Đề kiểm tra chương 1: este- lipit

Câu 1 . Chất X có CTPT C 4H 8 O 2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có C 2H 3O 2 Na. CTCT của X là: A. HCOOC 3 H 7 . B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 Câu 2 . Thủy phân este X có CTPT C 4H 8 O 2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 23. Tên của X là: A. Etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomiat. Câu 3 . Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
( 1)

CH3CH2COOCH3

(2) CH3OOCCH3

(3) HOOCC2H5 (6) HOOCH2CH2OH

(4)CH3COOH

(5) CH3CHCOOCH3 COOC2H5

(7) CH3OOC COOC2H5
Những chất thuộc loại este là: A. (1), (2), (3), (4), (5) (6) B. (1), (2), (5), (7). C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7). Câu 4. Hợp chất có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là: A. etyl axetat B. Metyl propionat C. metyl axetat D. propyl axetat Câu 5. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A. propyl fomiat B. isopropyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Câu 6. Đặc điểm của phản ứng este hoá: A. Phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng bất thuận nghịch C. Hiệu suất tối đa là 66,67% D. Hiệu suất trên 66,67% Câu 7. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,85 g hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 4,95 g hỗn hợp 2 ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của 2 este là: A. HCOOCH2CH2CH3, 75%; CH3COOC2H5, 25% B. HCOOC2H5, 45%; CH3COOCH3, 55%. C. HCOOC2H5, 55%; CH3COOCH3, 45% D.HCOOCH2CH2CH3, 25%; CH3COOC2H5, 75%. Câu 8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng: A. 22% B. 42,3%. C. 57,7%. D. 88%. Câu 9 : Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Têncủa X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. Câu 10Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Câu 11: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12 . Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este (R-COO) 3 R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2 gam muối và 9,2 gam ancol. Công thức phân tử của este là : A. (C 2 H 5 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 2 H 3 COO) 3 C 3 H 5 C. (C 2 H 3 COO) 3C 4 H 7 D. (C 3 H 7 COO) 3 C 3 H 5

Câu 16 . 4966. 1. Axit axetic và andehit axetic C. 6. Một este X có công thức phân tử là C4H6O2. 5 D. C 2H 5COOCH 3 và C 2H 5COOCH 2 CH 3 D.4M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 4. mạch hở. (CH3COO)2C2H4 C. B. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH Câu 28 . (CH3COO)3C3H5 D. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. B.CH2=CH– OOCH3 Câu 26 .1 mol ancol. Câu 20: Số hợp chất đơn chức. 4 C. Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 . C = 12. Axetat và ancol etylic.8 g chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0. CH 3 COOCH 3 . D.46 gam chất rắn B. khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C4H7O2Na. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOCH 3 .2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). B. CH3COOC2H5. Cho 21.7 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1.5M. khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton.0. CH 3 COOH và C 2 H 3 OH B. Câu 21: Este X không no. 9932.2. X thuộc loại chất nào sau đây: A. Cho 3.05 gam muối. C2H5COOCH3.Câu 13. 3.3 kg B. Câu 23. Axit axetic và ancol vinylic B. Câu 17 . Câu 14. 4.6 g muối và 0. thu được 2.4 kg D. O = 16. Chất X có công thức CnH2nO2 không tham gia phản ứng với Na và có những chuyển hoá sau: +H 2 O X  Y +Y2 → 1 H+ [O] Y1  HCHO → 3 3 Y2  Ag → +AgNO /NH Để thỏa mãn điều kiện trên thì n phải bằng: A.78 kg B.4M. Axit. 76018 lít B.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. CH3COOC2H5. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. 2. C 3 H 7 COOCH 3 và C 4 H 9 COOCH 2 CH 3 . Nếu đem đun 2. C3H5(COOCH3)3. 5. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2. 38009 lít. 5. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1. HCOOCH 3 B. Câu 27 . Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A.18 lít C. Este C. 0. 3. Chất X có công thức phân tử C4H8O2.5 lít dd HCl 0. 3. HCOO–C(CH3)=CH2 D. C =12. C. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1.89 kg D. 6. B.5.225 kg chất béo (loại stearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: A. Câu 19 . cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp và một muối duy nhất.184 kg C. Na = 23) C. đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. C. HCOOCH(CH3)2. Lượng NaOH dư được trung hòa hết bởi 0.1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 20g kết tủa. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. Công thức phân tử của X là : A. 538. A. 1. Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng một phản ứng trực tiếp: A. CH3COO – CH = CH2 C.84 kg. D. 4. 1. B. 4. Ancol Câu 25. HCOOC 3H 7 và CH 3COOC 2H 5 D. Câu 22: X là một este no đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn 0. Xà phòng hóa hoàn toàn 9.5M thu được 24. D. Câu 18 . Câu 15 . CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . 3 B. D. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm gồm: A. C. Sau phản ứng. O =16) A. andehit D. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5. C 2 H 3 COOH và CH 3 OH C. B. B. HCOOCH 3 và HCOOCH 2CH 3 B. Y là: A. 496 kg. CH 3 COOH và C 2H 2 D. Thể tích H 2 cần để hidro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glixerol trioleat) với xúc tác Ni là: A. Câu 24. Công thức cấu tạo của X. 760. C. Y là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 44 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0. Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì có thể sinh ra bao nhiêu este? A. HCOOCH2CH2CH3. HCOO–CH=CH – CH3 B.52 gam hỗn hợp gồm 2 este no đơn chức X.6 kg C. 152036 lít D. có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Axit axetic và ancol etylic D. Khối lượng glixerol cần để sản xuất 5 tấn stearin với hiệu suất 96% là A.

B. I vµ IV.5 gam este víi hiÖu suÊt 75%. HCOOC 2H 5 D. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: A. CH3 COOCH3 B. C©u 34. I.8 gam muèi duy nhÊt vµ 4. C©u 30.04 gam hçn hîp 2 rîu lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau. ®¸p ¸n kh¸c. Công thức phân tử của este là : A. ChÊt nµo võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH. (CH3COO)2CH-CH3.6 gam muèi vµ 9. A. H·y cho biÕt vai trß cña H2SO4 ®Æc trong ph¶n øng este ho¸? A. c¶ A. Este nµo sau ®©y cã t¹o kÕt tña ®á g¹ch khi ®un nãng chóng víi Cu(OH)2 trong dung dÞch NaOH d? A. B C ®Òu ®óng. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 C. Khi đốt cháy hoàn toàn một este X cho n CO2 = n H 2O . c¶ A.2 gam este A trong dung dÞch NaOH d thu ®îc 24. C©u 31.1 mol NaOH. MÆt kh¸c. c¶ A. hót níc ®Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch vÒ phÝa thuËn. B ®Òu sai. Để thủy phân hoàn toàn 6 gam este X cần dùng dung dịch chứa 0. C 2 H 4 O 2. ®¸p ¸n kh¸c. ®¸p ¸n kh¸c. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este ®¬n chøc A. H-COOC2H5. B cÇn dïng 100 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc 6.6 gam rîu. Etyl axetat D. C 5 H 10 O 2 . I. D. A. B ®Òu ®óng D. xóc t¸c cho ph¶n øng B.1 mol axit ®¬n chøc X ph¶n øng víi 0. HCOOCH3 vµ HCOOC2H5 B. C. CH3COOC3H5 D. II. CH 3COOC 2 H 5 .6 gam vµ trong b×nh cã 59.1 gam kÕt tña. Metyl fomiat B. X¸c ®Þnh tªn gäi cña este ? A. IV B.15 mol rîu ®¬n chøc Y thu ®îc 4. II. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 este. C2H3COOH (II) . Metyl axetat C. C. C. I. dung dÞch níc brom. II. CH3COOC2H5 vµ CH3COOC3H7 D. ®un 22. Cho 0. C 4 H 8 O 2 D. C©u 33. CH3-COOCH=CH-CH3 B. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng este A cña axit h÷u c¬ sau ®ã cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d thÊy khèi lîng dung dÞch t¨ng 18. CH3COOC2H5 (III) vµ CH2=CH-COOCH3 (IV). C©u 32. C. IV D. III C.Câu 29 . Cho c¸c chÊt sau: CH3COOC2H3 (I) . C 3 H 6O 2 . HCOOC2H5 C. III. C©u 35.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful