BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. . Hiện nay. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. tầm quan trọng của Cuộc vận động. kiến nghị. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. lý luận. đảng viên. với công việc được giao phó.Tham gia thực hiện Đề án đặt. nguyên nhân. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin.Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng.tuyên truyền. 6. theo kế họach đề ra. . HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. quan liêu. vận động để làm cho mọi cán bộ. không hiểu dân. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. theo hướng sát dân. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. tham nhũng. đồng nghiệp.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn.2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. . đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. ý nghĩa. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp. Đề xuất. tổ chức xã hội. do đó cần quan tâm chú ý về chất . đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong bốn năm qua. . với nhiều cách làm hết sức phong phú. Chống chủ nghĩa cá nhân. suy thoái về đạo đức. quán triệt. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. đơn vị. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. dám làm. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. văn hoá. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. 4. sát cơ sở. Những việc chƣa làm đƣợc. triển khai thực hiện tích cực. liên lạc của người dân. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. yêu cầu. bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Pháp luật của Nhà nước. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: .Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. trình độ chính trị: cá nhân học tập. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. 5. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. các anh hùng có công dựng và giữ nước. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. Học tập và làm theo tấm gương. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. xa dân. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. Từ đó. đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). chạy theo thành tích ảo. luôn gắn bó với ngành. nói đi đôi với làm. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian. cán bộ. phê bình và tự phê bình chân thành. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. . các tổ chức chính trị . . Bên cạnh những kết quả đã làm được. tăng cường trách nhiệm cá nhân. dám chịu trách nhiệm. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. lối sống…. có sáng kiến. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng.Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: . ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật.xã hội. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm.Cần khéo léo. Qua đó. sáng tạo. Từ năm 2007 . Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. lãng phí. đảng viên. đạo đức Hồ Chí Minh.

đạo đức và tấm gương của Người. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. hiệu quả cao. nước mạnh. thẳng thắn. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. dân chủ. người viết để dân chấm thi. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. trung thực. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. đồng chí để cùng tiến bộ. đạo đức cách mạng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình.lượng. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. của nhân dân. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương. Ngƣời viết . học tập. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. 7. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ.chân thành góp ý cho đồng nghiệp.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. văn minh”. chung chung. . Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. tác phong của một cán bộ công chức. làng nước theo sau. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. không ngưng tự học. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đảng viên là tấm gương đi trước.Thẳng thắn. đường lối. chân thành. có năng suất. . xã hội công bằng. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. Muốn vậy.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ./. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. khiêm tốn. những chủ trương. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra. luôn nêu gương về phẩm chất. . Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. hơn lúc nào hết. lối sống. giữ vững lập trường tư tưởng. . chất lượng. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. Tích cực lao động. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội.

chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. chúng ta lại hướng về nguồn cội. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. hướng về Bác. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đảng viên và nhân dân. 1. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. chúng ta có được. Trong không khí vui mừng. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. họ nghĩ mình là “quan Cách . chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã.Học tập tƣ tƣởng. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. cùng chung tay xây dựng Đảng. năm nay – 2010. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân. về Đảng. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. có một số bộ phận Đảng viên.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân . và thông qua thực tiễn. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. là văn minh”. và những thành quả của ngày hôm nay. chiến tranh. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy.hữu nghị . đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. đưa mọi người lại gần nhau hơn. vững mạnh “ là đạo đức.. là văn minh”. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . “Cẩn tắc vô áy náy”. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. Những sự kiện trọng đại ấy. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Đảng viên và nhân dân. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. từ khi ra đời cho đến nay. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ.hợp tác cùng phát triển. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. vững mạnh “là đạo đức. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.000 năm Thăng Long – Hà Nội.. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. Tuy nhiên..

Trong những nguyên tắc ấy. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung. Tự phê bình phải thành khẩn. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. cái cốt lõi.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . không bảo thủ và không độc đoán. là văn minh” . không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.. Đảng cũng như một con người. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. Những nguyên tắc đó là: . rèn luyện đội ngũ cán bộ.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh. tuy nhiên. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. . vững mạnh của Đảng.mạng” chứ không phải là công bộc của dân. v. “không thêm bớt”. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. sáng tạo. cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. chuyên chế. “không đặt điều”.Quan tâm xây dựng. Đó là thế giới quan. cửa quyền.Nguyên tắc tập trung dân chủ. thành tâm. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời. có lí có . hách dịch. tự giác. những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. . * Khi đã có Đảng lãnh đạo. đề phòng bè lũ bán nước. chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. thống nhất trong Đảng. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. sợ thuốc”. liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. “có lý có tình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. đa đảng. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. không “giấu bệnh. không linh hoạt. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. Nếu như năm 1986. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. . Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin. cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng. Xét về tính phát triển. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản. những Đảng đơn lẻ. Vì thế. Phê bình phải trung thực. đảng viên có đức.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”.v. và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. chỉnh đốn.Cách mạng cần có Đảng. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: .Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. đi lên. . Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. . đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. đòi hỏi đa nguyên. không rập khuôn. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. vững mạnh “là đạo đức. . xuyên tạc. cá nhân phụ trách.Nguyên tắc đoàn kết. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết.

Bản thân tôi là một Đảng viên. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. tổ chức. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. đoàn kết. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. phục vụ nhân dân. Đảng muốn thực hiện đường lối. bảo thủ chuyên quyền. chủ trương. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. đại thành công”. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. thành công. Hậu học Văn”. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. thời cơ và nhiệm vụ. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo.tình. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. vững mạnh “là đạo đức. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. người dân làm chủ. độc đoán. trong đó “dân bàn. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. . huy động sức mạnh toàn dân tộc. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. dân kiểm tra”. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. tự chỉnh đốn”. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. Đặt quyền lợi của Đảng. đại đoàn kết. Cũng như thế. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. tư tưởng. lý tưởng của Đảng. *Cuối cùng. với sự nghiệp Cách mạng. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. quan tâm đến lợi ích. tuyệt đối trung thành với Đảng. chính sách thì phải thuận lòng dân. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. Thành công. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. có đủ tư cách. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. Rõ ràng. thoái hóa. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. rèn luyện đạo đức Cách mạng. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. Tuy nhiên. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. Trước hết. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. Trong giai đoạn hiện nay. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. kiệm. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. thủy chung”. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. đạo đức. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. do dân và vì dân”. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. liêm chính. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. dân làm. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. Gần dân. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu.

Bản thân tôi. gia đình. Bên cạnh những ưu điểm. sau khi học xong chủ đề này.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động... lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. thường xuyên tiếp xúc với học trò.. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. chưa hệ thống. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. chưa sâu sát. tự rèn luyện. “Anh hùng không có đọ tuổi”. dứt khoát.. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. chưa kiên quyết. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. vững mạnh” là đạo đức. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. lối xóm. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. Các em là Tương lai của Đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng. tùy theo sức của mình. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn.. kỷ luật nghiêm minh tự giác. mạnh dạn. . là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. Việc đấu tranh. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Tự phê bình và phê bình. cả nể.. Hơn lúc nào hết. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng.

lối sống của bản thân như sau: 1. vững mạnh “là đạo đức. chấp nhận và vượt qua thách thức. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. là văn minh” . là văn minh. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. vững mạnh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. …………. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. ý thức rèn luyện. đảng viên. là đạo đức. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức..Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. đề ra các chủ trương. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. mỗi tổ chức đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. tự chỉnh đốn. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng.. tu dưỡng đạo đức. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . Mỗi cán bộ đảng viên. Năm 2010. 2. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. nâng cao năng lực và sức chiến đấu.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. lối sống của đội ngũ cán bộ. trong tòan Đảng. vững mạnh “ là đạo đức. nắm bắt thời cơ. đảng viên và nhân dân. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. . đoàn thể và mỗi cán bộ.. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. đảng viên. hoàn thành trách nhiệm. đội ngũ cán bộ. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Không xa hoa. các đảng viên. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. Đảng viên. khả năng đoàn kết qui tụ. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. không bao che. lối sống. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. lối sống thực dụng. lãng phí . các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân. trong xã hội. trong tập thể. chí công vô tư. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản.Về ý thức tổ chức. năng lực. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. Sống cần. . phải tôn trọng nguyên tắc. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. – Trong năm 2010. hết long vì nhân dân phục vụ. bảo vệ người tốt. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. công tác với tinh thần lao động sang tạo. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. . của nhân dân. liêm. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. công chức phải là công bộc của dân. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên. . Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. Phải dựa vào quần chúng. kiệm. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. hoàn thành nhiệm vụ được giao. khả năng tiếp cận. tăng cường đoàn kết. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. chỉ rõ nguyên nhân. xa rời quần chúng. bảo vệ đường lối. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. tác phong của một đảng viên. b. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. góp phần xây dựng chi bộ. cán bộ. Đảng bộ trong sạch. chất lượng. có năng suất. 3. noó nhiều làm ít. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. quan điểm của Đảng. là văn minh : a. lối sống hưởng thụ. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. uy tín trong Đảng. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân.Về ý thức rèn luyện. . hiệu quả cao. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. ưu điểm : . + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. phẩm chất đạo đức. pháp luật. Đảng bộ 2010 – 2015. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. khiêm tốn. dân bàn. Phương hướng phấn đấu. chính. vững mạnh. lối sống. dân kiểm tra”. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. đồng chí để cùng tiến bộ. trung thực bảo vệ công lý. Thẳng thắn. Chân thành. giấu khuyết điểm…. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. Nhược điểm : . coi trọng chất lượng. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân.. nói không đi đôi với làm. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. trong cơ quan.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. phường xuất sắc. giữ vững kỷ cương.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. dân làm. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. không phô trương hình thức. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. . kỷ luật. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. người đầy tớ của nhân dân. Đồng thời. 4. học tập. có tư duy đổi mới. xây dựng gia đình văn hoá. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. là văn minh.

Thứ hai. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. Mỗi cán bộ. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Ra sức làm việc cho Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Ngày nay ta đề ra cần. Để xây dựng Đảng vững mạnh. Thứ ba. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. 5. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. trong đó đức phải là “gốc”. là văn minh“.Với truyền thống. Đó là điều chủ chốt nhất. thực hiện tốt đường lối. không phải vì danh vọng cá nhân. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. chí công vô tư. mỗi cán bộ. chủ trương của Đảng. niềm tin. . chính. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần kiệm liêm chính. Muốn vậy. chính sách của Đảng. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. kiệm. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. chí công vô tư”. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. vì dân mà đấu tranh quên mình. lợi ích của cá nhân lại sau”. Theo Hồ Chí Minh. Ngoài lợi ích của dân tộc. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. như: “Bọn phong kiến. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. giữ vững kỷ luật của Đảng. ngày xưa nêu cần. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. chính sách và pháp luật của Nhà nước. gương mẫu trong mọi việc”. Sự gương mẫu của cán bộ. thì Đảng không có lợi ích gì khác. của Tổ quốc. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. phải xứng đáng là người lãnh đạo. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. cho cách mạng. thực sự “là đạo đức. kiệm. thực hiện “đảng viên đi trước. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. đảng viên. liêm. Trong công việc. Vì Đảng. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. làng nước theo sau”. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. nhưng không bao giờ làm. liêm.

đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. dùng vào đúng mục đích. vì dân. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. quan liêu: . của nhân dân và của chính mình.… . Tư tưởng. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. không tổ chức điếu phúng linh đình.Tiết kiệm sức lao động. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. cụ thể như sau: 1. tiết kiệm là không xa xỉ. . khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. chống tham ô. tự đánh giá những ưu. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. . tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. lãng phí. lãng phí. . trách nhiệm của người đảng viên.Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. đảng viên. .Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì. .3. phân tích các khuyết điểm.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. chiếc ôtô.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. không hoang phí. . Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . giữa cái tốt và cái xấu. . phẩm chất đạo đức của cán bộ.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. đảng viên làm tốt công việc của mình.Thứ nhất.Thứ hai. biện pháp mà Đảng. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. 1. không bừa bãi. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa.… . giáo dục mọi người. đảm bảo quyền dân chủ của dân. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. .BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.Tiết kiệm thì giờ. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.2.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . . công tác để cán bộ. thói tật. huy động được nhân dân tham gia.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: .Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản.1. chống tham ô.Bác luôn yêu cầu mọi người. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. Nếu cần.Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. chỉ ra phương hướng.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. 1. . cốt lõi. lãng phí.Tư tưởng. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội. . . . mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân.Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. bao nhiêu cũng chi. .Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. cách thức để cán bộ. phê bình.Thứ ba. tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.

lành mạnh. luôn cố gắng nghiên cứu. Ƣu điểm: .Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. không vụ lợi. đảng viên. học tập.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. Luôn có ý thức tiết kiệm. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. quan hệ với quần chúng nhân dân. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. Kiệm. cách viết của họ khi tiếp xúc. . gây tác hại không nhỏ đối với công việc. nâng cao trình độ kiến thức. trung thực với Đảng. tác phong làm việc khoa học. 2. . phục tùng kỷ luật. 2. . công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. giản dị. Chí công vô tư”.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.1. liên hệ chặt chẽ với quần chúng.Luôn phấn đấu. giải dị..3. . không ngừng học tập.Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. 2. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. chính sách của Đảng. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. khuyết điểm: Trong hoạt động. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hệ bản thân: 2.Có lối sống trong sạch. thường xuyên tự phê bình và phê bình. bảo vệ lợi ích của nhân dân. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . . hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới.Sống lành mạnh. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. . Pháp luật của Nhà nước. sáng tạo. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. . pháp luật của Nhà nước. luôn đoàn kết. gương mẫu của người đảng viên. Chính. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. chống lãng phí. Nghị quyết của Chi bộ.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. năng lực công tác. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. tiên phong. đây là khuyết điểm về cách nói. rèn luyện. thể hiện tính tiết kiệm. xây dựng lối sống chuyên cần. Hạn chế. Liêm. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. đóng Đảng phí đúng quy định. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. phát huy thực hành tiết kiệm.2. hiệu quả. sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. bảo vệ tài sản công.Lắng nghe.

hưởng thụ theo sau”..Họ và Tên: ... đảng viên. thứ hai.... lãng phí.Thông qua học tập. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.Là thực hiện dân chủ trong xã hội.Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất. nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách.Tư cách và đạo đức cách mạng. Ngày sinh: .. hết lòng phụng sự Tổ quốc. Trong giai đoạn đổi mới.... của nhân dân và của chính mình. . đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.. quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. dám chịu trách nhiệm..Đơn vị công tác: . tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.. pháp luật của Nhà nước.. mang lại hiệu quả. . cho nhân dân.... bao nhiêu cũng chi. xa rời quần chúng. . Về nhận thức: 1. quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc. . phục vụ nhân dân: . lợi ích thiết thực cho nhà nước.. 3. gian khổ đi trước.chống tham ô.. đảng viên tỏ ra anh dũng. nghiệp vụ. Nâng cao ý thức trách nhiệm. . đảng viên làm tốt công việc của mình....Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: . trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. quan liêu: . các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. không bừa bãi. rất cần sự năng động. Thực hành tiết kiệm.. mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức..Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. tiết kiệm là không xa xỉ.Chức vụ Đảng: . vì dân. huy động được nhân dân tham gia. chủ trương của Đảng. b ) Về chống tham ô. Quê quán: .. đảm bảo quyền dân chủ của dân. bản thân đã nhận thức. gương mẫu.. . chính sách. Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.Ngày vào công chức: . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người.5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước. 4. Qua 4 năm thực hiện.. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ. tu dưỡng rèn luyện như sau: I. . dám làm...Trình độ văn hóa: ... phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng... ... Trong giai đoạn kinh tế thị trường. biện pháp mà Đảng. đạo đức là gốc của người cán bộ.. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. . giữa cái tốt và cái xấu. cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. . Vì vậy. tư tưởng chính trị.. ..Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. dám nghĩ. tiết kiệm tiền của của Nhà nước. phương hướng. học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh. dùng vào đúng mục đích. hội nhập. thứ ba. Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: .Phương pháp. tiết kiệm thì giờ. không hoang phí.Chỗ ở hiện nay: . “ Nâng cao đạo đức cách mạng. đoàn thể: ... . . tiết kiệm vì sự nghiệp chung. Chức vụ Chính quyền... sáng tạo.Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động. tiết kiệm vì mục tiêu phát triển .. mỗi cán bộ. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết. lãng phí.. Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao. của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. pháp luật của Nhà nước. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Nếu cần.Chống thói ba hoa. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. .. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.. lý luận chính trị. với công việc hàng ngày. chuyên môn.. không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. đoàn thể phát động. + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu. học tập nâng cao trình độ.. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. lối sống. Bí danh: không có. cách thức để cán bộ. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối.BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh . 2. công tác để cán bộ.. không ngừng trau dồi. mệnh lệnh. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu.. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ..

tận lực. đảng viên.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. tận tình phụng sự Tổ quốc. cán bộ. . quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. giản dị. thường xuyên tự phê bình và phê bình.. .. Cán bộ.xã hội. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. tiên phong. lãng phí. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. chính quyền. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. một văn bản phải in 2 lần. b ) Về khuyết điểm: . phát triển kinh tế. phát huy dân chủ. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. làm việc đúng theo quy định. còn uống rượu. .Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân.Lắng nghe. c) Nguyên nhân: . Đảng viên có đức. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. phát huy thực hành tiết kiệm. II. đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ. lành mạnh. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương. .Trong tu dưỡng. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị . không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. III. là gốc của công việc.Về chống lãng phí. trung thực với Đảng. .. dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. . Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: .Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể. bảo vệ tài sản của tập thể.Làm tốt công tác dân vận. .. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương. gương mẫu của người đảng viên. + Các cấp uỷ đảng. vững mạnh. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân.Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. quan hệ tốt với nhân dân. chính sách của Đảng. là văn minh”. các chương trình. chính sách. các ngành. nâng cao trình độ kiến thức. sáng tạo. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. giải dị. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. về vị trí của cán bộ. học tập. công chức phải tận tâm. nhân dân. đóng Đảng phí đúng quy định. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. chuyên môn nhiều. phục tùng kỷ luật. . .Các thành tích đạt được: . IV.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. . Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . rèn luyện.Sống lành mạnh. hơn nữa. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. công chức. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . thể hiện tính tiết kiệm. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. . tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. xây dựng lối sống chuyên cần. 5. Những đề xuất.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. lãng phí. pháp luật của Nhà nước. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. lối sống tốt. nguyện vọng của nhân dân. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch. hiểu rõ tâm tư.. kiến nghị: . rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế.Rèn luyện đội ngũ cán bộ. phục vụ nhân dân. tác phong làm việc khoa học.Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. hiệu quả. có tài. .Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. luôn đoàn kết.. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. . tham nhũng. không xa hoa. năng lực công tác. . Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. không vụ lợi.Có lối sống trong sạch.Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. không ngừng học tập. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. đảng viên.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

. Họ và tên. Người viết thu hoạch (Đã ký). khen thưởng của đơn vị. .Gắn với hoạt động thi đua.

quản lý và hoạt động thực tiễn. lợi thế của đất nước. trong lực lƣợng sản xuất. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. thất nghiệp sẽ tăng lên.. nắm vững quy luật.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn. cơ sở và doanh nghiệp. cơ chế. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy.Phát huy tối đa nội lực. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: . nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường. . khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh. tác động ngày càng mạnh mẽ. đồng bộ ở trong nước và học tập. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. .. .Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. . bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước. an ninh quốc gia. từ trung ương đến địa phương. làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp. lộ trình. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện..Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. . môi trường đầu tư.. tư tưởng. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. bước đi phù hợp.. quốc phòng. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. bảo vệ lợi ích dân tộc. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. công khai. Nhà nước với Nhà nước. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Đó là chủ trương.. xây dựng lộ trình. . chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. đa dạng hóa. Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ.Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. nội dung. khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động. thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. quy mô. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới.. .. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. chiến lược. đổi mới bên trong từ đường lối. bảo vệ môi trường. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. . Nhờ đó nhiều tiềm năng. kế hoạch. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. kinh doanh ngày càng thông thoáng.Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này . doanh nghiệp với doanh nghiệp. . bảo đảm độc lập. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . lợi thế của nước ta. sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. . yếu kém. chính sách.. thực lực. của doanh nghiệp và người lao động.. từ đó khai thác được những tiềm năng. xác định chiến lược. nắm vững quy luật.Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. minh bạch.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.

trường hợp và thời điểm cụ thể. tùy theo vấn đề.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động. quốc phòng. lộ trình.Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. quy hoạch. . thụ động. tùy theo đối tác. .Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. mọi tiềm năng.. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. nôn nóng. vừa phải chống tư tưởng giản đơn. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. của mọi người dân. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. trình độ phát triển của đất nước. thông qua chủ động. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. . nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. .Không ngừng bổ sung. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia. tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. hoàn thiện chiến lược. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. do dự. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful