BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

thi xii. Nha Trang. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. huyen My Van. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. . Ha Ttnh.. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. ban thuoc thanh pha: TP. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. thanh phd thuQe tinh. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. qu~n. ban. ta chirc d. phuong. huyen. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. quan.). ban. ban. . nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. nganh thuoc tinh (e6 t11. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. ten ella huyen. ban. ban thuoc huyen: Soc San. thi xa. t6 chuc d6ng tru sa. tinh Hung Yen): Hung Yen. tinh Hili Duong): Hili Duong. cu th€ nhu sau: . d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. t3 chirc cap huyen 13. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. Lat. 6 .1 so tai thanh ph6 H~ Long. t6 chirc dong tru sa. thanh pha thuoc tinh. . thi trfu1) noi co quan.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. ban. xa.

bang chii' in thuong. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. so :van j . t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. dan xa Kim th] trAn do. TP. quySt dinh. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. .. ban thuoc qu~: Go vdp.•• " DiSu 10.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. ban thuoc thi xii: Bo Ria. tinh '. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. thang. -". 2 phaighi them s6 0 truce. . mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. thang. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du.. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. thang. nam ban hanh van ban hl ngay. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1.'. ta 7 . vi du: Lien (huy~n Nam Ban. nam dung chi} s8 A-r~p. kY hieu van ban. kieu chtr nghieng. ten loai van ban (nghi quyet. ban hanh. nam van ban diroc Ngay. Go vap (thanh ph6 He.xa~plnrong. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. Chi Minh). cO/ . 2.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. . t6 chirc ban hanh. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. thang. BQ Qu8c phong.. thang. b) Ngay. tai 0 4.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. bao cao. sau dja danh co dAu phAy. '. cOchft tiI 13 dSn 14. dia danh va ngay. nam ban hanh van ban Ngay. tnr c6ng van. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. thang. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. thang. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. cac s8 chi ngay. k8 hoach. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1.

Su dung ngon ngfr viSt. phap l~nh). chinh xac. luu trfr nam 2009 Di~u 11. vi du: . vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. dugc di.' .. dS hiSu. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu".Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). vi du: " . . cO' chu tir 12 dSn 13. d~m. NQidung van ban 1. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. ky hieu cua van ban do.. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. chu tnrong. d~. b) Bd Cl)C cua van ban 8 .Phil hop voi duong 16i. £>6i voi nhtlng ill. . trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. co ehu 14. ro rang. ten co quan. chinh sach cua Dang. cum ill do. ~ . t6 chirc '. each diSn dat dan gian. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. cum tU thong dung. kiSu chit dirng. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. ki€u ehfr dung. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. ngay. IcY hieu van ban. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. thang. ban hanh van ban. chi gill ten loai va sa.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt.. ki€u ehu dimg. nam ban hanh van ban. . sa. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. net li~n.Duoc trinh bay ngiin gon. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. bang ebti in thirong. . QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: .Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. .chtt 14. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. ngay duci ten 10~i van ban.

'. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh. ki~u chii' dirng. . kiSu chit dirng. muc. di€u phai c6 tieu d~. sf.Phan. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). d~. muc. canh gitra. di8m ha~c theo khoan. . chuang. . diSm thi trinh bay nhu sau: . Tieu dS (ten) cua phfut.n". cu thS: . muc. 9 . . bang chu in hoa. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. . cO' chi! tir 12 dSn 13. chuang. thtr 1\1 cua phAn. chuang. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. khoan. di~u thi ph§n. canh giea. cuai dong c6 d§u "cham phay".5 1ines). co chfr tit 13 d~n 14. . khi xuong dong. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i .Di~u: Til "Di8u".. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. bkg chi! in thirong. . hoac thea khoan.. co chfr tit 13 den 14.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. 'jII .Quyet dinh (ca biet): theo diSu. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. canh gitta. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS).. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. chuang.' can cir phai xuong dong. kieu chtr dtrng.27cm (1 default tab). s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. diSrn . chuang dung chit sa La Ma. rieng can ctr -cuai . diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. kiSu chu dirng. .Tuy thea th{ loai va nQi dung. b~g chu in thuong. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". 2.Muc: Tit "M1. chirong duoc trinh bay ngay diroi. d~rn.5 dong (1. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . -. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan.. khoan.C thea phan. khoan. co chu tit ·13 d~n 14. di8u. di8u. khoan. . muc. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. . chuang: Til "Ph§. khoan. d~m. rnuc. b5ng chit in hoa. 15pt (exactly line spacing) tra len. diSm. diSu. each IS trai 1 default tab. canh gifra. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. dam'. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. '. muc. kieu chtt dimg. diSrn. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. diSm. khoan. di8m.

s5 thu tu.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. di6u. b5ng chii' in thuong. co chfr ill 13 dfu! 14. b~ng chtt in thtrong. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . sau co dftu dong ngoac dan. KT. . nSu khoan co tieu dS. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). dam'. co chir tit 13 dSn 14. vidu: TM. kieu chtr dUng. n8u khoan co tieu de. diSm thl trlnh bay nhir sau: . ki8u chft dirng. HOI DONG NHAN DAN TM. .Muc: S6.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . t6 clurc. . co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . dung chii' .Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. chirc vl}. ki6u chii' dirng. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). d~. .thir tv cac muc .' x Diiu '12.u. ." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. co chfr tU 13 den 14. ki~u chii dirng. '. . ki8u chii' dimg. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). b~ng chii' in hoa. diem. d~m. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. ki€u chu dimg. bang chit in thuong.'~. Quy~n b:}n.crum giij'a~bfulg chii' in hoa.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. : C. bing chtr in thirong. d~m. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. muc. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. bQ ten va chii' I. sau s6 thir tv co dftu chfun. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. khoan. muc. vi du: .' . khoan. kiSu chii' dirng. kiSu chii' dimg. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. chl1C111g.· sa . La Ma.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. d~m. . . ". ki~u chfr dirng. sau s6 thu tv co ddu cham. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. canh gitra. . sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§.

B6i vci nhimg ban.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. to chile quy dinh cu the bang van ban. Ph6 Giarn d&c. cap pho phu trach. . IcY thira uy quysn do cac Co quan.NH VAN PHONG . C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. vi du: TL. vi du: TM. I. vi du: 11 ." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. t6 chtrc. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan.. t6 chirc ban hanh. van ban do hai hay nhieu co quan. nhiem vu. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. lanh dao cac C\lC. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. CmJ TICH CHA.v . khong ghi lai ten co quan.v . Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. Thu t. vi du: TUQ. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan..ru6ng. ddu cua B9 Xay dung) KT.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. Q. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban.. Ch~ tich. . to cue. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. t6 clnrc. "yi~c IcY tlnra l~nh. trir cac viin ban lien tich.. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. t3 chirc. t6 chirc. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. cno nhiern). Giani d&e. v. Pho Chii tjch.

trum len mQt phan cac to' giay. cO' chtr til 13 dSn 14. din cu chirc nang. d~m. d~. t6 chirc. Can err quy dinh cua phap lu~t. "TUQ. D~u cua ca quan. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. b§ng chii' in thirong." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. dS trao d6i cong viec. "TL. moi dau dong toi da 05 trang van ban.TM. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. Quyen han. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. D6i voi van ban giao dich. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. tnroc ho ten ella nguoi kY. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. 2. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. t6 chirc. kieu chfr dimg. hoc vi. DiSu 13. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. Dau cua co quan. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. dS kiern tra. 12 . ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. kh6ng ghi hoc ham. de biSt va dS hru. chirc vu cua ngiroi ky. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. d~ bao cao. co chii' til 13 dSn 14. 2. quyen han cua ca quan.".". f)i~u 14. tA chuc 1. giam sat. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. NO'i nhfln 1. Ky thu~t trinh bay . t6 chirc va quan h~ cong tile. giai quyet. quan ham. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. kieu chit dung. "KT. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . nhiem vu.". chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. ThS thirc . Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. dS thi hanh.

Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b.Uy ban nhan dan cac tinh._cu6i dong c6 d§u cham phay. . ch:1m. Cac BQ. vi du: . noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. noi nh~ bao gbm hai phfin: . phia dum la tit "Nhu tren". v\1 eOt!. TiI "Noi nh~n" dw. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. kiSu chfr dimg. co quan thuoc Chinh phu.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. cac gach d§u dong diroc trinh bay . t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. to chirc. ten m6i co quan. 2. to chirc. co chfr 12. ca nhan nhWt van ban. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. tiSp· . d6i voi van ban direc giri cho . ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". t6 chrrc. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng.. d~u phay.. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. cuoi dong cuoi cling co dau cham. ca nhan hoac m6i nh6m co quan.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . co chu 11. ~ . CCJ chit tit 13 dSn 14. ban . t6 chirc). d~. ki6u chit dtmg. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. t6 chirc. t6 mQt hoac mQt sf:. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . sau do Ia ten cac co quan. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham... . neu cong van giri cho mQt co quan. then la ten cac co quan. Ubi voi cong van hanh chinh.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. . tnrong hop cong van gui cho hai co quan. t6 chirc. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. t3 clnrc. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. ten m6i co quan. dan vi va ca nhan nh~ van ban. cu6i dong co ddu chdm ph&y. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. dtm.b~ng chit in thirong. t6 chirc.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . t6 chirc hoac don vi.PhAn li~t ke cac co quan. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm.nsubl ky" va !!1ft! trat). co quan ngang BQ. kieu chu nghieng.

sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. b) DAu chi rmrc dQ kh§. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD".t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. Di~u 15. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. d~ va 14 khan . s6 Telex. t6 chirc. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. 6. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. Phu luc van ban phai co tieu d~. SU d1. ''THVONO KHAN". tren do cac tir "KHAN". khi soan thao van ban co tinh chdt khan. 7.1I1g an ch€.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. "LtJU HANH NOI BO". kiSu chfr dung. dia chi thu di~n ill (E-Mail). D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. t6i m~t ho~c m~t). d6i nrong dircc phd bien. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. 2. hoa tac hen gio. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. sung dia chi co quan. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. hoa t6c. "XEM XONG TRA L~I". s6 Fax. s5 di~n thoai. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. thirong khan.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. d) D6i voi cong van.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. cu6i cung la d~u cham. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). Cac thanh phin khac 1.

co chit ill 13 dSn 14. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . g) s6 trang van ban duqc trinh. se. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. til "Phu luc" va s6 .'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". co chfr til 13 den 14. 56 di~n thoai. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. b~ng chtr in hoa. Ten co quan. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. khong daub sa trang thu nhat. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. s6 Fax. CO' chii 11. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. bAng chir in tlnrong. d~m. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". t6 chirc sao van ban 3. ky hi~u bing chii in hoa. CC1 chfr 14. dia chi thu di~n til (E-Mail). d~m. bang chft in thuong. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. kic~uchii' dimg. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. kiSu chir dimg. kieu chii dimg. canh gitta. ki6u chii dirng. d~. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. s8 Telex. phong chit Times New Roman. d) Dia chi co quan. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. bfutg chii' in hoa. kieu chit dirng. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. t6 chirc. 2.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. co chit til 11 den 12. kiSu chu dirng. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. cO' chii 13-14.

mquyen. quyen han. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. Icy hieu ban sao (tai o so 3). chirc V\!. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. Ky thu~t trinh bay 1. s6. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). d~m.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. Uy ban nhan dan cac tlnh. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). T~p doan kinh te nha mroc. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. nam sao (tai 0 sf. dAucua co quan. T8 chrrc thtrc . DiSu 19. co quan thuoc Chlnh phu. dtroi mQt dirong ke net liBn. 13 va 14 ella Thong nr nay. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang.. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. BQ. thanh ph6 true thuoc Trung irong. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III.chuc vu. kieu chfr dimg. 2. dau cua co quan. hien . ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. thang. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. 12. co quan ngang BQ. co chu tiT 13 den 14. • b) Ten co quan. 16 . 4). ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. 4. nam sao. Di~u 17. nci nhan (tai 0 sf. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". 5b va 5c). Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. dia danh v~ ngay. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky.

. cac Thir tnrong. A -' .TOB: an nhan dan t6i cao.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). 320b. PC (BNV). I. .VAn phong Chu tjch mroc. a r .Thu tuong. .VPCP: BQ tnrong CN.Van phong Trung irong Bang. CO' quan ngang BQ. .C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap).Cac BQ. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. > .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. cac PM CN. .V1n phong Qu6c hQi. . .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ.r&c(91). 17 . Tran Van Tuan ... . . nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. .Cac BQ.Cong bao.HDND.Ltru: VT. CO' quan thuoc Chinh phu.~n: . . . UBND cac tlnh. . .I. ~Cac T~p doan kinh 18. .Kiem toan Nb' nunc. TAng cong ty nha m.~ Noinl.WebsiteBNV. thanh ph6 tnrc thuQe TW.BNV: BQ tnrong..

Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 20. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 13. Stt 1. 6. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 00 BN ~--=-1. 32. 29. 9. 21. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. an PA DA 14. 15. 30.~---------------~ ~'~~~~. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 31. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') .. 23. . 26.24. 16. 2. 5. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 27. 11. 7. 10. 22. 19. 25.IET (K' ~~~~.J-' 2. 18. 3. 3. 4.

.._ ... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. - ~. ....._. ....."~~~ ~...{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ....../ ]... .".~l)t ... .-........ I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I. __ __ . _ I ..__ ': .. .II ) 2o-zsImm .......__ .0 '~r.......-~-""-.. -- . ._ ... ' ..... . fhv luc I! ..' _. .':"'~\ ~f[''!!'.. 'l. _. (IG ." ~j. ..- 7b l _ ...!~tzf '. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ... 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I .(') I - ~ ...~-~ 14 -- ..._- ..__ .. .~ .:.._..-""~..'.

7c 8 9a. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. ta clnrc. .'P. s6 dien thoai sA Telex. Ghichu: 080 A J.. thang. ". 9b han. dia chi Website. 7b. : Thanh phin th~ thu~. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. dia chi E-Mail. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. chUc vu. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.""""..vin baD Qu&hieu Ten co quan. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a..

. . _~ _ L" ~. nam sao Chirc vu.. ~.. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. "'. thang. 4 I~----------------~. t6 chirc sao van ban S6. . I .. o ~ V) Sa 7 .. _. . IcY bieu ban sao Dia danh va ngay._ _ I p . 5b ~ ~ ~~ . ~ _ ••• __ . t6 chirc Noi nhan .. . . 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". - §• ~ ... _ft ~~ __ ~. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan.rc bin sao 5~ 5b..20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.-.

_ ~~ ~ __ _.•••_. _ ... _ . con!...."l -.._ _. _.! j " "" •• -•••_. _.._ c ".~.-"-_ _-_......Q!?:J. _.-. __ _ _.. __ " b .~o~_~l~_._ ...._ _ .-....._."."". _ _ •• __ __ _-_ . _"_ . _".g~!_i!!_~ ._ _~Q~G~O~ ~ ._ ""......!rich_y-e~..._ _' _ '" .~_~ .!.... _.." .......~Q~~.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J. _ _ _..~g!!! .__._...~ -._ -. . _.!!-8 __ _...~- ..!.} _ _.~g .--".._ _...E.!.. _.. ." .~_~. c~" ".. chuoug. nam In thuong 13-14 Nghieng .. " _._ ' v ." 1 ~ .?J'fY..J....~~@:~. ._ _ " "_.".f!1~_p!!~_~_ .!_~_~!!".-. ....."" ."'r._ _ .._.... ".1:-•.__. . .~~~~~~~ _~~.""._ -Ten Ioai van ban _."_'_. _ . ~~g__~~..!?=...__. ~ .._" . .... _. _ ._._ _.-_ . .. . _ _ ... _ .__ _ '.. . ~S?...''' .._.. £)Ung. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _. . "..._" _.. _. "-".:-_Qo~_~~qi_ ".--"'" -'"'...dao '._ --..-"" ._ .._ ... ._. _ .~._.- ._ .......!~ ". __ ____.~g __ __ _. _ ---._ .:!!. .....----- _ ... _._" "._.""" ..""""""..--...-dung van "... _:. ..... __ •..!ip_:_!~._ ..__ "'"'_ _._.._... _ ..." " _ _.§~. ._y~_~~_..?gq2."..c. _ _ .?.-'"__ .. __ - .._. _ V~_~~._" ii. . 6 ~-.... !. _.- Hit NQi... _" ".:5!. .v[!.._... .rng .Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_.!.§. ". -. "_f-'!E~. ..ke ben dum ....... .._"__.!?El ~_y~".. . "-_ _ _..g~ __ ._ " ~..." "- Inhoa .-- ".~ .....". _ ." _"_ .._ f.~§i~.--"--. _._--..-._ -._........ 1..~-.._-.~ 4 Dia danh va ngay. .~1?!?g_!!~ ~!... _:--E9. ..._~ .. " •..._._~~.L__ ~ __._.-..'. ..-...... .._...§_~~.• _._. . _ "." _" ".. _ _ ....~____ ._. ._~~~.._.. .__ " . _." ..•........-.~ . __ .•-_..3-!± f)~8?..9... _ "" .._ _ _.. _~~!!.._ -.._"~ .._~!!~~.... CHITHI .''' t " 1. _ ._.ban " " ..!~.... .....-. ??_"thq!!g_. _" .:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _". ! .-~-- ... ".!yfi!!~.. _ ___.•.. . " ._Q92_ 1 Trone cong ' tac.--.._ .:12 "'-"._ J:?_...-- ..._"".._ ..._ ~"..~~g _ .._--..... - Ten Ioai va trich yeu__ ..._.."-....i~ _.. nn...-_. .~ ..-14 _ .-"..... f:){."."" _ ._.. ..." _ -"_ _•• __ __ .Q?.."'._ .Dono. . .. .~n __.::.... _._" _.....~!!!g.. . __......__ _...-.: . ...." r ..._ _ "..---"-7:""-. .._ _.. .. _....>_.__ .._" _!~ _~ . _ _ _ _. ' . ..__... "._... . . .. __ _... !?2._. 'i ".._!!!.......-. ~ __ _.!.. _.. _... .._"__. " .... _...?-.32.!!g ta~~~g.''''''_.. ....._...=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~."" _"._. _...... uom phan.. __"_ _!~ T~~~ " ~-_."_.... 1."" ..~~ ~ c~~. .__ ..~:... _ _ ._..~~ 5 -_ --_ a . ._. _. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 . .~~g__ . ~.._ -.!~~.~ .~_._..- . ". -f~ ~~£=====---... .:.~~~g...-'1'- "'_.._ .!.. _ _..._ .••_ _ -_ _... . --- ._""''''" . .._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" . __ _ _.?:_. ... __ _" .... "..._ __ _ " """ " __ . ~]:.:: _ .... •• .".!!. _ f.?_." --""" • I .:.~ ~~~~."" "..>' an -.- - - 14 " --_.@~g?'1.C .~9. ._. --""'. ._. ~_ Cv.JE...._~...._ ._!!t_ h?a __ ~1.. __.•. .!!_y~~P.chi "'. .--.~~~~~~~ h~". ..'..[__ __ _ __ .-_ ....9-_. !_~_-..". "_ __ _. -'•• __ .-. _ ..__.... ..~ --". .---- . ~ th~~g_ _._ nQi dung .._..__."_ _ "" _--_._.._ "' 1..._ .!!.!lOa 12-13 ~L d~_ .=rrr=:': ._--."_.' NQi ._.....'-_ _---.. -""'"" . _ _..._~"_Jn"~~~g. __ k:~._.."_"'''_''_''_._ ..}._...Ijo' .. thang.•... ...__!± .-_l__ .''''In tbrrong 13-14 .v.-Dei vm .-". 1 ... 14 ! l. -.. ?i~~~L~-. .-.~!~~L ."". ".~. .9... _ " .

_.. _ . -.~.._..._ ... ---_ .._ ... __ _ __ "iIrj _..---..._-_ _ . ..-'.~~t nhan · ·-_ _.r.. .'''illthubD.. ..-....."' I.-. - - ..-.------.-......_.!!.-va~....s -. _~_C.. _ ••••- _ __ ...-.••-..........----__. __ _ ~ .. .-..~~-.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .-._.-.-."'_ . ". _ _... ._n __ ......I: __ ~~ ----. -_ E~.......-. . Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke..-B.l.. __ ••••••• u ••_ HL~. _ ._ ~_~~3:.. == ... .._~ _ _ .!L!:!....-A Dtrng + -- I+ _ •••• .!~T. ..n~ ill thuong __ _!n._~h!!_!_. __ .._ ! __ ._m~__ ~ _ ~~~g __ ._ ..... _.m__. 14 . . ~ 14 -.---_ .~__ }_~...~~~ .• _ _ _.. r •••~••. __ _m ...._. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ . _ ••• . __ HH •••• .. ~~_G._ _ ••... 1-.... . .- -._~e __ ..--. Dtmg.~E.·-~··Gili.~-..._"'_"''''''......_-. __ .~~] ch~~~L_ ...~~~_~~..._..---.. ... -_. .-~.-._.-. !~-1~_~g!..~~ •••• _ •••• _ ~ .Fl=~~.. ~..--~--.-._..._ _. _ . ..._ _ _ " _ " _.Tieu tiet . ._ _!!!. -- " -". __ 'H_ _. ·.lC..-. __ --=-._---..Ii~! __ .... 14 DUng.----.:....:.!...-. __ __ _ _ _ .~~~~_.-. _ __ _ _..-... ___ _....·--......-~~~~~ Dien 1.:. 1\1 so tlnr ...' !.._ _~ .::~~I~D:~G.-._-_ . ml. __ " .-"-..:. ...._ _._ _ _ _ _ __ . -_ ..m ~ . r_'""'i.•_ _ _.-..x ...--..: ~--..!~_._"_.._ ..... Til "kinh girl" va ten co quan. "" -~..~_.. _.. _~~. ~-..--...T._~_ J. ~_. -=::= :=:=T~~~C:=~J= ..-... . ~...~ ~ l_~::_!~___~~~_~._ _. . _ ...- -....._ . !¥~_g_. In thirong 14 Dimg __ ....Dieu __ .--' . ••• •.!~~g ~~~~ ..._ ___Y.h. .... ..__ .._~~~. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile.____. --_~.....-._. _.---- ... 14 -.....---.__ . .y.._". khoan....-:" Dimg.~.-..Tiet In tlnrong _n. _..--._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ..•_ .. _ ~- ~.." 13-14 fJimg . ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::. ~ ..Til "muc" va so thtr tu __ . -. __ ____ m __ ..-~ __ •._ ..--...f!li_~..._.-~ ... .: ~..-. -....-..-..-.-i"4" '''---Bfulg---'-'-. n ••' _ __ _ ....iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f._...~:-J .'''-''1"4-' . ~ •.. th~_~_~a p~~-ch~~$.__. -.._.a_Iloi ~_g_.~.- .. . -. .. --.-._ . _ '__'..._ _._m _ __.-----...•••-. _ _ _ __ _--_ ._ .--.._.. ...._ ._.·:···~·~~h~~g. : .~.....~ -.7 ••.._J?~~. -'-1'4-'_ .... 2 .--... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ..g 'T:f... _ __:_. 14 n__ .. .... ••~.._ •• _._..._ ..-.. ~ _}. --..~ _ .--. \[. ..._ ...-..-._.- -.. 1.. ·.--.... _.. 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ._ .-.•.._ .. _..-...--···--· . •.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ ...·.~ ._ --'..... _!±_ ....nm ...m . .-~!h_ _ 14 DUng --.. .. ··-nn--.!!A~:~n_ -~~'." ---.---. ----. _.. _ .-.. -.-.--..-'~Phfui·...~_---_ . ~ ! v 13-14 Dimg _._ ....X_~.":: .._ 13-14 _ ._._ .._ '.~~..~ ~ ..~·· .••.·····-···-..·-···-. 13-14 ~ ••-. ' 14 _ -_. _ ..- _ ._.-.~E?.· . ~.---.._ ~Til "phan' ._ _. .--- _.._---.. _.~ ...-- Muc 1.--.....-. Ban sao van ban -·--·-r--······L-........a-l.. -.. __ ..--.'"-·-· ..~_~!~~~_!!~.--. In thmmg '-n_ .. ••__ •• L..p... -.--~~--. --r. d~ ---- .. .. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn. _ _ ~ _ __ _....~ •• --_ .__ .__ _ .... _ . _ . canai--·· ... ••••• ~ ..=-... ._.~ ._ --------. _ __ ---.-.YNQ Q ~ _•••. Tii....~_ In thuong • _ 14 c~~._.~...~_ _ _ ~....-..Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg..._ - In ..i:="::"=F~1W-.. Diem .·C-~~·hjnhth~c-~·~~--....._ ..-.~.._~_ ..._.•..__ .._ •••• - -- ---. ~ Phin....:... d~_ J~_~Q:.~ . ._ _. !!!!f. ...-. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ .. .. _._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.... ...·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ . _...- .. .!_.. - _.I' . __ 14 _ _ ••••••---- ...~ __ . __ _ ....-..-.. _.. diem.._.-....__ _ .... .. . • .__.-_ .!_~ -_ . -.~~ ..__ ~!!~_gJ."......_tiSu ti~t ti~t _~ j__ .-.. I -....---. <Urn __ •••_ ••_ _m.'~...•••_.. --......~ _ .._9v.~. -.-. ----. _._n _ .--. ~..__L _~_.~ thuong In .. __ .·-·------.:!!_\lC __ ! .'i!!m~M. -.-.·-·..-..-...._..--.....:... · ·... ..._.-.-·~... .. _ : ti~~_~.!Jiing.. -...J~~ ... _. •••_ _. m •_ -~-Khoan._. .. _?.Q..._ ~ _ _..Tieu tiet _r__ ".~."' •••••.~~~~-.__ .._ __ .."~ . _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _. .

. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .~. - _ -..- - - - -. . F' .. __ __ _ _.-- -.. _...-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar... r-.=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-.-dam . - _ __ .- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'.......__ _ _ luc _..-~. ...... co cmr 13:' di·. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ . . tna .'J.. '" .._ . . ._ -.... -.Bo K€ hoach va Bau ttr. ...ia -~ vs ..'~..... ~ 'fHlfQNG -.... -PL...Tir "phu luc" Phu luc van _. t. __~~.~l!!!:_~L!...- I - -. vi du: Qu6c hieu.. 13 14 --. to clnrc...- _ -_.t.-KfrijJ· .. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ._ . . .....--..-..... ~~ .~~~:111 ·· Hoan Kiem..-1"--'" " __ _2~..~._ g . ._ ban __ _ -. ~ !< ... SAO Y BAN CHINH.. -. ·._ 14 2..!.·······- __ -.!!!~~g_r--J. ·_ ..: .._.-.. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg.. _ (04) .--.... _ - _··_·...-. ...__ .:._..-...--'-'---fu"th~~g" .. 7..."..... ~~." lu~g_. _ _ _ 16 Hinh thuc sao ....Dimg ._ .. - In boa "... ng...... -... ban sao .. m ._._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ .13 '~7..-~g .. _ _ __ va so thir tu .~_..~ CHU VIET TAT "_ -.. - ..-. ~ '1'" d' .-----··....- .-_....-_ _ . ---.-__ _ _ __ _..t. . _ _ _ _ -. "" ~''J r _.... ~..~. "..... -. -1.. Clan h va flfl'...-13-14 Dimg._.~ -. --- __ ...-.r--." nam van b. . -- KHAN __ .!?~ __.---..... ".- -t-...- -_ ····i·~t"·... Ha NQi -_ -r-.. · ·_·--_ · .-. ...._. ..-.~Q!: ~ ._"_. . - co chi? 14. r.. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX. -- Diu chi mire diSkhAn ------. _ _ _ __ _.. _ :. -_ -_ So trang .. __ . - 13-14 --_ Dimg... _ __ - "_..~\!~ . __ ..._- DUng ..... _ _" __ " __ ...-. _ _ __ In hoa 13-14 -.-.---.-.:~..._ _... _:.-.-..":TIco chu 1.l._.._ -(--_....."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~. dong tren co chfr 13. .---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.Fax: _ -_ _-_.. . .....~I~~~:1~~~yan)~.... --- _._ b Til "noi nhan" - va ten co quan._ ...._ In thuong _ _. Ouoc hieu..... _ _ _ _ _ _ _...~~....__ f-.'. . ~lJ"j.!h. ..giam phai th6ng nh§. dim --_ -- 'BOA T6c -. .... tUm I DlJTHAO _ X'..YL_.I----._ _ _~hy}y~~r-_ ..-.. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg...-.----.-_ __ 13M14 Dimg. dong duoi .._ _..·--H·-··. .· .(300). _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+. _ __ 9 ....-_.. .. _....(' .\~ ~ . SAO LUC 14 1----. _ ...._- I~ •• _ ~ _-. --.~..- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg.. __ . dcng tren co cnu L·~_ ':'... nhftn ~ _._- -_ .~..._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _...TV...BQ Tai--chinh.""-".. -1----.om..-. .. -.. ~-- dim ...---..' F01 .!?~ va s.. _. BANG .. - -. __ _._--. .--- .-.--. .ii·..q$ _.. r..----._. dam "-. _ So xx phoTrangTien...- - _-t- -_ - van ban..-- - -----...h'~ " . dia chi E-Mail Website: s5 dien . In hoa. -_.!!!.. .BO NOi V1. --_ _ _.. ..~.. PP..- 10 Chi . '..__.__ I ILUU HAND o~:~ I ...- II - ... .... TRIeR SAO.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · . I DlJTIIAO J.-. _ _ .. -'J....Tieu de cua phu 15 ._..2 th Dia chi co quan.-_ _ // T' 1 J..._ ..

. GiAy clnmg nhin ...GiAy bien nh~ he sa .. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.12 M~u 1.18 M§u 1. Van ban e6 ten loai khac . MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .8 MAu 1..15 Mau 1.. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1..Tlnr cong Ban sao van ban 2.16 Miu 1. GiAy nghi phep .17 M~u 1..... GiAy moi .10 MAu 1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1. GiAy di dU'img .9 Mlu 1.1.7 Mdu 1..14 ~u 1.2 .Phieu gtii ..13 Mau 1.11 .3 M~u 1. COng dien .19 .4 .2 Mau 1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .1.. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .6 M&u 1.Phieu chuyen Mftu 1. GiAy gi6i thieu .5 ~u1..1 ....1 Mlu 1.Bien ban .. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .1 .Cong vAn Miu 1.

(8) Ky hieu ngum danh may... s6 hreng ban phat hanh (neu can)...TV do:_ n..........._" " "~ Miu 1... Axx(8).................. t8 chirc ban hanh ngh] quy~.1. IcY. tf.. CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY . Nui nhQn: ....... QUYEN ~N............... . (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn). ) ......•.1......... VllT NAM > S8: !NQ~.. t ~ •• " t •••••••••• .• ngay nam 20... nban ban va..... " .LUll: VT.......~ ................. chile chu quan true ti8p (nau co)...... tA chirc ban hanh nghi quy&...... (6) NOi dung nghi quy~.nh phuc thang ).........." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan.•..'.......... 4 .. ... (4)..... (4) Dia danh. ...Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ.... (2) Ten co quan... 2 ...... TRAM QUYEN BAN HANH ~..~ (6) . C ancu " ....... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ..Nhu Ditu .. TC QuAN (1) TEN co QUAN..........C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• . (3) . ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.......... .. ........... NGHjQUYET (5) .. . (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.. Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u ... t...•.(1).•... ....

. ..... ...nh phuc thang ndm NAM.... A. .. (4) ....." v30 wac chec vu Chit tich.... .1..•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. ........ Ghi d... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).. ... ( - _ "'-_.. DO" 1 leu ..Lim: TM. (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&...l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)..~ ~ Dleu ol..... . ... ... (2) Dja danh...... ~~..... NGHIQUYET .Tv do ... .7). (3) ••. ..... ...... Uy ban nhan . . ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh. . ~ + ... (5) NQi dung nghi quY&..0.. a a .. ben dum ghi chite V1.... ...... (7) Chfr viet tit ten. ND'i nh'n: ...Mlu 1..1.Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •... 1& xi..• ngay 20. ... thimh phA thuQc tinh...... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may...xx(8).. 10 ...... . (1) ••• dan ngay 26 thang ... ~. thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi. ... (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT. ~ iII iII ..d: de 3 ...nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl).• (1) .. ~ . sA: INQ-HBND .... (2) . QuytTNGHI: (5) + . .. ~ ..i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /. . can cir ....H... (Chft kY. ..Nlnr DiSu . TmtONG TRve HDND em) vr... th1 tdn).......... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt... . THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003...

................... NGHIQUYET ......... A... t ...........lI1g ban phat hanh (nSu cAn).... ngily sa: INQ........l CM tich.... Can ctr . (9) Ky hi~u nguoi danh may....... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)............ ~ p ... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan.. .. (3) Chii' viet tAt ten co quan. cin). . HQI DONG QUAN TRI . ... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet...................2 ... TM...........Nhir ... ... niau .......... IcY...................... . (4) Dia danh... (7) Chirc V1.. (3) .. T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .... .. TEN CQ.... .. Di~u .... ..... '... (6) Noi dung nghi quy~t..(8)........... ~......... Noi nhlin: ... HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ..... ~ .. t ...... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&...... 16 chirc ban hanh nghi quySt.. ........Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.. tit 4 ........ QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn). a ~ ~ ~ ~ .... (5) "' ..................." ...1. .... (2) Ten co quan..... I ....... t8 chirc ban hanh nghi quySt. ...... .........Miu 1. .LtJU:VT..H... (2) ••• Can cir ....... ...............1.... thong nam 20 .......l cua ngirci IcY... nhan ban va sBlu(...nh phuc '" (4).......:... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT...Til do ....xx(9).. TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN." vao tnroc chirc V1..

~ """ .' ... .nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). (4) Chii vi&: tAt ten co quan. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. quy~ han cua co quan..Luu: Yr.. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. de nghi cua ot .. quy dinh chuc Ding.. ICy.(12)... (8) Neu cac cAn cU tn.. .II " •• Nui nh(in: . .... nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut)..H.. .....Miu 1. Dleu 1 (10) .D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan.. 'II~ Di~u . A.. nhi~m vu. 16 clnrc). J... " . (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.. (13) Ky hietI nguOi <tanh may.. II .. Cl... Giam d6c.. ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".. ... dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . HQidAng .. Vienwlmg v. 'san ThuCmg V\!.. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. (10) dinh thuQc nguCri. va via 5 .f~ · Ir •• + ·~ I. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN... QUvtTDINH: .• CM tich ... . ...... dJu) Hqva teo (1) Ten co quan.• Giam dAc . II t ~ . . . .Icw6ng. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.. .p .TV do .. " . t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ. (CJm.. Uy ban nhin din..2 . cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1.. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh... (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . .. (2) Ten co quan.). (8) (9) .Quy~t (flub (quy djnh CQ.... ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin..." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu." via woc ten co quan. ~ ...lap. ell' f .. cUA NGlfiJI KY (11) .. HQi dAng . QUYtTDiNH ". .. nam 20.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh. ). QUYEN~. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ.xx(13). ..· . NISi dung quya djnh. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .Nhu Di8u . TM.). C\lC wlmg Cue .. I . . hfnh .. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.~ . ...TM.• Vien trU'ang Vi~n .. ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~.J.dUng diu co quan. .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.. ar. (5) ngay '. '. . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~... Xet . t6 chicc chu qUlin tn... Uy ban·~ dan. (l1)Quy~n han. ".v .rc tiSp (nSu co).rc tift.

. (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan.M~u 1.xx(lO). tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. .. . ..). dJu) . H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.. ..2). TM. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. . TM. TRAM QUYEN BANRANH ...... tA clnrc chu quan true tiq. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. Vi~n tru6ng v.1....n: .. (8) Quyan han. TEN CQ... (2) Ten co quan. .... quy dinh... ). Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . an. (4) Dja danh. Ban Thuong \V. lli~u 1.. . A.. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. (4). Noi nhQ.. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. DiSu 12 cua Thong ill nay..). CM tich ..3 .. " " .. H6i dAng.v . Uy ban nh3n dan..Nh U D leu .. . Giam d6c . (10) Ky hi~u nguoi danh may. .(9).. r ••••••••••• . Hoi dang . ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . .. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. (3) . Uy ban nhan dan.. . do . Cue tnrong... ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. chuang trinh.. n~u tham quy~n.. Ten an. .. . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart..." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu.. C1.Luu: VT. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. (6) . Dleu .....).." vao truce ten co quan. ke hoach. 6 . dB phuong (1) co quan.. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1. . TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn).)" . Viet1 tru6n~ Vien .T.... t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn. (nSu co).lC tru6ng Cue ... QUYEN ~. (5) .....Hanh phiic tJuing nom 20.. Giam d&. .. .

.. .. (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)........ ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ... rnuc. QUYEN~.......... ...... ~""" I." ••• I ~ t_.. . Dqc IfP ...... .. ....... ...... 7 ... ........ ..Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.. Di~u ....... ~~ p ..1. entre vu eVA NGU(n KY.) .... +". ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 . nam 20 cua .. bao gAm chirong.. *....TI...lQD. .... diem. . di~u.. ~ ..Hanh phuc ....J" f~4' ••••••••• ... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• ...... . ' (Chit ky.... Chuong . 4 4 •• '11 '" .. ... .... ..T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM ... ~ •••••••• ~ ••••• • ... TC TEN eo QUAN. ~~ 10 11 •••••• "....... . A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ..... •• ~ . do ..... khoan.........~ 0. ..... .........nh) rJ TEN CQ. (1) Trich y~u noi dung cua van ban.. ~ t r ~ Dleu .... (1) ..... b6 cue co thS ......

. . " '.. (I) Ten CO' quan. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. dB bao cao. (8) Noi dung van ban.. to' trinh.. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu .. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban... . co tha an. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet)...... (7) Trich y8u noi dung van ban. .. 8 ..4 . Uy ban nhan dan. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may. (4) chocit ten co quan.. thdng niim 20.. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM. thong bao..... quy dinh v.... QuvtN ~.... ~ . xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ..v ... . chuang trinh. A.. Noi nh(in: .. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn)... thong bao.... biet)...xx(ll)... Ban thueng vu. ddu) Ho va ten Ghi chu: .......Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.... (2) Ten co quan.Mau 1. BiSu 12 cua Thong tu nay. Cue tnrong. __ . nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... the f)~adanh...._ . t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. (7) (8) _.TV do ...v .' (9) Ghi quyen han. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co)... TC QuAN (1) TEN QUAN.v . TEN LO~I VAN BAN (6) ..(4). ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. Vi~n truOng v... (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. (5) .1 " ....(10)... TM. eta an. (3) Chii' viBt cit ten loai ban.~. phirong an.... bao cao v._Luu: VT. H6i d6ng . chuong trinh. .... ' . kG hoach. ngay 56: I. TM. ke hoach.... (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d.. " .1.l sc3lugng ban hru (nbI dn).. Giam d5c. )..Htmh phiic .. to' trinh.(3) .. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. ... T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. 10/... clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.......

Website (nau c5... ... Uy ban nMn din. Noi nh(in: .. . (6) Trieh y€u noi dung c6ng van...mg ban hru (n6u cAn)..Nhu tren . Giam (f&... phongban.. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. Ban thuong vu.... n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.. chirc vu cua nguOi. (6) nom 20. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu... clnrc VI) Ayvao. . chuquan true ti6p (nBu co).. s6 Fax.........Cong vAn : TEN'CQ....... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). ' QUYEN . (5) . . TM.. .....Xx(lO).. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. f + + + .Luu: VT.. vi du: TM.. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh.. ~ • i" .. qu~ Roan Kiam.C tnrong.. A. leY nhu BO truong... . 56 dien thoai. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. tA.v . (5) Dia danh..... .. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc . (2) Ten CCI quan. .. 86 Telex. HQi dang: .n)...... r r ~ • • • • • • t ... Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc... (7) NQi dung cong van.. . Kinh giri: ..... ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1... dja chi E-Mail....1. " _. .. .. bo p1$l chue nang) soan thao cong van.. 12 clia Thong tu nay.(4) . Vi6n twang v.... 9 ..S . lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.... (3) Chii' viet tit ten co quan.. .. . Website: ... ngay S6: V/v 1.... TM.. . Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. * •• I '" ••••••• ~ •• . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip . van..... (10) Ky hieu nguCri danh may. (Chit ley.. ~ . t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) .. • lL:\N.(9).. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.MAu 1. Di&. t6 clnrc.... tnrong hQP ky thay m@t tip tha. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu...I..Hanh phiic .. ........ • . (II) (1) Ten co quan........ chile vu cao cApe~ Nha nuoc..TV do .... OJ) Dia chi CCI quan..(3) . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.. . CI.CONG BOA..

(3) D. ..n: ·~ Dleu . . nhan ban v 1.. sd luong ban phat hanh (nau ciln). ...... .. S6: ..... (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT. .. .H\lob pbuc .. ...LUll: VT. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 .. .6 . . .. (9) .TV do . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.....Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan.A.. (3). thanh pM true thu6c Trung uong.. ....a danh... " _. ... (7) .......MAu 1. (l~) Ky hieu riguai (tanh may....... TM........ QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN . QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ..... huyen..... ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _... ... '" '" .xx(1O).lQE>-HE>ND Ve . (2) .. (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh.. ngiry thang ndm 20 .. .. (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)... .. _ ....... cmi TJCH de . Noi nh(i...1. q~ thi xa... . (7) Thfun quyen ky van ban . thanh ph8 thuQc tlnh. .• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. (1) Can Cll Luat nam 2003.. .... .. Ghi chu: (1) Ten tinh. -Nhu Di~ ........ t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .. Di~u 1 - ... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.• .'xi.. (6) Nai dung ~uy&: dinh..T NAM' DQc I$p ....

.... • .... TEN LO~I VAN BAN . . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.. tht trfuI..xx(9).. (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). •• • .: ._lI .. . ~ '" ~ "') .Miu 1..•.. f.. -HDND A .. . • . TM..... ....Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN ... (3) Chii viat tAt ten loai van ban. • . r .. .T NAM DQclip . • • . (5) Trich ySu noi dung van ban. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. thi x!. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).Hanh phiic I sf. . 4 . thanh phB true thuQc Trung uong. (6) NQi dung van han. . IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh... . • . • ~ • • • • . (4) . (9) Ky hieu ngum danh may. ~. (4) Dia danh... tharih phB tllUOc tinh. (5) . ••••••••••••••••••••••••• . (1) . BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft ... . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). .. ... <II (6) to I • • • . phuOng.. (3) ...... (8) .A.. .. f 10 . .... ~....... quSn.7 .1.. . xa. ngay thang niim 20 . f • '" • • • • . .Tv do ...LUll: VT. Ndi nh(in: ..•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.(2)..1..... TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . huyen.. • • ..

.. TM. .. .. . N~u Tnreng 12 . .xx(9). .... ~ •••••• ~"... . (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi....... thanh pha tnrc !huQc Trung trong. sa luong ban phat hanh (n8u cfut). _P 4 ..~. A... _ •••• ~ t •• ~' •••• po. .. • •• • ~ ...... (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do .. ... • . . .. .I. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~.' ' ••••• et "' p r . '" " Noi nh(Jn: . .... .. ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han. ban....._ ~ . . '" .·o a _ .....i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••... or .. . .'aa ••• '0 •• ..: KT..." •• ~ •• ...1 (2) -DDBQH .. ngay thdng nam 20. _ . • . .... .Luu: vr.. I ••••••••••• " . • • • . ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh.. 't.... .. ._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. (2) Chit viet cit (3) Bia danh. (9) Ky hieu nguoi dinh may... • .1ivan ban cO tBn 10. . Vin ban co ten Im}i coa Doan D. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . ... • • ..8 ..............Hanh phuc sa: ... • . . (5) NOi dung van ban.......~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .. • . ..a ••• ~ ••• or ~" • .Miu 1.\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).....(3). • • • " . (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban... . TEN LO~I VAN BAN .8) . ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/... " ' . (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10... . ~.. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn)...... . •• ". .... . . ..

. " '" '" QUYEN IL. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.······ .. • • • .. (10) Ky hieu nguoi dAnh may. ... (9) .. TC em) QuAN S6: /CD.. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n.... ..... .. • • • •• ... t& chuc ~ diQn.. •• It..a danh. (8) N6i dung dien. ~ • ~ • • ..xx(lO). ...(3). cmrc vu CVA NGUOI KY (eM .. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co).. - " (6) dien: .9 ..• 11 "1..Liru: VT.. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.Til do ... (4) thang nam 20. (7) Ten CC1 quan. 13 .N. (5) Trich y~u noi dung dien. TEN CO QUAN... '" NO'i nh(in: •. (7) . (2) Ten CC1 quan. dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. (5) . '" .Min 1. (8) '" . kY.Cong difn TEN CO QUAN. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu.. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can ....A. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can).... nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn)...p . ... CONG DI1J:N .. (4) e.H:}nh phuc ...I. • • • .. (6) Ten CC1 quan. . • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '. '" ..

. . • . .. •• Thai gian: . chU'c \'\1. . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn).. " ~ •••• GIAy ~ ••. ... hQi thao... . ••••••• ~ . .. . ........ . .. .: .. . t6 ehlie ho~e hova ten.. . ~. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan.. .. . .nh phuc . . . . 'II /GM.. ngay thong sa: .. . tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). t6 clnrc ban hanh giAy mei.. • .. QUYEN ~.. . . .... • • " .. . .A. .. (6) Ten CO' quan.v .(3).. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. . .. . (2) " . (9) Ky hieu ngtrci danh may.. quan. .. .. (4) Dia danh. . (4).. tran trong kinh moi: ~.. . .. : . ... ... (8) .. . .. .. du •• ~ . " " . hQi nghi v.. do . .. .. .1. .. .~ p •••••• ~ '_... .. .. . Ong (bel) 1'0.... (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . Noi nh(in: . . • . ft '" ~ Dia di8m: • ..T. .10 . I' . " .••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . (6) o (7) .... d&u) Hq va ten Ghi chu: quan.. ..Gi§y moo TEN co QUAN. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN. . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. nam 20... ~ ~ . .. . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip .. ... .... nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. ... .Miu 1. CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT...H. .xx(9). (Chu 10/... .

. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu.. clare vu (6) Ten co quan. (1) TEN CO QUAN... va ten " (5) Ho va ten.. ngay thang nam 20...Nhu tren.. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.. 15 ... (3) Chii' viet tit ten co quan.Min 1.. h.. 1.... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co).. t& chuc ban hanh van ban. TC coo QuAN S6: /GGT.. (4).... (2) Ten 00 quan... .. a tren /... cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. .....(3). GIAV GIm THI~U . ...c l"p . Nui nh(in: . tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). ~ . " tran trong gici thieu: (5) .Hanh phue . T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq. ..Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN.. tt ~ '" t~t t . .. . G·" nay co gia tn dJ.( ngay ray .. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .l: Diroc cir den: (6) .11 ..Ty..._..... (4) Bja danh. en et .. Gng (ba) Clurc Vl........ ddu) -Liru: VT.do . Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. . QUYEN ~N. . gici thieu toi Iam vi~. (2) ....

a lem: . (2) Ten co quan. . Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . . Th" glan b!. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . t6 chircban hanh van ban. (3) . Thanh phAn tham du: " . gio ..Miu 1. . t5 clurc banhanh van han. hOi thao) ket thuc vao . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. . BIEN BAN ~ (4) . ... "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J..1'1}' do . 16 .kY) CHirTOA. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. .Hv.. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). THUKY (Chu. nam Cuoc hQP (hOi nghi.n: Ho va ten .Bien ban TEN co QUAN. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. hQi thao. J.. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn)... " (3) Chfr vi&: tit ten co quan.12 .l. d.. m.. at au: f)" d'" .. ngay thang ..

HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t ..Hsnh phuc thang .MAD 1. . ... t .. .......13 . . NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. .... 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp ..... TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN.. TO CHifC (2) S3: /GBN... dan vi cong tac: ... CONG . chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.. td chuc cAp ~Ay bien hd so....... Noi nh(in: .. . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).... Ghi chu: nhan nhan 17 .. so.. ngiry ndm 20. . (4) Dia danh.. Clurc vu. to chuc cAp giAy bien hd so.. + (5) ~ ~ t '" 4 " ...l.(3) .. bao gam: (7) .. (4).... GIAv Ho va ten: '" '" . .. (5) Ho va ren.. . (8)..I.. nh'" h..Giiy bien nhin TEN co QUAN. (2) Ten CO' quan..TI}'do . ......Luu: Hd so. f .. tii lieu co trong hd so..... (6) HQ va ten... D-a t·J.. ...... BoA xA HOI can . giiy to. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa.. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.. . sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): .. . -to ~ . cu th~ cac van ban... (7) Uet ke dAy du. (3) Chfr vi& illt ren co quan.... .. .....

.... .Axx(1).. .. .... Ky hi~u nguoi danh may. • .... .... . .... ....1......... .. tB clnrc d. ......' (2) '" ......... .. ~ .... t ... (4).. ..... .. .. " ...... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co). ..... ... ....... nhan.. ... ... .... (6). clnrng nhan: . ._ ...... ..... 18 ... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.. ......... .... ~ ... ..... .... ~ . ........ _~.(3). . .. ~+ •••••• .. ..... .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) . ..... . .p clurng nl$l. .... .. ....... nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can).... .. _ ~ •••• t~ .... .. ... .. TO CWC (1) cQNG (2) .... ....... . .. ....Luu: VT. • . ... • .. ngay GIAy CHUNG N~N .. ...." . . S6: /GCN.... ...... .... . ~ .. ••• " t . Chii' vi& tit ren co quan.....p .. . .. .H\lnh phuc thdng nam 20 . .TEN co QUAN.. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl... dau) KY ...... . .... QUYEN ~. .. ..l th~nguoi... HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan... .. ... . .. .... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.T'1 do ... . cmrc VV CUA xctror (Chu kj.... . I .. '" '" Noi nhpn: . (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan..... . .. .. "" • +. TC COO QuAN TEN CO QUAN. .. • ..... Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).. ... ... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh.

....nh phuc . cua cO' • quan (to chUc) noi di. I I Den . "....... .. 19 .TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN.. ngay thang ndm 20. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.... --{ l ! ! Bi .I. ' en ac: (5) ......(3)........ ... .... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip . .. NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO..Min 1.Giiy di dU'irng TEN co QUAN...'...... J........ ..".. (4). ............... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ. TO cmrc (2) S3: (G£)f)•. " . ... gian fr nm..... .. Bi ....... . GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~....... d..15 .. cong t' . Ben .H.. .. .. "..( en Xac nhan.. d~n I -J f)i ..TV do ..

t5 clnrc cAp giAy di direng... Ph\.... " ........... + . Di .. NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan.._.....Ve circe: ve x d= .. Di ~~ . (2) Ten CO' quan. ~ . d d d .... 20 ..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: ...........! c§p di dirong: 2. ........". . ~~.......... "' . t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co)............ (5) HQ va... Tong cQng: ... I Den ...... ~ c . ten.... (3) Chii' via:: tAt ten co quan............. chirc vu va don (4) Dia danh..... Den .. 1 Ve nguoi: ve x d =.. ~ ..... I -l I D6n ..... w ve d d x =" d = .....Phong nghi: . Phu cftp hru tru: ~... ve x 1..... d d d ....... .. Di J... __ ... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy... 1 i 4 .D€n .... t6 chirc cAp giAy eli duOng...

Tv do . ..n: .. ....1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep.~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p ... •••••••• ~ trong th" glan: 01 .. ...... .... AI." ngay e tu . (6) . . cAp cho: . ... .TEN co QU:AN. (2) Ten CO' quan... (3) Chfr vi$t cit ten co quan. 21 . Ong (ba): . ~ •••• . . t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip .. GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .. TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.. .nh phue NAM /GNP. . .. to chile cAp giay nghi pbep.. QUYEN ~N. .kj..".. ... ngay thong nam 20.B. (4). .. . (6) Noi nghi phep. ..~ ••• ~ ~ •• aa .. tai.. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep.• ~~.. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU..'( ••• ~. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj.t ngay e • ~ •.Luu: VT. hl. (7) . .. Noi nh{i.... ... .... .. (5) Ho va ren. ttl chuc eAp~y nghi phef. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). . chirc Vl. (5) ... ..... (8) . . k1. (4) f)ia danh.(3). . uen . . ella ang (bel) (2) .. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . .

.... to c h'ire nao.. (6) Ly do chuy€n. " " PHIEU CHUYEN ... . (4) Dia danh. "I'~ hay nQi dung gi. ve van d~ e: e . via A 22 ..... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. (6) (7) QUYEN ~N. . th u cua ca unan.l.. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.... VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.Miu 1. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban..... tB chile dB thea doi...... Kinh chuyen .:U cua CO quan..Hanh phiic .. (8) Thong tlurong. e (5)N eu cu th~ d an..(3). tat lieu. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . ngay niim 20.. . (8) ..... W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00).. giai quy6t. " CHUC xern xet... IPC·.. ~p th~h O@C van ban tal U...TY' do ....... .' Noi nhl)n: .. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn........ (7) Ten co qUaIl... kiem tra... J. (2) Ten co quan. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan. tA chile ban hanh phiSu chuyen.. (4). ).... • '_L':'_ ~ • ~ .an au.. . '" (2) co nhan diroc (5) .17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN. (3) Chfr tit ten co quan. ....

... tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.. /PO.TV do ... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban. (8).. (2) Noi nh9n: .Miu 1. tii ]i8u d6ng tru lieu sa......... (4) f>ja danh. ~ .n (ChukY) . t& clnrc ban hanh phi8u gui. ........ NgU"oo nh... ... (6)..' 1 "" · ttt 0I . kiSm tra. ~~ f f f ~ (5) + ~ ... 23 .... nam .............. ngay .HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan..... (2) Ten ca quan.... ...........H~lUh phiic . (8) Dia danh noi co quan. TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.. .. t& chirc deS thea doi......p ...... .... t t 0I tt t.... ......" .. van ban.... Sau khi nhan diroc..... (4)... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY. ddu) . ........... .N.. giri lai phiBu nay cho QUYEN IL). .. tA clurc ban hanh phi8u giri. t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. (3) Chfr viet t3t ten co quan.. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2. .. . .. ngay thang nam 20 ...18 . (6) .... ".......(7).. dc3nghi " .. ~ ~ ... t\i li~u.1.Phi~u gUi TEN CO QUAN. thang . .......(3).

. t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung........ flOc I~p ............. (6) Logo cua co quan........................ t6 chirc. TEN LO~I THU eONG (3) .......... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ... ~...... TO CHUC (1) (6) ............ ........ ngay thong ndm 20.....19 -Thu cong TEN co QUAN... ..... tA chirc. + •••••••••• + ...Hanh phuc (2) . Thu khen.. (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong.. (4) .... Thu tham hoi.TV'do ....... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ...Mio 1.......... (5) .......................... Thu chia bu6n)........~ ........ ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl............. ............1... 24 ... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ......... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. (2) Dla danh....

.... (6) Dia danh.... (5) Chfr viBt tAt ten co quan....... xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .. ~~ ..... CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _. THONGTU ... trich sao hoac sao Iuc. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .. ~ "' ...30D. ~ ...Luu: Yr... thang nam 20. ..... .. . (2) Ten co quan.... ngay thong niim 20... Nui nh(in: ....'/SY(4)Not nh(in: . se (7) Ghi quySn han. HiJ N9i........_ t "' ~ *.... (6) ... (4) Ky hieu ban sao...1 ~Ban sao van ban BO " 11 .. tB chirc thuc hien sao van ban... " ~ . __ ... (1) s6: . 120. •••••••••• CQNG HoA Dqc I..Luu: Yr.1.H. *- ~ ~* .. t6 chuc sao van ban. .(3)...... - QUYEN IL:\N.. (5) ... (3) ban sao....ITT -B.... chirc vu caa nguoi ky ban sao. 25 ... ngay..... ddu) ....... BQTRUONG (Chft ky.. Nguy~n Vin A TEN CO QUAN...... ..........nh phric i.A........ ........... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh.....TV' do .. .. ....p ...M§u 2.....

Ly Thai T6. thi ttin cAu Giat.Viet: .. .J. ang Giong. ·xa. me via ten nguoi \c. Cu Ho. Bac . ("'" ~~.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.\ ~ \'P\< ~ . b) Ten meu. . thi xtl Song Cong. . A Ho. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t. .. am qua am Han .. sau diu chAm hoi (1). ). tinh Nam Dinh. phirong NguySn Trai. sau dAu chAm than (I).1.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to." . TrAn Phu. huyen Ea H'leo. . Phri-dricb Ang-ghen. Viat theo quy 2. q1$l Hal Chau. C3U (. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.NguySn '". Dinh Tien Hoang. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi.n. . tinh DAle Lik .. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. Ko Pa Ko Lang . huyen Gia Lam. Giang A Pao. sau . Vi du: Vua HUng.. sau dAu chAm hmg ( . .. huyen. Vi du: 2.. III.. ") va khi xuong. Phi-den Cat-xto-rc .. VIET ROA TEN BIA L Y • 1.a) Ai Quac. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. Vi du: . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. nghe. dAu pMy (. dAuhai chAm (:).. xa Ia Yeng . Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . Thanh Cat Tu Ha.) khi xu6ng dong. Ten dia Iy Vi~t Nam . A Ba Trieu.... Mao Trach Dong. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II.. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1.. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.dong. . " (phien am Han . .. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen...

.. Vi d\l>Quan 1.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.. am v. Vi du: bien Cira Lo..Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam.. leu n'" . Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i.. Vanphong dan tinh Nam Dinh. Khoan 2. Ten co quan. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. cAu GiAy . . viing. . VIET HOA TEN CO QUAN. Bfic BO. d) Ten dia 1y chi mot vung. Phap. nui. Vi du: Cira Lo..chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. Viin phong Quac hoi. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. :ue .. c) Truong hop viet hoa d:. ta chile. biSn. Si.. Dong Bfic.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi..1Ch.. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet . Tay B$l Nha . ctra. Viing Tau. Thanh pha H5Chi Minh. cAu.c.10thanh ten goi. D5i voi ten dia ly chi cAu t. cum nr chi loai hinh co quan.ic biet: Thu do Ha NOi. Vam Co. Lach Truong. song Vam Co. Binh Nhuong. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Nam Ky.1O nen dia danh. ben. . Vi du: B~c Kinh. Muc II.. ten nguoi. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Uy ban nhan 2 .. v . .10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Vi du: Mat-xco-va. IV. Co-pen-ha-ghen. t6 clnrc..Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. mien.... Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. . Nam Trung Bo . ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t.1Long . Vi du: . Sing-ga-po.. Anh..a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. vinh H. khu vue nhAt dinh . Bee-lin .Van phong Chu tichmrcc. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Uy ban . d) Ten dia 1y duoc cAu t(.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t..Vi du: Tay B§. . Phuong DienBien Phu . TO CWC 1. I. Ban Quito ly dtr an d').. hB. chirc nang.. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . My. linh vue hoat dong cua co quan. chc Ben Thanh. 2. Men-ban. s. ~huy.

S6' Tai chinh.... Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi.. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. "tLf -- "'~~. Bao Di~n dan doanh nghiep. ... Sa Tai nguyen va Moi tnrong. Van phong Trung uong Dang.Hoi Nhac si Viet Nam. . Tong cong ty Hang hai Viet Narn. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.. The thao va Du lich. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban. T6ng cue Hai quan. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh... S6' Giao due va Dao tao.. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. Bo Van hoa... .. . Cong ty Nlnra TiSn Phong. T~p doan Cong nghiep Than .Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. Sa Xay dung.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Vien Ung dung cong nghe.. Hoi dang Thi tuyen vien chirc. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. nghe van thir. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. Bo Cong Thirong.T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. .::.Tbng cue Thue. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. .. Tap chi Tb chirc nha mroc. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. hru ttit. Bo Khoa hoc va Cong nghe.Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam.. . . .. Trunge" . Chi Minh. Tap chi Dan chu va Phap lu~t.. . .Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. sa r r t. S6' K~ hoach va DAu tu. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam. Truong Ti8u hoc Thanh Cong.. . Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. .. Nha Xufit ban Ha Noi.. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi..'_. .Vu HQ'Ptac quBc tS.Hoc vien Chinh tri ._ .. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh...-.. Cong Thong till dien ill Chinh phil.. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. .. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi. '\ ...Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. Hoi Nang dan Viet Nam .~~ . .Bao Thanh nien. Phong Chinh sach X3 hoi. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. . Phong N ghien ciru khoa hoc. 3 . Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. . . Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.Khoangsan Viet Nam.... • . . ...Nha Van hoa huyen Gia Lam. .. . . BO Thong tin va Truyen thong .T~p doan DAu khi Viet Nam..Hanh chinh quac gia He. Hoi Chn thap do Viet Narn. . .BO Tai nguyen va Moi tnrong.

hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Ten cac ngay 16'. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. Pho Tnrong phong. T8ng Giam d6c. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . Huan chuang Chien cong. T&ng thu kY. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. hang. Dang (chi Dang Cong san VietNam). vi.. .. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. . 4. ngay ky niem . Thfty thu3c Nhan dan. th8 gioi (WHO).. Charm Van phong. a V. Vi du: WTO. t6 clnrc cua Vi~t Nam. Pho Giam d6c. lTNDP~UNESCO. ' . Huan chuang H6 Chi Minh. Truong phong. TAng Cue tnrong... Ten co quan. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan... hoc Vi du: .vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Pho TAng Cue tnrong.Pho Thu tuong. Giai tlnrong Nha mroc.Chu tich H6 Chi Minh.V. Pho Chanh Van phong.Ic tnrong. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). Giam d6c. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Huan chuang Khang chien hang Nhi.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. N ghe sl Nhan dan. . Chi Minh). t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Nha giao Ifu tu. Nguoi (chi Chu tich He. KHAc 1. Bang T8 qu6c ghi cong. .. ngay kY niem. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . ": ' 2. Anh hung Lao dong. Huan chuang Sao yang. Vi du: Bac. Huy chuang Chien S1 ve vang. Pho O.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M .. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. Ten clnrc vu.2. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan.. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. Ten cac huan chuang. D~ nrong Vo Nguyen Giap. huy chuang. TBng th6ng V. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Pu-tin. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . 3.... Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. . SNG .. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir.. SARBICA. Huan chuang Le-nin.. 5.

Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. Vi du: . ngay tet.. Ten cac nam am lich.. '.Ten goi cac ton giao. ." iI 'i / '-. . . giao phai. sach bao.. tQI?\c. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai.. .. B¢ lli?t sir... Trieu TrAn. thang Nam. Luat Giao dich dien tic.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. Khoan 1. Mau Than. tSt Doan ngo. dan. Phong trao XO viet N ghe Tlnh.. tSt Trung thu. 9. ngay tiSt. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. Truong hop vien d§n cac dieu.. di~m. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. Ten cac tac phfun.. Ten cac trieu dai: Trieu Ly.Can cu Di~m a. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. tlnr Tir. . b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. tiet Dai han. Vi du: Ky Ty. . .. Cach mang thang Tam. tic di€n Bach khoa toan thtr. Vi du: Phong trao cAn wang. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. . Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. Mau Twit. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). ngay l€ ton giao . khoan.' C ong san. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Ten goi cac ton giao. khoan." i' 8. 6. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang.. tSt Nguyen am .. thang Tam. Tan HQ'i...Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. 7.

. Vi du: duo Co Dde. Iii PMt dan. hoac. .. dao Cao .Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. dao Tin Lanh." 6 .chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Rai giao. Thien Chua giao. thanh ten goi.... dao Thien Chua. duo Hoa Hao. ~ '.Dai .