BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

các tổ chức chính trị .Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. triển khai thực hiện tích cực. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: . sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. không hiểu dân. .Tham gia thực hiện Đề án đặt. cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao.xã hội. Chống chủ nghĩa cá nhân. có sáng kiến.Cần khéo léo. Qua đó.Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. theo hướng sát dân. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. tầm quan trọng của Cuộc vận động. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. quan liêu. . .tuyên truyền. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Từ đó. đạo đức Hồ Chí Minh. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. nói đi đôi với làm. quán triệt. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân. Từ năm 2007 . 5. tham nhũng. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. 4. cán bộ. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. suy thoái về đạo đức. Bên cạnh những kết quả đã làm được. theo kế họach đề ra. yêu cầu. lối sống…. liên lạc của người dân. xa dân. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. với công việc được giao phó.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. vận động để làm cho mọi cán bộ. kiến nghị. các anh hùng có công dựng và giữ nước. trình độ chính trị: cá nhân học tập. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. lãng phí. Đề xuất. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: . đơn vị. .2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. phê bình và tự phê bình chân thành. ý nghĩa. đảng viên. . tổ chức xã hội. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. Trong bốn năm qua. đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. văn hoá. dám làm. sát cơ sở. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. đồng nghiệp. . nguyên nhân. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. luôn gắn bó với ngành. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. sáng tạo. đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. Pháp luật của Nhà nước. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. với nhiều cách làm hết sức phong phú.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. đảng viên. lý luận. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. do đó cần quan tâm chú ý về chất .Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp. 6. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. Học tập và làm theo tấm gương. tăng cường trách nhiệm cá nhân. dám chịu trách nhiệm. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . Hiện nay. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. Những việc chƣa làm đƣợc. chạy theo thành tích ảo.

. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Muốn vậy. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra.Thẳng thắn. xã hội công bằng. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. luôn nêu gương về phẩm chất. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . thẳng thắn. hiệu quả cao. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. lối sống. giữ vững lập trường tư tưởng. đạo đức cách mạng. đạo đức và tấm gương của Người. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. đồng chí để cùng tiến bộ. chất lượng.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. tác phong của một cán bộ công chức. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. của nhân dân. đường lối. . dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. dân chủ. người viết để dân chấm thi. . chân thành. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. làng nước theo sau. những chủ trương. nước mạnh. 7. hơn lúc nào hết. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. chung chung. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. học tập. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. Đảng viên là tấm gương đi trước. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. có năng suất. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. không ngưng tự học. khiêm tốn. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan./. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. . Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. trung thực.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước.lượng. Tích cực lao động. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. văn minh”. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương. Ngƣời viết . chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất.

mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay.hữu nghị . xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. là văn minh”. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân . chiến tranh. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân. là văn minh”. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. cùng chung tay xây dựng Đảng. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay.hợp tác cùng phát triển. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. vững mạnh “ là đạo đức.. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. có một số bộ phận Đảng viên. và thông qua thực tiễn. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. “Cẩn tắc vô áy náy”. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. chúng ta có được. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Tuy nhiên. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”.Học tập tƣ tƣởng.. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. 1. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. họ nghĩ mình là “quan Cách . Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. từ khi ra đời cho đến nay. Trong không khí vui mừng. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh.. vững mạnh “là đạo đức. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. Những sự kiện trọng đại ấy. Đảng viên và nhân dân. đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. Đảng viên và nhân dân. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. năm nay – 2010. đưa mọi người lại gần nhau hơn. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. và những thành quả của ngày hôm nay. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. chúng ta lại hướng về nguồn cội. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. về Đảng. hướng về Bác.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. “không đặt điều”. Tự phê bình phải thành khẩn. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. vững mạnh của Đảng. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết. Những nguyên tắc đó là: . thành tâm. liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . . cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. Nếu như năm 1986. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. . chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.. “có lý có tình”. khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. không “giấu bệnh. đa đảng. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. vững mạnh “là đạo đức. .v. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. cái cốt lõi. đảng viên có đức. . Trong những nguyên tắc ấy. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. Phê bình phải trung thực. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. xuyên tạc. cá nhân phụ trách. đi lên. những Đảng đơn lẻ. không bảo thủ và không độc đoán. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản.Quan tâm xây dựng. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. cửa quyền. . cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. Đảng cũng như một con người. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”.Cách mạng cần có Đảng. chỉnh đốn. “không thêm bớt”.mạng” chứ không phải là công bộc của dân. không rập khuôn. không linh hoạt. Xét về tính phát triển. chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. đề phòng bè lũ bán nước. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. . sáng tạo. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: . Đó là thế giới quan.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh.Nguyên tắc tập trung dân chủ. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. * Khi đã có Đảng lãnh đạo.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. có lí có . cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. tự giác. v. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. là văn minh” . những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. sợ thuốc”. đòi hỏi đa nguyên. phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. hách dịch. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung. Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. Vì thế. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. thống nhất trong Đảng. rèn luyện đội ngũ cán bộ.Nguyên tắc đoàn kết. tuy nhiên. cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. chuyên chế.

Bản thân tôi là một Đảng viên. Thành công. rèn luyện đạo đức Cách mạng. độc đoán. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. Gần dân. người dân làm chủ. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. tự chỉnh đốn”. thoái hóa. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. chính sách thì phải thuận lòng dân. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. đại đoàn kết. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. chủ trương. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. tuyệt đối trung thành với Đảng. liêm chính. Tuy nhiên. Trong giai đoạn hiện nay. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. Cũng như thế. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. do dân và vì dân”. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. Rõ ràng. bảo thủ chuyên quyền. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. đạo đức. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. tổ chức. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. trong đó “dân bàn. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. kiệm. có đủ tư cách. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. quan tâm đến lợi ích. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. với sự nghiệp Cách mạng. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. tư tưởng. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. thủy chung”.tình. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. *Cuối cùng. Hậu học Văn”. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. đại thành công”. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. đoàn kết. Trước hết. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. Đảng muốn thực hiện đường lối. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. dân kiểm tra”. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. thời cơ và nhiệm vụ. dân làm. . Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. phục vụ nhân dân. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. thành công. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. vững mạnh “là đạo đức. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. lý tưởng của Đảng. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . huy động sức mạnh toàn dân tộc. Đặt quyền lợi của Đảng. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng.

tùy theo sức của mình. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. dứt khoát. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. gia đình. Tự phê bình và phê bình. sau khi học xong chủ đề này.. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. kỷ luật nghiêm minh tự giác.. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp. cả nể. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. thường xuyên tiếp xúc với học trò. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. lối xóm. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học.. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng. mạnh dạn. chưa hệ thống. tự rèn luyện. Hơn lúc nào hết. “Anh hùng không có đọ tuổi”. . Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. Các em là Tương lai của Đất nước. Việc đấu tranh. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác.. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. chưa kiên quyết. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ.. chưa sâu sát. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Bên cạnh những ưu điểm. vững mạnh” là đạo đức.Bản thân tôi.

nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. vững mạnh “là đạo đức. Mỗi cán bộ đảng viên. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. lối sống của bản thân như sau: 1. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. đề ra các chủ trương. ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. vững mạnh. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. là văn minh” . giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. Năm 2010. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . đoàn thể và mỗi cán bộ. tu dưỡng đạo đức. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. chấp nhận và vượt qua thách thức. là đạo đức. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. đội ngũ cán bộ. . tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch.. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. mỗi tổ chức đảng. hoàn thành trách nhiệm. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. đảng viên và nhân dân. là văn minh. nắm bắt thời cơ. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. ý thức rèn luyện. tự chỉnh đốn. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. đảng viên. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. trong tòan Đảng. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. …………. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. vững mạnh “ là đạo đức. đảng viên.. lối sống của đội ngũ cán bộ. 2.

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. trong tập thể. Nhược điểm : . góp phần xây dựng chi bộ. Thẳng thắn.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. Không xa hoa. khiêm tốn. Phương hướng phấn đấu. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. lối sống. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. . . mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. kiệm. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. hiệu quả cao. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. uy tín trong Đảng. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. là văn minh. pháp luật. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. tăng cường đoàn kết. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. phẩm chất đạo đức. có năng suất. lối sống. không bao che. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. nói không đi đôi với làm. dân bàn. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. quan điểm của Đảng.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. hết long vì nhân dân phục vụ. Sống cần. liêm. cán bộ. Đảng bộ 2010 – 2015. các đảng viên. trung thực bảo vệ công lý. . 4. chất lượng. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Về ý thức tổ chức.. dân làm. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. khả năng tiếp cận. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. công chức phải là công bộc của dân. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. Đồng thời. đồng chí để cùng tiến bộ. hoàn thành nhiệm vụ được giao. giữ vững kỷ cương. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. – Trong năm 2010. chí công vô tư. không phô trương hình thức. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. bảo vệ đường lối. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. 3.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. lối sống thực dụng. khả năng đoàn kết qui tụ. noó nhiều làm ít. xây dựng gia đình văn hoá. trong xã hội. Đảng bộ trong sạch. phường xuất sắc. có tư duy đổi mới. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. ưu điểm : . năng lực. tác phong của một đảng viên. coi trọng chất lượng. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. lãng phí . các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân.Về ý thức rèn luyện. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. trong cơ quan. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. học tập. . lối sống hưởng thụ. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. công tác với tinh thần lao động sang tạo. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. dân kiểm tra”. xa rời quần chúng. b. chỉ rõ nguyên nhân. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Chân thành. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. phải tôn trọng nguyên tắc. . của nhân dân. bảo vệ người tốt. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. kỷ luật. Đảng viên. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. vững mạnh. chính. giấu khuyết điểm…. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. là văn minh : a. người đầy tớ của nhân dân. Phải dựa vào quần chúng. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm.

mỗi cán bộ. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. đảng viên. kiệm. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Đó là điều chủ chốt nhất. Muốn vậy. Trong công việc. liêm.Với truyền thống. của Tổ quốc. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. phải xứng đáng là người lãnh đạo. như: “Bọn phong kiến. chính. liêm. thật sự cần kiệm liêm chính. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chí công vô tư. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. giữ vững kỷ luật của Đảng. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. chính sách và pháp luật của Nhà nước. làng nước theo sau”. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. . Vì Đảng. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thực sự “là đạo đức. Mỗi cán bộ. Thứ hai. kiệm. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. nhưng không bao giờ làm. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. niềm tin. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. không phải vì danh vọng cá nhân. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. gương mẫu trong mọi việc”. thì Đảng không có lợi ích gì khác. chính sách của Đảng. Ra sức làm việc cho Đảng. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. thực hiện tốt đường lối. Ngày nay ta đề ra cần. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. 5. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. ngày xưa nêu cần. chí công vô tư”. Sự gương mẫu của cán bộ. chủ trương của Đảng. Thứ ba. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. trong đó đức phải là “gốc”. cho cách mạng. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. là văn minh“. Để xây dựng Đảng vững mạnh. Ngoài lợi ích của dân tộc. lợi ích của cá nhân lại sau”. vì dân mà đấu tranh quên mình. thực hiện “đảng viên đi trước. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. Theo Hồ Chí Minh.

… .Tư tưởng. không tổ chức điếu phúng linh đình. .Là thực hiện dân chủ trong xã hội. trách nhiệm của người đảng viên. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. phê bình.… . đảng viên. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. không bừa bãi.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: .… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa. . tiết kiệm vì sự nghiệp chung.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. tự đánh giá những ưu. vì dân. bao nhiêu cũng chi.Thứ nhất. tiết kiệm là không xa xỉ. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. chống tham ô. cốt lõi. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. quan liêu: . Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . đảm bảo quyền dân chủ của dân. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . . chiếc ôtô. 1. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1.Thứ hai. . giữa cái tốt và cái xấu. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: . .Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. phân tích các khuyết điểm. dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính. .Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946.2. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. biện pháp mà Đảng. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. dùng vào đúng mục đích. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.3. .Tiết kiệm sức lao động. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. . chống tham ô. giáo dục mọi người. không hoang phí. cách thức để cán bộ. lãng phí.1. . Tư tưởng. . .Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. của nhân dân và của chính mình.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta.Tiết kiệm thì giờ. . lãng phí. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân.Thứ ba. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác.Bác luôn yêu cầu mọi người. huy động được nhân dân tham gia.Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. phẩm chất đạo đức của cán bộ. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. thói tật. chỉ ra phương hướng. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. . các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. công tác để cán bộ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. . Nếu cần. đảng viên làm tốt công việc của mình. cụ thể như sau: 1. lãng phí.

gương mẫu của người đảng viên. thể hiện tính tiết kiệm. đảng viên. xây dựng lối sống chuyên cần. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. giải dị. phát huy thực hành tiết kiệm.1. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Chính. cách viết của họ khi tiếp xúc. Ƣu điểm: . tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. 2.Lắng nghe. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. trung thực với Đảng. quan hệ với quần chúng nhân dân.. 2. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. học tập. không ngừng học tập. Chí công vô tư”.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ. sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. bảo vệ tài sản công. đóng Đảng phí đúng quy định. rèn luyện. . . . Pháp luật của Nhà nước. giản dị.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. gây tác hại không nhỏ đối với công việc.Sống lành mạnh. . Nghị quyết của Chi bộ. Kiệm.Luôn phấn đấu.Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. Liêm. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. bảo vệ lợi ích của nhân dân. luôn đoàn kết.2. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. Hạn chế. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. nâng cao trình độ kiến thức. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. chính sách của Đảng. chống lãng phí. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. đây là khuyết điểm về cách nói. 2. lành mạnh. hiệu quả. khuyết điểm: Trong hoạt động.Có lối sống trong sạch. không vụ lợi. tác phong làm việc khoa học. tiên phong. . pháp luật của Nhà nước.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. năng lực công tác. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. . Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. Luôn có ý thức tiết kiệm. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. luôn cố gắng nghiên cứu. phục tùng kỷ luật. sáng tạo. thường xuyên tự phê bình và phê bình.3. hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. Liên hệ bản thân: 2. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.

.. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.. dám làm. tu dưỡng rèn luyện như sau: I. mang lại hiệu quả. chủ trương của Đảng. công tác để cán bộ.. bản thân đã nhận thức. không hoang phí. 3.. tiết kiệm vì mục tiêu phát triển .. lãng phí. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân.. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết. giữa cái tốt và cái xấu. cách thức để cán bộ.. dùng vào đúng mục đích.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất. . phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. . tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Trong giai đoạn kinh tế thị trường. chuyên môn.Tư cách và đạo đức cách mạng. b ) Về chống tham ô.. biện pháp mà Đảng.. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Quê quán: . quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc. hội nhập. lợi ích thiết thực cho nhà nước.Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động.. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ.. dám nghĩ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: . . Thực hành tiết kiệm.. mỗi cán bộ... lối sống. quan liêu: . rất cần sự năng động. phương hướng. vì dân. phục vụ nhân dân: . thứ ba.Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ. cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. Trong giai đoạn đổi mới. đoàn thể: .chống tham ô.. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu. lý luận chính trị...6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. đoàn thể phát động.. Bí danh: không có.. .5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng. học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh.... học tập nâng cao trình độ.Chỗ ở hiện nay: . quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước.. Về nhận thức: 1.BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh .Thông qua học tập..Chức vụ Đảng: . bao nhiêu cũng chi. của nhân dân và của chính mình.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. .. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. tiết kiệm thì giờ.. 4. Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng.. đảm bảo quyền dân chủ của dân. nghiệp vụ. .Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.. Vì vậy. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao. pháp luật của Nhà nước. . hết lòng phụng sự Tổ quốc.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. thứ hai. .Chống thói ba hoa. tiết kiệm là không xa xỉ. lãng phí. Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: . nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách...... phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. xa rời quần chúng. đạo đức là gốc của người cán bộ. . mệnh lệnh. cho nhân dân.. Nâng cao ý thức trách nhiệm. Qua 4 năm thực hiện. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.. gian khổ đi trước. đảng viên. . Chức vụ Chính quyền..Đơn vị công tác: . gương mẫu...Ngày vào công chức: . tư tưởng chính trị.. tiết kiệm tiền của của Nhà nước. dám chịu trách nhiệm.Họ và Tên: . + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước. . với công việc hàng ngày. Ngày sinh: . 2... sáng tạo. mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức. không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. không bừa bãi. .Là thực hiện dân chủ trong xã hội... tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. . đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.. .. hưởng thụ theo sau”. + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu. pháp luật của Nhà nước. Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm.. huy động được nhân dân tham gia. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. chính sách. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. “ Nâng cao đạo đức cách mạng. đảng viên tỏ ra anh dũng.. Nếu cần. đảng viên làm tốt công việc của mình.. tiết kiệm không phải là bủn xỉn.Trình độ văn hóa: .. không ngừng trau dồi.. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.Phương pháp.

Đảng viên có đức. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị .Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. hơn nữa. IV. vững mạnh. không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. . bảo vệ tài sản của tập thể.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. chính quyền. . hiểu rõ tâm tư.Về chống lãng phí.Lắng nghe. có tài..Các thành tích đạt được: . văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. phát huy dân chủ.Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể. nguyện vọng của nhân dân. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. tham nhũng. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. pháp luật của Nhà nước. . + Các cấp uỷ đảng. học tập. chuyên môn nhiều. các ngành. lối sống tốt. .Sống lành mạnh. nhân dân. phát huy thực hành tiết kiệm. phục tùng kỷ luật. đảng viên.. kiến nghị: . Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . các chương trình. công chức phải tận tâm. là gốc của công việc. . đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc.Trong tu dưỡng. sáng tạo. không ngừng học tập. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. cán bộ. . thường xuyên tự phê bình và phê bình. lãng phí. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. giản dị. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. rèn luyện. chính sách của Đảng. Những đề xuất. tiên phong. gương mẫu của người đảng viên. còn uống rượu. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối.. xây dựng lối sống chuyên cần. không xa hoa. nâng cao trình độ kiến thức. đảng viên. quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân.Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. giải dị. . c) Nguyên nhân: . dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. tác phong làm việc khoa học.. đóng Đảng phí đúng quy định. năng lực công tác. . Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. II. . tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện.Rèn luyện đội ngũ cán bộ.. là văn minh”. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. phục vụ nhân dân. thể hiện tính tiết kiệm. III. chính sách.Có lối sống trong sạch. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm.xã hội. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. quan hệ tốt với nhân dân. phát triển kinh tế. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: . trung thực với Đảng. làm việc đúng theo quy định. b ) Về khuyết điểm: .Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. hiệu quả. lãng phí. lành mạnh. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. một văn bản phải in 2 lần. 5. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. . Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . không vụ lợi. .Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. . đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được.Làm tốt công tác dân vận. rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. công chức. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. .Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. . vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. về vị trí của cán bộ.. Cán bộ. luôn đoàn kết. tận tình phụng sự Tổ quốc. tận lực.

khen thưởng của đơn vị. Họ và tên. Người viết thu hoạch (Đã ký). .Gắn với hoạt động thi đua..

Đó là chủ trương. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng. yếu kém. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này .Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng.Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. lợi thế của nước ta. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. nắm vững quy luật.. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. nắm vững quy luật. . đồng bộ ở trong nước và học tập. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới.. bảo vệ lợi ích dân tộc.. của doanh nghiệp và người lao động. xây dựng lộ trình. từ trung ương đến địa phương.Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. quy mô. đa dạng hóa.Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. chiến lược. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước.. chính sách.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. cơ chế.. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. trong lực lƣợng sản xuất. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm.. . thất nghiệp sẽ tăng lên. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. đổi mới bên trong từ đường lối. minh bạch. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. môi trường đầu tư. khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. an ninh quốc gia. tư tưởng. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. kế hoạch. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. .. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: . Nhà nước với Nhà nước. kinh doanh ngày càng thông thoáng. . . nội dung. thực lực. công khai. doanh nghiệp với doanh nghiệp. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp.Phát huy tối đa nội lực. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy. . Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. lộ trình.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây. bảo vệ môi trường. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn. . cơ sở và doanh nghiệp. sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội. . giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. quốc phòng. lợi thế của đất nước. quản lý và hoạt động thực tiễn. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. bảo đảm độc lập. bước đi phù hợp. . làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Nhờ đó nhiều tiềm năng.. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động..Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . tác động ngày càng mạnh mẽ. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. xác định chiến lược. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. từ đó khai thác được những tiềm năng.. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn.. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. .

tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia. .Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. lộ trình. . bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. . nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. do dự. .Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. quốc phòng.. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. mọi tiềm năng. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. hoàn thiện chiến lược. quy hoạch. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. nôn nóng. thụ động. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. trình độ phát triển của đất nước. của mọi người dân. thông qua chủ động.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động.Không ngừng bổ sung. tùy theo vấn đề. tùy theo đối tác. trường hợp và thời điểm cụ thể. vừa phải chống tư tưởng giản đơn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful