P. 1
bản kiểm điểm xin vvào đảng

bản kiểm điểm xin vvào đảng

|Views: 13,548|Likes:
Được xuất bản bởiLong Hoang

More info:

Published by: Long Hoang on Apr 19, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phc
!"N #I$M ĐI$M
%&'(n chn) *+n ,-o Đ.n)/
Tôi là:……………………………….. Sinh ngày … tháng … năm …………..
Nơi sinh: ……………………………………………………………………….
Quê quán: ……………………………………………………………………...
Dân tộc: ………………. Tôn giáo …………………………………………….
Trnh !ộ h"c #$n: ……………………………………………………………...
Nơi % hi&n n'y: ………………………………………………………………...
Ngh( nghi&): …………………………………………………………………..
*ơn #+ công tác: ……………………………………………………………….
,h-c #. ch/nh quy(n0 !oàn th1: ……………………………………………….
2ào *oàn th'nh niên ,ộng S3n 45 ,h/ 6inh ngày…..tháng …..năm ……t7i
………………………………………………………………………………….
*89c :;t c3m tnh *3ng ngày ….tháng ….năm …….. t7i chi <ộ …………….
………………………………………………………………………………….
Qu' quá trnh công tác = ho>c h"c t?)@ t7i Tr8Ang *7i 4"c Tây BCc tôi tD
Ei1m !i1m nhFng 8u0 EhuyGt !i1m ch/nh s'u:
01 2' 3+456
H 2( )hIm ch$t ch/nh tr+:
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
.............................................................................................................................
H *7o !-c0 lJi sJng
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
H Năng lDc công tác = !Ji #Ki S2 #iGt #( L th-c h"c t?) #à EGt qu3 h"c
t?)@
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
H Qu'n h& quMn chNng
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
71 #h'89: 3+456
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
;1 Tự nhận *<:6
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Sơn La, ngày tháng năm
NOPQR 2RST TRU6 *RU6
( ký nghi rõ họ tên )

Tự nhận xét: …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 3. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. 2. ………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… + Quan hệ quần chúng …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. Khuyết điểm: …………………………………………………………………………………. Sơn La. …………………………………………………………………………………. ngày tháng năm NGƯỜI VIẾT KIỂM ĐIỂM ( ký nghi rõ họ tên ) . …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->