P. 1
Cach Soan Giao an Dien Tu

Cach Soan Giao an Dien Tu

|Views: 67|Likes:
Được xuất bản bởiThuy Lê Xuân

More info:

Published by: Thuy Lê Xuân on Apr 22, 2012
Bản quyền:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/22/2012

pdf

text

original

H¦íng dÉn so¹n gi¸o ¸n ®iÖn tö

B»ng phÇn mÒm

Microsoft Powerpoint
Ng« V¨n kh¬ng
GV THCS thÞ trÊn th¾ng

GV.THCS Ngo Van Khuong

Néi dung ch¬ng tr×nh häc
  


Giíi thiÖu Powerpoint Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n X©y dùng c¸c Slide Lµm viÖc víi c¸c tÖp khu«n mÉu. In Ên.

GV.THCS Ngo Van Khuong

h×nh ¶nh.. Powerpoint lµm viÖc trªn c¸c tÖp tr×nh diÔn (*. Mçi tÖp tr×nh diÔn bao gåm GV. Gióp ngêi sö dông tr×nh bµy c¸c vÊn ®Ò tríc ®¸m ®«ng mét c¸ch ®¬n gi¶n nhng mang l¹i hiÖu qu¶ rÊt cao.. Cã thÓ ®a nhiÒu lo¹i th«ng tin lªn mµn h×nh tr×nh chiÕu nh : V¨n b¶n. biÓu ®å..Giíi thiÖu Powerpoint     Lµ ch¬ng tr×nh phÇn mÒm cña h·ng Microsoft.PPT). ©m thanh.THCS Ngo Van Khuong .

Dïng Powerpoint ®Ó x©y dùng néi dung c¸c slide.CÊu tróc mét tÖp tr×nh diÔn Slide 1 Slide 2 Qui tr×nh t¹o 1 tÖp 1. Slide n Mét tÖp tr×nh diÔn 3. néi dung tõng slide. Tõ ®ã x¸c ®Þnh cÇn x©y dùng bao nhiªu slide. Tr×nh diÔn c¸c slide.THCS Ngo Van Khuong . nhiÒu ngêi cã thÓ cïng quan s¸t.tr×nh diÔn X¸c ®Þnh râ rµng néi dung sÏ tr×nh bµy. 2. NÕu m¸y tÝnh cã nèi víi m¸y chiÕu projector th× néi dung c¸c slide sÏ ®îc ®a lªn mµn h×nh lín. GV.

Mµn h×nh cña Powerpoint Gióp t¹o mét tÖp tr×nh diÔn theo nh÷ng mÉu cho tríc víi néi dung vÒ mét chñ ®Ò nµo ®ã. Khëi ®éng Powerpoint C¸ch 1: Start \ Program \ Microsoft Powerpoint C¸ch 2 : KÝch ®óp chuét vµo biÓu tîng Microsoft Powerpoint trªn mµn h×nh nÒn (nÕu cã).THCS Ngo Van Khuong Më c¸c tr×nh diÔn ®· tån t¹i trªn ®Üa. Cho phÐp t¹o míi mét tr×nh diÔn míi.Ch¬ng I : Tr×nh diÔn ®¬n gi¶n 1. GV. . §Ó b¾t ®Çu t¹o míi mét tÖp tr×nh diÔn sö dông mét mÉu ®Þnh d¹ng s½n ®· cã trong th viÖn Powerpoint.

GV. T¹o mét tr×nh diÔn míi .2.Chän môc Blank presentation (cã thÓ më File\New hoÆc chän biÓu tîng New trªn thanh c«ng cô) Chän OK Chøa c¸c lo¹i bè côc Slide mµ b¹n cã thÓ chän.THCS Ngo Van Khuong .

THCS Ngo Van Khuong .Mµn h×nh chÝnh cña Powerpoint Thanh tiªu ®Ò Thanh thùc ®¬n Thanh c«ng cô Néi dung tr×nh diÔn Thanh ®Þnh d¹ng GV.

GV.NhËp d÷ liÖu vµo c¸c « tiªu ®Ò (chó ý chän ph«ng ch÷ ViÖt Nam). NhËp néi dung cho Slide .THCS Ngo Van Khuong .3.

Quay vÒ nhÊn ESC 5. • C2 : Më thùc ®¬n File \ Save • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl-S §Æt tªn cho tÖp tr×nh diÔn vµ kÝch chuét vµo nót Save.THCS Ngo Van Khuong . GV. Ghi tÖp tr×nh diÔn • C1 : Chän biÓu tîng Save trªn thanh c«ng cô. ChuyÓn Slide nhÊn Enter hoÆc kÝch chuét. Tr×nh diÔn Slide • C1 : Chän biÓu tîng Slide Show (gãc díi tr¸i) • C2 : Më thùc ®¬n View \ Slide Show • C3 : NhÊn phÝm F5.4.

Tho¸t khái ch¬ng tr×nh • C1 : Chän biÓu tîng Close (gãc trªn ph¶i) • C2 : Më thùc ®¬n File \ Exit • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Alt – F4 Chó ý : NÕu tÖp ®ang lµm viÖc cha ®îc ghi xuèng ®Üa Powerpoint sÏ yªu cÇu ghi xuèng ®Üa tríc khi tho¸t.O Chän tªn tÖp tr×nh diÔn cÇn më råi kÝch chuét vµo nót Open. GV.6. Më tÖp ®· tån t¹i trªn ®Üa • C1 : Chän biÓu tîng Open trªn thanh c«ng cô • C2 : Më thùc ®¬n File \ Open • C3 : NhÊn tæ hîp phÝm Ctrl .THCS Ngo Van Khuong . 7.

ThiÕt lËp hiÖu øng tr×nh diÔn 4. Qu¶n lý c¸c slide 2. §a th«ng tin lªn slide 3. In Ên c¸c slide GV.THCS Ngo Van Khuong .Ch¬ng 2 : X©y dùng c¸c Slide 1. Kü thuËt tr×nh diÔn 5.

Thªm mét Slide B1 : Insert \ New slide (hoÆc Ctrl – M) B2 : Chän 1 mÉu slide råi kÝch OK.THCS Ngo Van Khuong ChuyÓn tíi Slide cÇn t¹o. më Edit \ Delete slide d.1. c. T¹o ra 1 Slide míi cã cÊu tróc gièng Slide tríc GV. Di chuyÓn gi÷a c¸c Slide Dïng thanh cuèn däc ®Ó cuèn tíi Slide cÇn chän. më Insert \ . Xo¸ Slide ChuyÓn tíi Slide cÇn xo¸. Qu¶n lý c¸c slide a. b.

B3 : NhËp v¨n b¶n vµo Textbox (chó ý ph«ng ch÷ ViÖt) b. VÏ h×nh vµo Slide B1 : Chän c«ng cô vÏ trªn thanh vÏ B2 : KÐo chuét ®Ó vÏ trªn slide B3 : Nhãm thµnh 1 nhãm (nÕu cÇn Draw \ c. B1 : Insert \ Picture \ Clipart (from file) B2 : Chän h×nh GV. §a th«ng tin lªn slide a.THCS Ngo Van Khuong råi kÝch chuét ¶nh cÇn chÌn . ChÌn v¨n b¶n vµo Slide B1 : Chän biÓu tîng Textbox trªn thanh vÏ B2 : KÐo chuét ®Ó t¹o khu«n.2. ChÌn h×nh ¶nh vµo Slide Group).

THCS Ngo Van Khuong .d. ChÌn b¶ng biÓu vµo Slide B1 : Insert \ Table B2 : Chän sè cét vµ sè hµng cÇn chÌn vµ nhÊn OK B3 : Thay ®æi ®é réng hµng cét (gièng Word) GV.

.THCS Ngo Van Khuong . GV. : ChÌn c¸c ©m thanh trong th viÖn cã s½n Sound from file : ChÌn c¸c ©m thanh tõ tÖp B2 : Chän ©m thanh cÇn chÌn Khi tr×nh diÔn ®Õn chç ©m thanh sÏ tù ®éng kÝch ho¹t hoÆc cã thÓ bÊm vµo ®Ó kÝch ho¹t b»ng tay. ChÌn ©m thanh vµo Slide B1 : Insert \ Movies and sound Sound from clip .d..

ChÌn phim vµo Slide B1 : Insert \ Movies and sound Movies from clip ..d. : ChÌn c¸c phim trong th viÖn cã s½n Movies from file : ChÌn c¸c phim tõ tÖp (chän ®êng dÉn tíi th môc cã chøa phim).THCS Ngo Van Khuong .. B2 : Chän phim cÇn chÌn Khi tr×nh diÔn ®Õn chç phim sÏ tù ®éng kÝch ho¹t hoÆc cã thÓ bÊm vµo ®Ó tù kÝch ho¹t GV.

• Slide 7 : C¸m ¬n. • Slide 2 : C¸c ®Ò môc cña bµi d¹y. GV. xin nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn. ngêi d¹y. Ghi bµi tr×nh chiÕu : Tªn nhãm so¹n (ngêi so¹n).Bµi tËp thùc hµnh H·y so¹n 1 gi¸o ¸n ®iÖn tö vÒ bé m«n cña m×nh ®ang gi¶ng d¹y (gåm Ýt nhÊt lµ 7 slides) cã cÊu tróc nh sau : • Slide 1 : Giíi thiÖu Bµi d¹y. Tr×nh chiÕu. • Tõ Slide 3 ®Õn slide 6 : Gi¶i quyÕt néi dung c¸c ®Ò môc. ®¬n vÞ.THCS Ngo Van Khuong .

Thay ®æi mµu s¾c cña Slide B1: Format \ Slide color scheme B2: Chän mµu s¾c chuÈn (standard) hoÆc tù chän mµu s¾c cho Slide (custom).e. B3: Apply to all : Cã t¸c dông cho tÊt c¶ c¸c Slide Apply : ChØ cã t¸c dông víi Slide hiÖn thêi GV.THCS Ngo Van Khuong .

3. NÕu ®Ó chÕ ®é tù ®éng xuÊt hiÖn hiÖu øng th× ®¸nh dÊu vµo chän Ngo Van Khuong GV. NÕu ®Ó chÕ ®é kÝch chuét míi xuÊt hiÖn hiÖu øng th× ®¸nh dÊu vµo chän On mouse click 3. HiÖu øng tr×nh diÔn cña c¸c ®èi tîng trªn Slide B1 : Slide show \ Custom animation B2 : Chän ®èi tîng cÇn t¹o hiÖu øng trong khung Timing B3 : Chän d¹ng hiÖu øng trong khung Effect Chó ý : 1. Cã thÓ s¾p xÕp l¹i thø tù cña hiÖu øng ë khung Animation Order 2.THCS Automatically . ThiÕt lËp hiÖu øng tr×nh diÔn a.

THCS Ngo Van Khuong . T¹o nÒn cho slide B1 : Format \ Background B2 : Chän mòi tªn th¶ xuèng B3 : Chän mµu s¾c nÒn (more color) Chän nÒn theo mÉu Fill effect \ Texture Chän nÒn h×nh ¶nh chän Picture B4 : OK GV.b.

THCS Ngo Van Khuong .4. GV. HiÖu øng chuyÓn slide B1 : Slide show \ Slide transition B2 : Chän c¸c d¹ng chuyÓn c¶nh B3 : – Apply to all : Cã t¸c dông cho tÊt c¶ c¸c slide – Apply : Cã t¸c dông cho slide hiÖn thêi.

§Þnh d¹ng trang in B1 : File \ Page B2 Lùa setup chän : . Cì giÊy in ChiÒu cña trang in ChiÒu réng ChiÒu cao Sè slide / 1 ChiÒu cña ghi trang in GV. In Ên a..THCS Ngo Van Khuong chó B3 : OK .5..

chän : M¸y in Ph¹m vi in Sè trang in B3 : OK GV.b.. In Ên B1 : File \ Page setup B2 : Lùa..THCS Ngo Van Khuong .

Ng« V¨n Kh¬ng Email: khuonggvbg@yahoo.vn) Tel: 0240863472 (01689062808) GV.Mäi ý kiÕn gãp ý xin göi vÒ :GV.com (toanhuonggk@vnn.THCS Ngo Van Khuong .

You're Reading a Free Preview

Tải về
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->