BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. với công việc được giao phó. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. Pháp luật của Nhà nước. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: . Từ đó. cán bộ.Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. suy thoái về đạo đức. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. đảng viên. sát cơ sở.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. . trình độ chính trị: cá nhân học tập. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. .Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. . Bên cạnh những kết quả đã làm được. đơn vị. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. đạo đức Hồ Chí Minh. 6. triển khai thực hiện tích cực. . gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. tăng cường trách nhiệm cá nhân. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. ý nghĩa. . nguyên nhân. các tổ chức chính trị .Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. quan liêu. lối sống….2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. chạy theo thành tích ảo. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. 5. có sáng kiến. lý luận. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. luôn gắn bó với ngành. văn hoá.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. dám làm. các anh hùng có công dựng và giữ nước. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: .tuyên truyền. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. đồng nghiệp. tham nhũng. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . liên lạc của người dân. tầm quan trọng của Cuộc vận động. Từ năm 2007 .Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. Hiện nay. dám chịu trách nhiệm. đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. theo hướng sát dân. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân. Đề xuất. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. Chống chủ nghĩa cá nhân. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. với nhiều cách làm hết sức phong phú. yêu cầu. phê bình và tự phê bình chân thành.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. . Qua đó. Trong bốn năm qua.Tham gia thực hiện Đề án đặt. tổ chức xã hội. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. không hiểu dân. 4. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. nói đi đôi với làm. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. quán triệt. đảng viên. Những việc chƣa làm đƣợc. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. vận động để làm cho mọi cán bộ. sáng tạo. lãng phí. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. xa dân. kiến nghị. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. theo kế họach đề ra. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. do đó cần quan tâm chú ý về chất .xã hội. Học tập và làm theo tấm gương.Cần khéo léo. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

không ngưng tự học. tác phong của một cán bộ công chức. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. đồng chí để cùng tiến bộ./. đạo đức và tấm gương của Người. . 7. chất lượng.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. xã hội công bằng. hơn lúc nào hết. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. Ngƣời viết . Đảng viên là tấm gương đi trước. . Xuất phát từ sự hiểu biết đó. Tích cực lao động. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. làng nước theo sau. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. chân thành.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. giữ vững lập trường tư tưởng. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. thẳng thắn. có năng suất. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. đường lối. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. lối sống. học tập. . hiệu quả cao. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. những chủ trương. người viết để dân chấm thi. nước mạnh. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc.lượng. văn minh”. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. khiêm tốn. luôn nêu gương về phẩm chất. dân chủ. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. đạo đức cách mạng. trung thực. . Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. Muốn vậy. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. chung chung. của nhân dân. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra. công tác với tinh thần lao động sáng tạo.Thẳng thắn. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương. Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội.

cùng chung tay xây dựng Đảng. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy. vững mạnh “ là đạo đức. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. và thông qua thực tiễn. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. chiến tranh. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ.hữu nghị . 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. Trong không khí vui mừng. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. vững mạnh “là đạo đức.000 năm Thăng Long – Hà Nội. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. là văn minh”. chúng ta có được. về Đảng. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Những sự kiện trọng đại ấy. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.. họ nghĩ mình là “quan Cách .Học tập tƣ tƣởng. Đảng viên và nhân dân. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 1. đưa mọi người lại gần nhau hơn. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. hướng về Bác. là văn minh”. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. năm nay – 2010. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. và những thành quả của ngày hôm nay. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. có một số bộ phận Đảng viên.hợp tác cùng phát triển. từ khi ra đời cho đến nay. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân .Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. Đảng viên và nhân dân. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. Tuy nhiên.. “Cẩn tắc vô áy náy”. chúng ta lại hướng về nguồn cội. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện.. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”.

.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. tự giác. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. . cá nhân phụ trách. hách dịch. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. rèn luyện đội ngũ cán bộ. thành tâm. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Đảng cũng như một con người. Phê bình phải trung thực. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót. sợ thuốc”. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: . liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết. vững mạnh của Đảng. vững mạnh “là đạo đức. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. đòi hỏi đa nguyên. chuyên chế. không “giấu bệnh. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. Nếu như năm 1986. không linh hoạt. cửa quyền. . cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. những Đảng đơn lẻ. khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. “không thêm bớt”. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. không bảo thủ và không độc đoán. xuyên tạc. sáng tạo. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. chỉnh đốn. Tự phê bình phải thành khẩn. đảng viên có đức. “không đặt điều”.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin.. chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh. . đi lên.Nguyên tắc đoàn kết. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung. Xét về tính phát triển. có lí có . Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. đa đảng.Nguyên tắc tập trung dân chủ. chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội.mạng” chứ không phải là công bộc của dân. đề phòng bè lũ bán nước. tuy nhiên. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV.Cách mạng cần có Đảng. Vì thế. * Khi đã có Đảng lãnh đạo. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. . Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản. “có lý có tình”. v. cái cốt lõi. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. không rập khuôn. . Những nguyên tắc đó là: . Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. thống nhất trong Đảng.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”. những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. là văn minh” . cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. Đó là thế giới quan. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời.Quan tâm xây dựng.v. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. Trong những nguyên tắc ấy. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN.

Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. huy động sức mạnh toàn dân tộc. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. Thành công. đạo đức. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. tư tưởng. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. thủy chung”. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. liêm chính.tình. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. lý tưởng của Đảng. . Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. Tuy nhiên. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. tuyệt đối trung thành với Đảng. người dân làm chủ. rèn luyện đạo đức Cách mạng. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. tổ chức. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. chủ trương. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. vững mạnh “là đạo đức. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. Đặt quyền lợi của Đảng. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. Rõ ràng. *Cuối cùng. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. trong đó “dân bàn. độc đoán. Bản thân tôi là một Đảng viên. bảo thủ chuyên quyền. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. đại thành công”. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. phục vụ nhân dân. Hậu học Văn”. chính sách thì phải thuận lòng dân. dân làm. Đảng muốn thực hiện đường lối. Cũng như thế. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. với sự nghiệp Cách mạng. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. tự chỉnh đốn”. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. Trong giai đoạn hiện nay. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. đại đoàn kết. thoái hóa. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. quan tâm đến lợi ích. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. dân kiểm tra”. Gần dân. đoàn kết. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. kiệm. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. Trước hết. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. thời cơ và nhiệm vụ. do dân và vì dân”. có đủ tư cách. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. thành công. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn.

“Anh hùng không có đọ tuổi”. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. lối xóm. tự rèn luyện. Tự phê bình và phê bình. kỷ luật nghiêm minh tự giác. thường xuyên tiếp xúc với học trò. Các em là Tương lai của Đất nước.. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ.Bản thân tôi. cả nể. tùy theo sức của mình. Hơn lúc nào hết.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. mạnh dạn. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. dứt khoát. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc.. gia đình. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp... . Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. chưa kiên quyết... Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. chưa hệ thống. sau khi học xong chủ đề này. Việc đấu tranh. vững mạnh” là đạo đức. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. chưa sâu sát. Bên cạnh những ưu điểm. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.

2. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . ý thức rèn luyện. đội ngũ cán bộ. tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. là văn minh” . đảng viên và nhân dân. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. Mỗi cán bộ đảng viên.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành.. nắm bắt thời cơ. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. đảng viên. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng.. Năm 2010. vững mạnh “ là đạo đức. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. vững mạnh. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. là đạo đức. đề ra các chủ trương. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. …………. lối sống của đội ngũ cán bộ. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. vững mạnh “là đạo đức. . tự chỉnh đốn. hoàn thành trách nhiệm. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. lối sống của bản thân như sau: 1. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. tu dưỡng đạo đức. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. trong tòan Đảng.. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . chấp nhận và vượt qua thách thức. đoàn thể và mỗi cán bộ. đảng viên. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. mỗi tổ chức đảng. là văn minh. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.

liêm. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. 3. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. các đảng viên. trong cơ quan.Về ý thức rèn luyện. học tập. hết long vì nhân dân phục vụ. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. xây dựng gia đình văn hoá. cán bộ. trung thực bảo vệ công lý. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. Đồng thời. Thẳng thắn. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. lối sống. nói không đi đôi với làm. có năng suất. . rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. tăng cường đoàn kết. trong tập thể. người đầy tớ của nhân dân. có tư duy đổi mới. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. phường xuất sắc. công chức phải là công bộc của dân. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. pháp luật. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. của nhân dân. lối sống hưởng thụ.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. góp phần xây dựng chi bộ. Đảng viên. Phương hướng phấn đấu. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. chính. b. lối sống thực dụng. xa rời quần chúng. lối sống. khả năng tiếp cận. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. hoàn thành nhiệm vụ được giao. coi trọng chất lượng. 4. . văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. không bao che. Phải dựa vào quần chúng. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên. chí công vô tư.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. dân bàn. công tác với tinh thần lao động sang tạo. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. dân làm. Không xa hoa. khiêm tốn. Chân thành. Đảng bộ trong sạch. . không phô trương hình thức. chất lượng. quan điểm của Đảng.Về ý thức tổ chức. các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. là văn minh. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. tác phong của một đảng viên. giữ vững kỷ cương. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. trong xã hội. bảo vệ đường lối. ưu điểm : . phẩm chất đạo đức. kỷ luật. năng lực. uy tín trong Đảng. . hiệu quả cao.. khả năng đoàn kết qui tụ. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. chỉ rõ nguyên nhân. phải tôn trọng nguyên tắc. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. Sống cần. là văn minh : a. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. kiệm. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. – Trong năm 2010. giấu khuyết điểm…. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. dân kiểm tra”. Nhược điểm : . bảo vệ người tốt. lãng phí . đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. đồng chí để cùng tiến bộ. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. vững mạnh. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. . noó nhiều làm ít. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. Đảng bộ 2010 – 2015.

Ngoài lợi ích của dân tộc. nhưng không bao giờ làm. Trong công việc. . cho cách mạng. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. Muốn vậy. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. chính. ngày xưa nêu cần. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. thì Đảng không có lợi ích gì khác. Mỗi cán bộ. chí công vô tư. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. thực sự “là đạo đức. chủ trương của Đảng. Ra sức làm việc cho Đảng. làng nước theo sau”. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. là văn minh“. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. gương mẫu trong mọi việc”. phải xứng đáng là người lãnh đạo. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. lợi ích của cá nhân lại sau”. trong đó đức phải là “gốc”. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần kiệm liêm chính. kiệm. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. thực hiện tốt đường lối. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. vì dân mà đấu tranh quên mình.Với truyền thống. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. mỗi cán bộ. Sự gương mẫu của cán bộ. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. chí công vô tư”. Đó là điều chủ chốt nhất. giữ vững kỷ luật của Đảng. Vì Đảng. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. liêm. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. không phải vì danh vọng cá nhân. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. chính sách của Đảng. thực hiện “đảng viên đi trước. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. như: “Bọn phong kiến. Thứ ba. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. 5. của Tổ quốc. Ngày nay ta đề ra cần. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Thứ hai. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. kiệm. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. niềm tin. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. liêm. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Để xây dựng Đảng vững mạnh. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. đảng viên. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. Theo Hồ Chí Minh.

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. . dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. thói tật.… . bao nhiêu cũng chi.2. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. cốt lõi.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch.3. tiết kiệm vì sự nghiệp chung.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. phê bình. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. tự đánh giá những ưu. phân tích các khuyết điểm.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. Tư tưởng. . dùng vào đúng mục đích. huy động được nhân dân tham gia.Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính.Tiết kiệm sức lao động. chống tham ô.… . dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. 1. . biện pháp mà Đảng. không tổ chức điếu phúng linh đình. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. cách thức để cán bộ.Thứ ba. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội.Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. không hoang phí.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. giáo dục mọi người.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. của nhân dân và của chính mình. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa. quan liêu: . đảng viên làm tốt công việc của mình. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . tiết kiệm là không xa xỉ. .Là thực hiện dân chủ trong xã hội. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. . đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. . học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. đảm bảo quyền dân chủ của dân. . tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.Tư tưởng. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. giữa cái tốt và cái xấu. Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . lãng phí. phẩm chất đạo đức của cán bộ.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ.Thứ nhất.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946. 1. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. Nếu cần. . đảng viên. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản. vì dân.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: .Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: .Tiết kiệm thì giờ.Thứ hai. chống tham ô. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. công tác để cán bộ. không bừa bãi. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. trách nhiệm của người đảng viên. lãng phí. . .Bác luôn yêu cầu mọi người.1. lãng phí. . chỉ ra phương hướng.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. . Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . . chiếc ôtô. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . cụ thể như sau: 1. tiết kiệm không phải là bủn xỉn.

Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. gây tác hại không nhỏ đối với công việc. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. quan hệ với quần chúng nhân dân. sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. luôn đoàn kết. không ngừng học tập. khuyết điểm: Trong hoạt động. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. Liên hệ bản thân: 2. Kiệm. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.3. năng lực công tác. 2. hiệu quả. phục tùng kỷ luật. phát huy thực hành tiết kiệm. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. chống lãng phí. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. giản dị. . Nghị quyết của Chi bộ. học tập.Luôn phấn đấu. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. bảo vệ lợi ích của nhân dân. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. gương mẫu của người đảng viên. rèn luyện.2. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. . thể hiện tính tiết kiệm. xây dựng lối sống chuyên cần. .Có lối sống trong sạch. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. thường xuyên tự phê bình và phê bình.. cách viết của họ khi tiếp xúc. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. Ƣu điểm: . Luôn có ý thức tiết kiệm. lành mạnh. đây là khuyết điểm về cách nói. . sáng tạo. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. Pháp luật của Nhà nước. Liêm. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa. pháp luật của Nhà nước. 2. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. tác phong làm việc khoa học. . . sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. trung thực với Đảng. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. giải dị. 2. . hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới.Lắng nghe. đóng Đảng phí đúng quy định. Chính. Chí công vô tư”.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. Hạn chế. luôn cố gắng nghiên cứu.1. chính sách của Đảng. bảo vệ tài sản công. không vụ lợi.Sống lành mạnh. nâng cao trình độ kiến thức. đảng viên. tiên phong.

học tập nâng cao trình độ. tiết kiệm tiền của của Nhà nước.Chỗ ở hiện nay: ... cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. lãng phí. nghiệp vụ. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao...chống tham ô. thứ hai. .. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. gian khổ đi trước.. đảm bảo quyền dân chủ của dân..Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động.Trình độ văn hóa: . tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý.. mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức..Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất.. mệnh lệnh.Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân.. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. gương mẫu.6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. tiết kiệm là không xa xỉ. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. Nâng cao ý thức trách nhiệm. đoàn thể phát động. “ Nâng cao đạo đức cách mạng.Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực.. của nhân dân và của chính mình. cho nhân dân.Phương pháp. bao nhiêu cũng chi. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ.. + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu. hưởng thụ theo sau”. dám nghĩ. Trong giai đoạn kinh tế thị trường.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. rất cần sự năng động. . tư tưởng chính trị. sáng tạo.Thông qua học tập. phục vụ nhân dân: ...Tư cách và đạo đức cách mạng.... tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. hết lòng phụng sự Tổ quốc. quan liêu: . tiết kiệm vì mục tiêu phát triển . lý luận chính trị.Là thực hiện dân chủ trong xã hội.. đạo đức là gốc của người cán bộ. pháp luật của Nhà nước.. .. đảng viên làm tốt công việc của mình. hội nhập. không ngừng trau dồi. giữa cái tốt và cái xấu.Họ và Tên: .. học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh. mỗi cán bộ. biện pháp mà Đảng.Ngày vào công chức: . dùng vào đúng mục đích.. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước.. lợi ích thiết thực cho nhà nước. Thực hành tiết kiệm.Chống thói ba hoa.. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết.. dám làm. không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. không hoang phí. 3.Chức vụ Đảng: . Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. pháp luật của Nhà nước. Bí danh: không có. bản thân đã nhận thức.Đơn vị công tác: . từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. vì dân. . Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: ... đảng viên tỏ ra anh dũng.. huy động được nhân dân tham gia.... . chuyên môn. Trong giai đoạn đổi mới. chính sách. .... tu dưỡng rèn luyện như sau: I. dám chịu trách nhiệm. cách thức để cán bộ. xa rời quần chúng. Về nhận thức: 1. đảng viên. công tác để cán bộ. Chức vụ Chính quyền.. Ngày sinh: . 4.. lối sống. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. Nếu cần. thứ ba.. chủ trương của Đảng. đoàn thể: . phương hướng.. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém... . phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối.. . . của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc.. . Vì vậy... lãng phí. .. phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính.. không bừa bãi. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: . Qua 4 năm thực hiện. . b ) Về chống tham ô.BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh . với công việc hàng ngày. .. nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách.. mang lại hiệu quả. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. . tiết kiệm thì giờ. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu. Quê quán: . 2. tiết kiệm vì sự nghiệp chung.

đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. .Lắng nghe. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị .Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.Về chống lãng phí.Các thành tích đạt được: . Cán bộ.Làm tốt công tác dân vận. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. II.Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. là gốc của công việc. tận tình phụng sự Tổ quốc. học tập. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân.Có lối sống trong sạch.Sống lành mạnh. quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. lãng phí. sáng tạo. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ. về vị trí của cán bộ.Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. có tài. đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc. cán bộ. 5. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. còn uống rượu. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . công chức. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. phục tùng kỷ luật. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. chính sách của Đảng. phục vụ nhân dân. IV. thể hiện tính tiết kiệm. Những đề xuất. . rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương. năng lực công tác. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. Đảng viên có đức. đóng Đảng phí đúng quy định. không xa hoa. tham nhũng. nguyện vọng của nhân dân.Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể. tác phong làm việc khoa học.Trong tu dưỡng. . hiệu quả. c) Nguyên nhân: . phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. rèn luyện.Rèn luyện đội ngũ cán bộ. lối sống tốt. b ) Về khuyết điểm: . Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. phát triển kinh tế. tiên phong. không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. đảng viên. phát huy thực hành tiết kiệm. . dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. công chức phải tận tâm. . chính sách. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch. phát huy dân chủ. các ngành.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . một văn bản phải in 2 lần. trung thực với Đảng. .. pháp luật của Nhà nước. III. chuyên môn nhiều. là văn minh”. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. luôn đoàn kết.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước.. . làm việc đúng theo quy định.. bảo vệ tài sản của tập thể. hiểu rõ tâm tư. .Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. . chính quyền. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. . gương mẫu của người đảng viên. giải dị.. nâng cao trình độ kiến thức. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm. .Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. tận lực. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. hơn nữa. lãng phí.. giản dị. quan hệ tốt với nhân dân. không ngừng học tập. kiến nghị: . đảng viên. .Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. nhân dân. các chương trình.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện.. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: . xây dựng lối sống chuyên cần. thường xuyên tự phê bình và phê bình. . vững mạnh.xã hội. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương. + Các cấp uỷ đảng. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. . lành mạnh. không vụ lợi.

Gắn với hoạt động thi đua. Họ và tên. khen thưởng của đơn vị.. Người viết thu hoạch (Đã ký). .

trong lực lƣợng sản xuất. nắm vững quy luật. môi trường đầu tư. làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp. nắm vững quy luật. bảo vệ lợi ích dân tộc. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. Đó là chủ trương. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. xây dựng lộ trình. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. . sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội. từ đó khai thác được những tiềm năng. tác động ngày càng mạnh mẽ.. xác định chiến lược. lợi thế của nước ta.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy. tư tưởng. đồng bộ ở trong nước và học tập. quản lý và hoạt động thực tiễn.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. .11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây. .. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội.. chính sách. nội dung. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng. . . quốc phòng.. yếu kém. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. cơ chế. kế hoạch. thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. lộ trình. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật. Nhờ đó nhiều tiềm năng. quy mô.. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước..Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. công khai. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . chiến lược. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. thất nghiệp sẽ tăng lên.. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. doanh nghiệp với doanh nghiệp. .Phát huy tối đa nội lực. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. bước đi phù hợp.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế.Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. an ninh quốc gia. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. cơ sở và doanh nghiệp. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Nhà nước với Nhà nước. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. từ trung ương đến địa phương. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh. đổi mới bên trong từ đường lối. bảo vệ môi trường. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. . tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này . kinh doanh ngày càng thông thoáng. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: . . gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. thực lực. .. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động.Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. của doanh nghiệp và người lao động. minh bạch. Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX... Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. bảo đảm độc lập. lợi thế của đất nước.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết .Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn. đa dạng hóa.. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. . phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước.

tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. của mọi người dân.. trường hợp và thời điểm cụ thể. . quy hoạch. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. quốc phòng. . tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động.Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. vừa phải chống tư tưởng giản đơn. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. trình độ phát triển của đất nước. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. tùy theo đối tác. do dự. lộ trình. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. .Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. thụ động. thông qua chủ động. hoàn thiện chiến lược. tùy theo vấn đề. mọi tiềm năng. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. . nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. nôn nóng. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế.Không ngừng bổ sung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful