Chương 1

KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP
PHÁÖN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

MỞ ĐẦU 1

KÃÚT CÁÚU BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP

Chương 1

PHÁÖN CÁÚU KIÃÛN CÅ BAÍN
Chæång 1: MÅÍ ÂÁÖU.
Chæång 2: TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU.
Chæång 3: NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN BTCT.
Chæång 4: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN.
Chæång 5: SAÌN PHÀÓNG.
Chæång 6: CÁÚU KIÃÛN CHËU NEÏN.
Chæång 7: CÁÚU KIÃÛN CHËU KEÏO.
Chæång 8: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN XOÀÕN.
Chæång 9: TÊNH TOAÏN CÁÚU KIÃÛN BTCT THEO TTGH THÆÏ II.
Chæång 10: BÃ TÄNG CÄÚT THEÏP ÆÏNG LÆÛC TRÆÅÏC.
Taìi liãûu: -Kãút cáúu BTCT-pháön cáúu kiãûn cå baín, Phan Quang Minh (chuí biãn).
MỞ ĐẦU 2
-KÕt cÊu
t«ngP3..
vµ BTCT-Tiªu
P1..BªP2..
P4.. P5.. chuÈn thiÕt kÕ TCXDVN 356-2005.

1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP

MÅÍ ÂÁÖU.

Chương 1

1.1. BẢN CHẤT CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP:
Bã täng cäút theïp laì váût liãûu xáy dæûng phæïc håüp do BT vaì cäút theïp cuìng cäüng taïc
chëu læûc:
Bã täng laì âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi ( Caït, soíi,...goüi laì cäút liãûu) vaì
cháút kãút dênh (Xi màng hoàûc caïc cháút deío).Chịu neïn täút, chịu keïo keïm.
Neïn
Cäút theïp: chịu keïo, neïn đều täút.
Xét thê nghiãûm âån giaín sau:
- Uäún mäüt dáöm bã täng (khäng cäút theïp):
phaï hoaûi khaï såïm do vãút næït xuáút hiãûn åí
vuìng bã täng chëu keïo. Nhæ váûy khaí nàng
chëu læûc cuía BT vuìng neïn chæa âæåüc táûn
duûng hãút

- Cuîng dáöm tæång tæû nhæ váûy nhæng
nãúu âàût mäüt læåüng cäút theïp thêch håüp
vaìo vuìng bã täng chëu keïo:
Dáöm BTCT chè bë phaï hoaûi khi BT vuìng neïn
bë eïp våî hoàûc cäút theïp chëu keïo bë âæït.
Màûc khaïc theïp chëu keïo vaì neïn âãöu täút nãn
coï thãø âàût theïp vaìo caí vuìng chëu neïn.

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

Keïo
Neïn

Keïo

MỞ ĐẦU 3

ương 1
Váûy thæûc cháút bã täng cäút theïp laì mäüt váût liãûu xáy dæûng häùn håüp maìCh
trong
âoï bã
täng vaì cäút theïp âaî liãn kãút håüp lyï våïi nhau âãø cuìng laìm viãûc trong mäüt kãút cáúu.
Såí dé bã täng vaì cäút theïp coï thãø cuìng laìm viãûc âæåüc laì do:

- Læûc dênh baïm giæîa BT vaì cäút theïp: Bã täng khi ninh kãút dênh chàût våïi cäút theïp
nãn æïng læûc coï thãø truyãön tæì BT sang cäút theïp vaì ngæåüc laûi, nhåì âoï coï thãø khai thaïc hãút
khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp, haûn chãú bãö räüng khe næït...

- Giæîa bã täng vaì theïp khäng xaíy ra phaín æïng hoïa hoüc: Bã täng bao boüc baío
vãû cäút theïp khäng bë han rè vaì ngàn ngæìa taïc duûng coï haûi cuía mäi træåìng âäúi våïi theïp.

- Bã täng vaì theïp coï hãû säú giaín nåí nhiãût gáön bàòng nhau (αct= 1,2.10-5;
αb=10-5∼1,5.10-5). Nãn khi nhiãût âäü thay âäøi trong phaûm vi thäng thæåìng dæåïi 1000C thç
æïng suáút ( ban âáöu ) xaíy ra trong váût liãûu khäng âaïng kãø.

1.2. PHÂN LOẠI BTCT:
1.2.1 Phân loại theo phương pháp chế tạo :
a. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ):
Tiãún haình gheïp vaïn khuän, âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía kãút cáúu.

P1.. P2.. P3.. P4.. P5..

MỞ ĐẦU 4

Cáön coï caïc phæång tiãûn váûn chuyãøn. . b.1 Phân loại theo phương pháp chế tạo : a. * Æu âiãøm: . .2.. âàût cäút theïp vaì âäø BT ngay taûi vë trê thiãút kãú cuía kãút cáúu. P3. * Nhæåüc âiãøm: .Coï âiãöu kiãûn Cäng nghiãûp hoïa trong thi cäng xáy dæûng. âaì giaïo. P2.. P1..Coï thãø chãú taûo caïc cáúu kiãûn theo hçnh daïng tuìy yï.2.Âäü cæïng cuía kãút cáúu khäng låïn. Bê tông cốt thép toàn khối (BTCT đổ tại chỗ): Tiãún haình gheïp vaïn khuän. PHÂN LOẠI BTCT 1. . . chëu taíi troüng âäüng täút.2. Bê tông cốt thép lắp ghép (cáúu kiãûn BTCT chãú taûo sàôn): Phán kãút cáúu thaình caïc cáúu kiãûn riãng biãût âãø coï thãø chãú taûo sàôn räöi âem làõp gheïp laûi thaình kãút cáúu taûi vë trê thiãút kãú. P4.Xæí lyï caïc mäúi näúi phæïc taûp. PHÂN LOẠI BTCT: Chương 1 1... MỞ ĐẦU 5 . cáøu làõp. PP naìy khàõc phuûc pháön naìo nhæåüc âiãøm cuía BT toaìn khäúi.Tiãút kiãûm váût liãûu laìm vaïn khuän. . P5.Caïc cáúu kiãûn liãn kãút toaìn khäúi nãn kãút cáúu coï âäü cæïng låïn..Thi cäng chëu aính hæåíng thåìi tiãút. * Nhæåüc âiãøm: . . * Æu âiãøm: . .Ruït ngàõn thåìi gian thi cäng.Täún váût liãûu laìm vaïn khuän. âaím baío cháút læåüng..

BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP MỞ ĐẦU 6 ..... P4. P3..Chương 1 BÊ TÔNG CỐT TOÀN P1. THÉP P2.KHỐI P5.

. . MỞ ĐẦU 7 . . cäút theïp ban âáöu âæåüc keïo càng. Bê tông cốt thép nửa lắp ghép : Chương 1 Theo PP naìy. sau âoï âàût thãm cäút theïp. gheïp vaïn khuän vaì âäø BT âãø hoaìn chènh kãút cáúu.. theïp hçnh). khi buäng ra cäút theïp co laûi gáy neïn trong BT. P1. Phân loại theo trọng lượng thể tích: .Âäü cæïng cuía kãút cáúu låïn. liãn kãút chàût våïi BT. Ngoaìi caïc näüi æïng suáút do co ngoït vaì nhiãût âäü. ngæåìi ta tiãún haình làõp gheïp caïc cáúu kiãûn âæåüc chãú taûo sàôn “chæa hoaìn chènh”. P3.Bã täng coï cäút cæïng (d>40mm. .. .Giaím khäúi læåüng vaïn khuän. Bê tông cốt thép ứng lực trước (BTCT dự ứng lực) : Khi chãú taûo cáúu kiãûn.3.2. Bê tông cốt thép thường: Khi chãú taûo cáúu kiãûn. P5. cäút theïp åí traûng thaïi khäng coï æïng suáút. * Æu âiãøm: . Phân loại theo trạng thái ứng suất: a.Bã täng coï cäút mãöm.Cáön giaíi quyãút täút liãn kãút gæîa BT cuî vaì måïi. P4. 1.2. coï thãø loaûi boí cäüt chäúng.Bã täng nheû coï γ < 1800 kg/ m3.Täø chæïc thi cäng phæïc taûp. 1. Phân loại theo cốt thép : . dãø uäún).c. P2. * Nhæåüc âiãøm: .. (d<40mm.2..4.Bã täng nàûng coï γ ≥ 1800 kg/ m3 (∼2500). 1.2. trong BT vaì cäút theïp chè xuáút hiãûn æïng suáút khi coï taíi troüng b.

. 1. Khàõc phuûc: BTCT làõp gheïp. Tuäøi thoü cuía cäng trçnh cao..2 Nhược điểm : Troüng læåüng baín thán låïn nãn gáy khoï khàn cho viãûc xáy dæûng kãút cáúu coï nhëp låïn bàòng BTCT thæåìng... khoï kiãøm tra cháút læåüng.P2. (Tênh toaïn haûn chãú khe næït. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CUẢ BTCT: 1.3.3. räüng. cuìng chëu taíi nhæ nhau. soíi. ƯU NHƯỢC ĐIỂM CUẢ BTCT Chương 1 1. kãút cáúu voí moíng (3). Bã täng cäút theïp dãù coï khe næït åí vuìng keïo khi chëu læûc.... Væîa BT khi thi cäng åí daûng nhaîo coï thãø âäø vaìo caïc khuän coï hçnh daïng báút kyì. Chëu læía täút hån gäù vaì theïp. âaï. . chi phê baío dæåîng êt. Cáön phaíi ngàn ngæìa hoàûc haûn chãú khe næït kãút cáúu trong mäi træåìng xám thæûc. Khàõc phuûc: Duìng BT nheû.) tiãút kiãûm theïp. ) Caïch ám vaì caïch nhiãût keïm hån gäù vaì gaûch âaï. caïc âæåìng äúng hay bãø chæïa cháút loíng.. Coï thãø sæí duûng kãút cáúu coï läù räùng. Thi cäng phæïc taûp. Reí tiãön hån so våïi theïp khi kãút cáúu coï nhëp væìa vaì nhoí.. BT coï cæåìng âäü tàng theo thåìi gian..3.. BT xäúp. Viãûc taûo daïng cho kãút cáúu thæûc hiãûn dãù daìng. chëu taïc âäüng cuía mäi træåìng täút. Chëu læûc täút hån kãút cáúu gäù vaì gaûch âaï. Thiãút kãú cáön phaíi phuì håüp yãu cáöu sæí duûng hiãûn taûi vaì dæû MỞ ĐẦU 8 kiãún phaït triãøn måíP1. kãút cáúu nhiãöu låïp. sæí duûng BTCT ÆLT.3. Khoï gia cäú vaì sæía chæîa. Bã täng baío vãû cho cäút theïp khäng bë nung noïng såïm.1 Ưu điểm: Sæí duûng váût liãûu âëa phæång (caït. cäút theïp âuí deío âãø uäún theo hçnh daûng cuía kãút cáúu. cäút theïp âæåüc BT bao boüc baío vãû khäng bë gè.. P4. BTCT Æ LT (2). P5. P3..

. đập). (Hình ảnh công trình thủy điện.. doanh traûi.. P2. Xáy dæûng cäng trçnh giao thäng: Cáöu. xi lä [3]. PHẠM VI ỨNG DỤNG CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP: Chương 1 Xáy dæûng dán duûng. (Hình ảnh công trình cầu). âæåìng. P3.4.. âáûp thuíy âiãûn. (Hình ảnh tunnel).. P4.. taì veût. haình lang váûn chuyãøn v.v. cáöu taìu.. bun ke.4.. P5... MỞ ĐẦU 9 .... Caïc cäng trçnh âàûc biãût Xáy dæûng cäng trçnh quäúc phoìng: Cäng sæû kiãn cäú. maïng dáùn næåïc. P1.. Xáy dæûng cäng trçnh truyãön thäng. Cäng trçnh cáúp thoaït næåïc [4] [5]. (Hình ảnh công trình thủy lợi)... Xáy dæûng cäng trçnh thuíy låüi: Traûm båm. (Hình ảnh công trình đường).. (Hình ảnh KC mái). voí háöm. (Hình ảnh). áu taìu. PHẠM VI ỨNG DỤNG 1.. äúng khoïi. cäng nghiãûp: Kãút cáúu chëu læûc nhaì 1 táöng vaì nhiãöu táöng [1] [2].. thäng tin. moïng maïy.

giaíi thêch sæû laìm viãûc chung giæîa chuïng.. táúm saìn.5. . P3.. nghiãn cæïu vãö cæåìng âäü cuía BT vaì cäút theïp.Giai âoaûn phaït minh vaì moì máùm trong thæûc tiãùn.. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 1. P2.Giai âoaûn phaït triãøn hiãûn taûi: XD caïc phæång phaïp tênh toaïn theo æïng suáút cho pheïp dæûa trãn cå såí cuía män SBVL.5. Vaì nàm 1855 äng âæåüc trao bàòng saïng chãú cho caïc baín veî dáöm BTCT vaì cäüt âæåüc gia cäú bàòng 4 thanh theïp xung quanh. Caïc cuäún saïch. læûc dênh giæîa BT vaì cäút theïp. P4.1]. Nghiãn cæïu vaì chãú taûo thaình cäng BTCT ÆLT [5. bäú trê cäút theïp theo caím tênh. 1850: Monier (chuí væåìn æåm åí Phaïp) coï caïc thê nghiãûm våïi caïc cháûu BT âæåüc gia cäú bàòng læåïi theïp.. tênh theo giai âoaûn phaï hoaûi coï xeït âãún tênh biãún daûng deío cuía váût liãûu.. P1. 1886: Koenen (Træåíng thanh tra XD cuía Phäø) xuaït baín cuäún saïch vãö phæång phaïp tênh toaïn âäü bãön cuía BTCT.. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN: Chương 1 Quaï trçnh phaït triãøn chia thaình 3 giai âoaûn: . cáöu thang. baìi baïo. tiãu chuáøn âaî thãø hiãûn caïc lyï thuyãút tênh toaïn.Giai âoaûn nghiãn cæïu lê luáûn vaì sæí duûng räüng raîi (sau 1880). tênh theo traûng thaïi giåïi haûn.2]. . MỞ ĐẦU 10 ..5.. P5. Tæì nàm 1890 âãún 1920 caïc kyî sæ thæûc haình âaî dáön dáön nàõm âæåüc kiãún thæïc vãö cå hoüc cuía BTCT. 1848: Lambot (Phaïp) chãú taûo chiãúc taìu bàòng læåïi sàõt ngoaìi traït väi thuíy [1. Vaì tiếïp theo laì caïc bàòng saïng chãú våïi caïc äúng vaì bãø chæïa âæåüc gia cäú..

.. P3. laì ngæåìi phaït minh ra ximàng læåïi theïp âãø dáùn âãún sæû ra âåìi cuïa BTCT ngaìy nay. P2. vaì chiãúc taìu naìy hiãûn âæåüc træng baìy taûi Baío taìng Brignoles.Chương 1 Joseph-Louis Lambot (Sinh 22-051814. Nàm 1848 äng âaî chãú taûo mäüt voí taìu bàòng caïch trãn. P5. P1.. MỞ ĐẦU 11 . máút 02-08-1887). P4. Äng âaî chãú taûo caïc bãø chæïa duìng væîa xi màng vaì cäút theïp...

1. . cáúu truïc vaì caïc loaûi bã täng: 2.. Bê tông: . soíi) vaì cháút kãút dênh. BT cäút liãûu beï. thaình pháön cuía bã täng: BT laì loaûi âaï nhán taûo âæåüc chãú taûo tæì caïc váût liãûu råìi (caït.1. loaûi beï laì caït 15mm.1. cuía BT. 2. Theo thaình pháön: BT thäng thæåìng.âaï. 2. BT cäút liãûu beï γ≈1800÷2200kG/m3.2.1. BT täø ong. P15. Theo phaûm vi sæí duûng: BT laìm kãút cáúu chëu læûc. . kêch thæåïc caïc haût cäút liãûu khaïc nhau. tæì biãún..2 Cáúu truïc cuía bã täng: BT coï cáúu truïc khäng âäöng nháút vç hçnh daïng.1. sæû phán bäú cäút liãûu vaì cháút kãút dênh khäng âãöu. BT TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 1 chäúng xám thæûc. BT nheû γ<1800kG/m3. BT caïch nhiãût. Theo khäúi læåüng riãng: BT nàûng thæåìng coï khäúi læåüng riãng γ≈2200÷2500kG/m3. Chương 2 2.1. P3.. khaí nàng chäúng tháúm.1.. BT chëu noïng. caïch nhiãût. âaï dàm 5-40mm.. 2. BT coï läù räùng (duìng êt caït).Tênh nàng váût lyï laì tênh co ngoït.1.3 Caïc loaûi bã täng: Theo cáúu truïc coï: BT âàûc. loaûi låïn laì soíi.1 Váût liãûu..Tênh nàng cå hoüc cuía BT laì chè caïc âàûc træng cå hoüc nhæ: cæåìng âäü vaì biãún daûng. BT cheìn âaï häüc. . Bê tông TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU. coï caïc läù räùng. Váût liãûu roìi âæåüc goüi laì cäút liãûu. Thaình pháön. gäöm caïc cåî haût khaïc nhau.1.. P2. BT âàûc biãût nàûng γ>2500kG/m3. Cháút kãút dênh thæåìng laì XM träün næåïc hoàûc caïc cháút deío khaïc. P1.1.

. Ngæåìi ta âaî chãú taûo âæåüc loaûi BT âàûc biãût coï R≥80MPa.. 2.1. Thæåìng càn cæï vaìo cæåìng âäü âãø phán biãût caïc loaûi bã täng. phaín aïnh khaí nàng chëu læûc cuía váût liãûu.2.1 Cæåìng âäü chëu neïn: Chuáøn bë máùu thæí: P Baìn neïn a h =2D h = 4a Máùu a a a a D Máùu khäúi làng truû. P3. P15. A A laì diãûn têch TD ngang cuía máùu. BT coï R>40MPa laì loaûi cæåìng âäü cao. P2.2. Cæåìng âäü cuía bã täng: Cæåìng âäü laì chè tiãu cå hoüc quan troüng. P ( 2 − 1) Cæåìng âäü neïn cuía máùu: R = . laì mäüt âàûc træng cå baín cuía BT..1. tàng taíi dãún khi máùu bë phaï hoaûi.1.2.. Goüi P laì læûc phaï hoaûi máùu..2. Thê nghiãûm trãn maïy neïn. Bã täng thæåìng coï R=5 ÷ 30MPa. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 2 P1. Cæåìng âäü cuía bã täng Chương 2 2.

7-0.Chương 2 Sæû phaï hoaûi cuía máùu chëu neïn: Khi bë neïn ngoaìi biãún daûng theo phæång læûc taïc duûng.8)R... máùu coìn nåí ngang. Læûc ma saït giæîa baìn neïn vaì máùu thæí caín tråí sæû nåí ngang aính hæåíng âãún cæåìng âäü BT khi neïn.. Hçnh daûng máùu thæí: Máùu làng truû coï cæåìng âäü beï hån máùu khäúi vuäng coï cuìng kêch thæåïc âaïy Rlt= (0. P15.. P1.. P2. Biãún daûng ngang khäng âãöu Bäi trån Thåüp 1: Coï ma saït trãn màût tiãúp xuïc Kãút quaí cho tháúy træåìng håüp 1 máùu coï cæåìng âäü låïn hån.. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 3 . Thåüp 2: Khäng coï ma saït Kêch thæåïc máùu thæí: Máùu kêch thæåïc nhoí coï cæåìng âäü låïn hån máùu thæí coï kêch thæåïc låïn. P3. Chênh sæû nåí ngang quaï mæïc laìm cho BT bë phaï våî do æïng suáút keïo (khaí nàng chëu keïo cuía BT keïm hån chëu neïn nhiãöu láön).

M: Læûc vaì mämen uäún laìm phaï hoaûi máùu.6 + 0. Voïi BT nàûng thäng thæåìng vaì âån vë cuía R laì MPa θt = 0. P a P Chương 2 a (10cm) Máùu chëu keïo trung tám: P R(t ) = .30. .2.. P2. Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng thàóng: R(t ) = 0. 2. ( 2 − 4) Våïi âån vë cuía R laì MPa.1. P3. Bã täng thæåìng coï R(t)= 10÷40 kG/cm2...2. ( 2 − 2c ) π .l.2. (2 − 2b) 2 bh a 4a P h=b(=15cm) b 4h Máùu truû troìn chëu neïn cheí: 2. ( 2 − 2a ) A Máùu chëu keïo khi uäún: 3.. (2 − 3b) Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng cong theo hãû säú Ct: R(t ) = Ct .2 Cæåìng âäü chëu keïo: R(t).06 R. (2 − 3c) R + 150 C = .R.3 Quan hãû giæîa cæåìng âäü chëu keïo R(t) vaì cæåìng âäü chëu neïn R: Cäng thæïc duìng quan hãû âæåìng cong: R(t ) = θt R . Hãû säú Ct: t TÊNH N À 60 R + 1300 NG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 4 P1.1. (2 − 3a) Trong âoï θt âæåüc láúy phuû thuäüc vaìo loaûi BT vaì âån vë cuía R.28÷0. P15.5M R(t ) = .P R(t ) = .D P Trong âoï: P.

lgt. lgt ≈ 0. b=0.. âáöm vaì baío dæåîng BT.2.t a=4..Cháút læåüng vaì säú læåüng xi màng: . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 5 P1. b=0.. P3. P15. âäü saûch. (Skramtaep): Rt = R28 lg28 (våïi t = 7-300 ngaìy) Cäng thæïc cuía Viãûn nghiãn cæïu BT Myî ACI theo quy luáût hyperbän: t Trong âoï hãû säú a.4 Caïc nhán täú aính hæåíng âãún cæåìng âäü cuía BT: * Thaình pháön vaì caïch chãú taûo BT: Âáy laì nhán täú quyãút âënh cæåìng âäü BT.92. . luïc âáöu tàng nhanh sau tàng cháûm dáön.7 R28 lg t . P2.. b phuû thuäüc loaûi XM. cáúp phäúi cuía cäút liãûu: .R1). .Chương 2 2.85.Tè lãû N/X håüp lyï. Rt R t t 28 Cæåìng âäü bã täng tàng theo thåìi gian âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: Cäng thæïc cuía Sec (1926): Rt=R1+(R10. Voïi XM âäng cæïng nhanh a=2. Thäng thæång Rt = R28 .3. a + b.Cháút læåüng cuía viãûc träün væîa BT. * Thåìi gian (tuäøi cuía BT): R28 Cæåìng âäü cuía bã täng tàng theo thåìi gian.Âäü cæïng. Cäng thæïc cuía Nga (1935). .1. Våïi cæåìng âäü chëu keïo sæû tàng cæåìng âäü theo thåìi gian nhanh hån so våïi cæåìng âäü chëu neïn.

1.2 láön.2MPa/s. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 6 P1.. (2 − 8) n −1 ( 2 − 7) 2.2 Âäü lãûch quán phæång.3.9 trë säú thäng thæåìng vaì khi gia taíi nhanh cæåìng âäü cuía máùu coï thãø tàng 1.1 Giaï trë trung bçnh: Thê nghiãûm n máùu thæí cuía cuìng mäüt loaûi BT thu âæåüc caïc giaï trë cæåìng âäü cuía máùu thæí laì R1. ( 2 − 9) Trong âoï S laì hãû säú phuû thuäüc xaïc suáút baío âaím. hãû säú biãún âäüng: Âàût ∆i = |Ri . goüi tàõt laì cæåìng âäü trung bçnh: n ∑ Ri Rm = i=1 .. Giaï trë trung bçnh vaì giaï trë tiãu chuáøn cuía cæåìng âäü: 2. Våïi xaïc suáút baío âaím 95% thç S=1.. Khi thê nghiãûm phaíi tuán theo quy trçnh TN våïi täúc âäü gia taíi 0.Chương 2 * Täúc âäü gia taíi vaì thåìi gian taïc duûng: Khi täúc âäü gia taíi cháûm cæåìng âäü âaût khoaíng 0. .3. Giaï trë trung bçnh cæåìng âäü cuía caïc máùu thæí kyï hiãûu laì Rm. 2. Våïi säú læåüng máùu âuí låïn (n ≥ 15) tênh âäü lãûch quán phæång: σ = Hãû säú biãún âäüng âæåüc tênh: ν= σ Rm .3. R2. Rn. P2. ( 2 − 6) n 2.ν ).85÷0. ∆2i ∑ .3 Giaï trë âàûc træng: Giaï trë âàûc træng cuía cæåìng âäü cuía BT (goüi tàõt laì cæåìng âäü âàûc træng) âæåüc xaïc âënh theo xaïc suáút âaím baío laì 95% vaì âæåüc tênh: Rch = Rm (1 − S . P3..1. P15.Rm| goüi laì âäü lãûch.15÷1.1.3.64.1..

300. 2. Giaï trë cuía Rbn vaì Rbtn âæåüc cho åí TCXDVN 356:2005 (Baíng 12 trang 35) 2.. (2 − 9a ) Hãû säú γKC xeït âãún sæû laìm viãûc cuía BT trong kãút cáúu coï khaïc våïi sæû laìm viãûc cuía máùu thæí.1. 100. 150. 150. . 75.4 Giaï trë tiãu chuáøn: Chương 2 Giaï trë tiãu chuáøn cuía cæåìng âäü cuía BT (goüi tàõt laì cæåìng âäü tiãu chuáøn) âæåüc láúy bàòng cæåìng âäü âàûc træng cuía máùu thæí Rch nhán våïi hãû säú kãút cáúu γKC. Cáúp âäü bãön vaì maïc cuía bã täng: Laì trë säú cuía caïc âàûc træng cå baín vãö cháút læåüng cuía BT.4.1. Cæåìng âäü tiãu chuáøn vãö neïn Rbn. là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu nén tức thời. 200.3. xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo.8 tuìy thuäüc vaìo Rch. 600. 250. Bã täng nheû: M50. P2. vãö keïo Rbtn: Rbn = γ KC . 250.2 Cáúp âäü bãön chëu neïn: Kê hiãûu B TCXDVN 356:2005 (trang 4) quy âënh phán biãût cháút læåüng BT theo cáúp âäü bãön chëu neïn: Cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B. 2. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. Tuìy theo tênh cháút vaì nhiãûm vuû cuía kãút cáúu maì quy âënh maïc hoàûc cáúp âäü bãön theo caïc âàûc træng khaïc nhau. âæåüc láúy bàòng 0.1. 500. 350. P3.4. .1 Maïc theo cæåìng âäü chëu neïn: Kê hiãûu M Bã täng nàûng: M100. P15. 300.2. tính bằng đơn vị MPa.. 400.. 200.1..Rch .4. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày.7-0. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 7 P1.

coï thãø láúy bàòng 0. B50.Chươ Cấp độ bền chịu nén của bê tông: ký hiệu bằng chữ B. với xác suất đảm bảo không dưới 95%. Bã täng nàûng: K10. với xác suất đảm bảo không dưới 95%.5. 20. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm nén ở tuổi 28 ngày. 40. là giá trị trung bình thống kê của cường độ chịu kéo tức thời.. B60. 30. B30. B15. dưỡng hộ TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 8 P1.M . B35. . xác định trên các mẫu lập phương kích thước tiêu chuẩn (150 mm x 150 mm x 150 mm) được chế tạo. B25. β laì hãû säú chuyãøn âäøi tæì cæåìng âäü trung bçnh sang cæåìng âäü âàûc træng (våïi ν =0.3 Maïc theo cæåìng âäü chëu keïo: Kê hiãûu K.β . Tæång quan giæîa maïc M vaì cáúp âäü bãön B cuía cuìng mäüt loaûi BT thãø hiãûn bàòng biãøu thæïc: B = α . B7. 25. P15.4. B10. B20. 2. B40. xác định trên các mẫu kéo tiêu chuẩn được chế tạo. B45. trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ở tuổi 28 ngày. kãút cáúu coï yãu cáöu chäúng næït. 15.4.5. 2. B12. là giá trị trung bình thống kê ng của2 cường độ chịu nén tức thời.. 20. B55. 30. ( 2 − 10) Trong âoï α laì hãû säú âäøi âån vë tæì kG/cm2 sang MPa.778). 25. tính bằng đơn vị MPa. Bã täng nheû: K10.5.1. B35. B15. B40. B3.. B20. B10.5.135 thç β = (1-S..ν) = 0. TCXDVN 356:2005 (trang 4) quy âënh cáúp âäü bãön chëu keïo: Cấp độ bền chịu kéo của bê tông: ký hiệu bằng chữ Bt.1.4 Cáúp âäü bãön chëu keïo: Kê hiãûu Bt. B25. B7. 15. TCXDVN 356:2005 (Baíng 9 trang 30) quy âënh: BT nàûng coï cáúp âäü bãön chëu neïn B3.1. P3. B5. Khi sæû chëu læûc cuía kãút cáúu âæåüc quyãút âënh chuí yãúu båíi khaí nàng chëu keïo cuía BT. BT nheû coï cáúp âäü bãön chëu neïn B2. B5. B30. tính bằng đơn vị MPa.5. B12. P2.5.5.

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 9 . tính bằng đơn vị MPa.8. Cáúp chäúng tháúm cuía BT: W2. P1.2. D1900. D1400. D1700.. Bt1.5 Maïc theo caïc yãu cáöu khaïc: Maïc theo khaí nàng chäúng tháúm laì con säú láúy bàòng aïp suáút låïn nháút (tênh bàòng atm) maì máùu chëu âæåüc âãø næåïc khäng tháúm qua. D2000. P3.Chươ Cấp độ bền chịu kéo của bê tông: ký hiệu bằng chữ Bt. W10.6.4. D700.. D1200. D900. D1200. . với xác suất đảm bảo không dưới 95%. W12.BT täø ongû D500. 2.BT räùng D800. D1000.BT nheû D800. D600. D800.. W8. D1000. Bt2.1. W cáön quy âënh cho caïc kãút cáúu coï yãu cáöu chäúng tháúm hoàûc âäü âàûc chàõt cuía BT nhæ caïc cäng trçnh thuíy låüi.. Maïc theo khäúi læåüng riãng trung bçnh D (khaí nàng caïch nhiãût): . D1100. W4.2. D1100.8. P15. D900. P2.. D1300. W6.. dưỡng hộ trong điều kiện tiêu chuẩn và thí nghiệm kéo ở tuổi 28 ngày. . Bt1. D900. Bt2. D1400. D1600. D1800. xác định trên các mẫu kéo tiêu chuẩn được chế tạo. D1500. D1200. là giá trị trung bình thống ng2 kê của cường độ chịu kéo tức thời. Bt3. D1000. BT coï cáúp âäü bãön chëu keïo doüc truûc Bt0. D1100. D1300. thuíy âiãûn. Bt2.4.

tè lãû N/X håüp lyï.10-5 .Säú læåüng vaì loaûi XM: læåüng XM ↑ → co ngoït ↑. .Cháút phuû gia laìm BT ninh kãút nhanh → co ngoït tàng. .1 Biãún daûng do co ngoït: Co ngoït laì hiãûn tæåüng BT giaím thãø têch khi ninh kãút Mæïc âäü co ngoït khi âäng cæïng trong khäng khê (3 ... . XM coï hoaût tênh cao → co ngoït ↑.1.1. P2. laìm thay âäøi cáúu truïc cuía BT.Choün thaình pháön cäút liãûu.15). Caïc biãûn phaïp khàõc phuûc: . mæïc âäü ttäúi âa (6 .Caïc biãûn phaïp cáúu taûo nhæ bäú trê khe co daîn.1..Tè lãû N/X tàng → co ngoït tàng. . cäút liãûu räùng → co ngoït tàng.. Biãún daûng cuía bã täng: Chương 2 2. P3. giaím khaí nàng chëu læûc vaì tuäøi thoü cuía cäng trçnh. baío dæåîng BT thæåìng xuyãn áøm trong giai âoaûn âáöu. .5.5.2.Gáy ra khe næït trãn bãö màût BT. Khi âäng cæïng trong næåïc BT nåí ra =1/5-1/2 mæïc âäü co.Âáöm chàût BT. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 10 P1. Co ngoït laì mäüt hiãûn tæåüng coï haûi: .10-4 . P15.Caït nhoí haût. . Biãún daûng cuía bã täng 2.5). .Gáy máút maït æïng suáút trong cäút theïp æïng læûc træåïc. maûch ngæìng khi thi cäng håüp lyï v. .. Caïc nhán täú aính hæåíng âãún biãún daûng co ngoït: .5.v.Laìm thay âäøi hçnh daûng vaì kêch thæåïc cáúu kiãûn. âàût cäút theïp cáúu taûo åí nhæîng nåi cáön thiãút âãø chëu æïng suáút do co ngoït gáy ra.

Chương 2

2.1.5.2 Biãún daûng do taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn:

Thê nghiãûm neïn máùu thæí hçnh làng truû våïi täúc âäü tàng taíi tæì tæì, âo vaì láûp âæåüc
âäö thë giæîa æïng suáút vaì biãún daûng nhæ hçnh veî.
σb
∆2
P
εel εpl

∆1
D
Rlt
l
C
(1)
σb1
(2)
Khi σ coìn beï âäö thë êt cong nhæng khi σ↑ thç
cong nhiãöu.

α α0
εb

ε*b
εpl εel
-Âiãøm D æïng våïi luïc máùu bë phaï hoaûi: æïng suáút
âaût Rlt vaì biãún daûng cæûc âaûi ε*b.
Biãún daûng cuía BT gäöm 2 pháön: pháön khäi phuûc âæåüc laì biãún daûng âaìn häöi
(∆1→εel), pháön khäng khäi phuûc laì biãún daûng deío (∆2→εpl): εb= εel+ εpl; (2-11)
Do váûy BT laì váût liãûu âaìn häöi-deío.
σ
Mäâun âaìn häöi ban âáöu Eb: σ b = Eb .ε el ⇒ Eb = b = tgα 0 ;
( 2 − 12)
ε el
σ
(2 − 13)
Mäâun biãún daûng deío cuía BT Eb’: σ b = Eb' .ε b ⇒ Eb' = b = tgα ;
εb
ε
⇒ Eb' = ν .Eb ; TÊNH( 2N−À14
Âàût ν = el goüi laìP1..
hãû säúP15..
âaìn häö
i
NG) CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 11
P2.. P3..
εb
O

ε

ương 2
Khi BT chëu keïo cuîng coï biãún daûng âaìn häöi vaì biãún daûng deío: Eb’= νt.ECh
b.
Biãún daûng cæûc haûn khi keïo khaï beï ≈ 0,00015.
2R
Rt
= t;
Thê nghiãûm cho tháúy khi BT chëu keïo sàõp næït thç νt≈ 0,5 nãn ε *b =
0.5Eb Eb
Eb
≈ 0,4 Eb
Mäâun chäúng càõt våïi hãû säú Posson µ = 0,2 våïi moüi loaûi BT: Gb =
2(1 + µ )
σ
σ
v1
b
Täúc âäüü gia taíi khaïc nhau thç caïc
v2
âæåìng biãøu diãùn quan hãû σ - ε khaïc
v3
nhau.

εb

εel εpl

2.1.5.3 Biãún daûng do taíi troüng taïc duûng daìi haûn - Tæì biãún:
σ
εc
P
P
∆b
∆c
σb

ε
ε2
εb

ε
O

εb

εb

εc
t

ε2

Hiãûn tæåüng biãún daûng deío tàng theo thåìi gian goüi laì hiãûn tæåüng tæì biãún cuía BT.
Pháön biãún daûng deío tàng lãn do taíi troüng taïc duûng daìi haûn goüi laì biãún daûng tæì
biãún.
TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 12
P1.. P15.. P2.. P3..

ng 2
Chaươ
Hiãûn tæåüng biãún daûng deío tàng theo thåìi gian goüi laì hiãûn tæåüng tæì biãún cuí
BT.
Pháön biãún daûng deío tàng lãn do taíi troüng taïc duûng daìi haûn goüi laì biãún daûng tæì
biãún.
* Caïc nhán täú aính hæåíng âãún biãún daûng tæì biãún:
- ÆÏng suáút trong BT låïn → biãún daûng tæì biãún låïn.
- Tuäøi BT luïc âàût taíi låïn → biãún daûng tæì biãún beï.
- Âäü áøm mäi træåìng låïn → biãún daûng tæì biãún beï.
- Tè lãû N/X låïn, âäü cæïng cäüt liãûu beï → biãún daûng tæì biãún låïn.
- Læåüng X tàng → biãún daûng tæì biãún tàng.

* Coï thãø biãøu diãùn tæì biãún qua mäüt trong hai chè tiãu sau:
- Âàûc træng tæì biãún: ϕ = εC/ εel. (laì âaûi læånüg khäng thæï nguyãn)
- Suáút tæì biãún: C= εC/ σb (MPa-1 hoàûc cm2/kG).

Caïc chè tiãu ϕ, C âãöu tàng theo thåìi gian, vaì âaût âãún giåïi haûn äøn âënh laì ϕ0, C0.

* Taïc haûi cuía hiãûn tæåüng tæì biãún:
- Laìm tàng âäü voîng cuía cáúu kiãûn.
- Laìm tàng âäü uäún doüc cuía cáúu kiãûn chëu neïn.
- Måí räüng khe næït trong BT.
- Gáy täøn hao æïng suáút trong cäút theïp æïng læûc træåïc.

P1.. P15.. P2.. P3..

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 13

σb

2.1.5.4 Biãún daûng do taíi troüng làûp laûi:

Chương 2

σbmax

σb

σbmin
εb

εb

Nãúu taíi troüng taïc duûng lãn kãút cáúu làûp âi làûp laûi nhiãöu láön (Âàût vaìo räöi dåî ra nhiãöu láön) thç

biãún daûng deío seî âæåüc têch luîy dáön, nãúu taíi troüng låïn seî gáy hiãûn tæåüng
moíi cho kãút cáúu .
2.1.5.5 Biãún daûng nhiãût:
Âáy laì loaûi biãún daûng thãø têch khi nhiãût âäü thay âäøi, xaïc âënh theo hãû säú nåí vç
nhiãût cuía BT αt.

Hãû säú αt phuû thuäüc vaìo loaûi XM, cäút liãûu, âäü áøm coï giaï trë khoaíng (0,7-1,5)x10-5/âäü.
Thäng thæåìng khi nhiãût âäü trong khoaíng tæì 0-1000 C láúy αt =1x10-5 âãø tênh toaïn.

P1.. P15.. P2.. P3..

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 14

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 15 . Cuîng coï thãø duìng thanh theïp hçnh. âoï laì cäút cæïng coï thãø chëu læûc âæåüc khi thi cäng.2.2.2.Cäút theïp gia cäng nhiãût: Theo hçnh thæïc cäút theïp: Theïp thanh tiãút diãûn troìn màût ngoaìi nhàôn (troìn trån). .. Yãu cáöu âäúi våïi theïp duìng trong Bã täng Cäút theïp: .2.Dãù gia cäng: dãù uäún. Theo phæång phaïp luyãûn theïp: . P15. . Cäút theïp Chương 2 2. .. Caïc loaûi cäút theïp: Theo thaình pháön hoaï hoüc cuía theïp: thæåìng chè duìng mäüt säú maïc theïp caïc bon tháúp vaì theïp håüp kim tháúp.Âaím baío cæåìng âäü theo thiãút kãú. P3. hoàûc màût ngoaìi coï gåì (caïc gåì coï taïc duûng tàng âäü dênh baïm våïi BT).. . 2.2.Cäút theïp keïo nguäüi: . càõt.2... vaì haìn âæåüc .Táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp khi kãút cáúu bë phaï hoaûi.. Cäút theïp: 2.Phaíi coï tênh deío cáön thiãút.Tiãút kiãûm theïp vaì täún êt sæïc LÂ. .Phaíi dênh kãút täút vaì cuìng chëu læûc âæåüc våïi BT trong moüi giai âoaûn laìm viãûc cuía kãút cáúu.1. P2. P1.Cäút theïp caïn noïng: .

dæ laì εpl. æïng suáút ε *S O εpl vaì biãún daûng tiãúp tuûc tàng cho âãún khi cäút theïp bë âæït... Caïc tênh cháút cå baín cuía cäút theïp: Chương 2 2. âoaûn cong AD laì giai âoaûn cäút σel theïp coï biãún daûng deío. Luïc naìy xaïc âënh âæåüc giåïi haûn chaíy cuía theïp σy.1 Biãøu âäö æïng suáút-biãún daûng: Biãøu âäö æïng suáút-biãún daûng coï pháön thàóng æïng våïi giai âoaûn âaìn häöi. coï mäü t biãún P2. pháön cong æïng våïi giai âoaûn coï biãún daûng deío.2% Nãúu keïo theïp trong giai âoaûn âaìn häöi räöi giaím taíi thç toaìn O εpl ε *S bäü biãún daûng âæåüc phuûc häöi.2. σ σB Theïp ràõn (gioìn): σy Biãøu âäö σ_ε gäöm mäüt âoaûn thàóng xiãn OA æïng våïi giai C D A âoaûn laìm viãûc âaìn häöi.3. daûng P3. C Âoaûn nàòm ngang âæåüc goüi laì thãöm chaíy.3. .3. vãö theo âæåìng cuî vaìP1. ` σ Theïp deío: σB D Biãøu âäö σ_ε gäöm mäüt âoaûn thàóng xiãn OA æïng våïi giai âoaûn σy laìm viãûc âaìn häöi. ε Âoaûn cong CD laì giai âoaûn cuíng cäú cuía cäút theïp. Khi keïo theïp væåüt quaï giåïi haûn âaìn häöi (coï biãún daûng deío) räöi giaím taíi thç biãøu âäö khäng TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 16 P15.2 Biãún daûng âaìn häöi vaì biãún daûng deío: ε 0.. 2. Khi keïo âæït xaïc âënh âæåüc giåïi haûn bãön σB vaì biãún daûng cæûc haûn ε*S..2. våïi giåïi haûn bãön σB vaì biãún daûng cæûc haûn ε*S.2. theïp åí traûng thaïi σel A chaíy deío.2.

theïpP15.2. xem TCXDVN 356:2005 (Baíng 28 trang 53) 2.3. cäút theïp tråí thaình ràõn våïi cæåìng âäü tàng cao vaì biãún daûng cæûc haûn giaím.2.ν ). Caïc theïp caïn noïng bàòng theïp chæïa êt caïc bon vaì theïp håüp kim tháúp coï tênh haìn âæåüc täút. Sau vaìi láön keïo hoàûc chuäút thãöm chaíy seî biãún máút..5 Mäâun âaìn häöi cuía cäút theïp ES: Mäâun âaìn häöi cuía cäút theïp.3.LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 17 P3. Cäút keïo nguäüi naìy coï giåïi haûn chaíy cao hån cäút theïp ban âáöu.7 Tênh haìn âæåüc: Tênh haìn âæåüc phuû thuäüc vaìo thaình pháön cuía theïp vaì caïch chãú taûo.2. Våïi σmy laì giaï trë trung bçnh cuía giåïi haûn chaíy khi thê nghiãûm mäüt säú máùu theïp thç: Rsn = σ ym (1 − S .21)x104 MPa.3. âaî quaP2. Giaï trë cuía ES phuû thuäüc loaûi theïp vaì khoaíng (17 .2. 2.6 Âäü deío cuía cäút theïp: 2. gia cäng c gia N cäng .nguäüi hoàûTÊNH haìn âäúi våïi caïcP1. Khäng âæåüc pheïp ÀNGnhiãû CÅt.3. kê hiãûu Rsn âæåüc láúy bàòng cæåìng âäü giåïi haûn chaíy (thæûc tãú hoàûc quy æåïc) våïi xaïc suáút baío âaím khäng dæåïi 95%. kê hiãûu ES âæåüc láúy bàòng âäü däúc cuía âoaûn OA trãn biãøu âäö æïng suáút biãún daûng.. (2 − 15) 2. Láúy cäút theïp deío âem keïo nguäüi cho quaï giåïi haûn chaíy räöi giaím taíi seî coï âæåüc cäút theïp keïo nguäüi.3 Sæû cæïng nguäüi: Chương 2 Âoï laì hiãûn tæåüng tàng giåïi haûn chaíy khi gia cäng nguäüi cäút theïp.2.4 Cæåìng âäü tiãu chuáøn cuía cäút theïp: Giaï trë tiãu chuáøn vãö cæåìng âäü cuía cäút theïp âæåüc goüi tàõt laì cæåìng âäü tiãu chuáøn..2..3.

2 Phán loaûi cäút theïp theo mäüt säú tiãu chuáøn khaïc: Theo TC Nga: .4. CT5.Cán nóng: tròn trơn nhóm A-I.2. IV vaì caïc loaûi såüi keïo nguäüi.4. A-VI. Cäút theïp cuía Phaïp âæåüc ghi theo giåïi haûn chaíy nhæ: FeE230.2. Cäút theïp nhoïm CI. có các loại cốt thép tròn trơn CI và cốt thép có gân (cốt thép vằn) CII. FeE500.1 Phán loaûi cäút theïp theo TCVN: Theo TCVN 1651:1985.2. AT-IV.3 Tæång quan giæîa maïc theïp vaì nhoïm (loaûi) theïp: Maïc theïp âæåüc âënh ra vaì kê hiãûu chuí yãúu dæûa vaìo thaình pháön hoaï hoüc vaì caïch luyãûn. Cäút theïp cuía Trung Quäúc chia thaình caïc cáúp I.. AT-VI.Gia cường bằng nhiệt luyện và cơ nhiệt luyện: có gờ nhóm AT-IIIC. AT-VCK. 18Γ2C. A-IV. 2. FeE400. .. o tæì theïP2. có gờ nhóm A-II và AC-II. Phán loaûi (nhoïm) cäút theïp: Chương 2 2. Hai caïch phán chia naìy laì khaïc nhau nhæng liãn quan våïi nhau vç tênh nàng cuía theïp laì do thaình pháön quyãút âënh. A-II P1. CIV. AT-IVK. ATIVC. AT-VIK và AT-VII. Nhoïm cäút theïp âæåüc phán chia theo tênh nàng cå hoüc. CIII.2. Cäút TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 18 theïp nhoïm CII.. A-V..4. bon maïc CT5. II. 2. 25X2C.4. chãú taûP15. vê duû CT3. A-III.2.. A-I chãú taûo tæì theïp caïc bon maïc CT3. p caïcP3. . III.

3.5.φ . TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 19 P1.φ .1.Sæû baïm do bãö màût gäö ghãö cuía cäút theïp. l laì chiãöu daìi âoaûn cäút theïp chän vaìo BT. Bã täng cäút theïp: 2. theïp coï gåì m=3÷3.2. Læûc dênh giæîa bã täng & cäút theïp: 2.2 Thê nghiãûm xaïc âënh læûc dênh: Máùu thê nghiãûm xaïc âënh læûc dênh: τ Cæåìng âäü trung bçnh cuía læûc dênh: τmax P τ= . . chëu neïn α=1. (2 − 16) π .3.3.Læûc ma saït do co ngoït khi âäng cæïng BT eïp chàût vaìo cäút theïp. .1.π .l ω C ln φ P Trong âoï: ω laì hãû säú hoaìn chènh biãøu âäö læûc dênh.Rbn m .l P τmax ln τ C Trong âoï: P laì læûc keïo (neïn) tuäüt cäút theïp.1 Caïc nhán täú taûo nãn læûc dênh: . . .5... Bã täng cäút theïp Chương 2 2.1.Læûc daïn do keo xi màng coï taïc duûng nhæ mäüt låïp häö daïn BT vaìo cäút theïp φ 2.Rbn m Trong âoï: m laì hãû säú phuû thuäüc bãö màût: theïp trån m=5÷6.. φ laì âæåìng kênh cäút theïp. ( 2 − 18) τ max = α .τ . P 1 Læûc dênh cæûc âaûi: τ max = = . P2. P15.. P3.3. α laì hãû säú phuû thuäüc traûng thaïi chëu læûc: chëu keïo α=1.3. (ω < 1) Trë säú læûc dênh cæûc âaûi: τ max = α . (2 − 17) ω.

khi tàng l hãû säú hoaìn chènh biãøu âäö ω giaím. α laì hãû säú phuû thuäüc traûng thaïi chëu læûc: chëu keïo α=1.5. P1.5. ( 2 − 18) Chương 2 Trong âoï: m laì hãû säú phuû thuäüc bãö màût: theïp trån m=5÷6. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 20 .. theïp coï gåì m=3÷3.3 Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún læûc dênh: Khi âäø BT cäút theïp thàóng âæïng læûc dênh låïn hån cäút theïp nàòm ngang. 2.Trë säú læûc dênh cæûc âaûi: τ max = α . P15. P2.. Khi thay âäøi chiãöu daìi âoaûn l trë säú τmax khäng âäøi nhæng trë säú trung bçnh thay âäøi. Cäút theïp chëu neïn coï læûc dênh låïn hån cäút theïp chëu keïo.3.1.Rbn m . P3. Nãúu coï caïc biãûn phaïp haûn chãú biãún daûng ngang cuía BT læûc dênh tàng.. chëu neïn α=1..

.. Aính hæåíng cuía cäút theïp âãún co ngoït vaì tæì biãún cuía bã täng:Chương 2 2. 1 ν t Eb nSt . P15. (1) (2) ⇒ σt = (ε0 .. Do cäút theïp caín tråí BT coï co ngoït ε1< ε0 bàòng biãún daûng cuía cäút theïp εa=ε1. . Ab AS Nãúu khäng coï cäút theïp.µ ÆÏng suáút keïo do co ngoït låïn khi haìm læåüng theïp µ låïn. µ = S .AS.Eb. Biãún daûng cæåîng bæïc trong BT: ε0 . phuû. trong cäút theïp: NS = σS.µ + 1 Ab 1+ nSt . BT tæû do coï co ngoït ε0. ν .. Vç laì læûc näüi taûi nãn chuïng cán bàòng nhau: Nt = NS.E A σt = t 0 b .ε1). nSt = S . Suy ra: σ S = 0 S .E E ε . Trong kãút cáúu siãu ténh liãn kãút thæìa ngàn caín co ngoït cuía BT nãn xuáút hiãûn näüi læûc TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 21 P1.Ab. ⇒ σS = ε1. P3. P2.2.3. âoï laì æïng suáút ban âáöu do co ngoït trong BTCT. ÆÏng suáút keïo do co ngoït vaì æïng suáút keïo do taíi troüng gáy ra laìm BT bë næït såïm hån so våïi khi khäng coï aính hæåíng cuía co ngoït.2.3. Håüp læûc trong BT: Nt = σt.ε . nhæng khi âaî coï khe næït thç aính hæåíng cuía co ngoït giaím vaì âãún giai âoaûn phaï hoaûi thç khäng coìn aính hæåíng âãún khaí nàng chëu læûc cuía cáúu kiãûn.ES.2.ε1 Biãún daûng cæåîng bæïc trong cäút theïp: ε1.1 Aính hæåíng âãún co ngoït: ε1 < ε0 (=εa) ε0 Do sæû dênh kãút giæîa BT vaì cäút theïp maì cäút theïp caín tråí biãún daûng co ngoït cuía BT: cäút theïp bë neïn laûi coìn BT bë keïo ra.νt.

N ÆÏng suáút. Cäút theïp cuîng aính hæåíng âãún biãún daûng tæì biãún cuía BT. Ared Khi chëu læûc láu daìi. ⇒ σb = . Do âoï giæîa BT vaì cäút theïp coï sæû phán phäúi laûi näüi læûc: ε . S .Eb ε .Eb . Trong BT: ν . nP3.Eb Trong CT: σ σ S = ε . vaì biãún daûng tàng thãm seî laì: ε1 <εC. .Chương 2 2. ν .. coï: N = σ b . P2.. Cäút theïp seî caín tråí biãún daûng cuía BT.Eb Tæì âiãöu kiãûn cán bàòng læûc. biãún daûng cuía cáúu kiãûn: ε = .( Ab + nS .E æïng suáút trong BT giaím: ∆σ b = C æïng suáút trong CT tàng: ∆σ S = C S .Eb . Ared Ared ν . (2 − 20) Âàût Ared = Ab + nS.ν .ES = b . AS ). Ab + σ S .2.ν .Eb Våïi nS = ε Ab N εε εCε1 NN AS ES laì hãû säú tæång âæång (≈ 8-20).µ + 1 1+ TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 22 P1. ⇒ ε = b . 1 nS . P15. BT coï biãún daûng tæì biãún. AS = σ b .3.µ . våïi æïng suáút σb biãún daûng tæì biãún cuía BT laì εC = C.σb. Nãúu khäng coï cäút theïp.σ b . N N n . σS = S ..ES = nS . (2 − 19) ν .2 Aính hæåíng âãún tæì biãún: Xeït cáúu kiãûn chëu læûc âån giaín nhæ hçnh veî: σ σ b = ε ..AS goüi laì diãûn têch cuía tiãút diãûn tæång âæång (qui âäøi).

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 23 . Sæû phaï hoaûi vaì hæ hoíng cuía BTCT: 2. . Taïc duûng hoïa hoüc (caïc cháút axêt. doìng chaíy. haì. P1.Våïi cäüt chëu neïn: Phaï hoaûi khi æïng suáút neïn trong BT âaût âãún cæåìng âäü chëu neïn. laìm næït neí khäúi BT..3..3.2 Sæû huíy moìn cuía bã täng & caïc biãûn phaïp baío vãû: Bã täng bë àn moìn laì do: Taïc duûng cå hoüc (mæa. vi khuáøn åí säng.3.. P2...Våïi dáöm chëu uäún: Phaï hoaûi khi æïng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy hoàûc khi æïng suáút trong BT vuìng neïn âaût âãún cæåìng âäü chëu neïn. 2.3.) xám thæûc bãö màût hoàûc thaình pháøm cuía caïc phaín æïng hoïa hoüc coï thãø têch låïn hån thãø têch caïc cháút tham gia phaín æïng. biãøn.1 Sæû phaï hoaûi do chëu læûc: .). sæû âoïng vaì tan bàng liãn tiãúp.3. . Taïc duûng sinh hoüc (rong rãu. P3..3. P15.. Phaï hoaûi khi æïng suáút trong cäút theïp âaût giåïi haûn chaíy.Våïi thanh chëu keïo: Sau khi BT bë næït. kiãöm. cäút theïp chëu toaìn bäü læûc keïo.) hoìa tan vaì cuäún âi laìm BT tråí nãn xäúp.Chương 2 2.

vi khuáøn åí säng. P15. kiãöm.) xám thæûc bãö màût hoàûc thaình pháøm cuía caïc phaín æïng hoïa hoüc coï thãø têch låïn hån thãø têch caïc cháút tham gia phaín æïng.. biãøn. Cäút theïp bë huíy moìn. sæû âoïng vaì tan bàng liãn tiãúp. Khi thiãút kãú caïc cäng trçnh coï mäi træåìng àn moìn: Khi cáön duìng caïc biãûn phaïp âàûc biãût: Cáön caûo saûch buûi gè trãn cäút theïp træåïc khi sæí duûng. P1.. Taïc duûng sinh hoüc (rong rãu. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 24 . Biãûn phaïp baío vãû: Bã täng cáön coï cæåìng âäü cao vaì âäü âàûc chàõc åí bãö màût cuía kãút cáúu.2 Sæû huíy moìn cuía bã täng & caïc biãûn phaïp baío vãû: Chương 2 Bã täng bë àn moìn laì do: Taïc duûng cå hoüc (mæa.. P2. P3. bë gè taûo ra caïc Oxyt hoàûc muäúi sàõt coï thãø têch låïn hån thãø têch ban âáöu..3. haì. Âaím baío chiãöu daìy låïp BT baío vãû...) hoìa tan vaì cuäún âi laìm BT tråí nãn xäúp. Taïc duûng hoïa hoüc (caïc cháút axêt. laìm næït neí khäúi BT. laìm cho låïp BT bao quanh cäút theïp bë våî bong.).2..3. doìng chaíy.

. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 25 .. P3.Chương 2 P1. P2... P15.

TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 26 ....Chương 2 P1. P2. P3.. P15.

.. P2. P15.. P3.Chương 2 P1. TÊNH NÀNG CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU 27 ..

5.Liãn kãút giæîa caïc bäü pháûn vaì choün giaíi phaïp baío vãû chäúng xám thæûc.Xaïc âënh näüi læûc do tæìng loaûi taíi troüng vaì caïc täø håüp cuía chuïng. .Xaïc âënh taíi troüng vaì taïc âäüng.. . tênh cháút cuía taíi troüng..Tênh toaïn tiãút diãûn xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía kãút cáúu hoàûc cäút theïp. Chương 3 Thiãút kãú kãút cáúu BTCT gäöm 2 viãûc chênh: tênh toaïn vaì cáúu taûo.. Näüi dung tênh toaïn gäöm: . P2. Caïc yãu cáöu cáúu taûo gäöm: .Choün kêch thæåïc tiãút diãûn. P1.Choün váût liãûu (maïc BT vaì nhoïm cäút theïp) phuû thuäüc mäi træåìng sæí duûng. tênh cháút chëu læûc. P3. Bäú trê cäút theïp. P3. .. vai troì cuía kãút cáúu. ...NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN KÃÚT CÁÚU BTCT. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 1 .

.NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN KÃÚT CÁÚU BTCT. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 2 .n (3 – 1) .5. chiãöu: Taíi troüng âæïng: Taíi troüng ngang: .1.Theo thåìi gian taïc duûng cuía taíi troüng: Taíi troüng taïc duûng daìi haûn.. tác động: . P3.Theo phæång. P1.1.. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN 3.. Chương 3 3. P3. NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP: 3.Theo trë säú khi tênh theo PP traûng thaïi giåïi haûn: Trë säú tiãu chuáøn (Taíi troüng tiãu chuáøn): Taíi troüng tênh toaïn: TT TT = TT TC.1. P2. Taíi troüng taïc duûng ngàõn haûn.Theo tênh cháút: Taíi troüng thæåìng xuyãn (tènh taíi): Taíi troüng taûm thåìi (hoaût taíi): Taíi troüng âàûc biãût: .1 Tải trọng.

2 Nội lực Chương 3 Nội lực: Så âäö tênh: Så âäö kãút cáúu laì cå såí âãø xaïc âënh så âäö tênh toaïn kãút cáúu chëu læûc.23.9) khi tênh våïi tæì hai hoaût taíi tråí lãn 3. cáön xaïc âënh näüi læûc låïn nháút maì TD coï thãø chëu âæåüc. P3.. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 3 .3 Tính toán tiết diện BTCT: . Sij (3 . γ <1 (0.. (3 . Näüi læûc tênh toaïn laì täø håüp cuía Sg vaì caïc Sij: S= Sg + ∑γ..1. khung.3.1.Mäüt så âäö tênh våïi ténh taíi (cho näüi læûc Sg).5.. Våïi kãút cáúu ténh âënh: Våïi kãút cáúu siãu ténh (dáöm liãn tuûc.2) γ laì hãû säú täø håüp.3) . P1. . P3.3) nhæng trong biãøu thæïc xaïc âënh Std caïc thäng säú vãö tiãút diãûn coìn laì áøn säú cáön xaïc âënh. P2.Mäüt säú så âäö tênh våïi caïc træåìng håüp coï thãø xaíy ra cuía hoaût taíi (Sij).1.Baìi toaïn kiãøm tra: Caïc thäng säú vãö tiãút diãûn BT vaì cäút theïp âaî cho træåïc.): Tênh theo så âäö âaìn häöi hoàûc theo så âäö deío Âãø tênh näüi læûc vaì thæûc hiãûn täø håüp näüi læûc cáön thaình láûp mäüt säú så âäö tênh: .Baìi toaïn thiãút kãú: cuîng tæì âiãöu kiãûn (3 . voí moíng.. theo TCVN 2737-1995 láúy γ =1 khi chè xeït mäüt hoaût taíi. Âiãöu kiãûn kiãøm tra laì : S≤ Std.

[σ]: ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu. .3 Tính toán tiết diện BTCT: 3.. c Giaí thiãút TD phàóng: d Xem BT vaì CT laì váût liãûu âaìn häöi.. P2. R [σ ] = Giaí thiãút tênh toaïn: k .. P3.5.1.σ: ÆÏng suáút låïn nháút trong váût liãûu do taíi troüng sæí duûng. (3 .1.Quy âäøi tiãút diãûn gäöm Bã täng & Cäút theïp thaình TD tæång âæång chè coï BT: P1.1. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 4 .Chương 3 3. .3 Tính tiết diện BTCT 3.4) Trong âoï: .1 Phương pháp tính theo ứng suất cho phép: Âiãöu kiãûn tênh toaïn: σ ≤ [σ]..Så âäö æïng suáút cuía miãön BT chëu neïn laì tuyãún tênh: (Khäng xeït BT chëu keïo) .3. P3.

J red Váûy æïng suáút trong cäút theïp : σ S = nS ..σ bt ≤ [σ S ]. Eb Tæïc laì qui âäúi våïi mäüt diãûn têch cäút theïp chëu keïo tæång âæång thaình ns láön diãûn têch BT hay diãûn têch cäút theïp AS quy âäøi thaình nS.AS .5.. J red = Da 3 Vë trê truûc trung hoaì: b.σ bt = nS . 2 M .(h 0 − x ) = 0. Khäng xeït BT chëu keïo (åí vuìng keïo chè coï diãûn têch BT quy âäøi cuía cäút theïp chëu keïo) σbmax Xeït dáöm chëu uäún TD chæî nháût: M Db Tiãút diãûn quy âäøi vaì så âäö æïng suáút: b.AS .x 3 + n S . ÆÏng suáút låïn nháút cuía BT chëu neïn: σ b max = J red ÆÏng suáút keïo trong BT tæång âæång: σ bt = AS b x M .x ≤ [σ b ].. h Picture h0 h a nSAS b NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 5 .AS diãûn têch BT. P1.Chương 3 Dæûa vaìo âiãöu kiãûn biãún daûng cuía Cäút theïp & BT taûi vë trê Cäút theïp âoï laì bàòng nhau: εS = σS ES = ε bt = σ bt Eb ⇒σS = ES .x 2 Sred = − n S . P2.(h0 − x ) .. P3. P3.σ bt .(h 0 − x )2 .

.4) Trong âoï: ..Kãút cáúu coï âäü an toaìn khaï cao. (3 . Nhæåüc âiãøm: . Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 6 . .[σ]: ÆÏng suáút cho pheïp cuía váût liãûu.5. P3.. . c Giaí thuyãút TD phàóng: d Xem BT vaì CT laì váût liãûu âaìn häöi.Chương 3 3.Ra âåìi såïm nháút cho nãn giuïp cho ngæåìi thiãút kãú coï khaïi niãûm tæång âäúi roî rãût vãö sæû laìm viãûc cuía kãút cáúu .. .Så âäö æïng suáút cuía miãön BT chëu neïn laì tuyãún tênh: (Khäng xeït BT chëu keïo) Æu âiãøm: .. .1.3 Tính toán tiết diện BTCT: 3. BT coï biãún daûng deío vaì coï næït trong vuìng keïo.. R [σ ] = Giaí thiãút tênh toaïn: k .σ: ÆÏng suáút låïn nháút trong váût liãûu do taíi troüng sæí duûng. P1.Quy âäøi tiãút diãûn gäöm Bã täng & Cäút theïp thaình TD tæång âæång chè coï BT: .3. P2. P3. tuìy thuäüc säú hiãûu theïp vaì BT.1.Hãû säú an toaìn k=R/[σ] cuía BT & cäút theïp khäng giäúng nhau thç hãû säú naìo laì hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu.2 Phương pháp tính theo ứng suất cho phép: Âiãöu kiãûn tênh toaïn: σ ≤ [σ].BTCT khäng phaíi laì váût liãûu âäöng cháút.Hãû säú nS thay âäøi theo trë säú æïng suáút trãn tiãút diãûn.

. P3. (3 .. Âiãöu kiãûn kiãøm tra: Sc ≤ Sph /k hay k.ÆÏng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb vaì phán bäú chæî nháût (âãöu). Sph: Khaí nàng chëu læûc cuía TD ( Coìn goüi laì näüi læûc phaï hoaûi). Rb C = Rb.b. P2.Chương 3 3.. (k = 1.3.5) Trong âoï: Sc: Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra taûi TD xeït.5) Xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía TD theo caïc giaí thiãút sau: . AS Picture T = RS.5.ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy RS..AS NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 7 .x P1. P3. .5÷2.1. k >1: Hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu.Sc ≤ Sph.2 Phương pháp tính theo nội lực phá hoại: Näüi dung cå baín cuía phæång phaïp laì: Xaïc âënh näüi læûc låïn nháút do taíi troüng taûi TD tênh toaïn räöi so saïnh våïi khaí nàng chëu læûc cuía TD âoï.

AS=Rb. Chiãöu cao vuìng BT chëu neïn xaïc âënh theo phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc cáúu kiãûn: ΣX= 0 ⇒ RS..0. P3.Chương 3 σb=Rb Thê duû våïi cáúu kiãûn chëu uäún: Mph x Db RS. AS .M ≤ Mph. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 8 .(h0 . Âiãöu kiãûn (3-5) laì: k...AS. P2.AS h0 h a AS b Phæång trênh cán bàòng mämen våïi truûc qua troüng tám Db: ∑ M Db = 0 ⇒ M ph − RS .5x). P1.5 x ) = 0.. Coï âæåüc: Mph = RS.5.(h0 − 0.x. P3.b.

2 Phương pháp tính theo nội lực phá hoại: Näüi dung cå baín cuía phæång phaïp laì: Xaïc âënh näüi læûc låïn nháút do taíi troüng taûi TD tênh toaïn räöi so saïnh våïi khaí nàng chëu læûc cuía TD âoï.. váût liãûu. P2.5) Trong âoï: Sc: Näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn gáy ra taûi TD xeït.5) Xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía TD theo caïc giaí thiãút sau: .1. . âiãöu kiãûn laìm viãûc v.Hãû säú an toaìn k= Sph / Sc gäüp chung laûi nhæ váûy laì chæa thoaí âaïng vç âäü an toaìn cuía kãút cáúu phuû thuäüc ráút nhiãöu yãúu täú nhæ taíi troüng.v. (k = 1.ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy RS. Sph: Khaí nàng chëu læûc cuía TD ( Coìn goüi laì näüi læûc phaï hoaûi)..3..Chæa xeït âãún biãún daûng vaì næït cuía kãút cáúu laì hai váún âãö cuîng ráút âæåüc quan tám.5. P3. k >1: Hãû säú an toaìn cuía kãút cáúu. (3 . P1. ..Cho khaïi niãûm roî raìng hån vãö âäü an toaìn cuía kãút cáúu .Âaî xeït âãún sæû laìm viãûc cuía váût liãûu åí giai âoaûn deío nãn tiãút kiãûm váût liãûu.Chương 3 3. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 9 . P3.5÷2. Nhæåüc âiãøm: .ÆÏng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb vaì phán bäú chæî nháût (âãöu). Æu âiãøm: .. Âiãöu kiãûn kiãøm tra: Sc ≤ Sph /k hay k.Sc ≤ Sph. Vç váûy khäng thãø âaïnh giaï âäü an toaìn bàòng mäüt hãû säú duy nháút âæåüc. .

. sæía chæîa. P1. P2. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 10 .2. Sgh: Laì giåïi haûn beï nháút vãö khaí nàng chëu læûc cuía TD xaïc âënh theo cæåìng âäü tênh toaïn cuía váût liãûu.. (3 .do máút äøn âënh. PHƯƠNG PHÁP TÍNH CẤU KIỆN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN: 3.6) S: Laì näüi læûc låïn nháút coï thãø phaït sinh taûi TD do taíi troüng tênh toaïn gáy ra.2. (mäùi giai âoaûn våïi så âäö tênh phuì håüp).TTGH laì traûng thaïi maì tæì âoï tråí âi kãút cáúu khäng thoía maîn caïc yãu cáöu âãö ra cho noï (do chëu læûc quaï sæïc.v. do biãún daûng quaï låïn hoàûc do khe næït xuáút hiãûn vaì måí räüng v.Tênh theo TTGH thæï I laì cáön thiãút âäúi våïi moüi kãút cáúu cuîng nhæ caïc bäü pháûn. Âiãöu kiãûn tênh toaïn: S ≤ Sgh..5.Chương 3 3. cáøu làõp. .) . PHƯƠNG PHÁP TÍNH THEO TTGH 3. P3. bë máút äøn âënh vãö hçnh daïng vaì vë trê.2. . váûn chuyãøn. sæí duûng. bë hoíng do moíi do taïc duûng âäöng thåìi cuía taíi troüng vaì mäi træåìng. P3.Kãút cáúu BTCT âæåüc tênh theo 2 nhoïm TTGH: TTGH thæï I (TTGH vãö cæåìng âäü) vaì TTGH thæï II (TTGH vãö âiãöu kiãûn sæí duûng) 3..Tênh theo TTGH thæï I cho moüi giai âoaûn: chãú taûo.1 Các trạng thái giới hạn (TTGH): ...2 Tính theo TTGH về cường độ (TTGH I): TTGH thæï I âæåüc qui âënh æïng våïi luïc kãút cáúu bàõt âáöu bë phaï hoaûi.2.

Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 11 .2. (3 – 7c) Sc: näüi læûc do taíi troüng tiãu chuáøn.. Scrc: Näüi læûc täúi âa maì TD coï thãø chëu âæåüc khi sàõp næït (khaí nàng chäúng næït). P2.3 TÍNH THEO TTGH 2 3. fgh láúy theo Baíng 4 trang 14 TCXDVN 356:2005. thi công. P1.2.2 trang 10 qui âinh: Tính toán kết cấu về tổng thể cũng như tính toán từng cấu kiện của nó cần tiến hành đối với mọi giai đoạn: chế tạo.. Baíng 2 trang12. P3. Cho phép không cần tính toán kiểm tra sự mở rộng vết nứt và biến dạng nếu qua thực nghiệm hoặc thực tế sử dụng các kết cấu tương tự đã khẳng định được: bề rộng vết nứt ở mọi giai đoạn không vượt quá giá trị cho phép và kết cấu có đủ độ cứng ở giai đoạn sử dụng.5.3.3 Tính theo TTGH về điều kiện sử dụng (TTGH II): Tênh theo TTGH thæï II vãö biãún daûng: f ≤ fgh. acrc: bãö räüng khe næït do taíi troüng tiãu chuáøn. (Coï thãø xem Sc laì æïng suáút keïo låïn nháút trong BT. Sơ đồ tính toán ứng với mỗi giai đoạn phải phù hợp với giải pháp cấu tạo đã chọn. sử dụng và sửa chữa.Nãúu kãút cáúu âæåüc pheïp næït: acrc ≤ agh. vận chuyển.. Giåïi haûn cho pheïp cuía bãö räüng khe næït vaì biãún daûng âãø âaím baío âiãöu kiãûn laìm viãûc bçnh thæåìng: agh láúy theo Baíng 1. (3 – 7b) agh: bãö räüng khe næït giåïi haûn maì qui phaûm cho pheïp. P3. Scrc laì cæåìng âäü chëu keïo cuía BT) TCXDVN 356:2005 âiãöu 4.2.Nãúu kãút cáúu khäng cho pheïp næït: Sc ≤ Scrc. Chương 3 (3 – 7a) f: biãún daûng hoàûc chuyãøn vë do taíi troüng tiãu chuáøn fgh: biãún daûng hay chuyãøn vë täúi âa maì qui phaûm cho pheïp: Tênh theo TTGH thæï II vãö næït: . ..

2. TCXDVN 356:2005 Baíng 23 trang 49.2 thuäüc loaûi theïp..5..R Rb = bi bn .2 Cường độ tính toán của vật liệu : Chương 3 3.R RS = si sn . P2.2. Khi tênh theo TTGH I γbc=1. P3.5 vaì γbt=1. Khi tênh theo TTGH thæï nháút γs=1.. .R γ ..2. 2. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 12 .2 Cường độ tênh toaïn cuía cäút theïp: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp vãö keïo RS âæåüc xaïc âënh nhæ sau: γ . ..3 -TCXDVN 356:2005 Baíng 11 trang 34.. Rbt = bi btn .05-1. 9).1 Cường độ tính toán của BT: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía BT vãö neïn Rb vaì vãö keïo Rbt âæåüc xaïc âënh nhæ sau: γ .. γbi laì hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía BT (i=1.2. (3 − 8) γ bc γ bt Trong âoï γbc vaì γbt laì hãû säú âäü tin cáûy cuía BT khi neïn vaì khi keïo.3-1. P3. P1. 2. 3. TCXDVN 356:2005 Baíng 20 trang 46. (3 − 9) γs Rs = Rsn ..2 Cường độ tính toán 3. 10) -TCXDVN 356:2005 Baíng 15 trang 37. γ stuìy Trong âoï γS laì hãû säú âäü tin cáûy cuía cäút theïp.3. γsi laì hãû säú âiãöu kiãûn laìm viãûc cuía cäút theïp (i=1.2.3-2.2.

. Læåïi cäút theïp: Thæåìng sæí duûng cho caïc cáúu kiãûn daûng baín nhæ baín saìn. læåïi âãø: . baín moïng.3. P3.). tênh näüi læûc vaì cäút theïp.1 Choün kêch thæåïc tiãút diãûn caïc cáúu kiãûn: Khi thiãút kãú kãút cáúu BTCT thæåìng phaíi choün kêch thæåïc TD caïc cáúu kiãûn âãø xaïc âënh taíi troüng. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO 3.Giæî vë trê cäút theïp khi thi cäng. 3. bäú trê theïp vaì âäø BT. P3.3.Chương 3 3. NGUYÊN LÝ CẤU TẠO: 3.. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 13 . . dáöm.. Liãn kãút caïc cäút theïp bàòng caïch buäüc hoàûc haìn. traïnh caïc phaï hoaûi cuûc bäü...5. cäút ngang. Choün TD coìn phaíi quan tám âãún yãúu täú tháøm myî (yãu cáöu taûo daïng cuía kiãún truïc) vaì âiãöu kiãûn chãú taûo (thäúng nháút vaïn khuän. P2. Sæû håüp lyï cuía TD choün theo yãu cáöu chëu læûc âæåüc âaïnh giaï qua haìm læåüng theïp µ (mäùi loaûi cáúu kiãûn coï mäüt khoaíng håüp lyï cuía µ).2 Khung và lưới cốt thép: Cäút theïp trong cáúu kiãûn BTCT âæåüc liãn kãút thaình khung. cäút thi cäng.3. Thæåìng bäú trê åí caïc cáúu kiãûn daûng thanh nhæ cäüt.Chëu caïc æïng suáút phæïc taûp maì tênh toaïn khäng xeït âãún.3. P1. Khung cäút theïp: gäöm cäút doüc.Caïc cäút theïp cuìng chëu læûc. .

* Nhæåüc âiãøm: Mæïc âäü liãn kãút khäng täút bàòng haìn.1 Khung lưới buộc: Buäüc ∗ ∗ ∗ ∗ Buäüc bàòng såüi theïp φ 0.2.2. Coï thãø chãú taûo sàôn caïc khung phàóng räöi gheïp thaình khung khäng gian bàòng caïc thanh ngang (cäút thi cäng) Coï thãø laì læåïi phàóng hoàûc cuäün nhæng âaím baío mäùi cuäün G ≤ 500 kg âãø phuì håüp cáön cáøu thiãúu nhi khi thi cäng. Læåïi cäút theïp: Thæåìng sæí duûng cho caïc cáúu kiãûn daûng baín nhæ baín saìn.8 ÷ φ 1. cäút ngang..5. khoï cå giåïi hoïa. (coï âäü deío cao) Bäú trê cäút theïp linh âäüng. baín moïng. Buäüc 3.. cäút thi cäng. P3. P2.2 Khung lưới hàn: Vaïn khuän Thanh näúi ngang (1-3 thanh/m). 3. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 14 .ngn3 Khung cäút theïp: gäöm cäút doüc. dáöm.3. Thi cäng cháûm.. ∗ * Æu âiãøm: ∗ ∗ ∗ ∗ Chëu taíi troüng âäüng täút. P3.3. Thæåìng bäú trê åí caïcCh cáúươ u kiãû daûng thanh nhæ cäüt.. Khäng cáön thiãút bë haìn. P1.

chëu æïng suáút do co ngoït vaì thay âäøi nhiãût âäü. ứng lực trước.Cäút chëu læûc: Duìng âãø chëu caïc æïng læûc phaït sinh do taíi troüng. ứng lực trước kéo trên bệ). P3. âæåüc xaïc âënh theo tênh toaïn..3.3.Cäút cáúu taûo: Liãn kãút caïc cäút chëu læûc thaình khung hoàûc læåïi..Trong bản và tường có chiều dày: c2 + từ 100 mm trở xuống: 10 mm (15 mm) + trên 100 mm: 15 mm (20 mm) .3 Cốt chịu lực và cốt cấu tạo: Chương 3 . haûn chãú biãún daûng (voîng). chiều dày lớp bê tông bảo vệ cần được lấy không nhỏ hơn đường kính cốt thép hoặc dây cáp và không nhỏ hơn: .3. .3.Trong dầm và dầm sườn có chiều cao: + nhỏ hơn 250 mm: 15 mm (20 mm) 20 mm (25 mm) c1 c2 + lớn hơn hoặc bằng 250 mm: . phán bäú taïc duûng cuía taíi troüng táûp trung.Trong dầm móng: c1 .3 Cốt chịu lực và cốt cấu tạo 3.. P3..5. ối khi không có lớp Picture bê tông NGUYÃN lót: 70Ï Cmm + toàn .Trong cột: 20 mm (25 mm) c2 30 mm .4 Lớ p BT bảo vệ: Låïp BT baío vãû cäút doüc chëu læûc TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8.3. giaím bãö räüng khe næït.Trong móng: + lắp ghép: 30 mm + toàn khối khi có lớp bê tông lót: 35 mm LY ÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 15 P1. 3. kh P2. giaím sæû co ngoït khäng âãöu cuía BT..2 trang 122: Đối với cốt thép dọc chịu lực (không ứng lực trước.

Trong các cấu kiện làm từ bê tông nhẹ.3. P3.3. bê tông rỗng có cấp không lớn hơn B7. chiều dày lớp bê tông bảo vệ lấy theo quy định của tiêu chuẩn hiện hành TCXDVN 327 : 2004..3. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép ngang lấy không nhỏ hơn 15 mm.. P1. P3..5 và làm từ bê tông tổ ong. 2. Giá trị trong ngoặc (. P2. trong mọi trường hợp lớp bê tông bảo vệ không nhỏ hơn 25 mm.) áp dụng cho kết cấu ngoài trời hoặc những nơi ẩm ướt.4 Lớ p BT bảo vệ: Låïp BT baío vãû cäút cáúu taûo TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8. cốt thép phân bố và cốt thép cấu tạo cần được lấy không nhỏ hơn đường kính của các cốt thép này và không nhỏ hơn: . Trong kết cấu một lớp làm từ bê tông nhẹ và bê tông rỗng cấp B7.. chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép dọc chịu lực cần phải không nhỏ hơn 20 mm. Đối với các kết cấu một lớp làm từ bê tông tổ ong. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 16 .. còn đối với các panen tường ngoài (không có lớp trát) không được nhỏ hơn 25 mm.4 Lớ p BT bảo vệ Chương 3 3.5 và thấp hơn.khi chiều cao tiết diện cấu kiện nhỏ hơn 250 mm: 10 mm (15 mm) .3 trang 122: Chiều dày lớp bê tông bảo vệ cho cốt thép đai. không phụ thuộc chiều cao tiết diện. Đối với kết cấu trong vùng chịu ảnh hưởng của môi trường biển.khi chiều cao tiết diện cấu kiện bằng 250 mm trở lên: 15 mm (20 mm) chú thích: 1.5.3..

3. t0 ≥ 25 d t0 ≥ 1. P3..Nãúu cäút theïp âàût âæïng khi âäø BT: t0 ≥ 50. 30 t0 ≥ d (t0 laì khoaíng håí giæîa caïc meïp cuía caïc cäút theïp-khoaíng caïch thäng thuíy) t0 ≥ 30 d t0 ≥ 25 d t0 ≥ 50 t0 .Nãúu cäút theïp nàòm ngang hoàûc nghiãng khi âäø BT: TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8. P3.5d Ngoaìi ra khoaíng caïch giæîa caïc cäút theïp cuîng khäng nãn quaï låïn nhàòm traïnh caïc vãút næït do co ngoït. thay âäøi nhiãût âäü...5 Bố trí cốt thép và khoảng cách giữa các cốt thép: . P1. Trong các cấu kiện sử dụng đầm bàn hoặc đầm dùi khi chế tạo cần đảm bảo khoảng cách giữa các thanh cốt thép cho phép đầm đi qua để làm chặt vữa bê tông. Đối với kết cấu ứng lực trước cũng cần tính đến mức độ nén cục bộ của bê tông.3.3. Trong moüi træåìng håüp t0 ≤ 400..5. traïnh sæû phaï hoaûi cuûc bäü vaì äøn âënh cuía khung (læåïi) cäút theïp khi thi cäng.1 trang 123: Khoảng cách thông thủy giữa các thanh cốt thép (hoặc vỏ ống đặt cốt thép căng) theo chiều cao và chiều rộng tiết diện cần đảm bảo sự làm việc đồng thời giữa cốt thép với bê tông và được lựa chọn có kể đến sự thuận tiện khi đổ và đầm vữa bê tông. kích thước của các thiết bị kéo (kích. P2. kẹp). Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 17 ..4.5 Bố trí cốt thép Chương 3 3.

. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 18 thực tế của diện cốt thép. λan cũng như giá trị cho phép tối thiểu lan được xác định theo TCXDVN 356:2005 Bảng 36 (tr.5d Uäún maïy 3. không cần uốn móc.5..25d 45-900 Chiãöu daìi âoaûn neo: âæåüc xaïc âënh theo khaí nàng truyãön læûc giæîa BT vaì cäút theïp (læûc dênh): ⎛ ⎞ R lan = ⎜⎜ ωan s + ∆λan ⎟⎟ d .1 trang 124: Đối với những thanh cốt thép có gờ. P3.3. (3 − 10) Rb ⎝ ⎠ nhưng không nhỏ hơn lan = λan . 125). Uäún tay 6..5d Neo coï uäún moïc åí âáöu: Cäút theïp troìn trån trong khung buäüc phaíi coï moïc neo åí hai âáöu. móc dạng chữ L hoặc chữ U. cũng như các thanh cốt thép tròn trơn dùng trong các khung thép hàn và lưới hàn thì đầu mút để thẳng.6 Neo cốt thép Chương 3 3. TCXDVN 356:2005 qui âinh: Âiãöu 8.5.3. Trong đó ωan.. chiều dài lan theo công thức (3-10) cho phép giảm xuống bằng cách nhân với tỷ số diện tích cần thiết theo tính toán và diện tích P1.d . Những thanh cốt thép tròn trơn chịu kéo dùng trong khung.3.25d ≥2.6 Neo cốt thép: Neo cäút theïp nhàòm baío âaím phaït huy hãút khaí nàng chëu læûc cuía cäút theïp. ∆λan. ≥2. P3. Trường hợp khi thanh cần neo có diện tích tiết diện lớn hơn diện tích yêu cầu theo tính toán độ bền với toàn bộ cường độ tính toán. . lưới buộc cần được uốn móc ở đầu.tiếtP2. traïnh phaï hoaûi 3d cuûc bäü do tuäüt.

P2.Chương 3 3. P3. Trong đó ωan. P3.3.5.d .5d Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 19 ... ∆λan.. Neo bàòng caïch haìn caïc theïp neo åí âáöu: 2d 4d d d 4d 10mm P1. 2. (3 − 10) Rb ⎝ ⎠ nhưng không nhỏ hơn lan = λan . 125). λan cũng như giá trị cho phép tối thiểu lan được xác định theo TCXDVN 356:2005 Bảng 36 (tr.6 Neo cốt thép: Chiãöu daìi âoaûn neo: âæåüc xaïc âënh theo khaí nàng truyãön læûc giæîa BT vaì cäút theïp (læûc dênh): ⎛ ⎞ R lan = ⎜⎜ ωan s + ∆λan ⎟⎟ d ..

Tuìy thuäüc maïc BT lan vaì loaûi cäút theïp Neïn: lan ≥ 200 mm. Khäng nãn näúi buäüc cäút theïp trong vuìng keïo taûi TD táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc. cäút theïp âæåüc uäún cong våïi baïn kênh cong r ≥ 10d.. thanh treo cuía khung..3.7 Uốn cốt thép: Taûi chäù uäún cong.2 Nối hàn : hoaìn toaìn (Thanh chëu keïo cuía daìn.85 d2 Haìn âäúi âáöu: d2 d1≥ 10 mm Haìn âäúi âáöu coï neûp: Haìn gheïp (chäöng): Haìn trong maïng: d≥10 lh P1..8.7 Uốn cốt thép 3. Âoaûn lan xaïc âënh theo cäng thæïc tênh âoaûn neo vaì: Keïo: lan ≥ 250 mm. cäút theïp khi chëu læûc seî eïp cuûc bäü vaìo BT. Âãø phán bäú læûc neïn eïp âãöu vaìo BT.8. 3.5. P3.. P2. P3.3. Khäng âæåüc näúi buäüc khi d > 36 hoàûc khi cáúu kiãûn chëu keïo 3. 0.3. d≥8 lh≥8d lh lh≥10d lh≥5d lh≥4d NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 20 Picture .3.3.3..8 Nối cốt thép: Chương 3 F F F F r ≥10d d 3.1 Näúi chäöng (näúi buäüc): Khi d ≤ 36.).

Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 21 .5... P3. P3.Chương 3 Khung-Lưới thép P1... P2.

P2.Chương 3 P1. Picture NGUYÃN LYÏ CÁÚU TAÛO & TÊNH TOAÏN 22 ...5.. P3. P3..

Cäút theïp trong baín gäöm coï cäút chëu læûc vaì cäút phán bäú (CI.. CÁÚUCäú KIÃ ÛN CHlæûËU P42.. . Saìn nhaì thæåìng khoaíng tæì 6÷20 cm.. h Trong kãút cáúu nhaì cæía baín coï kêch thæåïc màût bàòng thæåìng bàòng 2÷6m..1. P5. Coï thãø quy vãö hai loaûi cå baín: baín vaì dáöm. Cáúu kiãûn chëu uäún laì cáúu kiãûn chëu M hay âäöng thåìi M & Q. .1 Bản: Baín laì loaûi kãút cáúu phàóng coï chiãöu daìy khaï beï so våïi chiãöu daìi vaì chiãöu räüng. Bã täng cuía baín thæåìng choün coï cáúp âäü bãön tæì B12.. P M&Q P M&Q Q=0 Cáúu kiãûn chëu uäún laì loaûi cáúu kiãûn cå baín ráút quan troüng âæåüc sæí duûng räüng raîi vaì trong nhiãöu bäü pháûn cuía cäng trçnh nhæ dáöm. . saìn.5 âãún B25. voîng. tênhP4. toaïnP412. P54. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO: 4.. trong caïc kãút cáúu khaïc caïc kêch thæåïc âoï coï thãø låïn hån hoàûc beï hån ). 4. Chiãöu daìy baín choün theo yãu cáöu chëu læûc vaì âäü cæïng (biãún daûng... ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO Chương 4 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN. t chëu c UÄÚN 1 Choün vaì P1. CII âäi khi CIII ) a.. bäú trêP2. Bäú trê trong vung ì ng keïo. Cốt thép chịu lực: Cäút phán bäú Chëu mä men uäún...1. theoP3.. goïc xoay. cáöu thang. P56.1.

P2. Cốt thép phân bố (cấu tạo): Cäút chëu læûc Taïc duûng: giæî vë trê cäút chëu læûc khi thi cäng. Taûi gäúi cäút muî chëu M(-) thç a ≥ 100 âãø tiãûn âäø BT. P5.Chương 4 Âæåìng kênh d=6÷12 mm.5d khi d>10 lan≥10d 4. P412. c≤15 khi d≤10 c≤1. a ≤ 1. thay âäøi nhiãût âäü. Cäút phán bäú b.... P54.. häüp. phán phäúi aính hæåíng cuía læûc táûp trung ra caïc cäút chëu læûc lán cáûn. h b l CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 2 P1.. Taûi nåi coï M beï thç täúi thiãøu phaíi coï 3 thanh/1m daìi baín.. Caïch khoaíng a=200÷300 (a ≤ 350). I...5h khi chiãöu daìy baín h > 150.1.. P3. khoaíng caïch giæîa caïc cäút theïp a=7÷20 cm. Âæåìng kênh d=4÷8. khuyãn. P42.2 Dầm: Dáöm laì cáúu kiãûn chëu uäún coï kêch thæåïc TD (bãö räüng vaì chiãöu cao) khaï beï so våïi chiãöu daìi (nhëp). c Læåüng cäút phán bäú khäng êt hån 10% säú læåüng cäút chëu læûc taûi TD coï mä men uäún låïn nháút. Taûi nåi coï M låïn thç: a ≤ 200 khi chiãöu daìy baín h ≤ 150. . P4. chëu æïng læûc do co ngoït. P56. T. Hçnh daïng tiãút diãûn: Tiãút diãûn dáöm thæåìng coï daûng chæî nháût... .

. P412.. P5..... P3. .. P2... P54. P42. P56.Chương 4 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 3 P1. P4.

. ... .. ⎝2 4⎠ Phaíi thuáûn tiãûn våïi qui caïch vaïn khuän vaì tiãu chuáøn hoïa kêch thæåïc dáöm. P412. Âæåìng kênh d = 10-32 Bäú trê trong vuìng keïo.100. . Chiãöu cao h = ⎛⎜ ÷ ⎞⎟ nhëp. P3. Cốt dọc chịu lực: Cäút xiãn Cäút âai Cäút doüc ct Cäút doüc θ Âai 2 nhaïnh chëu læûc Chëu M. 200.. 150. P2. P5. . 2 hay nhiãöu låïp (khi b ≥ 150 phaíi coï êt nháút 2 thanh) Âai 4 nhaïnh CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 4 P1. ⎝ 8 20 ⎠ ⎛1 1⎞ Chiãöu räüng b = ⎜ ÷ ⎟ h. P4.. P54. Cäút theïp: a..Bäüi säú cuía 50 khi h ≤ 600. 180.Bäüi säú cuía 100 khi h > 600. 120..Hçnh daïng tiãút diãûn: b Chương 4 h Kêch thæåïc tiãút diãûn: 1 1 . P42.Bäüi säú cuía 50 khi b >250. .. P56. Coï thãø bäú trê 1. âäi khi coï caí trong vuìng neïn. xaïc âënh theo tênh toaïn...

Tênh toaïn theo læûc càõt. θ P3. Læåüng theïp ≥ 0. Coï taïc duûng giæî äøn âënh cäút âai... P56. Cäút theïp phuû: Khi dáöm coï chiãöu cao låïn h > 700.Cäút xiãn Cäút âai Cäút doüc ct Chương 4 Cäút doüc θ Âai 4 nhaïnh Âai 2 nhaïnh chëu læûc b. Cốt dọc cấu tạo: Âæåìng kênh φ 10 ÷ φ 14. 0 khi P412.1% diãûn têch BT sæåìn... Âæåìng kênh cäút âai: d ≥ 6mm. = 30P4.. dáöm tháúP42. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 5 P1. Cốt đai: Âãø chëu læûc càõt. gàõn vuìng BT chëu keïo vaì vuìng BT chëu neïn våïi nhau âãø chëu mä men. θ = 600 khi h > 800. khi h ≥ 800 d ≥ 8mm.. P2. p vaì baíP5. Goïc nghiãng θ = 450 khi h ≤ 800. chëu æïng læûc co ngoït vaì nhiãût âäü. Cäút giaï: laì cäút doüc âàût trong vuìng BT chëu neïn (taûi caïc goïc cuía cäút âai)... d. c. n. Cốt xiên: Âãø chëu læûc càõt (thæåìng kãút håüp âãø âæa cäút doüc lãn chëu M(-) åí meïp trãn).. liãn kãút cäút doüc thaình khung. P54. .

2. P56.. P42. P54. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM 4...... Taûi khu væûc gáön gäúi tæûa coï Q låïn thç vãút næït nghiãng. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 6 P1. P3. P4. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM: Chương 4 Quan saït mäüt dáöm BTCT chëu taíi cho âãún luïc bë phaï hoaûi: Taûi khu væûc giæîa dáöm nåi M låïn coï vãút næït thàóng goïc våïi truûc dáöm... P412. P2. P5.2. ..

σSAS σSAS Khi σbt=Rbt BT vuìng keïo sàõp sæía næït: Traûng thaïi Ia... P5. 4.3. P4.3.. CÁÚU KIÃÛN CHËU σ Ubt ÄÚ=R N 7bt P1. SỰ LÀM VIỆC CỦA DẦM: Quan saït mäüt dáöm BTCT chëu taíi cho âãún luïc bë phaï hoaûi: Taûi khu væûc giæîa dáöm nåi M låïn coï vãút næït thàóng goïc våïi truûc dáöm. P42.Khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng: Tênh toaïn theo cæåìng âäü trãn TD nghiãng. Khe næït nghiãng Khe næït thàóng goïc Nhæ váûy viãûc tênh toaïn vaì cáúu taûo caïc cáúu kiãûn chëu uäún theo âiãöu kiãûn cæåìng âäü nhàòm: . P3. . P54. Så âäö æïng suáút trong BT cong âi.2. P412. Taûi khu væûc gáön gäúi tæûa coï Q låïn thç vãút næït nghiãng.Khäng bë phaï hoaûi trãn TD thàóng goïc: Tênh toaïn theo cæåìng âäü trãn TD thàóng goïc. TRẠNG THÁI ỨNG SUẤT–BIẾN DẠNG TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC: Diãùn biãún cuía traûng thaïi US .. P2.3.. .....BD trãn TD thàóng goïc coï thãø phán thaình 3 giai âoaûn sau: 4. TRẠNG THÁI US-BD Chương 4 4. σbtP56.1 Giai đoạn I: Khi taíi troüng beï váût liãûu laìm viãûc âaìn häöi. I σb<Rb Ia σb<Rb x x M Taíi troüng tàng biãún daûng deío trong BT M phaït triãøn (nháút laì vuìng keïo).

. khi taíi troüng tàng → æïng suáút trong cäút theïp âaût giåïi haûn chaíy RS (σS=RS): Traûng thaïi IIa. khäng biãútP5. khi taíi troüng tàng tiãút diãûn bë phaï hoaûi khi BT chëu neïn âaût Rb trong khi σS< RS. træåïcP54.. táûn duûng hãút khaí nàng chëu læûc cuía váût liãûu (Cäút theïp chè måïi âaût σS< RS). Nãúu læåüng cäút theïp chëu keïo khaï nhiãöu. daûng coì n khaï beï. Taûi khe næït toaìn bäü læûc keïo do cäút theïp M chëu. Màû t khaï Chiãø ÁÚUm KIÃ ÛN CH ËUcUkhäng ÄÚN 8 P1. âæåüc (nguy ). P42.. miãön BT chëu neïn M x x M thu heûp dáön..3 Giai đoạn III: (phaï hoaûi deío) (phaï hoaûi gioìn) Cäút theïp åí traûng thaïi chaíy deío. biãún P3.2 Giai đoạn II: Taíi troüng tàng → BT chëu keïo næït.3.3. Træåìng håüp 1 Træåìng håüp 2 4.. II σb<Rb x σS<RS IIa M Chương 4 σb<RB x σS=RS Nãúu læåüng cäút theïp chëu keïo khäng nhiãöu làõm. Âáy laì træåìng håüp phaï hoaûi thæï 2 (phaï hoaûi gioìn). Khi thiãút kãú cáúu kiãûn chëu uäún cáön traïnh træåìng håüp phaï hoaûi gioìn vç sæû phaï hoaûi xaíy ra âäüt ngäü t khiP2.. . Khi æïng suáút trong BT chëu neïn âaût Rb→ σS=RS σs<RS bë phaï hoaûi: træåìng håüp phaï hoaûi thæï nháút (phaï hoaûi deío).. taíi troüng σb=Rb σb=Rn tàng → Khe næït måí räüng vaì phaït triãøn dáön lãn phêa trãn.4. Miãön BT chëu neïn coï biãún daûng deío khaï låïn → så âäö æïng suáút bë cong nhiãöu.. P4. P412. P56..

As = Rb .. P4.1 Tính tiết diện chữ nhật có cốt đơn: a) Så âäö æïng suáút: Mgh Så âäö æïng suáút åí TTGH I trãn cå såí cuía træåìng håüp phaï hoaûi deío: h h0 . P3. b) Cäng thæïc cå baín: Phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc dáöm: ∑X =0 ⇒ Rs .2 ⎠P5. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC 4. ( 4 − 1) Täøng mä men våïi truûc qua troüng tám cäút theïp chëu keïo vaì vuäng goïc våïi mp uäún : x⎞ ⎛ ⇒ M gh = Rb .b..1 Tính cấu kiện có TD chữ nhật: Coï 2 træåìng håüp bäú trê cäút doüc chëu læûc: . P54. (æïng suáút vuìng neïn phán bäú daûng h0-x/2 a chæî nháût) Rb x/2 x x/2 Rbbx h AS RSAS b ..x. ∑ M As = 0 .1. ( 4 − 2) CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 9 P1. P56..b.⎜ h0 − ⎟..4. P412. ⎝P42.. P2. .4.Coï cäút theïp caí trong vuìng keïo láùn vuìng neïn : Cäút keïp.x.ÆÏng suáút trong vuìng BT chëu neïn: âaût cæåìng âäü chëu neïn Rb .4. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC: Chương 4 4.4.ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût cæåìng âäü chëu keïo RS.... 4.Chè coï cäút theïp chëu keïo goüi laì bäú trê cäút âån.

P42..b.⎜ h0 − 2 ⎟.u =500MPa våïi taíi troüng thæåìng xuyãn. (4 − 3) 2⎠ ⎝ x Kãút håüp (4-1) & (4-3): M ≤ RS .b.b.h 0 0 P2. σsc.R b .u =400MPa våïi taíi troüng âàûc biãût. b. ⎝ ⎠ Chương 4 ( 4 − 2) Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (âaím baío cho TD khäng væåüt quaï TTGH thæï I) laì: x⎞ ⎛ M ≤ M gh .h ÛN CH ËU UÄÚR N S10 P1. P412...Âàûc træng tênh cháút biãún daûng cuía vuìng BT chëu neïn: α . R b . AS .u . Rb. α=0. b . As = Rb .b. Tæì (4-1) & (4-4): R S .b. ⇒ M ≤ Rb ..x ⇒ AS = .b.⎜ h0 − ⎟. (4 − 4) RS ⎛ ω⎞ h0 h0 1+ ⎜1 − ⎟ σ sc . AS = R b .Hãû säú phuû thuäüc loaûi BT.⎛⎜ h0 − ⎞⎟.. σsc.. (4 CÁÚU KIÃb. (4 − 6) RS RS A R A Goüi µ = S laì haìm læåüng cäút theïp thç haìm læåüng cæûc âaûi µ max = S. P4. P56.ÆÏng suáút giåïi haûn cuía cäút theïp trong vuìng BT chëu neïn (khi BT âaût tåïi biãún daûng cæûc haûn). RS tênh bàòng MPa.∑ X = 0 ⇒ Rs .u ⎝ 1..max . (4 − 1) x⎞ ⎛ ∑ M As = 0 ⇒ M gh = Rb ..85 våïi BT nàûng. σsc.x..1 ⎠ Trong âoï: ω ..x ξ R .x. P54. (4 − 3a ) 2⎠ ⎝ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: Kãút quaí thæûc nghiãûm cho tháúy træåìng håüp phaï hoaûi deío xaíy ra khi: ω x x ≤ ξR = R = ξ = . . P3.h 0 ≤ = As.x. P5.max = ξ R .

0. h.b. ta tiãún haình mäüt säú pheïp biãún âäøi: x Âàût ξ = .h02 .1) ⇒ Rs .ξ ) = ζ .. Baìi toaïn 1: Biãút kêch thæåïc TD b. AS .. RS.. (4 − 10) Trong âoï αm= ξ.5.b. P412. Tênh cäút theïp cáön thiãút AS ? Giaíi: .Rb .max . (4 − 9) Tæì (4 – 3a) ⇒ M ≤ RS . loaûi cäút theïp (Rb. RS). (4 − 6) RS RS AS laì haìm læåüng cäút theïp thç haìm læåüng cæûc âaûi: b. Goüi µ = d) Caïc baìi toaïn aïp duûng: Âãø tiãûn sæí duûng. P4. P54.x ⇒ AS = R b . theo (4-4) tênh ξR. As = ξ .5. P56.h 0 RS Cäút theïp quaï êt cuîng bë phaï hoaûi gioìn. (4 − 8) Tæì (4 . vç váûy: µmin ≤ µ.ξ)..R b . Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: h0 Tæì (4 . mämen M.b.Tæì (4-1) & (4-4): R S . b ... cáúp âäü bãön cuía BT.h0 .h 0 Chương 4 ≤ = As.ξ .h 0 A R µmax = S. P42.RS . P5.. loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb.0.5.ξ ) = α m .5. Âiãöu kiãûn haûn chãú ξ ≤ ξR ζ = (1 .(1 − 0.(1 − 0.b.Rb .3) ⇒ M ≤ Rb .x ξ R .b. ..P3.b.h0 .h02 . (4 − 7) b.. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 11 P2. ⇒ αm ≤ αR. tênh µ max Tê h h h Vç h ï A ã h íi i í h ãú ï 1 20 ïi b í .Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT.max = ξ R . AS ..(1 .h0 . ξ). theo (4-7)P1. AS = R b .

ξ vaì ASP1.. CÁÚcUbKIÃ ÛN CHËU UÄÚN 12 P2.R Sh 0 AS ≥ µ min b. Vç chæa coï AS nãn phaíi giaí thiãút træåïc a: a = 15-20 våïi baín.Tæì phæång trçnh (4 . loaûi cäút theïp. (4 − 12) 2 R b . træåï & ξ) h. Baìi toaïn 2: Biãút M. Âãø giaí n choü n træåï c 2 áønP42. P4.. .t laìP54. Yãu cáöu choün b.h 0 tàng kêch thæåïc TD. tàng cáúp âäü bãön cuía BT. : (tiãûn nháú choünP56. P412. Aïp duûng caïc cäng thæïc (4 .Càn cæï loaûi BT. cäút theïp: Rb...8) & (4 . h.h 0 . P5.i cáöP3. âàût cäút theïp vaìo vuìng neïn (Âàût cäút keïp). theo (4-7) tênh µmax.b.Chương 4 Giaíi: . vaì tênh cäút theïp AS ? Giaíi: .. theo (4-7) tênh µmax. RS.9) xaïc âënh αm: α m = . RS. . a = 30-60 våïi dáöm. M ...9) baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 4 áøn: b.. theo (4-4) tênh ξR. cáúp âäü bãön cuía BT. . theo (4-4) tênh ξR.Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT.Tênh h0 = h . ( 4 − 13) ζ . loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb.Kiãøm tra αm theo âiãöu kiãûn haûn chãú: *Nãúu αm ≤ αR tra baíng coï ζ Tênh AS tæì phæång trçnh (4-10): Kiãøm tra haìm læåüng theïp: µ = **Nãúu αm > αR thç hoàûc AS = M .a..

.b..25 âäúi våïi baín..Rb . Baìi toaïn 3 (BT kiãøm tra): Biãút b. theo (4-4) tênh ξR.8) ⇒ ξ = S S . P54. R A . **Nãúu ξ > ξR chæïng toí AS quaï nhiãöu.. P56. khaí nàng chëu læûc âæåüc tênh theo khaí nàng cuía vuìng neïn... theo yãu cáöu cáúu taûo.Âãø giaíi cáön choün træåïc 2 áøn: (tiãûn nháút laì choün træåïc b & ξ) *Choün træåïc b (theo kinh nghiãûm. .Tæì (4 . . P3. loaûi cäút theïp: (tra baíng) Rb... Tênh khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn Mgh (Mtd) Giaíi: .. P42. .1 ÷ 0.Kiãøm tra ξ theo âiãöu kiãûn haûn chãú: *Nãúu ξ ≤ ξR: tra baíng coï αm thãú vaìo (4 .h 0 .. M .a. tæïc láúy ξ = ξR hay αm = αR ⇒ M gh = α R . Mgh nãn hoaìn toaìn xaïc âënh. Baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 2 áøn ξ.9) ⇒ M gh = α m .Càn cæï vaìo caïch bäú trê cäút theïp xaïc âënh âæåüc a räöi tênh h0 = h . AS. RS.25 ÷ 0. P2.b.b. (4 − 14) R bb Sau khi coï bxh håüp lyï thç viãûc tênh AS tiãún haình theo nhæ baìi toaïn 1. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 13 P1. h.Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT. ξ = 0.Rb .h02 .h02 . loaûi cäút theïp.Chiãöu cao laìm viãûc cáön thiãút cuía TD h0: h0 = 1 αm . P5. P4.35 âäúi våïi dáöm. theo kiãún truïc.) *Choün ξ: Chương 4 ξ = 0. R b . P412. cáúp âäü bãön cuía BT..

.. P2.5 thç nãn tàng kêch TD.2 Tính tiết diện chữ nhật có cốt kép: 4. P5. x Rsc A's Rb Ab M h0 h Ab As a Rs As * Âiãöu kiãûn âàût cäút keïp: b Viãûc âàût cäút keïp khäng phaíi luïc naìo cuîng laì kinh tãú.. 2 R b ...5.. A's a' e Dãù thi cäng.Chương 4 4. P42. P4.b.4.1. cáön xeït âãún aính hæåíng cuía noï. d Tàng tênh deío cuía cáúu kiãûn. Kãút quaí nghiãn cæïu cho tháúy chè nãn âàût cäút keïp khi αm ≤ 0.. P56.5 nãúu αm >0. P3. P54. M Vç váûy âiãöu kiãûn âãø tênh cäút keïp laì α R < α m = ≤ 0..h 0 Viãûc tênh toaïn våïi træåìng håüp âàût cäút keïp coìn coï thãø gàûp khi do yãu cáöu cáúu taûo trong vuìng neïn coï mäüt læåüng theïp âaïng kãø.1.2 Tính tiết diện chữ nhật có cốt kép: Caïc lyï do chuí yãúu âãø bäú trê cäút theïp chëu neïn trong dáöm (cáúu kiãûn chëu uäún): c Giaím âäü voîng do tæì biãún khi chëu taíi troüng daìi haûn. P412.. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 14 P1. .

5. ( 4 − 18) Tæì (4-15) ⇒ M ≤ α m . ∑ M As = 0 .0.. A's . Rb A’S RSCA’S x h0 Mgh .. A's .Rb . P5.Cäút theïp chëu neïn A’S âaût RSC a b) Cäng thæïc cå baín: AS RSAS h0 h a b Phæång trçnh hçnh chiãúu caïc læûc lãn phæång truûc dáöm: ∑X =0 ⇒ Rs .0.h02 + Rsc . As = Rb ..⎜ h0 − ⎟ + Rsc .(h0 − a '). αm= ξ.. ζ = (1 .(1 .b.Chương 4 a) Så âäö æïng suáút: Âãún TTGH vãö cæåìng âäü. (4 − 17) 2⎠ ⎝ Cuîng duìng caïc kyï hiãûu nhæ træåìng håüp cäút âån: x ξ = ..b. P54. P4. (4 − 16) 2⎠ ⎝ Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (âaím baío cho TD khäng væåüt quaï TTGH thæï I): x⎞ ⎛ M ≤ M gh ⇒ M ≤ Rb . P3. h0 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Rs .(h0 − a ').5. A's .h0 + Rsc .b.. P2.(h0 − a ').Bã täng vuìng neïn âaût Rb.b. P42.Rb .Cäút theïp chëu keïo AS âaût RS .x + Rsc .. ξ).x. ( 4 − 15) Täøng mä men våïi truûc qua troüng tám cäút theïp AS vaì vuäng goïc våïi mp uäún cuía dáöm: x⎞ ⎛ ⇒ M gh = Rb .. A's .x.b.⎜ h0 − ⎟ + Rsc . As = ξ . P56. så âäö æïng suáút: a' ..ξ). (4 − 19) Tæì (4-16) ⇒ CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 15 P1. A's . P412.

Chương 4 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Rs . P3.. . ( 4 − 23) R sc (h 0 − a ' ) ξ . (4 − 24) Thãú A’S vaìo (4-18) âæåüc: Rs Rs CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 16 P1.Âãø æïng suáút neïn trong A’S âaût âãún RSC phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: x ≥ 2a’. A’S coï (AS + A’S) beï nháút)... b. A's . Khäng quãn kiãøm tra laûi a. h. P4.Kiãøm tra âiãöu kiãûn cáön thiãút tênh cäút keïp : α R < α m = R b .Xaïc âënh h0 = h .19) chæïa 3 áøn säú ξ.R . P56.h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR.(h0 − a '). (4 − 19) Tæì (4-16) ⇒ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: . A’S nãn phaíi loaûi båït áøn säú bàòng caïch choün træåïc ξ = ξR tæïc αm= αR..h 02 Baìi toaïn våïi hai phæång trçnh (4 .a (a vaì a’ âæåüc choün træåïc nhæ træåìng håüp âàût cäút âån). (4 . (Âãø låüi duûng hãút khaí nàng chëu neïn cuía BT nãn cäút theïp AS. RSC. P2..Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb.. P5.α R R b .b. loaûi cäút theïp.h R As = R b 0 + sc A's . tênh ξR. (4 . a’ âaî giaí thiãút! .Rb . RS.21) d) Caïc baìi toaïn aïp duûng: Baìi toaïn 1: Biãút M. (4 . As = ξ .. ( 4 − 18) Tæì (4-15) ⇒ M ≤ α m .h02 + Rsc .20) .b. M . Tênh AS.h 02 Thay αm= αR vaìo (4-19) tçm âæåüc: A'S = . cáúp âäü bãön cuía BT.b. P412.Âãø cáúu kiãûn khäng bë phaï hoaûi gioìn tæì BT chëu neïn: x ≤ ξR. A’S ? Giaíi: .b. P54. (4 − 22) . P42. A's .18)...h0 + Rsc .5.Rb . M ≤ 0.b. AS.

.h 02 .. P42.. . P412.. h.(h0 − a').AS Nãúu αm > αR: cäút theïp A’S âaî cho laì chæa âuí âaím baío khaí nàng chëu læûc cuía vuìng neïn nãn ta xem A’S laì chæa biãút vaì tênh theo baìi toaïn 1(Tênh AS.R sc .b. a’ a’ Så âäö æïng suáút luïc âoï coï daûng: ∑ M A's = 0 ⇒ M gh = Rs .x σSC. P56. b.a (a vaì a’ âæåüc choün træåïc nhæ træåìng håüp âàût cäút âån).. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 17 P1.(h0 − a' ) R b .. loaûi cäút theïp vaì A’S. RSC. ( 4 − 26) Rs Nãúu x < 2a’: æïng suáút trong cäút theïp chëu neïn σSC< RSC. Baìi toaïn xaïc âënh vç coï hai phæång trçnh chæïa 2 áøn säú. P5.b.h0.Rb . cáúp âäü bãön cuía BT. Xem håüp læûc cuía vuìng neïn truìng våïi troüng tám A’S (láúy x = 2a’).Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb. P2. tênh ξR. . Tênh ACh S? Giaíi: ..Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: Nãúu αm ≤ αR: tra baíng ξ → x = ξ.A’S RS. P54. A's .Xaïc âënh h0 = h . As . RS. P4... Nãúu x ≥ 2a’: As = ξ . A’S). (4 − 25) . ( 4 − 28) a Rs (h0 − a ') Rb. P3.b.ương 4 Baìi toaïn 2: Biãút M. (4 − 27) h0 M gh M Tæì âiãöu kiãûn M≤ Mgh ⇒ As = .h0 Rs + Rsc A's . Tæì (4-19) tênh αm: α m = M .

.Rb . KiãømChtra nàng chëu læûc cuía TD (Mgh = ?).. cáúp âäü bãön cuía BT. P54.. Nãúu ξ > ξR láúy ξ = ξR hay αm = αR âãø tênh Mgh: M gh = α R . AS. .h 0 Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: 2a ' ≤ ξ ≤ ξ R Tæì ξ ⇒ αm: M gh = α m .(h0 − a' ).18) ⇒ ξ = S S . P412. . P2.h02 + RSC .b. tæïc láúy ξ = ξR hay αm = αR. láúy Mgh naìo låïn hån laìm khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn.ươkhaí ng 4 Baìi toaïn 3: Biãút b. P3. R b . loaûi cäút theïp. Giaíi: . h. h0 Hoàûc laì khäng kãø âãún cäút chëu neïn A’S vaì tênh nhæ cäút âån räöi so saïnh 2 kãút quaí tênh. A'S . P56. xaïc âënh khaí nàng chëu læûc cuía tiãút diãûn theo khaí nàng cuía vuìng neïn. RSC. Nãúu h0 2a ' Nãúu ξ ≤ (tæïc x < 2a’) láúy x = 2a’ âãø tênh Mgh theo (4-27). P5. a’.b.. Chæïng toí cäút theïp chëu keïo AS quaï nhiãöu. tênh ξR. Baìi toaïn våïi 2 phæång trçnh chæïa 2 áøn säú laì ξ vaì Mgh nãn hoaìn toaìn xaïc âënh..Càn cæï cáúp âäü bãön cuía BT vaì nhoïm cäút theïp ⇒ Rb. A’S. P42..Rb .h02 + RSC .. h0 = h – a. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 18 P1.b.. P4. R A − R SC A'S Tæì (4 .. A'S .(h0 − a' ). RS.Xaïc âënh a.

CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 19 P1.. truûc TH qua caïnh. P2. P412..2 Tính toán cấu kiện có TD chữ T 4.2. P56. Træåìng håüp a): Caïnh chæî T nàòm trong vuìng neïn h’f b’f b’f h’f h h’f bs h Σbs Træåìng håüp b): d) Caïnh nàòm trong vuìng keïo khäng aính hæåíng âãún khaí nàng chëu læûc cuía TD nãn âæåüc tênh nhæ TD chæî nháût b*h. vaì laì TD chæî T khi vuìng neïn coï hçnh chæî T...4.1 Đặc điểm laìm viãûc cuía TD chữ T: b’f h h’f a) b h h b b) b’f b h bf seî tàng thãm diãûn têch BT vuìng neïn.4. Træåìng håüp c): Caïnh nàòm trong vuìng neïn...Chương 4 4. h b c) b’f Tiãút diãûn chæî T gäöm caïnh vaì sæåìn. . Træåìng håüp d) Tênh nhæ tiãút diãûn chæî T våïi bãö räüng sæåìn bàòng täøng caïc sæåìn. P5. tàng khaí nàng chëu uäún cuía TD. Nhæ váûy theo quan âiãøm tênh toaïn khaí nàng chëu uäún caïc dáöm âæåüc xãúp vaìo loaûi coï TD chæî nháût khi vuìng neïn coï hçnh chæî nháût. P42..2 Tính toán cấu kiện có TD chữ T: 4. P54. khaí nàng chëu læûc cuía TD tæång âæång nhæ TD chæî nháût b’f*h. P3. P4...

7 trang 62 qui âinh: Giá trị b’f dùng để tính toán được lấy từ điều kiện: bề rộng mỗi bên cánh SC... . P2. h’f < 0. P54.05h: cánh không kể đến trong tính h toán. P4.ương Bãö räüng caïnh duìng trong tênh toaïn âæåüc xaïc âënh theo âäü væån SC quyCh âënh láúy4 nhæ sau: TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6.1h: 1/2 khoảng cách thông thủy giữa các sườn dọc.1h: 6h’f.. P42.1h: 3h’f + trường hợp h’f < 0.. P5. −khi cánh có dạng công xôn: + trường hợp h’f ≥ 0.1h: 6h’f h'f + trường hợp 0. b'f b'f SC SC b SC S SC S Tiãút diãûn chæî T coï thãø âàût cäút âån hoàûc cäút keïp. P412. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 20 P1. P3. P56....2. −khi không có sườn ngang hoặc khi khoảng cách giữa chúng lớn hơn khoảng cách giữa các sườn dọc.. tính từ mép bụng dầm không được lớn hơn 1/6 nhịp cấu kiện và lấy không lớn hơn: -khi có sườn ngang hoặc khi h’f ≥ 0.2.05h ≤ h’f < 0. Nhæng TD chæî T âàût cäút keïp (theo tênh toaïn) êt khi duìng vç khäng kinh tãú (TD chæî T do âaî coï vuìng chëu neïn låïn)..

b) Cäng thæïc cå baín: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 21 P1..2. P42. P56.AS b b .2 Tính toán tiết diện chữ T: (Đặt cốt đơn) a) Så âäö æïng suáút: b'f b'f Rb x h'f h h0 Mgh AS a x h h0 RS..Chương 4 4..b' f . P3.Nãúu truûc TH qua sæåìn tênh toaïn theo TD chæî T. Âãø phán biãût truûc TH qua caïnh hay sæåìn. h0 − 0. tênh toaïn theo TD chæî T.h' f .4. tênh toaïn theo TD chæî nháût b’fxh. goüi Mf laì mä men uäún khi truûc TH âi qua meïp giæîa caïnh vaì sæåìn (x= h’f): ∑ M A = 0 ⇒ M f = Rb ..Nãúu truûc TH qua caïnh TD chæî T âæåüc tênh nhæ TD chæî nháût b‘f xh.AS Rb h'f Mgh AS a RS..5h' f . P5.. P2. P4. .. P412. P54. Nãúu M > Mf: truûc TH qua sæåìn. (4 − 29) S ( ) Nãúu M ≤ Mf: truûc TH qua caïnh... .

5..b.h' f . b' f −b . ξ).x..(b' f −b).b. h0 − 0.5.5.0.5. P2.h' f ..(h0 − 0..x) + Rb . (4 − 33) ( ) ( ) M ≤ α m .5. h0 Caïc cäng thæïc trãn viãút laûi nhæ sau: Tæì (4-30) ⇒ ( ) Rs .(b' f −b). As = ξ . ( 4 − 30) Mgh AS a ∑ M AS = 0.h′f ).ξ).AS b Âiãöu kiãûn cæåìng âäü: M ≤ Mgh Hay M ≤ Rb .b.h' f ). (h0 − 0. (h0 − 0.h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR.(h0 − 0..2.0. P4.(1 .x..4. P412. P5. ⇒ ( h'f x h h0 b) Cäng thæïc cå baín: ) Rs As = Rb . b' f −b ..5..h0 + Rb . (4 − 34) Tæì (4-31) ⇒ c) Âiãöu kiãûn haûn chãú: . (4 − 32) Cuîng duìng caïc kyï hiãûu nhæ træåìng håüp TD chæî nháût: x ξ = . P54.b. (4 − 31) RS. ζ = (1 .4.x ) + Rb .h02 + Rb .h' f . αm= ξ.b.h' f .Rb . .h' f . b' f −b .2 Tính toán tiết diện chữ T: (Đặt cốt đơn) Chương 4 b'f Rb a) Så âäö æïng suáút: ∑ X = 0.Âãø cáúu kiãûn khäng bë phaï hoaûi gioìn tæì BT chëu neïn: x ≤ ξR. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 22 P1. P56. ⇒ M gh = Rb . P42..Rb . P3.x + Rb .5.h' f .

34)ì: M gh = α m .. b' f −b .5. (4 − 35) Tæì (4-34). (4 − 33) ( ) ( Chương 4 ) M ≤ α m . ) .h0 + Rb . b' f −b .b.(b' f −b ).h0)]).h' f .h0 hoàûc ξ ≤ ξR hay αm ≤ αR..b.b. cáúp âäü bãön cuía BT.h02 + Rb . d) Tênh toaïn tiãút diãûn: Tênh cäút theïp: Biãút b... P412. Baìi toaïn kiãøm tra: Biãút b. Tæì (4-33) xaïc âënh ξ: ( ) ( * Nãúu ξ > ξR thç láúy ξ = ξR tæïc αm = αR âãø tênh Mgh. P4. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 23 P1.b. P3.(h0 − 0.h0 Kiãøm tra âiãöu kiãûn haûn chãú: R * Nãúu αm ≤ αR: tra baíng âæåüc ξ. b' f −b .h' f . h’f. P42. Tênh AS? Giaíi: M − Rb . cäút theïp AS. h.h' f . P56. tæì (4 . loaûi cäút theïp. cáúp âäü bãön cuía BT. cáúp âäü bãön cuía BT.Rb . h’f.h' f ..h02 + Rb . b’f.Rb .b. h0 − 0..Rb . P54. h0 − 0. * Nãúu αm > αR: phaíi âàût cäút keïp hoàûc tàng kêch thæåïc TD.h0 + (b' f −b ). b' f −b . h.5. P5.h' f ) .b. tæïc µ=[AS/(b.( ) Rs . M. tênh αm: α m = 2 Rb . As − Rb . (4 − 34) x ≤ ξR. ( 4 − 37) Rb .. Tæì (4-33) ⇒ As = b (ξ . ( 4 − 36) Rs Kiãøm tra haìm læåüng cäút theïp cuía TD (chè tênh cho pháön sæåìn.h' f ). Tênh Mgh? Giaíi: ξ= ( ) Rs .h' f .. As = ξ ..h0 * Nãúu ξ ≤ ξR tra baíng coï αm. b’f.h' f .5. P2.h' f .

3. truûc cáú u kiãûP412.diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng c våïiP3. nghiãng CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 24 P1. (4 − 39) Trong âoï ϕw1 .ϕ w1...b. Hai pháön dáöm coï xu hæåïng træåüt lãn nhau vaì tuût xuäúng so våïi gäúi tæûa...Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía cäút âai âàût vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn..s Asw.Rb . P54. P56.2 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu æïng suáút neïn chênh (ÂK haûn chãú): Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí. (4 . goï P2. âæåüc ϕw1= 1+5.5.40) xaïc âënh theo cäng thæïc: Våïi α= ES A .ϕ b1.h0 .α. n vaì càõt P42. .5. Q M Q 4.5. Luïc âoï cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy hay bë keïo tuäüt vç neo khäng âuí..µw ≤ 1. Eb b.1 Đặc điểm phá hoại trên tiết diện nghiêng (TDng): Trãn TDng chëu taïc duûng âäöng thåìi mä men vaì læûc càõt. Dáöm bë phaï hoaûi khi miãön M BT chëu neïn bë phaï våî do taïc duûng chung cuía læûc càõt vaì læûc eïp. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG 4.. µ w = sw . Sæû phaï hoaûi theo TD nghiãng thæåìng theo 2 kiãøu: Kiãøu 1: Hai pháön dáöm naìy quay xung quanh vuìng neïn.3. qua TD P5. P4... vuìng neïn thu heûp laûi cuäúi cuìng bë phaï huíy. âãø BT khäng bë phaï våî vç æïng suáút neïn chênh cáúu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Q ≤ 0. TÍNH TOÁN THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN NGHIÊNG: Chương 4 4. Kiãøu 2: Khi cäút theïp chëu keïo khaï nhiãöu vaì neo chàût thç sæû quay cuía 2 pháön dáöm bë caín tråí.5.

.ϕ b1. b.3.Hãû säú xeït âãún khaí nàng phán phäúi laûi näüi læûc cuía caïc loaûi BT khaïc nhau: ϕb1 = 1 − β Rb .µw ≤ 1.3. b . P3.02. âãø BT khäng bë phaï våî vç æïng suáút neïn chênh cáúu kiãûn cáön phaíi thoía maîn âiãöu kiãûn: Q ≤ 0. âæåüc ϕw1= 1+5.40) xaïc âënh theo cäng thæïc: Våïi α= ES A .Chiãöu räüng cuía TD chæî nháût.s Eb Asw. P412. .. P2. P54. 0. µ w = sw . CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 25 P1. P56.Hãû säú kãø âãún aính hæåíng cuía cäút âai âàût vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn. P42.01.39) nãúu khäng thoía maîn phaíi tàng kêch thæåïc tiãút diãûn hoàûc tàng cáúp âäü bãön BT. ϕb1. (4 − 41) β . Âiãöu kiãûn (4 .2 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu æïng suáút neïn chênh (ÂK haûn chãú)Ch : ương 4 Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí.. P5...Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai theo chiãöu doüc cáúu kiãûn. s . (4 ..5. bê tông tổ ong: + đối với bê tông nhẹ: 0.4..Rb ..Hãû säú láúy nhæ sau: + đối với bê tông nặng.ϕ w1.b.α. (4 − 39) Trong âoï ϕw1 . bê tông hạt nhỏ..diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn vaì càõt qua TD nghiãng. Chiãöu räüng sæåìn cuía TD chæî T vaì chæî I.h0 . P4. Rb tênh bàòng MPa.

ϕb4 phụ thuộc loại BT.5. ( 4 − 43) c Vế phải của công thức (4 .Lực cắt được xác định từ ngoại lực đặt ở một phía của TDng đang xét.Rbt .(1 + ϕ n )..h02 2..43) lấy theo khống chế: ϕb 4 .3. P2. ( 4 − 44 ) c Trong đó c – chiều dài hình chiếu của TDng trên trục dọc cấu kiện tính từ mép gối tựa.(1 + ϕ n ).h0 . P4.h0 .(1 + ϕ n ).b.Rbt ..Rbt ..h02 Q≤ . τ = σ kc = b.b. Hệ số ϕb3.b.Rbt . P5..ương 4 Chkhäng 4.5. (4 − 42) Váûy âiãöu kiãûn cæåìng âäü theo læûc càõt låïn nháút cuía cáúu kiãûn khäng coï cäút theïp ngang laì: Qmax ≤ 2. P3. .Rbt .. P42. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 26 P1. (4 − 42a ) TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6.. P54.h0. để đảm bảo độ bền trên vết nứt xiên cần tính toán đối với vết nứt xiên nguy hiểm nhất theo điều kiện: ϕb 4 . seî khäng xuáút hiãûn khe næït nghiãng nãúu æïng suáút tiãúp thoía âiãöu kiãûn: Q ≤ 2.b. c ≤ cmax = 2.2. P412..5.h0 .5.h0 ≥ ≥ ϕb 3 .4 trang 81 qui âinh: Đối với cấu kiện BTCT không có cốt thép đai chịu lực cắt.3 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu càõt cuía tiãút diãûn BT (cáúu kiãûn bäú trê cäút ngang chëu càõt): Kãút quaí thæûc nghiãûm chæïng toí ràòng khi dáöm chëu càõt thuáön tuïy..b.b.h0 Tæïc khaí nàng chëu càõt låïn nháút cuía tiãút diãûn BT: Qb max = 2.Rbt . Q .5.Rbt . P56.

Rbt .h02 2.Lực cắt được xác định từ ngoại lực đặt ở một phía của TDng đang xét. c ≤ cmax = 2.h0 Đối với cấu kiện ứng lực trước.. ( 4 − 44 ) c Trong đó c – chiều dài hình chiếu của TDng trên trục dọc cấu kiện tính từ mép gối tựa. n .b.4 trang 81 qui âinh: Đối với cấu kiện BTCT không có cốt thép đai chịu lực cắt.h0 ...(1 + ϕ n ).. lớn P54.1 N ≤ 0. xác định theo công thức: ϕ = 0.b.(1 + ϕ n ).h0. đối của phải của P42. ( 4 − 46 ) n R bt bh 0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 27 P1.3 Tênh toaïn theo khaí nàng chëu càõt cuía tiãút diãûn BT (cáúu kiãûn bäú trê cäút ngang chëu càõt): TCXDVN 356:2005 Âiãöu 6. được xác định như sau: −Khi chịu lực nén dọc.h02 Q≤ . (4 − 45) Rbt .ương 4 Chkhäng 4. ϕb4 phụ thuộc loại BT..2 ..b. P4. Hệ số ϕb3. ( 4 − 43) c Vế phải của công thức (4 .5.b.43) lấy theo khống chế: ϕb 4 .Rbt . Hệ số ϕn xét đến ảnh hưởng lực dọc. nhưng giá trị tuyệtP3. trong công thức (4-45) thay N bằng lực nén trước P.5. xác định theo công thức: ϕ = − 0 .2.b.3.8.Rbt .Rbt . (4-46) không hơnP56.. Hệ số ϕn xét đến ảnh hưởng lực dọc. P2. không xét nếu lực nén dọc trục gây ra mô men uốn cùng dấu với tác dụng của tải trọng.. để đảm bảo độ bền trên vết nứt xiên cần tính toán đối với vết nứt xiên nguy hiểm nhất theo điều kiện: ϕb 4 .5. P5.vế P412.h0 ≥ ≥ ϕb 3 . N −Khi chịu lực kéo dọc trục. 0. Q ..(1 + ϕ n ).

5. .. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 28 P1.5. P3. P412..5. RSW: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút theïp ngang. Qb s s s s s s Rsw Asw Rsw Asw Rsw As. P54. Zsw(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút âai âãún troüng tám vuìng neïn. Zs: Khoaíng caïch tæì troüng tám cäút theïp doüc chëu keïo âãún troüng tám vuìng neïn.. P42.4 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng của dầm có cốt ngang: 4.4... P5.1 Sơ đồ ứng lực trên tiết diện nghiêng: Giaí thiãút: Näüi læûc trong caïc cäút ngang laì læûc keïo doüc theo truûc cuía noï. P4. P56..)..inc(i): Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc låïp cäút xiãn (i=1. 2. inc Rsw Asw c0 c Giaíi thêch caïc âaûi læåüng trong så âäö æïng læûc: s: Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai. Zs.. ASW: Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng vuäng goïc våïi truûc cáúu kiãûn (goüi laì 1 låïp)..inc(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút xiãn âãún troüng tám vuìng neïn.4 Điều kiện cường độ TDng có cốt ngang Chương 4 4. P2. AS...

. P412. Zs.inc(i): Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc låïp cäút xiãn (i=1.2 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo læûc càõt: Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu uäún coï âàût cäút theïp ngang. s.. P4..inc1 Qb Nb+RSCA’S θ s s RswAs.1 Sơ đồ ứng lực trên tiết diện nghiêng: Z Giaíi thêch caïc âaûi læåüng trong så âäö: s: Khoaíng caïch giæîa caïc cäút âai. P42.5.. P5.inc1 ZS x M RswAsw Q RSAS+ RSPASP Z sw2 c0 c Zsw1 4. P3.inc(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút xiãn âãún troüng tám vuìng neïn.. AS.5. âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng Q ≤ Qb + Qsw + Qs . ( 4 − 47 ) theo læûc càõt nhæ sau: Trong âoï: QSW: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút âai.. P54.4. RSW: Cæåìng âäü tênh toaïn cuía cäút ngang.Chương 4 4. P2.inc: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút xiãn. 2. Zs: Khoaíng caïch tæì troüng tám cäút theïp doüc chëu keïo âãún troüng tám vuìng neïn.5. Qb: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía BT âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 29 P1. ASW: Diãûn têch tiãút diãûn ngang cuía caïc nhaïnh cäút âai âàût trong mäüt màût phàóng.4.. P56... Qs. .inc .inc2 Zs.). Zsw(i): Khoaíng caïch tæì caïc låïp cäút âai âãún troüng tám vuìng neïn.4 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng của dầm có cốt ngang: 4...

b.h02 Qb = .5. ( 4 − 48 ) c ( ) Hệ số ϕb2 xét đến ảnh hưởng của loại bê tông. P412.inc . ( 4 − 50b) 2 . Hệ số ϕf xét đến ảnh hưởng của cánh chịu nén trong tiết diện chữ T.2 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo læûc càõt: Âäúi våïi cáúu kiãûn chëu uäún coï âàût cäút theïp ngang.. P54.4.Chương 4 4.. Trong mọi trường hợp phải khống chế giá trị: 1 + ϕ f + ϕn ≤ 1. âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng Q ≤ Qb + Qsw + Qs .. Qs. P2.h0.. ( ) Giá trị Qb tính theo (4-48) lấy không nhỏ hơn: Qb ≥ Qb min = ϕb3. P56.h0 . P42..5. chữ I.b. 1 + ϕ f + ϕn Rbt . ( 4 − 47 ) theo læûc càõt nhæ sau: Trong âoï: QSW: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút âai. .5 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 30 P1. P3.. (4 − 50) ( ) Khaí nàng chëu càõt cuía BT phaíi âaím baío Qb ≥ Qbmin. Tæì (4-48) vaì (4-42) suy ra: ϕ c ≥ b 2 (1 + ϕ f + ϕ n ). ( 4 − 50a) ϕb 3 0 Âäöng thåìi phaíi âaím baío Qb ≤ Qbmax.. Tæì (4-48) vaì (4-50) suy ra: c≤ ϕb 2 h . 1 + ϕ f + ϕn Rbt .inc: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía cäút xiãn.. P4. Qb: Khaí nàng chëu læûc càõt cuía BT âæåüc xaïc âënh theo cäng thæïc thæûc nghiãûm: ϕb 2 .. P5.

.5. P412.Chương 4 4. Asw = qsw. ( 4 − 51) Trong âoï: M -Mä men cuía táút caí ngoaûi læûc âàût åí mäüt phêa cuía TDng âäúi våïi truûc âi qua håüp læûc cuía vuìng neïn vaì thàóng goïc våïi màût phàóng uäún.. 4.3 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng theo mä men: Âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng theo mä men.5. (4 − 53) R . P56. cáön tênh toaïn våïi TDng nguy hiãøm nháút theo âiãöu kiãûn: M ≤ M s + M sw + M s . P4.inc -täøng mä men âäúi våïi truûc noïi trãn cuía caïc näüi læûc tæång æïng trong cäút theïp doüc. P42. ( 4 − 52) Trong âoï læûc càõt do cäút âai chëu coï thãø viãút laûi nhæ sau: Qumin Qsw = ∑ Rsw. Ms. .h02.5. ( 4 − 57 ) dc c0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 31 P1. Ms.5. cäút âai vaì cäút xiãn càõt qua TDng.5.5.(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt .inc ..4.(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt . âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng (4-52) tråí thaình: Q ≤ Qu = ϕb 2 .c. Tênh toaïn cäút âai khi khäng âàût cäút xiãn: 4.5...b. Msw.A Våïi: qsw = sw sw ..h02 c c0 c + qsw . P3. P54. ( 4 − 55 ) 4. ( 4 − 54 ) s Cuìng våïi (4-48).2 Tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm nháút: Trë säú c0 tæång æïng våïi Qu nhoí nháút (Qumin). (4 − 56) Trong âoï: M b = ϕb 2.. âiãöu kiãûn (4-47) tråí thaình: Qu Q ≤ Qb + Qsw . P2. Âãø tçm c0: M dQu = qsw − 2b = 0..c.. P5.b.1 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TD nghiãng khi khäng âàût cäút xiãn: Khi khäng duìng cäút xiãn.

(1 + ϕ n + ϕ f ).b. (4 − 60) qsw ≥ 2 2. giá trị Qsw Qsw = qsw . ( 4 − 59) Khi đó.co . P3. P5.5. ( 4 − 57 ) dc c0 Mb .. có bước không đổi trong khoảng tiết diện nghiêng đang xét..A trong đó: qsw– nội lực trong cốt thép đai trên một đơn vị chiều dài cấu kiện: qsw = sw sw . q sw R . (4 − 56) Trong âoï: M b = ϕb 2. giá trị c0 ứng với cực tiểu của biểu thức (Qb + Qsw) xác định theo công thức: ϕ b 2 .h0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 32 P1..(1 + ϕ f + ϕn ) Rbt .qsw . M b . ( 4 − 58 ) ⇒ Qu min = 2. P54. P2. cốt thép đai xác định theo tính toán phải thoả mãn điều kiện: ϕb3.h02 c0 = .b.. Âãø tçm c0: M dQu = qsw − 2b = 0.Rbt .5. P4.. Tçm âæåüc: c0 = qsw Đối với cấu kiện chỉ đặt cốt thép đai thẳng góc với trục dọc cấu kiện. P56. P42.h02.(1 + ϕn + ϕ f ).b Qb min = ...Chương 4 4. .. s được xác định theo công thức: Đối với các cấu kiện như vậy.Rbt . P412..2 Tiãút diãûn nghiãng nguy hiãøm nháút: Trë säú c0 tæång æïng våïi Qu nhoí nháút (Qumin).

..h02 c0 = ... P54.co . Mb + (qsw + q1 ). P4..(1 + ϕ n + ϕ f ). P42... cốt thép đai xác định theo tính toán phải thoả mãn điều kiện: ϕb3. Ch cóươ bước không đổi trong khoảng tiết diện nghiêng đang xét.(1 + ϕ f + ϕ n ) Rbt .h0 Khi tênh toaïn cäút âai cáön phaíi tênh våïi nhiãöu TDng khaïc nhau våïi giaï trë c khäng væåüt quaï khoaíng caïch tæì gäúi tæûa âãún TD coï giaï trë mä men cæûc âaûi vaì khäng væåüt quaï giaï trë tênh theo (4-50a). P56. giá trị c0 ứng với cực tiểu của biểu thức (Qb + Qsw) xác định theo công thức: ϕ b 2 ..Rbt .c.3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Vãú phaíi cuía (4-55) coï thãm q1: Qu = ϕb 2 . giá trị Qsw được xác định theo công thức: Qsw = qsw .A trong đó: qsw– nội lực trong cốt thép đai trên một đơn vị chiều dài cấu kiện: qsw = sw sw . (4 − 60) qsw ≥ 2 2. P412. .c. q sw R .b Qb min = .5.b.c + q1.(1 + ϕn + ϕ f ). P5.h02 ⇒ Qu = c Nb+RSCA’S x + qsw . ( 4 − 59) Khi đó. Qb q1 4. P3.b.5.. ( 4 − 62 ) RSAS+ RSPASP Q qsw + q1 c CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 33 P1.ng 4 Đối với cấu kiện chỉ đặt cốt thép đai thẳng góc với trục dọc cấu kiện. ( 4 − 61 ) c s s qsw ZS M RswAsw Vaì TDng nguy hiãøm nháút c0: qsw Mb c0 = . s Đối với các cấu kiện như vậy. P2.Rbt .

( 4 − 69 ) * Khi . P5.5. Mb . ( 4 − 64 ) q1 Âiãöu naìy coï nghéa khi q1 beï.c + q1.6 Trong âoï: Qb1 = 2...Khi q1 > 0. M b P56..(1 + ϕ f + ϕ n ) Rbt .c. P1..qsw thç c0 tênh theo cäng thæïc (4-62). ( 4 − 61 ) c s Vaì TDng nguy hiãøm nháút c0: Mb c0 = .Qu = ϕb 2 .. ( 4 − 66 ) 0.qsw thç c0 tênh theo cäng thæïc: c0 = . ( 4 − 70 ) Thç qsw = b1 max CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 34 h0 P2..3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Vãú phaíi cuía (4-55) coï thãm q1: qsw s qsw Q ZS M RswAsw RSAS+ RSPASP c Mb + (qsw + q1 ).b.. 0. ( 4 − 63 ) c Theo thæûc nghiãûm: . .h02 c ⇒ Qu = Nb+RSCA’S x + qsw . ( 4 − 68 ) 4M b Mb Qb1 ( Qmax − Qb1 )2 + Q > Q > .q1 . giaï trë c0 khäng phuû thuäüc vaìo sæû bäú trê cäút âai.c.5. ( 4 − 62 ) qsw + q1 Âiãöu kiãûn cæåìng âäü theo læûc càõt seî laì: Qmax ≤ Qu = Qbương 4 Ch q1 4.5..5. M b . P3. P54.c. P4.Khi q1 ≤ 0. Mb + (qsw + q1 ). P42.. ( 4 − 67 ) * Khi Thç 2 Qmax − Qb21 qsw = . Trong tênh toaïn thiãút kãú.6 P412. tênh cäút âai (qsw) nhæ sau: Q Qmax ≤ b1 .

.q1 ⎟⎟ − ⎜⎜ h h 2.. M b . ( 4 − 67 ) Thç 2 Qmax − Qb21 qsw = . 2 . ( 4 − 68 ) 4M b 2 Mb Qb1 ( ) Q − Q max 1 b + Qb1 > Qmax > .Chương 4 4. P56.q1 . P3.3 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng phán bäú âãöu: Trong tênh toaïn thiãút kãú. (4 − 73) qsw = + + .q1 − ⎜⎜ . láúy qsw ≥ max 2. ϕ ⎝ ⎠ ⎝ 0 0 ⎠ b3 4.4 Træåìng håüp cäút âai âàût khäng âãöu (chëu taíi troüng phán bäú âãöu): q1 Våïi taíi troüng phán bäú âãöu.6 Trong âoï: Qb1 = 2. ( 4 − 72) * Khi Thç qsw = h0 h0 Q Nãúu tênh âæåüc qsw < b min thç phaíi tênh laûi qsw theo cäng thæïc sau: 2.. Trong caí hai træåìng håüp trãn.5. caìng xa gäúi tæûa læûc càõt caìng giaím. ( 4 − 69 ) Thç qsw = * Khi . ( 4 − 71 ) .. ( 4 − 70 ) h0 0.. l1 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 35 P1.5..5.6 Mb − Qb1 Q . P42. ( 4 − 66 ) 0.. tênh cäút âai (qsw) nhæ sau: Q * Khi Qmax ≤ b1 . P412. P4. P2.5.h0 M Qmax − Qb1 Qmax ≥ b + Qb1. Do âoï tæì khoaíng caïch l1 naìo âoï tênh tæì gäúi tæûa s1 s1 s1 coï thãø tàng caïch khoaíng cäút âai (bäú s2 s2 trê âai thæa hån).. P54.h0 ϕb3 2 .. .h0 2 2 ⎛ Qmax ϕb 2 ⎞ ⎛ Qmax ⎞ Qmax ϕb 2 ⎟⎟ . P5.

.. P412..qsw2 thç: l1 = 4.5..c c l1 = c − .4.5.h0 .4 Træåìng håüp cäút âai âàût khäng âãöu (chëu taíi troüng phán bäú âãöu): Chương 4 q1 Viãûc tênh toaïn tiãún haình nhæ sau: . 1 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 36 P1. P2. ( 4 − 74 ) qsw1 − qsw2 Trong âoï c = s1 s2 s2 l1 Mb ϕ ≤ b 2 .5. P5.5 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng táûp trung: 1 2 Trong træåìng håüp naìy cáön tênh s s toaïn våïi táút caí caïc TDng ci xuáút phaït tæì meïp gäúi nhæng khäng væåüt quaï TD coï mä men låïn nháút. ( 4 − 76 ) q1 Trong âoaûn cäút âai âæåüc giaím (nàòm ngoaìi âoüan l1) giaï trë qsw2 khäng bàõt buäüc phaíi thoía âiãöu kiãûn (4-60)..5. P56. P42.c01 − Qmax + q1. P4. (4 − 75) q1 − (qsw1 − qsw 2 ) ϕb3 Qmax − (Qb min + qsw 2 .. F F ...c01 ) − c01. qswi s1 s1 .Tênh c01 vaì c02 theo (4-58): Mb c0i = .. P3..qsw2 thç: Mb + qsw1. cP54.Khi q1 ≤ qsw1 .Khi q1 > qsw1 .

. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 37 P1. P56.. c2 Giaï trë qsw xaïc âënh theo hãû säú: Q1 Q − Qbi χi = i . 0i ..4.5 Tênh cáúu kiãûn chëu taíi troüng táûp trung: F1 Chương F 4 2 Trong træåìng håüp naìy cáön tênh toaïn våïi táút caí caïc TDng ci xuáút s s phaït tæì meïp gäúi nhæng khäng væåüt quaï TD coï mä men låïn c1 nháút. ( 4 − 77) Q2= Q1.5.. (4 − 80) * Nãúu 0i thç: qsw(i ) = i i c0 c0 ci ci (Qi − Qbi )2 .h0. (4 − 79) 0i Qbi 2. (4 − 81) < χ ≤ q = * Nãúu thç: sw( i ) i Mb c0 h0 ci Q − Qbi χ > .h0 c0 χ 0i + 1 ci Q − Qbi χ < χ ≤ . * Nãúu i thç: qsw(i ) = i . P54. Cuäúi cuìng láúy giaï trë qsw(i) låïn nháút âãø xaïc âënh cäút âai. (4 − 82) * Nãúu i thç: qsw(i ) = i h0 h0 ÅÍí âáy: c0 láúy bàòng ci nhæng khäng låïn hån 2. P4. P42. P5.. P2. P412..5.F1 Qbi M Trong âoï Qbi = b . ( 4 − 78) ci Qb min c0 Q χ χ < χ = ..... P3.

P3.. P2.Chương 4 4. P5. P56..5.b. P54... 500 P412. c=smax 4.5. P42. ( 4 − 83) Q Hãû säú ϕb4 âãø xeït âãún thiãúu chênh xaïc cuía khoaíng caïch âai do thi cäng.5..5..h02 smax = .7 Yãu cáöu cáúu taûo âäúi våïi cäút âai trong dáöm vaì baín: l l/4 l l/4 ≥l/4 Khoaíng caïch cáúu taûo cuía cäút âai uct: h h Âoaûn âáöu dáöm: 3 2 khi h ≤ 450 uct ≤ khi h > 450 uct ≤ 150 500 Âoaûn giæîa dáöm (coï Q beï coï thãø khäng cáön tênh cäút âai): 3h Våïi dáöm coï h<300 coï thãø khäng bäú trê âai 4 khi h > 300 uct ≤ CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 38 P1. . P4.6 Khoaíng caïch låïn nháút giæîa caïc cäút âai: Coï thãø xaíy ra træåìng håüp phaï hoaûi theo TD nghiãng nàòm giæîa 2 cäút âai. sæû sai lãûch vãö phæång cuía khe næït nghiãng do BT khäng âäöng nháút.(1 + ϕ n ).. coï: ϕ b 4 . Tæì (4-43) láúy c=smax..Rbt ..

Chương 4

5.6 Tính toán cốt đai và cốt xiên

4.5.6 Tính toán cấu kiện có cốt đai và cốt xiên:

Cäút xiãn coï nhiãûm vuû chëu pháön læûc càõt væåüt quaï khaí nàng cuía âai vaì BT trong vuìng coï
Q>Qu âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng càõt qua BT nàòm giæîa meïp gäúi tæûa vaì âáöu låïp cäú
F t
xiãn thæï nháút vaì giæîa caïc låïp cäút xiãn tiãúp theo.

Âiãöu kiãûn cæåìng âäü (4-47) trãn TDng c càõt qua
caí cäút âai vaì cäút xiãn:
M
Q ≤ b + qsw .c + Rsw . As ,inc .sin θ ;
( 4 − 84)
c

θ

Trong âoï As,inc -Täøng diãûn têch caïc låïp cäút xiãn càõt qua
màût càõt nghiãng c.

≤smax

≤smax

≤smax

Khi thiãút kãú cáön kiãøm tra cæåìng âäü cuía táút caí caïc màût càõt nghiãng xuáút phaït tæì
meïp gäúi vaì tæì cuäúi cuía caïc låïp cäút xiãn.
Ngoaìi ra cáön kiãøm tra cæåìng âäü cuía caïc TDng coï âiãøm cuäúi taûi âiãøm âàût cuía læûc
táûp trung nàòm trong khu væûc coï cäút xiãn.
F
Khi kiãøm tra theo (4-84) cáön læu yï :

- Phaíi kãø âãún taíi troüng phán bäú q1.

θ

- Khi tênh qsw.ci, nãúu ci>c0 thç phaíi láúy
c2
ci=c0; khi ci>2.h0 thç phaíi láúy ci=2.h0.
c1
c3
Mb
c0
- Khi tênh
phaíi thoaí caïc yãu cáöu
ci
c
khäúng chãú (4-50a), (4-50b).
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 39
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

Chương 4

4.5.7 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men:

M ≤ M s + M sw + M s ,inc ; ( 4 − 51)

zs, inc

s

s

s

Nb
Rsw Asw

Rsw Asw
Rsw Asw

zs

Tiết diện nghiêng chịu tác dụng của mô
men cần được tính toán tại các vị trí cắt
hoặc uốn cốt thép dọc, cũng như tại vùng
gần gối tựa của dầm và ở đầu tự do của
công xôn. Ngoài ra, tiết diện nghiêng
chịu tác dụng của mô men còn được
tính toán tại các vị trí thay đổi đột ngột
hình dạng của cấu kiện (cắt một phần tiết
diện, v.v...).

Rsw As, inc

Rs As

zsw
Tại các vị trí gần gối tựa của cấu kiện, mô men
zsw
Ms chịu bởi các cốt thép dọc cắt qua vùng chịu
kéo của tiết diện nghiêng được xác định theo
zsw
công thức: M s = Rs . As .z s ;
c
trong đó: As – diện tích cốt thép dọc cắt qua tiết diện nghiêng;
zs – khoảng cách từ hợp lực trong cốt thép dọc đến hợp lực vùng chịu nén.

Mô men Msw được chịu bởi các cốt thép đai vuông góc với trục dọc cấu kiện, có bước
không đổi trong phạm vi vùng chịu kéo của TDng đang xét, được xác định theo công
thức:
M sw = 0 , 5 .q sw .c 2 ; ( 4 − 87 )

Khai triãøn âiãöu kiãûn (4-51) theo caïc cäút theïp Ms, Msw vaì Ms,inc âæåüc:
M ≤ Rs . As .zs + ∑ Rsw . Asw .zsw + ∑ Rsw . As,inc .zs ,inc ; (4 − 85)
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 40
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

4.5.7 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men:
Mô men Ms chịu bởi các cốt thép dọc: M s = Rs . As .z s ;
Mô men Msw được chịu bởi các cốt thép đai: M sw = 0 , 5 .q sw .c 2 ;

Chương 4

( 4 − 87 )

Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TDng chëu mä men :

M ≤ Rs . As .zs + ∑ Rsw . Asw .zsw + ∑ Rsw . As,inc .zs ,inc ; (4 − 85)

Chiãöu cao vuìng neïn x âæåüc xaïc âënh tæì phæång trçnh cán bàòng:

∑X =0

⇒ Rb . Ab + Rsc . A's − Rs . As − ∑ Rsw . As,inc . cosθ = 0; (4 − 86)

Trong âoï Ab laì diãûn têch vuìng BT chëu neïn (nãúu laì TD chæî nháût thç Ab = b.x).

4.5.7.1 Kiãøm tra neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do:
z s .cos θ + (c − a1 ).sin θ; ( 4 − 88 )
* Træåìng håüp dáöm coï caí cäút xiãn vaì læûzcs,inc
táûp= trung
âiãöu kiãûn (4-85) kiãøm tra trãn TDng nguy hiãøm nháút coï:

c=

Q − Fi − Rsw . As,inc .sin θ
qsw + q

; (4 − 93)

Trong âoï Q -læûc càõt åí TD gäúi tæûa
F, q -Taíi troüng táûp trung vaì taíi troüng phán bäú
trong phaûm vi TDng.
Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-93) khäng âæåüc låïn hån chiãöu
daìi pháön kãö gäúi tæûa maì åí phêa ngoaìi âoaûn âoï thoaí maîn
âiãöu kiãûn:
0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02

Q≤

c

la
M

; ( 4 − 94 )

ÆÏng våïi giaï trë c ≤ 0,8.cmax (cmax = 2,5.h0).
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 41
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

4.5.7.1 Kiãøm tra neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do:
* Træåìng håüp dáöm coï caí cäút xiãn vaì læûc táûp trung:
Q − Fi − Rsw . As,inc .sin θ
c=
; (4 − 93)
qsw + q
Trong âoï Q -læûc càõt åí TD gäúi tæûa
F, q -Taíi troüng táûp trung vaì taíi troüng phán bäú
trong phaûm vi TDng.
Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-93) khäng âæåüc låïn hån chiãöu
daìi pháön kãö gäúi tæûa maì åí phêa ngoaìi âoaûn âoï thoaí maîn
âiãöu kiãûn:
0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02

Q≤

c

Chương 4

la
M

; ( 4 − 94 )

ÆÏng våïi giaï trë c ≤ 0,8.cmax (cmax = 2,5.h0).

* Âäúi våïi dáöm chëu taíi troüng phán bäú âãöu, khäng âàût cäút xiãn vaì cäút âai coï
máût âäü khäng âäøi, âiãöu kiãûn (4-85) âæåüc thay bàòng (4-95):

Q ≤ 2.( Rs . As .z s − M 0 )(
. qsw + q ); ( 4 − 95)

Trong âoï Q -Læûc càõt åí TD gäúi tæûa;

M0 -Mä men åí TD meïp gäúi tæûa.

Cho pheïp khäng phaíi kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi thoía
maîn caïc âiãöu kiãûn sau:

Qmax

0,8.ϕb 4 .Rbt .b.h02
≤ 2.Rbt .b.h0 ; Q ≤
; ( 4 − 96 )
c

Trong âoï Q -Læûc càõt åí cuäúi TDng;
Qmax -Læûc càõt låïn nháút åí TD meïp gäúi tæûa.
c: chiãöu daìi hçnh chiãúu TDng xuáút phaït tæì meïp gäúi tæûa våïi c ≤ 2.h0.
CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 42
P1.. P2.. P3.. P4.. P412.. P42.. P5.. P54.. P56..

C ≤ 15mm khi d ≤ 10 mm. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 43 P1. trong khung vaì læåïi haìn nãúu laì cäút trån thç phaíi coï mäüt cäút ngang haìn våïi cäút doüc caïch âáöu muït mäüt âoaûn C.. . P54... C ≤ 1.. P2.. Nãúu âiãöu kiãûn (4-42a) vaì (4-43) khäng thoía maîn (phaíi bäú trê cäút ngang chëu càõt): la ≥ 10d..5. Trãn âoaûn neo phaíi haìn hai cäút ngang..Chương 4 * Yãu cáöu neo cäút theïp doüc chëu keïo taûi gäúi tæûa tæû do: da C la d la ≥ 5d. q Fi 4. P412. da C la d la ≥ 10d.5d khi d > 10mm. P5. Nãúu thoía maîn âiãöu kiãûn (4-42a) vaì (4-43) (TD bã täng âuí chëu càõt): la ≥ 5d.. da ≥ 0..7.5d. trong khung vaì læåïi haìn nãúu laì cäút trån thç trãn âoaûn neo phaíi haìn hai cäút ngang våïi cäút doüc caïch âáöu muït mäüt âoaûn C. P42. P4. P56. P3.2 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men âäúi våïi cäng xon: Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng táûp trung khe næït nghiãng seî xuáút phaït tæì âiãøm âàût c l1 taíi táûp trung taûi gáön âáöu muït cäng xon.

2 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men âäúi våïi cäng xon: q Fi * Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng táûp trung khe næït nghiãng seî xuáút phaït tæì âiãøm âàût taíi táûp trung taûi gáön âáöu muït cäng xon.l1..⎜ c + 1 ⎟ + Fi . P2...c. (β laì goïc nghiãng so våïi phæång ngang) CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 44 P1..tgβ khi meïp chëu neïn nghiãng. (4 − 99) lan .sin θ c= 1 . zs âæåüc xaïc âënh våïi TD taûi gäúi tæûa. P54.As.(qsw + q ) Trong âoï As laì diãûn têch cäút doüc âæåüc keïo âãún âáöu muït cäng xon.. Rs.As. P56. P4..Chương 4 4. TDng nguy hiãøm nháút: Q − Rsw .z s c= . * Âäúi våïi cäng xon coï chiãöu cao TD tàng dáön theo luáût báûc nháút vãö phêa gäúi tæûa. (4 − 97) qsw c l1 Trong âoï Q1 laì læûc càõt taûi TD âáöu khe næït nghiãng. P42. As.5. As .sinβ khi meïp chëu keïo nghiãng. P5. P412. Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo (4-85) våïi: l ⎞ ⎛ M = q. khi xaïc âënh TDng nguy hiãøm theo (4-97) giaï trë cuía tæí säú phaíi âæåüc giaím âi mäüt læåüng bàòng: Rs.inc ..7. Nãúu c < l-lan thç viãûc kiãøm tra theo cæåìng âäü trãn TDng coï thãø boí qua. ... Giaï trë c tênh âæåüc theo (4-97) khäng âæåüc låïn hån khoaíng caïch tæì khåíi âiãøm TDng âãún meïp gäúi tæûa. (4 − 98) 2⎠ ⎝ * Âäúi våïi cäng xon chëu taíi troüng phán bäú q TDng nguy hiãøm nháút seî kãút thuïc åí gäúi tæûa vaì coï: Rs . P3.

càõt båït AS2. Âãø khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng do mä men ta phaíi keïo cäút theïp càõt giaím ra ngoaìi màût càõt lyï thuyãút O-O mäüt âoaûn W næîa (âãún âiãøm B). 2.q sw Q: Læûc càõt taûi âiãøm càõt lyï thuyãút. ≥h0/2 N1 W II I N1 I II O B O B ZS A Zs. Âoaûn cáö n thiãú t âãø cäú t doü t âáö chëu . coìn laûi AS1: AS = AS1+ AS2)..cäúP2. P5..inc≥ ZS W MA MO Tiãút diãûn O-O goüi laì màût càõt lyï thuyãút. taûi tiãút diãûn O-O theo tênh toaïn coï thãø càõt båït cäút doüc (Taûi gäúi laì AS.d ≥ 20d . CÁÚcUbàõ KIÃ ÛNuCH ËU læû UcÄÚ. Xeït trãn TD nghiãng OA coï MA>M0 nhæng cäút chëu keïo laì AS1 vaì coï thãm mäüt säú êt cäút âai seî khäng âuí chëu mä men uäún MA. ( 4 − 100) Tiãút diãûn B-B goüi laì màût càõt thæûc tãú. P56.. láúy bàòng âäü däúc cuía biãøu âäö bao mämen.. Váûy khoaíng caïch tæì âiãøm uäún cäút theïp doüc trong vuìng keïo (Tiãút diãûn I-I) âãún TD maì taûi âoï cäút doüc âæåüc sæí duûng hãút khaí nàng chëu læûc (Tiãút diãûn tênh toaïn II-II) phaíi ≥ (h0/2).7. c) Cắt cốt dọc chịu kéo: Taûi gäúi læåüng theïp doüc åí meïp trãn nhiãöu.. âæåüc càõ t giaíP412. 5d:P42. d: Âæåìng kênh t doüc P3..Chương 4 4.3 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi giaím cäút doüc chëu keïo: a) Biãøu âäö bao váût liãûu: (BÂBVL) b) Uốn cốt dọc chịu kéo: Âãø âaím baío cæåìng âäü trãn TDng N1-N1 thç Zs.. P54. m.. P4.inc≥ ZS.5. Q W= + 5. Xa gäúi M giaím. N 45 P1..

d: Âæåìng kênh cäút doüc âæåüc càõt giaím.. P54..sinθ våïi As.inc .d ≥ 20d . Xa gäúi M giaím. láúy bàòng âäü däúc cuía biãøu âäö bao mämen. P42. P56.inc≥ Za W MA MO TD O-O goüi laì màût càõt lyï thuyãút.q sw + 5..inc laì diãûn têch cuía cäút xiãn trong vuìng càõt theïp.d ≥ 20d . P2.Chương 4 4. sw âån giaín vaì an toaìn coï thãø láúy As. 2....7.inc 2. 5d: Âoaûn cáön thiãút âãø cäút doüc bàõt âáöu chëu læûc..3 Kiãøm tra cæåìng âäü trãn TDng theo mä men khi giaím cäút doüc chëu keïo: a) Biãøu âäö bao váût liãûu: (BÂBVL) b) Uốn cốt dọc chịu kéo: ≥h0/2 N1 II I N1 c) Cắt cốt dọc chịu kéo: Taûi gäúi læåüng theïp doüc åí meïp trãn nhiãöu.inc. P4. P412. Âãø Q .As. CÁÚ2. (4 − 101) Trong âoï Qs.inc laì diãûn têch cäút xiãn trãn âoaûn: . P3. W I II O B O B Za A Zs. ( 4 − 100) Tiãút diãûn B-B goüi laì màût càõt thæûc tãú..q sw Q: Læûc càõt taûi âiãøm càõt lyï thuyãút. Âãø khäng bë phaï hoaûi trãn TD nghiãng do mä men ta phaíi keïo cäút theïp càõt giaím ra ngoaìi màût càõt lyï thuyãút O-O mäüt âoaûn W næîa (âãún âiãøm B). P5. Khi trong vuìng càõt theïp coï cäút xiãn thç: W = Q .Qs. coìn laûi AS1: AS = AS1+ AS2).5. càõt båït AS2.inc= Rsw.Qs. taûi tiãút diãûn O-O theo tênh toaïn coï thãø càõt båït cäút doüc (Taûi gäúi laì Fa..q U KIÃÛN CHËU UÄÚN 46 P1. Q W= + 5. Xeït trãn TD nghiãng OA coï MA>M0 cäút chëu keïo laì AS1 seî khäng âuí chëu mä men uäún MA.

(4-40) våïi h0=h01 laì chiãöu cao laìm viãûc cuía TD thàóng goïc âi qua âiiãøm âáöu TD nghiãng trong vuìng keïo.tgβ. P2. So saïnh våïi h0 âaî giaí thiãút. tênh qâ. ... nãúu khäng thoaí maïn coï thãø tàng cäút âai hoàûc bäú trê cäút xiãn. P412...Tênh laûi h0 theo C0: h0 = h01 + C0. Tiãúp tuûc tênh toaïn theo caïch âuïng dáön âãø xaïc âënh âæåüc h0.Chương 4 5. Coï h0 tênh Qâb räöi kiãøm tra våïi Q. P54. P42. P5. Z RaâFx2 Q σaFa C . Dáöm coï meïp chëu neïn nghiãng: Qâ α M RaâFx1 u RaâFâ .. P3... Trçnh tæû tênh nhæ sau: Db β a.7 Tênh toaïn dáöm coï tiãút diãûn thay âäøi: Chiãöu cao dáöm tàng dáön theo chiãöu tàng cuía mä men. P4.Choün cáúu taûo cäút âai. .Choün mäüt giaï trë cuía h0 åí cuäúi TDng âãø tênh C0 theo (4-47) 2 Rk b h (1 + B ) . P56.. CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 47 P1..B .Kiãøm tra ÂK (4-39). do âoï giaï trë Qb âæåüc tênh våïi chiãöu cao laìm viãûc taûi muït cuía tiãút diãûn nghiãng trong vuìng neïn (âaûi læåüng naìy thay âäøi theo C). Coï thãø tênh h0 theo cäng thæïc sau: h0 = 01 våïi B = qd 1.

P4..C02.5qâ... P56. tênh qâ räöi tênh C0. P54.9h ) 0 CÁÚU KIÃÛN CHËU UÄÚN 48 P1.. Zx1 RaâFx2 Q Zx2 σaFa Trçnh tæû tênh nhæ sau: .. Dáöm coï meïp chëu keïo nghiãng: Zx2 Meïp chëu keïo nghiãng mäüt goïc laì β. . P42. P2. Z (Z coï thãø láúy gáön âuïng bàòng 0. M Tênh khaí nàng chëu càõt cuía cäút doüc chëu keïo laì: Qa = a tgβ . . Qa xaïc âënh theo æïng læûc coï thãø coï trong cäút doüc chëu keïo σaFa Qâ Db α M u RaâFx1 h0 RaâFâ β Âiãöu kiãûn cæåìng âäü trãn TD nghiãng theo læûc càõt laì (khäng duìng cäút xiãn): Q ≤ Qtd = Qâb + Qa... P5.Choün cáúu taûo cäút âai.. P3.Tênh pháön mä men do cäút doüc chëu laì: Ma = M – 0.. khaí nàng chëu càõt cuía dáöm coï tham gia cuía cäút doüc chëu keïo laì Qa (laì hçnh chiãúu cuía æïng læûc trong cäút doüc lãn phæång læûc càõt Q). xaïc âënh mä men uäún M taûi TD thàóng goïc âi qua muït âoï.Coï C0 xaïc âënh Qâb.7 Tênh toaïn dáöm coï tiãút diãûn thay âäøi: b. .Coï C0 biãút âæåüc muït cuäúi cuía TDng. C .Chương 4 5. P412.

Theo så âäö kãút cáúu: coï saìn sæåìn vaì saìn khäng sæåìn.. P2. b. Ta goüi laì baín loaûi dáöm.2 Phán biãût baín loaûi dáöm vaì baín kã 4 caûnh: .1 Phán loaûi: a. l q l SAÌN PHÀÓNG 1 . P3.1. .1. âa nàng. Giåïi thiãûu chung Chương 5 SAÌN PHÀÓNG.1. saìn làõp gheïp vaì saìn næía làõp gheïp.Saìn sæåìn pa nen làõp gheïp. taíi troüng truyãön theo phæång coï liãn kãút.. .5. 5. thiãút kãú vaì thi cäng âån giaín. .Khi baín chè coï liãn kãút åí 1 caûnh hoàûc 2 caûnh âäúi diãûn. 5..Saìn sæåìn ä cåì. P4.Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín loaûi dáöm (baín saìn laìm viãûc 1 phæång). . q q l KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. 5.1. Theo PP thi cäng: coï saìn toaìn khäúi.. Giåïi thiãûu chung: Saìn BTCT coï æu âiãøm laì khaí nàng chëu læûc låïn.Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín kã 4 caûnh.

taíi troüng âæåüc truyãön vaìo liãn kãút theo caí 2 phæång. (5 .q2 ... taíi troüng truyãön theo phæång l2 laì q2. P4.J 4 4 Ta coï: f1 = f 2 ⇒ q1.1) vaì (5 .Khi baín coï liãn kãút åí 4 caûnh.4) l1 Váûy taíi troüng truyãön theo phæång caûnh ngàõn nhiãöu hån. Ta goüi loaûi naìy laì baín kã 4 caûnh. .1 . nãúP3..l14 5 q 2 .l42 . q1 q1 Càõt caïc daîi baín theo 2 phæång.l1 = q 2 .3) l1 + l 2 l1 + l 2 l 24 q1 = 4 . l1 l1 Goüi Ta coï: l2 taíi troüng truyãön theo phæång l1 laì q1. . 1 thç coï thãø xem baín laìm viãûc 1 phæång. Âäü voîng taûi âiãøm giæîa cuía mäùi daíi: 5 q1.l KHOA XÁYKhi DÆÛNtênh G DD&CN SAÌN PHÀÓNG 2 P2..2): q1 = 4 4 .2) l 24 l14 Tæì (5 . toaïn P1. Chương 5 q2 1 q2 l2 Xeït baín kã tæû do åí 4 caûnh chëu taíi troüng phán bäú âãöu. (5 .J 384 E.q. (5 .q vaì q2 = 4 4 . .l 2 . u l2>2. . + Theo phæång l2: f 2 = + Theo phæång l1: f1 = 384 E.1) q = q1+ q2. thæûc tãú . (5 .

3 Khaïi niãûm khåïp deío-Sæû phán bäú laûi näüi læûc do khåïp deío: 5. Giaí sæí dáöm âæåüc cáúu taûo theïp sao cho khi bë phaï hoaûi coï: Chương 5 Vuìng BT coï biãún daûng deío låïn .. . P4. Sæû phaï hoaûi cuía kãút cáúu khi säú khåïp deío âuí âãø hãû bë biãún hçnh. Våïi kãút cáúu ténh âënh..3.5. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1.1. P2.Phæång phaïp tênh theo så âäö deío (xeït sæû hçnh thaình khåïp deío cho âãún khi hãû sàõp bë phaï hoaûi) coìn goüi laì tênh theo traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn..ÆÏng suáút trong cäút theïp chëu keïo âaût giåïi haûn chaíy.. SAÌN PHÀÓNG 3 . Taûi TD phaï hoaûi xuáút hiãûn 1 khåïp deío coï mä men khåïp deío Mkd = Mgh. sæû xuáút hiãûn khåïp deío âäöng thåìi våïi kãút cáúu bë phaï hoaûi.1 Khaïi niãûm khåïp deío: Xeït 1 dáöm chëu uäún cho âãún khi bë phaï hoaûi. . cäút theïp chëu keïo âaût . Våïi kãút cáúu siãu ténh xuáút hiãûn khåïp deío laìm giaím 1 báûc siãu ténh cuía hãû.ÆÏng suáút trong BT vuìng neïn âaût giåïi haûn chëu neïn giåïi haûn chaíy vaì coï biãún daûng deío låïn. P3.1.Traûng thaïi khi xuáút hiãûn khåïp deío cuäúi cuìng træåïc khi kãút cáúu bë phaï hoaûi goüi laì traûng thaïi cán bàòng giåïi haûn.

M nh M nh a b khäng âäøi. SAÌN PHÀÓNG 4 . l l Kãút håüp våïi M0 = M(P3) xaïc âënh âæåüc taíi troüng åí TT cán bàòng giåïi haûn P3 theo caïc Mkd. M A MB Mnh Tàng P âãún P1 taûi gäúi A xuáút hiãûn khåïp deío træåïc. P4. P Nhæ váûy khi hçnh thaình khåïp deío. Khi taûi caïc gäúi hçnh thaình khåïp deío. Nãúu P tàng thç mä men taûi caïc gäúi A vaì B khäng tàng.M kdA + . tæì så âäö trãn coï thãø thay ngaìm bàòng liãn kãút khåïp vaì mäüt mä men khåïp deío.2 Sæû phán bäú laûi näüi læûc: Xeït dáöm chëu taíi coï så âäö nhæ sau: MA MB Nãúu tênh theo så âäö âaìn häöi.M kdB . âáy laì yãúu täú coï låüi traïnh sæû phaï hoaûi cuûc bäü. (nhæ dáöm âån giaín) Khi P tàng âãún P3 giæîa nhëp hçnh thaình khåïp deío.P Chương 5 5. trong kãút cáúu coï sæû phán bäú laûi näüi læûc..1.. Luïc naìy nãúu P tàng thç mä men taûi gäúi A khäng tàng. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. Khi P tàng âãún P2 giaí sæí taûi gäúi B xuáút hiãûn khåïp deío... a b MkdB MkdA Mkdnh a b Goüi M0 laì mä men cuía dáöm âån giaín våïi P3: M 0 = M kd −nh + . coìn taûi caïc TD khaïc váùn tàng. P3.3. tyí säú . P2. kãút cáúu bë phaï hoaûi: âáy laì TT cán MkdA MkdB bàòng giåïi haûn.

) .Âãø haûn chãú bãö räüng khe næït taûi TD coï khåïp deío âáöu tiãn cáön haûn chãú sæû caïch biãût giaï trë mä men uäún khi tênh våïi så âäö deío so våïi så âäö âaìn häöi : Theo qui phaûm cuía Anh BS8110-1997: Mkd ≥ (0. kãút quaí tênh laûi khaï phuì håüp våïi traûng thaïi laìm viãûc thæûc.. váût liãûu vaì hãû phaíi coï caïc tênh cháút sau: .8-0. P2..Traïnh sæû phaï hoaûi såïm do BT vuìng neïn hoíng do bë eïp våî hoàûc bë càõt âæït (haûn chãú læåüng theïp chëu keïo → haûn chãú chiãöu cao vuìng neïn x ≤ 0. cuîng khäng âæåüc aïp duûng våïi kãút cáúu coï nhæîng haûn chãú nghiãm khàõc âäúi våïi sæû phaït triãøn khe næït.3. Trong caïc kãút cáúu BTCT siãu ténh viãûc tênh toaïn theo så âäö deío coï thãø tiãút kiãûm 20-30% cäút theïp.5. Âäöng thåìi coï thãø âiãöu chènh håüp lyï viãûc bäú trê cäút theïp âãø giaíi quyãút tçnh traûng cäút theïp âàût quaï daìy taûi tiãút diãûn naìo âoï. Theo caïc taìi liãûu cuía Nga thç phaíi haûn chãú Mkd ≥ 0.3 Âiãöu kiãûn âãø tênh theo så âäö deío: Chương 5 Âãø hçnh thaình khåïp deío. P3.h0).1. PP tênh âån giaín. Tuy váûy PP tênh theo så âäö deío khäng âæåüc aïp duûng cho caïc kãút cáúu chëu taíi troüng âäüng.3.9)Mâh. dáy theïp keïo nguäüi.. .Cäút theïp coï thãöm chaíy roî rãût (duìng theïp deío. P4.7Mâh... SAÌN PHÀÓNG 5 . khäng duìng theïp dáûp nguäüi. chëu taíi troüng làûp. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1.

yãu cáöu thäng gioï. dáöm phuû gäúi lãn dáöm chênh. Khoaíng caïch dáöm chênh l= (4-10)m.7-2. Cäüt. l2 l2 l1 l1 l1 l2 5 1 2 l1 3l1 3l1 3 l1 Khoaíng caïch dáöm phuû l1 = (1-4)m. chiãúu saïng. thæåìng l1 = (1.2. Dáöm chênh. 3. 4.8)m. thæåìng l2 = (5-8)m.1 Så âäö kãút cáúu: Caïc bäü pháûn chênh cuía saìn: 1.. P3.. 4 l1 l1 SAÌN PHÀÓNG 6 . Baín.. P4. 3l1 1 2 3l1 3 3l1 5 l2 l1 l1 l1 4 l2 Saìn coï thãø coï dáöm chênh âàût theo phæång doüc hoàûc theo phæång ngang (tuyì thuäüc sæû bäú trê chung cuía cäng trçnh. 5..Chương 5 5. Saìn sæåìn baín dáöm 5. Dáöm phuû. Tæåìng..2. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. 2.). Saìn sæåìn toaìn khäúi coï baín loaûi dáöm: 5.2. P2. dáöm chênh gäúi lãn cäüt vaì tæåìng. Saìn gäöm baín saìn vaì hãû dáöm (sæåìn) âuïc liãön khäúi: baín kã lãn dáöm phuû.

3 . ⎝ 15 8 ⎠ Bãö räüng dáöm bd = (0.l1 . ≥ 12cm ≥ 34cm våïi dáöm chênh.. P2. ≥ 6cm våïi saìn nhaì dán duûng.0. P4. ⎛ 1 1⎞ Chiãöu cao dáöm phuû hdp = ⎜ − ⎟ nhëp.. ⎝ 35 25 ⎠ Chương 5 ≥ 5cm våïi saìn maïi. SAÌN PHÀÓNG 7 .⎛1 1 ⎞ Chiãöu daìy baín hb = ⎜ − ⎟. ≥ 22cm våïi dáöm phuû.. P3. Nãúu chu vi saìn âæåüc kã lãn tæåìng gaûch.5)hd.. ≥ 22cm KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. âoaûn kã: ≥ (12cm vaì hb) våïi baín. ⎝ 20 12 ⎠ ⎛ 1 1⎞ Chiãöu cao dáöm chênh hdc = ⎜ − ⎟ nhëp. ≥ 7cm våïi saìn nhaì CN.

l 2b Nhëp biãn vaì gäúi thæï 2: M = ± .Näüi læûc: q.1 Tênh näüi læûc baín theo så âäö deío: .. 2 2 2 . P4. KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1..2.2. P3. .Taíi troüng: Tènh taíi g (troüng læåüng baín thán baín BTCT vaì caïc låïp cáúu l2 taûo.bdp.) Hoaût taíi p (taíi troüng sæí duûng trãn saìn) phán bäú âãöu trãn l2 màût saìn âæåüc qui vãö phán bäú âãöu trãn daîi baín.2.. Xem caïc daîi baín laìm viãûc âäüc láûp nhæ dáöm liãn tuûc tæûa lãn dáöm phuû vaì tæåìng..Nhëp tênh toaïn: Nhëp giæîa: l = l1 .2. (5 − 5) 11 q. P2. (5 − 6) Nhëp giæîa vaì gäúi giæîa: M = ± 16 Trong âoï q = g + p.Så âäö tênh: Càõt daîi baín räüng = âån vë (1m) theo phæång caûnh ngàõn. b b h Nhëp biãn: l b = l1 − dp − t + b . .Chương 5 5.l 2 . Tênh näüi læûc saìn: 5.. l1 l1 l1 bt lb l1 lb l l1 g l 3l1 3l1 l l1 l1 l l p SAÌN PHÀÓNG 8 .

bdc..2. KHOA XÁY DÆÛmen NG DD&CN P2.l 2 2 * Mä dæångP1.Nhëp tênh toaïn: Nhëp giæîa: l = l2 . . khi tênh näüi læûc theo så âäö deío hoaût taíi âæåüc tênh våïi giaï trë laì p’=p.l1 + g0.l1. P4. l ..l 2b Nhëp biãn vaì gäúi thæï 2: M = ± . (5 − 5) 11 q.2.l ương 5 Ch q. 0625 . Hoaût taíi pd = p.l 2 .2 Tênh dáöm phuû theo så âäö deío : . Âãø xeït âãún aính hæåíng chäúng xoàõn cuía dáöm chênh laìm giaím näüi læûc trong dáöm phuû..Så âäö tênh: nhæ dáöm liãn tuûc gäúi lãn dáöm chênh vaì tæåìng.3/4 vaì tènh taíi laì g’=g+p/4. (5 − 6) Nhëp giæîa vaì gäúi giæîa: M = ± 16 Trong âoï q = g + p.. 2 2 2 .l2b 11 16 a 5.. giæîa nhëp giæî a : M = + = + 0 . P3. q.Näüi læûc: lb l2 bdc l l2 gd lb l l l2 bdc l2 pd l l Coï thãø täø håüp taíi troüng (våïi caïc dáöm báút kyì) hoàûc duìng caïc cäng thæïc vaì baíng láûp sàõn (dáöm âãöu nhëp) âãø veî biãøu âäö bao (BÂB) mä men. b b a Nhëp biãn: lb = l2 − dc − t + . 2 q. læûc càõt. 16 í ú SAÌN PHÀÓNG 9 .Taíi troüng: phán bäú âãöu gäöm Tènh taíi: gd = g. q . .Näüi læûc: q.

2.q. (5 . P3. (5 . (5 . β2 tra baíng..l.4.2 Tênh dáöm phuû theo så âäö deío : .l.10) tr taûi meïp traïi gäúi B: Q B = 0.l. (5 .6.Så âäö tênh: .l2.Taíi troüng: .. tr ph Taûi meïp phaíi gäúi B vaì caïc gäúi giæîa: Q ph = Q C = Q C = .9) (5 .Nhëp tênh toaïn: . KHOA XÁY DÆÛNG DD&CN P1. SAÌN PHÀÓNG 10 ..11) B Trong âoï q = gd + pd.Näüi læûc: Duìng baíng láûp sàôn âãø veî BÂB mä men: Tung âäü nhaïnh dæång BÂB mä men: M = β1.l2. Chương 5 lb l2 bdc l l2 gd pd l l2 bdc l2 lb l l l Læûc càõt taûi gäúi A: QA = 0..8) Caïc giaï trë β1.q. l laì nhëp tênh toaïn.5. P4. = 0.7) Tung âäü nhaïnh ám BÂB mä men: M = β2.q.q.a 5..q.2. P2.