P. 1
BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN

|Views: 763|Likes:
Được xuất bản bởiSon Cao Thanh

More info:

Published by: Son Cao Thanh on Apr 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2012

pdf

text

original

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện “học tập và làm theo tấm

gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh”. 1. Họ và tên: Đơn vị công tác: Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Nghiệp vụ văn hóa Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới đã đi xa, nhưng để lại cho nhân dân ta di sản tinh thần to lớn, những tư tưởng vô giá, những giá trị nhân văn cao cả trong đó đặc biệt là tư tưởng và tấm gương đạo đức cách mạng của người. Tôi xin trình bày những nhận thức cá nhân qua 4 năm học tập, nghiên cứu về tư tưởng, tấm gương, đạo đức của Người và tự liên hệ bản thân đối với những việc đã làm được và chưa làm được. Đồng thời đề ra phương hướng phấn đấu trong thời gian tới. 2. Nhận thức của cá nhân về tƣ tƣởng, tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh. Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tinh thần xã hội, là động lực vượt qua mọi khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu đê mỗi cán bộ Đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng khắc phục, sửa chữa tình trạng suy thoái “có tính nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo của Đảng. Xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo đường lối đổi mới luôn đòi hỏi Đảng ta phải trong sạch vững mạnh, có tầm cao trí tuệ sức chiến đấu, đủ năng lực lãnh đạo đáp ứng yêu câu của mỗi giai đoạn Cách mạng. Đồng thời xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh có ý nghĩa đến việc bảo vệ chế độ chính trị, con đường phát triền đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội với mục tiêu “Dân giàu nước mạnh xã hội công bằng dân chủ văn minh ”. Trong giai đoạn hiện nay, trên thế giới nói chung và Việt Nam ta nói riêng đang đứng trước những biến cố, sự thay đối của môi trường và khí hậu; những thách thức lớn của sự phát triển. Đặc biệt là “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch nhằm phá hoại, lật đổ chế độ Xã hội chủ nghĩa của chúng ta; trước thời cơ và thách thức lớn như thế. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới, Đảng phải tiếp tục tự đổi mới tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, nâng cao tầm trí tuệ. Mỗi cán bộ đảng viên, mỗi tổ chức đảng, cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng, chung tay xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh.Với nhận thức chung đó việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong công tác xây dựng Đảng hiện nay cần tập trung vào những nội dung, công việc chính sau đây: Một là: Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới, đề ra các chủ trương giải pháp phù hợp cho giai đoạn phát triển mới. Đảng ta là Đảng cầm quyền, năng lực cầm quyền của Đảng là sự tổng hòa trình độ khả năng, bản lĩnh chính trị để giải quyết các yêu cầu, nhiệm vụ do tình hình đất nước và thế giới đặt ra, nhằm lãnh đạo toàn dân thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”. Hai là: Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành các cấp. Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, sự suy yếu, thoái hóa, biên chất của tổ chức Đảng, làm cho vai trò cầm quyền của Đảng bị suy giảm, có thể dẫn đến mất ổn định chính trị - xã hội là một nguy cơ lớn. Do đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên phải có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hoàn thành nhiệm vụ được giao, uy tín trong Đảng, trong xã hội, có tư duy đổi mới, khả năng tiếp cận nắm bắt, xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh khả năng đoàn kết, quy tụ vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh đó mới là đạo đức là văn minh vì vậy, công tác chăm lo xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa, xuất phát từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chắt lọc tinh hoa văn hoá nhân loại, đặc biệt là đạo đức Mác xít.Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, để lại cho chúng ta di sản văn hoá tinh thần to lớn, đặc biệt là tư tưởng cách mạng vĩ đại… Người là tấm gương ngời sáng cho toàn đảng, toàn dân ta phải học tập và rèn luyện phấn đấu suốt đời noi theo. 3. Nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc vận động qua 4 năm (2007 - 2010) thực hiện. Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được thực hiện sâu rộng trong Đảng và trong toàn xã hội sẽ thúc đẩy bước chuyển biến mới trong công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, tăng cường sự thống nhất đoàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ngày càng vững mạnh và trong sạch, đủ sức lãnh đạo và tổ chức nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước ngày càng giàu mạnh, đáp ứng lòng mong mỏi của nhân dân Cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN. Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác

Có tình đồng chí thương yêu giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước. Hiện nay. gia đình mình theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ. quan liêu.Tham mưu cho lãnh đạo Phòng trình UBND thành phố Biên Hòa ban hành Quy hoạch karaoke. chạy theo thành tích ảo. Những việc chƣa làm đƣợc.Cần khéo léo. 4. tự giác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo đúng tinh thần Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị. đơn vị. suy thoái về đạo đức. đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế. sát cơ sở. Quy hoạch này đã triển khai thực hiện đồng bộ và đi vào thực tiễn đời sống của người dân. theo kế họach đề ra. giải quyết thủ tục đúng quy trình và đảm bảo kịp thời gian.Tham gia thực hiện Đề án đặt. Tiếp xúc phục vụ nhân dân với thái độ ân cần và trách nhiệm. Bản thân luôn vận động gia đình và người thân thực hiện tốt đường lối chủ trương của Đảng. . các tổ chức chính trị . đang tiếp tục là thành viên tham gia Ban chỉ đạo Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2). Đề xuất. với công việc được giao phó. xa dân. anh hùng giải phóng dân tộc qua các thời kỳ theo hình thức “dân ta phải biết sử ta” làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng. nếu mình có khuyết điểm thì nhận khuyết điểm trước mọi người. theo hướng sát dân. tạo thuận lợi cho người dân khi có yêu cầu d0ến giao dịch về thủ tục hành chính tronhg lĩnh vực hoạt động Văn hóa và Thông tin. nghiên cứu Chủ nghĩa Mác-Lênin.Tuy không phải là Đảng viên nhưng tư tưởng vững vàng trong sáng. nói thẳng nói thật không ngại va chạm. đảng viên. vũ trường trên địa bàn thành phố Biên Hòa đến năm 2020. đổi tên đường thành phố Biên Hòa (giai đoạn 1) đạt kết quả. bản thân phấn đấu cùng BCĐ Đề án đặt mới tên đường thành phố Biên Hòa (giai đọan II) hoàn thành các nội dung trình HĐND tỉnh Đồng Nai. Tư tưởng Hồ Chí Minh để nâng cao nhận thức.2010 bản thân sắp xếp thời gian tham gia học và hoàn thành Lớp cử nhân GD chính trị. quán triệt. ý nghĩa. không hiểu dân. lối sống….Học tập nâng cao trình độ chuyên môn. văn hoá. Từ năm 2007 . dám làm. Trong bốn năm qua. cấp giấy phép kinh doanh karaoke. cấp giấy phép quảng cáo và xác nhận hồ sơ thể dục thể thao. sáng tạo bằng hình thức vận động xã hội hóa hàng ngàn lá cờ tuyên truyền về danh nhân văn hóa. công chức và toàn thể nhân dân nhận thức đúng đắn về mục đích. xã hội của thành phố đồng thời tạo điều kiện cho việc trao đổi thông tin. . Qua công tác triển khai từng bước đi vào nề nếp. đồng nghiệp. Phát huy kết quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cần chú trọng một trong những nội dung sau đây: . ai cũng thấy sự cần thiết phải rèn luyện. . lãng phí. nguyên nhân. 5. trong công tác tuyên truyền bản thân đã chủ động. yêu cầu. cuộc vận động đã được các tổ chức đảng. Chống chủ nghĩa cá nhân. trình độ chính trị: cá nhân học tập.Cần phối hợp tốt hơn nữa trong công tác chuyên môn. dám chịu trách nhiệm. tham mưu mở Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp dành cho các chủ kinh doanh dịch vụ văn hóa thông tin trên địa bàn thành phố Biên Hòa. tham mưu quy trình nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của cơ quan theo quy chế một cửa. các anh hùng có công dựng và giữ nước. Qua đó. đạo đức Hồ Chí Minh.Thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính. .tuyên truyền. 6. HĐND thành phố Biên Hòa ban hành Nghị quyết vào cuối năm 2011. sẵn sàng học hỏi những điều hay lẽ phải. Từ lý luận thực tiễn và kiến thức học được đã hỗ trợ nhiều trong công tác chuyên môn. phê bình và tự phê bình chân thành.Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhìn vào thực tế vẫn một số nội dung kết quả đạt được còn thiên về số lượng. luôn gắn bó với ngành. có sáng kiến. bản thân tôi vẫn còn một số điểm cân phải rút kinh nghiệm như: . đã đưa vào thực hiện 4 thủ tục gồm: biểu diễn nghệ thuật. liên lạc của người dân. Bên cạnh những kết quả đã làm được. Pháp luật của Nhà nước. nhẹ nhàng hơn trong góp ý với đồng chí. . vận động để làm cho mọi cán bộ. nói đi đôi với làm.Sống đoàn kết với mọi người xung quanh. tu dưỡng bản thân mình và đề cao trách nhiệm chăm lo xây dựng cơ quan. tổ chức xã hội. Từ đó. đã tham mưu Hội nghị triển khai Nghị định 103/2009/NĐCP ngày 06/11/2009 của Chính phủ. qua đó giúp các chủ kinh doanh hiểu biết và chấp hành theo chủ trương. đáp ứng kịp với nhịp độ phát triển xã hội nói chung và ngành văn hóa nói riêng. đạt được nhiều kết quả ban đầu rất quan trọng. triển khai thực hiện tích cực. các tầng lớp nhân dân trên khắp mọi miền đất nước và cả đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng. . lý luận. sáng tạo. đảng viên. cán bộ. do đó cần quan tâm chú ý về chất . kiến nghị. nắm chắc và hiểu biết nhiệm vụ chuyên môn được giao qua đó biết nhiều việc để điều hành công việc chung trong Tổ được nhuần nhuyễn hơn. Bản thân luôn chủ động và làm tròn trách nhiệm của một cán bộ công chức với những công tác chuyên môn được giao phó bằng những công việc nổi bật như sau: . tham nhũng. bản thân đã thực hiện các công việc cụ thể như sau: Tích cực đổi mới phong cách và lề lối làm việc cho thật khoa học. Những kết quả cụ thể làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh của cá nhân. với nhiều cách làm hết sức phong phú. tầm quan trọng của Cuộc vận động.xã hội. tăng cường trách nhiệm cá nhân. Học tập và làm theo tấm gương.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng. đường lối. Phân đấu giữ vững những kết quà đã đạt được.Thẳng thắn. . nước mạnh. hơn lúc nào hết. đạo đức cách mạng. Đảng viên là tấm gương đi trước. Có mối liên hệ chặt chẽ với nhân dân nơi cư trú. . Qua đợt thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh . tác phong của một cán bộ công chức. Nhưng nếu chỉ là khẩu hiệu và ta lại làm không làm được như thế thì người gây nên "diễn biến hoà bình" là chính chúng ta chứ không phải kẻ thù mà ta tưởng tượng ra. do vậy chính các vị lãnh đạo là người thi. trình đô chính trị để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao./. Xuất phát từ sự hiểu biết đó. tự nghiên cứu để nâng cao công tác quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Người lãnh đạo là người điều hành xã hội. Ngƣời viết . người viết để dân chấm thi. của nhân dân. khiêm tốn. đạo đức và tấm gương của Người. Chúng ta đang xây dựng một đất nước “dân giàu.chân thành góp ý cho đồng nghiệp. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn. trung thực. cái gì có lợi cho dân thì làm bằng những hành động thiết thực chứ không phải hình thức. dân chẩm điểm thì cuộc vận động mới lan tỏa và có sức thuyết phục mạnh mẽ. chân thành. xã hội công bằng.Nêu cao tỉnh thần tự phê bình và phê bình. đạo đức và giữ vững lập trường của người cán bộ công chức. làng nước theo sau. có năng suất.Chấp hành nghiêm các Chỉ thị Nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước. tính tổ chức kỷ luật và tích cực tham gia các phong trào của cơ sở. 7. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ. Trong khi một hệ thống tốt sẽ khiến ngay cả một người tồi có thể hành xử rất tốt. không ngưng tự học. giữ vững lập trường tư tưởng. lãng phí và những biểu hiện tiêu cực trong đơn vị. những chủ trương. chính sách…tốt hay chưa tốt khởi điểm từ đây. lối sống. văn minh”. dân chủ. Một hệ thống tồi khiến cho một người tốt cũng hành xử tồi. không bao che giấu khuyết điểm… Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong cơ quan. công tác với tinh thần lao động sáng tạo. thẳng thắn. Muốn vậy. tích cực vận dụng sáng tạo trong giải quyết công việc. Luôn gương mẫu trong các hoạt phục vụ. đồng chí để cùng tiến bộ.lượng. Phƣơng hƣớng phấn đấu của bản thân. học tập. Trong công tác điều hành và vận hành xã hội cần theo: “Chân lý thuộc về cái đúng” thì lúc đó mới có văn minh xã hội. .Không ngừng rèn luyện về phẩm chất. Tích cực lao động. không chạy theo chủ nghĩa thành tích. quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. Thực hành tiết kiệm trong công tác trên cơ sở thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức. Hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. chất lượng. . luôn nêu gương về phẩm chất. chúng ta phải không ngừng nâng cao học tập và làm theo tấm gương đạo đúc Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. chung chung. hiệu quả cao. Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. đã trang bị thêm cho bản thân hiểu biết sâu sắc hơn về tư tương.

và những thành quả của ngày hôm nay. vững mạnh “ là đạo đức. Tuy tuổi đời của Đảng ta còn rất trẻ. manh áo và cũng từ sự thay đổi ấy.. Từ đối tượng của việc học tập chủ đề năm nay. khi chúng ta không còn “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản. đất nước ta ngày càng thay da đổi thịt. đồng thời chúng ta cũng cần nhìn nhận lại những chặng đường đã qua và không ngừng nâng cao tinh thần rèn luyện.. mặc dù chỉ nói về Đảng nhưng không chỉ dành riêng cho các Đảng viên mà còn dành cho toàn thể cán bộ. chính sách của Đảng và sự dẫn dắt tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh. cuộc sống của chúng ta được cải thiện rõ rệt qua từng miếng cơm. Những sự kiện trọng đại ấy. năm nay – 2010. và thông qua thực tiễn. 80 mùa xuân và biết bao nhiêu lần 80 những thành công. Đảng viên và nhân dân. chúng ta có được. Các Mác vĩ đại đã từng nhận định rằng: “Chân lí phải được kiểm tra bằng thực tiễn”. về Đảng. là văn minh”. cùng chung tay xây dựng Đảng. sắn sàng làm bạn với tất cả các nước trên Thế giới với tinh thần: hoà bình . phần lớn đều xuất phát từ sự chỉ đạo đúng đắn về đường lối. Trong không khí vui mừng. 35 năm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước. 120 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. xây dựng Đảng trong toàn thể cán bộ. đường lối của Đảng trong toàn thể nhân dân. có một số bộ phận Đảng viên. Chúng ta đã chiến thắng được “giặc ngoại xâm”. kết hợp với Tư tưởng Hồ Chí Minh.Xây dựng Đảng là nhiệm vụ chung của toàn thể nhân dân Việt Nam chứ không phải là nhiệm vụ của riêng một Đảng viên nào cả. chúng ta lại hướng về nguồn cội. chiến tranh. kỷ niệm 40 năm thực hiện di chúc của Bác Hồ. vững mạnh “là đạo đức. Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục triển khai chủ đề: “Tư tưởng. Như thế là Ban chỉ đạo cuộc vận động đã nêu cao tinh thần đại đoàn kết của dân tộc. là văn minh”. đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng trong toàn thể nhân dân . của những Đảng viên hay của những người lãnh đạo… Trải qua 80 mùa xuân.hợp tác cùng phát triển.000 năm Thăng Long – Hà Nội. từ khi ra đời cho đến nay. hướng về Bác. Chủ đề học tập năm nay có nhiều ý nghĩa thiết thực Chào mừng những sự kiện trọng đại của dân tộc ta: Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. “Cẩn tắc vô áy náy”. bị chính những tham vọng tầm thường trong bản thân quật ngã. tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. bom đạn khốc liệt không giết được họ nhưng họ lại gục ngã trước chính mình. Tuy nhiên. 1. nhưng lại có một bề dày những thành tích và chiến công vang dội. Như thế sẽ khắc phục được một số suy nghĩ hạn chế của một số nhân dân cho rằng xây dựng Đảng chỉ là công việc của những Chi bộ. đang ngày ngày tích cực nâng cao đời sống của nhân dân để diệt “giặc đói”. Đảng viên và nhân dân. đưa mọi người lại gần nhau hơn.hữu nghị . họ nghĩ mình là “quan Cách . đồng thời nối tiếp tinh thần cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.Học tập tƣ tƣởng. Tôi đánh giá cao tới tính đối tượng của chủ đề năm nay. học tập để ngày càng tiến bộ hơn với trên tinh thần kế thừa kinh nghiệm từ ngàn xưa của cha ông ta: “Cẩn thận là không bao giờ thừa” hay “Cẩn tắc vô ưu ”. Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta ngày càng khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối cũng như hành động dựa trên nền tảng là Chủ nghĩa Mác – Lê nin. cải cách giáo dục để diệt “giặc dốt”. chúng ta có thể khẳng định rằng hệ thống những quan điểm trong Tư tưởng Hồ Chí Minh đã soi sáng những con đường cho Đảng Cộng sản Việt Nam và cả dân tộc ta đi hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Để không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm. đã phổ biến được tầm quan trọng về sự lãnh đạo. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch..

khi Đảng cộng sản Việt Nam của chúng ta chưa ra đời. thống nhất trong Đảng. đòi hỏi đa nguyên. vững mạnh của Đảng.v. đề phòng bè lũ bán nước. đảng viên có đức. nhưng cụ thể hoá mỗi nội dung.Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân . những Đảng đơn lẻ. có lí có . không hợp nhất với nhau nên chưa thể tạo ra được sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. . chúng ta phải nhận thức được rằng “Nguyên tắc tập trung dân chủ” là nguyên tắc cơ bản nhất trong tổ chức và sinh hoạt Đảng. khăng khít với nhau cũng như “tập thể” và “cá nhân”.Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng.Nhưng chúng ta cũng phải đề phòng dân chủ “quá trớn”. “không đặt điều”. .mạng” chứ không phải là công bộc của dân. phản động lợi dụng hai từ “dân chủ”để dụ dỗ người dân yêu cầu quá đáng. đấu tranh chống những luận điểm cơ hội. trong đó có cả Việt Nam chúng ta về sự áp dụng Chủ nghĩa Mác-Lênin một cách rập khuôn. không “giấu bệnh. vững mạnh “là đạo đức. những cuộc khởi nghĩa trong cao trào Cách mạng trước khi Đảng ta ra đời…Một trong những nguyên nhân thất bại đó là Cách mạng chưa có Đảng cộng sản Việt Nam lãnh đạo toàn dân. Đồng thời vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin phải vận dụng. và tự nhận định rằng chính sách đối ngoại “bế quan toả cảng” với các nước Tư bản là không hợp lí thì cho đến bây giờ. không linh hoạt. Đó là thế giới quan. hẳn sẽ ít cơ hội phát triển hơn. Trong những nguyên tắc ấy. Tuy nhiên để duy trì và phát huy những thành quả của Cách mạng. phương pháp luận của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Tự phê bình phải thành khẩn. “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”. không bảo thủ và không độc đoán. đồng thời “Đảng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt”.Nguyên tắc tập trung dân chủ. thì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xây dựng Đảng là phải thực hiện tốt các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng”. . cho tới những “Dự án Đại Lộ Đông – Tây” gần đây nhất với những ông Huỳnh Ngọc Sĩ. cho nên dân chủ nhưng cũng phải tập trung. . cá nhân phụ trách. Phê bình phải trung thực. tự giác. Cách mạng Việt Nam đi hết từ thành công này đến thành công khác. cái cốt lõi. chỉnh đốn. đi lên. v. tuy nhiên. và trượt dài trên những cám dỗ của tiền bạc và nhan sắc. . chuyên chế. Đồng thời dựa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin để xây dựng khối đại đoàn kết trong phong trào cộng sản quốc tế.Cách mạng cần có Đảng. chúng ta không thể xem nhẹ bất cứ một nguyên tắc nào.Nguyên tắc kỷ luật nghiêm minh. “có lý có tình”. càng đi sâu vào mỗi nội dung chúng ta lại càng thấy được tầm nhìn xa và rộng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Khởi nghĩa nông dân Yên Thế” do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo…nhưng những phong trào ấy đi từ thất bại này đến thất bại khác…kể cả những phong trào Cách mạng. Vì thế tập trung và dân chủ phải luôn đi đôi với nhau. Vì thế. có tài để Đảng xứng đáng “là đạo đức. cho đến những quan chức cấp cao khác của PMU 18 mà điển hình là ông Bùi Tiến Dũng. Tình trạng “quan tham” ở trong chính nước ta gần đây với những cấp độ khác nhau: Từ Phó tổng giám đốc Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV. Một người sống có ít quan hệ với những người khác. Lê Qủa… đã cho chúng ta nhiều bài học về sự cần thiết của sự trong sạch. xuyên tạc. Mỗi nội dung được Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát rất ngắn gọn. Học tập chủ nghĩa Mác-Lênin là phải nắm được cái cơ bản. Vừa học tập và chúng ta vừa xét lại chủ nghĩa Mác-Lênin. Và theo Chủ tịch Hồ Chí Minh. không rập khuôn. Cách mạng “trước hết phải có Đảng cách mệnh”. sáng tạo. rèn luyện đội ngũ cán bộ. * Khi đã có Đảng lãnh đạo. “không thêm bớt”. đa đảng.. kiên định bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác-Lênin. mặc dù phong trào Cách mạng trong nước nổ ra rầm rộ. thành tâm. Những nguyên tắc đó là: .Nguyên tắc đoàn kết.Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. * Tại sao Cách mạng cần có Đảng? Những năm trước năm 1930. cái bản chất để hiểu đúng và hành động đúng. là văn minh” . Đảng muốn phát triển thì phải không ngừng “Tự phê bình và phê bình”. “Chủ nghĩa” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập ở đây là chủ nghĩa Mác-Lênin. Sự tan rã của Liên Xô năm 1990 không chỉ để lại một sự tiếc nuối vô bờ mà còn là một bài học vô cùng lớn cho hệ thống các nước XHCN. Có dân chủ chúng ta mới phát huy được sức mạnh của đại đa số và tinh thần đoàn kết. Đảng cũng như một con người.Nguyên tắc tự phê bình và phê bình. Nếu như năm 1986. sợ thuốc”. liên tục như Phong trào “Duy Tân” do Phan Bội Châu đề xướng. cửa quyền. Xét về tính phát triển. Đảng không thẳng thắn nhận định những sai sót.Nguyên tắc tập thể lãnh đạo. là văn minh” theo tư tưởng Hồ Chí Minh là như thế nào? Nội dung chủ yếu của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng tập trung chủ yếu vào năm nội dung chính: . Vậy xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. “Đông kinh nghĩa thục” do Phan Chu Trinh phát động. . Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Dân chủ nhưng trò phải kính thầy và thầy phải mến trò chứ không phải là “cá đối bằng đầu”.Quan tâm xây dựng. hách dịch. khó có thể nói rằng kinh tế của Đất nước ta có thể phát triển mạnh như ngày hôm nay. Tự phê bình và phê bình phải có tính chất xây dựng.

Trong giai đoạn hiện nay. người dân làm chủ. đề ra những phẩm chất cần thiết đối với một con Người Việt Nam nói chung: “Trung với nước. chủ trương. Tự chúng không thể giải quyết nổi những nguy cơ tiềm ẩn và liên tục rơi vào những cuộc khủng hoảng theo chu kỳ. vợ chồng không tôn trọng lẫn nhau. dân vận không tốt thì việc dễ cũng thành việc khó”. nếu như áp dụng vào xây dựng Gia đình – Gia đình cũng là một tổ chức. huy động sức mạnh toàn dân tộc. cũng như công tác dân vận phải tốt: “Dân vận tốt thì việc gì cũng dễ. do dân và vì dân”. Đảng cũng phải linh hoạt nắm bắt tình hình. Như thế chúng ta có thể thấy được sụ vô cùng quan trọng trong “nguyên tắc đoàn kết. Người nhấn mạnh: “Đoàn kết. chúng ta thấy đều có thể linh hoạt áp dụng hầu hết các Nguyên tắc của Người. phát huy tinh thần Đại đoàn kết dân tộc. Nhưng để làm được điều đó thì “việc cần phải làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng” Nhưng chỉnh đốn lại Đảng ở những nội dung nào thì Người cũng đã thể hiện rất rõ: Tăng cường công tác xây dựng Đảng cả về chính trị. tuyệt đối trung thành với Đảng. thoái hóa. điểm “Mẹ” tốt sẽ sinh ra những điểm con tốt”. trong đó “dân bàn. Mỗi thời kí Cách mạng có những nhiệm vụ khác nhau. những nguyên tắc xây dựng Đảng chúng ta thấy đều quý báu. việc gì có hại cho dân dù nhỏ nhất cũng phải tránh”. Thành công. không ngừng nâng cao đạo đức và năng lực. phát triển cuộc sống của mỗi cá nhân thì vô cùng quí giá và quan trọng. lối sống và luôn luôn chú ý tới những biểu hiện tiêu cực. đoàn kết. Người vẫn luôn nhấn mạnh vai trò của đạo đức như từ ngàn xưa ông cha ta vẫn luôn căn dặn: “Tiên học Lễ. Cũng như thế. Mọi du khách năm châu khi đến Việt Nam đều nhận định rằng: “cảm giác ở Việt Nam là yên bình hơn cả vì sự ổn định chính trị”. mỗi con người Việt Nam phải hội tụ ít nhất những phẩm chất đó. Người đã kết hợp tinh hoa văn hóa Đông – Tây. Đảng muốn thực hiện đường lối. Gần dân. chí công vô tư và Tinh thần quốc tế trong sáng. Trước hết. thì tính Đoàn kết trong Đảng cũng được nâng cao. *Cuối cùng. đại đoàn kết. . Vì thế Đảng vừa là người lãnh đạo. Ví dụ: Chúng ta vẫn thường nói: “Gia đình là một tế bào của xã hội” – Như thế. đạo đức. càng thể hiện sự đúng đắn trong đường lối kiên trì Chủ nghĩa xã hội đúng đắn của Đảng cộng sản Việt Nam . kiệm. Có tài mà không có đức thì là người vô dụng”. bảo thủ chuyên quyền. chính sách thì phải thuận lòng dân. ngoài việc phải luôn luôn tìm hiểu. hiếu với dân – Lòng yêu thương con Người – Cần. Người thường căn dặn: “Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó. Rõ ràng. vững mạnh “là đạo đức. Và nếu như thực hiện “dân chủ” tốt. đại thành công”. rèn luyện đạo đức Cách mạng. Bên cạnh đó phải thường xuyên bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đảng viên vừa “hồng” vừa “chuyên”. phẩm chất đạo đức và năng lực để phục vụ Tổ quốc. có đủ tư cách. phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. trong mối liên hệ khăng khít giữa Tài và Đức. dân kiểm tra”. phục vụ nhân dân. vì thế Đảng ta phải thật sự trong sạch. thủy chung”. qua đợt học tập chuyên đề năm nay tôi nhận thấy rằng những nội dung mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nêu không những có tầm nhìn chiến lược và thời đại sâu sắc mà còn mang ý nghĩa triết học sâu sắc. là văn minh” để phục vụ sự nghiệp Cách mạng. không vụ lợi hay thoả mãn cảm xúc cá nhân và phải tiến hành thường xuyên “như người ta rửa mặt hàng ngày”. *Nhà nước của ta là nhà nước “của dân. Bản thân tôi là một Đảng viên. Tuy nhiên. xây dựng khối Đại đoàn kết vững chắc. *Đạo đức luôn là vấn đề được Người quan tâm hàng đầu. công tác xây dựng Đảng không thể thiếu đó là “Đảng phải thường xuyên tự đổi mới. liêm chính. lý tưởng của Đảng. và trong công tác xây dựng Đảng Người còn đề ra một số phẩm chất tư cách: Suốt đời phấn đấu hy sinh cho mục tiêu. những thế lực thù địch và bè lũ phản động cũng ngày càng có những mánh khóe tinh vi hơn. với sự nghiệp Cách mạng. việc chấp hành kỷ luật nghiêm minh và ý thức tự giác của mỗi Đảng viên là không thể thiếu. thời cơ và nhiệm vụ. Hậu học Văn”. Đảng phải “tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa Đảng và dân”. Đồng thời Đảng phải vươn lên đáp ứng kịp yêu càu của tình hình và nhiệm vụ mới. Cũng như khi nghiên cứu về những phẩm chất của con người Việt Nam hiện đại. dân làm. độc đoán. tổ chức. biến chất để giữ Đảng luôn trong sạch. khi mà hệ thống các nước Tư bản chủ nghĩa đang lộ dần bản chất của chúng là bóc lột giá trị thặng dư của số đông người dân trong xã hội. nâng cao tinh thần trách nhiệm: “không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân”. một Gia đình mà có “dân chủ” nhưng không có “tập trung” thì hẳn con cái không lễ phép với ba mẹ. Muốn làm được như thế thì Đảng phải phát huy tinh thần “dân chủ” mà không quên “tập trung” trong nội bộ. vừa là người đầy tớ trung thành của nhân dân. thành công. nhưng một gia đình mà có “tập trung” mà không có tinh thần “dân chủ” thì người đứng đầu gia đình ấy trở thành gia trưởng. tự chỉnh đốn”. trong cuốn “Đường kách mệnh” Người đã dành hẳn một chương viết về “Tư cách một người cách mệnh”.tình. thống nhất trong Đảng” – đó không chỉ là một truyền thống cực kỳ quý báu mà còn là nguyên nhân thắng lợi của Cách mạng. Đặt quyền lợi của Đảng. tư tưởng. của Tổ quốc lên trên hết và lên trước hết. bên cạnh đó phải thường xuyên tu dưỡng. luôn sẵn sàng đảm nhiệm những nhiệm vụ mới của thời đại. đời sống của nhân dân như Người đã khẳng định: “Việc gì có ích cho dân dù nhỏ nhất cũng phải làm. nếu như áp dụng vào việc tổ chức. tư hữu tư liệu sản xuất nằm trong tay một số ít những người Tư sản giàu có. học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mọi mặt trong cuộc sống. quan tâm đến lợi ích. Trong Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đại đoàn kết dân tộc” Người đã khẳng định: “Đoàn kết là điểm Mẹ”.

tự rèn luyện.Bản thân tôi. tu dưỡng của bản thân còn chưa khoa học. chưa tỉ mỉ… Qua đợt học tập chủ đề : “Về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. Song song với việc xây dựng Đảng tùy theo sức và vị trí của mình. “Anh hùng không có đọ tuổi”. bản thân tôi nhận thấy mình cũng còn những nhược điểm cần phải thẳng thắn... chưa hệ thống. Hơn lúc nào hết. là văn minh” đã bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức nhuần nhuyễn hơn về Đảng quang vinh và Bác Hồ vĩ đại. Việc đấu tranh. cần phát huy hết sức mình trong việc tu dưỡng đạo đức Cách mạng. Và tinh thần làm việc nhiều lúc chưa thật sự nghiêm túc. Tự phê bình và phê bình. vững mạnh” là đạo đức. chúng ta phải không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để tạo nên những nguồn động lực mạnh mẽ. Các em là Tương lai của Đất nước. trong cơ quan cũng như trong cuộc sống cộng đồng. lối xóm. chưa sâu sát. tôi luôn quán triệt tư tưởng sâu sắc trong việc đấu tranh với bản thân để noi theo tấm gương vĩ đại của Người.” Trong thâm tâm của bản thân cũng như trong mọi hành động. Không ngừng nâng cao trình độ của bản thân để thích ứng với điều kiện xã hội mới. nhất là nguồn lực về con người để đi theo con đường mà Đảng và Bác đã chọn một cách vững chắc. cương quyết nhìn nhận hơn nữa như tự phê bình và phê bình còn né tránh.. Bên cạnh những ưu điểm. tôi nhận thấy mình cũng có một vài ưu điểm: Trong công việc là Giáo viên đứng lớp. sau khi học xong chủ đề này. nhắc nhở các em không quên việc có được điều kiện học tập như ngày hôm nay là nhờ vào Chủ tịch Hồ Chí Minh. gia đình.. chống những luận điệu xuyên tạc và cơ hội về Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. học tập theo năm điều Bác Hồ dạy và phương châm của Người: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ. bản thân tôi cũng luôn nâng cao tinh thần cảnh giác. tôi luôn nhấn mạnh với các em về vai trò quan trọng của đạo đức bản thân và đạo đức Cách mạng. áp dụng triệt để và linh hoạt các Nguyên tắc của Người tùy theo vị trí của mình như: Tập trung dân chủ. kỷ luật nghiêm minh tự giác. . mạnh dạn... chưa kiên quyết. thường xuyên tiếp xúc với học trò. tùy theo sức của mình. dứt khoát. cả nể. Đảng cộng sản Việt Nam và sức mạnh Đại đoàn kết của toàn dân tộc. lấy những tư tưởng của Người đối chiếu với bản thân mình.

hoàn thành trách nhiệm. nguy cơ nâng cao tầm trí tuệ. giải pháp phù hợp cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ.Nâng cao phẩm chất trí tuệ của Đảng. thực sự coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các ngành. mỗi cán bộ đảng viên phải chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức của Đảng. cấp ủy đảng phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng. tự chỉnh đốn. Đảng bộ và UBND phường năm 2010 . Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch. toàn dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về những nội dung cơ bản. đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giai đoạn mới cả về chính trị. Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương Đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Qua 3 năm thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các tổ chức của hệ thống chính trị và toàn xã hội đã làm cho toàn Đảng. lối sống của bản thân như sau: 1. là văn minh” nhằm đẩy mạnh việc xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. đảng phải tiếp tục tự đổi mới. là văn minh. đề ra các chủ trương. vững mạnh “là đạo đức. Kết quả bước đầu đã tạo được sự chuyển biến quan trọng trong nhận thức. lối sống của đội ngũ cán bộ. đoàn viên góp phần tích cực vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XI của Đảng. đoàn thể và mỗi cán bộ. Qua học tập và nghiên cứu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức. là văn minh” trong giai đoạn hiện nay: Đất nước ta đang đứng trước thời cơ lớn và thách thức lớn của sự phát triển. viên chức thật sự có phẩm chất đạo đức cách mạng. đội ngũ cán bộ.ĐẢNG BỘ……………………… ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM CHI BỘ ……………. mỗi tổ chức đảng. nhân dân là một giải pháp quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng. đảng viên và nhân dân.. . nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu. các cấp và của chi bộ thong qua việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Năm 2010. là văn minh” . vững mạnh. tạo niềm tin của nhân dân vào Đảng và là dịp để các tổ chức Đảng.. trong tòan Đảng. …………. xây dựng hoàn thiện đường lối đổi mới. Để lãnh đạo đất nước trong điều kiện mới. nâng cao năng lực và sức chiến đấu. 2.Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng. đảng viên. thực hiện tốt nhiệm vụ của cá nhân đối với . Trong giai đoạn hiện nay cần tập trung các nội dung và công việc chính sau:: . tòan Dân trriển khai học tập chuyên đề “về xây dựng đảng ta thật sự trong sạch. tư tưởng và trách nhiệm của mình trước Tổ quốc. tôi xin trình bày những thu hoạch được về nhận thức và tự liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức. là đạo đức. nắm bắt thời cơ. chấp nhận và vượt qua thách thức. Mỗi cán bộ đảng viên. ý thức rèn luyện. tu dưỡng đạo đức. đảng viên. ngày …… tháng ……… năm 2010 BÀI THU HOẠCH Thực hiện cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” về xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh” Họ và tên: ……………………………………. chung tay xây dựng đảng ta thực sự trong sạch. giá trị to lớn của tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. vững mạnh “ là đạo đức. Sinh hoạt tại chi bộ: ………………………. tiếp tục phát huy những mặt mạnh trong thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh..

ưu điểm : . góp phần xây dựng chi bộ.Về ý thức rèn luyện. phải tôn trọng nguyên tắc. Luôn là người gương mẫu xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và nhân dân giao phó. xây dựng gia đình văn hoá.Xây dựng mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với dân. Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể. chính. của nhân dân. noó nhiều làm ít. dân bàn. b. mạnh dạn góp ý cho đồng nghiệp. tác phong của một đảng viên. công chức phải là công bộc của dân. hết long vì nhân dân phục vụ. phường xuất sắc. hiệu quả cao. Đảng phải chăm lo xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự có năng lực làm tròn chức năng người lãnh đạo. Thẳng thắn. + Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp đạt kết quả tốt. coi trọng chất lượng. kết quả lãnh đạo của cấp uỷ trong thực hiện nhiệm vụ. đánh giá đúng mức ưu khuyết điểm. Phương hướng phấn đấu. không kéo bè kéo cánh để làm rối loạn kỷ cương. lãng phí . tích cực vận dụng sang tạo trong giải quyết công việc của nhân dân.Về ý thức trách nhiệm tâm huyết với công việc : + Tích cực lao động. Chân thành. tu dưỡng đạo đức thường xuyên : là cán bộ phụ trách nhận hồ sơ một cửa. lối sống. kiệm. đồng chí để cùng tiến bộ. Luôn gương mẫu trong các hoạt động. các đảng viên. tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị. thực hiện tự phê bin và phê bình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh : + Bản than tôi tự luôn đặt mình trong tổ chức. Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức.Về ý thức tổ chức. liêm. nắm bắt xử lý các vấn đề xã hội bức xúc nảy sinh. làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chiín quyền giao phó. Đảng viên.. công tác với tinh thần lao động sang tạo. Khôgn ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.Trong việc đấu tranh phê bình và tự phê bình đôi lúc còn cả nể. phẩm chất đạo đức. + Luôn có ý thức giữ gìn đoàn kết trong Đảng. Không xa hoa. cán bộ. Nhược điểm : . Phải dựa vào quần chúng. tạo mọi điều kiện để quần chúng tham gia có hiệu quả côgn tác xây dựng Đảng. khả năng tiếp cận. trong cơ quan. khiêm tốn. các chính sách ban hành phải có mục tiêu vì dân. 3. uy tín trong Đảng. chỉ rõ nguyên nhân. không phô trương hình thức. dân kiểm tra”. pháp luật. + Kiên quyết chống bệnh lười biếng. xa rời quần chúng. Đảng bộ 2010 – 2015. các quyết định chủ trương được thông qua phải lấy lợi ích đa số nhân dân làm mục đích. Đảng bộ trong sạch. . Luôn phê phán những biểu hiện xuất phát từ những động cơ cá nhân. bảo vệ người tốt. Chú trọng tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị. Đồng thời. . hang ngày luôn tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân. phải luôn nêu gương về mặt đạo dức. là văn minh : a. tôi luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của một đảng viên. Sống cần. có tư duy đổi mới. khả năng đoàn kết qui tụ. rèn luyện tu dưỡng đạo đức lối sống của bản thân theo gương chủ tịch Hồ Chí Minh : Phấn đấu hoàn thành tốt và giữ vứng những kết quả đã đạt được. trong tập thể. nói không đi đôi với làm. thực hiện triệt để phương tram “Dân biết. giấu khuyết điểm…. vững mạnh. lối sống thực dụng. . là văn minh. tham gia tổ chức tốt Đại hội Chi bộ. . cán bộ tham gia thảo luận các báo cáo. không bao che. giữ vững kỷ cương. giữ vững lập trường của người Đảng viên Đảng cộng sản. Rèn luyện kỹ năng trong đấu tranh phê bình và tự phê bình. dân làm. trong xã hội. người đầy tớ của nhân dân. trong nội bộ Đảng cần tích cực chống tệ quan lieu.nhiệm vụ chính trị của chi bộ. . trung thực bảo vệ công lý.xã hội của địa phương nhằm tạo được sức mạnh tổng lực chung quanh Đảng bộ chăm lo công việc của nhân dân ở địạ phương. năng lực. Tự liên hệ bản than có những ưu điểm. lối sống. có năng suất. chí công vô tư. kỷ luật. tăng cường đoàn kết. chất lượng. hoàn thành nhiệm vụ được giao. 4. lối sống hưởng thụ. không chạy theo chủ nghĩa thaàn tích. tạo mọi điều kiện để nâng cao dân trí. Đối với việc chuẩn bị và tiến hành Đại hội phải phát huy dân chủ. nhược điểm qua việc học tập chủ đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vứng mạnh là đạo đức. bảo vệ đường lối. quan điểm của Đảng. hoà nhã than ái với đồng nghiệp.Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng: đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền một cách mềm dẻo. vận dụng tốt tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh là đạo đức. – Trong năm 2010. Việc lựa chọn giới thiệu nhân sự bầu vào cấp uỷ phải căn cứ vào tiêu chuẩn chung. Nâng cao tinh thần phê và tự phê. học tập. Luôn động viên những người than trong gia đình giữ gìn đạo đức. + Luôn có ý thức coi trọng tự phê bình và phê bình.

cần nhận rõ phận sự của đảng viên và cán bộ: “Trọng lợi ích của Đảng hơn hết. thì Đảng không có lợi ích gì khác. chí công vô tư. phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. thực sự “là đạo đức. liêm. trong đó đức phải là “gốc”. chính sách của Đảng. mà phải: “Quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng. Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới : Thứ nhất. thật sự cần kiệm liêm chính. Ngoài lợi ích của dân tộc. Ra sức làm việc cho Đảng. “Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. mà lại bắt nhân dân ta phải tuân theo để phụng sự quyền lợi của chúng. liêm. như mong ước của chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Vì Đảng. Theo Hồ Chí Minh. vì dân mà đấu tranh quên mình. Ngày nay ta đề ra cần. đảng viên. đảng viên cần phải “thật sự cầm kiệm liêm chính. luôn “… trau dồi đạo đức cách mạng để góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và giải phóng loài người. giữ vững kỷ luật của Đảng. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. phải xứng đáng là người lãnh đạo. là văn minh“. Thứ hai.Với truyền thống. đó là “tiêu chuẩn số một của người cách mạng”. chính cho cán bộ thực hiện làm gương cho nhân dân theo để lợi cho nước cho dân”. kiệm. chủ trương của Đảng. thực hiện tốt đường lối. Sự gương mẫu của cán bộ. mỗi đảng viên có đầy đủ cả đức và tài. ngày nay nhất định Đảng ta sẽ tiếp tục được xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Để xây dựng Đảng vững mạnh. chí công vô tư”. ngày xưa nêu cần. niềm tin. chính. lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình. phải xứng đáng là người lãnh đạo. không phải vì danh vọng cá nhân. thực hiện “đảng viên đi trước. chính sách và pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ. kiệm. cần quán triệt sâu sắc lời dạy của Bác : “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng”. . Cho nên Đảng viên và cán bộ phải đặt lợi ích của Đảng ra trước. cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất. mỗi cán bộ. gương mẫu trong mọi việc”. Trong công việc. làng nước theo sau”. Thứ ba. của Tổ quốc. lợi ích của cá nhân lại sau”. đây là điểm khác nhau căn bản giữa đạo đức cũ và đạo đức mới. đảng viên có tác động mạnh mẽ tới quần chúng trong thực hiện đường lối. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch. “Thật sự” nghĩa là phải nắm vững nội dung thực chất của đạo đức cách mạng – đạo đức vĩ đại. là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Muốn vậy. kinh nghiệm và bản lĩnh suốt 80 năm qua. 5. “Thấm nhuần” đạo đức cách mạng là có lẽ sống. Đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lao động lên trên. nhưng không bao giờ làm. như: “Bọn phong kiến. Hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. dưới ánh sang tư tưởng Hồ Chí Minh.

phân tích các khuyết điểm.Đầu tiên là tiết kiệm tiền của Nhà nước: lối sống giản dị của Bác.2. Nếu cần. huy động được nhân dân tham gia. câu chuyện UBND Hà Nội chúc tết Bác. tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. Tác phẩm sửa đổi lối làm việc (10/1947): có 6 vấn đề chính . đảng viên và nhân dân thực hành tiết kiệm: Câu chuyện hủ gạo cứu đói. Về nhận thức: Nắm và rút ra được những nội dung cơ bản. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai. Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: . tâm đắc về "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm.Tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước. Phương thức cơ bản để sửa chữa những khuyết điểm này là phải thông qua học tập. . .Tiết kiệm tiền của của Nhà nước. cụ thể như sau: 1.Bác luôn tiết kiệm thời gian cho người khác: Câu chuyện Bác đến thăm trường Trần Quốc Tuấn năm 1946. .Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch.… Và còn rất nhiều những mẫu chuyện như thế nữa.Bác luôn yêu cầu mọi người.Tư tưởng. biện pháp mà Đảng. b ) Dẫn chứng cụ thể về tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thực hành tiết kiệm: .Vấn đề cán bộ: Hồ Chủ tịch phân tích sâu sắc 5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. dùng vào đúng mục đích. quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.Tư cách và đạo đức cách mạng: Hồ Chủ tịch nêu rõ những lý tưởng. lãng phí. 1. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân.BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN VÀ CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN LÀM THEO TẤM GƢƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH Họ và Tên: Hiện đang công tác tại: Qua nghiên cứu. . không tổ chức điếu phúng linh đình. Tư tưởng. đảng viên. chống tham ô. mục tiêu và nguyên tắc hoạt động cơ bản của Đảng ta. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. đảm bảo quyền dân chủ của dân. . thói tật. chống tham ô. phê bình. chiếc ôtô. bản thân đã nhận thức và rút ra được những vấn đề tâm đắc. giữa cái tốt và cái xấu.Tiết kiệm thì giờ.Phê bình và sửa chữa: Hồ Chủ tịch chỉ rõ 3 loại khuyết điểm chính.Cách lãnh đạo: Hồ Chủ tịch chỉ ra phương pháp. . .Thứ hai. khuyết điểm của bản thân và xây dựng cho mình phương hướng rèn luyện trong thời gian tới cụ thể như sau: 1. giáo dục mọi người. học tập chuyên đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm. phẩm chất đạo đức của cán bộ.Tiết kiệm sức lao động.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. vì dân. căn bệnh cụ thể mà họ thường mắc phải và cách khắc phục chúng. lãng phí. không hoang phí. quan liêu: . tiết kiệm là không xa xỉ. tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về chống tham ô.Mấy điều kinh nghiệm: Hồ Chủ tịch nêu lên 6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động.Tiết kiệm vì mục tiêu phát triển Ba nội dung cần phải tiết kiệm: . quan liêu" và tác phẩm "Sửa đổi lối làm việc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. của nhân dân và của chính mình. .Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người. 1. mới xuất hiện khi thực hiện vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. dùng tiền tiết kiệm để tặng bộ đội. bao nhiêu cũng chi. trách nhiệm của người đảng viên.Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. tiết kiệm vì sự nghiệp chung.Thứ nhất.1. đảng viên thực hiện tốt vai trò phụ trách (quản lý) công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.… . cách thức để cán bộ.Thứ ba. cốt lõi. dặn dò mọi người cần phải thực hành tiết kiệm: Câu chuyện cái phong bì. công tác để cán bộ. đảng viên làm tốt công việc của mình. . không bừa bãi.3. lãng phí.Bác luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào để động viên cán bộ.… . phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. . Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: . . trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. . tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: a) Tư tưởng Hồ Chí Minh về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. . tự đánh giá những ưu. . các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. chỉ ra phương hướng.

góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. nâng cao trình độ kiến thức. Liêm. khuyết điểm: Trong hoạt động.Học tập theo tấm gương Bác Hồ về: “Cần. luôn vận động quần chúng chấp hành tốt chủ trương của Đảng và pháp luập của Nhà nước. 2. không vụ lợi. xây dựng lối sống chuyên cần. liên hệ chặt chẽ với quần chúng. Tham gia tốt công tác Đoàn thanh niên. Luôn có ý thức tiết kiệm. giải dị. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng. Hạn chế. trung thực với Đảng.. công tác và thực hiện nhiệm vụ của người đảng viên đôi lúc gián đoạn do công việc nhiều. luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. luôn đoàn kết. gây tác hại không nhỏ đối với công việc. rèn luyện. giản dị. luôn cố gắng nghiên cứu. hiệu quả. 2. . Phƣơng hƣớng thực hiện trong thời gian tới: . sinh hoạt Đoàn Thanh niên tại địa phương. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng.Sống lành mạnh. Bản thân gia đình đạt 6 tiêu chuẩn Gia đình văn hóa.Luôn phấn đấu. đóng Đảng phí đúng quy định. quan hệ với quần chúng nhân dân. . an tâm tư tưởng để hoàn thành nhiệm vụ được giao. bảo vệ tài sản công.Chống thói ba hoa: Hồ Chủ tịch coi đây là một trong 3 khuyết điểm chính ở đội ngũ cán bộ. . sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. Pháp luật của Nhà nước.1. thể hiện tính tiết kiệm. . phục tùng kỷ luật.Có lối sống trong sạch. Chính. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. bảo vệ lợi ích của nhân dân. sắp xếp công việc hợp lý để hoàn thành nhiệm vụ được giao. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. .Cùng đoàn viên thanh niên Chi đoàn tập trung cao độ và quyết liệt hơn bao giờ hết trong việc phấn đấu vượt khó. sáng tạo. đảng viên. chống lãng phí. Chí công vô tư”. lành mạnh.Lắng nghe. năng lực công tác.2. pháp luật của Nhà nước. Nghị quyết của Chi bộ. hoàn tốt thành nhiệm vụ của người đảng viên trong thời gian tới. đây là khuyết điểm về cách nói. chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng. phát huy thực hành tiết kiệm. sưu tầm về tư tưởng và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh để thực hiện thật tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. cách viết của họ khi tiếp xúc.Luôn có lập trường tư tưởng vững vàng. Liên hệ bản thân: 2. Kiệm.3. tác phong làm việc khoa học. . vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. 2. Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. không ngừng học tập. . tiên phong. thường xuyên tự phê bình và phê bình. gương mẫu của người đảng viên.Tích cực tham gia cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Rất mong được sự góp ý của Chi bộ để tôi tiếp tục phấn đấu. chính sách của Đảng. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. học tập. Ƣu điểm: .

Là để hoàn thành đầy đủ các kế hoạch. . quan liêu: .. Nâng cao ý thức trách nhiệm.. gian khổ đi trước. vì dân. Đã thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.. tiết kiệm không phải là bủn xỉn. hội nhập. xa rời quần chúng. trong tổ chức thực hiện của toàn xã hội. lãng phí.. . đảng viên. trò tác dụng của đội ngũ cán bộ. của nhân dân lên trên lợi ích cá nhân. chuyên môn.Đơn vị công tác: .Ngày vào công chức: . Trong giai đoạn chiến đấu xây dựng đất nước “ rất nhiều cán bộ. cho nhân dân. .. Trong giai đoạn kinh tế thị trường.. Chức vụ Chính quyền. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: . tiết kiệm tiền của của Nhà nước.. bản thân đã nhận thức.. tiết kiệm vì mục tiêu phát triển . phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc. hết lòng phụng sự Tổ quốc. học tập nâng cao trình độ.. giữa cái tốt và cái xấu. cụ thể: + Hoàn thành tốt công việc được giao. Tác phẩm “Sửa đổi lề lối làm việc”: Thông qua tác phẩm.Thông qua học tập. Trong giai đoạn đổi mới. nắm vững chủ trương đường lối của Đảng và chính sách... tiết kiệm là một phương thức để tăng thêm tiền vốn xây dựng đất nước.. biện pháp mà Đảng.. đạo đức là gốc của người cán bộ. lối sống.. biết cách tổ chức quần chúng thực hiện đường lối. ... gương mẫu..Trình độ văn hóa: . pháp luật của Nhà nước. huy động được nhân dân tham gia. Qua 4 năm thực hiện. công chức trước hết thể hiện trong quan hệ với nhiệm vụ được giao.5 nội dung cơ bản trong vấn đề chung về công tác cán bộ. .. Tác phẩm nâng cao đạo đức cách mạng.. không bừa bãi. bao nhiêu cũng chi. 2. tiết kiệm là tích cực chứ không phải là tiêu cực. b ) Về chống tham ô. 4. cách thức để cán bộ. tiết kiệm vì sự nghiệp chung. đảm bảo quyền dân chủ của dân.. . hưởng thụ theo sau”. lãng phí. . học tập và làm theo những lời dạy của Hồ Chí Minh.. Vì vậy. Thực hành tiết kiệm. thứ ba.Ba lý do cần phải thực hiện tiết kiệm: Để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng. Bí danh: không có..Chức vụ Đảng: . Ngày tham gia vào các đoàn thể chính trị-xã hội: . đoàn thể phát động. với công việc hàng ngày.. phê bình để sửa chữa 3 loại khuyết điểm chính. công tác để cán bộ. dám chịu trách nhiệm. rất cần sự năng động. đảng viên làm tốt công việc của mình.. .. tiết kiệm là không xa xỉ. muốn việc thành công hay thất bại là do cán bộ tốt hay kém. từ năm 2007 đến năm 2010 do Đảng. dám làm. . Quê quán: . mang lại hiệu quả. ... quét sạch chủ nghĩa cá nhân: Hồ Chí Minh luôn khẳng định cán bộ là gốc của mọi công việc.Chống thói ba hoa... tu dưỡng rèn luyện như sau: I.. đảng viên thực hiện tốt vai trò quản lý công việc và lãnh đạo đối với quần chúng nhân dân.... không chỉ tạo ra cho chúng ta cơ hội để phát triển. quan liêu: a) Về tiết kiệm và thực hành tiết kiệm: trong tư tưởng Hồ Chí Minh tiết kiệm là vì nước. không ngừng trau dồi. sáng tạo. dùng vào đúng mục đích. Ngày sinh: . .. pháp luật của Nhà nước.Tư cách và đạo đức cách mạng. phương hướng. mệnh lệnh. thứ hai. .. không hoang phí...Phương pháp.. cuộc cách mạng này là trong tư tưởng của mỗi người.Họ và Tên: . tức là tiết kiệm là chi tiêu hợp lý. . + Đấu tranh ngăn ngừa căn bệnh quan liêu. dám nghĩ. 3. Chính phủ cần thực hiện để sử dụng và phát huy tốt vai.. đảm bảo xã hội ta thực sự là xã hội của dân. lý luận chính trị. phục vụ nhân dân: ... Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định 6 nội dung chính: .Tiết kiệm trong tư tưởng Hồ Chí Minh có 3 điểm: Thứ nhất. mà cả những tác động tiêu cực vào đạo đức.. tư tưởng chính trị.Chỗ ở hiện nay: .. Nếu cần. đảng viên tỏ ra anh dũng. của nhân dân và của chính mình.Ba nội dung cần phải tiết kiệm: Tiết kiệm sức lao động. các mục tiêu của cách mạng trong từng thời kỳ.Là thực hiện dân chủ trong xã hội. đoàn thể: .. quét sạch chủ nghĩa cá nhân” lúc này càng trở nên rất quan trọng và cần thiết.chống tham ô. chủ trương của Đảng.6 kinh nghiệm từ thực tế hoạt động. nghiệp vụ. .Là một cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ.. mỗi cán bộ... “ Nâng cao đạo đức cách mạng. tự liên hệ và đề ra phương hướng phấn đấu.Về ý thức trách nhiệm: Ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân. chính sách. tiết kiệm thì giờ. lợi ích thiết thực cho nhà nước. + Phải biết đặt lợi ích của Nhà nước.. Về nhận thức: 1..BẢN THU HOẠCH CÁ NHÂN Qua 4 năm thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh ...

Về chống lãng phí. giải dị. nâng cao trình độ kiến thức. . tận lực. văn hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. nhất là đối với tinh thần tiết kiệm. công chức phải tận tâm.. cụ thể: + Phải đề ra được chủ trương. thường xuyên tự phê bình và phê bình. nhân dân. nâng cao trách nhiệm trong xây dựng tổ chức đảng trong sạch. Kiên quyết đấu tranh chống tiêu cực. trung thực với Đảng. nguyện vọng của nhân dân. .Tham gia xây dựng nghị quyết của Chi bộ hàng tháng. + Các cấp uỷ đảng. Đảng thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân. giữ gìn đoàn kết thống nhất trong chi bộ. . phục vụ nhân dân. tập thể nhằm điều chỉnh những thiếu sót để ngày càng hoàn thiện hơn. các ngành.Nguyên nhân của ưu điểm: Luôn tự nhận thức và đề ra mục tiêu để thực hiện. .Nâng cao trình độ công tác: phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. II. quan hệ tốt với nhân dân.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao. tiếp thu các ý kiến đóng góp của cá nhân. hiệu quả. thực sự coi xây đựng Đảng là nhiệm vụ then chốt ở tất cả các cấp.xã hội. b ) Về khuyết điểm: . thể hiện tính tiết kiệm. tích cực vận động gia đình và người khác thực hiện cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư. . gương mẫu của người đảng viên. còn uống rượu. Tham gia đủ các lần triệu tập sinh hoạt Đảng. là gốc của công việc.Rèn luyện đội ngũ cán bộ. là văn minh”. sinh hoạt tổ dân phố tại địa phương. Phƣơng hƣớng phấn đấu tích cực học tập. quan liêu: có đặt ra mục tiêu nhưng chưa có con số thống kê cụ thể kết quả đạt được. tận tình phụng sự Tổ quốc.Việc thực hành tiết kiệm đôi lúc còn chưa cao.Lắng nghe. vui vẻ hoà nhã với đồng chí và đồng nghiệp. . chuyên môn nhiều. chính sách. . c) Nguyên nhân: . quan tâm và chăm lo mọi mặt của đời sống nhân dân. bản thân đã được rèn luyện 2 năm trong môi trường quân ngũ cũng là một điều kiện tốt để thực hiện cuộc vận động. IV. đảng viên phải luôn nhận thức đúng và đầy đủ về Tổ quốc. phát huy dân chủ. góp ý chân tình để cùng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. + Phải tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân và xác định vì dân mà làm việc.Sống lành mạnh.Tiếp tục triển khai thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Những kết quả cụ thể qua 4 năm thực hiện làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh: a) Về ưu điểm: . Coi xây dựng Đảng là vấn đề then chốt hiện nay từ đó góp phần xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh là điều kiện tiên quyết để giữ vững ổn định chính trị . dự án đúng đắn phù hợp với sự phát triển của đất nước và vì lợi ích của nhân dân. sinh hoạt Đảng tại Chi bộ và tại địa phương. pháp luật của Nhà nước. cán bộ.Về hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc. có tài. lành mạnh. tổ chức và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng. không vụ lợi. bảo vệ tài sản của tập thể. về vị trí của cán bộ. 5. chính sách của Đảng.Các thành tích đạt được: . đồng thời phải biết hướng dẫn nhân dân tự chăm lo cuộc sống của mình. Đảng viên có đức. không xa hoa. một văn bản phải in 2 lần.Làm tốt công tác dân vận.Nguyên nhân của khuyết điểm: Do công việc đoàn thể. thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên. sáng tạo. lãng phí. lãng phí. giản dị.Tiếp tục phát huy những ưu điểm đã đạt được. . kiến nghị: .. . Phục vụ dân là nhiệm vụ của mỗi cán bộ.Có lối sống trong sạch. III.Mục tiêu đặt ra chưa thật sự cụ thể trong nội dung đấu tranh tự phê bình và phê bình. vững mạnh. không gây bè phái làm mất đoàn kết nội bộ để Đảng xứng đáng “là đạo đức. đóng Đảng phí đúng quy định. phục vụ nhân dân: Mọi người đều phải có trách nhiệm đối với đất nước. Xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch”là đạo đức là văn minh”: . . công chức. các chương trình. tiên phong. phải đặt lợi ích của Tổ quốc và nhân dân lên trên hết. xây dựng lối sống chuyên cần. .Trong tu dưỡng. Những đề xuất. Luôn tuyên truyền vận động quần chúng thực hiện đường lối. làm việc đúng theo quy định. giữ vững danh hiệu “gia đình văn hóa”. đảng viên. năng lực công tác. . . rèn luyện. lối sống tốt. tác phong làm việc khoa học. phát triển kinh tế. luôn đoàn kết. phục tùng kỷ luật. chính quyền. không ngừng học tập. đảng viên. phát huy thực hành tiết kiệm..Quan tâm đến công tác xây dựng Đảng.. học tập. hiểu rõ tâm tư. chú trọng nội dung làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. phẩm chất chính trị và đạo đức cách mạng.Luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.. nỗ lực làm theo tấm gƣơng đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới: . biết sắp xếp công việc một cách hợp lý để đạt được kết quả với năng suất và chất lượng cao. Cán bộ. tham nhũng.. . rèn luyện đạo đức đôi lúc cũng còn hạn chế. hơn nữa.

khen thưởng của đơn vị. Họ và tên. Người viết thu hoạch (Đã ký).. .Gắn với hoạt động thi đua.

khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật.Nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng.. chưa đáp ứng yêu cầu chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. .. kinh doanh ngày càng thông thoáng. tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm công nghệ.Xuất hiện những thách thức mới trong lĩnh vực bảo đảm an ninh chính trị.. từ trung ương đến địa phương. từ đó khai thác được những tiềm năng.Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế Xem tin gốc Đại Đoàn Kết . cơ sở và doanh nghiệp. .Mở rộng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường thế giới. sự vận động tất yếu của kinh tế khu vực và toàn cầu. trong lực lƣợng sản xuất. thực lực. sự vận động tất yếu của kinh tế quốc tế nói riêng. của mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và của toàn xã hội. nếu không kiểm soát và xử lý đúng đắn có thể dẫn đến rối loạn thị trường. bảo vệ lợi ích dân tộc. kế hoạch. quy mô.Đẩy nhanh quá trình xây dựng thể chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện. khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch mức sống gia tăng..Một bộ phận dân cư bị tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế. doanh nghiệp với doanh nghiệp. môi trường đầu tư. chiến lược hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. đồng bộ ở trong nước và học tập. Từ Đại hội toàn quốc lần thứ IX. của doanh nghiệp và người lao động. gay gắt hơn trên cả ba cấp độ: sản phẩm với sản phẩm. . thúc đẩy quá trình toàn cầu hóa kinh tế phát triển và trở thành một xu thế tất yếu của thời đại. tích cực mà nƣớc ta có thêm nhiều thời cơ và điều kiện thuận lợi nhƣ: Facebook Twitter 0 bình chọn Viết bình luận Lưu bài này . cơ chế. nhất là vào thị trường các thành viên khác của WTO với tư cách là một đối tác bình đẳng. bảo đảm độc lập.Phát huy tối đa nội lực. .. Nếu không kịp thời khắc phục thực trạng đó thì nước ta sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Các yếu tố này cùng với khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong bối cảnh đó nƣớc ta đã tham gia hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng. Tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân được khởi dậy mạnh mẽ. phát huy đầy đủ năng lực nội sinh. làm cho chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế thực sự trở thành sự nghiệp. Để chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta cần thực hiện những yêu cầu cơ bản như sau: .. . an ninh quốc gia. bảo vệ môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững của đất nước. thua thiệt và những tác động tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế như: . . . nội dung. đội ngũ cán bộ lãnh đạo.Chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam. Nhờ đó nhiều tiềm năng. Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy. thất nghiệp sẽ tăng lên. công khai. lợi thế kinh tế của nước ta được phát huy.. Nhà nước với Nhà nước. nắm vững quy luật. . xác định chiến lược. sâu sắc của cách mạng khoa học công nghệ và kinh tế tri thức đã dẫn tới sự phát triển mang tính nhảy vọt trong xã hội. ảnh hưởng tiêu cực đến ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước. tác động ngày càng mạnh mẽ.. không duy trì những chính sách bảo hộ nay không cần thiết và phá bỏ triệt để những trợ cấp phi lý của Nhà nước đối với các doanh nghiệp. Đó là chủ trương. giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.. quốc phòng. đa dạng hóa. lợi thế của đất nước. tạo ra triển vọng và động lực mới cho đầu tư trong và ngoài nước gia tăng. nắm vững quy luật. nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế. phát huy vai trò ảnh hưởng của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.11 tháng trước 2409 lượt xem Những thập niên gần đây. tri thức từ bên ngoài và sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế để xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường hiện đại. chiến lược. quản lý kinh tế và quản trị doanh nghiệp. tư tưởng. minh bạch cũng như trong chính sách kinh tế và cơ chế quản lý. kịp thời nhanh nhạy điều chỉnh. lộ trình. minh bạch. giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thông qua đó Việt Nam được tham gia hoạch định chính sách thương mại toàn cầu theo hướng trật tự và công bằng hơn. nhờ hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với tinh thần chủ động. đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với xu hướng cấu trúc lại nền kinh tế thế giới và tiềm năng. lợi thế và năng lực nội sinh cũng như sức cạnh tranh của nền kinh tế còn nhiều hạn chế. chiến lược hội nhập đến phương thức lãnh đạo.Thúc đẩy công cuộc đổi mới tiến hành một cách toàn diện. đổi mới bên trong từ đường lối. đa phương hóa quan hệ kinh tế quốc tế. bảo vệ tốt hơn lợi ích kinh tế của đất nước. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có nội dung rất rộng. Đó là việc chuẩn bị các điều kiện. yếu kém. xây dựng lộ trình.Nước ta phải chịu sức ép cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ hơn.. bảo vệ môi trường. nên kết quả đạt được chưa tương xứng với tiềm năng. quản lý và hoạt động thực tiễn. quyết tâm của Đảng và Nhà nước. tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa. Đảng ta đã đề ra chủ trương chủ động hội nhập kinh tế quốc tế nhưng thực tế triển khai thực hiện chủ trương đó trong 10 năm qua còn chưa quán triệt và chưa thể hiện tốt tinh thần đó. lợi thế của nước ta. .. bước đi phù hợp. chính sách.Những biến động của thị trường thế giới sẽ tác động mạnh đến nền kinh tế Việt Nam.Tham gia vào các quá trình và thực hiện vai trò của một thành viên có địa vị bình đẳng như các thành viên khác. .

nhằm củng cố chủ quyền và an ninh quốc gia. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế để tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước. trình độ phát triển của đất nước. . trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. nôn nóng. của mọi người dân. lợi thế và các nguồn lực của mọi thành phần kinh tế. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế với yêu cầu giữ vững an ninh.Không ngừng bổ sung. tranh thủ những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển và các nước có nền kinh tế chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu. hoàn thiện chiến lược. đảm bảo vừa phù hợp với điều kiện. tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. cảnh giác với những mưu toan của các thế lực thù địch thông qua quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta để thực hiện ý đồ “diễn biến hòa bình”. .Kết hợp chặt chẽ quá trình chủ động. thụ động. thiếu sự cân nhắc cẩn trọng. mọi tiềm năng.Cần linh hoạt trong xử lý tính hai mặt của quá trình chủ động. quy hoạch. kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng. . tùy theo vấn đề. vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập theo quy định của các tổ chức kinh tế quốc tế mà nước ta tham gia.Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân. do dự.. bao cấp sang kinh tế thị trường hiện đại. vừa phải chống tư tưởng giản đơn. lộ trình. vừa phải đề phòng tư tưởng chần chừ. quốc phòng. thông qua chủ động. . tùy theo đối tác. trường hợp và thời điểm cụ thể.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->