GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

LỜI MỞ ĐẦU

Nghệ thuật giao tiếp là một môn học không thể thiếu đối với hầu hết các sinh
viên theo học chuyên ngành dịch vụ, PR… như chúng ta biết đa số sinh viên Việt
Nam, mặc dù kiến thức chuyên môn rất tốt nhưng khả năng giao tiếp, ứng xử rất hạn
chế và rất thụ động. Điều này sẽ là trở ngại rất lớn nếu bạn trình bày một vấn đề mà
không truyền tải được thông tin đến người khác. Đặc biệt nếu đó là một nhà quản trị
đang truyền tải thông tin về công việc cho cấp dưới… thì điều này càng khủng khiếp
hơn. Vì thế, qua một kỳ học bộ môn nghệ thuật giao tiếp chúng tôi quyết định chọn
đề tài “Kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị” làm đồ án kết thúc học phần. Một là
để kết thúc môn học, và hơn nữa với những hiểu biết của chúng tôi cùng với sự tìm
hiểu chúng tôi hy vọng đồ án sẽ cung cấp them những kinh nghiệm cho những nhà
quản trị trong tương lai, và giúp họ chủ động hơn trong lĩnh vực giao tiếp.
Đồ án gồm 3 chương, mỗi chương lại chia ra nhiều mục nhỏ, nội dung cụ thể:
Chương 1: Tổng quan về giao tiếp
Chương 2: Kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị
Chương 3: Úng dụng kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị
Trong quá trình thực hiện đồ án chúng tôi đã nhận được những góp ý quý báo
từ cô Lê Thị Hải Vân. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót.
Rất mong được sự góp ý của cô cùng các bạn để đồ án của chúng tôi được hoàn
chỉnh hơn.
Xin chân thành cảm ơn!

Nhóm 4

Trang 1

GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU..............................................................................1
MỤC LỤC....................................................................................2
CHƯƠNG I . TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP............................6
1.1. Khái niệm và bản chất của giao tiếp...............................................................6
1.1.1. Khái niệm về giao tiếp.........................................................................6
1.1.2. Bản chất của giao tiếp.........................................................................6
1.2. Các hình thức giao tiếp....................................................................................6
1.2.1. Theo tính chính thức...........................................................................6
1.2.1.1. Giao tiếp chính thức.........................................................................6
1.2.1.2. Giao tiếp không chính thức .............................................................6
1.2.2. Theo phương tiện giao tiếp.................................................................7
1.2.2.1. Giao tiếp bằng ngôn ngữ..................................................................7
1.2.2.2. Giao tiếp phi ngôn ngữ.....................................................................8
1.3. Vai trò và tầm quan trọng của giao tiếp..........................................................9
1.3.1. Vai trò của giao tiếp............................................................................9
1.3.2. Tầm quan trọng của giao tiếp.............................................................9
1.4. Chức năng của giao tiếp:................................................................................10
1.4.1. Chức năng truyền đạt thông tin........................................................10
1.4.2. Chức năng nhận thức và đánh gía lẫn nhau ...................................10
1.4.3. Chức năng phối hợp nhau để hành động ........................................10
1.4.4. Chức năng điều chỉnh hành vi..........................................................10
1.5. Kỹ năng giao tiếp.............................................................................................10

Nhóm 4

Trang 2

GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

1.5.1. Kĩ năng nói........................................................................................10
1.5.1.1. Vai trò của kỹ năng nói..................................................................11
1.5.1.2. Sử dụng ngôn từ.............................................................................11
1.5.1.3. Các bước đàm thoại........................................................................12
1.5.1.4. Kỹ năng nói trước công chúng.......................................................12
1.5.2. Kĩ năng nghe.....................................................................................13
1.5.2.1 Vai trò của kỹ năng nghe................................................................13
1.5.2.2. Cấu trúc và phân loại của hoạt động nghe....................................14
1.5.2.3. Những rào cản đối với việc lắng nghe...........................................15
1.5.2.4. Rèn luyện kỹ năng nghe hiệu quả..................................................16
1.5.3. Kĩ năng viết.......................................................................................16
1.5.3.1 Cấu trúc bài viết..............................................................................16
1.5.4. Kỹ năng đàm phán...........................................................................17
1.5.4.1. Khái niệm và vai trò của đàm phán................................................17
1.5.4.2. Bản chất của đàm phán..................................................................17
1.5.4.3. Các nguyên tắc đàm phán..............................................................18
1.5.4.4. Các bước đàm phán........................................................................18

CHƯƠNG II. KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ
...........................................................................................................22
2.1. Tổng quan về nhà quản trị.............................................................................22
2.1.1. Khái niệm về nhà quản trị.................................................................22
2.1.1.1. Quản trị là gì..................................................................................22
2.1.1.2. Khái niệm về nhà quản trị..............................................................22
2.1.2. Chức năng của nhà quản trị.............................................................22
2.1.2.1. Hoạch định.....................................................................................23

Nhóm 4

Trang 3

GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN

KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ

2.1.2.2. Tổ chức...........................................................................................23
2.1.2.3. Lãnh đạo .......................................................................................23
2.1.2.4. Kiểm tra .........................................................................................23
2.1.3. Vai trò của nhà quản trị....................................................................23
2.1.3.1. Vai trò quan hệ với con người........................................................23
2.1.3.2. Vai trò truyền thông.......................................................................24
2.1.3.3. Vai trò ra quyết định.......................................................................24
2.2. Các kỹ năng giao tiếp của người lãnh đạo:...................................................25
2.3. Đối tượng giao tiếp của nhà quản trị.............................................................27
2.3.1. Đối với cấp trên.................................................................................27
2.3.2. Đối với đồng nghiệp..........................................................................27
2.3.3. Đối với nhân viên..............................................................................28
2.3.4. Đối với khách hàng...........................................................................29
2.3.5. Đối với nhà cung cấp........................................................................30
2.3.6. Đối với đối thủ cạnh tranh................................................................32

CHƯƠNG III. ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA
NHÀ QUẢN TRỊ..............................................................................34
3.1. Bên trong nội bộ doanh nghiệp......................................................................34
3.1.1 Đối với cấp trên..................................................................................34
3.1.2 Đối với đồng nghiệp...........................................................................34
3.1.3 Đối với cấp dưới.................................................................................34
3.2. Bên ngoài doanh nghiệp..................................................................................35
3.2.1 Đối với khách hàng............................................................................35
3.2.2 Đối với nhà cung cấp.........................................................................35
3.2.3 Đối với đối thủ cạnh tranh.................................................................36

Nhóm 4

Trang 4

.......40 Nhóm 4 Trang 5 ........................................................2.....40 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN........4 Đối với cơ quan công quyền..........................GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 3.......................................................................................................5 Đối với báo chí.....................................38 TÀI LIỆU THAM KHẢO....36 KẾT LUẬN..............................................................39 BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC..................36 3..........2........................................

Theo tính chính thức Theo tính chính thức của giao tiếp thì giao tiếp được chia ra làm hai loại là giao tiếp chính thức và giao tiếp không chính thức.1. cuộc họp chính thức của hội đồng quản trị một công ty… 1. Đó là giao tiếp giữa các cá nhân hoặc nhóm mang tính chất cá nhân. ngôn ngữ nhằm trao đổi thông tin. không đại diện cho ai hay tổ chức. ký kết…Giao tiếp chính thức nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể. Bản chất của giao tiếp Giao tiếp là một quá trình tiếp xúc sinh lý giữa những con người nhất định trong xã hội có mục đích và mang tính hệ thống chuẩn mực về hành vi. Các hình thức giao tiếp 1. 1.… tạo nên những ảnh hưởng.2.1. Mục đích Nhóm 4 Trang 6 . địa điểm. ngôn ngữ đóng vai trò chủ đạo. hiểu biết.2. hoàn cảnh giao tiếp… thường không bị lệ thuộc. vốn sống.1. Khái niệm và bản chất của giao tiếp 1. tình cảm thuộc về ý thức hay vô thức. được thực hiện theo các lễ nghi nhất định. hoặc giữa người với các yếu tố xã hội nhằm thỏa mãn nhu những cầu nhất định.2. 1.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CHƯƠNG I . nội dung thông báo rõ ràng. điều chỉnh và phối hợp với nhau. mang tính thiết thực. tác động qua lại để con người đánh giá.1. tình cảm.1. không có sự quy định về lễ nghi. Giao tiếp không chính thức Là giao tiếp không mang tính hình thức.2.1.1. Khái niệm về giao tiếp Giao tiếp là quá trình trao đổi và truyền đạt thông tin với nhau. thể hiện ở hình thức hội họp. Giao tiếp chính thức Là giao tiếp giữa các cá nhân đại diện cho nhóm. không gò bó. hoặc giữa các nhóm mang tính hình thức. Giao tiếp là hoạt động xác lập các mối quan hệ xã hội giữa người với người. 1. TỔNG QUAN VỀ GIAO TIẾP 1.2. là những thông điệp nhận thức.1. được quy định bởi các nhóm chuẩn mực xã hội hoặc pháp luật.2. Ví dụ các cuộc thăm viếng chính thức của những nguyên thủ Quốc gia. Các hình thức giao tiếp cũng như cách phục trang. nhóm nào cả. bàn luận. khúc triết. Trong giao tiếp chính thức.

cử chỉ. cách nói cho phù hợp. Ngôn ngữ giao tiếp là ngôn ngữ được sử dụng để con người tiến hành trao đổi thông tin với nhau.2. nghe giảng. kịp thời điều chỉnh hành vi. phân tích bằng cơ quan thị giác. b. Trong đối thoại luôn có sự thay đổi vị trí người nói. câu được hệ thống nhằm diễn đạt suy nghĩ của con người. giải trí… nên bầu không khí giao tiếp mang tính chất thân mật. lời nói khiêu khích.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ giao tiếp thường nhằm làm thoả mãn nhu cầu tiếp xúc. tuân thủ đầy đủ các nguyê tắc ngữ pháp. Chức năng của ngôn ngữ Nhóm 4 Trang 7 . so sánh nội dung và yêu cầu. Đối thoại thể hiện qua các hình thức như trò chuyện. cấu trúc câu. Ngôn ngữ đối thoại: Là loại giao tiếp có tính chất trò chuyện. trao đổi của hai phía chủ thể và đối tượng. sử dụng giọng nói của mình phân tích bằng thính giác. phải có khả năng biểu cảm tốt và phải nắm vững các yếu tố làm nên hiệu quả của giao tiếp. hiểu biết lẫn nhau. mỉa mai. bao gồm độc thoại và đối thoại.2. những điều cần tránh trong giao tiếp: Lời dèm pha.2. Theo phương tiện giao tiếp Bao gồm giao tiếp bằng ngôn ngữ và giao tiếp phi ngôn ngữ.1.2. Độc thoại đòi hỏi người nói phải có trình độ hiểu biết về vấn đề trình bầy. Ngôn ngữ viết: Thể hiện bằng các ký hiệu chữ viết và được tiếp nhận. 1. chính tả và logic. nói xấu người khác. bàn luận… Lưu ý. cấu trúc. Giao tiếp bằng ngôn ngữ Ngôn ngữ là gì: Ngôn ngữ là hệ thống những từ ngữ. mà không có sự đáp lại của các đối tượng trong giao tiếp như diễn thuyết. a. phỏng vấn. 1. ngữ pháp. nhờ đó hai bên hiểu được đối tượng của mình. Phân loại ngôn ngữ Ngôn ngữ nói: Ngôn ngữ nói là ngôn ngữ hướng vào người khác. Ngôn ngữ độc thoại: Là loại giao tiếp trong đó chỉ có người nói. gần gũi. Ngôn ngữ viết cẩn chính xác. những lời nói xua nịnh.

Còn lại.trong đó từ vựng chỉ chiếm 7% trong giao tiếp của bạn mà thôi. Giao tiếp phi ngôn ngữ Giao tiếp phi ngôn ngữ là giao tiếp thông qua các cử chỉ hành động của cơ thể như nét mặt. Giáo sư tâm lý học tại UCLA cho biết quá trình giao tiếp bao gồm ba yếu tố: Ngôn ngữ. Nhờ đó con người có thể nhận thức được sự vật. dán đoạn mà phát triển liên tục. có thể hiểu được cảm xúc người khác thông qua ánh mắt để có cách ứng xử phù hợp. Chức năng khái quát hóa: Khái quát tính năng. Hoạt động trí tuệ bao giờ cũng có tính chất khái quát và không thể tự diễn ra mà phải dùng ngôn ngữ làm phương tiện. Trong khi giao tiếp. 1. Có rất nhiều học thuyết nghiên cứu về loại hình giao tiếp này nhưng nổi bật nhất vẫn là học thuyết tâm lí tinh thần và học thuyết hành vi cư xử. Họ dùng tay và các hành động của cơ thể để trao đổi thông tin và tình cảm của mình. Giao tiếp phi ngôn ngữ chính là một cách để những người không có khả năng nói giao tiếp với cuộc sống bên ngoài. Ngôn ngữ vừa là công cụ để hoạt động trí tuể vừa là công cụ để cố định lại các kết quả của hoạt động này. hiện tượng.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Chức năng chỉ nghĩa: Ngôn ngữ được chỉ đúng sự vật hiện tượng. công cụ. giọng nói chiếm 38% và ngôn ngữ cử chỉ của bạn (body-language) chiếm 55%.2. thuộc tính của sự vật. hoàn cảnh người ta không cần nói nhưng vẫn có thể làm cho người ta hiểu được điều mình muốn nói thông qua ánh mắt. Họ không còn thấy tự ti và mở rộng lòng mình hơn với mọi người.2. điệu bộ. hiện tượng ngay cả khi chúng không có ở trước mặt. Ánh mắt thay thế lời nói Có những điều kiện. Chức năng thông báo: Khi ngôn ngữ dùng để truyền đạt. cách nhìn. và khoảng cách giao tiếp. tiếp nhận thông tin. để biểu cảm và nhờ đó thúc đẩy điều chỉnh hoạt động của con người. phi ngôn ngữ và giọng điệu. Nhóm 4 Trang 8 . là yếu tố bộc lộ rõ nhất cảm xúc của con người. Đôi mắt được ví là cửa sổ của tâm hồn.2. Theo khảo sát được thực hiện bởi Albert Mehrabian. làm cho hoạt động trí tuệ không bị lặp lại.

Vai trò của giao tiếp trong trao đổi tình cảm Giao tiếp có vai trò cơ bản là tạo ra tình cảm gắn bó. 1. Nụ cười Nụ cười được xem là một trang sức trong giao tiếp và cũng là phương tiện làm quen hay xin lỗi rất tinh tế. con người hiểu nhau hơn. ý nhị. Vai trò của giao tiếp trong trao đổi thông tin Giao tiếp là công cụ.3. tạo nên sự gần gũi. 1. chia sẽ khó khăn với nhau. giúp con người hiểu nhau hơn. đồng thời không nên sử dụng những ánh mắt khó chịu. hình thành nhân cách và tự hoàn thiện mình trong sự phát triển xã hội.1. nhu cầu của nhau. phương tiện để đạt mục đích của hoạt động. • Giúp con người không chỉ hiểu người khác mà còn hiểu cả bản thân họ. đồng cảm với nhau. tương giao giúp chúng ta tích lũy tri thức. hợp lý là một nghệ thuật cần được rèn luyện thường xuyên để có thể biểu cảm thông qua các kiểu cười khác nhau. Vai trò và tầm quan trọng của giao tiếp 1.2. Tầm quan trọng của giao tiếp • Con người dành 80% thời gian thức để giao tiếp. Giao tiếp thể hiện rõ tiềm năng và tính cách mỗi con người. • Là mối quan hệ giữa người. Nhóm 4 Trang 9 .. b. Vì chất lượng và hiệu quả hoạt động tùy thuộc vào mức độ chất lượng của quá trình giao tiếp. soi mói.3. Thông qua giao tiếp. thân mật và sự hiểu biết nhau trong cuộc sống sinh hoạt và lao động hằng ngày. chằm chằm. Vai trò của giao tiếp a. khi đó hai bên có thể cảm thông. Biết sử dụng nụ cười đúng lúc. Luôn nở nụ trên môi sẽ tạo được kết quả giao tiếp tốt..3.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Yêu cầu khi sử dụng ánh mắt: Phải thể hiện đúng ánh mắt mình muốn chuyển tải điều cần nói. Mối quan hệ.

5.4. tinh thần trách nhiệm. thân mật thuận lợi trong tập thể. nghĩa vụ. Chức năng truyền đạt thông tin − Truyền đạt kiến thức. mọi thời gian. tạo áp lực làm việc nhóm sẽ giúp hình thành sự sáng tạo. Nhân cách con người được hình thành và phát triển trong giao tiếp. Vị trí của một người trong công ty càng cao thì kĩ năng Nhóm 4 Trang 10 .4. Chức năng phối hợp nhau để hành động − Phối hợp hoạt động cùng nhau giải quyết nhiệm vụ. − Hình thành những tiêu chuẩn đạo đức. • Tăng năng suất lao động. 1. làm giảm những thất bại. Kĩ năng nói Kĩ năng nói không chỉ còn là một “điểm cộng” trong giới kinh doanh-nó đã trở thành một yêu cầu thiết yếu.3. 1. thuyết phục.4. tình cảm… − Trao đổi ở mọi hoàn cảnh. 1.1. tạo các mối quan hệ gần gũi. • Giao tiếp tốt là một trong những yếu tố giúp bạn thành công. tính trung thực. 1. Chức năng nhận thức và đánh gía lẫn nhau − Đánh giá và nhận thức nhau dần dần hình thành nhân cách điều chỉnh hành vi phù hợp. • Giao tiếp tốt sẽ tạo được sự đoàn kết. Kỹ năng giao tiếp 1.1. 1.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN • KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Là phương tiện để bộc lộ nhân cách. kinh nghiệm.5.4. − Đòi hỏi nội dung truyền đạt cần chính xác và đáng tin cậy. vấn đề. Chức năng điều chỉnh hành vi − Chủ động tự điều chỉnh hành vi của mình phù hợp với quy định.4. − Đưa ra những hành vi: áp thị.4. suy nghĩ.2. Chức năng của giao tiếp: 1.

1. • Lời nói hiệu quả tạo một mối quan hệ tốt với mọi người. Sử dụng ngôn từ • Sử dụng ngôn từ chính xác.1.2. mạch lạc. lập luận đúng để người nghe hiểu. kỹ năng. là điều kiện để hình thành. đào tạo.5. tự nâng cao uy tín của mình. phát triển nhân cách cá nhân. văn minh và sự hiểu biết. Ngày nay. bạn sẽ phải nói chuyện với các khách hàng để bán được các sản phẩm hay dịch vụ của mình. 1. • Nói là điều kiện giữ mối quan hệ trong xã hội. trong sáng. do người nghe. tâm trạng. uy tín. bạn cũng sẽ vẫn thường xuyên phải nói trước các đồng nghiệp của mình về những nhiệm vụ hàng ngày của bản thân. • Những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình nói: Kiến thức. giải thích để chứng minh những thông tin. nói trước công chúng được xem như một tiêu chuẩn để đánh giá các nhà điều hành cao cấp. • Lời nói phải khách quan. Tuy nhiên. lịch sự. Nếu bạn là một chủ doanh nghiệp nhỏ thì có thể bạn sẽ phải nói để nuôi sống bản thân – nói một cách khác – hàng ngày. vị trí xã hội. chế độ chính sách. Nhóm 4 Trang 11 . không gian và thời gian. thái độ. chính xác. pháp lý. văn hóa. • Kỹ năng nói tốt không những giúp con người giải quyết công việc đạt hiệu quả hơn mà còn giúp tự khẳng định bản thân trước tập thể. ngay cả khi bạn không phải là một nhà điều hành cao cấp đứng diễn giải về một cuộc khủng hoảng trước các nhà quản lí hay các nhà đầu tư. Sự thành bại trong các cuộc nói chuyện luôn có liên quan trực tiếp đến điểm cốt yếu của bạn. dẫn chứng. Vai trò của kỹ năng nói • Lời nói thể hiện được trình độ giao tiếp. dễ hiểu và có sức thuyết phục. rõ ràng.Thông tin cần truyền đạt phải đảm bảo tính chân thực.1. • Ngôn từ cần phù hợp với văn hóa và trình độ của mọi đối tượng.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ này lại càng trở nên cần thiết. sức khỏe. kinh nghiệm. • Cần phân tích.5.1.

− Sẵn sàng một tinh thần thoải mái. b. Xác định tâm. Kỹ năng nói trước công chúng a.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 1. tự tin. • Giải quyết nhu cầu đối tác • Kết thúc cuộc đàm thoại 1. d.1. Chuẩn bị nội dung của bài diễn văn − Xác định tiêu đề chính cần diễn thuyết và bàn luận là vấn đề gì? − Lên kế hoạch tìm tài liệu. c. Xác định mục đích buổi diễn thuyết − Nội dung của buổi diễn thuyết.3. dẫn chứng…có liên quan đến nội dung diễn thuyết. − Mục đích đạt được của buổi diễn thuyết. • Xác định rõ nhu cầu đối tác. Các bước đàm thoại • Tạo môi trường giao tiếp. thông tin cụ thể. − Cần xác định môi trường và tâm lý người nghe như thế nào trong buổi diễn thuyết.1.4. Nhóm 4 Trang 12 . sinh lý − Sức khỏe đảm bảo cho việc truyền đạt thông tin. những lập luận. − Xác định nhu cầu của người nghe. Xác định vai trò của mình và đối tượng − Xác định vị trí. − Tránh diễn thuyết bằng cảm giác và sở thích. trách nhiệm và công việc của mình trong buổi thuyết trình.5. bình tĩnh. − Xác định đối tượng tiếp xúc là ai? Họ đến từ đâu? Mục đích và nhu cầu của họ là gì? − Xác định tầm quan trọng của thính giả trong buổi diễn thuyết.5. số liệu.

− Sử dụng thành thạo và chứng minh rõ hình ảnh minh họa hay vật trưng − Quá trình diễn thuyết phụ thuộc vào sự chuẩn bị của bạn như thế nào. Rankin) • Lắng nghe hiệu quả đem lại nhiều lợi ích trong giao tiếp: Nhóm 4 Trang 13 .2. Cần đưa ra lời kết phù hợp. những điểm quan trọng cần thiết. − Cần đặt câu hỏi để tìm sự nhận xét và góp ý từ người nghe.5. e.2.1 Vai trò của kỹ năng nghe • Con người dùng 42% trong tổng số thời gian giao tiếp cho việc nghe. 1. (Tory.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ − Bắt tay vào viết đề cương và hoàn chỉnh bài diễn thuyết. đánh giá của ban lãnh đạo hoặc những người có chuyên môn liên quan. − Cần luyện tập thật nhuần nhuyễn trước khi diễn thuyết thật sự.5. − Kết thúc bài diễn thuyết nêu tóm tắt ý chính. kiểm tra. 1. − Bài diễn văn cần có sự tư vấn. Hãy dừng lại và quan tâm đến thính giả nếu cảm thấy bài diễn thuyết của mình chưa đáp ứng nhu cầu thật sự. − Dẫn chứng một câu chuyện thực tế… − Đọc bài diễn văn hoặc diễn thuyết bằng sự tự tin và những kiến thức đã được chuẩn bị từ trước. trình bày từng mục cụ thể. rõ ràng. Bạn bày. Kĩ năng nghe Plutarch đã từng nói: “Hãy học cách lắng nghe và bạn sẽ thu được rất nhiều từ những kẻ không biết cách ăn nói”. − Luôn biết quan sát và kiểm tra sự theo dõi của người nghe. Thực hiện buổi diễn thuyết − Xác định cách mở đầu câu chuyện: − Kể câu chuyện.

b. Bản thân người nghe không hề có sự tư duy và suy nghĩ về nội dung của thông điệp. • Nghe hiệu quả giúp cho con người thu được đầy đủ thông tin một cách chính xác và đầy đủ. • Hình thức nghe chỉ mang tính tự nhiên và cảm tính. Chỉ tỏ thái độ lắng nghe vì lịch sự hoặc bắt buộc nhưng thực sự không tiếp thu nguồn thông tin vì không đúng với nhu cầu. • Kỹ năng nghe hiệu quả là yếu tố quan trọng nhất tạo nên sự thành công trong giao tiếp. đó là cơ sở dữ liệu để làm việc hiệu quả hơn. Phân loại các kiểu nghe: a.2. • Hạn chế những sai lầm trong giao tiếp. • Thu thập được nhiều thông tin. 1. không muốn tiếp nhận.5. tập trung tư duy và suy nghĩ để hiểu được thông điệp. Không nghe Là hiện tượng hoàn toàn không nghe những gì bên ngoài tác động vào. • Lắng nghe là tập trung vào việc phản ánh một loại âm thanh nào đó.2. Cấu trúc và phân loại của hoạt động nghe Cấu trúc của hoạt động nghe • Nghe đơn thuần là một hành động sinh lý tiếp nhận âm thanh. Những âm thanh từ bên ngoài không được truyền lên não và không được tư duy. • Giúp giải quyết được nhiều vấn đề. Nghe chọn lọc Nhóm 4 Trang 14 . Tâm lý của người giao tiếp hoàn toàn không muốn nghe. Giả vờ nghe Người nghe suy nghĩ một vấn đề khác nhưng vẫn tỏ vẻ chú ý người đối thoại. c.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ • Thỏa mãn nhu cầu của người nói.

phong tục tập quán. cái tôi quá lớn Sức khoẻ. Rào cản về xã hội Môi trường giáo dục chưa đúng Môi trường thiên nhiên Quan điểm về vị trí và vai trò xã hội của cá nhân. xác định thông tin đúng. thái độ. phát hiện vấn đề của họ.3. phản hồi.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Người nghe chỉ tiếp thu những nội dung chọn lọc trong phần thông tin đối thoại. Những rào cản đối với việc lắng nghe a. tôn giáo Sự khác biệt về ngôn ngữ. Người nghe khi chọn kiểu nghe này phải chắc chắn những thông tin mà mình bỏ qua là những nội dung mà ta đã hiểu sâu sắc.2. Rào cản tâm. d. đánh giá 1. hành động tiếp thu. Nghe thấu cảm Nghe thấu cảm là nghe. sai và có chính kiến. cảm xúc.5. Tính cách. văn hóa ngữ cảnh Nhóm 4 Trang 15 . tập trung nhưng cần có sự chủ động trong việc tiếp nhận thông tin Là quá trình nghe. Quá trình nghe cần có tư duy để không rơi vào thế nghe thụ động e. hiểu. sinh lý Thói quen xấu Nhu cầu. sở thích. nhìn và suy nghĩ theo cách của họ Nghe thấu cảm cần có sự chủ động trong suy nghĩ. Nghe chăm chú Nghe một cách nghiêm túc. Rào cản về văn hóa Sự khác biệt về lối sống. có sự phân tích. khả năng nghe hạn chế… b. quan tâm đến tính cách của người đối thoại. tập thể c.

lý do viết bài và các câu hỏi cần được giải quyết. chuyên môn Trình độ học vấn khác nhau dẫn đến việc tiếp thu kiến thức khác nhau.3.5. Cần thể hiện giao tiếp phi ngôn ngữ để lắng nghe một cách tích cực Gạt bỏ mọi quan điểm bảo thủ của riêng mình. Rào cản về trình độ học vấn. b.2. Lấy những số liệu.3. cần hòa nhập với thế giới bên ngoài và người chủ thể giao tiếp Chọn môi trường phù hợp với nội dung buổi nói chuyện. Kĩ năng viết 1. Giai đoạn viết Nhóm 4 Trang 16 .5. tình cảm và thể chất. 1. Phần II (Thân bài): Tập trung trình bày.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Sự khác biệt về quan điểm giá trị đạo đức d. giải quyết những luận điểm đã nêu ở phần I.5.1 Cấu trúc bài viết a. Phần III (Kết luận): Tóm tắt những luận điểm đã được trình bày ở phần II và trả lời cho những câu hỏi đã được đặt ra ở phần I.4. chứng cứ để chứng minh và bình luận về những luận điểm đó. Khác biệt về chuyên môn ảnh hưởng đến quá trình trình tư duy 1. xác định rõ mục đích. Rèn luyện kỹ năng nghe hiệu quả Tập trung chú ý vào người nói: Xác định rõ mục đích của buổi giao tiếp Người nghe chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Giai đoạn chuẩn bị Xác định mục đích bài viết đề cập Lên kế hoạch tìm và nghiên cứu tài liệu liên quan Lập dàn ý cho bài viết Lập dàn ý cho bài viết: Phần I (Mở bài): Nêu vấn đề.

4. Kỹ năng đàm phán 1. kỹ năng Nhóm 4 Trang 17 .5. Giai đoạn kiểm tra Lỗi chính tả Cấu trúc bài viết Số liệu. Mỗi ý triển khai nên viêt thành một đoạn văn Mỗi phần triển khai được viết theo hình thức nào phụ thuộc vào mục đích và nội dung của bài viết. 1. Đàm phán là một nghẹ thuật Vận dụng điêu luyện các nguyên tắc. chiến lược. • Phần khai triển: Viết theo dàn ý đã lập sẵn. Đàm phán là một khoa học Phân tích.5. Khái niệm và vai trò của đàm phán Đàm phán là quá trình giao tiếp giữa các bên thông qua trao đổi thông tin và thuyết phục nhằm đạt được những thỏa thuận về những vấn đề khác biệt trong khi giữa họ có những quyền lợi có thể chia sẻ và những quyền lợi đối kháng. giải quyết vần đề Nghiên cứu quy luật. sách lược đàm phán Liên quan đến nhiều ngành khoa học b. hình ảnh 1. Bản chất của đàm phán a.1. • Viết phần kết: Đúc kết lại toàn bộ nội dung bài viết.5. phương pháp.4. Gợi lên những suy nghĩ cho vấn đề đã được đề cập và trình bày c.4. Triển khai từng ý theo thứ tự.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN • KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Viết phần mở đầu: Giới thiệu chung về chủ đề bằng hình thức quy nạp hay diễn dịch.2.

chất lượng sản phẩm Nhu cầu. Các nguyên tắc đàm phán • Xác định tiêu chuẩn khi đánh giá • Xác định thành viên trong đoàn • Ấn định thời gian phù hợp • Tôn trọng các nguyên tắc “bất thành văn” • Kết hợp hài hòa giữa bảo vệ lợi ích của hai bên • Đảm bảo đôi bên cùng có lợi • Các phương pháp đàm phán: Đàm phán mặc cả lập trường. uy tín xã hội. Đánh giá thành công: Tiêu chuẩn mục tiêu.4. đàm phán theo nguyên tắc 1.3.5. thành ý hợp tác làm ăn của đối tác. quan hệ. Giai đoạn chuẩn bị Phân tích tình thế của mình: Xác định rõ những giải pháp tốt thay thế cho một thỏa thuận đạt được có lợi cho mình Đừng thương lượng khi không biết rõ giải pháp thay thế Phân tích năng lực cạnh tranh và khả năng mà mình có được Tìm hiểu về đối tác: Thực lực của họ về tài chính.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Khéo léo. 1. lịch sử công ty.4.5. cơ sở vật chất trang thiết bị. Các bước đàm phán a. linh hoạt để đạt được kết quả tốt hơn Quá trình điều chỉnh nhu cầu quan điểm để thống nhất ý kiến Đàm phán là sự thống nhất: Hai mặt đối lập: “Hợp tác” và “xung đột” để đôi bên cùng có lợi. số lượng. ảnh hưởng. giá thành. Nhóm 4 Trang 18 .4.

qua Internet.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Cách làm: Có thể trực tiếp đến chỗ đối tác hoặc gián tiếp qua tư vấn. trả lời câu hỏi. đối tác đã làm ăn với họ. b. thuyết phục.. độ ẩm. bên ngoài… Tìm hiểu đối tác một cách trực tiếp trên bàn đàm phán c. giải quyết bế tắc… Thương lượng: Nhóm 4 Trang 19 . muối. Giai đoạn tiếp xúc Tạo điều kiện để thiết lập mối quan hệ cởi mở. phương tiện thông tin đại chúng… Chọn cá nhân hoặc nhóm: Tiêu chuẩn chuyên môn Tiêu chuẩn phẩm chất tâm lý Số lượng Xác định mục tiêu đàm phán: Xác định giới hạn phù hợp mà ta có thể đàm phán Quyết định nhượng bộ cần thiết để đạt được thỏa thuận Giới hạn thời gian đàm phán Chuẩn bị những phương án dự phòng. tạp chất…Bao bì – lọai giấy. kẹp hay dán… Giá cả Thời gian giao hàng (Quần áo mùa hè giao mùa đông…?) Điều kiện thanh tóan… Dùng kỹ năng đặc câu hỏi. than thiện bằng ngôn ngữ nói và phi ngôn ngữ Dành chút thời gian để trao đổi những chủ đề tự do. in mấy màu.độ đạm. Giai đoạn thực chất đàm phán Bàn bạc những nội dung cụ thể như : Sản phẩm Yêu cầu kỹ thuật (VD: Bột cá .

Cần xem xét kỹ lưỡng và chắc chắn những gì đạt được trong quá trình đàm phán để nắm bắt tình hình So sách mục tiêu cả ta và của đối tác Nếu yêu cầu của 2 bên không khác biệt nhiều thì mỗi bên cần phải điều chỉnh chút ít để đạt được thỏa thuận Nếu yêu cầu của đối tác có thể chấp nhận được. của ta còn cao =>ta nên chủ động nhuợng bộ Nếu yêu cầu của đối tác có những điểm không hợp lý so với yêu cầu của ta =>ta phải thuyết phục họ Nếu cả 2 bên cho rằng yêu cầu của mình hợp lý. Cần phải tìm cách tháo gỡ bế tắc d. đơn vị đo lường Nhóm 4 Trang 20 . thảo luận và bàn bạc cụ thể Chắc chắn sự đồng ý của hai bên theo mục đích đưa ra từ đầu. nhưng vẫn còn khác biệt. Quá trình ra quyết định trong đàm phán Xác định lợi ích của các bên Đặt ra vấn đề trọng tâm. không bên nào nhượng bộ bên nào thì đàm phán có thể bế tắc. Cần đảm bảo sự thống nhất không thay đổi trong quá trình đàm phán Nên đặt lại vấn đề khi cuộc thảo luận không thỏa mãn mối quan tâm của các bên Đưa ra các phương pháp lập luận phù hợp e.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Xác định mục tiêu và đưa ra nội dung thảo luận theo thứ tự ưu tiên hoặc đã được trao đổi thống nhất nội bộ trước đó. Kết thúc đàm phán và ký kết hợp đồng Nếu kết thúc ĐP và 2 bên đã đạt được thỏa thuận thì: Ta nên giành quyền sọan thảo hợp đồng Khi soạn thảo hợp đồng cần chú ý các điều khoản: Tên hàng hóa Số lượng.

thượng lượng tiếp Nhóm 4 Trang 21 . thế chấp… Điều khoản thủ tục giải quyết tranh chấp(ở đâu ? Chi phí?..) Các điều khoản khác… f.. Giai đoạn thực thi hợp đồng Giao cho cá nhân hoặc tổ quản lý các hạng mục và thực thi hợp đồng Trong quá trình thực thi hợp đồng có những vấn đề nảy sinh 2 bên gặp nhau để bàn bạc. giá trượt. địa điểm Đơn vị tính giá : Giá cố định. chuyển khoản … Điều khoản đảm bảo thực thi HĐ: cầm cố. Phương thức thanh tóan: đổi hàng.. tiền mặt.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Chất lượng Điều kiện giao hàng: thời gian.

2.1. Khái niệm về nhà quản trị Nhà quản trị là những người chịu trách nhiệm quản lý.1. Tổng quan về nhà quản trị 2. Những người thực hiện ( Operators): Thực hiện những quyết định. Quản trị viên cấp trung ( Middle Managers): Đưa ra các quyết định chiến thuật. 2. cho rằng nhiệm vụ cơ bản của quản trị là "thiết kế và duy trì một môi trường mà trong đó các cá nhân làm việc với nhau trong các nhóm có thể hoàn thành các nhiệm vụ và các mục tiêu đã định".1. KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 2. Khái niệm về nhà quản trị 2. tổ chức.2.1. điều hành một bộ phận hay cả tổ chức.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CHƯƠNG II. Ý kiến khác: Quản trị là sự tác động có hướng đích của chủ thể quản trị lên đối tượng quản trị nhằm đạt được những kết quả cao nhất với mục tiêu đã định trước. Chức năng của nhà quản trị Nhóm 4 Trang 22 . Koontz và O' Donnel: quản trị là thông qua nhiệm vụ của nó.1.1.line Managers): Đưa ra các quyết định tác nghiệp. Quản trị viên cấp cơ sở (First . Các cấp quản trị trong tổ chức: Quản trị viên cấp cao ( Top managers): Đưa ra các quyết định chiến lược.1. lãnh đạo và kiểm soát những hoạt động của các thành viên trong tổ chức và sử dụng tất cả các nguồn lực khác của tổ chức nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.1. 2.1. Quản trị là gì Theo Mary Parker Follett: quản trị là nghệ thuật đạt được mục đích thông qua người khác. James Stoner và Stephen Robbín: Quản trị là tiến trình hoạch định.

3. Lãnh đạo Là chỉ huy nhân tố con người sao cho tổ chức đạt đến mục tiêu. 2.2. 2.2. 2. Mục đích của chức năng này là để đảm bảo hiệu quả trong khi giữ vững kỉ luật và môi trường không rắc rối.1. tạo sự phối hợp ngang.1.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Các nhà quản trị là người quản trị tốt thời gian và tiềm lực. Lãnh đạo yêu cầu kĩ năng giao tiếp cao và khả năng thúc đẩy mọi người.1.1. Nhóm 4 Trang 23 . biết nhìn nhận cơ hội và phải biết tận dụng cơ hội dó. hình thức. 2. Kiểm tra bao gồm quản lý thông tin.1. Tổ chức Chức năng tạo dựng một môi trường nội bộ thuận lợi để hoàn thành mục tiêu.1. Một trong những vấn đề quyết định trong công tác lãnh đạo là tìm được sự cân bằng giữa yêu cầu của nhân sự và hiệu quả sản xuất. cá nhân. Đề ra chương trình hành động để đạt mục tiêu trong từng khoảng thời gian nhất định.2.4. Xác lập một cơ cấu tổ chức và thiết lập thẩm quyền cho các bộ phận. Vai trò của nhà quản trị 2. thực hiện nhiệm vụ mang tính nghi lễ. Vai trò quan hệ với con người Vai trò tượng trưng: Thể hiện như một biểu hiện về quyền lực pháp lý. 2.1. Nó bao gồm việc chỉ định đúng tài nguyên và cung cấp một hệ thống hỗ trợ hiệu quả.2.3. Hoạch định Chức năng xác định mục tiêu cần đạt được. xác định hiệu quả của thành tích và đưa ra những hành động tương ứng kịp thời. Kiểm tra Là chức năng để đánh giá chất lượng trong tiến trình thực hiện và chỉ ra sự chệch hướng có khả năng diễn ra hoặc đã diễn ra từ kế hoạch của tổ chức.2. dọc trong hoạt động của tổ chức.3. Đưa ra các kế hoạch khai thác cơ hội và hạn chế bất trắc của môi trường.1.

2. Nhà thương lượng: Tham gia thương lượng với các đối tác để đem lại ổn định và quyền lợi cho tổ chức. Nhóm 4 Trang 24 . nêu bật được ý quan trọng. Nguyên tắc xúc tích: Thông tin truyền đạt cần ngắn gọn. Người phát ngôn của tổ chức: Chuyển giao những thông tin chọn lọc cho những người bên ngoài công ty.3. truyền đạt thông tin: Chuyển giao những thông tin cho cấp dưới. lưu trữ. nhận thức khác nhau. văn hóa. đặc thù công việc. Phổ biến. 2. Vai trò liên kết: Là chiếc cầu nối. thúc đẩy cấp dưới hoàn thành nhiệm vụ. Điều phối các nguồn lực: Quyết định phân chia các nguồn lực trong tổ chức cho từng bộ phận hay dự án. Người giải quyết xung đột: Tiến hành các hoạt động điều chỉnh cần thiết. phương ngữ.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Vai trò người lãnh đạo: Động viên. xử lý thông tin: Điểm trọng tâm trung chuyển.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến giao tiếp của nhà quản trị Yếu tố chủ quan: Nhầm lẫn nghĩa của từ. truyền thông. quá tải thông tin.3. trình độ. Một số nguyên tắc giao tiếp trong quản lý Nguyên tắc trọn vẹn: Có đầy đủ tất cả thông tin mà ta muốn truyền đạt. sức khỏe. Yếu tố khách quan: Địa điểm giao tiếp. liên kết mọi người trong và ngoài tổ chức.2. Vai trò ra quyết định Doanh nhân: Khởi xướng các thay đổi bên trong tổ chức. xử lý tất cả các loại thông tin. đôn đốc. hòa giải và xử lý những xung đột. b.1. Vai trò truyền thông Trung tâm thu thập. rõ ràng. mối quan hệ quyền hạn. tâm lý. báo cáo thông tin cho cấp trên.3. a.

bề trên A>B (A thông tin nhiều hơn B) rụt rè.2. động tác. Nó xuất phát từ thái độ chân tình Nguyên tắc chính xác: Thông tin cần được kiểm tra kỹ các con số. Nguyên tắc rõ ràng: Thông tin giao tiếp cần sử dụng từ ngữ ngắn gọn phố biến. giọng. Các kỹ năng giao tiếp của người lãnh đạo: 2. thiếu lắng nghe. dứt khoát.2. thoải mái A<B (A thông tin ít hơn B) kẻ cả.2. thói quen. nhiễu.2.3. âm lượng. Giao tiếp bằng ngôn ngữ trực tiếp Nguyên nhân nói không hiệu quả: thiếu bố cục.1 Kỹ năng nói a. tập trung 2. dữ kiện và từ ngữ ngắn gọn 2.3 Kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị 2. Nhóm 4 Trang 25 . cử chỉ. điệu bộ. lời nói.2 Các nhóm kỹ năng giao tiếp: Nhóm kỹ năng định hướng ( hình thức. cũng như có thêm những người bạn mới. ngôn ngữ. thông dụng để người nhận hiểu được điều ta muốn truyền đạt. Nguyên tắc cụ thể: Giao tiếp cụ thể là rõ ràng. lôi cuốn. phán đoán. sinh động. sử dụng các phương tiện giao tiếp để định hướng giao tiếp 2. thiếu minh họa. sắc thái tình cảm…) Nhóm kỹ năng định vị: A=B (thông tin ngang nhau) cởi mở.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Nguyên tắc thận trọng: Thông tin cần chú ý cách xưng hô và nhấn mạnh đến những sự kiện vui vẻ tích cực.1 Khái niệm về kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị: Kỹ năng giao tiếp của nhà quản trị là khả năng nhận biết. ít nói Nhóm kỹ năng điều khiển quá trình giao tiếp: Tạo sức hút.2. Nguyên tắc lịch sự: Thông điệp lịch sự giúp củng cố thêm mối quan hệ trong kinh doanh.

dập bàn chân Không còn kiên nhẫn. lấy tay che miệng (thể hiện sự chán nản). muốn mở rộng vấn Nghiêng cổ đề Cau mày. Cử chỉ: Mọi người thường dùng cử chỉ một cách vô thức để hậu thuẫn cho điều mình cần nói như dùng bàn tay. đầu… Cử chỉ không chỉ nhấn mạnh điều mình nói mà còn bộc lộ thái độ của người nói Một số cử chỉ tay. Buồn chán. phản đối Gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. chân thường dùng: Xoa bàn tay (nóng ruột đang chờ sự thật nào đó). chán nản. tình huống Thường xuyên phản hồi b.2. lắng nghe Ngáp Bực bội. tính cởi mở và thái độ của một người. ít thay đổi (tạng ngừi. Giao tiếp bằng phi ngôn ngữ Tư thế: Tạo sự ấn tượng đầu tiên. chân. có ảnh hưởng quan trọng . …) 2. khuôn mặt. mệt mỏi búng ngón tay. dậm chân ( thể hện sự tức giận)… Diện mạo: Là những đặc điểm tự nhiên. nhíu mặt Quan tâm. muốn nhanh chóng kết thúc Nhóm 4 Trang 26 .2 Hành vi phi ngôn ngữ và ý nghĩa: Hành vi phi ngôn ngữ Ý nghĩa Vươn người về phía trước Tập trung muốn nhấn mạnh Ngã người về phía sau Suy ngẫm. nóng ruột.3.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Để nói có hiệu quả cần chú ý: Tạo được một sự chú ý cho người nghe Nói một cách rõ ràng và đủ nghe Sử dụng những từ và thành ngữ thông dụng Giọng điệu phù hợp hoàn cảnh. nó bộc lộ sự tin tưởng.

Ngoài việc chọn trang phục phù hợp cần phải chú ý đến cử chỉ và lời nói của mình. Đối với đồng nghiệp Nhóm 4 Trang 27 . với đồng nghiệp (những người cùng cấp). nhà cung ứng. Trang phục của nam đơn giản chỉ cần một chiếc áo sơ mi đi cùng bộ veston kèm theo đó là chiếc cà vạt đính kèm trên áo là chiếc kẹp áo là đủ để tạo ấn tượng với sếp.3. địa điểm và thời gian. vì ta không thể áp đặt một cách giao tiếp cho nhiều đối tượng đặt biệt là sếp của mình. không nên “cá mè một lứa” làm vậy sẽ bất lợi với ta và công ty sau này. điều này sẽ giúp bạn giao tiếp tôt khi làm việc trong công sở. cần bác bỏ những ý kiến sai trái. Đối với cấp trên Muốn giao tiếp thành công với những cấp bậc trong công ty đặc biệt đối với cấp trên cần chú ý đến trang phục. khách hàng. nhưng còn có một số cách để tạo ấn tượng tốt qua trang phục. Nếu người đó là một cấp trên khó tính thì cần phải biết cách xử lý tình huống một cách hiệu quả. nhưng điều quan trọng là ta biết cách phối hợp chúng như thế nào để tạo ấn tượng tốt với sếp là một vấn đề ta cần phải suy nghĩ.2. đối thủ cạnh tranh… Vậy làm thế nào một nhà quản trị có thể giao tiếp tốt với nhiều người như vậy? 2. 2. Cụ thể: Với sếp. lời nói và hành động của mình. với nhân viên (những người cấp dưới). nói tóm lại là cần phải ăn mặc lịch sự khi đến nơi làm việc. bạn chỉ cần một chiếc váy nơi công sở có thể là đã được cách tân nhưng không nên cách tân chiếc váy của mình quá vì nếu bạn cách tân nó quá có lẽ sẽ không phù hợp với trang phục nơi công sở cho lắm. Nhưng dù đó là người dễ tính hay khó tính đi chăng nữa thì họ cũng không muốn nhân viên của mình đồn đại lung tung mà không tập trung vào công việc. cử chỉ.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 2.1. Tùy theo đối tượng cấp trên của ta là người như thế nao để có cách giao tiếp hiệu quả. Đối với nữ thì cũng giống như nam. Đối tượng giao tiếp của nhà quản trị Một người quản trị hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sẽ có rất nhiều mối quan hệ và họ sẽ giao tiếp với rất nhiều đối tượng.3. Muốn lấy điểm với sếp thì cần phải biết cách ứng xử sao cho phù hợp với hoàn cảnh. Cần phải biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến đúng của sếp. cần phải biết cách xử lý tình huống kịp thời và nhanh nhẹn khi giao tiếp với cấp trên. Trang phục nơi công sở thì hầu hết ai cũng như nhau khi làm việc trong công ty.3.

được mọi người quý mến không chỉ điều hành tốt mọi công việc. Chưa chắc gì kiến thức và sự hiểu biết của mình đã hơn họ.3. Chân thành: là một trong năm đức tính quan trọng của người cấp trên làm cho cấp dưới cảm thấy được quan tâm. Thật vậy. bạn cần có nhiều cách giao tiếp khác nhau để đảm bảo cho người đều cảm thấy được tôn trọng.Không dễ gì tìm được một người bạn cùng chung chí hướng với ta. Giao việc cho người lớn tuổi bạn không cần phải lo lắng vì họ rất nhiều kinh nghiệm. cần có thái độ ôn hòa và luôn nở nụ cười với họ. mà con phụ thuộc nhiều vào thái độ. đối thủ mà mình loại bỏ đi. Hãy học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của họ. khi giao tiếp với đồng nghiệp cần phải chú ý điều đó. nguy hiểm mà cấp dưới đang đối mặt. Nhà quản trị cần nên nhớ một điều hãy xem đồng nghiệp của mình luôn luôn là bạn chứ không phải là kẻ thù. Linh hoạt: Nếu quản lý đội ngũ nhân viên nhiều thế hệ. cảm nhận và chia sẽ với những khó khăn.3. Cấp trên phải hiểu. Giao tiếp với ai cũng vây. lịch sự. nếu bạn sai phạm điều đó đồng nghĩa với việc bạn sẽ đánh mất đi một người bạn. Chúng ta nhận được rất nhiều từ đồng nghiệp sự giúp đỡ nhưng lại không biết cách duy trì mối quan hệ này ra sao? Vậy mấu chốt của vấn đề này là gì? Ta vẫn thường nghe “Lời nói chẳng mất tiền mua. học hỏi kinh nghiệm của những anh chị đi trước để nâng cao sự hiểu biết thêm là cuộc giao tiếp của ta đã thành công rồi đó. cần phải ăn nói sao cho lịch sự nếu như cùng lứa tuổi hay nhỏ hơn thì ăn nói cho lịch sự không nên ngĩ mình lớn hơn họ mà muốn họ làm theo ý kiến của mình là hoàn toàn sai. lưạ lời mà nói cho vừa lòng nhau”. vì vây. Bạn phải Nhóm 4 Trang 28 . Đối với những người lớn tuổi hơn cũng vậy. đó cũng một mẹo nhỏ để ta có thể “ghi điểm”. Giao tiếp với đồng nghiệp không phải theo một nguyên tắc nào cả. 2.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Đồng nghiệp họ là ai? Nhà quản trị cần giao tiếp như thế nào để có được mối quan hệ bền vững lâu dài là vấn đề khá nan giải. chỉ cần chúng ta giành nhiều thời gian để lắng nghe họ. tôn trọng người khác thì chắc chắn sẽ tạo được ấn tượng tốt đối với đồng nghiệp của mình. cách ứng xử hàng ngày và không phải cũng có khả năng “đắc nhân tâm “ trong quá trình giao tiếp và trang phục cũng đóng góp một phần quan trọng trong giao tiếp. cần phải lễ phép. nếu ta khiêm tốn. đánh giá đúng công việc của nhân viên. Đối với nhân viên Nhà lãnh đạo giỏi.

tế nhị . Minh bạch: Để nhân viên làm việc hiểu quả điều quan trọng nhất là giúp họ hiểu rõ công việc được giao. Như vậy cấp dưới mới nể phục. điều đó rất cần thiết cho nhà quản lý giỏi. Nên lắng nghe. Mặt khác. Tôn trọng: Đừng bao giờ để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến không khí làm việc chung.4. Tuy nhiên. tuổi trẻ không tránh khỏi bồng bột vì thế bạn nên góp ý một cách kín đáo. xem thường bạn. Nếu thiên vị người này miện thị người kia . dứt khoát và không để lộ cảm xúc. Khi giải quyết vấn đề. Hãy vận dụng công thức phê bình “khen – chê – khen”. Điều đó chẳng những làm ảnh hưởng đến tâm lý người khác mà còn vô tình tạo ra hình ảnh người lãnh đạo không tôn trọng cấp dưới. Đối với khách hàng Lần đầu tiên có thể tạo ấn tượng tốt hay không là điều rất quan trọng trong giao tiếp với khách hàng.3. 2. Lớp người trẻ trung năng động sáng tạo là một lợi thế khác của doanh nghiệp. Làm thế nào để có thể tạo ra ấn tượng với khách hàng? Nhóm 4 Trang 29 . bản lĩnh của người lái tàu.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ quyết đoán khi giao công việc cho họ. bạn phải giử chử tín. công việc có tính sáng tạo là rất phù hợp. nó không chỉ để phục vụ nhu cầu ăn mặc trong đời sống mà nó còn là phương tiện giúp cho nhà lãnh đạo toát lên phong thái của một doanh nhân. Trang phục: cũng rất quan trọng bạn không nên xem thường. Là lạnh đạo bạn nên thận trọng trong các mối quan hệ. tôn trọng ý kiến của người lớn tuổi. người lãnh đạo phải trình bày rõ ràng. nếu bạn giữ lời cấp dưới sẽ tôn trọng bạn và sẵn sàng cống hiến hết mình. cần kích thích họ đặt câu hỏi bày tỏ mối quan tâm sau đó bạn giải thích thật logic. Bạn cần lắng nghe cả hai để sử phạt công tâm. nó sẽ làm cho nhân viên tự hào và đặt niềm tin nơi bạn. bạn sẽ tạo ra những “ chuyên gia nịnh hót”. Đừng viện lý do “ quá nhiều việc nên quên mất lời hứa của mình” cho là việc nhỏ. Công bằng: Là điều cực kì quan trọng trong giao tiếp giữa xếp và nhân viên. Là nơi để họ thể hiện nhiệt huyết hãy động viên cấp dưới bằng lời khen đúng lúc. Hãy đánh giá đúng năng lực làm việc của nhân viên để có chế độ đãi ngộ đúng mức. đối với nhân viên đừng tỏ ra quá lạnh lụng xa cách nhưng cũng không nên thân mật quá mức sẽ dẫn đến nhân viên khó xử hoặc giỡn mặt. Bên cạnh đó để mọi người tôn trọng bạn. đúng mực khi họ làm tốt.

Lời mở đầu tôt đẹp có thể xây dựng cho mình một cơ sở vững chắc trong quá trình giao tiếp với khách hàng. Tránh khoe khoan và không được tuyên truyền giả dối trong khi giao giao tiếp. cơ hội lúc nào cũng sẵn sàng với bạn.Tránh va chạm vơi họ. Nó sẽ giúp ta không bị căng thẳng.5. 2. cương nhu đúng lúc. Giữ vững sự tự tin. Bạn cho rằng mình hoàn toàn có khả năng giao tiếp? Nhưng giao tiếp như thế nào để nắm được cơ hội đó thì lại là Nhóm 4 Trang 30 . Giọng điệu vừa phải. chán nản và làm cho khách hàng không muốn nghe mình nói. và mình cũng sẽ làm mất đi ấn tượng mà khách hàng đã biết được trước khi gặp mặt thông qua điện thoại. Đối với nhà cung cấp Trong thực tế. màu sắc hài hòa ( đối với nam nên chọn một bộ vest. Ăn nói phải rõ ràng. sạch sẽ. Ăn nói gọn gang.3. sử dụng từ ngữ rõ ràng. nếu ăn mặc lôi thôi thì khách hàng sẽ đánh giá ta cùng công ty của mình. lời nói thất lễ dễ gây mất hình của công ty đặc biệt là hình ảnh của mình đối với khách hàng. không sử dụng ngôn ngữ thô bạo và ngôn gữ địa phương. nội dung phải theo thứ tự rành mạch. Trong lần gặp cần phải ăn mặc lịch sự. email… Trong khi lựa chọn trang phuc cần chú ý chọn những trang phuc gọn gàng. lịch sự. Đưa ra lời mở đầu tốt đẹp: Lời mở đầu tốt đẹp không chỉ có thể mang lại sự kính trọng của khách hàng.sẽ làm phân tán sự tập trung của họ và hok cũng sẽ thấy khó chịu khi nghe mình nói.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Trước tiên cần phải ăn mặc lịch sự. Nhưng bạn có chủ động đón nhận cơ hội đó hay không mới là điều quan trọng. nếu nói nhanh sẽ tạo cho khách hàng căng thẳng. thái độ bình tĩnh và vững vàng. Nhưng nên nhớ là trước khi gặp khách hàng ta cần phải nắm rõ thông tin về khách hàng cua mình để cuộc nói chuyện diễn ra thuận lợi hơn. đối với nữ có thể mặc váy nhưng không nên cách tân quá). vì vậy sẽ tạo được ấn tượng tốt với khách hàng làm cho khách hàng cảm giác được nghe mình nói chuyện rất thú vị. giản dị. tắc nghẽn trong khi giao tiếp. và ngược lại nếu ta nói quá chậm thì khách hàng sẽ cảm thấy mệt mỏi. tuyệt đối không nên theo đuổi mốt mới nó có thể làm cho cách ăn mặc của mình trở nên kì quặc. giản dị. chú ý tốc độ nói. Tuyệt đối không được mất lịch sự với khách hàng. mà còn có thể làm cho khách hàng hào hứng về những vấn đề mà mình chuẩn bị trao đổi vói họ. Cử chỉ đàng hoàn. tùy theo đối tượng mà cần có sự giao tiếp khác nhau.

Hãy thường xuyên gọi tên của họ trong lúc nói chuyện. Tỏ ý lắng nghe người khác bằng cách gật đầu. đối tác sẽ hiểu rằng bạn đang giả vờ lắng nghe thôi chứ thực ra bạn thấy câu chuyện của họ chán ngắt. trong trường hợp bạn không nhớ rõ lắm thì chớ gọi bừa. Thường xuyên sử dụng tên Hãy dành ít phút để nghĩ xem gần đây bạn đã gặp những ai và ghi nhớ tên của họ. Nếu đối tác trùng tên với bạn thì chắc hẳn cuộc trao đổi công việc sẽ thân thiết hơn rất nhiều. Không gì tệ hơn là gọi nhầm tên người đối diện. "vâng". Vì vậy. Bạn nên nhớ. đồng thời tự xưng tên mình để tạo độ thân mật và "ghi" tên bạn vào bộ nhớ của họ. Hãy tạm lánh mình sang một bên để tỏ ý tôn trọng đối tác. đó là cách để bạn thu thập thông tin và tôn trọng người khác. Biết lắng nghe Nói ít và nghe người khác nói. Tuy nhiên. "vậy à". ánh mắt vô cùng quan trọng. vóc dáng. điện thoại.. Nếu bạn thực hiện tất cả những hành động trên nhưng mắt lại nhìn đi chỗ khác thì sẽ gây hậu quả ngược.. không chỉ chú ý gây ấn tượng khi gặp trực tiếp mà ngay cả khi giao tiếp qua e-mail. Chắc chắn bạn sẽ gây ngạc nhiên thích thú cho đối tác khi bạn gọi đúng tên họ giữa đám đông dù cả hai đã không liên lạc với nhau nhiều tháng rồi. Trước tiên. bạn cũng phải tìm cách ghi dấu ấn tốt với người bên kia. a. Sai lầm tồi tệ nhất mà bạn có thể mắc phải đó là đề cao mình hay coi trọng mình quá mức. Hãy đặt người khác vào trung tâm của sự chú ý. trước tiên bạn phải biết cách gây ấn tượng với đối tác. b.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ cả một nghệ thuật? Để thiết lập được một mối quan hệ tốt trong làm ăn. bạn nên nhớ. Hãy học cách "bắt" đối tác phải nhớ tới mình ngay sau lần gặp đầu tiên. c. Nếu trí nhớ của bạn không tốt.. thỉnh thoảng nói những câu như "tôi hiểu". nếu bạn thực sự quan tâm đến họ. hãy ghi tên người bạn vừa gặp vào một cuốn sổ kèm theo những thông tin liên quan (chức vụ... Đặt người khác vào trung tâm của sự chú ý Có lẽ điều quan trọng nhất khi muốn đánh dấu cho buổi "ra mắt" chính là tránh "lấn sân". tên công ty. hãy chăm chú nhìn họ khi họ nói và thi thoảng có những câu bình luận thích hợp. sau mỗi buổi gặp gỡ. Nhóm 4 Trang 31 .) rồi thỉnh thoảng giở ra xem lại. thể hiện sự hiểu biết của mình. tính cách.

cần nõi rõ ràng.6. Cũng đừng nói quá nhanh hay quá ề à. cần giao tiếp làm sao để đối thủ của mình trở thành bạn của mình thì việc giao tiếp của ta mới đạt hiệu quả. Một bộ quần áo nhếch nhác khiến đối tác nghĩ công việc kinh doanh của bạn không tốt. Bạn cần chọn một bộ trang phục phù hợp với hoàn cảnh. Khi giao tiếp cần ăn mặc lịch sự. khi bạn mặc đẹp. Hơn nữa. không nhất thiết cứ phải đóng bộ đồ văn phòng.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ d. Đừng quá cầu kỳ trong các chi tiết nhưng nên chú ý đến chất liệu vải và tuyệt đối không mặc đồ nhàu. 2. bạn chắc chắn được ghi thêm điểm ở sự tự tin. nó có thể tạo ấn tượng tốt về ta với đối thủ. Ăn mặc ấn tượng Thật ra. sang trọng. chỉ cần bạn chú ý tập luyện một chút là được. Bạn nên mặc làm sao để thể hiện sự nền nã.3. Vì nếu chúng ta xem họ là kẻ thù thì trong việc giao tiếp sẽ dễ gây ra những cuộc “đấu đá” nhau như vậy sẽ làm mất đi hình ảnh tốt đẹp của công ty mình cũng như của đối thủ cạnh tranh. Đối với đối thủ cạnh tranh Cách giao tiếp tôt nhât với đối thủ cạnh tranh là hãy xem họ là bạn của mình chứ không phải là kẻ thù của mình. người đối diện phải căng tai ra và luôn luôn phải hỏi lại. Ấn tượng ở đây không có nghĩa là gây sốc. Đôi khi một lời cảm ơn cũng cần trong khi giao tiếp với đối thủ của mình. hãy đặt đối thủ vào trung tâm của cuộc giao tiếp. Cần ăn nói lịch sự. Điều quan trọng hơn cả là hãy diện một bộ đồ vừa vặn với mình. Nói năng rõ ràng Không gì bực bội hay khó chịu hơn việc phải giao tiếp với một người mà không hiểu họ đang nói gì. việc nói rõ ràng. Nếu chúng ta xem họ là như những người bạn của mình thì việc giao tiếp sẽ diễn ra thuận lợi hơn. Nói quá to thì tất nhiên là bất lịch sự. không được sử dụng ngôn ngữ thô bạo. Đôi lúc trong cuộc giao tiếp dành một chút thời gian để trao đổi thông tin tự do như nói về sở thích Nhóm 4 Trang 32 . Nói quá nhỏ. giao tiếp làm ăn. Nếu bạn hẹn đối tác ở một bữa dạ tiệc. Tóm lại. Trong khi giao tiếp với đối thủ cạnh tranh không nên dùng những câu nói khiêu khích nhau. dễ hiểu cũng không quá khó. ngắn gọn. lịch sự nhưng vẫn toát lên được cá tính của mình. gây ức chế cho người đang lắng nghe. Một lời hỏi thăm đối thủ của mình cũng làm cho họ nghĩ họ vẫn còn quan trọng đối với mình. ăn mặc ấn tượng luôn luôn có lợi ở mọi hoàn cảnh và điều đó càng có lợi hơn trong kinh doanh. e. làm tôn lên vẻ đẹp cơ thể vì cái đẹp luôn gây ấn tượng tốt.

GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ của họ… Nói tóm lại. khi giao tiếp với đối thủ cạnh tranh cần chú ý ý đến ngôn từ mình sử dụng và nên nhớ là xem đối thủ là bạn chứ không phải là kẻ thù. Nhóm 4 Trang 33 .

rõ ràng khi giao tiếp với cấp trên Nên học hỏi nơi cấp trên phong cách làm việc và kinh nghiệm xử lý công việc 3. lành mạnh. Nên chân thành chúc mừng sự thành công của đồng nghiệp 3.1. sở trướng. tránh va chạm trực diện thái quá Tránh tạo ra cảm giác rằng chúng ta quá thực dụng trong các mối quan hệ “có qua có lại mới toại lòng nhau” Nên có những trao đổi thẳng thắng đúng lúc đúng nơi Nên cạnh tranh công khai. bình luận sau lưng Tránh cố chấp với những lỗi lầm của đồng nghiệp. ỨNG DỤNG KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ 3.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ CHƯƠNG III. cầu thị Nên trình bày ngắn gọn.1 Đối với cấp trên Thể hiện được sự kính trọng chứ không xua nịnh Nên tuân thủ trật tự đẳng cấp Nên phản hồi để cấp trên có thể nắm được tiến độ công việc mà chúng ta đang phụ trách Nên tiếp nhận sự phê bình một cách nghiêm túc. sở đoản của họ Quan tâm đào tạo nhân viên Nhóm 4 Trang 34 . Bên trong nội bộ doanh nghiệp 3.3 Đối với cấp dưới Phải thể hiện được sự tôn trọng đối với nhân viên Phải biết đặt niềm tin vào nhân viên Phải nắm rõ được năng lực.1.1.1. “hữu hảo” với nhau Tránh tò mò về đời sống riêng tư.2 Đối với đồng nghiệp Tạo mối quan hệ tốt đẹp.

sự kính trọng với cấp trên và tôn trọng với cấp dưới 3.2. Đề cao sự tôn trọng khách hàng khi giao tiếp với họ Không nên quá tò mò các vấn đề nội bộ của khách hàng Nên biết giữ khoảng cách thích hợp 3. mua hàng. kịp thời cho khách hàng những gì cần biết. Bên ngoài doanh nghiệp Giao tiếp với bên ngoài cần có thái độ lịch thiệp với báo chí.2. sự tin cậy với nhà cung cấp.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Tôn trọng nhân viên Sử dụng biện pháp quản trị bằng tâm lý.2 Đối với nhà cung cấp Không nên lãng phí thời gian để họ phải chờ đợi Nên thông báo nhanh chóng cho họ thay đổi về kế hoạch sản xuất. tinh thần bạn bè đối với doanh nghiệp bạn.đối thủ. tình cảm Giữ chữ tín với nhân viên Thưởng phạt phân minh 3. sự tôn trọng các cơ quan công quyền Giao tiếp nội bộ cần chú ý tạo ra mối quan hệ thân thiện giữa đồng nghiệp với nhau. các vấn đề về thanh toán… Nên làm việc với họ trên cơ sở giấy tờ rõ ràng Hãy cố gắng thanh toán đúng thời hạn đã cam kết. nếu có sự thay đổi nên đàm phán với họ Cẩn thận giữ gìn các bí mật kinh doanh của doanh nghiệp mình Nhóm 4 Trang 35 .2.1 Đối với khách hàng Đặt khách hàng vào đúng vị trí quan trọng của họ Nêu cao tinh thần trách nhiệm với khách hàng trong việc giải quyết các yêu cầu của họ Thông tin nhanh nhạy.khách hàng.

đúng đắn khi đến làm việc.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ Không nên thông qua họ để tìm hiểu vcác bí mật kinh doanh của các đối thủ cạnh tranh đến mức độ làm cho họ cảm thấy khó xử.2. ngang Tôn trọng vị thế của doanh nhiên tìm hiểu bí mật hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bạn nghiệp bạn Tránh thái độ quá đề cao mình Tách biệt quan hệ xã giao với quan hệ cạnh tranh trên thị trường hạ thấp người ta Có ý thức bảo mật thông tin 3. lảng khi tiếp xúc tránh. lệ thuộc vào họ Phải hết sức cẩn thận khi đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như các vấn đề về chỉnh thể.4 Đối với cơ quan công quyền Sử dụng trang phục nghiêm túc. sặc sỡ quá trớn Phải có thái độ nghiêm túc. lịch thiệp. lịch thiệp Tránh thái độ khó chịu. thù địch.2.3 Đối với đối thủ cạnh tranh Nên làm Không nên làm Có thái độ cởi mở. nghi ngờ. điều này có thể đẫn đến những bất lợi cho doanh nghiệp 3. tránh sử dụng trang phục trái với thuần phong mỹ tục. qui định làm việc tại mỗi cơ quan Phải tôn trọng người đại diện chính quyền nhưng không vì thế mà phải tỏ ra khúm núm.2. tôn trọng giờ giấc. 3. thể hiện ra Thể hiện lòng tự hào về doanh mặt khi đối tượng tiếp xúc với mình nghiệp của mình Tránh thái độ tò mò. lảng nhà báo Nhóm 4 Trang 36 .5 Đối với báo chí Nên làm Không nên làm Tôn trọng quyền hành nghề của Tránh thái độ khó chụi. lãnh tụ Không nên có thái độ phản ứng thái quá trước những sai phạm của họ.

thiếu chuẩn bị Chấp nhận báo chí đăng tin cải về nội dung trả lời phỏng vấn dẫn chính hơn là xác phạm uy tín nghề đến cung cấp thông tin sai lệch cho nghiệp của họ báo chí Biên tập kỹ nội dung khi gửi bài đăng báo Tránh tỏ ra nghi ngờ về nội dung đăng báo của bài phỏng vấn đã được thực hiện Nhóm 4 Trang 37 . lịch thiệp khi tiếp xúc Nhanh chóng đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin Thể hiện sự chuyên nghiệp.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN Có thái độ cởi mở. ấp a câu chữ giản dị. câu cú lủng củng. chuẩn bị kỹ ấp úng khi trả lời phỏng vấn nội dung trả lời Tránh bị động. lề mề trong việc cung cấp thông tin chính thức đẫn đến các nhà báo khai thác thông tin không chính thức nhiên trong việc trả lời phỏng vấn Tránh dùng quá nhiều thuật ngữ bằng việc sử dụng chính xác ngôn từ. tự KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ tránh tiếp xúc với báo chí Tránh chậm chạp. dễ hiểu . chuyên ngành.

sáng tạo trong giao tiếp và đặc biệt hơn hết. nhuần nhuyễn các kỹ năng giao tiếp trong từng trường hợp cụ thể…Bản thân là người thực hiện đề tài với mong muốn hướng đến trao đổi với bạn đọc những hiểu biết cơ bản mà một người quản trị cần biết. Hơn ai hết. bạn cần phải biết kết hợp một cách linh hoạt. để chắp cánh ước mơ trở thành người quản trị tài năng ngay từ bây giờ. Chúc các bạn sớm trở thành các nhà quản trị tài năng. Chính vì vậy. Có thể nói kỹ năng giao tiếp là một nghệ thuật sống và là linh hồn của mọi thành công. cần nắm và cần tránh trong quá trình giao tiếp trên bước đường sự nghiệp của mình nhằm giúp bạn đọc có cách nhìn trọn vẹn hơn về kỹ năng giao tiếp và vai trò hết sức quan trọng của nó đối với một quản trị.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ KẾT LUẬN  Giao tiếp là quá trình trao đổi và truyền đạt thông tin với nhau giúp con người có thể hiểu nhau hơn. chúng tôi hy vọng sẽ góp phần đặt những viên gạch đầu tiên trên bước đường thành công của bạn. là nền tảng. nhưng đổi lại với tất cả sự nhiệt tâm của những người thực hiện đề tài và tình cảm chân thành dành cho bạn đọc. thương thảo hay trong mọi công việc cần đến sự thống nhất chung của tập thể. cơ sở xây dựng các mối quan hệ xã hội khác nhau nhằm giúp con người đạt được mục đích của cá nhân trong quá trình giao tiếp. với sự hiểu biết có hạn và chưa thực sự đầy đủ. bạn phải thực sự có một bản lĩnh giao tiếp. Tuy nhiên. việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp là tiền đề quyết định đến sự thành công trong mỗi cuộc hợp tác. Do đó. nhà quản trị cần phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp của mình để thành công trong công việc. Thành công luôn nằm trong tầm tay các bạn! Nhóm 4 Trang 38 .

Đại Học Harvard.com. www.vn Nhóm 4 Trang 39 . 2. Ths Nguyễn Thị Thu Hiền. Bradon Toropov.tapchiketoan.com 10. www.com 9. www.Giao tiếp trong kinh doanh.fimony. Allanpease. Nhà xuất bản trẻ 2001.tuoitre. www.com 7. 3. Ths Nguyễn Thị Thu Hiền.Chungta.Giao tiếp Thương mại. 4.vn 8. http://tailieu.Ngôn ngữ của cử chỉ.Tâm lý học quản trị kinh doanh. Nhà xuất bản thống kê 2000. Nhà xuất bản ĐN 1995. và ý nghĩa của cử chỉ trong giao tiếp. 6.Nghệ thuật giao tiếp hữu hiệu nơi công sở. 5. Trường Đạ Học Bán Công Marketing TP Hồ Chí Minh 2005.GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Nhà xuất bản tổng hợp TP Hồ Chí Minh 2006.

............ Nguyễn Thị Thanh: mục 1.......................6 mục 2 3 1... 100 100 100 Trần Thị Minh Thúy: phần 2.... Nguyễn Thị Thanh: mục 1 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN  .......... Bùi Thanh Sâm: mục 1 và 95 2....GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC  Ch Nội dung công việc Hoàn ương thành(%) 1 1. 100 Kim Văn Tuấn: phần 4 mục 2 3.. Kim Văn Tuấn: mục 2 100 3....... Bùi Thanh Sâm: mục 1 100 2.... Kim Văn Tuấn: mục 2 95 3........ Bùi Thanh Sâm: phần 1 mục 2 2.... Nguyễn Thị Thanh: mục 5 1........ Nhóm 4 Trang 40 .3 mục 2 4..... phần 5.......... Trần Thị Minh Thúy: mục 100 2 100 4....... Trần Thị Minh Thúy: mục 105 mục 3 4 2 105 4..........................

.......................................................................GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ............................................................................ .................................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .. .......... ........................................................................................................................ .......................................................................................................................................................................................... .................................................................................................... ..... ................................................................................... .................................................................................................................. ................................................................................. ................................................................................................................. .......................................................... ............................................................... .......... .............................................................................. .... .................... ........................................................................... .................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................ ...................................................................................................................................... Nhóm 4 Trang 41 ................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................. ...............................................................................................................................................................

................................... .............................................................................................................................................................................................................................................................. .. ............................................................................................................................................................... ........................................................... ..................................................................................................................................... Nhóm 4 Trang 42 .......................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................... ...................... ......................................................................... ......................................................GVHD: LÊ THỊ HẢI VÂN KỸ NĂNG GIAO TIẾP CỦA NHÀ QUẢN TRỊ ................................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................................................ ................................. .................................................................................................................................... .................................................... .......................................................................................... ................................................................................................................. ................................................................................ ................................................... ................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................... ..................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful