Tæ kü thuËt n÷ c«ng

NghÒ: may gia dông
M«n häc:

Gv thùc hiÖn: lª thÞ th¬

VÞ trÝ bµi gi¶ng
- Bµi gi¶ng: “¸o n÷ c¨n b¶n”. - TiÕt 1 : “ThiÕt kÕ th©n tríc”. - Thuéc m«n häc ¢u Phôc N÷ trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ng¾n h¹n nghÒ May gia dông cho vïng ngo¹i thµnh cña thµnh phè cÇn Th¬. - §èi tîng häc: tr×nh ®é häc vÊn líp 9 trë lªn.

Ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ ng¾n h¹n NghÒ : may gia dông

M«n häc : ©u phôc n÷ PhÇn 1: c¾t may c¨n b¶n Bµi 1: C¸c nguyªn phô liÖu, thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ngµnh may. Bµi 2: Kü thuËt ®o - vÏ - c¾t - may. Bµi 3: øng dông c¾t - may quÇn lng thun thêng. Bµi 4: ¸o n÷ c¨n b¶n. Bµi 5: ¸o kiÓu cã ben. PhÇn 2: ¸o s¬ mi - quÇn ©u

CÊu tróc bµi i. ni mÉu. 1. . ii. 2. C¸ch vÏ. C¸ch xÕp v¶i. thiÕt kÕ th©n tríc.

.Häc sinh ®îc cung cÊp tµi liÖu häc tËp.C¸c c«ng thøc thiÕt kÕ. vÊn ®¸p víi sù trî gióp cña c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc. Trong giê häc häc sinh sÏ theo dâi vµ thùc hiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ ®óng yªu cÇu kü thuËt.Dïng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh. .ý ®å s ph¹m . nh÷ng bíc vÏ cÇn lu ý vµ hÖ thèng bµi häc ®îc ch¹y m« pháng trªn phÇn mÒm Microsoft PowerPoint. .

Vßng ngùc. .Vßng eo. . . .Cöa tay. .C©u hái: H·y liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c sè ®o cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ¸o n÷ hoµn chØnh ? CÇn 12 sè ®o: .Vßng cæ.ChÐo ngùc. . .Dµi ¸o.H¹ eo.Ngang vai.Vßng n¸ch. .Vßng m«ng. . . . .Dang ngùc.Dµi tay.

H×nh d¸ng ¸o n÷ c¨n b¶n H×nh d¸ng tríc H×nh d¸ng sau .

C¸c chi tiÕt chi tiÕt th©n tríc .

TiÕt 1: ThiÕt kÕ th©n tríc .

Môc tiªu bµi gi¶ng Sau khi häc xong bµi häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: . .Tr×nh bµy ®óng c«ng thøc thiÕt kÕ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n.VÏ chÝnh x¸c b¶n vÏ th©n tríc theo thíc tØ lÖ 1:5. .

biªn v¶i híng vÒ phÝa ngêi ®øng c¾t. mặt tr¸i ra ngoµi.Hai biªn v¶i xÕp trïng nhau. .C¸ch xÕp v¶i . phÝa tay tr¸i vÏ lai. phÝa tay ph¶i vÏ cæ ¸o.

KÎ c¸c ®êng khung §êng ngang m«ng §êng ngang eo §êng lai ¸o(gÊu ¸o) §êng dµi ¸o §êng ngang ngùc §êng sa v¹t §êng ®inh ¸o §êng khuy nót §êng ngang vai .

.BB1 = Dµi ¸o = sè ®o = 60cm = Sa v¹t = 2cm .KÎ c¸c ®êng khung .5cm kÎ ®êng khuy nót.Tõ ®êng ®inh ¸o ®o vµo 1. .B1B2 = Lai ¸o = 2cm .AB .Tõ biªn v¶i ®o vµo 4cm kÎ ®êng ®inh ¸o.

5)cm. = 2cm.53.Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý: -Sa v¹t: *Ngêi b×nh thêng: Sa v¹t th©n tríc *Ngêi ngùc ìn: Sa v¹t th©n tríc = (2. . *Ngêi lng gï (ngêi lng t«m): (Tïy h×nh d¸ng) Sa v¹t th©n tríc Sa v¹t th©n sau = (0  1)cm. = (1 2)cm.

-Tõ ®êng ngang vai (®êng A) ®o xuèng: *AC = H¹ n¸ch *AD = H¹ eo = S® vßng n¸ch/2 + 4cm = 34/2 +4 = 21cm = Sè ®o + 1cm = 35cm + 1cm = 36cm *DG = H¹ m«ng = (18  20)cm .

VÏ cong vßng cæ .5cm = 33/6 + 0.5cm = 6cm .AA2 = H¹ cæ 1.AA1 = Vµo cæ = S® vßng cæ/6 + 0.5cm = .C¸c bíc vÏ Bíc 1: VÏ vßng cæ .5cm = S® vßng cæ/6 + 7cm = 33/6 + 1.

C¸ch vÏ vßng cæ a1 A2 A .

Bíc 2: VÏ vai con(®êng sên vai) Vai con(®êng sên vai) H¹ xu«i vai .

FF1 = H¹ xu«i vai = 4cm .AF = Ngang vai = S® ngang vai /2 = 36/2 = 18cm ..VÏ vai con : Nèi tõ ®iÓm A1  F1. .

Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi h¹ xu«i vai Vai trung b×nh HxV = 4cm Vai xu«i HxV = 5cm Vai ngang HxV = 3cm .

5cm = 80/4 + 2.CC1 = Ngang ngùc = S® vßng ngùc/4 + 2.5cm = 22.4cm = 14cm .VÏ cong vßng n¸ch .Bíc 3 : VÏ vßng n¸ch .CC2 = Vµo n¸ch = AF .5cm .4cm = 18cm .

C¸ch vÏ vßng n¸ch c1 f1 C2 f a1 c A2 A .

Bíc 4: VÏ sên ¸o .5cm = .GG1 = Ngang m«ng = S® vßng m«ng/4 + 2.DD1 = Ngang eo = S® vßng eo/4 + (35)cm = 64/4 + 5cm = 21cm .VÏ sên ¸o = 88/4 + 2.5cm 24.5cm .

Chia ®«i ®êng ®· nèi vµ vÏ cong ra 0.Tõ ®iÓm ngang m«ng trªn ®êng B gi¶m Sên ¸o 1cm.Nèi tõ ®iÓm gi¶m sên ®Õn 1/3. . .Bíc 5: VÏ lai ¸o (gÊu ¸o) . .5cm. .Trªn ®êng sa v¹t chia 3 phÇn b»ng nhau.

.§Çu vai t¹i ®iÓm F1 gi¶m xuèng 2cm.Ch©n cæ t¹i ®iÓm A1 gi¶m xuèng 1. .Bíc 6: Gi¶m chåm vai .5cm. .VÏ l¹i ®êng vai con.

.Vai con. vßng n¸ch : 1cm.Vßng cæ. sên ¸o . .Bíc 7: C¸ch chõa ®êng may .C¾t s¸t ®êng lai ¸o. : 1.5cm.

HÖ thèng bµi häc g1 d1 f1 C2 a1 B2B1 B g d c A2 f c1 A .

5cm 1cm .5 cm 1cm 1.Qui c¸ch chõa ®êng may 1.

: 36cm .Vßng ngùc : 82cm .Vßng n¸ch : 34cm.Vßng cæ : 66cm. . 2.Vßng eo . VÏ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n theo thíc tØ lÖ 1:5 víi ni mÉu sau: .H¹ eo : 62cm .Bµi tËp vÒ nhµ 1.Ngang vai : 38cm . VÏ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n theo thíc tØ lÖ 1:1 víi ni mÉu theo trong bµi häc.Dµi ¸o . : 34cm .Vßng m«ng : 90cm.

Xin c¶m ¬n. Mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn . kÝnh Chóc søc kháE qUÝ ThÇy c« trong ban gi¸m kh¶o vµ qUÝ ®ång nghiÖp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful