BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

+ Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. nganh thuoc tinh (e6 t11. ban thuoc huyen: Soc San. . Ha Ttnh. huyen. ban. ban. 6 . cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. quan. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. ban.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan.). Lat. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. tinh Lam D6ng): Lam D6ng.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. ban. cu th€ nhu sau: . huyen My Van. tinh Hili Duong): Hili Duong. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi.. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. t3 chirc cap huyen 13. . thi xa. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. ta chirc d. ban. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. qu~n. Nha Trang. ten ella huyen. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP.1 so tai thanh ph6 H~ Long.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. thi trfu1) noi co quan. thanh pha thuoc tinh. . thanh phd thuQe tinh. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. phuong. t6 chuc d6ng tru sa. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. xa. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. t6 chirc dong tru sa. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. ban thuoc thanh pha: TP. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. thi xii. tinh Hung Yen): Hung Yen. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong.

Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. nam ban hanh van ban Ngay.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. so :van j . nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. .•• " DiSu 10. -". kY hieu van ban. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. ban thuoc thi xii: Bo Ria. nam van ban diroc Ngay. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. '. thang. bang chii' in thuong. nam dung chi} s8 A-r~p. cOchft tiI 13 dSn 14. tinh '. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. BQ Qu8c phong. thang. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. sau dja danh co dAu phAy. ban hanh. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. Go vap (thanh ph6 He. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. thang.. ten loai van ban (nghi quyet. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. thang. Chi Minh). 2. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. dia danh va ngay. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai.. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. ban thuoc qu~: Go vdp.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thang. k8 hoach. dan xa Kim th] trAn do. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. ta 7 .'. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. . cO/ . va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. thang.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. tai 0 4. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay.. nam ban hanh van ban hl ngay. bao cao. quySt dinh. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. tnr c6ng van. cac s8 chi ngay.xa~plnrong. b) Ngay. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. . 2 phaighi them s6 0 truce. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. kieu chtr nghieng. t6 chirc ban hanh. thang. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . TP.

QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. IcY hieu van ban.. NQidung van ban 1. ro rang. chinh sach cua Dang. nam ban hanh van ban. each diSn dat dan gian. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. b) Bd Cl)C cua van ban 8 .ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh.Duoc trinh bay ngiin gon.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). trong cac Ifill vi~n dan tiep theo.' . phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. t6 chirc '. ngay duci ten 10~i van ban. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.. . vi du: " . thang. cum tU thong dung. ten co quan. cum ill do. dugc di. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. chinh xac. sa. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. ngay. £>6i voi nhtlng ill. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: .Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". ki€u ehfr dung. ky hieu cua van ban do. d~.Su dung ngon ngfr viSt. . cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. cO' chu tir 12 dSn 13.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. bang ebti in thirong.. phap l~nh).Phil hop voi duong 16i. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. .iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. ki€u ehu dimg. . chi gill ten loai va sa. vi du: . each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. dS hiSu. kiSu chit dirng. ban hanh van ban. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong.chtt 14. d~m. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. net li~n. luu trfr nam 2009 Di~u 11. ~ . . chu tnrong. co ehu 14.

s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan.5 dong (1. diSu. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. muc. di€u phai c6 tieu d~. . s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . ki~u chii' dirng. d~m. diSrn . diSm. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". cu thS: . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. di8m ha~c theo khoan. dam'. canh gitra. '. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. muc. . "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n.. di8m. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir .' can cir phai xuong dong. . chirong duoc trinh bay ngay diroi. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. diSm thi trinh bay nhu sau: .Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. khoan. kieu chtt dimg. co chfr tit 13 den 14. khoan.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. each IS trai 1 default tab. khoan. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. . d~rn. cO' chi! tir 12 dSn 13. thtr 1\1 cua phAn. -. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. cuai dong c6 d§u "cham phay".n". '. bang chu in hoa. khi xuong dong. co chu tit ·13 d~n 14. di~u thi ph§n. kiSu chit dirng. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. b~g chu in thuong.Muc: Tit "M1. di8u. rnuc. muc. muc. Tieu dS (ten) cua phfut. canh gifra. canh gitta. khoan. canh giea. kiSu chu dirng. hoac thea khoan. chuang.C thea phan. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. 15pt (exactly line spacing) tra len.Phan.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. .. d~.Tuy thea th{ loai va nQi dung. kieu chtr dtrng. chuang.Di~u: Til "Di8u". co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). . chuang dung chit sa La Ma.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. 9 .. khoan. . sf. 2. diSrn. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1.27cm (1 default tab).5 1ines). . di8u.. chuang. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. b5ng chit in hoa. bkg chi! in thirong. 'jII . chuang. . khoan. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. rieng can ctr -cuai . muc. chuang: Til "Ph§. diSm. co chfr tit 13 d~n 14. .

muc. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14).s5 thu tu. : C.crum giij'a~bfulg chii' in hoa. ki6u chii' dirng. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). t6 clurc. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. bQ ten va chii' I. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi .'~. nSu khoan co tieu dS. sau s6 thu tv co ddu cham.u. d~. ". La Ma. . d~m. KT. dung chii' . khoan. vidu: TM. sau s6 thir tv co dftu chfun. dam'. '.' x Diiu '12.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . kiSu chii' dimg.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. d~m. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. d~m. co chfr ill 13 dfu! 14. b~ng chtt in thtrong. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14).sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. . bing chtr in thirong. ki~u chii dirng." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. ki~u chfr dirng. .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. vi du: . n8u khoan co tieu de. kieu chtr dUng. . ki8u chft dirng.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. . cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14).thir tv cac muc .PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.Muc: S6. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. . co chir tit 13 dSn 14. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. b5ng chii' in thuong. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . HOI DONG NHAN DAN TM. . BQ TRUONG THU1RUONG 10 . b~ng chii' in hoa. ki€u chu dimg. . canh gitra. chl1C111g. bang chit in thuong. khoan. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. sau co dftu dong ngoac dan.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. co chfr tU 13 den 14.· sa . kiSu chii' dirng.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. di6u. muc.' . ki8u chii' dimg. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. chirc vl}. diem. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. . diSm thl trlnh bay nhir sau: . Quy~n b:}n. .Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM.

t6 chtrc. Giarn doc (Quyen Giam doc) v.. IcY thira uy quysn do cac Co quan. cno nhiern). TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef.ru6ng. lanh dao cac C\lC. t3 chirc. Ch~ tich. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. B6i vci nhimg ban." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. t6 clnrc. to cue. khong ghi lai ten co quan. vi du: TM. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. ddu cua B9 Xay dung) KT. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. cap pho phu trach. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. nhiem vu.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. to chile quy dinh cu the bang van ban." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. trir cac viin ban lien tich.. vi du: TUQ. .Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. Thu t. CmJ TICH CHA.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. t6 chirc ban hanh. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang.NH VAN PHONG .. . GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. "yi~c IcY tlnra l~nh. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. Pho Chii tjch. v. van ban do hai hay nhieu co quan. I. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang.v . Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. vi du: TL. Ph6 Giarn d&c. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. Giani d&e.v . quy~t 'dinh quy dinh chirc nang.. vi du: 11 . t6 chirc. Q.

Dau cua co quan. Quyen han. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. nhiem vu. giam sat. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. kieu chfr dimg. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. de biSt va dS hru. co chii' til 13 dSn 14. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. "TL. b§ng chii' in thirong. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. d~ bao cao. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. tA chuc 1. d~m. chirc vu cua ngiroi ky. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. Can err quy dinh cua phap lu~t. tnroc ho ten ella nguoi kY. kh6ng ghi hoc ham. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. t6 chirc va quan h~ cong tile.". "KT. t6 chirc. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. dS kiern tra. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. d~." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. DiSu 13. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh.". giai quyet. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. quan ham. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. din cu chirc nang. t6 chirc. ThS thirc . "TUQ. cO' chtr til 13 dSn 14. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. D6i voi van ban giao dich. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. f)i~u 14. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. NO'i nhfln 1. quyen han cua ca quan. dS trao d6i cong viec.TM. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. 2. moi dau dong toi da 05 trang van ban. dS thi hanh. 2. D~u cua ca quan. trum len mQt phan cac to' giay. kieu chit dung. hoc vi.". t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. Ky thu~t trinh bay . HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. 12 . Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c.

noi nh~ bao gbm hai phfin: . thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm.nsubl ky" va !!1ft! trat). t6 mQt hoac mQt sf:.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. ban ._cu6i dong c6 d§u cham phay.. CCJ chit tit 13 dSn 14. ~ . t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. then la ten cac co quan. t3 clnrc.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. ten m6i co quan. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. phia dum la tit "Nhu tren". tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. . 2. vi du: . co chfr 12. kieu chu nghieng. co quan thuoc Chinh phu. t6 chirc. to chirc. to chirc. Cac BQ.PhAn li~t ke cac co quan.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. t6 chrrc. ten m6i co quan. . don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. dtm. d~u phay. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . t6 chirc). dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. cac gach d§u dong diroc trinh bay . tnrong hop cong van gui cho hai co quan. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. co quan ngang BQ. cuoi dong cuoi cling co dau cham. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. sau do Ia ten cac co quan. t6 chirc. t6 chirc.. d~.b~ng chit in thirong. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. neu cong van giri cho mQt co quan.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec.. ch:1m. cu6i dong co ddu chdm ph&y. . TiI "Noi nh~n" dw. v\1 eOt!. kiSu chfr dimg. co chu 11. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". tiSp· . dan vi va ca nhan nh~ van ban. d6i voi van ban direc giri cho ..mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ki6u chit dtmg. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. ca nhan nhWt van ban.Uy ban nhan dan cac tinh. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . t6 chirc hoac don vi. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. Ubi voi cong van hanh chinh.

dia chi thu di~n ill (E-Mail). 6. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. Phu luc van ban phai co tieu d~. Di~u 15.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. b) DAu chi rmrc dQ kh§. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. cu6i cung la d~u cham.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. thirong khan. d) D6i voi cong van.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. 2. t6i m~t ho~c m~t). van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. tren do cac tir "KHAN". "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. sung dia chi co quan. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. kiSu chfr dung. hoa t6c.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. s6 Telex. "XEM XONG TRA L~I". 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). hoa tac hen gio. 7. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. Cac thanh phin khac 1. t6 chirc. d~ va 14 khan .1I1g an ch€. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. ''THVONO KHAN". d6i nrong dircc phd bien. s6 Fax. s5 di~n thoai. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. SU d1. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. "LtJU HANH NOI BO". 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi.

t6 chirc sao van ban 3. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. canh gitta. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. d~m. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. dia chi thu di~n til (E-Mail). Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". g) s6 trang van ban duqc trinh. khong daub sa trang thu nhat.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. phong chit Times New Roman. s8 Telex. 2. d~. CO' chii 11. b~ng chtr in hoa. til "Phu luc" va s6 . kieu chit dirng. d~m. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. kieu chii dimg. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. bfutg chii' in hoa. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. d) Dia chi co quan. CC1 chfr 14. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. ki6u chii dirng. se. ky hi~u bing chii in hoa.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. co chfr til 13 den 14. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. co chit til 11 den 12. t6 chirc. cO' chii 13-14. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. co chit ill 13 dSn 14. kiSu chir dimg. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". kiSu chu dirng. s6 Fax. bang chft in thuong. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . 56 di~n thoai. bAng chir in tlnrong. kic~uchii' dimg. Ten co quan.

Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. dAucua co quan. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). nam sao (tai 0 sf. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. T~p doan kinh te nha mroc. quyen han. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. dtroi mQt dirong ke net liBn. co chu tiT 13 den 14. 4). "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. dau cua co quan.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. Di~u 17. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. s6. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. Ky thu~t trinh bay 1. 12. nci nhan (tai 0 sf. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III).chuc vu. T8 chrrc thtrc . b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. 13 va 14 ella Thong nr nay. thanh ph6 true thuoc Trung irong. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. dia danh v~ ngay. • b) Ten co quan. hien . thang. co quan ngang BQ. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. chirc V\!.mquyen. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). BQ. d~m. kieu chfr dimg. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. DiSu 19. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. 16 . 2. nam sao. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. 5b va 5c). 4. Icy hieu ban sao (tai o so 3).. Uy ban nhan dan cac tlnh. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. co quan thuoc Chlnh phu.

.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). > . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. cac Thir tnrong.Van phong Trung irong Bang.V1n phong Qu6c hQi.VAn phong Chu tjch mroc. . . . cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. . I.TOB: an nhan dan t6i cao. . ..HDND.I. a r . cac PM CN.Thu tuong. 320b. thanh ph6 tnrc thuQe TW. ~Cac T~p doan kinh 18.r&c(91). CO' quan ngang BQ.Cong bao.BNV: BQ tnrong.Cac BQ.Ltru: VT. .~n: . PC (BNV). A -' . .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. .. 17 . .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. .VPCP: BQ tnrong CN.WebsiteBNV.Cac BQ. . CO' quan thuoc Chinh phu.~ Noinl. .C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). .Kiem toan Nb' nunc. TAng cong ty nha m. Tran Van Tuan .. UBND cac tlnh. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.

19. 13. 32. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 25. 9. 11. 10. 5. 3. 29. an PA DA 14. 6. 27. 15.. 21. 16. 7. 31. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 4. 00 BN ~--=-1. Stt 1.J-' 2. 2. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV .24.IET (K' ~~~~. 3. 30. 22. 26.~---------------~ ~'~~~~. 23. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. . 18. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 20.

...."~~~ ~... -- .. ." ~j....:.':"'~\ ~f[''!!'.... ._ ...... .".. ..._.. ' . .-~-""-. _ I .. ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily......~l)t . 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ..__ ': ........ I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I..__ .- 7b l _ . . .-./ ].._- ..~ . __ __ ..{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ..._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\.!~tzf '..__ .....'. (IG .(') I - ~ .-""~.....0 '~r. fhv luc I! . .....II ) 2o-zsImm .. - ~. ...~-~ 14 -- ._ .. . _.._. 'l.' _....... 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ..

"""".. . t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. ". 7b. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. thang. dia chi E-Mail..vin baD Qu&hieu Ten co quan. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. chUc vu. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. : Thanh phin th~ thu~.'P. Ghichu: 080 A J. ta clnrc. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan.. 9b han. dia chi Website. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . s6 dien thoai sA Telex. 7c 8 9a.

5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". .. nam sao Chirc vu.. 4 I~----------------~. "'.. ~. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.-. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. . . . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th... t6 chirc sao van ban S6.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. I .rc bin sao 5~ 5b. _~ _ L" ~. _.. . 5b ~ ~ ~~ . t6 chirc Noi nhan . _ft ~~ __ ~. ... IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. o ~ V) Sa 7 . - §• ~ ._ _ I p . thang. ~ _ ••• __ . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.

..-'1'- "'_. __ " b .!. _ V~_~~.~ ..-_....... -.3-!± f)~8?. . _:--E9.." "- Inhoa ._ -.. nn.~_~ . _ _ _.... ...._. .. _ ".. __ - .....--.~~ 5 -_ --_ a .. ... ._ "' 1.~ --"._.. _ "" . _ . . _ _ . "...""._ ._.>_......=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~. ..---- .".. ._......."..32. _ ._ --...-... ! .~ ... _.-"" . .__!± .._ ...~ ~~~~.@~g?'1..!.~...... __..~~~~~~~ h~". .. 6 ~-....__...!?=. nam In thuong 13-14 Nghieng ._.. -f~ ~~£=====---. _ _."_ _ "" _--_...._..... .... f:){.1:-•.~_~. "..~_.. _..!.--"--. ??_"thq!!g_.' NQi .-..._ .~ 4 Dia danh va ngay..ban " " ._.. _..--". _. _ _. ..!!g ta~~~g. __ _" . _... _.._~ ... _.. ...c.. .._.E. .:. ._--. . -._ c ".~9.- . ...._-...."'... ... .._~~.. __ _ _.•..§.g~ __ .. ._ -..._.__ " ....~~~~~~~ _~~." _ -"_ _•• __ __ .- .._."'r.. .. __ •..._ .." .._.-. ._" ... __ k:~. .....Q?.}.••_ _ -_ _.--.~ ....~§i~.. "_ __ _._" _. .dao '. ... ."..v[!. ".!~~.._ _...... _.._.. "_f-'!E~. !_~_-.._--.''''In tbrrong 13-14 ...._ _. " . "-_ _ _.-"-_ _-_. CHITHI ._ ~"._"".: ..?:_. . "...Dono..._. "-"..>' an -. -""'"" ._ .. ".=rrr=:': ..._..._ -Ten Ioai van ban _.._~"_Jn"~~~g."_"'''_''_''_."" _ ."".....Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_.._ _ ._.__. 14 ! l.... .._ _ " "_._.chi "'..... _.." r . .---"-7:""-... _... .... ..__..!_~_~!!".'..-. _ ---.._ "".._..._ _' _ '" . ~]:..~.__ _._"~ ..:!!.-..."_.. "..-"....?_....:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".._~.-. . .~~g__ . _ ._.... £)Ung." --""" • I . !...._ -.._...-_l__ .. _. ". •• ... ... _:.... con!. _ . _..._"__.-Dei vm .. _ .....Q!?:J. . .. thang.._Q92_ 1 Trone cong ' tac._ ..._ _...!.!~._~!!~~.....~ ._ ._"__._" _!~ _~ .. _ ..9.''''''_.. chuoug.. .- - - 14 " --_._ . ' .~____ ..--"'" -'"'. ~... ..~g!!! .} _ _.." 1 ~ ...- Hit NQi..~g ... .rng ...__._. _ f... . _ _ .~~@:~.. __"_ _!~ T~~~ " ~-_.."l -."" ._.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.. ~_ Cv.9-_.~!~~L ... _.-_ .!!.!!_y~~P... --- ...-.!." . c~" "..:5!. _ _ _ _..._ " ~... ._ _ ".. . .. _ _ •• __ __ _-_ .._~~~..__.:-_Qo~_~~qi_ "._ __ _ " """ " __ ..-." _" ".. __ ...._ nQi dung ._._ . " _._ -._ ..~- .-'"__ .~Q~~...''' t " 1.-.:: _ ._._y~_~~_.~g __ __ _."..""" ... ."." .. ~S?.._.!ip_:_!~..__ . --""'...._ ._" ii..L__ ~ __...JE. _ . ..'-_ _---.•..-.!. _ . _.. _. _ _ .. " •.._.._. ..• _.. .-- ..•. _.~~ ~ c~~."_._!!!. _._._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ..-.. . __ _ _._. _ " ..~n __.?J'fY._ .§_~~. _ .._!!t_ h?a __ ~1._" ".-."".. __ _...•-_.~:. _ ___."" _". .?-. " .._ ..-dung van "..Ijo' .----- _ . "._.. -'•• __ .". ~ __ _......-- ". ._" _.~!!!g..!rich_y-e~._ f. ._. ._ _._""''''" . _ _ ."_'_.... uom phan._._.. ..~~g _ .--._.!lOa 12-13 ~L d~_ . ._.__ "'"'_ _. . ~ ...-~-- ...:12 "'-". - Ten Ioai va trich yeu__ .."" ".•. 'i "..~1?!?g_!!~ ~!.. .""""""..!!-8 __ _... ...''' .. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 .. 1. 1...-"._ _ .." " _ _.?. .. .. ...._ _~Q~G~O~ ~ ....§~.i~ _._.!~ ".. _~~!!. _" .. _...~~~g.J.!?El ~_y~"..::.~ -..g~!_i!!_~ . _"_ ........C .. ~~g__~~.. _ . (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _..ke ben dum .9.!!.. _.?gq2..!yfi!!~..-_ ._ ...[__ __ _ __ .."" .! j " "" •• -•••_.:. __... _"..'..-14 _ .v.".__ _ '.. 1 .__ ."-. ?i~~~L~-.._ J:?_. . _" ". !?2.~._.__.. ~ th~~g_ _. __ ____.•••_." _"_ ..._ ~~ ~ __ _.....~-.._ _ _...f!1~_p!!~_~_ ._ ' v ..~o~_~l~_._--.

..-._J?~~._ .".--.a-l. Til "kinh girl" va ten co quan. • .. __ .---. _.YNQ Q ~ _•••.. --.. .. .'i!!m~M.m ~ ._.. - _.lC.: ~. 14 ..--.r.-va~.---_ .-. ~ Phin.~~~~_.~.__ . _. Tii.....~ __ ..~~ .-... .•. .-. ..:. -.. Ban sao van ban -·--·-r--······L-.~ -._ ~_~~3:... khoan.....- -..----...--. __ .~_---_ ...-.-..------.•••-.. _ . .-. _~~.._ .._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• ._ --'. -. . ...-._n __ ...J~~ . In thmmg '-n_ .-.-:" Dimg.__ _ ....-...-...--. 14 -.._ _. ••••• ~ .••-.......n~ ill thuong __ _!n. --. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ . __ . _ . --_~.~_... · ·._ _ ••... n ••' _ __ _ .I' .-........·C-~~·hjnhth~c-~·~~--..-- Muc 1..l. •••_ _.X_~.~... ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn..'~..__ .. .._ . In thirong 14 Dimg __ ..---- .!_~ -_ .. -_ E~..Tieu tiet ._-...._. _ .f!li_~... ~.~..._ --------. -._.:.. .._. ----..~ ~ ... .-i"4" '''---Bfulg---'-'-. .__ _ . . _~_C.... d~ ---- . --r.-._._.-.~_ _ _ ~. _ ...-......_ ! __ . _.--._ _!!!.... -. ...·--.-..g 'T:f._ .~~...... __ 14 _ _ ••••••---- ......-'.. _ .~. __ _ .~ ...---.x .. ml......-~!h_ _ 14 DUng --.. _ _. _....__ .... - - . . -=::= :=:=T~~~C:=~J= .._...m__. __ ••••••• u ••_ HL~. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ..:..·····-···-......_..-..p. -...... ..=-. ••• •..._ _ _ " _ " _..-.-.....!~_.__ ~!!~_gJ.!Jiing.' !..Tieu tiet _r__ "... _.._ _~ ..~~t nhan · ·-_ _."' I.~ ~ l_~::_!~___~~~_~.-.--.. .._. "" -~.-'~Phfui·....--' .._~h!!_!_...Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.. __ HH •••• .--..~~~~-...--....'"-·-· . : .Q.. _ ••• ....... ~._. -.--~~--.-....__._..._. _ ~- ~. ....~ .·-·------. .....~·· ..----__.~..":: .: ~--..--~--. I -.--- _...._ . ~ 14 -. ---_ .. diem.-..Tiet In tlnrong _n.:!!_\lC __ ! ..-B.... m •_ -~-Khoan. __ _ __ "iIrj _... ._ __ ..-.7 ••._ _.....· ._"_... .. Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke..._..-~~~~~ Dien 1. ___ _....._.-.. ·.--. _.y._ _.. ' 14 _ -_. -...!~~g ~~~~ . -._ .... -- " -".~. _... . _." ---. canai--·· .-...._.._ - In ....._ ._-_ .._~e __ ..._ . _ _ ~ _ __ _.... ...h.~-. 14 DUng.__.a_Iloi ~_g_. ..-.- _ . ----...- -._._m~__ ~ _ ~~~g __ .._~ _ _ ...!!A~:~n_ -~~'..-..-._ .•. _?.~~-.·.-"-.. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile. _ ••••- _ __ . \[.~E..--.~~~ . ••__ •• L. .---.'''-''1"4-' ........~ _ .:. _ .__ ._ ... 14 n__ . 1-.. ··-nn--....:.---..-.... . _ ....iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.-._ ... -_. -.-..~ . .. ~~_G..... ~ _}.._..~:-J ..~. _ ... __ _ ~ .."' •••••. ••~._ '..Til "muc" va so thtr tu __ .. . ·...-~.-._ . ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~..~_ In thuong • _ 14 c~~.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ .---.~E?.._ ...._.m ..---.--···--· .._ ___Y.!_._.._ ... 13-14 ~ ••-.. r •••~••. -.......... .~__ }_~.... -_ .-. ~-.._~~~. 1\1 so tlnr . _._---..~ thuong In ..{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ ..• _ _ _....-·~..... ". __ __ _ _ _ ...._. . .•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .. d~_ J~_~Q:. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::. _ __ ---._ ~Til "phan' .T. !~-1~_~g!. __ --=-..::~~I~D:~G..._ _.••..Dieu __ ...._.~ _ .... _ __:_. __ ____ m __ .. __ " . _.•_ _ _.- ....-._~_ .. ~._ ~ _ _. _ : ti~~_~.-..-~ .-._ 13-14 _ . ~ ! v 13-14 Dimg _..-..__L _~_.!L!:!. _ _ _ __ _--_ .... ._ ..Ii~! __ ..Fl=~~.-...... . _..-.. Dtmg.-._ .. _ '__'. !!!!f.~~] ch~~~L_ ...-.·-···-...-...-._"'_"''''''._. ._tiSu ti~t ti~t _~ j__ . .. _ __ _ _."'_ . __ _m . _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.s -.-....~~ •••• _ •••• _ ~ .I: __ ~~ ----. __ 'H_ _. -._-_ _ .~ . !¥~_g_. _!±_ ... th~_~_~a p~~-ch~~$.-.--.. __ . ~..-----.- -. ~ •...·-~··Gili. ."~ ..-_ .. ~_. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ .._ _ _ _ _ __ .. ...._ _.._ •• _.--.--. -....._ _.____. ..!!.'''illthubD. ~ . <Urn __ •••_ ••_ _m._---........~.~ •• --_ ..... _.. == ..._9v..·:···~·~~h~~g.·-·.._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .-._n _ .-A Dtrng + -- I+ _ •••• . . _._._ •••• - -- ---..-...:...-.~~~_~~..!. 1. ._~_ J. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : . r_'""'i.!~T...... .. 2 ..._.~_~!~~~_!!~.." 13-14 fJimg .--.-~ __ •..__ .._m _ __..... ._".--.. Diem ..-.. _. --.. .•_ ....nm . -'-1'4-'_ ... •.i:="::"=F~1W-.•••_.- .

.BO NOi V1._ _... .BQ Tai--chinh..... .Fax: _ -_ _-_.. .. -_ -_ So trang ..~\!~ ..._ 14 2._ In thuong _ _...I----. ---._- -_ ... - co chi? 14...--. dcng tren co cnu L·~_ ':'._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _....-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar. __ .q$ _...-._._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.. _ _ __ In hoa 13-14 -. dong tren co chfr 13.-.---..-...: ..-1"--'" " __ _2~.-.-.... r.. --. _ :. .."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~..........~ -. . dim --_ -- 'BOA T6c -.. r.l.. .- _ -_. - In boa ". _ _ . ...-13-14 Dimg.....~....- . TRIeR SAO._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ .-.... ~ '1'" d' ..........-- -..:~.-_.. -.- - _-t- -_ - van ban.._ -(--_.h'~ " ... ~~.__.-. m ._"_._ .:..'J.~I~~~:1~~~yan)~.. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX._.---.- 10 Chi ...... SAO Y BAN CHINH. _ ..~.Dimg .-... .-.-..... Clan h va flfl'.YL_... _ _ __ va so thir tu . .!!!._... t.._ g .Tir "phu luc" Phu luc van _. ".. tUm I DlJTHAO _ X'. 7.\~ ~ ..._ -.. '. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.. __ _.. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg._- I~ •• _ ~ _-. __~~... ~~ ._ . -- KHAN __ ..":TIco chu 1.~. dam "-.. -_. - .2 th Dia chi co quan.!?~ __..TV..__ f-...". "" ~''J r _.-_ _ // T' 1 J...· .. to clnrc. _ _ _ _ -.. ...giam phai th6ng nh§.(300)..-. -1----. . ... ~.-..~l!!!:_~L!.' F01 . --- __ . _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+._._ .--'-'---fu"th~~g" ..._... ·.. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .~_.... -- Diu chi mire diSkhAn ------._- DUng ._ _. _ _ _ 16 Hinh thuc sao .....Bo K€ hoach va Bau ttr...- - - - -.!?~ va s...=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. . tna . - -.~Q!: ~ .-. _. --- _.-- - -----. ... ~ !< .----. In hoa. _ _ _ __ _. .... _ (04) . "..._ ban __ _ -... -'J..... ~lJ"j... _ _ _ _ _ _ _..""-"..- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg...._ ..." nam van b.----. -..~~.. . -PL..t.!.13 '~7.. ...-_ __ 13M14 Dimg. -...._ _ _~hy}y~~r-_ .. PP.~.._.. _ - _··_·.---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.~.._ .. _:.~ CHU VIET TAT "_ -.t._...- I - -. .r--... .~. F' .-. ~ 'fHlfQNG -... . --_ _ _.....-----··. ... .- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'.. r-... - 13-14 --_ Dimg.~~~:111 ·· Hoan Kiem..--- . ban sao .- II - ... '" ." lu~g_. BANG .--..-~. nhftn ~ _.. dia chi E-Mail Website: s5 dien . ng..- -_ ····i·~t"·...ia -~ vs .-.!h.ii·. ·_ .-KfrijJ· .Tieu de cua phu 15 ..·--H·-··. SAO LUC 14 1----.--...---.-..- -t-. __ .. _. _ __ 9 . __ __ _ _....-.__ ... ..om... I DlJTIIAO J. Ha NQi -_ -r-.. _.. -.-.. 13 14 --._--. co cmr 13:' di·. - _ -. .... . -1.'~..-dam ... dong duoi . · ·_·--_ · . ~-- dim .. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ ....... _ __ - "_.... . __ .__ I ILUU HAND o~:~ I .-_ _ .... - _ __ ....... _ _" __ " __ .._.. -. .!!!~~g_r--J. . Ouoc hieu..(' ....-_.'.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · ...·······- __ -. vi du: Qu6c hieu. _ So xx phoTrangTien... -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .... .-__ _ _ __ _..__ _ _ luc _...-~g .

Van ban e6 ten loai khac ..1 ..'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1....10 MAu 1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .1..1 ..11 .16 Miu 1...1..18 M§u 1.6 M&u 1. GiAy di dU'img ..2 Mau 1..Tlnr cong Ban sao van ban 2.13 Mau 1.4 .Phieu chuyen Mftu 1.. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .1 Mlu 1.2 . Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .5 ~u1.19 .9 Mlu 1.Bien ban .7 Mdu 1..van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .GiAy bien nh~ he sa ..14 ~u 1.. GiAy gi6i thieu .. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.Phieu gtii . Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.17 M~u 1..Cong vAn Miu 1.12 M~u 1. COng dien . GiAy nghi phep .15 Mau 1. GiAy clnmg nhin .3 M~u 1. GiAy moi .8 MAu 1.. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi . MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.

.. VllT NAM > S8: !NQ~.. (3) .......... t....• ngay nam 20. t ~ •• " t •••••••••• ........ .... .•. C ancu " ...........1. ....nh phuc thang ).. ..... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~....~ ... . (8) Ky hieu ngum danh may..~ (6) . ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. NGHjQUYET (5) .. TC QuAN (1) TEN co QUAN... (4).. tA chirc ban hanh nghi quy&....•. nban ban va.•...Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ............C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ...... TRAM QUYEN BAN HANH ~.. tf.............(1).. Nui nhQn: .... Axx(8). s6 hreng ban phat hanh (neu can).. QUYEN ~N. ... ) .......... (2) Ten co quan......... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.... 4 .TV do:_ n.... (4) Dia danh........." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ..... ....LUll: VT.... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ........ (6) NOi dung nghi quy~... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn)...... 2 ....... Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .......1.'...Nhu Ditu . IcY..._" " "~ Miu 1.......................... " .. chile chu quan true ti8p (nau co).•..

(4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt.. (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .....7).1... ..Nlnr DiSu ........d: de 3 .. .1. . .... (3) ••........ . ~ + ....l coo nguoi IcY (ph6 CM tich).. ~ .. TmtONG TRve HDND em) vr. ..... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT... .. .. QuytTNGHI: (5) + .....xx(8).. . ~." v30 wac chec vu Chit tich......Mlu 1. . ~~..• (1) .. (7) Chfr viet tit ten. .....nh phuc thang ndm NAM. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003. (2) Dja danh.......... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).. can cir .... ... A..... a a .. Uy ban nhan .. Ghi d..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)..• ngay 20.. (Chft kY.. ( - _ "'-_.... 1& xi.. ..... (4) .i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /. 10 .. (2) ...... .. . .. ...Lim: TM. . ~ iII iII .... . DO" 1 leu . NGHIQUYET ... thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi.Tv do . sA: INQ-HBND . .... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may. ben dum ghi chite V1. ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh..0..... ....~ ~ Dleu ol..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •... ND'i nh'n: ..H.... ...... ~ . (1) ••• dan ngay 26 thang ...... (5) NQi dung nghi quY&. th1 tdn). thimh phA thuQc tinh...

.... (5) "' .LtJU:VT... t8 chirc ban hanh nghi quySt..... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet...Nhir .. 16 chirc ban hanh nghi quySt... ......... nhan ban va sBlu(...H.......... TEN CQ.. (6) Noi dung nghi quy~t....... a ~ ~ ~ ~ ..... niau . .... ...... IcY......... '. ngily sa: INQ.......nh phuc '" (4)... (7) Chirc V1....... ~....... Noi nhlin: ............. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit . TM...Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA...." ..... (9) Ky hi~u nguoi danh may......... ........ tit 4 ..... HQI DONG QUAN TRI ....... ~ .. ...... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)......... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ....... t ........ Di~u ... ....(8)... t . .....2 ........ (3) ......... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&...... ...... TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN... (3) Chii' viet tAt ten co quan...l cua ngirci IcY........... ...... ........... (4) Dia danh.. .........:..........lI1g ban phat hanh (nSu cAn).1........... I .. dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan... cin)............. (2) Ten co quan... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ............ tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT..... .........Miu 1.1.. A.. Can ctr . ... NGHIQUYET ....." vao tnroc chirc V1.. (2) ••• Can cir ..... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).. thong nam 20 .. ...xx(9).... ~ p ..Til do ....l CM tich....

..nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4)... . cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. ar. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~... t6 chicc chu qUlin tn.. . ~ ... nam 20.. . (CJm. cUA NGlfiJI KY (11) ... TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. . (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.rc tiSp (nSu co).• CM tich ... ..." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' "..J.TM.). 16 clnrc). de nghi cua ot . . ell' f .Luu: Yr. (8) Neu cac cAn cU tn. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh. J._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. (5) ngay '.' ..2 .. (8) (9) .. ".lap....... (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . 'san ThuCmg V\!.. (13) Ky hietI nguOi <tanh may." via woc ten co quan.. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.rc tift.TV do . QUvtTDINH: . QUYtTDiNH ". ICy. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan..D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).(12).... Uy ban nhin din. .... Giam d6c.. . QUYEN~.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. (l1)Quy~n han. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut)...haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin. .v . . .dUng diu co quan. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu .. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. nhi~m vu. I . Xet . Vienwlmg v.· .. . quy dinh chuc Ding. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. (10) dinh thuQc nguCri.~ .. HQidAng . TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN.... C\lC wlmg Cue .. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ..• Vien trU'ang Vi~n . " .II " •• Nui nh(in: . fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. .)..c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan...• Giam dAc ... Cl. .. . '. .....~ """ .Quy~t (flub (quy djnh CQ.. .. .Miu 1. quy~ han cua co quan.xx(13). NISi dung quya djnh... TM." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .f~ · Ir •• + ·~ I. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. (4) Chii vi&: tAt ten co quan.H.. ..Nhu Di8u . va via 5 .. hfnh .Icw6ng.. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. II . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~... Dleu 1 (10) . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . A. HQi dAng . ). ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc.. 'II~ Di~u ..p . " . Uy ban·~ dan... II t ~ .. (2) Ten co quan.

H6i dAng.M~u 1.. (5) . DiSu 12 cua Thong ill nay. Viet1 tru6n~ Vien .. Uy ban nhan dan. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip .. (3) Chii' viSt t~t ten co quan... C1.. (2) Ten co quan. (4) Dja danh. .. Noi nhQ. . . . ... Uy ban nh3n dan.... tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ.lC tru6ng Cue .(9).... " " . ). . (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. dJu) ..).. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong...2)... Ten an. Cue tnrong.." vao truce ten co quan.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . . tA clnrc chu quan true tiq. Ban Thuong \V. quy dinh.. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban.. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.. r ••••••••••• ....v . (6) . lli~u 1.. Vi~n tru6ng v. . TEN CQ. n~u tham quy~n. . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn.. (10) Ky hi~u nguoi danh may. . TM. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: .. t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . dB phuong (1) co quan... an. CM tich .T.xx(lO). (nSu co)..)" .. A.. Dleu . do . 6 .3 . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.Hanh phiic tJuing nom 20.. ke hoach... Giam d6c .. . .." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. (8) Quyan han. tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT..... Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.Luu: VT.1. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. TM. TRAM QUYEN BANRANH . .. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.Nh U D leu . (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn).. (4)... tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1.. .. .. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che... .). QUYEN ~..n: . (3) . nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. Hoi dang ... (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh..). (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. Giam d&.. .ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. chuang trinh.

..... ~""" I. Di~u ....... bao gAm chirong. ..J" f~4' ••••••••• ...... (1) Trich y~u noi dung cua van ban.... *.. entre vu eVA NGU(n KY. ~ •••••••• ~ ••••• • .. ........ . ~ t r ~ Dleu .... khoan....... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ... diem... •• ~ ..... 7 . .... ...... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ... TC TEN eo QUAN......) ...........T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ... . .. QUYEN~...TI.." ••• I ~ t_.... b6 cue co thS ..1. . ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . . Dqc IfP ...~ 0......... .. nam 20 cua .. 4 4 •• '11 '" .... ....... di~u.lQD............ rnuc..... Chuong .. . . ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: .Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)....Hanh phuc ... ......nh) rJ TEN CQ. ~ . ~~ 10 11 •••••• ".. ..... ~~ p ..... +".. ' (Chit ky...... (1) . do . . ...

(3) Chii' viBt cit ten loai ban..1......~._Luu: VT..Mau 1. (I) Ten CO' quan. Uy ban nhan dan.TV do .... ddu) Ho va ten Ghi chu: . the f)~adanh.. (2) Ten co quan. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu ...... . to' trinh. H6i d6ng .... " '. ).. Giam d5c. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban..4 ...... to' trinh.(10).v ..... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). chuong trinh...v . TM.... A. co tha an. ngay 56: I. eta an... ... (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v.. biet). BiSu 12 cua Thong tu nay.. __ ...Htmh phiic .1 " ... ... Cue tnrong. chuang trinh. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. . . ( l I) Ky hi~u nguoi danh may. thong bao. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.. dB bao cao. " . phirong an.. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). TM. Noi nh(in: . xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ..._ ..v .. TEN LO~I VAN BAN (6) ......(4).. 8 ...... thong bao. kG hoach... ~ . 10/.. TC QuAN (1) TEN QUAN. t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban.. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.(3) . (4) chocit ten co quan.. bao cao v. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co).xx(ll).. . ke hoach... ' ....... tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.. Ban thueng vu. nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... (8) Noi dung van ban.' (9) Ghi quyen han... (7) (8) _.Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.... ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban. QuvtN ~. Vi~n truOng v. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. quy dinh v....l sc3lugng ban hru (nbI dn). thdng niim 20.. (5) . (7) Trich y8u noi dung van ban.

Di&. vi du: TM. (3) Chii' viet tit ten co quan. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.. Vi6n twang v.(9).(3) .... * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh... xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip .....Xx(lO). ~ . .. chuquan true ti6p (nBu co)....S .Hanh phiic ... r r ~ • • • • • • t .mg ban hru (n6u cAn).. Kinh giri: .Nhu tren . .. . ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1... Website (nau c5. .. ' QUYEN ...(4) ... • ..1. chirc vu cua nguOi. CI.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . t6 clnrc... . .CONG BOA. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc. HQi dang: ..... A. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. van. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu........ (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. ngay S6: V/v 1..n). f + + + ... .I.. 86 Telex... (Chit ley.. ~ • i" . . lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.. Noi nh(in: . :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh. . (10) Ky hieu nguCri danh may.Luu: VT.. (5) Dia danh.MAu 1...... • lL:\N. TM. Ban thuong vu..... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.... tnrong hQP ky thay m@t tip tha....... tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~... 56 dien thoai. dja chi E-Mail... OJ) Dia chi CCI quan.. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. * •• I '" ••••••• ~ •• . Website: .. Uy ban nMn din. bo p1$l chue nang) soan thao cong van. chile vu cao cApe~ Nha nuoc.C tnrong....... (5) . qu~ Roan Kiam.v . .. s6 Fax... leY nhu BO truong....... TM. tA. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.... (2) Ten CCI quan......... (7) NQi dung cong van.TV do .. .. .... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . ... phongban. (6) nom 20.... (II) (1) Ten co quan....Cong vAn : TEN'CQ. " _. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch... .. clnrc VI) Ayvao. 12 clia Thong tu nay... .. 9 . ... Giam (f&.. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van...

a danh.....'xi......• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ.... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)... .. .... (1) Can Cll Luat nam 2003.. nhan ban v 1.. . IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.. Di~u 1 - .... ..... Ghi chu: (1) Ten tinh..6 .. (l~) Ky hieu riguai (tanh may. ........ (9) .xx(1O). S6: .Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ...... -Nhu Di~ .MAu 1. (2) .H\lob pbuc .. t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _.... .... .. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT. .... _ .. TM. .... QUYETDINH: '" (6) '" '" '" . .. . .. (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh. .lQE>-HE>ND Ve .. sd luong ban phat hanh (nau ciln).. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. (3). .. .... (6) Nai dung ~uy&: dinh..... ..... huyen... . .TV do .n: ·~ Dleu . ngiry thang ndm 20 .. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh. thanh pM true thu6c Trung uong. NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.... (7) Thfun quyen ky van ban . THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu . thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan... . Noi nh(i.... (3) D... cmi TJCH de .T NAM' DQc I$p ...• ..1.. '" '" .LUll: VT.. (7) .A.. q~ thi xa..... thanh ph8 thuQc tlnh. QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . " _.....

..... .(2)... BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft .. . (6) NQi dung van han. (3) Chii viat tAt ten loai van ban... TM... (1) .Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . •• • . phuOng.•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf. ~.. • ... NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT..LUll: VT..1. .. xa. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). (5) . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). r .. -HDND A . • ~ • • • • .Miu 1. f • '" • • • • .Hanh phiic I sf....T NAM DQclip .... • .Tv do . tharih phB tllUOc tinh. .7 . thi x!. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. (8) . huyen.xx(9).. .A.. . • . .. • • . thanh phB true thuQc Trung uong.. ••••••••••••••••••••••••• . . ........ (4) .. TEN LO~I VAN BAN . Ndi nh(in: .. <II (6) to I • • • ... . 4 . (5) Trich ySu noi dung van ban... quSn. • ... . ~.. (4) Dia danh.. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). tht trfuI. f.. .. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 ._lI ... (3) ... (9) Ky hieu ngum danh may..... . • • .1. ...: .. f 10 . . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan..•.. ngay thang niim 20 .. ~ '" ~ "') .

.. ......... . • • ... . A.~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .. thanh pha tnrc !huQc Trung trong... . (9) Ky hieu nguoi dinh may. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) .. (2) Chit viet cit (3) Bia danh. .. . . .. • .~.....8 . TEN LO~I VAN BAN . ngay thdng nam 20....... Vin ban co ten Im}i coa Doan D. N~u Tnreng 12 . .. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '..Luu: vr.. .. sa luong ban phat hanh (n8u cfut).. .. • •• • ~ . . '" " Noi nh(Jn: .. or . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban.. •• "...." •• ~ •• ... • ..'aa ••• '0 •• .·o a _ .. .. " ' ... ~..... ~ •••••• ~".... I ••••••••••• " ...: KT. (5) NOi dung van ban.1 (2) -DDBQH . .. ban.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). TM.' ' ••••• et "' p r . . . • . _ . .. . 't. .._ ~ .(3). ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. • ... _P 4 .. • • • " . . (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi...... .. . .Hanh phuc sa: . ..xx(9)....... .. • . ... (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do .8) .. ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10....1ivan ban cO tBn 10.a ••• ~ ••• or ~" • .Miu 1.... ....\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).... ... '" . _ •••• ~ t •• ~' •••• po.I.. .. ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/... • • • ....i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••.. ... ..

.. (4) thang nam 20. CONG DI1J:N . •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. - " (6) dien: ... . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan.Til do . (8) '" .. (9) . '" .A. • • • •• ... • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.Cong difn TEN CO QUAN.. .Liru: VT... (5) Trich y~u noi dung dien.(3).... (5) ... . (6) Ten CC1 quan..• 11 "1. • • • .. " '" '" QUYEN IL. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). • • • . 13 .xx(lO). . t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn)..... '" NO'i nh(in: •. ..I. (4) e. '" . (10) Ky hieu nguoi dAnh may.H:}nh phuc .Min 1..a danh.······ .... (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). .. (2) Ten CC1 quan...... (7) Ten CC1 quan.. (7) ..... (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . ~ • ~ • • . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. •• It.. TC em) QuAN S6: /CD..9 . (8) N6i dung dien. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .. TEN CO QUAN. t& chuc ~ diQn..N.. kY...p ..

QUYEN ~.. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . (6) o (7) . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn)..nh phuc . . . ••••••• ~ . " " . (6) Ten CO' quan. .. ~ ~ .. . do . . Noi nh(in: .. .. .. . . hQi nghi v. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.. ....v .. nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). Ong (bel) 1'0. . .. .. • ... tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). . .. .. . ...... t6 clnrc ban hanh giAy mei. . . .. ...... ..~ p •••••• ~ '_.. .. ngay thong sa: .H.. ... TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. : . . ~. .. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan..10 . . . . ...Gi§y moo TEN co QUAN. .: ..xx(9). . t6 ehlie ho~e hova ten.. • • " . . tran trong kinh moi: ~... quan... hQi thao.. . 'II /GM. (8) . .. . •• Thai gian: ... (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . • .... .. .. .. (2) " . .. . ... . " ~ •••• GIAy ~ ••.. (4). " . (9) Ky hieu ngtrci danh may. . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi..Miu 1. . ft '" ~ Dia di8m: • . .. nam 20.••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . • .. . ..... (4) Dia danh.T.. chU'c \'\1. . .. .. . du •• ~ .(3). . . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. . I' ... ... ...A..1.. (Chu 10/. .

(4). . tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). (4) Bja danh... . a tren /. 1. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. 15 ......(3). . (3) Chii' viet tit ten co quan... ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t . (1) TEN CO QUAN... G·" nay co gia tn dJ.... ngay thang nam 20.... h.Ty.....do ..... va ten " (5) Ho va ten. " tran trong gici thieu: (5) .....Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. (2) Ten 00 quan.. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu. Nui nh(in: . tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu.c l"p ... tt ~ '" t~t t . . gici thieu toi Iam vi~..11 .Min 1.Hanh phue ... t& chuc ban hanh van ban. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)... clare vu (6) Ten co quan... . ...... Gng (ba) Clurc Vl. ~ .Nhu tren.l: Diroc cir den: (6) .... QUYEN ~N. ddu) -Liru: VT._..( ngay ray .... (2) . . TC coo QuAN S6: /GGT. GIAV GIm THI~U .. en et . .

.. (2) Ten co quan. t5 clurc banhanh van han. (3) .. t6 chircban hanh van ban. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan..Bien ban TEN co QUAN. . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).Hv. ngay thang . at au: f)" d'" ..a lem: . ..12 . gio . BIEN BAN ~ (4) . 16 ..n: Ho va ten . Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): ..1'1}' do . m.kY) CHirTOA. THUKY (Chu. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P .. hOi thao) ket thuc vao . 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. J. Th" glan b!.. Thanh phAn tham du: " . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). . d..nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB..Miu 1. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. .l. nam Cuoc hQP (hOi nghi. hQi thao. .

.. (7) Uet ke dAy du. (5) Ho va ren. ...TI}'do . (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN. -to ~ . . nh'" h.....l.I.... D-a t·J. (6) HQ va ten. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" .. BoA xA HOI can ... TO CHifC (2) S3: /GBN. .... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)..Luu: Hd so.... ... . so. f .. .... HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t ... GIAv Ho va ten: '" '" . CONG ........ Clurc vu.. Noi nh(in: . cu th~ cac van ban..MAD 1... tii lieu co trong hd so... noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he. .. + (5) ~ ~ t '" 4 " ...Hsnh phuc thang . (8).... ...... dan vi cong tac: .. giiy to. Ghi chu: nhan nhan 17 . sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): . (3) Chfr vi& illt ren co quan. .. t . to chuc cAp giAy bien hd so.... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp . . ..Giiy bien nhin TEN co QUAN.... .. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.. ... ngiry ndm 20. . td chuc cAp ~Ay bien hd so.. (2) Ten CO' quan... (4). chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so..... .. (4) Dia danh...(3) .. bao gam: (7) ....13 ..

tB clnrc d... .... . ~ .. dau) KY .. . .. • . (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan.' (2) '" . . nhan.. tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co)...... .. .. .. . N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. . .... .. (4). TC COO QuAN TEN CO QUAN... ....... ~ . .. .. .. .. ............ .. . ....." ... ... S6: /GCN. cmrc VV CUA xctror (Chu kj........p . ...... ........ ..............TEN co QUAN.(3). to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.. ... • . .. .. .. nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can). • .Axx(1).. .... .1. ....... .... Ky hi~u nguoi danh may. . _ ~ •••• t~ .... ~ ...... . . ..Luu: VT.......... ... 18 . (6)... • .. ............... .... ...... ~ ......... . . BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl. ... " ... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) . .... ..T'1 do .... . TO CWC (1) cQNG (2) ..... .. t . ..p clurng nl$l...._ . .. . ... ••• " t ... ngay GIAy CHUNG N~N .... . clnrng nhan: .. . ... _~. ......... . . .. ... . .H\lnh phuc thdng nam 20 .. "" • +..... Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).... QUYEN ~...l th~nguoi..... .. ...... I . .. Chii' vi& tit ren co quan....... '" '" Noi nhpn: . ~+ •••••• .. ... . . .. HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan.. .. . 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.....

...... Bi . "..Giiy di dU'irng TEN co QUAN.15 . ..(3). 19 . GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.. " . ..... J.... .... d..... CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.."...... ....... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.TV do ... ..( en Xac nhan. . ' en ac: (5) ...TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN...... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.. d~n I -J f)i ...H...... ..'.. cua cO' • quan (to chUc) noi di..I.... --{ l ! ! Bi ....... I I Den ... . .nh phuc ...... gian fr nm. (4)......... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip . cong t' . . ngay thang ndm 20. GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.. Ben ..... "...... .Min 1...

... d d d . d d d ... ~ ............ t5 clnrc cAp giAy di direng.. Di J........ ... t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)...Phong nghi: ....Ve circe: ve x d= . "' . Ph\.. ..! c§p di dirong: 2.. w ve d d x =" d = . 1 Ve nguoi: ve x d =.... (3) Chii' via:: tAt ten co quan.... " .. Tong cQng: ...... __ ..... I Den .. + ... ten._......D€n . ~~......... Di ~~ .....". Di ..... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan. ~ c ..... Phu cftp hru tru: ~. ve x 1... Den ..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: .............. (2) Ten CO' quan.. t6 chirc cAp giAy eli duOng.......... ~ .. (5) HQ va.... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy.......... I -l I D6n ..... chirc vu va don (4) Dia danh...... 20 . . 1 i 4 ....

. . chirc Vl.. •••••••• ~ trong th" glan: 01 .t ngay e • ~ •.~ ••• ~ ~ •• aa . .TEN co QU:AN. (4).. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . QUYEN ~N. (8) . 21 .. .... (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. ...kj. .1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. ngay thong nam 20..... . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.. ttl chuc eAp~y nghi phef.. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. . t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co). (5) . dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . (6) .. .. .nh phue NAM /GNP. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU... k1. (4) f)ia danh.(3).n: . . cAp cho: . uen .~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . Noi nh{i... .'( ••• ~.. .Luu: VT.. (2) Ten CO' quan. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . .. . (5) Ho va ren.. ~ •••• . AI. . to chile cAp giay nghi pbep. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj.. . (6) Noi nghi phep. hl. ...• ~~. ella ang (bel) (2) .. (3) Chfr vi$t cit ten co quan. ..... ..... ." ngay e tu . . (7) .... .B.... .. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). .. Ong (ba): ......".. . tai.. .Tv do ..

.. "I'~ hay nQi dung gi. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN. (2) Ten co quan. (8) . ve van d~ e: e ..... ). (7) Ten co qUaIl.. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn... kiem tra.:U cua CO quan. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . (4).. . . IPC·. giai quy6t. (8) Thong tlurong. '" (2) co nhan diroc (5) . ~p th~h O@C van ban tal U...... ngay niim 20. . " " PHIEU CHUYEN ........Hanh phiic .(3). W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00)..... .Miu 1....17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN..an au.' Noi nhl)n: .. • '_L':'_ ~ • ~ ..... tA chile ban hanh phiSu chuyen....... ... tB chile dB thea doi. th u cua ca unan.. " CHUC xern xet... (6) Ly do chuy€n.TY' do .l.... J.. .... to c h'ire nao.. tat lieu. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan... (6) (7) QUYEN ~N. (4) Dia danh. e (5)N eu cu th~ d an.. Kinh chuyen .... . (3) Chfr tit ten co quan.. via A 22 . VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.

....TV do ......HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. (8) Dia danh noi co quan........ NgU"oo nh. tii ]i8u d6ng tru lieu sa.........p . t& clnrc ban hanh phi8u gui..Phi~u gUi TEN CO QUAN... ..... (3) Chfr viet t3t ten co quan.... tA clurc ban hanh phi8u giri..... (4).... 23 .Miu 1.18 . ... . tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban..... thang .' 1 "" · ttt 0I ..... ....N. ngay thang nam 20 . /PO.. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban. giri lai phiBu nay cho QUYEN IL). . ..H~lUh phiic ...... ". ..n (ChukY) .. t& chirc deS thea doi... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. . ~ ~ . .......... .(3).. (2) Ten ca quan.. van ban..... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY... Sau khi nhan diroc.... nam . ......... ~~ f f f ~ (5) + ~ ..... (6).... .... t t 0I tt t........ tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co)....1.... kiSm tra... ~ ..." ... ... (2) Noi nh9n: .. ngay .. TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.. ddu) . dc3nghi " .(7). (8).. t\i li~u.. (4) f>ja danh. (6) ..

..... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' . CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ............. tA chirc............ (6) Logo cua co quan........... flOc I~p ..............~ ................. TO CHUC (1) (6) ....... Thu khen. ngay thong ndm 20...... (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong. (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan................... + •••••••••• + . (5) ..Mio 1.. t6 chirc. . TEN LO~I THU eONG (3) .......1.. Thu tham hoi......... .Hanh phuc (2) .... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ . Thu chia bu6n)............ ....TV'do ... (4) .......................... ~.19 -Thu cong TEN co QUAN....................... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl.. (2) Dla danh.... 24 .....

........ tB chirc thuc hien sao van ban.. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _... .. t6 chuc sao van ban... ~ .. ddu) ..ITT -B... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. 120...1 ~Ban sao van ban BO " 11 .. (5) Chfr viBt tAt ten co quan.. THONGTU .. •••••••••• CQNG HoA Dqc I....A.. *- ~ ~* .............p ..'/SY(4)Not nh(in: ... (1) s6: ....(3)... BQTRUONG (Chft ky.. xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .TV' do . ~ "' . Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.... ngay thong niim 20..30D.......... thang nam 20....Luu: Yr. . (6) Dia danh. chirc vu caa nguoi ky ban sao....... - QUYEN IL:\N...... .. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH ... " ~ ... ... (6) .Luu: Yr.. . (5) .. Nui nh(in: ... 25 . .... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. se (7) Ghi quySn han.....nh phric i......_ t "' ~ *. ~~ . (2) Ten co quan.... .. trich sao hoac sao Iuc...1......... ............M§u 2.... __ ... (3) ban sao... (4) Ky hieu ban sao.. HiJ N9i. ngay....H.

. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. xa Ia Yeng . sau dAu chAm hmg ( . am qua am Han . .Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.Viet: . Ly Thai T6.NguySn '".. Ten dia Iy Vi~t Nam . . sau diu chAm hoi (1). ..n. Ko Pa Ko Lang . Phi-den Cat-xto-rc . . ·xa.1.J.. III.. Vi du: 2. thi ttin cAu Giat. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. huyen Gia Lam. Thanh Cat Tu Ha. me via ten nguoi \c. . a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh.. Viat theo quy 2.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. .. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. A Ba Trieu. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi..dong.. .. tinh Nam Dinh. huyen. Cu Ho. b) Ten meu. phirong NguySn Trai. sau . Vi du: . Dinh Tien Hoang. tinh DAle Lik ." . Mao Trach Dong.. dAu pMy (. Giang A Pao. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. A Ho. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. ("'" ~~.. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. thi xtl Song Cong. TrAn Phu. C3U (.) khi xu6ng dong. sau dAu chAm than (I). . q1$l Hal Chau. nghe. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen.\ ~ \'P\< ~ ... Phri-dricb Ang-ghen.. ") va khi xuong. ). huyen Ea H'leo. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam.a) Ai Quac.. " (phien am Han . dAuhai chAm (:). Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm .. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. ang Giong.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.. Vi du: Vua HUng. Bac ..

Van phong Chu tichmrcc. Vam Co. Viing Tau. . Vi du: bien Cira Lo.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam.. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. IV. d) Ten dia 1y chi mot vung. Si... Binh Nhuong.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. leu n'" .. Sing-ga-po. linh vue hoat dong cua co quan. TO CWC 1. chirc nang. Co-pen-ha-ghen. cAu.1Ch.. Nam Trung Bo . Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. ~huy. Nam Ky..ic biet: Thu do Ha NOi.1O nen dia danh.. Men-ban.. .Vi du: Tay B§. Bee-lin . Uy ban . Khoan 2.. Bfic BO.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.. VIET HOA TEN CO QUAN.c. hB. cAu GiAy .. Vi d\l>Quan 1. 2.. cum nr chi loai hinh co quan... chc Ben Thanh. Vi du: . . t6 clnrc. biSn. song Vam Co. c) Truong hop viet hoa d:. khu vue nhAt dinh . Muc II. Viin phong Quac hoi. Vi du: Cira Lo. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. mien. viing. Vanphong dan tinh Nam Dinh. Phap. . s.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. My. am v. :ue .a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. vinh H. Tay B$l Nha .10thanh ten goi. Lach Truong.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing... Vi du: Mat-xco-va. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. ...1Long . Anh. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i.. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. nui. D5i voi ten dia ly chi cAu t.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t.. Uy ban nhan 2 . ten nguoi. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. . ben.. ta chile. Dong Bfic. Phuong DienBien Phu . Ban Quito ly dtr an d'). duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . ctra. Ten co quan. Thanh pha H5Chi Minh. Vi du: B~c Kinh. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. v .. I.

. . BO Thong tin va Truyen thong . . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.. Cong Thong till dien ill Chinh phil. Bo Khoa hoc va Cong nghe.S6' Tai chinh. • . T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. .Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.. . . Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam.. Phong Chinh sach X3 hoi. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. Tap chi Tb chirc nha mroc.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam.. Tap chi Dan chu va Phap lu~t. . Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Nha Xufit ban Ha Noi.. Phong N ghien ciru khoa hoc.'_. ..BO Tai nguyen va Moi tnrong. S6' K~ hoach va DAu tu. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. Van phong Trung uong Dang... . Hoi dang Thi tuyen vien chirc. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi.Hoi Nhac si Viet Nam.. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi..Khoangsan Viet Nam. Hoi Nang dan Viet Nam . . Sa Tai nguyen va Moi tnrong. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh.T~p doan DAu khi Viet Nam.. Chi Minh.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. . .~~ . Trung tam Khoa hoc va Cong "t..Nha Van hoa huyen Gia Lam. Tong cong ty Hang hai Viet Narn.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. .Vu HQ'Ptac quBc tS. ._ . hru ttit. sa r r t. . Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. . . Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. T6ng cue Hai quan.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban.... Truong Ti8u hoc Thanh Cong. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due .....-. . Trunge" .. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam... . Vien Ung dung cong nghe.Hanh chinh quac gia He. Hoi Chn thap do Viet Narn. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. "tLf -- "'~~.::. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. Bo Cong Thirong.Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. The thao va Du lich.. Sa Xay dung. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. S6' Giao due va Dao tao. Bo Van hoa. . T~p doan Cong nghiep Than . . Truong Trung hoc co L€ Quy Don..Tbng cue Thue. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh.. Bao Di~n dan doanh nghiep... r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam... .. .. nghe van thir.. Cong ty Nlnra TiSn Phong.Hoc vien Chinh tri .. . Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam... '\ . . 3 ...Bao Thanh nien.. . .

Huan chuang Khang chien hang Nhi. TBng th6ng V.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Pho Tnrong phong. Dang (chi Dang Cong san VietNam). VIET HOA cAc TRlJONG HOP . . D~ nrong Vo Nguyen Giap. Bang T8 qu6c ghi cong. T8ng Giam d6c. Huan chuang Le-nin. KHAc 1. Vi du: Bac. SNG . cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir.. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. Pho O.. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . Pho Giam d6c. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan..V.. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . Ten co quan. TAng Cue tnrong. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. Chi Minh). Giai tlnrong Nha mroc. Anh hung Lao dong. ngay kY niem.. SARBICA. Pho Chanh Van phong. Pho TAng Cue tnrong.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . Huy chuang Chien S1 ve vang.. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. . ngay ky niem . 5. T&ng thu kY.Ic tnrong. Ten cac huan chuang. t6 clnrc cua Vi~t Nam.... ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. Charm Van phong. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Nguoi (chi Chu tich He. Pu-tin. Hiep hoi C~e b) Ten co quan..2.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. Huan chuang Chien cong. . Vi du: WTO.. ' . Truong phong.Chu tich H6 Chi Minh. Nha giao Ifu tu. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. Huan chuang H6 Chi Minh. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. Thfty thu3c Nhan dan. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. Ten cac ngay 16'. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Giam d6c.. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. vi. hoc Vi du: .. Huan chuang Sao yang. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. th8 gioi (WHO). ": ' 2. 4. Ten clnrc vu. huy chuang. . .. lTNDP~UNESCO.. 3.Pho Thu tuong. hang. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. N ghe sl Nhan dan.. a V.

Cach mang thang Tam. Ten cac nam am lich. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. ngay tet. Phong trao XO viet N ghe Tlnh.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong..Ten goi cac ton giao. Ten goi cac ton giao.. Truong hop vien d§n cac dieu. Vi du: Phong trao cAn wang.. khoan. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. Vi du: Ky Ty.. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. . .Can cu Di~m a.. .. di~m. Mau Twit. 7. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. tic di€n Bach khoa toan thtr. khoan. dan. . Trieu TrAn..' C ong san. tSt Nguyen am . 6. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. 9. . sach bao.. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. Vi du: . e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. Tan HQ'i.. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. B¢ lli?t sir. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. . Khoan 1. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan.. Ten cac tac phfun. Luat Giao dich dien tic. thang Tam. tSt Doan ngo. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien.. Mau Than. '. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . . . tQI?\c. tiet Dai han. tlnr Tir. ngay tiSt. ngay l€ ton giao . thang Nam." iI 'i / '-. tSt Trung thu.." i' 8. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham... giao phai..

. ~ '.. Rai giao." 6 . . hoac.Dai . thanh ten goi. . dao Thien Chua. Iii PMt dan.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao..Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. dao Tin Lanh. dao Cao .. Thien Chua giao. duo Hoa Hao. Vi du: duo Co Dde.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful