P. 1
Bài tập chương II Vật lí 11

Bài tập chương II Vật lí 11

5.0

|Views: 3,736|Likes:
Được xuất bản bởihoahoc1203

More info:

Published by: hoahoc1203 on Apr 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/18/2012

pdf

text

original

Bài tập chương II Vật lí 11: Dòng điện không đổi

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ.
E = 28V, r = 2Ω, R = 5Ω.
Tính:
a. Công !"# #i$! #h% & mạch ngo'i.
(. Công !"# #i$! hao c)a ng!*n.
c. Công !"# c)a ng!*n.
+. Công c)a +,ng điện chạ- #rong #o'n mạch .ho/ng #h0i gian 1 2h3#.
Đs: a. 84 5 c. 112 5
(. 62 5 +. 7824 9
Bài 2.Cho mạch điện như hình.
:g!*n c; !"# điện đ<ng =' 12,55, r = 1>, đ?n @ =oại 7VA65.
@iB! chCnh R đD đ?n Eng (ình #hư0ng. Tính công c)a ng!*n điện
#rong .ho/ng #h0i gian 1hF Tính hiệ! !"# c)a ng!*n.
ĐS: G = 225449 H I = J7K
Bài 3.Cho mạch điện như hình vẽ.
LiM# N
GL
= 2,1V, R = 4,1>, E = 2,OV, P = 2G.
IQ- #ính:
a.@iện #r& #rong c)a ng!*n.
(.:Rng =ưSng c)a +,ng điện c!ng c"2 cho mạch ngo'i #rong 15 2h3#.
c.Công !"# c)a ng!*n điện.
+.:Rng =ưSng /n inh ra c)a ng!*n c!ng c"2 cho #o'n mạch #rong 15 2h3#.
ĐS: a. 4,15> (.68849
c.O,85 +.O6249

Bài .Cho mạch điện như hình:
R
1
= 7>, R
2
= 6>, r = 4,2>
Công !"# #Ta nhiệ# #r$n R
1
=': U
1
= 75
a.Tính công !"# c)a ng!*n v' công c)a ng!*n #rong 2 2h3#.
(.Tính !"# điện đ<ng c)a ng!*n.
ĐS: a.1J,85H 26879
(.7,7V
L'i !. V<# (ình acW!- đưSc nạ2 điện a! m<# #h0i gian =' 14h c; điện =ưSng W = 8244C, E=JV, r=1,5>. Tính:
a.Cư0ng đ< +,ng điện nạ2 v' hiệ! điện #hM giXa hai cYc c)a ng!*n.
(.Công !"# nạ2 v' công !"# #Ta nhiệ#.
c.Iiệ! !"# nạ2.
+. Z[ng \c W!- #r$n #h\2 Eng m<# =oại (;ng đ?n =oại 7VA75. @< Eng c)a đ?n #ha- đ]i như #hM n'oF Tính công
!"# v' hiệ! !"# c)a ng!*n.
ĐS: a. P = 4,2G H N = J,6V
(. U = 1,875, U^ = 4,475
c. I = J7,8K
+._Eng mạnh h`n. U
ng!*n
= 14,85
I = 84K
Bài ". Cho mạch điện như hình vẽ.
LiM# E
1
= 2,2V, r
1
= 4,O>, E
2
= 2,8V, r
2
= 4,7>,
R
1
= 2,O>, R
2
= R
6
= O>, R
O
= 2>. Tính:
a. Cư0ng đ< +,ng điện #o'n mạch.
(. Iiệ! điện #hM giXa hai điDm G,L.
c. Cư0ng đ< +,ng điện W!a mai nhEnh rẽ.
+. Iiệ! điện #hM giXa hai đb! đoạn mạch GC, LC.
c. Iiệ! điện #hM giXa hai cYc c)a ng!*n E
1
, E
2
.
ĐS: a.1G H (.1,7V c.4,2GH 4,8G
+.A4,7V H A2,2V c.1,8V H 2,2V
Bài #: 1. V<# 2in c; !"# điện đ<ng E = 1,8V, điện #r& #rong r = 4,6> m\c
#h'nh mạch .ín vdi điện #r& R, cư0ng đ< +,ng điện W!a mạch =' 1G.
Tính R v' hiệ! điện #hM giXa hai đb! R.
ĐS: R = 1,5> H N
R
= 1,5V
2. Cho mạch điện .ín, !"# điện đ<ng c)a (< ng!*n E = 64V. Cư0ng đ< +,ng điện W!a ng!*n ='
6G. Iiệ! điện #hM giXa hai cYc (< ng!*n =' 18V. Tính điện #r& c)a mạch ngo'i v' điện #r&
#rong c)a ng!*n.
ĐS: R = 7>, r = O>
Bài $. Cho mạch điện như hình vẽ:
R
1
= R
2
= 2>. ehi .h;a e ng\# am2c .M chC 1,7G.
ehi .h;a e đ;ng am2c .M chC 2G. Tính:
a. _!"# điện đ<ng v' điện #r& #rong c)a ng!*n.
(. Cư0ng đ< +,ng điện W!a mai điện #r& v' hiệ! điện #hM
giXa hai cYc c)a ng!*n .hi e đ;ng.
ĐS: a. E = 8V , r = 6>
(. P
1
= P
2
= 1G
N
E
= 2V.
Bài %. Cho mạch điện như hình:
E = 12V, r = 1>, R
1
= J>, R
2
= 5>
a. Tính N
GL
,N
GC
.
(. V\c v'o hai điDm G, C m<# điện #r& R
6
=7>.
Tính cư0ng đ< +,ng điện W!a R
6
v' N
GL
.hi đ;.
ĐS: a.11,2VH 8,2V
(.4,85GH 14,85V
Bài 1&'Cho mạch điện như hình:
E = 7V, r = 4,5>, R
1
= 12>, R
2
= 1>, R
6
= 8>, R
O
= O>.
LiM# cư0ng đ< +,ng điện W!a R
1
=' 4,2OG. Tính:
a.N
GL
v' cư0ng đ< mạch chính.
(.Iiệ! điện #hM giXa hai cYc c)a ng!*n.
c.fiE #rg c)a điện #r& R
5
.
+.N
CZ
, N
ZE
.
ĐS: a.O,8VH 1,2G
(.4,5>
c.5,OV
+.1,J2VH O,OOV
Bài 11: Cho mạch điện như hình. Vai ng!*n c; !"# điện đ<ng E = 7V, điện #r&
#rong r
o
= 4,8Ω, cEc điện #r& R
1
= 17Ω, R
2
= 14Ω, R
6
= 1OΩ. Tính:
a. Cư0ng đ< +,ng điện #rong mạch chính.
(. Cư0ng đ< +,ng điện W!a mai điện #r& v'
hiệ! điện #hM giXa hai đb! mai điện #r&.
Đs: a. 4,7G
(. 4,67G H 4,2OG H 4,2OG
5,87V H 2,OV H 6,67V
Bài 12: Cho mạch điện như hình vẽ.
LiM# E = 7V, r
o
= 1Ω, R
1
= 17Ω, R
2
= 14Ω, R
6
= 1OΩ.
Tính hiệ! điện #hM giXa hai đb! mai ng!*n v' cư0ng đ<
+,ng điện W!a mai điện #r&.
Đs: OV
2G H 1,2G H 4,8G
Bài 13: Cho mạch điện như hình vẽ.
LiM# E
1
= 1,7V, E
2
= 1,OV, r
1
= 1Ω, r
2
= 4,5Ω,
CEc điện #r& R
1
= R
O
= 2Ω, R
2
= R
6
= 1Ω.
Zh- nii c; điện #r& .hông đEng .D.
a. Cư0ng đ< +,ng điện W!a R
1
, R
2
.
(. Tính hiệ! điện #hM giXa hai cYc c)a mai ng!*n.
c. :ii G,L vdi vôn .M c; điện #r& vô c[ng =dn #hì
vôn .M chC (ao nhi$!F
+. :ii G,L (jng am2c .M c; điện #r& .hông đEng .D
#hì am2c .M chC (ao nhi$!F CYc +ư`ng am2c .M nii vdi điDm n'oF
Đs: a. 4,5G H 4,5G
(. 4,7V H 4,JV
c. 4,5V
+. 4.656G, cYc klm nii v'o G.
Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ.
E = 15V, r = 4,5Ω, cEc điện #r& R
1
= O4Ω, R
6
= 24Ω. LiM#
cư0ng đ< +,ng điện W!a R
1
=' P
1
= 4,2OG.
Tính N
GL
, N
GZ
, cư0ng đ< +,ng điện W!a mạch chính,
giE #rg điện #r& R
2
Đs: 1O,OV H 1,2G H 15Ω ; 9,6 V
Bài 1!: Cho mạch điện như hình vẽ :
E = 8,8V , r = 4,OΩ, R
2
= 2R
1
= 7Ω , R
6
= 7Ω
Tính:
a. Cư0ng đ< +,ng điện W!a cEc điện #r&.
(. Iiệ! điện #hM giXa hai cYc c)a ng!*n.
c. Công !"# #i$! #h% #r$n đoạn mạch GL v' c)a ng!*n điện.
Đs: a. P
1
= P
6
= 4,88G ; P
2
= 1,18G.
(. 8,42V.
c. 16,78J5 H 15,215
Bài 1": Cho mạch điện như hình, #rong đ; E = 17V, r = O>,
R
1
= J>, R
6
= 6>H R
2
chưa (iM# v' #i$! #h% công !"# U
2
= J5.
Tính R
2
, công !"# c)a ng!*n điện v' hiệ! !"# c)a ng!*n.
ĐS: a. R
2
= J> honc 1>.
(. 57,25K honc 18,85K

ĐS: R = 6Ω. e. Đs: a.UAC. 1. E = 8V . Tính UAB. R2 = 5Ω a.8V.0. 10. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở. d. R4 = 4Ω.5Ω. Mỗi nguồn có suất điện động E = 6V. Tính điện trở của mạch ngoài và điện trở trong của nguồn.2V b. C một điện trở R3=6Ω.Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn.Giá trị của điện trở R5. Cường độ dòng điện qua nguồn là 3A. ĐS: R = 1. 0. 7. điện trong ro = 0. Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở và hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn khi K đóng. Khi khóa K ngắt ampe kế chỉ 1.5Ω . Biết cường độ dòng điện qua R1 là 0. Khi khóa K đóng ampe kế chỉ 2A. Bài 9.5Ω c. b. 2. R2 = 1Ω.6V . r = 4Ω Bài 8. R1 = 9Ω. 4.4. E2.1A . ĐS: a. ĐS: a. r = 0.2V c.11. UDE. điện trở trong r = 0.Cho mạch điện như hình: E = 6V.8A e. c. R3 = 14 Ω . b. Tính: a. Hiệu điện thế giữa hai điểm A.0. Cường độ dòng điện qua mỗi nhánh rẽ.44V Bài 11: Cho mạch điện như hình.24A.4V d.0.6V d. Một pin có suất điện động E = 1. Cho mạch điện như hình: E = 12V. 0.8V .B.1. ĐS: a. R1 = 12Ω.3Ω mắc thành mạch kín với điện trở R. b. Tính: a. R3 = 8Ω.b. r = 1Ω. cường độ dòng điện qua mạch là 1A.6A trở .8 Ω .2A. b. Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn E1.8V.2V Bài 7: 1. Tính R và hiệu điện thế giữa hai đầu R. r = 3Ω b.92V. Tính: a. các điện trở R1 = 16 Ω .6A.-0.UCD. d. Mắc vào hai điểm A. Cho mạch điện kín. b. UR = 1. c. Cường độ dòng điện trong mạch chính.5V 2. Hiệu điện thế giữa hai cực bộ nguồn là 18V. Suất điện động và điện trở trong của nguồn.5. I1 = I2 = 1A UE = 2V.1. R2 = 10 Ω . -2.75V Bài 10. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AC.UAB và cường độ mạch chính. suất điện động của bộ nguồn E = 30V. Tính cường độ dòng điện qua R3 và UAB khi đó. ĐS: a.2V.1.75A. BC. Cho mạch điện như hình vẽ: R1 = R2 = 2Ω.2A b.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->