P. 1
Thong Tu 01.2011 BNV Trinh Bay Van Ban Hanh Chinh

Thong Tu 01.2011 BNV Trinh Bay Van Ban Hanh Chinh

|Views: 281|Likes:
Được xuất bản bởiLê Ngọc Hiển

More info:

Published by: Lê Ngọc Hiển on Apr 21, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/14/2013

pdf

text

original

Sections

  • I
  • IV. VIET HOA TEN CO QUAN, TO CWC '
  • V. VIET HOA cAc TRlJONG HOP KHAc

BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

tinh Quang Ninh): Quang Ninh. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. phuong.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. ban. . thi xa. . ban.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. thi xii. quan. huyen My Van.1 so tai thanh ph6 H~ Long. Nha Trang. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. ban thuoc thanh pha: TP. tinh Hung Yen): Hung Yen. tinh Hili Duong): Hili Duong. ta chirc d. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. t3 chirc cap huyen 13. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. ban. 6 . ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. t6 chirc dong tru sa. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. nganh thuoc tinh (e6 t11. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. qu~n. t6 chuc d6ng tru sa. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. thanh pha thuoc tinh. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. ban. cu th€ nhu sau: .l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. ten ella huyen. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. . sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. ban thuoc huyen: Soc San.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan.. thi trfu1) noi co quan. huyen. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. xa. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. Ha Ttnh. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa.). vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. thanh phd thuQe tinh. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. Lat. ban.

mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. tai 0 4. kieu chtr nghieng. nam van ban diroc Ngay. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. thang. tinh '. '. ban thuoc qu~: Go vdp. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. sau dja danh co dAu phAy. thang. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. nam dung chi} s8 A-r~p. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. ban thuoc thi xii: Bo Ria. . Go vap (thanh ph6 He. BQ Qu8c phong. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . so :van j . thang.'. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. cOchft tiI 13 dSn 14. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. . quySt dinh. t6 chirc ban hanh. tnr c6ng van. k8 hoach. ta 7 . Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. thang. cO/ . ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. thang. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. Chi Minh). nam ban hanh van ban hl ngay. -". cac s8 chi ngay. ban hanh. ten loai van ban (nghi quyet.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. 2 phaighi them s6 0 truce.•• " DiSu 10. kY hieu van ban. b) Ngay. ngay 10 thang 02 nam 2010 2.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. bao cao. thang. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa.. thang. vi du: Lien (huy~n Nam Ban.. TP.. 2.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. dia danh va ngay. nam ban hanh van ban Ngay. . Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. dan xa Kim th] trAn do. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. bang chii' in thuong. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong.xa~plnrong.

ky hieu cua van ban do. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. . ki€u ehu dimg. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. ngay. chinh sach cua Dang. net li~n. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. cO' chu tir 12 dSn 13. bang ebti in thirong. ten co quan.. sa. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. dS hiSu. chu tnrong.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). kiSu chit dirng. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. . d~m. dugc di.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung.' . duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. IcY hieu van ban. phap l~nh). vi du: " .. NQidung van ban 1. t6 chirc '. . thang.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai.Su dung ngon ngfr viSt. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. cum tU thong dung. luu trfr nam 2009 Di~u 11. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t.Phil hop voi duong 16i. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t.Duoc trinh bay ngiin gon. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. co ehu 14. chinh xac. ngay duci ten 10~i van ban. chi gill ten loai va sa. . ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . .. £>6i voi nhtlng ill. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. d~. cum ill do. nam ban hanh van ban. vi du: . ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong.chtt 14. ~ . ban hanh van ban. ki€u ehfr dung. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . each diSn dat dan gian. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. ro rang.

khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. co chfr tit 13 den 14. chuang. chirong duoc trinh bay ngay diroi. . -. '. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. chuang.27cm (1 default tab). diSm. 2. di8m ha~c theo khoan. diSm thi trinh bay nhu sau: . chuang. co chfr tit 13 d~n 14. muc. cuai dong c6 d§u "cham phay". .5 1ines). dam'. di8u. khoan. . khoan. di~u thi ph§n. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . rnuc. b~g chu in thuong. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS).Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). muc. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. . d~. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. kiSu chit dirng. diSrn . chuang dung chit sa La Ma. chuang: Til "Ph§. . rieng can ctr -cuai . canh gifra.n". bang chu in hoa. sf. bkg chi! in thirong. di€u phai c6 tieu d~. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. d~rn. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. canh gitta. khoan. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. thtr 1\1 cua phAn. Tieu dS (ten) cua phfut.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan.Di~u: Til "Di8u". chuang... "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. . diSrn. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6..Phan. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. d~m.5 dong (1. . diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. co chu tit ·13 d~n 14. cu thS: . each IS trai 1 default tab. . kiSu chu dirng. diSu.' can cir phai xuong dong. '. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. . di8u. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". muc. khoan. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir .C thea phan. di8m. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. khi xuong dong. cO' chi! tir 12 dSn 13. hoac thea khoan. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang.. muc. kieu chtt dimg. muc. kieu chtr dtrng. khoan. canh gitra. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). ki~u chii' dirng. 15pt (exactly line spacing) tra len. 9 . khoan.Tuy thea th{ loai va nQi dung. b5ng chit in hoa. diSm. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. canh giea. 'jII .lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. .Muc: Tit "M1.

KT.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. b5ng chii' in thuong. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). kiSu chii' dimg. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. ki8u chii' dimg. d~m.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan.s5 thu tu. n8u khoan co tieu de. dam'. ki~u chfr dirng.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. ki6u chii' dirng. ki8u chft dirng.'~.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. . diSm thl trlnh bay nhir sau: . ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§.thir tv cac muc . vidu: TM. canh gitra. . . CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. bing chtr in thirong. muc. HOI DONG NHAN DAN TM. sau s6 thu tv co ddu cham. kieu chtr dUng.' x Diiu '12. co chfr tU 13 den 14. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. dung chii' . nSu khoan co tieu dS. ki~u chii dirng. : C. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . kiSu chii' dirng.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI .-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. Quy~n b:}n. co chir tit 13 dSn 14. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. La Ma. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. sau co dftu dong ngoac dan. diem. . cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). muc. b~ng chtt in thtrong. d~m.' .Muc: S6. khoan. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14).£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. chl1C111g. '. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. ". d~. bQ ten va chii' I. chirc vl}. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). d~m. ki€u chu dimg. co chfr ill 13 dfu! 14. khoan. . sau s6 thir tv co dftu chfun. t6 clurc. di6u. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . . . cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14)." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan.crum giij'a~bfulg chii' in hoa. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • .· sa .u. . . bang chit in thuong. vi du: . b~ng chii' in hoa.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. .

Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. t6 clnrc..v . Giarn doc (Quyen Giam doc) v. Pho Chii tjch. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. to cue. v. vi du: 11 . ddu cua B9 Xay dung) KT. . lanh dao cac C\lC. t6 chirc ban hanh. Ch~ tich." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan.NH VAN PHONG .Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. cno nhiern). Ph6 Giarn d&c. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. CmJ TICH CHA.v . Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau.. vi du: TUQ. .. to chile quy dinh cu the bang van ban.ru6ng. nhiem vu. B6i vci nhimg ban. t6 chirc. Giani d&e. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. vi du: TM. van ban do hai hay nhieu co quan. I. Thu t. khong ghi lai ten co quan. t6 chtrc. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. Q. vi du: TL..Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. t3 chirc. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. "yi~c IcY tlnra l~nh. IcY thira uy quysn do cac Co quan. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. cap pho phu trach. trir cac viin ban lien tich.

giai quyet. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. de biSt va dS hru.". Can err quy dinh cua phap lu~t. hoc vi. tnroc ho ten ella nguoi kY. 2. tA chuc 1. D~u cua ca quan. "TUQ. "KT. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. giam sat. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac.". t6 chirc. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. chirc vu cua ngiroi ky. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. D6i voi van ban giao dich. Dau cua co quan. d~ bao cao. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. dS trao d6i cong viec. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. cO' chtr til 13 dSn 14. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. 2. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. kieu chit dung. 12 . dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . b§ng chii' in thirong. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. DiSu 13. f)i~u 14. din cu chirc nang. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. kieu chfr dimg. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. moi dau dong toi da 05 trang van ban. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. nhiem vu. dS kiern tra. dS thi hanh. NO'i nhfln 1. ThS thirc .". quan ham. Quyen han. t6 chirc va quan h~ cong tile. Ky thu~t trinh bay . co chii' til 13 dSn 14. d~m. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. quyen han cua ca quan. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. d~. trum len mQt phan cac to' giay. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. kh6ng ghi hoc ham. "TL. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan.TM. t6 chirc.

Cac BQ. co chu 11. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. sau do Ia ten cac co quan. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. t6 chirc. t6 chirc. 2. cuoi dong cuoi cling co dau cham.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . t6 chrrc. d~u phay.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. ch:1m. phia dum la tit "Nhu tren"._cu6i dong c6 d§u cham phay. t6 chirc. ten m6i co quan. dtm. ki6u chit dtmg. vi du: . tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . ca nhan hoac m6i nh6m co quan. then la ten cac co quan. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai..nsubl ky" va !!1ft! trat). ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". v\1 eOt!. cu6i dong co ddu chdm ph&y. TiI "Noi nh~n" dw. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. to chirc. t6 chirc hoac don vi.PhAn li~t ke cac co quan. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ca nhan nhWt van ban. co chfr 12.b~ng chit in thirong. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. t6 mQt hoac mQt sf:. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong.. Ubi voi cong van hanh chinh. neu cong van giri cho mQt co quan. co quan thuoc Chinh phu. t6 chirc). Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". . . ten m6i co quan. d~. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. noi nh~ bao gbm hai phfin: .Uy ban nhan dan cac tinh. ban . d6i voi van ban direc giri cho .. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. . dan vi va ca nhan nh~ van ban. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. co quan ngang BQ. CCJ chit tit 13 dSn 14. kiSu chfr dimg. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. t3 clnrc. to chirc. kieu chu nghieng. ~ .B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. cac gach d§u dong diroc trinh bay .'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft.. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. tiSp· . t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong.

Phu luc van ban phai co tieu d~. kiSu chfr dung. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. s5 di~n thoai. 2.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. "LtJU HANH NOI BO". s6 Telex. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet).t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. d) D6i voi cong van. hoa tac hen gio. thirong khan.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). Cac thanh phin khac 1. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. tren do cac tir "KHAN". s6 Fax.1I1g an ch€. "XEM XONG TRA L~I". Di~u 15. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. SU d1. hoa t6c. 7. t6i m~t ho~c m~t). cu6i cung la d~u cham. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. dia chi thu di~n ill (E-Mail). 6. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. d~ va 14 khan . c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. b) DAu chi rmrc dQ kh§. t6 chirc. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. sung dia chi co quan. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. ''THVONO KHAN". d6i nrong dircc phd bien.

d~. co chit til 11 den 12. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. til "Phu luc" va s6 . d) Dia chi co quan. canh gitta. phong chit Times New Roman. bang chft in thuong.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". co chfr til 13 den 14. co chit ill 13 dSn 14. cO' chii 13-14.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. ky hi~u bing chii in hoa. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. 56 di~n thoai. d~m. t6 chirc. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. bfutg chii' in hoa. dia chi thu di~n til (E-Mail). MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. se. t6 chirc sao van ban 3. CC1 chfr 14. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. s8 Telex. kiSu chir dimg. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. kiSu chu dirng. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". kieu chit dirng. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. kic~uchii' dimg. Ten co quan. s6 Fax. ki6u chii dirng. d~m. kieu chii dimg. bAng chir in tlnrong. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. b~ng chtr in hoa. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. khong daub sa trang thu nhat.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. CO' chii 11. g) s6 trang van ban duqc trinh. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. 2.

ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. co quan thuoc Chlnh phu. quyen han. 5b va 5c). thanh ph6 true thuoc Trung irong. DiSu 19.mquyen. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. • b) Ten co quan. hien . Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. d~m. kieu chfr dimg. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. 13 va 14 ella Thong nr nay. co chu tiT 13 den 14. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). Icy hieu ban sao (tai o so 3). Ky thu~t trinh bay 1. BQ. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. 16 . Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. Di~u 17. nam sao (tai 0 sf. T8 chrrc thtrc .theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). T~p doan kinh te nha mroc. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. nci nhan (tai 0 sf. nam sao. dtroi mQt dirong ke net liBn. 2. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. s6. 4). dia danh v~ ngay. dau cua co quan. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). dAucua co quan. 12. thang.. Uy ban nhan dan cac tlnh.chuc vu. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. chirc V\!. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). co quan ngang BQ. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. 4.

Co quan Tnmg uong cua cac doan th8.Van phong Trung irong Bang. cac Thir tnrong. 320b. . . cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. . 17 . TAng cong ty nha m. .V1n phong Qu6c hQi.HDND. Tran Van Tuan .Cong bao.r&c(91).~n: .Cac BQ. .VPCP: BQ tnrong CN. . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).Cac BQ. > . CO' quan ngang BQ. . a r .BNV: BQ tnrong. . A -' .. PC (BNV).I.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. . ...Thu tuong. I.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). thanh ph6 tnrc thuQe TW. . .Ltru: VT. . UBND cac tlnh. CO' quan thuoc Chinh phu. cac PM CN. ~Cac T~p doan kinh 18. .Kiem toan Nb' nunc.WebsiteBNV. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.TOB: an nhan dan t6i cao.~ Noinl.VAn phong Chu tjch mroc. .

Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 2. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17.IET (K' ~~~~. 5. 15.J-' 2. 30. 19. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 29. 13. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . an PA DA 14. 31. 27. 7. 9. 11.~---------------~ ~'~~~~. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 22. 3. 21. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 18. 10. 16. 6. . 26. 00 BN ~--=-1.24. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 20. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 23. 32.. Stt 1. 3. 4. 25.

__ __ ... . (IG . ....._. .. ..{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) .__ ': .II ) 2o-zsImm .. ' .-""~.. _ I ..-..' _.-~-""-.. .. 'l._- ..__ . -- ..':"'~\ ~f[''!!'... _.....'..- 7b l _ .."........_ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. .../ ]..~l)t ._.." ~j.._ .:... . .... fhv luc I! .. - ~....... ..!~tzf '..... 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I . I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I......0 '~r. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ...._ ..(') I - ~ .~ .__ .."~~~ ~.~-~ 14 -- . ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily.... ..

'P. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . Ghichu: 080 A J. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. thang."""". : Thanh phin th~ thu~. ".vin baD Qu&hieu Ten co quan. dia chi E-Mail. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay.. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.. dia chi Website. s6 dien thoai sA Telex. . 9b han. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. 7c 8 9a.. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. 7b. ta clnrc. chUc vu. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan.

.. _~ _ L" ~..rc bin sao 5~ 5b. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan.. _. thang.-. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. "'. ~ _ ••• __ . 4 I~----------------~. . nam sao Chirc vu. ... I . . _ft ~~ __ ~.. - §• ~ . t6 chirc sao van ban S6. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th.. o ~ V) Sa 7 . ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. . ~. 5b ~ ~ ~~ .. . t6 chirc Noi nhan ._ _ I p . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh".

.__ _.. .._!!t_ h?a __ ~1._ _...-dung van "...-".. _ _..._ .._...... "...""""""..:12 "'-".- - - 14 " --_.~." --""" • I .- Hit NQi.......~ . ..§~......"." "- Inhoa .3-!± f)~8?.....Q!?:J._.... _~~!!...... ..---- .. .?gq2. _ .'.." " _ _..ban " " ._ .... _. ..._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ..~."_.. ..L__ ~ __.... --- .. ... ~S?..._.__.. . _"_ .:: _ .._ _ .._.."" _ .._ .>_... ..-_l__ .~~~g. _ _ •• __ __ _-_ . . f:){. .__.. .----- _ ....-_ . uom phan."_'_. _. ._" ii. _ ---._. _ _ .-_.""..... _ .!~.C . .."'.9-_._~~~.~ .... _.-... _.""" .. ".~~g__ .._. .:!!. _.. ..--"...§_~~.~n __._ . .-- .•._~!!~~...Dono. ._.:._ f.._" _. ~... thang..... ._~~. 1...".JE.32..~_~..._~._ nQi dung .=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.ke ben dum ......~1?!?g_!!~ ~!._... _._."._.-".~g __ __ _.••_ _ -_ _.v[!._" "._ ' v ...... _... _ .... __ _ _.Q?.._ J:?_. . _ " ....._""''''" ._ _ " "_.§. _ .... .._--._!!!.._.__.... CHITHI . "."-..•-_.._.. . ~ __ _..... .. !?2.... ~ . ".rng ..''' t " 1. !.~.!rich_y-e~.._.._. .. ..•.......!. _ V~_~~.._.•.._. ..." _"_ .. ." . -. -... ~ th~~g_ _. . .._ ~"..-_ .~!~~L . .~ --". _ .}... _ "...~ .c..~ -."l -. ._ -._ -. 1 .._ .. "-". - Ten Ioai va trich yeu__ .!!_y~~P._ _.._y~_~~_.."" . __ - .-.chi "'. _ _ .--"--.-.- .''''''_.-14 _ ._.?:_. _ f..-- ".• _.~g!!! .._"".~!!!g.._ ~~ ~ __ _..!?=.-. __ _ _.:.. ._" _!~ _~ .. " .._"~ .. -f~ ~~£=====---.._ c "._.._ ._ -Ten Ioai van ban _...._ _ ._.__.._ _.....~~g _ .."" . -""'"" .?_...:5!. _ . __ k:~." _" "..... ~]:..! j " "" •• -•••_._ . 14 ! l.~:."_"'''_''_''_.!ip_:_!~. _.-.9.._.. _. ."_...-.. •• .. chuoug. 'i "._Q92_ 1 Trone cong ' tac. .".. ' ._" _.._ __ _ " """ " __ ._ _._ -.@~g?'1. .•••_.:-_Qo~_~~qi_ ". _.......""._ "' 1._ _ ". ._"__...". _:--E9..'-_ _---._ ....." . _:.f!1~_p!!~_~_ . .. _ .._... .-.~Q~~. 1.-. __ ____... .... . __ _" ._ "". ..._.." r ..--."" "._--.. . ...>' an -...!yfi!!~. ". _ _..!.~~ 5 -_ --_ a . ". __....!..__!± ..~~~~~~~ _~~. --""'.. " •..v.1:-•." _ -"_ _•• __ __ ....!!. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _. .•....-....._~ ..~____ .} _ _.J. _ . _.._._ --..!?El ~_y~".. _".... _ _ _.__ "'"'_ _..Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_. _" .. __.__ .......?J'fY.''''In tbrrong 13-14 .. ..- .....~ 4 Dia danh va ngay._ _ _._... _.-"-_ _-_.---"-7:""-......g~!_i!!_~ ._~"_Jn"~~~g.. con!. _ .~-... " ... ". ?i~~~L~-.--"'" -'"'.~ ~~~~. __ " b ."".!!g ta~~~g..:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".."_ _ "" _--_. _._ _~Q~G~O~ ~ ..... ~_ Cv. ". _ ___.i~ _..--.9..!... ...... nn.._.!~~..._ ...__ _ '. ."'r.. .. _" "..--.. "-_ _ _.?._..-. ." 1 ~ .'. ._.-... _.._."" _".. ... ~~g__~~.::.__ .. -'•• __ . .~_.=rrr=:': .. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ._.. .!!-8 __ _. __ •.~~ ~ c~~... _.Ijo' . _.!_~_~!!"..._ ... __ .. ??_"thq!!g_.... ! ._.-Dei vm ... nam In thuong 13-14 Nghieng ._ . . !_~_-._ ... _.~9.." ..-'1'- "'_... _ _ _ _.' NQi ..[__ __ _ __ .... £)Ung..... __ _.-"" .~~~~~~~ h~".!lOa 12-13 ~L d~_ ..~~@:~. _ . .......''' ._.!~ ". ._"__._ _' _ '" ._ .."._ .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.__.. _.._... 6 ~-._--. _ "" ....-~-- ._..__..g~ __ ._. "_f-'!E~. . ... .-'"__ ._. _._ -.._" .: .~o~_~l~_. "_ __ _.?-.-..~_~ ..!!._-._ " ~.E. _ _ . c~" ".!. _ _ .!. ..".....~g .__ " .~ ..~§i~._.~- ... " _.. __"_ _!~ T~~~ " ~-_.. . .dao '..

.. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.._ . ~.._ . In thmmg '-n_ . ..-.":: ... diem.•_ _ _..Tieu tiet _r__ ". ---_ . __ " .'i!!m~M. ~ •._.: ~--....._ _ _ " _ " _....·····-···-... _~_C.... .nm . .-.. !!!!f... -._ ..:._"'_"''''''.. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ . 1-. ml...... ••~. "..!~T.-..YNQ Q ~ _•••...~.. __ ____ m __ ..-"-..-._. __ 14 _ _ ••••••---- .h.....-..~~~_~~... ~ ! v 13-14 Dimg _.....-._..__ ..----__......--~~--... _._ _.... : .-_ . _?..._ .._ --'. r •••~••. _ ....~E.._._.-.-..._.--..._ _._._.- .. ••• •. 14 n__ .~ ~ .• _ _ _...g 'T:f....-...Q...-._..:!!_\lC __ ! . _. --r..-.r....._ __ . ~.-.... _ __ ---. - _..y.. _ '__'._~e __ .--..~~t nhan · ·-_ _..---......... .-. .. _..!_~ -_ .- -.._-_ _ .--' ....... In thirong 14 Dimg __ ...._-. .-~ __ •.._ '..••.. __ __ _ _ _ .._...~~ •••• _ •••• _ ~ .. .._. -._ .--._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .----..~_---_ . ~-.. .-..-----. ._. Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke._.~ •• --_ .._J?~~.: ~..·-·------....~ _ .--~--.. _.... n ••' _ __ _ .=-. Til "kinh girl" va ten co quan.!L!:!..T..... _..·.~.-~!h_ _ 14 DUng --. --.'''-''1"4-' .._m _ __.. 14 -.:...-. . _ .~~ .-. _ .~-.~.__ .-.. . _ .•••_. ··-nn--."~ ... ----..__ . _... ~~_G..... --.~....__......_---." ---.p.. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.-va~...~.m .-A Dtrng + -- I+ _ •••• ..... ._ •••• - -- ---.~·· .. · ·. ~_....~ __ .... !¥~_g_. . .. --.. ..iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.."'_ .. ._n __ .~.. -... -.-.---- .._---...--.-.•..-.. _ _...-'..._ _..... d~_ J~_~Q:.-._9v. __ _ ~ .-..~.._ _..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--. ..-~. _ ..~__ }_~.~ ..--.I' ......_ _~ ....-..~ .-:" Dimg..-._~~~.. .- -.--.... .. -....._._ . Dtmg.. ._ .. .....-~~~~~ Dien 1..-. ~ . __ 'H_ _._ ! __ ._.·-···-...- _ ._ . .m ~ ._ _. . !~-1~_~g!...~E?..X_~..Tieu tiet .....~~~ .Til "muc" va so thtr tu __ ...... -_.__L _~_..._ ~ _ _.lC....--.-i"4" '''---Bfulg---'-'-....--. -=::= :=:=T~~~C:=~J= . d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ . 13-14 ~ ••-. __ ... . _ ~- ~. 14 .. -'-1'4-'_ .. __ HH •••• .. 1\1 so tlnr ..._ ___Y. --_~..'''illthubD.~_ In thuong • _ 14 c~~._ _.~~~~_.. .-.. __ . ••••• ~ ._~ _ _ .. __ _m ..-..._m~__ ~ _ ~~~g __ . __ _ .. __ _ __ "iIrj _. ~. __ ••••••• u ••_ HL~...-B.-..s -.Fl=~~.~ . ._ .-. == ... _ : ti~~_~.. _ .... _ ••• ..!~_. ~ _}.. _ _ _ __ _--_ . __ --=-...--.. I -.._~_ J.... . _.x ._.... -_ .. ._.~:-J . _........ __ .•••-.~. th~_~_~a p~~-ch~~$...· ...~~-..._ --------..!Jiing.f!li_~..____.._....._ _!!!.J~~ . 1.~~] ch~~~L_ .. -..- .a_Iloi ~_g_.-..._ ~Til "phan' .....i:="::"=F~1W-... 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• .·-·... .. ....~~~~-.__ _ ..._ .I: __ ~~ ----.--.. -.~ thuong In .. -. ...._ _ ••. _ __:_..------.-...::~~I~D:~G._ .. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ._ .. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.--..·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ . ----. __ ..__ .'"-·-· . 14 DUng.__ _ . m •_ -~-Khoan. d~ ---- .. ' 14 _ -_...!!. . -- " -". ~ Phin.__ ~!!~_gJ..._. ___ _.._~_ .-...7 ••.. r_'""'i. .._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .... . Tii._._ .-'~Phfui·..-.:..·:···~·~~h~~g.. • .•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de ..!_. -.-.._".. _." 13-14 fJimg ...-- Muc 1.... ._~h!!_!_. ·. _.. _~~.-. canai--·· .-. _ ••••- _ __ . _.!... <Urn __ •••_ ••_ _m.--. - - ..._n _ ....:._ . ~.__...' !.._tiSu ti~t ti~t _~ j__ .---..~ _ .-. "" -~.". _ __ _ _..·-~··Gili... khoan.•_ ._.... -."' I. •..._ 13-14 _ .- -. . .!~~g ~~~~ .. _.._-_ ._ •• _. . . _ ..---. Ban sao van ban -·--·-r--······L-. -._. 2 .-. ·...~ -.-.Dieu __ ._ .-.---..-.._ .~_._ ~_~~3:..---_ .-.-._.-..-~ ._"_...--- _... \[.---._ - In . .. ••__ •• L..~~.•.--···--· .a-l.. •••_ _.~_~!~~~_!!~.Tiet In tlnrong _n.. _..."' •••••.-.:.._.--. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn..... -_ E~..__ . _ _ ~ _ __ _..~ ~ l_~::_!~___~~~_~. -.••-._ _ _ _ _ __ .. _...n~ ill thuong __ _!n.. Diem ...{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .... .. .--..-·~.·--...-.-.-..m__.. _!±_ . _ . ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~..l..~_ _ _ ~..--...-..---.!!A~:~n_ -~~'.~ .. ~ 14 -. ..'~..Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg....Ii~! __ .:.

-- Diu chi mire diSkhAn ------....-dam ... ..'J. vi du: Qu6c hieu.-~g ..._._"_...-.. ..(' .YL_..~ -._ _ _~hy}y~~r-_ .. ~ !< .----. dim --_ -- 'BOA T6c -..~~. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ ....!!!._ g .. --- _. _ _" __ " __ ... t...-. -1.... _ _ __ In hoa 13-14 -..-..... _ So xx phoTrangTien.. dam "-...!?~ __... ban sao .. __ __ _ _..-._.~....\~ ~ . -..-_ __ 13M14 Dimg...- II - .. .. _ __ - "_. ~lJ"j.giam phai th6ng nh§.._ -(--_. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ ..... Clan h va flfl'. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg.TV.-..BQ Tai--chinh.~.. .... _ (04) .-~.-..~...-_ _ // T' 1 J. --_ _ _. .h'~ " . __~~..Tir "phu luc" Phu luc van _.-_ _ .13 '~7....I----.. -'J._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _..... BANG . .--- . -_ -_ So trang .._- -_ ._- DUng . ..~\!~ .'. ... SAO LUC 14 1----._ In thuong _ _..._. I DlJTIIAO J. m .". _ ...- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg...t." lu~g_..- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'. ~~ .- _ -_.!?~ va s. _ __ 9 . - -.. - 13-14 --_ Dimg. dong tren co chfr 13.._ -.. .._ ban __ _ -.-.ia -~ vs . _ _ __ va so thir tu ...-. -. _.!h.._.-. In hoa. _._ _. Ha NQi -_ -r-..---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J..-_..- 10 Chi . ..-.....---.-.Fax: _ -_ _-_.... . ....- ._ _.~._--. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg... _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+. tna . .._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.__ I ILUU HAND o~:~ I ..._ . .(300).. co cmr 13:' di·.--...: .--... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX... .~Q!: ~ .· .... ....' F01 ..~_.... ng. -.- - _-t- -_ - van ban...:.!... ~~..Bo K€ hoach va Bau ttr.-.r--. --- __ .-----··.. ._. ~..... to clnrc..t.. 13 14 --..iil:-··-··········--_·_······ ········ · · . - co chi? 14.--'-'---fu"th~~g" . -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .. ·.....-.... dong duoi ....~ CHU VIET TAT "_ -. .om. ...- - - - -.......Tieu de cua phu 15 ... __ .-.. _ _ _ 16 Hinh thuc sao .Dimg ..__ f-. ._ . -- KHAN __ .-__ _ _ __ _..·--H·-··. TRIeR SAO.. _ _ _ _ _ _ _._ . ~ 'fHlfQNG -.. · ·_·--_ · ...·······- __ -._. PP..ii·. -1----..__. '" . -.. .- I - -... tUm I DlJTHAO _ X'._- I~ •• _ ~ _-. __ _..-.q$ _.._. - _ -."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~. ·_ .._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ ... -.... . 7..... nhftn ~ _..""-"..... .-- -.":TIco chu 1. dia chi E-Mail Website: s5 dien .......-1"--'" " __ _2~..... '. _ _ _ _ -..-13-14 Dimg.-- - -----.. _ _ _ __ _.._ .... ~-- dim ... - _ __ ...- -t-.!!!~~g_r--J..-_... ---.-KfrijJ· ..=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-..--.~~~:111 ·· Hoan Kiem.- -_ ····i·~t"·._ 14 2. ..~.. --. "....----.. dcng tren co cnu L·~_ ':'.l. "" ~''J r _.. r-.~l!!!:_~L!.:~. - ....._. -_..---.. _:.'~. SAO Y BAN CHINH.-.. r... - In boa "...-... F' ... ". _. _ _ .. -PL.~." nam van b. __ ..-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar. __ ... r. _ :..~I~~~:1~~~yan)~.BO NOi V1. ... ...---.-. ...__ _ _ luc _. .2 th Dia chi co quan.__ ... ~ '1'" d' ._ . _ - _··_·. Ouoc hieu. .

8 MAu 1.5 ~u1.. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.Phieu gtii . Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .3 M~u 1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .6 M&u 1.17 M~u 1.7 Mdu 1.2 ..13 Mau 1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) ..Bien ban . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.Cong vAn Miu 1.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.4 .1 . COng dien . GiAy moi ....Phieu chuyen Mftu 1...19 ..2 Mau 1..16 Miu 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2. GiAy nghi phep .18 M§u 1. GiAy clnmg nhin .1....1 Mlu 1.1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND ..11 .9 Mlu 1..15 Mau 1.1 . GiAy di dU'img ..Tlnr cong Ban sao van ban 2.10 MAu 1.14 ~u 1. GiAy gi6i thieu .12 M~u 1. Van ban e6 ten loai khac .GiAy bien nh~ he sa .... Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .

.... .. TC QuAN (1) TEN co QUAN.... nban ban va... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip .... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn)...... .......... (3) ........ (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan.......~ . " ...• ngay nam 20... Nui nhQn: . IcY.•........ s6 hreng ban phat hanh (neu can).. ..•. (8) Ky hieu ngum danh may....nh phuc thang )....•.. (4)... t ~ •• " t •••••••••• ... chile chu quan true ti8p (nau co)... TRAM QUYEN BAN HANH ~.C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ................. ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan............ Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .... t8 chirc ban hanh ngh] quy~. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ..LUll: VT.. (2) Ten co quan........1......TV do:_ n.(1).....Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ....... C ancu " ... tf.... tA chirc ban hanh nghi quy&.~ (6) .._" " "~ Miu 1. NGHjQUYET (5) .. 2 . ... (4) Dia danh.... ... ... ......... 4 ........................... (6) NOi dung nghi quy~..... VllT NAM > S8: !NQ~.'..•.. QUYEN ~N....... t.......Nhu Ditu . ) ..1.. Axx(8)...

.. ... ~....... ...... .. (3) ••. sA: INQ-HBND .. ( - _ "'-_. A..... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh.. Uy ban nhan .. ~ ..... .nh phuc thang ndm NAM... (1) ••• dan ngay 26 thang . (4) ...xx(8).... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip ..Nlnr DiSu ..... (Chft kY....... .. . (5) NQi dung nghi quY&.. ~ .. .Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •... . ~ iII iII .. (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).." v30 wac chec vu Chit tich. (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&. . can cir .. . ........ ..... Ghi d.. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may...l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)...Tv do . ~ + .. QuytTNGHI: (5) + ... THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003...........d: de 3 ... .1. ~~..~ ~ Dleu ol... (7) Chfr viet tit ten. ..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl). ...... .1.. ..... ..Lim: TM... NGHIQUYET .. (2) Dja danh..... . ben dum ghi chite V1.. ..H.. TmtONG TRve HDND em) vr.. th1 tdn).• ngay 20. a a .. ND'i nh'n: ..... 1& xi.i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /... (2) ..Mlu 1.0. DO" 1 leu ...• (1) ...7)..... 10 ... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt..... thimh phA thuQc tinh. thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi... .

.. ...... t8 chirc ban hanh nghi quySt. ~......... Can ctr .... ....... a ~ ~ ~ ~ ..... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn).. . ~ p .... ....... Di~u .. ...... (3) ......... A..... ~ .. ....... .. (9) Ky hi~u nguoi danh may.... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.... NGHIQUYET ............ T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ...............nh phuc '" (4)... TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN..... (5) "' ...............lI1g ban phat hanh (nSu cAn)..(8).l CM tich..Nhir . thong nam 20 ........ ... ...... t ... (2) Ten co quan. QUYETNGH!: Di@u 1 (6) . HQI DONG QUAN TRI .... HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ....... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. (4) Dia danh....xx(9). 16 chirc ban hanh nghi quySt.. (6) Noi dung nghi quy~t....... '.Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.. ... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)......2 ...1....... tit 4 ................ (2) ••• Can cir .......... ..............LtJU:VT.. (7) Chirc V1..... ............." vao tnroc chirc V1..... . (3) Chii' viet tAt ten co quan. Noi nhlin: ... cin).... I ..Miu 1........ .. TM....... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT......H. nhan ban va sBlu(.... IcY. t ...............:..........." ...Til do ... TEN CQ...... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&.. niau ............ ngily sa: INQ.............l cua ngirci IcY.1....

.. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM.. nhi~m vu.H.' . '. . cUA NGlfiJI KY (11) . .J..~ . Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh. )." via woc ten co quan.... .. Xet ... TM.. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . . Giam d6c. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN... . (4) Chii vi&: tAt ten co quan.v . (l1)Quy~n han.. (2) Ten co quan.. J. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin. Uy ban·~ dan. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . ". . QUYEN~....· . Dleu 1 (10) .2 ...• CM tich ..• Vien trU'ang Vi~n . QUvtTDINH: . .. I . fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. (CJm..rc tift... quy~ han cua co quan. (8) (9) . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .. Cl.... cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1.. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). . . ..Miu 1. C\lC wlmg Cue .p ... .. 'san ThuCmg V\!.. (13) Ky hietI nguOi <tanh may. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban ... t6 chicc chu qUlin tn. .. 16 clnrc). to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.f~ · Ir •• + ·~ I.xx(13). Vienwlmg v...Icw6ng. ell' f . . ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. II .lap..D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn)...nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). .Nhu Di8u .... " .c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan.. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. hfnh .. ... (8) Neu cac cAn cU tn.rc tiSp (nSu co).TM._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn... cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. (10) dinh thuQc nguCri.. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. II t ~ .Luu: Yr. QUYtTDiNH ".TV do .. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ.).. ar. ~ . ICy.." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu...." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". quy dinh chuc Ding. de nghi cua ot . va via 5 .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin..~ """ .. ... f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. " .. 'II~ Di~u .• Giam dAc ..).... . tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. NISi dung quya djnh.II " •• Nui nh(in: ... dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. HQidAng . nam 20. Uy ban nhin din. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh. . HQi dAng .Quy~t (flub (quy djnh CQ. (5) ngay '. A. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc....dUng diu co quan.(12).

chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong.. Viet1 tru6n~ Vien . Cue tnrong.. 6 . . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. Uy ban nhan dan. Vi~n tru6ng v. . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn.. Hoi dang . Ban Thuong \V. dB phuong (1) co quan.v . chuang trinh.. Ten an.2).. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. (3) . ... (6) . quy dinh. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban.. .T.. )... H6i dAng.(9). n~u tham quy~n. do .. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. (nSu co). tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. ... TEN CQ..n: . TM. . DiSu 12 cua Thong ill nay....Hanh phiic tJuing nom 20... TRAM QUYEN BANRANH .1..).... t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. dJu) . lli~u 1..Luu: VT. (4) Dja danh. (10) Ky hi~u nguoi danh may. " " .. (8) Quyan han. . Giam d6c . ." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu.....3 . r ••••••••••• . (2) Ten co quan. Uy ban nh3n dan.... .. . ke hoach...ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan.. Dleu . Giam d&.. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. QUYEN ~.. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . .)" ..)..). tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ..... Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . C1. an.. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. A. . (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh... tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .M~u 1.. tA clnrc chu quan true tiq. ..Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. . nor cmr NGHiA ~T NAM IQD.xx(lO). TM.. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. CM tich ." vao truce ten co quan. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.... .. (4). .. (5) ..lC tru6ng Cue . TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. .. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .Nh U D leu . Noi nhQ.

..... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• .......... do .... rnuc.... 4 4 •• '11 '" .. *. ............. Chuong .. khoan.. nam 20 cua ...... +".. ... ..........J" f~4' ••••••••• .. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~).. 7 .......... ~""" I.. ~~ p ... ~ t r ~ Dleu . ' (Chit ky. Di~u ... di~u... . .....Hanh phuc ... b6 cue co thS ... . . ... ~~ 10 11 •••••• ".. . ...... .... .) . ~ •••••••• ~ ••••• • ... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng . Dqc IfP . diem.. ....TI... bao gAm chirong.Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.. ......lQD.... ...... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ...." ••• I ~ t_. TC TEN eo QUAN... .. ~ .... entre vu eVA NGU(n KY.. ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . (1) Trich y~u noi dung cua van ban.......... QUYEN~.... •• ~ .~ 0...nh) rJ TEN CQ.. (1) ...........1. ..T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ..

H6i d6ng . ddu) Ho va ten Ghi chu: . chuang trinh. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... 10/.Mau 1. ' .xx(ll).... Giam d5c. (7) (8) _.. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I. ke hoach... co tha an. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. kG hoach. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.. eta an.... (4) chocit ten co quan. (8) Noi dung van ban.. ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.(10)..... thong bao... A. Cue tnrong. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban....(4)....... nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn)..1...v .Htmh phiic . (I) Ten CO' quan. (7) Trich y8u noi dung van ban.. Noi nh(in: ...4 .. dB bao cao..1 " . phirong an. ..... to' trinh... (2) Ten co quan... ngay 56: I.v .v . tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.(3) .. chuong trinh..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may....... t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).... to' trinh. thong bao.. Uy ban nhan dan.. __ ...' (9) Ghi quyen han. 8 . the f)~adanh.. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a.. TC QuAN (1) TEN QUAN. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu . BiSu 12 cua Thong tu nay. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. bao cao v. quy dinh v....._Luu: VT.. (5) . TM... ... TM. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng._ . t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. biet)... ~ . ). thdng niim 20....... TEN LO~I VAN BAN (6) .. .TV do .. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.... . (3) Chii' viBt cit ten loai ban. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ... via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). " .~.l sc3lugng ban hru (nbI dn). Vi~n truOng v. ... QuvtN ~. Ban thueng vu...... " '. .

. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh.. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). (6) nom 20..... n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. 56 dien thoai.. 86 Telex. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . (II) (1) Ten co quan. ... Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. • lL:\N. " _. Ban thuong vu. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.. Giam (f&.... ... .1.... (5) Dia danh. tnrong hQP ky thay m@t tip tha. Website (nau c5. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.. ' QUYEN .. f + + + . .(4) .....I.. • ...n). (7) NQi dung cong van.... ~ .. chile vu cao cApe~ Nha nuoc.MAu 1...Cong vAn : TEN'CQ.TV do ... ..... .. A...S ....... TM.Nhu tren . Noi nh(in: . (10) Ky hieu nguCri danh may..... ngay S6: V/v 1.... (6) Trieh y€u noi dung c6ng van.. * •• I '" ••••••• ~ •• . van..(9). (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc.Xx(lO). . Uy ban nMn din... t6 clnrc... Website: . r r ~ • • • • • • t . bo p1$l chue nang) soan thao cong van.. . . t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. 12 clia Thong tu nay.(3) . 9 . Kinh giri: ...C tnrong. leY nhu BO truong... . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip . . TM. ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn. . .. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.....Luu: VT. chirc vu cua nguOi. ... (3) Chii' viet tit ten co quan.... (5) . t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh......... ~ • i" .mg ban hru (n6u cAn)... (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. (Chit ley.. .... . HQi dang: ..........v ...... chuquan true ti6p (nBu co).. Di&. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . OJ) Dia chi CCI quan...CONG BOA.......Hanh phiic .. Vi6n twang v. CI.. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~.. (2) Ten CCI quan. clnrc VI) Ayvao. dja chi E-Mail. vi du: TM... qu~ Roan Kiam. tA...... phongban. s6 Fax.

.A.. .... thanh pM true thu6c Trung uong.. thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. S6: ... ..MAu 1...Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ... (3)...6 .. . (7) Thfun quyen ky van ban . huyen. . sd luong ban phat hanh (nau ciln). QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN . q~ thi xa... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" . (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh. ...... .......LUll: VT... ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. (3) D. .........lQE>-HE>ND Ve . (l~) Ky hieu riguai (tanh may.. ..1... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can). t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.. (6) Nai dung ~uy&: dinh. . .. (7) . .... ... .T NAM' DQc I$p ..... _ .n: ·~ Dleu ... ngiry thang ndm 20 . (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT...TV do . .'xi. Noi nh(i. .........• . (2) ... -Nhu Di~ ..... . IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful...H\lob pbuc . . (1) Can Cll Luat nam 2003. Di~u 1 - .. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . " _.. NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. . THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu ..... nhan ban v 1..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ...... (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh.. cmi TJCH de ....xx(1O).. thanh ph8 thuQc tlnh.. TM..... (9) ..a danh.. '" '" . .... Ghi chu: (1) Ten tinh.

phuOng... TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . tharih phB tllUOc tinh. (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan. xa._lI . .. huyen. .... • • . (5) ... • .1... (6) NQi dung van han. (4) .... • . thi x!. ..•. -HDND A . <II (6) to I • • • .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. 4 . . .xx(9)... (3) ... •• • .. Ndi nh(in: . .(2). f 10 . TM. tht trfuI..LUll: VT. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh.Hanh phiic I sf.A.1..7 . (8) . (4) Dia danh.... TEN LO~I VAN BAN .Tv do .Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . (9) Ky hieu ngum danh may.. (1) . ~.. • .. ..... NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT.. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). . r ... .. • ~ • • • • . • . quSn..... (5) Trich ySu noi dung van ban.T NAM DQclip ...... ~. .. ......... ... • • . ngay thang niim 20 . . .. f. thanh phB true thuQc Trung uong.Miu 1... f • '" • • • • ..: ... ••••••••••••••••••••••••• . ~ '" ~ "') . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). (3) Chii viat tAt ten loai van ban. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). .

.. .... '" ........... thanh pha tnrc !huQc Trung trong.. ... _ •••• ~ t •• ~' •••• po. • ............ ~... ....: KT.Luu: vr... . .. '" " Noi nh(Jn: .. ngay thdng nam 20.. 't..... " ' . ._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. ..... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi. • • .. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban..Miu 1.. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/.. • ..... _ . . .. or ..... DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) .xx(9).. . ~ •••••• ~". . ._ ~ . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han..Hanh phuc sa: . • . • .I... • . .. •• ". A.. .. N~u Tnreng 12 . . . . ban.·o a _ ..' ' ••••• et "' p r . .(3)..1ivan ban cO tBn 10. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn).. Vin ban co ten Im}i coa Doan D. . (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.... ...~..a ••• ~ ••• or ~" • .... ..." •• ~ •• . _P 4 ..8 ...\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi). ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do ..'aa ••• '0 •• . (2) Chit viet cit (3) Bia danh... (9) Ky hieu nguoi dinh may.. . • • • .. ....i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. . (5) NOi dung van ban. • • • " . sa luong ban phat hanh (n8u cfut).. . .. ... . TEN LO~I VAN BAN . TM.. I ••••••••••• " ... .... .. • •• • ~ .1 (2) -DDBQH .. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh....8) .~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .

. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I. • • • . tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. " '" '" QUYEN IL.. t& chuc ~ diQn. (10) Ky hieu nguoi dAnh may.a danh.Cong difn TEN CO QUAN.. kY.. TEN CO QUAN.I..H:}nh phuc . (2) Ten CC1 quan... CONG DI1J:N . nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).A. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). '" . 13 . ...... •• It... (6) Ten CC1 quan... • • • ... .. (8) '" . •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···...• 11 "1.. (7) ....9 .. (8) N6i dung dien.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). . cmrc vu CVA NGUOI KY (eM . TC em) QuAN S6: /CD. • • • •• . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan... '" . .N..Min 1. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.p . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. (4) thang nam 20... (9) ... (4) e. (7) Ten CC1 quan. ~ • ~ • • .Til do ... '" NO'i nh(in: •..xx(lO)... .······ . - " (6) dien: ... t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu..Liru: VT. (5) Trich y~u noi dung dien... (5) .... • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.(3)..

.. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan... • ... hQi thao. . . ... . 'II /GM.. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. du •• ~ .. . . (4) Dia danh. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip ..... .. do . (Chu 10/.. (8) .Gi§y moo TEN co QUAN.. . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan... (6) Ten CO' quan..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) .. .. ..xx(9). ... . .. . tran trong kinh moi: ~. " . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi.v . . ~ ~ . (9) Ky hieu ngtrci danh may.. (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. . . .nh phuc .. I' .. . ..~ p •••••• ~ '_.. t6 ehlie ho~e hova ten. (4)... Ong (bel) 1'0. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). .T.. " ~ •••• GIAy ~ ••.... • .. • • " .. . ... .. ngay thong sa: ..... . .. ...Miu 1. t6 clnrc ban hanh giAy mei.. ... . .. . quan. . .. : . . . .. .H. . . " " .10 ... . (2) " . . (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . . QUYEN ~. .. . ... .. ••••••• ~ ... . . ~. . •• Thai gian: . . . .. .1...: . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.....(3). chU'c \'\1. ... ft '" ~ Dia di8m: • .... nam 20. nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). • . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. . .. (6) o (7) . .. tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6).. .A. hQi nghi v. . Noi nh(in: .

. .. (2) ..... (4)....... va ten " (5) Ho va ten. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. h. TC coo QuAN S6: /GGT.c l"p . Nui nh(in: .._.( ngay ray . GIAV GIm THI~U . .. Gng (ba) Clurc Vl.. a tren /. (4) Bja danh....Min 1. . .. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.do . ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t . ddu) -Liru: VT. G·" nay co gia tn dJ. gici thieu toi Iam vi~. 15 .. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu.. QUYEN ~N. ~ .. (3) Chii' viet tit ten co quan. .....Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN. 1... tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu)..... Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan... . tt ~ '" t~t t ...... ngay thang nam 20...Nhu tren.. (2) Ten 00 quan. " tran trong gici thieu: (5) ... t& chuc ban hanh van ban. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)... (1) TEN CO QUAN.11 ...(3).... clare vu (6) Ten co quan.Hanh phue ...l: Diroc cir den: (6) .. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu. . en et ..Ty.

a lem: . J. d. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). nam Cuoc hQP (hOi nghi. hQi thao.. t5 clurc banhanh van han. Thanh phAn tham du: " . (2) Ten co quan....l. ngay thang . (3) .Miu 1. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).. . m. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): .Bien ban TEN co QUAN. .. .1'1}' do . hOi thao) ket thuc vao . gio .... "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.. .. . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. t6 chircban hanh van ban. THUKY (Chu..Hv. at au: f)" d'" .kY) CHirTOA. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . 16 .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. BIEN BAN ~ (4) . " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. Th" glan b!. .12 .n: Ho va ten .

NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.. . BoA xA HOI can ..l. . ..... nh'" h. -to ~ . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).. (2) Ten CO' quan.(3) ... . HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . (6) HQ va ten.... . Noi nh(in: .. . ..... (8).. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . to chuc cAp giAy bien hd so.. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he. CONG ..I..... D-a t·J..TI}'do . so.Hsnh phuc thang . t .. f .. (5) Ho va ren..Luu: Hd so. dan vi cong tac: . + (5) ~ ~ t '" 4 " .... tii lieu co trong hd so.. sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ...... ... td chuc cAp ~Ay bien hd so.... bao gam: (7) . NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .. (4) Dia danh. TO CHifC (2) S3: /GBN.. (4)...13 .... cu th~ cac van ban. Ghi chu: nhan nhan 17 ....... (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. . ...MAD 1. (7) Uet ke dAy du...Giiy bien nhin TEN co QUAN. Clurc vu. (3) Chfr vi& illt ren co quan.. ngiry ndm 20.. GIAv Ho va ten: '" '" ..... ....... . TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so. . giiy to.... ... ......

..... . . . ..... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.. "" • +.." ... .... (4). ... QUYEN ~.. ....... .. ~+ •••••• . .... ...l th~nguoi.. " . . . • .. Chii' vi& tit ren co quan.. .. . dau) KY ..... .. .... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)... . ..T'1 do .. . 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~... ~ .... ... tB clnrc d... .. ..... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co)...... . TO CWC (1) cQNG (2) ... clnrng nhan: . . .... . .. .. . I . . .. .. . ._ . Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .... .. ....... Ky hi~u nguoi danh may.. • . . TC COO QuAN TEN CO QUAN... ...... • ............ . cmrc VV CUA xctror (Chu kj... .... .. ~ .. '" '" Noi nhpn: ...... ..... ngay GIAy CHUNG N~N . S6: /GCN........ .. ... _ ~ •••• t~ . .... .. ~ .. .... ...H\lnh phuc thdng nam 20 ...... ...p . . ....Axx(1).. .(3). N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.. ..TEN co QUAN.. ... ... ...........Luu: VT............ .... ... .1....... (6). ....' (2) '" . . . _~... .... . 18 .... ~ ... . • . .... .... (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan. .. .. t ..p clurng nl$l. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.......... ••• " t .. HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan. ...... nhan..........

.. 19 ..(3). d~n I -J f)i .... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•. .. d. J. .....TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN. . gian fr nm....15 . NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.. cong t' ....nh phuc ... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ....... ' en ac: (5) ..( en Xac nhan. . cua cO' • quan (to chUc) noi di.Min 1..... ngay thang ndm 20.... (4).... Ben ..'.. ........... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~..... Bi . . ........... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .......Giiy di dU'irng TEN co QUAN.... I I Den .. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _..I...... ... " ....TV do . .. --{ l ! ! Bi .H. .. ".".. ". ......

.... Ph\.. I Den .... ~~...... ~ . NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan...... Den ...... Di J.... ve x 1... 1 Ve nguoi: ve x d =.... Tong cQng: . (2) Ten CO' quan.. ~ ...Ve circe: ve x d= ................. t5 clnrc cAp giAy di direng. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy.... t6 chirc cAp giAy eli duOng..... (3) Chii' via:: tAt ten co quan..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . d d d .... w ve d d x =" d = ._.".... "' ........ .. 20 ... Di ~~ .! c§p di dirong: 2... Phu cftp hru tru: ~.... " ....D€n ..... + ....... .... .. d d d .... Di . 1 i 4 . (5) HQ va.... ten. chirc vu va don (4) Dia danh...... ~ c .. __ ............ I -l I D6n .......Phong nghi: ..

. . Noi nh{i... ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan.. hl.. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU. . t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. chirc Vl. .TEN co QU:AN.... (2) Ten CO' quan. (5) . tai. .. QUYEN ~N. . 21 .nh phue NAM /GNP..(3)... (5) Ho va ren.. (7) . ttl chuc eAp~y nghi phef.. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip ." ngay e tu .. .• ~~. ....t ngay e • ~ •. .. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj... to chile cAp giay nghi pbep.. cAp cho: . (3) Chfr vi$t cit ten co quan. .. •••••••• ~ trong th" glan: 01 . ella ang (bel) (2) .1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep... (4).n: .. . (6) ... .. . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).. .. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep.. . ngay thong nam 20. .. uen . .~ ••• ~ ~ •• aa .. .... .Luu: VT. .Tv do .. . dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . (6) Noi nghi phep... . ~ •••• . . AI.. ...kj.B.~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p ... TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. . (4) f)ia danh. Ong (ba): . ."... k1.. .'( ••• ~.. (8) ....

. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan... t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. " " PHIEU CHUYEN .l.. .TY' do ... tat lieu. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN. ngay niim 20. (4) Dia danh... to c h'ire nao. via A 22 . kiem tra. giai quy6t... W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00)... th u cua ca unan.. (8) Thong tlurong... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.:U cua CO quan......Miu 1.' Noi nhl)n: .Hanh phiic ..... )... Kinh chuyen .. • '_L':'_ ~ • ~ . (6) (7) QUYEN ~N.. . (4). T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . (3) Chfr tit ten co quan.... t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban.. e (5)N eu cu th~ d an. .. ...... (8) . tA chile ban hanh phiSu chuyen. "I'~ hay nQi dung gi. ..... J.. '" (2) co nhan diroc (5) . ve van d~ e: e ....... tB chile dB thea doi... " CHUC xern xet. ....an au.(3). ... (2) Ten co quan....17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. (6) Ly do chuy€n.. IPC·. VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.... (7) Ten co qUaIl. ~p th~h O@C van ban tal U..

n (ChukY) ... .... ..... ...HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan... kiSm tra. t& chirc deS thea doi.. . .Miu 1........... tA clurc ban hanh phi8u giri... ~ .. ...... ~ ~ .p ... thang ... (8) Dia danh noi co quan. ~~ f f f ~ (5) + ~ ....' 1 "" · ttt 0I . ngay thang nam 20 ..... (2) Ten ca quan.. (3) Chfr viet t3t ten co quan... (2) Noi nh9n: . t t 0I tt t. dc3nghi " ... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.. ..(3).... t\i li~u... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2.. (6) ....... 23 .... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan.. (6)..Phi~u gUi TEN CO QUAN. .. Sau khi nhan diroc.... .18 ..(7). t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).. (4) f>ja danh.... ngay ... tii ]i8u d6ng tru lieu sa. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban........... ... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.. .... giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)." . (4)... (8)..... ...1.. nam .. ..... van ban.. t& clnrc ban hanh phi8u gui...H~lUh phiic ... ".TV do ...... ddu) ... /PO.......N. NgU"oo nh... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban...

..Mio 1.19 -Thu cong TEN co QUAN............ (4) ........... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ..... Thu chia bu6n)................... ~... + •••••••••• + . (6) Logo cua co quan........Hanh phuc (2) .......... 24 ..... (2) Dla danh.. TO CHUC (1) (6) . ngay thong ndm 20.....~ ....... ............... Thu tham hoi... TEN LO~I THU eONG (3) ............... t6 chirc..... tA chirc.....1........ t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung....... flOc I~p ..........TV'do ................. Thu khen...... (5) . ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ... ...... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' . (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong.............. ...... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl....

. (1) s6: .ITT -B. chirc vu caa nguoi ky ban sao........ (5) Chfr viBt tAt ten co quan.... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. .'/SY(4)Not nh(in: .. Nui nh(in: .. thang nam 20.. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _....TV' do . (6) Dia danh... ngay thong niim 20...... BQTRUONG (Chft ky...Luu: Yr.. ~~ ..30D.... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh........... . ...............H... (6) ..M§u 2.p .. " ~ .. ~ "' ...... Nguy~n Vin A TEN CO QUAN. se (7) Ghi quySn han...... __ .. tB chirc thuc hien sao van ban. ... (5) .. ~ ...._ t "' ~ *..........1.... (4) Ky hieu ban sao.. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .Luu: Yr. •••••••••• CQNG HoA Dqc I.... trich sao hoac sao Iuc... .. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .. (2) Ten co quan.A... .... .. t6 chuc sao van ban. (3) ban sao.1 ~Ban sao van ban BO " 11 .... .. ngay.......(3). ddu) . HiJ N9i.. 25 .... 120... THONGTU ...... *- ~ ~* ....nh phric i. - QUYEN IL:\N........

tinh DAle Lik . sau dAu chAm than (I). TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. me via ten nguoi \c.NguySn '". " (phien am Han . .. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm ." . .. C3U (..J. . Dinh Tien Hoang.a) Ai Quac. thi xtl Song Cong. ("'" ~~.1. ") va khi xuong. Ten dia Iy Vi~t Nam .) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001..~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. Cu Ho. . sau dAu chAm hmg ( . . nghe. III. sau diu chAm hoi (1). Vi du: Vua HUng.\ ~ \'P\< ~ . Phi-den Cat-xto-rc . ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. Vi du: . Phri-dricb Ang-ghen... Vi du: 2. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. q1$l Hal Chau. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. Ly Thai T6. ).Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi.dong. dAuhai chAm (:). . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh.. am qua am Han . Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. sau . . xa Ia Yeng . . ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.. thi ttin cAu Giat... tinh Nam Dinh. Ko Pa Ko Lang . ang Giong. Mao Trach Dong. huyen Ea H'leo. A Ba Trieu. Bac . . Giang A Pao. ·xa.. dAu pMy (...n.. TrAn Phu.Viet: . huyen. Viat theo quy 2.. phirong NguySn Trai. huyen Gia Lam...) khi xu6ng dong. Thanh Cat Tu Ha. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. b) Ten meu. A Ho.. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1.

.Vi du: Tay B§.. 2.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.ic biet: Thu do Ha NOi. hB. Vi du: .1Long . chirc nang. c) Truong hop viet hoa d:. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. Khoan 2. Dong Bfic. :ue . I... Vi du: bien Cira Lo. Muc II. Viing Tau..10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. TO CWC 1. cum nr chi loai hinh co quan. Phap. song Vam Co.. Ban Quito ly dtr an d')..chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. leu n'" . Thanh pha H5Chi Minh. . mien. s.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. nui. Uy ban nhan 2 . Si. am v.... Vi du: Cira Lo. Bee-lin . Nam Trung Bo . Phuong DienBien Phu . d) Ten dia 1y duoc cAu t(.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. My.. Anh. . Men-ban. Viin phong Quac hoi. Sing-ga-po. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. . Lach Truong. Vanphong dan tinh Nam Dinh.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. D5i voi ten dia ly chi cAu t. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b.1O nen dia danh. Bfic BO. Vam Co. chc Ben Thanh.Van phong Chu tichmrcc. Ten co quan. ben. Co-pen-ha-ghen.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . ctra. Vi d\l>Quan 1. d) Ten dia 1y chi mot vung.. IV. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. cAu.. Uy ban . linh vue hoat dong cua co quan. t6 clnrc.. ~huy. v . Binh Nhuong.1Ch. Vi du: Mat-xco-va.. Nam Ky. vinh H. . .. ten nguoi... VIET HOA TEN CO QUAN.. viing. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. cAu GiAy . khu vue nhAt dinh .10thanh ten goi.c. Vi du: B~c Kinh.. biSn.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t... Tay B$l Nha . ta chile. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet ..

. Phong Chinh sach X3 hoi. . . Hoi Chn thap do Viet Narn. .'_.. . .. Vien Ung dung cong nghe. Bo Khoa hoc va Cong nghe. T~p doan Cong nghiep Than . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. Truong Ti8u hoc Thanh Cong. ... tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh.. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. BO Thong tin va Truyen thong ..BO Tai nguyen va Moi tnrong.. .Khoangsan Viet Nam.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. S6' K~ hoach va DAu tu. .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. . ..Bao Thanh nien. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Van phong Trung uong Dang. . "tLf -- "'~~. Sa Tai nguyen va Moi tnrong.... . ... Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.. T6ng cue Hai quan. . Bo Cong Thirong..Nha Van hoa huyen Gia Lam. Tong cong ty Hang hai Viet Narn. . .. Cong Thong till dien ill Chinh phil. Phong N ghien ciru khoa hoc. . . .Tbng cue Thue. • . Bo Van hoa. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. .. Nha Xufit ban Ha Noi.Hoi Nhac si Viet Nam. . Bao Di~n dan doanh nghiep. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. Tap chi Dan chu va Phap lu~t... Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat..Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam...Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc.T~p doan DAu khi Viet Nam. .Hanh chinh quac gia He. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Trunge" .Vu HQ'Ptac quBc tS. hru ttit. ..Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due ... . Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. sa r r t. . .. .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Tap chi Tb chirc nha mroc. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. .. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi.... Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam._ . Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.S6' Tai chinh.... S6' Giao due va Dao tao.. 3 . Hoi Nang dan Viet Nam . Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.. nghe van thir. Hoi dang Thi tuyen vien chirc.~~ . Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. Sa Xay dung. Trung tam Khoa hoc va Cong "t.-.. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. Chi Minh..Hoc vien Chinh tri .::.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. The thao va Du lich. '\ . Cong ty Nlnra TiSn Phong.

VIET HOA cAc TRlJONG HOP . Ten cac huan chuang. Truong phong... ' . . Charm Van phong. . Pho Giam d6c. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh.Chu tich H6 Chi Minh. Thfty thu3c Nhan dan..vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. .. D~ nrong Vo Nguyen Giap. Giam d6c. 4.Ic tnrong.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M .. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. Huan chuang Sao yang. th8 gioi (WHO).. Bang T8 qu6c ghi cong. ": ' 2. Pho TAng Cue tnrong.. Huan chuang Chien cong. Ten clnrc vu. Huan chuang Le-nin. Pho Tnrong phong. SARBICA. Dang (chi Dang Cong san VietNam). ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. N ghe sl Nhan dan.. . Ten co quan. T8ng Giam d6c.Pho Thu tuong. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). t6 clnrc cua Vi~t Nam.. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. Anh hung Lao dong. ngay ky niem .. Nguoi (chi Chu tich He. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan.. hang. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. hoc Vi du: . Pu-tin. Pho O. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. ngay kY niem. Nha giao Ifu tu. T&ng thu kY. KHAc 1. huy chuang. TAng Cue tnrong.V. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Giai tlnrong Nha mroc.2. Ten cac ngay 16'. TBng th6ng V.. Vi du: Bac. vi. Chi Minh). Huy chuang Chien S1 ve vang.. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Huan chuang Khang chien hang Nhi.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. Pho Chanh Van phong. Huan chuang H6 Chi Minh... t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. 3. . a V. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. SNG . Vi du: WTO. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. lTNDP~UNESCO.. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . 5. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 .

Tan HQ'i. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. tSt Doan ngo. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. dan.. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . tic di€n Bach khoa toan thtr." iI 'i / '-.. . ngay tet. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. tSt Nguyen am . . ngay l€ ton giao . tiet Dai han. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. thang Tam. 6.. . '... tQI?\c. .Ten goi cac ton giao.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien.. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. giao phai. B¢ lli?t sir. Cach mang thang Tam. . Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. Mau Than. Vi du: Ky Ty. . tSt Trung thu. Ten cac nam am lich. Mau Twit. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do.Can cu Di~m a..' C ong san. Trieu TrAn.. Ten goi cac ton giao. . khoan.. khoan. 9. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). Truong hop vien d§n cac dieu.. tlnr Tir. . giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi.. 7. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. ngay tiSt. di~m. thang Nam.. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. Phong trao XO viet N ghe Tlnh.. Luat Giao dich dien tic. Khoan 1. Vi du: Phong trao cAn wang. Vi du: .." i' 8. sach bao. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh.. Ten cac tac phfun. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.

. ~ '.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao.Dai . dao Thien Chua.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. . dao Tin Lanh. ." 6 .. Vi du: duo Co Dde. Rai giao.. hoac. Iii PMt dan.. thanh ten goi. dao Cao . duo Hoa Hao. Thien Chua giao.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->