P. 1
Giay Cam Ket Tra No Vay Von

Giay Cam Ket Tra No Vay Von

|Views: 58|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Tam

More info:

Published by: Thanh Tam on Apr 20, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/20/2012

pdf

text

original

Mãu số 05/TDSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phc
---o0o---
GI!" CAM #$T T%& N'
Kính gửi: (n) G*+, -.c H/c 0*1n N)2n h3n)
Họ và tên học sinh, sinh viên: ...............................................................................
Ngày sinh: ........../........../.............. i!i t"nh: N#$ N%
&MND số ............................... ngày c'(......./....../....... N)i c'(............................
*!(: ........................ +ho#...........................................Số th, HSSV.....................
+ho-: ...................................... *o.i h/nh 0ào t.o: ................................................
H1 0ào t.o 20.i học, c#o 03ng..............4: ...............................................................
Ngày nh5( học: ....... /...... / .......... ngày 6# t678ng 29: ;i<n4: ........./..... /.............
Mã t678ng th=o học 2$ã >uy 7!c t6ong >uy ch< tuy?n sinh4: NHH
T6ong th8i gi#n th=o học t@i 07Ac 2gi# 0/nh4 v#y vốn NgBn hàng 0?
chi (h" cho học t5( t.i t678ng th=o +h< 7!c 2HA( 0Cng4 v#y vốn 9o
........................................... c7 t6D t.i th@n 2'(, Eàng4 ............................................
Fã 2(h78ng4 ...........................................Huy1n 2Gu5n4 .......................................
THnh 2thành (hố4 ............................................................, 0Ing tên v#y vốn t.i
NgBn hàng &h"nh s-ch Fã hJi............................................................. cho v#y
tKng số tiLn Eà:.............................................. 0Cng.
2MNng ch%.................................................................................................4
T4* 5*n c6, 789 9:+ch nh*1, 0;* nh3 9:<=n) 03 )*6 ->nh?
T6ong th8i gi#n O0 ngày ;? tP ngày ;Q hA( 0Cng E#o 0Jng t@i sR th@ng S-o 0T#
chH 0)n vT c@ng t-c cho nhà t678ng và gi# 0/nh, 0Cng th8i t@i cU t6-ch nhi1$
cVng gi# 0/nh t6W nA số tiLn v#y NgBn hàng 0? t@i 0i học.
N<u ;h@ng th:c hi1n c#$ ;<t t6ên th/ ngBn hàng, gi# 0/nh và Nhà t678ng cU
>uyLn Eà$ vi1c v!i ng78i cU t6-ch nhi1$ t.i 0)n vT t@i 0#ng c@ng t-c 0? t6P thu
nh5( t6W nA cho ngBn hàng n)i gi# 0/nh 2học sinh, sinh viên4 0ã v#y vốn.
Ghi chú: Địa chỉ liên hệ:
Hà Nội, ngày…….… tháng.......... năm ...............
- Gia đình:………………………………………………………………...………… NG@AI CAM #$T
………………………………………………………………………………………………
.
(!, ghi "# h$ tên%
- Điện th&'i: ( Nhà "iêng:………………………………….……
( )i động: ……….………………………..………

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->