PHIẾU NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP

(Phiếu đánh giá này nộp riêng cho Giáo viên hướng dẫn cùng với chuyên đề TN)

Họ và tên sinh viên: ……………….……………………..…….……………..
Lớp: ……………………………….………………………….……..………..
Nơi thực tập: ………………………………………………….………………
Nội dung thực tập: ……………………………………………………………
NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ VỀ QUÁ TRÌNH THỰC TẬP CỦA SINH VIÊN
(Ý thức tổ chức kỷ luật, công việc được giao, năng lực chuyên môn, khả năng phát
triển, các ý kiến khác nếu có)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
KẾT QUẢ ĐIỂM (cho theo thang điểm 10): Bằng số ………...Bằng chữ: …………

………. ngày………. tháng ………. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký tên đóng dấu)