S SC S Tiãút diãûn chæî T coï thãø âàût cäút âån hoàûc cäút keïp..1h: 6h’f.. P42. P5. . h’f < 0.1h: 1/2 khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc. P56..

.. Âãø phán biãût truûc TH qua caïnh hay sæåìn. P412.. P4.b' f . .h' f . P5. P56. P3..Nãúu truûc TH qua sæåìn tênh toaïn theo TD chæî T. Nãúu M > Mf: truûc TH qua sæåìn.4. (4 − 29) S ( ) Nãúu M ≤ Mf: truûc TH qua caïnh.2.. P54..2 Tính toán tiết diện chữ T: (Đặt cốt đơn) a) Så âäö æïng suáút: b'f b'f Rb x h'f h h0 Mgh AS a x h h0 RS. b) Cäng thæïc cå baín: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 21 P1. goüi Mf laì mä men uäún khi truûc TH âi qua meïp giæîa caïnh vaì sæåìn (x= h’f): ∑ M A = 0 ⇒ M f = Rb . tênh toaïn theo TD chæî T.5h' f ..Nãúu truûc TH qua caïnh TD chæî T âæåüc tênh nhæ TD chæî nháût b‘f xh. h0 − 0. . P42.Chương 4 4..AS Rb h'f Mgh AS a RS.AS b b .. P2. tênh toaïn theo TD chæî nháût b’fxh.

h0 + Rb .h′f ). (4 − 31) RS.. b' f −b . P412. ⇒ M gh = Rb .(1 ..5. P42.Rb . ξ).x ) + Rb . (h0 − 0.4.5.Rb .(b' f −b). P3. P2.h' f .x.. . (h0 − 0.b.x.h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR.x) + Rb .b.(h0 − 0.b.4. ( 4 − 30) Mgh AS a ∑ M AS = 0..Âãø cáúu kiãûn khäng bë phaï hoaûi gioìn tæì BT chëu neïn: x ≤ ξR. (4 − 33) ( ) ( ) M ≤ α m . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 22 P1. h0 − 0.h02 + Rb .ξ).. (4 − 34) Tæì (4-31) ⇒ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: .h' f .(b' f −b).h' f . b' f −b .(h0 − 0.b.5.h' f .x + Rb . As = ξ . αm= ξ.5. P4.0.h' f ).AS b Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: M ≤ Mgh Hay M ≤ Rb ..b.h' f . P5.2 Tính toán tiết diện chữ T: (Đặt cốt đơn) Chương 4 b'f Rb a) Så âäö æïng suáút: ∑ X = 0. b' f −b . ζ = (1 .5.5.2. h0 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Tæì (4-30) ⇒ ( ) Rs .. (4 − 32) Cuîng duìng caïc kyï hiãûu nhæ træåìng håüp TD chæî nháût: x ξ = ..0. P54.5.h' f . P56.. ⇒ ( h'f x h h0 b) Cäng thæïc cå baín: ) Rs As = Rb .

5.(h0 − 0. cáúp âäü bãön cuía BT.h' f . M. Tæì (4-33) ⇒ As = b (ξ .b. (4 − 33) ( ) ( Chương 4 ) M ≤ α m . b’f.h02 + Rb .h' f .. tæïc µ=[AS/(b. P412. h. Tênh AS? Giaíi: M − Rb . cáúp âäü bãön cuía BT. P4. h... ) ..h0)]). d) Tênh toaïn tiãút diãûn: Tênh cäút theïp: Biãút b. ( 4 − 36) Rs Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp cuía TD (chè tênh cho pháön sæåìn..Rb . h0 − 0. (4 − 34) x ≤ ξR.b.5. cäút theïp AS. Tênh Mgh? Giaíi: ξ= ( ) Rs . b' f −b .(b' f −b ). cáúp âäü bãön cuía BT. loaûi cäút theïp.h0 Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: R * Nãúu αm ≤ αR: tra baíng âæåüc ξ.b. tæì (4 . ( 4 − 37) Rb . tênh αm: α m = 2 Rb .b..h02 + Rb .h' f . P2. b' f −b .. Baìi toaïn kiãøm tra: Biãút b..34)ì: M gh = α m .b.b. b’f. P54. P42. (4 − 35) Tæì (4-34). * Nãúu αm > αR: phaíi âàût cäút keïp hoàûc tàng kêch thæåïc TD.( ) Rs . Tæì (4-33) xaïc âënh ξ: ( ) ( * Nãúu ξ > ξR thç láúy ξ = ξR tæïc αm = αR âãø tênh Mgh. P3. b' f −b .h' f . b' f −b . P56.h' f ) .Rb .h0 * Nãúu ξ ≤ ξR tra baíng coï αm.h0 + Rb .h' f . h0 − 0.h' f . h’f. As = ξ .h' f .h' f ). P5.Rb . As − Rb .. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 23 P1.h0 + (b' f −b ).5.h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR. h’f.

TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG 4. µ w = sw . Q M Q 4. Hai pháön dáöm coï xu hæåïng træåüt lãn nhau vaì tuût xuäúng so våïi gäúi tæûa. Luïc âoï cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy hay bë keïo tuäüt vç neo khäng âuí. (4 − 39) Trong âoï ϕw1 .Rb . nghiãng CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 24 P1.h0 ..3.. âãø BT khäng bë phaï våî vç æïng suáút neïn chênh cáúu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Q ≤ 0.α. Sæû phaï hoaûi theo TD nghiãng thæåìng theo 2 kiãøu: Kiãøu 1: Hai pháön dáöm naìy quay xung quanh vuìng neïn.diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng c våïiP3.s Asw. âæåüc ϕw1= 1+5. qua TD P5. P4.3.40) xaïc âënh theo cäng thæïc: Våïi α= ES A . P54. .. (4 ..2 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu æïng suáút neïn chênh (ÂK haûn chãú): Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí. n vaì càõt P42.5..ϕ w1...µw ≤ 1. Eb b. Kiãøu 2: Khi cäút theïp chëu keïo khaï nhiãöu vaì neo chàût thç sæû quay cuía 2 pháön dáöm bë caín tråí..5. P56. Dáöm bë phaï hoaûi khi miãön M BT chëu neïn bë phaï våî do taïc duûng chung cuía læûc càõt vaì læûc eïp. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG: Chương 4 4.b.5.Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía cäút âai âàût vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn.ϕ b1. goï P2.1 Đặc điểm phá hoại trên tiết diện nghiêng (TDng): Trãn TDng chëu taïc duûng âäöng thåìi mä men vaì læûc càõt.. vuìng neïn thu heûp laûi cuäúi cuìng bë phaï huíy. truûc cáú u kiãûP412.5.

âæåüc ϕw1= 1+5.Hãû säú láúy nhæ sau: + đối với bê tông nặng.2 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu æïng suáút neïn chênh (ÂK haûn chãú)Ch : ương 4 Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí.b. 0. âãø BT khäng bë phaï våî vç æïng suáút neïn chênh cáúu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Q ≤ 0. (4 − 39) Trong âoï ϕw1 .Hãû säú xeït âãún khaí nàng phán phäúi laûi näüi læûc cuía caïc loaûi BT khaïc nhau: ϕb1 = 1 − β Rb .. (4 .. P3.02. P2.ϕ b1.Rb .39) nãúu khäng thoía maîn phaíi tàng kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc tàng cáúp âäü bãön BT.5. ϕb1.40) xaïc âënh theo cäng thæïc: Våïi α= ES A .ϕ w1.s Eb Asw.3.01. P412. P54. b..Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai theo chiãöu doüc cáúu kiãûn.h0 . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 25 P1. bê tông hạt nhỏ. P56. P4. P5. Âiãöu kiãûn (4 . P42. Rb tênh bàòng MPa.Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía cäút âai âàût vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn. µ w = sw ... s ... (4 − 41) β . Chiãöu räüng sæåìn cuía TD chæî T vaì chæî I.α.Chiãöu räüng cuía TD chæî nháût..3. .4.. b .µw ≤ 1.diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn vaì càõt qua TD nghiãng. bê tông tổ ong: + đối với bê tông nhẹ: 0.

.2.h0 . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 26 P1.(1 + ϕ n )..(1 + ϕ n ).3 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu càõt cuía tiãút diãûn BT (cáúu kiãûn bäú trê cäút ngang chëu càõt): Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí ràòng khi dáöm chëu càõt thuáön tuïy.5.43) lấy theo khống chế: ϕb 4 . P54.Rbt .b.5.3. để đảm bảo độ bền trên vết nứt xiên cần tính toán đối với vết nứt xiên nguy hiểm nhất theo điều kiện: ϕb 4 . P5. P3.ương 4 Chkhäng 4. ( 4 − 43) c Vế phải của công thức (4 .4 trang 81 qui âinh: Đối với cấu kiện BTCT không có cốt thép đai chịu lực cắt.h0 ≥ ≥ ϕb 3 .Rbt . . τ = σ kc = b..b. P4.. P2. c ≤ cmax = 2.Rbt .5.h0. ( 4 − 44 ) c Trong đó c – chiều dài hình chiếu của TDng trên trục dọc cấu kiện tính từ mép gối tựa.Rbt . P42.Rbt .h0 Tæïc khaí nàng chëu càõt låïn nháút cuía tiãút diãûn BT: Qb max = 2.Rbt .5. ϕb4 phụ thuộc loại BT.Rbt . seî khäng xuáút hiãûn khe næït nghiãng nãúu æïng suáút tiãúp thoía âiãöu kiãûn: Q ≤ 2.h0 .Lực cắt được xác định từ ngoại lực đặt ở một phía của TDng đang xét.h02 2.b.b. (4 − 42a ) TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6....5..(1 + ϕ n ). P56. Q . P412.h0 .h02 Q≤ .. Hệ số ϕb3.b. (4 − 42) Váûy âiãöu kiãûn cæåìng âäü theo læûc càõt låïn nháút cuía cáúu kiãûn khäng coï cäút theïp ngang laì: Qmax ≤ 2.b.

h0 ≥ ≥ ϕb 3 .b.(1 + ϕ n ).2 . Hệ số ϕn xét đến ảnh hưởng lực dọc.b.2. ϕb4 phụ thuộc loại BT...43) lấy theo khống chế: ϕb 4 .(1 + ϕ n ). 0. ( 4 − 44 ) c Trong đó c – chiều dài hình chiếu của TDng trên trục dọc cấu kiện tính từ mép gối tựa.5.4 trang 81 qui âinh: Đối với cấu kiện BTCT không có cốt thép đai chịu lực cắt. xác định theo công thức: ϕ = 0.. trong công thức (4-45) thay N bằng lực nén trước P.. N −Khi chịu lực kéo dọc trục. P5. không xét nếu lực nén dọc trục gây ra mô men uốn cùng dấu với tác dụng của tải trọng. để đảm bảo độ bền trên vết nứt xiên cần tính toán đối với vết nứt xiên nguy hiểm nhất theo điều kiện: ϕb 4 .(1 + ϕ n ). (4-46) không hơnP56. xác định theo công thức: ϕ = − 0 . được xác định như sau: −Khi chịu lực nén dọc.h02 2..Lực cắt được xác định từ ngoại lực đặt ở một phía của TDng đang xét.vế P412.h0 . ( 4 − 46 ) n R bt bh 0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 27 P1. Q ..Rbt .ương 4 Chkhäng 4. P2.8. Hệ số ϕb3.h0 Đối với cấu kiện ứng lực trước.Rbt . n . lớn P54.h0.. ( 4 − 43) c Vế phải của công thức (4 . c ≤ cmax = 2.b.5. nhưng giá trị tuyệtP3..b.1 N ≤ 0.b.3 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu càõt cuía tiãút diãûn BT (cáúu kiãûn bäú trê cäút ngang chëu càõt): TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6.Rbt . P4.h02 Q≤ .Rbt . (4 − 45) Rbt .3..5. đối của phải của P42. Hệ số ϕn xét đến ảnh hưởng lực dọc.

ASW: Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn (goüi laì 1 låïp). P3.inc(i): Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc låïp cäút xiãn (i=1. Zsw(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút âai âãún troüng tám vuìng neïn. Zs: Khoaíng caïch tæì troüng tám cäút theïp doüc chëu keïo âãún troüng tám vuìng neïn.. P56. P5..4 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng của dầm có cốt ngang: 4. Zs. P4. Qb s s s s s s Rsw Asw Rsw Asw Rsw As.5..). . inc Rsw Asw c0 c Giaíi thêch caïc âaûi læåüng trong så âäö æïng læûc: s: Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai.. P42. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 28 P1.5. P412....1 Sơ đồ ứng lực trên tiết diện nghiêng: Giaí thiãút: Näüi læûc trong caïc cäút ngang laì læûc keïo doüc theo truûc cuía noï.4.. P54. P2.5. RSW: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp ngang...inc(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút xiãn âãún troüng tám vuìng neïn. 2..4 Điều kiện cường độ TDng có cốt ngang Chương 4 4. AS.

P54. âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng Q ≤ Qb + Qsw + Qs . Qs... AS.5. Zsw(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút âai âãún troüng tám vuìng neïn. P42. P56. 2. P3. P412. P2.inc(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút xiãn âãún troüng tám vuìng neïn. P5..inc1 Qb Nb+RSCA’S θ s s RswAs. P4.inc(i): Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc låïp cäút xiãn (i=1..4.4 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng của dầm có cốt ngang: 4. Zs: Khoaíng caïch tæì troüng tám cäút theïp doüc chëu keïo âãún troüng tám vuìng neïn.. . Qb: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía BT âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 29 P1..inc . ( 4 − 47 ) theo læûc càõt nhæ sau: Trong âoï: QSW: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút âai.5..)..... Zs.inc1 ZS x M RswAsw Q RSAS+ RSPASP Z sw2 c0 c Zsw1 4. s.4.inc: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút xiãn.Chương 4 4.inc2 Zs. ASW: Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng.2 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo læûc càõt: Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu uäún coï âàût cäút theïp ngang.5.1 Sơ đồ ứng lực trên tiết diện nghiêng: Z Giaíi thêch caïc âaûi læåüng trong så âäö: s: Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai. RSW: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút ngang.

( 4 − 50a) ϕb 3 0 Âäöng thåìi phaíi âaím baío Qb ≤ Qbmax. 1 + ϕ f + ϕn Rbt . P56. P2.inc . ( 4 − 48 ) c ( ) Hệ số ϕb2 xét đến ảnh hưởng của loại bê tông.. Trong mọi trường hợp phải khống chế giá trị: 1 + ϕ f + ϕn ≤ 1.b..inc: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút xiãn. P42. Qb: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía BT âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: ϕb 2 . 1 + ϕ f + ϕn Rbt . P54. ( ) Giá trị Qb tính theo (4-48) lấy không nhỏ hơn: Qb ≥ Qb min = ϕb3.5. P4... . Tæì (4-48) vaì (4-42) suy ra: ϕ c ≥ b 2 (1 + ϕ f + ϕ n ).h0. P3. âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng Q ≤ Qb + Qsw + Qs .4.h0 .b. Qs..5. Hệ số ϕf xét đến ảnh hưởng của cánh chịu nén trong tiết diện chữ T.... (4 − 50) ( ) Khaí nàng chëu càõt cuía BT phaíi âaím baío Qb ≥ Qbmin. Tæì (4-48) vaì (4-50) suy ra: c≤ ϕb 2 h .2 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo læûc càõt: Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu uäún coï âàût cäút theïp ngang. chữ I.. ( 4 − 50b) 2 .Chương 4 4. P412. ( 4 − 47 ) theo læûc càõt nhæ sau: Trong âoï: QSW: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút âai.5 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 30 P1. P5.h02 Qb = .

.inc . Tênh toaïn cäút âai khi khäng âàût cäút xiãn: 4.. .. Asw = qsw.3 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo mä men: Âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng theo mä men.h02. (4 − 56) Trong âoï: M b = ϕb 2. Ms.5. Msw.5.A Våïi: qsw = sw sw .1 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TD nghiãng khi khäng âàût cäút xiãn: Khi khäng duìng cäút xiãn. Âãø tçm c0: M dQu = qsw − 2b = 0.(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt . ( 4 − 57 ) dc c0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 31 P1.5. P3.b.. P2..5. âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng (4-52) tråí thaình: Q ≤ Qu = ϕb 2 .Chương 4 4. P412. ( 4 − 52) Trong âoï læûc càõt do cäút âai chëu coï thãø viãút laûi nhæ sau: Qumin Qsw = ∑ Rsw. ( 4 − 51) Trong âoï: M -Mä men cuía táút caí ngoaûi læûc âàût åí mäüt phêa cuía TDng âäúi våïi truûc âi qua håüp læûc cuía vuìng neïn vaì thàóng goïc våïi màût phàóng uäún. P42.c.5.5. P4.2 Tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm nháút: Trë säú c0 tæång æïng våïi Qu nhoí nháút (Qumin). cáön tênh toaïn våïi TDng nguy hiãøm nháút theo âiãöu kiãûn: M ≤ M s + M sw + M s .. P54.c. Ms. P56.4. ( 4 − 55 ) 4.. ( 4 − 54 ) s Cuìng våïi (4-48).b.. âiãöu kiãûn (4-47) tråí thaình: Qu Q ≤ Qb + Qsw .. P5. cäút âai vaì cäút xiãn càõt qua TDng.(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt . (4 − 53) R .inc -täøng mä men âäúi våïi truûc noïi trãn cuía caïc näüi læûc tæång æïng trong cäút theïp doüc. 4.h02 c c0 c + qsw .5.

P5. s được xác định theo công thức: Đối với các cấu kiện như vậy.Rbt . M b . cốt thép đai xác định theo tính toán phải thoả mãn điều kiện: ϕb3.. P412. P3... ( 4 − 59) Khi đó.5. ..qsw .2 Tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm nháút: Trë säú c0 tæång æïng våïi Qu nhoí nháút (Qumin). P54.A trong đó: qsw– nội lực trong cốt thép đai trên một đơn vị chiều dài cấu kiện: qsw = sw sw . (4 − 56) Trong âoï: M b = ϕb 2.(1 + ϕ n + ϕ f ). ( 4 − 58 ) ⇒ Qu min = 2. Âãø tçm c0: M dQu = qsw − 2b = 0.(1 + ϕn + ϕ f ).co .(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt ..5.Rbt . ( 4 − 57 ) dc c0 Mb . P42. có bước không đổi trong khoảng tiết diện nghiêng đang xét.Chương 4 4...h02 c0 = ..h0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 32 P1. giá trị Qsw Qsw = qsw .b Qb min = .h02. q sw R .b. P4.b. Tçm âæåüc: c0 = qsw Đối với cấu kiện chỉ đặt cốt thép đai thẳng góc với trục dọc cấu kiện.. (4 − 60) qsw ≥ 2 2. P56. P2. giá trị c0 ứng với cực tiểu của biểu thức (Qb + Qsw) xác định theo công thức: ϕ b 2 .

... P56. Ch cóươ bước không đổi trong khoảng tiết diện nghiêng đang xét. . P3.c.h0 Khi tênh toaïn cäút âai cáön phaíi tênh våïi nhiãöu TDng khaïc nhau våïi giaï trë c khäng væåüt quaï khoaíng caïch tæì gäúi tæûa âãún TD coï giaï trë mä men cæûc âaûi vaì khäng væåüt quaï giaï trë tênh theo (4-50a).(1 + ϕ n + ϕ f ). Mb + (qsw + q1 ).. P412. s Đối với các cấu kiện như vậy.b Qb min = .ng 4 Đối với cấu kiện chỉ đặt cốt thép đai thẳng góc với trục dọc cấu kiện.h02 c0 = .Rbt . P5. Qb q1 4. P2. P54. q sw R . P4.5.c + q1. giá trị Qsw được xác định theo công thức: Qsw = qsw .A trong đó: qsw– nội lực trong cốt thép đai trên một đơn vị chiều dài cấu kiện: qsw = sw sw .(1 + ϕn + ϕ f ). ( 4 − 61 ) c s s qsw ZS M RswAsw Vaì TDng nguy hiãøm nháút c0: qsw Mb c0 = .3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Vãú phaíi cuía (4-55) coï thãm q1: Qu = ϕb 2 .b.(1 + ϕ f + ϕ n ) Rbt . ( 4 − 59) Khi đó.h02 ⇒ Qu = c Nb+RSCA’S x + qsw .b..Rbt . ( 4 − 62 ) RSAS+ RSPASP Q qsw + q1 c CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 33 P1.co .... P42.c.5.. giá trị c0 ứng với cực tiểu của biểu thức (Qb + Qsw) xác định theo công thức: ϕ b 2 . cốt thép đai xác định theo tính toán phải thoả mãn điều kiện: ϕb3. (4 − 60) qsw ≥ 2 2.

P5.. ( 4 − 66 ) 0..6 Trong âoï: Qb1 = 2.b.qsw thç c0 tênh theo cäng thæïc (4-62).c.. ( 4 − 63 ) c Theo thæûc nghiãûm: .6 P412. P4. Mb . ( 4 − 62 ) qsw + q1 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü theo læûc càõt seî laì: Qmax ≤ Qu = Qbương 4 Ch q1 4.5.5. P54..(1 + ϕ f + ϕ n ) Rbt .Khi q1 ≤ 0. giaï trë c0 khäng phuû thuäüc vaìo sæû bäú trê cäút âai.h02 c ⇒ Qu = Nb+RSCA’S x + qsw . P1. Trong tênh toaïn thiãút kãú.. P3.3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Vãú phaíi cuía (4-55) coï thãm q1: qsw s qsw Q ZS M RswAsw RSAS+ RSPASP c Mb + (qsw + q1 ). M b P56.. ( 4 − 67 ) * Khi Thç 2 Qmax − Qb21 qsw = ..qsw thç c0 tênh theo cäng thæïc: c0 = . ( 4 − 64 ) q1 Âiãöu naìy coï nghéa khi q1 beï.q1 .. ( 4 − 68 ) 4M b Mb Qb1 ( Qmax − Qb1 )2 + Q > Q > . ( 4 − 69 ) * Khi . M b .c + q1. tênh cäút âai (qsw) nhæ sau: Q Qmax ≤ b1 .Qu = ϕb 2 . P42.Khi q1 > 0. Mb + (qsw + q1 ). ( 4 − 61 ) c s Vaì TDng nguy hiãøm nháút c0: Mb c0 = . .c.5.5. ( 4 − 70 ) Thç qsw = b1 max CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 34 h0 P2.c.. 0.

6 Mb − Qb1 Q . ( 4 − 70 ) h0 0. ( 4 − 67 ) Thç 2 Qmax − Qb21 qsw = .5.q1 . P42.. P4.5.. P5.. Trong caí hai træåìng håüp trãn. ( 4 − 69 ) Thç qsw = * Khi . ( 4 − 71 ) .h0 M Qmax − Qb1 Qmax ≥ b + Qb1.h0 ϕb3 2 .5.. P2. M b . ( 4 − 68 ) 4M b 2 Mb Qb1 ( ) Q − Q max 1 b + Qb1 > Qmax > ..4 Træåìng håüp cäút âai âàût khäng âãöu (chëu taíi troüng phán bäú âãöu): q1 Våïi taíi troüng phán bäú âãöu.3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Trong tênh toaïn thiãút kãú.5.q1 − ⎜⎜ . 2 . tênh cäút âai (qsw) nhæ sau: Q * Khi Qmax ≤ b1 . P54... P3. P56. ϕ ⎝ ⎠ ⎝ 0 0 ⎠ b3 4. ( 4 − 72) * Khi Thç qsw = h0 h0 Q Nãúu tênh âæåüc qsw < b min thç phaíi tênh laûi qsw theo cäng thæïc sau: 2. l1 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 35 P1.h0 2 2 ⎛ Qmax ϕb 2 ⎞ ⎛ Qmax ⎞ Qmax ϕb 2 ⎟⎟ . .. Do âoï tæì khoaíng caïch l1 naìo âoï tênh tæì gäúi tæûa s1 s1 s1 coï thãø tàng caïch khoaíng cäút âai (bäú s2 s2 trê âai thæa hån). caìng xa gäúi tæûa læûc càõt caìng giaím. (4 − 73) qsw = + + . ( 4 − 66 ) 0..q1 ⎟⎟ − ⎜⎜ h h 2. láúy qsw ≥ max 2.6 Trong âoï: Qb1 = 2. P412.Chương 4 4.

h0 .5. .. 1 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 36 P1. ( 4 − 76 ) q1 Trong âoaûn cäút âai âæåüc giaím (nàòm ngoaìi âoüan l1) giaï trë qsw2 khäng bàõt buäüc phaíi thoía âiãöu kiãûn (4-60)..c01 − Qmax + q1. qswi s1 s1 ...Khi q1 ≤ qsw1 . (4 − 75) q1 − (qsw1 − qsw 2 ) ϕb3 Qmax − (Qb min + qsw 2 . ( 4 − 74 ) qsw1 − qsw2 Trong âoï c = s1 s2 s2 l1 Mb ϕ ≤ b 2 . P412. P56. P4.4. F F .c01 ) − c01.5. P3.4 Træåìng håüp cäút âai âàût khäng âãöu (chëu taíi troüng phán bäú âãöu): Chương 4 q1 Viãûc tênh toaïn tiãún haình nhæ sau: . P2...Tênh c01 vaì c02 theo (4-58): Mb c0i = . P42.qsw2 thç: Mb + qsw1..5.Khi q1 > qsw1 .5 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng táûp trung: 1 2 Trong træåìng håüp naìy cáön tênh s s toaïn våïi táút caí caïc TDng ci xuáút phaït tæì meïp gäúi nhæng khäng væåüt quaï TD coï mä men låïn nháút.qsw2 thç: l1 = 4..5.c c l1 = c − . cP54. P5..

P412. P42.. P56... P5.. P3.4... . (4 − 80) * Nãúu 0i thç: qsw(i ) = i i c0 c0 ci ci (Qi − Qbi )2 . P54. (4 − 81) < χ ≤ q = * Nãúu thç: sw( i ) i Mb c0 h0 ci Q − Qbi χ > .5 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng táûp trung: F1 Chương F 4 2 Trong træåìng håüp naìy cáön tênh toaïn våïi táút caí caïc TDng ci xuáút s s phaït tæì meïp gäúi nhæng khäng væåüt quaï TD coï mä men låïn c1 nháút. (4 − 82) * Nãúu i thç: qsw(i ) = i h0 h0 ÅÍí âáy: c0 láúy bàòng ci nhæng khäng låïn hån 2.5. Cuäúi cuìng láúy giaï trë qsw(i) låïn nháút âãø xaïc âënh cäút âai. * Nãúu i thç: qsw(i ) = i . (4 − 79) 0i Qbi 2. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 37 P1.h0.. P4.5.h0 c0 χ 0i + 1 ci Q − Qbi χ < χ ≤ .. ( 4 − 78) ci Qb min c0 Q χ χ < χ = .F1 Qbi M Trong âoï Qbi = b . 0i . ( 4 − 77) Q2= Q1. P2.. c2 Giaï trë qsw xaïc âënh theo hãû säú: Q1 Q − Qbi χi = i .

c=smax 4..5.. ( 4 − 83) Q Hãû säú ϕb4 âãø xeït âãún thiãúu chênh xaïc cuía khoaíng caïch âai do thi cäng. sæû sai lãûch vãö phæång cuía khe næït nghiãng do BT khäng âäöng nháút.h02 smax = ..Chương 4 4.(1 + ϕ n ).5.. P56. P2. .6 Khoaíng caïch låïn nháút giæîa caïc cäút âai: Coï thãø xaíy ra træåìng håüp phaï hoaûi theo TD nghiãng nàòm giæîa 2 cäút âai.5. P4.Rbt .7 Yãu cáöu cáúu taûo âäúi våïi cäút âai trong dáöm vaì baín: l l/4 l l/4 ≥l/4 Khoaíng caïch cáúu taûo cuía cäút âai uct: h h Âoaûn âáöu dáöm: 3 2 khi h ≤ 450 uct ≤ khi h > 450 uct ≤ 150 500 Âoaûn giæîa dáöm (coï Q beï coï thãø khäng cáön tênh cäút âai): 3h Våïi dáöm coï h<300 coï thãø khäng bäú trê âai 4 khi h > 300 uct ≤ CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 38 P1. P5.b..5. Tæì (4-43) láúy c=smax. P42. P3. 500 P412.... P54.. coï: ϕ b 4 .

Chương 4

5.6 Tính toán cốt đai và cốt xiên

4.5.6 Tính toán cấu kiện có cốt đai và cốt xiên:

Cäút xiãn coï nhiãûm vuû chëu pháön læûc càõt væåüt quaï khaí nàng cuía âai vaì BT trong vuìng coï
Q>Qu âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng càõt qua BT nàòm giæîa meïp gäúi tæûa vaì âáöu låïp cäú
F t
xiãn thæï nháút vaì giæîa caïc låïp cäút xiãn tiãúp theo.

Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (4-47) trãn TDng c càõt qua
caí cäút âai vaì cäút xiãn:
M
Q ≤ b + qsw .c + Rsw . As ,inc .sin θ ;
( 4 − 84)
c

θ

Trong âoï As,inc -Täøng diãûn têch caïc låïp cäút xiãn càõt qua
màût càõt nghiãng c.

≤smax

≤smax

≤smax

Khi thiãút kãú cáön kiãøm tra cæåìng âäü cuía táút caí caïc màût càõt nghiãng xuáút phaït tæì
meïp gäúi vaì tæì cuäúi cuía caïc låïp cäút xiãn.
Ngoaìi ra cáön kiãøm tra cæåìng âäü cuía caïc TDng coï âiãøm cuäúi taûi âiãøm âàût cuía læûc
táûp trung nàòm trong khu væûc coï cäút xiãn.
F
Khi kiãøm tra theo (4-84) cáön læu yï :

- Phaíi kãø âãún taíi troüng phán bäú q1.

θ

- Khi tênh qsw.ci, nãúu ci>c0 thç phaíi láúy
c2
ci=c0; khi ci>2.h0 thç phaíi láúy ci=2.h0.
c1
c3
Mb
c0
- Khi tênh
phaíi thoaí caïc yãu cáöu
ci
c
khäúng chãú (4-50a), (4-50b).
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 39
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

Chương 4

4.5.7 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men:

M ≤ M s + M sw + M s ,inc ; ( 4 − 51)

zs, inc

s

s

s

Nb
Rsw Asw

Rsw Asw
Rsw Asw

zs

Tiết diện nghiêng chịu tác dụng của mô
men cần được tính toán tại các vị trí cắt
hoặc uốn cốt thép dọc, cũng như tại vùng
gần gối tựa của dầm và ở đầu tự do của
công xôn. Ngoài ra, tiết diện nghiêng
chịu tác dụng của mô men còn được
tính toán tại các vị trí thay đổi đột ngột
hình dạng của cấu kiện (cắt một phần tiết
diện, v.v...).

Rsw As, inc

Rs As

zsw
Tại các vị trí gần gối tựa của cấu kiện, mô men
zsw
Ms chịu bởi các cốt thép dọc cắt qua vùng chịu
kéo của tiết diện nghiêng được xác định theo
zsw
công thức: M s = Rs . As .z s ;
c
trong đó: As – diện tích cốt thép dọc cắt qua tiết diện nghiêng;
zs – khoảng cách từ hợp lực trong cốt thép dọc đến hợp lực vùng chịu nén.

Mô men Msw được chịu bởi các cốt thép đai vuông góc với trục dọc cấu kiện, có bước
không đổi trong phạm vi vùng chịu kéo của TDng đang xét, được xác định theo công
thức:
M sw = 0 , 5 .q sw .c 2 ; ( 4 − 87 )

Khai triãøn âiãöu kiãûn (4-51) theo caïc cäút theïp Ms, Msw vaì Ms,inc âæåüc:
M ≤ Rs . As .zs + ∑ Rsw . Asw .zsw + ∑ Rsw . As,inc .zs ,inc ; (4 − 85)
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 40
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

4.5.7 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men:
Mô men Ms chịu bởi các cốt thép dọc: M s = Rs . As .z s ;
Mô men Msw được chịu bởi các cốt thép đai: M sw = 0 , 5 .q sw .c 2 ;

Chương 4

( 4 − 87 )

Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men :

M ≤ Rs . As .zs + ∑ Rsw . Asw .zsw + ∑ Rsw . As,inc .zs ,inc ; (4 − 85)

Chiãöu cao vuìng neïn x âæåüc xaïc âënh tæì phæång trçnh cán bàòng:

∑X =0

⇒ Rb . Ab + Rsc . A's − Rs . As − ∑ Rsw . As,inc . cosθ = 0; (4 − 86)

Trong âoï Ab laì diãûn têch vuìng BT chëu neïn (nãúu laì TD chæî nháût thç Ab = b.x).

4.5.7.1 Kiãøm tra neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do:
z s .cos θ + (c − a1 ).sin θ; ( 4 − 88 )
* Træåìng håüp dáöm coï caí cäút xiãn vaì læûzcs,inc
táûp= trung
âiãöu kiãûn (4-85) kiãøm tra trãn TDng nguy hiãøm nháút coï:

c=

Q − Fi − Rsw . As,inc .sin θ
qsw + q

; (4 − 93)

Trong âoï Q -læûc càõt åí TD gäúi tæûa
F, q -Taíi troüng táûp trung vaì taíi troüng phán bäú
trong phaûm vi TDng.
Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-93) khäng âæåüc låïn hån chiãöu
daìi pháön kãö gäúi tæûa maì åí phêa ngoaìi âoaûn âoï thoaí maîn
âiãöu kiãûn:
0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02

Q≤

c

la
M

; ( 4 − 94 )

ÆÏng våïi giaï trë c ≤ 0,8.cmax (cmax = 2,5.h0).
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 41
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

4.5.7.1 Kiãøm tra neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do:
* Træåìng håüp dáöm coï caí cäút xiãn vaì læûc táûp trung:
Q − Fi − Rsw . As,inc .sin θ
c=
; (4 − 93)
qsw + q
Trong âoï Q -læûc càõt åí TD gäúi tæûa
F, q -Taíi troüng táûp trung vaì taíi troüng phán bäú
trong phaûm vi TDng.
Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-93) khäng âæåüc låïn hån chiãöu
daìi pháön kãö gäúi tæûa maì åí phêa ngoaìi âoaûn âoï thoaí maîn
âiãöu kiãûn:
0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02

Q≤

c

Chương 4

la
M

; ( 4 − 94 )

ÆÏng våïi giaï trë c ≤ 0,8.cmax (cmax = 2,5.h0).

* Âäúi våïi dáöm chëu taíi troüng phán bäú âãöu, khäng âàût cäút xiãn vaì cäút âai coï
máût âäü khäng âäøi, âiãöu kiãûn (4-85) âæåüc thay bàòng (4-95):

Q ≤ 2.( Rs . As .z s − M 0 )(
. qsw + q ); ( 4 − 95)

Trong âoï Q -Læûc càõt åí TD gäúi tæûa;

M0 -Mä men åí TD meïp gäúi tæûa.

Cho pheïp khäng phaíi kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi thoía
maîn caïc âiãöu kiãûn sau:

Qmax

0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02
≤ 2.Rbt .b.h0 ; Q ≤
; ( 4 − 96 )
c

Trong âoï Q -Læûc càõt åí cuäúi TDng;
Qmax -Læûc càõt låïn nháút åí TD meïp gäúi tæûa.
c: chiãöu daìi hçnh chiãúu TDng xuáút phaït tæì meïp gäúi tæûa våïi c ≤ 2.h0.
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 42
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

P4. Trãn âoaûn neo phaíi haìn hai cäút ngang. q Fi 4. P54. P3.5..5d khi d > 10mm. Nãúu âiãöu kiãûn (4-42a) vaì (4-43) khäng thoía maîn (phaíi bäú trê cäút ngang chëu càõt): la ≥ 10d. trong khung vaì læåïi haìn nãúu laì cäút trån thç phaíi coï mäüt cäút ngang haìn våïi cäút doüc caïch âáöu muït mäüt âoaûn C. C ≤ 1.7...2 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men âäúi våïi cäng xon: Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng táûp trung khe næït nghiãng seî xuáút phaït tæì âiãøm âàût c l1 taíi táûp trung taûi gáön âáöu muït cäng xon.Chương 4 * Yãu cáöu neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do: da C la d la ≥ 5d. P42.. .5d. C ≤ 15mm khi d ≤ 10 mm.. trong khung vaì læåïi haìn nãúu laì cäút trån thç trãn âoaûn neo phaíi haìn hai cäút ngang våïi cäút doüc caïch âáöu muït mäüt âoaûn C. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 43 P1... Nãúu thoía maîn âiãöu kiãûn (4-42a) vaì (4-43) (TD bã täng âuí chëu càõt): la ≥ 5d. P5... P412. P56. da C la d la ≥ 10d. P2. da ≥ 0.

sinβ khi meïp chëu keïo nghiãng... .. As . zs âæåüc xaïc âënh våïi TD taûi gäúi tæûa..7.. * Âäúi våïi cäng xon coï chiãöu cao TD tàng dáön theo luáût báûc nháút vãö phêa gäúi tæûa.sin θ c= 1 . (4 − 99) lan . P2. Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-97) khäng âæåüc låïn hån khoaíng caïch tæì khåíi âiãøm TDng âãún meïp gäúi tæûa..c.Chương 4 4.inc ... P5.As.As.z s c= .l1. (4 − 97) qsw c l1 Trong âoï Q1 laì læûc càõt taûi TD âáöu khe næït nghiãng.(qsw + q ) Trong âoï As laì diãûn têch cäút doüc âæåüc keïo âãún âáöu muït cäng xon. (4 − 98) 2⎠ ⎝ * Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng phán bäú q TDng nguy hiãøm nháút seî kãút thuïc åí gäúi tæûa vaì coï: Rs . Rs.⎜ c + 1 ⎟ + Fi . P3. (β laì goïc nghiãng so våïi phæång ngang) CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 44 P1.. As. khi xaïc âënh TDng nguy hiãøm theo (4-97) giaï trë cuía tæí säú phaíi âæåüc giaím âi mäüt læåüng bàòng: Rs. TDng nguy hiãøm nháút: Q − Rsw .2 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men âäúi våïi cäng xon: q Fi * Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng táûp trung khe næït nghiãng seî xuáút phaït tæì âiãøm âàût taíi táûp trung taûi gáön âáöu muït cäng xon. P412. Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo (4-85) våïi: l ⎞ ⎛ M = q.5. Nãúu c < l-lan thç viãûc kiãøm tra theo cæåìng âäü trãn TDng coï thãø boí qua. P56. P42. P4. P54.tgβ khi meïp chëu neïn nghiãng.

.. láúy bàòng âäü däúc cuía biãøu âäö bao mämen.q sw Q: Læûc càõt taûi âiãøm càõt lyï thuyãút.inc≥ ZS W MA MO Tiãút diãûn O-O goüi laì màût càõt lyï thuyãút. Xeït trãn TD nghiãng OA coï MA>M0 nhæng cäút chëu keïo laì AS1 vaì coï thãm mäüt säú êt cäút âai seî khäng âuí chëu mä men uäún MA. P5. 5d:P42. Q W= + 5. 2.Chương 4 4. Xa gäúi M giaím.3 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi giaím cäút doüc chëu keïo: a) Biãøu âäö bao váût liãûu: (BÂBVL) b) Uốn cốt dọc chịu kéo: Âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng N1-N1 thç Zs...7. CÁÚcUbàõ KIÃ ÛNuCH ËU læû UcÄÚ. P56. càõt båït AS2.d ≥ 20d .5. Âoaûn cáö n thiãú t âãø cäú t doü t âáö chëu .. Âãø khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng do mä men ta phaíi keïo cäút theïp càõt giaím ra ngoaìi màût càõt lyï thuyãút O-O mäüt âoaûn W næîa (âãún âiãøm B).. Váûy khoaíng caïch tæì âiãøm uäún cäút theïp doüc trong vuìng keïo (Tiãút diãûn I-I) âãún TD maì taûi âoï cäút doüc âæåüc sæí duûng hãút khaí nàng chëu læûc (Tiãút diãûn tênh toaïn II-II) phaíi ≥ (h0/2). ( 4 − 100) Tiãút diãûn B-B goüi laì màût càõt thæûc tãú. P4. ≥h0/2 N1 W II I N1 I II O B O B ZS A Zs. taûi tiãút diãûn O-O theo tênh toaïn coï thãø càõt båït cäút doüc (Taûi gäúi laì AS. N 45 P1.. âæåüc càõ t giaíP412.cäúP2. d: Âæåìng kênh t doüc P3.. coìn laûi AS1: AS = AS1+ AS2). P54. c) Cắt cốt dọc chịu kéo: Taûi gäúi læåüng theïp doüc åí meïp trãn nhiãöu.inc≥ ZS.. m.

. P42.. 2.inc≥ Za W MA MO TD O-O goüi laì màût càõt lyï thuyãút. càõt båït AS2.Qs. P3. ( 4 − 100) Tiãút diãûn B-B goüi laì màût càõt thæûc tãú..sinθ våïi As. P56.inc.q sw Q: Læûc càõt taûi âiãøm càõt lyï thuyãút. W I II O B O B Za A Zs.inc laì diãûn têch cuía cäút xiãn trong vuìng càõt theïp.3 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi giaím cäút doüc chëu keïo: a) Biãøu âäö bao váût liãûu: (BÂBVL) b) Uốn cốt dọc chịu kéo: ≥h0/2 N1 II I N1 c) Cắt cốt dọc chịu kéo: Taûi gäúi læåüng theïp doüc åí meïp trãn nhiãöu.. P4. Khi trong vuìng càõt theïp coï cäút xiãn thç: W = Q .5. Q W= + 5..7. P5. coìn laûi AS1: AS = AS1+ AS2).q sw + 5.. (4 − 101) Trong âoï Qs. P412. Âãø Q .Chương 4 4.. P54. d: Âæåìng kênh cäút doüc âæåüc càõt giaím. Xa gäúi M giaím. sw âån giaín vaì an toaìn coï thãø láúy As.inc= Rsw.Qs.inc laì diãûn têch cäút xiãn trãn âoaûn: . láúy bàòng âäü däúc cuía biãøu âäö bao mämen.d ≥ 20d .. P2.inc 2.. Âãø khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng do mä men ta phaíi keïo cäút theïp càõt giaím ra ngoaìi màût càõt lyï thuyãút O-O mäüt âoaûn W næîa (âãún âiãøm B).As. 5d: Âoaûn cáön thiãút âãø cäút doüc bàõt âáöu chëu læûc.q U KIÃÛN CHËU UÄÚN 46 P1. CÁÚ2. taûi tiãút diãûn O-O theo tênh toaïn coï thãø càõt båït cäút doüc (Taûi gäúi laì Fa. Xeït trãn TD nghiãng OA coï MA>M0 cäút chëu keïo laì AS1 seî khäng âuí chëu mä men uäún MA.d ≥ 20d .inc .

tgβ. Coï thãø tênh h0 theo cäng thæïc sau: h0 = 01 våïi B = qd 1. P3... Coï h0 tênh Qâb räöi kiãøm tra våïi Q.. Trçnh tæû tênh nhæ sau: Db β a..B .. P5. . P2. P56.. P4.. tênh qâ.Chương 4 5.. Dáöm coï meïp chëu neïn nghiãng: Qâ α M RaâFx1 u RaâFâ . nãúu khäng thoaí maïn coï thãø tàng cäút âai hoàûc bäú trê cäút xiãn.Choün cáúu taûo cäút âai.Choün mäüt giaï trë cuía h0 åí cuäúi TDng âãø tênh C0 theo (4-47) 2 Rk b h (1 + B ) . do âoï giaï trë Qb âæåüc tênh våïi chiãöu cao laìm viãûc taûi muït cuía tiãút diãûn nghiãng trong vuìng neïn (âaûi læåüng naìy thay âäøi theo C). Tiãúp tuûc tênh toaïn theo caïch âuïng dáön âãø xaïc âënh âæåüc h0. P54. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 47 P1.Kiãøm tra ÂK (4-39). (4-40) våïi h0=h01 laì chiãöu cao laìm viãûc cuía TD thàóng goïc âi qua âiiãøm âáöu TD nghiãng trong vuìng keïo. .7 Tênh toaïn dáöm coï tiãút diãûn thay âäøi: Chiãöu cao dáöm tàng dáön theo chiãöu tàng cuía mä men. Z RaâFx2 Q σaFa C . P412. P42.Tênh laûi h0 theo C0: h0 = h01 + C0. So saïnh våïi h0 âaî giaí thiãút..

Coï C0 biãút âæåüc muït cuäúi cuía TDng.. . Zx1 RaâFx2 Q Zx2 σaFa Trçnh tæû tênh nhæ sau: ..9h ) 0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 48 P1...Tênh pháön mä men do cäút doüc chëu laì: Ma = M – 0. ... xaïc âënh mä men uäún M taûi TD thàóng goïc âi qua muït âoï. tênh qâ räöi tênh C0.Choün cáúu taûo cäút âai.7 Tênh toaïn dáöm coï tiãút diãûn thay âäøi: b. M Tênh khaí nàng chëu càõt cuía cäút doüc chëu keïo laì: Qa = a tgβ ..C02. khaí nàng chëu càõt cuía dáöm coï tham gia cuía cäút doüc chëu keïo laì Qa (laì hçnh chiãúu cuía æïng læûc trong cäút doüc lãn phæång læûc càõt Q). P5..Coï C0 xaïc âënh Qâb. P2. Qa xaïc âënh theo æïng læûc coï thãø coï trong cäút doüc chëu keïo σaFa Qâ Db α M u RaâFx1 h0 RaâFâ β Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TD nghiãng theo læûc càõt laì (khäng duìng cäút xiãn): Q ≤ Qtd = Qâb + Qa. P42. P56.5qâ. . Dáöm coï meïp chëu keïo nghiãng: Zx2 Meïp chëu keïo nghiãng mäüt goïc laì β. P4. Z (Z coï thãø láúy gáön âuïng bàòng 0. P412. P54.. C . P3.Chương 4 5.

P2. 5.5. thiãút kãú vaì thi cäng âån giaín. . âa nàng. Theo så âäö kãút cáúu: coï saìn sæåìn vaì saìn khäng sæåìn. ..1.Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín kã 4 caûnh. saìn làõp gheïp vaì saìn næía làõp gheïp.2 Phán biãût baín loaûi dáöm vaì baín kã 4 caûnh: . 5.Khi baín chè coï liãn kãút åí 1 caûnh hoàûc 2 caûnh âäúi diãûn.Saìn sæåìn pa nen làõp gheïp. Giåïi thiãûu chung: Saìn BTCT coï æu âiãøm laì khaí nàng chëu læûc låïn. Giåïi thiãûu chung Chương 5 SAÌN PHÀÓNG. P4. taíi troüng truyãön theo phæång coï liãn kãút.1.Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín loaûi dáöm (baín saìn laìm viãûc 1 phæång). P3.1 Phán loaûi: a. 5.. . q q l KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1.1. Ta goüi laì baín loaûi dáöm.. b. Theo PP thi cäng: coï saìn toaìn khäúi.. . l q l SAÌN PHÀÓNG 1 .1.Saìn sæåìn ä cåì.

q.3) l1 + l 2 l1 + l 2 l 24 q1 = 4 . taíi troüng âæåüc truyãön vaìo liãn kãút theo caí 2 phæång.Khi baín coï liãn kãút åí 4 caûnh.l1 = q 2 . (5 . toaïn P1. (5 . Ta goüi loaûi naìy laì baín kã 4 caûnh.l 2 . Chương 5 q2 1 q2 l2 Xeït baín kã tæû do åí 4 caûnh chëu taíi troüng phán bäú âãöu. P4.l KHOA XÁYKhi DÆÛNtênh G DD&CN SAÌN PHÀÓNG 2 P2. + Theo phæång l2: f 2 = + Theo phæång l1: f1 = 384 E. . u l2>2.1) vaì (5 .J 4 4 Ta coï: f1 = f 2 ⇒ q1. . thæûc tãú . (5 . 1 thç coï thãø xem baín laìm viãûc 1 phæång.1 . .q2 ..2): q1 = 4 4 . q1 q1 Càõt caïc daîi baín theo 2 phæång.1) q = q1+ q2.l42 . . Âäü voîng taûi âiãøm giæîa cuía mäùi daíi: 5 q1. l1 l1 Goüi Ta coï: l2 taíi troüng truyãön theo phæång l1 laì q1. (5 ..J 384 E.l14 5 q 2 .4) l1 Váûy taíi troüng truyãön theo phæång caûnh ngàõn nhiãöu hån.2) l 24 l14 Tæì (5 .. taíi troüng truyãön theo phæång l2 laì q2.q vaì q2 = 4 4 .. nãúP3.

Traûng thaïi khi xuáút hiãûn khåïp deío cuäúi cuìng træåïc khi kãút cáúu bë phaï hoaûi goüi laì traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn.5.. Våïi kãút cáúu ténh âënh. Våïi kãút cáúu siãu ténh xuáút hiãûn khåïp deío laìm giaím 1 báûc siãu ténh cuía hãû. . Sæû phaï hoaûi cuía kãút cáúu khi säú khåïp deío âuí âãø hãû bë biãún hçnh.3. P4. P2. P3..Phæång phaïp tênh theo så âäö deío (xeït sæû hçnh thaình khåïp deío cho âãún khi hãû sàõp bë phaï hoaûi) coìn goüi laì tênh theo traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn. SAÌN PHÀÓNG 3 . KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. sæû xuáút hiãûn khåïp deío âäöng thåìi våïi kãút cáúu bë phaï hoaûi.ÆÏng suáút trong BT vuìng neïn âaût giåïi haûn chëu neïn giåïi haûn chaíy vaì coï biãún daûng deío låïn..1 Khaïi niãûm khåïp deío: Xeït 1 dáöm chëu uäún cho âãún khi bë phaï hoaûi. .ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy.1..1. cäút theïp chëu keïo âaût . Taûi TD phaï hoaûi xuáút hiãûn 1 khåïp deío coï mä men khåïp deío Mkd = Mgh. Giaí sæí dáöm âæåüc cáúu taûo theïp sao cho khi bë phaï hoaûi coï: Chương 5 Vuìng BT coï biãún daûng deío låïn .3 Khaïi niãûm khåïp deío-Sæû phán bäú laûi näüi læûc do khåïp deío: 5.

2 Sæû phán bäú laûi näüi læûc: Xeït dáöm chëu taíi coï så âäö nhæ sau: MA MB Nãúu tênh theo så âäö âaìn häöi. kãút cáúu bë phaï hoaûi: âáy laì TT cán MkdA MkdB bàòng giåïi haûn.. l l Kãút håüp våïi M0 = M(P3) xaïc âënh âæåüc taíi troüng åí TT cán bàòng giåïi haûn P3 theo caïc Mkd. trong kãút cáúu coï sæû phán bäú laûi näüi læûc.M kdA + .3. tyí säú .. P3. Khi taûi caïc gäúi hçnh thaình khåïp deío. P Nhæ váûy khi hçnh thaình khåïp deío... tæì så âäö trãn coï thãø thay ngaìm bàòng liãn kãút khåïp vaì mäüt mä men khåïp deío. Khi P tàng âãún P2 giaí sæí taûi gäúi B xuáút hiãûn khåïp deío. M nh M nh a b khäng âäøi. (nhæ dáöm âån giaín) Khi P tàng âãún P3 giæîa nhëp hçnh thaình khåïp deío. P4. coìn taûi caïc TD khaïc váùn tàng. a b MkdB MkdA Mkdnh a b Goüi M0 laì mä men cuía dáöm âån giaín våïi P3: M 0 = M kd −nh + . P2.M kdB . âáy laì yãúu täú coï låüi traïnh sæû phaï hoaûi cuûc bäü. Nãúu P tàng thç mä men taûi caïc gäúi A vaì B khäng tàng. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1.P Chương 5 5.1. M A MB Mnh Tàng P âãún P1 taûi gäúi A xuáút hiãûn khåïp deío træåïc. SAÌN PHÀÓNG 4 . Luïc naìy nãúu P tàng thç mä men taûi gäúi A khäng tàng.

.8-0. Theo caïc taìi liãûu cuía Nga thç phaíi haûn chãú Mkd ≥ 0.) .h0).7Mâh. PP tênh âån giaín. chëu taíi troüng làûp. SAÌN PHÀÓNG 5 . P3. váût liãûu vaì hãû phaíi coï caïc tênh cháút sau: . Âäöng thåìi coï thãø âiãöu chènh håüp lyï viãûc bäú trê cäút theïp âãø giaíi quyãút tçnh traûng cäút theïp âàût quaï daìy taûi tiãút diãûn naìo âoï.. Tuy váûy PP tênh theo så âäö deío khäng âæåüc aïp duûng cho caïc kãút cáúu chëu taíi troüng âäüng.Traïnh sæû phaï hoaûi såïm do BT vuìng neïn hoíng do bë eïp våî hoàûc bë càõt âæït (haûn chãú læåüng theïp chëu keïo → haûn chãú chiãöu cao vuìng neïn x ≤ 0.1..3 Âiãöu kiãûn âãø tênh theo så âäö deío: Chương 5 Âãø hçnh thaình khåïp deío.. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. P2.Âãø haûn chãú bãö räüng khe næït taûi TD coï khåïp deío âáöu tiãn cáön haûn chãú sæû caïch biãût giaï trë mä men uäún khi tênh våïi så âäö deío so våïi så âäö âaìn häöi : Theo qui phaûm cuía Anh BS8110-1997: Mkd ≥ (0. cuîng khäng âæåüc aïp duûng våïi kãút cáúu coï nhæîng haûn chãú nghiãm khàõc âäúi våïi sæû phaït triãøn khe næït.Cäút theïp coï thãöm chaíy roî rãût (duìng theïp deío. khäng duìng theïp dáûp nguäüi. .. Trong caïc kãút cáúu BTCT siãu ténh viãûc tênh toaïn theo så âäö deío coï thãø tiãút kiãûm 20-30% cäút theïp.3. kãút quaí tênh laûi khaï phuì håüp våïi traûng thaïi laìm viãûc thæûc. dáy theïp keïo nguäüi.5.3. P4.9)Mâh.

. yãu cáöu thäng gioï. 4 l1 l1 SAÌN PHÀÓNG 6 . Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín loaûi dáöm: 5. Khoaíng caïch dáöm chênh l= (4-10)m.2. Tæåìng.. l2 l2 l1 l1 l1 l2 5 1 2 l1 3l1 3l1 3 l1 Khoaíng caïch dáöm phuû l1 = (1-4)m. Saìn sæåìn baín dáöm 5. dáöm phuû gäúi lãn dáöm chênh.8)m. 3. 2. P4.2.7-2.1 Så âäö kãút cáúu: Caïc bäü pháûn chênh cuía saìn: 1. Dáöm chênh.Chương 5 5. 5..2. thæåìng l1 = (1... P2. 4. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. Cäüt. P3. dáöm chênh gäúi lãn cäüt vaì tæåìng.). chiãúu saïng. Dáöm phuû. thæåìng l2 = (5-8)m. 3l1 1 2 3l1 3 3l1 5 l2 l1 l1 l1 4 l2 Saìn coï thãø coï dáöm chênh âàût theo phæång doüc hoàûc theo phæång ngang (tuyì thuäüc sæû bäú trê chung cuía cäng trçnh. Baín. Saìn gäöm baín saìn vaì hãû dáöm (sæåìn) âuïc liãön khäúi: baín kã lãn dáöm phuû.

P4. âoaûn kã: ≥ (12cm vaì hb) våïi baín.0. ≥ 22cm våïi dáöm phuû. ⎝ 20 12 ⎠ ⎛ 1 1⎞ Chiãöu cao dáöm chênh hdc = ⎜ − ⎟ nhëp. P2..3 . ⎝ 35 25 ⎠ Chương 5 ≥ 5cm våïi saìn maïi. ≥ 12cm ≥ 34cm våïi dáöm chênh. SAÌN PHÀÓNG 7 .⎛1 1 ⎞ Chiãöu daìy baín hb = ⎜ − ⎟. ≥ 6cm våïi saìn nhaì dán duûng. Nãúu chu vi saìn âæåüc kã lãn tæåìng gaûch. P3. ≥ 7cm våïi saìn nhaì CN.. ⎝ 15 8 ⎠ Bãö räüng dáöm bd = (0. ≥ 22cm KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1..5)hd..l1 . ⎛ 1 1⎞ Chiãöu cao dáöm phuû hdp = ⎜ − ⎟ nhëp.

Xem caïc daîi baín laìm viãûc âäüc láûp nhæ dáöm liãn tuûc tæûa lãn dáöm phuû vaì tæåìng.2.. 2 2 2 . Tênh näüi læûc saìn: 5. b b h Nhëp biãn: l b = l1 − dp − t + b .Chương 5 5.2.Näüi læûc: q.l 2b Nhëp biãn vaì gäúi thæï 2: M = ± .. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. P2.2.l 2 .2..Taíi troüng: Tènh taíi g (troüng læåüng baín thán baín BTCT vaì caïc låïp cáúu l2 taûo. . (5 − 6) Nhëp giæîa vaì gäúi giæîa: M = ± 16 Trong âoï q = g + p. P4.) Hoaût taíi p (taíi troüng sæí duûng trãn saìn) phán bäú âãöu trãn l2 màût saìn âæåüc qui vãö phán bäú âãöu trãn daîi baín. l1 l1 l1 bt lb l1 lb l l1 g l 3l1 3l1 l l1 l1 l l p SAÌN PHÀÓNG 8 .bdp.. P3.1 Tênh näüi læûc baín theo så âäö deío: .Nhëp tênh toaïn: Nhëp giæîa: l = l1 .Så âäö tênh: Càõt daîi baín räüng = âån vë (1m) theo phæång caûnh ngàõn. .. (5 − 5) 11 q.

.2 Tênh dáöm phuû theo så âäö deío : . l . q .l1.l 2b Nhëp biãn vaì gäúi thæï 2: M = ± .Näüi læûc: lb l2 bdc l l2 gd lb l l l2 bdc l2 pd l l Coï thãø täø håüp taíi troüng (våïi caïc dáöm báút kyì) hoàûc duìng caïc cäng thæïc vaì baíng láûp sàõn (dáöm âãöu nhëp) âãø veî biãøu âäö bao (BÂB) mä men. b b a Nhëp biãn: lb = l2 − dc − t + .l2b 11 16 a 5. giæîa nhëp giæî a : M = + = + 0 . KHOA XÁY DÆÛmen NG DD&CN P2. 2 2 2 .2. .3/4 vaì tènh taíi laì g’=g+p/4..bdc. 16 í ú SAÌN PHÀÓNG 9 . 2 q. .Nhëp tênh toaïn: Nhëp giæîa: l = l2 . khi tênh näüi læûc theo så âäö deío hoaût taíi âæåüc tênh våïi giaï trë laì p’=p. P3. (5 − 6) Nhëp giæîa vaì gäúi giæîa: M = ± 16 Trong âoï q = g + p. (5 − 5) 11 q.l ương 5 Ch q.l1 + g0.l 2 .. P4...l 2 2 * Mä dæångP1.Så âäö tênh: nhæ dáöm liãn tuûc gäúi lãn dáöm chênh vaì tæåìng. læûc càõt.2. q. Hoaût taíi pd = p.Näüi læûc: q.Taíi troüng: phán bäú âãöu gäöm Tènh taíi: gd = g. Âãø xeït âãún aính hæåíng chäúng xoàõn cuía dáöm chênh laìm giaím näüi læûc trong dáöm phuû. 0625 .

l2.Näüi læûc: Duìng baíng láûp sàôn âãø veî BÂB mä men: Tung âäü nhaïnh dæång BÂB mä men: M = β1.l. SAÌN PHÀÓNG 10 . tr ph Taûi meïp phaíi gäúi B vaì caïc gäúi giæîa: Q ph = Q C = Q C = .l..q.q. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1.6. = 0.9) (5 .Så âäö tênh: . P3.8) Caïc giaï trë β1. (5 . P2.q.l.a 5.4.q.l2.2 Tênh dáöm phuû theo så âäö deío : . (5 ..2. (5 .10) tr taûi meïp traïi gäúi B: Q B = 0.11) B Trong âoï q = gd + pd. (5 .2.. P4.5. l laì nhëp tênh toaïn..Nhëp tênh toaïn: .7) Tung âäü nhaïnh ám BÂB mä men: M = β2.q.. β2 tra baíng.Taíi troüng: . Chương 5 lb l2 bdc l l2 gd pd l l2 bdc l2 lb l l l Læûc càõt taûi gäúi A: QA = 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful