P. 1
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

|Views: 1,202|Likes:
Được xuất bản bởiTrần Ngọc Tú

More info:

Published by: Trần Ngọc Tú on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/08/2012

pdf

text

original

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 3

Năm học : 2008-2009
Môn Tiếng Việ
Th!i gi"n : #20$h% & 'hông () h!i gi"n gi"* +, -
--------------------------------------------------------------
C./#: Đ0 m1 c./ 23i 4 :
"567nh
85 gi7nh
C./2: Đi,n 69/ h:i h*0c 69/ ng; h<ch h=$ 27* c>c ch? +@=c in +Am B*ng (hC hD E"/ :
V7* mF" chiGm
Th>ng @ h*" gH* nD
I/G " 27* mF" chiGm
JKm L7ng 24" ch=$ ng/
Đ" 6AM ăn cDm +Nn
NghO 6P hQi BRng +ô
S@3c ch.n nhT" E@Dng +Gm5
C./3: : Đọc
C.M 8U/ h*" BVng
C.M m@3$ h*" 27ng
Tim <m h*" W*"n
Đ: @Di B.m 8X
GHch 6@3i c>c 4 chY +0c +i)m cZ" E[ 2A B*ng c>c c./ \ (hC hD BGn
C./ ]: TB*ng c./ :
^Đi 6@3i B0ng E9/_ " E` g0$ nh?ng chiếc L> nghach ng=m5b_ Om cK h) h"M 4
nghach ng=m 8cng 4 n7* d
C./ e: Đọc +*Hn hD 6@3i +.M 27 Bf L!i c./ h:i :
Ch3$
gHch ng"ng B!i
'hô (hRc
S9m
Ghh W/Rng E.n
'h"nh (h>ch c@!i
C.M 64"
Sfi "M 8Di
Ngọn mFng Di
NhfM m%"i
TBUn Đăng 'h*"
"5 NG/ nh?ng E[ 2A_ hiện @=ng hiGn nhiGn +; +@=c nh.n h*> B*ng +*Hn hD d S[ nh.n h*> +K
h) hiện j/" nh?ng 4 ng? n7* d
85 T>c 6Xng cZ" $hh$ nh.n h*> d
C./ k: TA$ L7m 2ăn :
Ng7M +U/ iGn +i học
lm n@3c mV nhH nhT"
Cô 2m 2, "n Zi
Ch"* ôi n S"* hiế h"5
Ng7M +U/ iGn +i học 23i mmi ng@!i +,/ L7 m1 (Y niệm (hK j/Gn5 H;M () LHi ng7M +U/ iGn +ến
B@!ng cZ" Om 8cng m1 87i 2ăn 4 #0 +ến #2 6Tng5
ĐoP oN
Môn : Tiếng Việ - L3$ 3
--------------------------------------------------------------
C./#: #+i)m
Đ0 c./ $hF h=$ 2, m0 n1i 6/ng_ p nghq" 27 +fm 8f* 2, m0 c9/ B%c \ mmi B@!ng h=$ ch* 0_e
+i)m
"567nh&cK nghq" L7 gi? LHi +) 6Fng 2, E"/_ +) BiGng ch* "i h*0cch*2iệc gr 5
2< 6X : lm 67nh m1 $hUn i,n ăn E>ng +) m/" 8>* H*" học BT5-
85 gi7nh& cK nghq" L7 6Fng EPc L[c+) L9M 2, +@=c ch* mrnh (hông +)ch* ng@!i (h>c_ +Ri @=ng
(h>c chiếm L9M5 V< 6X : Đ1i 8Kng L3$ 3s ch%ng Om +; gi7nhgifi nh9 8Kng +>(hRi 3 *7n B@!ng5 -
C./2: #+i)m5
Đi,n +%ng 69/ h:i h*0c 69/ ng; \ mmi 4 ch* 0_2e +i)m5

V7* mF" chiGm
Th>ng @ h*" gH* n\
I/G " 27* mF" chiGm
JKm L7ng 24" ch=$ ngZ
Đ; 6AM ăn cDm +Nn
NghO 6P hQi BRng +C
S@3c ch.n nhT" E@Dng +Gm5
C./3: #_e +i)m
Đ*0n 2ăn cK k c./d c./ 3_]_k L7 (i)/ c./ si-L7m gr d
#M@" 24" Hnh5 2TB!i htng nVng53 Mu Om 2>c c/Rc +i hăm +Qng5] lm cvng +i 3i B@!ng5
eS"/ cDn m@"_ (hông (h< hA m> L7nh5k H7ng ng7n học Einh nô nPc +i học5
C./ ]: 0_e+i)m
TB*ng c./ :
^Đi 6@3i B0ng E9/_ " E` g0$ nh?ng chiếc L> nghach ng=m5b_ Om cK h) h"M 4
nghach ng=m 8cng 4 inh nghach
C./ e: 2+i)m
TBf L!i +%ng c./ " ch* #_e +i)m_ c./ 8 ch* 0_e +i)m5
"5C>c E[ 2A_ hiện @=ng hiGn nhiGn +; +[Dc nh.n h*> B*ng +*Hn hD: ch3$_ c.M 64"_ ngọn mFng
Di Th) hiện >c gif +; ch* c>c E[ 2A_ hiện @=ng hiGn nhiGn m"ng nh?ng +0c +i)m cZ" c*n ng@!i
:
S9m : (h"nh (h>ch
C.M 64" : Efi "M 8Di
Ngọn mFng Di : nhfM m%"5
85 T>c 6Xng cZ" $hh$ nh.n h*> : L7m ch* c./ hD B\ nGn Einh +1ng_ h9$ 6wni5c>c E[ 2A +>ng
MG/ hDn
C./ k: TA$ L7m 2ăn : ]+i)m
xG/ cU/ 87i 2iế cZ" học Einh () LHi m1 c>ch hQn nhiGn_ ch.n hA (Y niệm 8/Ci +U/ iGn+i học
cZ" mrnh_ 8/Ci +U/ iGn +i học \ +.M L7 8/Ci +U/ iGn +i học L3$ M15 S7i 2iế 4 #0-#2 6Tng_ 6iyn
+H Bz B7ng_ c./ 2iế g;M gọn5
S7i L7m $hfi () +@=c nh?ng n1i 6/ng ch<nh E"/_ mmi p ch* 0_e +i)m :
5 Năm n7* Om +i học L3$ M1d
5 lm học cô gi>* n7*d B@!ng n7* d
5 Hôm +.F iGn "i +@" Om +ến B@!ng d lm m0c gr d m"ng hO* nh?ng gr d
5 Cfnh 2A W/ng j/"nh Om L%c +K nh@ hế n7* d & C*n ng@!i_ c.M cRi_ cCng B@!ng_ ngôi B@!ngi-
5 si 6V Om 27* L3$ d
5 C>c 8Hn m3i nh@ hế n7* d
5 L%c +K Om cfm h9M gr d ĐiN/ gr g.M 9n @=ng nh9 23i Om d
5 Cfm gi>c 9M cK L7 m1 (Y niệm E./ EVc 23i Om (hôngd 2r E"* d

6 Hàng ngàn học sinh nô nức đi học. để riêng cho ai hoặcchoviệc gì .6 là kiểu câu Ai-làm gì ? 1Mưa vừa tạnh.Ngày đầu tiên đi học với mỗi người đều là một kỉ niệm khó quên. giành( có nghĩa là dùng sức lựcđể lấy về được cho mình không đểcho người khác.25 điểm.5điểm Trong câu : “Đi dưới rặng sấu. ) Câu2: 1điểm. Hãy kể lại ngày đầu tiên đến trường của em bằng một bài văn từ 10 đến 12 dòng.Lớp 3 -------------------------------------------------------------Câu1: 1điểm Đặt câu phù hợp về mặt nội dung. hiện tượng thiên nhiên đã đựơc nhân hoá trong đoạn thơ: chớp. cây dừa. 5Sau cơn mưa.4 Em cũng đi tới trường.) b. Câu 4: 0.3 Mẹ em vác cuốc đi thăm đồng. a. Vào mùa chiêm Tháng tư hoa gạo nở Quê ta vào mùa chiêm Xóm làng vừa chợp ngủ Đã dậy ăn cơm đèn Nghe dứt hồi trống đổ Bước chân nhòa sương đêm. Ví dụ : Đội bóng lớp 3A chúng em đã giànhgiải nhất bóng đákhối 3 toàn trường. ý nghĩa và đảm bảo về mặt cấu trúc ở mỗi trường hợp cho 0. Câu3: 1. ta sẽ gặp những chiếc lá nghịch ngợm.5 điểm. em có thể thay từ nghịch ngợm bằng từ tinh nghịch Câu 5: 2điểm Trả lời đúng câu a cho 1. 2Trời hửng nắng.5 điểm a. ngọn mùng tơi Thể hiện tác giả đã cho các sự vật.”. ĐÁP ÁN Môn : Tiếng Việt .5 điểm Đoặn văn có 6 câu? câu 3.dành(có nghĩa là giữ lại để dùng về sau.Các sự vật. Điền đúng dấu hỏi hoặc dấu ngã ở mỗi từ cho 0. câu b cho 0.4. hiện tượng thiên nhiên mang những đặc điểm của con người : . không khí thật mát lành. ví dụ : Em dành một phần tiền ăn sáng để mua báo Hoa học trò. đối tượng khác chiếm lấy.5 điểm.

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->