P. 1
Phan-tich-chuoi-gia-tri-nganh-ca-phe

Phan-tich-chuoi-gia-tri-nganh-ca-phe

|Views: 87|Likes:
Được xuất bản bởiTâm Thảo Lkp

More info:

Published by: Tâm Thảo Lkp on Apr 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/25/2013

pdf

text

original

Phân tích chu i giá tr ngành cà phê ỗ ị

Vi tNam, nh ng gi i pháp và chi n ệ ữ ả ế
l c marketing phát tri n th tr ng tiêu ượ ể ị ườ
th trong và ngoài n c. ụ ướ

Giáo viên h ng d n: PGS.S ướ ẫ
Ngu! n "u! h nh ễ ị

Sv: Ngu! n h Ph ng #nh ễ ị ươ

$ p: %NS&'(')*+ ớ

M đ u ở ầ

Trong nh ng năm qua, cà phê luôn gi vai ữ ữ
trò là m t trong s ít nh ng m t hàng ộ ố ữ ặ
tr ng y u c a n n kinh t qu c dân ọ ế ủ ề ế ố

!à phê đ"ng vai trò r t quan tr ng trong ấ ọ
ngành nông nghi p n"i riêng và kinh t ệ ế
qu c dân n"i chung c a nhi u qu c gia ố ủ ề ố
trên th gi i ế ớ

T i #i t $am, cà phê là m t hàng %u t ạ ệ ặ ấ
kh u quan tr ng th hai sau g o, t o sinh ẩ ọ ứ ạ ạ
k và công ăn vi c làm cho hàng tri u ế ệ ệ
ng i tham gia vào c&c khâu kh&c ườ
nhau trong chu i ngành hàng cà phê ỗ

Phân tích chu i giá tr ngành cà ỗ ị
phê Vi tNam, nh ng gi i pháp và ệ ữ ả
chi n l c marketing phát tri n th ế ượ ể ị
tr ng tiêu th trong và ngoài n c. ườ ụ ướ

I. GI I THI U VÀI NÉT V CÂY CÀ PHÊ Ớ Ệ Ề
' ( ch s cây cà phê ị ử

)ho ng '*** năm tr c,' ng i +thiopi đ, ng u ả ướ ườ ẫ
nhiên ph&t hi n ra h ng v tuy t v i c a ' cây ệ ươ ị ệ ớ ủ
l m c làng !ap-a g n th đô .thiopi ạ ọ ở ầ ủ

T th k #/, do t&c d ng kích thích m nh m ừ ế ỷ ụ ạ ẽ
mà th i đ" đ c coi là hi n t ng th n k0, cây ờ ượ ệ ượ ầ
cà phê lan c sang 12m2n, c&c n cTrung ! n ả ướ
3ông và nhanh ch"ng sang 45 p 64ra7ica8 do
đ" c" lo i cà phê tên là 4ra7ica ạ

Th k 9#/ cà phê vào !hâu :u, !hâu ;, !hâu ế ỷ
3 i < ng =i ng cà phê 4ra7ica do ng i >à ạ ươ ố ườ
(an đ a vào 9rilanca, !ôlôm7ia và ?ava ư
6/nđônê%ia8 năm '@A* !u i th k 9#//, cây cà ố ế ỷ
phê đ, đ ng v ng ch c trên th gi i ứ ữ ! ế ớ

B !&c lo i cà phê ạ

!" kho ng BCD '** lo i nh ng quan tr ng nh t ả ạ ư ọ ấ
làE
D
!à phê chF 6!o--22 4rra7ica (8 6@CG8
D
!à phê v i 6!o--22 can2phora pirr28 6HCG8 ố
D
!à phê mít 6.%c2lsa8 E ph&t hi n 'I*B J7angui ệ ở
!hari

H Kch l i c a cây cà phê ợ ủ

Trong công nghi p th c ph m ệ " ẩ

<Lng trong y h c ọ

Mang l i ngu n thu nh p l n cho n n kinh t đ t ạ # ớ ề ế ấ
n c ướ

="p ph n 7 o v môi tr ng ầ ả ệ ườ

II. TÌNH HÌNH S N XU T Ả Ấ
' Ti m năng s n %u t cà phê c a #i t $am ề ả ấ ủ ệ

)hí h u thu n l i ợ

Th nh ng thích h p cho s ph&t tri n c a cà $ ư% ợ " ể ủ
phê

$gu n lao đ ng d i dào # ộ #

#i t $am đ, c" kinh nghi m g n '** năm nay ệ ệ ầ
v tr ng cà phê ề #

3 c s h tr tích c c c a nhà n c ượ " ỗ ợ " ủ ướ

B !&c gi ng cà phê ch y u #i t $am hi n nay ố ủ ế ở ệ ệ

=i ng 4ra7ica 6cà phê chF8E th m, ngon, d u, ố ơ ị
hàm l ng ca-2in c" trong nhân kho ng 'DHG ượ ả

=i ng 5o7usta 6cà phê v i8 Echi m t i ICG ố ố ế ớ
di n tích tr ng, l ng ca-2in trong nhân kho ng ệ # ượ ả
',CDHG

H <i n tích, năng su t, s n l ng ệ ấ ả ượ
3.1. Di n tích ệ
Di n tích cà phê qua các niên v ệ ụ
Niên vụ Di n tích (ha) ệ S di n tích tăn !" v i niên ố ệ ớ
v t# c $% (ha) ụ ướ
&''( )'* &+,.,,, -
&''*)'+ &.,.,,, &,.,,,
&''+)'. (&..,,, /..,,,
&''.)'/ ('..,,, 0,.,,,
&''/)'1 *.,.,,, ...,,,
&''1)'0 +&,.,,, /,.,,,
&''0)'' +/,.,,, .,.,,,
&'''),, .(,.,,, /,.,,,
(,,,),& .,,.,,, -(,.,,,
(,,&),( .+,.,,, +,.,,,
Ngu n: B Nông nghi p và phát tri n nông thôn ồ ộ ệ ể

3.2. Năng su t ấ

M t đi u mà ngành cà phê #i t $am đ&ng t hào ộ ề ệ "
là năng su t cà phê #i t $am đ c đ&nh gi& là ấ ệ ượ
cao nh t th gi i, v t %a năng su t c a c&c ấ ế ớ ượ ấ ủ
n c s n %u t cà phê kh&c, k c nh ng n c ướ ả ấ ể ả ữ ướ
luôn d n đ u v s n l ng nh MraNil, !olom7ia, ẫ ầ ề ả ượ ư
/ndon2sia
Năng su t bình quân qua các giai đo n ấ ạ
Nă2 &''. &''/ &''1 &''0 &''' (,,, (,,& (,,(
Năn
!3 t(t )ha ấ ạ
)
&+ &+4+ &. &.4( &/ (, (& ((
Ngu n: VINACA! ồ

3.3. " n # ng ả ượ

#i t $am đ ng v trí th hai th gi i v s n ệ ứ ị ứ ế ớ ề ả
l ng cà phê và đ ng đ u th gi i v s n l ng ượ ứ ầ ế ớ ề ả ượ
cà phê v i chi m kho ng 'OG ố ế ả
Niên vụ S n 5 n (t n) ả ượ ấ S 5 n tăn !" v i niên ố ượ ớ
vụ
t# c (t n) ướ ấ
&''()'* &+,.+,, 6
&''*)'+ &0&.(,, +,.0,,
&''+)'. (&&.'(, *,.1(,
&''.)'/ (*/.(0, (+.*/,
&''/)'1 (+(.*,, /.,(,
&''1)'0 +&*..0, &1&.(0,
&''0)'' +,+.(,/ - '*1+
&'''),, 1,,.,,, ('..1'+
(,,,),& ',,.,,, (,,.,,,
(,,&),( &.,.,.,,, &.,.,,,
Ngu n: Bá$ cá$ VIC%A ồ

III. CÔNG NGHI P CH I N Ệ Ế Ế
' !ông ngh ch 7i n cà phê ệ ế ế
&.&. ' thu t ch (i n cà phê nh)n ỹ ậ ế ế

Ph ng pháp ch bi n t: ươ ế ế ướ
là ph ng ph&p ch 7i n v i công ngh ph c ươ ế ế ớ ệ ứ
t p, mang l i năng su t và ch t l ng cao ạ ạ ấ ấ ượ
nh ng chi phí đ u t l n ư ầ ư ớ

Ph ng pháp ch bi n khô ươ ế ế E
là ph ng ph&p ch 7i n đ n gi n, trong ươ ế ế ơ ả
ph ng ph&p này ch c" m t công đo n chính ươ & ộ ạ
là làm khô cà phê t i 7 ng c&ch ph i n ng ươ ' ơ !
ho c s y khô đ t&ch v ặ ấ ể (

&.2. Công ngh ch (i n ệ ế ế .
$àm , ch t p ch t ạ ạ ấ
-át kh.
/ánh 01ng cà phê nhân
Phân lo i cà phê ạ
%à phê nhân thành ph m ẩ
Ph n 7h87 ươ
t ướ
Phân lo i trong 0 ạ ể
-át t i ươ
Phân lo i cà phê ạ
Ngâm lên men
2 a , ch ử ạ
$àm ráo n c ướ
Ph i kh. ho c , ! ơ ặ ấ
%à phê th1c kh.
ph ng pháp kh. ươ
ph i kh. ho c , ! ơ ặ ấ
cà phê 3u kh. ả
N39ên 5i 3 :3 t i ệ ả ươ

!. Tình hình ch bi n c" #h$ %i t Na& ế ế ở ệ

3, %ây d ng c&c % ng ch 7i n kh& hoàn ch nh " ưở ế ế &
v i công ngh hi n đ i ớ ệ ệ ạ

P n l ng cà phê đ, tăng g p nhi u l n ả ượ ấ ề ầ

Qh n l n c&c nhà ch 7i n đ u thu c lo i nh , ầ ớ ế ế ề ộ ạ (
v a v i năng %u t H*** t nR năm ừ ớ ấ ấ

A*G s n l ng cà phê đ c s ch phân t&n t i ả ượ ượ ơ ế ạ
c&c gia đSnh v i ph ng ph&p th công ớ ươ ủ

#i c thu h&i di n ra lâu, khâu v n chuy n ch m ệ ễ ẫ ể
nên d làm h ng cà phê d n đ n nh h ng ễ ( ẫ ế ả ưở
đ n ch t l ng ế ấ ượ

!h t l ng cà phê đ t chu n còn kTm ấ ượ ạ ẩ

III. TÌNH HÌNH TH NG ' I ƯƠ Ạ
' TSnh hSnh tiêu th trong n c ụ ướ

M i năm n c ta s n %u t đ c U ' tri u t n ỗ ướ ả ấ ượ ệ ấ
cà phê, trong khi m c tiêu dLng c n c ch ứ ả ướ &
kho ng C@*** t n, chi m ch a đ n @G t ng ả ấ ế ư ế $
s n l ng cà phê ả ượ

Tiêu th 7Snh quân *,@V kgR ng iR năm ụ ườ

#i t $am đang đ y m nh tiêu th n i đ a tăng ệ ẩ ạ ụ ộ ị
AG đ n '*G s n l ng m i năm ế ả ượ ỗ

&. *+nh h+nh tiêu th tr$ng n c ụ ướ

T ch c nh ng s ki n kích c u tiêu dLng n i $ ứ ữ " ệ ầ ộ
đ aE( h i cà phê đ c t ch c 6B năm m t l n8, ị ễ ộ ượ $ ứ ộ ầ
tu n l cà phê và l ng ghTp h at đ ng kích c u ầ ễ # ọ ộ ầ
cà phê trong nhi u h at đ ng văn h"a, du l ch ề ọ ộ ị
nh ng tSnh hSnh không đ c c i thi n nhi u ư ượ ả ệ ề

M i vLng, mi n đ u c" văn h"a tiêu dLng cà phê ỗ ề ề
riêng c a mSnh nh ng i mi n $am thS thích ủ ư ườ ề
th ng th c cà phê ngoài qu&n và u ng cà phê ưở ứ ố
v i hàm l ng v a ph i, ng i mi n M c l i ớ ượ ừ ả ườ ề ! ạ
thích nhà,u ng cà phê c" n ng đ đ m đ c ở ố # ộ ặ

***
**C
*'*
*'C
*B*
*BC
*H*
*HC
*V*
'IIO B**B B**V
Thành thị
$ông thôn
Tiêu th cà phê #$ th2o #(PP l ng cà phê 7 t trung ụ ượ ộ
7Snh c n c *,B kgR ng iRnăm B**V ả ướ ườ

***
*B*
*V*
*@*
*O*
'**
'B*
'V*
'@*
'O*
$ghFo
nh t ấ
$ghFo Trung
7Snh
)h& =iàu !hung
'IIO
B**B
B**V
( ng cà phê 7Snh quân đ u ng i trong gia đSnh ượ ầ ườ
6ng i tiêu th cà phê8 kgRng iRnăm ườ ụ ườ

*
B**
V**
@**
O**
'***
'B**
'V**
Không bao
giờ
Vài
cốc/năm
1-3
cốc/tháng
1-4
cốc/tuần
4-6
cốc/tuần
1 cốc/ngày 2-3
cốc/ngày
Khác
TQ >!M
>à $ội
T/+J T> !; $>:$ T5W$= =/4 3X$> B**V )

B Th tr ng %u t kh u cà phê c a #i t $am ị ườ ấ ẩ ủ ệ

#i t $am đ ng th B trên th gi i v l ng cà ệ ứ ứ ế ớ ề ượ
phê %u t kh u chi m ICG s n l ng % n %u t ấ ẩ ế ả ượ ả ấ
trong n c ướ

#i t $am đ, tr thành n c đ ng đ u !hâu ; v ệ ở ướ ứ ầ ề
%u t kh u cà phê và đ ng th nh t th gi i v ấ ẩ ứ ứ ấ ế ớ ề
%u t kh u cà phê 5o7usta ấ ẩ

th tr ng %u t kh u ETây :u, 3ông :u, !hâu ;, ị ườ ấ ẩ
$ga, Qh&p, M , Pingapor2, $h t M n, >àn * ả
qu c( ố

N c ướ 'T),( 'T),* Tăn ;N
(<)
Tăn ;N
(USD)
= n ượ
(t n) ấ
;i2 n ch ạ
(USD)
= n ượ
(t n) ấ
;i2 n ch ạ
(USD)
> c ứ 0&.*'' **.,&+..*. 10.'0* .+.(+*.(1* ?/+4*< ?(&.((0.1*0
@ỹ //...' (..1.(.',* /..'1/ +..(&.../, ?1.4/< ?&'.+/(./.1
TA9 Ban Nha *(.0'( &(./1&.,00 +&.&(. (1./&*.11( ?&&14'< ?&+.'+(./0+
Ita5ia **.'0& &+.,/+.1'. *+.*.* (+.&'..1+, ?1(4,< ?&,.&*,.'+.
Ph87 (&.(/, 0./0&.1*0 (0.+.& &'.+'(.*'& ?&(+4.< ?&,.0&,./.*
Cnh **.0(, &(..,*.*&/ (..//' &1.*&&.&(0 ?*04.< ?+.0,1.0&(
Ba =an &'.1./ 0.&.1..1( (+.+'0 &/./(1./0/ ?&,*40< ?0.+1,.&&+
HDn E3 c ố &1.01/ 1.&/&.'/+ (*./0( &/.(&,.'0( ?&(/4*< ?'.,+'.,&0
Nh t B n ậ ả *&.++0 &*..+&.0'0 &0.*1* &*.''/..,, ?*4+< ?+.+./,(
HD =an (*.'/+ '.(,(.+(& (,.(.' &*.11&.(01 ?+'4/< ?+../0.0//
Bỉ *(.0.1 &*.00/.'00 &1.*', &(.,.1.*'. -&*4(< -&.0('..'*
Phi5í77in &'.,,+ 0.(/(./(, &1.((( &&.+*+.'/* ?*04+< ?*.&1(.*+*
Th 9 S ụ ỹ *,./1( &&.,+0.&(' &+.0*1 &,.&+(.&/1 -04(< -',..'/(
Sina7" &*.,'& ..,0(.1(0 '.1(' /..11.(*( ?('4+< ?&.+'+..,+
C8c th t# n Fh8c ị ườ *..((* &*.0+,.0(0 11.1(( .+.&(1.+0& ?('&4&< ?+,.(0/./.*
T n c n ổ ộ .+*.'+. (&*.0'&.(,/ +'0.(/' *+*.,&1...1 ?/,4+< ?&('.&(/.*.&
TH TR NG XU T KH U CÀ PHÊ VI T NAM 9 THÁNG Đ U NĂM !!3 Ị ƯỜ Ấ Ẩ Ệ Ầ

H =i i ph&p cho c&c doanh nghi p ả ệ
3.&. ,i i pháp v v n ả ề ố

#ay v n c a c&n 7 công nhân viên d i hSnh ố ủ ộ ướ
th c g"p v n, vay v i l,i su t u đ,i ho c c" th ứ ố ớ ấ ư ặ ể
vay t qu phYc l i ừ * ợ

T n d ng v n c a ng i s n %u t, khuy n khích ụ ố ủ ườ ả ấ ế
h tham gia g"p v n 7 ng s n ph m ho c cho ọ ố ' ả ẩ ặ
công ty mua ch u v i l,i su t thích h p ị ớ ấ ợ

>uy đ ng v n c a %, h i thông qua ph&t hành ộ ố ủ ộ
tr&i phi u, c phi uZ ế $ ế

Tranh th ngu n v n h tr c a $hà n c ủ # ố ỗ ợ ủ ướ

Tham gia liên doanh, liên k t v i c&c đ n v trong ế ớ ơ ị
và ngoài n c ướ

3.2. *ăng c ng h$ t - ng .ar/0ting1 . r ng th tr ng ườ ạ ộ ở ộ ị ườ
a T ch c công t&c thăm dò, tSm hi u th tr ng $ ứ ể ị ườ

3ây là m t yêu c u 7 t 7u c đ i v i 7 t kS ộ ầ ! ộ ố ớ ấ
m t doanh nghi p nào ộ ệ

3 thăm dò th tr ng thành công, doanh ể ị ườ
nghi p c n dành m t kho n ti n nh t đ nh đ ệ ầ ộ ả ề ấ ị ể
mua thông tin, c c&n 7 tr c ti p sang tSm ử ộ " ế
hi u th tr ng ể ị ườ

$ m 7 t t t th tr ng và ng i tiêu dLng đ a ! ! ố ị ườ ườ ư
ra c&c chính s&ch đ u t h p l[ ầ ư ợ

(. 2 3 . nh các h$ t - ng 45c ti n1 /hu ch tr ng s n ph . ẩ ạ ạ ộ ế ế ươ ả ẩ

)hu ch tr ng s n ph mE qu ng c&o,c&c ho t ế ươ ả ẩ ả ạ
đ ng y m tr , %Yc ti n 7&n hàngZ ộ ể ợ ế

M r ng ho t đ ng qu ng c&o cà phê #i t ở ộ ạ ộ ả ệ
$am v i th gi i v i thông tin trung th c, hSnh ớ ế ớ ớ "
nh h p d n gây n t ng ả ấ ẫ ấ ượ

M thêm c&c c a hàng gi i thi u s n ph m, ở ử ớ ệ ả ẩ
văn phòng đ i di n n c ngoài ạ ệ ở ướ

T ch c h i ngh kh&ch hàng đ nh k0 th2o $ ứ ộ ị ị
t ng mLa v , tham gia c&c h i ch tri n l,m ừ ụ ộ ợ ể

3 y m nh ho t đ ng tr c và sau 7&n hàngE ẩ ạ ạ ộ ướ
h ng d n s d ng, ki m tra ch t l ng sau ướ ẫ ử ụ ể ấ ượ
7&n hàng

3.3. 2a 6 ng h7a s n ph . ạ ả ẩ

3a d ng h"a ch ng lo i m t hàng, đ c 7i t là ạ ủ ạ ặ ặ ệ
m t hàng c" ch t l ng cao ặ ấ ượ

!hY tr ng t i văn h"a, đi u ki n t nhiên c a c&c ọ ớ ề ệ " ủ
vLng mi n kh&c nhau ề

9u t kh u c cà phê nhân s ng và ch 7i n ấ ẩ ả ố ế ế

P n %u t cà phê h o h ng 6=ourm2t !o--228 và ả ấ ả ạ
cà phê h u c 6Wrganic !o--228 ữ ơ

3.8. 9)3 6 ng th ng hi u ch$ . t hàng cà phê Vi t ự ươ ệ ặ ệ
Na.

!h t l ng cà phê #i t $am không thua kTm gS ấ ượ ệ
cà phê Mra%in, nh ng vS không c" th ng hi u ư ươ ệ
nên không th c nh tranh đ c ể ạ ượ

#i t $am là n c %u t kh u cà phê l n th hai ệ ướ ấ ẩ ớ ứ
th gi i nh ng t i nay v n ch a c" th ng hi u ế ớ ư ớ ẫ ư ươ ệ
v cà phê ề

! n %ây d ng m t ch ng trSnh mang tính qu c ầ " ộ ươ ố
gia đ tôn vinh c&c th ng hi u #i t $am và %ây ể ươ ệ ệ
d ng uy tín c a nh,n hi u #i t $am " ủ ệ ệ

9ây d ng lòng tin h n đ i v i s n ph m cà phê " ơ ố ớ ả ẩ
c a #i t $am ủ ệ

) t lu n ế

!à phê là m t hàng %u t kh u ch l c c a ặ ấ ẩ ủ " ủ
#i t $am#i c đ y m nh s n %u t và %u t ệ ệ ẩ ạ ả ấ ấ
kh u cà phê luôn là m i quan tâm, là m c tiêu ẩ ố ụ
lâu dài c a chYng ta ủ

Tuy nhiên vi c ph&t tri n s n %u t cà phê ệ ể ả ấ
m t c&ch qu& nhanh, đ ng th i v i s 7i n đ ng ộ # ờ ớ " ế ộ
m nh c a gi& c th tr ng cà phê th gi i, làm ạ ủ ả ị ườ ế ớ
cho chYng ta đang g p r t nhi u kh" khăn ặ ấ ề

Th c t đ" đòi h i chYng ta ph i c" nh ng chính " ế ( ả ữ
s&ch, công c mark2ting, k ho ch đYng đ n ụ ế ạ !
nh m h n ch nh ng kh" khăn, đ a ngành cà ' ạ ế ữ ư
phê #i t $am th c s tr thành m t ngành hàng ệ " " ở ộ
kinh t m\i nh n trong th i k0 đ u c a s ế ọ ờ ầ ủ "
nghi p !$>D>3> đ t n c ệ ấ ướ

T]/ (/ J T>4M )> W + ,

' ) thu t nghi p v ngo i th ng * ệ ụ ạ ươ

B Mark2ting Q=P^TP Tr n Minh 3 o $9Mth ng kê ầ ạ ố
>$'IIO

H Mark2ting qu c t D $guy n !ao #ăn $9M gi&o d c ố ế ễ ụ
'IIA

V Mark2ting qu c t #i n ố ế ệ kinh t 7 u đi n D ế ư ệ
$9M 7 u đi n năm 'III ư ệ

C Mark2ting công nghi p > Thanh (an ệ #

@ Mark2ting căn 7 n QhilipD)otl2r $hà %u t 7 n th ng ả ấ ả ố
kê >à $ i 'IIV ộ

A _u n tr Mark2ting Qhilip `)otl2r ả ị

O Qh&t tri n %u t kh u th i k0 B**'D B**C ể ấ ẩ ờ ` M ộ
Th ng M i ươ ạ

I _u n tr doanh nghi p th ng m i $9M gi&o d c ả ị ệ ươ ạ ụ
'IIO

Mở đầu
những năm qua, cà phê luôn giữ vai trò là một trong số ít những mặt hàng trọng yếu của nền kinh tế quốc dân.  Cà phê đóng vai trò rất quan trọng trong ngành nông nghiệp nói riêng và kinh tế quốc dân nói chung của nhiều quốc gia trên thế giới.  Tại Việt Nam, cà phê là mặt hàng xuất khẩu quan trọng thứ hai sau gạo, tạo sinh kế và công ăn việc làm cho hàng triệu người tham gia vào các khâu khác nhau trong chuỗi ngành hàng cà phê.
 Trong

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->