P. 1
Đề kiểm tra chương 1-em khôi

Đề kiểm tra chương 1-em khôi

|Views: 44|Likes:
Được xuất bản bởiThanh Nguyen

More info:

Published by: Thanh Nguyen on Apr 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/21/2012

pdf

text

original

Đề kiểm tra chương 1: este- lipit

Câu 1 . Chất X có CTPT C 4H 8 O 2 . Khi X tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có C 2H 3O 2 Na. CTCT của X là: A. HCOOC 3 H 7 . B. C 2 H 5 COOCH 3 C. CH 3 COOC 2 H 5 D. HCOOC 3 H 5 Câu 2 . Thủy phân este X có CTPT C 4H 8 O 2 trong dung dịch NaOH thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ Y và Z, trong đó Z có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 23. Tên của X là: A. Etyl axetat B. metyl axetat C. metyl propionat D. propyl fomiat. Câu 3 . Cho các chất có công thức cấu tạo như sau:
( 1)

CH3CH2COOCH3

(2) CH3OOCCH3

(3) HOOCC2H5 (6) HOOCH2CH2OH

(4)CH3COOH

(5) CH3CHCOOCH3 COOC2H5

(7) CH3OOC COOC2H5
Những chất thuộc loại este là: A. (1), (2), (3), (4), (5) (6) B. (1), (2), (5), (7). C. (1), (2), (4), (6), (7). D. (1), (2), (3), (6), (7). Câu 4. Hợp chất có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là: A. etyl axetat B. Metyl propionat C. metyl axetat D. propyl axetat Câu 5. Tên gọi của este có mạch cacbon không phân nhánh có công thức phân tử C4H8O2 có thể tham gia phản ứng tráng gương là: A. propyl fomiat B. isopropyl fomiat C. etyl axetat D. metyl propionat Câu 6. Đặc điểm của phản ứng este hoá: A. Phản ứng thuận nghịch B. Phản ứng bất thuận nghịch C. Hiệu suất tối đa là 66,67% D. Hiệu suất trên 66,67% Câu 7. Thuỷ phân hoàn toàn hỗn hợp gồm hai este đơn chức X, Y là đồng phân cấu tạo của nhau cần 100 ml dung dịch NaOH 1M thu được 7,85 g hỗn hợp hai muối của 2 axit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và 4,95 g hỗn hợp 2 ancol bậc I. Công thức cấu tạo và phần trăm khối lượng của 2 este là: A. HCOOCH2CH2CH3, 75%; CH3COOC2H5, 25% B. HCOOC2H5, 45%; CH3COOCH3, 55%. C. HCOOC2H5, 55%; CH3COOCH3, 45% D.HCOOCH2CH2CH3, 25%; CH3COOC2H5, 75%. Câu 8. 10,4 gam hỗn hợp X gồm axit axetic và etyl axetat tác dụng vừa đủ với 150 gam dung dịch natri hidroxit 4%. Phần trăm khối lượng của etyl axetat trong hỗn hợp bằng: A. 22% B. 42,3%. C. 57,7%. D. 88%. Câu 9 : Khi đốt cháy hoàn toàn 4,4 gam chất hữu cơ X đơn chức thu được sản phẩm cháy chỉ gồm 4,48 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam nước. Nếu cho 4,4 gam hợp chất X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 4,8 gam muối của axit hữu cơ Y và chất hữu cơ Z. Têncủa X là (Cho H = 1; C = 12; O =16; Na = 23) A. etyl propionat. B. metyl propionat. C. isopropyl axetat. D. etyl axetat. Câu 10Cho chất X tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau đó cô cạn dung dịch thu được chất rắn Y và chất hữu cơ Z. Cho Z tác dụng với AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được chất hữu cơ T. Cho chất T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được chất Y. Chất X có thể là A. HCOOCH=CH2. B. CH3COOCH=CH2. C. HCOOCH3. D. CH3COOCH=CH-CH3. Câu 11: Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là (cho H = 1, C = 12, O = 16, Na = 23) A. 8,56 gam. B. 3,28 gam. C. 10,4 gam. D. 8,2 gam. Câu 12 . Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este (R-COO) 3 R’ bằng dung dịch NaOH thu được 28,2 gam muối và 9,2 gam ancol. Công thức phân tử của este là : A. (C 2 H 5 COO) 3 C 3 H 5 B. (C 2 H 3 COO) 3 C 3 H 5 C. (C 2 H 3 COO) 3C 4 H 7 D. (C 3 H 7 COO) 3 C 3 H 5

4. Lượng NaOH dư được trung hòa hết bởi 0. 3. đồng phân cấu tạo của nhau có cùng công thức phân tử C4H8O2.5M. Công thức cấu tạo của 2 este là: A. 9932.6 g muối và 0.5 lít dd HCl 0. C = 12.52 gam hỗn hợp gồm 2 este no đơn chức X.6 kg C. 152036 lít D. Axetat và ancol etylic. Thể tích H 2 cần để hidro hóa hoàn toàn 1 tấn olein (glixerol trioleat) với xúc tác Ni là: A.3 kg B. CH 3 COOCH 3 và CH 3 COOCH 2 CH 3 . khi thủy phân trong môi trường axit thu được đimetyl xeton. CH 3 COOCH 3 . Cho glixerol tác dụng với axit axetic thì có thể sinh ra bao nhiêu este? A.05 gam muối.225 kg chất béo (loại stearin) có chứa 20% tạp chất với dung dịch NaOH (coi phản ứng xảy ra hoàn toàn) là: A. B. khi tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra chất Y có công thức C4H7O2Na. 5. Câu 23. Câu 18 . HCOOCH(CH3)2.1 mol ancol. Cho 3. B. HCOOCH 3 và HCOOCH 2CH 3 B. Khi thủy phân vinyl axetat trong môi trường axit thu được sản phẩm gồm: A. Khối lượng glixerol cần để sản xuất 5 tấn stearin với hiệu suất 96% là A. B. cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp và một muối duy nhất.2. Câu 22: X là một este no đơn chức. C. B. 38009 lít. 3 B. Một este X có công thức phân tử là C4H6O2. Y là đồng phân của nhau có tỉ khối hơi so với H 2 bằng 44 tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 0. (CH3COO)3C3H5 D. Cho 21. mạch hở. 4.2 gam este X với dung dịch NaOH (dư). CH 3 COOH và C 2H 2 D.84 kg.125 và khi tham gia phản ứng xà phòng hoá tạo ra một anđehit và một muối của axit hữu cơ. Axit axetic và ancol vinylic B.5M thu được 24. HCOOC 3H 7 và CH 3COOC 2H 5 D. CH 3 COOH và C 2 H 5 OH Câu 28 . 0. C 2 H 3 COOH và CH 3 OH C. 5 D. Câu 24. D. (CH3COO)2C2H4 C.4M. Câu 20: Số hợp chất đơn chức. đều tác dụng được với dung dịch NaOH là A. 4966. 5. andehit D.0.1 mol este X rồi dẫn sản phẩm cháy vào dung dịch Ca(OH) 2 dư thu được 20g kết tủa.78 kg B. B. 760. Este C.18 lít C. O =16) A. CH3COO – CH = CH2 C. Công thức phân tử của X là : A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là (cho H = 1.5. Chất X có công thức phân tử C4H8O2. O = 16. Đốt cháy hoàn toàn 0.4 kg D. 4. C2H5COOCH3. 1. HCOO–CH=CH – CH3 B. Câu 14.4M. Xà phòng hóa hoàn toàn 9. C.8 g chất hữu cơ A chỉ chứa một loại nhóm chức tác dụng với 1 lít dd NaOH 0. 496 kg.CH2=CH– OOCH3 Câu 26 . Công thức cấu tạo của X. 76018 lít B. CH3COOC2H5. D. Khối lượng glixerol thu được khi đun nóng 2. Na = 23) C. 1. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được 4. C3H5(COOCH3)3. Câu 15 . C.89 kg D. Câu 16 . Ancol Câu 25. 4 C. Chất X có công thức CnH2nO2 không tham gia phản ứng với Na và có những chuyển hoá sau: +H 2 O X  Y +Y2 → 1 H+ [O] Y1  HCHO → 3 3 Y2  Ag → +AgNO /NH Để thỏa mãn điều kiện trên thì n phải bằng: A. Công thức cấu tạo thu gọn của X là: A. HCOOC 2 H 5 và CH 3 COOCH 3 . HCOO–C(CH3)=CH2 D. HCOOCH2CH2CH3.7 gam hỗn hợp 2 este đơn chức X và Y cần 100 ml dung dịch NaOH 1. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X? (Cho H = 1. D. Sau phản ứng. Câu 27 . Axit. X thuộc loại chất nào sau đây: A. B. Nếu đem đun 2.184 kg C. có tỉ khối hơi đối với CH4 là 5.46 gam chất rắn B. HCOOC 3 H 7 và CH 3 COOCH 3 . C 3 H 7 COOCH 3 và C 4 H 9 COOCH 2 CH 3 . 538.Câu 13. C =12. Cặp chất nào sau đây được dùng để điều chế vinyl axetat bằng một phản ứng trực tiếp: A. D. 2. 6. C 2 H 5 COOCH 3 và CH 3 COOC 2 H 5 C. Câu 19 . có tỉ khối hơi so với oxi bằng 3. Axit axetic và andehit axetic C. 3. A. thu được 2. 3. CH3COOC2H5. 1. Y là: A. HCOOCH 3 B. C. Câu 17 . Câu 21: Este X không no. Công thức cấu tạo thu gọn của A là: A. Axit axetic và ancol etylic D. CH 3 COOH và C 2 H 3 OH B. 6. C 2H 5COOCH 3 và C 2H 5COOCH 2 CH 3 D. B.

C©u 31. c¶ A. ChÊt nµo võa t¸c dông víi dung dÞch NaOH.5 gam este víi hiÖu suÊt 75%. Metyl fomiat B.1 mol axit ®¬n chøc X ph¶n øng víi 0. C©u 35.6 gam muèi vµ 9. A. X¸c ®Þnh tªn gäi cña este ? A. III C.6 gam rîu. ®¸p ¸n kh¸c. CH3COOC3H5 D. B ®Òu ®óng D. II. C 5 H 10 O 2 . C©u 30. dung dÞch níc brom. B ®Òu sai. IV D. HCOOC 2H 5 D. Khi đốt cháy hoàn toàn một este X cho n CO2 = n H 2O . HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 vµ CH3COOC2H5 C. C. Cho 0. ®¸p ¸n kh¸c. C©u 32. III. c¶ A. Công thức phân tử của este là : A. C©u 34. II. C. CH 3COOC 2 H 5 .6 gam vµ trong b×nh cã 59. H·y cho biÕt vai trß cña H2SO4 ®Æc trong ph¶n øng este ho¸? A. C 2 H 4 O 2. X¸c ®Þnh c«ng thøc cÊu t¹o cña 2 este. C. xóc t¸c cho ph¶n øng B. C2H3COOH (II) .04 gam hçn hîp 2 rîu lµ ®ång ®¼ng liªn tiÕp nhau. C. HCOOCH3 vµ HCOOC2H5 B. MÆt kh¸c. A.1 gam kÕt tña. C 3 H 6O 2 . ®un 22. I. II. C 4 H 8 O 2 D. §èt ch¸y hoµn toµn mét lîng este A cña axit h÷u c¬ sau ®ã cho toµn bé s¶n phÈm ch¸y vµo b×nh ®ùng dung dÞch Ba(OH)2 d thÊy khèi lîng dung dÞch t¨ng 18. Để thủy phân hoàn toàn 6 gam este X cần dùng dung dịch chứa 0.2 gam este A trong dung dÞch NaOH d thu ®îc 24.1 mol NaOH. IV B. I vµ IV. I. CH3COOC2H5 vµ CH3COOC3H7 D. C©u 33. Cho c¸c chÊt sau: CH3COOC2H3 (I) . CH3 COOCH3 B. D. H-COOC2H5. I. hót níc ®Ó c©n b»ng chuyÓn dÞch vÒ phÝa thuËn.8 gam muèi duy nhÊt vµ 4. (CH3COO)2CH-CH3. c¶ A. B C ®Òu ®óng. Thñy ph©n hoµn toµn hçn hîp X gåm 2 este ®¬n chøc A. ®¸p ¸n kh¸c. C«ng thøc cÊu t¹o cña A lµ: A.Câu 29 . Este nµo sau ®©y cã t¹o kÕt tña ®á g¹ch khi ®un nãng chóng víi Cu(OH)2 trong dung dÞch NaOH d? A. CH3-COOCH=CH-CH3 B. B. Metyl axetat C. CH3COOC2H5 (III) vµ CH2=CH-COOCH3 (IV). B cÇn dïng 100 ml dung dÞch NaOH 1M thu ®îc 6. Etyl axetat D.15 mol rîu ®¬n chøc Y thu ®îc 4.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->