BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

quan liêu. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước.Cần khéo léo. đơn vị. không hiểu dân. Bên cạnh những kết quả đã làm được. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. Từ đó.Học tập nâng cao trình độ chuyên môn.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. Hiện nay. do đó cần quan tâm chú ý về chất . các tổ chức chính trị . trình độ chính trị: cá nhân học tập.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. đảng viên. lý luận. sát cơ sở. suy thoái về đạo đức. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. . xa dân. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. theo kế họach đề ra. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. yêu cầu. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. đồng nghiệp. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. lãng phí. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. tổ chức xã hội. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. tăng cường trách nhiệm cá nhân. nói đi đôi với làm. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin. quán triệt.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. Chống chủ nghĩa cá nhân. dám làm. . Pháp luật của Nhà nước. Đề xuất. dám chịu trách nhiệm. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức. ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: .Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao.Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: .Tham gia thực hiện Đề án đặt. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: . với công việc được giao phó. Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp. Từ năm 2007 . vận động để làm cho mọi cán bộ. sáng tạo. . công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. Trong bốn năm qua. triển khai thực hiện tích cực. có sáng kiến. chạy theo thành tích ảo. đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2).xã hội. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.tuyên truyền. 5. luôn gắn bó với ngành. Những việc chƣa làm đƣợc. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. . Học tập và làm theo tấm gương. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 4. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. với nhiều cách làm hết sức phong phú.2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. văn hoá. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. theo hướng sát dân. phê bình và tự phê bình chân thành. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian. tầm quan trọng của Cuộc vận động. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. tham nhũng. kiến nghị. . bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. nguyên nhân. liên lạc của người dân. đảng viên. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. Qua đó. ý nghĩa. . HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. lối sống…. các anh hùng có công dựng và giữ nước. cán bộ. 6. đạo đức Hồ Chí Minh. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng.

Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. của nhân dân. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. không ngưng tự học. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. lối sống. người viết để dân chấm thi. khiêm tốn.Thẳng thắn. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân.Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. hiệu quả cao. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. đồng chí để cùng tiến bộ. luôn nêu gương về phẩm chất. . học tập. giữ vững lập trường tư tưởng. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. chất lượng. Muốn vậy. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. làng nước theo sau. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. hơn lúc nào hết. đường lối.lượng. tác phong của một cán bộ công chức. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. . có năng suất. những chủ trương. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được. Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . công tác với tinh thần lao động sáng tạo. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. nước mạnh. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. đạo đức cách mạng. Đảng viên là tấm gương đi trước. . quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. Tích cực lao động. chân thành. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. thẳng thắn. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. Đấu tranh phòng chống tham nhũng. chung chung. dân chủ. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. đạo đức và tấm gương của Người. . văn minh”. trung thực. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. không chạy theo chủ nghĩa thành tích./. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. xã hội công bằng. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. 7. Ngƣời viết . đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương.

80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công.. và những thành quả của ngày hôm nay. có một số bộ phận Đảng viên. là văn minh”. 1. vững mạnh “là đạo đức. đưa mọi người lại gần nhau hơn. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. và thông qua thực tiễn. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. chúng ta lại hướng về nguồn cội.hữu nghị . cùng chung tay xây dựng Đảng. Những sự kiện trọng đại ấy. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. từ khi ra đời cho đến nay.hợp tác cùng phát triển. phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. hướng về Bác. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Đảng viên và nhân dân.Học tập tƣ tƣởng. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. chiến tranh. Tuy nhiên. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh. là văn minh”. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ.. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. họ nghĩ mình là “quan Cách . kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện. vững mạnh “ là đạo đức.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. chúng ta có được. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. Trong không khí vui mừng. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân. “Cẩn tắc vô áy náy”. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin.. đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. về Đảng.000 năm Thăng Long – Hà Nội. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân . sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . Đảng viên và nhân dân. năm nay – 2010.

và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. “không thêm bớt”. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. Tự phê bình phải thành khẩn. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. . cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. Đảng cũng như một con người. liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. không rập khuôn. xuyên tạc. Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”. cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”. đi lên. Vì thế. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. đòi hỏi đa nguyên. không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. vững mạnh của Đảng. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. chuyên chế. . đảng viên có đức. . phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: . Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”. là văn minh” . Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời. Đó là thế giới quan. những Đảng đơn lẻ. rèn luyện đội ngũ cán bộ. Phê bình phải trung thực. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. có lí có . chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. không bảo thủ và không độc đoán. cái cốt lõi. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung.Nguyên tắc đoàn kết. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. không “giấu bệnh. Nếu như năm 1986. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. tự giác.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng. Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Quan tâm xây dựng.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh.Cách mạng cần có Đảng. hách dịch. . những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. chỉnh đốn. chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. vững mạnh “là đạo đức. sáng tạo. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin. “không đặt điều”. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. * Khi đã có Đảng lãnh đạo. khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Xét về tính phát triển. Những nguyên tắc đó là: . v.v. .mạng” chứ không phải là công bộc của dân. đa đảng. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. sợ thuốc”. đề phòng bè lũ bán nước. không linh hoạt.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. tuy nhiên. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. .Nguyên tắc tập trung dân chủ. cá nhân phụ trách. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. “có lý có tình”. thống nhất trong Đảng. cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ.. Trong những nguyên tắc ấy. thành tâm. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. cửa quyền.

Đảng muốn thực hiện đường lối. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng.tình. đoàn kết. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. Trước hết. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. với sự nghiệp Cách mạng. Cũng như thế. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. đạo đức. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. huy động sức mạnh toàn dân tộc. quan tâm đến lợi ích. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. tuyệt đối trung thành với Đảng. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. phục vụ nhân dân. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. tự chỉnh đốn”. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. bảo thủ chuyên quyền. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. đại thành công”. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. kiệm. thoái hóa. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. vững mạnh “là đạo đức. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. Trong giai đoạn hiện nay. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. thủy chung”. *Cuối cùng. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. do dân và vì dân”. trong đó “dân bàn. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. Hậu học Văn”. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. thành công. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. chính sách thì phải thuận lòng dân. người dân làm chủ. đại đoàn kết. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. rèn luyện đạo đức Cách mạng. . có đủ tư cách. dân làm. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. lý tưởng của Đảng. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. độc đoán. Bản thân tôi là một Đảng viên. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. tổ chức. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. Thành công. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. thời cơ và nhiệm vụ. chủ trương. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. Đặt quyền lợi của Đảng. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”. Rõ ràng. liêm chính. Tuy nhiên. tư tưởng. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. Gần dân. dân kiểm tra”. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc.

“Anh hùng không có đọ tuổi”. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng.. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch.Bản thân tôi.. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn. là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. dứt khoát. chưa kiên quyết. sau khi học xong chủ đề này. thường xuyên tiếp xúc với học trò. kỷ luật nghiêm minh tự giác. . bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. mạnh dạn. vững mạnh” là đạo đức. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. cả nể. chưa sâu sát. Bên cạnh những ưu điểm. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng... tự rèn luyện.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. gia đình. chưa hệ thống. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người. Việc đấu tranh.. Các em là Tương lai của Đất nước. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình. Hơn lúc nào hết. lối xóm. tùy theo sức của mình.. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh. Tự phê bình và phê bình. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . Mỗi cán bộ đảng viên. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. chấp nhận và vượt qua thách thức. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . hoàn thành trách nhiệm. Năm 2010. tự chỉnh đốn. …………. nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. đảng viên. là văn minh. lối sống của bản thân như sau: 1. tu dưỡng đạo đức. ý thức rèn luyện. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. vững mạnh “là đạo đức. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. là đạo đức. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. mỗi tổ chức đảng. Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. đảng viên và nhân dân. . là văn minh” . nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ. lối sống của đội ngũ cán bộ. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị..Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển... đảng viên. trong tòan Đảng. vững mạnh “ là đạo đức. vững mạnh. 2. đội ngũ cán bộ. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. đề ra các chủ trương. đoàn thể và mỗi cán bộ. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. nắm bắt thời cơ. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng.

Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. hết long vì nhân dân phục vụ. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. của nhân dân. khiêm tốn. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. Nhược điểm : .Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. lối sống. góp phần xây dựng chi bộ. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. lãng phí .xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. công tác với tinh thần lao động sang tạo.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. dân bàn. là văn minh. vững mạnh. pháp luật. hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đồng thời. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. Đảng bộ trong sạch. tác phong của một đảng viên. quan điểm của Đảng. Chân thành. giữ vững kỷ cương. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. Phải dựa vào quần chúng. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. dân làm. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. . tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. dân kiểm tra”. Sống cần. b. phẩm chất đạo đức. học tập. trung thực bảo vệ công lý.Về ý thức tổ chức. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. phải tôn trọng nguyên tắc. kỷ luật. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. lối sống thực dụng. kiệm. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Đảng viên. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. nói không đi đôi với làm. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. khả năng tiếp cận. là văn minh : a. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu. các đảng viên. . thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. không bao che. khả năng đoàn kết qui tụ. không phô trương hình thức. – Trong năm 2010. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. tăng cường đoàn kết. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân.Về ý thức rèn luyện. xa rời quần chúng. phường xuất sắc. người đầy tớ của nhân dân.. noó nhiều làm ít. uy tín trong Đảng. giấu khuyết điểm…. năng lực. xây dựng gia đình văn hoá. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. Phương hướng phấn đấu. lối sống. tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân. đồng chí để cùng tiến bộ. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. ưu điểm : . chất lượng. có tư duy đổi mới. chính. . vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. bảo vệ người tốt. hiệu quả cao. Đảng bộ 2010 – 2015. bảo vệ đường lối. hoà nhã than ái với đồng nghiệp. 3. trong tập thể. coi trọng chất lượng. . tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. lối sống hưởng thụ. . Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. trong xã hội. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Thẳng thắn. liêm. công chức phải là công bộc của dân. cán bộ. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên. chí công vô tư. 4. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. Không xa hoa. chỉ rõ nguyên nhân. có năng suất. cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. trong cơ quan. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ.

vì dân mà đấu tranh quên mình. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. như: “Bọn phong kiến. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh. Mỗi cán bộ. chí công vô tư”. ngày xưa nêu cần. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. liêm. kiệm. Theo Hồ Chí Minh. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. là văn minh“. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. thì Đảng không có lợi ích gì khác. Ra sức làm việc cho Đảng. chính sách và pháp luật của Nhà nước. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Trong công việc. Muốn vậy. niềm tin. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. Ngoài lợi ích của dân tộc. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Thứ hai. trong đó đức phải là “gốc”. cho cách mạng. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. mỗi cán bộ. Để xây dựng Đảng vững mạnh. Ngày nay ta đề ra cần. phải xứng đáng là người lãnh đạo. không phải vì danh vọng cá nhân. nhưng không bao giờ làm. gương mẫu trong mọi việc”. thực hiện tốt đường lối. chủ trương của Đảng. chính sách của Đảng. đảng viên. phải xứng đáng là người lãnh đạo. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. giữ vững kỷ luật của Đảng. Thứ ba. của Tổ quốc. lợi ích của cá nhân lại sau”. làng nước theo sau”. liêm. thực sự “là đạo đức. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. chính. Đó là điều chủ chốt nhất. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Sự gương mẫu của cán bộ. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. kiệm. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết.Với truyền thống. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. . lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. thật sự cần kiệm liêm chính. chí công vô tư. Vì Đảng. thực hiện “đảng viên đi trước. 5.

tiết kiệm là không xa xỉ. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: .Thứ nhất. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. không hoang phí. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính. Nếu cần. đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. . bao nhiêu cũng chi. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. huy động được nhân dân tham gia.Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. chỉ ra phương hướng. 1.BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội. công tác để cán bộ. lãng phí. cụ thể như sau: 1. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân. . đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. phẩm chất đạo đức của cán bộ.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.1. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. . tiết kiệm không phải là bủn xỉn. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. tự đánh giá những ưu. . Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: .Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. lãng phí. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản. vì dân.Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ. .… . giữa cái tốt và cái xấu.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. của nhân dân và của chính mình. tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.… . . quan liêu: .Là thực hiện dân chủ trong xã hội. 1. chiếc ôtô. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. . trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. cách thức để cán bộ. trách nhiệm của người đảng viên. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. .Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. . quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. Tư tưởng.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: . . chống tham ô.Bác luôn yêu cầu mọi người.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. dùng vào đúng mục đích.Tiết kiệm thì giờ. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . .Thứ ba. giáo dục mọi người. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. biện pháp mà Đảng. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. .2. đảm bảo quyền dân chủ của dân. cốt lõi.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: .Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác. đảng viên làm tốt công việc của mình. .Tiết kiệm sức lao động. thói tật.3.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946. phê bình.Thứ hai. chống tham ô. dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. . không bừa bãi. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân.Tư tưởng. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô. lãng phí.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. phân tích các khuyết điểm. đảng viên. không tổ chức điếu phúng linh đình. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý.

tiên phong.2. nâng cao trình độ kiến thức.. an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Kiệm. đây là khuyết điểm về cách nói. chống lãng phí. . Ƣu điểm: . Chí công vô tư”. bảo vệ lợi ích của nhân dân. sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. xây dựng lối sống chuyên cần. phục tùng kỷ luật. gây tác hại không nhỏ đối với công việc. khuyết điểm: Trong hoạt động. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. . 2. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Hạn chế.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. năng lực công tác. Pháp luật của Nhà nước. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. phát huy thực hành tiết kiệm. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ.Sống lành mạnh.Có lối sống trong sạch. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. không ngừng học tập. . rèn luyện. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. Luôn có ý thức tiết kiệm. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. Chính. không vụ lợi. đóng Đảng phí đúng quy định. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. thể hiện tính tiết kiệm. pháp luật của Nhà nước. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. gương mẫu của người đảng viên. . Liêm.Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó.Luôn phấn đấu. hiệu quả. hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. luôn cố gắng nghiên cứu. Liên hệ bản thân: 2. quan hệ với quần chúng nhân dân. lành mạnh. trung thực với Đảng. tác phong làm việc khoa học. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng.1. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. giản dị. thường xuyên tự phê bình và phê bình. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.3. . Nghị quyết của Chi bộ. . luôn đoàn kết. bảo vệ tài sản công. Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . học tập.Lắng nghe. sáng tạo. giải dị. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. cách viết của họ khi tiếp xúc. chính sách của Đảng. 2. 2. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. . sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. đảng viên.

Tư cách và đạo đức cách mạng. tu dưỡng rèn luyện như sau: I.. rất cần sự năng động. xa rời quần chúng.. pháp luật của Nhà nước. thứ ba. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu.. phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc.. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: .Ngày vào công chức: . “ Nâng cao đạo đức cách mạng. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.. quan liêu: . Ngày sinh: . cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. . Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm. đảng viên. lối sống.5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết. dám làm. tiết kiệm tiền của của Nhà nước. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý..Thông qua học tập. phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. Nâng cao ý thức trách nhiệm. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. mang lại hiệu quả.. dám chịu trách nhiệm.. hưởng thụ theo sau”.. đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. đoàn thể: . . nghiệp vụ. không bừa bãi. Thực hành tiết kiệm.. biện pháp mà Đảng... Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. thứ hai... không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. tiết kiệm thì giờ. cách thức để cán bộ.. lợi ích thiết thực cho nhà nước. đạo đức là gốc của người cán bộ.chống tham ô. vì dân. học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh.Chống thói ba hoa..Đơn vị công tác: .. từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng.. dám nghĩ. gian khổ đi trước.. . chủ trương của Đảng. giữa cái tốt và cái xấu. đảng viên tỏ ra anh dũng... .. . gương mẫu. mệnh lệnh. Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng.Chức vụ Đảng: .Phương pháp.6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. không hoang phí. chính sách. Trong giai đoạn kinh tế thị trường.. huy động được nhân dân tham gia.. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ..Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất.Họ và Tên: . Về nhận thức: 1. lý luận chính trị. . cho nhân dân. ... Bí danh: không có. Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: . chuyên môn. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao.. Quê quán: . tư tưởng chính trị.. 2....Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. đảm bảo quyền dân chủ của dân.Chỗ ở hiện nay: . Qua 4 năm thực hiện. Nếu cần. dùng vào đúng mục đích.. tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu.. bản thân đã nhận thức. phương hướng.. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. học tập nâng cao trình độ. mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức. mỗi cán bộ. với công việc hàng ngày.Trình độ văn hóa: . hết lòng phụng sự Tổ quốc.. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách... trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. tiết kiệm là không xa xỉ. 4. Vì vậy. Chức vụ Chính quyền. đảng viên làm tốt công việc của mình.. . lãng phí. công tác để cán bộ..Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng... tiết kiệm vì mục tiêu phát triển . phục vụ nhân dân: .BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh . . quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc.. bao nhiêu cũng chi. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch... lãng phí. của nhân dân và của chính mình.. b ) Về chống tham ô..Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động. . không ngừng trau dồi. 3. đoàn thể phát động.. Trong giai đoạn đổi mới.. . hội nhập... pháp luật của Nhà nước. . tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. . . cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. sáng tạo. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối.

giải dị. vững mạnh. gương mẫu của người đảng viên. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư.. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. . là gốc của công việc. có tài. phát huy thực hành tiết kiệm. II. tham nhũng. . . phát huy dân chủ. đảng viên. đảng viên. kiến nghị: . Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. lãng phí. không xa hoa. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. thường xuyên tự phê bình và phê bình.Về chống lãng phí.Trong tu dưỡng. sáng tạo. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. bảo vệ tài sản của tập thể. . nhân dân. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng.Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. các ngành. c) Nguyên nhân: . trung thực với Đảng. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch.Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương.. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. rèn luyện. III. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước.. .. pháp luật của Nhà nước. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. . tận lực. là văn minh”. xây dựng lối sống chuyên cần. công chức phải tận tâm. phát triển kinh tế. tiên phong. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. nâng cao trình độ kiến thức. chuyên môn nhiều. rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc. Đảng viên có đức. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. + Các cấp uỷ đảng.xã hội. biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. tận tình phụng sự Tổ quốc. Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ. quan hệ tốt với nhân dân. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. làm việc đúng theo quy định.Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. cán bộ. không vụ lợi. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị . Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: .Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao. về vị trí của cán bộ. hiểu rõ tâm tư. lối sống tốt. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . chính quyền. giản dị. 5.Có lối sống trong sạch. IV. còn uống rượu. học tập.Các thành tích đạt được: . hơn nữa. b ) Về khuyết điểm: . lành mạnh. dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc.Làm tốt công tác dân vận. .Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp. Cán bộ. .Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng.Rèn luyện đội ngũ cán bộ.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. năng lực công tác. quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. công chức. phục tùng kỷ luật.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. hiệu quả. thể hiện tính tiết kiệm.. nguyện vọng của nhân dân. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . chính sách.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. . . một văn bản phải in 2 lần. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm. Những đề xuất. không ngừng học tập. tác phong làm việc khoa học. phục vụ nhân dân.Sống lành mạnh. các chương trình. . không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức.Lắng nghe. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. chính sách của Đảng. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. . . lãng phí. luôn đoàn kết. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. . đóng Đảng phí đúng quy định..Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể.

. Họ và tên. khen thưởng của đơn vị. Người viết thu hoạch (Đã ký)..Gắn với hoạt động thi đua.

lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. lộ trình. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. quản lý và hoạt động thực tiễn. . bảo vệ lợi ích dân tộc. .. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế..Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác.Phát huy tối đa nội lực. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này .. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. tác động ngày càng mạnh mẽ. . Nhờ đó nhiều tiềm năng. kế hoạch.. doanh nghiệp với doanh nghiệp. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . nắm vững quy luật.Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới. bảo vệ môi trường. môi trường đầu tư. tư tưởng. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh.. . sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật..Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh.. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng. cơ chế. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam.Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. nội dung. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ. từ trung ương đến địa phương. . của doanh nghiệp và người lao động.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. kinh doanh ngày càng thông thoáng. nắm vững quy luật. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý. bước đi phù hợp. quốc phòng. xác định chiến lược. từ đó khai thác được những tiềm năng. sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.. minh bạch. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. . an ninh quốc gia. lợi thế của đất nước. lợi thế của nước ta. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động. Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây.. . cơ sở và doanh nghiệp. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. công khai. đội ngũ cán bộ lãnh đạo. trong lực lƣợng sản xuất. . Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. đồng bộ ở trong nước và học tập. thực lực. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng. chiến lược. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. đa dạng hóa. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. . chính sách. Nhà nước với Nhà nước. yếu kém. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. . quy mô. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước. Đó là chủ trương.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. đổi mới bên trong từ đường lối. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: .. bảo đảm độc lập. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. thất nghiệp sẽ tăng lên. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. xây dựng lộ trình. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước. làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp.

tùy theo vấn đề. . trình độ phát triển của đất nước. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. do dự.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động. . lộ trình. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. mọi tiềm năng. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. tùy theo đối tác. thụ động. tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế.Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. của mọi người dân. trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. vừa phải chống tư tưởng giản đơn. quốc phòng.. thông qua chủ động. quy hoạch. . vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. nôn nóng. hoàn thiện chiến lược. trường hợp và thời điểm cụ thể. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước.Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. . nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia.Không ngừng bổ sung.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful