Đề kiểm tra chương 1: este- lipit

Câu 1 . Chất X có CTPT C 4H 8 O 2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có C 2H 3O 2 Na. CTCT của X là: A. HCOOC 3 H 7 . B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 Câu 2 . Thủy phân este X có CTPT C 4H 8 O 2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 23. Tên của X là: A. Etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomiat. Câu 3 . Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
( 1)

CH3CH2COOCH3

(2) CH3OOCCH3

(3) HOOCC2H5 (6) HOOCH2CH2OH

(4)CH3COOH

(5) CH3CHCOOCH3 COOC2H5

(7) CH3OOC COOC2H5
Những chất thuộc loại este là: A. (1), (2), (3), (4), (5) (6) B. (1), (2), (5), (7). C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7). Câu 4. Hợp chất có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là: A. etyl axetat B. Metyl propionat C. metyl axetat D. propyl axetat Câu 5. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A. propyl fomiat B. isopropyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Câu 6. Đặc điểm của phản ứng este hoá: A. Phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng bất thuận nghịch C. Hiệu suất tối đa là 66,67% D. Hiệu suất trên 66,67% Câu 7. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,85 g hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 4,95 g hỗn hợp 2 ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của 2 este là: A. HCOOCH2CH2CH3, 75%; CH3COOC2H5, 25% B. HCOOC2H5, 45%; CH3COOCH3, 55%. C. HCOOC2H5, 55%; CH3COOCH3, 45% D.HCOOCH2CH2CH3, 25%; CH3COOC2H5, 75%. Câu 8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng: A. 22% B. 42,3%. C. 57,7%. D. 88%. Câu 9 : Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Têncủa X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. Câu 10Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Câu 11: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12 . Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este (R-COO) 3 R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2 gam muối và 9,2 gam ancol. Công thức phân tử của este là : A. (C 2 H 5 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 2 H 3 COO) 3 C 3 H 5 C. (C 2 H 3 COO) 3C 4 H 7 D. (C 3 H 7 COO) 3 C 3 H 5

538. Câu 22: X là một este no đơn chức. CH3COOC2H5.5M thu được 24. C 2H 5COOCH 3 và C 2H 5COOCH 2 CH 3 D. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. Một este X có công thức phân tử là C4H6O2.89 kg D. C. Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2. Thể tích H 2 cần để hidro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glixerol trioleat) với xúc tác Ni là: A. 1. 2. 4966. 4. 4. HCOOCH 3 B. C. 6.Câu 13. Công thức phân tử của X là : A. C. C3H5(COOCH3)3. đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. Câu 24. B. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH Câu 28 . B. Cho 21.184 kg C. O = 16. CH3COOC2H5. HCOOC 3H 7 và CH 3COOC 2H 5 D. HCOOCH 3 và HCOOCH 2CH 3 B. 4. Câu 20: Số hợp chất đơn chức. Khối lượng glixerol cần để sản xuất 5 tấn stearin với hiệu suất 96% là A. Câu 19 . CH 3 COOH và C 2H 2 D.6 kg C.4M. C.52 gam hỗn hợp gồm 2 este no đơn chức X. 5 D. Y là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 44 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A. Câu 18 . Công thức cấu tạo của 2 este là: A.1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 20g kết tủa. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. 6. 3.CH2=CH– OOCH3 Câu 26 . mạch hở. 38009 lít. Axit axetic và andehit axetic C. D. Axit axetic và ancol etylic D.2. khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. 496 kg. Cho 3.18 lít C. 3 B. Ancol Câu 25.78 kg B.05 gam muối. Câu 15 . 4 C. Công thức cấu tạo của X. X thuộc loại chất nào sau đây: A. Axetat và ancol etylic. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOCH 3 . 1. andehit D. B. 3. B. C2H5COOCH3. B.7 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1. Sau phản ứng.84 kg. Xà phòng hóa hoàn toàn 9.3 kg B. Este C. Câu 17 .2 gam este X với dung dịch NaOH (dư).125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ.46 gam chất rắn B. HCOOCH(CH3)2.8 g chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0. Axit axetic và ancol vinylic B. Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng một phản ứng trực tiếp: A. Axit. khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C4H7O2Na.225 kg chất béo (loại stearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: A. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Câu 21: Este X không no. Câu 14. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm gồm: A. 760.0. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 4. 5. CH 3 COOH và C 2 H 3 OH B. C =12. Nếu đem đun 2. 9932. C 2 H 3 COOH và CH 3 OH C.4M.5M.5. B. (CH3COO)2C2H4 C. C = 12. Đốt cháy hoàn toàn 0. B. Câu 27 . O =16) A. Câu 16 . Chất X có công thức CnH2nO2 không tham gia phản ứng với Na và có những chuyển hoá sau: +H 2 O X  Y +Y2 → 1 H+ [O] Y1  HCHO → 3 3 Y2  Ag → +AgNO /NH Để thỏa mãn điều kiện trên thì n phải bằng: A. D. 1. thu được 2. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. CH3COO – CH = CH2 C. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp và một muối duy nhất. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. Y là: A. HCOO–CH=CH – CH3 B. 152036 lít D. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2. 3. D. C 3 H 7 COOCH 3 và C 4 H 9 COOCH 2 CH 3 . 76018 lít B. CH 3 COOCH 3 .6 g muối và 0. D. A. Câu 23. HCOO–C(CH3)=CH2 D. Na = 23) C. 5. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5.5 lít dd HCl 0.4 kg D. Lượng NaOH dư được trung hòa hết bởi 0. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 .1 mol ancol. Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì có thể sinh ra bao nhiêu este? A. HCOOCH2CH2CH3. 0. (CH3COO)3C3H5 D. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 .

C©u 32. C©u 34. C 3 H 6O 2 . B cÇn dïng 100 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc 6.8 gam muèi duy nhÊt vµ 4. I. III C. Cho c¸c chÊt sau: CH3COOC2H3 (I) . I. C. D. (CH3COO)2CH-CH3. II. C. C 4 H 8 O 2 D.Câu 29 . B. C. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: A. H-COOC2H5. CH3 COOCH3 B. CH3-COOCH=CH-CH3 B.2 gam este A trong dung dÞch NaOH d thu ®îc 24. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng este A cña axit h÷u c¬ sau ®ã cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d thÊy khèi lîng dung dÞch t¨ng 18. ®un 22. Cho 0. C 5 H 10 O 2 . HCOOCH3 vµ HCOOC2H5 B. C©u 31. B ®Òu sai. ChÊt nµo võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH. Metyl axetat C.6 gam muèi vµ 9.15 mol rîu ®¬n chøc Y thu ®îc 4. C. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 C. C©u 30. II. CH 3COOC 2 H 5 . ®¸p ¸n kh¸c. C 2 H 4 O 2.6 gam rîu. ®¸p ¸n kh¸c.6 gam vµ trong b×nh cã 59. B C ®Òu ®óng. B ®Òu ®óng D. C2H3COOH (II) . III.5 gam este víi hiÖu suÊt 75%. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 este. I vµ IV. A. xóc t¸c cho ph¶n øng B. MÆt kh¸c. C©u 35. Este nµo sau ®©y cã t¹o kÕt tña ®á g¹ch khi ®un nãng chóng víi Cu(OH)2 trong dung dÞch NaOH d? A. hót níc ®Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch vÒ phÝa thuËn.1 mol axit ®¬n chøc X ph¶n øng víi 0. CH3COOC3H5 D. c¶ A. X¸c ®Þnh tªn gäi cña este ? A. Khi đốt cháy hoàn toàn một este X cho n CO2 = n H 2O . IV D. IV B. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este ®¬n chøc A. CH3COOC2H5 vµ CH3COOC3H7 D. II. H·y cho biÕt vai trß cña H2SO4 ®Æc trong ph¶n øng este ho¸? A. dung dÞch níc brom. I. CH3COOC2H5 (III) vµ CH2=CH-COOCH3 (IV). Công thức phân tử của este là : A. Etyl axetat D.1 mol NaOH.04 gam hçn hîp 2 rîu lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau. HCOOC2H5 C. Metyl fomiat B. ®¸p ¸n kh¸c. C©u 33. c¶ A.1 gam kÕt tña. HCOOC 2H 5 D. A. c¶ A. Để thủy phân hoàn toàn 6 gam este X cần dùng dung dịch chứa 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful