BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. Nha Trang. Lat. bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6.). thi trfu1) noi co quan. ban.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. qu~n. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. thanh phd thuQe tinh. . cu th€ nhu sau: . t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. huyen My Van.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. ban thuoc thanh pha: TP. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. phuong. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa. ban. thi xii. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. thi xa. . nganh thuoc tinh (e6 t11. ban thuoc huyen: Soc San. quan. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. t6 chirc dong tru sa. ban. ta chirc d. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. tinh Hung Yen): Hung Yen. ten ella huyen. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong.1 so tai thanh ph6 H~ Long. xa. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. tinh Hili Duong): Hili Duong. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. . nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. Ha Ttnh. tinh Binh Duong): Binh DU07lg.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. thanh pha thuoc tinh. t6 chuc d6ng tru sa. t3 chirc cap huyen 13. ban. 6 . ban. huyen..

Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong.. '. 2. k8 hoach. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1.. BQ Qu8c phong. kY hieu van ban. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. ban hanh. thang. TP.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. ta 7 . bang chii' in thuong. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. nam ban hanh van ban Ngay. nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1.'. ngay 10 thang 02 nam 2010 2. . ban thuoc thi xii: Bo Ria. BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. Go vap (thanh ph6 He. thang. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. thang. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. tinh '. cOchft tiI 13 dSn 14. ten loai van ban (nghi quyet. thang. quySt dinh. cO/ . 2 phaighi them s6 0 truce. nam dung chi} s8 A-r~p. b) Ngay. cac s8 chi ngay.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. dia danh va ngay. thang. bao cao. dan xa Kim th] trAn do. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh.xa~plnrong. Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. so :van j . sau dja danh co dAu phAy. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien.KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. -". Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. thang. tai 0 4. Trich y@u nQi dung cua van ban 13. ban thuoc qu~: Go vdp. kieu chtr nghieng. t6 chirc ban hanh. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban.. nam ban hanh van ban hl ngay.•• " DiSu 10. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . Chi Minh). cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. thang. tnr c6ng van. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. . . nam van ban diroc Ngay.

QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til. ~ . each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. ban hanh van ban. luu trfr nam 2009 Di~u 11. co ehu 14. ngay duci ten 10~i van ban. . ky hieu cua van ban do. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang. dugc di. ro rang. IcY hieu van ban. ten co quan. t6 chirc '. chinh xac. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". d~. d~m. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . b) Bd Cl)C cua van ban 8 . phap l~nh). trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. £>6i voi nhtlng ill.. . .chtt 14. chu tnrong. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t. each diSn dat dan gian.Phil hop voi duong 16i. cO' chu tir 12 dSn 13.. nam ban hanh van ban. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. vi du: .Chi dugc viSt tAt nhtlng tir.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban.' . thang. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. NQidung van ban 1. bang ebti in thirong.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. . . ngay. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. chinh sach cua Dang. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t. kiSu chit dirng. dS hiSu.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet).Su dung ngon ngfr viSt. sa. net li~n. trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira.Duoc trinh bay ngiin gon. ki€u ehu dimg. cum ill do. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. chi gill ten loai va sa.. nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. ki€u ehfr dung. cum tU thong dung. vi du: " . Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til.Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung.

diSrn.C thea phan. chuang.Phan.. muc. bkg chi! in thirong. muc.Muc: Tit "M1. cung k€t thuc b~ng d~u "phay". "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n.27cm (1 default tab). d~. chuang.. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). kiSu chu dirng. rieng can ctr -cuai . chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. canh gitra.' can cir phai xuong dong. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. -. diSm. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p. khoan.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. di~u thi ph§n. cuai dong c6 d§u "cham phay".. . 2. canh gifra. khoan. muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh.5 1ines). 9 . co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). . Tieu dS (ten) cua phfut.n". . rnuc. . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. diSm.. Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). canh gitta.Quyet dinh (ca biet): theo diSu. b5ng chit in hoa.Di~u: Til "Di8u".Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u. di€u phai c6 tieu d~. ki~u chii' dirng. dam'. d~m. cu thS: . Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. d~rn. '. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. muc. thtr 1\1 cua phAn. di8m. kiSu chit dirng. co chfr tit 13 d~n 14. co chu tit ·13 d~n 14. bang chu in hoa. muc. 15pt (exactly line spacing) tra len. canh giea. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. diSu. . kieu chtt dimg. chuang dung chit sa La Ma. khi xuong dong. kieu chtr dtrng. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. diSm thi trinh bay nhu sau: . cO' chi! tir 12 dSn 13. . khoan.Tuy thea th{ loai va nQi dung. phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. sf. chuang. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . . 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. khoan. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . 'jII . chuang: Til "Ph§. '. co chfr tit 13 den 14. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. di8u. b~g chu in thuong. . khoan. di8m ha~c theo khoan. chuang. each IS trai 1 default tab. muc. . di8u. chirong duoc trinh bay ngay diroi. hoac thea khoan. diSrn . .5 dong (1. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. khoan. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh.

muc. '. dung chii' .lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. dam'.' x Diiu '12. vi du: . d~m. . s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. diem. . : C. vidu: TM. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§.' . t6 clurc. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . di6u. ki6u chii' dirng. . tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi .crum giij'a~bfulg chii' in hoa.u. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14).'~. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. muc. n8u khoan co tieu de. nSu khoan co tieu dS. bQ ten va chii' I.Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p. .Muc: S6. chl1C111g. bing chtr in thirong. d~. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n. Quy~n b:}n.· sa . kieu chtr dUng. b5ng chii' in thuong. ki8u chft dirng.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. khoan.Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). chirc vl}. . d~m.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc. ki8u chii' dimg. t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. La Ma. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). . co chfr tU 13 den 14. sau s6 thir tv co dftu chfun. co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). khoan.s5 thu tu. co chir tit 13 dSn 14. d~m.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. HOI DONG NHAN DAN TM. b~ng chii' in hoa." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . sau s6 thu tv co ddu cham. s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng. bang chit in thuong. sau co dftu dong ngoac dan. co chfr ill 13 dfu! 14. b~ng chtt in thtrong.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. kiSu chii' dirng. diSm thl trlnh bay nhir sau: . ki~u chii dirng. Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. ki€u chu dimg. ki~u chfr dirng. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). kiSu chii' dimg. canh gitra.thir tv cac muc . ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). . s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. . .-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. KT. . ".

khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true. cap pho phu trach. IcY thira uy quysn do cac Co quan. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. t3 chirc. CmJ TICH CHA.. to chile quy dinh cu the bang van ban. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang.NH VAN PHONG . Pho Chii tjch. Giani d&e. B6i vci nhimg ban. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng.. nhiem vu.ru6ng. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. ddu cua B9 Xay dung) KT. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. Q.. t6 chirc ban hanh. vi du: TUQ. Giarn doc (Quyen Giam doc) v.v . vi du: 11 . I. vi du: TL. t6 clnrc..Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. lanh dao cac C\lC. van ban do hai hay nhieu co quan. . Ch~ tich. vi du: TM. t6 chtrc. Thu t. t6 chirc.v . Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. Ph6 Giarn d&c. khong ghi lai ten co quan. trir cac viin ban lien tich. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. v." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan. cno nhiern). "yi~c IcY tlnra l~nh." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. . to cue.

2. t6 chirc. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. nhiem vu.TM. D6i voi van ban giao dich. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. kh6ng ghi hoc ham. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. b§ng chii' in thirong. hoc vi. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. d~ bao cao. giai quyet. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. chirc vu cua ngiroi ky. Ky thu~t trinh bay . de biSt va dS hru.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. d~. D~u cua ca quan. tA chuc 1. dS trao d6i cong viec. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. d~m. t6 chirc va quan h~ cong tile. f)i~u 14. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. "TUQ. 2. NO'i nhfln 1. ThS thirc . DiSu 13. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. din cu chirc nang. trum len mQt phan cac to' giay. quyen han cua ca quan. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. "KT. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. cO' chtr til 13 dSn 14. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. t6 chirc.". dS kiern tra. Dau cua co quan. tnroc ho ten ella nguoi kY. kieu chfr dimg. "TL. co chii' til 13 dSn 14. giam sat."." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. quan ham. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due.". kieu chit dung. Can err quy dinh cua phap lu~t. don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. dS thi hanh. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh. 12 . moi dau dong toi da 05 trang van ban. Quyen han.

d~u phay. . ban . t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan.mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ~ . . ca nhan nhWt van ban. ten m6i co quan. t6 chirc.Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. dan vi va ca nhan nh~ van ban. dtm. vi du: . d6i voi van ban direc giri cho . CCJ chit tit 13 dSn 14. v\1 eOt!. d~.. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: . t6 chrrc. ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. 2. ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec.nsubl ky" va !!1ft! trat). co quan thuoc Chinh phu. cu6i dong co ddu chdm ph&y. t6 chirc hoac don vi. Ubi voi cong van hanh chinh. phia dum la tit "Nhu tren". neu cong van giri cho mQt co quan. tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. t6 chirc.Uy ban nhan dan cac tinh. Cac BQ. dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. t6 chirc. . TiI "Noi nh~n" dw... dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan". don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . cuoi dong cuoi cling co dau cham. noi nh~ bao gbm hai phfin: .'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft.Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. ca nhan hoac m6i nh6m co quan. sau do Ia ten cac co quan.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. co quan ngang BQ. ten m6i co quan. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. kiSu chfr dimg.. to chirc. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. co chu 11. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. to chirc.PhAn li~t ke cac co quan. tiSp· . dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 . ki6u chit dtmg. co chfr 12. then la ten cac co quan. t3 clnrc._cu6i dong c6 d§u cham phay.Til "Kinh giri" va ten cac co quan. t6 mQt hoac mQt sf:. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. t6 chirc).b~ng chit in thirong. ch:1m. cac gach d§u dong diroc trinh bay . kieu chu nghieng.

Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:.1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. 6. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1.1I1g an ch€. kiSu chfr dung. cu6i cung la d~u cham. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". hoa tac hen gio. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. d~ va 14 khan . Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. Phu luc van ban phai co tieu d~. b) DAu chi rmrc dQ kh§.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. d6i nrong dircc phd bien. t6 chirc. d) D6i voi cong van. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. 2. SU d1. s6 Fax. dia chi thu di~n ill (E-Mail). van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. s6 Telex. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. thirong khan. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. tren do cac tir "KHAN". hoa t6c. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. "XEM XONG TRA L~I". Cac thanh phin khac 1. ''THVONO KHAN". sung dia chi co quan. s5 di~n thoai. Di~u 15. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. t6i m~t ho~c m~t). 7. "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF.va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). "LtJU HANH NOI BO". khi soan thao van ban co tinh chdt khan. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14.t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa.

d~m. phong chit Times New Roman. cO' chii 13-14. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. s6 Fax. g) s6 trang van ban duqc trinh. "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. bfutg chii' in hoa. kic~uchii' dimg.d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. co chit ill 13 dSn 14. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. khong daub sa trang thu nhat. kiSu chir dimg. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13. ki6u chii dirng. canh gitta. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC". Ten co quan. 2. d~m. d~. CO' chii 11. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. co chit til 11 den 12. t6 chirc. s8 Telex. bAng chir in tlnrong. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. 56 di~n thoai.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. bang chft in thuong. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. co chfr til 13 den 14. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. til "Phu luc" va s6 . s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. se. kiSu chu dirng. kieu chit dirng. b~ng chtr in hoa. kieu chii dimg. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. dia chi thu di~n til (E-Mail). CC1 chfr 14. t6 chirc sao van ban 3. ky hi~u bing chii in hoa. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. d) Dia chi co quan.

chirc V\!. 4. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p.chuc vu. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). • b) Ten co quan. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. thang. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). thanh ph6 true thuoc Trung irong. s6. BQ. 4). hien . DiSu 19. nam sao. co chu tiT 13 den 14. nci nhan (tai 0 sf. dtroi mQt dirong ke net liBn. 2. 5b va 5c). 16 . T~p doan kinh te nha mroc. nam sao (tai 0 sf.mquyen. Ky thu~t trinh bay 1. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. dau cua co quan. dAucua co quan. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. Icy hieu ban sao (tai o so 3).tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. d~m. quyen han.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. Uy ban nhan dan cac tlnh. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. co quan thuoc Chlnh phu. 12. kieu chfr dimg. co quan ngang BQ. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. 13 va 14 ella Thong nr nay. 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. T8 chrrc thtrc . mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§.. td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2). Di~u 17. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". dia danh v~ ngay. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa.

.r&c(91). cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ. . . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.. CO' quan ngang BQ.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb).VPCP: BQ tnrong CN. .TOB: an nhan dan t6i cao.HDND. . .WebsiteBNV. UBND cac tlnh. . .~n: . cac Thir tnrong. . thanh ph6 tnrc thuQe TW.Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. ..Kiem toan Nb' nunc.Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. CO' quan thuoc Chinh phu.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). Tran Van Tuan . cac PM CN. . . I. .~ Noinl. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.VAn phong Chu tjch mroc.Cac BQ.. .Thu tuong. a r . TAng cong ty nha m.Van phong Trung irong Bang. PC (BNV).Ltru: VT. . ~Cac T~p doan kinh 18. A -' . 17 .BNV: BQ tnrong. 320b. > .Cac BQ.Cong bao.I.V1n phong Qu6c hQi.

31.~---------------~ ~'~~~~. 13. 7. 29.J-' 2. 16. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . 22. Stt 1. .. 25. 10. an PA DA 14. 32. 00 BN ~--=-1. 6. 3. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 21. 5. 9. 26. 23. 3. 2. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17.IET (K' ~~~~. Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 30. 18. 4. Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 11.24. 20. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. 15. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . 19. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV . 27.

..(') I - ~ .." ~j.{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ../ ]. .... ..~-~ 14 -- ....:. .. ' .-""~."~~~ ~. fhv luc I! ...".__ ........_ ...__ .......' _. 'l.__ ': . _ I ......_ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\....':"'~\ ~f[''!!'.. .- 7b l _ .II ) 2o-zsImm .-.. .._ ... - ~._. _. -- ....0 '~r.. ....-~-""-. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ..'....~ ..... 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I . I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I... . ._.. (IG .... .._- .!~tzf '... ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily. __ __ .~l)t . ..

ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. dia chi E-Mail.. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. thang. : Thanh phin th~ thu~. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. chUc vu. s6 dien thoai sA Telex. Ghichu: 080 A J. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. dia chi Website.. ta clnrc.'P.. 7b. . 7c 8 9a. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a. 9b han."""". t5 chirc ban hanh van ban) 2 . ".vin baD Qu&hieu Ten co quan.

~ _ ••• __ . . ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan.. I . _. t6 chirc sao van ban S6. ~. . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. - §• ~ . _ft ~~ __ ~.20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I.. "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan. "'._ _ I p .. t6 chirc Noi nhan . 4 I~----------------~.. thang. 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh". ...rc bin sao 5~ 5b. _~ _ L" ~.-. 5b ~ ~ ~~ . .. . __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. nam sao Chirc vu. o ~ V) Sa 7 . .

." _"_ ._ ' v .9. _ ._ "".- Hit NQi..." 1 ~ ._ _ .... ...! j " "" •• -•••_..._ _ " "_. _. . _ .._ . _ _ ."...._... .. .?:_.._!!t_ h?a __ ~1...... ..:: _ . .-.. __ _" ._. _. -""'"" .~- .._" ii.""..__ " .Ijo' .''''In tbrrong 13-14 . ."_ _ "" _--_.!ip_:_!~._ --..""" ....._ ._ . ..."_. _ _ _ _.~-..!~._ __ _ " """ " __ . !?2. ._.--".. .-..~.--._ .--._--._ .. thang."'._--.. nn._"__. c~" ".. !_~_-._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" ._.~ .•.".§~..._" ". --- ... ... .!. ._.__ _ '._......~!!!g..-.__. .~~g__ . .._." --""" • I ._.C ...~ . (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _....=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.?_..~g __ __ _.... . _.........!lOa 12-13 ~L d~_ ..._ _..._...""._~!!~~..--._.. _ _ •• __ __ _-_ . f:){.•..!!g ta~~~g. .-.!?=.~~~g..."-.-~-- . ". 1 ... _ .g~!_i!!_~ .. __.."_....~~@:~...." ... _.?. ?i~~~L~-. .. . _. __ _._""''''" .>_. " •." r . .... _.. ."l -... "...•••_.. ~_ Cv. _._ .3-!± f)~8?..._ _' _ '" . ._ -.. ~... _" ". ".- ....... .~:.._ _ "........chi "'.~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J. !._ c "."_'_._.".....~~ 5 -_ --_ a ._...~ ~~~~.._.."".~. con!. chuoug...... . _ . -.- - - 14 " --_.§..•. _ ___...''' t " 1.. ". __ _ _... __ " b ...~ -.9-_.-"-_ _-_....~____ . .!!. - Ten Ioai va trich yeu__ ._." "- Inhoa ....._.._.dao '.-.}.i~ _..__..[__ __ _ __ ._ _~Q~G~O~ ~ ..-- .._ -.._~"_Jn"~~~g. ~~g__~~. ....."""""". ~ ..._ ~". . ..~ ._."" ....._._ . .'-_ _---. . _ f. ??_"thq!!g_.~_~ ..-.- .~g .__ _. ". _ _. " _.".... _. _ V~_~~...!.Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_._" _. " ... ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ....._. 1.. 6 ~-.__ "'"'_ _..-_l__ .. £)Ung..~~ ~ c~~...~1?!?g_!!~ ~!.. _ ..:12 "'-".~ .!.. uom phan." _" ".-'1'- "'_...__ . •• ..!~ ".'.!_~_~!!".Q!?:J._" _!~ _~ . nam In thuong 13-14 Nghieng .. .§_~~.... _ _..... .. _.. __ - .. __ ____._ ." .. ~ __ _._.....__.... _ .__..-_.-"" . .. __.-dung van "... ~]:.?J'fY._...32.!~~.. .. __ •. "...' NQi .._ _.._"~ . __ _ _. .:!!. _ "" .. _._!!!..rng ..__ .~!~~L .. ... ". CHITHI ...._ . "-_ _ _........._" ... _~~!!. .._ ~~ ~ __ _..-_ . ..__..!.." ._. _"_ ..._.__. _. _._ "' 1.-.~Q~~.. ._ .. ... ..E.-..~9...-.!yfi!!~. "_ __ _.:-_Qo~_~~qi_ ".._.~o~_~l~_.."..!... ._ nQi dung ._~~~._ -._ f.f!1~_p!!~_~_ ." " _ _.. ._.!..ke ben dum ._.!?El ~_y~"..._.:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _"..v[!.. __"_ _!~ T~~~ " ~-_... __ k:~....!!-8 __ _.~_. _ ---."" ...J...-._._.:5!...~ 4 Dia danh va ngay.---"-7:""-.. . ..?gq2.•... -'•• __ ."" ".....~n __.:..-... . _ _ . 1. _.. __ .Dono.. . _ _ .L__ ~ __..ban " " .."'r. "._ _ .9..} _ _._-...-"."_"'''_''_''_..... . _ .... "-"._~ .. -f~ ~~£=====---...v. .. _ ._ _..--"'" -'"'."" _ ...._.-Dei vm . ..._ .=rrr=:': . _..g~ __ .__!± ..Q?. _.. _" ._"__."" _".... _:..-. . _ ...-'"__ . . _._.._y~_~~_..-_ .JE. ._ -.:...._ -Ten Ioai van ban _. .'.••_ _ -_ _..._ .~...._ .~~~~~~~ h~"...~_~..._ " ~. _ _ .--"--. _...._ ..~~g _ ..._. ! .-- ". ~ th~~g_ _....---- .. .. --""'..". _. "_f-'!E~.. 'i "..•-_.._._""._._~~. ~S?. .''' .._ _ _._.c....." _ -"_ _•• __ __ .....''''''_.::..~ --"._ J:?_..~~~~~~~ _~~.. -._" _. .!!_y~~P.. _.-14 _ . _ .: .1:-•..-"..!rich_y-e~....~g!!! . _:--E9._Q92_ 1 Trone cong ' tac. _ "......_~. ._--. ' ._ _. _". _ _ _.!!..----- _ . .?-..~§i~......_.. _ " .. . .". .@~g?'1. " .• _. 14 ! l..>' an -.

-.~_. khoan.-...·:···~·~~h~~g._-.-._ - In .. ".._.. __ " .~_---_ ..---._~h!!_!_.--.·····-···-. _... --.- ..'i!!m~M...s -. _ . .._ . .. .- -.~ -.._m _ __. In thmmg '-n_ .------..._ •••• - -- ---._ ___Y.~-.• _ _ _.. --. ~._._ _ _ " _ " _. .-. -.-. ..'''-''1"4-' . _ .~ ~ l_~::_!~___~~~_~.._ _~ ._.-'... ~ _}.._ _ ••.__ . ----... 1\1 so tlnr .{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .m ...-~. ••~.~~~_~~."' •••••.!!._.•_ _ _.._ ~_~~3:. ~ Phin.~ ..--..__ _ .!~~g ~~~~ .' !. "" -~. .._..."' I....-B....--- _. Diem ... __ 14 _ _ ••••••---- . Tii..!~T._-_ _ .. ~.. ....__ .... _ .. _..-. ~_.._._---.-. :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ . .•_ .. !!!!f. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~._ _ _ _ _ __ . --.._ ..-.-~ .f!li_~.--. r •••~••. _.7 ••. _.........---... ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.-._.~·· . 13-14 ~ ••-..-.. _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _...Til "muc" va so thtr tu __ ." ---..J~~ . .~ .I' ..-.__ ... _~_C.. In thirong 14 Dimg __ ._. .-----..•••-. r_'""'i.•••_..... 14 ..~E....g 'T:f. _ _ ~ _ __ _...... _.~ •• --_ .._._ _. _. ·.._.~ _ .. _.. __ _ __ "iIrj _..--.h. ~ . __ 'H_ _.--.: ~._ --'...-..iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f.-.--. ~ •. _._..~ ..-- Muc 1._ . _.=-..'''illthubD.._~ _ _ ..-A Dtrng + -- I+ _ •••• ...~~] ch~~~L_ .-._..._ ~Til "phan' .".. Dtmg...~ ~ ..~.y..-'~Phfui·. _._~_ ....•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .~~ ...-._ .••.. · ·. .--.-.!Jiing.·-~··Gili.~~~~-... 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ..x .__ ..._ ~ _ _.-_ ....'"-·-· .. __ _m .!._ 13-14 _ ._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ ._n _ . _. ... _. ·.. d~_ J~_~Q:.. ··-nn--.~.-.. -.Dieu __ .~:-J ._.-~!h_ _ 14 DUng --..-..-..~E?. -'-1'4-'_ ..-.!L!:!. ._ ..... - - . _ _.....X_~. __ _ ..._ ..a-l.. n ••' _ __ _ ...... ...._._ .__ _ ._ _...---.-... ..:._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• ..--~--. _ __ ---...-~ __ •.YNQ Q ~ _•••..__ ~!!~_gJ.---_ ..._ .. _..--...~_ In thuong • _ 14 c~~."'_ ...----__.. 1.- .-. -. _~~. ... -- " -".·..m ~ .. ..~~.____....-.Tieu tiet _r__ ". -.__.---. .. canai--·· . ...---- .•.-...... ." 13-14 fJimg ........._.r. d~ ---- . .._~~~. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn.!~_..-.nm ...._ ...... _ __ _ _. --_~. .Fl=~~.....!_. ~~_G._ '._---. ' 14 _ -_...·-·------.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ ....._-_ .~_ _ _ ~... ..T."~ .-. d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ .-.•. -.Tieu tiet .":: ... ~ ! v 13-14 Dimg _. .--._ _.. 14 -...-... -....._ _!!!. __ .Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg. !~-1~_~g!.-... Til "kinh girl" va ten co quan... _ .~__ }_~..--···--· .- -.._. f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : .... _ : ti~~_~.:._.-._m~__ ~ _ ~~~g __ .- _ ..-.--.. \[.·C-~~·hjnhth~c-~·~~--.. _ ••• .._ _._ ..._n __ .. _ ..~... . __ --=-._ .-.. ••• •. .::~~I~D:~G.l. _ ••••- _ __ ._"'_"''''''. Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke....~ _ .n~ ill thuong __ _!n..'~.._ ..._. ..-..._ ._ --------. . == . 2 ......--~~--._~e __ ..._ __ ..._... 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile. • .._..-.~..._9v. --r...~~~~_.. _.!!A~:~n_ -~~'.._ •• _..~ ...-:" Dimg. _ .._ ! __ .!_~ -_ .... 14 n__ . ..-.--.....I: __ ~~ ----. ..i:="::"=F~1W-....-.. ~..--. .- -.._~_ J.... th~_~_~a p~~-ch~~$..~ thuong In ._ _.-"-.. __ .... _ _ _ __ _--_ .. _ ~- ~.-. _ '__'.-.lC._ .·-···-.·--. _ ..a_Iloi ~_g_. .... ••__ •• L.. .:....-.-i"4" '''---Bfulg---'-'-._J?~~.. __ __ _ _ _ .....~~ •••• _ •••• _ ~ . .__L _~_....__..--..._.. <Urn __ •••_ ••_ _m.. -_.----...--... __ ____ m __ ... .. -.---.. I -.-. -.....:. -. __ . -. !¥~_g_.. _!±_ . -_ E~. .....-.....__ .. ~ 14 -.m__._"_..:. -..~~-.. __ HH •••• . __ ••••••• u ••_ HL~..... . Ban sao van ban -·--·-r--······L-. -=::= :=:=T~~~C:=~J= . ..._ .-·~....... _ __:_....... ••••• ~ . . diem.p.. ----.-va~..-. .: ~--.Q....._....~~~ ..-...~ __ .~. m •_ -~-Khoan..Ii~! __ .. ---_ .~~t nhan · ·-_ _..-.. 14 DUng.••-.Tiet In tlnrong _n......~. __ .... ~-.· .... ~..._ _..... -_ .:.-. •. ..... : .--.._".:!!_\lC __ ! ....-~~~~~ Dien 1..--' .~... _?... - _...·-·.. . -.-. 1-..---....~. •••_ _. ml... _ .. ___ _...._ .._tiSu ti~t ti~t _~ j__ . __ _ ~ .-.. ..-._.~_~!~~~_!!~..-..._.

.~ -.._ .-..~. '.__ . ..-.. ban sao ._- DUng ......._ ban __ _ -.-_ _ // T' 1 J.'. t..-.. ".~. _ So xx phoTrangTien..-.._ ._- I~ •• _ ~ _-..(' .. - _ -.- _ -_.....· .... .-...._"_.~Q!: ~ ._ . I DlJTIIAO J..:~... .-13-14 Dimg._. . -- KHAN __ ..... .-----··...BO NOi V1.---..-.-- -.":TIco chu 1.._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.-_. PP...-1"--'" " __ _2~... _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg..... ·. r. m ......' F01 .._ g .h'~ " ... ..-dam .....: ...--. ~ 'fHlfQNG -....----.._ _..-~..__ I ILUU HAND o~:~ I . _ __ 9 . -_._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ . -1.... r-.....r--...:.. __ .Bo K€ hoach va Bau ttr. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+. -_ -_ So trang . In hoa. _ (04) .....--'-'---fu"th~~g" . dcng tren co cnu L·~_ ':'.. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ . ---.q$ _. Clan h va flfl'.I----.. . ". vi du: Qu6c hieu.l. -._ . _ .- -_ ····i·~t"·..TV..'~. --- _..~.. . --.!?~ __. ~~.!!!._ In thuong _ _.'J..---..~. .._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _..~. _ :... __~~. - co chi? 14...._.-...- .. _ _" __ " __ ... -- Diu chi mire diSkhAn ------....- I - -._ -(--_.. ·_ ." nam van b. .~~. ..!!!~~g_r--J. .. - _ __ ._ _.YL_. _ _ _ _ -...-.. ... . r..-. tUm I DlJTHAO _ X'. -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ .~\!~ . -'J.. F' .......-. ~lJ"j. - In boa ".BQ Tai--chinh. Ha NQi -_ -r-..- - _-t- -_ - van ban. 7... _ - _··_·. _. ~-- dim . dim --_ -- 'BOA T6c -. Ouoc hieu.. SAO Y BAN CHINH.-.. -..Tir "phu luc" Phu luc van _..-.....-. .\~ ~ ._..=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-.-~g .. .13 '~7.... - .__.. TRIeR SAO... '" .... to clnrc...~ CHU VIET TAT "_ -..iil:-··-··········--_·_······ ········ · · ... dia chi E-Mail Website: s5 dien ..-_._- -_ .~l!!!:_~L!..- 10 Chi ..----.(300)..-.---. _ __ - "_... ~ !< ... co cmr 13:' di·.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg. -1----.. BANG . .--. ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg..ia -~ vs .....-..-- - -----.. _ _ ..- II - ...~_.-._.ii·.. .. __ .om.--.t. dong duoi ...-_ _ .!h.. -.. ~~ .. ._ .-..._ -._..-KfrijJ· . ._.Fax: _ -_ _-_..---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J.".--- ....__ f-.... _ _ _ _ _ _ _.. . . _ _ _ 16 Hinh thuc sao .Tieu de cua phu 15 ......... _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX.. ..-__ _ _ __ _. -PL.. _ _ _ __ _. tna ..._ _ _~hy}y~~r-_ ......!?~ va s. -..-_ __ 13M14 Dimg._...·--H·-··._--. __ .!. dong tren co chfr 13.""-". nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ . 13 14 --. nhftn ~ _. ~. --_ _ _. _ _ __ In hoa 13-14 -. ~ '1'" d' ..~.... _..._ 14 2.t.....·······- __ -. . SAO LUC 14 1----. "" ~''J r _. __ __ _ _.~~~:111 ·· Hoan Kiem. .__ _ _ luc _...-... _:. _...... -.. · ·_·--_ · ."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~.... _ _ __ va so thir tu .. . dam "-.... __ _._.. . - -.. - 13-14 --_ Dimg......2 th Dia chi co quan.- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'. --- __ ." lu~g_. ..Dimg ..- -t-.... ng..~I~~~:1~~~yan)~.-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.- - - - -. .giam phai th6ng nh§.

.6 M&u 1.19 .Cong vAn Miu 1.17 M~u 1.8 MAu 1.3 M~u 1.7 Mdu 1. Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) ..1.. GiAy clnmg nhin .14 ~u 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2. GiAy gi6i thieu ...1 . GiAy nghi phep . QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- . Van ban e6 ten loai khac ....'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1.1 Mlu 1..4 .9 Mlu 1. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1. COng dien .Phieu gtii ..1.18 M§u 1. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1..van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND .15 Mau 1.11 ...Phieu chuyen Mftu 1..GiAy bien nh~ he sa .1 .16 Miu 1. Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .13 Mau 1. GiAy di dU'img .12 M~u 1.5 ~u1.2 .. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.Bien ban . Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .2 Mau 1... GiAy moi ...10 MAu 1.

..•............. C ancu " .. (2) Ten co quan.. VllT NAM > S8: !NQ~... chile chu quan true ti8p (nau co).... (4) Dia danh..... nban ban va... ....nh phuc thang )... (4)............. . (6) NOi dung nghi quy~.....•..TV do:_ n... ) ..... .. " .......... TRAM QUYEN BAN HANH ~.......... .........~ (6) ...~ .•.1.. tf.. IcY...... TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ........ s6 hreng ban phat hanh (neu can)..• ngay nam 20. NGHjQUYET (5) .........LUll: VT.. tA chirc ban hanh nghi quy&.1.. TC QuAN (1) TEN co QUAN.... t... Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY . Axx(8).... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.... (3) ... QUYEN ~N. ...(1).. (8) Ky hieu ngum danh may... Nui nhQn: .... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~.... ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• ...... 2 ...... (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn)........ t ~ •• " t •••••••••• .....................'......Nhu Ditu .Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ......•. 4 .." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan.... ......._" " "~ Miu 1. .

~ iII iII . (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&.. .. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003.l coo nguoi IcY (ph6 CM tich). (4) .... .. (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may.• ngay 20.......• (1) ...Nlnr DiSu ...... ~... ~~...... . ..... ..... (1) ••• dan ngay 26 thang .Tv do .. .. (7) Chfr viet tit ten. .•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip .. th1 tdn)..... .. Ghi d. QuytTNGHI: (5) + .. (2) .......... ~ + . ... (3) ••.. .... . . . (5) NQi dung nghi quY&... (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn).. (Chft kY.... DO" 1 leu . (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT.... A.. 1& xi...1. TmtONG TRve HDND em) vr..nh phuc thang ndm NAM.. (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt...Lim: TM. ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh..... can cir ........nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)... a a .. .. 10 ..Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •. .. ...7)........ sA: INQ-HBND .. thimh phA thuQc tinh...1.0. NGHIQUYET ... thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi...... ~ . .. ben dum ghi chite V1. ND'i nh'n: . Uy ban nhan . . ~ ...xx(8).Mlu 1.~ ~ Dleu ol..d: de 3 .. ..." v30 wac chec vu Chit tich... (2) Dja danh... . ( - _ "'-_........i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /...... . .H.

. . niau ... NGHIQUYET ............... Can ctr . .. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit . TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN.. (9) Ky hi~u nguoi danh may.. ..Nhir ..." .. TEN CQ..... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&. a ~ ~ ~ ~ .. Di~u . ..nh phuc '" (4).H......... ngily sa: INQ....Til do .1.1.... ....:........ .............. thong nam 20 ............l CM tich...Miu 1..... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT....... ................ (5) "' ..... 16 chirc ban hanh nghi quySt......... TM....... tit 4 .. ..... .... (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.. (3) Chii' viet tAt ten co quan................ (2) ••• Can cir . t8 chirc ban hanh nghi quySt.. t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn).... (2) Ten co quan.... A. (7) Chirc V1. T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip .... HQI DONG QUAN TRI ..... ......" vao tnroc chirc V1...... nhan ban va sBlu(.......(8).. QUYETNGH!: Di@u 1 (6) .... Noi nhlin: ............... ....... '..... ...lI1g ban phat hanh (nSu cAn)........................... t ... IcY. ~ .... cin)........... ~ p .. (4) Dia danh.. (6) Noi dung nghi quy~t. (3) ............................ ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich)...xx(9).. t .Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA....... ... dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan.........l cua ngirci IcY...2 ........ I ... ..... ~..LtJU:VT...

Quy~t (flub (quy djnh CQ.... . (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ. Uy ban nhin din. (8) Neu cac cAn cU tn. cUA NGlfiJI KY (11) .TV do .. (l1)Quy~n han.. " ... ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~... I .. Xet . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ . (5) ngay '.. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . HQidAng .· . .f~ · Ir •• + ·~ I. 16 clnrc).. II . ... n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. . ...xx(13).. II t ~ .. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h . J. .• Giam dAc . ell' f . Giam d6c.H. . (13) Ky hietI nguOi <tanh may. TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. Cl..... cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1.. HQi dAng .lap. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh. ). (4) Chii vi&: tAt ten co quan...J.TM.rc tiSp (nSu co)... tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean.. t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ.. nhi~m vu. de nghi cua ot . (8) (9) .... va via 5 .. " . '.. ~ . (CJm. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan. .Icw6ng._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng.. ...)." via woc ten co quan.Luu: Yr. QUvtTDINH: .... .." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. QUYtTDiNH ".. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT. ...(12). . ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin.c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. 'san ThuCmg V\!... . t6 chicc chu qUlin tn.rc tift. ICy. NISi dung quya djnh. Vienwlmg v.. TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l..' ." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".dUng diu co quan.... f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy.. .. (10) dinh thuQc nguCri. TM.haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.. ar. ... Dleu 1 (10) ...Miu 1. t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. quy dinh chuc Ding.. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut). A. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~. hfnh .. Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh. .~ """ ..• CM tich .D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). .II " •• Nui nh(in: ..... . Uy ban·~ dan..p .. (2) Ten co quan. quy~ han cua co quan. C\lC wlmg Cue . to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh.nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4)..).Nhu Di8u . 'II~ Di~u . nam 20. ". ..• Vien trU'ang Vi~n ..~ .2 .• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh.. QUYEN~.v ..

. Giam d&.. ke hoach..Nh U D leu . Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . (8) Quyan han.. .. .).n: ... (5) . DiSu 12 cua Thong ill nay. .T. tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. C1. dB phuong (1) co quan.3 . tA clnrc chu quan true tiq... quy dinh...v .. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM.. TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN.. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh. (3) Chii' viSt t~t ten co quan.lC tru6ng Cue . A. an. . . . n~u tham quy~n. .. H6i dAng.M~u 1..... to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart.." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu. ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il .). (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh..ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan.. 6 . Uy ban nhan dan. TRAM QUYEN BANRANH .. dJu) .. Dleu . tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh..... " " .xx(lO). cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj.. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. . Uy ban nh3n dan..... QUYEN ~.. .. TM.. lli~u 1. TM.(9).. .. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn).. . tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. chuang trinh.. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong... Ban Thuong \V. Hoi dang .)" .. T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip ..Luu: VT." vao truce ten co quan.1. (4). CM tich . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan.Hanh phiic tJuing nom 20.. Vi~n tru6ng v.. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.2). Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. . ). TEN CQ. (3) . (10) Ky hi~u nguoi danh may. (4) Dja danh.).. . (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1... (2) Ten co quan..... cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1.. Giam d6c . t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu . Noi nhQ. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM. (nSu co). (6) .. do . r ••••••••••• . Ten an. Cue tnrong.. nor cmr NGHiA ~T NAM IQD. ... . ..Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) .. Viet1 tru6n~ Vien . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn.

.........Hanh phuc ......) ...... (1) .. Dqc IfP . . . +". do .. (1) Trich y~u noi dung cua van ban.. Chuong ... ... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• . bao gAm chirong. ~~ p .... ~""" I. 7 .. •• ~ .... ... khoan........ rnuc.....lQD..... ... di~u...... 4 4 •• '11 '" ..." ••• I ~ t_...... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~)..... QUYEN~.... ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ..... entre vu eVA NGU(n KY.......... ....... ~~ 10 11 •••••• "... ~ •••••••• ~ ••••• • . .. diem.. ....~ 0...TI. .Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ. ....T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM .... .. .....1. TC TEN eo QUAN... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 ........ .. *. A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ......J" f~4' ••••••••• . . ~ ... ' (Chit ky. .. .... nam 20 cua . b6 cue co thS ....... ~ t r ~ Dleu ..... Di~u . ......nh) rJ TEN CQ...

. T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA. (I) Ten CO' quan.. kG hoach. thdng niim 20. ' . t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban.. (5) .v . thong bao.. " '...Htmh phiic .......... the f)~adanh. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co). biet)... __ . eta an. ngay 56: I..... (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. chuang trinh. TM. ... tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM... to' trinh.. ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan. ~ . . (8) Noi dung van ban. cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I.. TM.. chuong trinh._ ....(4). ... QuvtN ~. ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban..... BiSu 12 cua Thong tu nay. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). .l sc3lugng ban hru (nbI dn).. TC QuAN (1) TEN QUAN... t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban. Vi~n truOng v.. .. ke hoach.. (7) (8) _.. Ban thueng vu.... Noi nh(in: ... ( l I) Ky hi~u nguoi danh may..4 . A.. dB bao cao....v ..(10)... nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u..... co tha an. 8 .. Cue tnrong... (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet). . xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP . cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu .1. Uy ban nhan dan...... ddu) Ho va ten Ghi chu: . Giam d5c.. 10/. bao cao v...xx(ll)..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.Mau 1.. TEN LO~I VAN BAN (6) ... phirong an. (4) chocit ten co quan. (2) Ten co quan..TV do ...1 " ...v ..... ).. quy dinh v. to' trinh.~._Luu: VT...(3) .. thong bao. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a. " . (7) Trich y8u noi dung van ban. H6i d6ng ....' (9) Ghi quyen han. clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.

... t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. ...I......(4) .. ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.n). (Chit ley.. tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu.... 9 .(9). Di&.Xx(lO). (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc. (3) Chii' viet tit ten co quan.... tA.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " . vi du: TM.. phongban. Giam (f&.... Ha Noi DT: (043) XXXXXXX... Website: . ' QUYEN .......S .. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc ... van. . tnrong hQP ky thay m@t tip tha..Nhu tren . " _.. .. • .... :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh..Hanh phiic . * •• I '" ••••••• ~ •• . Ban thuong vu.. Website (nau c5. (10) Ky hieu nguCri danh may. . dja chi E-Mail.. (II) (1) Ten co quan....Luu: VT.C tnrong... n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan.. .... OJ) Dia chi CCI quan. clnrc VI) Ayvao... chuquan true ti6p (nBu co).... (5) .CONG BOA.. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh. .1.Cong vAn : TEN'CQ. HQi dang: . TM. 86 Telex...... bo p1$l chue nang) soan thao cong van... ngay S6: V/v 1...mg ban hru (n6u cAn). qu~ Roan Kiam.. ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn..... t6 clnrc.. (7) NQi dung cong van.. nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn)... ... chirc vu cua nguOi. (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu.. (6) nom 20.... A.. Kinh giri: .... . (6) Trieh y€u noi dung c6ng van... . (5) Dia danh...... 12 clia Thong tu nay. Uy ban nMn din... chile vu cao cApe~ Nha nuoc. . Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch. t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han.TV do .. .. ... tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) . f + + + ....MAu 1. Noi nh(in: .(3) . 56 dien thoai.. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan. .. ~ • i" .. .. CI.... ..v .. . TM... hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. s6 Fax.. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip .. r r ~ • • • • • • t ... (2) Ten CCI quan. leY nhu BO truong. Vi6n twang v..... ~ ... • lL:\N.

.'xi..... TM. (3).. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can).T NAM' DQc I$p .... sd luong ban phat hanh (nau ciln)....TV do . -Nhu Di~ . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT...MAu 1.... (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh........... .... thanh ph8 thuQc tlnh. .... (6) Nai dung ~uy&: dinh.... .1.... t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _... (1) Can Cll Luat nam 2003.. Ghi chu: (1) Ten tinh.. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . thanh pM true thu6c Trung uong. .. (2) . . Di~u 1 - .. . QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ...... ...... thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan.... ..... S6: . nhan ban v 1. .... QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN .. cmi TJCH de . (7) ... (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh.6 .. (9) ..xx(1O).. q~ thi xa...... . (7) Thfun quyen ky van ban .lQE>-HE>ND Ve .. ... . huyen... (3) D. ...LUll: VT. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT..... . ... .. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .. . _ .n: ·~ Dleu .... IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful. ngiry thang ndm 20 ...• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ. Noi nh(i. (l~) Ky hieu riguai (tanh may. . " _....• .Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN . ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _.H\lob pbuc .A.. . '" '" .a danh..

. 4 .. quSn..Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN . (5) Trich ySu noi dung van ban.. TEN LO~I VAN BAN . (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan.7 . f. ••••••••••••••••••••••••• . .. .A.. <II (6) to I • • • . .... .. tht trfuI.. tharih phB tllUOc tinh. •• • . -HDND A . (4) Dia danh.... Ndi nh(in: ..1.._lI ... (3) Chii viat tAt ten loai van ban. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT.1..LUll: VT. (6) NQi dung van han. huyen.. TM. • • .•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf... • • . • .•. . .. f • '" • • • • .......(2).. • ~ • • • • .. IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh. (9) Ky hieu ngum danh may. • .. . (4) .. (8) ..Tv do .. (1) . • .xx(9). .. . f 10 .. ~..Miu 1. (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn). (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). phuOng.. r ... . • ........ .Hanh phiic I sf.. (3) .. nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn).. thi x!. .....T NAM DQclip . xa. .: .. ~ '" ~ "') . .. (5) .. BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft ... ngay thang niim 20 .. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 . ~.. thanh phB true thuQc Trung uong..

( I ••••• ~ •• J (Chii 10/.... N~u Tnreng 12 ... • .. .a ••• ~ ••• or ~" • . .~. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) ... ..Luu: vr... • . . .1ivan ban cO tBn 10... .. . • • ..... . .. ... (2) Chit viet cit (3) Bia danh. • • • " . .. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh.Miu 1.. . .. . '" ._ ~ ........ . ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han... . TEN LO~I VAN BAN . • •• • ~ ..·o a _ . thanh pha tnrc !huQc Trung trong. I ••••••••••• " . ngay thdng nam 20..i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••. sa luong ban phat hanh (n8u cfut).... 't...8) . •• ".1 (2) -DDBQH .. '" " Noi nh(Jn: ._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '......... ban.. • • • . TM.Hanh phuc sa: ....' ' ••••• et "' p r .....I.. .. ........(3)... • ... . • . ...~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .." •• ~ •• .xx(9).. TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn). (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do .... (9) Ky hieu nguoi dinh may. ~ •••••• ~".. " ' .. . or . . ...... ~. (5) NOi dung van ban. (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi. .... A..8 ... (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10...... ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~. _P 4 .. • .. ..\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi).: KT. _ .. . . .. Vin ban co ten Im}i coa Doan D...'aa ••• '0 •• . _ •••• ~ t •• ~' •••• po..... . . .

kY. '" NO'i nh(in: •..a danh.9 .. (8) '" .. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I. 13 ..xx(lO)...• 11 "1. •• It... '" . cmrc vu CVA NGUOI KY (eM . . t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu. (4) e. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can .. • • • . (8) N6i dung dien. ...... TC em) QuAN S6: /CD. (5) Trich y~u noi dung dien. t& chuc ~ diQn. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.... ..... • • • . '" . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan. (7) Ten CC1 quan.. " '" '" QUYEN IL... CONG DI1J:N ...Liru: VT..(3)... (6) Ten CC1 quan.N.. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···.A. (7) .I..······ . nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn). (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan. ..Til do ..p . .Cong difn TEN CO QUAN. (2) Ten CC1 quan. tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n. . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien.H:}nh phuc . ~ • ~ • • . (9) ..... (4) thang nam 20... - " (6) dien: . • • • •• .. TEN CO QUAN....Min 1.. (5) ... t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co). (10) Ky hieu nguoi dAnh may..

.. ... .. .xx(9). (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . . . " ... . " ~ •••• GIAy ~ ••... (8) .... . du •• ~ . • • " . nam 20.. t6 ehlie ho~e hova ten. .. do . . (9) Ky hieu ngtrci danh may. . hQi nghi v.. : . . . (6) o (7) ... .. . quan. .. " " .Gi§y moo TEN co QUAN. ..T. . . . • .. .. (2) " ... . . .. .... ... • . (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). . . . .. . . . ngay thong sa: . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.... QUYEN ~. . 'II /GM.. .Miu 1. ....... . (4) Dia danh... hQi thao...10 . .••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) ... . t6 clnrc ban hanh giAy mei. . don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. ••••••• ~ . Ong (bel) 1'0.. ..(3). . ... (6) Ten CO' quan.... d&u) Hq va ten Ghi chu: quan. .nh phuc .~ p •••••• ~ '_.. (4). (Chu 10/. . t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan.. . .. . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). .H. • .v .. ~... tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). •• Thai gian: . (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop... chU'c \'\1. ..A... tran trong kinh moi: ~.. .... . . ft '" ~ Dia di8m: • .. . .. .: .......1. Noi nh(in: . . ~ ~ . TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip .. . CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . I' . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop. .

QUYEN ~N.... Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan.. ~ . (1) TEN CO QUAN... clare vu (6) Ten co quan.. hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu... ngay thang nam 20._.do . TC coo QuAN S6: /GGT. a tren /.. (2) ....Nhu tren.l: Diroc cir den: (6) . . ...( ngay ray . h. t& chuc ban hanh van ban..... . Nui nh(in: . G·" nay co gia tn dJ..Min 1..Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN. (2) Ten 00 quan. " tran trong gici thieu: (5) . va ten " (5) Ho va ten.... en et ... ddu) -Liru: VT..... . cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. 15 .. (4) Bja danh.. tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). GIAV GIm THI~U . gici thieu toi Iam vi~.. Gng (ba) Clurc Vl.Ty. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co). ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t ... .. . (4).. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq..(3)... tt ~ '" t~t t ...c l"p .11 . 1.Hanh phue ...... ... tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu...... . (3) Chii' viet tit ten co quan.

Thanh phAn tham du: " . . J..l. 16 ...1'1}' do .kY) CHirTOA.. BIEN BAN ~ (4) ... chirc chit quan true ti~p (nfut c6).. " (3) Chfr vi&: tit ten co quan. . hOi thao) ket thuc vao .Hv. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.Miu 1. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan. '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi.a lem: .. m. (3) . THUKY (Chu. . nam Cuoc hQP (hOi nghi. hQi thao. ngay thang . t6 chircban hanh van ban.. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): . t5 clurc banhanh van han. . (2) Ten co quan. . d.Bien ban TEN co QUAN. .. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn).. at au: f)" d'" .. Th" glan b!.nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB.12 .n: Ho va ten . gio .

TO CHifC (2) S3: /GBN. td chuc cAp ~Ay bien hd so.. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t . NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp ... ... .. (6) HQ va ten. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.. (4) Dia danh. bao gam: (7) . (2) Ten CO' quan. (3) Chfr vi& illt ren co quan. ..Hsnh phuc thang . t . + (5) ~ ~ t '" 4 " .l... ..... (8)..MAD 1... ...... (4)..Luu: Hd so...(3) ..... ... so. giiy to. Noi nh(in: . to chuc cAp giAy bien hd so. (5) Ho va ren. . NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan...... sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): . ..... nh'" h. . D-a t·J.........TI}'do . . GIAv Ho va ten: '" '" ..... tii lieu co trong hd so.... .. Ghi chu: nhan nhan 17 .. CONG ........ cu th~ cac van ban. .I.. TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN....Giiy bien nhin TEN co QUAN.13 . 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co).... chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so.. ngiry ndm 20.... .. f . dan vi cong tac: . . Clurc vu.. 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" . . (7) Uet ke dAy du. -to ~ .. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa. BoA xA HOI can ....

... ..' (2) '" . ... .p . . . "" • +. " .... nhan.. .... ....... ~ . ... ...._ ......... ..... 18 ........... . S6: /GCN. ... . . . ... • ...... tB clnrc d...... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl.. • . .p clurng nl$l......... .. .... I .... '" '" Noi nhpn: .....H\lnh phuc thdng nam 20 ... _~.l th~nguoi. • .. ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) ....Axx(1)..... . . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan. ..... ............ Ky hi~u nguoi danh may... .... ...... ........ (6). . ... t ... . . .... . . .. 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~... .... . ...Luu: VT... ... . tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co).. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).... ....... .. .. ngay GIAy CHUNG N~N ... . ~ ..... TC COO QuAN TEN CO QUAN. • . .. . TO CWC (1) cQNG (2) ..(3). ~ . _ ~ •••• t~ .... ...." .. ... .. ........ dau) KY . .. ••• " t .. . (4). . . . Chii' vi& tit ren co quan. ..... . ~ ..... clnrng nhan: . .... ...... . .. .. ..T'1 do .. BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl.... QUYEN ~. ~+ •••••• . .. .... ....... ..... cmrc VV CUA xctror (Chu kj... ..TEN co QUAN..... to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan.. . .1. nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)........ .... ..

.... . . . cong t' .........I... "....... cua cO' • quan (to chUc) noi di. . TO cmrc (2) S3: (G£)f)•.... 19 .. gian fr nm...... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~. NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip . ".. (4)..(3)... --{ l ! ! Bi . ..TV do . ................ .. J.( en Xac nhan..Min 1.. Ben ...H...'. ... ngay thang ndm 20. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _. GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ......TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN...... ' en ac: (5) . d.. ......... d~n I -J f)i ."........ . I I Den ..Giiy di dU'irng TEN co QUAN. . Bi ... " .15 ....nh phuc .

t6 chirc cAp giAy eli duOng.. Phu cftp hru tru: ~.......... Den . t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).. vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy..... .... ~~...... t5 clnrc cAp giAy di direng.......... (3) Chii' via:: tAt ten co quan. (2) Ten CO' quan...".... 1 Ve nguoi: ve x d =. w ve d d x =" d = ....D€n .. (5) HQ va..... Ph\........... Di ~~ .... Tong cQng: . I -l I D6n .... ~ c .......... + .... d d d ... I Den . " .. ~ .....Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: .. ... __ . 1 i 4 ..! c§p di dirong: 2.. ve x 1...... ten....Ve circe: ve x d= ..Phong nghi: ... d d d . ~ ... NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan........_......... "' .... chirc vu va don (4) Dia danh.... Di J.. Di .. 20 ....... ...

... TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip ...Tv do . .. .. AI.. (6) ... . . ~ •••• ...• ~~.. Ong (ba): . . .. .. •••••••• ~ trong th" glan: 01 .. ...TEN co QU:AN..... t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co).. . ngay thong nam 20. .n: ... (5) . . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.. ttl chuc eAp~y nghi phef. . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay . QUYEN ~N." ngay e tu . .. (7) . .. .. (6) Noi nghi phep. . 21 . cAp cho: .. ....1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep.(3). .....B. . . tai. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj... chirc Vl.kj.t ngay e • ~ •. (3) Chfr vi$t cit ten co quan. k1.. ella ang (bel) (2) . to chile cAp giay nghi pbep..Luu: VT.. Noi nh{i.. . (4).. . (2) Ten CO' quan.nh phue NAM /GNP.. (5) Ho va ren....~ ••• ~ ~ •• aa .. . (8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll).~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.". uen . dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) . . (8) .. hl.'( ••• ~. (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. (4) f)ia danh. .. ...

.... .. (7) Ten co qUaIl.... " CHUC xern xet. TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN.. via A 22 . th u cua ca unan. .. T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip ..... phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan... ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan...Miu 1...17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN.:U cua CO quan... e (5)N eu cu th~ d an. to c h'ire nao... " " PHIEU CHUYEN . • '_L':'_ ~ • ~ .. (6) Ly do chuy€n.. tat lieu..l. Kinh chuyen ........ (2) Ten co quan.... ngay niim 20......... giai quy6t..an au.. IPC·.(3)... (8) Thong tlurong.. VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. (8) .. ). . t& chtrc ban himh phi8u chuyBn. kiem tra. . (4). "I'~ hay nQi dung gi....TY' do .. ~p th~h O@C van ban tal U. (4) Dia danh. tB chile dB thea doi. J.. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban.Hanh phiic ..... . . (3) Chfr tit ten co quan. '" (2) co nhan diroc (5) . tA chile ban hanh phiSu chuyen.. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00). ve van d~ e: e . .' Noi nhl)n: . (6) (7) QUYEN ~N....

.. t t 0I tt t.' 1 "" · ttt 0I .p .. thang .. ngay thang nam 20 . kiSm tra...." ..TV do ... (8).. NgU"oo nh....... /PO...n (ChukY) .....1.HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan. CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY..... (6). .... van ban. t& chirc deS thea doi.. (2) Noi nh9n: .. giri lai phiBu nay cho QUYEN IL)...... dc3nghi " ..... ..... .... t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban..... (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. ngay .... 23 . (3) Chfr viet t3t ten co quan. tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2..... .H~lUh phiic ...... ........ t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co). tii ]i8u d6ng tru lieu sa. ~ . ..... ......(7).... . (2) Ten ca quan. (8) Dia danh noi co quan. tA clurc ban hanh phi8u giri.. ". .. (6) . ~~ f f f ~ (5) + ~ .. TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I.... (4). tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban.......... (4) f>ja danh. Sau khi nhan diroc.. nam ....Miu 1... t\i li~u.. ... t& clnrc ban hanh phi8u gui. ......Phi~u gUi TEN CO QUAN.. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban..(3)........ ~ ~ ..........18 .. ddu) .N. . ..

.. cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' .... Thu tham hoi. (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong................ (6) Logo cua co quan.....TV'do ..... flOc I~p . (5) ... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung......... TO CHUC (1) (6) .... ..1.............. tA chirc......... ngay thong ndm 20..........Mio 1.... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan... TEN LO~I THU eONG (3) ........... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ............... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl....~ .. ~..Hanh phuc (2) .. 24 ............ .. Thu chia bu6n)............. t6 chirc...19 -Thu cong TEN co QUAN.......... Thu khen... (4) .................. .. ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ ............. + •••••••••• + ....... (2) Dla danh..........

.. (2) Ten co quan.. THONGTU ......_ t "' ~ *.Luu: Yr....... ngay.. 120....... (3) ban sao.. trich sao hoac sao Iuc. BQTRUONG (Chft ky..... ~ ... HiJ N9i.. se (7) Ghi quySn han..... .. ngay thong niim 20.nh phric i.A......... (4) Ky hieu ban sao. 25 ......(3)... ...............M§u 2. .30D.......... tB chirc thuc hien sao van ban. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY.. Nui nh(in: ..ITT -B..... •••••••••• CQNG HoA Dqc I. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH . ~ "' ..... ........ xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: ... thang nam 20..... *- ~ ~* .p .1.......H.'/SY(4)Not nh(in: ... ~~ . __ .......... (6) . " ~ ...Luu: Yr........ . (1) s6: ... chirc vu caa nguoi ky ban sao. . (5) Chfr viBt tAt ten co quan. - QUYEN IL:\N. 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _........ t6 chuc sao van ban.TV' do . (6) Dia danh. ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh... Nguy~n Vin A TEN CO QUAN.. (5) .... . ddu) .1 ~Ban sao van ban BO " 11 .

Bac . ...) khi xu6ng dong. . thi xtl Song Cong." . Vi du: Vua HUng. huyen Ea H'leo. Ly Thai T6. tinh Nam Dinh.. sau diu chAm hoi (1).. ang Giong. nghe. Giang A Pao. ") va khi xuong. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh.NguySn '". a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh.a) Ai Quac. TrAn Phu. Vi du: 2. tinh DAle Lik . Ko Pa Ko Lang . ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.\ ~ \'P\< ~ . thi ttin cAu Giat.J.. Cu Ho. Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . xa Ia Yeng . Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi. . TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam. . sau dAu chAm than (I). .. me via ten nguoi \c. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. A Ho. .. Thanh Cat Tu Ha.. ..1.n. b) Ten meu. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.. am qua am Han . III. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (.. C3U (. VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1. huyen. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. " (phien am Han . sau . sau dAu chAm hmg ( . ). Viat theo quy 2. huyen Gia Lam. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen. phirong NguySn Trai. A Ba Trieu. . dAuhai chAm (:). q1$l Hal Chau. Mao Trach Dong.. Vi du: .~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. . Phi-den Cat-xto-rc .Viet: . Ten dia Iy Vi~t Nam ..... ("'" ~~. ·xa.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin.. dAu pMy (. Phri-dricb Ang-ghen.dong. Dinh Tien Hoang.) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001..

Nam Ky. . v . Vam Co.1Long . VIET HOA TEN CO QUAN. Vi du: Mat-xco-va. cum nr chi loai hinh co quan.. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. My.. IV. Anh.. s. Nam Trung Bo ..Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam.. Viing Tau. Vi du: B~c Kinh. 2. mien. viing. Ban Quito ly dtr an d'). linh vue hoat dong cua co quan. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. Uy ban nhan 2 .. ctra.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. cAu.1Ch. d) Ten dia 1y chi mot vung. I..Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing. .. Phuong DienBien Phu ..ic biet: Thu do Ha NOi. t6 clnrc. Lach Truong. hB.. chirc nang. Vi d\l>Quan 1. Men-ban. Khoan 2.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song. Binh Nhuong. .c. Co-pen-ha-ghen. Ten co quan. ta chile.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. ten nguoi.. Phap.. chc Ben Thanh. ben. TO CWC 1.Uy ban Tlnrong vu Quac hQi..1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. Si. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. leu n'" . . Tay B$l Nha . cAu GiAy .10thanh ten goi. song Vam Co.1O nen dia danh. khu vue nhAt dinh . b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Vi du: . Bfic BO. .Van phong Chu tichmrcc. ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6... Thanh pha H5Chi Minh. t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. Uy ban . Bee-lin ... vinh H.. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. Sing-ga-po. Dong Bfic. Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. am v. ~huy. c) Truong hop viet hoa d:. :ue . Vi du: bien Cira Lo.. nui. biSn. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Muc II. D5i voi ten dia ly chi cAu t....Vi du: Tay B§. Vi du: Cira Lo. Viin phong Quac hoi. Vanphong dan tinh Nam Dinh. . Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .

Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban.. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh... Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi.Khoangsan Viet Nam. T6ng cue Hai quan.. .BO Tai nguyen va Moi tnrong. r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due. Tong cong ty Hang hai Viet Narn. . T6ng cong ty Hang khong Viet Nam.. Truong Ti8u hoc Thanh Cong. .. .Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc.. Bo Van hoa. .. T~p doan Cong nghiep Than . . . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due .. '\ . . Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A...-. Sa Xay dung.Nha Van hoa huyen Gia Lam. . nghe van thir.. • .Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then.Tbng cue Thue..T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam... Nha Xufit ban Ha Noi._ ... . BO Thong tin va Truyen thong . Sa Tai nguyen va Moi tnrong. Hoi dang Thi tuyen vien chirc. .Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may.. sa r r t. S6' Giao due va Dao tao. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi.. Tap chi Dan chu va Phap lu~t..Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam.. .~~ .::.Hoc vien Chinh tri . Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t. Van phong Trung uong Dang.S6' Tai chinh. Hoi Chn thap do Viet Narn.Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La.Hanh chinh quac gia He. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An. 3 . Trung tam Khoa hoc va Cong "t. .'_. Phong Chinh sach X3 hoi. Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.. tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh.. . . Cong ty Nlnra TiSn Phong.T~p doan DAu khi Viet Nam. Truong Dai hoc dan lap Van Lang. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. . ... Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi. . ..Vu HQ'Ptac quBc tS. Tap chi Tb chirc nha mroc.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung..Bao Thanh nien. Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam... . Hoi Nang dan Viet Nam . Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh. . The thao va Du lich. Vien Ung dung cong nghe.. . Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Bao Di~n dan doanh nghiep. . Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. . . .. hru ttit.. Chi Minh. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam..Hoi Nhac si Viet Nam. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam. Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Bo Khoa hoc va Cong nghe. Bo Cong Thirong. ... . Cong Thong till dien ill Chinh phil. S6' K~ hoach va DAu tu. Trunge" ... "tLf -- "'~~.. Phong N ghien ciru khoa hoc.

th8 gioi (WHO). . ngay ky niem . ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. T&ng thu kY. ngay kY niem. Nha giao Ifu tu. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. Pho Tnrong phong. hoc Vi du: .. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. Pho Giam d6c. Huan chuang Sao yang.. . Ten cac ngay 16'.. hang. vi.Chu tich H6 Chi Minh. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. Huan chuang H6 Chi Minh....2.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M . Pu-tin. Huan chuang Khang chien hang Nhi.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan.. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . 5. Hiep hoi C~e b) Ten co quan.Giao sir Vien sl Nguyen Van H.Ic tnrong... Ten clnrc vu. ' . Vi du: WTO. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Chi Minh). Bang T8 qu6c ghi cong.. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. .. TBng th6ng V. lTNDP~UNESCO. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) .. Giai tlnrong Nha mroc. KHAc 1. Pho O. 3. TAng Cue tnrong. 4. Huan chuang Le-nin.. Ten cac huan chuang. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. SNG . . Thfty thu3c Nhan dan. Vi du: ngay Quac khanh 2·9.Pho Thu tuong. SARBICA. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . ": ' 2.. Nguoi (chi Chu tich He. Huan chuang Chien cong. a V. Ten co quan. huy chuang. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. Pho Chanh Van phong. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. Anh hung Lao dong.V. Truong phong. Vi du: Bac. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€. Charm Van phong. t6 clnrc cua Vi~t Nam. D~ nrong Vo Nguyen Giap. T8ng Giam d6c. Dang (chi Dang Cong san VietNam). ngay Phu nil Viet Nam 20 -10.. Huy chuang Chien S1 ve vang. Pho TAng Cue tnrong. Giam d6c. . ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. N ghe sl Nhan dan..

Tan HQ'i." iI 'i / '-. .. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. Khoan 1.. Mau Twit. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan. Trieu TrAn.. thang Tam.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong.. Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. Vi du: . sach bao. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan). di~m... . .. '. tSt Doan ngo. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang. Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€. B¢ lli?t sir. tic di€n Bach khoa toan thtr. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. khoan.Ten goi cac ton giao." i' 8. tSt Trung thu. tlnr Tir. .. Cach mang thang Tam..' C ong san. Ten goi cac ton giao. 9. . tiet Dai han. Luat Giao dich dien tic. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. tSt Nguyen am . 7. ngay l€ ton giao . khoan. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. . tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi.Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien... thang Nam. Ten cac tac phfun. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. Ten cac nam am lich.Can cu Di~m a. . Mau Than.. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . Vi du: Phong trao cAn wang. dan. ngay tiSt. Vi du: Ky Ty. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. .. tQI?\c. giao phai.. 6. ngay tet. Truong hop vien d§n cac dieu.. Ten cac trieu dai: Trieu Ly.

" 6 . thanh ten goi.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. . dao Cao .. dao Thien Chua.. Iii PMt dan. ~ '.Dai . Rai giao.chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao.. hoac. Thien Chua giao. . duo Hoa Hao. dao Tin Lanh. Vi du: duo Co Dde..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful