Tæ kü thuËt n÷ c«ng

NghÒ: may gia dông
M«n häc:

Gv thùc hiÖn: lª thÞ th¬

VÞ trÝ bµi gi¶ng
- Bµi gi¶ng: “¸o n÷ c¨n b¶n”. - TiÕt 1 : “ThiÕt kÕ th©n tríc”. - Thuéc m«n häc ¢u Phôc N÷ trong ch¬ng tr×nh ®µo t¹o ng¾n h¹n nghÒ May gia dông cho vïng ngo¹i thµnh cña thµnh phè cÇn Th¬. - §èi tîng häc: tr×nh ®é häc vÊn líp 9 trë lªn.

Ch¬ng tr×nh d¹y nghÒ ng¾n h¹n NghÒ : may gia dông

M«n häc : ©u phôc n÷ PhÇn 1: c¾t may c¨n b¶n Bµi 1: C¸c nguyªn phô liÖu, thiÕt bÞ, dông cô chuyªn dïng ngµnh may. Bµi 2: Kü thuËt ®o - vÏ - c¾t - may. Bµi 3: øng dông c¾t - may quÇn lng thun thêng. Bµi 4: ¸o n÷ c¨n b¶n. Bµi 5: ¸o kiÓu cã ben. PhÇn 2: ¸o s¬ mi - quÇn ©u

C¸ch xÕp v¶i. thiÕt kÕ th©n tríc. 2.CÊu tróc bµi i. 1. ii. C¸ch vÏ. ni mÉu. .

Trong giê häc häc sinh sÏ theo dâi vµ thùc hiÖn b¶n vÏ thiÕt kÕ ®óng yªu cÇu kü thuËt.ý ®å s ph¹m .Häc sinh ®îc cung cÊp tµi liÖu häc tËp. . vÊn ®¸p víi sù trî gióp cña c¸c ph¬ng tiÖn d¹y häc. .C¸c c«ng thøc thiÕt kÕ. nh÷ng bíc vÏ cÇn lu ý vµ hÖ thèng bµi häc ®îc ch¹y m« pháng trªn phÇn mÒm Microsoft PowerPoint.Dïng ph¬ng ph¸p thuyÕt tr×nh. .

Vßng ngùc.Vßng m«ng.C©u hái: H·y liÖt kª ®Çy ®ñ c¸c sè ®o cÇn thiÕt ®Ó thiÕt kÕ ¸o n÷ hoµn chØnh ? CÇn 12 sè ®o: .Vßng n¸ch. . .Dang ngùc. . . . . . .Dµi tay.Cöa tay.Vßng eo.Dµi ¸o.Vßng cæ. .Ngang vai. .H¹ eo. . .ChÐo ngùc.

H×nh d¸ng ¸o n÷ c¨n b¶n H×nh d¸ng tríc H×nh d¸ng sau .

C¸c chi tiÕt chi tiÕt th©n tríc .

TiÕt 1: ThiÕt kÕ th©n tríc .

.Tr×nh bµy ®óng c«ng thøc thiÕt kÕ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n.Môc tiªu bµi gi¶ng Sau khi häc xong bµi häc nµy häc viªn cã kh¶ n¨ng: .VÏ chÝnh x¸c b¶n vÏ th©n tríc theo thíc tØ lÖ 1:5. .

phÝa tay ph¶i vÏ cæ ¸o. .Hai biªn v¶i xÕp trïng nhau. biªn v¶i híng vÒ phÝa ngêi ®øng c¾t. mặt tr¸i ra ngoµi.C¸ch xÕp v¶i . phÝa tay tr¸i vÏ lai.

KÎ c¸c ®êng khung §êng ngang m«ng §êng ngang eo §êng lai ¸o(gÊu ¸o) §êng dµi ¸o §êng ngang ngùc §êng sa v¹t §êng ®inh ¸o §êng khuy nót §êng ngang vai .

Tõ biªn v¶i ®o vµo 4cm kÎ ®êng ®inh ¸o.KÎ c¸c ®êng khung . . .5cm kÎ ®êng khuy nót.BB1 = Dµi ¸o = sè ®o = 60cm = Sa v¹t = 2cm .Tõ ®êng ®inh ¸o ®o vµo 1.AB .B1B2 = Lai ¸o = 2cm .

Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý: -Sa v¹t: *Ngêi b×nh thêng: Sa v¹t th©n tríc *Ngêi ngùc ìn: Sa v¹t th©n tríc = (2. = (1 2)cm. = 2cm. *Ngêi lng gï (ngêi lng t«m): (Tïy h×nh d¸ng) Sa v¹t th©n tríc Sa v¹t th©n sau = (0  1)cm.53. .5)cm.

-Tõ ®êng ngang vai (®êng A) ®o xuèng: *AC = H¹ n¸ch *AD = H¹ eo = S® vßng n¸ch/2 + 4cm = 34/2 +4 = 21cm = Sè ®o + 1cm = 35cm + 1cm = 36cm *DG = H¹ m«ng = (18  20)cm .

5cm = 6cm .AA2 = H¹ cæ 1.5cm = .5cm = 33/6 + 0.AA1 = Vµo cæ = S® vßng cæ/6 + 0.5cm = S® vßng cæ/6 + 7cm = 33/6 + 1.VÏ cong vßng cæ .C¸c bíc vÏ Bíc 1: VÏ vßng cæ .

C¸ch vÏ vßng cæ a1 A2 A .

Bíc 2: VÏ vai con(®êng sên vai) Vai con(®êng sên vai) H¹ xu«i vai .

VÏ vai con : Nèi tõ ®iÓm A1  F1. ..FF1 = H¹ xu«i vai = 4cm .AF = Ngang vai = S® ngang vai /2 = 36/2 = 18cm .

Nh÷ng ®iÒu cÇn lu ý khi h¹ xu«i vai Vai trung b×nh HxV = 4cm Vai xu«i HxV = 5cm Vai ngang HxV = 3cm .

5cm = 22.Bíc 3 : VÏ vßng n¸ch .4cm = 14cm .5cm = 80/4 + 2.CC1 = Ngang ngùc = S® vßng ngùc/4 + 2.CC2 = Vµo n¸ch = AF .5cm .4cm = 18cm .VÏ cong vßng n¸ch .

C¸ch vÏ vßng n¸ch c1 f1 C2 f a1 c A2 A .

5cm 24.5cm .Bíc 4: VÏ sên ¸o .DD1 = Ngang eo = S® vßng eo/4 + (35)cm = 64/4 + 5cm = 21cm .VÏ sên ¸o = 88/4 + 2.5cm = .GG1 = Ngang m«ng = S® vßng m«ng/4 + 2.

.Bíc 5: VÏ lai ¸o (gÊu ¸o) .Nèi tõ ®iÓm gi¶m sên ®Õn 1/3.Trªn ®êng sa v¹t chia 3 phÇn b»ng nhau.5cm. .Tõ ®iÓm ngang m«ng trªn ®êng B gi¶m Sên ¸o 1cm. . .Chia ®«i ®êng ®· nèi vµ vÏ cong ra 0.

.5cm.Ch©n cæ t¹i ®iÓm A1 gi¶m xuèng 1.§Çu vai t¹i ®iÓm F1 gi¶m xuèng 2cm.Bíc 6: Gi¶m chåm vai .VÏ l¹i ®êng vai con. . .

vßng n¸ch : 1cm. sên ¸o . : 1.Vßng cæ.C¾t s¸t ®êng lai ¸o.Vai con. .Bíc 7: C¸ch chõa ®êng may . .5cm.

HÖ thèng bµi häc g1 d1 f1 C2 a1 B2B1 B g d c A2 f c1 A .

5cm 1cm .5 cm 1cm 1.Qui c¸ch chõa ®êng may 1.

Vßng m«ng : 90cm. 2.H¹ eo : 62cm .Vßng eo . : 34cm . VÏ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n theo thíc tØ lÖ 1:1 víi ni mÉu theo trong bµi häc.Bµi tËp vÒ nhµ 1.Ngang vai : 38cm .Dµi ¸o . . : 36cm .Vßng n¸ch : 34cm.Vßng ngùc : 82cm . VÏ th©n tríc ¸o n÷ c¨n b¶n theo thíc tØ lÖ 1:5 víi ni mÉu sau: .Vßng cæ : 66cm.

Mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn .Xin c¶m ¬n. kÝnh Chóc søc kháE qUÝ ThÇy c« trong ban gi¸m kh¶o vµ qUÝ ®ång nghiÖp.