GV Tran Trung Thành – THPT Thong Nhat B

Bài tap góc, khoang cách (LTÐH) Trang 1
BÀI TP GÓC & KHONG CÁCH
Bài tap này dùng cho lop 11NC hoàc lop LTÐH (muc dích: ôn tap phan góc, khoang cách).
Ðoi voi lop LTÐH: các bài tap có thê giai theo ca hai phuong pháp: có toa do và không có toa do.
1 - (12.04.09.13) Cho láng tru . ' ' ' ABC A B C có dô dài canh bên báng 2a , dáy ABC là tam giác vuông
tai A, AB a = , 3 AC a = và hình chiêu vuông góc cua dinh ' A trên mát pháng ( ) ABC là trung diêm
cua canh BC . Tính theo a khoang cách tu diêm ' A dên mp( ) ABC (tính thê tích khôi chóp '. A ABC ) và
tính cosin cua góc giua hai duong tháng ' AA và ' ' B C .
DS: 3 h a = ;
3
'
2
A ABC
a
V = (dvtt) ;
1
cos
4
ϕ = .
Câu hi thêm: a) Tính ( , ( ' ' ')) d A A B C và góc
·
1
( ' , ( )) CC ABC ϕ = . DS: 3 a ;
0
1
60 ϕ = .
b) Dát
·
2
( ' ', ') A C BB ϕ = và
·
3
( ' ' , ') A B CC ϕ = . Tính
2
cosϕ và
3
cosϕ .
DS:
2
3
cos
4
ϕ = ;
3
1
cos
4
ϕ = .
c) Goi
·
4
( , ( ' ')) BC ABB A ϕ = . Tính
4
sinϕ . DS:
4
15
sin
5
ϕ = .
d) Tính ( ' , ( ' ')) d B ACC A . DS:
2 39
13
a
.
e) Goi M là trung diêm cua ' ' A B . Tính ( , ( ' ')) d M ACC A . DS:
39
13
a
.
f) Tính ( ' , ) d A J AB , voi J là trung diêm cua AC . DS:
3
2
a
.
g) Tính ( , ( ' ')) d A BCC B và ( ', ) d AA BC . DS:
15
5
a
.
h) * Dát
·
5
(( ' '), ( ' ')) ABB A ACC A ϕ = . Tính
5
cosϕ . DS:
5
1
cos
65
ϕ = .
2 - (12.04.09.14) Cho hình chóp tu giác . S ABCD có dáy là hình thoi canh a tâm O, SO là duong
cao, góc
0
60 ABC = , canh SC tao voi dáy góc
0
45 .
a) Goi M là trung diêm cua canh bên SD. Tính khoang cách tu D dên mát pháng ( ) MAC .
b) Tính côsin cua góc giua hai mát pháng ( ) SAD và ( ) SCD .
DS: a)
3
4
a
; b)
1
7
.
Câu hi thêm:
a) Tính góc
1
ϕ giua duong tháng SD và mp( ) ABCD . DS:
0
1
30 ϕ = .
b) Tính tang cua góc
2
ϕ giua hai mát pháng ( ) SCD và ( ) ABCD . DS:
2
2 3
tan
3
ϕ = .
c) Tính khoang cách tu diêm O dên mp( ) SCD . DS:
21
14
a
.
d) Tính khoang cách giua hai duong tháng AB và CM . DS:
21
7
a
GV Tran Trung Thành – THPT Thong Nhat B
Bài tap góc, khoang cách (LTÐH) Trang 2
e) Tính khoang cách giua hai duong tháng BD và CM . DS:
5
10
a
f) * Tính khoang cách giua hai duong tháng DN và CM , trong dó N là trung diêm cua BC .
DS:
3
103
a
.
3 - (12.04.09.15) Cho hình chóp tu giác dêu . S ABCD có dáy là hình vuông canh a . Goi E là diêm
dôi xung cua D qua trung diêm cua SA, M là trung diêm cua AE , N là trung diêm cua BC . Chung
minh MN vuông góc voi BD và tính (theo a ) khoang cách giua hai duong tháng MN và AC .
DS:
2
4
a
.
4 - (12.04.09.16) Cho hình chóp tu giác dêu . S ABCD có dáy là hình vuông canh a . Goi E là trung
diêm cua SA và F là diêm sao cho ADEF là hình bình hành. Chung minh BF vuông góc voi BD.
5 - (12.04.09.17) Cho hình chóp tam giác dêu . S ABC dinh S , có dô dài canh dáy báng a . Goi M và
N lân luot là các trung diêm cua các canh SB và SC . Tính theo a diên tích tam giác AMN , biêt ráng
mát pháng ( ) AMN vuông góc voi mát pháng ( ) SBC .
HD:
2
3 10
;
2 16
AMN
a a
SA AK S = = = , voi K là trung diêm cua BC .
GÓC GIA HAI MT PHNG
1 - (12.04.09.07) Cho hình láng tru dung . ' ' ' ABC A B C có mát dáy là tam giác ABC vuông tai B ,
AB a = , 2 BC a = , ' 3 AA a = . Môt mát pháng ( ) P di qua A và vuông góc voi ' A C lân luot cát các doan
tháng ' CC và ' BB tai M và N .
a) Chung minh ' AN A B ⊥ ;
b) Goi ϕ là góc giua ( ) P và ( ) ABC . Tính cosϕ .
c) Tính diên tích AMN ∆ .
DS: b)
3
cos
14
ϕ = ; c)
2
14
3
AMN
a
S = .
2 - (12.04.09.08) Cho hình chóp . S ABC có 5 AB a = , 6 BC a = , 7 CA a = . Các mát bên SAB , SBC ,
SCA tao voi dáy môt góc
0
60 . Goi H là hình chiêu vuông góc cua S trên mp( ) ABC .
a) Chung minh H là tâm duong tròn nôi tiêp ABC ∆ .
b) Tính SH và diên tích các mát cua hình chóp.
DS: b) 2 2 SH a = ,
2
10 6
3
SAB
a
S = ,
2
4 6
SBC
S a = ,
2
14 6
3
SCA
a
S = .
3 - (12.04.09.09) Cho hình lâp phuong . ' ' ' ' ABCD A B C D . Tính sô do cua góc giua hai mát pháng
( ' ) BA C và ( ' ) DA C .
DS:
0
60 .
4 - (12.04.09.17) Cho hình lâp phuong . ' ' ' ' ABCD A B C D canh a . Goi M , N lân luot trung diêm cua
các canh ' ' A B và BC.
a) Xác dinh thiêt diên cua hình lâp phuong voi mát pháng ( ) DMN .
b) Tính diên tích thiêt diên dó.
c) Tính cosin cua góc giua hai mát pháng ( ) DMN và ( ) ABCD .
DS: b)
2
11 29
48
a
; c)
3
29
.

a) Xác nh thi t di n c a hình l p ph ng v i m t ph ng ( DMN ) . ng th ng DN và CM . có dài c nh áy b ng a . G i E là trung m c a SA và F là m sao cho ADEF là hình bình hành.04. Ch ng minh BF vuông góc v i BD .17) Cho hình l p ph ng ABCD.04.09. v i K là trung . a 2 14 . G i E là m i x ng c a D qua trung m c a SA . AA ' = 3a . BC = 2a .GV Tr n Trung Thành – THPT Th ng Nh t B e) Tính kho ng cách gi a hai f) * Tính kho ng cách gi a hai ng th ng BD và CM . 5 . a 2 S: . S AMN = 2 16 m c a BC .(12. 10a 2 6 14a 2 6 .15) Cho hình chóp t giác u S . 103 (12. c) S AMN = S: b) SH = 2a 2 .07) Cho hình l ng tr ng ABC. 29 Bài t p góc. A ' B ' C ' có m t áy là tam giác ABC vuông t i B . S: a 3 . 4 4 . Ch ng minh MN vuông góc v i BD và tính (theo a ) kho ng cách gi a hai ng th ng MN và AC .09.ABCD có áy là hình vuông c nh a . Các m t bên SAB . ABC có AB = 5a . c) 48 3 .09.04. CA = 7a . SBC . 3 14 2 .09) Cho hình l p ph ( BA ' C ) và ( DA ' C ) .16) Cho hình chóp t giác u S . Tính cosϕ .04. b) Tính di n tích thi t di n ó.(12. S: b) 4- S: 600 . c) Tính cosin c a góc gi a hai m t ph ng ( DMN ) và ( ABCD ) . bi t r ng t ph ng ( AMN ) vuông góc v i m t ph ng ( SBC ) . b) Tính SH và di n tích các m t c a hình chóp. Tính theo a di n tích tam giác AMN . trong ó N là trung S: a 5 10 m c a BC . GÓC GI A HAI M T PH NG 1(12. M là trung m c a AE . BC = 6a . N là trung m c a BC . G i H là hình chi u vuông góc c a S trên mp ( ABC ) . a) Ch ng minh H là tâm ng tròn n i ti p ∆ABC . Tính s o c a góc gi a hai m t ph ng (12. t trung m c a 11a 2 29 .ABCD có áy là hình vuông c nh a . ABC nh S .08) Cho hình chóp S . c) Tính di n tích ∆AMN . HD: SA = AK = 3- a 3 a 2 10 . N l n l các c nh A ' B ' và BC .09. S SAB = 3- (12. SSBC = 4a 2 6 . A ' B ' C ' D ' c nh a .04.09. b) G i ϕ là góc gi a ( P ) và ( ABC ) . AB = a . kho ng cách (LT H) Trang 2 . 3 3 ng ABCD.17) Cho hình chóp tam giác u S. A ' B ' C ' D ' .(12. SCA t o v i áy m t góc 600 . M t m t ph ng ( P) i qua A và vuông góc v i A ' C l n l t c t các n th ng CC ' và BB ' t i M và N . S: b) cos ϕ = 3 . S SCA = . a) Ch ng minh AN ⊥ A ' B .04.09. G i M . G i M và N l n l t là các trung m c a các c nh SB và SC .04.09.