BQNQIVV

CQNG HoA xX HQI cHir NGHiA VItT NAM DQc I~p ~TV do - H~nh phuc Ha N(ji, ngay

S6: 01

12011lTT-BNV

)g

thang

01 nom 2011

Htr6'ng dAn thS thjre va

kY thu,t

THONGTU
trinh bay van ban hanh chfnb

Can cir Nghi djnh s6 48/20081ND-CP ngay 17 thang 4. nam 2008 cua Chinhphu quy dinh chirc nang, nhiem vu, qUYSnhan va co cau ta chirc cua BQ Nqi vu; Can cir Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phil vS cong tac van thu;

Can cir Nghi dinh 56 09/201 O/ND-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua
Chinh phu sua d6i, bA sung Nghi dinh s6 110/2004/ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thir, BQ N{>ivu huang din thS thirc va ky thuat trinh bay van ban hanh chinh nhu sau: Chuong I

NHUNG QUY DINH CHUNG
Di~u 1. Pham vi va d8i tllQ'ng

ap d1}ng

Thong tu nay huang d~n th~ thuc va ky thu~t trinh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban; duoc ap dung d6i voi cac co quan nha nuoc, tf> clurc xa hQi, tA chirc xa hQi - nghe nghiep, tA chirc kinh t~ va don vi 19c hrong vii trang nhan dan (sau day goi chung la co quan, tA clnrc).
?' •

,
:

Di~u 2. Tb~ tlnre van ban Th8 thtrc van ban la t~p hop cac thanh phfut cau thanh van ban, bao gam nhfrng thanh phfm chung ap dung d6i voi cac loai van ban va cac thanh phfrn b6 sung trong nhtrng tnrong hop cu thS hoac d6iJ6i mQt s6 loai van ban nhat dinh theo quy dinh tai Khoan 3, Di~u 1 Nghi dinh s6 09/2010/N£)-CP ngay 08 thang 02 nam 2010 cua Chinh phu sua d6i, bE>sung Nghi dinh s6 I10/20041ND-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu v8 cong tic van thir va huang dftn tai Thong tir nay. Di~u 3.

'

Ky

thu,t trinh bay van ban

thu~t trinh bay van ban quy dinh tai Thong ur nay bao g6m kh6 giay, kieu trinh bay, dinh 18trang van ban, vi tri trinh bay cac thanh phAn th~ thirc, phong chtt, co chfr, ki~u chir va cac chi ti8t trinh bay khac, diroc ap dung d6i voi van ban soan thao tren may vi tinh va in ra giay; van ban duoc 501;111 thao bang cac phirong phap hay phuong ti~n ky thuat khac hoac van ban duoc lam tren giay mau in s~n; khong ap dung d6i voi van ban duoc in thanh sach, in tren bao, tap chi va cac loai An phfim khac,

Ky

Di~u 4. Phong chfr trinh bay van ban
Phong chii' sir dung trlnh bay van ban tren may vi tinh la phong chfr tieng Vi~t cua bQ rna ky t\1' Unicode thea Tieu chuAn Vi~t Nam TCVN 6909:2001.

DiSu 5. I{b6 gi§:y, ki~u trlnh bay, djnh IS trang van ban va vi tri
trinh bay
1. Kh6 gi:ly Van ban hanh chinh duoc trinhbay tren giAy kh6 A4 (210 mm x 297
mm).

Cac van ban nhu gifry gioi thieu, giAy bien nh~ h6 sa, phieu girl, phi8u chuyen diroc trinh bay tren giAy kh3 A5 (148 mm x 210 rnm) hoac tren giAy mfru in s~n (khb AS). 2. Ki8u trlnh bay
Van ban hanh chinh duqc trinh bay thea chieu dai cua trang gi~y A4 (dinh hirong ban in thea chieu dai).

kh6

Truong hop nQi dung van ban co cac bang, bi8u nhung khong diroc lam thanh cac phu luc rieng thi van ban co th~ dllQ'C trinh bay theo chiSu r¢ng cua . trang gi~y (dinh huang ban in theo chieu rOng). .

Le tren: each mep tren til 20-25 nun;
L8 trai:
each mep trai

3. Dinh 18 trang van ban (d6i voi kh6 gidy A4)

L@duoi: each rnep dmri til 20-25 rum;

tic 30-35 mm;
,

L~ phai: each rnep phai til 15-20 mm.

4. Vi tri trinh bay cac thanh phan the thirc van ban tren mQt trang giay kh6 A4 duoc thirc hien thea sa d6 b6 tri cac thanh phfuI thS thirc van ban kern thea Thong tu nay (Phu luc II). Vi tri trinh bay cac thanh phfuI thS thirc van ban tren mqt trang gifiy kh6 AS dircc ap dung wong tv thea sa dA tai Phu luc

.

,

tren,

THE THirC vA
. DO" 6 • QUOC bOA I. leu I~U 1. ThS thirc

Chuang n KY THU4 T TRiNH BAy V AN BAN

QU6c hi~u ghi tren van ban bao gAm 2 dong chtr: uCQNG HOA XA HOI
CHiJ NGHiA VI~T NAM" va "I>QC IfP - Tv do - Hanh phue",

2. Ky thu~t trinh bay
2

Qu6c hieu duoc trinh bay tai 0 sd 1; chism khoang 1/2 trang gi~y thea chieu ngang, phia tren, ben phai, .'

a

Dong thir nhat: "CQNG HOA xA HOI CHU NGHiA VIeT NAM" duoc trlnh bay bdng chtr in hoa, co chfr tir 12 d8n 13, kieu chu dung, d~; · Dong thir hai: "DQc I~p - Tl! do - Hanh phuc" duoc trinh bay bimg chir in thuong, cO' chtr tir 13 dSn 14 (neu dong thir nhelt cO'chfr 12, thi dong thir hai co chtr 13; n~u dong tlur nh§t co chfr 13, thi dong thir hai co chfr 14), kiBu chu dimg, d~m; diroc d~t canh gifra duoi dong thir nhat; chir cai ddu cua cac cum tit duqc vi&.t hoa, giira cac cum tir co gach n6i, co each chff; phia diroi co duong ke ngang, net lien, co dQ dai bfuIg d<) dai cua dong chtr (sir dung lenh Draw, khong dung l~nh Underline), cu th§:
CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VI~T NAM

D9CI~p - TV do - H~nh phuc Hai dong chtr tren duoc trinh bay each nhau dong dan. I)i~u 7. Ten e« quan, 1. ThS thirc

ta chu-c ban banb van ban

£>6i voi cac BQ, co quan ngang BQ, co quan thuQC Chfnh phu; Van phong Qu6c hQi, HQi dang dan tQc, cac Uy ban cua Quoc hQi hoac HQi dang nhan dan va Uy ban nhan dan cac cdp; Doan Dai bieu Qudc hQi tinh, thanh ph6 true thuQc Trung uong; T~p doan Kinh t~ nha mroc, TAng cong ty 91 khong ghi ca quan chu quan, Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban bao gam ten cua cc quan, t6 chirc chu quan tI1Jc ti8p (neu co) (dbi voi cac t6 chirc kinh tS co th~ lit cong ty my) va ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban. a) Ten cua co quan, t6 chirc ban hanh van ban phai duoc ghi dAy du hoae diroc viSt cit thea quy dinh tai van ban thanh l~p, quy dinh chirc nang nhiern vu, quyen han va co cdu t6 chirc bQ may, phe chuan, cap gi§y phep heat d¢ng ho~c cong nhan nr each phap nhan cua co quan, t6 chirc co thfun quyen; vi du:
BO GIAO THONG V!N TAl HOI eONG NHAN DAN TiNHNGH~AN
,

T~P DoAN Dq:N Life VIJtT NAM

UYBANNHANDAN TiNH THAI NGUYEN
.

.

h) Ten cua co quan, t6 chirc chu quan tnrc tiep co th~ viet tdt nhimg cum tir thong dung nhu Uy ban nhan dan (UBND), HQi d6ng nhandan (IIDND) , Vi?! Nam (VN), vi du:
UBND TlNH QUANG BiNH

SONQIVI)

V$N

KHOA HOC xX HOI VN

VI~N DAN TOC HQC

2. Ky thuat trinh bay
3

Ten co quan, t& chirc ban hanh van ban dUQctrinh bay tai 0 . khoang 112trang gicly thee chieu ngang, phia tren, ben trai.

a

sd 2; chiem

Ten co quan, t6 clnrc chu qu~ tnrc ti~~ duoc trinh bay bang chtr in hoa, cling co chii' nhu co chii' cua Quoc hi~u, kieu chfr dimg. Neu ten co quan, tAchirc chu quan dai, co thB trlnh baythanh nhieu dong. .. Ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dugc trlnh bay b~ng chfr in hoa, cung cO'chtt nhu co chit cua Quae hieu, kieu ehu dung, d~m, duoc d~tcanh giua diroi ten co quan, t8 chirc chu quan; phia dum co duong ke ngang, net 1i~n,co dQ dai bfuIg tir 113 d8n 1/2 dQ dai ella dong ehii va d~t can d6i so voi . dong chtr, Truong hop ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban dai c6 thS trinh .: bay thanh nhieu dong, vi du:

BONOIVV eve VAN THV' vA LUU TRU
NHA.NV'oe

Cac dong chfr tren dugc trlnh
f).l. leu
v

bay each nhau

dong dan.

8 • Sl.. k'y h·.... cua van b'> 0, ieu .. an

1. The thirc
a)

sa cua van ban

ella co quan, t6 chirc. s6 cua van ban dtroc ghi bang chtr s6 A~r~p, bAt dAu tir s6 01 vao ngay dAunam va k~t thuc vao ngay 31 thang 12 hang nam. b) Ky hieu cua van ban hieu cua van ban co ten loai bao gam chu vi8t tit ·ten loai van ban theo bang chii' vi~t tit ten loai van ban va ban sao kern thee Thong tU nay (Phu luc I) va chu viSt tAt ten co quan, t6 clurc ho~c chirc danh nha mroc (ap dung d6i voi chirc danh Chu tich nuoc va Thu tu6ng Chinh phil) ban.hanh

se cua van ban la s6 thu ur dang ky van ban tai van thu

..

,

- Ky

van ban, vi du:
Nghi quyet cua Chinh phil ban hanh diroc ghi nhu sau: TTg

sA: ... INQ-CP

Chi thi cua Thu nrong Chinh phu ban harm duoc ghi nhu sau: 8t,: .. .lCTQuy€t dinh cua Thuong true HQi ddng nhan dan ban hanh duoc ghi nhu sau: S5: .. .lQD-HDND
Bao cao cua cac ban cua HQi ·d6ng nhan dan duoc ghi nhu sau: 86: .. '(8C-HDND
,

.

- Ky hieu cua cong van bao gAm chit vi~t t~t ten co quan, tA chirc hoac chirc danh nha mroc ban hanh cong van va chu vi8t tAt ten dan vi (vu, phong, ban, bQ ph~) soan thao ho~c chu tri soan thao cong van do (nSu e6), vi du: Cong van cua Chlnh phil do Vu Hanh chinh Van phong Chinh phil thao: S6: ... ICP-HC
SO;p1

~

.

4

Cong van cua BQ Ne)i S6: ...IBNV -TCCB
. '\

V1)

do V\1 T6 chirc Can be) Bo Noi

V1)

soan thao:

Cong van cua HQi d6ng nhan dan tinh do Ban Kinh tS Ngan sach soan thao: 86: ... /HDND-KTNS

Cong van cua Uy ban nhan dan tinh do t6 chuyen vien (ho~c thu
then doi linh yVC van hoa ~I
c

xa hQi soan

leY)

thao: S6: ... /UBND- VX

I

'
.'

Cong van cua Sa NQi vu tinh do Van phong Sa soan thao: VP

s6: ... /SNV-

Truong hop cac HQi d6ng, cac Ban ill v:1n cua co quan duoc str dung con dftu cua co quan d@ban hanh van ban va HQi dBng, Ban diroc ghi 1£\ "co
quan" ban hanh van ban thi phai lAy 86 cua HQi d6ng, Ban, vi du Quyet dinh s6 01 cua HQi d6ng thi tuyen cong chirc Be) Ne)i V1) duoc trinh bay nhir sau: HOI B6NG TID TUYEN CONG CHlrC

BONOIVlJ

S6: OllQD-HDTTCC
, Vi~c ~hi,leY hieu cong v~ do UBND cAp huyen, cAp xiI ban ~anI; bao gam chit viet tat ten co quan, chirc ban hanh cong van va chtr viet tat ten linh V\IC (cac linh yVC duoc quy dinh tai M\1c 2, Muc 3, Chuang IV, Luat T6 clnrc HQi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan nam 2003) duQ'C giai quyet trong cdng van.

to

Chir viet t~t ten co quan, t6 chirc va cac dan vi trong m6i co quan, t6 chirc ho~c linh Y\lC (d6i voi UBND cAp huyen, cAp xa) do co quan, t6 chirc quy dinh cu thS, bao dam ngin gon, dS hieu. 2.

Ky

thuat trinh bay

S6, ky hieu cua van ban duoc trinh bay tai 0 s6 3, duoc d~t canh gitta dirci ten co quan, t6 chirc ban hanh van ban. Tir "S6" duoc trinh bay b~g chii in thuong, ky hieu bang chii' in hoa, cO' chit 13, ki~u chtt dirng; sau tir "S6" co dau hai cham; voi nhiing s6 nho han 10 phai ghi them s6 0 phia tnnrc; gifra va leY hieu van ban dAu gach cheo (/), giifa cac nh6m chir viet 15,1 trong ky hi~u v!n ban co dAu gach noi (-) .khong each chir, vi du:

sa

co

. ,>

.

S3: 15/QD-HDND

(Quyet dinh cua Thuong tnrc HQi d6ng nhan dan);

S6: 19/HDND-KTNS (Cong van cua Thuong tnrc HQi dAng nhan dan do Ban Kinh tS"ngan sach soan thao); 83: 23fBC-BNV (Bao cao cua BQ NQi vu); S6: 234/SYT-VP (Cong van cua Sa Y tS do Van phong soan thao).

fliSu 9. flja danb va ngay, thang, nam ban hanh van ban 1. Th@ thirc
5

bang ehii' s6 hoac S\l ki~n lich sir thi phai ghi ten goi dfty du ella don vi hanh chinh d6. nganh thuoc tinh (e6 tru tai thanh phd Hai Duong. ten ella huyen. tinh Binh Duong): Binh DU07lg. phuong. nganh thuoc thanh phd: Thanh phd H6 Chi Minh. huyen My Van. quan. nganh thuQe tinh (co tru sa tai thanh phA £>8. ban. nganh thuoc tinh (e6 t11. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan tinh Hal Duong va ella cac sa. . tinh Hung Yen): Hung Yen. tinh Khanh Hoa): Khdnh Hoa. thi xii.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan.Dia danh ghi trSn van ban ella cac co quan. sa > rna ten du: Truong hQ'Pdla danh ghi tren van ban ella eo quan thanh ph5 thuQc tinh thanh ph5 tnmg voi ten tinh thi ghi them hai ehii' thanh ph& (TP. thi trfu1) noi co quan. vi du: Van ban cua Uy ban nhan dan huyen Soc San (thanh pha Ha NQi) va cua elk phong. nganh thuoc thanh ph6: Ha Noi. thrum phA tnrc thuoc Trung irong noi co quan. thanh pha thuoc tinh. cua Uy ban nhan dan tinh Lam D6ng va cua cac sa. Ha Ttnh.1 so tai thanh ph6 H~ Long. + Dai vai cac tlnh Ie! ten cua tinh. t6 chuc d6ng tru sa.Dia danh ghi tren van ban cua cac cc quan.p tinh: + D6i voi cac thanh phi. tinh Lam D6ng): Lam D6ng. . ban.l': a) Dia danh ghi tren van ban iil ten goi chinh thirc ella don vi hanh chinh (ten rieng cua tinh. ban thuoc huyen: Soc San. 6 . thanh phd thuQe tinh.. huyen. ban thuoc thanh pha: TP. cua Uy ban nhan d€m tinh Quang Ninh va ella cac sa. tinh Quang Ninh): Quang Ninh. true thuoc Trung irong: hi ten ella thanh pha true thucc Trung irong. t3 chirc cap huyen 13. Lat. . ban. :'1 Van ban ella Cue ThuS tinh Binh Duong thuoc T6ng Cue thuS (c6 tru So' tai thi xa Thu D§u MQt. Nha Trang. xa. Van ban cua Vi~n Hai duong hoc thuoc Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam (co tru sa tai thanh phi. cu th€ nhu sau: . t6 chirc dong tru sa. qu~n. thi xa. ella Cong ty Dien luc 1 thuQc T~p doan f)i~n luc Vi~t Nam (e6 tru sa tai thanh phB Ha NQi): Ha NQi~ Van ban cua Truong Cao d~ng Quan tri kinh doanh thuoc Be) Tai chinh (e6 tru sa tai thi trdn Nhu Quynh. ella Uy ban nhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh va cua cac sa. thanh pha tnrc thuoc Trung irong. d6i voi nhtrng don vi hanh chinh duoc ~t ten then ten nguoi. tinh Hili Duong): Hili Duong. vi VAn ban cua Uy ban nhan dan thanh ph5 Ha TInh (tinh Ha Tinh) va cua cac phong. vi du: Van ban cua BQ Cong Thirong. ban. ta chirc d. t6 chirc Trung uong hi ten cua tinh. vi du: Van ban ella Uy ban nhan dan thanh phB Ha NQi va cua cac sa.). ban.

cu the: a Thanh ph6 116 Chi Minh. t6 chirc ban hanh. Ky thuet trinh bay Dia danh va n~ay. cac chi! cai dAu cua dia danh phai viSt hoa. kY hieu van ban. mQt cau ng~n gon ho~c mQt cum tiI phan anh khai quat nQi dung chu y€u cua van ban. tnr c6ng van. dia danh va ngay.. Go vap (thanh ph6 He. va cua cac t6 chirc eAp xa Iii ten cua Van ban cua Ngh~ An): Kim Lien. BQ Qu8c phong. sau dja danh co dAu phAy. bang chii' in thuong. thang. cac s8 chi ngay. ten loai van ban (nghi quyet. ngay 05 thdng 02 ndm 2009 Quan 1. b) Ngay.xa~plnrong. cOchft tiI 13 dSn 14. nam ban hanh van ban hl ngay. quySt dinh. ngay 10 thang 02 nam 2010 2.. Chi Minh). Th& thirc Ten loai van ban hi ten cua timg loai van ban do co quan. ban thuoc thi xii: Bo Ria. ban hanh. thang. thang. nam dung chi} s8 A-r~p. thang. Ten lo~i va trich ySu nqi dung ella van ban 1. t8 clnrc va don vi vt1 trang nhan dan thuoc pham vi quan 19 cua BQ Cong an. ban thuoc qu~: Go vdp. .Van ban cua Uy ban nhan dan qu~ cua cac phong. Van ban cua Uy ban nhan dan phuOng Bi~n Bien Phil (quan Ba Dinh. 2 phaighi them s6 0 truce.'. nam van ban diroc Ngay. cO/ . nam ban hanh van ban Ngay. kieu chtr nghieng. ta 7 .KY thuat trinhbay Ten 10~i va trich y8u nQi dung cua cac loai van ban co ghi ten 10~idiroc trinh bay tai 6 sA Sa. thang. 2. dan xa Kim th] trAn do. vi du: Lien (huy~n Nam Ban. trinh va cac loai van ban khac) duoc d~t canh gifra bang chfr in hoa. thang. Khi ban hanh van ban dSu phai ghi ten loai. k8 hoach. d3i voi nhiing s6 chi ngay nho hon 10 va thang 1.. nam dircc d~t canh gifra duoi Quoc hieu. tinh '. HaNQi): Phuong Di¢n Bien Phu. Van ban cua Uy ban nhan dan th] xii Ba Ria (tinh Ba Ria ~ Viing Tau)' va cua cac phong. Trich y@u nQi dung cua van ban 13.Dia danh ghi tren van ban cua HQi d6ng nhan dan. . BQ QuBc phong duoc thuc hien theo quy dinh cua phap lu~t va quy dinh cu thS cua B(> Cong an. bao cao. so :van j . -". thang. TP.•• " DiSu 10.Dia danh ghi tren van ban cua cac co quan. nam ban hanh van ban phai dUQc vi@t dAy du. tai 0 4. '. Uy ban nhan dan Uy ban nhan . nam ban hanh bap dtroc trinh bay tren cimg m<)t dong voi so. .

. sa. luu trfr nam 2009 Di~u 11. vi du: . QVYETDJNH V~ vi~c di~u dQng can bQ Trich ySu n9i dung cong van dug~ trinh bay tai 0 s8 Sb. . bang ebti in thirong. ki€u ehu dimg.ViSt hoa trong van ban hanh chinh duoc thuc hi~n thea Phu luc VI Quy djnh viSt hoa trong van ban hanf ehinh. cum tU thong dung.iteanh giira du6i sB va kY hi~u van ban. DBi vci thuet ngu chuyen mon cAn xac dinh ro n(>idung thi phai duqc giai thich trong van ban. trong cac Ifill vi~n dan tiep theo. vi du: sA: 72NTL 1NN-NVBP V/v k~ hoach kiem tra cong me van tim. dS hiSu.Duoc trinh bay ngiin gon. d~. t6 chirc '. cO' chu tir 12 dSn 13. N9i dung van ban phai bao dam nhfmg yeu cAu co ban sau: . ngay duci ten 10~i van ban. dugc di. chinh xac..Chi dugc viSt tAt nhtlng tir.. each dong 6pt voi s6 va kY hi~u van ban. ki€u ehfr dung. cum til duoc su dung nhi~u IAn trong van ban thi co th8 viSt t!t. ThS thuc a) NQi dung van ban la thanh pMn chu ySu cua van ban. .Phil hop voi hinh thirc van ban dugc sir dung. ngay. nhimg cac ehu viSt t!t IAnddu cua til. Khi vien d§n JAn dAu van ban co lien Quant phai ghi dAy du ten loai.' . IcY hieu van ban. cum til phai duoc d~t trong dAungoac dan ngay sau til.Su dung ngon ngfr viSt. . NQidung van ban 1. net li~n. . trich y~u n{>idung van ban diroc d~t canh giira. phap l~nh). ky hieu cua van ban do. trich yeu n9i dung van ban (d6i v6i Iu~t va phap I~nh chi ghi ten loai va ten cua Iu~t.. £>6i voi nhtlng ill. thang. co ehu 14. chinh sach cua Dang. d~m. b) Bd Cl)C cua van ban 8 . kiSu chit dirng. sau chii' "V/v" b~ng chttin thirong. ten co quan. co dQ dai b§ng tir 1/3 d~n 112 dQ dai cua dong chtr va d~t can dBi so voi dong chtt. duoc quy dinh tai Ngh] dinh s& 110/2004/ND-CP ngay 08 than? 4 nam 2004 ella Chinh phu v€ cong tic van thu". chu tnrong. chi gill ten loai va sa. ro rang. vi du: " . ~ . nhimg til thuoc ngon ngii' tieng Vi~t dS hieu. each diSn dat dan gian.chtt 14. cum ill do. phil hop voi quy dinh cua phap lu~t.Dung tir ngu tieng Vi~t Nam phd thong (khong dung tir ngu dia phuong va tir ngtt nuec ngoai neu khong thuc sg cAn thiet).Phil hop voi duong 16i. ban hanh van ban. nam ban hanh van ban. ben duoi trich ySu co dirong ke ngang.

d~m. Truong hop nQi dung van ban duoc b6 cue thea phan. 15pt (exactly line spacing) tra len. ' D6i voi cac hinh thirc van ban dtroc b6 C1). diSm. di8u.. diBm hojic dugc phan chia thanh cac phan. canh gifra. khoan. di€u phai c6 tieu d~. chuang. f)6i voi nhiing van ban c6 phAn can cu ph~ ly dS ban hanh thi sau rn6i . Ph§n nQi dung (ban van) duoc trlnh bay b~g chfr in thuong (diroc dan d~u ca hai IS). each IS trai 1 default tab.lC" va s6 tlur ttr cua muc duoc trlnh bay tren mQt dong rieng. co chii tit 13 dSn 14 (phan lai van trong rnQt van ban phai dung cung mQt co chit). . . bkg chi! in thirong. s6 thir tu cua diSu dung chft 56 A-r~p.. d~rn. khi xuong dong.Tuy thea th{ loai va nQi dung. canh gitta. chuang. . '.5 dong (1. 'jII . phc1nmo' dftu va c6 thS duQ'c b6 cue thea phan. diSrn . diSu. diSm. muc.Di~u: Til "Di8u". cung k€t thuc b~ng d~u "phay". 2.5 1ines). cu thS: .Muc: Tit "M1. khoan. muc. chuang: Til "Ph§. muc. s6 tlnr tir va tieu d~ cua di8u duoc trinh bay b5ng chir in thtrong. . co chfr tit 13 d~n 14. cuai dong c6 d§u "cham phay". Ky thuat trlnh bay NQi dung van ban duoc trinh bay tai 6 s6 6. co chu tit ·13 d~n 14. di8u. diSm thi trinh bay nhu sau: . cO' chi! tir 12 dSn 13. . dam'. rieng can ctr -cuai . b5ng chit in hoa. di~u thi ph§n. kiSu chu dirng. di8m. 86 thir t\1 cua muc dung chii' s6 A-r~p. . muc tit 160 den nho thea mQt trinh tv' nh§t dinh. Tieu dS cua muc duqc trinh bay ngay diroi. -. khoan. rnuc. diSrn. chuang dugc trinh bay tren mQt dong rieng. khoan. chuang dung chit sa La Ma. . khoan. cac quy chS (quy dinh) ban hanh kern thea quyet dinh: thea chuang. kieu chtr dtrng. canh gitra. canh giea. khoan. .. sf. chuang. khoang cachgifra cac doan van (paragraph) d~t t6i thiSu la 6pt.Cac hinh tlurc viin ban hanh chinh khac: theo phan. thtr 1\1 cua phAn. .C thea phan. d~. van ban co th8 co ph§n can cu phap 19 d8 ban hanh.Phan. di~rn~ ~Chi thi (ca biet): thea khoan. co chfr tit 13 den 14.Nghi quy~t (ca bi~t): thea di8u.. khoang each gifra cac dong hay each dong (line spacing) chon t6i thi8u tit each dong dan (single line spacing) hoac tir . Tieu dS (ten) cua phfut. ki~u chii' dirng. di8m ha~c theo khoan. 9 .27cm (1 default tab).Quyet dinh (ca biet): theo diSu. kiSu chit dirng. kieu chtt dimg.n". bang chu in hoa. chuang. hoac thea khoan. muc. chu d§u dong phai lui van tu 1crn dSn 1. b~g chu in thuong.' can cir phai xuong dong. chirong duoc trinh bay ngay diroi. "Chuang" va s6 thir t\1'cua ph5n. . khoang each t6i da gitta cac dong 1a 1. muc. '.

HOI DONG NHAN DAN TM. cO-chft b~ng cO-chii' cua phdn Uri van (13-14). The thirc a) vi~e ghl quyel1 h~ eOtlttguoi kY dtr~ th\lo hi~fi nhu StiU: • . khoan. ki8u chft dirng. s6 tlnr tu va tieu dS cua khoan dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. di6u. ki€u chu dimg. ~(kythay) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng d§. diSm thl trlnh bay nhir sau: . canh gitra. s6 thir tl}' cua phdn dung chft s6 La Ma. chl1C111g. : C. .'~. . kieu chtr dUng.Truong hop ky thay mat t~p the thi phai ghi chii' viBt tit "TM. ki~u chfr dirng. b~ng chii' in hoa. muc.-yeua ngU'Oi eo tbam quyen 1. co chtt bfuIg ~a chtt cua phAn loi van (13-14).s5 thu tu.· sa .Khoan: s6 th(r tv cac khoan trong m6i muc dung chit s6 A-r~p.crum giij'a~bfulg chii' in hoa. kiSu chii' dirng. sau co dftu dong ngoac dan.Muc: S6.lloAN Il~I BIEV ouoc HQI . t6 chirc thi phai ghi chii' vMt ~t{(KT. La Ma. Quy~n b:}n. '. BQ TRUONG THU1RUONG 10 . co chir tit 13 dSn 14.' x Diiu '12. . . bing chtr in thirong. ki8u chii' dimg. t6 clurc. muc. .Truong hop Icy thay nguoi dirng d§u co quan. . sau s6 thu tv co ddu cham. tieu de cua muc dtrcc trinh bay cung mQt hang voi . d~. ki6u chii' dirng.Diem trinh bay nhir tnrong hop nQi dung van ban diroc b6 cue then phAn. nSu khoan co tieu dS. . b~ng chtt in thtrong. khoan. diem. d~m.thir tv cac muc . dung chii' . vi du: . d~m. chirc vl}." (thay m~t) vao tnroc ten t~p thS lanh dao h6~Cten co quan. ". co chfr s6 b5ng co chit cua phAn Uri van (13-14). Tieu d6 cua phdn diroc trinh bay ngay du6i. sau co ddu chAm va diroc s6 trinh bay each Ie trai 1 default tab. co chfr tU 13 den 14. vidu: TM. bQ ten va chii' I. ca chu bdng cO' chn cua phfrn loi van (13-14). co chfr ill 13 dfu! 14. CHiJ TJCH PHOCHUTJCH KT. d~m. .' . ki~u chii dirng. n8u khoan co tieu de. kiSu chii' dimg. sau s6 thir tv co dftu chfun.sau s6 tlnr tl}'(~6ddu cham. b5ng chii' in thuong. co chii' s6 b~ng co chii' cua phftn loi van (13-14). cO' chtr b~g cO' chit cua phBn Uri viin (13-14). dam'. bang chit in thuong. KT. Truong hop nQi dung van ban duoc phan chia thanh cac ph5n.£)i~m: Thir t\f cac di~m trongmo! khoan dung cac chit cai tiSng Vi~t theo thir tv abc.u.Khoan: S3 thir nr cac khoan trong m6i muc dung chii' sa A-r~p.PhfuI (nBu co): Til "Phdn" va tlnr tu cua phfrn dl1Q'C trinh bay tren mQt dong rieng. . . s6 thll' tg va tieu dS cua khoan dugc trinh bay tren IDQt dong rieng.

vi du: TL. IcY thira uy quysn do cac Co quan. vi du: 11 .v . . Q. Ch~ tich. nhiem vu.v . t6 chirc ban hanh. . t3 chirc. vi du: TUQ. I." (thira uy quyen) van truce chirc vu cua nguoi dirng dAu co quan. cap pho phu trach. t6 clnrc.Truong hop cAp pho duqe giao phu trach thi thuc hien nhu c~p pho ky • thay cap truong. TRl10NG BAN PH6 TRUONG BAN (Chii' lef. dau ella B9 Xay dung) BQTRUONGBQKAVDVNG Nguyin Van A THUTRUONG BQ XAY DQ"NG Trdn VanD Chirc vu (Chirc danh) cua nguoi kY van ban do hQi dang ho~c ban cua Be} Xfiy dung ban hanh rna Thir tnrong BQ Xay dung lam Chu tich HQi dang ho~c Truong ban. Thu t. vi du: TM. "yi~c IcY tlnra l~nh. C(J c~u t6 chirc cua err quan) ban hanh 1ftchirc danh lanh dao cua ngiroi ky van ban trong ban hoac hQi dang. trir cac viin ban lien tich. khong ghi nhfmg chirc vu rna Nha nu6e khong quy dinh nhu: c~p pho thirong true.Truong hop ky thira uy quyen thi phai ghi chtt viet tit ~'TUQ. quy~t 'dinh quy dinh chirc nang. lanh dao cac C\lC. GIAM DOC TRUONG PRONG TO CWC b) Chirc vu cua ngiroi CAN DO kY Chirc vu ghi tren van ban la chirc vu lanh dao ehinh thirc cua nguoi kY van ban trong co quan. HOi DONG CHUTJCH (Chu lef. van ban do hai hay nhieu co quan.ru6ng.Truong hop IcY thira l~nh thi phai ghi ehu viSt tAt "TL. t6 chirc. v. Giarn doc (Quyen Giam doc) v.." (thira ]~nh) vao tnroc chirc vu cua nguoi dirng ddu co quan.. to cue. chi ghi chirc V\1 nhu BQ tnrong (BQ tnreng. Vu thuQc Be}Xay dung lam Pho Chu tich HQi ddng hoac Ph6 Tnrong ban dtroc ghi nhu sau. to chile quy dinh cu the bang van ban... Pho Chii tjch. cno nhiern). ddu cua B9 Xay dung) KT. Chirc danh ghi tren van ban do cac t6 chirc til vAn (khong thuoc co cAu t6 chirc cua co quan duoc quy dinh tai quyet dinh thanh l~p. tB chirc thi chi ghi chile danh cua nguoi IcY van ban trong ban hoac hQi dang. Chirc vu (Chirc danh) ella nguoi leY van ban do hQi dAng ho~e ban chi dao cua Nha mroc ban hanh rna lanh dao BQ Xay dung lam Truong ban ho~c Ph6 Tnr6ng ban. khong dugc ghi ' ~ h' c hue vu trong co quan. CmJ TICH CHA. DO TRUONG VQTRUONGVQTOCRUccANBQ TL. B6i vci nhimg ban. Giani d&e. t6 chtrc. hQi dang khong duoc phep sir dung con ddu cua co quan. Ph6 Giarn d&c. Chu tich hoac Ph6 Chu tich HQi dang dtroc ghi nhu sau. khong ghi lai ten co quan.NH VAN PHONG .

D6i voi van ban giao dich. chirc VV cua ngtroi ky ducc trinh bay tai 0 s6 7a. vi~c d6ng dau giap lai d6i voi van ban. giam sat. ddu eua 89 Xdy dung) TrAn Van B IcY. Ky thu~t trinh bay . kieu chfr dimg.HQIf>ONG CHUTICH (Chu KT. D~u cua ca quan. quan ham. d~ bao cao. f)i~u 14. van ban cua cac t6 chirc S\l' nghiep giao due. nhiem vu. don vi hoac ca nhdn soan thao ho~c chu tri soan thao c6 trach nhiem d€ xudt nhimg co quan. t6 chirc. kieu chit dung. cac chfr viSt ilit quyen han nhir: "TM. din ctr yeu cAu giai quyet cong viec. b§ng chii' in thirong. y t8~khoa hoc hoac luc hrong vii trang diroc ghi them hoc ham. chirc vu cua ngiroi ky. DiSu 13. tA chuc 1. Nai nhan phai dugc xac dinh cu the trong van ban. dS thi hanh. Dau cua co quan. kh6ng ghi hoc ham. quyen han cua ca quan. don vi va ca nhan nhan van ban va co trach nhiern nhu dS xem xet. chirc vu khac cua nguoi kY diroc trinh bay tai 0 s6 7b. t6 chirc. "TUQ. Chii' leY cua nguoi c6 thfun quyen dugc trinh bay tai 0 s6 7c. din cu chirc nang. t6 chirc va quan h~ cong tile. co chii' til 13 dSn 14. moi dau dong toi da 05 trang van ban. Can err quy dinh cua phap lu~t. dS kiern tra. duoc d~t canh gifra so voi quyen han. ddu ella B(j xay dung) L@VinC TmJTRUONG VVTRUONGVVT6CHUccANBO c) HQ ten bao gam ho. dAu giap lai diroc dong v~o khoang &iua 112ep phai cua yan ban hoac phu luc van ban. HQ ten cua ngirci kY van ban diroc trinh bay tai () s6 7b. Nai nhan xac dinh nhtmg co quan. d~m. 2. Vi~c dong dAu tren van ban diroc thuc hi~n thea quy dinh tal Khoan 2 va Khoan 3 Di@u 26 Ngh] dinh s8 1 IO/2004/NI)-CP ngay 08 thang 4 nam 2004 cua Chinh phu vS cong tac van thu va quy dinh cua phap lu~t c6 lien quan. ten d~m (nBu e6) va ten ella nguoi leY van ban D6i v6i van ban hanh chinh." ho~c quyen han va chirc vu cua ngtroi ky duoc trinh bay b~ng chii' in hoa. hoc vi. d~. cO' chtr til 13 dSn 14. ThS thirc . tnroc ho ten ella nguoi kY. 2. t6 clnrc diroc trinh bay tai 6 s6 8. TRlfONG BAN PHO TRUONG BAN (Chii IcY. giai quyet. "KT. NO'i nhfln 1. dS trao d6i cong viec.TM.". 12 . Quyen han. trum len mQt phan cac to' giay. tai li~u chuyen nganh va phu luc kern thea dugc thuc hi~n theo quy dinh tai Khoan 4 DiSu 26 Nghi dinh 56 110/2004/ND-CP . "TL.". de biSt va dS hru.". don vi va ca nhan nhan van ban trinh ngiroi ky van ban quyet dinh. hoc vi va cac danh hi~u danh du khac.

t6 chirc).b~ng chit in thirong. dan vi va ca nhan nh~ van ban. nh6m d6i nrong nhat dinh thi noi nh~ duoc ghi chung. . tiSp then 1ftchir viSt tit "VT" (Van thu co quan. thrum ph6 tnrc thuQc Trung uong. t6 chirc.Til "Kinh giri" va ten cac co quan.'Ph§n noi nh~ t~i 6 sa 9b (ap dung chung d6i voi cong van hanh chinh va cac loai van ban khac) diroc trlnh bay nhu sau: doug chct 'tquy&n h~ft. d6i voi van ban direc giri cho . to chirc. to chirc. dan vi va ca nhan ho?c m&i nhom co quan. . chtt viSt t~t ten don vi (ho?c b() ph~) SO?11 thao van ban 13 .Sau tit "Kinh gUi" c6 d~u hai chb. don vi va ca nhan co lien quan khac nh~ van . ca nhan dircctrinh bar tren ~Qt dong r~eng. sau do Ia ten cac co quan. ca nhan nhWt van ban. tnrong hop cong van gui cho hai co quan. co quan thuoc Chinh phu.Uy ban nhan dan cac tinh. phia dum la tit "Nhu tren". tiSp· . then la ten cac co quan. 2. ki6u chit dtmg. cuoi dong cuoi cling co dau cham. t6 chirc ho~c ca nhan ~n van ban duqc trinh bay b~ng chit in thuong. t3 clnrc. v\1 eOt!. ~ .. t6 chirc. t6 chirc hoac mQt ca nhan thi til "Kinh giri" va ten co quan. cac gach d§u dong diroc trinh bay . ca nhan tI1TctiSp giai quyet cong viec. Ky thuat trinh bay Noi nhan diroc trinh bay tai 0 s6 9a va 9b. noi nhdn bao gam til "NO'i nhan" va phan li~t ke cac co quan._cu6i dong c6 d§u cham phay. Ubi voi cong van hanh chinh. ban . noi nh~ bao gbm hai phfin: . Cac BQ. t6 mQt hoac mQt sf:. neu cong van giri cho mQt co quan.. t6 chirc ho~c ca nhan duoc trinh bay tren cung mQt dong. Phdn noi nh~ tai 0 sa 9a duoc trinh bay nhu sau: ..Ph§n thir nh~t bao gbm ill "Kinh giri". ch:1m. . thfulg hang voi nhau duoi dAuhai chAm. t6 chrrc. D6i v~ nhfrng van ban co fhi ten loai. cu6i dong co ddu chdm ph&y.PhAn li~t ke cac co quan. co chu 11. d~.B6i voi van ban chi girl cho mQt s6 d6i nrong cu th~ thi phai ghi ten tung co qUa11~ chirc. kieu chu nghieng. vi du: . d~u phay. dftu dong co gach dAudong sat l~ trai. dtm. CCJ chit tit 13 dSn 14. ten m6i co quan. co quan ngang BQ. TiI "Noi nh~n" dw.nsubl ky" va !!1ft! trat). dan vi va ca nhan nh~n van ban diroc trinh bay b~ng cijii' in thtrong. co chfr 12. kiSu chfr dimg.. ten m6i co quan. t6 chirc. dan vi nh~n van ban duoc trinh bay tren mQt dong rieng. t6 chirc hoac don vi. t6 chirc boac ca nhan tra len thi xuong dong. dAu do~g c6 ~?ch dftu dong. ~Phftn thir hai bao gAm til "Noi nhan".mtrinh bay tren mOt dong rieng (ngang hang v¢i Ie lULU e6 dAu hal . ca nhan hoac m6i nh6m co quan. rieng dong cu5i cung bao gAm chir "Ltru' sau co dAu hai cham.

1/l002/NJ!)·CP hOi dUQ'c kh6(? san thco quy lljnh t. t6i m~t ho~c m~t). Th~ thirc a) D~u chi mire dQ m~t Vi~c xac dinh va dong dau dQ m~t (tuyet m~t. D~u dQ m~t diroc dong vao 0 s6 lOa. ''THVONO KHAN". "RoA TOC" va "RoA Toe I-JF. SU d1. s6 Fax. Di~u 15. Ky thuat trinh bay a) D~u chi rmrc dQ m~t fisty 13 thling 9 nl11'12002 huang dan tli\l'C hl~11 Ngh! dlnli 86 3:.i M\JQ 2 Thong ill 56 12/2002/TI-BCA Con dftu cac de} mat (TU'¥BT M!T. cu6i cung la d~u cham. don vi hoac ca nhan sOC}Jl thao van ban d~xu~t mire dQ kh§n trinh nguoi leY van ban quyet dinh. "XEM XONG TRA L~I". s6 Telex. dftu thu hdi duoc dong van 0 s6 ] 1. Phu luc van ban phai co tieu d~. phong chfr Times New Roman cO' chfr tir 13 dSn 14. c) DBi voi nhfrng van ban co pham vi. thirong khan. 2. b) DAu chi rmrc dQ kh§.:N GIG" trinh bay bang chu in hoa. Cac thanh phin khac 1. b) Dftu chi mire dQ khAn Con dAu cac dQ diroc khac sgn hinh chfr nh~t co kich thu6c 30mm x 8mm. d~ va 14 khan . hoa tac hen gio. ngoai cac thanh phftn duoc quy dinh co thS be. kiSu chfr dung. van ban c6 tiI hai phu luc tro len thi cac phu luc phai diroc daub s6 thir t\1' bfulg chit s6 La Mit g) Van ban co hai trang tra len thi phai danh s6 trang b§ng chtr s6 A- r~p. 7. d) D6i voi cong van. "LtJU HANH NOI BO".t nha mnrc dtroc thtrc hien thea quy dinh tai DiSu 5. t6 chirc.n Tuy thea mire dQ cdn dircc chuyen phat nhanh. dia chi trang thong tin di~n nr (Website). sung dia chi co quan. sir dung cac chi d§n v~ pham vi hru hanh nhu "TRA. Tl>I MAT ho~c MAT) va dAu thu cua Chinh phu quy dinh chi tiSt thi hanh Phap l~nh Bao v~ bi m~t nha mnrc nam 2000. khi soan thao van ban co tinh chdt khan. LM SAD h KHI HQP (HOI NGHD". d6i nrong dircc phd bien. d) D6i voi nhfmg van ban cAn diroc quan Iy ch~t che v~ s6 hrong ban phat hanh phai c6 k:Y hieu nguoi danh may va s8 IUQIlg ban phat hanh. hoa t6c. e) Truong hop van ban co phu luc kern thea thi trong van ban phai co chi d§n vS phu luc do. 40mm x 8mm va 20mm x 8mm.1I1g an ch€. 8 cua Phap Ienh Bao v~ bi rn~t nha mrcc nam 2000. dia chi thu di~n ill (E-Mail). van ban duoc xac dinh de}khftn thea b6n mire sau: khan. tren do cac tir "KHAN".va s6 hrong ban hru (chi trong nhfmg tnrong hop c&n thiet). s5 di~n thoai. dAu thu h6i d6i voi van ban co nQi dung bi m:j. 6.

ki6u chii dirng. kic~uchii' dimg. co chit til 11 den 12. dia chi thu di~n til (E-Mail). "LUU HANH NOI BQ" trinh bay can d6i trong mQt khung hlnh chu nh~t viSn dan. co chfr til 13 den 14. bang chft in thuong. MIu chu va chi tiet trinh bay cac thanh ph§n thS thtrc van ban diroc minh hoa tai Phu luc IV kern theo Thong nr nay. sa c) Cac chi dful vBpham vi hru hanh Cac chi d§n vB pham vi hru hanh trinh bay tai 0 s6 11. ky hi~u bing chii in hoa. ten phu luc duqc trinh bay canh giaa. g) s6 trang van ban duqc trinh. khong daub sa trang thu nhat. cO' chii 13-14.thu ttr cua phu luc diroc trinh bay thanh mQt dong rieng. kieu chii dimg. Hinh tlnrc sao "SAO Y BAN CHINH" hoac "TRiCH SAO" hoac "SAO LlJC".d~t can d6i trong khung hinh chfr nh~t vi8n dan. d~. co chit ill 13 dSn 14. bfutg chii' in hoa. b~ng chtr in hoa. til "Phu luc" va s6 . se. Mftu trinh bay mQt s6 loai van ban hanh chinh dtroc minh hoa tai Phu luc V kern thea Thong tir nay. t6 chirc sao van ban 3. diroi mqt duong ke net liSn k60 dai hSt chiSu ngang cua vung trinh bay van ban. 2. bAng chir in tlnrong. t6 chirc. bay tai g6c phai 6 cu5i trang gifty (phftn footer) b3ng chu s6 A-r~p. dia chi Trang thong tin di~n til (Website) Cac thanh phan nay diroc trinh bay tai 0 s6 14 trang thu nhAt cua van ban. 56 di~n thoai. Mire dB dong dau dQkhAn dung mau do nroi. CO' chii 11. kiSu chir dimg. d~m. kieu chit dirng. s6 Fax. CC1 chfr 14.'\T TRiNH BAy BAN SAO Di~u 16. s8 Telex. Ten co quan. Th~ thu-c ban sao ThB tlnrc ban sao bao g6m: 1. d) Dia chi co quan. s61uqng ban b~g chii s6 A-r~p. canh gitta. cac cum til ~'TRA L~I SAD KHI HQP (HOI NGHD'\ "XEM XONG TRA L~". kiSu chu dirng. sa trang cua phu luc dugc daub's6 rieng theo timg phu luc. phong chit Times New Roman. e) Phu luc van ban Phu luc van ban duqc trlnh bay tren cac trang rieng. S6 trang TIlE TRue vA Chuong III K't' THU. n£u dQ khAn ducc dong vao o lOb. d~m. ky hi~u ban sao bao g6m s6 tlnr nr dang ky duQ'c danh chung cho cac loai ban sao do co quan. t6 chirc thirc hien va chu vi~t tiit ten loai ban sao 15 . d) Ky hieu nguoi daub may va s6 IUQ'Ilgban phat hanh Ducc trinh bay tai 0 s6 13.

s6.. b~t dau tir s6 01 vao ngay dau nam va kfh thuc vao ngay 3 1 thang 12 hang nam. DiSu 19. ho ten ya chfr Icy cua nguoi co tham quyen (tai 0 so Sa. the thirc ban sao kern theo Cac thanh phan thS thirc ban sao dircc trinh bay tren cung mQt to giAy. to chirc sao van ban (tai 0 s6 ~). td clnrc sao van ban (tai 0 s6 2).mquyen. thang. 5b va 5c). nam sao (tai 0 sf. 4). dau cua co quan. co quan thuoc Chlnh phu. dtroi mQt dirong ke net liBn. M~u chii' va chi tiSt ~rlnh bay cac thanh phan the thirc ban sao dtroc minh hoa tai Phu luc IV. BQ. Ky thu~t trinh bay 1.theo Bang chii' viet tit ten Ioai van ban va ban sao kern thea Thong nr nay (Phu luc I). co chu tiT 13 den 14. 88 diroc ghi bfutg chfr s6 :A-r~p. Nhilng quy dinh vA thA thuc va k9 thu~t trlnh bay van ban hanh chinh va ban sao van ban dtroc quy dinh tai Thong tu lien tich s3 5SI200SnTLTBNV -VPCP ngay 06 thang 5 nam 2005 cua BQ NQi VI} va Van phong Chinh phu huang d§n th8 thirc va ley thu~t trinh bay van ban hanh chinh trai voi Thong nr nay bi bai bo. dAucua co quan. 13 va 14 ella Thong nr nay. d~m. keo dai het chieu ngang cua vimg trinh bay van ban. tri cac thanh ph~ Thong nr nay (Phu luc III). chirc V\!. Ky thuet trinh bay ban sao a) Cum tir "SAP Y BAN CHiNl:1". 7) dugc trinh bay theo huong dfin trinh bay cac thanh phan the thirc tai Phu luc III. Chmrng IV TO CHirC THV'C HI~N Bi~u 18. "TRiCH SAO" ho~c "SAO ~l)C" du:qc trlnh bay tai 0 so 1 (Phu luc III) bang chfr in hoa. hien . Vi tri trlnh bay cac thanh phan thS tlnrc ban sao (tren trang giAykh6 A4) Thuc hien theo so db be. ho ten va chfr leY cua ngiroi co th§. Di~u 17. T8 chrrc thtrc . 2. dia danh v~ ngay. 4.tiPhu luc V kern theo Thong ttr nay. co quan ngang BQ. Tlmg cong ty nha mroc (91) chiu trach nhiem t6 chirc tri8n khai thirc hien Thong tu nay. 16 . thanh ph6 true thuoc Trung irong. quyen han. nci nhan (tai 0 sf. Bi~u khoan thi hanh Thong tu nay c6 hi~u hrc sau 45 ngay k€ ill ngay ky. kieu chfr dimg. T~p doan kinh te nha mroc. • b) Ten co quan. ngay sau phftn cu6i cling cua van ban c§n sao diroc photocopy. Icy hieu ban sao (tai o so 3).chuc vu. nam sao. mau trinh bay ban sao duoc minh hoa tc. 12. Uy ban nhan dan cac tlnh. Cac thanh phdn the tlnrc khac cua ban sao van ban g8m dia danh va ngay ~thang. t8 chirc sao van ban va noi nh~ dircc thuc hien theo hirong ddn tai DiSu 9.

..V1n phong Qu6c hQi.Kiem toan Nb' nunc. . a r . .Van phong Trung irong Bang. . A -' .Co quan Tnmg uong cua cac doan th8. ~Cac T~p doan kinh 18.TOB: an nhan dan t6i cao. > .Cong bao. .HDND. cac dan vi thuQc va tnrc thuQc BQ.Thu tuong. . . CO' quan thuoc Chinh phu. TAng cong ty nha m.BNV: BQ tnrong. .. PC (BNV).VPCP: BQ tnrong CN. I. nganh din cir quy dinh th8 tlnrc va kY thudt trlnh bay van ban tai Thong nr nay dS quy dinh th€ tlnrc va kg thuat trinh bay van ban chuyen nganh cho phil hqp.~ Noinl.Cac BQ. .~n: . . Tran Van Tuan . cac Ph6 Thu nrong Chinh phil.Cac BQ. 17 . . . thanh ph6 tnrc thuQe TW.Cue VAn thu va btu trfr NM mroc (lOb). 320b. .Vi~n Ki6m sat nhSn dan t6i cao. . cac Thir tnrong.I.WebsiteBNV.C~lCKi8m tra van ban QPPL (BQ Tu phap). cac PM CN.Ltru: VT. CO' quan ngang BQ. .VAn phong Chu tjch mroc. UBND cac tlnh.r&c(91). .

Stt 1. 7. NQ -~ Chii' vi~ttit ban hanh chinh -- Qf> CT QC Thong cao Thong bao Hu6ngdan Chuong trinh 8. Nghi guyet (ca bi(~t) Quyet dinh(ca biet) Chi thi (ca biet) Quyche Quy dinh Ten ~ lo\u~ -- ngaY -"9 thong Il1nam 20/1 cUa B~ N(ji V!') . Hop dong Ceng van Cong Ban g1ri 000cam kSt Ban thoA thuQn Giay chimg nhan men Ban CD GN CK UQ Giay Gifty giro thieu Giay nghi ph~ Giay ill dirong Giay bien nh~ ho Phieu gui -- Giaxmm uy guyen eN TTh GM GT NP SO' 28. 9. 23.IET (K' ~~~~. Phieu chuyen PG --~ J Thucong PC . Bin sao van baD Ban sao luc Ban sao y ban chinh Ban trich sao sy TS --~ SL -- . 15. 3. 27. 30. 4. 2. 6. 21. TATT~~l}~~:I vAN BANvA BANSAO ''01120 IlIIT-BNV .J-' 2. Keho~ch Phucm~an I:)~ HD CTr KH QyE> TC TB - 12. 10.24..~---------------~ ~'~~~~. 13. 00 BN ~--=-1. . 25. 29. an PA DA 14. 32. 19. 3. 20. 31. 5. 16. 18. 11. 26. BaD cao -Bien ban Tatrinh D\l8n DA TIr lID BB Be ==1 -~ 1 17. 22.

.'..._ I CAC THANH PHAN THE THUC VAN BAN 5 "'\. ...~l)t ...._.-~-""-.../ ]..0 '~r..II ) 2o-zsImm .:...... _ I .. 20-25 mm 2 I 1S I 3 I 5b [ [I I I I ."~~~ ~." ~j.... -- . .....!~tzf '.':"'~\ ~f[''!!'. ~ trang giAy kh6 A4: 210 t_lll" x 297 mm) ()11201lITT-BNV ngily._ .. ...{!1 thang PI ndm 2011 cua B(J N(Ji v(J) ..... 'l...__ ': .... _..~ ....- 7b l _ ._.. 9b 113 I 7a 7c II I I I I I I I I I I .....__ . .. I I 5a I 4 11 1 I r·! I I i I I I I 9a [ [ lOa lOb 10 I I 30-35 mm 6 • 0 N I. .~-~ 14 -- ._ .".__ .... . __ __ . . ' ...' _. .. (IG . - ~.-""~...... ...._- .(') I - ~ ..-. ..... fhv luc I! ..

. 9b han.vin baD Qu&hieu Ten co quan. s6 Fax Logo (in chim dU'ai ten ClY 15 quan. thang. 7c 8 9a.. t5 chirc ban hanh van ban) 2 ."""". ta clnrc. . : Thanh phin th~ thu~. dia chi E-Mail. kY hi~u cua van ban Dia danh va ngay. ho ten va chii: Icy cua nguoi c6 thfun quyen Diu cua co quan. s6 dien thoai sA Telex.'P. Ghichu: 080 A J. 7b. dia chi Website. chUc vu. 1 2 3 4 5a tA chirc ban hanh vAnban sa. t6 clnrc Noi nhan lOa lOb 11 DAu chi mire do mat nAu chi rmrc dQ khAn DAu thu hAi va chi dfut v~ pham vi hm hanh Chi d§n v~ du thao van ban 12 13 14 " Ky hieu ngmri dAnh may va s6111Q'Ilg phat hanh ban Dia chi C<J quan. nam ban hanh van ban Ten loai va trich y~u nQi dung van ban Trich Quyen 5b 6 yeu lloi dung cong van N6i dung van ban 7a.. ".

_~ _ L" ~. 5b ~ ~ ~~ .. - §• ~ .rc bin sao 5~ 5b. __ * _~ ~ • _ -" __ ~ _.. _ft ~~ __ ~. . ! 20-25 Ghi chu: 6s6 1 2 3 4 Thanh phin th~ th. thang. "'.. ~ _ ••• __ . 5c 6 7 Hinh thirc sao: "sao y ban chinh".-. . .._ _ I p . . . ~. t6 chirc Noi nhan . 4 I~----------------~... . nam sao Chirc vu. t6 chirc sao van ban S6. I . o ~ V) Sa 7 .20-25 mm :1 2 J 30-35 mm t I. ho ten va chit leY ella nguoi c6 thfun quySn nAu cua co quan. IcY bieu ban sao Dia danh va ngay. _... "trich sao" hoac "sao luc" Ten co quan.

..._. __ " b .." "- Inhoa .•... ~ ..."... __ _ _. "... _. _..." _" ".: .__ .----- _ ._.Ijo' ." .~ 4 Dia danh va ngay._ .." " _ _.."_. _ _ ..! j " "" •• -•••_. .~:..-"-_ _-_...} _ _."_'_._-._ _ "..•......"".__. _ ".~9.~ ...~_~. _" "._.._.-.~§i~. .""" .!!_y~~P.."" ".._ ... . _....""." ..!!g ta~~~g..-._ .__. 'i ".. ..~!~~L .._ .'-_ _---._ -._"__. -._ _~Q~G~O~ ~ ._" ".._.. . ...• _..._--.§_~~.. __"_ _!~ T~~~ " ~-_..ke ben dum ._ -.!!.. 1..."" ._._ ' v . . uom phan._..... _ _ _ _. _" . ... _ _. _..... ~_ Cv.. ..3-!± f)~8?..~1?!?g_!!~ ~!._ _. . _......._y~_~~_...§~._._..9."_ _ "" _--_. __ - .-..-- .._ ""..._ _ ._ ~".. chuoug.!_~_~!!"...- . _..Stt Thanh phin the thuc va chi ti~t trinh bay (2) Loal chii' CO' chii' (4) Kieu chii' (5) Vi du minh hO\l Ph" cmr T'rmes New R oman ong h(6) CO' chii' (7) _-_. .''' .~~ 5 -_ --_ a ..~n __...._._ .._ -Ten Ioai van ban _.. ._ .=-=~=~~:==~:~~~~~~~=~~==_~=~.._" ii.~~ ~ c~~. _ _ ..' NQi ..._ _ _.-.g~ __ .''''''_. _.=rrr=:': ..._!!t_ h?a __ ~1._~"_Jn"~~~g.... "._ _ .._ J:?_._....f!1~_p!!~_~_ . ..._" _._~~~.-.-._ _' _ '" .... ..}.._~!!~~. _ . _ .~~~~~~~ _~~...__.... ~..:-_Qo~_~~qi_ ". .._ Doi vm van ban co ten loai _-_ _ _" .~ ~~~~.9-_..._.._ _..... ....-Dei vm .:!!.-._ nQi dung ...~o~_~l~_.?:_..._ --. .. " _.-."_. .~- . ". __. " .-_ .. ~]:. _ .'.. _.....~ --".E.. ??_"thq!!g_. .~Q!1~_!:! ~~_ __ __ __ _ "_ "J.. __ _. ".-_.Q?...."..... _." r .chi "'.g~!_i!!_~ ._._ -.~g!!! ._ . ._ " ~.!!-8 __ _._"~ ....c.?gq2.::.•._..._ ..!.. ..._. _. _ _..!~ ". __ k:~.-"" .:5!... _ _ . _ . . _ . . "........__ "'"'_ _.!lOa 12-13 ~L d~_ .. _.1:-•.. .-14 _ ....L__ ~ __.__. " •.-.--.- - - 14 " --_._ _.. _ "" . . .!~~.._~~. - Ten Ioai va trich yeu__ .. ~ th~~g_ _... f:){.. £)Ung._Q92_ 1 Trone cong ' tac. ...!.. !_~_-. "._.-~-- ...-'1'- "'_...--.!._.. "-".-. . --- . __ _ _..... _ _ •• __ __ _-_ .-".. __.~._ __ _ " """ " __ .. nn. .''' t " 1.. _ " . ... .:12 "'-".. 1.. .. ... _. "._""''''" . .. _ f..._"__..~_. _ ._. _:.... " ...._ ...".". ...~.._." ... ! .... . ..~~~~~~~ h~".~_~ ... _ _ ..v._.~ ._._ "' 1... _.._ _ " "_.!..!ip_:_!~... ._" _.. -'•• __ .>_. __ .. ...-_ . CHITHI . _"_ ...~ ._ f. ..>' an -.. .. __ ____. "-_ _ _....Q!?:J.."..._ ..~ -..-'"__ . .." _ -"_ _•• __ __ .._" .!~. --""'.dao '. _.." 1 ~ ._....._._.?.-"...- . "_f-'!E~. ._.._ -. ngay 05 chang 02 niim 2009 13 ....:. .~~g _ . ._ ~~ ~ __ _.JE.._ c ". c~" "... 6 ~-...... ........ban " " .•••_. _ _ _...§._" _!~ _~ ._..- Hit NQi. !?2...!?El ~_y~".".... _ ..v[!..~____ ...!yfi!!~..?-. _ .-. _.9. con!. ..@~g?'1.." --""" • I ...__ " . ..._.rng . "_ __ _.. ~S?.•-_.._..~~g__ .!.i~ _. (1) (3) ___ "~~~:-:-~"---In :::-2~ _. .:.--".Dono.....".. -""'"" . ."""""".._.._~. _:--E9.... _.. .__. !. _.._.. _ V~_~~.._ ._ _.... 14 ! l..._ . "..._.!?=.-dung van "... ._--.. nam In thuong 13-14 Nghieng .[__ __ _ __ ....._.-_l__ . -f~ ~~£=====---..--"--..:_!§_~~_q__~_~~_~hirc _"."" _ ."'... __ _" ..._ .. _".. ~~g__~~. ?i~~~L~-. ." _"_ .!rich_y-e~.. .. . ' ."l -.?J'fY...... _ . ..._.. •• . thang..-- ".__ ._--.. _ .32._._~ .~... _~~!!.•..---- . ~ __ _..~!!!g...__.C ...~~@:~.....~Q~~.... .."-....~g .."'r..._""..:: _ .''''In tbrrong 13-14 .••_ _ -_ _. . . _ ---.._. __ •...J.. _.~-.!.~ ... -. _.~g __ __ _.~~~g. .---"-7:""-."_"'''_''_''_.__ _ '......__ _._ .?_..."" .._.""._!!!...."" _". 1 .--"'" -'"'.!!..'. _ ___.--... .__!± .-.

....--._. .. _ ...nm ...-.._ ...•....•_ ..!~~g ~~~~ ._ •• _.. _ _._ _!!!. ··-nn--. .-._ ! __ ._~h!!_!_._.-.. ._~ _ _ ..-.-~ __ •.!~T. ..~~..J~~ ._. . ~ ! v 13-14 Dimg _.~ •• --_ .. _. .~ __ ...•_ _ _.--- _.!Jiing.!L!:!.·-·------. ~..... .~~~ ... I -.____. __ .--._ ... 14 -~ 14 _ ••••• •• ~ _ ••••• ..._ .." ---..-.. ml. __ HH •••• .~. __ _ ~ .-._"'_"''''''._... Til "kinh girl" va ten co quan.-._ _. -.._...~~ •••• _ •••• _ ~ .~~t nhan · ·-_ _.~:-J . _ ••• .._-_ _ .. _. __ .7 ••.-..: ~--.. .~~] ch~~~L_ ... 14 n__ .__ .__ ..:. __ 'H_ _._ ._ --'..~E.-..g 'T:f.---...~~~_~~.. .~ thuong In .I' ."'_ .....- -...!!A~:~n_ -~~'..--~~--. - - ... _. 2 ._. _ .__ .._ •••• - -- ---.. _~_C.m .~ _ ..~.. .-..-...-.._~_ J...-'~Phfui·..._ _ _ " _ " _.._9v.._"._~~~...-. · ·.._J?~~.:....... .--.... -- " -"...!~_.----__.. _ ...~__ }_~. . ' 14 _ -_.. . r_'""'i... . -_ E~.._ .. ...• _ _ _.... . Tii..'~.~_...n~ ill thuong __ _!n. ~ .__L _~_.---.-. .. Dtmg...--._ .·--.•••-...X_~. -=::= :=:=T~~~C:=~J= . d~ ---- .._~e __ . ---_ ...--.. ..._tiSu ti~t ti~t _~ j__ .-..-'.' !.. ~ - I~ a _~1~~~k£ ~i~cii[:~~.Til "muc" va so thtr tu __ . -.......-..._.._n __ . "" -~._..._.. -. -_.. - _. .YNQ Q ~ _•••._ 13-14 _ . __ ... _ _ ~ _ __ _..__.-----.· . _ .---_ ._ Dtmg '!2 Dei voi _ _ .-.._.-. canai--·· .-. •. th~_~_~a p~~-ch~~$. Diem .~ _ . ••• •._.. _ ~- ~.-.._ _~ ..'"-·-· ..-.. ~.x ...:.. __ .._ ....-~...--.!_......!_~ -_ . _ __ _ _.---. • ..--..-.-...: ~.-.... --r. .Dieu __ .-~ ..~.-i"4" '''---Bfulg---'-'-. In thmmg '-n_ . --. ~-. .----. -_ .~_ In thuong • _ 14 c~~...... _.-.._.. ~ Phin._-_ . _.-.. Thong tir nay co hi~u hrc thi hanh sau 15 ngay ke.·-···-.--..._.... !!!!f.•.--' . _ ••••- _ __ . _.~_ _ _ ~.__ ~!!~_gJ... _.~.~~ ..Tieu de cua phan In hoa 13-14 flimg._.-.~. __ " .._ ..._ '....~. ill tlnrong 13-14 Dimg + b Gom phsn..~ .--.-.. -.... -...-:" Dimg. . _. !¥~_g_..Tieu tiet . . __ ____ m __ ...-..._.·C-~~·hjnhth~c-~·~~--... f~:i±_:~~~=:~~f§i==~' J? tti~~~_: : ._m~__ ~ _ ~~~g __ . ... -.=-.--.•••_..._. 14 .lC.p.Tiet In tlnrong _n..-.. _.....:..._ - _~ •• _ •• __ _ _~ _-_ _ •• _ ••• .._...f!li_~. ~ •..~ ~ l_~::_!~___~~~_~.. --. _?.... _.......- -..-"-._ ._ --------. <Urn __ •••_ ••_ _m.. ... == ..--....-- Muc 1._... _ _ tlnrong ••• _ __ _-_ _ _.~~-.__ _ .:!!_\lC __ ! ._ .--.'''-''1"4-' . 1\1 so tlnr ... ". .." 13-14 fJimg ... m •_ -~-Khoan....'i!!m~M. .--···--· ... ••__ •• L. .:...------. 14 DUng...T._ ~ _ _....~~~~-. -..~ ~ . _ ..-.-..._.... ~~_G. .-~~~~~ Dien 1._.-va~..m ~ .!..~_---_ ...-.....I: __ ~~ ----.- .. _. Ban sao van ban -·--·-r--······L-. _!±_ ...._ _.._---.... !~-1~_~g!._m _ __.. _. : .-... -.m__. _....Tieu tiet _r__ ".._ _.r...~_~!~~~_!!~...-.. __ _m . n ••' _ __ _ .......l. ..._ _.~.".-.. ·..._. ..--.._ _ _ _ _ __ . _ ..-_ . .-A Dtrng + -- I+ _ •••• . :::~:=::::==~~=~=~~~~:=:=~::~~~~:: ~Tiet H_~ _ ._.. __ --=-. ••~.••.-......._~_ . ••••• ~ .~ ... .•••' -' ~ Truong hop khong co tieu de .-..·:···~·~~h~~g.a_Iloi ~_g_. ~ 14 -...--......"' I. --. _ _ _ __ _--_ .--....":: .._ _..__ _ ... .. ..._ ~Til "phan' ... .. •••_ _.~·· .._ _ ••. -'-1'4-'_ .. __ _ __ "iIrj _...- ...."~ ..h._. d~_ J~_~Q:. -. .~E?. _ .~~~~_._. In thirong 14 Dimg __ ._---.-.. __ __ _ _ _ ....i:="::"=F~1W-. _ .---..:...~. __ 14 _ _ ••••••---- ... _ __:_...-B..---- ... . 1.. _ __ ---..y..... ~~-~i§t =::=====~~:~~===:=~=~::.-.....~ -.{iC=~~~~=~:::~==~~=~~~::::::: :::~::}I_~ .iRl~~=i~~~ _=~"J!U~~:a~£===~~t!f._-... ~_.... 1-. ·.._ .a-l.. ----.~ . ~ _}..."' •••••.....-.~ ...Ii~! __ ...-.••-... _ : ti~~_~. _ '__'.Q.....Fl=~~.._ - In ... ..~-.._ ~_~~3:. ..... ~.-.-.-~!h_ _ 14 DUng --.. -.·· '··Kfnh·g:fr·i: ·B6-·C6~·g-·Thu~ ..-.--~--._ .. 13-14 ~ ••-...·-~··Gili._ _...::~~I~D:~G.-..- _ .. ___ _. __ _ . ----..·····-···-._ ___Y.·-·..-..·.._"_.._ .. _..---.-·~. ._n _ .__ .. \[. 14 14 ~ ••• __ ~ t6 chile..'''illthubD..._ . --_~.._ . ~... d~ TINH HINH 'nnrc HIEN NHIEM VU _ ._ ..-. -.- -. -..... khoan. 14 -. .. .__.-.._ __ . diem.---...!!...__ . r •••~••.. _~~.... __ ••••••• u ••_ HL~...s -.

- - - - -. ~ '1'" d' . _ E-Mail: DT: (04) XXXXXXX. 7..... _ __ 9 . dim --_ -- 'BOA T6c -. _ :.. BANG . -- KHAN __ ... ---. _ - _··_·.......(300)._- I~ •• _ ~ _-.-... __~~.... - _ -. ". ·. ..~.__ ...... ...... ~ !< . . .TV. --_ _ _.. r-. _..---. _ ...--'-'---fu"th~~g" .. .. _ _ _ 16 Hinh thuc sao . Ouoc hieu..l... ng.. co cmr 13:' di·. _ So xx phoTrangTien. PP..- XEM XONG _-_ TRA _ 1-:'12'.".BQ Tai--chinh...-13-14 Dimg...__ f-...- - _-t- -_ - van ban... .-_ _ ..- _ -_... dia chi E-Mail Website: s5 dien ..__..-~g . . ...-----··.-.· . _ __ - "_. ~ 'fHlfQNG -.." lu~g_._...--. Ha NQi -_ -r-......_ -. ...~. dcng tren co cnu L·~_ ':'....- I - -......----. --- __ . _ _ _ __ _.. to clnrc..._ g .---...:. "" ~''J r _.~\!~ ..-__ _ _ __ _. nhftn ~ _. _ _" __ " __ . _ _ __ In hoa 13-14 -..._ _ _ 1--""'''-'''''''-- __ ..~.. '" ..._ _ _~hy}y~~r-_ . - ._ ban __ _ -. _ _ __ va so thir tu .-.ia -~ vs .... -..-. -.. SAO Y BAN CHINH.ii·.. t." nam van b.-- -..'J.13 '~7.=~-i!ii-~~~~=-H-=~~!f~q~ng~-. dam "-. ~lJ"j._ ... - In boa "...:~.-1"--'" " __ _2~._"_... ..·······- __ -. '.. ....t..._....-. ...~.-_ _ // T' 1 J..Tir "phu luc" Phu luc van _.-... ~ 13 _ 14 - 11 Chi dan v~ d\fthao van ban In hoa 13-14 Dimg... -. __ ...._ .t.~. - co chi? 14.-dam ..._.... r._ ._ 14 2. -1----.":TIco chu 1. _ _ _ _ -. -PL..._ b Til "noi nhan" - va ten co quan.. _ _ _--?- -- L~ N~t? _ -_ __ _ 1-+.r--.....~~.(' . - -. ..Dimg ...----... _ (04) .-.. r.__ I ILUU HAND o~:~ I .. __ .!h.2 th Dia chi co quan...om.q$ _. ..-. ~-- dim . ._ _..YL_.._ _._.-KfrijJ· ... .- ...!?~ __._."-Ky hle~ ~~cri"&i~b a~..""-".. ~~ ._. TRIeR SAO... ... dong duoi .. SAO LUC 14 1----.'...\~ ~ .--.. ·_ ...~_... .Tieu de cua phu 15 . -1.--- ._ ..!!!.~Q!: ~ ..-.....·--H·-··.- II - .-. _ _ _ _ _ _ _.-_... dong tren co chfr 13. .~I~~~:1~~~yan)~. -- Diu chi mire diSkhAn ------.. ban sao .. --- _. _ " Ghi chu: CO-chit trong cling illQt van ban ~iillg..._._ _ ___ - Website: XXXXXXX 11 __ _.-. . .h'~ " . __ _.~ -....._- -_ ..iil:-··-··········--_·_······ ········ · · .Bo K€ hoach va Bau ttr.-_ __ 13M14 Dimg.. tUm I DlJTHAO _ X'.....- 10 Chi .. __ ....-_.. .. _... m . -'J.---..._--. . -.....BO NOi V1.. -_.. .!?~ va s..~l!!!:_~L!.. In hoa.' F01 . -_ din vB ph!UIIvi hru hanh __ __ _ ._- DUng ....~ CHU VIET TAT "_ -..-.~.---~ ~£__ ~2 ~ ~~~? J. .._. nhung 3 -z """" "'(_ '- /~ .. Clan h va flfl'. .-.-·:··Gfrl··nh"i"€u·nar.- Inthuimg _ - 13-14 ~ fXmg. .. _ _ .._ In thuong _ _.. -_ -_ So trang . ~.. '" --- 10 In thuong - t------ 11-12 - _ .. · ·_·--_ · .. F' .. - 13-14 --_ Dimg. _:..-- - -----....!!!~~g_r--J.!. ~~...- -t-.. __ __ _ _..--... --.-.-. 13 14 --.. tna . .: .._ -(--_..- -_ ····i·~t"·.~~~:111 ·· Hoan Kiem.....'~. vi du: Qu6c hieu..-.__ _ _ luc _. I DlJTIIAO J.-._ ...-~...I----..Fax: _ -_ _-_.giam phai th6ng nh§.. - _ __ .... _. ". -... ...-..

. Nghi quy~t CM HQi dAng quan tri Mau 1.11 .Cong vAn Miu 1. GiAy gi6i thieu .3 M~u 1. QuySt dinh (ca biet) (quy dinh true ti6p) cua Tmrong true IIDND- . GiAy nghi phep ....18 M§u 1. GiAy moi . Quyat dinh (ca biet) (quy dinh tnrc ti€p) .GiAy bien nh~ he sa .1 ...2 .17 M~u 1..9 Mlu 1. MAu trlnh bay ban sao vln bin MAu 2.7 Mdu 1..2 Mau 1.12 M~u 1. COng dien .1..8 MAu 1. GiAy di dU'img .19 . GiAy clnmg nhin .10 MAu 1.Tlnr cong Ban sao van ban 2.1. Nghi quySt (ca biet) cua Tlnrong true HDND Miu 1.van ban c6 ten loai ella cac Ban HDND . Quy8t dinh (ca biet) (quy dinh gian ti8p) .'-----"'_ _ - _ - • -s: Mau 1..5 ~u1.. Van ban co ten loai ella Doan Di)ibi8u Qudc hoi .6 M&u 1..15 Mau 1.13 Mau 1....1 Mlu 1..Bien ban .Phieu gtii ...14 ~u 1.16 Miu 1.1 ..4 . Van ban e6 ten loai khac .Phieu chuyen Mftu 1.

.Nhu Ditu .... NGHjQUYET (5) .... s6 hreng ban phat hanh (neu can)....... chile chu quan true ti8p (nau co). 2 ..~ (6) ...... (4)......... (8) Ky hieu ngum danh may... tf.....•.... C ancu " ...(1)............ Quy'ET NGHJ: Di~u 1 Di~u Di~u .. t..1.. ............ .. TO (2) coo entre eONG BoA xA HOI can NGHiA DOc lip ......... VllT NAM > S8: !NQ~......TV do:_ n............ " ........... (5) Trich y~u nOI dung nghi quy~. QUYEN ~N....... tA chirc ban hanh nghi quy&.....~ .. .LUll: VT.. ) ...... t8 chirc ban hanh ngh] quy~.nh phuc thang ).. TC QuAN (1) TEN co QUAN..1. ddu) H9 via ten Ghi chu: (1) Ten co quan.........'.. Nui nhQn: ... nban ban va.Nghi quy~t (ca ~i~t) TEN CQ.. (1) Chfr vi~ cit ten don vi soan thao van ban va sB IUQIlg ban hru (n~u cAn).. (2) Ten co quan..... (6) NOi dung nghi quy~. Axx(8).. .....•......C3JlC:lr • t~ ••• t ~ ••••••• " "' •••••••• .... ....•... ...• ngay nam 20.." (3) Chtr vj~ cit ten CO' quan. 4 ......... t ~ •• " t •••••••••• ....... IcY...... (3) ..... (4) Dia danh.... ... TRAM QUYEN BAN HANH ~....... CHUC VI) CDA NGUffi (Chit ICY ...._" " "~ Miu 1..•.

.... ~~. . .. (7) Chfr viet tit ten.. . . DO" 1 leu ....... .. .....0...... ...H.. a a .. .... .~ ~ Dleu ol. . 1& xi.... ... (1) ••• dan ngay 26 thang .nh phuc thang ndm NAM.. NGHIQUYET .xx(8). can cir .. (5) NQi dung nghi quY&.. . th1 tdn).. thimh phA thuQc tinh. ..• (1) ..... (8) Ky hieu ngu(ri dAnh may. ~... (2) .•• DAN CQNG HoA xl HQI CUUNGHIA vrer Bfc lip ....Mlu 1. ( - _ "'-_. Uy ban nhan . (4) .. ~ iII iII . ddu) TICH (6) Hqva ten (1) TSn tlnh.. (3) ••.. A.. .i- "' "' '"' •• ~ ""III" '"' ~~ /..nhfut ban va sA luQ'tlg ban phat bilnh (n&! dIl)..Tv do ....... sA: INQ-HBND ... Ghi d.. THUONG TRve HQI D6NG NIlAN DAN Can cit Lu~t Td chrrc H6i dang nhan dan va 11 nam 2003. ND'i nh'n: .. .. (4) Cac can ell We ban hanh nghi quySt.Nlnr DiSu . (fan vi SO(Ul tbAo va sA luqng ban luu (n8u cAn)...d: de 3 ...Lim: TM. 10 ... .l coo nguoi IcY (ph6 CM tich)." v30 wac chec vu Chit tich. (2) Dja danh. . .. .. ben dum ghi chite V1.... ~ .. .....• ngay 20....Nghi quy~t (ca biet) cua Thtrlrng try-c HDND HQI DONG NIlAN •.......7).... thanh ph6 we thn6c Trung uong(ten thi xi..1...... QuytTNGHI: (5) + ....1. TmtONG TRve HDND em) vr........... ......... .... ~ + .. (6) Chile vu Clia ngum kYo truCmg hop Ph6 CM tich duqc giao kY thay CM tich thi ghi ehii vi&: cit "KT. (Chft kY...... ~ .... (3) Trich yeu nQi dun~ nghi quy&..

Can ctr .. . .. Noi nhlin: .... ... ..1.. t . '. ~..... I ............2 .... (8) Chii' vi&: nit ten dan vi soan thao van ban va sB hrong ban hru (n&..... tit 4 .. HOI DONG QUAN TRI CHUT}CH (7) • (Chit . ......... (2) Ten co quan........... TEN CQ....... ben dum ghi chirc V1) cua ngiroi ky (Ph6 CM tich).....1........ (7) Chirc V1..xx(9).........." .....Nhir .. dau) HC} va ten Ghi chu: I) Ten C(J quan. (3) ..... ................. Di~u ...:........LtJU:VT. .. thong nam 20 ........... 16 chirc ban hanh nghi quySt..... ...... t6 chirc chu quan true ti6p (nau co) hose Cong ty me (nSu cAn)... (2) ••• Can cir . a ~ ~ ~ ~ ....................l CM tich..Nghj quySt cua Hqi dAng quan tr] CONG HOA.lI1g ban phat hanh (nSu cAn). cin). t . ." vao tnroc chirc V1...Til do ......... niau . ......... ...... QUYETNGH!: Di@u 1 (6) .(8).. ............. TM..... ngily sa: INQ.. (5) Trich ySu noi dung nghi quyet.................. .... .... (5) "' ............ TC cuu QuAN (1) TEN co QUAN........l cua ngirci IcY................. ~ p ....... IcY. nhan ban va sBlu(.......... t8 chirc ban hanh nghi quySt.. HQI DONG QUAN TRI .H.............Miu 1.nh phuc '" (4)..... (4) Dia danh......... NGHIQUYET ... T6 cmrc (2) xX HOI CHiJ NGHiA VI¢T NAM' DQclip . (9) Ky hi~u nguoi danh may.. (3) Chii' viet tAt ten co quan....... (6) Noi dung nghi quy~t.... ~ . A... tnrong hop Ph6 CM tich dUQc giao ky thay CM tich thi ghi chii' vi~t "KT..........

Uy ban nhin din. n$u thAm quyen banhanh quyetd:)Dh thuc. Dleu 1 (10) ..• Vien trU'ang Vi~n .. ".. .... ).. QUvtTDINH: ..Quy~t (flub (quy djnh CQ.(12). TO CHirc (2) trvc ti~p) CQNG mN BoA xA DOc l. ... QUYEN~. de nghi cua ot ... cac tnWng hop khac thuc bien theo hu6'ng din tai Khoan 1...• (6) Trfch y~u n()i dung quy& dinh..nb ph6c U(n CHiJ NGBiA thdng V¢T NAM sa: (3) IQD~ (4). II . TM. ell' f .... t6 elnrc thi ghi Cbuc vu ella BQ... C\lC wlmg Cue .).. (2) Ten co quan. truimg hop cdp ph6 dlrQ'c giao leY tbay nguOi dUng dAu co· quan thi ghi cbii viet tit "KT.• CM tich .Miu 1. (5) ngay '.. fA chuc h* chec danh nhA nuoc ban IWlh quy~ dinh. 16 clnrc)... ~ . TC em) QuAN (1) TEN CO QUAN. .. nam 20. (8) (9) . ... .." ~~ ••• ~~f-"" ~ ••••••• ~"' ".. QUYtTDiNH ". J. . quy~ han cua co quan. Uy ban·~ dan. I . NISi dung quya djnh.. . ICy.. dA ban lW1h Ctuyet dinh (vln ban tha11h .f~ · Ir •• + ·~ I.. . to chirc hole chuc danhnhA mroc ban quya dinh. cUA NGlfiJI KY (11) . ben dum ghi ch(rc vu clia ngUoi leY vAnhin...xx(13). f>i8u 12 caa 1'h6ng til nAy. .... (12) Chii' vi~ tit ten dan vi SOQ... " .c vA ~p ~ l!nh dao h* co quan. .... II t ~ . (4) Chii vi&: tAt ten co quan.TV do .~ """ . t6 chuc hole tan tap th! Ianh ~ (vi du: TM. t6 chec etb (vi d\l: Ban thulmg vu . tA clnrc thi ghi ten tap tha hole ten co qean. ..H..v ... Ghi chu: (9) Cac viin ban phap 1:9lien quan tnrc tiAp den vin dA giai quyet trong n9i dung quySt dinh.). . '...• Giam dAc . t6 chicc chu qUlin tn... . f •••••• ~ ••• ~ •• + ~." via woc ten co quan.II " •• Nui nh(in: . ~ wOng hop kY thay m4t tap thS ta:nh «40 thi ghi chit tAt '~. .rc tift.· . .. Xet . va via 5 .lap..Icw6ng.haDh ghla s6 vi kY~eu c1ia van bin.Luu: Yr._ 'II 4 ••• ~ rnAM QUYtN BANHANH Coo err CAn.' .... ar... hfnh .Nhu Di8u .dUng diu co quan. HQi dAng ... (10) dinh thuQc nguCri..rc tiSp (nSu co)... nhi~m vu. nhan ban va ~ IUQ1lgban pbat hanh (nSu cfut).~ .. ..J.D tlu\o va sA luQ'n8 ban hni (n~ cAn). " .2 . (l1)Quy~n han. (8) Neu cac cAn cU tn. Cl. .. (3) DAi Wi quyat dinh c:iL bieti khonggbi mm ban ..p . (13) Ky hietI nguOi <tanh may. 'II~ Di~u .. 'san ThuCmg V\!. dJu) Hqva teo (1) Ten co quan.. HQidAng . (6) Ve Vlfc ••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••• ~ (7) ~ .. Vienwlmg v... A. Giam d6c. .TM. cWc V\l cUa nguOi ky nhu B9 wOng. . (CJm. (7) N& thAm quy~n ban hanh quya nguoi dUng diu (vi du: BQ wOng (5) Dia danh.." vao trucc chicc vu clia nguOi dUng diu. quy dinh chuc Ding.

ngay QUYETDJNH Ban hanh (Phe duy~t) (5) 418 •••• Il . dB phuong (1) co quan... T6 cmrc CQNG BoA xA (2) Dqc lip . (2) Ten co quan. (5) Trich ySu nQj dung quyit dinh. tA clnrc hoac chirc danh nha nuoc ban hanh quyat ~nh. CM tich ..)... . tnrong hop cAp pho duqc giao ky thay nguci dUng dAn 00 quan thi ghi chif vMt tit "KT. quy dinh.. chirc vu cua npuoi ky nhu Be>tnrong. DiSu 12 cua Thong ill nay. QUYEN ~..n: . TM.3 . nhan han va s6 luong ban phat hanh (nSu dn..... H6i dAng. (3) Chii' viSt t~t ten co quan...lC tru6ng Cue ..... TM... tA chirc thi ghi chirc vu cua nguoi dun¥ dAu (vi du: Bo tnrong BQ. ......." vao truce ten co quan. Uy ban nh3n dan. ... (7) Neu cac can cu tT\1'C ti€p d€ ban hanh quy~t dinh (nhu ghi olui cr mlu 1. tnrong hop IcY thay mat ~p the lanh 40 thi ghi chu vi~t tit "TM. t6 chirc h('~c clnrc danh nha rnroc ban hanh quyat dinh.v . Giam d6c . (4) Dja danh. Cue tnrong.. (4).M~u 1.. Viet1 tru6n~ Vien .Hanh phiic tJuing nom 20.(9). an. Can Xet crr (7) Can ell de nghi cua QUYET llJNH: . (6) N~ thAm quy€n ban hanh quy~t djnh thudc va nguoi dung dAu 00 quan. . " " . C1. H9 va ten Ghi chli: (*) M~u nay ap dung d6i vci cac ~uyBt dinh (ca biet] ban hanh hay phS duyet mQt van ban khac nhu quy che.... )...xx(lO). t6 chtrc d6 (vi duiBan thu6ng vu .. Giam d&.. .. t6 ehirc hoac ten ~p th€ lanh dao (vi du: TM... Uy ban nhan dan... TRAM QUYEN BANRANH .Nh U D leu ...)" . TC cnu QU AN (1) TEN CO QUAN. ... (3) .Luu: VT. .T.Quy~t dinh (quy dinh gian ti~p) e) . . nor cmr NGHiA ~T NAM IQD.. chuang trinh. . ke hoach.." vao tnroc clnrc vu cua nguoi dUng dAu.. cmrc vu eVA NGUm KY (8) (Chu kj. (8) Quyan han.. (nSu co). . ..1.ban hanh quy8t dinh thuoc va ~pthS lanh dao hoac 00 quan. n~u tham quy~n.. ben duoi ghi clnrc vu cua nguoi ky van ban. lli~u 1. A. TEN CQ. . Vi~n tru6ng v. Ban hanh (Phe duyet) kern theo Quyet dinh nay o. . to chuc thi ghi ren t~p thS:hoac ten ca quart. (5) ..).. (9) Chii' vi~t tit ten dan vi soan thao va s3 luong ban hru (n~u cAn). Dleu . r ••••••••••• . (10) Ky hi~u nguoi danh may. 6 . tA clnrc chu quan true tiq.. Noi nhQ. . . (6) ... Hoi dang .. Ten an.. do . . cac truong hop khac thuc hi~n thea huang dfut tai Khoan 1.). Ban Thuong \V..2). . dJu) .

... *...T6 ewe cnn QuAN eONG BoA xA HOI cmr NGW VIET NAM . nam 20 cua ... ......." ••• I ~ t_.... ChU'O'Dg I QUY D}NH CHUNG Di~n 1 Di@u 2 ~ •••••••• ~ ~ ~4 ... ...... TC TEN eo QUAN... Chuong .. rnuc.................) .Min van ban (ban hanh kem then quy~t tJ.... +"........ diem. .... . (1) ........1.. entre vu eVA NGU(n KY. ' (Chit ky.nh) rJ TEN CQ..... QUYEN~.... ~ .. . .. ~ t r ~ Dleu ......lQD.. Dqc IfP . khoan. ~~ 10 11 •••••• ".......... •• ~ .. ~ •••••••• ~ ••••• • . do ...... . 7 .Hanh phuc .. ddu) Nguy~n VinA --~------------------------------------------------------~ Ghi chu: ..J" f~4' ••••••••• . b6 cue co thS . ..TI. .. ~""" I......... (*) Mlu nay ap dvngd8i voi cac van ban: duoc ban hanh kern theo quySt dinh (ca bi~).... ~~ p . 4 4 •• '11 '" ...~ 0... Di4~u •~ * •••••••••• " ChUO'Dg •••• .. ......... A _ ~ TEN LO~I VAN BAN (Ban hanh kern thea QuyJt dtnh s6 ngay thdng ... . (1) Trich y~u noi dung cua van ban... ..... bao gAm chirong..... di~u.... .... ....... Di~u . ... . ..

._ . ( l I) Ky hi~u nguoi danh may.....Htmh phiic .. (2) Ten co quan.. biet). cac tnrong hop khac thuc hi~n theo huang d!n tai Khoan I. (10) Chi! viSt tit ten don vi soan thao v. dB bao cao. the f)~adanh. xX HOI CHiT NGHiA vQ:T NAM DQc IfP ... " .. TC QuAN (1) TEN QUAN.. " '. ... cmrcvu eVA NGlfm KY (9) (Chu .v .. t6 chtrc chu quan tnrc ti~ (neu co)... ... T6 cmrc (2) eo coo eONG BOA.. thong bao.l sc3lugng ban hru (nbI dn).v .. 8 . phirong an... 10/. Giam d5c..1.4 ..xx(ll)... TEN LO~I VAN BAN (6) . Vi~n truOng v.(3) . Uy ban nhan dan.. (I) Ten CO' quan.. eta an.... ddu) Ho va ten Ghi chu: ...... (7) Trich y8u noi dung van ban... . nSu nguci ky van ban ta cAp ph6 ella ngiroi dung dAu co quan thi ghi chfr via tit "KT" vito tnroc chirc vu cua nguoi dimg d&u.. H6i d6ng .. BiSu 12 cua Thong tu nay. Rieng d5i voi tb trlnh them thanh phfut "kinh gui" a vi tri 9a.... kG hoach... via van (6) Ten loai van ban: chi thi (ca biet)..Van baD co ten IO\li khdc (") TEN CQ.Mau 1... Ban thueng vu. thong bao. to' trinh. ' . A.' (9) Ghi quyen han. ). (8) Noi dung van ban.. (4) chocit ten co quan...... co tha an.. .. TM. (5) .._Luu: VT..... Cue tnrong.1 " ...(4). ngay 56: I.~. bao cao v.. ~ ...v ... to' trinh.. ke hoach. nh3n ban va sc3luong ban phat hanh (neu cAn). t6 chirc h~e chirc danh nhA rnroc ban hanh van ban.TV do .. (3) Chii' viBt cit ten loai ban. .. chuong trinh... ben duOi ghi chirc V1) cua ngirci kY vAn ban.. TM.. t5 clurc ho~c clnrc danh nha mroc ban hanh van ban. Noi nh(in: .. quy dinh v. (7) (8) _.. QuvtN ~. thdng niim 20. tB chrrc hoac ten tap the lanh dao (vi du: TM.... ~ tnrong h~ IcY thay m~ittap tha lfulh dao thi ghi chfr viet tit "1M" van tnrac ten co quan.. (5) (*) M~u nay ap dung chung d5i voi da s5 cac hinh thuc van ban hanh chinh c6 ghi ten loai e\l nhu: chi thi (d. __ ..... clurc vu cua nguoi ky nhir BO tnr6ng.....(10).. chuang trinh. ...

... OJ) Dia chi CCI quan. (II) (1) Ten co quan.. 86 Telex.. (6) Trieh y€u noi dung c6ng van. t6 clnrc.. t~ t ~~ " (7) If " : " " ~ " ....v . ' QUYEN . ben duai ghi chile vu cua ngucri kY cong cac tru6ng hop khac thirc hien theo huang dL1 tai Khoan 1.(4) . t6 chirc h~c chirc danh nha nude ban hanh cdng van. ...Hanh phiic . Ha Noi DT: (043) XXXXXXX.C tnrong... Fax: (043) XXXXXXX E-Mail: Ghi ch... . . dja chi E-Mail. .. Vi6n twang v.. (6) nom 20. xA HQI can NGHiA thong VItT NAM DQclip ....Xx(lO).Luu: VT. chuquan true ti6p (nBu co).1.mg ban hru (n6u cAn).. 9 . .. qu~ Roan Kiam... nhan ban va s61UQl1g ban phM hanh (neu cAn).S .. TM.(9)...... f + + + .. tnrong hQP ky thay m@t tip tha. vi du: TM.Cong vAn : TEN'CQ.MAu 1. (9) Chii' vifu:tit ten don vi SO@Il thao va s61uc...TV do .... . leY nhu BO truong. tA chuc ho~c ten ~p thS 1~~. (7) NQi dung cong van..... chirc vu cua nguOi... r r ~ • • • • • • t . . ~ • i" . .. ~ . (4) Chit vi&: tit ten dan vi (Vu. tA.(3) ......... • .... ....Nhu tren . (Chit ley.... (2) Ten CCI quan. . Di&.. TC can QuAN (1) TEN CO QUAN~ TO (2) cmrc ........ (10) Ky hieu nguCri danh may.. hoac chile danh nha mroc ban hanh c8ng van. n&! nguaj ky cOng van la cap ph6 ella nguoi dung dAu co quan. 12 clia Thong tu nay.. * N~u noi nl$l (kinh sUi) Iii nhimg chirc danh.. Website: . ddu) Hq va ten sa xx ph8 Trimg TiSn.I. .. s6 Fax.. Kinh giri: . bo p1$l chue nang) soan thao cong van.. ngay S6: V/v 1. :thi pMn noi nhan khong ghi "nhu tren" ma ghi tnrc ti€p nhimg chile danh.... (5) ....... clnrc VI) Ayvao... A.... . Uy ban nMn din. lanh dao thi ghi ehii viet tit ''TM'' tnroc ten co quan.. .. . CmJC VV CVA NG1fffi KY(8) .. phongban..n). • lL:\N..... chile vu cao cApe~ Nha nuoc........ (3) Chii' viet tit ten co quan. " _. van.CONG BOA... 56 dien thoai. (5) Dia danh... t6 chuc tA chile (8) Ghi quy€n han........ . Website (nau c5. Ban thuong vu. CI. Giam (f&.. TM. * •• I '" ••••••• ~ •• .. HQi dang: .. Noi nh(in: ....... tA chile thi ghi ehfr viet -cit "KT" v~ tnroc clnrc vu cua nguci dung diu. .

.. cmi TJCH de ... ..A.. '" '" . . thanh ph8 thuQc tlnh. sd luong ban phat hanh (nau ciln). .. (1) Can Cll Luat nam 2003. IcY va ddu HDND) HQ va t~n trful. THUONG TRUC HDND ~ CHUTJCH(8) (Chu .. ... . (3).. Di~u 1 - .......H\lob pbuc .. . S6: .. TM.• ..xx(1O)..... (3) D. thi (2) S8 thir nr dang ky quy~t dinh cua Hoi dong nh§n dan. .. (l~) Ky hieu riguai (tanh may. (7) Thfun quyen ky van ban .. (S) NSu Ph6 CM tich ky thi ghi: KT.'xi. uY VIEN TRUONG CBiJnCB TRue s( 10 . ......... .......... . (4) Trich yeu n6i dung quyGt dinh...... t6 chirc Hoi d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan ngay 26 thang 11 (5) _...... (6) Nai dung ~uy&: dinh. . thanh pM true thu6c Trung uong... nhan ban v 1..n: ·~ Dleu .. Ghi chu: (1) Ten tinh.. q~ thi xa.. .a danh.. _ . NSu Uy vien Tlnrong tnrc kY thi ghi: PBD can TIeR KT.lQE>-HE>ND Ve .1. (9) Chii' vi&:cit ten dan vi soan thao va -Iuong ban hru (nau can)... ....T NAM' DQc I$p .... (9) . (5) Cac can ClI khac ap dung ban hanh quy~t dinh.Quy~t djnh (eal bi~t) eua ThU'irng trtrc HC}i dAng nhan din HQI DONG NHAN DAN .... QlJYET DINH (4) ••••••••••• '•••••• ••• THUONG TRl/C HQI DONG NIlAN DAN ..... .TV do .• (1) ••• CQNG HoA xA HQI cnn NGHiA vQ.. ngiry thang ndm 20 . -Nhu Di~ .... . QUYETDINH: '" (6) '" '" '" ... ~ •••••••• I ••••••••••• ~ •••••• _. .. huyen.. Noi nh(i.....MAu 1... ..LUll: VT....6 ... " _...... . (7) . . (2) ..

.. <II (6) to I • • • ... (3) . .. (8) .... (6) NQi dung van han. (5) .. . thanh phB true thuQc Trung uong. .Miu 1... phuOng..T NAM DQclip .. .xx(9).. . (M[u nay dung chung cho tAt ca cac loai van ban c6 ten loai do cac Ban cua hanh). . . (5) Trich ySu noi dung van ban.. (4) . ~. .._lI . f..(2).•• CONG HoA xA H(U CHU NGBiA VIf.1. (2) S6 thu tu dang ky van ban cua HQi dAng nhan dan. (1) .. (3) Chii viat tAt ten loai van ban..: .. NSuPh6 TruOng ban ky thi ghi: KT. TEN LO~I VAN BAN .. f • '" • • • • . tharih phB tllUOc tinh. . ... nban ban va sB hrong ban phat hanh (n€u cAn). Ndi nh(in: . (9) Ky hieu ngum danh may. • • . xa... .1....Hanh phiic I sf. r . (7) (8) Chfr vi&: tit ten Ban soan thao va sB luong ban luu (nSu dn).LUll: VT..•.. huyen. • ~ • • • • .. ••••••••••••••••••••••••• ... • ..A.. . BAN KINH TE NGAN SACH TRlfONG BAN (7) (Chft . ~. -HDND A .... quSn. tht trfuI.. . thi x!. •• • . f 10 . ~ '" ~ "') .. TRU'ONG BAN PH6 TRU'ONG BAN Hoi dAng nhan dan ban 11 .... . • ..... IcY ~adc1uHlJND) H9 va ten Ghi chu: (1) Ten tinh.. • ...... • . ngay thang niim 20 . 4 .. (4) Dia danh... • • .Tv do .. .7 .. TM....Vin ban co ten lo~i cua cac Ban Hqi d6ng'nhan dan > HQI DONG NHAN DAN ..

..'aa ••• '0 •• .... . . A... ( I ••••• ~ •• J (Chii 10/... thanh pha tnrc !huQc Trung trong.. • •• • ~ . ..... • • • " . TM.. • .. I ••••••••••• " . .. ... ... " ' . TEN LO~I VAN BAN ..... . ... .. .Miu 1. (6) Th1n quy~n ky van (4) T rich yau nQi dung van ban... sa luong ban phat hanh (n8u cfut)..·o a _ .1 (2) -DDBQH .. • • ... .. . '" " Noi nh(Jn: . .I........ (I) CONGHOA xA H(n CDn NGHiA vrsr NAM DQc lip ~TV do ....a ••• ~ ••• or ~" • ..~ 'I" ••• (4) (5) t •••••••••• .Luu: vr. .. ..Hanh phuc sa: ... ... .. .. .... (9) Ky hieu nguoi dinh may.... •• ". .._ ~ .... • .. Vin ban co ten Im}i coa Doan D. (M~u nay dung chung cho tAt ca cac 10. (5) NOi dung van ban.. _ . ~. ten loai van ban Doan leY vcri tMm quyen rieng thl khong co dong quyen han........ (7) NfuJ PM Truong doan ky'thi ghi._ •••••••• 0 oi- ••••••••• ••• ••• '. ..\i c1la Doan f)~i bieu Qp& hOi)..... ... ~ •••••• ~".. ban. • • • . • . or .. DoAN DAI BIEU TRUONG DoAN ouoc (7) HQI (6) . .' ' ••••• et "' p r .. 't.xx(9).8 .. • ..~.. ngay thdng nam 20. ddu DDBQH) Hq va tin Ghi chti: (l)Tentinh...(3). . _P 4 .: KT.... .i bi€u Quae hqi DoAN f)~I BIEU onoc HOI ••.." •• ~ •• .. _ •••• ~ t •• ~' •••• po.. '" . . TRUONG DoAN ' PHO TRUONG DoAN (8) Chit vi~ ~t ten dan vi soan thao va sa IUQ1lg ban hru (nau cAn).. ~ •••••••• ••• I ~ ~ ~.. N~u Tnreng 12 .... .. (2) Chit viet cit (3) Bia danh.1ivan ban cO tBn 10. .. .8) .... .. • .. .

•• It.Liru: VT.... (8) '" .. TO cHirc (2) (1) CQNG RoA XLi HOI can . (2) Ten CC1 quan..p . . (4) e. TC em) QuAN S6: /CD. •••• ~ ••• ~ •• ~ ~ ~ ~ 4 ••• ~ ••• •• ••• ·~···. (8) N6i dung dien... t3 clnrc hoac chirc danh cua nguoi dUng dAu. • • • • • • •• " • ~ • •• ••• L • • • ••• 'I- • • • • • • • • • • • • • • •• '.Min 1. (10) Ky hieu nguoi dAnh may. TEN CO QUAN... • • • .. • • • •• ..9 .. (6) Ten CC1 quan.H:}nh phuc .(3). 13 ..... - " (6) dien: .• 11 "1...... tB chirc ho~c chirc danh nha mrcc ban hanh cong di~n...... (7) Ten CC1 quan. . dtiu) Ho va ten • Gbi cbu: (1) Ten CC1 quan..a danh.. • • • .. (9) .. CONG DI1J:N .Cong difn TEN CO QUAN..... (3) Chii' vi8t tit ten CC1 quan.. cmrc vu CVA NGUOI KY (eM ...A.I.xx(lO). '" . ~ • ~ • • .······ ... (9) Chii' vi8t cit ten don vi soan thao va s61UQ1lg ban hru (nfut can). .. nhfut brut va s61u(]llg ban phat hanh (n8u cAn).. ngay NGHiA VJlT NAM DOc I.N... t& chuc ~ diQn.Til do . t6 chuc hoac chuc danh nha mroc ban hanh cong dien. '" . (5) . ... t6 chuc chu quan true ti8p (nSu co)... " '" '" QUYEN IL. . (4) thang nam 20. kY. '" NO'i nh(in: •. (7) . (5) Trich y~u noi dung dien. .

(6) o (7) . . .. nam 20...1. t6 chire ban hanh giAy moi (3) Chii vi6t cit ten CO' quan. ... Ong (bel) 1'0. .. I' . .. • . .. . " ... . . . QUYEN ~.. (Chu 10/. (2) " ... .. ••••••• ~ . . . chU'c \'\1. t6 ehlie ho~e hova ten. " " . .. ... CHlJC vu CUA NGUm lIT • Liru: VT. . . . ..••••• Min Q •••••••••••••••••••••••••••••• (5) . ... " ~ •••• GIAy ~ ••. quan. . du •• ~ . . .. . .. •• Thai gian: . (7) Tcm (noi dung) cua cuoc hop.. .A. • . • . (4) Dia danh. ..... .nh phuc . ..~ p •••••• ~ '_. hQi nghi v. hQi thao.. TO CmJC (2) CQNGBOA xA H(n CHiJ NGUiA vrer NAM DQc lip . . ngay thong sa: . : .. . TC Cm) QuAN (1) TEN CO QUAN.. .T. • • " .. .. tran trong kinh moi: ~. (8) Chii vi8t tAt ten dan vi S04Il thao va sA hrong ban hru (n~u cAn). .(3)....... ~... (9) Ky hieu ngtrci danh may... tA clurc chu quan true ti€p (n6u c6). t6 clnrc ban hanh giAy mei. . ... d&u) Hq va ten Ghi chu: quan.Gi§y moo TEN co QUAN... 'II /GM... . .. .. . . .. .xx(9).. . . (6) Ten CO' quan. ~ ~ . . .... ...: . . (1) Ten (2) Ten 00 CO' 14 . . .. (4).. .. .v . .H. (5) Trlch y6u nQi dung cuoc hop.... (8) . ........ ..... .Miu 1. . do .10 . nhan ban va sA hrong ban pluit hanh (n~u cAn). don vi cOng tac cua nguoi duQ'c moi. . ft '" ~ Dia di8m: • . .. Noi nh(in: ..

. (1) TEN CO QUAN..Ty..... Gng (ba) Clurc Vl... h. (4).Giiy giOi thi~n 'TEN CO QUAN. (4) Bja danh..( ngay ray ..... ddu) -Liru: VT.. ~ •••• _ •••• VS •• 44 •••••• viec: t .Hanh phue .Min 1. tA chirc duoc va don vi cong tic cua nguoi diroc gi6i thieu. 16 chirc chit quan tnrc tiSp (nEu co)... G·" nay co gia tn dJ.l: Diroc cir den: (6) . tA chtrc ban hanh van ban (cAp giAy gi61 thieu). va ten " (5) Ho va ten.. (2) Ten 00 quan..11 ... " tran trong gici thieu: (5) ._.. (2) ... Ho • "Ghi chu: (1) Ten co quan.. gici thieu toi Iam vi~. TC coo QuAN S6: /GGT.. t& chuc ban hanh van ban.....c l"p ...... QUYEN ~N. ... .. GIAV GIm THI~U .. . en et . 15 . ngay thang nam 20.do .. .. tt ~ '" t~t t .. ....(3). hoan thanh ~ •••• D~ nghi Quy co quan tao di~u kien dS eng (ba) co ten nhiem vu. Nui nh(in: .. cuuc V1) eVA NGUm KY (ChU kj. a tren /. .. 1. T6 CWC (2) CQNG HoA xA HQI CHiT NGHiA vr¢T NAI\i Dq.. .... clare vu (6) Ten co quan.. (3) Chii' viet tit ten co quan. . ~ .Nhu tren....

Thanh phAn tham du: " . '" ta (4) Ten cuQc hop hoac hoi nghi. "' ~ (Chit kYo ddu (neu co)) Hq va ten Ndi nh(J. nam Cuoc hQP (hOi nghi.n: Ho va ten ... Th" glan b!. . (3) . d. m.. 56: TC cnn QuAN (1) TEN CO QUAN.12 .. (2) Ten co quan.. (5) Ghi chile vu chinh quytn (nBu cAn). t6 chircban hanh van ban.. THUKY (Chu.. T6 CmJC (2) CQNG BOA DQc 19P . .Hv. . 16 . at au: f)" d'" .kY) CHirTOA.1'1}' do . gio . . hQi thao. (5) Ghi chu: (1) Ten 00 quan.Bien ban TEN co QUAN...Miu 1. chirc chit quan true ti~p (nfut c6). Chu tri (chu toa): Thir ky (ngiroi ghi bien ban): Noi dung (theo di6n bi8n cuec hOp/hoi nghilhoi thao): .. hOi thao) ket thuc vao . . ngay thang . . " (3) Chfr vi&: tit ten co quan.nh" phiic xA BQI CBiJ NGH~ ~T NAM IBB. BIEN BAN ~ (4) .a lem: . J..l.. t5 clurc banhanh van han.

(6) HQ va ten.. (4) Dia danh.. (8) Ten nguai hoac co quan gui hd sa.. (2) Ten CO' quan. noi cong tachoac giAy to tuy than cua ngu(n n6p he.. BoA xA HOI can .. ngiry ndm 20. + (5) ~ ~ t '" 4 " . sa eua: rep 9D 0 Dng (ba): . .. 16 chirc chu quan tnrc ti~p (n8u co)... Noi nh(in: ....... giiy to....Giiy bien nhin TEN co QUAN. Clurc vu.... TC CHU QuAN (1) TEN CO QUAN...... nh'" h.Hsnh phuc thang . dan vi cong tac: .... TO CHifC (2) S3: /GBN. HoA sO' ••• BIEN NHAN • '" t .13 . (8). . ..... (7) Uet ke dAy du. . Ghi chu: nhan nhan 17 .(3) . .TI}'do . 1 2 3 ~ -1'" ~ '" (6) '" '" .Luu: Hd so. (5) Ho va ren. (4)..... CONG .MAD 1.. ...... .... t .. chuc vu va don vi cong tic cua nguoi ti€p nl$l hd so... td chuc cAp ~Ay bien hd so.. (3) Chfr vi& illt ren co quan.. f .l. bao gam: (7) .. cu th~ cac van ban...... NGUm TIEP ~N He va ten (1) Ten CO' quan. ........ GIAv Ho va ten: '" '" . D-a t·J.. . ... . to chuc cAp giAy bien hd so. tii lieu co trong hd so. so..I.... NGHiA VIET NAM ll{)c Ijp . .. . -to ~ ..... ..... ...

. ... ... (4).. tB chirc cM quiul true ti~ (n~u co)..... ...l th~nguoi. TC COO QuAN TEN CO QUAN. . ... . (6)... ... .... ~ ... 8\1' vi~c> vAn dS duQ'c chung ~.... . ....... BoA xA HOI CHiT NGHiA VI$T NAM DQcl... . .. .. (3) (4) (5) (6) (1) (2) Ten 00 quan.... • . ...p ...... . .... ... .... dau) KY . ... . HC}va ten Ghi chu: (1) Ten 00 quan. . ....H\lnh phuc thdng nam 20 ....._ .......T'1 do . .. .. • . 18 .. . ... ......(3). ~+ •••••• ...Luu: VT.. " . _~.. ... ...... . .... .. ... I . ... ~ ....... N6i dung clnrng nhan: xac dinh Cl. ......... . .. . t .. • .. . .... ......' (2) '" . .. ngay GIAy CHUNG N~N .p clurng nl$l... ~ ••••• ~~ ••••••••• t ~ (5) .. S6: /GCN..... .. . .... .. ..... '" '" Noi nhpn: ... ... ." ............. ... . Chii' vi& tit ren co quan. ... ~ ... Ky hi~u nguoi danh may........Axx(1). . nhan... ... "" • +.. ••• " t .. ~ . ... ... cmrc VV CUA xctror (Chu kj..... .. . to chuc cAp giAy clnrng ~ay Dia danh. ....... .. QUYEN ~.... • . nh3n ban va 861uQ'ng ban phat hanh (nSu can)........ clnrng nhan: ...1........ .. .. Chii' viet tAt ten dan vi soan thao va s61uQ'llg ban hru (nen cAn).. . .. ... .... .... ... _ ~ •••• t~ ... TO CWC (1) cQNG (2) ... . ...TEN co QUAN... tB clnrc d... ...

..... GiAy nay co gia tri bet ngay QUYEN ~...( en Xac nhan..(3).I... gian fr nm. CHUC \TV CVA NGUm KY dJu) (em Jry: HQ va ten _. I I Den . ' en ac: (5) .... " ...... TO cmrc (2) S3: (G£)f)•. cong t' .. ...... J..'.. --{ l ! ! Bi .... .H. Ben ...... "..... . NOIDIVA DtN Ngay thang Phucmg ti~n DQ dAi ching dtrirng (Km) ThO. . .. .. cua cO' • quan (to chUc) noi di...... ngay thang ndm 20. ... "... .. ....TV do . d~n I -J f)i .... .... GIAy DI DUONG cap cho ang (ba): Chile vu: N 0'1 d llQ'C Cll dJ.... 19 ... Bi ... CQNG BoA xA nor CHU NGHiA V¢T NAM DQc lip ."..15 .....TC cnr QuAN (1) TEN eo QUAN..nh phuc .... ....... (4)...Giiy di dU'irng TEN co QUAN....... d....Min 1.

... (2) Ten CO' quan.......! c§p di dirong: 2.. Di J.... ~~.. t6 chirc cAp giAy eli duOng.. chirc vu va don (4) Dia danh.. "' ....Ve circe: ve x d= ............ 1 i 4 . (3) Chii' via:: tAt ten co quan.. Phu cftp hru tru: ~....... Den . + .......". t5 clnrc cAp giAy di direng.. 1 Ve nguoi: ve x d =...... .. __ ..... ve x 1.. ~ .. NGUOI DI C6NG TAc (Chii' kY) PHV TRACH BO P~N KEToANTRUONG (ChUkY) (Chi¥ kYo dau) Hqva ten Ghi chuo' Hq va ten Hq va ten (1) Ten co quan. (5) HQ va.. .._...Phong nghi: ........ " ....... Di ... Ph\.............Ph\! phi lAy ve bang dien thoai: ... Di ~~ ........... t& chirc chu quan tnrc titp (nSu co).... vi cong tac cua nguci duoc cAp giAy..... Tong cQng: .. d d d ...... w ve d d x =" d = ... I -l I D6n ...... d d d ........D€n . I Den ... . 20 .. ~ c . ~ . ten.

(8) Chii viet cit ten don vi soan thao va s51uong ban hru (nau c§ll). AI. ... (7) . dau) Hq va ten ICY Xae nhdn eua 9(1 quan (t6 chec) .n: . . . TC COO QuAN TEN CO sA: QUAN.B...TEN co QU:AN. .kj. ... ddu) Hq va ten Ghi chu: (I) Ten CO' quan. .. .. t6 clnrc eM quan true ti~p (ntu co). (6) Noi nghi phep.... Noi nh{i.... . ... hl. .. hOQc chinh quy€n ilia phuong nai nghi phep (eM kj.. ...... .(3). (7) Nguoi duoc cAp·gi§y nghi phep. chirc Vl. (4) f)ia danh. .~+ Clnrc vu: N gh'1 Phe Oam ~p . . Ong (ba): . .1 va dan vi cons tac cua ngiroi duoc cAp giSy phep.... . ...'( ••• ~. (8) ." ngay e tu . to chile cAp giay nghi pbep.. ngay thong nam 20.• ~~. .. cAp cho: . .. 21 . (5) Ho va ren. ella ang (bel) (2) .. •••••••• ~ trong th" glan: 01 . tai. TO CmJC (1) (2) CQNG BoA xA HQI CHiT NGHiA ~T Dqc lip . (6) ... (5) . k1.. . ......... . ..Tv do . QUYEN ~N. uen . GIAV NGHi PHEP Xet Don xin nghi phep ngay .".. (3) Chfr vi$t cit ten co quan.~ ••• ~ ~ •• aa .. CHUC VI) CVA NGUffi (ChU.. ~ •••• .Luu: VT. (4).. .. . (2) Ten CO' quan.t ngay e • ~ •.. ttl chuc eAp~y nghi phef. .nh phue NAM /GNP....

.. W cbtrc cM quan true tiSp (n€u 00).17 Phi@uchuy~n M TEN Cd QUAN.. . " " PHIEU CHUYEN .... T6 Sd: cane (2) CQNG BOA xA HQI can NGHiA thdng VJ:tT NAM DOc lip ... "I'~ hay nQi dung gi.. (4) Dia danh.' Noi nhl)n: ... VV CVA NGUOI KY (Chii' kj. .. (3) Chfr tit ten co quan.. ngay niim 20. '" (2) co nhan diroc (5) ..Hanh phiic .. kiem tra.. • '_L':'_ ~ • ~ .. J.. phiSu ehuyen khong dn hru nhung phai duQ'c vao sA dang leY tai van thu 00 quan... ~p th~h O@C van ban tal U. (6) (7) QUYEN ~N.an au..l...Miu 1. .(3). (8) Thong tlurong.. .. Kinh chuyen .......... e (5)N eu cu th~ d an.. giai quy6t. (4). TCCHUQuAN(I) TEN CO QUAN... tB chile dB thea doi. ..TY' do .. .. ddu) HQ va ten Ghi chu: (1) Ten co quan. ve van d~ e: e .. (7) Ten co qUaIl. IPC·. .. t& chtrc nhan phi8u chuyen van ban... tat lieu....... " CHUC xern xet. th u cua ca unan. to c h'ire nao... tA chile ban hanh phiSu chuyen...... (8) . (2) Ten co quan... (6) Ly do chuy€n. via A 22 . ).:U cua CO quan.. t& chtrc ban himh phi8u chuyBn.....

.. (4) f>ja danh........... (2) Noi nh9n: ......... CHUC VV CUA NGUm KY (Chu kY. nam . ... ~~ f f f ~ (5) + ~ . (6) .. thang . ... (4)..N. . ~ ~ .. t& clnrc ban hanh phi8u gui. TC cnu TEN CO QUANf T6 S8: cmrc (2) QuAN (1) CONG HoA xA nor CHU NGHiA VJtT NAM Dqc I... ngay . t t 0I tt t.. t& chirc deS thea doi.. .........p . (8).. tai li~u sau: (2) girl kem theo phi6u nay cac PHIEU GiT) ·1: 2....... t\i li~u.. Sau khi nhan diroc.. ..Miu 1. t6 chirc nl$l phi8u giri va van ban. (2) Ten ca quan.. /PO... ~ ...TV do ....Phi~u gUi TEN CO QUAN.....n (ChukY) .18 .... giri lai phiBu nay cho QUYEN IL). (7) Phi&! giri khdng cAn hru nhung phai diroc vao sA drutg kytai VT co quan. kiSm tra........ ... van ban.(3)..1... .......HI] va ten Hfl va ten GM chu: (1) Ten co quan...... tii ]i8u d6ng tru lieu sa. tai duQ'c giri kem thea phieu girL (6) Ten co quan t6 chirc nl$l phi8u girl va van ban. .. . 23 .. (8) Dia danh noi co quan. tA clurc ban hanh phi8u giri...... (6). NgU"oo nh..... . "....." .(7). ddu) ... dc3nghi " ... t& clnrc chu quan true tiSp (n&! co).... .. (5) Li~t kS C\1 thS cac van ban. ............... (3) Chfr viet t3t ten co quan.. ..' 1 "" · ttt 0I .H~lUh phiic . ngay thang nam 20 .......

........ (6) Logo cua co quan....... (5) ...................... Thu tham hoi.TV'do .......19 -Thu cong TEN co QUAN...... t6 chirc..... ........ ngay thong ndm 20.................1.. 24 . cmrc vu eVA NGUm Gill THlJ' .... Thu khen. tA chirc. ~ •••••• ~ ~ J ~ 4 + •••• ~ .......... TEN LO~I THU eONG (3) .... (ChukY) Hq va ten Ghi chu: (1) Ten co quan........... flOc I~p ............................ (4) Trich y8u noi dung 11m congo (5) NQi dung Thu cong......... (4) ..... CONG HoA xA HOI CHiJ NGBiA VI¢T NAM ..... ~...... ChiI y: 11ru cong khong dong diu cia C(1 qUaIl.......~ ..... Thu chia bu6n)..Mio 1..Hanh phuc (2) . ..... t6 clnrc noi cong tac cua nguoi ban hanh Tlnr congo (3) Ten loai thu cong (Thu chuc mung..... (2) Dla danh......... .. TO CHUC (1) (6) ........ + •••••••••• + .......

THONGTU ._ t "' ~ *... HiJ N9i. •••••••••• CQNG HoA Dqc I.... 111 •••• 111 •• •••••••• ••• "' •• t ~j ~ _....'/SY(4)Not nh(in: ..p ..30D...... ddu) ICY (7) Nguy~nVanA Ghi chu: (1) Hinh thuc sao: sao y ban chinh......... t6 chuc sao van ban......Luu: Yr....1 ~Ban sao van ban BO " 11 . xA HOI CHiJ NGHiA VJtT NAM s6: ... Nui nh(in: . chirc vu caa nguoi ky ban sao.... .(3). .... BQTRUONG (Chft ky.... ~~ . trich sao hoac sao Iuc..... ngay... thang nam 20. ddu) ........ .1. .A... 25 .ITT -B. (6) ... (6) Dia danh... ngay thong niim 20....... " ~ .......... *- ~ ~* ......Luu: Yr. se (7) Ghi quySn han. __ .... (5) .. Nguy~n Vin A TEN CO QUAN............ (5) Chfr viBt tAt ten co quan..... .... 120... - QUYEN IL:\N.. tB chirc thuc hien sao van ban. TO cmrc (2) SAO Y BAN CHiNH .. ~ ..nh phric i.. (2) Ten co quan.. CHirc (Chit vu cUA NGUm kY........ .M§u 2..... . (1) s6: ..H... ~ "' ... (3) ban sao.....TV' do . (4) Ky hieu ban sao.... ...

ang Giong. sau dAu hai cham trong ngoac kep (: ~'. Thanh Cat Tu Ha. Vi du: thanh ph6 Thai Nguyen.1. Ly Thai T6.. sau diu chAm hoi (1). phirong NguySn Trai.Viet am tnrc Vi du: Vla-di-mia I-lich Le-nin. sau dAu chAm than (I). nghe.NguySn '". ." . A Ho. ViSt hoa chii' cai eMuam tiStthir nhAtcoo menh dS sau dAu chfun phdy (. . tinh Nam Dinh. ("'" ~~. .J. ten goi nhan v~t lich su: ViSt hoa chii' cai dAu tAtca cac fun ti8t.. Giang A Pao. ).. Theo dB nghi cua Bo tnrong Bo Noi vu va Bo tnrong Bo Khoa hoc va Cong II. Ten ngiroi Viet Nam xctnn am tiSt cua danh tiI Ten thong thuong: ViSt hoa chii' cai dAu tAt ca cac rieng chi ten ngtroi.n. Cu Ho... xa Ia Yeng .. ") va khi xuong. sau . Viat theo quy 2. Ko Pa Ko Lang .. tinh DAle Lik . Mao Trach Dong.~""· b) Truong hQ'P phien §m khong qua ti8p sat each doc cua nguyen ngir): ViSt hoa chft cai dAu fun tiSt thir nhAt trong mfii thanh to. .) khi xu6ng dong. VIET ROA TEN BIA L Y • 1. Vi du: Vua HUng. Dinh Tien Hoang. b) Ten meu.a) Ai Quac. ) voi ten rieng cua dan vi hanh chlnh do: Vi8t hoa chit cai dAu cua cac fun tiet tao thanh ten rieng va khong dung gach nai.Viet: .\ ~ \'P\< ~ . am qua am Han . Vi8t hoa chit cai dAu fun ti8t thll nhAt cua mot coo hoan chlnh: Sau dAu chAm . huyen. Vi du: 2. . VIET BOA DANH TiT RIENG CHi TEN 1.. Phri-dricb Ang-ghen. huyen Ea H'leo. Bac .) va Can CllLudt T6 clnrc Chfnh phu ngay 25 thang 12 nam 2001.. sau dAu chAm hmg ( . TrAn Phu. thi xtl Song Cong. TSn ngiroi mroc ngoai duoc phien chuyen sang ti~g Viet a) Tnreng hop phien Viet Nam.. .. . . .. huyen Gia Lam..... C3U (. " (phien am Han . dAu pMy (. a) Ten don vi' hanh chinh diroc cAu 410 giiia danh tit chung (tinh.. ·xa. q1$l Hal Chau.dong. Ten dia Iy Vi~t Nam . A Ba Trieu. III. dAuhai chAm (:).. Vi du: . Phi-den Cat-xto-rc . me via ten nguoi \c. (~ Vi du: Kim Nhat Thanh. thi ttin cAu Giat.

s.. Vam Co.. I. Si.. d) Ten dia 1y chi mot vung. Nam Ky. Thanh pha H5Chi Minh. Vi du: bien Cira Lo. Uy ban Nha niroc v6 Nguoi Viet Nam a mroc ngoai. Nam Trung Bo . t6 chirc cua Viet Nam ' Vi~t hoa chit cai dAu ciia cac ill. nui.a) Ten dia ly da: diroc phien am sang am Han Vi~t: Viet theo quy tAe vi@thoa ten dia ly Vi~t Nam. ) voi danh tir rieng (c6 mot fun tich) tro v thanh ten rieng cua dia danh do: Viet hoa tAt ca cac chfr cai t. am v. . ctra. duoc c~u tao bdng 11r V i8t 'hoa chit cai dAn vung mien rieng diroc dia hinh thi phai viih . Phap. Binh Nhuong.1Ch. Viin phong Quac hoi. chirc nang.10thanh ten goi. t6 clnrc. Ban Quito ly dtr an d')..1O nen dia danh.. mien. My.10 giita danh tit chung chi dia hinh (song.Van phong Chu tichmrcc. d) Ten dia 1y duoc cAu t(. Phuong DienBien Phu . Bfic BO.. TO CWC 1. Vi d\l>Quan 1. :ue . Vi du: Cira Lo. ta chile.. song Vam Co. Bee-lin ... cAu... khu vue nhAt dinh . Uy ban nhan 2 . ten su kien lich sir: Viet hoa ca danh tit chung chi dan vi hanh chinh d6. biSn.1Obang tit chi phuong huang ket hop voi danh ti:r chi hoa cac chtr cai dAu m5i fun ti~t. .c. viing. c) Truong hop viet hoa d:. Vanphong dan tinh Nam Dinh.. Viing Tau.ic biet: Thu do Ha NOi. . Uy ban vB Cac vAn'de xii hoi cua Qu6c hoi. Dong Bfic.Vi du: Tay B§. Ten dia ly mroc ngoai duoc phien chuyen sang tit~ng Viet .Uy ban Tlnrong vu Quac hQi. hB.b) Truong hop ten dan vi hanh chinh duoc cAu tao gitra danh tit chung ket hop voi chtr s5. . 2. Anh. Uy ban Ddi ngoai cua Quae h{)i. leu n'" .. ~huy. cum nr chi loai hinh co quan.. Vi du: .. cAu GiAy . Uy ban . Men-ban. Truong hop danh tit chung chi dia hinh di liSn voi danh ti:r rieng: Khong vi€t hoa danh nr chung rna chi vi€t hoa danh nr rieng. VIET HOA TEN CO QUAN. Sing-ga-po.chi phirong huang ket hop voi ill chi plnrong hirong khac: cua tAt ca cac am tiet t.. Khoan 2.. Vi du: Mat-xco-va. .Trung trong M:)t tran t6 qu6c Viet Nam...1Long . Ten co quan. ten nguoi. Vi du: B~c Kinh. D5i voi ten dia ly chi cAu t. . Muc II. chc Ben Thanh. b) Ten dia 1y phien fun khong qua run Han Vie:t (phien fun true ti8p sat each doc cua nguyen ngfr): Vi€t hoa thea quy tAc vi~t hoa ten nguoi nuoc ngoai quy dinh tai Di~m b. Co-pen-ha-ghen.. vinh H. Tay B$l Nha . IV.. v .. ben. Lach Truong. linh vue hoat dong cua co quan.Ban Chi dao trung uang va Phong chang tham nhiing.

. Uy ban nhan dan quan Ba Dlnh. . Ngan hang DAu nr va PMt triSn Viet Nam.. Hoi Ngiroi cao tubi Ha Noi.. nghe van thir. Trung tam TriSn lam van hoa nghe thuat Viet Nam. . Hoi Nang dan Viet Nam . Truong Trung hoc co L€ Quy Don. Bo Nong nghiep va Phat trien nong then. . .. Bo Khoa hoc va Cong nghe. . . The thao va Du lich. T6ng cue Hai quan. Tnrong Dai hoc Khoa hoc xii hoi va Nhan van Ha Noi. Ngan hang Ngoai tlnrong Viet Nam. 3 . .~~ .. . T~p doan Cong nghiep Than . sa r r t.. Phong Chinh sach X3 hoi. Cue KiSm tra van ban quy pham phap lu~t.::.Nha may Dong tau Song Cfun~Nha may San xuftt phu tung va LAp nip xe may..BO Tai nguyen va Moi tnrong. Xi nghiep Dam bao an toan giao thong duong song Ha Ndi. Tong cong ty Hang hai Viet Narn. Trung tam Khoa hoc va Cong "t. . r')'''~~ Tap chi Phat trien giao due.... '\ . Uy ban nhdn dan huyen Vu Ban.Hoc vien Chinh tri .T6ng cong ty Bao hiem Viet Nam. Nha Xufit ban Ha Noi. . Cue Khao thi va Ki8m dinh chAt IU01lg giao due . Tap chi Tb chirc nha mroc.. Dy ban nhan dan tinh B~c Ninh. hru ttit.Truong hop viSt hoa d~c bi~t: Ban Chap hanh Trung uong Dang Cong san Vi~t Nam.Bao Thanh nien.. . .Vien Khoa hoc xa hOi Viet Nam. Cong ty Nlnra TiSn Phong. .. Cong ty Trach nhiem hiru han Du lich va Vdn tai Dong Nam A. . .. T6ng cong ty Hang khong Viet Nam.. .Hoi d6ng nhan dan tinh Scm La..Hanh chinh quac gia He.. Van phong Trung uong Dang. Bo Van hoa. Trunge" . Truong Cao d~ng Noi vu Hi Noi.S6' Tai chinh. S6' Giao due va Dao tao... tam Tu vAn Giani sat chAt hrong cong trinh. Bao Di~n dan doanh nghiep.. . Cong ty Do dac Dia chinh va Cong trinh. Xi nghiep Tnlc dia Ban db 305. Xi nghiep Ch~ bien thuy san dong lanh.Khoangsan Viet Nam. Phong N ghien ciru khoa hoc. . Truong Ti8u hoc Thanh Cong.. .Nha Van hoa huyen Gia Lam.. Bo Cong Thirong. Cong Thong till dien ill Chinh phil.Cong ty c6 phArrDAu tu Tu vAn va Thi8t k~ xay dung.... Vien Ung dung cong nghe. . Vien Khoa hoc va Cong nghe Viet Nam.Tbng cue Thue. Chi Minh.. • .. Tap chi Dan chu va Phap lu~t...-._ .'_. Hoi d6ng Sang ki~n va Cai tiSn ky thuat. Hoi dang Thi tuyen vien chirc.Vu HQ'Ptac quBc tS. .. . Sa Tai nguyen va Moi tnrong. "tLf -- "'~~. . S6' K~ hoach va DAu tu. . . Truong Dai hoc dan lap Van Lang. BO Thong tin va Truyen thong . ...Trung tarn Nghien ciru Giao due dan toc.. Hoi Chn thap do Viet Narn. Truong Trung hoc phd thong Chu Van An.. .T~p doan DAu khi Viet Nam..Hoi Nhac si Viet Nam.. Sa Xay dung... .

Thfty thu3c Nhan dan.. 3.~ Ti€n 81 khoa hoc Pham Van M .. 4.. Huan chuang Chien cong.Giao sir Vien sl Nguyen Van H. th8 gioi (WHO). Huy chuang Chien S1 ve vang.. Ten cac ngay 16'. Pho Giam d6c.. Ten cac huan chuang. hoc vi n~u di li~n voi ten ngiroi cu th€.. 5.Chu tich H6 Chi Minh. hoc Vi du: . Huan chuang Sao yang... Huan chuang Khang chien hang Nhi.Ic tnrong. ": ' 2.. Vi du: ngay Quac khanh 2·9. Giai tlnrong Nha mroc. T&ng thu kY. t6 clnrc cua Vi~t Nam. . D~ nrong Vo Nguyen Giap.. Nha giao Ifu tu. Pho Tnrong phong. ngay Qui3c t~ Lao dong 1-5. Giam d6c. Anh hung Lire IU(}Ilg vii trang nhan dan. Vi du: Bac.. Ten clnrc vu. t8 chirc mroc ngoai duoc sir dung trong van ban dang vi8t t~t: ViSt bang chtr in hoa nhu nguyen ngfr hoac chuyen nr La-tinh nSu nguyen ngii' khong thuQC he La-tinh. Vi du: Lien hO'P qu6c (UN). TAng Cue tnrong. Danh tir chung dil rieng hoa Viet hoa chir cai dAu cua tir. KHAc 1. ' .Pho Thu tuong.. Nguoi (chi Chu tich He. t8 clnrc nUDCngoai d5 dich nghia: Vi€t hoa theo quy tAc vi8t ten co quan. t6 clnrc nUDCngoai a) Ten co quan. N ghe sl Nhan dan. Bang T8 qu6c ghi cong. ' Vi du: Huan chuang Doc I~p hang NhAt. Pho Chanh Van phong. Anh hung Lao dong. ngay Phu nil Viet Nam 20 -10. lTNDP~UNESCO. huy chuang. Hiep hoi C~e b) Ten co quan. T8 clnrc Y t~ quae gia Dong Nam A (ASEAN) . Huan chuang H6 Chi Minh.. TBng th6ng V.. danh hieu ViSt hoa ten clnrc vu. cac danh hieu vinh du Vi€t hoa chtr cai dAu cua cac am tiSt cua cac thanh t6 tao thanh ten rieng va cac tlr chi thir. . vi. .2. dirng doc I~p va thS hien su tran trong. Dang (chi Dang Cong san VietNam).. a V. SARBICA. T8ng Giam d6c. Pho O. ngay kY niem. Vi du: WTO. SNG . Pho TAng Cue tnrong.vieh hoa chft cai dAu cua fun tiet tao thanh ten goi ngay 18. Pu-tin. Ten cac su ki~n lich sir va cac trieu Gai 4 . hang. Truong phong. . . Chi Minh). ngay ky niem .. ngay LUll trii' Viet Nam IAn thil Nhftt. cum tir chi ten goi do trong tnrong hop dung trong mot nhan xirng. VIET HOA cAc TRlJONG HOP . Ten co quan.V. Charm Van phong. Huan chuang Le-nin.

Ten goi cac ton giao. .. 6.. '. Khoan 1.. thang Nam." iI 'i / '-. Truong hop vien d§n cac dieu. khoan. . Ten cac loai van ban ViSt hoa chir cai dftu ella ten loai van ban va ehit cai dfiu ella am tiet thtr nhAt WO thanh ten rieng cua van ban trong tnrong hop n6i den mot van ban C\1th€.. . tic di€n Bach khoa toan thtr. Cach mang thang Tam. . 9. ngay tiSt. tSt Nguyen am . Trieu TrAn. 5 am tiSt thir nh:1t Vi du: tiet Lap xuan.. . tSt Trung thu. Di8u 5 Luat Giao dich dien tic . Vi du: Ky Ty. B¢ lli?t sir.Can cu Di~m a. . tlnr Tir. Ten cac tac phfun. 7. tiet Dai han. Phong trao Ph\1 nit Ba dam dang.." i' 8. giao phai: Vi€t hoa chit cai dAu cua cac am tiSt tao thanh ten goi. Vi du: . Dan Vi du: N ghi quyet Dai hOi dai bi€u toan quae Ian tlnr X ella Dang. tSt Doan ngo.' C ong san. ViSt hoa chii TSt trong tnrong hop dung d€ thay cho mot t8t ClJ the (nhu TSt thay cho t6t Nguyen dan).. dan. sach bao. Vi du: Phong trao cAn wang. ngay tet. diem ella mot van ban cu th8 thi viSt hoa chfr cai dfiu cua dieu. sach ba:' Vi du: tac pham Duong kach menh. Mau Twit. ...Ten cac sir kien lich sir: Vi~t hoa chit cai dAu ella cac am tiet tao thanh su kien va ten SU' kien.Can eit Di8u 10 B¢ lu~t Lao dong. e) Ten cac ngay trong tuk va thang trong nam: ViSt hoa chn cai dAu cua tiSt chi ngay va thang trong tnrong hop khong dung chit s6: Vi du: thir Hai. Phong trao XO viet N ghe Tlnh. Ten goi cac ton giao. giao phai.. b) Ten cac ngay tiSt va ngay tet: ViSt hoa chit cai dAu cua tao thanh ten goi. trong tnrong h\1P c6 cac con s6 chi m6c thai gian thi ghi bfulg chfr va vi€t hoa chtr do. tQI?\c.. thang Tam. di~m. ngay l€ ton giao . . Ten cac nam am lich. tap chi ViSt hoa chir cai dAu ella am tiSt thir nh§t tao thanh ten tac pham. Tan HQ'i.... Mau Than.. ngay va thang trong nam // A • '\\\-~ a) Ten cac nam am lich: ViSt hoa chii' cai dAu cua tAt ca cac fun tiet 410_ ten goi. Luat Giao dich dien tic. Ten cac trieu dai: Trieu Ly. khoan.

thanh ten goi. hoac.. .chu cai dAu ella am ti~t 410 thanh ten goi nhu: Nho giao. Thien Chua giao.. Rai giao. dao Tin Lanh. dao Cao . Iii PMt dan. Vi du: duo Co Dde.Ten goi ngay IS ton giao: Viet hoa chu cai dftu cua am ti8t thir nhAt 410 Vi du: I~ Phuc sinh. ~ '. dao Thien Chua.. duo Hoa Hao." 6 .. .Dai .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful