BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

theo hướng sát dân. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Cần khéo léo. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai.Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa.Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. trình độ chính trị: cá nhân học tập. đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. văn hoá. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Pháp luật của Nhà nước. sáng tạo. . nói thẳng nói thật không ngại va chạm. các tổ chức chính trị . quán triệt. 4. dám chịu trách nhiệm. ý nghĩa. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. Chống chủ nghĩa cá nhân. luôn gắn bó với ngành. Học tập và làm theo tấm gương. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian. . Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.xã hội. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. cán bộ. Qua đó.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. Bên cạnh những kết quả đã làm được. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. tầm quan trọng của Cuộc vận động. theo kế họach đề ra. HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. 5. đạo đức Hồ Chí Minh. đồng nghiệp. các anh hùng có công dựng và giữ nước. xa dân. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. liên lạc của người dân. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. suy thoái về đạo đức. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. kiến nghị. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. Hiện nay. . tham nhũng. vận động để làm cho mọi cán bộ. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. dám làm. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. . Từ năm 2007 . Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. tăng cường trách nhiệm cá nhân. Những việc chƣa làm đƣợc. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương.Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. không hiểu dân. .tuyên truyền. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: . tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. đảng viên. nói đi đôi với làm.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. quan liêu. Đề xuất. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. Trong bốn năm qua. phê bình và tự phê bình chân thành.2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. do đó cần quan tâm chú ý về chất . Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: . cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. lý luận. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. tổ chức xã hội. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. chạy theo thành tích ảo.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. sát cơ sở. nguyên nhân. với nhiều cách làm hết sức phong phú. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. lãng phí. đảng viên. Từ đó.Tham gia thực hiện Đề án đặt. lối sống…. 6. . triển khai thực hiện tích cực. với công việc được giao phó. đơn vị. có sáng kiến. yêu cầu. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả.

Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Muốn vậy. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. chân thành. nước mạnh. của nhân dân. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Đảng viên là tấm gương đi trước. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. những chủ trương.Thẳng thắn. làng nước theo sau. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. chung chung. đạo đức và tấm gương của Người. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. hơn lúc nào hết. thẳng thắn./. trung thực. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. học tập. lối sống. Tích cực lao động. 7. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. có năng suất. đường lối. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. luôn nêu gương về phẩm chất. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. Ngƣời viết . Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. người viết để dân chấm thi. hiệu quả cao. . xã hội công bằng. đồng chí để cùng tiến bộ. không ngưng tự học. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. tác phong của một cán bộ công chức. . chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. giữ vững lập trường tư tưởng. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. . không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. chất lượng.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. khiêm tốn. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.lượng.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. văn minh”. . dân chủ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. đạo đức cách mạng. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .

tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. từ khi ra đời cho đến nay.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuy nhiên. vững mạnh “ là đạo đức. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy. họ nghĩ mình là “quan Cách . đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. là văn minh”. chúng ta lại hướng về nguồn cội. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân . cùng chung tay xây dựng Đảng. Trong không khí vui mừng. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội.. hướng về Bác. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay.hữu nghị . đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. “Cẩn tắc vô áy náy”. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. và thông qua thực tiễn. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện.Học tập tƣ tƣởng. về Đảng. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. có một số bộ phận Đảng viên. Những sự kiện trọng đại ấy. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công.. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. là văn minh”. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng.. Đảng viên và nhân dân. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. đưa mọi người lại gần nhau hơn. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. và những thành quả của ngày hôm nay. năm nay – 2010. chúng ta có được. 1. vững mạnh “là đạo đức. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. chiến tranh. Đảng viên và nhân dân.hợp tác cùng phát triển.

Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. đa đảng. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung. Đảng cũng như một con người. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. “có lý có tình”. “không đặt điều”. là văn minh” . và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. Tự phê bình phải thành khẩn.Quan tâm xây dựng. Vì thế. * Khi đã có Đảng lãnh đạo. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. . liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. đi lên. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết. chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. không linh hoạt.Nguyên tắc tập trung dân chủ. tự giác. chuyên chế. tuy nhiên. Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động.Cách mạng cần có Đảng. thống nhất trong Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin.v. Xét về tính phát triển. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. Những nguyên tắc đó là: . khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: . kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh. vững mạnh của Đảng. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. không rập khuôn. Trong những nguyên tắc ấy. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin. . chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội.. “không thêm bớt”. không bảo thủ và không độc đoán. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. xuyên tạc.Nguyên tắc đoàn kết. không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. . . thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. đề phòng bè lũ bán nước.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. . v. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sợ thuốc”. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. cái cốt lõi. đòi hỏi đa nguyên.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”. những Đảng đơn lẻ. Phê bình phải trung thực. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản.mạng” chứ không phải là công bộc của dân. có lí có . và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. Đó là thế giới quan. chỉnh đốn. không “giấu bệnh. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. vững mạnh “là đạo đức.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. sáng tạo. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. hách dịch. . phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. cửa quyền. thành tâm. cá nhân phụ trách. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. đảng viên có đức. Nếu như năm 1986.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân .Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.

rèn luyện đạo đức Cách mạng. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. đại thành công”. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. có đủ tư cách. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. liêm chính. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. đoàn kết. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. Rõ ràng. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. Thành công. huy động sức mạnh toàn dân tộc. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. vững mạnh “là đạo đức. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. Cũng như thế. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. thời cơ và nhiệm vụ. thủy chung”. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. trong đó “dân bàn. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. tư tưởng. Trước hết. với sự nghiệp Cách mạng. chủ trương. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. thành công. kiệm. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. chính sách thì phải thuận lòng dân. Gần dân. thoái hóa. dân kiểm tra”. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. lý tưởng của Đảng. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. đạo đức. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. bảo thủ chuyên quyền. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Bản thân tôi là một Đảng viên. quan tâm đến lợi ích. tuyệt đối trung thành với Đảng. do dân và vì dân”. Đảng muốn thực hiện đường lối. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. phục vụ nhân dân. dân làm. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân.tình. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. tự chỉnh đốn”. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. tổ chức. Tuy nhiên. Trong giai đoạn hiện nay. độc đoán. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. . là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. người dân làm chủ. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. *Cuối cùng. đại đoàn kết. Đặt quyền lợi của Đảng. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. Hậu học Văn”.

chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. Bên cạnh những ưu điểm. Tự phê bình và phê bình. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. thường xuyên tiếp xúc với học trò. gia đình. kỷ luật nghiêm minh tự giác. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Việc đấu tranh.. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động.. lối xóm. tùy theo sức của mình. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. tự rèn luyện. chưa hệ thống. vững mạnh” là đạo đức. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.Bản thân tôi. dứt khoát. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn.. “Anh hùng không có đọ tuổi”.. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. chưa kiên quyết. cả nể. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng. mạnh dạn.. chưa sâu sát. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. . là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. sau khi học xong chủ đề này. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới.. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. Các em là Tương lai của Đất nước. Hơn lúc nào hết.

. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. đề ra các chủ trương. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. đảng viên. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. lối sống của bản thân như sau: 1. tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. lối sống của đội ngũ cán bộ. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. . Năm 2010. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. ý thức rèn luyện. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . là đạo đức. Mỗi cán bộ đảng viên. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. nắm bắt thời cơ. tu dưỡng đạo đức. mỗi tổ chức đảng. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. đảng viên.. …………. đoàn thể và mỗi cán bộ.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . hoàn thành trách nhiệm. chấp nhận và vượt qua thách thức. vững mạnh. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. 2. là văn minh. là văn minh” . đảng phải tiếp tục tự đổi mới. vững mạnh “là đạo đức. vững mạnh “ là đạo đức. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. đảng viên và nhân dân. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ …………….Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng.. trong tòan Đảng. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. tự chỉnh đốn. đội ngũ cán bộ.

+ Kiên quyết chống bệnh lười biếng. giấu khuyết điểm…. . 4. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. giữ vững kỷ cương. lối sống thực dụng. chính. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. noó nhiều làm ít. Đảng viên. dân bàn. Đảng bộ trong sạch. coi trọng chất lượng. dân làm. trong cơ quan. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên.Về ý thức tổ chức. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. lối sống. không phô trương hình thức. là văn minh. . Phải dựa vào quần chúng. b. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. lối sống hưởng thụ. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. Thẳng thắn. hiệu quả cao. các đảng viên. nói không đi đôi với làm. ưu điểm : . pháp luật. quan điểm của Đảng. chí công vô tư. không bao che. uy tín trong Đảng. dân kiểm tra”.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. trong tập thể. Chân thành. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. . Đồng thời. học tập. Không xa hoa. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. chỉ rõ nguyên nhân. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. hết long vì nhân dân phục vụ. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. liêm. Nhược điểm : . phải tôn trọng nguyên tắc. khả năng đoàn kết qui tụ. lối sống. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. kiệm. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. tác phong của một đảng viên.Về ý thức rèn luyện. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. bảo vệ đường lối. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. của nhân dân. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. là văn minh : a. phường xuất sắc. lãng phí . Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. bảo vệ người tốt.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. Sống cần. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. trong xã hội. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. công tác với tinh thần lao động sang tạo. chất lượng. Phương hướng phấn đấu.. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. đồng chí để cùng tiến bộ. vững mạnh. có năng suất. trung thực bảo vệ công lý. công chức phải là công bộc của dân. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. Đảng bộ 2010 – 2015. xa rời quần chúng. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. năng lực. hoàn thành nhiệm vụ được giao. các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. khiêm tốn. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. phẩm chất đạo đức. khả năng tiếp cận. người đầy tớ của nhân dân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. cán bộ. có tư duy đổi mới. 3. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. . kỷ luật. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. tăng cường đoàn kết.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. góp phần xây dựng chi bộ. xây dựng gia đình văn hoá. – Trong năm 2010. .

chủ trương của Đảng. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Ngoài lợi ích của dân tộc. kiệm. niềm tin. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. thì Đảng không có lợi ích gì khác. nhưng không bao giờ làm. 5. như: “Bọn phong kiến. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. thực sự “là đạo đức. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. gương mẫu trong mọi việc”. là văn minh“. Đó là điều chủ chốt nhất. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. . đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. Trong công việc. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. kiệm. Thứ hai. Theo Hồ Chí Minh. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. cho cách mạng. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. trong đó đức phải là “gốc”. Sự gương mẫu của cán bộ. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. làng nước theo sau”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chí công vô tư”. Vì Đảng. không phải vì danh vọng cá nhân. liêm. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. phải xứng đáng là người lãnh đạo. chính sách của Đảng. đảng viên. giữ vững kỷ luật của Đảng. mỗi cán bộ. thật sự cần kiệm liêm chính. Ngày nay ta đề ra cần. Muốn vậy. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. Ra sức làm việc cho Đảng. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. chí công vô tư. lợi ích của cá nhân lại sau”. thực hiện tốt đường lối. của Tổ quốc. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. chính sách và pháp luật của Nhà nước.Với truyền thống. liêm. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. vì dân mà đấu tranh quên mình. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. Để xây dựng Đảng vững mạnh. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Thứ ba. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. ngày xưa nêu cần. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Mỗi cán bộ. thực hiện “đảng viên đi trước. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. chính.

Tư tưởng.Bác luôn yêu cầu mọi người. phẩm chất đạo đức của cán bộ. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. chiếc ôtô. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. . quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.3. chống tham ô. bao nhiêu cũng chi. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. dùng vào đúng mục đích. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước.Tiết kiệm thì giờ.2. . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. cốt lõi. 1. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. không bừa bãi.Tiết kiệm sức lao động. . Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. . Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. huy động được nhân dân tham gia.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. cụ thể như sau: 1. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.Thứ ba. tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. biện pháp mà Đảng. 1. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946.1.Thứ hai. đảng viên làm tốt công việc của mình. không tổ chức điếu phúng linh đình.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. . .Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.… .Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. tự đánh giá những ưu. . quan liêu: . không hoang phí. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội.Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. lãng phí.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. của nhân dân và của chính mình. chống tham ô. đảng viên. phân tích các khuyết điểm. công tác để cán bộ.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. giáo dục mọi người. trách nhiệm của người đảng viên. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng.BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. giữa cái tốt và cái xấu. . lãng phí. Nếu cần. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. . .Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: . dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì. . lãng phí.Thứ nhất.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. Tư tưởng. . . Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính .… .Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính. vì dân. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: . mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. thói tật. chỉ ra phương hướng. đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. tiết kiệm là không xa xỉ. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . cách thức để cán bộ. . phê bình.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch.Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. đảm bảo quyền dân chủ của dân. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.

tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. . 2.Có lối sống trong sạch. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. Chí công vô tư”. đóng Đảng phí đúng quy định.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ.Luôn phấn đấu. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. phục tùng kỷ luật. . hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. thường xuyên tự phê bình và phê bình. . tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.3. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. gây tác hại không nhỏ đối với công việc. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. Liêm. sáng tạo. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. 2.1. gương mẫu của người đảng viên. lành mạnh. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.Sống lành mạnh. tiên phong. giải dị.Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. luôn cố gắng nghiên cứu. . bảo vệ tài sản công. khuyết điểm: Trong hoạt động. nâng cao trình độ kiến thức. cách viết của họ khi tiếp xúc. quan hệ với quần chúng nhân dân. không vụ lợi. Luôn có ý thức tiết kiệm. Nghị quyết của Chi bộ. Hạn chế. . năng lực công tác. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. tác phong làm việc khoa học.Lắng nghe. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. hiệu quả. 2. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. phát huy thực hành tiết kiệm. Chính. rèn luyện.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. đảng viên. luôn đoàn kết. Liên hệ bản thân: 2. không ngừng học tập. pháp luật của Nhà nước. bảo vệ lợi ích của nhân dân. Pháp luật của Nhà nước.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần.. chính sách của Đảng. giản dị. chống lãng phí. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. Ƣu điểm: .2. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. học tập. . Kiệm. đây là khuyết điểm về cách nói. . thể hiện tính tiết kiệm. sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. xây dựng lối sống chuyên cần. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. trung thực với Đảng. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: .

. mệnh lệnh. . cách thức để cán bộ... Vì vậy. 4. thứ hai. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. dám chịu trách nhiệm. biện pháp mà Đảng. tư tưởng chính trị. không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. . + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu. hưởng thụ theo sau”. tiết kiệm tiền của của Nhà nước. của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân... của nhân dân và của chính mình.. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết. bao nhiêu cũng chi. Quê quán: . dùng vào đúng mục đích.Chỗ ở hiện nay: . phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. dám làm. Bí danh: không có. Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: ... huy động được nhân dân tham gia.. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao... tiết kiệm vì mục tiêu phát triển . mỗi cán bộ. . Qua 4 năm thực hiện..chống tham ô.. đảm bảo quyền dân chủ của dân.. phục vụ nhân dân: . Trong giai đoạn kinh tế thị trường... Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng. sáng tạo. .5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ.Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. không ngừng trau dồi. đảng viên làm tốt công việc của mình.Ngày vào công chức: .6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động..Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động. lý luận chính trị. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước. công tác để cán bộ. tiết kiệm thì giờ. đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. phương hướng.Tư cách và đạo đức cách mạng. Thực hành tiết kiệm. đoàn thể phát động. Nâng cao ý thức trách nhiệm.. xa rời quần chúng. . từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng. Trong giai đoạn đổi mới. tiết kiệm là không xa xỉ.Họ và Tên: . .. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý... mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức... tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Nếu cần.. tiết kiệm không phải là bủn xỉn.. chính sách. 2. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. . mang lại hiệu quả.Thông qua học tập.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. Ngày sinh: . Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. pháp luật của Nhà nước. 3.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. chủ trương của Đảng. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ.BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh . chuyên môn. “ Nâng cao đạo đức cách mạng...Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. dám nghĩ. nghiệp vụ.. vì dân. ... tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. . cho nhân dân.. phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. lợi ích thiết thực cho nhà nước. hội nhập. Chức vụ Chính quyền. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối.. Về nhận thức: 1.... không bừa bãi.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất.. . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. đảng viên tỏ ra anh dũng.. lối sống.. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu. với công việc hàng ngày.. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. lãng phí. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. .Chống thói ba hoa. b ) Về chống tham ô.. quan liêu: ... học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh.Đơn vị công tác: . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: . Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm. thứ ba. quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. giữa cái tốt và cái xấu. . đoàn thể: . . bản thân đã nhận thức. nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách. hết lòng phụng sự Tổ quốc. học tập nâng cao trình độ..Phương pháp. đạo đức là gốc của người cán bộ. quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc. tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. tu dưỡng rèn luyện như sau: I. gương mẫu. lãng phí....Chức vụ Đảng: . đảng viên... pháp luật của Nhà nước... Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. rất cần sự năng động. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..Trình độ văn hóa: . gian khổ đi trước. không hoang phí.. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ.

Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng.Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. . cán bộ. đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . .Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. lành mạnh.xã hội. dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân.. phục tùng kỷ luật. kiến nghị: . Cán bộ. tiên phong. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đảng viên. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. . . các ngành.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện.Trong tu dưỡng. giản dị. gương mẫu của người đảng viên.Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể.Các thành tích đạt được: .Về chống lãng phí. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. sáng tạo. công chức phải tận tâm. lãng phí.Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao. các chương trình. không ngừng học tập. tác phong làm việc khoa học. . II.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. hiểu rõ tâm tư. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . phát huy dân chủ. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. không vụ lợi. đóng Đảng phí đúng quy định. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. lãng phí.Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. là văn minh”. tham nhũng. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. IV. hiệu quả. năng lực công tác.Có lối sống trong sạch. III. . còn uống rượu. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. b ) Về khuyết điểm: . . nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch.. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. đảng viên. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị . xây dựng lối sống chuyên cần. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. phục vụ nhân dân. . pháp luật của Nhà nước. chính sách của Đảng.Sống lành mạnh. không xa hoa. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. vững mạnh. lối sống tốt. làm việc đúng theo quy định. hơn nữa. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. . thường xuyên tự phê bình và phê bình. . bảo vệ tài sản của tập thể. . Những đề xuất. đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. luôn đoàn kết. trung thực với Đảng. tận lực. phát triển kinh tế. về vị trí của cán bộ. một văn bản phải in 2 lần. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao.Làm tốt công tác dân vận.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đảng viên có đức. . 5..Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. giải dị. nhân dân.. học tập.Lắng nghe.. chính quyền. chuyên môn nhiều. . chính sách. + Các cấp uỷ đảng.Rèn luyện đội ngũ cán bộ. . có tài. c) Nguyên nhân: . phát huy thực hành tiết kiệm. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. tận tình phụng sự Tổ quốc. công chức. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. rèn luyện.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. là gốc của công việc. nâng cao trình độ kiến thức. nguyện vọng của nhân dân. quan hệ tốt với nhân dân. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: .. quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. thể hiện tính tiết kiệm.

.. khen thưởng của đơn vị.Gắn với hoạt động thi đua. Người viết thu hoạch (Đã ký). Họ và tên.

lợi thế của nước ta... làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp.. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. Nhà nước với Nhà nước. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. an ninh quốc gia.. . không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. quản lý và hoạt động thực tiễn. . Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: . Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy. bước đi phù hợp. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng.. xây dựng lộ trình. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. thực lực..Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế.Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây. nắm vững quy luật. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này . sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội.. đồng bộ ở trong nước và học tập. bảo vệ môi trường. bảo vệ lợi ích dân tộc. . . cơ chế. chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . .Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn..Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. cơ sở và doanh nghiệp. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. từ đó khai thác được những tiềm năng.. thất nghiệp sẽ tăng lên. lộ trình. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. kinh doanh ngày càng thông thoáng. . tư tưởng. của doanh nghiệp và người lao động. xác định chiến lược. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. chính sách. doanh nghiệp với doanh nghiệp. bảo đảm độc lập. trong lực lƣợng sản xuất. môi trường đầu tư.Phát huy tối đa nội lực. nội dung.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. . lợi thế của đất nước. đa dạng hóa. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. đổi mới bên trong từ đường lối. tác động ngày càng mạnh mẽ. . thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. . Đó là chủ trương. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. công khai. yếu kém. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. nắm vững quy luật. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . quy mô. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. minh bạch. từ trung ương đến địa phương.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế.. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. chiến lược. .Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn.. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. Nhờ đó nhiều tiềm năng. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước. kế hoạch. quốc phòng. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước.

vừa phải chống tư tưởng giản đơn. nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. do dự. mọi tiềm năng. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. . cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. tùy theo đối tác.Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. thông qua chủ động. nôn nóng.Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. hoàn thiện chiến lược. trình độ phát triển của đất nước. thụ động. . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. quy hoạch.. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia. . tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. tùy theo vấn đề. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. quốc phòng.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động. . trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.Không ngừng bổ sung. lộ trình. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. của mọi người dân. trường hợp và thời điểm cụ thể.