BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

có sáng kiến. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. Học tập và làm theo tấm gương. Hiện nay. Đề xuất. triển khai thực hiện tích cực. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . do đó cần quan tâm chú ý về chất . Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. sát cơ sở. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. vận động để làm cho mọi cán bộ.2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. tăng cường trách nhiệm cá nhân. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian.Tham gia thực hiện Đề án đặt. cán bộ. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. . đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). kiến nghị. 4. quán triệt. . cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. đảng viên.xã hội. suy thoái về đạo đức. nói đi đôi với làm. các anh hùng có công dựng và giữ nước. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. đảng viên. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. trình độ chính trị: cá nhân học tập. theo hướng sát dân. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. Từ năm 2007 . sáng tạo. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. lối sống…. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. theo kế họach đề ra. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: .Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. 5. Từ đó. Chống chủ nghĩa cá nhân. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. lý luận. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. .Cần khéo léo. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. liên lạc của người dân. đồng nghiệp. . quan liêu. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. Trong bốn năm qua. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân.Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. với nhiều cách làm hết sức phong phú. dám chịu trách nhiệm. Pháp luật của Nhà nước. văn hoá. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. phê bình và tự phê bình chân thành. lãng phí. tham nhũng.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. Qua đó.Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: .Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. các tổ chức chính trị . xa dân. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. với công việc được giao phó. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. tầm quan trọng của Cuộc vận động. luôn gắn bó với ngành. Bên cạnh những kết quả đã làm được. đạo đức Hồ Chí Minh. Những việc chƣa làm đƣợc. tổ chức xã hội. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. yêu cầu. ý nghĩa. . bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. .Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. không hiểu dân. dám làm. ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. 6. đơn vị. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. chạy theo thành tích ảo.tuyên truyền. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. nguyên nhân.

. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương./. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. thẳng thắn. hiệu quả cao. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. chung chung. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. dân chủ. giữ vững lập trường tư tưởng. luôn nêu gương về phẩm chất. chân thành. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. Muốn vậy. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. 7.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. đạo đức cách mạng. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Đảng viên là tấm gương đi trước. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra. văn minh”. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. học tập. của nhân dân. . tác phong của một cán bộ công chức. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. khiêm tốn. trung thực.Thẳng thắn. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. .Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. chất lượng. xã hội công bằng. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. những chủ trương.lượng. không ngưng tự học. hơn lúc nào hết. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. đạo đức và tấm gương của Người.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. đồng chí để cùng tiến bộ. . tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. người viết để dân chấm thi. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. đường lối. Tích cực lao động. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. nước mạnh. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. có năng suất. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. lối sống. Ngƣời viết . Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. làng nước theo sau.

Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm.hợp tác cùng phát triển. chúng ta có được. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. và những thành quả của ngày hôm nay. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. và thông qua thực tiễn. đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. về Đảng. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân.hữu nghị . đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công. vững mạnh “ là đạo đức. Những sự kiện trọng đại ấy. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân .. chiến tranh. năm nay – 2010. là văn minh”.000 năm Thăng Long – Hà Nội. vững mạnh “là đạo đức. 1.. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. cùng chung tay xây dựng Đảng. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ. hướng về Bác. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. đưa mọi người lại gần nhau hơn. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. “Cẩn tắc vô áy náy”. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. chúng ta lại hướng về nguồn cội. họ nghĩ mình là “quan Cách . đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. Đảng viên và nhân dân. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. là văn minh”. Đảng viên và nhân dân. có một số bộ phận Đảng viên. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . Trong không khí vui mừng.Học tập tƣ tƣởng.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. Tuy nhiên. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. từ khi ra đời cho đến nay.

Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. .Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. không bảo thủ và không độc đoán.v. Đó là thế giới quan. Phê bình phải trung thực.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”. “không thêm bớt”.. cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. . trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. thống nhất trong Đảng.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: .Nguyên tắc tập trung dân chủ. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. xuyên tạc. Vì thế. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. cửa quyền. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản. chỉnh đốn. sáng tạo. không rập khuôn. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết. Xét về tính phát triển. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. cái cốt lõi.Nguyên tắc đoàn kết.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . không “giấu bệnh. . khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. hách dịch. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.Cách mạng cần có Đảng. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót. cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng.mạng” chứ không phải là công bộc của dân.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh. . những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng. không linh hoạt. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. tự giác. liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. Những nguyên tắc đó là: . Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. “không đặt điều”. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. có lí có . nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung. những Đảng đơn lẻ. Đảng cũng như một con người. sợ thuốc”. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. đảng viên có đức. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. v. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. * Khi đã có Đảng lãnh đạo. tuy nhiên. chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. . Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. vững mạnh của Đảng. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. đòi hỏi đa nguyên. thành tâm. Trong những nguyên tắc ấy. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. chuyên chế. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. “có lý có tình”. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung.Quan tâm xây dựng. . đề phòng bè lũ bán nước. vững mạnh “là đạo đức. rèn luyện đội ngũ cán bộ. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. đi lên. đa đảng. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. Tự phê bình phải thành khẩn. cá nhân phụ trách. Nếu như năm 1986. là văn minh” . đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào. và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc.

chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. đại đoàn kết. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. kiệm. chủ trương. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. chính sách thì phải thuận lòng dân. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. . Đảng muốn thực hiện đường lối. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. quan tâm đến lợi ích. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. tư tưởng. *Cuối cùng. liêm chính. Hậu học Văn”. có đủ tư cách. tổ chức. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. thành công. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. tự chỉnh đốn”. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. Rõ ràng. Gần dân. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng.tình. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. Cũng như thế. Trước hết. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. bảo thủ chuyên quyền. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. đại thành công”. đạo đức. Bản thân tôi là một Đảng viên. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. trong đó “dân bàn. dân kiểm tra”. người dân làm chủ. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. vững mạnh “là đạo đức. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. rèn luyện đạo đức Cách mạng. thời cơ và nhiệm vụ. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. đoàn kết. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. thoái hóa. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. lý tưởng của Đảng. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. Trong giai đoạn hiện nay. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. Tuy nhiên. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. với sự nghiệp Cách mạng. tuyệt đối trung thành với Đảng. huy động sức mạnh toàn dân tộc. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. do dân và vì dân”. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. phục vụ nhân dân. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. thủy chung”. dân làm. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. Thành công. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. độc đoán.

Việc đấu tranh. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. . nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.. chưa hệ thống. kỷ luật nghiêm minh tự giác. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. cả nể.. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. chưa kiên quyết. dứt khoát. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. vững mạnh” là đạo đức.. mạnh dạn. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. tự rèn luyện.. lối xóm.. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp..Bản thân tôi. chưa sâu sát. thường xuyên tiếp xúc với học trò. “Anh hùng không có đọ tuổi”. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. Hơn lúc nào hết. Tự phê bình và phê bình. Bên cạnh những ưu điểm. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. tùy theo sức của mình. là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. gia đình. Các em là Tương lai của Đất nước. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng. sau khi học xong chủ đề này. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.

ý thức rèn luyện. vững mạnh “là đạo đức. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . 2. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . chấp nhận và vượt qua thách thức. . Mỗi cán bộ đảng viên. là văn minh” . Sinh hoạt tại chi bộ: ……………………….. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. mỗi tổ chức đảng. là văn minh. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. đoàn thể và mỗi cán bộ. lối sống của đội ngũ cán bộ. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. là đạo đức.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. đội ngũ cán bộ. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. lối sống của bản thân như sau: 1. vững mạnh “ là đạo đức. vững mạnh. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. trong tòan Đảng. đảng viên và nhân dân. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. tu dưỡng đạo đức. nắm bắt thời cơ. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. đảng viên. Năm 2010. …………. ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. đề ra các chủ trương. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. hoàn thành trách nhiệm. đảng viên. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. tự chỉnh đốn. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản..

+ Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. kiệm.. Chân thành. trong cơ quan. khả năng tiếp cận. chí công vô tư. coi trọng chất lượng. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. . 3. phường xuất sắc. chất lượng. các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân. chỉ rõ nguyên nhân. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. hoàn thành nhiệm vụ được giao. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. phẩm chất đạo đức. liêm. là văn minh : a. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. lối sống. công tác với tinh thần lao động sang tạo. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. bảo vệ đường lối. khiêm tốn. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. công chức phải là công bộc của dân. lối sống thực dụng. . Đảng bộ 2010 – 2015. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. – Trong năm 2010. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. có năng suất. có tư duy đổi mới. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. Phương hướng phấn đấu. giấu khuyết điểm…. hết long vì nhân dân phục vụ. góp phần xây dựng chi bộ. lối sống hưởng thụ. không bao che. khả năng đoàn kết qui tụ.Về ý thức tổ chức.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. quan điểm của Đảng. giữ vững kỷ cương. lối sống. nói không đi đôi với làm. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. phải tôn trọng nguyên tắc. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. lãng phí . giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. tăng cường đoàn kết. hiệu quả cao. xa rời quần chúng. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. trong tập thể. noó nhiều làm ít. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. người đầy tớ của nhân dân. Nhược điểm : . tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. . Đảng bộ trong sạch. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. pháp luật. b. không phô trương hình thức. trong xã hội. đồng chí để cùng tiến bộ. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. tác phong của một đảng viên. uy tín trong Đảng. dân kiểm tra”. Đảng viên. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức.Về ý thức rèn luyện. . Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. vững mạnh. là văn minh. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. chính. của nhân dân. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. cán bộ. . + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. kỷ luật. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên. ưu điểm : . Đồng thời. Thẳng thắn.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. năng lực. dân bàn. trung thực bảo vệ công lý. dân làm. các đảng viên. 4. bảo vệ người tốt. Phải dựa vào quần chúng. học tập. Sống cần. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Không xa hoa. xây dựng gia đình văn hoá.

Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. trong đó đức phải là “gốc”. kiệm. kiệm. Sự gương mẫu của cán bộ. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. 5. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. gương mẫu trong mọi việc”. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. chí công vô tư. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. Ra sức làm việc cho Đảng. là văn minh“. ngày xưa nêu cần. làng nước theo sau”. Vì Đảng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. niềm tin. chính. thật sự cần kiệm liêm chính. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. Để xây dựng Đảng vững mạnh. chính sách và pháp luật của Nhà nước. lợi ích của cá nhân lại sau”. không phải vì danh vọng cá nhân. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. Ngoài lợi ích của dân tộc. Theo Hồ Chí Minh. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. liêm. chính sách của Đảng. như: “Bọn phong kiến. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. đảng viên. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. liêm. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. thực sự “là đạo đức. của Tổ quốc. Trong công việc. Mỗi cán bộ. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân.Với truyền thống. nhưng không bao giờ làm. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. thực hiện “đảng viên đi trước. phải xứng đáng là người lãnh đạo. cho cách mạng. Thứ ba. chủ trương của Đảng. giữ vững kỷ luật của Đảng. Thứ hai. thực hiện tốt đường lối. Đó là điều chủ chốt nhất. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thì Đảng không có lợi ích gì khác. . mỗi cán bộ. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. vì dân mà đấu tranh quên mình. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. Muốn vậy. Ngày nay ta đề ra cần. chí công vô tư”. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết.

đảng viên làm tốt công việc của mình. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản.Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. biện pháp mà Đảng.BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. lãng phí. Nếu cần. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. vì dân. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta. cốt lõi. tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. phẩm chất đạo đức của cán bộ.Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. cụ thể như sau: 1. . phân tích các khuyết điểm. phê bình. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. công tác để cán bộ. .Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. đảng viên.Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ.Bác luôn yêu cầu mọi người. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. chiếc ôtô. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . đảm bảo quyền dân chủ của dân.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: .2. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. . 1. giữa cái tốt và cái xấu.Thứ ba. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. . tiết kiệm vì sự nghiệp chung. tự đánh giá những ưu. bao nhiêu cũng chi. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: . tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội. . thói tật. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói.Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. dùng vào đúng mục đích.Tiết kiệm thì giờ.Tiết kiệm sức lao động.1.… . .Tư tưởng. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. 1. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. . chống tham ô. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . lãng phí. trách nhiệm của người đảng viên. giáo dục mọi người.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. Tư tưởng. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. chỉ ra phương hướng. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. lãng phí.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. . . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. . không bừa bãi.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. . quan liêu: . huy động được nhân dân tham gia. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946. .… . tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. của nhân dân và của chính mình. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. tiết kiệm là không xa xỉ.3.Là thực hiện dân chủ trong xã hội.Thứ hai. chống tham ô. không hoang phí.Thứ nhất. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa. không tổ chức điếu phúng linh đình.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. cách thức để cán bộ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. . . dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì.

sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. nâng cao trình độ kiến thức. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.Luôn phấn đấu. chính sách của Đảng.3.Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương.1. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. hiệu quả. thể hiện tính tiết kiệm. tác phong làm việc khoa học. Kiệm. bảo vệ tài sản công. . luôn cố gắng nghiên cứu. Nghị quyết của Chi bộ. đảng viên.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. . thường xuyên tự phê bình và phê bình. học tập. pháp luật của Nhà nước. Chính. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Liên hệ bản thân: 2. không ngừng học tập. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. năng lực công tác. phục tùng kỷ luật. . 2. . .Lắng nghe. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối.Sống lành mạnh. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. cách viết của họ khi tiếp xúc. rèn luyện. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. .Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. Pháp luật của Nhà nước. chống lãng phí. 2. gương mẫu của người đảng viên. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Luôn có ý thức tiết kiệm. . lành mạnh.Có lối sống trong sạch. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. phát huy thực hành tiết kiệm. Liêm.2. sáng tạo. Ƣu điểm: . quan hệ với quần chúng nhân dân. Chí công vô tư”. Hạn chế. gây tác hại không nhỏ đối với công việc.. giải dị. giản dị. không vụ lợi. bảo vệ lợi ích của nhân dân. khuyết điểm: Trong hoạt động. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. trung thực với Đảng. đây là khuyết điểm về cách nói. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . 2. luôn đoàn kết. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. xây dựng lối sống chuyên cần. đóng Đảng phí đúng quy định. tiên phong.

Họ và Tên: . mệnh lệnh.chống tham ô. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết. Bí danh: không có. huy động được nhân dân tham gia. dám làm. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. rất cần sự năng động.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. lãng phí. . Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ... Qua 4 năm thực hiện.Tư cách và đạo đức cách mạng. không hoang phí. Nếu cần.. xa rời quần chúng.. Chức vụ Chính quyền. tư tưởng chính trị. giữa cái tốt và cái xấu. đảng viên. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . gương mẫu... . nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách... 4. biện pháp mà Đảng. đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân... quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước.. phục vụ nhân dân: .Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động. . đoàn thể phát động. mang lại hiệu quả. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối. .. Trong giai đoạn kinh tế thị trường. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. dám nghĩ. ..BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh . đoàn thể: . vì dân. không bừa bãi.. của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. tu dưỡng rèn luyện như sau: I. phương hướng.. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. pháp luật của Nhà nước. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.... từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. lý luận chính trị.. lợi ích thiết thực cho nhà nước... chuyên môn. công tác để cán bộ. Trong giai đoạn đổi mới.6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. . không ngừng trau dồi.Đơn vị công tác: .Trình độ văn hóa: . tiết kiệm là không xa xỉ. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao. dùng vào đúng mục đích. học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. . tiết kiệm thì giờ. Thực hành tiết kiệm. sáng tạo.. Vì vậy..Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng... tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước... chính sách. . học tập nâng cao trình độ. Về nhận thức: 1. 3. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. nghiệp vụ. cách thức để cán bộ. Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: .. lối sống. 2. Ngày sinh: .. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu. bản thân đã nhận thức.Chỗ ở hiện nay: . gian khổ đi trước..Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. .. mỗi cán bộ. hết lòng phụng sự Tổ quốc. cho nhân dân.Chức vụ Đảng: . Nâng cao ý thức trách nhiệm. . Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: . đảng viên tỏ ra anh dũng. của nhân dân và của chính mình. “ Nâng cao đạo đức cách mạng... tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. tiết kiệm vì mục tiêu phát triển ... với công việc hàng ngày... . . Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng. quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc.. Quê quán: . mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức. b ) Về chống tham ô. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém.. dám chịu trách nhiệm.Thông qua học tập. quan liêu: . chủ trương của Đảng..Phương pháp.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. đạo đức là gốc của người cán bộ. không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. hưởng thụ theo sau”. cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. tiết kiệm không phải là bủn xỉn....Ngày vào công chức: . thứ ba.. hội nhập. lãng phí. thứ hai... phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. . bao nhiêu cũng chi. đảm bảo quyền dân chủ của dân... đảng viên làm tốt công việc của mình.. .Chống thói ba hoa. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước.5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu.Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất. tiết kiệm tiền của của Nhà nước. pháp luật của Nhà nước..

không ngừng học tập. các chương trình.xã hội. hiểu rõ tâm tư. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. quan hệ tốt với nhân dân. lãng phí. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. Cán bộ. giản dị.. làm việc đúng theo quy định. . gương mẫu của người đảng viên.Có lối sống trong sạch. không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. phục vụ nhân dân. vững mạnh. có tài.Lắng nghe. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương. chính quyền.. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. 5. công chức.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể. b ) Về khuyết điểm: .. tham nhũng. . đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc. lành mạnh. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân.Về chống lãng phí.Sống lành mạnh.Trong tu dưỡng. . thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. các ngành. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. luôn đoàn kết. .. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. thường xuyên tự phê bình và phê bình.Các thành tích đạt được: . . còn uống rượu. đảng viên. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. không xa hoa.. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . c) Nguyên nhân: . dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. .Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. đảng viên. kiến nghị: . hiệu quả. nhân dân.Làm tốt công tác dân vận. . Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị . thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. học tập. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. chuyên môn nhiều.Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. lối sống tốt. phát huy thực hành tiết kiệm. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. là văn minh”. tác phong làm việc khoa học. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương.Rèn luyện đội ngũ cán bộ. nguyện vọng của nhân dân. là gốc của công việc. + Các cấp uỷ đảng. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch. sáng tạo. xây dựng lối sống chuyên cần. pháp luật của Nhà nước. thể hiện tính tiết kiệm. II. công chức phải tận tâm. tiên phong. phục tùng kỷ luật. nâng cao trình độ kiến thức. . tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. về vị trí của cán bộ. cán bộ. . tận tình phụng sự Tổ quốc. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. Những đề xuất. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. giải dị. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. Đảng viên có đức. trung thực với Đảng.Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao. rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. rèn luyện. bảo vệ tài sản của tập thể. tận lực. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . không vụ lợi.. năng lực công tác. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. phát huy dân chủ. đóng Đảng phí đúng quy định.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. . giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”.Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. chính sách của Đảng. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. phát triển kinh tế. một văn bản phải in 2 lần. hơn nữa. . . . chính sách.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. IV. đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện. lãng phí. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: . III.

Họ và tên. Người viết thu hoạch (Đã ký). ..Gắn với hoạt động thi đua. khen thưởng của đơn vị.

khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng.Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác. yếu kém. của doanh nghiệp và người lao động. quản lý và hoạt động thực tiễn. Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. đồng bộ ở trong nước và học tập. kế hoạch. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn. tác động ngày càng mạnh mẽ.. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. quốc phòng. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. bảo vệ lợi ích dân tộc. an ninh quốc gia. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi.Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế.. lợi thế của nước ta. từ đó khai thác được những tiềm năng.. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. từ trung ương đến địa phương. nắm vững quy luật.. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. . Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. chính sách. cơ chế. . nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. bảo vệ môi trường.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy.. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước. Nhờ đó nhiều tiềm năng. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. thực lực. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. quy mô.. đa dạng hóa. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. Nhà nước với Nhà nước. thất nghiệp sẽ tăng lên. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. nắm vững quy luật. công khai.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. đổi mới bên trong từ đường lối. . . lộ trình. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. xây dựng lộ trình.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.. chiến lược. Đó là chủ trương. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. tư tưởng. trong lực lƣợng sản xuất. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế.. sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. xác định chiến lược. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. bảo đảm độc lập. . kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. nội dung. doanh nghiệp với doanh nghiệp. . chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. . làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp. lợi thế của đất nước. kinh doanh ngày càng thông thoáng. cơ sở và doanh nghiệp..Phát huy tối đa nội lực. môi trường đầu tư. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. . giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: . . ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. minh bạch. .Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . bước đi phù hợp. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này ...

thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. . thông qua chủ động. tùy theo đối tác. trường hợp và thời điểm cụ thể. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. lộ trình. tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. trình độ phát triển của đất nước.Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ.. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. quy hoạch.Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. tùy theo vấn đề. quốc phòng. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại.Không ngừng bổ sung. nôn nóng. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. thụ động.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. vừa phải chống tư tưởng giản đơn. của mọi người dân. do dự. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. hoàn thiện chiến lược. mọi tiềm năng. . .