BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

tinh Lam D6ng): Lam D6ng. Ha Ttnh. ban. thi trfu1) noi co quan. t6 chuc d6ng tru sa. . vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. thanh phd thuQe tinh.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. nganh thuoc tinh (e6 t11. ta chirc d. ban. t6 chirc dong tru sa. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. huyen.. t3 chirc cap huyen 13. . :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. ban. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. Lat. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. thanh pha thuoc tinh. huyen My Van. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. ban. 6 . ban thuoc thanh pha: TP. qu~n. tinh Quang Ninh): Quang Ninh.). cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. . quan. tinh Hili Duong): Hili Duong. cu th€ nhu sau: . thanh pha tnrc thuoc Trung irong. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi.1 so tai thanh ph6 H~ Long. ten ella huyen.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. tinh Hung Yen): Hung Yen. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. xa.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. ban thuoc huyen: Soc San. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. Nha Trang. thi xii. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. thi xa. phuong.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. ban.

. -". trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. dan xa Kim th] trAn do. TP. sau dja danh co dAu phAy. bang chii' in thuong. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. kY hieu van ban. cac s8 chi ngay. Chi Minh). Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1..'. . t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. thang. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. k8 hoach. tinh '. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. ban hanh. tnr c6ng van. BQ Qu8c phong. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. thang.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. thang. so :van j . nam van ban diroc Ngay. Go vap (thanh ph6 He. thang. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong.•• " DiSu 10. tai 0 4. 2. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. b) Ngay. nam ban hanh van ban Ngay. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. . cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh.xa~plnrong. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu.. 2 phaighi them s6 0 truce. ten loai van ban (nghi quyet. thang. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. thang. dia danh va ngay. '. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. bao cao. ta 7 . kieu chtr nghieng. nam ban hanh van ban hl ngay. nam dung chi} s8 A-r~p. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . . quySt dinh. thang.Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. t6 chirc ban hanh. cO/ . ban thuoc thi xii: Bo Ria. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. ban thuoc qu~: Go vdp. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1. cOchft tiI 13 dSn 14.

. phap l~nh). thang. t6 chirc '.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. bang ebti in thirong. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. .Su dung ngon ngfr viSt. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t.Phil hop voi duong 16i. cum tU thong dung. dugc di. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . ~ . nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til.chtt 14. ki€u ehfr dung. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. .Chi dugc viSt tAt nhtlng tir. chinh sach cua Dang. ro rang. vi du: . ngay. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. . ky hieu cua van ban do. cum ill do. NQidung van ban 1. chinh xac. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. d~m. ten co quan. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. d~. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . vi du: " . vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. dS hiSu. luu trfr nam 2009 Di~u 11.. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet). kiSu chit dirng. IcY hieu van ban. ban hanh van ban.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. net li~n. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. ki€u ehu dimg. £>6i voi nhtlng ill. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu".' .. . nam ban hanh van ban. sa. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban.Duoc trinh bay ngiin gon. chu tnrong. ngay duci ten 10~i van ban. co ehu 14. chi gill ten loai va sa. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. . trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. cO' chu tir 12 dSn 13. each diSn dat dan gian.

bang chu in hoa. thtr 1\1 cua phAn. kieu chtt dimg.Di~u: Til "Di8u". . . muc. khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . . khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. . Tieu dS (ten) cua phfut. '. cu thS: . 2.5 dong (1. co chu tit ·13 d~n 14. d~rn. bkg chi! in thirong. muc. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh.27cm (1 default tab).Muc: Tit "M1. -.Phan. diSm thi trinh bay nhu sau: . muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. 15pt (exactly line spacing) tra len. 'jII .. cO' chi! tir 12 dSn 13. muc. rnuc.Tuy thea th{ loai va nQi dung.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. kiSu chit dirng. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. canh gifra. .. d~. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. sf. hoac thea khoan. di8m ha~c theo khoan. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. dam'.n". khoan. di8u. diSm.C thea phan. b5ng chit in hoa. . cuai dong c6 d§u "cham phay". cung k€t thuc b~ng d~u "phay". s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). chuang: Til "Ph§. . diSrn. chuang. . muc. chuang. khoan.' can cir phai xuong dong. . each IS trai 1 default tab. chuang dung chit sa La Ma. chuang.. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. khoan.5 1ines). diSrn . diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. ki~u chii' dirng. kieu chtr dtrng. rieng can ctr -cuai . '. kiSu chu dirng. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). khi xuong dong. canh gitta. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. khoan. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir .lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. canh giea.. di~u thi ph§n. .Quyet dinh (ca biet): theo diSu. d~m. canh gitra. diSu.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. khoan. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. di8m. co chfr tit 13 den 14. co chfr tit 13 d~n 14. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). diSm. b~g chu in thuong. chuang. khoan. chirong duoc trinh bay ngay diroi. di8u. muc. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. di€u phai c6 tieu d~. 9 .

Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. KT. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14). sau s6 thu tv co ddu cham.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . b~ng chtt in thtrong. ". tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). . . kieu chtr dUng. sau co dftu dong ngoac dan. '. vi du: .u. nSu khoan co tieu dS. bing chtr in thirong.· sa .£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. ki8u chft dirng. . t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. kiSu chii' dirng. d~m. b~ng chii' in hoa. ki~u chfr dirng. . s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). ki~u chii dirng. d~m. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • .Muc: S6.thir tv cac muc . . vidu: TM. kiSu chii' dimg. b5ng chii' in thuong. co chfr tU 13 den 14. khoan. .-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. diSm thl trlnh bay nhir sau: . muc. muc. ki8u chii' dimg.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. d~. La Ma. Quy~n b:}n. : C. khoan. diem.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. chl1C111g. bang chit in thuong. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn.'~. .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p. dung chii' . HOI DONG NHAN DAN TM. . .' x Diiu '12.' . t6 clurc. sau s6 thir tv co dftu chfun. co chfr ill 13 dfu! 14. chirc vl}. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). n8u khoan co tieu de. dam'. BQ TRUONG THU1RUONG 10 .crum giij'a~bfulg chii' in hoa. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14).Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14)." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan.s5 thu tu. d~m. . sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. canh gitra. ki6u chii' dirng.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. ki€u chu dimg. di6u. bQ ten va chii' I. co chir tit 13 dSn 14.

Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. Ch~ tich. to chile quy dinh cu the bang van ban. cno nhiern). .Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong.v . Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.v . Q. t6 chirc ban hanh.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL.ru6ng. cap pho phu trach. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. to cue. t6 clnrc. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.NH VAN PHONG . vi du: TM. t6 chirc. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. IcY thira uy quysn do cac Co quan. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. "yi~c IcY tlnra l~nh. ddu cua B9 Xay dung) KT. Pho Chii tjch. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. vi du: TL. nhiem vu. v.. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan.. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. vi du: TUQ. CmJ TICH CHA. trir cac viin ban lien tich. van ban do hai hay nhieu co quan. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. Ph6 Giarn d&c.. . khong ghi lai ten co quan. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau.. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. I. Thu t. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. Giarn doc (Quyen Giam doc) v. lanh dao cac C\lC." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. vi du: 11 . Giani d&e. t6 chtrc. t3 chirc. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. B6i vci nhimg ban.

Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. D6i voi van ban giao dich. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. "TUQ.". don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. D~u cua ca quan. dS trao d6i cong viec. kieu chfr dimg. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. chirc vu cua ngiroi ky. quyen han cua ca quan. tA chuc 1. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. NO'i nhfln 1. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. 12 . trum len mQt phan cac to' giay. Dau cua co quan. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. ThS thirc . de biSt va dS hru. f)i~u 14. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. t6 chirc. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. b§ng chii' in thirong. quan ham.". Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. Can err quy dinh cua phap lu~t. 2. co chii' til 13 dSn 14. giai quyet. d~m. Ky thu~t trinh bay .TM. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. giam sat. t6 chirc. d~. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . kieu chit dung. kh6ng ghi hoc ham.". tnroc ho ten ella nguoi kY. dS thi hanh. DiSu 13.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. d~ bao cao. Quyen han. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. dS kiern tra. moi dau dong toi da 05 trang van ban. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. "KT. 2. cO' chtr til 13 dSn 14. hoc vi. "TL. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. din cu chirc nang. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. t6 chirc va quan h~ cong tile. nhiem vu.

ca nhan nhWt van ban. .Til "Kinh giri" va ten cac co quan. ten m6i co quan. t6 mQt hoac mQt sf:. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. cu6i dong co ddu chdm ph&y. co quan thuoc Chinh phu.. . t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. neu cong van giri cho mQt co quan..b~ng chit in thirong. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. to chirc. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. ban . dtm. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. phia dum la tit "Nhu tren". 2. cuoi dong cuoi cling co dau cham. cac gach d§u dong diroc trinh bay . Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. t6 chrrc. co chu 11. then la ten cac co quan. t6 chirc.. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. t6 chirc). t6 chirc. kiSu chfr dimg. . tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. ~ . CCJ chit tit 13 dSn 14. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . TiI "Noi nh~n" dw.. ch:1m. dan vi va ca nhan nh~ van ban.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri".PhAn li~t ke cac co quan. Ubi voi cong van hanh chinh. d6i voi van ban direc giri cho . d~. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 ._cu6i dong c6 d§u cham phay.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . d~u phay. ki6u chit dtmg. t3 clnrc. t6 chirc. t6 chirc hoac don vi. v\1 eOt!. tiSp· . ten m6i co quan.Uy ban nhan dan cac tinh. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan".nsubl ky" va !!1ft! trat). to chirc. kieu chu nghieng. noi nh~ bao gbm hai phfin: . Cac BQ. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. sau do Ia ten cac co quan.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. vi du: . ca nhan hoac m6i nh6m co quan. co quan ngang BQ. co chfr 12.

cu6i cung la d~u cham.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. sung dia chi co quan. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa.1I1g an ch€. s6 Telex. tren do cac tir "KHAN". kiSu chfr dung. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). b) DAu chi rmrc dQ kh§.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. hoa t6c. d6i nrong dircc phd bien. s6 Fax. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. dia chi thu di~n ill (E-Mail). ''THVONO KHAN". Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. Phu luc van ban phai co tieu d~. 7. s5 di~n thoai. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. thirong khan. "LtJU HANH NOI BO". d) D6i voi cong van. d~ va 14 khan . "XEM XONG TRA L~I". t6i m~t ho~c m~t). Di~u 15.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. t6 chirc. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. 2. van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. Cac thanh phin khac 1. SU d1. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:. hoa tac hen gio. 6. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j.

thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. kiSu chir dimg. t6 chirc sao van ban 3. 2. kieu chit dirng. 56 di~n thoai. bang chft in thuong. d~m. kieu chii dimg. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. CC1 chfr 14. s8 Telex. co chit til 11 den 12. dia chi thu di~n til (E-Mail). ky hi~u bing chii in hoa.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. phong chit Times New Roman. til "Phu luc" va s6 . co chfr til 13 den 14. t6 chirc. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". bAng chir in tlnrong. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. bfutg chii' in hoa. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. d~m. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . se. b~ng chtr in hoa. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". canh gitta. s6 Fax. Ten co quan. d~. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. cO' chii 13-14. co chit ill 13 dSn 14. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. khong daub sa trang thu nhat. kiSu chu dirng. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. kic~uchii' dimg. CO' chii 11. g) s6 trang van ban duqc trinh. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. ki6u chii dirng. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. d) Dia chi co quan. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13.

Di~u 17. 4. 12. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. 13 va 14 ella Thong nr nay. dtroi mQt dirong ke net liBn. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). kieu chfr dimg. quyen han. thang. Uy ban nhan dan cac tlnh. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. • b) Ten co quan. dia danh v~ ngay. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). 2. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. dAucua co quan. 4). Ky thu~t trinh bay 1. co quan thuoc Chlnh phu. co quan ngang BQ. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III.mquyen. 5b va 5c). Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. nci nhan (tai 0 sf. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. 16 .tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. T8 chrrc thtrc .chuc vu. T~p doan kinh te nha mroc. BQ. Icy hieu ban sao (tai o so 3). DiSu 19. co chu tiT 13 den 14. s6. dau cua co quan. nam sao (tai 0 sf. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam.. chirc V\!. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. thanh ph6 true thuoc Trung irong. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). hien .theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. d~m. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". nam sao.

.Cac BQ.HDND. ~Cac T~p doan kinh 18.I. TAng cong ty nha m.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. Tran Van Tuan .VPCP: BQ tnrong CN. UBND cac tlnh. .Cong bao.Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. .Kiem toan Nb' nunc.. .V1n phong Qu6c hQi. I. PC (BNV).Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).. .BNV: BQ tnrong.Van phong Trung irong Bang. .~n: .VAn phong Chu tjch mroc.. 17 .Cac BQ.WebsiteBNV.~ Noinl. CO' quan thuoc Chinh phu. . . thanh ph6 tnrc thuQe TW. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp. A -' . CO' quan ngang BQ. cac Ph6 Thu nrong Chinh phil. .Thu tuong.Ltru: VT. . cac PM CN.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). . 320b. a r . . . > . . cac Thir tnrong. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ.TOB: an nhan dan t6i cao.r&c(91). .

Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 29. 5. 13. Stt 1. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- .~---------------~ ~'~~~~.IET (K' ~~~~. 25. 31. 23.. 11. 3. 16. 20. 22. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . an PA DA 14. 9. 32. 27. 15. 26. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 3. . Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 6.J-' 2. 10. 19. 00 BN ~--=-1. 4. 2. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 30. 21. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 18.24. 7.

..{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) . . . ...../ ]. .. -- ."~~~ ~. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I ....._ .- 7b l _ ..!~tzf '......."..II ) 2o-zsImm ...:....__ ... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily...__ . - ~.." ~j..._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\.... ' ..... .. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I .(') I - ~ .. _.._. ..-~-""-.... fhv luc I! ..... I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I._- ...~l)t ...-""~.'.-.0 '~r.__ ': . .~ .':"'~\ ~f[''!!'...... 'l. _ I ..... . __ __ ..._ . (IG .. . .~-~ 14 -- ...' _._.

nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. t5 chirc ban hanh van ban) 2 . s6 dien thoai sA Telex.'P. thang. chUc vu. Ghichu: 080 A J. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. dia chi E-Mail. ...."""". 7c 8 9a. dia chi Website. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. : Thanh phin th~ thu~. 9b han. ta clnrc. ". s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan.vin baD Qu&hieu Ten co quan. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. 7b. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan.

5b ~ ~ ~~ . o ~ V) Sa 7 . . _._ _ I p . - §• ~ ... ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. . ~ _ ••• __ ...-. 4 I~----------------~. .rc bin sao 5~ 5b. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.. ~. _~ _ L" ~. thang. t6 chirc sao van ban S6.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. _ft ~~ __ ~. .. .. . nam sao Chirc vu.. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. I . "'. t6 chirc Noi nhan .

. ._. .-.-. ??_"thq!!g_... -""'"" .~g __ __ _. . "-_ _ _." 1 ~ ..._..~n __."..g~ __ ..!. ".. "_ __ _._ J:?_._ -Ten Ioai van ban _.__!± . "...••_ _ -_ _. ."".__...- ._._ -." r .. -f~ ~~£=====---._ __ _ " """ " __ . _. _ .•.... . __ " b ... -...." "- Inhoa .. _:--E9.~:.._ ~~ ~ __ _.''''In tbrrong 13-14 .?:_."_.dao '.._ _._...... .._~..-"..... " _._.. . _ ---....... _ V~_~~.!!g ta~~~g..:: _ .----- _ . ....:. _ .""...__ .._ _' _ '" .. .?gq2.-~-- ._ ._" ."l -.-"" ..._._ .. _ ._.~~ 5 -_ --_ a .: .'.!!._"~ ... ....".~. _" .---- ._~~~....!ip_:_!~. ~ . nam In thuong 13-14 Nghieng ._--. !.- Hit NQi.~~g _ .._ c ". _ "" ..[__ __ _ __ ..ban " " ... _"..!._. .!_~_~!!". 1 ......... _."" _"...•-_.".}. ....~o~_~l~_._ "' 1.- ..32..__.-_ .~~@:~.__ "'"'_ _. _ .__. .~~ ~ c~~. ...~~g__ .::.@~g?'1... .__ .!. ..." " _ _.. _ ."" .. _ .. 6 ~-.... _... .. - Ten Ioai va trich yeu__ .._ _ ".J.9-_..._..:!!. __ .rng . __ ____.._ ....~ ..=rrr=:': ._."_ _ "" _--_.. __ - .!.-_l__ ._. .. . __..~_~.._" _. ~~g__~~._--....._. "-".".~!~~L . __ _" . " .__ _ '.. _...§~. _ _ ._. _ f.. __ _ _.. ._!!t_ h?a __ ~1." _"_ . . .:5!.:.ke ben dum ._ _ " "_.... " .._..--"..!~~... _ _.!!_y~~P. 1..!~ ".. .--."" ".-- ._.• _.i~ _. "..__ " ._.." _" "..__ _.....9.=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~..!." _ -"_ _•• __ __ ..~-._~!!~~... _...v.. 1...... CHITHI .!._""''''" . . ._ _ _..""..-"-_ _-_.~_~ .."'.3-!± f)~8?. con!.-'1'- "'_.._ " ~..__._ _ .._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" . __ _.~~~~~~~ _~~.._-.._ "". ~.... thang.~~~~~~~ h~".' NQi ..._ . _ _ •• __ __ _-_ ..:-_Qo~_~~qi_ ". _. 'i "..•..__.. . ........v[!.._ _ .._" ii." .. -'•• __ ..>_. _.. ._ .- - - 14 " --_. "..f!1~_p!!~_~_ . _" "..~ ~~~~. ..-_ .?-._.. ".~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J._ ..._._.~ -.--. ._ -. ! . chuoug. f:){....JE......._~"_Jn"~~~g.._......_. .".. _ _._." --""" • I .1:-•... .•.... _..... ..-... . _"_ ..~.~!!!g..."" .§. _.'.._ -.. _ _ _. _._ _."_'_. .~g!!! . (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _. __ k:~.. __.._..... .'-_ _---...."" _ .._"__..~ .!!-8 __ _...~____ ..''''''_.Q?. __ _ _. .....--"'" -'"'._"". . _._. ._Q92_ 1 Trone cong ' tac.-..._" _._ ...:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _".. 14 ! l. .... ._....... .~ --"... .... . .. ".c.. ".!~...?_.9._ . _ . _:.-...._ . .-.. _.. _.. "_f-'!E~....~- ...._ ' v . -...._... ~S?..~_.._ ._--..--..! j " "" •• -•••_..." . ~ __ _. _ _ .."_"'''_''_''_.."._ nQi dung .. _ .. !_~_-._~~.... ~ th~~g_ _._ -.._!!!._ ..Dono.!yfi!!~.."-...•••_..-..._" "..._._. •• ..!lOa 12-13 ~L d~_ . .~ 4 Dia danh va ngay. _...Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_. . . __ •..-dung van ".. .-....... _ ".-'"__ .-." .-14 _ ...._" _!~ _~ ..E._. _. ._...~~~g. nn.!rich_y-e~....... _ _ _ _.~9.. _.?.--"--.g~!_i!!_~ .§_~~. ..-. _.. _ ___..Ijo' .-"... . ._.. uom phan._ f. . _.!?=...._...""" .."'r._. .. _. __"_ _!~ T~~~ " ~-_...~. ~_ Cv. .-Dei vm .. ?i~~~L~-..''' .. !?2.._ --...C ... _~~!!.''' t " 1..~1?!?g_!!~ ~!."_... _ _ ._ _. --- . _ .-_. _ . ~]:.._.chi "'."..>' an -..!!.... ".---"-7:""-. " •.._. .__.. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 . c~" ".~ .. _ " ._"__.-.?J'fY.~Q~~....Q!?:J.:12 "'-"._.....~§i~.._ _~Q~G~O~ ~ . . --""'.!?El ~_y~".""""""._ _._~ ....-- ".-..._ . ._ ~".L__ ~ __. ' .•...~g ._ .... £)Ung.. .. _ _ ... ....._y~_~~_.._ .} _ _.~ .

.-·~. ••••• ~ ...-.-.. ----.......-... --r. d~_ J~_~Q:._ .._.~~~_~~. ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::...~._~e __ ...._"'_"''''''._ ... n ••' _ __ _ .__ ..--.. _ __ _ _.~....·-·. _ ••• ....-~ .--.:. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ .__.~... ..... _ __:_..._n _ ...--.•••_._ --------.--~~--. ~ Phin..-A Dtrng + -- I+ _ •••• . ••• •... khoan..-.......iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f. ._ --'...--.._---...m .-._.-.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ .!~~g ~~~~ . -_ ...--. 14 DUng..... -....--.~ thuong In . -'-1'4-'_ .. __ . \[.--.a-l.a_Iloi ~_g_. d~ ---- . .-~!h_ _ 14 DUng --...-.--._ .. ·. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.. . •...-....._. .- _ ..-.. . _~_C. _. • ....!~T. -. •••_ _....-. 14 n__ ._ _..... - - .-.. diem.. -=::= :=:=T~~~C:=~J= . ~ _}.!~_.--.Fl=~~. .:.-i"4" '''---Bfulg---'-'-..~ -.---. ...-..._. ~.-B. _.T."~ . __ .._ 13-14 _ .._ _ _ _ _ __ .!_.-----.. ~ •...-'~Phfui·.~ .·-·------.m ~ . __ ____ m __ .._ _ ••.. -..._.~~~ ._~ _ _ . _ _ _ __ _--_ ._-.... .-... ~ . .i:="::"=F~1W-.-.._---. __ 'H_ _..Til "muc" va so thtr tu __ .· ._ '. ---_ .~_~!~~~_!!~...~ ... ...-. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn... ~ ! v 13-14 Dimg _._._..~__ }_~. __ . ._ ___Y. r •••~••.nm .~ __ ._ •• _.. ." 13-14 fJimg .. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ . ..'"-·-· ._ •••• - -- ---...-.~~ .- .~ . _.....!L!:!... __ .... __ --=-..____.I' ._.. _.-... _.-... _ . th~_~_~a p~~-ch~~$.••-. 1...~~t nhan · ·-_ _. .--. -- " -".:. _.. <Urn __ •••_ ••_ _m._ . _ '__'._ _~ ..._-_ _ ....Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg. -.. Til "kinh girl" va ten co quan...._ ...~_ _ _ ~.:....g 'T:f.._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .h.~.. _ ~- ~.!Jiing......_.s -._ ~Til "phan' ... Tii..-.."' •••••..'i!!m~M.-. -.'''-''1"4-' ...-... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ..---.·:···~·~~h~~g._ .__ _ .---. . _ .r._ .._9v. "...!!._~_ ... --.......__ .__ ..y._..__ _ ..!_~ -_ ...... · ·. ·.-._ - In ...----__. ...---- ...._ _.._ ~_~~3:..--......~. _ : ti~~_~.. __ HH •••• . _.••. ~. ..... 14 . !!!!f..X_~.. .. _!±_ .J~~ .-..--..7 ••..·-···-._tiSu ti~t ti~t _~ j__ ._ .- -..-.... __ _ ~ . ....- ...f!li_~. ' 14 _ -_.. .~E._ .. .m__.. . Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke. --_~.... _. __ ••••••• u ••_ HL~. r_'""'i..-.. -. . 14 -._ _!!!. _ .------.-..-- Muc 1.-_ .~~] ch~~~L_ ..Tieu tiet ..-. Dtmg. .._~~~.-.. -_ E~..---_ .Dieu __ .. __ 14 _ _ ••••••---- .--- _.p...---.~..._._ . _... _ ..~...•.--.-.----... _ . _ ...-va~..~-..._.- -.-~ __ •.-~.. . ~_. ··-nn--.. _ ..---.-. ..-. __ _m ." ---.---..l.-'.·C-~~·hjnhth~c-~·~~--. _~~.•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .~ _ . _. -_..'~.. --.~ •• --_ .-.._-_ .~_---_ .·-~··Gili... ••__ •• L. 13-14 ~ ••-... -..~ ~ l_~::_!~___~~~_~._._ . _ _ ~ _ __ _....._.. _.=-. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile. --.. !¥~_g_._.......• _ _ _..."' I. ••~...-. .__ ~!!~_gJ.._ . ...:!!_\lC __ ! . !~-1~_~g!..x . . -...•••-..~E?..: ~--.lC. In thirong 14 Dimg __ . . _ ••••- _ __ ..~ ~ ... ~....__ ...... __ __ _ _ _ .-... .. _.. "" -~..n~ ill thuong __ _!n..~:-J .__ ..... _.-"-. ~-..-._. ._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .-. ~ 14 -..":: ....•_ ......-.: ~.. __ _ __ "iIrj _..~·· ..--........•_ _ _.._...--.~_..I: __ ~~ ----.::~~I~D:~G.!.._._".. ___ _._~_ J.. -._n __ ... .-...Tiet In tlnrong _n..:.!!A~:~n_ -~~'.. __ " .-...{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ ._ _ _ " _ " _. canai--·· .__L _~_.. ~. _.' !....-......_ _..-. _ __ ---...._.. _ ..~~._ ~ _ _..-. .~~-.-... _?._ _.._"_..... .~ _ .. -.... ... 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ...-.•..-. .-:" Dimg.--' .:. 2 .. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _. __ _ ..~._~h!!_!_..-..-~~~~~ Dien 1.'''illthubD..Tieu tiet _r__ "...._."'_ .. .._ _._ . I -...... ..Ii~! __ .-.. ----._ __ ..·.~_ In thuong • _ 14 c~~.. - _...·····-···-..~~~~-..YNQ Q ~ _•••. == .... m •_ -~-Khoan. ....._."._ ! __ .-. -. : ._..--~--. ~~_G.--···--· .~ ._ .. _ _. Ban sao van ban -·--·-r--······L-.__.. Diem ..·--..~~ •••• _ •••• _ ~ .._._ _... 1\1 so tlnr ..._....... ml....._m~__ ~ _ ~~~g __ ..~~~~_.. 1-._ . ..- -.-._J?~~._ . -.. In thmmg '-n_ ..._m _ __.Q. .

.l. tUm I DlJTHAO _ X'. ". dim --_ -- 'BOA T6c -. --- _.- II - .....---. -..~ -....--- ....~I~~~:1~~~yan)~._ . ._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ .- -_ ····i·~t"·....TV. _ _ _ _ -.~l!!!:_~L!.._- DUng . _..Fax: _ -_ _-_... . .-KfrijJ· ..--.giam phai th6ng nh§." lu~g_.q$ _..(300)..-_......-----··.. --. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg...2 th Dia chi co quan.-dam .-_ _ .-.. ...'.-- - -----...... -.... _ _ __ va so thir tu ._._ _ _~hy}y~~r-_ . --_ _ _...... I DlJTIIAO J.-.. -_ -_ So trang ._ ban __ _ -.._ In thuong _ _." nam van b.om... . - ._ -(--_. -1----. tna .. ~lJ"j...ia -~ vs ._ g ._"_..(' ._ . -- Diu chi mire diSkhAn ------. ban sao .. . F' .. m .-- -...·--H·-··..-.. _ _ .__ ... .-.- 10 Chi . ..-. -- KHAN __ .. · ·_·--_ · .. __ ..13 '~7..-~.~.~.. ~ 'fHlfQNG -.t.-~g ..BO NOi V1. _ :. .. '" ..----. _. In hoa. dcng tren co cnu L·~_ ':'. _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.. _ So xx phoTrangTien.".. . _ __ - "_._ -.Tir "phu luc" Phu luc van _. __ _..-. ... - In boa ".. SAO LUC 14 1----.. ._.-....~....._ . t..'~.. -.Tieu de cua phu 15 ...~_. 7..-13-14 Dimg.t.. _:....!..\~ ~ . ... - -._.. ~~ ....BQ Tai--chinh.. -_.· .. ---.._ _.. ...!h._ 14 2. PP. - 13-14 --_ Dimg..-_ _ // T' 1 J. r-. .""-".. _ (04) ...--..h'~ " ........_ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.- _ -_. ~ '1'" d' ..---. vi du: Qu6c hieu. TRIeR SAO. _ _ _ __ _...-......Dimg ....--. "" ~''J r _......·······- __ -. -. ~ !< . to clnrc...-..-.YL_... ~-- dim . r... ......----. . _ _" __ " __ ..._ ...I----. ~.... -. .._- I~ •• _ ~ _-..~.-.-_ __ 13M14 Dimg..~Q!: ~ ... ng.. -PL.. 13 14 --....- ."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~. .-..- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'....~~._. _... dia chi E-Mail Website: s5 dien ..-1"--'" " __ _2~. Clan h va flfl'..!?~ va s..-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar. -1. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .__ f-. ..:..... _ __ 9 ..._ _.. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg....-__ _ _ __ _. - co chi? 14. nhftn ~ _.Bo K€ hoach va Bau ttr._ . .!!!~~g_r--J.... __ __ _ _.r--.- -t-. r..- - _-t- -_ - van ban.-...__ I ILUU HAND o~:~ I . _ _ __ In hoa 13-14 -.. dong duoi ....... _ ..ii·.!!!.- I - -...:~..~ CHU VIET TAT "_ -.. '.iil:-··-··········--_·_······ ········ · · ...... ..~\!~ . __~~. __ .---.._. dam "-.~. _ - _··_·. .._.--'-'---fu"th~~g" . "..__.__ _ _ luc _.-. __ ...-. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.._- -_ .~.-.!?~ __..._.... .. . _ _ _ _ _ _ _..---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J..=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. - _ __ .":TIco chu 1. Ha NQi -_ -r-. ·_ .._ b Til "noi nhan" - va ten co quan... Ouoc hieu. ...-. . . ·.. - _ -. -'J.. --- __ ._--.. SAO Y BAN CHINH.- - - - -.: ..-_... dong tren co chfr 13.. co cmr 13:' di·. .. BANG . nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ . _ _ _ 16 Hinh thuc sao .... ~~.. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .~~~:111 ·· Hoan Kiem._..-...' F01 ...'J..- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg.

.19 ..12 M~u 1.1 . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) ..Phieu gtii .2 . Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1..1. COng dien .1 Mlu 1. GiAy clnmg nhin .1 . GiAy nghi phep .17 M~u 1.Bien ban .13 Mau 1. GiAy gi6i thieu .3 M~u 1.8 MAu 1..4 ..16 Miu 1.Phieu chuyen Mftu 1.2 Mau 1..6 M&u 1.. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) . Van ban e6 ten loai khac .9 Mlu 1. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi ..7 Mdu 1..11 .10 MAu 1.18 M§u 1.'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.5 ~u1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- .. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2...GiAy bien nh~ he sa .1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND . Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1..15 Mau 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.14 ~u 1. GiAy moi ... GiAy di dU'img .Cong vAn Miu 1....

t...... ....(1). TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ........ tA chirc ban hanh nghi quy&......Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ...... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).. tf........_" " "~ Miu 1......• ngay nam 20....... ) .1....'.. t8 chirc ban hanh ngh] quy~... Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u . nban ban va. (4)..•.......... (2) Ten co quan........ Axx(8)......" (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan.. NGHjQUYET (5) .... " ... ...~ ..LUll: VT...... s6 hreng ban phat hanh (neu can)..TV do:_ n. (6) NOi dung nghi quy~.C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ..•... Nui nhQn: .... 2 ................1... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.. .................. (4) Dia danh.... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY . QUYEN ~N......... IcY.. VllT NAM > S8: !NQ~...•.•. (8) Ky hieu ngum danh may. TRAM QUYEN BAN HANH ~. ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan........... TC QuAN (1) TEN co QUAN....nh phuc thang )... . ... t ~ •• " t •••••••••• ................ ...... (3) ... .Nhu Ditu .... 4 ....~ (6) .. chile chu quan true ti8p (nau co)...... C ancu " .

.. a a .. (4) .Tv do .i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /... Uy ban nhan . ben dum ghi chite V1...... (2) Dja danh. .1..d: de 3 . (2) ........0.. ......xx(8).. DO" 1 leu .. . (1) ••• dan ngay 26 thang ... .. . .. ... ~ iII iII ." v30 wac chec vu Chit tich... 10 ...nh phuc thang ndm NAM... sA: INQ-HBND . thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi.... .. ...Nlnr DiSu ...nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl). (3) ••. ( - _ "'-_.....• ngay 20. ....... .7)... (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt. ~ + .............. thimh phA thuQc tinh. .. ~ ... .... A... Ghi d.. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.. (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.Mlu 1. ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh.. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003... ~ ... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn). th1 tdn). 1& xi.. NGHIQUYET ...l coo nguoi IcY (ph6 CM tich).... (7) Chfr viet tit ten.. ....... (Chft kY.. (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT...•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. .Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. ...~ ~ Dleu ol... TmtONG TRve HDND em) vr... ~.. ..... QuytTNGHI: (5) + . can cir . ND'i nh'n: ..1. ....... .... ~~.• (1) ..Lim: TM.. (5) NQi dung nghi quY&...... ..H... .

.................... NGHIQUYET ...l CM tich...... HQI DONG QUAN TRI ..........lI1g ban phat hanh (nSu cAn).2 .xx(9). HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit ... TEN CQ... (4) Dia danh............... Noi nhlin: ...... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip ... (6) Noi dung nghi quy~t.... ....." . ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)..... (3) Chii' viet tAt ten co quan.. nhan ban va sBlu(. (2) ••• Can cir .... TM. .... ..... ... TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN.... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.. .... 16 chirc ban hanh nghi quySt. Can ctr .. dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. Di~u ..... IcY... .......(8)........ ngily sa: INQ.... a ~ ~ ~ ~ . thong nam 20 ....l cua ngirci IcY. t ...... ~ .......... (7) Chirc V1........... (3) ............. t8 chirc ban hanh nghi quySt......... ......... '.................... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&...... ~... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)....... .... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT... ~ p ..... (2) Ten co quan............nh phuc '" (4).. niau . cin).. ..... ...... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) ...... . ....Til do .. I . t ...H............Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA. tit 4 ...1.." vao tnroc chirc V1...................:............ .Nhir ..... . A.....1..........LtJU:VT..... (9) Ky hi~u nguoi danh may... (5) "' .Miu 1.....

.. f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. QUYtTDiNH ".). QUvtTDINH: . quy~ han cua co quan.. .. Dleu 1 (10) . nhi~m vu....nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4)..~ . " . (l1)Quy~n han.. . Giam d6c.. ar... (10) dinh thuQc nguCri.. .TM...._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.TV do . . . . . ICy...Luu: Yr.• Vien trU'ang Vi~n ... (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.. to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.• Giam dAc . ell' f .. .' . II . II t ~ ." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. . ..... . TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l...• CM tich . quy dinh chuc Ding.. '... . Cl.. Uy ban·~ dan. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh..xx(13).. I . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. "..J.). Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). QUYEN~. " ... (8) (9) ... nam 20.2 . Vienwlmg v...D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn).(12).. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. C\lC wlmg Cue .. (5) ngay '. A.. ). Xet . HQi dAng ..Quy~t (flub (quy djnh CQ.H..dUng diu co quan. hfnh . 'II~ Di~u . .Miu 1. J.Icw6ng.II " •• Nui nh(in: . va via 5 .~ """ . (2) Ten co quan.... . ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin.. tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean...rc tift.• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh... truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. . TM. cUA NGlfiJI KY (11) . . Uy ban nhin din... (8) Neu cac cAn cU tn. ~ ... 16 clnrc). .haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin. .. (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ". t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. HQidAng ... (13) Ky hietI nguOi <tanh may.." via woc ten co quan.f~ · Ir •• + ·~ I. 'san ThuCmg V\!.lap.. cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1. (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ . ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu ..v . (CJm. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc.Nhu Di8u . t6 chicc chu qUlin tn.. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan.. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng...p .. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .. (4) Chii vi&: tAt ten co quan.rc tiSp (nSu co).. NISi dung quya djnh. .· . de nghi cua ot .

Giam d&. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. (3) Chii' viSt t~t ten co quan. " " .xx(lO).(9)..).. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh.. H6i dAng.. ... ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. . (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1...... Hoi dang .. . DiSu 12 cua Thong ill nay...T. QUYEN ~.... do . ... Ban Thuong \V. Uy ban nh3n dan. .. nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn..Nh U D leu . Uy ban nhan dan. Viet1 tru6n~ Vien .....Hanh phiic tJuing nom 20. ke hoach.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh.. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. TM.1. (5) .. to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. TM. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM.2). cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. lli~u 1.)" ... (8) Quyan han.... ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . . Dleu . chuang trinh. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . ... ... t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .. dJu) . T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. Ten an. TEN CQ.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). (4)....M~u 1. cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1... (3) .v ... . an.. (10) Ky hi~u nguoi danh may. r ••••••••••• . . .. n~u tham quy~n. (4) Dja danh. Vi~n tru6ng v.. Giam d6c . Noi nhQ. . . 6 .n: .. ). TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.. dB phuong (1) co quan.. . C1.3 ." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. quy dinh. (6) ." vao truce ten co quan. (2) Ten co quan. .. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong. TRAM QUYEN BANRANH .lC tru6ng Cue .).. Cue tnrong. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. . A.. (nSu co)..). . CM tich . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh..... Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o.. tA clnrc chu quan true tiq.Luu: VT.

diem......... (1) Trich y~u noi dung cua van ban...... +".... entre vu eVA NGU(n KY......Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ........ ~ •••••••• ~ ••••• • ..... rnuc....... . nam 20 cua .. ....... ~~ 10 11 •••••• ". .....TI...1......" ••• I ~ t_... . Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• .. ....... do .... ..nh) rJ TEN CQ. ..lQD....J" f~4' ••••••••• . . TC TEN eo QUAN... ....Hanh phuc ....... ...... (1) . ........~ 0.... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)... ' (Chit ky... . Dqc IfP . ~~ p .... ~ t r ~ Dleu ... *.... QUYEN~. •• ~ .. .. khoan.... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: .... ~""" I... .. ~ . 4 4 •• '11 '" ... ....) ...... b6 cue co thS . Di~u .... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 .. di~u....T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM .. .. 7 . Chuong .. bao gAm chirong.. ....

.v . chuang trinh.(10).... eta an.. 10/... ke hoach.. . Uy ban nhan dan.Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.. ( l I) Ky hi~u nguoi danh may..xx(ll)......... thong bao. Vi~n truOng v........... ddu) Ho va ten Ghi chu: . thong bao. Giam d5c.... Noi nh(in: .~.. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. .. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ..1.. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co). (3) Chii' viBt cit ten loai ban. Cue tnrong. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban. ' .TV do . T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA... dB bao cao....Mau 1. (4) chocit ten co quan. (I) Ten CO' quan.. TC QuAN (1) TEN QUAN... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.4 .. . to' trinh.. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM. co tha an...l sc3lugng ban hru (nbI dn).. " .. " '. chuong trinh... nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u... thdng niim 20. . cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I. (7) (8) _... A._ . ngay 56: I..(3) .. the f)~adanh..v ... (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d..... ~ .Htmh phiic .. .. (8) Noi dung van ban. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). 8 . phirong an... BiSu 12 cua Thong tu nay.... ).. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban.1 " . TM. to' trinh. cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu ... (5) . kG hoach.... (2) Ten co quan.. TM. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng..(4).... Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a... __ .. t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. H6i d6ng .. Ban thueng vu.._Luu: VT.' (9) Ghi quyen han.. (7) Trich y8u noi dung van ban. .. QuvtN ~...v . biet). TEN LO~I VAN BAN (6) .. bao cao v. quy dinh v.

.. Kinh giri: . Giam (f&. qu~ Roan Kiam....... r r ~ • • • • • • t ... chile vu cao cApe~ Nha nuoc..(4) . Website (nau c5....Hanh phiic . xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip .CONG BOA.. 12 clia Thong tu nay.. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc .. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~....Xx(lO). (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ... leY nhu BO truong... Noi nh(in: ..... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van.C tnrong.. 56 dien thoai. .. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1. Di&... * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. tnrong hQP ky thay m@t tip tha.. . HQi dang: .. Uy ban nMn din. (Chit ley.. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. TM... * •• I '" ••••••• ~ •• . t6 clnrc. Ban thuong vu. . 9 ... (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu.... ' QUYEN .MAu 1.. Website: .. . TM....... ... ..Luu: VT..... Vi6n twang v.. " _... dja chi E-Mail....... CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . (10) Ky hieu nguCri danh may..TV do . . .Cong vAn : TEN'CQ.. . . (5) .... clnrc VI) Ayvao. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc...(9).... n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.. .... .. s6 Fax. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.... van. chirc vu cua nguOi.....S . ngay S6: V/v 1. (6) nom 20......I.. (2) Ten CCI quan. phongban.(3) .. bo p1$l chue nang) soan thao cong van. OJ) Dia chi CCI quan. .n)... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn). chuquan true ti6p (nBu co)...... (3) Chii' viet tit ten co quan. 86 Telex.. (5) Dia danh.. . . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.... • lL:\N..... tA..mg ban hru (n6u cAn).. ~ • i" .1. f + + + .. Ha Noi DT: (043) XXXXXXX. CI. t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van... (II) (1) Ten co quan.. .v . ~ . Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch.Nhu tren . :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh....... • . (7) NQi dung cong van. A. vi du: TM.

t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _. (6) Nai dung ~uy&: dinh. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT.. thanh ph8 thuQc tlnh.. (3) D.MAu 1.H\lob pbuc ....xx(1O). TM.. (1) Can Cll Luat nam 2003. Noi nh(i.... .. (l~) Ky hieu riguai (tanh may....... .1. S6: .. . (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can). (3).TV do ..n: ·~ Dleu . .. . .. . (9) . thanh pM true thu6c Trung uong.. . . Ghi chu: (1) Ten tinh.....'xi... _ .... nhan ban v 1.. " _.. .. .. '" '" .. ngiry thang ndm 20 .Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN ... THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu . (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh... ....... (7) Thfun quyen ky van ban . QUYETDINH: '" (6) '" '" '" . uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _.a danh.. .... ..... (7) .. ..6 .A. cmi TJCH de . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.... huyen.. .... .LUll: VT...lQE>-HE>ND Ve ..• . ...T NAM' DQc I$p . (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh. sd luong ban phat hanh (nau ciln)..... q~ thi xa.. thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful.. -Nhu Di~ ................... QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN ...• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ... Di~u 1 - . .. (2) ......

.. ~ '" ~ "') . (3) Chii viat tAt ten loai van ban....Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN ... huyen. .. tharih phB tllUOc tinh.Hanh phiic I sf... Ndi nh(in: .7 . • • . ...... ••••••••••••••••••••••••• . xa. . • .•. thanh phB true thuQc Trung uong.. . (5) .. • .. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. •• • . f 10 . • .. thi x!... ..xx(9)... • ~ • • • • ... BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . ...LUll: VT... (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.Miu 1. .... 4 . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh).. (6) NQi dung van han..(2). .. f • '" • • • • ..... TEN LO~I VAN BAN . • . NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT... <II (6) to I • • • . (8) .: . ngay thang niim 20 ...... (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).. phuOng. ~.... quSn. f.. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). .. (3) . TM. . ~.. r . TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . .1. (4) Dia danh.A.T NAM DQclip . (4) .Tv do . (1) ... .1.._lI ... (5) Trich ySu noi dung van ban. . (9) Ky hieu ngum danh may.. -HDND A . tht trfuI. .. .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.. • • .

~ •••••••• ••• I ~ ~ ~.... . _ . . N~u Tnreng 12 ..8) .. .. ban.. • • • " .. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh... A. • ..... .... . ...(3).' ' ••••• et "' p r ... '" . .. _P 4 . (2) Chit viet cit (3) Bia danh. TEN LO~I VAN BAN .. . • .. .. .'aa ••• '0 •• .. .._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '.....\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).. . (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10.. ..xx(9)... ngay thdng nam 20... .......I..Luu: vr. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). " ' .. ..... (9) Ky hieu nguoi dinh may. .... ... .. • ..Hanh phuc sa: .. .. .. ...·o a _ .~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• ...... . or .... . ...1 (2) -DDBQH .. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . . .. sa luong ban phat hanh (n8u cfut).. _ •••• ~ t •• ~' •••• po. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban.._ ~ . ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/. . I ••••••••••• " .Miu 1... ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han.. thanh pha tnrc !huQc Trung trong." •• ~ •• . • •• • ~ . ~ •••••• ~"..... .. • • . • . •• "...~... ~... (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi.. . '" " Noi nh(Jn: .... TM.. ...... 't.i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••... Vin ban co ten Im}i coa Doan D.: KT.. (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do ..1ivan ban cO tBn 10. • . .. • • • ..8 .a ••• ~ ••• or ~" • . (5) NOi dung van ban.

. (5) Trich y~u noi dung dien. • • • •• . . (7) Ten CC1 quan. ... (6) Ten CC1 quan. 13 ....p .(3). ~ • ~ • • .. TC em) QuAN S6: /CD. '" .······ ..Cong difn TEN CO QUAN. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. ... CONG DI1J:N .... TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can ........ nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).H:}nh phuc . - " (6) dien: .a danh. (10) Ky hieu nguoi dAnh may. . ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.. (4) e... (5) .Min 1. t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co).. t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. • • • .. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM . '" . . (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. " '" '" QUYEN IL.. ..A.. kY.. t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu. (2) Ten CC1 quan... (7) .. (8) N6i dung dien. (4) thang nam 20..• 11 "1. (8) '" .. (9) . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). •• It... TEN CO QUAN..I. • • • .N..9 .xx(lO).Liru: VT.. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.Til do . '" NO'i nh(in: •...... t& chuc ~ diQn....

(6) Ten CO' quan.. t6 ehlie ho~e hova ten. . ... QUYEN ~.. . " ~ •••• GIAy ~ ••. ..... ...Miu 1.... tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). . (4)... . .. .. (9) Ky hieu ngtrci danh may. . . . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. . ngay thong sa: ... . tran trong kinh moi: ~.. .v .. . . . ft '" ~ Dia di8m: • .. Noi nh(in: .. • . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). ..~ p •••••• ~ '_.... chU'c \'\1. .. TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.. . (8) .. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop. ••••••• ~ . (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . .. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip ... ~.. (Chu 10/..1... . • • " ... . ... : . quan. . • . ~ ~ .. . . •• Thai gian: . .T......Gi§y moo TEN co QUAN. Ong (bel) 1'0. (6) o (7) ... hQi thao. . do ... " " . t6 clnrc ban hanh giAy mei. .. . . du •• ~ .. (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. I' ..xx(9). " . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn).. .••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . 'II /GM. . (4) Dia danh... ...: .... • . . . . . d&u) Hq va ten Ghi chu: quan.10 . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . .. . (2) " ...H.. nam 20. . . ... . . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. . .. . . . . ...(3). .A... ..nh phuc . . . hQi nghi v.... .

.. en et ....Min 1. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu...Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN..... tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu).do ... (4) Bja danh. va ten " (5) Ho va ten. QUYEN ~N.. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ..........c l"p ...Nhu tren. .( ngay ray . 15 .Ty. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.. ~ . . ... 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)....... (1) TEN CO QUAN.. clare vu (6) Ten co quan.. .... tt ~ '" t~t t .. " tran trong gici thieu: (5) . gici thieu toi Iam vi~. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu.._.(3).. (4). (2) . (3) Chii' viet tit ten co quan. Nui nh(in: . a tren /. ngay thang nam 20... GIAV GIm THI~U . . (2) Ten 00 quan..11 . t& chuc ban hanh van ban. ... Gng (ba) Clurc Vl. h.. 1..l: Diroc cir den: (6) .Hanh phue . TC coo QuAN S6: /GGT. G·" nay co gia tn dJ... Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan. . . ddu) -Liru: VT. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj....

m.. Thanh phAn tham du: " . (3) ... hOi thao) ket thuc vao .. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). . (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan.Miu 1.kY) CHirTOA.. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J..1'1}' do .Bien ban TEN co QUAN.. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. .. ngay thang . T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . at au: f)" d'" . t6 chircban hanh van ban.12 .a lem: .n: Ho va ten . d. THUKY (Chu. BIEN BAN ~ (4) .. hQi thao. gio . . nam Cuoc hQP (hOi nghi. . . Th" glan b!. J.nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB.. t5 clurc banhanh van han. . (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): ..Hv. 16 . (2) Ten co quan..l. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.

. .l.. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . . . ..... (6) HQ va ten.. to chuc cAp giAy bien hd so. TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN... sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): ..... 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)....... TO CHifC (2) S3: /GBN..... Ghi chu: nhan nhan 17 . Noi nh(in: . . nh'" h.... GIAv Ho va ten: '" '" ...... .... ngiry ndm 20.. -to ~ . (8).I.. + (5) ~ ~ t '" 4 " ...Luu: Hd so... so. f . (2) Ten CO' quan. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . (3) Chfr vi& illt ren co quan.MAD 1....TI}'do ... bao gam: (7) . (5) Ho va ren.. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so. ...Hsnh phuc thang . CONG .. (7) Uet ke dAy du.. . . . Clurc vu. .... . (4). NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan...Giiy bien nhin TEN co QUAN. tii lieu co trong hd so.. NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp .. cu th~ cac van ban.. ...... noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he. BoA xA HOI can .. .. ... td chuc cAp ~Ay bien hd so.. giiy to...13 .. dan vi cong tac: ... t . (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa.... (4) Dia danh.(3) ...... D-a t·J.

..... . ... .. t ....p ." . Ky hi~u nguoi danh may.. nhan.. ..... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)... • .. .... TO CWC (1) cQNG (2) .. • ..... .. .. ......... .. .......... ...l th~nguoi.. . . S6: /GCN... tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co). . "" • +.. tB clnrc d........ . .. . . .. ~+ •••••• . ... . ..... ....H\lnh phuc thdng nam 20 .... ... . .Luu: VT.. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn)....... ...... ... ..... (4).. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan. • . ..... . ...1...... . . . . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan. . . . ~ ...... cmrc VV CUA xctror (Chu kj.. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. ...... . ~ . . .. '" '" Noi nhpn: ....T'1 do .... ... . .. 18 ..... ........ Chii' vi& tit ren co quan.... ...TEN co QUAN. .... .... ._ ... (6). " . I .. _~....... ~ .... ..' (2) '" ... ngay GIAy CHUNG N~N . BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.. ...... _ ~ •••• t~ .. ~ .. . .. . . . QUYEN ~.. ....... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. ..(3). .. ....... ••• " t . .. TC COO QuAN TEN CO QUAN.. . .. .Axx(1)...... .. dau) KY .... ..... • ...... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~..... ..........p clurng nl$l......... clnrng nhan: . ......

. ..... ' en ac: (5) . NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO... " ..( en Xac nhan..... ... . TO cmrc (2) S3: (G£)f)•... . d. J........ ngay thang ndm 20.. "..... (4)...15 ...... I I Den . .... CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _.nh phuc ...... ".. --{ l ! ! Bi ........ 19 ..Min 1. .. d~n I -J f)i .... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~.. ..... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip .Giiy di dU'irng TEN co QUAN...(3). Bi . GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ...TV do .......... Ben . gian fr nm.'.... .TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN. cua cO' • quan (to chUc) noi di. ....I.H....... ......". . cong t' ..

........Ve circe: ve x d= .... . 1 i 4 .. d d d ...... Di ....... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan.. Tong cQng: . (3) Chii' via:: tAt ten co quan......... __ . I Den ._...... d d d . (5) HQ va..Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: . 1 Ve nguoi: ve x d =. ~ .... chirc vu va don (4) Dia danh..... (2) Ten CO' quan.... I -l I D6n .. t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).............D€n ......."... . + ..Phong nghi: ...... ve x 1....! c§p di dirong: 2.... ... Di J... ~ . Ph\... 20 ..... t6 chirc cAp giAy eli duOng... ~~.. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy.. w ve d d x =" d = ... t5 clnrc cAp giAy di direng. ten......... Di ~~ . Den ........ ~ c . " ........ Phu cftp hru tru: ~........... "' .

.. . ..t ngay e • ~ •. Noi nh{i.. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU. ~ •••• .. chirc Vl. (6) .. dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .... uen . . (3) Chfr vi$t cit ten co quan.. . (2) Ten CO' quan. . (5) Ho va ren. . . ella ang (bel) (2) . (6) Noi nghi phep. AI.. (4). tai.n: .. .... . QUYEN ~N. (7) ." ngay e tu . . ..... . . to chile cAp giay nghi pbep.. .. (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).B...... ... ... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip .nh phue NAM /GNP. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co)..... ttl chuc eAp~y nghi phef.• ~~.TEN co QU:AN. (5) ... hl. Ong (ba): .".Tv do . (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep... .~ ••• ~ ~ •• aa .kj.Luu: VT.'( ••• ~.. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj. (4) f)ia danh. . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.(3)... k1. cAp cho: .1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep.~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. .. 21 ... ngay thong nam 20. . . •••••••• ~ trong th" glan: 01 ... .. (8) ... ..... GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . . . .

(3) Chfr tit ten co quan.. (7) Ten co qUaIl... '" (2) co nhan diroc (5) . Kinh chuyen . tA chile ban hanh phiSu chuyen. . W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00)..TY' do . phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan....... giai quy6t. to c h'ire nao.. J....... .....Hanh phiic . (2) Ten co quan....l. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn..17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN... IPC·. (6) Ly do chuy€n. • '_L':'_ ~ • ~ .... ve van d~ e: e .. " " PHIEU CHUYEN ... (8) Thong tlurong. tB chile dB thea doi.:U cua CO quan... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan........ (6) (7) QUYEN ~N.. ngay niim 20.Miu 1..(3). ).. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip . tat lieu.. e (5)N eu cu th~ d an.. th u cua ca unan. (4) Dia danh.. ~p th~h O@C van ban tal U. .... .. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban. . "I'~ hay nQi dung gi. .an au.... " CHUC xern xet.. (4). .' Noi nhl)n: . VV CVA NGUOI KY (Chii' kj.. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN... (8) . via A 22 .. kiem tra.....

23 .... Sau khi nhan diroc....(7). tA clurc ban hanh phi8u giri...Miu 1.. van ban....N...... "....... thang ......HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. ddu) ........ dc3nghi " .n (ChukY) . t& chirc deS thea doi..H~lUh phiic ......p .. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban...... kiSm tra......Phi~u gUi TEN CO QUAN... t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co). (2) Noi nh9n: .18 . ... (6) .TV do .. . . .. tii ]i8u d6ng tru lieu sa... tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2." . (4) f>ja danh. (4). ...(3).. (8). ~ .... . ~ ~ . ......' 1 "" · ttt 0I .. ngay thang nam 20 ..1.. ..... NgU"oo nh. .. . t t 0I tt t....... (3) Chfr viet t3t ten co quan... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY... t& clnrc ban hanh phi8u gui. /PO.. ... nam ............. (2) Ten ca quan.............. (6).... ~~ f f f ~ (5) + ~ .. giri lai phiBu nay cho QUYEN IL).. .. ngay . t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban... .. t\i li~u.. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. (8) Dia danh noi co quan... TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I. (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan....

....... (5) ........... cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' ...... t6 chirc.......19 -Thu cong TEN co QUAN.... TEN LO~I THU eONG (3) ... Thu khen... Thu tham hoi.Hanh phuc (2) . (6) Logo cua co quan..... .... ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ..~ .............. Thu chia bu6n)... .. (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan.. flOc I~p ..... (4) ....TV'do .......... ........... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung.... ngay thong ndm 20................ TO CHUC (1) (6) ...................................Mio 1...... tA chirc...... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl..1...... + •••••••••• + .. (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong......... 24 .... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ................... (2) Dla danh..... ~..

.. (5) . (5) Chfr viBt tAt ten co quan.... ~ "' .. .. ~~ ..... (1) s6: ...... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _. ~ .......TV' do . 25 ..A.Luu: Yr....'/SY(4)Not nh(in: ............. ........... (6) Dia danh. chirc vu caa nguoi ky ban sao..... (2) Ten co quan..... tB chirc thuc hien sao van ban.. (6) .H. (3) ban sao... se (7) Ghi quySn han...p ........ - QUYEN IL:\N. .. thang nam 20. t6 chuc sao van ban._ t "' ~ *. *- ~ ~* ... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh. ...1... Nguy~n Vin A TEN CO QUAN...... BQTRUONG (Chft ky.. " ~ ..... xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: .. . ... .......1 ~Ban sao van ban BO " 11 ...... THONGTU ...(3).. .M§u 2.. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .... trich sao hoac sao Iuc...... __ . 120.......nh phric i.......... (4) Ky hieu ban sao. ngay..30D....Luu: Yr.... •••••••••• CQNG HoA Dqc I. ngay thong niim 20.ITT -B. HiJ N9i.. Nui nh(in: . ddu) ..

b) Ten meu. ·xa. huyen. Dinh Tien Hoang.1. " (phien am Han ." . Viat theo quy 2. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. .J.Viet: . tinh DAle Lik . me via ten nguoi \c... Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. Vi du: Vua HUng.. C3U (. thi ttin cAu Giat. dAu pMy (. Giang A Pao. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. ).\ ~ \'P\< ~ . Phi-den Cat-xto-rc ...NguySn '". phirong NguySn Trai. A Ba Trieu. sau . ") va khi xuong.. sau dAu chAm hmg ( .. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm .dong. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh. . tinh Nam Dinh..Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.. . III. . nghe.. sau diu chAm hoi (1). Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. Ly Thai T6. dAuhai chAm (:). Vi du: . ... ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.a) Ai Quac. . Ko Pa Ko Lang . Vi du: 2. huyen Gia Lam. huyen Ea H'leo. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai. Bac . sau dAu chAm than (I)..~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to.n. xa Ia Yeng . Mao Trach Dong. Thanh Cat Tu Ha. . . (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. Ten dia Iy Vi~t Nam . ("'" ~~... TrAn Phu. Cu Ho. VIET ROA TEN BIA L Y • 1.. thi xtl Song Cong..) khi xu6ng dong. A Ho. . q1$l Hal Chau.. am qua am Han . TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001. Phri-dricb Ang-ghen. ang Giong.

. am v. Bfic BO. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. IV.. Vi d\l>Quan 1. My. d) Ten dia 1y duoc cAu t(.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. ten nguoi. . chc Ben Thanh. ctra. Vam Co. 2. cAu GiAy .1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. cAu. Vi du: bien Cira Lo. biSn. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. . I. Phap. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. nui. ta chile. VIET HOA TEN CO QUAN.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi.. mien.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t. s. Ban Quito ly dtr an d').Vi du: Tay B§.1O nen dia danh. Bee-lin .Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam.. Si. Phuong DienBien Phu .. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . . song Vam Co... Anh.. linh vue hoat dong cua co quan. D5i voi ten dia ly chi cAu t. Vanphong dan tinh Nam Dinh... Sing-ga-po. Vi du: Mat-xco-va.1Ch. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi... Binh Nhuong. ben. Khoan 2. Tay B$l Nha . Dong Bfic. Thanh pha H5Chi Minh. . Co-pen-ha-ghen. hB. Lach Truong. v . Viin phong Quac hoi. Viing Tau. Vi du: B~c Kinh. viing. d) Ten dia 1y chi mot vung. . ~huy. Vi du: Cira Lo.c. cum nr chi loai hinh co quan.....Van phong Chu tichmrcc.ic biet: Thu do Ha NOi. TO CWC 1. Men-ban.. t6 clnrc. Vi du: .. Muc II. Uy ban . vinh H. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. khu vue nhAt dinh . chirc nang.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam.. leu n'" .1Long . Uy ban nhan 2 .. Ten co quan. Nam Ky.. Nam Trung Bo . :ue ..10thanh ten goi.. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. c) Truong hop viet hoa d:.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5.

. . . The thao va Du lich. "tLf -- "'~~.. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. T6ng cue Hai quan. Bo Khoa hoc va Cong nghe.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. . . Bo Nong nghiep va Phat trien nong then... Sa Xay dung.. Vien Ung dung cong nghe.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may. ....Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung. Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due .-.Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam.Khoangsan Viet Nam. . ..'_.. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.. Truong Ti8u hoc Thanh Cong. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. T~p doan Cong nghiep Than .. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi... . . .. Bao Di~n dan doanh nghiep. . Phong Chinh sach X3 hoi... Trung tam Khoa hoc va Cong "t. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.. Chi Minh. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh.Vu HQ'Ptac quBc tS. Nha Xufit ban Ha Noi. • .Nha Van hoa huyen Gia Lam. . Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. . Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam.. . Tap chi Tb chirc nha mroc. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam.S6' Tai chinh. Tap chi Dan chu va Phap lu~t.. nghe van thir. hru ttit. Tong cong ty Hang hai Viet Narn. .. .Hoc vien Chinh tri . . Van phong Trung uong Dang. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh.. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. Hoi Chn thap do Viet Narn..::.. '\ .T~p doan DAu khi Viet Nam.. BO Thong tin va Truyen thong . Cong ty Nlnra TiSn Phong..Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi.. S6' Giao due va Dao tao. .Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc. Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban...Hoi Nhac si Viet Nam. .. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. Trunge" . .~~ .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Cong Thong till dien ill Chinh phil. .. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. Hoi dang Thi tuyen vien chirc. Bo Cong Thirong.. . .Bao Thanh nien.BO Tai nguyen va Moi tnrong. .Tbng cue Thue. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam. .. Hoi Nang dan Viet Nam . . . Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. Sa Tai nguyen va Moi tnrong. 3 . Bo Van hoa._ . tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh.. sa r r t...Hanh chinh quac gia He.. .. S6' K~ hoach va DAu tu. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Phong N ghien ciru khoa hoc. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat.

Pho Chanh Van phong. Giai tlnrong Nha mroc. Huan chuang Le-nin.Chu tich H6 Chi Minh. ngay ky niem . . N ghe sl Nhan dan. Huan chuang H6 Chi Minh. Huan chuang Khang chien hang Nhi. Truong phong. Ten co quan. Nguoi (chi Chu tich He. Dang (chi Dang Cong san VietNam). 3. 4. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10.. . Pu-tin. SARBICA. Pho O. T8ng Giam d6c. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Pho Tnrong phong. Chi Minh). Vi du: Lien hO'P qu6c (UN).... ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . Pho Giam d6c. Pho TAng Cue tnrong. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan.Ic tnrong. Bang T8 qu6c ghi cong. hoc Vi du: . dirng doc I~p va thS hien su tran trong. a V.. vi. Vi du: WTO. Ten cac huan chuang.. . cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . hang. Nha giao Ifu tu. ngay kY niem. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€... Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. SNG .. VIET HOA cAc TRlJONG HOP .V.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu.. Ten clnrc vu. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. T&ng thu kY. TAng Cue tnrong. D~ nrong Vo Nguyen Giap.. Thfty thu3c Nhan dan. Giam d6c.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18.2. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh.Pho Thu tuong. t6 clnrc cua Vi~t Nam. ": ' 2. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. Huan chuang Chien cong. Vi du: Bac.... Ten cac ngay 16'. Anh hung Lao dong. KHAc 1. . . 5.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng.. TBng th6ng V. ' . huy chuang.. th8 gioi (WHO). Hiep hoi C~e b) Ten co quan. lTNDP~UNESCO. Huan chuang Sao yang. Huy chuang Chien S1 ve vang. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. Charm Van phong.

Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. thang Tam. tlnr Tir. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan).. . giao phai. 9. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic .. Khoan 1. thang Nam. . Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. . Ten cac nam am lich... khoan. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. ngay tiSt. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi... Cach mang thang Tam. Mau Twit. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. tic di€n Bach khoa toan thtr. tSt Trung thu.. sach bao." iI 'i / '-. 7. Phong trao XO viet N ghe Tlnh." i' 8. tSt Doan ngo. Truong hop vien d§n cac dieu. . Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang.Can cu Di~m a.. Luat Giao dich dien tic. di~m. . giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi.Ten goi cac ton giao. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. ngay l€ ton giao . Vi du: Phong trao cAn wang.. 6. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. tSt Nguyen am . dan. Trieu TrAn..' C ong san. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. tQI?\c. ngay tet. Ten cac tac phfun... Vi du: Ky Ty. . .Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien. ... B¢ lli?t sir. khoan. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€.. Tan HQ'i. Ten goi cac ton giao. tiet Dai han. Vi du: . e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. Mau Than. '.

. dao Thien Chua.. hoac. dao Tin Lanh. Rai giao. Iii PMt dan. thanh ten goi.Dai .Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh..chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Thien Chua giao. dao Cao ." 6 . ~ '. duo Hoa Hao.. . Vi du: duo Co Dde..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful