Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

1
NS:06/02/2012
NG:09/02/2012 (8b)
10/02/2012 (8a)
Chƣơng III. TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
Tiết 37 ĐỊNH LÍ TA-LÉT TRONG TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tính được tỉ ssố của hai đoạn thẳng theo cùng một dơn vị đo.Biết được tỉ
số của hai đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo.
2.Kĩ năng:
- Dựa vào tỉ số của hai đoạn thẳng và tỉ lệ thức chỉ ra được các đoạn thẳng
tỉ lệ trong bài toán đơn giản.
- Hiểu định lí Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác.
- Vận dụng được định lí ta-lét để chứng minh hai đường thẳng song song.
3.Thái độ:
- Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Thước, eke, bảng phụ
2.Học sinh: Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (Giới thiệu và tạo tình huống). 5’
*Mục tiêu: Giới thiệu sơ lược về nội dung của chương và tạo tình
huống vào bài mới.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV: giới thiệu nội dung của
chương và tạo tình huóng vào bài
như sgk.
HS chú ý nghe giảng

Hoạt động 2: Tỉ số của hai đoạn thẳng và đoạn thẳng tỉ lệ 20’
*Mục tiêu: Hiểu thế nào là tỉ số của hai đoạn thẳng.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

GV: Cả lớp làm ?1

D C
B A


1.Tỉ số của hai đoạn thẳng.
HS : Cho AB = 3cm; CD = 5cm
3
5
AB
CD
=
Cho EF = 4dm; MN = 7dm

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

2
+ Cho biết
CD
AB

MN
EF
?
+ Khi đó
AB
CD
gọi là tỉ số của hai đoạn
thẳng AB và CD
Kí hiệu:
AB
CD

+ Nếu AB = 300 cm; CD = 400 cm
thì tỉ số của AB và CD là gì?

+ Tỉ số của 2 đường thẳng có phụ
thuộc cách chọn đơn vị không?

- GV: Cả lớp làm ?2 và rút ra định
nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ

-GV chốt lại.
4
7
EF
MN
=
HS :
5
3
CD
AB
= ;
7
4
MN
EF
=
HS :
3
4
AB
CD
= (1)
HS : không. Vì nếu AB = 3; CD =
4
Thì
3
4
AB
CD
= (2)
Từ (1) và (2) => tỉ số không phụ
thuộc đơn vị


2.Đoạn thẳng tỉ lệ
D' C'
B' A'
D C
B A- Hs : ?2
' '
' '
AB A B
CD C D
= Khi đó ta nói AB và
CD tỉ lệ với A’B’ và C’D’.


Hoạt động 3: Tìm hiểu định lí ta-lét 15’
* Mục tiêu: Hiểu định lí ta-lét và vận dụng vào giải bài tập
* Đồ dùng: Thước.
* Cách tiến hành:

a C' B'
C
B
A

- GV: Cả lớp làm ?3
Trên đây chỉ là trường hợp cụ thể,
tổng quát ta có định lí sau: ......
- Đọc nội dung định lí Talét?


+ Ngoài các đoạn thẳng tỉ lệ trên ta
còn suy ra tỉ số nào?


+ Chốt lại nội dung của định lý Talét.
3. Định lí ta-lét trong tam giác

- HS : Trình bày tại chỗ

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

3
Định lý này thừa nhận không chứng
minh.
GV: áp dụng định lý Ta lét các em
làm ví dụ sau
Tìm x trong hình vẽ (bảng phụ)
MN // EF
x 2
4 6,5
N M
F E
D

+ Nhận xét bài làm của bạn?
+ Chữa và chốt lại nội dung của định
lý Talét

GV: các nhóm làm ?4


+ Yêu cầu HS đa ra kết quả, sau đó
chữa theo nhóm

- Định nghĩa tỉ số của 2 đoạn thẳng,
đoạn thẳng tỉ lê? Cho ví dụ minh
hoạ?

- Viết nội dung định lí Talét bằng
hình vẽ?

- GV phát biểu lại nội dung định líHS: Nếu 1 đường thẳng song
song vói 1 cạnh của tam giác và
cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra
trên 2 cạnh đó những đoạn
thẳng tỉ lệ
HS :
' ' ' '
AB AC
A B A C
=
' '
;
' ' ' '
BB CC AB AC
AB AC BB CC
= =
HS ghi bài


HS : Vì MN//EF nên theo định lý
Talét có
6, 5 4
2
2.6, 5
3, 25
4
DMX DN
ME NF x
x
= · =
· = =HS nhận xétHS hoạt động nhóm

HS đưa ra kết quả nhómA

3 x
D E

5 10
B C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

4HS trả lời , lên bảng viết .

HS chú ý nghe

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 5’
Học định nghĩa, định lí theo SGK
Bài tập về nhà: 4,5/ tr58
* HD bài 5:
a) Theo gt MN // BC ta có :
AM AN AM AN
hay
MB NC MB AC AN
= =
÷
Thay số
vào tìm được x .

NS:07/02/2012
NG:10/02/2012 (8b)
A
4 5

M N
x
B C
B
C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

5
11/02 (8a)
Tiết 38 ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Hiểu được cách chứng minh hệ quả của định lí đảo là dựa vào định lí ta-
lét và tính chất của hình bình hành để chỉ ra các đoạn thẳng là các cạnh của tam
giác.
2.Kĩ năng:
- Vẽ được đường phân giác, đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường
phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên, từ đó tính được tỉ số
độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy.
- Vận dụng được định lí đảo của định lí ta-lét để giải bài tập.
3.Thái độ:
- Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Thước, eke, bảng phụ
2.Học sinh: Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1: Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
* Mục tiêu: Tái hiện định lí ta-lét trong tam giác và tạo tình huống
vào bài mới.
* Đồ dùng: Thước.
- Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
1. Phát biểu định lí Talét
Vẽ hình minh hoạ?
2. Chữa bài tập 5b/59 SGK

HS 1: Phát biểu định lí

HS2: MN//BC
=>
AM AN
AB NC
=
;
AM AN BM NC
AB AC AB AC
= =
HS 2: Ta có
QF =DF-DQ=24-9 =15
Vì PQ//EF =>
DP DQ
PE QF
=
=>
9
6, 3
10, 5 15
x
x = => =
Vậy DP = 6,3

- HS nhận xét.
D

x 9 24

P Q

10,5
E F
F
E
FGiáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

6- GV gọi HS nhận xét và cho điểm

Hoạt động 2: Tìm hiểu về định lí đảo 20’
* Mục tiêu: Phát biểu được định lí đảo.
* Đồ dùng: Thước, Bảng phụ
* Cách tiến hành:
GV: Cả lớp làm ?1 ở bảng phụ?

+ So sánh các tỉ số
' AB
AB

' AC
AC+ Vẽ đường thẳng a đi qua B’ và
song song với BC, đường thẳng a
cắt AC tại C’’?
+ Tính AC’’?
+ Nhận xét về C’ và C” BC và
B’C’?
+ Từ ?1 ta có định lí sau. Đọc
SGK?
GV: Nghiên cứu ?2 ở bảng phụ?

Hình 9
14
7
10 6
5 3
F
E D
C B
A

+ Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp
đường thẳng song song?
+ Tứ giác BDEF là hình gì? Vì
sao?
+ So sánh các tỉ số ; ;
AD AE DE
AB AC BC

và nhận xét?

1. Định lí đảo
HS vẽ hình vào vở ghi
AB = 6cm
AC = 9cm
AB’ = 2cm
AC’ = 3cm
HS :
' 2 1
6 3
AB
AB
= =
' 3 1
9 3
AC
AC
= =
=>
' AB
AB
=
' AC
AC

HS Vẽ hình vào vở ghi
AC’’ =3cm
C’ ÷C’’ và BC÷ B’C’
HS đọc định lí đảo của định lí
Talét?2
HS: Đọc đề bài

Hai cặp đường thẳng song song

Tứ giác BDEF là hình bình hành.
Vì có 2 cặp cạnh đối song song
A

C" a
B' C'

B C
B
C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

7
HS : Các tỉ số trên bằng nhau.
AD AE DE
AB AC BC
= =
Nhận xét: các cặp cạnh của 2 tam
giác ADE và ABC’ tỉ lệ


Hoạt động 3: Hệ quả của định lí ta- let 15’
* Mục tiêu: phát biểu được hệ quả của định lí ta-lét.
* Đồ dùng: Thước, bảng phụ
* Cách tiến hành:

D
C' B'
C B
A


GV: Đọc hệ quả của định lí Talét?
+ vẽ hình ghi GT - KL của hệ quả


+ Cho biết hướng chứng minh+ Yêu cầu HS tự chứng minh vào vở


GV: Đưa ra hình vẽ 11/61 ở bảng
phụ
Yêu cầu HS xét xem hệ quả còn
đúng trong H11 không ?
- Đưa ra chú ý

* Củng cố:
Làm ?3/62

a) Do DE//BC ta có :
2. Hệ quả của định lí Talét
HS Đọc hệ quả
HS Vẽ hình vào vở ghi............


GT AABC; B’C’//BC
KL
' ' ' ' AB AC B C
AB AC BC
= =

Chứng minh SGK/61


HS : áp dụng định lí Talét đối
với
+) B’C’//BC
+ C’D//AB (tự kẻ)
HS trình bày vào vở
HS trả lời : đúng
HS hoạt động nhóm, đại diện
nhóm lên trình bày.
*Chú ý: SGK/61

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

8

AD DE 2 x 2.6,5
x
AB BC 5 6,5 5
= ¬ = ¬ = =...

b) Do MN//PQ ta có :
0N MN 2 3 2.5,2
x
0P QP x 5,2 3
= ¬ = ¬ = =...
Các nhóm nhận xét và sửa
chữa.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 5’
- Học định lí đảo và hệ quả của định lí Talét .
- BTVN: 7,9/ tr63

* Hướng dẫn bài 7a:
áp dụng hệ quả định lí Ta-lét ta có
EF
MN
DE
DM
= , từ đó thay số vào
tính
x = EF


NS:13/02/2012
NG:16/02/2012 (8b)
17/02 (8a)
Tiết 39 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét.
2.Kĩ năng:
- Vẽ được đường phân giác, đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường
phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên, từ đó tính được tỉ số
độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

9
- Vận dụng được định lí đảo của định lí ta-lét và hệ quả của định lí vào
làm bài tập.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Thước, eke, bảng phụ
2.Học sinh:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra bài cũ). 5’
*Mục tiêu: Tái hiện định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét trong tam
giác
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
Kiểm tra bài cũ
- GV: đưa ra hình vẽ
- Gọi HS lên bảng trình bày
+ Dựa vào số liệu ghi trên hình vẽ có
thể rút ra nhận xét gì về hai đoạn
thẳng DE và BC
+ Tính DE nếu BC = 6,4 cm?

*) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa

A
2,5 3

D E
1,5 1,8

B 6,4 C

Giải :
1, 5 3
2, 5 5
BD
AD
= = ;
1,8 3
3 5
EC
EA
= =
¬
BD EC
AD EA
= ¬DE//BC
Hoạt động 2 Chữa bài tập về chứng minh và tính toán 15’
*Mục tiêu:: làm được các bài tập chứng minh đơn giản.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Bài 10/63 (13 phút)
* HS làm việc theo nhóm
Bài 10/63
C
H
B
H'
C'
B'
A
d


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

10

- HS các nhóm trao đổi

- Đại diện các nhóm trả lời
- So sánh kết quả tính toán của các
nhóm

* áp dụng Ta-let vào dựng đoạn
thẳngGv gọi các nhóm nhận xét và cho
điểm
Giải:
a)- Cho d // BC ; AH là đường cao
Ta có:
' AH
AH
=
' AB
AB
(1)

' AB
AB
=
' ' B C
BC
(2)
Từ (1) và (2) ¬
' AH
AH
=
' ' B C
BC

b) Nếu AH' =
1
3
AH thì
S
A AB'C'
=
1 1 1 1
2 3 3 9
AH BC
| || |
=
| |
\ .\ .

S
AABC

= 7,5
cm
2

-HS nhận xét

Hoạt động 3 Chữa bài tập về định lí đảo và hệ quả của
định lí
20’
*Mục tiêu: Tái hiện định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét trong tam giác
*Đồ dùng:Thước.
*Cách tiến hành:
Chữa bài 14 (10 phút)
a) Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao
cho:

x
m
= 2
Giải
- Vẽ
^
xoy
- Lấy trên ox các đoạn thẳng OA =
OB = 1 (đ/vị)
- Trên oy đặt đoạn OM = m
- Nối AM và kẻ BN//AM ta được MN
= OM ¬ON = 2 m
Bài 14
x
B
1
A
1
0 m m y
M N

B x

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

11
b)
2
3
x
n
=
- Vẽ xoy
- Trên oy đặt đoạn ON = n
- Trên ox đặt đoạn OA = 2
OB = 1
- Nối BN và kẻ AM// BN ta được
x = OM =
2
3
n


*Củng cố, luyện tập (13 phút)
- GV: Cho HS làm bài tập 12
- GV: Hướng dẫn cách để đo được
AB


A0 M N
y


Bài 12 (sgk-64)
V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 5’
- Làm các bài tập 11,13
- Hướng dẫn bài 13
Xem hình vẽ 19 để sử dụng được định lý Talet hay hệ quả ở đây
đã có yếu tố song song ? A, K ,C có thẳng hàng không?
- Sợi dây EF dùng để làm gì?
* Bài 11:
Tương tự bài 10.
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

12
NS:14/02/2012
NG:17/02/2012 (8b)
18/02/2012 (8a)
Tiết 40 ¬3. TÍNH CHẤT ĐƢỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Biết vẽ đường phân giác, đo được độ dài các đoạn thẳng mà đường phân
giác đó định ra trên cạnh đối diện và độ dài các cạnh bên và nội dung định lí.
2.Kĩ năng:
- Tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc
cạnh đáy và biết tính toán độ dài của các đoạn thẳng và chứng minh hình học
dựa và tính chất của đường phân giác.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Thước, eke, bảng phụ
2.Học sinh: Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Giới thiệu và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại đường phân giác cuuả tam giác và tạo tình
huống vào bài mới.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
a- Kiểm tra bài cũ:
Thế nào là đường phân giác trong
tam giác?
*) Đặt vấn đề:
- GV: Giới thiệu bài:
Bài hôm nay ta sẽ cùng nhau nghiên
cứu đường phân giác của tam giác
có tính chất gì nữa và nó được áp
dụng ntn vào trong thực tế?

- HS trả lời câu hỏi của Gv- HS chú ý lắng nghe.

Hoạt động 2 Tìm hiểu về định lí 25’
*Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào giải bài tập.
*Đồ dùng: Thước, com pa

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

13
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS làm bài tập ?1

C
D
B
A
3
6


- GV: Cho HS phát biểu điều nhận
xét trên ? Đó chính là định lý


- Yêu cầu HS phát biểu định lý và ghi
gt và kl của định lí
E
C
D
B
A

- GV: dựa vào kiến thức đã học về
đoạn thẳng tỷ lệ muốn chứng minh tỷ
số trên ta phải dựa vào yếu tố nào? (
Từ định lý nào)
- Theo em ta có thể tạo ra đường
thẳng // bằng cách nào? Vậy ta
chứng minh như thế nào?
- HS trình bày cách chứng minh

- Gọi HS nhận xét
1:Định lý:
?1
+ Vẽ tam giác ABC:
AB = 3 cm ; AC = 6 cm;
^
A= 100
0

+ Dựng đường phân giác AD
+ Đo DB; DC rồi so sánh
AB
AC

DB
DC

Ta có:
AB
AC
=
3 1
6 2
= ;
2, 5
5
DB
DC
=
2, 5 1
5 2
= ¬
AB
AC
=
DB
DC

Định lý: (sgk/65)GT °ABC: AD là tia phân
giác
của
-

BAC ( D e BC )
KL
AB
AC
=
DB
DC

Chứng minh
Qua B kẻ Bx // AC cắt AD tại E:
Ta có:
^ ^
CAE BAE = (gt)
vì BE // AC nên
^ ^
CAE AEB = (slt)
¬
^ ^
AEB BAE = do đó AABE cân tại
B
¬BE = AB (1)
áp dụng hệ quả của định lý Talet
vào ADAC ta có:
DB
DC
=
BE
AC
(2)
Từ (1) và (2) ta có
AB
AC
=
DB
DC

Nhận xét

Hoạt động 3 Tìm hiểu chú ý 8’
*Mục tiêu: Biết trường hợp định lí còn đúng cho cả tia phân giác của
góc ngoài của tam giác.
*Đồ dùng: Thước, com pa.
*Cách tiến hành:

- GV: Đưa ra trường hợp tia
phân giác góc ngoài của tam
giác

' D B
DC
=
AB
AC
( AB = AC )


2) Chú ý:


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

14
- GV: Vì sao AB = AC
* Định lý vẫn đúng với tia
phân giác góc ngoài của tam
giác
HS làm ?2 ; ?3
A


4,5 7,5


B x D y
C
- HS làm việc theo nhóm
nhỏ

- Đại diện các nhóm trả lời
x
E 3 H
F


5
8,5E'
D'
B
C
A


* Định lý vẫn đúng với tia phân giác góc
ngoài của tam giác

' D B
DC
=
AB
AC
( AB = AC )
? 2 Do AD là phân giác của
^
BAC nên:

3, 5 7
7, 5 15
x AB
y AC
= = =
+ Nếu y = 5 thì x = 5.7 : 15 =
7
3

?3 Do DH là phân giác của
^
EDF nên
5 3
8, 5 3
DE EH
EF HF x
= = =
÷
¬x-3=(3.8,5):5 = 8,1


Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập 5’
*Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới học vào làm bài tập.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:

*Củng cố,luyện tập:

Bài tập 17

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

15

- GV yêu cầu HS làm bài tập 17M
C
B
E
D
A

- GV gọi HS khác nhận xét và GV
chữa lại


M
C
B
E
D
A

Giải:
Do tính chất phân giác:
;
BM BD MC CE
MA AD MA EA
= = mà BM = MC
(gt)
BD CE
DA AE
= ¬DE // BC ( Định lý đảo
của Ta-lét
HS nhận xét.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm các bài tập: 15; 19; 20 sgk-67 và 68


NS:20/02/2012
NG:23/02/2012 (8b)
24/02/2012 (8a)


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

16
Tiết 41 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại định lí về tính chất đường phân giác của tam giác
2.Kĩ năng:
- Vẽ được đường phân giác, đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường
phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên, từ đó tính được tỉ số
độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.Giáo viên: Thước, eke, bảng phụ
2.Học sinh:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra bài cũ). 5’
*Mục tiêu: Tái hiện định lí về tính chất đường phân giác của tam
giác
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động của HS
Kiểm tra bài cũ
Phát biểu định lý đường phân giác
của tam giác?

- GV: Dùng bảng phụ
1) Cho hình vẽ:
- Các nhóm HS làm việc

AD là tia phân giác của -

A
GT AB = 3 cm; AC = 5 cm;
BC = 6 cm

KL BD = ? ; DC = ?

- Các nhóm trưởng báo cáo


HS phát biểu định lí.
A

B D C

Giải:
Do AD là phân giác của
^
A nên ta
có:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

17

- GV gọi HS khác nhận xét
3 3
5 8
BD AB BD AB
DC AC BD DC AB AC
= = · = =
+ +

3
6 8
BD
¬ = ¬BD = 2,25
¬DC = 3,75cm


Nhận xét

Hoạt động 2 Bài tập về chứng minh 20’
*Mục tiêu: Biết chứng minh các tỉ số bằng nhau theo hình vẽ.
*Đồ dùng: Thước, Bảng phụ
*Cách tiến hành:
2) Chữa bài 1 (sgk-68)
- GV cho HS vẽ hình và Chứng
minh:
AE BF
DE FC
= ;
AE BF
AD BC
=
- Gọi HS nhận xét và GV chữa lại

Bài 19 (sgk-68)

A B
O a

E F

D C

Giải
a) Gọi O là giao điểm của EF với
BD là I ta có:
AE BI BF
DE ID FC
= = (1)
- Sử dụng tính chất tỷ lệ thức ta
có:
(1) ·
AE BF
AE ED BF FC
=
+ +

·
AE BF
AD BC
=

Nhận xét


Hoạt động 3 Bài tập về chứng minh hai cạnh bằng nhau 18’
*Mục tiêu: Biết chứng minh các tỉ số bàng nhau theo hình vẽ.
*Đồ dùng: Thước, Bảng phụ
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

18
Bài tập 20 (sgk- 68)
- Yêu cầu HS đọc đề và suy nghĩ
cách giải.
- Nếu đường thẳng a đi qua giao
điểm O của hai đường chéo AC và
BD.
- Nhận xét gì về 2 đoạn thẳng OE,
FO.
- Yêu cầu HS trả lời theo câu hỏi
hướng dẫn của GV và lên bảng thực
hiện:Gọi HS nhận xét?
Bài 20 (sgk-68)
HS đọc đề bài
A B
O a

E F

D
C
Giải:
Ta có:
AE BF
AD BC
= và
AE EO
AD CD
= ;
FO BF
CD BC
=
- áp dụng hệ quả vào AADC và
ABDC
¬EO = FO
Nhận xét

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm bài 22/ sgk
- Hướng dẫn: Từ 6 góc bằng nhau, có thể lập ra thêm những cặp
góc bằng nhau nào? Có thể áp dụng định lý đường phân giác của tam
giác
- Chuẩn bị bài khái niệm hai tam giác đồng dạng

NS:21/02/2012
NG:24/02/2012 (8b)
25/02/2012 (8a)


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

19
Tiết 42 ¬4. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Lấy được ví dụ về hai tam giác đồng dạng, biết tỉ số đồng dạng và các
tính chất của hai tam giác đồng dạng:
+ Có khá niệm về những hình đồng dạng,
+ Biết hai tam giác gọi là đồng dạng với nhau nếu các góc bằng nhau và
các cạnh tương ứng tỉ lệ.
2.Kĩ năng:
- Bước đầu làm quen về hai tam giác đồng dạng và cách vẽ hình tam giác
đồng dạng.
- Vận dụng hệ quả của định lý Talet trong chứng trong chứng minh hình
học
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu:Tái hiện lại định lí talét và tạo tình huống vào bài mới.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV Phát biểu hệ quả của định lý
Talet?

*) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa
- HS phát biểu nội dung định lí

- HS chú ý lắng nghe.

Hoạt động 2
Quan sát nhận dạng hình có quan hệ đặc biệt
và tìm khái niệm mới

15’
*Mục tiêu: Hình thành định nghĩa, tính chất của hai tam giác đồng
dạng.
*Đồ dùng: Thước, Bảng phụ.
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS quan sát hình 28? Cho
ý kiến nhận xét về các cặp hình vẽ
1.Tam giác đồng dạng:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

20
đó?
- GV: Các hình đó có hình dạng
giống nhau nhưng có thể kích thước
khác nhau, đó là các cặp hình đồng
dạng.
- GV: Cho HS làm bài tập ?1 - GV:
Em có nhận xét gì rút ra từ ?1
- GV: Tam giác ABC và tam giác
A
'
B
'
C
'
là 2 tam giác đồng dạng.
- HS phát biểu định nghĩa.
AABC # AA
'
B
'
C
'

·
' ' ' ' ' '
A B AC B C
AB AC BC
= =

^ ^ ^
^ ^ ^
' ' '
; ; A A B B C C = = =
- GV: Cho HS làm bài tập ? 2 theo
nhóm.
- Các nhóm trả lời xong làm bài tập
?2
- Nhóm trưởng trình bày.
+ Hai tam giác bằng nhau có thể
xem chúng đồng dạng không? Nếu
có thì tỷ số đồng dạng là bao nhiêu?
+ AABC có đồng dạng với chính nó
không, vì sao?
+ Nếu AABC # AA
'
B
'
C
'
thì AA
'
B
'
C
'
#
AABC? Vì sao? AABC # AA
'
B
'
C
'

tỷ số k thì AA
'
B
'
C
'
# AABC là tỷ số
nào?
- HS phát biểu tính chất.a/ Định nghĩa

?1
A
A
'

4 5
2 2,5

B 6 C B
'
3 C
'
' '
2 1
4 2
A B
AB
= = ;
' '
2, 5 1
5 2
AC
AC
= =
' '
3 1
6 2
B C
BC
= = ;
^ ^ ^
^ ^ ^
' ' '
; ; A A B B C C = = =

Tính chất.
1/ Mỗi tam giác đồng dạng với
chính nó.
2/ A ABC # A A
'
B
'
C
'
thì A A
'
B
'
C
'
#
AABC
3/ AABC # AA
'
B
'
C
'

AA
'
B
'
C
'
#A A
''
B
''
C''
thì AABC # AA
''
B
''
C''.

Hoạt động 3 Hình thành định lí 15’
*Mục tiêu: Hình thành định lí và mở rộng thêm phần chú ý.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS làm bài tập ?3 theo
nhóm.
- Các nhóm trao đổi thảo luận bài tập
?3.
- Cử đại diện lên bảng

- GV: Chốt lại ¬ Thành định lý
2. Định lý (SGK/71).
A

M N a
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

21
- GV: Cho HS phát biểu thành lời
định lí và đưa ra phương pháp
chứng minh đúng, gọn nhất.


- HS ghi nhanh phương pháp chứng
minh.

- HS nêu nhận xét ; chú ý.

B C
GT AABC có MN//BC

KL AAMN # AABC
Chứng minh:
AABC & MN // BC (gt)
A AMN # A ABC có
^ ^ ^ ^
; AMB ABC ANM ACB = = ( góc đồng
vị)
^
A là góc chung
Theo hệ quả của định lý Talet
AAMN và AABC có 3 cặp cạnh
tương ứng tỉ lệ
AM AN MN
AB AC BC
= = .Vậy A AMN #
AABC
* Chú ý: Định lý còn trong trường
hợp đt a cắt phần kéo dài 2 cạnh
của tam giác và song song với
cạnh còn lại.


Hoạt động 5 Củng cố và luyện tập 8’
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức mới học và vận dụng vào làm các
bài tập.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
- HS trả lời bài tập 23 SGK/71
- HS làm bài tập sau:
AABC # AA
'
B
'
C
'
theo tỷ số k
1

AA
'
B
'
C
'
# A A
''
B
''
C'' theo tỷ số k
2
Thì AABC# A A
''
B
''
C'' theo tỷ số nào
? Vì sao?

Bài tập 23 SGK/71
+ Hai tam giác bằng nhau thì
đồng dạng với nhau ¬ đúng
+ Hai tam giác đồng dạng với
nhau thì bằng nhau ( Sai) Vì chỉ
đúng khi tỉ số đồng dạng là 1.
Giải:
1
a
k
b
= ;
2
b
k
c
=
1 2
a
k k
c
¬ =
AABC# A A
''
B
''
C'' theo tỷ số k
1
.k
2


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm các bài tập 25, 26 (SGK)
- Chú ý số tam giác dựng được, số nghiệm.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

22


NS:27/02/2012
NG:01/03/2012 (8b)
02/03/2012 (8a)
Tiết 43 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại khái niệm về hai tam giác đồng dạng và định lí.
2.Kĩ năng:
- Củng cố lại cách vẽ hai hình tam giác đồng dạng và các kiến thức lên
quan.
- Vận dụng hệ quả của định lý Talet trong chứng trong chứng minh hình
học
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

23
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
-GV em hãy phát biểu khái niệm hai
tam giác đồng dạng và định lí?
- HS phát biểu nội dung.

Hoạt động 2 Bài tập chứng minh 20’
*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào giải bài tập
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
- GV: Nghiên cứu BT 26/27 ở trên
bảng phụ

- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm,
sau đó đưa ra kết quả
a) cách dựng
Trên AB lấy AM =2/3 AB
Từ M kẻ MN//BC (NeAC)
Dựng AA’B’C’ = AAMN

1. bài tập 26/72
HS đọc đề bài
Hoạt động theo nhóm
đưa ra kết quả nhóm
b) Chứng minh
Vì MN//BC => AAMN # AA’B’C’
VàAAMN = AA’B’C’
=> AA’B’C’ # AABC
(theo k =1)HS : Nhận xét


A A'M N B' C’
B C

B C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

24
Hoạt động 3 Bài tập tính toán 15’
*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào giải bài toán.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
GV: Đưa đề bài lên bảng phụ
+ Nếu gọi chu vi AA’B’C’ là 2P’ và
chu


vi AABC là 2P thì tính tỉ số chu vi 2
tam giác trên?
Tính 2P và 2P’
Lập tỉ số:
2
2 '
P
P

HS : Trình bày .......
+ Gọi HS trình bày và chữa

+ Biết 2P - 2P’ = 40dm
Hãy tính chu vi AABC? Và chu vi
AA’B’C’?
+ Yêu cầu trình bày và chữa

2. bài tập 28/72
HS : Theo dõi đề bài


HS : hoạt động theo nhóm , đưa
ra kquả nhóm
a) 2P’ = A’B’ + B’C’ +C’A’
2P = AB + BC +CA
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 2 3
2 ' 5
+ +
= = = = =
+ +
A B B C C A A B B C A C P
AB BC AC AB BC AC P

b) Có
2 3
2 ' 5
P
P
=
=>
2 ' 3 2 ' 3
2 ' 60( )
2 2 ' 5 3 40 2
= => = => =
÷ ÷
P P
P dm
P P
Và 2P = 60+40 = 100 dm


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 5’
- Phát biểu định nghĩa, tính chất về 2 tam giác đồng dạng?
- BTVN: 27,28 sbt
- Xem lại các bài tập đã chữa
- Đọc trước bài 6
NS:28/02/2012
NG:02/03/2012 (8b)
03/03 (8a)
Tiết 44 ¬5. TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

25
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Biết tỉ số các cạnh tương ứng gọi là tỉ số đồng dạng và biết được điều kiện để
hai tam giác đồng dạng theo trường hợp thức nhất.
2.Kĩ năng:
- Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song và hệ quả của định lí talet
chứng minh được: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song
song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác
đã cho.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm về hai tam giác đồng dạng
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Hãy phát biểu định lý về hai tam
giác đồng dạng?
- HS làm bài tập ?1/sgk/73
( HS dưới lớp làm ra phiếu học tập)
- GV: Dùng bảng phụ đưa ra bài tập
?1
* HS: AN =
1
2
AC = 3 cm
AM =
1
2
AB = 2 cm
- M, N nằm giữa AC, AB theo ( gt)
¬MN =
2
BC
= 4 cm ( T/c đường trung
bình cuả tam giác) và MN // BC.Vậy
AAMN # AABC &AAMN = AA'B'C'
*) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa
A
2 3
M N

4

B 8 C
A'
2 3

B' C'
4


Hoạt động 2 Hình thành định lí. 20’

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

26
*Mục tiêu: Hình thành định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ.
*Cách tiến hành:
1)Định lý:(4 phút)- GV: Qua nhận
xét trên em hãy phát biểu thành lời
định lý?

AABC & AA'B'C'
GT
' ' ' ' ' ' A B A C B C
AB AC BC
= = (1)
KL AA'B'C' # AABC


Chứng minh định lý
- GV: Cho HS làm việc theo nhóm
- GV: dựa vaò bài tập cụ thể trên để
chứng minh định lý ta cần thực hiện
theo qui trình nào?

1) Định lý:


A

M NB C
A'


B' C'

+ Trên cạnh AB đặt AM = A'B'
(2)
+ Từ điểm M vẽ MN // BC ( N
eAC)
Xét AAMN , AABC & AA'B'C' có:
AAMN # AABC ( vì MN // BC) do
đó:
AM AN MN
AB AC BC
= = (3)
Từ (1)(2)(3) ta có:
' ' A C AN
AC AC
= ¬ A'C' = AN (4)
' ' B C MN
BC BC
= ¬B'C' = MN (5)
Từ (2)(4)(5) ¬ A AMN = A A'B'C'
(c.c.c)
Vì AAMN # AABC
nên AA'B'C' # AABC


Hoạt động 3 áp dụng 15’
*Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào giải bài tập
*Đồ dùng: Thước

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

27
*Cách tiến hành:
2) áp dụng:
- GV: cho HS làm bài tập ?2/74- HS suy nghĩ trả lời.


- GV: Khi cho tam giác biết độ dài 3
cạnh muốn biết các tam giác có đồng
dạng với nhau không ta làm như thế
nào?2) áp dụng:
A


4 6

B C
8 D
3 2

E 4 F
6
H K

5 4

* Ta có:
2 3 4
( )
4 6 8
DF DE EF
do
AB AC BC
= = = =
¬ADEF # AACB
- Theo Pi Ta Go có:
AABC vuông ở A có:
BC=
2 2
36 64 100 AB AC + = + = =
10
AA'B'C' vuông ở A' có:
A'C'=
2 2
15 9 ÷ =12;
3
' ' ' ' ' ' 2
AB AC BC
A B A C B C
= = =
AABC #AA'B'C'

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

28


Hoạt động 4 Củng cố 5’
*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức mới học.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
a) GV: Dùng bảng phụ
AABC vuông ở A có AB = 6 cm ;
AC = 8 cm
và AA'B'C' vuông ở A' có A'B' = 9 cm
,
B'C' = 15 cm.
Hai AABC & AA'B'C' có đồng dạng
với nhau không? Vì sao?
GV: ( gợi ý) Ta có 2 tam giác vuông
biết độ dài hai cạnh của tam giác
vuông ta suy ra điều gì?
- GV: kết luận
Vậy AA'B'C' # AABC
b) GV: Cho HS làm bài 29/74 sgk

- HS làm bài tập theo sự gợi ý
của GV


- HS làm Bài 29/74 sgk: AABC &
AA'B'C' có
3
' ' ' ' ' ' 2
AB AC BC
A B A C B C
= = = vì (
6 9 12
4 6 8
= = )
Ta
có:
27 3
' ' ' ' ' ' ' ' 18 2
AB AC BC AB
A B A C B C A B
+ +
= = =
+ +


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
Làm các bài tập 30, 31 /75 sgk
HD:áp dụng dãy tỷ số bằng nhau.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

29
NS: 05/03/2012
NG:08/03/2012 (8b)
09/03 (8a)
Tiết 45 ¬6. TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Viết được GT, KL của nội dung định lí.
- Hiểu được cách chứng minh gồm ha bước chính: Dựng tam giác AMN đồng
dạng với tam giác ABC
-

và AAMN = AA’B’C’).
- Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng trong các bài
tập tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh.
2.Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng vận dụng định lí vào giải bài tập, kĩ năng vẽ hình .
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất và TG,
KL của nội dung định lí.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

30
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Phát biểu định lý về trường hợp
đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác?
Vẽ hình ghi (gt), (kl) và nêu hướng
chứng minh?
- Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa
- HS phát biểu nội dung định lí
(SGK-73)

Hoạt động 2 Hình thành định lí 15’
*Mục tiêu: Vẽ hình, đo đặc và phát hiện định lí.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:

- Đo độ dài các đoạn BC, FE


- So sánh các tỷ số:
; ;
AB AC BC
DE DF EF
từ đó rút ra nhận xét gì 2
tam giác ABC & DEF?
- GV cho HS các nhóm làm bài vào
phiếu học tập.
GV: Qua bài làm của các bạn ta
nhận thấy. Tam giác ABC & Tam
giác DEF có 1 góc bằng nhau = 60
0

và 2 cạnh kề của góc tỷ lệ(2 cạnh
của tam giác ABC tỉ lệ với 2 cạnh
của tam giác DEF và 2 góc tạo bởi
các cặp cạnh đó bằng nhau) và bạn
thấy được 2 tam giác đó đồng dạng
=>Đó chính là nội dung của định lý
mà ta sẽ chứng minh sau đây.

GV: Cho học sinh đọc định lý & ghi
GT-KL của định lý .

1. Định lý:
?1.

A D
4 3
C
B 8 6


E F

4 1
8 2
AB
DE
= = ;
3 1
6 2
AC
DF
= = ;
2, 5 1
5 2
BC
EF
= =
=>
AB AC BC
DE DF EF
= =
=> ABC A # DEF A .Định lý : (SGK)/76.


GT ABC & A'B'C'

' ' A B
AB
=
' ' A C
AC
(1); Â=Â'

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

31
A AM N

B


C
B C

GV: Cho các nhóm thảo luận =>
PPCM
GV: Cho đại diện các nhóm nêu
ngắn gọn phương pháp chứng minh
của mình.
+ Đặt lên đoạn AB đoạn AM=A'B' vẽ
MN//BC
+ CM : ABC A # A AMN; A AMN # A
A'B'C'
KL: A ABC #A A'B'C'
PP 2: - Đặt lên AB đoạn AM = A' B'
- Đặt lên AB đoạn AN= A' B'
- CM: AAMN =A A'B'C' (cgc)
- CM: ABC A # AAMN ( ĐL ta let đảo)
KL: A ABC # A A'B'C'
GV: Thống nhất cách chứng minh .


KL AA'B'C' #AABC

Chứng minh
-Trên tia AB đặt AM=A'B'
Qua M kẻ MN// BC(NeAC)
AAMN # AABC =>
AM
MB
=
AN
AC

Vì AM=A'B' nên
' ' A B AN
AB AC
= (2)
Từ (1) và (2) ¬AN = A' C'
AAMN A A'B'C' có:
AM= A'B';
-

A =
-

A’ ; AN = A'C' nên
AAMN =A A'B'C' (cgc)
ABC A # AAMN
¬A ABC # A A'B'C'

Hoạt động 3 áp dụng 25’
*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới vào làm bài tập.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
- GV: CHo HS làm bài tập ?2 tại chỗ
( GV dùng bảng phụ)
- GV: CHo HS làm bài tập ?3
- GV gọi HS lên bảng vẽ hình.
- HS dưới lớp cùng vẽ
2) áp dụng:
?2
?3

A

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

32
+ Vẽ
-

xAy = 50
0

+ Trên Ax xác định điểm B: AB = 5
+ Trên Ayxác định điểm C: AC = 7,5
+ Trên Ayxác định điểm E: AE = 2
+ Trên Ax xác định điểm D: AD = 3
- HS đứng tạichỗ trả lời.
Củng cố :- Cho hình vẽ nhận xét các
cặp A
A AOC & A BOD ; A AOD & A COB
có đồng dạng không?

2
3 50
0
E

D
5
B C

2 6
5 15
AE
AB
= =
3 6
7, 5 15
AD
AC
= = ¬
AE AD
AB AC
=
¬A AED ~ A ABC (cgc)

x
B
A .
.
O .
C D
y

OA = 5 ; OC = 8 ; OB = 16 ;
OD = 10


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
-Hướng dẫn học sinh học ở nhà.
-Làm các bài tập: 32, 33, 34 ( sgk)Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

33NS:06/03/2012
NG:09/03/2012 (8b)
10/03/2012 (8a)
Tiết 46 ¬7. TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Viết được GT, KL của nội dung định lí.
- Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau,
biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng.
2.Kĩ năng:
- Lập ra các tỉ số thích hợp để từ đó tính ra độ dài các đoạn thẳng trong các
hình vẽ ở phần bài tập.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai và TG, KL
của nội dung định lí.
*Đồ dùng::Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Phát biểu định lý về trường hợp
đồng dạng thứ nhất và thứ hai của 2
tam giác? - Vẽ hình ghi (gt), (kl) và
nêu hướng chứng minh?
*ĐVĐ:Hôm nay ta sẽ nghiên cứu
thêm một trường hợp đồng dạng
nữa của hai A mà không cần đo độ
dài các cạnh của 2 A

- HS lên bảng
- HS khác làm ra nháp


Hoạt động 2 Hình thành định lí 15’
*Mục tiêu: Vẽ hình và chứng minh được định lí.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

34
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS làm bài tập ở
bảng phụ
Cho AABC & A A'B'C có Â=Â'
,
-

B =
-

B’
Chứng minh : AA'B'C'# AABC
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu HS vẽ hình , ghi
GT, KL.


- GV: Yêu cầu HS nêu cách
chứng minh tương tự như
cách chứng minh định lý 1 và
định lý 2.
- GV yêu cầu HS phát biểu nội
dung định lí.
- HS nêu kết quả và phát biểu
định lý.

1. Định lý:
Bài toán: ( sgk)

AABC & A A'B'C
GT
-

A
-

=A’ ;
-

B =
-

B’

KL AABC # A A'B'C


A
M
N
B C
A'
B'
C'


Chứng minh
- Đặt trên tia AB đoạn AM = A'B'
- Qua M kẻ đường thẳng MN // BC ( N
eAC)
Vì MN//BC ¬A ABC # A AMN (1)
Xét A AMN & A A'B'C có:
Â=Â (gt)
AM = A'B' ( cách dựng)

-

AMN =
-

B ( Đồng vị)
-

B =
-

B’ (gt)
¬
-

AMN =
-

B’
¬AABC # AA'B'C'
- HS đọc Định lý: ( SGK)
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

35
Hoạt động 3 áp dụng 23’
*Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào làm bài tập.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS làm ?1( sgk-78)
GV đưa bảng phụ các hình vẽ và yêu
cầ HS thực hiện.


- GV: Chứng minh rằng nếu 2 A
đồng dạng thì tỷ số hai đường cao
tương ứng của chúng cũng bằng tỷ
số đồng dạng
- GV: cho HS làm bài tập ?2
- HS làm việc theo nhóm
D
C
B
A
x
y
4,5
3

-Gv yêu cầu HS trả lời và nhận xét.
Củng cố, luyện tâp
- Nhắc lại định lý
- Giải bài 36/sgk

2) áp dụng
?1
HS trả lời:
- Các cặp A sau đồng dạng

A ABC # A PMN
A A'B'C' # A D'E'F'

- Các góc tương ứng của 2 A
đồng dạng và bằng nhau 50
0

?2

A ABC #A ADB

-

A chung ;
-

ABD =
-

ACB
AB AC
AD AB
= ¬AB
2
= AD.AC
¬x = AD = 3
2
: 4,5 = 2
¬y = DC = 4,5 - 2 = 2,5-HS nhận xét.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
-Học thuộc nội dung định lí.
-Làm các bài tập 37, 38, 39 / sgk.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

36NS: 10/03/2011
NG:12/03/2011 (8a, b)
Tiết 47 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại các định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Vận dụng được các định lí vào giải bài tập.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Kiểm tra 15’ 15’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí về các trường hợp đồng dạng
của tam giác.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV: Cho hình vẽ và số đo như sau:
D
C
B
A
x
y
4,5
3

Hãy tính độ dài x và y theo hình vẽ.
- HS thực hành làm bài kiểm tra.
A ABC #A ADB

-

A chung ;
-

ABD =
-

ACB
AB AC
AD AB
= ¬AB
2
= AD.AC
¬x = AD = 3
2
: 4,5 = 2
¬y = DC = 4,5 - 2 = 2,5Hoạt động2 Chữa bài tập định tính 12’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí về các trường hợp đồng dạng
của tam giác, vận dụng các định lí vào giải bài tập.
*Đồ dùng: Thước.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

37
*Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS làm bài tập 36 (sgk-
79)
Và một HS lên bảng thực hiện.
- Gv gọi HS khác nhận xét.

HS thực hiện:
D C
B
A
X
12,5
28,5

A ABD và A BDC có:
-

A =
-

DBC

-

ABD =
-

BDC ¬ AABD #
ABDC
=>
AB
BD
=
BD
DC
+ Từ đó ta có :
x
2
= AB.DC = 356,25
=>x ~ 18,9(cm)
HS nhận xét.

Hoạt động 3 Bài tập vận dụng chứng minh tam giác đồng
dạng
15’
*Mục tiêu: Vận dụng định lí vào bài
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Bài tập 38 (SGK- 79)
C
E
D
B A
2
3
x
y
6
3,5

- Muốn tìm được x,y ta phải chứng
minh được 2A nào # vì sao ?
- Viết đúng tỷ số đồng dạng* Giáo viên cho học sinh làm thêm :
Vẽ 1 đường thẳng qua C và
vuông góc với AB tại H , cắt DE tại K.
Chứng minh:

CH
CK
=
AB
DE


-HS chữa bài tập
2) Chữa bài 38
Vì AB =
1
2
DE ¬
-

B =
-

D
(soletrong)

-

C

1
=
-

C

2
(đối đỉnh)
¬AABC đồng dạng với AEDC
(g g)

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

38
GV gọi HS nhận xét.

- GV: Nhắc lại các phương pháp tính
độ dài các đoạn thẳng, các cạnh của
tam giác dựa vào tam giác đồng
dạng.
- Bài 39 tương tự bài 38 GV đưa ra
phương pháp chứng minh.

¬
AB
DE
=
AC
EC
=
BC
DC

Ta có :
3, 5
x
=
3
6
¬x=
3.3, 5
6
= 1,75
2
y
=
3
6
¬y =
2.6
3
= 4
Vì : BH //DK ¬
-

B =
-

D ¬
CH CB
CK CD
= (1) và
BC
DC
=
AB
DE
(2)
Từ (1) (2) đpcm !
HS nhận xét.

HS chú ý lắng nghe.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Làm các bài tập 41,42, 43,44,45.
- Hướng dẫn bài:44
+ Dựa vào tính chất tia phân giác để lập tỷ số
+ Chứng minh hai tam giác đồng dạng theo trường hợp g.g

NS:12/03/2011
NG:14/03/2011 (8a)
15/03/2011 (8b)
Tiết 48 CÁC TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA
TAM GIÁC VUÔNG
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Viết được GT, KL của nội dung định lí, hiểu được
Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.
- Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau, biết
sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để giải toán.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

39
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai và tạo
tình huống vào bài mới.
*Đồ dùng: Thước.
-CTH:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Viết dạng tổng quát của các trường
hợp đồng dạng của 2 tam giác
thường.
- Chỉ ra các điều kiện cần để có kết
luận hai tam giác vuông đồng dạng ?


- GV: Chốt lại phần trình bày của HS
và vào bài mới

- Nếu 2 tam giác vuông có một
góc nhọn bằng nhau thì 2 tam
giác đó đồng dạng.
- Nếu 2 cạnh góc vuông của A
này tỷ lệ với 2 cạnh góc vuông
của A vuông kia thì hai A đó
đồng dạng.


Hoạt động 2
áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam
giác vào tam giác vuông.
5’
*Mục tiêu: Vận dụng được các trường hợp đồng dạng vào tam giác
vuông.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV: Hai tam giác vuông đồng dạng
với nhau khi nào?

1) áp dụng các TH đồng dạng
của tam giác thường vào tam
giác vuông.
Hai tam giác vuông có đồng dạng
với nhau nếu:
a) Tam giác vuông này có một
góc nhọn bằng góc nhọn của tam
giác vuông kia.
b) Tam giác vuông này có hai
cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh
góc vuông của tam giác vuông

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

40
kia.


Hoạt động 3
Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác
vuông đồng dạng
15’
*Mục tiêu: Biết dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đặc biệt.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS quan sát hình 47 &
chỉ ra các cặp A đồng dạng
- GV: Từ bài toán đã chứng minh
ở trên ta có thể nêu một tiêu
chuẩn nữa để nhận biết hai tam
giác vuông đồng dạng không? Hãy phát biểu mệnh đề đó?
Mệnh đề đó nếu ta chứng minh
được nó sẽ trở thành định lý
- HS phát biểu:
Định lý:
AABC & AA'B'C',

-

A=
-

A’ =90
0

GT
' ' ' ' B C A B
BC AB
= ( 1)

KL AABC # AA'B'C'

- HS chứng minh dưới sự hướng
dẫn của GV:
- Bình phương 2 vế (1) ta được:
- áp dụng tính chất của dãy tỉ số
bằng nhau ta có?
- Theo định lý Pi ta go ta có?

2.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết 2
tam giác vuông đồng dạng:
* Hình 47: A EDF # A E'D'F'
A'C'
2
= 25 - 4 = 21
AC
2
= 100 - 16 = 84
¬
2
' ' 84
21
A C
AC
| |
=
|
\ .
= 4;
' ' ' '
2
A C A B
AC AB
= =
¬AABC # AA'B'C'Định lý( SGK)


BBA


C

A C
Chứng minh:Từ (1) bình phương
2 vế ta có :
2
' ' ' '2
2 2
BC AB
BC AB
=
Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta
có:
2
' ' ' '2 ' '2 ' '2
2 2 2 2
BC AB BC AB
BC AB BC AB
÷
= =
÷

Ta lại có: B

C
’2
– A

B
’2
=A

C’
2


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

41
BC
2
- AB
2
= AC
2
( Định lý Pi ta
go)
Do đó:
2
' ' ' '2 ' '2
2 2 2
BC AB AC
BC AB AC
= = ( 2)
Từ (2 ) suy ra:
' '
' ' ' ' B C A B A C
BC AB AC
= =
Vậy AABC # AA'B'C'.


Hoạt động 4
Tỷ số hai đường cao, tỷ số diện tích của hai
tam giác đồng dạng.

10’
*Mục tiêu: BiếtTỷ số hai đường cao, tỷ số diện tích của hai tam giác
đồng dạng
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

- GV yêu cầu HS đọc định lí 2 và
tự chứng minh
- GV yêu cầu HS đọc định lí 3 và
tự chứng minh
3) Tỷ số hai đường cao, tỷ số
diện tích của hai tam giác đồng
dạng.
* Định lý 2: ( SGK)A A'
B H C B' H'
C'
* Định lý 3: ( SGK)
A
B H C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

42


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm BT 47, 48
HD: áp dụng tỷ số diện tích của hai A đồng dạng, Tỷ số hai đường cao
tương ứng.
NS:13/03/2011
NG:15/03/2011 (8a)
17/03/2011 (8b)
Tiết 49 LUYỆN TẬP
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện các trường hợp đồng dạng của tam giác
vuông.
- Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam
giác đồng dạng với nhau, biết sắp xếp các đỉnh tương
ứng của hai tam giác đồng dạng.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để giải toán.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động 5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác
vuông.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

43
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
GV : Nêu các dấu hiệu nhận biết hai
tam giác vuông đồng dạng. ( Liên hệ
với trường hợp của 2 tam giác
thường)

- HS nêu theo yêu cầu của HS

Hoạt động 2 Bài tập mở rộng 15’
-MT: Tái hiện lại định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác
vuông.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Bài tập trên cho thêm AB = 12,45 cm
AC = 20,5 cm
a) Tính độ dài các đoạn BC; AH; BH;
CH.
b) Qua việc tính độ dài các đoạn
thẳng trên nhận xét về công thức
nhận được


- GV: Cho HS làm bài và chốt lại.Nhận xét :
- Qua việc tính tỷ số # của 2 tam giác
vuông ta tìm lại công thức của định
lý PITAGO và công thức tính đường
cao của tam giác vuônga) áp dụng Pitago A ABC có:
BC
2
= 12,45
2
+ 20,5
2

¬ BC = 23,98 m
b) Từ Ađồng dạng (CMT)

2
AB BH AB
BH
BC AB BC
= ¬ =
2
AC CH AC
CH
BC AC BC
= ¬ = ¬ HB = 6,46
cm
AH = 10,64 cm; HC = 17,52
cm


Hoạt động 3 Bài tập nhận dạng và định tính. 22’
*Mục tiêu: Tái hiện lại định lí ta-lét, pitago về tam giác vuông.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Chữa bài 50 (8’)
- GV: Hướng dẫn HS phải chỉ ra
được :
Bài 50
AH
2
= BH.HC¬ AH = 30 cm
S AABC =
1
.30.61 915
2
= cm
2

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

44
+ Các tia nắng trong cùng một thời
điểm xem như các tia song song.
+ Vẽ hình minh họa cho thanh sắt và
ống khói
+ Nhận biết được 2 Ađồng dạng .

- HS lên bảng trình bày
- ở dưới lớp các nhóm cùng thảo
luận

B

A D F C

- Ta có:
AABC # ADEF (g.g)
¬
. AB AC AC DE
AB
DE DF DF
= ¬ =
Với AC = 36,9 m
DF = 1,62 m
DE = 2,1 m
¬ AB = 47,83 m

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Làm tiếp bài tập còn lại
- Chuẩn bị giờ sau:
+ Thước vuông
+Thước cuộn (Thước mét cuộn)
+ Giác kế- Làm BT 47, 48


NS:13/03/2011
NG:15/03/2011 (8a)
17/03/2011 (8b)
E

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

45
Tiết 50 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦATAM GIÁC
ĐỒNG DẠNG
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán.
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại các định lí về trường hợp đồng dạng của tam giác
và tạo tình huống vào bài mới.
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV: Để đo chiều cao của 1 cây, hay
1 cột cờ mà không đo trực tiếp vậy ta
làm thế nào?- GV: Để HS nhận xét ¬ Cách đo

+ Cắm 1 cọc ± mặt đất
+ Đo độ dài bóng của cây và độ
dài bóng của cọc.
+ Đo chiều cao của cọc (Phần
nằm trên mặt đất) Từ đó sử dụng
tỷ số đồng dạng. Ta có chiều cao
của cây.


Hoạt động 2 Tìm cách đo gián tiếp chiều cao của vật

15’
*Mục tiêu: Biết cách đo gián tiếp chiều cao của vật.
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
1) Đo gián tiếp chiều cao của vật
- GV: Cho HS hoạt động theo từng
nhóm trao đổi và tìm cách đo chiều
cao của cây và GV nêu cách làm.
1) Đo gián tiếp chiều cao của
vật
+ Bước 1:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

46

C
'
CB A A
'


- HS hoạt động theo nhóm

- Các nhóm báo cáo và rút ra cách
làm
đúng nhât.
- VD: Đo AB = 1,5, A
'
B = 4,5 ; AC = 2
Thì cây cao mấy m?
- HS Thay số tính chiều cao
HĐ2: Tìm cách đo khoảng cách của
2 điểm trên mặt đất, trong đó có 1
điểm không thể tới được.

- Đặt thước ngắm tại vị trí A sao
cho thước vuông góc với mặt
đất, hướng thước ngắm đi qua
đỉnh của cây.
- Xác định giao điểm B của
đường thẳng AA
'
với đường
thẳng CC
'
(Dùng dây).
Bước 2:
- Đo khoảng cách BA, AC & BA
'

Do A ABC # A A'B'C
'

'
' '
.
A B
AC AC
AB
¬ =


- Cây cao là
'
' '
4, 5
. .2 6
1, 5
A B
AC AC m
AB
= = =

Hoạt động 3
Đo khoảng cách của 2 điểm trên mặt đất
trong đó có 1 điểm không thể tới được

22’
*Mục tiêu: Biết đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm
không đến được.
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
2. Đo khoảng cách của 2 điểm trên
mặt đất trong đó có 1 điểm không
thể tới được


- GV: Cho HS xem H55
Tính khoảng cách AB ?

2. Đo khoảng cách của 2 điểm
trên mặt đất trong đó có 1 điểm
không thể tới
được

B1: Đo đạc
- Chọn chỗ đất bằng phẳng; vạch
1 đoạn thẳng có độ dài tuỳ chọn
(BC = a)

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

47

A

B a
C


- HS suy nghĩ, thảo luận trong nhóm
tìm cách đo được khoảng cách nói
trên
- HS Suy nghĩ phát biểu theo từng
nhóm

*Củng cố
- GV cho 2 HS lên bảng ôn lại cách
sử dụng giác kế để đo 2 góc tạo
thành trên mặt đất.
- GV: Cho HS ôn lại cách sử dụng
giác kế đứng để đo góc theo phương
thẳng đứng.


- Dùng giác kế đo góc trên mặt
đất đo các góc
-

ABC = o ,
-

ACB
= |
B2: Tính toán và trả lời:
Vẽ trên giấy AA'B'C
'
với B
'
C
'
= a
'


-

B’ = o,
-

C’ = | có ngay
AABC # AA'B'C
'

'
' ' ' ' ' '
'. AB BC A B BC
AB
A B BC BC
¬ = ¬ =
- áp dụng
+ Nếu a = 7,5 m
+ a
'
= 15 cm
A
'
B
'
= 20 cm
¬ Khoảng cách giữa 2 điểm AB
là:
750
.20 1000
15
AB = = cm = 10 m


- HS lên trình bày cách đo góc
bằng giác kế ngang


- HS trình bày và biểu diễn cách
đo góc sử dụng giác kế đứng


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Tìm hiểu thêm cách sử dụng 2 loại giác kế
- Xem lại phương pháp đo và tính toán khi ứng dụng Ađồng dạng.
- Chuẩn bị giờ sau:
- Mỗi tổ mang 1 thước dây (Thước cuộn) hoặc thước chữ A 1m + dây
thừng.
Giờ sau thực hành (Bút thước thẳng có chia mm, eke, đo độ).o

|

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

48

NS:17/03/2011
NG:19/03/2011 (8a, b)
Tiết 51 THỰC HÀNH
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để thực hành.
2.Kĩ năng:
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách trong
thực hành.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán và thực hành.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, Thước đo góc, giác kế. Thước ngắm, thước dây, giấy bút.
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động 2’
*Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về kiến thức và dụng cụ..
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV: Để đo chiều cao của 1 cây, hay
1 cột cờ mà không đo trực tiếp vậy ta
làm thế nào?
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

-HS trả lời

Hoạt động 2 Hướng dẫn HS thực hành và thực hành 35’
*Mục tiêu: Hướng dẫn HS thực hành..
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

49
*Cách tiến hành:
B1: - GV: Nêu yêu cầu của buổi thực
hành
+ Đo chiều cao của cột cờ ở sân
trường
+ Phân chia 4 tổ theo 4 góc ở 4 vị trí
khác nhau
B2:
- Các tổ nghe, xác định vị trí thực
hành của tổ mình
- HS các tổ về đúng vị trí và tiến
hành thực hành


- HS làm theo hướng dẫn của GV

- GV: Đôn đốc các tổ làm việc, đo
ngắm cho chuẩn.
C'C


B A A'

- HS thực hành đo đạc thực tế ghi số
liệu

B1: Chọn vị trí đặt thước ngắm (
giác kế đứng) sao cho thước
vuông góc với mặt đất, hướng
thước ngắm đi qua đỉnh cột cờ.
B2: Dùng dây xác định giao điểm
của Â' và CC'
B3: Đo khoảng cách BA, AA'
B4: Vẽ các khoảng cách đó theo
tỷ lệ tuỳ theo trên giấy và tính
toán tìm C'A'
B5: tính chiều cao của cột cờ:

Khoảng cách: A'C' nhân với tỷ số
đồng dạng ( Theo tỷ lệ)


Hoạt động 3 Củng cố và luyện tập 5’
*Mục tiêu: Củng cố và nhắc nhở HS về giờ thực hành.
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

50
- GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính
toán của từng nhóm.
- GV: làm việc với cả lớp.
+ Nhận xét kết quả đo đạc của từng
nhóm
+ Thông báo kết quả đúng.
+ ý nghĩa của việc vận dụng kiến
thức toán học vào đời sống hàng
ngày.
+ Khen thưởng các nhóm làm việc
có kết quả tốt nhất.
+ Phê bình rút kinh nghiệm các
nhóm làm chưa tốt.
+ Đánh giá cho điểm bài thực hành.

- Các nhóm nộp báo cáo và nhận
xét lẫn nhau.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Tiếp tục tập đo một số kích thước ở nhà: chiều cao của cây, ngôi
nhà…
- Giờ sau mang dụng cụ thực hành tiếp
- Ôn lại phần đo đến một điểm mà không đến được.NS:20/03/2011
NG:22/03/2011 (8a, b)
Tiết 52 THỰC HÀNH (Tiếp)
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để thực hành.
2.Kĩ năng:
- Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách trong
thực hành.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

51
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán và thực hành.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, Thước đo góc, giác kế. Thước ngắm, thước dây, giấy bút.
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động 2’
*Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về kiến thức và dụng cụ..
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- GV: Để đo khoảng cách giữa hai
điểm trong đó có một điểm không thể
đến được ta làm như thế nào?
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HSHoạt động 2 Hướng dẫn HS thực hành và thực hành 35’
*Mục tiêu: Hướng dẫn HS thực hành..
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
Bước 1:
- GV: Nêu yêu cầu của buổi thực
hành
+ Đo khoảng cách giữa hai điểm
trong đó có một điểm không thể đến
được .
+ Phân chia 4 tổ theo 4 góc ở 4 vị trí
khác nhau.

Bước 2:
+ Các tổ đến vị trí qui định tiến hành
thực hành.A

Bước 1:
Chọn vị trí đất bằng vạch đoạn
thẳng BC có độ dài tuỳ ý.
Bước 2:
Dùng giác kế đo các góc
-

ABC =
o ;
-

ACB = |
Bước 3:
Vẽ A A'B'C' trên giấy sao cho
BC = a'
( Tỷ lệ với a theo hệ số k)
+
-

ABC = o ;
-

ACB = |
Bước 4:
Đo trên giấy cạnh A'B', A'C' của
A A'B'C'
+ Tính đoạn AB, AC trên thực tế
theo tỷ lệ k.
Bước 5: Báo cáo kết quả tính

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

52
-- -- - -
- - - -- -- --
o |
B C
GV yêu cầu HS Báo cáo kết quả
được.

HS thực hành đo đạc thực tế ghi
số liệu.

HS tính toán trên giấy theo tỷ
xích.
HS báo cáo kết quả theo nhóm.

Hoạt động 3 Củng cố và luyện tập 5’
*Mục tiêu: Củng cố và nhắc nhở HS về giờ thực hành.
*Đồ dùng: Thước, Giác kế, thước ngắm
*Cách tiến hành:
- GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính
toán của từng nhóm.
- GV: làm việc với cả lớp.
+ Nhận xét kết quả đo đạc của từng
nhóm
+ Thông báo kết quả đúng.
+ ý nghĩa của việc vận dụng kiến
thức toán học vào đời sống hàng
ngày.
Khen thưởng các nhóm làm việc có
kết quả tốt nhất.
+ Phê bình rút kinh nghiệm các
nhóm làm chưa tốt.
+ Đánh giá cho điểm bài thực hànhCác nhóm nhận xét lẫn nhau.


Chú ý lắng nghe ý kiến của GV.
V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Làm các bài tập: 53, 54, 55
- Ôn lại toàn bộ chương III
- Trả lời câu hỏi sgk.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

53


NS:22/03/2011
NG:24/03/2011 (8a, b)
Tiết 53 ÔN TẬP CHƢƠNG III
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác, Củng cố và hệ thống hóa
kiến thức của chương.
- Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để tính toán.
2.Kĩ năng:
- Biết sử dụng máy tính vào tính toán.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động ( ôn lý thuyết) 20’
*Mục tiêu: Tái hiện và củng cố kiến thức cơ bản..
*Đồ dùng: Thước, Bảng phụ
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS

1. Nêu định nghĩa đoạn thẳng tỷ lệ?


I- Lý thuyết
1- Đoạn thẳng tỷ lệ
' '
' '
AB A B
CD C D
=
2- Định lý Talét trong tam giác

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

54
2- Phát biểu. vẽ hình, ghi GT, KL
của định lý Talét trong tam giác?
- Phát biểu. vẽ hình, ghi GT, KL của
định lý Talét đảo trong tam giác?

3- Phát biểu. vẽ hình, ghi GT’ KL hệ
quả của định lý Ta lét

4-Nêu tính chất đường phân giác
trong tam giác?5- Nêu các trường hợp đồng dạng
của 2 tam giác?

A ABC có a // BC
·
' ' ' ' ' '
; ;
' '
AB AC AB AC BB CC
AB AC BB CC AB AC
= = =

3- Hệ quả của định lý Ta lét
' ' ' ' AB AC B C
AB AC BC
= =
4- Tính chất đường phân giác
trong tam giác
Trong tam giác , đường phân giác
của 1 góc chia cạnh đối diện
thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai
cạnh kề hai đoạn ấy.
5- Tam giác đồng dạng
+ 3 cạnh tương ứng tỷ lệ
+ 1 góc xen giưã hai cạnh tỷ lệ .
+ Hai góc bằng nhau.


Hoạt động 2 Hướng dẫn HS làm bài tập và tính toán 22’
*Mục tiêu: Biết dựa vào các trường hợp đồng dạng của tam giác để tính
toán và dựa vào máy tính bỏ túi.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

Chữa bài 56 (5’)
- 1 HS lên bảng chữa bài tập


Chữa bài 57 (10’)
- GV: Cho HS đọc đầu bài toán và
trả lời câu hỏi của GV:
+ Để nhận xét vị trí của 3 điểm H, D,
M
trên đoạn thẳng BC ta căn cứ vào
yếu tố nào?
+ Nhận xét gì về vị trí điểm D
+ Bằng hình vẽ nhận xét gì về vị trí
II- Bài tập
Bài 56:Tỷ số của hai đoạn thẳng
a) AB = 5 cm ; CD = 15 cm thì
5 1
15 3
AB
CD
= =
b) AB = 45 dm; CD = 150 cm = 15
dm thì:

45
15
AB
CD
= = 3; c) AB = 5 CD
¬
AB
CD
=5

Bài 57


A


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

55
của 3 điểm B, H, D+ Để chứng minh điểm H nằm giữa 2
điểm B, D ta cần chứng minh điều gì
?


- HS các nhóm làm việc.


- GV cho các nhóm trình bày và chốt
lại cách CM.- GV nhắc lại kiến thức cơ bản
chương

B H D M C
AD là tia phân giác suy ra:
DB AB
DC AC
= và AB < AC ( GT)
=> DB < DC
=> 2DC > DB +DC = BC =2MC+
DC >CM
Vậy D nằm bên trái điểm M.
Mặt khác ta lại có:
ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ
90
2 2 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
2 2 2 2 2
o
A B C
CAH C C
A B C A B C
| |
= ÷ = + + ÷
|
|
\ .
÷
= + ÷ = +

Vì AC > AB =>
ˆ
B >
ˆ
C =>
ˆ
B -
ˆ
C > 0
=>
ˆ ˆ
2
B C ÷
> 0
Từ đó suy ra :
ˆ ˆ ˆ
2 2
A B C
CAH
÷
= + >
ˆ
2
A

Vậy tia AD phải nằm giữa 2 tia
AH và AC suy ra H nằm bên trái
điểm D. Tức là H nằm giữa B và
D.


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Làm các bài tập còn lại
- Ôn tập giờ sau kiểm tra 45'
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

56


NS: 24/03/2011
NG: 26/03/2011 (8a, b)
Tiết 54 KIỂM TRA 45’
I. MỤC TIấU
1. Kiến thức:
- Tái hiện lại các trường hợp bằng nhau của tam giác, tam giác vuông và
vận dụng vào làm bài tập về tam giác đồng dạng và tính toán.
2. Kĩ năng:
- Vẽ được hình và viết được giả thiết, kết luận của nội dung bài toán, có
một số kĩ năng tính toán khi tính số đo của độ dài.
3. Thái độ: Nghiờm tỳc khi làm bài.
II. HèNH THỨC KIỂM TRA
- Hỡnh thức: TNKQ kết hợp tự luận
- HS làm bài tại lớp.
III. MA TRẬN

Cấp độChủ đề


Nhận biết


Thụng Hiểu
Vận dụng
Tổng
Cấp độ thấp Cấp độ cao
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
1. Diện tớch
hỡnh
thang, diện
tớch đa
giác
-Vận dụng được các
công thức tính diện tích
đã học.

-Biết cách tính diện tích
của các hình đa giác lồi
bằng cách phân chia
đa giác đó thành các
tam giác.
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

57
Số cõu :2
Số điểm:
C 1,C2
1,0
C8
1,5
3
2,5đ =25%
2. Định lý
Ta-lét trong
tam giác.
- Hiểu các định
nghĩa: Tỉ số của hai
đoạn thẳng, các đoạn
thẳng tỉ lệ.
- Hiểu định lí Ta-lét và tính
chất đường phân giác của
tam giác.

- Vận dụng được các định lí đã
học.


Số cõu: 6
Số điểm:
C3
0,5
C7
2,0
2
2,5đ=25%
3. Tam giác
đồng dạng
- Hiểu định nghĩa hai tam
giác đồng dạng.
- Hiểu các định lí
về:
+ Các trường hợp
đồng dạng của hai
tam giác.
+ Các trường hợp
đồng dạng của hai
tam giác vuông.


Số cõu: 1
Số điểm:
C4,C5,C6
1,5
C9
3,5
4
5đ=50%
Tổng số cõu
Tổng số
điểm
Tỉ lệ
3

2,5

25%
5

5,5

55%
1

2,0

20%
9

10
IV. ĐỀ KIỂM TRA
A. TNKQ (3đ)
Cõu 1: Trong các công thức sau đâu là công thức tính diện tích hỡnh
thang?
a) S =
1
2
(a + b)h ; b) S = (a + b)h ; c) S = (a + b):h ; d) S =
1
2h
(a + b)
Cõu 2: Muốn tính diện tích của một đa giác ta thường làm như thế
nào?
a) Chia đa giác đó thành các tam giác và tính diện tích của các tam giác.
b) Áp dụng công thức tính đa giác
c) Không tính được diện tích của đa giác.
d) Vận dụng tất cả các trường hợp trên.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

58
Cõu 3: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và
… hai cạnh cũn lại thỡ nú định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng
tương ứng tỉ lệ.
Cõu 4: Hai tam giỏc bằng nhau thỡ đồng dạng với nhau đúng hay sai?
Cõu 5: Hai tam giác đồng dạng với nhau thỡ bằng nhau đúng hay sai?
Cõu 6: Nếu AABC # AMNP thỡ AMNP # AABC đúng hay sai?

B. TỰ LUẬN: (7đ)
Câu 7: (1,5điểm)
Tính độ dài x trong hình vẽ bên:
Biết : AM = 6 cm ; AN = 4 cm
NC = 2 cm ; MN∥ ? BC

x
2
4
6
C B
N
M
A

Hình 1


Câu 8: (2điểm)
Tính diện tích hình thang ABCD biết : AB = 20 cm ; CD = 40 cm và chiều cao
h = AH = 15 cm.


40
20
h=15
H
D
C
B
A


Hình 2


Câu 9: ( 3,5 điểm) Tính các độ dài x, y của các đoạn thẳng trong hình sau:


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

59

C
E
D
B A
2
3
x
y
6
3,5


Hình 3
V.HƢỚNG DẪN CHẤM

A. TNKQ : ( 3 điểm) Mỗi câu đúng đƣợc 0,5 điểm.
Cõu 1 2 3 4 5 6
Đáp án a a Cắt Đ S Đ

B.TỰ LUẬN: (7 điểm)
Cõu Nội dung Điểm
7
Vì MN∥ ? BC, theo định lí Ta-lét ta có:
NC
AN
MB
AM
= hay
2
4 6
=
x
¬ x= 3
4
6 . 2
=
1,5đ
8
Diện tích hình chữ nhật là: ADCT:
S =
1
2
(a + b)h =
1
2
(20 + 40).15 = 450 (cm
2
)

2,0 đ
9
Vì AB =
1
2
DE ¬
-

B =
-

D (soletrong)

-

C

1
=
-

C

2
(đối đỉnh)
¬AABC đồng dạng với AEDC
(g g)
¬
AB
DE
=
AC
EC
=
BC
DC

Ta có :
3, 5
x
=
3
6
¬x=
3.3, 5
6
= 1,75
2
y
=
3
6
¬y =
2.6
3
= 4


0,5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

VI. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 1’
-Chuẩn bị bài mới.


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

60
NS:29/03/2011
NG:31/03/2011 (8a, b)
Tiết 55 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
2.Kĩ năng:
- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (giới thiệu và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Giới thiệu khái quát về kiến thức của chương.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Gv giới thiệu khái quát về nội dung
của chương mới
- GV dựa trên mô hình hình hộp chữ
nhật và trên hình vẽ giới thiệu khái
niệm hình hộp chữ nhật và hình
hộp lập phương.

- HS chú ý lắng ngheGiáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

61
Hoạt động 2 Hình thành khái niệm hình hộp chữ nhật 15’
*Mục tiêu: Hình thành được biểu tượng, định nghĩa khái niệm hình hộp
chữ nhật
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
Hình hộp chữ nhật:
A B
cạ cạnh
Mặt

đỉnh

Hình laäp phöông
D'
C'
B'
A'
D
C
B
A

GV: Hình hộp chữ nhật có bao
nhiêu đỉnh mặt cạnh
- Em hãy nêu VD về một hình hộp
chữ nhật gặp trong đời sống hàng
ngày.
- Hãy chỉ ra cạnh, mặt, đỉnh của
hình hộp lập phương.
-GV: Cho học sinh làm nhận xét và
chốt lại.
Hình hộp có sáu mặt là hình hộp
chữ nhật
Hình lập phương là hình hộp CN
có 6 mặt là những hình vuông
- GV cho học sinh làm bài tập?
- HS đọc yêu cầu bài toán

1- Hình hộp chữ nhật
- HS chỉ ra:
Hình hộp chữ nhật có
+ 8 đỉnh
+ 6 mặt
+ 12 cạnh


- HS chỉ ra VD trong cuộc sống
hàng ngày là hình hộp

- HS nhận xét tiếp.
- HS đọc yêu cầu bài toán
- HS lên bảng chỉ ra các đỉnh,
các cạnh ( hoặc dùng phiếu học
tập làm bài tập? )


Hoạt động 3 Mặt phẳng và đường thẳng 10’
*Mục tiêu: Biết đâu là mặt phẳng, đường thẳng và chỉ ra được trên hình
vẽ.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:


2. Mặt phẳng và đường thẳng

C

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

62
- GV: Liên hệ với những khái
niệm đã biết trong hình học
phẳng các điểm A, B, C… Các
cạnh AB, BC là những hình gì?

- Các mặt ABCD; A'B'C'D' là một
phần của mặt phẳng đó?

hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'


- GV: Nêu rõ tính chất: " Đường
thẳng đi qua hai điểm thì nằm
hoàn toàn trong mặt phẳng đó"
* Các đỉnh A, B, C,… là các điểm
* Các cạnh AB, BC, … là các
đoạn thẳng
* Mỗi mặt ABCD, A'B'C'D' là một
phần của mặt phẳng.- Học sinh làm ra phiếu học tập
( Nháp )
+ Các mặt…
+ Các đỉnh A,B,C là các điểm
+ Các cạnh AB, BC… là các đoạn
thẳng.

Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập 13’
*Mục tiêu: Biết tỷ số hai đường cao, tỷ số diện tích của hai tam giác
đồng dạng
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV: Cho HS làm việc theo nhóm
trả lời bài tập 1, 2, 3 sgk/ 96,97
Cho HHCN có 6 mặt đều là hình
chữ nhật
- Các cạnh bằng nhau của hhcn
ABCDA'B'C'D' là..
- Nếu O là trung điểm của đoạn
thẳng BA' thì O nằm trên đoạn
thẳng AB' không? Vì sao?...
- Nếu điểm K thuộc cạnh BC thì
điểm K có thuộc cạnh C'D' không ?


hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

63
V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm bài 4- cắt bằng bìa cứng rồi ghép lại

NS:31/03/2011
NG:02/04/2011 (8a, b)
Tiết 56 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Tiếp)
I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
2.Kĩ năng:
- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm hình hộp chữ nhật.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'

Hãy kể tên các mặt của hình hộp
chữ nhật?


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

64

HS trả lời

Hoạt động 2
Tìm hiểu về hai đường thẳng song song
trong không gian
20

*Mục tiêu: Hình thành được biểu tượng, định nghĩa khái niệm hình hộp
chữ nhật
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

+AA' và BB' có nằm trong một mặt
phẳng không? Có thể nói AA' // BB'
? vì sao?
+ AD và BB' có hay không có điểm
chung?
Hai đường thẳng không có điểm
chung trong không gian có được coi
là // không ? bài mới ta sẽ nghiên
cứu.

1.Hai đường thẳng song song
trong không gian.
?1. + Có vì đều thuộc hình chữ
nhật AA'B'B
+ AD và BB' không có điểm
chung
a // b · a, b e mp (ỏ)
a · b = C
* Ví dụ:
+ AA' // DD' ( cùng nằm trong mp
(ADD'A')
+ AD & DD' không // vì không có
điểm chung
+ AD & DD' không cùng nằm
trong một mp
hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'

* Chú ý: a // b; b // c ÷ a // cHoạt động 3
Đường thẳng song song với mp & hai mp
song song

18

*Mục tiêu: Biết đường tẳng song song với mp và hai mặt phẳng song
song
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:


- GV: cho HS quan sát hình vẽ ở
bảng và nêu:

2. Đường thẳng song song với
mp & hai mp song song

hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'

BC// B'C ; BC không e (A'B'C'D')

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

65

+ BC có // B'C' không?
+ BC có chứa trong mp ( A'B'C'D')
không?
- HS trả lời theo hướng dẫn của
GV
- HS trả lời bài tập ?3

+ Hãy tìm vài đường thẳng có
quan hệ như vậy với 1 mp nào đó
trong hình vẽ.
Đó chính là đường thẳng // mp

- GV: Giới thiệu 2 mp // bằng mô
hình
+ AB & AD cắt nhau tại A và
chúng chứa trong mp ( ABCD)
+ AB // A'B' và AD // A'D' nghĩa là
AB, AD quan hệ với mp A'B'C'D'
như thế nào?
+ A'B' & A'D' cắt nhau tại A' và
chúng chứa trong mp (A'B'C'D')
thì ta nói rằng:
mp ABCD // mp (A'B'C'D')
?3
+ AD // (A'B'C'D')
+ AB // (A'B'C'D')
+ BC // (A'B'C'D')
+ DC // (A'B'C'D')
* Chú ý :
Đường thẳng song song với mp:
BC // mp (A'B'C'D') · BC// B'C'

BCe(A'B'C'D')

L
K
H
I
A
A'
B
B'
C
C'
D
D'

* Hai mp song song
mp (ABCD) // mp (A'B'C'D')
a // a'
b // b'
· a · b ; a' · b'
a', b' c mp (A'B'C'D')
a, b c mp ( ABCD)
?4 : mp (ADD
/
A
/
)// mp (IHKL )
mp (BCC
/
B
/
)// mp (IHKL )
mp (ADD
/
A
/
)// mp (BCC
/
B
/
)
mp (AD
/
C
/
B
/
)// mp (ADCB )
3) Nhận xét:- a // (P) thì a và (P)
không có điểm chung- (P) // (Q)
·(P) và (Q) không có điểm chung-
(P) và(Q) có 1 điểm chung A thì có
đường thẳng a chung đi qua A ÷
(P) · (Q)

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

66

- GV nhắc lại các khái niệm đt //
mp, 2 mp //, 2 mp cắt nhau


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm các bài tập 7,8 sgk

NS:05/04/2011
NG:07/04/2011 (8a, b)
Tiết 57 THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
2.Kĩ năng:
- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.
- Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan
hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm hình hộp chữ nhật.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

67
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
hình hoäp chöõnhaät
A
B
C
D
A'
B'
C'
D'

- Hãy kể tên các đường thẳng song
song với mặt phẳng (ABCD)? Và các
mặt phẳng song song với
mp(ABCD)?


HS trả lời dựa vào hình vẽ.

Hoạt động 2
Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
- Hai mặt phẳng vuông góc
18

*Mục tiêu: Kể được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và hai mặt
phẳng vuông góc.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

- HS trả lời tại chỗ bài tập ?1
Hình 84
a
c
b
D' C'
B'
A'
D
C
B
A

GV: chốt lại đường thẳng ± mp
a ±a' ; b ±b'
a ±mp (a',b') · a' cắt b'
- GV: Hãy tìm trên mô hình hoặc
hình vẽ những ví dụ về đường
thẳng vuông góc với mp?
- HS trả lời theo hướng dẫn của GV

- HS phát biểu thể nào là 2 mp
vuông góc?

- HS trả lời theo hướng dẫn của GV
1. Đường thẳng vuông góc với
mặt phẳng . Hai mặt phẳng
vuông góc
?1
AA' ± AD vì AA'DD' là hình chữ
nhật
AA' ± AB vì AA'B'B là hình chữ
nhật
Khi đó ta nói: A
/
A vuông góc với
mặt phẳng ( ABCD) tại A và kí
hiệu :
A
/
A ± mp ( ABCD )

* Chú ý:
+ Nếu a cmp(a,b); a ±mp(a',b')
thì mp (a,b) ±mp(a',b')
* Nhận xét: SGK/ 101
?2
Có B
/
B, C
/
C, D
/
D vuông góc mp
(ABCD )
Có B
/
B ± (ABCD)

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

68- GV: ở tiểu học ta đã học công
thức tính thể tích của hình hộp chữ
nhật. Hãy nhắc lại công thức đó?
- Nếu là hình lập phương thì công
thức tính thể tích sẽ là gì?

B
/
B c mp (B
/
BCC' )
Nên mp (B
/
BCC' ) ± mp
(ABCD)
C/m t
2
:
mp (D
/
DCC' ) ± mp (ABCD)
mp (D
/
DAA' ) ± mp (ABCD)


V = a.b.c
V
lập phương
= a
3Hoạt động 3 Thể tích hình hộp chữ nhật
10

*Mục tiêu: tính được thể tích của hình hộp chữ nhật theo công thức.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:GV yêu cầu HS đọc SGK tr 102-
103 phần thể tích hình hộp chữ
nhật đến công thức tính thể tích
hình hộp chữ nhật
* Ví dụ:
+ HS lên bảng làm VD

2) Thể tích hình hộp chữ nhật


V
Hình hộp CN
= a.b.c ( Với a, b, c là 3
kích thước của hình hộp chữ nhật )
V
lập phương
= a
3

S mỗi mặt = 216 : 6 = 36
+ Độ dài của hình lập phương
a = 36 = 6
V = a
3
= 6
3
= 216


Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập
10

*Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức và vận dụng vào làm bài tập
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

69
- Gv yêu cầu HS đọc và làm bài
tập 10 ( trang 103 sgk)
- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện giảI
bài tập.

Hình 91
H
G
F
E
D
C
B
A

- GV chốt lại kiến thức cơ bản của
bài

Bài 10 SGK

HS : a) BF ±EF và BF ±FG
( t/c HCN) do đó :
BF ± (EFGH)
b) Do BF ± (EFGH) mà BF
c(ABFE) ÷
(ABFE) ±(EFGH)
* Do BF ± (EFGH) mà BF
c(BCGF)
÷ (BCGF) ±(EFGH)


HS nhận xét.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’
- Làm các bài tập 11, 12, 13 và xem phần luyện tập
- Gợi ý bài 11: Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a, b, c
Ta có:
3 4 5
a b c
= = = k
Suy ra a= 3k ; b = 4k ; c =5k
V = abc = 3k. 4k. 5k = 480
Do đó k = 2
Vậy a = 6; b = 8 ; c = 10NS:07/04/2011
NG:09/04/2011 (8a, b)
Tiết 58 LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
Tái hiện lại kiến thức về hình hộp chữ nhật và công thức tính diện tích, thể tích.
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
2.Kĩ năng:
- Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan
hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng, mặt phẳng.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

70
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
5’
*Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về hình hộp chữ nhật.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
- Nhắc lại phương pháp dùng để
chứng minh 1 đường thẳng ± mp
a ±mp(a'b')+ Nhắc lại đường thẳng // mp
BC// mp (A'B'C'D')
HS trả lời :
1 đường thẳng ± mp
a ±mp(a'b')
· a ±a' ; a ±b'
a' cắt b'

+ Nhắc lại đường thẳng // mp
BC// mp (A'B'C'D')
BC // B'C'
· BC cmp(A'B'C'D')

Hoạt động 2
Bài tập vận dụng công thức tính thể tích của
hình hộp chữ nhật
37

*Mục tiêu: Vận dụng được công thức tính thể tích vào làm bài tập.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ
*Cách tiến hành:
- GV yêu cầu HS làm bài tập 13 và
1 HS lên thực hiện
( sgk-104)
Hình 89
A
B
C
D
M
N
P Q

- GV gọi HS khác nhận xét.
- Gv yêu cầu HS làm bài tập và gọi
1 HS lên bảng chữa bài 14 ( sgk-
HS chữa bài
1) Chữa bài 13/104
Dài 22 18 15 20
Rộn
g
14 5 11 13
Cao 5 6 8 8
S
đáy
308 90 165 260

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

71
104)

- GV gọi HS khác nhận xét? Và GV
chữa lại.

- Gv yêu cầu HS làm bài tập và gọi
1 HS lên bảng chữa bài 15 ( sgk-
104)

- GV gọi HS khác nhận xét? Và GV
chữa lại.
V 22 18 15 20


- HS nhận xét.

HS : 2) Chữa bài 14/104
a) Thể tích nước đổ vào:
120. 20 = 2400 (lít) = 2,4 m
3

Diện tích đáy bể là:
2,4 : 0,8 = 3 m
2

Chiều rộng của bể nước:
3 : 2 = 1,5 (m)
b) Thể tích của bể là:
20 ( 120 + 60 ) = 3600 (l) = 3,6
m
3

Chiều cao của bể là:
3,6 : 3 = 1, 2 m
- HS nhận xét.

3) Chữa bài 15/104
HS: Giải:
Khi chưa thả gạch vào nước
cách miệng thùng là:
7 - 4 = 3 dm
Thể tích nước và gạch tăng
bằng thể tích của 25 viên gạch
2 .1. 0,5. 25 = 25 dm
3

Diện tích đáy thùng là:
7. 7. = 49 dm
3

Chiều cao nước dâng lên là:
25 : 49 = 0, 51 dm
Sau khi thả gạch vào nước còn
cách miệng thùng là:
3- 0, 51 = 2, 49 dm

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
Học thuộc công thức tính thể tích, diện tích các hình đã học và làm bài
tập 17 (sgk-105)

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

72
Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để kể tên.NS:12/04/2011
NG:14/04/2011 (8a, b)
Tiết 59 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.
2.Kĩ năng:
- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
2’
*Mục tiêu: Tạo tình huống vào bài.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
-Chiếc đèn lồng tr 106 cho ta hình
ảnh một lăng trụ đứng. Em hãy quan
sát hình xem đáy của nó là hình gì ?
các mặt bên là hình gì ?

-HS chú ý lắng nghe

Hoạt động 2 Tìm hiểu Hình lăng trụ đứng
15

*Mục tiêu: Biết hình lăng trụ đứng và chỉ ra được các đỉnh, mặt, cạnh.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

73
- GV: Đưa ra hình lăng trụ đứng và
giới thiệu

Hình chữ nhật, hình vuông là các
dạng đặc biệt của hình bình hành
nên hình hộp chữ nhật, hình lập
phương cũng là những lăng trụ
đứng.
GV đưa ra một số mô hình lăng trụ
đứng ngũ giác, tam giác…
chỉ rõ các đáy, mặt bên, cạnh bên
của lăng trụ.

1.Hình lăng trụ đứng
+ A, B, C, D, A
1
, B
1
, C
1
, D
1

các đỉnh
+ ABB
1
A
1;
BCC
1
B
1
... các mặt bên
là các hình chữ nhật
+ Đoạn AA
1
, BB
1
, CC
1
…// và
bằng nhau là các cạnh bên
+ Hai mặt: ABCD, A
1
B
1
C
1
D
1

hai đáy
+ Độ dài cạnh bên được gọi là
chiều cao
+ Đáy là tam giác, tứ giác, ngũ
giác… ta gọi là lăng trụ tam giác,
lăng trụ tứ giác, lăng trụ ngũ giác
+ Các mặt bên là các hình chữ
nhật
+ Hai đáy của lăng trụ là 2 mp //.

Hình 93
A
B
C
D
A
1
B
1
C
1
D
1

?1
A
1
A ± AD ( vì AD D
1
A
1
là hình
chữ nhật )
A
1
A ± AB ( vì ADB
1`
A
1
là hình
chữ nhật )
Mà AB và AD là 2 đường thẳng
cắt nhau của mp ( ABCD)
Suy ra A
1
A ± mp (ABCD )
C/ m T
2
:
A
1
A ± mp (A
1
B
1
C
1
D
1
)
Các mặt bên có vuông góc với
hai mặt phẳng đáy
* Hình lăng trụ đứng có đáy là
hình bình hành được gọi là hình
hộp đứng
Trong hình lăng trụ đứng các
cạnh bên // và bằng nhau, các
mặt bên là các hình chữ nhật.


Hoạt động 3 Tìm hiểu về các ví dụ
25

*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm phần ví dụ.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

74
*Cách tiến hành:
Hình 95
h
A
B
C
D E
F


GV đưa ra hình vẽ và yêu cầu HS
trả lời câu hỏi mà GV đưa ra.


GV chốt lại chú ý ở SGK

Gv gọi HS nhận xét.
- GV cho HS làm bài tập 19 sgk để
củng cố kiến thức mới học.


2.Ví dụ

ABCA
/
B
/
C
/
là một lăng trụ đứng
tam giác
Hai đáy là những tam giác bằng
nhau
Các mặt bên là những hình chữ
nhật
Độ dài một cạnh bên được gọi là
chiều cao
2) Chú ý:
- Mặt bên là HCN: Khi vẽ lên mp
ta thường vẽ thành HBH
- Các cạnh bên vẽ //
- Các cạnh vuông góc có thể vẽ
không vuông góc
HS nhận xét.
HS làm bài 19 (sgk-108)


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
+Học bài cũ
+Làm các bài tập 19, 22 sgk
+Tập vẽ hình.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

75

NS:14/04/2011
NG:16/04/2011 (8a, b)
Tiết 60 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích đã học.
- Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
2’
*Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về hình lăng trụ đứng và tạo tình
huống vào bài.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
Đặt vấn đề: Qua bài chữa của bạn
có nhận xét gì về diện tích HCN:
AA'B'B đối với hình lăng trụ đứng
ADCBEG Diện tích đó có ý nghĩa gì?
Vậy diện tích xung quanh hình lăng
trụ đứng tính như thế nào?

HS chú ý lắng nghe.

Hoạt động 2
Tìm hiểu công thức tính diện tích xung
quanh.
15


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

76
*Mục tiêu: Biết công thức tính diện tích xung quanh.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:- GV: Cho HS làm bài tập ?1
Quan sát hình khai triển của hình
lăng trụ đứng tam giác
+ Độ dài các cạnh của 2 đáy là:
2,7 cm; 1,5 cm; 2 cm
* HS làm bài tập ?

1) Công thức tính diện tích
xung quanh
?1
* HS làm bài tập ?
- Diện tích AA'B'B = ?
- So sánh nó với hình lăng trụ từ
đó suy ra công thức tính diện tích
xung quanh của hình lăng trụ
đứng:
+ Độ dài các cạnh của 2 đáy là:
2,7 cm; 1,5 cm; 2 cm
+ Diện tích của hình chữ nhật
thứ nhất là: 2,7 . 3 = 8,1 cm
2

+Diện tích của hình chữ nhật thứ
hailà: 1,5 . 3 = 4,5cm
2

+Diện tích của hình chữ nhật thứ
balà: 2 . 3 = 6cm
2

+ Tổng diện tích của cả ba hình
chữ nhật là:
8,1 + 4,5 + 6 = 18,6 cm
2


* Diện tích toàn phần :
S
tp
= S
xq
+ 2 S đáy


Hoạt động 3 Tìm hiểu về ví dụ
25

*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm phần ví dụ.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:

Cho lăng trụ đứng tam giác
ABCDEG sao cho ADC vuông ở C
có AC = 3 cm, AB = 6 cm, CD = 4
2. Ví dụ
Tính S
tp
7cm
4cm
3cmGiáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

77
cm thì diện tích xung quanh là bao
nhiêu?
GV gọi HS đọc đề bài ?

Để tính diện tích toàn phần của
hình lăng trụ ta cần tính cạnh nào
nữa?

Tính diện tích xung quanh của hình
lăng trụ?
Tính diện tích hai đáy

Tính diện tích toàn phần của hình
lăng trụ

AADC vuông ở C có: AD
2
= AC
2

+ CD
2

= 9 + 16 = 25 ÷ AD = 5
S
xq
= ( 3 +4 + 5). 6 = 72; S

= 3 .
4 = 12
S
tp
= 72 + 12 = 84 cm
2Hoạt động 4 Luyện tập 5’
*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm bài tập
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:
GV treo bảng phụ bài tập ?
Yêu cầu HS hoạt động nhóm
Thời gian hoạt động nhóm 7 phút

GV treo bảng phụ của các nhóm
Cho các nhóm nhận xét chéo


GV chốt đưa lời giải chính xác

Bài 23/ SGK 111
a) Hình hộp chữ nhật
S
xq
= ( 3 + 4 ). 2,5 = 70 cm
2

2S
đ
= 2. 3 .4 = 24cm
2

Stp = 70 + 24 = 94cm
2

b) Hình lăng trụ đứng tam giác:
CB =
2 2
2 3 13 + =
( định lý Pi Ta Go )
S
xq
= ( 2 + 3 + 13 ) . 5 = 5 ( 5 +
13 )
= 25 + 5 13 (cm
2
)
2S
đ
=2.
1
2
. 2. 3 = 6 (cm
2
)
S
tp
= 25 + 5 13 + 6 = 31 + 5 13
(cm
2
)Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

78
V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
HS làm các bài tập 25, 26
HD: Để xem có gấp được hay không dựa trên những yếu tố nào ?
Đỉnh nào trùng nhau, cạnh nào trùng nhau sau khi gấp.

NS:19/04/2011
NG:21/04/2011 (8a, b)
Tiết 61 THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.
2.Kĩ năng:
- Chỉ ra được đỉnh,cạnh, các mặt của hình chóp, đường cao của hình chóp.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke, đọc trước bài ở nhà.
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
2’
*Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và
tạo tình huống vào bài.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
Đặt vấn đề: GV đưa mô hình hình
chóp và giới thiệu :
- Mặt đáy là đa giác, mặt bên là tam
giác có chung 1 đỉnh, đỉnh chung gọi
là đỉnh của hình chóp
? So sánh hình chóp và hình lăng trụ
HS chú ý lắng nghe.

HS nghe GV giới thiệu


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

79
Hình 116
chieàu cao
maët beân
maët ñaùy
đứng
GV đưa hình vẽ và yêu cầu HS vẽ
vào vở
Hình 116
chieàu cao
maët beân
maët ñaùy

GV yêu cầu HS đọc tên đỉnh, đường
cao, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy
GV giới thiệu cách gọi tên, kí hiệu
hình chóp theo đa giác đáy

So sánh 2 kháI niệm 2 hình


HS quan sát trả lời :
- Đỉnh : S
- Cạnh bên : SA, SB, SC, SD
- Đường cao : SH
- Mặt bên : SAB, SBC, SCD,
SDA
- Mặt đáy : ABCD

Hoạt động 2 Tìm hiểu về hình chóp
10

*Mục tiêu: Hình thành khái niệm hình chóp cho HS.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình chóp.
*Cách tiến hành:
GV đưa mô hình giới thiệu hình
chóp đều là hình có mặt đáy là đa
giác đều, các mặt bên là các tam
giác cân bằng nhau có chung đỉnh
- GV cho hs quan sát mô hình hình
chóp tứ giác đều, tam giác đều và
yêu cầu hs nhận xét mặt đáy, mặt
bên
- GV đưa hình 117/ SGK lên màn
hình cho hs quan sát => nêu cách
vẽ ?
Sau đó hướng dẫn hs vẽ theo các
bước :
+) Vẽ đáy là hình vuông (vẽ hình
không gian : vẽ hình bình hành)
+) Vẽ 2 đường chéo đáy tứ giác –
vẽ đường cao : từ giao 2 đường
chéo
1. Hình Chóp
HS chú ý lắng nghe và trả lời


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

80
+) Trên đường cao lấy 1 điểm S
(đó là đỉnh hình chóp) – nối S với
các đỉnh hình vuông đáy


Hoạt động 3 Hình chóp đều
25

*Mục tiêu: Biết khái niệm hình chop đều
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ.
*Cách tiến hành:
+) Lấy I là trung điểm BC – nối SI :
SI là trung đoạn của hình chóp
? Trung đoạn có vuông góc với mặt
phẳng đáy không ?
- Cho HS quan sát hình khai triển
của chóp tam giác đều và làm ? /
SGK

2)Hình chóp đều
Hình 117
Caïnh beân
Trung ñoaïn
Maët ñaùy
Maët beân
Ñöôøng cao
ÑænhHS : trung đoạn chỉ vuông góc
với 1 cạnh đáy chóp không
vuông góc với mặt phẳng đáy
2 hs lên bảng làm ?

Hoạt động 4 Hình chóp cụt đều 5’
*Mục tiêu: Biết hình chóp cụt đều
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- Hướng dẫn bài 28:
Đáy là hình gì? chiều cao ? suy ra thể tích?
Dựa vào định nghĩa để xác định đáy.
- Hướng dẫn bài 30
Phần c:
Phân chia hợp lý để có 2 hình có thể áp dụng công thức tính thể tích
được.


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

81NS:21/04/2011
NG:23/04/2011 (8a, b)
Tiết 62 LUYỆN TẬP

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Tái hiện lại công thức tính thể tích của hình lặng trụ đứng, Nhận biết được các loại
hình đã học và các yếu tố của chúng.
2.Kĩ năng:
- Vận dụng được các công thức tính diện tích, thể tích của hình lăng trụ đứng.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke, đọc trước bài ở nhà.
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
2’
*Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và
tạo tình huống vào bài.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
-Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính
thể tích của hình lăng trụ đứng?
- GV gọi HS khác nhận xét và cho
điểm
- HS nêu ông thức tính thể tích.Hoạt động 2
Bài tập Vận dụng công thức tính thể tích điền
vào bảng.
15

*Mục tiêu: Vận dụng công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ.

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

82
*Cách tiến hành:
- GV đọc và điền vào trong ô trống
cho thích hợp
Gọi HS lên bảng thực hiện
Gọi HS nhận xét và GV chữa lại bài
tập
HS: 3) Chữa bài 31

LT1 LT2 LT3
C.cao hình
lăng trụ
đứng
5 7 0,003
C.cao của
tam giác
đáy
4

14
5

5


Cạnh ứng
với…
3 5 6
Diện tích
đáy
6 7
15


Thể tích
hình lăng
trụ đứng
30 49 0,045l
HS nhận xét.

Hoạt động 3 Bài tập có hình vẽ và tính thể tích
25

*Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức làm bài tập.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ.
*Cách tiến hành:
GV yêu cầu HS đọc đề và làm bài
tập gọi 1 HS lên bảng thực hiệnGV gọi HS khác nhận xét.
GV chữa lại2) Chữa bài 34 ( sgk)

HS thực hiện:
S
ABC
= 12 cm
2


a) S
đ
= 28 cm
2
; h = 8
V = S. h = 28. 8 = 224 cm
3

b) S
ABC
= 12 cm
2
; h = 9 cm
V = S.h = 12 . 9 = 108 cm
3

HS nhận xét.
Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

83

- GV đề nghị HS làm bài tập 35
(sgk-116)
Hình 115
4cm
8cm
3cm


GV yêu cầu 1 HS lên bảng thực
hiện

Gọi HS khác nhận xét


3.Bài tập 35 ( sgk-116)
HS : Diện tích đáy là:
( 8. 3 + 8. 4) : 2 = 28 cm
2

V = S. h = 28. 10 = 280 cm
3

Có thể phân tích hình lăng trụ đó
thành 2 hình lăng trụ tam giác có
diện tích đáy lần lượt là
12 cm
2
và 16 cm
2
rồi cộng hai kết
quả)
HS nhận xét.

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
- HS làm bài tập 33 sgk
-Học bài cũ, tập vẽ hình.
Hướng dẫn bài tập 32 về nhà:
- S
đ
= ? cm
2

- V lăng trụ =? cm
3

- Khối lượng lưỡi rìu
m = V. D

NS:19/05/2011

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

84
NG:21/05/2011 (8a, b)
Tiết 63 HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU

I.MỤC TIÊU
1.Kiến thức:
- Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng.
2.Kĩ năng:
- Chỉ ra được đỉnh,cạnh, các mặt của hình chóp, đường cao của hình chóp.
3.Thái độ:
-Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1.GV: Thước, eke, bảng phụ
2.HS:Thước, eke, đọc trước bài ở nhà.
III.PHƢƠNG PHÁP
-Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS.
IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC
Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào
bài).
2’
*Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và
tạo tình huống vào bài.
*Đồ dùng: Thước.
*Cách tiến hành:
Hoạt động của GV Hoạt động cua HS
Đặt vấn đề: GV đưa mô hình hình
chóp và giới thiệu :
- Mặt đáy là đa giác, mặt bên là tam
giác có chung 1 đỉnh, đỉnh chung gọi
là đỉnh của hình chóp
? So sánh hình chóp và hình lăng trụ
đứng
GV đưa hình vẽ và yêu cầu HS vẽ
vào vở
Hình 116
chieàu cao
maët beân
maët ñaùy

GV yêu cầu HS đọc tên đỉnh, đường
cao, cạnh bên, mặt bên, mặt đáy
GV giới thiệu cách gọi tên, kí hiệu
hình chóp theo đa giác đáy

HS chú ý lắng nghe.

HS nghe GV giới thiệu

So sánh 2 kháI niệm 2 hình


HS quan sát trả lời :

Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

85
Hình 116
chieàu cao
maët beân
maët ñaùy
- Đỉnh : S
- Cạnh bên : SA, SB, SC, SD
- Đường cao : SH
- Mặt bên : SAB, SBC, SCD,
SDA
- Mặt đáy : ABCD

Hoạt động 2 Tìm hiểu về hình chóp
10

*Mục tiêu: Hình thành khái niệm hình chóp cho HS.
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình chóp.
*Cách tiến hành:
GV đưa mô hình giới thiệu hình
chóp đều là hình có mặt đáy là đa
giác đều, các mặt bên là các tam
giác cân bằng nhau có chung đỉnh
- GV cho hs quan sát mô hình hình
chóp tứ giác đều, tam giác đều và
yêu cầu hs nhận xét mặt đáy, mặt
bên
- GV đưa hình 117/ SGK lên màn
hình cho hs quan sát => nêu cách
vẽ ?
Sau đó hướng dẫn hs vẽ theo các
bước :
+) Vẽ đáy là hình vuông (vẽ hình
không gian : vẽ hình bình hành)
+) Vẽ 2 đường chéo đáy tứ giác –
vẽ đường cao : từ giao 2 đường
chéo
+) Trên đường cao lấy 1 điểm S
(đó là đỉnh hình chóp) – nối S với
các đỉnh hình vuông đáy

1. Hình Chóp
HS chú ý lắng nghe và trả lời


Hoạt động 3 Hình chóp đều
25

*Mục tiêu: Biết khái niệm hình chop đều
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ.
*Cách tiến hành:
+) Lấy I là trung điểm BC – nối SI :
SI là trung đoạn của hình chóp
? Trung đoạn có vuông góc với mặt
phẳng đáy không ?
2)Hình chóp đều
Hình 117
Caïnh beân
Trung ñoaïn
Maët ñaùy
Maët beân
Ñöôøng cao
Ñænh


Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012

86
- Cho HS quan sát hình khai triển
của chóp tam giác đều và làm ? /
SGKHS : trung đoạn chỉ vuông góc
với 1 cạnh đáy chóp không
vuông góc với mặt phẳng đáy
2 hs lên bảng làm ?

Hoạt động 4 Hình chóp cụt đều 5’
*Mục tiêu: Biết hình chóp cụt đều
*Đồ dùng: Thước, bảng phụ, hình lăng trụ đứng.
*Cách tiến hành:
GV cho hs quan sát mô hình hình
chóp cụt đều
Cho hs quan sát hình vẽ SGK và
hỏi
? Đáy chóp cụt - đặc điểm mặt đáy
? Mặt bên là hình gì ?
HS : Mặt đáy là các đa giác đều
nằm trên 2 mặt phẳng song song
- Mặt bên là các hình thang cân


V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’
GV Cho hs làm bài tập 36/SGK
Yêu cầu hs quan sát hình trên màn hình rồi điền ô .

* HD về nhà
- Làm bài tập 37, 38, 39 / SGK
HD hs làm bài 38:
- Cắt gấp hình như hình 123 / SGK để học bài sau
Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012
MN

+ Cho biết và ? EF ABAB + Khi đó gọi là tỉ số của hai đoạn thẳng AB CD CD và AB Kí hiệu: CD + Nếu AB = 300 cm; CD = 400 cm thì tỉ số của AB và CD là gì?

CD

HS : không. Vì nếu AB = 3; CD = 4 AB 3 Thì  (2) CD 4 Từ (1) và (2) => tỉ số không phụ A B + Tỉ số của 2 đường thẳng có phụ thuộc đơn vị thuộc cách chọn đơn vị không?
C D A' B' D'

EF 4  MN CD 5 MN 7 7 HS :  ;  AB 3 AB 3 EF 4 HS :  (1) CD 4

2.Đoạn thẳng tỉ lệ C'

- Hs : ?2
AB A ' B ' Khi đó ta nói AB và  CD lệ với CD tỉ C ' D ' A’B’ và C’D’.

- GV: Cả lớp làm ?2 và rút ra định nghĩa đoạn thẳng tỉ lệ -GV chốt lại.
A

Hoạt động 3: Tìm hiểu định lí ta-lét 15’ a * Mục tiêu: Hiểu định lí ta-lét và vận dụng vào giải bài tập B' C' * Đồ dùng: Thước. * Cách tiến hành: C B 3. Định lí ta-lét trong tam giác - GV: Cả lớp làm ?3 Trên đây chỉ là trường hợp cụ thể, tổng quát ta có định lí sau: ...... - Đọc nội dung định lí Talét?

+ Ngoài các đoạn thẳng tỉ lệ trên ta còn suy ra tỉ số nào?

+ Chốt lại nội dung của định lý Talét. - HS : Trình bày tại chỗ 2

Giáo án Hình học 8

D

Năm học 2011-2012

Định lý này 6,5 nhận 4không chứng thừa minh. M N GV: áp dụng định lý Ta lét các em 2 x làm ví dụ sau E Tìm x trong hình vẽ (bảng phụ) F
MN // EF

A BB ' A ' B'' AB ' C ' AC CC + Nhận xét bài làm của bạn?  ;  AB ' AC ' BB ' CC ' + Chữa và chốt lại nội dung của định HS ghi bài lý Talét

HS: Nếu 1 đường thẳng song song vói 1 cạnh của tam giác và cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tỉ lệ AB AC HS : 

GV: các nhóm làm ?4

A
3

D 5 B

x E 10 C

HS : Vì MN//EF nên theo định lý DMX có Talét  DN  6,5  4
NF x 2.6,5 x  3, 25 4 ME 2

HS nhận xét + Yêu cầu HS đa ra kết quả, sau đó chữa theo nhóm - Định nghĩa tỉ số của 2 đoạn thẳng, đoạn thẳng tỉ lê? Cho ví dụ minh hoạ? - Viết nội dung định lí Talét bằng hình vẽ? - GV phát biểu lại nội dung định lí HS hoạt động nhóm

HS đưa ra kết quả nhóm

3

Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012

HS trả lời , lên bảng viết . HS chú ý nghe V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Học định nghĩa, định lí theo SGK Bài tập về nhà: 4,5/ tr58 * HD bài 5: AM AN AM AN a) Theo gt MN // BC ta có :  hay  MB NC MB AC  AN vào tìm được x . 5’

Thay số

A 4 M x B B C 5 N C

NS:07/02/2012 NG:10/02/2012 (8b) 4

Chữa bài tập 5b/59 SGK HS2: MN//BC AM AN =>  D x P 10.Thái độ: . bảng phụ 2.Vẽ được đường phân giác.PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp. đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên. 3. * Mục tiêu: Tái hiện định lí ta-lét trong tam giác và tạo tình huống vào bài mới.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 11/02 (8a) Tiết 38 ĐỊNH LÍ ĐẢO VÀ HỆ QUẢ CỦA ĐỊNH LÍ TA-LÉT I. tích cực hóa hoạt động của HS. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. IV.Vận dụng được định lí đảo của định lí ta-lét để giải bài tập.Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS 1. eke III.HS nhận xét.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1: Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài).MỤC TIÊU 1.3 . * Đồ dùng: Thước. cẩn thận khi tính toán. .Học sinh: Thước. AM AB NC AN BM NC  .Kiến thức: . gợi mở.5 E F E F F 9 Q 24 HS 2: Ta có QF =DF-DQ=24-9 =15 DP DQ  Vì PQ//EF => PE QF x 9   x  6. hợp tác.Giáo viên: Thước. Phát biểu định lí Talét HS 1: Phát biểu định lí Vẽ hình minh hoạ? 2.Hiểu được cách chứng minh hệ quả của định lí đảo là dựa vào định lí talét và tính chất của hình bình hành để chỉ ra các đoạn thẳng là các cạnh của tam giác. .  AB AC AB AC 5 . từ đó tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy.3 => 10.Kĩ năng: . 2.Tích cực.5 15 Vậy DP = 6. eke.

Đọc 10 6 SGK? GV: Nghiên cứu ?2 ở bảng phụ? B 7 F 14 C Hình 9 20’ C" C' a C   ACAB '9 AC ' 3 => = AC AB HS Vẽ hình vào vở ghi AC’’ =3cm C’  C’’ và BC  B’C’ HS đọc định lí đảo của định lí Talét?2 HS: Đọc đề bài + Trong hình vẽ có bao nhiêu cặp đường thẳng song song? + Tứ giác BDEF là hình gì? Vì sao? AD AE DE + So sánh các tỉ số . .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 . đường thẳng a cắt AC tại C’’? + Tính AC’’? A + Nhận xét về 5C’ và C” BC và B’C’? D 3 E + Từ ?1 ta có định lí sau. * Đồ dùng: Thước. Định lí đảo A HS vẽ hình vào vở ghi AB = 6cm AC = 9cm B' AB’ = 2cm B AC’ = 3cm AC ' AB ' 2 1 B AB ' + So sánh các tỉ số và HS :   AC AB 1 6 3 C AB AC ' 3 + Vẽ đường thẳng a đi qua B’ và song song với BC. Vì có 2 cặp cạnh đối song song 6 . AB AC BC và nhận xét? Hai cặp đường thẳng song song Tứ giác BDEF là hình bình hành.GV gọi HS nhận xét và cho điểm Hoạt động 2: Tìm hiểu về định lí đảo * Mục tiêu: Phát biểu được định lí đảo. Bảng phụ * Cách tiến hành: GV: Cả lớp làm ?1 ở bảng phụ? 1.

+ Cho biết hướng chứng minh GT ABC.KL của hệ quả HS Đọc hệ quả HS Vẽ hình vào vở ghi..Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 HS : AE DE số trên bằng nhau.Đưa ra chú ý + C’D//AB (tự kẻ) HS trình bày vào vở * Củng cố: HS trả lời : đúng Làm ?3/62 HS hoạt động nhóm..let 15’ A * Mục tiêu: phát biểu được hệ quả của định lí ta-lét... AD Các tỉ Nhận xét: các cặp cạnh của 2 tam giác ADE và ABC’ tỉ lệ AB  AC  BC Hoạt động 3: Hệ quả của định lí ta.... B’C’//BC AB ' AC ' B ' C ' KL   + Yêu cầu HS tự chứng minh vào vở AB AC BC Chứng minh SGK/61 GV: Đưa ra hình vẽ 11/61 ở bảng phụ HS : áp dụng định lí Talét đối Yêu cầu HS xét xem hệ quả còn với đúng trong H11 không ? +) B’C’//BC . a) Do DE//BC ta có : *Chú ý: SGK/61 7 . Hệ quả của định lí Talét B D C GV: Đọc hệ quả của định lí Talét? + vẽ hình ghi GT ... * Đồ dùng: Thước... bảng phụ B' C' * Cách tiến hành: 2. đại diện nhóm lên trình bày.

2 3 Các nhóm nhận xét và sửa chữa. đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên. ..Giáo án Hình học 8 AD DE 2 x 2.5 5 Năm học 2011-2012 b) Do MN//PQ ta có : 0N MN 2 3 2.Kiến thức: .Vẽ được đường phân giác..2    x =.. 8 .BTVN: 7.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .Kĩ năng: .Học định lí đảo và hệ quả của định lí Talét .5    x  .9/ tr63 5’ tính x = EF * Hướng dẫn bài 7a: DM MN áp dụng hệ quả định lí Ta-lét ta có . AB BC 5 6.Tái hiện lại định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét.. 0P QP x 5. từ đó tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy. từ đó thay số vào  DE EF NS:13/02/2012 NG:16/02/2012 (8b) 17/02 (8a) Tiết 39 LUYỆN TẬP I. 2.6. V.5.MỤC TIÊU 1.

hợp tác.PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp. B' d H' *Đồ dùng: Thước. 5’ *Mục tiêu: Tái hiện định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét trong tam giác *Đồ dùng: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 .GV: đưa ra hình vẽ 2.5 5 3 5  AD  DE//BC EA  AD EA *) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa Hoạt động 2 Chữa bài tập về chứng minh và tính toán *Mục tiêu:: làm được các bài tập chứng minh đơnC'giản.5 3 .5 3 C EC 1. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS Kiểm tra bài cũ A . *Cách tiến hành: Bài 10/63 (13 phút) Bài 10/63 B H * HS làm việc theo nhóm A 15’ C 9 .Giáo viên: Thước. 3.8 thẳng DE và BC + Tính DE nếu BC = 6.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. gợi mở. IV.Gọi HS lên bảng trình bày D E + Dựa vào số liệu ghi trên hình vẽ có thể rút ra nhận xét gì về hai đoạn 1.Thái độ: -Tích cực.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra bài cũ). eke. eke III.4 cm? B BD 6.Vận dụng được định lí đảo của định lí ta-lét và hệ quả của định lí vào làm bài tập.8 3  Giải : EC  . cẩn thận khi tính toán. tích cực hóa hoạt động của HS.5 1.   BD 2. bảng phụ 2.4 1. II.Học sinh:Thước.

So sánh kết quả tính toán của các Từ (1) và (2)  BC nhóm 1 AH b) Nếu AH' = AH thì 3 11  1  1 S  AB'C' =  AH  BC   23  3  9 S  ABC = 7.Trên oy đặt đoạn OM = m .Lấy trên ox các đoạn thẳng OA = 0 m m y OB = 1 (đ/vị) M N .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Giải: .Vẽ xoy 1 .Nối AM và kẻ BN//AM ta được MN = OM  ON = 2 m B x 10 .5 cm2 -HS nhận xét * áp dụng Ta-let vào dựng đoạn thẳng Gv gọi các nhóm nhận xét và cho điểm Hoạt động 3 Chữa bài tập về định lí đảo và hệ quả của 20’ định lí *Mục tiêu: Tái hiện định lí đảo và hệ quả của định lí ta-lét trong tam giác *Đồ dùng:Thước.Cho d // BC . *Cách tiến hành: Chữa bài 14 (10 phút) Bài 14 x a) Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho: B x =2 1 m Giải A ^ .HS các nhóm trao đổi a). AH là đường cao AH ' AB ' Ta có: = (1) AB ' AHB ' C 'AB .Đại diện các nhóm trả lời Mà = (2) BC AB AH ' B ' C ' = .

K .Làm các bài tập 11. luyện tập (13 phút) .Sợi dây EF dùng để làm gì? * Bài 11: Tương tự bài 10.13 .Trên ox đặt đoạn OA = 2 OB = 1 . 11 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 b)  n 3 .C có thẳng hàng không? .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 5’ .Nối BN và kẻ AM// BN ta được 2 x = OM = n 3 x 2 A y 0 M N *Củng cố.GV: Hướng dẫn cách để đo được AB Bài 12 (sgk-64) V.Vẽ xoy .Hướng dẫn bài 13 Xem hình vẽ 19 để sử dụng được định lý Talet hay hệ quả ở đây đã có yếu tố song song ? A.GV: Cho HS làm bài tập 12 .Trên oy đặt đoạn ON = n .

com pa 25’ 12 .Biết vẽ đường phân giác. II.Kiểm tra bài cũ: .Kiến thức: . Bài hôm nay ta sẽ cùng nhau nghiên cứu đường phân giác của tam giác có tính chất gì nữa và nó được áp dụng ntn vào trong thực tế? Hoạt động 2 Tìm hiểu về định lí *Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào giải bài tập. eke. bảng phụ 2. TÍNH CHẤT ĐƢỜNG PHÂN GIÁC CỦA TAM GIÁC I. 2. IV.Học sinh: Thước. tích cực hóa hoạt động của HS.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:14/02/2012 NG:17/02/2012 (8b) 18/02/2012 (8a) Tiết 40 3.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Giới thiệu và tạo tình huống vào 5’ bài). đo được độ dài các đoạn thẳng mà đường phân giác đó định ra trên cạnh đối diện và độ dài các cạnh bên và nội dung định lí.MỤC TIÊU 1.HS trả lời câu hỏi của Gv Thế nào là đường phân giác trong tam giác? *) Đặt vấn đề: .Tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh đáy và biết tính toán độ dài của các đoạn thẳng và chứng minh hình học dựa và tính chất của đường phân giác. eke III.Thái độ: -Tích cực. *Đồ dùng: Thước.Giáo viên: Thước. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động của HS a. hợp tác.GV: Giới thiệu bài: . *Đồ dùng: Thước. cẩn thận khi tính toán.PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp.HS chú ý lắng nghe. *Mục tiêu: Tái hiện lại đường phân giác cuuả tam giác và tạo tình huống vào bài mới. 3. gợi mở.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.Kĩ năng: .

A = 1000 A .GV: Cho HS làm bài tập ?1 B D C 1:Định lý: ?1 + Vẽ tam giác ABC: ^ AB = 3 cm . *Cách tiến hành: .Gọi HS nhận xét  BE = AB (1) áp dụng hệ quả của định lý Talet DB BE vào  DAC ta có: = (2) DCAB ACDB Từ (1) và (2) ta có = AC DC Nhận xét Hoạt động 3 Tìm hiểu chú ý 8’ *Mục tiêu: Biết trường hợp định lí còn đúng cho cả tia phân giác của góc ngoài của tam giác. *Đồ dùng: Thước. AC = 6 cm.HS trình bày cách chứng minh AC DC Chứng minh Qua B kẻ Bx // AC cắt AD tại E: ^ ^ Ta có: CAE  BAE (gt) ^ ^ vì BE // AC nên CAE  AEB (slt) ^ ^  AEB  BAE do đó  ABE cân tại B .Giáo án Hình học 8 A Năm học 2011-2012 *Cách tiến hành: 6 3 .Yêu cầu HS phát biểu định lý và ghi 5 2 AB 3 1 AB = DB  2 AC = 6 AC DC . AC DB 2.5 1 C B D   .GV: dựa vào kiến thức đã học về đoạn thẳng tỷ lệ muốn chứng minh tỷ số trên ta phải dựa vào yếu tố nào? ( Từ định lý nào) GT ABC: AD là tia phân giác . com pa.5  DC 5 gt và kl của định lí E Định lý: (sgk/65) . DC rồi so sánh và DB DC Ta có: 2.GV: Đưa ra trường hợp tia phân giác góc ngoài của tam 2) Chú ý: giác D'B AB = ( AB  AC ) DC AC 13 .GV: Cho HS phát biểu điều nhận + Dựng đường phân giác AD xét trên ? Đó chính là định lý AB + Đo DB.Theo em ta có thể tạo ra đường  thẳng // bằng cách nào? Vậy ta của BAC ( D  BC ) chứng minh như thế nào? AB DB KL = .

*Đồ dùng: Thước.5 x3 x AB 3.luyện tập: Bài tập 17 5’ 14 .8.5):5 = 8.Đại diện các nhóm trả lời x E 3 H F 8.7 : 15 = 3^ ? 3 Do DH là phân giác của EDF nên DE EH 5 3     x-3=(3.GV: Vì sao AB  AC * Định lý vẫn đúng với tia phân giác góc ngoài của tam * Định lý vẫn đúng với tia phân giác góc giác ngoài của tam giác HS làm ? 2 .1 EF HF 8.E' Giáo án Hình học 8 D' B Năm học 2011-2012 C .5 15 7 4.5 7.5 B C . ?3 D'B AB = ( AB  AC ) ^ DC AC A ? 2 Do AD là phân giác của BAC nên: + Nếu y = 5 thì x = 5.5 5 Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập *Mục tiêu: Vận dụng kiến thức mới học vào làm bài tập. *Cách tiến hành: *Củng cố.HS nhỏ x D y làm việc theo nhóm .5 7    y AC 7.

Làm các bài tập: 15.  MA (gt) AD MA EA . 20 sgk-67 và 68 2’ NS:20/02/2012 NG:23/02/2012 (8b) 24/02/2012 (8a) 15 . 19. V.GV yêu cầu HS làm bài tập 17 D E B C M Giải: C Do tính chất phân giác: B M BM BD MC CE mà BM = MC  .GV gọi HS khác nhận xét và GV BD CE chữa lại   DE // BC ( Định lý đảo DA AE của Ta-lét HS nhận xét.Giáo án Hình học 8 D A Năm học 2011-2012 E .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .

Giáo viên: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.Kĩ năng: .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Tiết 41 LUYỆN TẬP I.PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp.Thái độ: -Tích cực. tích cực hóa hoạt động của HS.Kiến thức: .Học sinh:Thước. của tam giác? . đo dược độ dài các đoạn thẳng mà đường phân giác định ra trên cạnh đố diện và độ dài các cạnh bên.Vẽ được đường phân giác.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra bài cũ). cẩn thận khi tính toán. hợp tác. eke. bảng phụ 2.Các nhóm trưởng báo cáo Giải: ^ Do AD là phân giác của A nên ta có: 16 . AC = 5 cm. từ đó tính được tỉ số độ dài các cạnh bên tương ứng với các đoạn thẳng thuộc cạnh ấy. BC = 6 cm KL BD = ? . IV. 3. gợi mở.Tái hiện lại định lí về tính chất đường phân giác của tam giác 2. 5’ *Mục tiêu: Tái hiện định lí về tính chất đường phân giác của tam giác *Đồ dùng: Thước.MỤC TIÊU 1.GV: Dùng bảng phụ 1) Cho hình vẽ: . *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động của HS Kiểm tra bài cũ Phát biểu định lý đường phân giác HS phát biểu định lí. DC = ? B D C A . II.Các nhóm HS làm việc  A AD là tia phân giác của GT AB = 3 cm. eke III.

Bảng phụ *Cách tiến hành: 18’ 17 .   A B DE FC AD BC O E D F a C Giải a) Gọi O là giao điểm của EF với BD là I ta có: AE BI BF (1)   DE ID FC .Gọi HS nhận xét và GV chữa lại Hoạt động 3 Bài tập về chứng minh hai cạnh bằng nhau *Mục tiêu: Biết chứng minh các tỉ số bàng nhau theo hình vẽ. Bảng phụ *Cách tiến hành: 2) Chữa bài 1 (sgk-68) Bài 19 (sgk-68) . *Đồ dùng: Thước. *Đồ dùng: Thước.75cm .25 6 8  DC = 3.Sử dụng tính chất tỷ lệ thức ta có: AE BF (1) AE BF    AD  AE  ED BF  FC BC Nhận xét .GV gọi HS khác nhận xét Nhận xét 20’ Hoạt động 2 Bài tập về chứng minh *Mục tiêu: Biết chứng minh các tỉ số bằng nhau theo hình vẽ.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 BD AB 3 BD AB 3      DCBD AC 5 BD  DC AB  AC 8 3    BD = 2.GV AE BF vẽ hình và Chứng cho HS AE BF minh: .

FO. có thể lập ra thêm những cặp góc bằng nhau nào? Có thể áp dụng định lý đường phân giác của tam giác . .    AD BC AD CD CD BC .Hướng dẫn: Từ 6 góc bằng nhau.68) . .áp dụng hệ quả vào  ADC và  BDC  EO = FO Nhận xét Gọi HS nhận xét? V.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Bài tập 20 (sgk.Nếu đường thẳng a đi qua giao điểm O của hai đường chéo AC và BD.Yêu cầu HS trả lời theo câu hỏi hướng dẫn của GV và lên bảng thực hiện: Bài 20 (sgk-68) HS đọc đề bài A O E D C Giải: Ta có: B a F AE BF AE EO FO BF và .Làm bài 22/ sgk .Yêu cầu HS đọc đề và suy nghĩ cách giải. .Nhận xét gì về 2 đoạn thẳng OE.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’ .Chuẩn bị bài khái niệm hai tam giác đồng dạng NS:21/02/2012 NG:24/02/2012 (8b) 25/02/2012 (8a) 18 .

gợi mở.Tam giác đồng dạng: ý kiến nhận xét về các cặp hình vẽ 19 . hợp tác.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Tiết 42 4. bảng phụ 2. II.GV: Thước. *Đồ dùng: Thước.Kiến thức: . 2. tích cực hóa hoạt động của HS.HS phát biểu nội dung định lí Talet? *) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa . + Biết hai tam giác gọi là đồng dạng với nhau nếu các góc bằng nhau và các cạnh tương ứng tỉ lệ.MỤC TIÊU 1. biết tỉ số đồng dạng và các tính chất của hai tam giác đồng dạng: + Có khá niệm về những hình đồng dạng.GV Phát biểu hệ quả của định lý . *Mục tiêu:Tái hiện lại định lí talét và tạo tình huống vào bài mới.Thái độ: -Tích cực. eke III.HS chú ý lắng nghe. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp. .Lấy được ví dụ về hai tam giác đồng dạng.Vận dụng hệ quả của định lý Talet trong chứng trong chứng minh hình học 3. eke.Kĩ năng: . Bảng phụ.Bước đầu làm quen về hai tam giác đồng dạng và cách vẽ hình tam giác đồng dạng. tính chất của hai tam giác đồng dạng. KHÁI NIỆM HAI TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG I.GV: Cho HS quan sát hình 28? Cho 1.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). Hoạt động 2 Quan sát nhận dạng hình có quan hệ đặc biệt và tìm khái niệm mới 15’ *Mục tiêu: Hình thành định nghĩa.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. *Cách tiến hành: . IV.HS:Thước. *Đồ dùng: Thước. cẩn thận khi tính toán.

GV: Các hình đó có hình dạng a/ Định nghĩa giống nhau nhưng có thể kích thước khác nhau.Các nhóm trả lời xong làm bài tập Tính chất.GV: Chốt lại  Thành định lý 15’ a 20 .GV: A Em có nhận xét gì rút ra từ ?1 A' . 4 5 .C  C . 2 2.Nhóm trưởng trình bày. vì sao?  A B C   A B C'' + Nếu  ABC   A'B'C' thì  A'B' 'C' thì  ABC   A''B''C''.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 đó? . . ?2 1/ Mỗi tam giác đồng dạng với . Định lý (SGK/71).GV: Cho HS làm bài tập ?1 .GV: Cho HS làm bài tập ? 2 theo BC 6 2 nhóm. ?1 .5 1 AB 2 1   . + Hai tam giác bằng nhau có thể ' ' ' ' ' ' xem chúng đồng dạng không? Nếu 2/  ABC   A B C thì  A B C  có thì tỷ số đồng dạng là bao nhiêu?  ABC ' ' ' +  ABC có đồng dạng với chính nó 3/  ABC   A B C và ' ' ' '' '' không.HS phát biểu tính chất.' GV: Tam giác ABC và tam giác A B'C' là 2 tam giác đồng dạng.5 ' ' '  ABC   A B C ' ' ' ' AB AC B'C '   B' ' 6 C B' 3 C'  ' ' ^ ^ ^ AB ^ ' AC ^ ' BC ^ ' AC 2. A  A . A . ' '  ABC? Vì sao?'  ABC   A B C có ' ' tỷ số k thì  A B C   ABC là tỷ số nào? .Cử đại diện lên bảng . nhóm. đó là các cặp hình đồng dạng.GV: Cho HS làm bài tập ?3 theo 2.Các nhóm trao đổi thảo luận bài tập ?3.C  C ^ AB B ' C ' 4 1 ^ AC^ ' ^ 5 ^ ' 2 ^ ' 3 2   . *Đồ dùng: Thước. chính nó. B  B . M N . bảng phụ *Cách tiến hành: .HS phát biểu định nghĩa. B  B .   A  A . Hoạt động 3 Hình thành định lí *Mục tiêu: Hình thành định lí và mở rộng thêm phần chú ý.

*Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: . gọn nhất.HS làm bài tập sau: + Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau  đúng ' ' '  ABC   A B C theo tỷ số k1 + Hai tam giác đồng dạng với ' ' ' '' ''  A B C   A B C'' theo tỷ số k2 nhau thì bằng nhau ( Sai) Vì chỉ '' '' Thì  ABC  A B C'' theo tỷ số nào đúng khi tỉ số đồng dạng là 1. . 2’ 21 .GV: Cho HS phát biểu thành lời Chứng minh: định lí và đưa ra phương pháp  ABC & MN // BC (gt) chứng minh đúng. số nghiệm.Chú ý số tam giác dựng được. Hoạt động 5 Củng cố và luyện tập 8’ *Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức mới học và vận dụng vào làm các bài tập. ANM  ACB ( góc đồng vị) ^ .HS trả lời bài tập 23 SGK/71 Bài tập 23 SGK/71 . chú ý. Theo hệ quả của định lý Talet  AMN và  ABC có 3 cặp cạnh tương AN MN ứng tỉ lệ AM .Làm các bài tập 25.k2 V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . 26 (SGK) .HS nêu nhận xét .HS ghi nhanh phương pháp chứng A là góc chung minh.  k2   k1k2 b c '' '' c  ABC  A B C'' theo tỷ số k1.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 B GT  ABC có MN//BC C KL  AMN   ABC . ABC có  ^ AMN  ^ ^ ^ AMB  ABC.Vậy  AMN    AB  ABCAC BC * Chú ý: Định lý còn trong trường hợp đt a cắt phần kéo dài 2 cạnh của tam giác và song song với cạnh còn lại. ? Vì sao? Giải: a b a  k1 .

Tái hiện lại khái niệm về hai tam giác đồng dạng và định lí.Vận dụng hệ quả của định lý Talet trong chứng trong chứng minh hình học 3.Kiến thức: . hợp tác.Kĩ năng: . . 22 . 2. cẩn thận khi tính toán.Thái độ: -Tích cực.MỤC TIÊU 1.Củng cố lại cách vẽ hai hình tam giác đồng dạng và các kiến thức lên quan.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:27/02/2012 NG:01/03/2012 (8b) 02/03/2012 (8a) Tiết 43 LUYỆN TẬP I.

TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). bài tập 26/72 bảng phụ HS đọc đề bài Hoạt động theo nhóm .HS phát biểu nội dung. *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí.PHƢƠNG PHÁP Vấn đáp. eke III. gợi mở. đưa ra kết quả nhóm sau đó đưa ra kết quả a) cách dựng Trên AB lấy AM =2/3 AB Từ M kẻ MN//BC (NAC) Dựng A’B’C’ = AMN B B A A' 20’ M N B' C C C’ b) Chứng minh Vì MN//BC => AMN  A’B’C’ VàAMN = A’B’C’ => A’B’C’  ABC (theo k =1)HS : Nhận xét 23 .HS:Thước. bảng phụ 2. tam giác đồng dạng và định lí? Hoạt động 2 Bài tập chứng minh *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào giải bài tập *Đồ dùng: Thước.GV: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. *Cách tiến hành: . tích cực hóa hoạt động của HS. IV. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS -GV em hãy phát biểu khái niệm hai . eke.GV: Nghiên cứu BT 26/27 ở trên 1. *Đồ dùng: Thước.Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 II.

28 sbt . đưa ra kquả nhóm a) 2P’ = A’B’ + B’C’ +C’A’ 2P = AB + BC +CA A ' B ' B ' C ' C ' A ' A ' B ' B ' C ' A ' C ' 2 P 3      AB BC AC AB  BC  AC 2P ' 5 2P ' 3 + Biết 2P . *Đồ dùng: Thước... bảng phụ *Cách tiến hành: GV: Đưa đề bài lên bảng phụ 2.. TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ NHẤT 24 .BTVN: 27. + Gọi HS trình bày và chữa HS : hoạt động theo nhóm .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ ..Đọc trước bài 6 5’ NS:28/02/2012 NG:02/03/2012 (8b) 03/03 (8a) Tiết 44 5.2P’ = 40dm     2 P '  60(dm) 2P  2P ' 5  3 40 2 Hãy tính chu vi ABC? Và chu vi A’B’C’? Và 2P = 60+40 = 100 dm + Yêu cầu trình bày và chữa b) Có  2P ' 5 =>2P ' 3 2P 3 V.. bài tập 28/72 + Nếu gọi chu vi A’B’C’ là 2P’ và HS : Theo dõi đề bài chu 15’ vi ABC là 2P thì tính tỉ số chu vi 2 tam giác trên? Tính 2P và 2P’ 2P Lập tỉ số: 2P ' HS : Trình bày .Xem lại các bài tập đã chữa .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Hoạt động 3 Bài tập tính toán *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức đã học vào giải bài toán. tính chất về 2 tam giác đồng dạng? .Phát biểu định nghĩa..

Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012

I.MỤC TIÊU 1.Kiến thức: - Biết tỉ số các cạnh tương ứng gọi là tỉ số đồng dạng và biết được điều kiện để hai tam giác đồng dạng theo trường hợp thức nhất. 2.Kĩ năng: - Dựa vào tính chất hai đường thẳng song song và hệ quả của định lí talet chứng minh được: Nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới đồng dạng với tam giác đã cho. 3.Thái độ: -Tích cực, hợp tác, cẩn thận khi tính toán. II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Thước, eke, bảng phụ 2.HS:Thước, eke III.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp, gợi mở, tích cực hóa hoạt động của HS. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm về hai tam giác đồng dạng *Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS A - Hãy phát biểu định lý về hai tam giác đồng dạng? 2 3 - HS làm bài tập ?1/sgk/73 M N ( HS dưới lớp làm ra phiếu học tập) - GV: Dùng bảng phụ đưa ra bài tập 4 ?1 1 * HS: AN = AC = 3 cm 2 1 B 8 C AM = AB = 2 cm 2 A' - M, N nằm giữa AC, AB theo ( gt) BC 2 3 = 4 cm ( T/c đường trung  MN = 2 bình cuả tam giác) và MN // BC.Vậy  AMN   ABC &  AMN =  A'B'C' B' C' *) Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa 4

Hoạt động 2

Hình thành định lí.

20’

25

Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012

*Mục tiêu: Hình thành định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất. *Đồ dùng: Thước, bảng phụ. *Cách tiến hành: 1)Định lý:(4 phút)- GV: Qua nhận 1) Định lý: xét trên em hãy phát biểu thành lời định lý?
 ABC &  A'B'C' A' B ' A'C ' B 'C ' (1)   AB AC BC  A'B'C'   ABC

A M N

GT KL

B A'

C

Chứng minh định lý B' C' - GV: Cho HS làm việc theo nhóm - GV: dựa vaò bài tập cụ thể trên để chứng minh định lý ta cần thực hiện + Trên cạnh AB đặt AM = A'B' theo qui trình nào? (2) + Từ điểm M vẽ MN // BC ( N  AC) Xét  AMN ,  ABC &  A'B'C' có:  AMN   ABC ( vì MN // BC) do đó: AM AN MN (3)   AB AC BC Từ (1)(2)(3) ta có: A ' C ' AN   A'C' = AN (4) AC AC B ' C ' MN   B'C' = MN (5) BC BC Từ (2)(4)(5)   AMN =  A'B'C' (c.c.c) Vì  AMN   ABC nên  A'B'C'   ABC

Hoạt động 3 áp dụng *Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào giải bài tập *Đồ dùng: Thước

15’

26

Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012

*Cách tiến hành: 2) áp dụng: - GV: cho HS làm bài tập ?2/74

- HS suy nghĩ trả lời.

2) áp dụng: A - GV: Khi cho tam giác biết độ dài 3 cạnh muốn biết các tam giác có đồng dạng với nhau không ta làm như thế nào? B 8 3 E 6 H 5 * Ta có:
DF DE EF 2 3 4   (do   ) AB AC BC 4 6 8   DEF   ACB

4

6 C D 2 4 F K 4

- Theo Pi Ta Go có:  ABC vuông ở A có: BC= AB2  AC 2  36  64  100 = 10  A'B'C' vuông ở A' có: 2 A'C'= AC =12; 152 3 AB BC  9
   A' B ' A'C ' B 'C ' 2  ABC   A'B'C'

27

Giáo án Hình học 8

Năm học 2011-2012

Hoạt động 4 Củng cố 5’ *Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức mới học. *Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: a) GV: Dùng bảng phụ - HS làm bài tập theo sự gợi ý của GV  ABC vuông ở A có AB = 6 cm ; AC = 8 cm và  A'B'C' vuông ở A' có A'B' = 9 cm , B'C' = 15 cm. Hai  ABC &  A'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao? GV: ( gợi ý) Ta có 2 tam giác vuông biết độ dài hai cạnh của tam giác vuông ta suy ra điều gì? - GV: kết luận Vậy  A'B'C'   ABC b) GV: Cho HS làm bài 29/74 sgk - HS làm Bài 29/74 sgk:  ABC &  A'B'C' có AB AC BC 3 vì ( 6 ' B9  A ' C '  B ' C '  2 12 A '  ) 4 6 8 Ta AB  AC  BC AB 27 3 có:   
A ' B ' A ' C ' B ' C ' A' B ' 18 2

V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Làm các bài tập 30, 31 /75 sgk HD:áp dụng dãy tỷ số bằng nhau.

2’

28

eke III. tích cực hóa hoạt động của HS.Kiến thức: . hợp tác.GV: Thước.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). KL của nội dung định lí. kĩ năng vẽ hình . 3.HS:Thước. *Đồ dùng: Thước. IV. KL của nội dung định lí.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. bảng phụ 2.MỤC TIÊU 1.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. II. gợi mở.Thái độ: -Tích cực.Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng trong các bài tập tính độ dài các cạnh và các bài tập chứng minh. .Viết được GT.Rèn kĩ năng vận dụng định lí vào giải bài tập. . TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ HAI I. cẩn thận khi tính toán.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS: 05/03/2012 NG:08/03/2012 (8b) 09/03 (8a) Tiết 45 6. eke. 2.Kĩ năng: .Hiểu được cách chứng minh gồm ha bước chính: Dựng tam giác AMN đồng  dạng với tam giác ABC và AMN = A’B’C’). *Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ nhất và TG. *Cách tiến hành: 29 .

(kl) và nêu hướng chứng minh? .So sánh các tỷ số: AB AC BC từ đó rút ra nhận xét gì 2 . 15’ . Định lý: ?1.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Hoạt động của GV Hoạt động cua HS . đo đặc và phát hiện định lí.   DF AB 2 EF BC 5 6 AC 2   => DE DF EF => ABC  DEF . FE A . GV: Qua bài làm của các bạn ta nhận thấy. Â=Â' AB AC 30 . 4 B 3 C 8 6 D E AB 4 1 AC  8  2 BC 2. GV: Cho học sinh đọc định lý & ghi GT-KL của định lý . *Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: 1.Đặt vấn đề: Như sách giáo khoa Hoạt động 2 Hình thành định lí *Mục tiêu: Vẽ hình. Tam giác ABC & Tam giác DEF có 1 góc bằng nhau = 600 và 2 cạnh kề của góc tỷ lệ(2 cạnh của tam giác ABC tỉ lệ với 2 cạnh của tam giác DEF và 2 góc tạo bởi các cặp cạnh đó bằng nhau) và bạn thấy được 2 tam giác đó đồng dạng =>Đó chính là nội dung của định lý mà ta sẽ chứng minh sau đây.5 1 DE  3  1 .GV cho HS các nhóm làm bài vào phiếu học tập. DE DF ABC & DEF? tam giácEF .HS phát biểu nội dung định lí đồng dạng thứ nhất của 2 tam giác? (SGK-73) Vẽ hình ghi (gt). .Phát biểu định lý về trường hợp . GT ABC & A'B'C' A ' B ' A 'C ' = (1). F .Đo độ dài các đoạn BC. Định lý : (SGK)/76.

 AMN   A'B'C' KL:  ABC   A'B'C' PP 2: .GV: CHo HS làm bài tập ?2 tại chỗ 2) áp dụng: ( GV dùng bảng phụ) ?2 . + Đặt lên đoạn AB đoạn AM=A'B' vẽ MN//BC + CM : ABC   AMN. *Đồ dùng: Thước.Đặt lên AB đoạn AN= A' B' . A = A’ . .GV gọi HS lên bảng vẽ hình.HS dưới lớp cùng vẽ A 31 25’ . AN = A'C' nên  AMN =  A'B'C' (cgc) ABC   AMN   ABC   A'B'C' GV: Cho các nhóm thảo luận => PPCM GV: Cho đại diện các nhóm nêu ngắn gọn phương pháp chứng minh của mình.GV: CHo HS làm bài tập ?3 ?3 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 A A’ KL  A'B'C'   ABC M ’ N B’ C B C Chứng minh -Trên tia AB đặt AM=A'B' Qua M kẻ MN// BC(N AC) AM AN =  AMN   ABC => A ' B 'MBAN AC Vì AM=A'B' nên (2)  AB AC Từ (1) và (2)  AN = A' C'  AMN  A'B'C' có:   AM= A'B'. Hoạt động 3 áp dụng *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới vào làm bài tập. *Cách tiến hành: .Đặt lên AB đoạn AM = A' B' .CM:  AMN =  A'B'C' (cgc) .CM: ABC   AMN ( ĐL ta let đảo) KL:  ABC   A'B'C' GV: Thống nhất cách chứng minh .

O y . C D . OC = 8 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Hướng dẫn học sinh học ở nhà. 33. -Làm các bài tập: 32. 34 ( sgk) 2’ 32 .5 15 AB AC   AED ~  ABC (cgc) x B A .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012  + Vẽ xAy = 500 + Trên Ax xác định điểm B: AB = 5 + Trên Ayxác định điểm C: AC = 7. OD = 10 Củng cố :.HS đứng tạichỗ trả lời.  AOD &  COB có đồng dạng không? V. OA = 5 .5 + Trên Ayxác định điểm E: AE = 2 + Trên Ax xác định điểm D: AD = 3 . OB = 16 .Cho hình vẽ nhận xét các cặp   AOC &  BOD . 3 D 5 B 50 0 2 E C AE 2 6   AB AD 53 15 6 AE AD     AC 7.

cẩn thận khi tính toán.HS khác làm ra nháp nêu hướng chứng minh? *ĐVĐ:Hôm nay ta sẽ nghiên cứu thêm một trường hợp đồng dạng nữa của hai  mà không cần đo độ dài các cạnh của 2  Hoạt động 2 Hình thành định lí *Mục tiêu: Vẽ hình và chứng minh được định lí.Kiến thức: .Thái độ: -Tích cực. hợp tác. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). eke.Vẽ hình ghi (gt). (kl) và . KL của nội dung định lí.HS:Thước. II. tích cực hóa hoạt động của HS. *Đồ dùng::Thước. *Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai và TG. 15’ 33 . 2. TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG THỨ BA I. eke III. 3.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.HS lên bảng đồng dạng thứ nhất và thứ hai của 2 tam giác? . bảng phụ 2.Viết được GT.Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau. IV.MỤC TIÊU 1.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:06/03/2012 NG:09/03/2012 (8b) 10/03/2012 (8a) Tiết 46 7. .Kĩ năng: . KL của nội dung định lí. biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng.Lập ra các tỉ số thích hợp để từ đó tính ra độ dài các đoạn thẳng trong các hình vẽ ở phần bài tập.Phát biểu định lý về trường hợp . gợi mở.GV: Thước.

GV: Yêu cầu HS nêu cách Â=Â (gt) chứng minh tương tự như AM = A'B' ( cách dựng) cách chứng minh định lý 1 và     định lý 2. ghi GT.HS nêu kết quả và phát biểu định lý. bảng phụ *Cách tiến hành: .HS đọc Định lý: ( SGK) .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 *Đồ dùng: Thước.GV yêu cầu HS vẽ hình . KL. Định lý: bảng phụ Bài toán: ( sgk) Cho  ABC &  A'B'C có Â=Â'  .Qua M kẻ đường thẳng MN // BC ( N  AC) Vì MN//BC   ABC   AMN (1) Xét  AMN &  A'B'C có: .GV yêu cầu HS phát biểu nội dung định lí. . . 34 . B = B’ .GV: Cho HS làm bài tập ở 1. KL  ABC   A'B'C M N B C B' A' C' Chứng minh . AMN = B ( Đồng vị) B = B’ (gt)    AMN = B’   ABC   A'B'C' .GV yêu cầu HS đọc đề bài. B = B’ A ABC &  A'B'C Chứng minh :  A'B'C'  ABC     GT A =A’ .Đặt trên tia AB đoạn AM = A'B' .

 y = DC = 4.5 Củng cố.Nhắc lại định lý . *Đồ dùng: Thước. HS trả lời: .GV: cho HS làm bài tập ?2 A chung .GV: AChứng minh rằng nếu 2  ?2 đồng dạng thì tỷ4. V.HS làm việc theo nhóm C B   AB = AD. 39 / sgk.Các góc tương ứng của 2  đồng dạng và bằng nhau 500 .AC AD AB 2  x = AD = 3 : 4.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Hoạt động 3 áp dụng *Mục tiêu: Vận dụng được định lí vào làm bài tập. 38. ABD = ACB AB AC 2 . 2’ 35 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Học thuộc nội dung định lí.GV yêu cầu HS làm ?1( sgk-78) 2) áp dụng GV đưa bảng phụ các hình vẽ và yêu ?1 cầ HS thực hiện.5 .5 = 2 -Gv yêu cầu HS trả lời và nhận xét. luyện tâp .Giải bài 36/sgk -HS nhận xét.2 = 2. -Làm các bài tập 37.Các cặp  sau đồng dạng  ABC   PMN 23’  A'B'C'   D'E'F' .5số hai đường cao x tương ứng của chúng cũng bằng tỷ D số đồng dạng  ABC   ADB 3 y    . *Cách tiến hành: .

GV: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS: 10/03/2011 NG:12/03/2011 (8a. b) Tiết 47 LUYỆN TẬP I.GV: Cho hình vẽ và sốC như sau: .5 = 2  y = DC = 4. ABD = ACB AB AC 2   AB = AD.Kĩ năng: .AC AD AB 2  x = AD = 3 : 4.Vận dụng được các định lí vào giải bài tập.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Kiểm tra 15’ 15’ *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác.2 = 2. đo B  ABC   ADB    Hãy tính độ dài x và y theo hình vẽ.Thái độ: -Tích cực. .HS thực hành làm bài kiểm tra. 4.Kiến thức: . A *Đồ dùng: x Thước. 3.Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách .MỤC TIÊU 1.Tái hiện lại các định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác. *Đồ dùng: Thước. .PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. bảng phụ 2. eke. cẩn thận khi tính toán.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.5 D *Cách tiến hành: 3 y Hoạt động của GV Hoạt động cua HS . hợp tác.5 Hoạt động2 Chữa bài tập định tính 12’ *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm và định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác. tích cực hóa hoạt động của HS. gợi mở.HS:Thước.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán. 2.5 . A chung . IV. II. eke III. 36 . vận dụng các định lí vào giải bài tập.

 ABD C và  BDC AB BD => = + Từ đó ta có : BD DC x2= AB.9(cm) HS nhận xét.DC = 356. Hoạt động 3 Bài tập vận dụng chứng minh tam giác đồng 15’ dạng B A 3 *Mục 2tiêu: Vận dụng định lí vào bài x C *Đồ dùng: Thước.79) E D 6 .y ta phải chứng minh được 2  nào  vì sao ? . cắt DE tại K. y 3.Muốn tìm được x.5 Và một HS lên bảng thực hiện.Gv gọi HS khác nhận xét.Giáo án Hình học 8 A 12. (soletrong) 2 Chứng minh:   CH AB C1 = C2 (đối đỉnh) = CK DE   ABC đồng dạng với  EDC (g g) 37 .5 *Cách tiến hành: Bài tập 38 (SGK.   và  BDC có: A = DBC   ABD = BDC   ABD  .Viết đúng tỷ số đồng dạng -HS chữa bài tập * Giáo viên cho học sinh làm thêm : 2) Chữa bài 38   1 Vẽ 1 đường thẳng qua C và Vì AB = DE  B = D vuông góc với AB tại H .5 Năm học 2011-2012 B *Cách tiến hành: X GV yêu cầu HS làm bài tập 36 (sgk79) HS thực hiện: D 28.25 =>x  18.

42. KL của nội dung định lí.Hướng dẫn bài:44 + Dựa vào tính chất tia phân giác để lập tỷ số + Chứng minh hai tam giác đồng dạng theo trường hợp g.75 6 6 2 3 3. Từ (1) (2) đpcm ! HS nhận xét.Viết được GT. 43.g 3’ NS:12/03/2011 NG:14/03/2011 (8a) 15/03/2011 (8b) Tiết 48 CÁC TRƢỜNG HỢP ĐỒNG DẠNG CỦA TAM GIÁC VUÔNG I. V. . 5 2.6 = y = = 4   y 6 3 Vì : CB BH //DK BC B = D   CH AB (1) và = (2)  CK CD DC DE  GV gọi HS nhận xét. biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng. . các cạnh của tam giác dựa vào tam giác đồng HS chú ý lắng nghe.45.Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau.Kiến thức: .Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để giải toán. 2.44. hiểu được Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .GV: Nhắc lại các phương pháp tính độ dài các đoạn thẳng. . .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 AB AC BC = = DE EC 3 DC x 3.Kĩ năng: . 38 .Làm các bài tập 41.MỤC TIÊU 1.5 Ta có : =  x= = 1. dạng.3.Bài 39 tương tự bài 38 GV đưa ra phương pháp chứng minh.

*Mục tiêu: Vận dụng được các trường hợp đồng dạng vào tam giác vuông.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). cẩn thận khi tính toán.Nếu 2 cạnh góc vuông của  luận hai tam giác vuông đồng dạng ? này tỷ lệ với 2 cạnh góc vuông của  vuông kia thì hai  đó đồng dạng.GV: Hai tam giác vuông đồng dạng 1) áp dụng các TH đồng dạng với nhau khi nào? của tam giác thường vào tam giác vuông. tích cực hóa hoạt động của HS.HS:Thước.GV: Chốt lại phần trình bày của HS và vào bài mới áp dụng các trường hợp đồng dạng của tam 5’ giác vào tam giác vuông. *Đồ dùng: Thước.GV: Thước.Nếu 2 tam giác vuông có một hợp đồng dạng của 2 tam giác góc nhọn bằng nhau thì 2 tam thường. eke. . *Đồ dùng: Thước. II.Viết dạng tổng quát của các trường . . eke III. Hai tam giác vuông có đồng dạng với nhau nếu: a) Tam giác vuông này có một góc nhọn bằng góc nhọn của tam giác vuông kia. bảng phụ 2. IV. hợp tác.Chỉ ra các điều kiện cần để có kết . gợi mở. *Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về trường hợp đồng dạng thứ hai và tạo tình huống vào bài mới.Thái độ: -Tích cực.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 3. bảng phụ *Cách tiến hành: . -CTH: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. b) Tam giác vuông này có hai cạnh góc vuông tỷ lệ với hai cạnh góc vuông của tam giác vuông Hoạt động 2 39 . giác đó đồng dạng.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.

Bình phương 2 vế (1) ta được: .16 = 84 2 A'C ' A' B ' 84  A'C '  = 4.   A= A’ =900 B 'C ' A' B ' GT ( 1)  BC AB B KL  ABC   A'B'C' B’ .4 = 21 giác vuông đồng dạng không AC2 = 100 .GV: Cho HS quan sát hình 47 & 2. *Đồ dùng: Thước.HS phát biểu: Định lý( SGK) Định lý:  ABC &  A'B'C'.Dấu hiệu đặc biệt nhận biết 2 chỉ ra các cặp  đồng dạng tam giác vuông đồng dạng: .HS chứng minh dưới sự hướng ’ A’ dẫn của GV: C .GV: Từ bài toán đã chứng minh * Hình 47:  EDF   E'D'F' ở trên ta có thể nêu một tiêu 2 chuẩn nữa để nhận biết hai tam A'C' = 25 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 kia. 2    AC AB 21  AC    ABC   A'B'C' Hoạt động 3 ? Hãy phát biểu mệnh đề đó? Mệnh đề đó nếu ta chứng minh được nó sẽ trở thành định lý .Theo định lý Pi ta go ta có? A C ' '2 Chứng minh:Từ A(1) bình phương B 'C ' B 2 vế ta có : 2  BC AB 2 Theo t/c của dãy tỉ số bằng nhau ta có: ' ' ' '2 ' '2 ' '2 2 Ta lại có: B C – A B =A’C’2 BC AB BC  AB   2 2 BC AB ’ ’2 2  ’AB 2 BC ’2 2 40 . Dấu hiệu đặc biệt nhận biết hai tam giác 15’ vuông đồng dạng *Mục tiêu: Biết dấu hiệu nhận biết hai tam giác vuông đặc biệt. bảng phụ *Cách tiến hành: .áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có? .

GV yêu cầu HS đọc định lí 2 và dạng. 10’ *Mục tiêu: BiếtTỷ số hai đường cao. tự chứng minh * Định lý 2: ( SGK) A A' .GV yêu cầu HS đọc định lí 3 và tự chứng minh B H C' * Định lý 3: ( SGK) C B' H' A B 41 H C .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 BC2 . bảng phụ *Cách tiến hành: 3) Tỷ số hai đường cao. 2 Hoạt động 4 Tỷ số hai đường cao. tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng. tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng *Đồ dùng: Thước.AB2 = AC2 ( Định lý Pi ta go) B 'C ' A' B '2 A'C '2  Do đó: 2  ( 2) BC AB 2C ' AC '2B ' A' C ' B' A   Từ (2 ) suy ra: BC AB AC Vậy  ABC   A'B'C'. tỷ số diện tích của hai tam giác đồng .

TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động 5’ *Mục tiêu: Tái hiện lại định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.MỤC TIÊU 1.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông để giải toán. 42 . IV. eke. 48 HD: áp dụng tỷ số diện tích của hai  đồng dạng.Kiến thức: . eke III.Kĩ năng: .HS:Thước.GV: Thước. tích cực hóa hoạt động của HS. hợp tác.Thái độ: -Tích cực.Tái hiện các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 2’ . Tỷ số hai đường cao tương ứng. bảng phụ 2.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. cẩn thận khi tính toán. biết sắp xếp các đỉnh tương ứng của hai tam giác đồng dạng.Vận dụng được định lí để nhận biết các cặp tam giác đồng dạng với nhau.Làm BT 47. II. NS:13/03/2011 NG:15/03/2011 (8a) 17/03/2011 (8b) Tiết 49 LUYỆN TẬP I.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 V. . 3.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. gợi mở. 2.

*Cách tiến hành: Bài tập trên cho thêm AB = 12. *Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS GV : Nêu các dấu hiệu nhận biết hai .HS nêu theo yêu cầu của HS tam giác vuông đồng dạng.5 cm a) Tính độ dài các đoạn BC.52 Hoạt động 3 Bài tập nhận dạng và định tính. *Đồ dùng: Thước.64 cm.52 b) Qua việc tính độ dài các đoạn thẳng trên nhận xét về công thức  BC = 23. pitago về tam giác vuông.98 m nhận được b) Từ  đồng dạng (CMT) AB BH AB 2   BH  BC CH BC AC AB AC 2   CH   HB = 6.452 + 20.GV: Cho HS làm bài và chốt lại. cm Nhận xét : . AH. a) áp dụng Pitago  ABC có: CH.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 *Đồ dùng: Thước. BH. BC2 = 12.30.45 cm AC = 20.46 BC BC cm AC . HC = 17.61  915 cm2 2 43 .Qua việc tính tỷ số  của 2 tam giác vuông ta tìm lại công thức của định lý PITAGO và công thức tính đường cao của tam giác vuông AH = 10.GV: Hướng dẫn HS phải chỉ ra AH2 = BH.HC  AH = 30 cm được : 1 S  ABC = . ( Liên hệ với trường hợp của 2 tam giác thường) Hoạt động 2 Bài tập mở rộng 15’ -MT: Tái hiện lại định lí về các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông. 22’ *Mục tiêu: Tái hiện lại định lí ta-lét. *Cách tiến hành: Chữa bài 50 (8’) Bài 50 .

g) Với AC = 36.83 m V.ở dưới lớp các nhóm cùng thảo A D luận .62 m DE = 2.DE   AB   DE DF DF 3’ NS:13/03/2011 NG:15/03/2011 (8a) 17/03/2011 (8b) 44 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . .Ta có:  ABC  B E F C  DEF (g.1 m  AB = 47.Làm BT 47.HS lên bảng trình bày .9 m DF = 1. + Vẽ hình minh họa cho thanh sắt và ống khói + Nhận biết được 2  đồng dạng .Làm tiếp bài tập còn lại .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 + Các tia nắng trong cùng một thời điểm xem như các tia song song.Chuẩn bị giờ sau: + Thước vuông +Thước cuộn (Thước mét cuộn) + Giác kế. 48 AB AC AC.

hay + Cắm 1 cọc  mặt đất 1 cột cờ mà không đo trực tiếp vậy ta + Đo độ dài bóng của cây và độ làm thế nào? dài bóng của cọc. thước ngắm *Cách tiến hành: 1) Đo gián tiếp chiều cao của vật 1) Đo gián tiếp chiều cao của vật .Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác. Giác kế.GV: Để đo chiều cao của 1 cây. Giác kế. . *Mục tiêu: Tái hiện lại các định lí về trường hợp đồng dạng của tam giác và tạo tình huống vào bài mới. *Đồ dùng: Thước.Kĩ năng: .Thái độ: -Tích cực. IV.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để giải toán. . 3. II. 45 . hợp tác.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 ỨNG DỤNG THỰC TẾ CỦATAM GIÁC ĐỒNG DẠNG Tiết 50 I. *Đồ dùng: Thước. Ta có chiều cao của cây.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). cẩn thận khi tính toán. bảng phụ 2. 2.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Để HS nhận xét  Cách đo Hoạt động 2 Tìm cách đo gián tiếp chiều cao của vật 15’ *Mục tiêu: Biết cách đo gián tiếp chiều cao của vật.GV: Cho HS hoạt động theo từng nhóm trao đổi và tìm cách đo chiều + Bước 1: cao của cây và GV nêu cách làm. eke III.GV: Thước. eke. gợi mở.MỤC TIÊU 1. tích cực hóa hoạt động của HS.HS:Thước.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách. + Đo chiều cao của cọc (Phần nằm trên mặt đất) Từ đó sử dụng tỷ số đồng dạng. thước ngắm *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .Kiến thức: .

5 .VD: Đo AB = 1.Đo khoảng cách BA.Xác định giao ' điểm B của đường thẳng AA với đường thẳng CC' (Dùng dây). Giác kế. AC & BA' Do ' '  A' B ABC   A'B'C'  AC  AB .Cây cao là ' A' C '  AB 4. A'B = 4. Đo khoảng cách của 2 điểm mặt đất trong đó có 1 điểm không trên mặt đất trong đó có 1 điểm thể tới được không thể tới được . . Bước 2: .Chọn chỗ đất bằng phẳng.HS hoạt động theo nhóm .5 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 C' C . Hoạt động 3 Đo khoảng cách của 2 điểm trên mặt đất trong đó có 1 điểm không thể tới được 22’ *Mục tiêu: Biết đo khoảng cách giữa hai địa điểm trong đó có một điểm không đến được. AC = 2 Thì cây cao mấy m? . AC  . thước ngắm *Cách tiến hành: 2. hướng thước ngắm đi qua đỉnh của cây.5. . AC B A A' . vạch 1 đoạn thẳng có độ dài tuỳ chọn (BC = a) 46 .HS Thay số tính chiều cao HĐ2: Tìm cách đo khoảng cách của 2 điểm trên mặt đất. trong đó có 1 điểm không thể tới được.Đặt thước ngắm tại vị trí A sao cho thước vuông góc với mặt đất.2  6m AB 1.GV: Cho HS xem H55 Tính khoảng cách AB ? B1: Đo đạc .Các nhóm báo cáo và rút ra cách làm đúng nhât. Đo khoảng cách của 2 điểm trên 2.5 . *Đồ dùng: Thước.

GV: Cho HS ôn lại cách sử dụng giác kế đứng để đo góc theo phương thẳng đứng.HS lên trình bày cách đo góc bằng giác kế ngang *Củng cố . eke.Dùng giác kế đo  góc trên mặt  đất đo các góc ABC =  .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’ .Mỗi tổ mang 1 thước dây (Thước cuộn) hoặc thước chữ A 1m + dây thừng.HS suy nghĩ. ACB = B2: Tính toán và trả lời: Vẽ trên giấy  A'B'C' với B'C' = a'   B’ = .GV cho 2 HS lên bảng ôn lại cách .BC C A' B ' B ' C ' B'C ' . V. thảo luận trong nhóm A'B' = 20 cm tìm cách đo được khoảng cách nói trên  Khoảng cách giữa 2 điểm AB . 47 .áp dụng + Nếu a = 7.Chuẩn bị giờ sau: .20  1000 cm = 10 m 15 .5 m + a' = 15 cm .Xem lại phương pháp đo và tính toán khi ứng dụng  đồng dạng.HS trình bày và biểu diễn cách sử dụng giác kế để đo 2 góc tạo đo góc sử dụng giác kế đứng thành trên mặt đất.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 A  B  . Giờ sau thực hành (Bút thước thẳng có chia mm.HS Suy nghĩ phát biểu theo từng là: nhóm 750 AB  . đo độ). C’ =  có ngay '  ABC   A'B'C ' a  AB  BC  AB  A B '.Tìm hiểu thêm cách sử dụng 2 loại giác kế . . .

*Đồ dùng: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.HS:Thước. IV.. thước ngắm *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS . Giác kế. cẩn thận khi tính toán và thực hành. thước dây. thước ngắm 35’ 48 . . giác kế. *Đồ dùng: Thước.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động *Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về kiến thức và dụng cụ.Kiến thức: ..GV: Thước. gợi mở.Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách trong thực hành. II. giấy bút.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để thực hành. 2. Thước đo góc. 3. hợp tác. Giác kế. Thước ngắm.Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:17/03/2011 NG:19/03/2011 (8a.GV: Để đo chiều cao của 1 cây.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2’ Hoạt động 2 Hướng dẫn HS thực hành và thực hành *Mục tiêu: Hướng dẫn HS thực hành. b) Tiết 51 THỰC HÀNH I.MỤC TIÊU 1.Kĩ năng: . 2. hay -HS trả lời 1 cột cờ mà không đo trực tiếp vậy ta làm thế nào? . tích cực hóa hoạt động của HS. eke III.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.Thái độ: -Tích cực.

thước ngắm *Cách tiến hành: 5’ 49 .Các tổ nghe. AA' B4: Vẽ các khoảng cách đó theo tỷ lệ tuỳ theo trên giấy và tính toán tìm C'A' B5: tính chiều cao của cột cờ: Khoảng cách: A'C' nhân với tỷ số đồng dạng ( Theo tỷ lệ) . Giác kế. đo ngắm cho chuẩn. hướng thước ngắm đi qua đỉnh cột cờ.HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu Hoạt động 3 Củng cố và luyện tập *Mục tiêu: Củng cố và nhắc nhở HS về giờ thực hành. C' C B A A' . B2: Dùng dây xác định giao điểm của Â' và CC' B3: Đo khoảng cách BA.HS làm theo hướng dẫn của GV .GV: Nêu yêu cầu của buổi thực hành + Đo chiều cao của cột cờ ở sân trường + Phân chia 4 tổ theo 4 góc ở 4 vị trí khác nhau B2: .HS các tổ về đúng vị trí và tiến hành thực hành B1: Chọn vị trí đặt thước ngắm ( giác kế đứng) sao cho thước vuông góc với mặt đất. *Đồ dùng: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 *Cách tiến hành: B1: .GV: Đôn đốc các tổ làm việc. xác định vị trí thực hành của tổ mình .

+ Đánh giá cho điểm bài thực hành. + Nhận xét kết quả đo đạc của từng nhóm .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 . 50 . + Khen thưởng các nhóm làm việc có kết quả tốt nhất. b) Tiết 52 THỰC HÀNH (Tiếp) I. NS:20/03/2011 NG:22/03/2011 (8a. xét lẫn nhau.MỤC TIÊU 1.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để thực hành. .GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính toán của từng nhóm. 2.Biết ứng dụng tam giác đồng dạng để đo gián tiếp các khoảng cách trong thực hành. .Kiến thức: . + ý nghĩa của việc vận dụng kiến thức toán học vào đời sống hàng ngày.Kĩ năng: .Các nhóm nộp báo cáo và nhận + Thông báo kết quả đúng.GV: làm việc với cả lớp. V. ngôi nhà… .Giờ sau mang dụng cụ thực hành tiếp .Tiếp tục tập đo một số kích thước ở nhà: chiều cao của cây.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’ . + Phê bình rút kinh nghiệm các nhóm làm chưa tốt.Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.Ôn lại phần đo đến một điểm mà không đến được.

hợp tác. tích cực hóa hoạt động của HS...TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động *Mục tiêu: Kiểm tra sự chuẩn bị của HS về kiến thức và dụng cụ. + Đo khoảng cách giữa hai điểm Bước 2:  trong đó có một điểm không thể đến Dùng  giác kế đo các góc ABC = được . gợi mở. Giác kế.GV: Thước. thước ngắm *Cách tiến hành: Bước 1: Bước 1: . *Đồ dùng: Thước.  . Bước 5: Báo cáo kết quả tính 51 . Vẽ  A'B'C' trên giấy sao cho BC = a' Bước 2: + Các tổ đến vị trí qui định tiến hành ( Tỷlệ với a theo hệ số k)  thực hành. *Đồ dùng: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 3. Giác kế.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. + ABC =  . Thước đo góc.Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 2’ Hoạt động 2 Hướng dẫn HS thực hành và thực hành 35’ *Mục tiêu: Hướng dẫn HS thực hành.GV: Để đo khoảng cách giữa hai điểm trong đó có một điểm không thể đến được ta làm như thế nào? . eke III. AC trên thực tế theo tỷ lệ k. ACB =  + Phân chia 4 tổ theo 4 góc ở 4 vị trí Bước 3: khác nhau. thước dây. thước ngắm *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS . 2. II. Thước ngắm. giác kế. cẩn thận khi tính toán và thực hành.GV: Nêu yêu cầu của buổi thực Chọn vị trí đất bằng vạch đoạn hành thẳng BC có độ dài tuỳ ý.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. IV. giấy bút.HS:Thước. A'C' của  A'B'C' A + Tính đoạn AB.Thái độ: -Tích cực. ACB =  Bước 4: Đo trên giấy cạnh A'B'.

ngày.Trả lời câu hỏi sgk. + ý nghĩa của việc vận dụng kiến thức toán học vào đời sống hàng Chú ý lắng nghe ý kiến của GV.Làm các bài tập: 53. + Phê bình rút kinh nghiệm các nhóm làm chưa tốt.-. *Đồ dùng: Thước. HS báo cáo kết quả theo nhóm. 3’ 52 . Giác kế. + Đánh giá cho điểm bài thực hành V.. 55 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 -.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . 54. + Nhận xét kết quả đo đạc của từng Các nhóm nhận xét lẫn nhau. HS tính toán trên giấy theo tỷ xích. Khen thưởng các nhóm làm việc có kết quả tốt nhất.-- được.. thước ngắm *Cách tiến hành: .-.   B C HS thực hành đo đạc thực tế ghi số liệu..Ôn lại toàn bộ chương III .GV: Kiểm tra đánh giá đo đạc tính toán của từng nhóm.GV: làm việc với cả lớp. nhóm + Thông báo kết quả đúng. .-. GV yêu cầu HS Báo cáo kết quả Hoạt động 3 Củng cố và luyện tập 5’ *Mục tiêu: Củng cố và nhắc nhở HS về giờ thực hành..

Củng cố và hệ thống hóa kiến thức của chương. Nêu định nghĩa đoạn thẳng tỷ lệ? 1. Bảng phụ *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS I..ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.Kĩ năng: . cẩn thận khi tính toán.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.Định lý Talét trong tam giác AB A ' B '  CD C ' D ' 53 . 2. b) Tiết 53 ÔN TẬP CHƢƠNG III I. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động ( ôn lý thuyết) 20’ *Mục tiêu: Tái hiện và củng cố kiến thức cơ bản. II. tích cực hóa hoạt động của HS.Biết sử dụng máy tính vào tính toán. hợp tác.MỤC TIÊU 1. gợi mở.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:22/03/2011 NG:24/03/2011 (8a.Thái độ: -Tích cực. bảng phụ 2. eke III.Kiến thức: .Lý thuyết 1. 3. .HS:Thước.Vận dụng được các trường hợp đồng dạng của tam giác để tính toán. *Đồ dùng: Thước.GV: Thước.Đoạn thẳng tỷ lệ 2.Tái hiện lại các trường hợp đồng dạng của tam giác.

*Đồ dùng: Thước. vẽ hình.1 HS lên bảng chữa bài tập a) AB5 = 5 cm . 5. M trên đoạn thẳng BC ta căn cứ vào yếu tố nào? + Nhận xét gì về vị trí điểm D + Bằng hình vẽ nhận xét gì về vị trí A 54 .Tam giác đồng dạng + 3 cạnh tương ứng tỷ lệ + 1 góc xen giưã hai cạnh tỷ lệ . KL  AB ' AC ' AB ' AC ' BB '// CC BC ABC có a ' của định lý Talét trong tam giác?  .Phát biểu. vẽ hình. 5. c) AB = 5 CD CD =5  CD CD  15  3 Bài 57 Chữa bài 57 (10’) .Tính chất đường phân giác quả của định lý Ta lét trong tam giác Trong tam giác . AB ' AC ' B ' C '   AB AC BC Hoạt động 2 Hướng dẫn HS làm bài tập và tính toán 22’ *Mục tiêu: Biết dựa vào các trường hợp đồng dạng của tam giác để tính toán và dựa vào máy tính bỏ túi. bảng phụ *Cách tiến hành: II. vẽ hình. D.GV: Cho HS đọc đầu bài toán và trả lời câu hỏi của GV: + Để nhận xét vị trí của 3 điểm H.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 2. ghi GT. CD = 15 cm thì AB 1 b) AB = 45 dm.Bài tập Chữa bài 56 (5’) Bài 56:Tỷ số của hai đoạn thẳng .Hệ quả của định lý Ta lét 3.Nêu các trường hợp đồng dạng của 2 tam giác? + Hai góc bằng nhau. CD = 150 cm = 15 dm thì: AB 45  AB 15 = 3. ghi GT’ KL hệ 4. đường phân giác 4-Nêu tính chất đường phân giác của 1 góc chia cạnh đối diện trong tam giác? thành hai đoạn thẳng tỷ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.Phát biểu.Phát biểu. ghi GT.  .   AB AC BB ' CC ' AB AC . KL của định lý Talét đảo trong tam giác? 3.

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ . ˆ ˆ ˆ ˆ A ˆ Mặt khác  C lại có: B  C   C CAH  90o ta    2 2 2  .Làm các bài tập còn lại .HS các nhóm làm việc.GV nhắc lại kiến thức cơ bản chương V. D B HD M C AD là tia phân giác suy ra: DB AB và AB < AC ( GT)  DC AC + Để chứng minh điểm H nằm giữa 2 => DB < DC điểm B.C > 0  AC    B > ˆ 2 ˆ 2 2 2B C 2 => >0 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 của 3 điểm B.   C A ˆ ˆ ˆ ˆ VìA  B> AB => B  CC => B . H.GV cho các nhóm trình bày và chốt A B C A Từ đó suy ra : CAH   > lại cách CM.Ôn tập giờ sau kiểm tra 45' 3’ 55 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . Tức là H nằm giữa B và D. D ta cần chứng minh điều gì => 2DC > DB +DC = BC =2MC+ ? DC >CM Vậy D nằm bên trái điểm M. 2 2 2 Vậy tia AD phải nằm giữa 2 tia AH và AC suy ra H nằm bên trái điểm D.

HS làm bài tại lớp. MA TRẬN Vận dụng Cấp độ Nhận biết Thụng Hiểu Cấp độ thấp Cấp độ cao Tổng Chủ đề 1.Hỡnh thức: TNKQ kết hợp tự luận . diện tớch đa giác TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL -Vận dụng được các công thức tính diện tích đã học.Vẽ được hình và viết được giả thiết.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS: 24/03/2011 NG: 26/03/2011 (8a. II. MỤC TIấU 1. có một số kĩ năng tính toán khi tính số đo của độ dài. III. kết luận của nội dung bài toán. 3. Diện tớch hỡnh thang.Tái hiện lại các trường hợp bằng nhau của tam giác. Kiến thức: . 56 . b) Tiết 54 KIỂM TRA 45’ I. HèNH THỨC KIỂM TRA . Kĩ năng: . -Biết cách tính diện tích của các hình đa giác lồi bằng cách phân chia đa giác đó thành các tam giác. tam giác vuông và vận dụng vào làm bài tập về tam giác đồng dạng và tính toán. 2. Thái độ: Nghiờm tỳc khi làm bài.

5 5 C9 3. b) S = (a + b)h . . d) S = (a + b) 2 2h Cõu 2: Muốn tính diện tích của một đa giác ta thường làm như thế nào? a) Chia đa giác đó thành các tam giác và tính diện tích của các tam giác. Năm học 2011-2012 C 1. 57 .5 3 C4. b) Áp dụng công thức tính đa giác c) Không tính được diện tích của đa giác.C2 1.0 10 55% 20% IV. d) Vận dụng tất cả các trường hợp trên.Hiểu định nghĩa hai tam giác đồng dạng.5 2. .5 Hiểu các định nghĩa: Tỉ số của hai đoạn thẳng.Vận dụng được các định lí đã học. Hiểu các định lí về: + Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác.0 C8 1. 3 2. + Các trường hợp đồng dạng của hai tam giác vuông.5đ =25% Số cõu: 6 Số điểm: 3. Định lý Ta-lét trong tam giác. Tam giác đồng dạng C3 0. TNKQ (3đ) Cõu 1: Trong các công thức sau đâu là công thức tính diện tích hỡnh thang? 1 1 a) S = (a + b)h .C6 1. C7 2. c) S = (a + b):h .5 1 4 5đ=50% 9 5.C5.5đ=25% Số cõu: 1 Số điểm: Tổng số cõu Tổng điểm Tỉ lệ 25% số 2. ĐỀ KIỂM TRA A.Hiểu định lí Ta-lét và tính chất đường phân giác của tam giác. các đoạn thẳng tỉ lệ.5 .Giáo án Hình học 8 Số cõu :2 Số điểm: 2.0 2 2.

5điểm) Tính độ dài x trong hình vẽ bên: Biết : AM = 6 cm . A 20 B h=15 D H 40 C Hình 2 Câu 9: ( 3. y của các đoạn thẳng trong hình sau: 58 . TỰ LUẬN: (7đ) Câu 7: (1.5 điểm) Tính các độ dài x. Cõu 4: Hai tam giỏc bằng nhau thỡ đồng dạng với nhau đúng hay sai? Cõu 5: Hai tam giác đồng dạng với nhau thỡ bằng nhau đúng hay sai? Cõu 6: Nếu ABC  MNP thỡ MNP  ABC đúng hay sai? B.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Cõu 3: Nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và … hai cạnh cũn lại thỡ nú định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ. AN = 4 cm NC = 2 cm . CD = 40 cm và chiều cao h = AH = 15 cm. MN∥ ? BC A 6 M x B 4 N 2 C Hình 1 Câu 8: (2điểm) Tính diện tích hình thang ABCD biết : AB = 20 cm .

HƢỚNG DẪN CHẤM A.5 0. TNKQ : ( 3 điểm) Mỗi câu đúng đƣợc 0.5 0. 1’ 59 .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 A 2 3 x B C y 3. 5 2.75 0.75 6 6 2 3 3.5đ 2. HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ -Chuẩn bị bài mới.5 0.3. Cõu 1 2 3 4 Đáp án a a Cắt Đ 5 S 6 Đ B.5 điểm.75 6 3 VI.5 Ta có : =  x= = 1. theo định lí Ta-lét ta có: 7 AM AN 6 4 2.5 D 6 E Hình 3 V.5 0.6 = y = = 4 y 0.6 hay   x= 3  4 MB NC x 2 Diện tích hình chữ nhật là: ADCT: 1 1 8 S = (a + b)h = (20 + 40).0 đ 9   1 Vì AB = DE  B = D (soletrong)  2 C1 = C2 (đối đỉnh)   ABC đồng dạng với  EDC (g g) AB AC BC = =  DE EC 3 DC x 3.TỰ LUẬN: (7 điểm) Cõu Nội dung Vì MN∥ ? BC.15 = 450 (cm2) 2 2 Điểm 1.

eke.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. gợi mở. *Đồ dùng: Thước.Thái độ: -Tích cực. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .HS:Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:29/03/2011 NG:31/03/2011 (8a.Kĩ năng: . cẩn thận khi tính toán. IV. b) Tiết 55 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I.Kiến thức: . II. 2.HS chú ý lắng nghe của chương mới .TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (giới thiệu và tạo tình huống vào 5’ bài).Vận dụng được các công thức tính diện tích. bảng phụ 2.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng .Gv giới thiệu khái quát về nội dung . hợp tác. tích cực hóa hoạt động của HS. thể tích đã học. eke III.MỤC TIÊU 1.Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. 3.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Thước. *Mục tiêu: Giới thiệu khái quát về kiến thức của chương.GV dựa trên mô hình hình hộp chữ nhật và trên hình vẽ giới thiệu khái niệm hình hộp chữ nhật và hình hộp lập phương. 60 .

*Đồ dùng: Thước. Mặt phẳng và đường thẳng 61 . . đỉnh của hình hộp lập phương.GV cho học sinh làm bài tập? .Em hãy nêu VD về một hình hộp chữ nhật gặp trong đời sống hàng ngày. Hình hộp có sáu mặt là hình hộp chữ nhật Hình lập phương là hình hộp CN có 6 mặt là những hình vuông .HS chỉ ra VD trong cuộc sống nhiêu đỉnh mặt cạnh hàng ngày là hình hộp .HS đọc yêu cầu bài toán . -GV: Cho học sinh làm nhận xét và chốt lại.HS lên bảng chỉ ra các đỉnh.HS nhận xét tiếp. bảng phụ *Cách tiến hành: 2. đường thẳng và chỉ ra được trên hình vẽ.HS chỉ ra: cạ B' cạnh Hình hộp chữ nhật có C' Mặt + 8 đỉnh C + 6 mặt D' A' đỉnh + 12 cạnh Hình laä phöông p GV: Hình hộp chữ nhật có bao . các cạnh ( hoặc dùng phiếu học tập làm bài tập? ) Hoạt động 3 Mặt phẳng và đường thẳng 10’ *Mục tiêu: Biết đâu là mặt phẳng.Hình hộp chữ nhật A A D B . mặt. .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Hoạt động 2 Hình thành khái niệm hình hộp chữ nhật 15’ *Mục tiêu: Hình thành được biểu tượng. định nghĩa khái niệm hình hộp chữ nhật *Đồ dùng: Thước.HS đọc yêu cầu bài toán .Hãy chỉ ra cạnh. bảng phụ B C *Cách tiến hành: Hình hộp chữ nhật: 1.

Nếu O là trung điểm của đoạn thẳng BA' thì O nằm trên đoạn thẳng AB' không? Vì sao?.Học sinh làm ra phiếu học tập ( Nháp ) D C + Các mặt… A + Các đỉnh A. tỷ số diện tích của hai tam giác đồng dạng B' C' *Đồ dùng: Thước.. C… Các cạnh AB.… là các điểm * Các cạnh AB. B. B' C' .97 Cho HHCN có 6 mặt đều là hình chữ nhật .C là các điểm B + Các cạnh AB.. D C A Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập 13’ B *Mục tiêu: Biết tỷ số hai đường cao. BC là những hình gì? .GV: Nêu rõ tính chất: " Đường thẳng đi qua hai điểm thì nằm hoàn toàn trong mặt phẳng đó" * Các đỉnh A. BC… là các đoạn thẳng. A'B'C'D' là một phần của mặt phẳng đó? A' D' hình hoä chöõ t p nhaä . … là các đoạn thẳng * Mỗi mặt ABCD. A'B'C'D' là một phần của mặt phẳng. 2.Nếu điểm K thuộc cạnh BC thì điểm K có thuộc cạnh C'D' không ? 62 . B. bảng phụ *Cách tiến hành: A' D' . 3 sgk/ 96. C.B. .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 .GV: Liên hệ với những khái niệm đã biết trong hình học phẳng các điểm A.Các cạnh bằng nhau của hhcn ABCDA'B'C'D' là.Các mặt ABCD.GV: Cho HS làm việc theo nhóm hình hoä chöõ t p nhaä trả lời bài tập 1.. . BC.

C IV.Vận dụng được các công thức tính diện tích. gợi mở. b) Tiết 56 HÌNH HỘP CHỮ NHẬT (Tiếp) I.GV: Thước.Kĩ năng: . *Cách tiến hành: A' D' Hoạthình hoä củanhaä độngp chöõ GV Hoạt động cua HS t Hãy kể tên các mặt của hình hộp chữ nhật? 63 . II. eke III. bảng phụ 2.PHƢƠNG PHÁP D -Vấn đáp.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng . eke.cắt bằng bìa cứng rồi ghép lại 2’ NS:31/03/2011 NG:02/04/2011 (8a. hợp tác.HS:Thước. *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm hình hộp chữ nhật.Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. thể tích đã học. 3. 2. cẩn thận khi tính toán.Làm bài 4.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .MỤC TIÊU 1.TỔ CHỨC DẠY HỌC A Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ B bài).ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. tích cực hóa hoạt động của HS.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 V.Thái độ: -Tích cực.Kiến thức: . B' C' *Đồ dùng: Thước.

* Ví dụ: A B + AA' // DD' ( cùng nằm trong mp (ADD'A') B' C' + AD & DD' không // vì không có điểm chung + A' AD & DD' không cùng nằm D' tronghình hoä chöõ t một mp nhaä p Hoạt động 2 * Chú ý: a // b.Hai đường thẳng song song trong không gian.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 HS trả lời Tìm hiểu về hai đường thẳng song song 20 trong không gian ’ *Mục tiêu: Hình thành được biểu tượng. định nghĩa khái niệm hình hộp chữ nhật *Đồ dùng: Thước. + Có vì đều thuộc hình chữ ? vì sao? nhật AA'B'B + AD và BB' có hay không có điểm + AD và BB' không có điểm chung? chung Hai đường thẳng không có điểm a // b  a. b // c  a // c Hoạt động 3 Đường thẳng song song với mp & hai mp 18 song song ’ D C *Mục tiêu: Biết đường tẳng song song với mp và hai mặt phẳng song A song B *Đồ dùng: Thước. bảng phụ B' C' *Cách tiến hành: 2. +AA' và BB' có nằm trong một mặt phẳng không? Có thể nói AA' // BB' ?1. Đường thẳng song song với mp & hai mp song song A' D' .GV: cho HS quan sát hình vẽ ở bảng và nêu: hình hoä chöõ t p nhaä BC// B'C . BC không  (A'B'C'D') 64 . bảng phụ *Cách tiến hành: 1. b  mp (ỏ) chung trong không gian có được coi D ab=  C là // không ? bài mới ta sẽ nghiên cứu.

a // (P) thì a và (P) không có điểm chung.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 ?3 + AD // (A'B'C'D') + AB // (A'B'C'D') + BC // (A'B'C'D') + DC // (A'B'C'D') + BC có // B'C' không? * Chú ý : + BC có chứa trong mp ( A'B'C'D') Đường thẳng song song với mp: không? BC // D (A'B'C'D')  BC// B'C' mp H C . a'  b' a'.HS trả lời theo hướng dẫn của I B A GV BC(A'B'C'D') C' K D' . b'  mp (A'B'C'D') a.HS trả lời bài tập ?3 A' L B' + Hãy tìm vài đường thẳng có quan hệ như vậy với 1 mp nào đó * Hai mp song song trong hình vẽ. AD quan hệ với mp A'B'C'D' như thế nào? + A'B' & A'D' cắt nhau tại A' và chúng chứa trong mp (A'B'C'D') thì ta nói rằng: mp ABCD // mp (A'B'C'D') b // b'  a  b .(P) // (Q)  (P) và (Q) không có điểm chung(P) và(Q) có 1 điểm chung A thì có đường thẳng a chung đi qua A  (P)  (Q) 65 . mp (ABCD) // mp (A'B'C'D') Đó chính là đường thẳng // mp a // a' . b  mp ( ABCD) ?4 : mp (ADD/A/ )// mp (IHKL ) mp (BCC/B/ )// mp (IHKL ) mp (ADD/A/ )// mp (BCC/B/ ) mp (AD/C/B/ )// mp (ADCB ) 3) Nhận xét:.GV: Giới thiệu 2 mp // bằng mô hình + AB & AD cắt nhau tại A và chúng chứa trong mp ( ABCD) + AB // A'B' và AD // A'D' nghĩa là AB.

Thái độ: -Tích cực. *Cách tiến hành: 66 .8 sgk 2’ NS:05/04/2011 NG:07/04/2011 (8a.MỤC TIÊU 1. 2 mp //. cẩn thận khi tính toán.Kĩ năng: . IV.Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. gợi mở. *Đồ dùng: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. *Mục tiêu: Tái hiện lại khái niệm hình hộp chữ nhật. eke.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng . . mặt phẳng.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài). b) Tiết 57 THỂ TÍCH HÌNH HỘP CHỮ NHẬT I.GV: Thước. eke III.GV nhắc lại các khái niệm đt // mp. hợp tác.Vận dụng được các công thức tính diện tích.Làm các bài tập 7.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 . 2. 3.Kiến thức: . bảng phụ 2.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng.HS:Thước. 2 mp cắt nhau V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . II. tích cực hóa hoạt động của HS. thể tích đã học.

b')  a' cắt b' nhật . Đường thẳng vuông góc với a B A mặt phẳng . a  mp(a'. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng 18 ’ .b)  mp(a'. C/C.Hai mặt phẳng vuông góc D' C' *Mục tiêu: Kể được đường thẳng vuông góc với mặt phẳng và hai mặt phẳng vuông góc.b).GV: Hãy tìm trên mô hình hoặc / hình vẽ những ví dụ về đường Khi đó ta nói: A A vuông góc với mặt phẳng ( ABCD) tại A và kí thẳng vuông góc với mp? hiệu : . D/D vuông góc mp (ABCD ) .HS trả lời tại chỗ bài tập ?1 vuông góc Hình 84 Hoạt động 2 ?1 GV: chốt lại đường thẳng  mp AA'  AD vì AA'DD' là hình chữ nhật a  a' .Hãy kể tên các đường thẳng song song với mặt phẳng (ABCD)? Và các mặt phẳng song song với mp(ABCD)? HS trả lời dựa vào hình vẽ.HS phát biểu thể nào là 2 mp * Chú ý: vuông góc? + Nếu a  mp(a.B' Giáo án Hình học 8 A' C' Năm học 2011-2012 Hoạthình hoä củanhaä độngp chöõ GV t D' Hoạt động cua HS . bảng phụ C *Cách tiến hành: b D 1.b') * Nhận xét: SGK/ 101 ?2 Có B/B. B' A' c *Đồ dùng: Thước. b  b' AA'  AB vì AA'B'B là hình chữ a  mp (a'.HS trả lời theo hướng dẫn của GV Có B/B  (ABCD) 67 .b') thì mp (a. Hai mặt phẳng .HS trả lời theo hướng dẫn của GV A/A  mp ( ABCD ) .

Nếu là hình lập phương thì công thức tính thể tích sẽ là gì? V = a. bảng phụ *Cách tiến hành: 68 .c ( Với a. *Đồ dùng: Thước. Hãy nhắc lại công thức đó? mp (D/DAA' )  mp (ABCD) .GV: ở tiểu học ta đã học công thức tính thể tích của hình hộp chữ mp (D/DCC' )  mp (ABCD) nhật. c là 3 kích thước của hình hộp chữ nhật ) Vlập phương = a3 S mỗi mặt = 216 : 6 = 36 + Độ dài của hình lập phương a = 36 = 6 V = a3 = 63 = 216 Hoạt động 4 Củng cố và luyện tập 10 ’ *Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức và vận dụng vào làm bài tập *Đồ dùng: Thước.b.b. bảng phụ *Cách tiến hành: 2) Thể tích hình hộp chữ nhật GV yêu cầu HS đọc SGK tr 102103 phần thể tích hình hộp chữ nhật đến công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật * Ví dụ: + HS lên bảng làm VD VHình hộp CN= a.c Vlập phương = a3 Hoạt động 3 Thể tích hình hộp chữ nhật 10 ’ *Mục tiêu: tính được thể tích của hình hộp chữ nhật theo công thức.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 B/B  mp (B/BCC' ) Nên mp (B/BCC' )  mp (ABCD) C/m t2: . b.

b = 8 . thể tích.Làm các bài tập 11. c a b c Ta có:   = k 3 4 5 Suy ra a= 3k . 69 .Gv yêu cầu HS đọc và làm bài Bài 10 SGK B A tập 10 ( trang 103 sgk) G .Vận dụng được các công thức tính diện tích.Kĩ năng: .Gợi ý bài 11: Gọi các kích thước của hình hộp chữ nhật là a.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng . thể tích đã học. 12. b) Tiết 58 LUYỆN TẬP I. b. . 13 và xem phần luyện tập . thể tích đã học. mặt phẳng. 2. V.Giáo án Hình học 8 D C Năm học 2011-2012 . b = 4k .Gọi 1 H lên bảng thực hiện giảI HS HS : a) BF  EF và BF  FG F bài tập. Tái hiện lại kiến thức về hình hộp chữ nhật và công thức tính diện tích.GV chốt lại kiến thức cơ bản của b) Do BF  (EFGH) mà BF  (ABFE)  bài (ABFE)  (EFGH) * Do BF  (EFGH) mà BF  (BCGF)  (BCGF)  (EFGH) HS nhận xét. 5k = 480 Do đó k = 2 Vậy a = 6.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .Kiến thức: . c =5k V = abc = 3k. E ( t/c HCN) do đó : Hình 91 BF  (EFGH) .Nhận biết được các kết quả được phản ánh trong hình hộp chữ nhật về quan hệ song song và quan hệ vuông góc giữa các đối tượng đường thẳng.Vận dụng được các công thức tính diện tích.MỤC TIÊU 1. c = 10 2’ NS:07/04/2011 NG:09/04/2011 (8a. 4k.

eke.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. gợi mở. g . a  b' a' cắt b' + Nhắc lại đường thẳng // mp BC// mp (A'B'C'D') + Nhắc lại đường thẳng // mp BC// mp (A'B'C'D') BC // B'C' BC  mp(A'B'C'D')  Bài tập vận dụng công thức tính thể tích của 37 hình hộp chữ nhật ’ *Mục tiêu: Vận dụng được công thức tính thể tích vào làm bài tập. *Đồ dùng: Thước. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 3. *Đồ dùng: Thước. cẩn thận khi tính toán. tích cực hóa hoạt động của HS.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 5’ bài).ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. bảng phụ A B *Cách tiến hành: D C .Gv yêu cầu HS làm bài tập và gọi Cao 5 6 8 8 1 HS lên bảng chữa bài 14 ( sgkSđáy 308 90 165 260 Hoạt động 2 70 .GV: Thước.HS:Thước.Nhắc lại phương pháp dùng để HS trả lời : chứng minh 1 đường thẳng  mp 1 đường thẳng  mp a  mp(a'b') a  mp(a'b')  a  a' . hợp tác.GV yêu cầu HS làm N tập 13 và HS chữa bài bài M 1 HS lên thực hiện 1) Chữa bài 13/104 Q P ( sgk-104) 89 Hình Dài 22 18 15 20 5 11 13 Rộn 14 .Thái độ: -Tích cực.GV gọi HS khác nhận xét. *Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về hình hộp chữ nhật. IV. II. bảng phụ 2. eke III.

3) Chữa bài 15/104 HS: Giải: Khi chưa thả gạch vào nước cách miệng thùng là: 7 .5.4 = 3 dm Thể tích nước và gạch tăng .GV gọi HS khác nhận xét? Và GV Chiều rộng của bể nước: chữa lại.6 : 3 = 1. 2 . 0.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’ Học thuộc công thức tính thể tích.5 (m) b) Thể tích của bể là: .20 ( 120 + 60 ) = 3600 (l) = 3.Gv yêu cầu HS làm bài tập và gọi 1 HS lên bảng chữa bài 15 ( sgk.HS nhận xét.0. 7. 20 = 2400 (lít) = 2.4 m3 Diện tích đáy bể là: 2. 51 dm Sau khi thả gạch vào nước còn cách miệng thùng là: 3. diện tích các hình đã học và làm bài tập 17 (sgk-105) 71 .HS nhận xét. 25 = 25 dm3 Diện tích đáy thùng là: 7. 49 dm V. = 49 dm3 Chiều cao nước dâng lên là: 25 : 49 = 0. 51 = 2.4 : 0. 3 : 2 = 1.GV gọi HS khác nhận xét? Và GV bằng thể tích của 25 viên gạch chữa lại.8 = 3 m2 .6 m3 104) Chiều cao của bể là: 3. 2 m . HS : 2) Chữa bài 14/104 a) Thể tích nước đổ vào: 120.1.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 104) V 22 18 15 20 .

GV: Thước. NS:12/04/2011 NG:14/04/2011 (8a. 2. tích cực hóa hoạt động của HS. 3.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 Gợi ý: Dựa vào hình vẽ để kể tên. cẩn thận khi tính toán. eke III.Kiến thức: . hợp tác. hình lăng trụ đứng. mặt. cạnh. *Đồ dùng: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. Em hãy quan sát hình xem đáy của nó là hình gì ? các mặt bên là hình gì ? 15 ’ *Mục tiêu: Biết hình lăng trụ đứng và chỉ ra được các đỉnh. eke. bảng phụ. *Mục tiêu: Tạo tình huống vào bài.MỤC TIÊU 1. *Đồ dùng: Thước.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng. b) Tiết 59 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS -Chiếc đèn lồng tr 106 cho ta hình -HS chú ý lắng nghe ảnh một lăng trụ đứng. *Cách tiến hành: Hoạt động 2 Tìm hiểu Hình lăng trụ đứng 72 .HS:Thước.Kĩ năng: . II.Thái độ: -Tích cực. bảng phụ 2.Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học. gợi mở. IV.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 2’ bài).

đứng.Hình lăng trụ đứng giới thiệu + A. D1 Là các đỉnh + ABB1A1. A1A  AD ( vì AD D1A1 là hình chữ nhật ) A1A  AB ( vì ADB1`A1 là hình chữ nhật ) Mà AB và AD là 2 đường thẳng cắt nhau của mp ( ABCD) Suy ra A1A  mp (ABCD ) C/ m T2: A1A  mp (A1B1C1D1 ) Các mặt bên có vuông góc với hai mặt phẳng đáy * Hình lăng trụ đứng có đáy là hình bình hành được gọi là hình hộp đứng Trong hình lăng trụ đứng các cạnh bên // và bằng nhau. lăng trụ ngũ giác Hình chữ nhật. B. các mặt bên là các hình chữ nhật D + Đoạn AA1. BB1. tứ giác. D lăng trụ tứ giác.. C. C1. Hoạt động 3 Tìm hiểu về các ví dụ 25 ’ *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm phần ví dụ. 73 . ngũ giác… ta gọi là lăng trụ tam giác. BCC1B1 .. CC1 …// và 1 bằng nhau là các cạnh bên C1 A1 + Hai mặt: ABCD. mặt bên. tam giác… chỉ rõ các đáy. các mặt bên là các hình chữ nhật. hình vuông là các dạng đặc biệt của hình bình hành + A Các mặt bên là các Chình chữ nên hình hộp chữ nhật. *Đồ dùng: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 . B GV đưa ra một số mô hình lăng trụ Hình 93 đứng ngũ giác. B1. hình lăng trụ đứng. A1.GV: Đưa ra hình lăng trụ đứng và 1. A1 B1C1D1 là hai đáy B1 + Độ dài cạnh bên được gọi là chiều cao + Đáy là tam giác. D. cạnh bên ?1 của lăng trụ. bảng phụ. hình lập nhật phương cũng là những lăng trụ + Hai đáy của lăng trụ là 2 mp //.

HS làm bài 19 (sgk-108) V.GV cho HS làm bài tập 19 sgk để tam giác củng cố kiến thức mới học.Ví dụ Gv gọi HS nhận xét.F Giáo án Hình học 8 D E Năm học 2011-2012 *Cách tiến hành: Hình 95 GV đưa ra hình vẽ và yêu cầu HS trả lời câu hỏi mà GV đưa ra.Các cạnh bên vẽ // . Hai đáy là những tam giác bằng nhau Các mặt bên là những hình chữ nhật Độ dài một cạnh bên được gọi là chiều cao 2) Chú ý: . 22 sgk +Tập vẽ hình.Mặt bên là HCN: Khi vẽ lên mp ta thường vẽ thành HBH . 3’ 74 . ABCA/B/C/ là một lăng trụ đứng .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ +Học bài cũ +Làm các bài tập 19. GV chốt lại chú ý ở SGK 2.Các cạnh vuông góc có thể vẽ không vuông góc HS nhận xét.

eke.MỤC TIÊU 1.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng. b) Tiết 60 DIỆN TÍCH XUNG QUANH CỦA HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I.Biết cách xác định hình khai triển của các hình đã học.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. gợi mở.Kĩ năng: .HS:Thước.GV: Thước.Thái độ: -Tích cực. hợp tác.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 2’ bài). 2. bảng phụ 2. . có nhận xét gì về diện tích HCN: AA'B'B đối với hình lăng trụ đứng ADCBEG Diện tích đó có ý nghĩa gì? Vậy diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng tính như thế nào? Hoạt động 2 Tìm hiểu công thức tính diện tích xung 15 quanh. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS Đặt vấn đề: Qua bài chữa của bạn HS chú ý lắng nghe. 3. II.Vận dụng được các công thức tính diện tích. thể tích đã học. eke III.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. tích cực hóa hoạt động của HS. *Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về hình lăng trụ đứng và tạo tình huống vào bài. IV. ’ 75 . cẩn thận khi tính toán.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:14/04/2011 NG:16/04/2011 (8a. *Đồ dùng: Thước.Kiến thức: .

Diện tích AA'B'B = ? Quan sát hình khai triển của hình lăng trụ đứng tam giác . 1. *Cách tiến hành: 2. Ví Tính S dụ tp Cho lăng trụ đứng tam giác ABCDEG sao cho ADC vuông ở C có AC = 3 cm. bảng phụ. bảng phụ.1 + 4. 1.GV: Cho HS làm bài tập ?1 . 3 = 8.1 cm +Diện tích của hình chữ nhật thứ hailà: 1. CD = 4 76 .7 . *Đồ dùng: Thước.5 cm.5 .5 cm. 2 cm * HS làm bài tập ? + Độ dài các cạnh của 2 đáy là: 2.7 cm. *Cách tiến hành: 1) Công thức tính diện tích xung quanh ?1 * HS làm bài tập ? .5 + 6 = 18. *Đồ dùng: Thước. AB = 6 cm. 3 = 6cm2 + Tổng diện tích của cả ba hình chữ nhật là: 8.So sánh nó với hình lăng trụ từ đó suy ra công thức tính diện tích + Độ dài các cạnh của 2 đáy là: xung quanh của hình lăng trụ đứng: 2. hình lăng trụ đứng.6 cm2 * Diện tích toàn phần : Stp= Sxq + 2 S đáy 4cm 7cm Hoạt động 3 Tìm hiểu về ví dụ 3cm 25 ’ *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm phần ví dụ. 2 cm + Diện tích của hình chữ2 nhật thứ nhất là: 2. hình lăng trụ đứng. 3 = 4.5cm2 +Diện tích của hình chữ nhật thứ balà: 2 .7 cm.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 *Mục tiêu: Biết công thức tính diện tích xung quanh.

4 = 24cm2 GV treo bảng phụ của các nhóm Stp = 70 + 24 = 94cm2 Cho các nhóm nhận xét chéo b) Hình lăng trụ đứng tam giác: CB = 22  32  13 ( định lý Pi Ta Go ) Sxq = ( 2 + 3 + 13 ) .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 cm thì diện tích xung quanh là bao nhiêu? 2 2  ADC vuông ở C có: AD = AC 2 GV gọi HS đọc đề bài ? + CD = 9 + 16 = 25  AD = 5 Để tính diện tích toàn phần của Sxq = ( 3 +4 + 5). . *Cách tiến hành: GV treo bảng phụ bài tập ? Bài 23/ SGK 111 Yêu cầu HS hoạt động nhóm a) Hình hộp chữ nhật Thời gian hoạt động nhóm 7 phút Sxq = ( 3 + 4 ). 2. hình lăng trụ đứng. 5 = 5 ( 5 + 13 ) = 25 + 5 13 (cm 2) 1 2Sđ =2. 2. S2đ = 3 . 6 = 72. hình lăng trụ ta cần tính cạnh nào 4 = 12 nữa? Stp = 72 + 12 = 84 cm2 Tính diện tích xung quanh của hình lăng trụ? Tính diện tích hai đáy Tính diện tích toàn phần của hình lăng trụ Hoạt động 4 Luyện tập 5’ *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức mới học vào làm bài tập *Đồ dùng: Thước. 3 .5 = 70 cm2 2Sđ = 2. bảng phụ. 3 = 6 (cm 2) 2 Stp = 25 + 5 13 + 6 = 31 + 5 13 (cm 2) GV chốt đưa lời giải chính xác 77 .

Thái độ: -Tích cực. tích cực hóa hoạt động của HS.cạnh.MỤC TIÊU 1.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’ HS làm các bài tập 25. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS Đặt vấn đề: GV đưa mô hình hình HS chú ý lắng nghe.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng. eke. *Đồ dùng: Thước. 2. chóp và giới thiệu : . gợi mở. mặt bên là tam giác có chung 1 đỉnh.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. đường cao của hình chóp. b) Tiết 61 THỂ TÍCH HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I.HS:Thước. đỉnh chung gọi HS nghe GV giới thiệu là đỉnh của hình chóp ? So sánh hình chóp và hình lăng trụ 78 . cẩn thận khi tính toán. các mặt của hình chóp. III. cạnh nào trùng nhau sau khi gấp.Chỉ ra được đỉnh. IV. đọc trước bài ở nhà.Mặt đáy là đa giác. 26 HD: Để xem có gấp được hay không dựa trên những yếu tố nào ? Đỉnh nào trùng nhau. bảng phụ 2. 3.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 2’ bài).ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.GV: Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 V.Kiến thức: . NS:19/04/2011 NG:21/04/2011 (8a. *Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và tạo tình huống vào bài. hợp tác. eke. II.Kĩ năng: .

SD .Cạnh bên : SA.Mặt bên : SAB.Giáo án Hình học 8 chieà cao u Năm học 2011-2012 đứng So sánh 2 kháI niệm 2 hình GV đưa hìnhy vẽ và yêu cầu HS vẽ maëñaù t vào vở Hình 116 GV yêu cầu HS đọc tên đỉnh. SDA . *Cách tiến hành: GV đưa mô hình giới thiệu hình 1. SBC. tam giác đều và yêu cầu hs nhận xét mặt đáy.GV cho hs quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều. cạnh bên. kí hiệu hình chóp theo đa giác đáy HS quan sát trả lời : . mặt bên . *Đồ dùng: Thước. Hình Chóp chóp đều là hình có mặt đáy là đa giác đều. hình chóp. mặt đáy GV giới thiệu cách gọi tên.GV đưa hình 117/ SGK lên màn hình cho hs quan sát => nêu cách vẽ ? maëbeâ t n Sau đó hướng dẫn hs vẽ theo các chieà cao u bước : +) Vẽ đáy là hình vuông (vẽ hình không gian : vẽ hình bình hành) +) Vẽ 2 đường chéo đáy tứ giác – vẽ đường cao : từ giao 2 đường maëñaù t y chéo Hình 116 79 . mặt bên. bảng phụ. các mặt bên là các tam HS chú ý lắng nghe và trả lời giác cân bằng nhau có chung đỉnh . đường cao. SC.Đỉnh : S . SCD. SB.Đường cao : SH .Mặt đáy : ABCD Hoạt động 2 Tìm hiểu về hình chóp 10 ’ *Mục tiêu: Hình thành khái niệm hình chóp cho HS.

Hướng dẫn bài 28: Đáy là hình gì? chiều cao ? suy ra thể tích? Dựa vào định nghĩa để xác định đáy. *Cách tiến hành: 5’ V.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 3’ . bảng phụ. hình lăng trụ đứng.Hướng dẫn bài 30 Phần c: Phân chia hợp lý để có 2 hình có thể áp dụng công thức tính thể tích được.Cho HS quan sát hình khai triển của chóp tam giác đều và làm ? / SGK HS : trung đoạn chỉ vuông góc với 1 cạnh đáy chóp không vuông góc với mặt phẳng đáy 2 hs lên bảng làm ? Hoạt động 4 Hình chóp cụt đều *Mục tiêu: Biết hình chóp cụt đều *Đồ dùng: Thước. 80 . *Cách tiến hành: +) Lấy I là trung điểm BC – nối SI : 2)Hình chóp đều SI là trung đoạn của hình chóp Hình 117 Maëñaù t y ? Trung đoạn có vuông góc với mặt phẳng đáy không ? . bảng phụ. .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 +) Trên đường cao lấy 1 điểm S (đó là đỉnh hình chóp) – nối S với các đỉnh hình vuông đáy Ñæ nh Caï h beâ n n Hoạt động 3 Hình chóp đều Ñöôøg cao n 25 ’ *Mục tiêu: Biết khái niệm hình chop đềuTrung ñoaïn Maëbeâ t n *Đồ dùng: Thước.

eke. *Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và tạo tình huống vào bài. đọc trước bài ở nhà.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1.HS nêu ông thức tính thể tích.Tái hiện lại công thức tính thể tích của hình lặng trụ đứng.GV: Thước. thể tích của hình lăng trụ đứng. bảng phụ.GV gọi HS khác nhận xét và cho điểm Bài tập Vận dụng công thức tính thể tích điền 15 vào bảng.Vận dụng được các công thức tính diện tích. bảng phụ 2. *Đồ dùng: Thước. cẩn thận khi tính toán. IV. ’ *Mục tiêu: Vận dụng công thức tính thể tích của hình lăng trụ đứng. b) Tiết 62 LUYỆN TẬP I. gợi mở. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS -Kiểm tra bài cũ: Nêu công thức tính . hợp tác. *Đồ dùng: Thước.HS:Thước.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NS:21/04/2011 NG:23/04/2011 (8a. thể tích của hình lăng trụ đứng? .MỤC TIÊU 1.Kĩ năng: .Kiến thức: . Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng. III.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 2’ bài). eke. II. tích cực hóa hoạt động của HS. 2. 3.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. Hoạt động 2 81 .Thái độ: -Tích cực.

tập Hoạt động 3 Bài tập có hình vẽ và tính thể tích 49 0. GV chữa lại 82 .GV đọc và điền vào trong ô trống cho thích hợp Gọi HS lên bảng thực hiện HS: 3) Chữa bài 31 LT1 LT2 LT3 0.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 *Cách tiến hành: .cao của tam giác 4 đáy Cạnh với… Diện đáy ứng 3 tích 6 7 5 7 6 15 Thể tích hình lăng 30 trụ đứng Gọi HS nhận xét và GV chữa lại bài HS nhận xét. 8 = 224 cm3 b) SABC = 12 cm2 . bảng phụ. h = 9 cm V = S. *Đồ dùng: Thước.045l 25 ’ *Mục tiêu: Vận dụng được kiến thức làm bài tập. *Cách tiến hành: GV yêu cầu HS đọc đề và làm bài 2) Chữa bài 34 ( sgk) tập gọi 1 HS lên bảng thực hiện HS thực hiện: SABC = 12 cm2 a) Sđ = 28 cm2 . h = 8 V = S.h = 12 .cao hình lăng trụ 5 đứng C.003 5 14 5 C. 9 = 108 cm3 HS nhận xét. GV gọi HS khác nhận xét. h = 28.

3cm Giáo án Hình học 8 8cm 4cm Năm học 2011-2012 . tập vẽ hình. V. D 3’ NS:19/05/2011 83 .HS làm bài tập 33 sgk -Học bài cũ. 4) : 2 = 28 cm2 V = S. 3 + 8.Khối lượng lưỡi rìu m = V. h = 28.Sđ = ? cm2 .V lăng trụ =? cm3 . 10 = 280 cm3 Có thể phân tích hình lăng trụ đó thành 2 hình lăng trụ tam giác có diện tích đáy lần lượt là 12 cm2 và 16 cm2 rồi cộng hai kết quả) HS nhận xét.GV đề nghị HS làm bài tập 35 (sgk-116) 115 Hình 3.Bài tập 35 ( sgk-116) GV yêu cầu 1 HS lên bảng thực hiện Gọi HS khác nhận xét HS : Diện tích đáy là: ( 8.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ . Hướng dẫn bài tập 32 về nhà: .

đọc trước bài ở nhà. cạnh bên. 3. II.GV: Thước.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 1. bảng phụ 2. eke.Chỉ ra được đỉnh. chóp và giới thiệu : maëbeâ t n . tích cực hóa hoạt động của HS. đỉnh chung gọi HS nghe GV giới thiệu là đỉnh của hình chóp ? So sánh hình chóp và hình lăng trụ So sánh 2 kháI niệm 2 hình đứng GV đưa hìnhy vẽ và yêu cầu HS vẽ maëñaù t vào vở Hình 116 GV yêu cầu HS đọc tên đỉnh. III. IV. đường cao.Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 NG:21/05/2011 (8a.Kĩ năng: . gợi mở.Thái độ: -Tích cực.Mặt đáy là đa giác.Nhận biết được các loại hình đã học và các yếu tố của chúng. mặt bên là tam chieà cao giácu có chung 1 đỉnh. kí hiệu hình chóp theo đa giác đáy HS quan sát trả lời : 84 . đường cao của hình chóp. eke. b) Tiết 63 HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU I.cạnh. các mặt của hình chóp.PHƢƠNG PHÁP -Vấn đáp. mặt đáy GV giới thiệu cách gọi tên.HS:Thước.TỔ CHỨC DẠY HỌC Hoạt động 1 Khởi động (Kiểm tra và tạo tình huống vào 2’ bài). mặt bên. hợp tác. *Cách tiến hành: Hoạt động của GV Hoạt động cua HS Đặt vấn đề: GV đưa mô hình hình HS chú ý lắng nghe.MỤC TIÊU 1. 2.Kiến thức: . cẩn thận khi tính toán. *Đồ dùng: Thước. *Mục tiêu: Tái hiện lại kiến thức về thể tích của hình lăng trụ đứng và tạo tình huống vào bài.

mặt bên .Đỉnh : S . bảng phụ. *Cách tiến hành: +) Lấy I là trung điểm BC – nối SI : 2)Hình chóp đều SI là trung đoạn của hình chóp Hình 117 ? Trung đoạn có vuông góc với mặt phẳng đáy không ? Maëbeâ t n Maëñaù t y 85 .Mặt bên : SAB. SBC. SDA . hình chóp.GV đưa hình 117/ SGK lên màn hình cho hs quan sát => nêu cách vẽ ? maëbeâ t n Sau đó hướng dẫn hs vẽ theo các chieà cao u bước : +) Vẽ đáy là hình vuông (vẽ hình không gian : vẽ hình bình hành) +) Vẽ 2 đường chéo đáy tứ giác – vẽ đường cao : từ giao 2 đường maëñaù t y chéo Hình 116 +) Trên đường cao lấy 1 điểm S (đó là đỉnh hình chóp) – nối S với các đỉnh hình vuông đáy Ñæ nh Caï h beâ n n Hoạt động 3 Hình chóp đều Ñöôøg cao n 25 ’ *Mục tiêu: Biết khái niệm hình chop đềuTrung ñoaïn *Đồ dùng: Thước. tam giác đều và yêu cầu hs nhận xét mặt đáy. SC. SB. *Cách tiến hành: GV đưa mô hình giới thiệu hình 1.GV cho hs quan sát mô hình hình chóp tứ giác đều.Đường cao : SH .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 . SD . bảng phụ. *Đồ dùng: Thước.Cạnh bên : SA. SCD. Hình Chóp chóp đều là hình có mặt đáy là đa giác đều.Mặt đáy : ABCD Hoạt động 2 Tìm hiểu về hình chóp 10 ’ *Mục tiêu: Hình thành khái niệm hình chóp cho HS. các mặt bên là các tam HS chú ý lắng nghe và trả lời giác cân bằng nhau có chung đỉnh .

39 / SGK HD hs làm bài 38: .Làm bài tập 37. *Cách tiến hành: GV cho hs quan sát mô hình hình HS : Mặt đáy là các đa giác đều chóp cụt đều nằm trên 2 mặt phẳng song song Cho hs quan sát hình vẽ SGK và .Mặt bên là các hình thang cân hỏi ? Đáy chóp cụt . 38. bảng phụ.Cho HS quan sát hình khai triển của chóp tam giác đều và làm ? / SGK HS : trung đoạn chỉ vuông góc với 1 cạnh đáy chóp không vuông góc với mặt phẳng đáy 2 hs lên bảng làm ? Hoạt động 4 Hình chóp cụt đều 5’ *Mục tiêu: Biết hình chóp cụt đều *Đồ dùng: Thước.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ GV Cho hs làm bài tập 36/SGK Yêu cầu hs quan sát hình trên màn hình rồi điền ô . hình lăng trụ đứng. * HD về nhà .Giáo án Hình học 8 Năm học 2011-2012 .Cắt gấp hình như hình 123 / SGK để học bài sau 3’ 86 .đặc điểm mặt đáy ? Mặt bên là hình gì ? V.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful