BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

t6 chuc d6ng tru sa.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. . nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh.. thanh phd thuQe tinh. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. tinh Hung Yen): Hung Yen.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. thi xii. . ban. cu th€ nhu sau: .l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. xa. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. ban thuoc thanh pha: TP. ban thuoc huyen: Soc San. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. phuong. Ha Ttnh. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ta chirc d. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. huyen. ban. huyen My Van. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. thanh pha thuoc tinh. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. Nha Trang. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. . nganh thuoc tinh (e6 t11. ban. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. ten ella huyen. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. quan. t6 chirc dong tru sa. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. qu~n. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP.). tinh Quang Ninh): Quang Ninh.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. thi xa.1 so tai thanh ph6 H~ Long. t3 chirc cap huyen 13. tinh Hili Duong): Hili Duong. thi trfu1) noi co quan. ban. 6 . vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. ban. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. Lat.

-". 2 phaighi them s6 0 truce.. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. thang. nam van ban diroc Ngay. ban thuoc qu~: Go vdp. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. tinh '. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. bao cao. so :van j . Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. sau dja danh co dAu phAy. ta 7 . . .Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. k8 hoach. thang. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. ban hanh. t6 chirc ban hanh. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. thang. Go vap (thanh ph6 He. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. nam dung chi} s8 A-r~p. dia danh va ngay. tai 0 4. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . cO/ . BQ Qu8c phong. quySt dinh. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa.'. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. '. TP. bang chii' in thuong. cOchft tiI 13 dSn 14. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. thang. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. b) Ngay..xa~plnrong. thang.. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. thang. 2.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. nam ban hanh van ban Ngay. Chi Minh). dan xa Kim th] trAn do.•• " DiSu 10. cac s8 chi ngay. kieu chtr nghieng. tnr c6ng van. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. thang. nam ban hanh van ban hl ngay. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. ten loai van ban (nghi quyet. kY hieu van ban. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. ban thuoc thi xii: Bo Ria. .Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa.

' .ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. bang ebti in thirong. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. cum tU thong dung.Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. d~m. ngay. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. . co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. each diSn dat dan gian. . vi du: . phap l~nh). t6 chirc '. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. ngay duci ten 10~i van ban. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. NQidung van ban 1.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). chu tnrong. sa.Duoc trinh bay ngiin gon. ki€u ehu dimg. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. chinh xac. co ehu 14.Phil hop voi duong 16i. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban.. IcY hieu van ban. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. luu trfr nam 2009 Di~u 11. d~. . ~ . duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". dugc di. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. vi du: " . ro rang. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. ki€u ehfr dung. chi gill ten loai va sa.Su dung ngon ngfr viSt. dS hiSu. kiSu chit dirng. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. ten co quan. nam ban hanh van ban.chtt 14. ban hanh van ban. cum ill do..iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. ky hieu cua van ban do. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. . thang.. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. . N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. cO' chu tir 12 dSn 13. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. chinh sach cua Dang. net li~n. £>6i voi nhtlng ill. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu.

. . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. diSu. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. di8u. co chfr tit 13 den 14. cO' chi! tir 12 dSn 13. . muc. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. chuang. co chfr tit 13 d~n 14. . canh gifra. kieu chtr dtrng. chuang. canh gitra. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). d~. diSm thi trinh bay nhu sau: .5 dong (1.C thea phan. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. d~m. kieu chtt dimg.Phan. 15pt (exactly line spacing) tra len. bang chu in hoa. di8u. . d~rn.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. '. Tieu dS (ten) cua phfut. kiSu chit dirng. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. . muc. khi xuong dong. rnuc. 9 . -. cu thS: .5 1ines). . cuai dong c6 d§u "cham phay".. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi.Tuy thea th{ loai va nQi dung. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh.n". van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh.Muc: Tit "M1.. diSrn. muc. rieng can ctr -cuai .Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. di8m ha~c theo khoan. chirong duoc trinh bay ngay diroi. b5ng chit in hoa. muc.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. co chu tit ·13 d~n 14. khoan. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. canh gitta. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . khoan. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1).27cm (1 default tab). diSm. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. chuang. bkg chi! in thirong. 'jII .. . kiSu chu dirng. sf. chuang dung chit sa La Ma. ki~u chii' dirng. khoan. khoan. canh giea.. di~u thi ph§n. di€u phai c6 tieu d~. diSm. . hoac thea khoan. diSrn . '. dam'. b~g chu in thuong. chuang. chuang: Til "Ph§. khoan.Di~u: Til "Di8u".lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. .' can cir phai xuong dong. 2. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. di8m. khoan. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. each IS trai 1 default tab. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). thtr 1\1 cua phAn. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. muc.

muc. khoan. diem. co chfr ill 13 dfu! 14. sau co dftu dong ngoac dan. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). khoan. . CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. Quy~n b:}n. dung chii' . BQ TRUONG THU1RUONG 10 . ki8u chft dirng." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan.'~. chl1C111g. sau s6 thu tv co ddu cham. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi .PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. ". ki~u chfr dirng. kiSu chii' dirng. . co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). di6u.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). canh gitra.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. bang chit in thuong.thir tv cac muc .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. d~. . Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. diSm thl trlnh bay nhir sau: . b~ng chtt in thtrong.u. ki~u chii dirng. .Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. co chir tit 13 dSn 14. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . vidu: TM. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. bing chtr in thirong.s5 thu tu. vi du: .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. . ki8u chii' dimg. . cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. nSu khoan co tieu dS.' . chirc vl}.' x Diiu '12.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§.· sa . dam'. '. KT. muc. ki6u chii' dirng. kiSu chii' dimg. ki€u chu dimg. d~m. La Ma.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. n8u khoan co tieu de. bQ ten va chii' I. . HOI DONG NHAN DAN TM. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. . d~m. b5ng chii' in thuong. t6 clurc. d~m.Muc: S6. : C. b~ng chii' in hoa. co chfr tU 13 den 14. sau s6 thir tv co dftu chfun. kieu chtr dUng.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. . .-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14).

t6 chtrc.. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. CmJ TICH CHA.. I. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau.. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. van ban do hai hay nhieu co quan. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. vi du: TM. "yi~c IcY tlnra l~nh. lanh dao cac C\lC. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. vi du: TL.NH VAN PHONG . trir cac viin ban lien tich. t6 chirc. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. . t6 chirc ban hanh. t6 clnrc.v . IcY thira uy quysn do cac Co quan. ddu cua B9 Xay dung) KT. B6i vci nhimg ban.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. khong ghi lai ten co quan. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Ch~ tich. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. t3 chirc. to chile quy dinh cu the bang van ban. nhiem vu. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban.. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. Ph6 Giarn d&c. to cue. Thu t. Giani d&e. vi du: 11 . TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. v. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. . Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. Q. cno nhiern). vi du: TUQ.ru6ng. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. cap pho phu trach." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.v . Pho Chii tjch.

don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. d~m. trum len mQt phan cac to' giay.". Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. "TUQ. t6 chirc va quan h~ cong tile.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. D~u cua ca quan. co chii' til 13 dSn 14. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. quan ham. nhiem vu. kieu chit dung. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. D6i voi van ban giao dich. t6 chirc. hoc vi. Can err quy dinh cua phap lu~t. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. quyen han cua ca quan. 2.". 2. "TL. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa.". kieu chfr dimg. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. "KT. f)i~u 14. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. b§ng chii' in thirong. 12 . d~ bao cao. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. tnroc ho ten ella nguoi kY. dS trao d6i cong viec. tA chuc 1. din cu chirc nang. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. chirc vu cua ngiroi ky. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . dS thi hanh. Ky thu~t trinh bay . dS kiern tra. kh6ng ghi hoc ham. d~. cO' chtr til 13 dSn 14. Quyen han. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. ThS thirc . giai quyet. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. NO'i nhfln 1. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. moi dau dong toi da 05 trang van ban. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac.TM. de biSt va dS hru. DiSu 13. Dau cua co quan. t6 chirc. giam sat.

. co quan thuoc Chinh phu. d6i voi van ban direc giri cho . thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . dtm. ch:1m.. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. TiI "Noi nh~n" dw. t6 chrrc. cuoi dong cuoi cling co dau cham. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. . v\1 eOt!. co quan ngang BQ. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . ban . cu6i dong co ddu chdm ph&y. t6 chirc. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan.. . dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. Ubi voi cong van hanh chinh. co chu 11. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. . neu cong van giri cho mQt co quan. t6 chirc). noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. to chirc. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong.nsubl ky" va !!1ft! trat). d~u phay. tiSp· . vi du: . t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. to chirc. sau do Ia ten cac co quan. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. t6 chirc. noi nh~ bao gbm hai phfin: . t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. co chfr 12. kiSu chfr dimg. ki6u chit dtmg. dan vi va ca nhan nh~ van ban. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . t6 chirc.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". ten m6i co quan. phia dum la tit "Nhu tren".Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b.. then la ten cac co quan. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. ca nhan hoac m6i nh6m co quan.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. 2. ten m6i co quan._cu6i dong c6 d§u cham phay. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec.PhAn li~t ke cac co quan. t6 mQt hoac mQt sf:. t3 clnrc. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van .Til "Kinh giri" va ten cac co quan. d~. ca nhan nhWt van ban. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. ~ . cac gach d§u dong diroc trinh bay .'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft.Uy ban nhan dan cac tinh. Cac BQ. t6 chirc hoac don vi.b~ng chit in thirong. kieu chu nghieng. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. CCJ chit tit 13 dSn 14. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng.

va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). dia chi trang thong tin di~n nr (Website). D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. Cac thanh phin khac 1. kiSu chfr dung.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. hoa t6c. "LtJU HANH NOI BO". ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. d) D6i voi cong van. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. t6 chirc. s5 di~n thoai.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. ''THVONO KHAN". dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. b) DAu chi rmrc dQ kh§. thirong khan.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. "XEM XONG TRA L~I". phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". s6 Fax. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. t6i m~t ho~c m~t).1I1g an ch€. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. 6. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. sung dia chi co quan. Phu luc van ban phai co tieu d~. hoa tac hen gio. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. Di~u 15. 7. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. SU d1. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. d~ va 14 khan . dia chi thu di~n ill (E-Mail). d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. 2. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. s6 Telex. d6i nrong dircc phd bien. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. cu6i cung la d~u cham. tren do cac tir "KHAN".

Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. kieu chit dirng. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". dia chi thu di~n til (E-Mail). kiSu chir dimg. d~. phong chit Times New Roman. bfutg chii' in hoa. kic~uchii' dimg. ki6u chii dirng. d~m. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. co chit ill 13 dSn 14. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. 56 di~n thoai. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. cO' chii 13-14. Ten co quan. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. g) s6 trang van ban duqc trinh. b~ng chtr in hoa. d) Dia chi co quan. ky hi~u bing chii in hoa. bang chft in thuong. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . kieu chii dimg. t6 chirc. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. s6 Fax.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. kiSu chu dirng. khong daub sa trang thu nhat. s8 Telex. co chfr til 13 den 14. canh gitta. co chit til 11 den 12. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. bAng chir in tlnrong. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. t6 chirc sao van ban 3. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. se. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. til "Phu luc" va s6 . d~m. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. CC1 chfr 14. CO' chii 11. 2.

co quan thuoc Chlnh phu. chirc V\!. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. co quan ngang BQ. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. 4. 16 . Uy ban nhan dan cac tlnh. Icy hieu ban sao (tai o so 3). Ky thu~t trinh bay 1. BQ.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. dau cua co quan. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. nci nhan (tai 0 sf. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). thanh ph6 true thuoc Trung irong. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. quyen han. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. kieu chfr dimg. nam sao (tai 0 sf. dtroi mQt dirong ke net liBn. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III.chuc vu. dia danh v~ ngay. d~m.. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky.mquyen. 12. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. 13 va 14 ella Thong nr nay. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. dAucua co quan. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. thang. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. hien . M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. 5b va 5c). co chu tiT 13 den 14. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. T8 chrrc thtrc . 2. Di~u 17.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). s6. nam sao. DiSu 19. • b) Ten co quan. 4). T~p doan kinh te nha mroc.

Cong bao. thanh ph6 tnrc thuQe TW.~ Noinl.~n: . .VAn phong Chu tjch mroc.WebsiteBNV.. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. ~Cac T~p doan kinh 18. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. 17 . . > . . cac PM CN. . .. 320b. . cac Thir tnrong.VPCP: BQ tnrong CN. .Kiem toan Nb' nunc.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. CO' quan thuoc Chinh phu. I. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. . .Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).HDND..Co quan Tnmg uong cua cac doan th8.Ltru: VT. .Cac BQ. PC (BNV).TOB: an nhan dan t6i cao.r&c(91).I. . A -' . .Thu tuong. UBND cac tlnh. .V1n phong Qu6c hQi. TAng cong ty nha m.BNV: BQ tnrong.Cac BQ.Van phong Trung irong Bang. . Tran Van Tuan . . a r . CO' quan ngang BQ.

31. 10. 3. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') .J-' 2. an PA DA 14. 4. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 22. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 29. . 32. 21. 9. 13. 11.IET (K' ~~~~. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 18. 16. 6. 2. 23. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 26. 5. 00 BN ~--=-1. 20. Stt 1. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 7. 19. 30.24.. 27. 25. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 15.~---------------~ ~'~~~~. 3.

...._ . .. - ~. ... .. ......." ~j..".II ) 2o-zsImm .. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ....._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. .{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ..'. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ....__ ': .-~-""-. _ I ."~~~ ~..-""~.. __ __ ....~ .. ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily._.':"'~\ ~f[''!!'.. 'l... I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I. (IG ..__ .~l)t . .._ . fhv luc I! .!~tzf '.' _.. ' .0 '~r. ..__ ...:...._. _... ..../ ]. .~-~ 14 -- ..........(') I - ~ ._- .. .........-. -- .- 7b l _ ...

nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. s6 dien thoai sA Telex.vin baD Qu&hieu Ten co quan.. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. 7b. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. dia chi Website. ta clnrc. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. 9b han.. ".. 7c 8 9a. thang. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. : Thanh phin th~ thu~. Ghichu: 080 A J.'P. dia chi E-Mail. ."""". kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. chUc vu.

.. t6 chirc sao van ban S6.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. _.. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh".. "'. o ~ V) Sa 7 . . I .. _~ _ L" ~.-. ~..rc bin sao 5~ 5b. thang. ._ _ I p . . 4 I~----------------~. _ft ~~ __ ~. t6 chirc Noi nhan . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _. - §• ~ . . ~ _ ••• __ .. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. . "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan.. 5b ~ ~ ~~ . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. . nam sao Chirc vu.

.__._~"_Jn"~~~g.. __ k:~. !.._ -. .._ -. nam In thuong 13-14 Nghieng . _"_ ...-- ".._.. •• .._ nQi dung ._._""..>' an -.~n __._ ."" _".__ _ '._" .-. _..._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" . .._ c "... 1 . .. _ ". ". ! . 6 ~-... . ngay 05 chang 02 niim 2009 13 .__ ._.~!!!g. _._ "' 1..!.. _ ."."..~~~g.-.._~.dao '._.~ 4 Dia danh va ngay...._ --..' NQi .- ...E.!!g ta~~~g.... _" . _. ~_ Cv.'. __ " b . 14 ! l.._ ..~o~_~l~_..ban " " .f!1~_p!!~_~_ ."" .•...}..".." " _ _.-_l__ ._~ ._.---"-7:""-. -""'"" .=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~. ?i~~~L~-..!~.!~~.. 'i "......_" _._ . ._ ....- Hit NQi.... __ _. _ _ ._ ._ _ " "_._" ii...~§i~.. ..._ _' _ '" .. _ _ ..~ ~~~~. £)Ung. __ •. _ .!!_y~~P.... ._!!t_ h?a __ ~1.....-.. _ _ ."". _ _ •• __ __ _-_ ......!!-8 __ _.~~ 5 -_ --_ a .. . .. _".._ " ~...~.•.-_ . " .. "._. ...!?El ~_y~"."_"'''_''_''_._.. ".... . __ _" .. -.. _ ---.~ .~~~~~~~ h~"._ .. ??_"thq!!g_...!!.. _ .- - - 14 " --_. "._."'. _... - Ten Ioai va trich yeu__ ..._Q92_ 1 Trone cong ' tac..:5!. ..._ ~~ ~ __ _. .._.. _.__......_ __ _ " """ " __ ._ _." ... ._"__...~_~ ....!rich_y-e~.. _ _.''''''_... .--. uom phan. _ . ~ ..!lOa 12-13 ~L d~_ ._"__. _ _.... ~]:.. ....!ip_:_!~.~_~." _"_ .."" ._._ .. -'•• __ .'.." .1:-•._. !?2.~~g__ . __ ____.§. ".__!± ...~_.._ _ "..""._.. con!.~~ ~ c~~.... __.•-_.g~!_i!!_~ ...:!!. ..L__ ~ __... ..._ -Ten Ioai van ban _.~ -."......_ ... 1... . . 1..__..~Q~~. ..~g . _....Q!?:J._...9.~g!!! .. ._. _~~!!. . .--".~1?!?g_!!~ ~!....--."_.----- _ .-._.:....__..~9..c.. _. ...-.. .._ ...~ ..._.."-.-. _ _ _ _... (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _..~ --"..'-_ _---.Ijo' . ...:.."" "...... _ V~_~~.. .."" _ . ~ th~~g_ _.._.. _..[__ __ _ __ . CHITHI .. _.. f:){...?:_... ".''' . --""'...~-... .•.••_ _ -_ _...?-.. ..._ _. _.!!... .:-_Qo~_~~qi_ ". .• _..''''In tbrrong 13-14 . ~~g__~~.. _..=rrr=:': ._.! j " "" •• -•••_..''' t " 1.. __ - ._.-- .__ _.... ._ _._ f.~~g _ ."'r._--.:: _ . chuoug...-.-dung van ".-". ._-." --""" • I ....-Dei vm .._ ~". _ . ... --- . _ " ._ ""._. _ f.. _..~g __ __ _..?. __ _ _.-.v..g~ __ .•••_. _._~!!~~._ ' v ." _ -"_ _•• __ __ ..-'"__ .~!~~L .""" .__ " .." "- Inhoa .ke ben dum .::. . ~S?. _ _ .. .. . .._ _.._" ".•." 1 ~ . !_~_-._.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".~- .._....__....._" _!~ _~ ._..: . ..... . "...... __. _ ..§_~~.." r .@~g?'1._!!!.?gq2.chi "'.~. " •.... ~..?J'fY.i~ _.__ ..C ..--"--. __ _ _..... .-"" ...Q?.!~ "._--.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J._ . ..J. _ .. nn. _:--E9.~ ...._. .._..-"._ _ _.. . _.~.....-.""..."""""". .._..>_.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_._~~.!.. .._.-.Dono.. .."_'_...._ J:?_.?_..9-_..".---- ._._" _..!_~_~!!"...._ -. "..... "-_ _ _.--"'" -'"'._.-14 _ ... _ "" ..-.....--.. ._--...._... -..__.!?=.._""''''" ..."l -.. ..._ .... . __"_ _!~ T~~~ " ~-_... ."_..._.~:. _.-"-_ _-_._ ...§~.... .._y~_~~_...rng . . ~ __ _.. __ . . _:.-._.. ..."... "_f-'!E~.." _" ".. _.~ .~____ .. _.. _ . thang.JE.-_ ...~~~~~~~ _~~. "_ __ _. c~" ". .. " _. . _" "...-_.:12 "'-"._ _ ....-~-- ._ _ . _ _ _._ -.!. .- . _ .!...!.} _ _." . "-".!yfi!!~... " ... ' .. _.32.. _ .._"~ ...._.._.... .._..._ _~Q~G~O~ ~ .v[!.-'1'- "'_._ ._~~~. _ ___.3-!± f)~8?. ... _.~~@:~.._ ..9.__ "'"'_ _._.. ....". -f~ ~~£=====---...!.."_ _ "" _--_..

~ ~ .. .-.. . ._~e __ .------.. -.._"'_"''''''... __ ____ m __ .._ .._ ._.--._...x ..nm .__ . _.._~~~.... __ _ .----.-.... ••__ •• L.=-.-... _ _ _ __ _--_ .-va~. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ...!~T..- -.-~!h_ _ 14 DUng --. .{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .__..._ _..•_ ..~_. -..!~_."' I.."' •••••.l.~E.~~~~_.---.-._ ... - _.... __ " .._ .._~_ ... _?.. _!±_ .__. -.._ ~Til "phan' .-'.. : .~_ _ _ ~....· . .•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de ..-.. . !¥~_g_._ ~ _ _.!.--. .--...!Jiing.Tiet In tlnrong _n. d~ ---- . -...-:" Dimg. ... th~_~_~a p~~-ch~~$.7 ••.--.!L!:!._ ~_~~3:.... !!!!f.-. r_'""'i. _ __ ---. _.-A Dtrng + -- I+ _ •••• .s -.. _ . == .-. -- " -".lC.~ .- _ .a-l. ~.._ _. _ _ ~ _ __ _._ . In thirong 14 Dimg __ .._.~~t nhan · ·-_ _..' !..... Ban sao van ban -·--·-r--······L-..~. 14 n__ ._ .--.---...-.. ~~_G.._...• _ _ _.._."._ --'._ - In .._~_ J. Til "kinh girl" va ten co quan... .iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• . ~ _}....-. --........~ ~ l_~::_!~___~~~_~.._"_... •.I: __ ~~ ----. _ : ti~~_~. ----.~-.. ...-._.•_ _ _...Tieu tiet _r__ ". "..-. canai--·· ...-. _ ..'i!!m~M.-.-----. __ .J~~ ...~~..-...·-·... khoan.. __ _ __ "iIrj _...:. _. "" -~. ~._.. 14 .Q..._ 13-14 _ . ~_.... 1-.. . •••_ _.. ...••.--.-._ _ _ _ _ __ .. Tii.-.. -=::= :=:=T~~~C:=~J= .f!li_~.. --r.. ..!~~g ~~~~ .---....~~~ ..p.":: .m .-....-.__ _ . . ......-._"._---.:. -.. .__ _ ..:!!_\lC __ ! ..._.....-... Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke.Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg.!!A~:~n_ -~~'.. . __ ••••••• u ••_ HL~. _ .h.. _. _._.._.. _ ••••- _ __ .~~-......~~ . m •_ -~-Khoan.•••-.~ .-.. . . __ HH •••• .·-···-.~~~_~~.._ --------. . .... _ __:_.. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.-.••-.._ •• _..-~. ··-nn--._ ._ _.~ •• --_ .....'''-''1"4-' . __ _m ._ ... :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ..~~] ch~~~L_ .~.._m~__ ~ _ ~~~g __ ._..~ __ ._.....•.. _ .----__. ~-.... n ••' _ __ _ .-. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.._9v.. · ·.---- .-..~ .n~ ill thuong __ _!n. ___ _._n __ ...-.'"-·-· .: ~..~:-J ..____. I -..... -.~..-.---..._-_ _ .....__ .~_ In thuong • _ 14 c~~.·--.X_~.:. .·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ .. ---_ ....-.--. _..~ thuong In .·:···~·~~h~~g...._ . 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile. d~_ J~_~Q:.~..__ .._. . _~_C._ .__L _~_.._-_ ..~E?....." ---.... -_. --.~... .Dieu __ ..•••_..--._ _ ••.. _ __ _ _..."'_ .-~~~~~ Dien 1...._ _.T..--. 14 -.~~ •••• _ •••• _ ~ . _ .. _..Til "muc" va so thtr tu __ ......~ ..g 'T:f... _......---... -.._n _ .!_~ -_ .~_~!~~~_!!~.-.-B._.. __ ....·-·------... r •••~••... ... ...._ . ...:..-·~._ •••• - -- ---. 1..--~--.-'~Phfui·... __ --=-.._ '..-..- .... Dtmg......- ..·C-~~·hjnhth~c-~·~~--.._..._.---.-.. _..---_ .'~.--. _....-..YNQ Q ~ _•••. --...--' ...__ ~!!~_gJ..~..._ _!!!.-.·····-···-.. 2 . _ _.. ~ ! v 13-14 Dimg _. _~~. ~ •. ... In thmmg '-n_ .. Diem .:....__ ._ ...i:="::"=F~1W-..--....__ .-.!_.y.._ _ _ " _ " _._ . --_~..._ ! __ .~ -.-"-........-..."~ . __ __ _ _ _ ._ _..- -...-. ••~._-. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _. -... -_ ..._ _~ . _. ._m _ __.... __ .-.Fl=~~.~__ }_~.- -.. ••••• ~ . _.-~ __ •..... -_ E~. ~ ._.~.-._... diem...-.m ~ . ... ~.._ .!!._---.~...m__..._. __ _ ~ . ... __ 14 _ _ ••••••---- ._ .. \[.~_---_ ..-i"4" '''---Bfulg---'-'-._ ___Y.. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ..-. ••• •.'''illthubD...--···--· .-._._ __ . ----. .._ . -'-1'4-'_ . • .~~~~-.·... !~-1~_~g!. _ '__'.-..-. . _ ....--. -. 14 DUng. -..--- _.~ _ .. __ 'H_ _.._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ...--..-.. -...--~~--.-......... ~. . 13-14 ~ ••-._.. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ...... ml._~h!!_!_. -. . ~ 14 -.r.. ·. ....-~ . ·._. .. .•.·-~··Gili..-.._J?~~.-. ..-.:.. _ ... _ .. . _...::~~I~D:~G....--.Ii~! __ .Tieu tiet ..._ _.a_Iloi ~_g_..-...." 13-14 fJimg ....-_ . ... . ~ Phin._~ _ _ ....~ _ .... __ ...._....--...-- Muc 1... - - . _.. <Urn __ •••_ ••_ _m.. 1\1 so tlnr ._. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~. _ ••• . .. _ ~- ~.I' . ' 14 _ -_.._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ...: ~--..~·· ...-...

-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.. ~ '1'" d' .. -.Fax: _ -_ _-_.. .· .'J. ._--.... .-- - -----..---.-.- I - -. _.. .. . -PL.._ _..(300)..!......-.... ... - 13-14 --_ Dimg._ 14 2. ".-.~...._ ban __ _ -.. dong duoi . t. ..--.-..om. "" ~''J r _.-_ __ 13M14 Dimg..._- I~ •• _ ~ _-. '" ...·······- __ -...Tir "phu luc" Phu luc van _.- II - . dong tren co chfr 13. .--.r--..t..-. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .. __ ..~l!!!:_~L!.-KfrijJ· . - _ -.... ~~.._ _ _~hy}y~~r-_ .. -_ -_ So trang .~I~~~:1~~~yan)~.h'~ " ... Ha NQi -_ -r-."..-... - .... - In boa ". r.. ~ 'fHlfQNG -...~ CHU VIET TAT "_ -..-----··.----....._ b Til "noi nhan" - va ten co quan. -1----....--.~~~:111 ·· Hoan Kiem.Dimg ..~.._ -...-13-14 Dimg. --.. PP.!?~ va s. .' F01 . . ... BANG ..!!!~~g_r--J.~~...... SAO LUC 14 1----. . nhftn ~ _.-._. ...iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .....:~..~. ng. .-dam ...-...-.\~ ~ . tUm I DlJTHAO _ X'... __~~.._ .~. -- Diu chi mire diSkhAn ------..._. _ - _··_·....._ g . -1.... __ _.-_ _ // T' 1 J.._ . __ __ _ _. .q$ _. "..":TIco chu 1. _ :..2 th Dia chi co quan.._. .- - - - -.. _..BQ Tai--chinh.. - co chi? 14. .'~. _ _ _ 16 Hinh thuc sao ..... -. ....!h.-~g ...... __ . _ _ _ _ _ _ _.~Q!: ~ .~ -.. --_ _ _..._.. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+. _ __ 9 .. _ _ __ In hoa 13-14 -. -_._.(' .._ _.ia -~ vs .. _ _ __ va so thir tu .- -t-. ..Bo K€ hoach va Bau ttr. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.__...... tna ...._- DUng . I DlJTIIAO J. ·_ ..-_. __ ...Tieu de cua phu 15 ..........l._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ . ~lJ"j.-.-~..__ ... . .. -- KHAN __ ..-- -. 7. dim --_ -- 'BOA T6c -.I----...'.__ f-.. . _ _ _ __ _.ii·. - -.-....._"_...__ I ILUU HAND o~:~ I . -'J..__ _ _ luc _.. SAO Y BAN CHINH. F' . co cmr 13:' di·._- -_ . Clan h va flfl'. _:. . 13 14 --. ·.BO NOi V1.!!!.... dam "-..-._.." nam van b...---.~\!~ ... vi du: Qu6c hieu.. --- __ .... _ _ ._ .. _ (04) . '..--'-'---fu"th~~g" .-_..-.- 10 Chi .- _ -_... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX....... _ __ - "_.. ~~ .. ban sao ._ ... ..YL_...-. _.=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-... r...---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.. ---. -. m . -.... _ So xx phoTrangTien..!?~ __. .-.----...._ -(--_.. r-.. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .....- ... .... to clnrc.. TRIeR SAO.·--H·-··. In hoa.-1"--'" " __ _2~.~_... ~.... dia chi E-Mail Website: s5 dien .- -_ ····i·~t"·._.""-".._." lu~g_.TV.13 '~7.. - _ __ .."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~......: .-_ _ ... _ _" __ " __ . '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ . dcng tren co cnu L·~_ ':'...- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'. --- _. . · ·_·--_ · .--- .---.:...~.-.giam phai th6ng nh§.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg. -..-.-.t. _ _ _ _ -._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _....- - _-t- -_ - van ban. ~-- dim . _ . ._ In thuong _ _.. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg..... ._ .-__ _ _ __ _. ~ !< .~. Ouoc hieu..

..6 M&u 1... GiAy nghi phep .1.15 Mau 1.GiAy bien nh~ he sa .2 .4 .11 . Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.13 Mau 1.. COng dien .17 M~u 1.Phieu chuyen Mftu 1...19 ... MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.1 Mlu 1.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.9 Mlu 1.3 M~u 1.. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .. GiAy moi . GiAy gi6i thieu . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1...18 M§u 1.Cong vAn Miu 1..2 Mau 1.. GiAy di dU'img .10 MAu 1..van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .16 Miu 1.7 Mdu 1.1 .. GiAy clnmg nhin .Tlnr cong Ban sao van ban 2.1 .Phieu gtii .12 M~u 1. Van ban e6 ten loai khac .1.8 MAu 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .14 ~u 1.Bien ban .. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .5 ~u1..

....................... 4 ....." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan... .. . chile chu quan true ti8p (nau co). IcY... s6 hreng ban phat hanh (neu can).. .....1.~ .. .. (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn)...• ngay nam 20..... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ..... t8 chirc ban hanh ngh] quy~..... NGHjQUYET (5) .... TRAM QUYEN BAN HANH ~.. . nban ban va.TV do:_ n....•.........C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• . (6) NOi dung nghi quy~. " ..(1).LUll: VT... C ancu " ....nh phuc thang ).. (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~...... tf....Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ....... TC QuAN (1) TEN co QUAN..... (3) ............ t ~ •• " t •••••••••• . Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .. ) .... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.... ..•........ tA chirc ban hanh nghi quy&....... (4)..... (8) Ky hieu ngum danh may.......... Nui nhQn: .... 2 .......... VllT NAM > S8: !NQ~.•...... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip . QUYEN ~N.~ (6) ...•......Nhu Ditu ... Axx(8)..'... (2) Ten co quan...1....... ......_" " "~ Miu 1....... t.... (4) Dia danh.....

. ~ iII iII . ...Mlu 1...Nlnr DiSu .. (5) NQi dung nghi quY&....... ~~.. ~ + ...• (1) . ~. .. .xx(8). (3) ••. ..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. . ( - _ "'-_..0. . . th1 tdn). .... .• ngay 20..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •.7).. .. DO" 1 leu . Uy ban nhan . ~ .. (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&. NGHIQUYET ... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.. (Chft kY. can cir ... . Ghi d. ND'i nh'n: .....d: de 3 .. (2) Dja danh....1...l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)... . ..Tv do .... ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh... . .. . (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may....... (1) ••• dan ngay 26 thang ....... ..... QuytTNGHI: (5) + .. sA: INQ-HBND . ~ ..... a a . 1& xi.. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.... . (4) .........~ ~ Dleu ol..1........." v30 wac chec vu Chit tich.... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn). ....nh phuc thang ndm NAM...H..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)..... (2) ... TmtONG TRve HDND em) vr. thimh phA thuQc tinh. .... . (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt.... (7) Chfr viet tit ten....... 10 ..i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /.... A.... ..Lim: TM...... thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi. ben dum ghi chite V1..

.. Noi nhlin: .Til do ........... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ..... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&... ..... ... (2) ••• Can cir .......H... ~.............. (6) Noi dung nghi quy~t...................Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA..........(8)...... A...Nhir .... t8 chirc ban hanh nghi quySt............ HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ..........LtJU:VT..... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .......... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. tit 4 .. '.. (7) Chirc V1.......... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn).... nhan ban va sBlu(... (9) Ky hi~u nguoi danh may... ....... ........... a ~ ~ ~ ~ ... cin)..2 ... ............ ~ p .:..... (4) Dia danh....... thong nam 20 ... t ." ...... .. HQI DONG QUAN TRI .. (3) Chii' viet tAt ten co quan..... TM..... Di~u ...... NGHIQUYET . (3) .... ........ IcY... I .. (5) "' .......l CM tich.. (5) Trich ySu noi dung nghi quyet... niau .xx(9)............ TEN CQ...... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT.. .....l cua ngirci IcY....1..nh phuc '" (4)...... ...1." vao tnroc chirc V1.... Can ctr .... 16 chirc ban hanh nghi quySt.............. (2) Ten co quan........ .lI1g ban phat hanh (nSu cAn). ......... .. TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN....... ~ .......... ngily sa: INQ.Miu 1..... .. t .... .. ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).....

" vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy.. (5) ngay '.. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l.dUng diu co quan. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.. . QUvtTDINH: .... (CJm. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. . TM.. . ~ ... " . (2) Ten co quan.Nhu Di8u . 16 clnrc)....... .· . .. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.J. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .. .Icw6ng. cUA NGlfiJI KY (11) . C\lC wlmg Cue . A. (8) (9) .v . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. hfnh ..xx(13). . ICy. I .nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). Uy ban nhin din. ....f~ · Ir •• + ·~ I... NISi dung quya djnh. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. .c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh....). Xet ........_ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.TM.• Vien trU'ang Vi~n .p ... 'II~ Di~u . Uy ban·~ dan.' . cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN.. .. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . ell' f ...D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. (l1)Quy~n han. ." via woc ten co quan... .. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .~ """ . Dleu 1 (10) . cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. quy~ han cua co quan.rc tift.. II .Miu 1.. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. ar. " ... t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ..(12).. de nghi cua ot . '. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT... nhi~m vu. QUYtTDiNH ". t6 chicc chu qUlin tn. va via 5 . (4) Chii vi&: tAt ten co quan..2 ..). .H. .. ..• CM tich . "...haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.TV do ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban .. HQidAng . J.. (13) Ky hietI nguOi <tanh may. HQi dAng ...~ .II " •• Nui nh(in: . . II t ~ . . (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. ).. quy dinh chuc Ding. (10) dinh thuQc nguCri... nam 20. . ... n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. 'san ThuCmg V\!.lap.. Vienwlmg v.Quy~t (flub (quy djnh CQ. ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin.Luu: Yr. Cl.. QUYEN~... (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.. (8) Neu cac cAn cU tn. Giam d6c.• Giam dAc ..rc tiSp (nSu co).

T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . " " . 6 . DiSu 12 cua Thong ill nay. C1.. .......Nh U D leu ..3 .v . dB phuong (1) co quan. Noi nhQ. CM tich .. do ..... nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. H6i dAng..... .. ke hoach. (4) Dja danh. quy dinh.. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) ." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. . t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. n~u tham quy~n.).. . Hoi dang . (8) Quyan han. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . Uy ban nhan dan.... .. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.. Giam d&. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh..ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan..lC tru6ng Cue . Viet1 tru6n~ Vien ... ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban.. (6) .(9). tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT.). (5) . (3) Chii' viSt t~t ten co quan.. . tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.1. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN... . Uy ban nh3n dan.).)" . TM. Cue tnrong. to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.T... Vi~n tru6ng v. (10) Ky hi~u nguoi danh may. A. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ." vao truce ten co quan. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn)... TM. (nSu co)... Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. ... . ...Luu: VT. ). (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. . . cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. (3) . chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong..Hanh phiic tJuing nom 20.. Dleu . t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . TEN CQ.xx(lO).. . r ••••••••••• . QUYEN ~... nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. Ban Thuong \V.M~u 1. dJu) ... lli~u 1... Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . (2) Ten co quan. an... tA clnrc chu quan true tiq. .2). Giam d6c . TRAM QUYEN BANRANH .. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. . . chuang trinh... cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.n: . Ten an.. (4).. .

.......... ~ t r ~ Dleu ...1.... ~~ 10 11 •••••• ".... .............. ~~ p . .. .. (1) Trich y~u noi dung cua van ban...) ..... QUYEN~..... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: . do ...... . . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng .... . b6 cue co thS .. Chuong ... ..... *....T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM .... .. .. .......... .... bao gAm chirong... ~""" I..... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ..... 7 ........ . (1) ....... Dqc IfP ........ . nam 20 cua ... .....J" f~4' ••••••••• ... ... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 ...TI.lQD. Di~u .......Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.... diem. ' (Chit ky.~ 0. . ..... di~u.. khoan. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~). •• ~ . 4 4 •• '11 '" .......nh) rJ TEN CQ.." ••• I ~ t_... TC TEN eo QUAN. rnuc.... ~ •••••••• ~ ••••• • .Hanh phuc . +".. entre vu eVA NGU(n KY.. ~ .

TEN LO~I VAN BAN (6) ..._Luu: VT. (7) (8) _. Giam d5c.... chuong trinh.. (8) Noi dung van ban.l sc3lugng ban hru (nbI dn).v . TM.... .. ngay 56: I. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu . " '. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). H6i d6ng .. thdng niim 20. (2) Ten co quan. " . BiSu 12 cua Thong tu nay. ' . cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.(10)....... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.. ddu) Ho va ten Ghi chu: ..v ... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban. phirong an. quy dinh v..Mau 1. to' trinh... clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng..TV do . the f)~adanh. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP .. kG hoach...xx(ll).v . .... TM. ... QuvtN ~... (7) Trich y8u noi dung van ban. . (I) Ten CO' quan. biet)... Noi nh(in: .(4)... .. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v..1 " ... __ . (4) chocit ten co quan.1... nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u.(3) ...Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.... (5) . Vi~n truOng v.. ).. bao cao v. co tha an. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a........ ... tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.4 .. Cue tnrong....Htmh phiic ... thong bao...~.. chuang trinh...._ .. 10/.. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co)... t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban...' (9) Ghi quyen han.... 8 ... dB bao cao.. ~ . TC QuAN (1) TEN QUAN. Uy ban nhan dan. to' trinh. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d... eta an. A.. thong bao... T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. ke hoach. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. Ban thueng vu...

..mg ban hru (n6u cAn).. ~ • i" . tA... .. A. dja chi E-Mail. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX...CONG BOA. 12 clia Thong tu nay.. TM. " _.. clnrc VI) Ayvao.. chuquan true ti6p (nBu co). chirc vu cua nguOi..... Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch. ... t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.... .Luu: VT. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van.. (3) Chii' viet tit ten co quan. leY nhu BO truong. Noi nh(in: .. Giam (f&.. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).. ....MAu 1. s6 Fax.. ... tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~..... ..Cong vAn : TEN'CQ. van.. Kinh giri: ... bo p1$l chue nang) soan thao cong van. Website: .I... .C tnrong.. ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn... CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) ... ... • ..S . f + + + . HQi dang: ...(9). (5) Dia danh..TV do . lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. 86 Telex..... Vi6n twang v.. TM.. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh.. CI.. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh... (II) (1) Ten co quan.... * •• I '" ••••••• ~ •• . (2) Ten CCI quan..... vi du: TM.. 9 .Xx(lO).. .... n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan... TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . ... ' QUYEN .. Ban thuong vu. ..n). qu~ Roan Kiam.Hanh phiic . Di&...... . (6) nom 20. r r ~ • • • • • • t .. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. phongban. . chile vu cao cApe~ Nha nuoc.... • lL:\N. ...... ... ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.... t6 clnrc. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc.v . OJ) Dia chi CCI quan. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " .(4) .(3) .. ngay S6: V/v 1. (Chit ley... . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ..1... (5) ...... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van... tnrong hQP ky thay m@t tip tha.... ~ . (10) Ky hieu nguCri danh may.Nhu tren . Uy ban nMn din.. 56 dien thoai. (7) NQi dung cong van.... Website (nau c5. (6) Trieh y€u noi dung c6ng van.....

'xi. t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _..MAu 1. (3). -Nhu Di~ .....xx(1O).......... nhan ban v 1..• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ... . . _ ...• ....lQE>-HE>ND Ve . S6: ... (6) Nai dung ~uy&: dinh. q~ thi xa. (2) ... .1. Ghi chu: (1) Ten tinh...a danh. (1) Can Cll Luat nam 2003. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 ..... .. . (7) Thfun quyen ky van ban .T NAM' DQc I$p ...Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN .... TM. (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh..LUll: VT...6 ... ...A.. . ... ... huyen. cmi TJCH de . Noi nh(i.. .. NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT. ..... .. (9) . (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh. '" '" .. ngiry thang ndm 20 .H\lob pbuc . (7) .. Di~u 1 - .. (3) D. ... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan... . THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu ..... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful..... ... . QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN . (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT... .. " _............. ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _... (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can). thanh ph8 thuQc tlnh.... (l~) Ky hieu riguai (tanh may...n: ·~ Dleu . .. ..TV do . sd luong ban phat hanh (nau ciln). QUYETDINH: '" (6) '" '" '" .... thanh pM true thu6c Trung uong.

•. . TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 ..(2). nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan. • ... quSn.Miu 1... (6) NQi dung van han. huyen. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . ......A.. f 10 . phuOng.LUll: VT. (8) ..xx(9). ~.... thanh phB true thuQc Trung uong.. . ••••••••••••••••••••••••• ...... ~.. (5) Trich ySu noi dung van ban._lI ... ... ...7 . •• • . <II (6) to I • • • . . (4) Dia danh. TM.... ngay thang niim 20 ... (3) .. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . (5) .: . • .. • . (9) Ky hieu ngum danh may. • ~ • • • • ......•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf...Tv do .. .. 4 . . ~ '" ~ "') . -HDND A . .. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). tharih phB tllUOc tinh... . TEN LO~I VAN BAN ... . (4) . NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT..Hanh phiic I sf. thi x!. . f. ..... IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. tht trfuI. (1) . r . • • .. (3) Chii viat tAt ten loai van ban.1.. xa.. Ndi nh(in: .... . • .. .T NAM DQclip .1. • • .. f • '" • • • • .

1ivan ban cO tBn 10. .. _P 4 .... ...~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• . ..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. ~. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~.. N~u Tnreng 12 .... • • • .. ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) .. • ...Miu 1.. . ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. sa luong ban phat hanh (n8u cfut).8) .. • .... • .... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.. ....... ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh.... TM.. '" ... . . Vin ban co ten Im}i coa Doan D. ngay thdng nam 20. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do . • .. . • • • " .. (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi. . _ •••• ~ t •• ~' •••• po.'aa ••• '0 •• ..... .. A. ... ban..·o a _ ...... (2) Chit viet cit (3) Bia danh..(3). .' ' ••••• et "' p r .. _ ... ~ •••••• ~".: KT.. . .... • • . (5) NOi dung van ban. . . .... (9) Ky hieu nguoi dinh may.. .Hanh phuc sa: ..... • . .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). I ••••••••••• " .I.. . .... • •• • ~ ." •• ~ •• .\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).. .. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban.. .._ ~ .~.....8 .... .. ...... . ..Luu: vr.. thanh pha tnrc !huQc Trung trong... or . 't.. '" " Noi nh(Jn: ..xx(9)..a ••• ~ ••• or ~" • . ..1 (2) -DDBQH ...... •• ". . . " ' .. .. TEN LO~I VAN BAN ..

t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.(3).... tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.xx(lO).• 11 "1.. " '" '" QUYEN IL. • • • •• . . (5) Trich y~u noi dung dien. • • • . ngay NGHiA VJlT NAM DOc I....Min 1.N. . CONG DI1J:N . (6) Ten CC1 quan. (9) .. - " (6) dien: .. .9 .Cong difn TEN CO QUAN. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can)..p .. •• It. kY. t& chuc ~ diQn.. (7) . t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co)... (7) Ten CC1 quan.Til do ..... (5) . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien..... .. (8) '" ...a danh.. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. ~ • ~ • • ..... • • • . TEN CO QUAN.. ... .. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM ... (10) Ky hieu nguoi dAnh may.H:}nh phuc ... '" ..A. 13 ... '" . TC em) QuAN S6: /CD.I.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can .. (4) thang nam 20.. (8) N6i dung dien.. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '..Liru: VT. (2) Ten CC1 quan. '" NO'i nh(in: •.. (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.······ . (4) e.

(2) " . ... . . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.. .~ p •••••• ~ '_....10 . . . ngay thong sa: .. (9) Ky hieu ngtrci danh may.. . chU'c \'\1..Miu 1. 'II /GM. tran trong kinh moi: ~. .. .. don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi.. " .T. hQi nghi v. ••••••• ~ . . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.Gi§y moo TEN co QUAN.. .. du •• ~ .. (Chu 10/. • . QUYEN ~.... . .. ~.. . tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6).1. d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. .. .. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip .. Noi nh(in: .. ... .H... . " ~ •••• GIAy ~ ••. • • " ...xx(9).. . .. •• Thai gian: . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT.. ..v .. .... . (8) . (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . .. ... ... (6) Ten CO' quan.nh phuc .. . .. ... . • .... ... . hQi thao. I' ... .. . . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). t6 ehlie ho~e hova ten. .. (4) Dia danh.... .. . .. ... . . . . . .. .: .. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. (6) o (7) . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. . . . .. Ong (bel) 1'0.. ..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn).. . . " " . (4).(3). ft '" ~ Dia di8m: • .. • . : .. t6 clnrc ban hanh giAy mei.... . quan. do .A. . ... . nam 20.. . ~ ~ .

tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu..(3). en et . gici thieu toi Iam vi~.. .. TC coo QuAN S6: /GGT... 15 ._. (3) Chii' viet tit ten co quan. .Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co). Nui nh(in: .Hanh phue .. tt ~ '" t~t t .c l"p ...l: Diroc cir den: (6) .( ngay ray . t& chuc ban hanh van ban. Gng (ba) Clurc Vl. G·" nay co gia tn dJ. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu).... GIAV GIm THI~U . va ten " (5) Ho va ten. Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan.... (1) TEN CO QUAN. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.... (2) Ten 00 quan........ (2) .Nhu tren. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj.11 .. .. h. clare vu (6) Ten co quan..Min 1.do .... a tren /...Ty.. (4)..... . ngay thang nam 20. ~ . . QUYEN ~N... T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. . .. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ... 1.... (4) Bja danh... " tran trong gici thieu: (5) ... .. ddu) -Liru: VT...

.Bien ban TEN co QUAN. hQi thao. ...n: Ho va ten .1'1}' do .Miu 1. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. d. . t6 chircban hanh van ban. (3) .. Thanh phAn tham du: " .a lem: . (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. J. ngay thang .. nam Cuoc hQP (hOi nghi. THUKY (Chu. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).... .. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . Th" glan b!. at au: f)" d'" .. .nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB.. 16 . " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. (2) Ten co quan. gio .Hv.12 .kY) CHirTOA. . ..l. m. hOi thao) ket thuc vao . BIEN BAN ~ (4) . t5 clurc banhanh van han. chirc chit quan true ti~p (nfut c6).

tii lieu co trong hd so.. f ... + (5) ~ ~ t '" 4 " .. NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan.. . .... HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t ... (7) Uet ke dAy du.(3) . TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN.. (8). sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ...... dan vi cong tac: . nh'" h. bao gam: (7) ... . (4) Dia danh. 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co). giiy to......TI}'do ..... .. ....... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp ... cu th~ cac van ban... .... D-a t·J. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so..Giiy bien nhin TEN co QUAN..... TO CHifC (2) S3: /GBN... ngiry ndm 20. (6) HQ va ten....MAD 1. .. .... .. (3) Chfr vi& illt ren co quan... -to ~ .Hsnh phuc thang . CONG . BoA xA HOI can . GIAv Ho va ten: '" '" .. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. Noi nh(in: . . (2) Ten CO' quan... Clurc vu...Luu: Hd so... ... (5) Ho va ren.. . (4). to chuc cAp giAy bien hd so. .I. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" ....13 .l... .. Ghi chu: nhan nhan 17 .. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.... so.. td chuc cAp ~Ay bien hd so. t . ...

. .. " ........ . ..... .. ... .. S6: /GCN.. .." .. .. .. .. ..... dau) KY ............ ..... ngay GIAy CHUNG N~N .. TO CWC (1) cQNG (2) . .. ......... ... .... . ...... ..... QUYEN ~..... ••• " t . ... ... .... TC COO QuAN TEN CO QUAN. . .. ..Luu: VT...p .. . ~ . I .. . ~ ..... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)..... ...... Ky hi~u nguoi danh may. ....... ..p clurng nl$l..... ... • ....... ...... ...... .....l th~nguoi....... .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. ~ . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan... . Chii' vi& tit ren co quan. . .. ... 18 .... ...' (2) '" . .. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan. ..Axx(1). '" '" Noi nhpn: ... .. .. . tB clnrc d. ... clnrng nhan: .. cmrc VV CUA xctror (Chu kj.. ....... . • .... _ ~ •••• t~ . . .(3).. .. to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.. ...T'1 do . ..... (4)... nhan... "" • +. ... . . . . . ..... .. .. ... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. ....._ ....TEN co QUAN..1. ~ ..H\lnh phuc thdng nam 20 ..... ...... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).... ... .. _~.. • ... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl. • ...... Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn). 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~. t .. ....... (6). ~+ •••••• .. . .........

.. ...I. GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.... (4).. ngay thang ndm 20. .. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•....15 ...TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN..................... CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _... --{ l ! ! Bi . Ben .. cua cO' • quan (to chUc) noi di... ". gian fr nm...( en Xac nhan... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.. 19 ... .'.. .... J.......... NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO.. ....... " . . . .. d~n I -J f)i .. ' en ac: (5) ... ". . cong t' ....H. .. Bi ....Giiy di dU'irng TEN co QUAN.. d..Min 1... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip ...TV do . I I Den ......"......(3).nh phuc .

..... w ve d d x =" d = .._.... ~ c . "' .. t5 clnrc cAp giAy di direng....... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy. I -l I D6n .... Di ~~ ....... ........... d d d .Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: .....Phong nghi: .... chirc vu va don (4) Dia danh..... ten. + ...D€n .............. ve x 1.. " .. 1 i 4 .! c§p di dirong: 2. Di J... (5) HQ va............. I Den .. ... ......... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan..Ve circe: ve x d= ... 20 .. (3) Chii' via:: tAt ten co quan... Tong cQng: .."..... (2) Ten CO' quan...... t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)... ~ ... d d d . ~ . Den ...... Phu cftp hru tru: ~.. ~~. 1 Ve nguoi: ve x d =. Ph\.. Di . t6 chirc cAp giAy eli duOng......... __ .......

.. . ella ang (bel) (2) . . Ong (ba): .. k1. tai... . Noi nh{i...." ngay e tu . (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep...... . (7) . . (3) Chfr vi$t cit ten co quan.1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep. . (5) . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.nh phue NAM /GNP.~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . . hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj. . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).(3). AI. •••••••• ~ trong th" glan: 01 .. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan.... dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .Luu: VT..B. .. (6) Noi nghi phep. .. uen . . . . ... (4) f)ia danh. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .". t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. . QUYEN ~N. . . ngay thong nam 20.... cAp cho: . ......'( ••• ~.t ngay e • ~ •.n: ..• ~~. (8) . (4).. . (2) Ten CO' quan... . ttl chuc eAp~y nghi phef.. hl... .....~ ••• ~ ~ •• aa .. ~ •••• . (6) ... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . . 21 ... (5) Ho va ren. . to chile cAp giay nghi pbep. chirc Vl.Tv do . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN. .....TEN co QU:AN.kj.. . ..

.... ngay niim 20..Hanh phiic .... e (5)N eu cu th~ d an.. (7) Ten co qUaIl. tA chile ban hanh phiSu chuyen....... • '_L':'_ ~ • ~ .. "I'~ hay nQi dung gi. ... ... " " PHIEU CHUYEN . tat lieu... (3) Chfr tit ten co quan.... ve van d~ e: e .. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. (2) Ten co quan....an au... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan. to c h'ire nao. IPC·......(3). th u cua ca unan. ). . (4) Dia danh..:U cua CO quan..... '" (2) co nhan diroc (5) .TY' do ... . via A 22 ... (4)... tB chile dB thea doi... TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN. VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.. (8) . .... J. (6) (7) QUYEN ~N. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan.. .. giai quy6t. Kinh chuyen ..Miu 1. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip .. (6) Ly do chuy€n...l..17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN....' Noi nhl)n: . t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. " CHUC xern xet. (8) Thong tlurong.. ~p th~h O@C van ban tal U. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). kiem tra. .

ddu) .....p . t\i li~u....... (4) f>ja danh... (3) Chfr viet t3t ten co quan.... (6)...... ..Miu 1.. ".... .1. (6) .18 .. t& chirc deS thea doi.(3)..H~lUh phiic . tii ]i8u d6ng tru lieu sa..HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. .... ............. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co)....... thang . 23 ..' 1 "" · ttt 0I ..... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban....... t& clnrc ban hanh phi8u gui... .......(7)..n (ChukY) ..N. .. . tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2... nam .... (2) Noi nh9n: . ngay thang nam 20 . ngay ... . . /PO..TV do . ..... ~ .. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban..... van ban. . kiSm tra..... dc3nghi " .. (2) Ten ca quan...... (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. Sau khi nhan diroc......... tA clurc ban hanh phi8u giri... NgU"oo nh..... (8) Dia danh noi co quan.." .. ... . TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan.. ~~ f f f ~ (5) + ~ ..... giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)..Phi~u gUi TEN CO QUAN.. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY.... ~ ~ . t t 0I tt t..... (4)... (8).

....... Thu khen..1..... (5) ........ ... Thu tham hoi....... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' . ngay thong ndm 20.................... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ . t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung. (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong.......TV'do .... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM .... (4) ...... ........ ~... .........................19 -Thu cong TEN co QUAN.. + •••••••••• + ...... TEN LO~I THU eONG (3) . TO CHUC (1) (6) ......... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan..... Thu chia bu6n)..... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl......... tA chirc.. 24 .. t6 chirc..Hanh phuc (2) ...... flOc I~p ............ (2) Dla danh...~ ......... (6) Logo cua co quan.........Mio 1...........................

~~ ........ se (7) Ghi quySn han.. - QUYEN IL:\N.. " ~ .. THONGTU ._ t "' ~ *.ITT -B....TV' do . ~ "' . ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. •••••••••• CQNG HoA Dqc I...'/SY(4)Not nh(in: . xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: . trich sao hoac sao Iuc......... (6) Dia danh. (3) ban sao. (4) Ky hieu ban sao...... . Nguy~n Vin A TEN CO QUAN... (5) . .Luu: Yr... ngay thong niim 20. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _.. ......nh phric i. .......... 25 ..... (5) Chfr viBt tAt ten co quan... tB chirc thuc hien sao van ban..... Nui nh(in: . (6) .. t6 chuc sao van ban........ ngay. *- ~ ~* . TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH . ........ BQTRUONG (Chft ky...... ......Luu: Yr...1 ~Ban sao van ban BO " 11 ....... (1) s6: ..... 120...30D. __ . . thang nam 20... (2) Ten co quan......(3)..H....... ~ .1......... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. .....p . chirc vu caa nguoi ky ban sao........ ddu) ....M§u 2...A. HiJ N9i.

. thi ttin cAu Giat. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.dong. . Phi-den Cat-xto-rc . Thanh Cat Tu Ha. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam.. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. . me via ten nguoi \c. xa Ia Yeng . " (phien am Han .. sau dAu chAm than (I). .. Ten dia Iy Vi~t Nam . Mao Trach Dong. tinh Nam Dinh.. thi xtl Song Cong. Dinh Tien Hoang. huyen.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin..n. b) Ten meu.J. tinh DAle Lik . Ko Pa Ko Lang . ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001.. ang Giong. III. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. . . Ly Thai T6. Vi du: 2. q1$l Hal Chau.. huyen Gia Lam. Vi du: Vua HUng.) khi xu6ng dong.. ).\ ~ \'P\< ~ ." .NguySn '". sau diu chAm hoi (1). am qua am Han .. . sau . Bac . huyen Ea H'leo. . phirong NguySn Trai. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (..Viet: .. Giang A Pao..a) Ai Quac. ") va khi xuong. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. dAuhai chAm (:). nghe. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. sau dAu chAm hmg ( . Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II.. Viat theo quy 2. Phri-dricb Ang-ghen. dAu pMy (. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. .1. C3U (. ·xa.. Cu Ho. TrAn Phu. ("'" ~~. Vi du: . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. . A Ba Trieu... sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. A Ho..

. Viing Tau. Men-ban. TO CWC 1. Ban Quito ly dtr an d').. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill.1O nen dia danh..1Ch. Thanh pha H5Chi Minh. cAu. Bee-lin .Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. Sing-ga-po. Binh Nhuong. Si. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .1Long . nui. Vi du: bien Cira Lo. v .. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. ctra.. .. My. Vi d\l>Quan 1. cAu GiAy . Uy ban nhan 2 . c) Truong hop viet hoa d:. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6... chirc nang. Tay B$l Nha . Vam Co.Vi du: Tay B§. ~huy. leu n'" . viing. Nam Ky.. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t.c. Vi du: . Vi du: Cira Lo. D5i voi ten dia ly chi cAu t. I..b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.. Anh. ta chile. Dong Bfic. Uy ban . IV.. Vanphong dan tinh Nam Dinh. Lach Truong. ben. khu vue nhAt dinh .. s.. ten nguoi.. :ue . chc Ben Thanh. Vi du: Mat-xco-va. cum nr chi loai hinh co quan. Khoan 2. Viin phong Quac hoi.Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng.. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. biSn.10thanh ten goi. Vi du: B~c Kinh.. Phuong DienBien Phu .Van phong Chu tichmrcc.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. linh vue hoat dong cua co quan. .ic biet: Thu do Ha NOi. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai.. . duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih .. Co-pen-ha-ghen. d) Ten dia 1y chi mot vung. . Ten co quan. t6 clnrc. . 2.. Bfic BO. Phap. song Vam Co. vinh H.. Nam Trung Bo .. Muc II. VIET HOA TEN CO QUAN. . mien. am v. hB.

. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.. Cong ty Nlnra TiSn Phong. .. . Sa Xay dung.. Bo Van hoa. Tap chi Dan chu va Phap lu~t. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. . . Bo Cong Thirong. nghe van thir. '\ . Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305... Hoi Nang dan Viet Nam .BO Tai nguyen va Moi tnrong. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. Bo Khoa hoc va Cong nghe. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due ._ . Trung tam Khoa hoc va Cong "t.Nha Van hoa huyen Gia Lam. Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi..::..Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. • . Bao Di~n dan doanh nghiep.. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. .-. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. .. . Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.S6' Tai chinh. Sa Tai nguyen va Moi tnrong. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.. Phong N ghien ciru khoa hoc.. Hoi dang Thi tuyen vien chirc.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. . ..Khoangsan Viet Nam. ..'_. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due..Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. . Hoi Chn thap do Viet Narn.. .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. . Tong cong ty Hang hai Viet Narn..Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. .. Cong Thong till dien ill Chinh phil. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.~~ . .. Phong Chinh sach X3 hoi. . . .. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. Nha Xufit ban Ha Noi... ..Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh.. Truong Dai hoc dan lap Van Lang.Vu HQ'Ptac quBc tS. Truong Ti8u hoc Thanh Cong.. .. hru ttit... Trunge" . Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. . Chi Minh.Bao Thanh nien. S6' K~ hoach va DAu tu.. 3 . The thao va Du lich... .. S6' Giao due va Dao tao..Hanh chinh quac gia He. T~p doan Cong nghiep Than . Tap chi Tb chirc nha mroc.Hoi Nhac si Viet Nam.Hoc vien Chinh tri . Vien Ung dung cong nghe. "tLf -- "'~~.. . Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. BO Thong tin va Truyen thong . T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. ... Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. sa r r t. T6ng cue Hai quan. Van phong Trung uong Dang.. . ... .Tbng cue Thue.T~p doan DAu khi Viet Nam.

. . Pho O.. lTNDP~UNESCO. Giai tlnrong Nha mroc. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. 5. Huan chuang H6 Chi Minh. t6 clnrc cua Vi~t Nam.. Nguoi (chi Chu tich He. Pho Giam d6c. dirng doc I~p va thS hien su tran trong.Chu tich H6 Chi Minh.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. .. vi. . KHAc 1. Ten co quan. Nha giao Ifu tu. ngay ky niem . Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . Ten cac ngay 16'. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN)... Bang T8 qu6c ghi cong.. Huan chuang Khang chien hang Nhi. T8ng Giam d6c. VIET HOA cAc TRlJONG HOP .. Ten clnrc vu. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. Anh hung Lao dong. huy chuang. Pu-tin.. Giam d6c. ngay kY niem. TBng th6ng V. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. ' . Huy chuang Chien S1 ve vang. th8 gioi (WHO).~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. hang. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. TAng Cue tnrong.. T&ng thu kY. Huan chuang Sao yang. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir..Ic tnrong. 4. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. . Vi du: ngay Quac khanh 2·9.Pho Thu tuong. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. N ghe sl Nhan dan. ": ' 2. Pho TAng Cue tnrong. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Huan chuang Le-nin. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. Vi du: Bac. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng.. 3. a V. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) .. Charm Van phong.V. ..2. hoc Vi du: .. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. Pho Chanh Van phong. Vi du: WTO. Ten cac huan chuang. SARBICA. Thfty thu3c Nhan dan. D~ nrong Vo Nguyen Giap. Truong phong. Dang (chi Dang Cong san VietNam). Hiep hoi C~e b) Ten co quan. SNG . Pho Tnrong phong. Chi Minh).. Huan chuang Chien cong.

.. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. Ten goi cac ton giao. tSt Trung thu. Khoan 1. Vi du: Phong trao cAn wang.. . Truong hop vien d§n cac dieu." i' 8. khoan. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. dan. 9.' C ong san. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Ten cac nam am lich. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. sach bao.. Vi du: . .Ten goi cac ton giao. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic .. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. . tSt Doan ngo. Mau Twit. tlnr Tir. Mau Than. thang Tam.. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. Tan HQ'i." iI 'i / '-. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.Can cu Di~m a.. B¢ lli?t sir..... Ten cac tac phfun. ngay tiSt. Trieu TrAn.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong.. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh.. '. tiet Dai han. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. . Vi du: Ky Ty. tic di€n Bach khoa toan thtr.. tSt Nguyen am . 6. . ngay tet.. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. Luat Giao dich dien tic. . khoan. tQI?\c. ngay l€ ton giao .. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. 7. Cach mang thang Tam. . di~m. giao phai. thang Nam.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan).

dao Cao . . . ~ '. Vi du: duo Co Dde..Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. Rai giao. dao Thien Chua.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. thanh ten goi. dao Tin Lanh. Iii PMt dan. duo Hoa Hao." 6 .. Thien Chua giao.Dai ... hoac.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful